Page 1

24 HOURS IN HUA HIN

SAWASDEE HUA HIN MAGAZINE

www.sawasdeehuahinmagazine.com

24 HOURS MEGA TOUR

บรรยากาศในตลาดฉัตรไชยยามเช้า พ่อค้าแม่คา้ นาอาหารสดมาขายกัน มากมาย ราคาย่อมเยาวน์ ได้บรรยากาศการมาหัวหิ นอย่างแท้จริ ง

ร้าน เจ๊กเปี๊ ยะ เป็ นสถานที่ยอดฮิตของทุกคนเพื่อมารับประทานอาหาร เช้า ทางร้านเปิ ดขายทั้งวัน มีคนแน่ นตลอด SAWASDEE HUA HIN FREE MAGAZINE

L’Officiel Group Co.,Ltd. 71 Naepkhehad Rd., Hua Hin Prachuabkhirikhan 77110 www.sawasdeehuahinmagazine.com E: sawasdee_huahin@hotmail.com P: 032-530-650 M: 083-773-0650

หัวหินขึ ้นชื่อในเรื่ องของอาหารการกิน และแหล่งที่เที่ยวต่างๆกัน จน เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทังชาวไทยและชาวต่ ้ างชาติ แต่กระนันก็ ้ ยงั มีอีกหลายๆอย่างที่ท่านอาจยังไม่ร้ ู ฉบับนี ้ สวัสดีหวั หิน จึงจัดให้ ท่าน ผู้อ่านตามคําขอ ด้ วยการจัดทําโปรแกรมกินเที่ยว ในเมืองหัวหินตลอด 24 ชม. เพื่อเป็ นไกด์ให้ ท่านผู้อ่านเลือกได้ ตาม Life style ต่างๆกัน เตรี ยมตัวให้ พร้ อม แล้ วไปดูกนั เลยดีกว่าว่ามีอะไรรอท่านอยู่บ้าง 6 A.M. ใส่บาตร การได้ มาหัวหินควรหาโอกาสตื่นเช้ ามาใส่บาตรสักครัง้ ซึ่ง บริเวณชายหาดตลอดแนวระหว่างหัวหิ น ถึงเขาตะเกียบจะมีพระภิกษุ สงฆ์เดินเท้ ามารับบิณฑบาต พร้ อมกับดวงตะวันที่กําลังจะขึ ้น เรื อง แสงอ่อนๆรับวันใหม่ ซึ่งเป็ นบรรยากาศการทําบุญที่น่าประทับใจยิ่งนัก 7 A.M. เขาหิน เหล็ก ไฟ จุดชมวิวยามเช้ าที่ท่านจะได้ เห็นภาพหัวหินวันใหม่ หันหน้ าเข้ าหาดวงอาทิตย์ อากาศยามเช้ าบริสทุ ธิ์ เต็มไปด้ วยออกซิเจน บรรยากาศบนเขาหิน เหล็ก ไฟ จะทําให้ เช้ าวันใหม่สดใสดียิ่ง บนเขามี สวนร่มรื่ นไปด้ วยแมกไม้ และ ท่านใดที่หาที่ออกกําลังกาย ที่นี่ก็เหมาะ อย่างยิ่งเช่นกัน 8 A.M. ตลาดฉัตรไชย เดินตลาดฉัตรไชย เลือกซื ้อ เลือกชม และเลือกชิม อาหารของกินต่างๆอย่างเพลิดเพลิน พ่อค้ าแม่ขายมีสนิ ค้ ามากมายมา วางขายไม่วา่ จะเป็ นอาหารทะเลสด แห้ ง พืชผักผลไม้ สดๆ รวมทัง้ อาหารเช้ า กินข้ าวเหนียวหมูย่างชื่อดัง ข้ าวหมูแดง หรื ออาหารราดข้ าว มากมาย นอกจากนันที ้ ่ตลาดนี่แหละ เป็ นแหล่งข่าวชาวบ้ าน อัปเดท เรื่ องราวในท้ องถิ่นให้ ร้ ูจกั หัวหินได้ อย่างดียิ่งขึ ้น 9 A.M. เจ๊ กเปี๊ ยะ ร้ านกาแฟชื่อดังบนถนนแนบเคหาสน์ ติดกับโรงเรี ยนเทศบาล บ้ านหัวหิน เป็ นอีกจุดนัดพบสําหรับมื ้อเช้ า ข้ าวหมูแดง ข้ าวหมูกรอบ เกาเหลา หมูสะเต๊ ะ ก๋วยเตี๋ยว รวมทังเครื ้ ่ องดื่ม ชา กาแฟ โอเลี ้ยง มี บริการพร้ อมสรรพ บรรยากาศในตึกเก่ า กับโต๊ ะเก้ าอี ้ ในร้ านจะทําให้ การรับประทานอาหารเช้ าที่นี่มีอรรถรสไม่เหมือนที่ใด


24 HOURS IN HUA HIN 10 A.M. สถานีรถไฟ สัญลักษณ์ของหัวหิน ที่ทกุ คนต้ องมาถ่ายรูปเป็ นที่ ระลึก เวลาสายๆเหมาะกับการมาซึมซับบรรยากาศการโดยสารที่ ชาวสยามคุ้นเคยมานับร้ อยปี สถานีรถไฟหัวหินสร้ างขึ ้นมาตังแต่ ้ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หวั พลับพลารับ เสด็จ เป็ นสถาปั ตยกรรมอันงดงามที่ใครมาถึงหัวหินก็ต้องมา เยี่ยมชม 11 A.M. เขาเต่า บริเวณทางเข้ ามีอ่างเก็บน ้ากว้ างสวยงาม เหมาะกับการ มาถ่ายรูป เลยเข้ าไปเป็ นโรงเจ ที่ตงอยู ั ้ ่ตีนเขา สถาปั ตยกรรมแบบ วัดจีนของที่นี่แสดงออกถึงศรัทธาของผู้สร้ างได้ อย่างน่าอัศจรรย์ บนเขาเต่ามีพระพุทธรูปที่ประดิษฐานในแต่ละศาลาให้ ผ้ มู าเยือน ได้ กราบไหว้ และชมวิวทะเลสวยงาม (อ่านเพิม่ เติมในรี ววิ ) 12 A.M. ร้ านส้ มตาซอย 51 ผู้อ่านอาจเปลี่ยนอรรถรสมาทานส้ มตาเป็ นมื ้อ เที่ยงบ้ าง จึงขอแนะนาให้ ไปที่ร้านส้ มตาสุดซอย 51 ร้ านนี ้ตังอยู ้ ่ ตามแนวฟุตบาทก่อนถึงทางลงชายทะเล รสชาติของอาหารทุก จานผ่านมาตรฐานตาหรับอีสานฉลุย ทีเด็ดเห็นจะเป็ นไก่ทอดเนื ้อ นุ่ม และที่สาคัญปลาดุกย่างกินกับข้ าวเหนียวจะให้ พลังงานแก่ ท่านก่อนจะไปลุยช่วงบ่ายกันต่อ 1 P.M. เขาตะเกียบ บนเขาตะเกียบมีวดั เขาตะเกียบให้ พทุ ธศาสนิกชน ได้ มาทาบุญไหว้ พระ จุดเด่นบนเขาตะเกียบคือวิวอันสวยงามของ อ่าวหัวหิน และลมทะเลเย็นสบาย นอกจากนันบนเขายั ้ งเป็ น แหล่งที่อยู่อาศัยของลิง นักท่องเที่ยวสามารถให้ อาหารลิงได้ แต่ ต้ องระมัดระวังสัมภาระที่ตดิ ตัวมาให้ ดี 2 P.M. วัดห้ วยมงคล วัดห้ วยมงคลเป็ นที่ประดิษฐานของรูปเหมือนหลวง ปู่ ทวด องค์ใหญ่ที่สดุ ในโลก ภายในวัดมีโรงทานให้ พุทธศาสนิกชนได้ รับประทานอาหาร นอกจากนัน้ ที่นี่ยงั เป็ น แหล่งวัตถุมงคลที่ผ้ ชู ื่นชอบสะสมพลาดไม่ได้ บริเวณวัดมีร่มไม้ พื ้นที่สีเขียวเงียบสงบ และมีท่งุ ทานตะวันให้ เยี่ยมชมถ่ายรูป

3 P.M. ชุบชีวา บรรยากาศศิลป์ๆยามบ่ายที่ชบุ ชีวา เหมาะกับการมา นัง่ จิบกาแฟยามบ่าย พร้ อมกับหนังสือดีๆสักเล่ม หรื อไม่ที่นี่ อาจจะเป็ นสถานที่สาหรับหัวข้ อสนทนาเบาๆ ในวันสบายๆของ คุณกับคนรู้ใจ ไปพร้ อมๆกับอาหารว่าง ที่ทางร้ านมีให้ บริการ การตกแต่งร้ านด้ วยไอเดียอย่างอิสระทาให้ ชบุ ชีวาจะเป็ นอีกที่ ที่คณ ุ จะได้ มมุ ดีๆสาหรับถ่ายรูปไว้ เป็ นที่ระลึก ร้ านตังอยู ้ ่ถนน แนบเคหาสน์ เข้ าซอย 51 แล้ วเลี ้ยวซ้ าย 4 P.M. เพลินวาน สถานที่โด่งดังที่ใครมาหัวหินพลาดไม่ได้ ด้วยประการ ทังปวง ้ เพลินวานนาเสนอบรรยากาศในวันเก่า ให้ ผ้ ทู ี่มาได้ สัมผัสกับกลิน่ อายของอดีต อาหารการกินและร้ านค้ ากว่า 40 เจ้ าจะทาให้ การย้ อนอดีตเต็มไปด้ วยความเพลิดเพลิน นอกจากนัน้ ทางเพลินวานยังมีห้องพักให้ บริการ การมาเพลิน วานคือการเดินทางย้ อนสูก่ าลก่อนอย่างสาราญรื่ นรมย์

“การมาเพลินวานคือการเดินทางย้อนสู่ กาลก่อน

อย่างสาราญรื่ นรมย์”


24 HOURS IN HUA HIN 5 P.M. Cicada ทุกวันเสาร์ Cicada คือสถานที่ ที่เติมแต่งสีสนั ให้ กบั ผู้คน ที่มาหัวหิน ในการมาเดินเล่นยามเย็นอย่างสบายอารมณ์ Cicada เป็ นตลาดนัดที่เป็ นศูนย์รวมของสินค้ าที่เกิดจากไอเดีย รวมทังงาน ้ ศิลป์ที่ไม่เหมือนใคร นอกจากนันยั ้ งมีการแสดงต่างๆหมุนเวียน เพื่อสร้ างความบันเทิงให้ กบั ผู้มาเที่ยวชมและที่นี่ยงั มีอาหารให้ เลือกรับประทานอีกมากมายเช่นกัน Cicada อยู่ทางไปเขา ตะเกียบ เลยโรงแรมชีวาศรมมาประมาณ 400 เมตร 6 P.M. สะพานปลา มาเดินเล่นที่สะพานปลายามเย็น ถือเป็ นบรรยากาศ น่าภิรมย์ยิ่งนัก ช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกดิน แดดอ่อนๆ ลมเย็นๆ โชยพัดแบบนี ้ จะมีผ้ คู นมาตกปลากันอย่างมีความสุข เรื อตังเก จอดเทียบท่าเรี ยงราย เวลามองจากสะพานปลามาทางทิศ ตะวันตกดูพระอาทิตย์ก็ถือเป็ นภาพที่สวยไม่แพ้ ที่ใดเช่นกัน 7 P.M. ตลาดโต้ รุ่ง อีกหนึ่งที่เดินเที่ยวสาหรับทุกคนที่มาหัวหิน ในตลาดโต้ รุ่มมีอาหารให้ เลือกรับประทานมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นผัดไท ก๋วยเตี๋ยว กระเพาะปลา หรื อ ซีฟดราคาย่ ู๊ อมเยาวน์ นอกจากนัน้ ยังเป็ นแหล่งขายของที่ระลึก ส่วนร้ านที่เป็ นที่นิยมสาหรับทุกคน เห็นจะเป็ นร้ านไอศกรี มเจ๊ นิ ที่โด่งดัง ท่านจะได้ ชิมท๊ อปปิ ง้ ต่างๆที่มี ให้ เลือกทานกับไอศกรี มอย่างจุใจ

8 P.M. ร้ านนวด ในหัวหินมีร้านนวด ทังนวดเท้ ้ า นวดไทย นวดสปา ให้ บริการมากมาย การมาใช้ บริการนวดผ่อนคลายสบายๆหลังดิน เนอร์ ช่างเป็ นช่วงเวลาแห่งความสุขและจะทาให้ นอนหลับสบาย อย่างเต็มอิ่ม แต่ละร้ านก็จะมีการตกแต่งร้ านและแพคเกจนวด ต่างๆกันให้ นกั ท่องเที่ยวได้ เลือกตามความชอบ 9 P.M. RED MANGO ร้ านไอศกรี มอร่อยตังอยู ้ ่หวั มุมปากซอย 55 จุดเด่นของไอศกรี มที่นี่คือเป็ นผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต ที่ไม่มีไขมัน ไม่ ทาให้ อ้วน นอกจากนันลู ้ กค้ ายังเลือกทอปปิ ง้ ผลไม้ ตา่ งๆ รับประทานคูก่ บั ไอศกรี มอย่างจุใจ หรื อใครจะเลือกทานขนมเค๊ ก กับช๊ อคโกแลตร้ อนสักถ้ วย ที่นี่ก็เป็ นอีกหนึ่งแห่ง ที่มอบ บรรยากาศยามค่าให้ กับลูกค้ าอย่างกันเอง 10 P.M. กู ชาชัก ร้ านน ้าชาบรรยากาศกันเองตังอยู ้ ่ซอยหัวหิน 51 ให้ บริการน ้าชา ที่ชงด้ วยกรรมวิธีที่เป็ นเอกลักษณ์ รวมทัง้ ให้ บริการเครื่ องดื่มร้ อน เย็น มากมาย นอกจากนันยั ้ งมีโรตี มะตะบะ รสต่างๆ บรรยากาศที่นี่จึงเหมาะสาหรับผู้ชื่นชอบการ สังสรรค์กบั มิตรสหายด้ วยบทสนทนาสบายๆไร้ แอลกอฮอล์เป็ น อย่างยิ่ง


24 HOURS IN HUA HIN 11 P.M. Stone Head Pub สถานที่สาหรับคอเพลงสากล และเพลงไทย คุณภาพ ร้ านตังอยู ้ ่ที่ ซอย 55 (ข้ างบน RED MANGO) เป็ นบาร์ ที่ ตกแต่งในสไตล์ตะวันตกอบอุ่น มีกลิน่ อายของดนตรี อวลอยู่ทวั่ เครื่ องดื่มนับร้ อยรายการทัง้ คอกเทล ไวน์ เบียร์ มีให้ เลือกจุใจ เบาะหนังนัง่ สบาย บริการพร้ อมอาหารว่างรสเลิศตลอดค่าคืน 12 P.M. MUSIC ROOM ร้ าน open air สาหรับนัง่ ฟั งเพลง สบายๆริมถนน เพชรเกษม ร้ านนี ้ถือเป็ นร้ านสุดอิตของวัยรุ่น ณ ขณะนี ้เลยก็ วา่ ได้ ทางร้ านมีอาหารและเครื่ องดื่มบริการราคาย่อมเยา บรรยากาศ ร้ านเหมาะกับผู้ที่ชอบสังสรรค์แต่ไม่ชอบเสียงดังโหวกเหวก บ่อยครัง้ ที่มติ รภาพดีๆเกิดขึ ้นที่ MUSIC ROOM ตังอยู ้ ่เลยเพลิน วานมาประมาณ 500 เมตร 1 A.M. Hi4 ไนต์คลับทันสมัยสาหรับผู้ที่มีพลังลุยไปกับ night life ของหัว หินยามราตรี ที่ Hi4 มีดนตรี live band เล่นสลับกับ Dj ที่เปิ ด เพลงเร้ าใจให้ ผ้ ฟู ั งโยกได้ ขยับได้ เต้ นได้ เข้ ากับทุกจังหวะลีลา ท่าทางของแต่ละสไตล์ความมัน ใครที่มาหัวหิน และอยากจะ ปาร์ ตี ้ ที่ Hi4 นี่แหละที่คณ ุ จะได้ สนุกสุดเหวี่ยง นอกจากนันทาง ้ Hi4 ก็มีสว่ นของ Karaoke ให้ บริการอีกด้ วย 2 A.M. ข้ าวต้ มหมวยเล็ก ร้ านข้ าวต้ มโต้ รุ่ง จุดเติมพลังให้ กบั นักท่องราตรี ตังอยู ้ ่ตดิ กับ Jump Bar ริมถนนเพชรเกษมขาออก ทางร้ าน ให้ บริการอาหารตามสัง่ ราคามิตรภาพ รสชาติอร่อย เมนูแนะนา เห็นจะเป็ น ปลาอินทรี แดดเดียว ชิ ้นโตทานกับข้ าวต้ มหรื อข้ าว สวยก็อร่อยดีนกั แล ร้ านหมวยเล็กตังอยู ้ ่เลยซอย 64/1 มา ประมาณ 200 เมตร

3 A.M. - 5 A.M. ยามวิกาล ขอแนะนาให้ หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ต้องข้ าม ทางรถไฟ เพราะบางจุดไม่มีที่กนเป็ ั ้ นอันตรายต่อผู้ขบั ขี่ ยานพาหนะ ระหว่างเวลานี ้ หัวหินยังพอมีร้านอาหารเปิ ด ให้ บริการบริเวณหลังโต้ รุ่ง ประมาณย่างเข้ าตีสี่ หลังตลาด เริ่มมีซพั พลายเออร์ มาส่งของให้ พอ่ ค้ าแม่ค้า ซึ่งอาจเป็ นอีก โจทย์ให้ กบั ผู้ที่ชื่นชอบถ่ายรูปได้ เช่นกัน ย่างเข้ าตีห้าจะเริ่ม มีผ้ คู นออกมาออกกาลังกาย ทังวิ ้ ง่ ทังเต้ ้ นแอโรบิค ราไท้ เก๊ ก นักท่องเที่ยวก็สามารถไปร่วมกับชาวบ้ านได้ ที่บริเวณ ลานกีฬาชุมชนพูลสุข (ติดกับวัดหัวหิน) ได้ เช่นกัน เที่ยวกันทังวั ้ นทังคื ้ นก็อย่าลืมพักผ่อนให้ เพียงพอเพื่อให้ มี พลังไปลุยกับงานกันต่อได้ อย่างสดชื่น นอกจากนันควร ้ หลีกเลี่ยงการดื่มสุราอันจะทาให้ มนึ เมาขาดสติได้ หวังว่า การเที่ยวหัวหินของท่านจะมีแต่ความสุขและเต็มไปด้ วย ภาพที่ระลึกเก็บไว้ ในความทรงจาตลอดไป SAWASDEE HUA HIN www.sawasdeehuahinmagazine.com TEL: 083 7730650

24 Hours in Hua Hin  
24 Hours in Hua Hin  

Enjoy Hua Hin in 24 hours