Page 1

http:\\www.huahin168.com

แจก

ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 วันที่ 23-30 กันยายน พ.ศ.2553

ทำ�นายเลขเด็ดงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2553 สองตัว :

54 69 56 97

สามตัว :

ฟร

596

กินหอยอร่อยที่ซู้ดด...ส์!

(อ่านต่อหน้า 2)

ทำ�ความรู้จัก อุทาหรณ์ “ไอพอด” ของการรับข่าวลือ “สึนามิ” ตระกูลล่าสุด

(อ่านต่อหน้า 5)

(อ่านต่อหน้า 7)

อาชีพ ที่สร้างรายได้ แบบ...เบาะๆ

(อ่านต่อหน้า 13)

พบกับ นสพ.หัวหิน168 ได้ทุกวันที่ 1,8,16 และ 23 ของเดือน

เพื่อสิทธิสตรี ค่ะ.. ท�ำไมเดี๋ยวนี้!ผู้ชายดีๆ หายากจัง... ในโลกทีม่ สี งิ่ ยัว่ ยวนอยูร่ ายรอบ ตัง้ แต่ตนื่ เช้า จนทิวาราตรีกาล ผูช้ ายส่วนใหญ่มกั จะหลงใหล ได้ปลื้มจนลืมตัวไปกับสิ่งที่ดิฉันก�ำลังจะเขียน ถึง 4 อย่างนีไ้ ปบ้างไม่มากก็นอ้ ย บางอย่างอาจ เหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ถ้าหลงใหลมากๆ เข้าก็อาจท�ำให้อนาคตต้องพังพินาศ

--อ่านต่อหน้า 7--

ตอนที่ 7 โดย.. สิงโตทะเล

โดยมีรถตู้ไปกันทั้งหมดสองคัน เฮียเพ๊ง เอารถตู้ส่วนตัวนั่งไปกับอาซ้อและลูกๆ ส่วนอีกคัน แกเช่ามาให้พนักงานนัง่ กันไป พอถึงวันเดินทางปรากฏว่าคนขับรถ ของ รถตูท้ เี่ ช่ามานัน้ ไม่มาตามนัด เขาโทร.มาบ อกว่าเมียคลอดอยู่โรงพยาบาลมาไม่ได้ จริงๆ และกิก๊ ซึง่ เป็นผูร้ บั มอบหมายให้มา จัดหารถตูก้ ห็ วั เสียไปด้วย เธอคิดว่าเพือ่ น ร่วมงานและเฮียเพ๊งจะต้องไม่พอใจเธอ แน่ๆ หากการเดินทางครั้งนี้เกิดล่มอย่าง กระทันหัน กิ๊ก จึงโทร.เรียกชาตรี มาช่วย ขับรถให้ และชาตรีก็ท�ำหน้าที่เป็นอัศวิน ผู้รับเคราะห์ โชเฟอร์จ�ำเป็นประจ�ำทริปนี้ การมารับหน้าทีน่ จี้ งึ ท�ำให้ เฮียเพ๊ง ได้รจู้ กั กับชาตรีในฐานะแฟนลูกน้อง แกค่อนข้าง ชื่นชมในโหงวเฮ้งของเด็กหนุ่มชาวหัวหิน คนนี้ แกชมถึงความขยันที่ต้องอดหลับ อดนอนมาขับรถแท๊กซี่ ตอนกลางคืน และ การที่ชาตรีไม่ใช่คนดื่มเหล้า เฮียแกจึง อยากช่วยให้ ชาตรี มีอาชีพที่มั่นคงกว่านี้ หลั ง จากการเดิ น ทางครั้ ง นั้ น มาหนึ่ ง สัปดาห์ เฮียเพ๊งเรียกกิก๊ มาคุยด้วยในห้อง ท�ำงาน เฮียบอกกับเธอว่า สามีของคุณ สุกัญญาลูกค้าประจ�ำที่มาซื้อเครื่องส�ำ อางบ่อยๆ เป็นเพื่อนของเขา สามีหล่อน ชื่อเฮียฉลอง แกเป็นเจ้าของโรงงานทอ ผ้า และท�ำธุรกิจอยู่ทางภาคเหนือ ตอนนี้ เฮียฉลองต้องการคนขับรถ เลยโทร.มาหา ถามว่าพอจะรูจ้ กั ใครบ้างไหม แกจึงนึกถึง ชาตรีขึ้นมา… ชาตรีมารับหน้าที่เป็นคนขับรถให้กับ เฮียฉลอง ไปไหนต่อไหนตามเส้นทางของ นักธุรกิจเถ้าแก่ใหญ่ ตอนนีช้ าตรีเริม่ มีชวี ติ ที่ดีขึ้น... ...ติดตามตอนต่อไปฉบับหน้า...

ฝรั่งพันธุ์เทวดา ความใจดี อ่อนน้อมถ่อมตน ของคนไทย มักกลายเป็นสิ่งที่น�ำมาสู่ความน่าเสียใจเสมอๆ เพราะคนไทยเรานั้นมักใจอ่อนต่อคนปากหวาน ยิ่งเวลาเจอฝรั่งยิ้มแย้มหน่อย พูดดีด้วยหน่อย ก็จะสละมิตรภาพให้เขาง่ายๆ ทั้งๆที่กับคนไทย ด้วยกันเอง คุยภาษาเดียวกันแท้ๆ แต่คบกัน ยากยิ่ง

--อ่านต่อหน้า 8--

ครัวอารย


2 I huahin168.com

นสพ.หัวหิน168, วันที่ 23-30 กันยายน พ.ศ.2553

หัวหินแล้วตรงไปยังร้าน “แม่เก็บ” ซึ่ง ณ ที่แห่งนี้เป็นที่ผลิตอาหารไทยด้วยระบบ “แฮนด์ เ มด” พร้ อ มกั บ การนึ่ ง อบความ ร้อนด้วยพลังงานฟืนและถ่าน ขนมหวาน ที่ตนเองชอบนั้นคือ “ทองหยอด” โดยเมื่อ มาถึงแล้วก็จะซือ้ ครัง้ ละมากๆ หลังจากนัน้ ก็จะเอาเหล้าบรัน่ ดีพรมลงไป แล้วก็น�ำเอา เข้าใส่ตู้เย็นแล้วก็มาละลายช็อกโกแล็ตให้ เป็นโคลน น�ำเอาทองหยอดลงไปคลุกเคล้า พร้อมกับถัว่ อัลมอลแล้วก็ใส่ชอ่ งแช่แข็งเอา “กินหอย” ไว้ และเมือ่ กลับมาจากท�ำงานหนักๆแล้ว ก็ อร่อยที่ซู้ดด..ส์! ชงกาแฟเอสเพรสโซ่แก่ๆ ดื่มพร้อมกับทอง เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 18 กันยายน ที่ หยอดของ “แม่เก็บ” เจ้าแม่ประคุณเอ๋ย ศูนย์การค้าหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ อาจารย์ ทุกอย่างมันจะเป็นสวรรค์วมิ านขึน้ มาทันที ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ เจ้าของโรงเรียน ธุรกิจอาหารไทยนานาชาติ กทม. และนาย วีระ ศรีวัฒนตระกูล ผวจ.ประจวบฯได้ร่วม ปรุงอาหารโชว์ให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติได้ชมกันในงาน “เทศกาล กินหอยที่หัวหิน” ซึ่งรายการอาหารที่ปรุง นั้นเป็น “ก๋วยเตี๋ยวต้มย�ำหอยนางรม” โดย ทางผู้ว่าราชการฯเป็นผู้ปรุงซึ่งก๋วยเตี๋ยวดัง อาจารย์ยิ่งศักดิ์ฯ กล่าวนั้น ตรงต่อวิถีความเป็นอยู่ของชาว ยั ง กล่ า วอี ก ว่ า หัวหิน จากอดีตจนถึงปัจจุบัน แต่รูปแบบ อ า ห า ร ก า ร กิ น การปรุ ง นั้ น ก็ มี ก ารปรั บ ปรุ ง เสริ ม “หอย ประจ� ำ ท้ อ งถิ่ น นางรม” มาใส่แทน นั้นมีความส�ำคัญ อาจารย์ยงิ่ ศักดิฯ์ กล่าวว่าของกินที่ มากที่ แ ต่ ล ะแห่ ง เมืองหัวหินที่มีชื่อเสียงอยู่อีกอย่างหนึ่งนั่น จ ะ ต ้ อ ง มี ก า ร คือ หอยแมลงภู่ หอยเสียบ ใส่ไม้แล้วย่าง อนุรักษ์และรักษา ด้วยไฟถ่ายอ่อนๆ จนสุกเหลือง แล้วก็แกล้ม และรักษาเอาไว้ อย่างของเมืองหัวหินที่ ด้วยน�ำ้ จิม้ ผสมถัว่ รสหวานๆ แล้วก็ผสมด้วย ได้ทราบก็คือ แกงคั่วหน่อไม้กับปลาริวกิว มะละกอดิบสดๆ สับเป็นเส้น รสชาตินั้น ปลาหมึกกล้วยแห้งทอด ปลากุเลา-ปลา อร่อยที่สุดในโลก ซึ่งอาหารดังกล่าวนี้ เป็น อินทรีย์เค็มทอด แกงขี้เหล็ก ปลากระบอก เอกลักษณ์ของชาวเมืองหัวหินที่แท้จริง จึง กระแร้สดจิ้มพล่า ฯลฯ อยากจะให้มีการดูแลและอนุรักษ์เอาไว้ ส�ำหรับใครทีต่ อ้ งการให้บตุ รหลาน อย่าลืมว่าอาหารการกินประจ�ำท้องถิ่นนั้น ได้ เ รี ย นเกี่ ย วกั บ การปรุ ง อาหารนานา เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง ชนิดแล้วก็ต้องตรงไปที่ โรงเรียนธุรกิจการ ส�ำหรับในส่วน “ของหวาน” ที่ขึ้น อาหารไทยนานาชาติ 1004 ถนนพระราม 3 ชือ่ ลือชาไปยังมหานครเมืองหลวงของเมือง แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ หัวหินนั่นก็คือ ขนมหวาน “แม่เก็บ”ตนเอง โทร 02-2687644 รับรองได้ว่าจะต้องเป็น นั้นเมื่ออยู่กรุงเทพฯ และต้องการจะทาน กุ๊กที่ฝีมือเยี่ยมในอนาตคได้เลยค่ะ ขนมหวานแล้ว จะต้องขับรถบึ่งมาที่เมือง ๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏

บ.ไทยอเมริกันซีฟู้ด

9 x 10

“เรื่องหมา ๆ” โดย..นายอิสระ

• ถ้าหากหมาของท่านไปไล่เห่า ไล่กัดใครเข้า สร้างความร�ำคาญ และความเดื อ ดร้ อ นต่ อ ใครเข้ า เรื่องของหมาก็จะกลายเป็นเรื่อง ของคน บางครั้ ง ไม่ ใ ช่ แ ค่ ต ้ อ ง ทะเลาะเบาะแว้งกันเท่านัน้ แต่หาก ไปกัดคนอารมณ์ร้อนเข้า อาจมี “ศึกอัศวินด�ำ” ขึน้ มากลางหมูบ่ า้ น สัปดาห์นี้ผมได้เห็นข่าวการกวดขันในเรื่อง การควบคุม “สุนัข” เลี้ยงตามบ้าน ผมขอบ อกตรงๆว่าผมเห็นว่าข่าวนี้เป็นเรื่องส�ำคัญ ที่สุดในรอบเดือนเลยล่ะครับ ดีกว่าข่าว คนนู้นคนนี้จัดเลี้ยงกัน มีใครส�ำคัญอย่าง งั้นอย่างงี้ ข่าวเรื่อง “หมาๆ” เรื่องนี้ เป็น ข่าวที่น�ำเสนอข้อคิดที่ดีส�ำหรับผู้ที่เลี้ยง หมาทั้งหลาย ซึ่งหากท่านเลี้ยงได้ ท่าน ต้องสามารถควบคุมหมาของท่านได้ ที่ จริงแล้วไม่มีใครมาห้ามมิให้ท่านเลี้ยงแต่ ประการใด แต่หากท่านเลี้ยงแล้ว ก่อให้ เกิดความสกปรกต่อถนนหนทาง หรือหน้า บ้านคนอื่น หรือถ้าหากหมาของท่านไปไล่ เห่า ไล่กัดใครเข้า สร้างความร�ำคาญและ ความเดือดร้อนต่อใครเข้า เรื่องของหมาก็ จะกลายเป็นเรื่องของคน บางครั้งไม่ใช่แค่ ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันเท่านั้น แต่หาก ไปกัดคนอารมณ์ร้อนเข้า อาจมี “ศึกอัศวิน ด�ำ” ขึ้นมากลางหมู่บ้านระหว่างคนกับคน เป็นอันต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันไปใหญ่ มีแต่ จะเสียกับเสีย ไม่คมุ้ หรอกครับ ผมคิดว่าถ้า หากท่านรักหมาได้ ก็ต้องรักคนได้เช่นกัน อยากให้ทา่ นช่วยระวังป้องกันไม่ให้หมามา

สนใจลงโฆษณา

กับหนังสือพิมพ์หัวหิน 168

โทร.080-4261301 (คุณนุ้ย)

“เล่นงานคน” สร้างความซวยให้คนรอบ ข้างและตัวท่านเอง ค�ำว่า หมากัดคน “ไม่ เป็นข่าว” แต่คนกัดหมา “เป็นข่าว” คงใช้ ไม่ได้กับหนังสือพิมพ์หัวหิน 168 เพราะ เราไม่ต้องการให้ใครกัดใครทั้งนั้น 55555 ขนาดข่าว ตีรัน ฟัน แทง ลัก วิ่ง ชิง ปล้น ฆ่า เรายังไม่ลงเป็นข่าวเลยครับ กลัวคน หั ว หิ น หรื อ ใครที่ ไ ด้ อ ่ า นจะไปซึ ม ซั บ เอา ความรุนแรงในสังคมมาใช้เป็นตัวอย่าง อยากให้หนังสือพิมพ์ฉบับนี้มีส่วนช่วยใน การจรรโลงสังคม เป็นส่วนช่วยผลักดันทาง ธุรกิจต่างๆในเมืองนี้ และน�ำเสนอแง่คิด ต่างๆ ในเรื่องดีๆ ให้มากๆ คนจะได้ไม่ต้อง กัดคน หมาจะได้ไม่ต้องกัดคน คนจะได้ไม่ ต้องกัดกับหมา แต่หมากัดกับหมาผมคง ห้ามมันไม่ได้หรอกนะครับ ได้ข่าวว่า 103 งวดก่อน พาให้หลายๆท่านรวยกันไปคนละ เล็กคนละน้อย ยังไงก็ตดิ ตามกันต่อนะครับ เผื่อโหรประจ�ำส�ำนักนี้จะ “ท็อปฟอร์ม” ขึ้น มาอีก จบเรื่องหมาๆ ของกระผมไว้แค่นี้ ฉบับหน้า ผมส่งไม้ผลัดต่อให้คณ ุ พนัญไชย นะครับ ..... บ๊ายบาย.....

Vintega บิ๊กบูมซักอบรีด


นสพ.หัวหิน168, วันที่ 23-30 กันยายน พ.ศ.2553

huahin168.com I 3


4 I huahin168.com

นสพ.หัวหิน168, วันที่ 23-30 กันยายน พ.ศ.2553

เวทีนี้เพื่อคุณ

โดย...ชายพจน์

สมชาย ทะเลน้อย อดีตผลต�ำรวจ เกณฑ์อาสาสมัคร เกิดเมืองหัวหิน จ.ประ จวบฯ ใช้ชีวิตกับงานในอาชีพจนขาขวา นัน้ พิการ แต่ดว้ ยจิตใจทีแ่ น่วแน่และมัน่ คง จึงด�ำรงตนอยู่ในสังคมจนเป็นที่ยอมรับ ของทางฝ่ายภาครัฐในท้องถิ่นและผู้คน ในชุมชนโดยมีสโลแกนว่า “ด้วนแต่ขา ใจ ไม่ด้วน” ทุกวันนี้ก็ต้องท�ำหน้าที่ประธาน ชุมชน มิต่างอะไรกับยามเฝ้าบ้าน สมชายฯ กล่าวว่าเดิมทีนนั้ เป็นต�ำรวจ เกณฑ์อาสาสมัครอยู่ที่ สภ.กุยบุรี ในสมัย พ.ต.อ.ประดับ เกิดอินทร์ เป็น ผกก.ปข. ท�ำหน้าทีต่ ำ� รวจจนสามารถจับกุมแก๊งปล้น เงินจากทับสะแกได้ทกี่ ยุ บุรี และหมดวาระ

การเป็นต�ำรวจ ซึ่งทางผู้ก�ำกับก็อยากจะ ให้เป็นต่อ และเข้าฝึกอบรมและติดยศให้ ตนเองเห็นว่าไม่ชอบจึงขอสละสิทธิ์มาเป็น คนธรรมดาเมื่อปี 2518 มาในปี 2526 นายจันทร์เพชร กระแส สินธุ์ เป็นนายกฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ตัวแทนชุมชนทางรถไฟและ นายจิระ พงษ์ ไพบูลย์ เข้ามาเป็นนายกฯต่อ ตนเองก็ได้ รับการแต่งตั้งเรื่อยมา จนถึงการลงคะแนน เลือกตัง้ ในนามของ ประธานชุมชนทางรถไฟ ซึ่ ง เดิ ม ที นั้ น ชุ ม ชนนี้ อ ยู ่ ใ นซอยโรงเหล็ ก หน้าแขวงฯ ปัจจุบันนี้มันก็ขยับไปอยู่หลัง หัวหินทันสมัย ซึ่งในความรับผิดชอบดูแล ชาวชุมชนฯ นั้นก็มีอยู่ด้วยกัน 200 หลังคา เรือน ประชากรทั้งชาย หญิง เด็ก รวมแล้ว ก็ประมาณ 203 คน ในส่วนของปัญหาภายในชุมชนนั้นฯ เรื่องแรกก็คือ ยาเสพติด มีแต่ว่าจะเป็น เด็กวัยรุ่นจากที่อื่นมาอยู่อาศัย แอบซ่อน หลบ อยู่กับกลุ่มพรรคพวกแล้วก็เสพกัน ซึ่ง เมื่อรู้เมื่อพบก็จะแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่สาย ตรวจจักรยานยนต์เข้าจัดการทันที หรือไม่ ก็ตนเองจะโทรแจ้งให้ทาง ผกก.พตอ.ด�ำรง ศักดิ์ ทองงามตระกูล ปราบทันที นี่คือการ แก้ปัญหาทางกฎหมาย ในส่วนเรื่องอื่น ก็มี ท่อน�้ำประปา ซึ่งก็จะมีปัญหาแตก น�้ำไม่ ไหล อื่น ๆ เมื่อบ้านใดบ้านหนึ่งเกิดปัญหา ก็จะท�ำหน้าที่ประสานแก้ไขทันทีเช่นกัน และขณะนี้ก็ได้งบประมาณส่วนหนึ่งไปจาก ทางคุณ อธิคุณ บุตรยิ่ง รองนายกฯ ให้ไป

จั ด ท�ำถนนเลี ย บคลองชลประทานเพื่ อ ให้ ชาวบ้านและลูกเด็กเล็กแดงได้สัญจรไปมา ในส่วนของเจ้าของพื้นที่คือ การรถไฟแห่ง ประเทศไทย เข้าก็ให้ความร่วมมืออย่างดี กับชาวชุมชนฯ เพราะว่าพืน้ ที่ ทีเ่ ราอยูก่ นั นัน้ มันเป็นของเขา และขณะนี้ทางบ้านมั่นคง ก็จะเข้ามาปลูกสร้างและจัดเจียดเบียดแบ่ง ให้กับชาวชุมชนฯ ส่วนหนึ่งได้เข้าไปอยู่ก็จะ ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบได้อีกระดับหนึ่ง ซึ่งก็เท่ากับว่าเหมือนยกระดับชุมชนขึ้นมา อีกส่วนหนึ่ง นายสมชายฯ ยังกล่าวอีกว่า ส�ำหรับ ในการติดต่อและประสานงานกับทางส่วน ราชการทั้งเทศบาลฯ หัวหิน ต�ำรวจ และ หน่วยอื่น ๆ นั้นก็ยอมรับว่าทุกหน่วยงานนั้น ให้ความร่วมมืออย่างดียงิ่ ซึง่ เมือ่ ในภาพรวม ของชุมชนฯ เกิดปัญหาอะไรมาโดยเฉพาะ การแก้ไขปัญหาทางสังคม เกีย่ วกับมลภาวะ

เวลา... มีคา่ ขนาดไหน • ถ้าอยากรูว้ า่ เวลา 10 ปีมคี า่ ขนาดไหน ถาม คู่แต่งงานที่เพิ่งหย่าร้างกัน • ถ้าอยากรู้ว่าเวลา 4 ปีมีค่าขนาดไหน ถาม นิสติ นักศึกษาทีเ่ พิง่ รับปริญญาจากมหาวิทยาลัย • ถ้าอยากรู้ว่าเวลา 1 ปีมีค่าขนาดไหน ถาม นักเรียนที่สอบไล่ตก • ถ้าอยากรู้ว่าเวลา 9 เดือนมีค่าขนาดไหน ถามมารดาที่เพิ่งคลอดบุตร • ถ้าอยากรู้ว่าเวลา 1 เดือนมีค่าขนาดไหน ถามมารดาที่คลอดบุตรยังไม่ครบก�ำหนด • ถ้าอยากรู้ว่าเวลา 1 สัปดาห์มีค่าขนาดไหน ถามบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ • ถ้าอยากรู้ว่าเวลา 1 ชั่วโมงมีค่าขนาดไหน ถามคนรักที่รอคอยการพบกัน • ถ้าอยากรูว้ า่ เวลา 1 นาทีมคี า่ ขนาดไหน ถาม คนที่พลาดรถไฟ รถประจ�ำทาง หรือเครื่องบิน ถ้าอยากรูว้ า่ เวลา 1 วินาทีมคี า่ ขนาดไหน ถามคน ที่รอดตายจากอุบัติเหตุอย่างหวุดหวิด ถ้าอยากรู้ว่าเวลาเสี้ยวหนึ่งของวินาทีมีค่าขนาด ไหน ถามนักกีฬาโอลิมปิคที่ชนะเหรียญเงิน วันเวลาที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปในชีวิตมนุษย์ ช่างดูสนั้ นัก เมือ่ เราย้อนกลับไปคิดถึงอดีตแต่ละ

สิ่งแวดล้อม โรคภัยไข้เจ็บ กิจกรรมงาน ประเพณีวัฒนธรรม ทุกอย่างมันก็จะไป ด้วยกันได้ดี แต่ก็จะมีติดขัดอยู่บ้างเกี่ยว กับความล่าช้าและงบประมาณซึ่งถ้าทุก อย่างเป็นไปตามรูปแบบและตรงกับความ ต้องการแล้วก็เชือ่ แน่วา่ ชุมชนทางรถไฟก็จะ ไม่เป็นสองรองใครในชุมชนต่าง ๆ ส�ำหรับตนเองนั้น ถึงแม้ว่าแข้งขาจะ ด้วนเพราะในอดีตเป็นพนักงานขับรถไป เกิดอุบัติเหตุและเอาตัวกันผู้คนที่ไปด้วย กัน จนเขาปลอดภัยแต่ตนเองนั้นต้องตัด ขาขวาทิง้ ไป แต่จติ ใจนัน้ มันไม่ดว้ นตามขา เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อมีปัญหาใด ๆ ชุมชนฯ และส่วนรวมแล้ว ก็จะเข้าชนดูแลแก้ไข ทันที เนื่องจากชีวิตนี้นั้นมีแต่ให้ซึ่งถ้าใคร อยากจะช่วยเหลืออะไรแล้วก็โทรมาได้ที่ 089-7464812 ได้ตลอดเวลา ครับ. เรื่อง ภาพวันวานที่ผุดขึ้นมาในสมอง เหมือนพึ่ง จะเกิดขึ้นมาในไม่กี่วินาทีที่แล้ว หลายท่าน ระเริ ง ไปกั บ ยศถาบรรดาศั ก ดิ์ และเงิ น ทองที่ กองอยู่มากมายตรงหน้า หากแต่ยังคงหาความ สุขไม่ค่อยได้ พอแก่ตัวไป ได้แต่นึกเสียดายเมื่อ ครั้งยังเป็นหนุ่มสาว มีอะไรหลายๆอย่างที่อยาก จะท�ำ แต่ยังไม่ได้ท�ำ... สังขาร การมีครอบครัว หน้าที่การงาน ความรับผิดชอบ และอะไรอีก หลายๆอย่างตามแต่เหตุปัจจัยของมนุษย์แต่ละ คน กลายเป็นเงื่อนไขที่ท� ำให้ไม่สามารถหรือ ไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาท� ำในสิ่งที่เคยคิดเคยฝัน แล้วก็มานั่งเสียใจในภายหลัง พอข้าพเจ้าอ่าน บทความด้านบนนี้ทีไร ในใจก็นึกถึงค�ำพูดของ ท่านอาจารย์ศิลป์ พีระศรี ทุกที..... “พรุ่งนี้ ก็ สายเสียแล้ว” แต่วันนี้ยังไม่สายหรอกครับ หาก ทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จะช่วยกัน สร้างสรรค์และดูแล ไม่ให้เมืองหัวหินกลายเป็น ขุ ม นรกแห่ ง ความสกปรกเต็ ม ไปด้ ว ยปั ญ หา คอรัปชัน่ ความไร้ระเบียบของสังคม และจมปลัก ในการแก่งแย่งแข่งขันทางธุรกิจ อีกไม่กวี่ นั เวลา ทุกเสีย้ ววินาทีในชีวติ ของทุกท่าน จะมีคณ ุ ค่าขึน้ ทันตาเห็น เมืองนีจ้ ะเป็นเมืองท่องเทีย่ วทีม่ คี ณ ุ ค่า ผูค้ นตืน่ ขึน้ มาด้วยรอยยิม้ ทุกวัน พอกลับมาอ่าน บทความข้างบนนีอ้ กี ภาพความทรงจ�ำดีๆ จะผุด ขึน้ มาในสมองทุกครัง้ ผมขอเป็นก�ำลังใจให้คนดี ในเมืองนี้ทุกท่าน ...ปสันนจิตโต...

Best computer

ติดต่อ ลงโฆษณา กับหนังสือพิมพ์ หัวหิน168 โทร.

080-426-1301 (คุณนุ้ย)


นสพ.หัวหิน168, วันที่ 23-30 กันยายน พ.ศ.2553

ทำ�ความรู้จัก “ไอพอด” ตระกูลล่าสุด

ได้เจอกันซะนานนะครับพ่อแม่พี่น้อง ผู้เขียนต้องขอขมาผู้อ่านที่ ไม่ ติดตามอย่างสุดซึง้ ทีแ่ อบอูง้ าน เพราะติดธุระทีร่ า้ นของผูเ้ ขียนเองนิดหน่อย

ยังไม่นงิ่ เป็นไอ ทีอยูด่ ๆี อยากเป็นพ่อครัวซะอย่างงัน้ ก็ปวดหัวนิดหน่อยตาม ประสา เข้าเรือ่ งเลยดีกว่าถ้าไม่พดู ถึงเรือ่ งนีเ้ ดีย๋ วเค้าจะหาว่า ไอทีภธู รอย่าง เราตกเทรนด์นะครับ เมือ่ ต้นกันยายน ทีผ่ า่ นมา บริษทั แอปเปิล้ ได้จดั งาน แถลงข่าว โชว์ของเล่นใหม่เหมือนทุกที ครัง้ นีเ้ รียกเสียงฮือฮาได้พอสมควร เพราะพี่จ็อบแก ถ่ายทอดสดผ่าน เว็ป apple.com ผมเองก็นั่งเฝ้าดูตาม ประสาคนว่างงาน ถือว่าเรียกความสนใจได้ดีทีเดียวท�ำถึงกับเว็ป apple. com ล่มจนหลายท่านเข้าไม่ ได้ไปตามๆกัน ซึ่งของเล่นชุดใหม่ที่น�ำมายั่วน�้ำลาย นั้นมีมากมายเลยครับรอบนี้ มา ชมกันเลยครับ ตระกูล iPod iPod Shuffle iPod Shuffle หน้าตาใหม่ยงั คงความเล็กกระจิว๋ หลิว๋ เหมือนเคย แต่มปี มุ่ กับวงล้อมหัศจรรย์แล้วครับ คงพิสจู น์แล้วว่าระบบเขย่า ไม่ได้ผล ฮ่าฮ่าฮ่า ถ้าใครต้องการเครื่องฟังเพลงคุณภาพเสียงดีๆ จัด เพลย์ลิสต์ได้ ราคาประหยัดผมว่าตัวนี้น่าสนใจมาก เพราะ ราคาเริ่มต้นที่ 49 $ เท่านั้นเองจ้า iPod Nano มารอบนี้ วงล้อที่เคยหมุนๆ กัน (Click Wheel) หายไปแล้วครับเปลี่ยน ใหม่ ไฉไลกว่าเดิมเป็นจอทัชสกรีนแบบมัลติ ทัช แต่ว่าไอ้ที่ไม่ควรหายไปจากรุ่นที่แล้ว คือกล้องส�ำหรับถ่ายVDO นัน้ เอง เอาออกไป ท�ำไมหว่า ถึงกล้องจะหายไปแต่ผมเชือ่ ว่า คง iPod Nano มีหลายๆ ท่านซื้อมาเป็นเครื่องประดับ เป็นแน่แท้ เพราะว่าด้วยดีไซน์ที่เล็กน่ารัก แค่เอามาเป็นนาฬิกาไว้ดูเวลา ก็โก้เก๋ เลยทีเดียวเชียว ราคา เริ่มที่ 149 $ เองครับ นึกซะว่าซื้อนาฬิกา เท่ห์ๆ ซักเรือนก็คุ้มแล้ว iPodTouch ตัวนีส้ ขิ องจริง อัพเดท คราวนีพ้ ยายามปรับสเปคตัวเอง ให้คล้ายกับ Iphone 4 เข้าไปกว่าเดิมอีก ด้วยการเปลี่ยนจอเป็น Retina Display ที ให้รายละเอียดสูงความคมชัดกว่ารุน่ ก่อน ยังไม่พอเพิม่ กล้อง ส�ำหรับถ่ายภาพเคลื่อนไหวด้วยความคมชัดระดับ HD อีกด้วย และยัง เพิม่ กล้องด้านหน้า ส�ำหรับไว้ใช้ โปรแกรม Face Time ทีไ่ ว้คยุ กันแบบเห็น หน้า กัน ผ่านระบบ Wifi อีก เอ้าดูดิ เหมือน Iphone 4 เข้าไปทุกที จริงมะ ราคาเริ่มที่ 229 $ ครับ ผู้เขียนเริ่มอดทนไม่ไหว อยากจะขอ ผบ.ทบ. ไป บูชามาใช้สกั เครือ่ ง แต่กลัวหัวจะแตกซะก่อน ฮ่าฮ่า ท้ายทีส่ ดุ นีผ้ เู้ ขียนขอ อนุญาตท่านผู้อ่านไปทอดไข่เจียวก่อนแล้วพบกันไหม่ฉบับหน้านะครับ iPodTouch

huahin168.com I 5

ติดต่อลงโฆษณา โทร.0804261301 (คุณนุ้ย)

555จิ้มจุ่ม 8x5 ก๋วยเตี๋ยว ไดโนเสาร์8x5 ก๋วยจั๊บตีนไก่ 8x5 Furniture Soluticns หนึ่งศิลป์การ เบาะ8x5


6 I huahin168.com

นสพ.หัวหิน168, วันที่ 23-30 กันยายน พ.ศ.2553

ด่วน!! เชิญหยิบหนังสือพิมพ์หัวหิน168 ได้ฟรี!! ท่านสามารถรับหนังสือพิมพ์หัวหิน168 ได้ทุกวันที่ 1,8,16 และ 23 ของเดือน ตามร้านค้าและหน่วยงานดังต่อไปนี้ 1

นำ�้ ลาย สอ

เมนูอร่อยหลาย ราคา เริ่มต้นเพียง 3 0.เท่านั่น..!!

น้ำ� ลาย สอ

ร้าน ก๋วยเตี๋ยวณาณา ถ.แนบเคหาสน์

ห้องสมุดประชาชน สถานีรถไฟหัวหิน

3

ที่ท�ำการไปรษณีย์ หัวหิน

5

4

ร้าน กูชาชัก ซ.หัวหิน 51

7

6

ร้านอาหารเปิดใหม่ บนห้างมาร์เก็ตวิลเลจ

ร้าน “นำ�้ ลาย สอ”

2

ก๋วยเตี๋ยวเรือลงตัว

8

9

10

ติดต่อสอบถาม โทร.081-8579698

ร้านข้าวแกง ตลาดโต้รุ่งฝั่งตะวันตก

ร้าน เค้กชุติมา ถ.แนบเคหาสน์

ร้าน ข้าวแกงบัตรคิว ถ.หัวหิน-หนองพลับ

ร้าน ก๋วยเตี๋ยวเจ๊เซี้ยม ถ.แนบเคหาสน์

ร้าน S.P. เบเกอรี่ ถ.เพชรเกษม

21

ร้าน โกจง ข้าวมันไก่ ถ.เพชรเกษม

26

ร้าน ป้าย้อย ซอยหัวหิน 55

ร้าน ยงค์ ก๋วยจั๊บญวน ถ.เลียบทางรถไฟ

17

16

ร้าน ข้าวต้มโฟนลิ้งค์ ถ.เพชรเกษม

ร้าน น�ำชัยเกี้ยวปลา ถ.แนบเคหาสน์

ร้าน เจ๊ดิน ถ.แนบเคหาสน์

ร้าน ก๋วยเตี๋ยวต้มย�ำ บ่อนไก่

19

ร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือนาย เบียร์

20

ร้าน ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นเจ๊ไฝ ถ.เพชรเกษม

24

ร้าน ข้าวแกงน้องโม ถ.เลียบทางรถไฟ

28

27

15

ร้าน TROPICAL TANK ศูนย์การค้าหัวหินมาเก็ต

23

22

ร้าน ก๋วยเตี๋ยวคุณแป๊ะ ซ.หัวหิน 55

14

18

ศูนย์เช่าวีดีโอแกรนด์ หัวหิน

ครัวน้องอุ้ม ถ.เลียบทางรถไฟ

ส�ำนักงาน เทศบาลเมืองหัวหิน

13

12

11

โรงพยาบาล ซานเปาโล

ร้าน ศักดิ์ลูกชิ้นหัวหิน ถ.ชมสินธ์ุ

25

ร้าน หมวยเล็กโภชนา สาขา 2

29

บ้านถั่วเย็น ถ.แนบเคหาสน์

31

ร้าน ก๋วยเตี๋ยวรถไฟปากท่อ

ฟรี!ของมีจ�ำนวนจ�ำกัดบริการกล่องคีออสแจก นสพ.หัวหิน168 ให้กับร้านค้าในหัวหิน ที่สนใจน�ำไปวางบริการลูกค้า ติดต่อ 080-4261301ด่วน! ของมีจ�ำนวนจ�ำกัด

30

ร้านแก้วฟ้า ถ.เพชรเกษม


นสพ.หัวหิน168, วันที่ 23-30 กันยายน พ.ศ.2553

huahin168.com I 7

อุทาหรณ์ ของการรับข่าวลือ ภัยพิบัติ และการใช้เทคโนโลยี เพื่อสยบความกลัว ออกจะนอกเรื่องเทคโนโลยีไปนิด แต่ เป็นเรื่องที่ผู้เขียนอยากจะเล่าให้ผู้อ่าน ได้ รับรู้จะได้หาข้อมูลได้ด้วยตนเองได้ “อย่า ฟัง แต่เขาเล่าว่า” เรื่อง มันมีอยู่ว่ามีข่าว ลือเรื่องการเกิดสึนามิในหัวหินบ้านของ พ่อแม่พี่ น้อง ผู้อ่านเนี่ยแหละ ลือกันทั้ง ตลาด ลือกันจนถึงขั้น มีผู้ประกอบการ หลายๆ ท่านต้องหยุดกิจการ เพื่อนผม โทรมาหาตอนเช้าว่าก�ำลังพาครอบครัวไป บนเขา เนื่องจากความหวาดกลัว ในภัย พิบัติที่จะเกิดขึ้น การ รับรู้แล้วป้องกันตัว หาทางรอดเป็นเรื่องที่ดี แต่…. ข่าวที่ท่าน รับ มากันมาจากไหน ครับ ? มาจากเขา เล่าว่า มาจากหมอดู มาจากพระอาจารย์ มาจากเพื่อนของเพื่อนของ เพื่อน มาจาก ฟอร์เวิรด์เมลล์ที่หาต้นตอไม่ได้ บ้างก็ว่า สาเหตุเพราะเป็นวันที่ 08/09/10 ตอน 11 นาฬิกา 12 นาที ด้วยเอากะเขาสิ เออเลข เรียงก็ผิด แหม่ท�ำเป็นรัฐบาลออกหวยไป ได้ วันที่เรียง เพื่อนของเพื่อน พระ หรือ หมอดู ก็สร้างสึนามิไม่ได้ครับพี่น้อง อย่า ไปเห่อตามมากครับ และผมขอต�ำหนิคน ปล่อยข่าวหน่อยนะครับ ว่าคุณแย่มาก เพราะ ถ้าเกิด คนตกใจกลัวหนีตายกัน โกลาหล แล้ว มีใครเป็นอะไรขึ้นมา ใคร จะรับผิดชอบ

เรื่องนี้ เพื่อสิทธิสตรี ค่ะ..... ท�ำไมเดี๋ยวนี้!ผู้ชายดีๆ หายากจัง... ในโลกที่มีสิ่งยั่วยวนอยู่รายรอบ ตั้งแต่ตื่นเช้า จนทิวาราตรีกาล ผู้ชายส่วนใหญ่มักจะหลงใหล ได้ปลื้มจนลืมตัวไปกับสิ่งที่ดิฉันก�ำลังจะเขียน ถึง 4 อย่างนี้ไปบ้างไม่มากก็น้อย บางอย่างอาจ เหมือนเป็นเรือ่ งเล็กน้อย แต่ถา้ หลงใหลมากๆเข้า ก็อาจท�ำให้อนาคตต้องพังพินาศ ในฐานะทีเ่ ป็นผู้ หญิง ดิฉันจึงขอแนะน�ำให้ดูพฤติกรรม 4 อย่าง นี้ ซึ่งเวลาคบกันใหม่ๆ บรรดาผู้ชายส่วนใหญ่ ก็ มักจะแอบซ่อนอาการเหล่านี้ไว้ แต่พอคบกันไป ซักระยะ จะค่อยๆเผยธาตุแท้ให้เห็นกันค่ะ โดย มาดูกันที่พฤติกรรมอันดับต้นยอดนิยมของคุณ ผู้ชายเริ่มจาก 1.กินเหล้า ข้อแรกนี้คือพื้นฐานที่อาจจะเห็น ว่าเป็นเรือ่ งปกติทวั่ ไป เป็นธรรมดาทีช่ ายวัยก�ำลัง เมาทัง้ หลาย จ�ำเป็นต้องมีการเข้าสังคม ประเภท ทีเ่ ข้าสังคมทัว่ ไป นานๆครัง้ ก็พอเข้าอกเข้าใจ แต่ พอเอาเข้าจริงๆเกิดอาการนานๆถี่ ดังนั้น “เหล้า” นี่ล่ะค่ะ คือตัวการส�ำคัญของปัญหาครอบครัว เพราะพอกินเข้าไปมากๆจนขาดสติ ก็มกั จะสร้าง ความเสียหายนานาสารพัน บางครั้งถึงขั้นตบ ตีท�ำร้ายร่างกายให้ผู้หญิงอย่างเราๆ ต้องมานั่ง เสียใจในภายหลัง 2.เล่นการพนัน นี่ก็อีกตัวการส�ำคัญที่ท�ำให้ ชีวิตครอบครัวหลายๆครอบครัวต้องพังพินาศยิ่ง กว่าไฟไหม้บา้ นซะอีก เพราะ พอเล่นได้ ก็เสริมให้ มีพฤติกรรมใช้เงินเปลืองกว่าเหตุหน้าใหญ่ใจโต

อบอาหร่อย (รอโลโก้) 087-6655908

ผมพูดเหมือนจะเกินจริง แต่ เป็นเรื่องจริงที่ เคยเกิดขึ้นนะครับ เมื่อปี 50 ผมไปท�ำงานที่ พังงา ระหว่างทานข้าวนั้นเอง ผมเห็นรถของ มูลนิธิ วิ่งกันให้วุ่น แล้วเด็กเสริฟ์ที่ร้านก็มา บอกว่าเกิดสึนามิที่ภูเก็ต ผมเองก็ด้วยความ หวาดกลัว ก็รีบขับรถกลับที่พักที่กระบี่ทันที หลังจากนั้นผมกลับมาดูข่าวที่ห้องพัก เลย ได้ทราบว่าเหตุทเี่ กิดขึน้ ไม่ใช่ สึนามิ แต่อย่าง ใด แต่เกิดเครื่องบินตกที่สนามบินภูเก็ต มีผู้ บาดเจ็บมาก เลยต้องใช้รถมูลนิธจิ ากจังหวัด กระบี่และจังหวัดพังงาไปช่วย แต่ที่ผมเศร้า ใจมาก คือมีขา่ วต่อมาคนทีพ่ งั งารีบข้ามถนน จนโดนรถชนตายเพราะรีบวิ่งหนีสึนามิ ขึ้น เขา เห็นไหมครับว่ามันไม่ใช่เรือ่ งล้อเล่น เรา เลี้ยงคนนู้นคนนี้ไปทั่ว แต่พอเล่นเสียเข้าหน่อย ก็ต้องดึงเงินจากเราๆ บรรดาภรรยาที่เก็บหอม รอมริบไปจ่าย บางทีถึงขั้นเป็นหนี้เป็นสิน มีบ้าน มีที่ดินเท่าไหร่ก็เอาไปจ�ำนอง หรือขายจนหมด เนื้อหมดตัว ใช้อยู่ชีวิตกับพวก “ผีพนัน” มีแต่จะ เสียกับเสียนะค๊ะ 3.เจ้าชู้ คบกับผูช้ ายพวกนีเ้ หมือนกับ “จับปูใส่ กระด้ง” ต้องมีเรือ่ งให้ผหู้ ญิงเราต้องช�้ำอกช�ำ้ ใจอยู่ เรือ่ ยๆ เดีย๋ วก็ไปจีบคนนูน้ ที คนนีท้ ี ทางทีด่ อี ย่าไป คบกับคนพวกนี้เลยค่ะ เป็นนิสัยที่แก้ไม่ค่อยหาย หรอกค่ะ ส่วนใหญ่คนพวกนีจ้ ะปากหวาน หน้าใส แต่จติ ใจ “ต�ำ่ ช้า” ครัน้ ผูห้ ญิงอย่างเราๆ ตอบกลับ ว่า “ไปคบคนนั้นคนนี้ ถ้าฉันมีบ้างหล่ะ จะท�ำ ไง?” คุณผูช้ ายเจ้าชูท้ งั้ หลาย ก็ลวดลาย หาว่าเรา ประชดประชัน ทั้งๆที่พูดเพียงเพื่อให้คิด เอาใจ เค้ามาใส่ใจเราบ้างแค่นั้นเอง 4.ติดยาเสพติด ข้อนีห้ นักทีส่ ดุ ไม่ตอ้ งบรรยาย ต่ อ ก็ ค งพอจะรู ้ น ะคะ...โทษมหั น ต์ ที่ ท� ำ ให้ ค น จมปลักไร้อนาคตไปหลายคน นีแ้ หละค่ะ ยาเสพ ติดไม่เคยให้คุณกับใคร ว๊า.....หาคบยากจัง ผู้ชายดีๆที่ไม่มีอาการทั้ง 4 อย่างนี้จะไปหาที่ไหนอ่ะ? ต้องไปหาในป่าหิม พานต์เลยมั๊ง!!!!! แหม...จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ขนาด นัน้ หรอกค่ะ เพราะผูช้ ายส่วนใหญ่มกั จะมีอาการ ไม่สงิ่ ใดก็สงิ่ หนึง่ ใน 4 อย่างนีเ้ ท่านัน้ แหละยกเว้น แต่ ติดยาเสพติดแล้ว ยังพอจะควบคุมไหว ถ้าไม่ หนักหนาจนเกินไปก็ยังพอคบหากันได้ แต่ถ้าจะ ตัดสินใจร่วมหอลงเตียงด้วยกันแล้ว คงต้องดูให้ ดีๆ หน่อย จะได้ไม่ตอ้ ง “น�ำ้ ตาตกใน” เสียใจกันใน ภายหลัง แต่ถ้าทั้งชีวิตนี้ ยังหาคนดีๆ ไม่ได้ ก็ขอ บ๊ายบาย..อยูเ่ ป็นโสดจนแก่ตายดีกว่าค่ะ..ลัน่ ล้า..

มาดูข้อเท็จจริงกันดีกว่า สึนามิ เกิดจากอะไร คลื่น สึ น ามิ เ กิ ด ขึ้ น จากการกระทบ กระเทื อ นที่ ท� ำ ให้ น�้ ำ ปริ ม าณ มากเกิ ด การเคลื่ อ นตั ว เช่ น แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม หรือ อุกกาบาตพุง่ ชน ข่าวน่าจะออก org ที่ นี่มีเกือบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ครับ ทีวีบ้างแหละถ้าเกิดเหตุการณ์ ท้ายนี้ผมฝากเว็ปไซต์ ที่ผู้อ่านควรเข้าไปเช็คเมื่อได้ อย่างนี้คงไม่ต้องให้หมอดูบอก รับข่าว สารที่ต้องสงสัย นะครับ จะได้วิ่งกันทัน http://www.ndwc.go.th/ เว็ปศูนย์ เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ หรอก ครับ แหะๆ ผู้เขียนเอง http://www.tmd.go.th เว็ปกรมอุตุนิยมวิทยา ไม่ได้เก่งวิทยาศาสตร์มากขนาด http://earthquake.usgs.gov/ เว็ป เตือนภัยแผ่นดินไหวรอบโลก นัน้ หรอกนะแต่อาศัยข้อมูล ของ --โดย จิรวดี เพ็ชรทอง (อุ๋งอิ๋ง) --วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ลอง ผู้จัดการทั่วไป ร้านอาหารและเครื่องดื่มเวลคัมแบค เข้าไปชมที่ http://th.wikipedia.


8 I huahin168.com

ห้างทองย่งไถ่ จำ�หน่าย : ทอง เงิน นาค

รับซือ้ ทองเก่าในราคาสูง รับเลีย่ มพระ ทำ�แหวน และงานสัง่ ทำ�ทุกชนิด ราคาย่อมเยา รับประกันคุณภาพ 40/7 ถ.เพชรเกษม สี่แยกไฟเขียวไฟแดง เยือ้ งโรงแรมใหม่ อ.หวั หิน จ.ประจวบฯ

โทร.0-3251-2455, 085-8016722 (คุณวิทยา)

กรอบรูป“สวย” มีคุคุณภาพ ภาพที่ร้าน •ALL FRAMES• All frames Shop Think of frames Think of us.

โทร. 032-513-750 089-9723886

อยู่มาตั้งแต่...... ยุคไดโนเสาร์!!? ขณะที่ก�ำลังเขียน (พิมพ์) อยู่นี้ เขา ก�ำลังร�ำลึก สี่ปีสร้าง สี่ปีซ่อม เอ๊ย ไม่ใช่ สี่ปี(โดน)ปฎิวัติกันอยู่ ไม่รู้ว่าจะ จบลงสวยงามหรือไม่อย่างไร หวังว่าคง เรียบร้อยดี คงจะไม่เรียบทั้งร้อย ไม่มีใคร อยากเห็นการบาดเจ็บล้มตายหรือการเผา ท�ำลายทรัย์สินใด ๆ กันอีก ไม่อยากเห็น แม้แต่ไฟลามทุ่ง

แกรนด์ ส(สาขา2) เต็ ก I-berryshop �หนา่ ย&ซอ่ ม สเต็กเริ่มต้นที่ จำโทรศั พทมื์ อถือ

69.ซ.หัวหิน94

เปิดบริการเวลา11.00 น.

โทร.085-8199599

และ

อุปกรณ์มือถือ

ลงโปรแกรม iPhone, Blackberry

Tel.085-0486092 (ระ)

หัวหินแก๊ส ปตท. ORANET บริการจัดส่ง ”แก๊ส” นอกสถานที่

เปิด 8.00-19.30 น.

**หยุดวันอาทิตย์สุดท้ายของสิ้นเดือน

โทร. 032-535559 032-535-560

ที่นราธิวาสชายนับสิบยิงถล่ม เผาบ้าน ชาวบ้านสามหลัง คนตายสี่คน เอาพลัง เอาความคิดไประดมช่วยกันแก้ปญ ั หาตรงนี้ กันดีกว่าไหม หากเกิดจากพวกหลงผิดทาง ศาสนาก็รุนแรงพออยู่แล้ว แต่หากเกิดจาก การที่มีใครไปฉกฉวยโอกาสเพื่อท�ำให้บ้าน เมืองไม่สงบ ขอบอกว่าแย่มาก และน่า รังเกียจกว่าเจ้าแมลงสาบที่อยู่กับโลกนี้มา ตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์โน่นแล้ว นักวิจยั จากมหาวิทยาลัยหนึง่ ของอังกฤษ สงสั ย ว่ า เจ้ า แมลงสาบท� ำ ไมมั น ถึ ง ทรหด อดทนนัก จึงจับมาผ่าวิจัยดู ผลก็พบว่า ในสมองของมันมีสารที่สามารถต่อต้านกับ เชื้อแบคทีเรียได้ เป็นเชื้อที่สามารถดื้อต่อ ยาปฏิชีวนะได้ นี่คือการค้นพบที่ส�ำคัญที่ใน อนาคตมนุษย์เราอาจจะได้ยารักษาโรคจาก แมลงสาบ อย่าร้องอีย๊ !์ !~ มีบางคนทีด่ นั กิน

THAI & EUROPEAN FOOD

อาหารไทย อาหารยุโรป ข้าง ร.ร.หัวหินวิทยาคม

โทร.086-3281678

นสพ.หัวหิน168, วันที่ 23-30 กันยายน พ.ศ.2553 ติดต่อลงโฆษณา โทร.080-4261301 (คุณนุ้ย)

แมลงสาบก็มอี ยู่ ตัวมันสารพัดเชือ้ โรค รอ อีกหน่อยก่อน ตัง้ แต่สมัยน้าชาติ ใครก็คดิ ว่าไม่มปี ฏิวตั ิ อีกสิบกว่าปีใครก็คิดว่าไม่มีปฏิวัติ ปฏิวัติ เกิดขึ้นเพราะนักการเมืองพันธุ์แมลงสาบ ไม่ใช่ไดโนเสาร์เพราะมันสูญไปแล้ว พวก เราช่วยกันรักษาเอาไว้ให้ดี อีกหน่อยจะ ได้ผ่าสมองพวกเขาเอามารักษาโรคติดเชื้อ เหอ เหอ~

๛ โหราศาสตรป์ ริทรรศน์

ไพ่ทาโร่ต์-ไพ่ยิปซี

หลายๆท่านคงสับสน ว่าไพ่ทาโร่ต์ กับ ไพ่ ยิปซี แตกต่างกันยังไง ผมขอตอบในที่นี้เลยครับ ว่า...จริงๆแล้ว เป็น “ไพ่อย่างเดียวกัน” ซึง่ ชือ่ เรียก จริงๆนั้นเรียกว่า ไพ่ทาโร่ต์ แต่ได้รับการขนาน นามว่าไพ่ยปิ ซีเนือ่ งจากว่า ในอดีตการหลายร้อย ปีมาแล้ว ชาวยิปซี ซึ่งเป็นชนเผ่าเร่ร่อน ผู้อพยพ จากประเทศอินเดีย แล้วมุ่งหน้ามาทางตะวันตก ไปสู่เปอร์เซียร์ เข้าสู่อาณาจักรไบเซนไทน์ เมื่อ อาณาจักรไบเซนไทน์ล่มสลายจึงมุ่งหน้าเข้าสู่ ยุโรปตะวันออก ซึ่งที่นี่เองที่ชาวยิปซีได้รับการ กล่าวโทษ และเกลียดชังต่างๆนานา จนต้องหนี เข้าสู่ยโุ รปตะวันตก และอเมริกา และกระจายไป ตามภูมิภาคต่างๆดังในปัจจุบัน โดยชาวยิปซีจะ น�ำไพ่ทาโรต์พกติดตัวเสมอในการเดินทาง และ มักจะใช้ท�ำนายโชคชะตาสร้างความอัศจรรย์ แก่ผทู้ พี่ บผ่านตลอดเวลา ซึง่ ถือว่าเป็นอีกศาสตร์ หนึ่งแห่งการพยากรณ์ดวงชะตาที่ค่อนข้างมี

ความแม่นย�ำ เพราะในการสื่อสารทางด้านดวง ชะตานั้นเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ถูกท�ำนาย(ผู้ ถาม) กับก�ำลังของไพ่เป็นส�ำคัญ ส่วนผู้พยากรณ์ นั้นเป็นเพียงผู้บอกสาสน์จากไพ่ ซึ่งต้องเป็นผู้มี ความสามารถในด้านความจ�ำความหมายของไพ่ ได้ และมีความสามารถในเชิงการวิเคระห์ในเรื่อง ที่ผู้ถูกท�ำนายได้ตั้งค�ำถาม โดยความเป็นจริงแล้ว ผู้ท�ำนายที่มีความเข้าใจในไพ่อย่างแท้จริงนั้นจะ เป็นคนพูดค่อนข้างกระชับและตรงความหมายของ ไพ่ ไม่ใช้ความคิดเห็นส่วนตัวมากเกินไป จนกลาย เป็นการ “ชักแม่น�้ำทั้งห้า” เพียงแต่บอกค�ำท�ำนาย ตามที่หน้าไพ่ออกมาให้เห็น เพื่อเสนอแนะแนว ทางแห่งความ เป็นไปของดวงชะตาผู้ถามมิใช่มิใช่ เป็นการเข้าไปควบคุมสภาพจิตใจทั้งหมด ส่วน ในเรื่องของ “ก�ำลังของไพ่” ที่ใช้ในการพยากรณ์ที่ ผมบอกข้างต้น ก็คือการท�ำพิธีต่างๆ ซึ่งเชื่อกันว่า สามารถปลุกเสกไพ่ได้ ซึ่งสิ่งนี้เป็นความเชื่อส่วน บุคคล มีหลายวิธีด้วยกัน แล้วแต่วิธีการของ

อาจารย์แต่ละท่าน แต่ทสี่ ำ� คัญทีส่ ดุ หากท่านต้องการค�ำท�ำนาย แห่งดวงชะตาจากไพ่ยิปซีอย่างแท้จริงแล้วทั้งผู้ ถามและผู้พญากรณ์ต้องตั้งจิตต่อไพ่ให้มั่น แล้ว ท่านจะได้ค�ำตอบที่มีความแม่นย�ำ สามารถใช้ เป็นข้อคิด ค�ำเตือน และแนวทางในการตัดสิน ใจต่างๆ ได้ดีพอสมควรเลยทีเดียว และที่ส�ำคัญ ผมขอฝากอาจารย์ทุกท่านที่ใช้ไพ่ยิปซีในการ พยากรณ์ชะตาชีวิตผู้อื่น เวลาท�ำบุญ อย่าลืม อุทิศส่วนกุศลให้ชาวยิปซี ผู้ประดิษฐ์คิดค้น ที่ สามารถนับได้วา่ เป็นครูบาอาจารย์อกี แขนงหนึง่ ของท่านด้วยนะครับ ดวงดีทุกท่าน สัปดาห์หน้า พบกันนะครับ

--โดย..โหรอิสระ--

ฝรั่งพันธ์ุเทวดา (7) ความใจดี อ่อนน้อมถ่อมตน ของ คนไทย มักกลายเป็นสิ่งที่น�ำมาสู่ความ น่าเสียใจเสมอๆ เพราะคนไทยเรานั้นมัก ใจอ่อนต่อคนปากหวาน ยิ่งเวลาเจอฝรั่ง ยิ้มแย้มหน่อย พูดดีด้วยหน่อย ก็จะสละ มิ ต รภาพให้ เ ขาง่ า ยๆ ทั้ ง ๆที่ กั บ คนไทย ด้วยกันเอง คุยภาษาเดียวกันแท้ๆ แต่คบ กันยากยิ่ง ยิง่ ฝรัง่ ควักเงินควักทอง มาแจก มาให้ สี่ ซ้าห้าร้อย ก็ดใี จกันยกใหญ่ ยกยอปอปัน้ ว่า พวกเขานัน้ รวยกันอย่างนัน้ อย่างนี้ ขาดสติ ลืมคิดไปว่าเงินทีเ่ ขาให้มานัน้ เพือ่ อะไร อยูๆ่ จะมีใครใจดีเอาเงินมาแจก มาทิปมากมาย มีทไี่ หนกัน หากไม่มสี งิ่ อืน่ ซ่อนเร้นไว้ในใจ? และดูเหมือนว่า ยิ่งเวลาผ่านไป การใช้ ภาพของการให้เงินที่พวกฝรั่งใช้กันนั้น นับ วันยิง่ ได้ผล คนไทยไม่นอ้ ยแห่กนั เชือ่ แห่กนั ศรัทธา งมงายพวกเขากันหัวปักหัวป�ำ ว่า เจริญกว่าเรา ว่าน�ำเงินมาเข้าประเทศไทย ว่านิสยั ดีเป็นมิตร จนบางพืน้ ที่ บางหมูบ่ า้ น บางภูมิภาค ถึงขนาดฝังความเชื่อค่านิยม ให้ลูกสาวไปเอาฝรั่งเป็นสามี เพราะคิด ว่าจะได้มีเงินใช้มีความเป็นอยู่สบาย ซึ่ง จริงๆ แล้วกลับไม่มองอีกด้านว่าอันที่จริง คนไทยเรานั้นมีแต่เสีย มากกว่าได้ แล้วที่ ว่านะอย่างไรหรือ? เอ้า! จะลองอธิบายให้ เห็นสักอย่าง จริงอยู่ที่ฝรั่งเข้ามาในประเทศน�ำเงิน เข้ามามากมาย มาใช้จ่ายท่องเที่ยว แต่ อย่าลืมว่าประเทศไทยยังเป็นหนี้พวกเขา อีกมหาศาล ต่อให้ฝรั่งเข้ามาเที่ยวเมือง ไทยมากเท่าใด ก็ไม่เห็นคนไทยจะมีเงินที่ ได้ๆ มาพอใช้หนี้พวกนี้เสียที ทั้งไอเอ็มเอฟ ธนาคารสากล สถาบันการเงินต่างๆทัว่ โลก สินค้ายี่ห้อดังทั้งหลาย ที่เข้ามาขาย ก็ เป็นของฝรั่งเสียมาก รถยนต์ก็ดี มอเตอร์ ไซด์ก็ได้ เสื้อผ้าก็มากมาย อีกทั้งน�้ำหอม นาฬิกา กระเป๋า สารพัด ที่ส่งกันเข้ามา โกยเงินคนไทย ใช่ว่าคนรวยจะจ่ายเสมอ ไป คนจนๆ ก็โดนเช่นกัน เอาเฉพาะที่เรา ซื้อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อฝรั่งใช้กัน รวมเป็น เงินที่จ่ายให้เขาไปนั้นก็มากกว่าที่ได้จากที่ พวกเขามาเทีย่ วบ้านเรากันแล้วไม่ใช่หรือ? ซ�้ำร้าย มีคนไทยไม่น้อย “เห่อ” นาย ฝรั่ง อยากมีเจ้านายเป็นฝรั่งมังค่า ช่วย พวกเขาท�ำงาน ให้พวกนี้ได้โกยเงินโกยผล ประโยชน์จากประเทศไทยได้ง่ายขึ้นไปอีก ทีเราๆ ด้วยกัน ยากนักจะจับมือ ร่วมกัน ท�ำสินค้าไปโกยเงินบ้านเขาบ้าง ดีกว่าให้ พวกเขามาโปรยเศษเงิน ใช้บริการโสเภณี ยาเสพติด และปฏิบัติต่อพวกเราเยี่ยงสัตว์ ทีไ่ ม่รเู้ รือ่ งอะไร ป้อนเงินเข้าไป เดีย๋ วคนไทย ก็หุบปาก จริงไหมล่ะ? โดย .. คาซิโอ


นสพ.หัวหิน168, วันที่ 23-30 กันยายน พ.ศ.2553

huahin168.com I 9

Focusing on strategies for improving profits during the coming high season, BB&B experts will present detailed information on: -Our extensive list of premium wines, spirits and liqueurs. -Italy’s famed Fabbri mixes and confections. -Vittoria coffee. -Santa Vittoria mineral waters. -BB&B functional and fashionable designer glassware collection.

Join us and get a headstart on the high season


10 I huahin168.com

นสพ.หัวหิน168, วันที่ 23-30 กันยายน พ.ศ.2553

เปิดโลกตลาดนัด (8)

สัปดาห์นี้ผมเอากลยุทธ์การ ขายส�ำหรับกิจการขนาดเล็กๆ จนถึ ง ระดั บ ปานกลางมาน� ำ เสนอโดยใช้การ “เปิดท้ายขาย ของ” ผมไม่ได้หมายความว่าให้ ท่านถอดกางเกงขายหรอกนะ ครับ เดี๋ยวจะขายดีกันไปใหญ่ แต่หมายถึงการเปิดท้ายรถ ไม่วา่ จะเป็นรถเก๋ง รถกระบะ ฯลฯ เป็น วิธกี ารขายทีส่ ะดวกทีส่ ดุ ถึงเวลา ออกขายก็ ขั บ รถออกจากบ้ า น ไปจองพื้นที่ขาย แล้วก็เปิดท้าย รถเริ่มลุยกันได้เลย ไม่ต้องเสีย เวลามาตัง้ โต๊ะจัดร้าน ชีวติ พ่อค้า แม่ค้าเรา เหนื่อยที่สุดก็ตอนจัด ของขายนี่ล่ะครับ ต้องแบกของ จากลานจอดรถ ฝ่าเปลวแดดกับ

๏ แต่ถ้าใช้กลยุทธ์เปิดท้ายขายของแล้ว ไม่ต้องเจอปัญหาพวกนี้เลยถึง เวลาก็เริ่มขาย หมดเวลาก็ปิดท้ายขับรถกลับบ้าน ๏

ดงรถเข็นของพ่อค้าแม่ค้าด้วยกัน บางทีผม เห็นแม่ค้าหน้าใหม่เป็นลมล้มคว�่ำลงไปนอน นับ 8 ให้ตอ้ งช่วยกันหามขึน้ มาปฐมพยาบาล เลยก็มี จากแม่ค้าหน้าใสๆบางคนก็เริ่มมีฝ้า ไต่ขึ้นบนใบหน้านวลๆ โอ้โห๋...ซมซานน่าดู เลยครับ แต่ถ้าใช้กลยุทธ์เปิดท้ายขายของ แล้วก็ไม่ต้องเจอปัญหาพวกนี้เลย ทุกอย่าง ถูกจัดอย่างเสร็จสรรพจากที่บ้าน ถึงเวลาก็ เริ่มขาย หมดเวลาก็ปิดท้ายขับรถกลับบ้าน แถมยังสามารถเคลือ่ นย้ายสถานทีข่ ายไปได้ ทั่วสารทิศ อาจจะเปลืองค่าน�้ำมันหน่อยนะ ครับ แต่สามารถท�ำรายได้มากขึ้น ในขณะ ทีใ่ ช้เวลาน้อยลง เหนือ่ ยน้อยลงและสามารถ

ฮวงจุ้ย ช.

ศิริยนต์ “รับซ่อม”เครื่องมอเตอร์ไซด์ พร้อมจำ�หน่ายอะไหล่แท้ อะไหล่ตกแต่งทุกชนิด

((((ราคาถูก!!))))

(รับบริการนอกสถานที่) เปิดบริการทุกวัน6.30น.-22.30น.

ปากซอยหัวหิน 43 (เยื้องหัวหินทันสมัย)

Tel.086-3457726, 0870287727, 032-512280 ลูกน้ำ�

ตำ�นานเพลงเพื่อชีวิต

Country pub Hua Hin “ลูกนำ�้ผับ” ต้นตำ�รับผับเพื่อชีวิต ใหญ่ที่สุดในหัวหินกับบรรยากาศ หลายสไตล์ ดนตรีเพราะอาหารอร่อย

กระจกแปดเหลี่ยม เอาหล่ะครับ...หน้าบ้าน หรือที่ ท�ำกิจการใคร มีเสาไฟฟ้า ทาง สามแพร่ ง หรื อ ถู ก เหลี่ ย มมุ ม ของตึกหลังอื่นส่องเข้ามาชน ใน ทางโหราศาสตร์ ฮ วงจุ ้ ย มี ท าง แก้ไขโดยไม่ต้องย้ายบ้านหรือที่ ท�ำงาน โดยการน�ำกระจกแปด เหลี่ยมไปติดสะท้อนออก เพื่อ กระจายพลังพิฆาต และสามารถ กลับสิ่งชั่วร้ายให้กลายเป็นดี

~พ่อค้าคนปลาย~

แ ล ะ เ ห ลี่ ย ม มุ ม ต ่ า ง ๆ ที่ เ ข ้ า ม า ส่ อ งถู ก อาคารบ้ า นเรื อ นนั้ น จะมี คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (โมเมนตัม) ที่จะส่ง ผลให้คนในบ้านมีอาการเจ็บป่วยบ่อยๆ การใช้กระจกแปดเหลี่ยมติดไว้สามารถ สะท้อนคลื่นบางส่วนออกไปได้ ส่วนจะ น�ำไปปลุกเสกหรือไม่นั้น เป็นความเชื่อ ส่วนบุคคล แต่การท�ำสิ่งที่เป็นศิริมงคล นั้น ย่อมน�ำมาซึ่งความสบายใจของผู้ที่ อยู่อาศัย หรือประกอบกิจการในสถานที่ นัน้ ๆ ได้ การติดกระจกแปดเหลีย่ มป้องกัน ไว้จึงถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่แก้เคล็ดทางฮวง จุ้ยได้ดีครับ --โดย..โหรอิสระ--

สัมผัสผวา :ตามมาส่ง...

ถ้ า ใครที่ เ คยไปใน อ.นครชั ย ศรี คงจะเคยเห็นแล้ว สภาพเก่าแก่มาก ตั้งอยู่ขวามือ ทางขึ้นเขาด่าน สมกับเป็นศาลตายายจริงๆ แล้วอยู่ •๏-เปิดบริการ 19.00 น เป็นต้นไป-๏• ดีๆ มีรุ่นพี่คนหนึ่งก็พูดกับผมมาว่า “น้องพรุ่งนี้เอ็งจะกลับแล้ว ก่อนจะ . กลับ อย่าลืมไปบอกตายายเค้าน๊ะ” ผมเป็ น ช่ า งถ่ า ยรู ป อยู ่ ที่ ผมก็ตอบกับสีหน้าที่งงๆ ว่าครับ ใครจะคิด จ.นครศรีธรรมราช จะต้องเดินทางไปไหน ว่ากลางค�่ำกลางคืนแกดันมาพูดแบบนี้ ช่วงเย็นวันต่อมา ผมเตรียมตัวจะเดิน มาไหนบ่อยๆ ก็เหมือนกับว่าชีวิตส่วน ใหญ่จะต้องอยูก่ บั รถ แล้วมีอยูช่ ว่ งหนึง่ ผม ทางกลับบ้าน เลยไปลาตายายที่ศาลตามที่ ก็ได้ไปรับงานที่ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม พีเ่ ค้าบอกไว้ แล้วก็อธิษฐานว่า ขอให้ตายาย เพราะน้องชายของเถ้าแก่ แยกสาขาไป ไปส่งผมให้ปลอดภัยด้วย แต่กว่าจะได้ออก เปิดร้านค่อนข้างใหญ่ ผมต้องไปอยู่ที่นั่น จากที่นั้นก็ประมาณทุ่มกว่าๆ ผมขับรถด้วย ตนเอง มีนอ้ งชายของเถ้าแก่นงั่ มาด้วย พอมา ประมาณครึ่งเดือน แต่ละวัน พอตกเย็นเสร็จงานผมก็ตั้ง ถึงชุมพรประมาณเกือบตีหนึ่ง ผมก็เริ่มง่วง วงสังสรรค์กนั กับน้องชายของเถ้าแก่ทหี่ น้า จึงเลี้ยวเข้าปั๊มน�้ำมันข้างทาง ว่าจะนอนพัก ร้าน ด้านข้างของร้าน มีศาลตายายตั้งอยู่ สายตาซักชั่วโมง ก็เลยไปจอดอยู่หน้าที่พัก

โทร 086-6778169, 081-3580739

โดยก่อนน�ำไปติด ควรผ่านการปลุกเสก แล้ว หาวันดีๆ ทีจ่ ะสามารถน�ำไปติดได้ ซึง่ กระจก แปดเหลี่ยมที่คนส่วนใหญ่นิยมน�ำไปติดนั้น เป็นกระจกที่มีรูปเสือคาบดาบ ซึ่งหมายถึง การป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ขับไล่ภูตผีปีศาจ ปัดเป่าสิง่ ชัว่ ร้ายไม่ให้เข้าสูส่ ถานทีน่ นั้ ๆ และ จะมีรปู สัญลักษณ์ ไท่จี๋ (หยินหยาง) ซึง่ หมาย ถึงการดึงพลังแห่งความสมดุลในธรรมชาติ เข้าสู่สถานที่นั้นๆ เพื่อเสริมโชคลาภ ความ ร�่ำรวย และความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตซึ่ง ในทางวิทยาศาสตร์เชื่อว่า เสาไฟฟ้า ถนน

ลดความเสี ย หายจากการที่ ข ้ า วของ แตกหักจากการแบกหามได้ ถือว่าคุ้ม ครับ และที่ส�ำคัญ ถ้าหากมีคนมาเปิด ท้ายขายของกันมากๆ โดยมีการจัดสถาน ที่ อ ย่ า งลงตั ว บรรยากาศการขายก็ จ ะ คึกคักขึ้นมาเยอะครับ เพียงแค่ดัดแปลง เบาะ หรือพื้นที่ท้ายรถนิดหน่อย ท่านจะ ได้รา้ นขายของเคลือ่ นที่ สามารถขายของ ได้โดยไม่จ�ำกัดเวลาและสถานที่ โกยเงิน เข้ากระเป๋าสบายๆ ครับ ขายดีกนั ทุกท่าน สัปดาห์หน้าพบกันนะครับ

คนงานของปั๊ม พอผมหลับไปได้ไม่ถึง 10 นาที ผมฝันเห็นยายคนหนึ่งร�ำอยู่ที่หน้าศาล อะไรซักอย่าง แล้วชี้หน้ามาด่าผมว่า มึงมา นอน ท�ำไมมึงไม่ขอบ้าง ผมตกใจมาก ตื่น จากฝันแต่ก็ลุกขึ้นมาไม่ได้ คล้ายมีอะไรมา กดทับร่างของผมไว้ ผมเลยร้องเพื่อจะให้ น้องชายเถ้าแก่ได้ยิน แต่ยิ่งพยายามตะโกน ก็เหมือนจะยิ่งไม่มีเสียง แล้วเค้าก็สะกิดผม พอดี ผมเลยรีบขับรถออกมา พี่เค้าเลยถาม ว่า น้องเป็นอะไร เห็นร้องครวญคราง ผมเล่าความฝันนั้นให้แกฟัง แกเลยบอก กับผมว่า “น้องเอ๋ยเอ็งโชคดีแล้วที่ยายเค้า ตามมาส่งเอ็ง” พอมาถึงที่บ้านประมาณตี สี่ แม่ผมเดินออกมาเปิดประตูให้ ผมก็งงว่า ท�ำไมยังแม่ไม่นอน แต่ยงั ไม่ทนั ได้ทกั ทาย แม่ ก็บอกว่า “จะนอนที่ไหนรู้จักขอบ้างน๊ะ” ผม เลยถามแม่วา่ รูไ้ ด้ไง แม่เลยเล่าให้ผมฟังว่า...

“เมื่อคืน แม่ฝันว่ามีคนแก่มาเข้าฝัน บอก ว่าให้เตือนลูกเรื่องนี้ แม่ตกใจตื่นขึ้น มา พยายามโทรไปหาลูก แต่โทรเท่าไหร่ก็ โทรไม่ติด กังวลใจมากเลยนั่งรอจนลูกมา ถึง ผมไม่ได้พูดอะไร จนรุ่งเช้าจึงเล่า เรื่องนี้ให้แม่ฟัง แม่เลยพาผมไปท�ำบุญ อุทิศส่วนกุศลให้แก่ตายายเพื่อตอบแทน น�้ำใจ ที่ท่านมาส่งจนถึงบ้าน ผมอยาก ให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ ส�ำหรับผู้ที่สัญจร เดินทางยามกลางคืน บางสถานที่อาจมี สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลอยู่ หากจะนอนพัก ตรงไหน ก็ควรยกมือไหว้บอกกล่าวขอ อนุญาตเจ้าทีเ่ จ้าทางซักนิด ท่านจะได้เปิด ที่เปิดทางให้หลับพักผ่อนอย่างสบายใจ และเดินทางถึงที่หมายโดยปลอดภัยกัน ทุกท่าน โดย ...ฝาโลง


นสพ.หัวหิน168, วันที่ 23-30 กันยายน พ.ศ.2553

huahin168.com I 11

บทความตลาดสามชุก แหล่งรสนิยมดีๆ ไม่อิงวัตถุนิยม เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ที่ผ่านมา ผู้เขียน รวมทั้งเพื่อนๆผู้ร่วมงาน ได้เดินทางไป กราบสั กการะหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิง จ.อยุ ธ ยา หลั ง จากนั้ น ก็ ไ ด้ พ ากั น ไปที่ อ� ำ เภอสามชุ ก เพื่ อ ดู ช มความโบราณ (ไม่รวู้ า่ 100 ปี จะเรียกว่าโบราณได้ไหม?) วิถีของความเป็น “ตลาด” ที่โด่งดังไปทั่ว ประเทศ หลั ง จากรถตู ้ ที่ พ วกเราเช่ า กั น ไป เข้าจอด ก็ได้มีรถมอเตอร์ไซด์พ่วงหน้า คล้ายๆซาเล้งที่มีเบาะนั่งรอบๆ มารับถึง รถตู้เพื่อน�ำไปยังบริเวณตลาด โดยคิด ค่าบริการเพียงท่านละ 5 บาทเท่านั้น (รา คาวันเวย์) มีผู้คนเยอะมากมาเที่ยวชมตลาด แห่งนี้ ในวันอาทิตย์ยามบ่าย ผู้คนส่วน ใหญ่อยู่ในสถานะ “นักท่องเที่ยว” สังเกต จากทะเบียนรถทีม่ าส่วนใหญ่นนั้ เป็นชาว กรุงเทพมหานคร เนือ่ งด้วยระยะทางอาจ ไม่ไกลนัก คนกรุงจึงนิยมมาที่นี่ ในตลาดสามชุก เป็นอาคารตึกไม้ เก่าทั้งหมด มีบางหลังปรับปรุงทาสีใหม่ สวยงามเข้าสมัย แต่ส่วนใหญ่ก็ยังคง ความเก่าแก่เอาไว้ ผู้คนที่อาศัยอยู่ใน ตลาดเป็นพ่อค้าแม่ค้า ที่ค้าขายสืบทอด มาตั้งแต่บรรพบุรุษ ส่วนใหญ่

เป็นครอบครัวชาวจีน และทุกคนล้วนขยัน หมั่นเพียรท�ำมาค้าขายกันอย่างน่าชื่นชม สินค้าทีน่ กี่ ม็ หี ลากหลาย เริม่ จากของกิน ที่มีให้เลือกซื้ออย่างจุใจ รวมทั้งอาหารพื้น เมืองชาวสุพรรณ ข้าวห่อใบบัว ก๋วยเตี๋ยว ย�ำบก ขนมสาลี่ ขนมไทยนานาชนิด แต่ที่ผู้ เขียนชื่นชอบเป็นพิเศษก็คือ ร้านกาแฟ ที่ให้ “feeling” ซึมซับถึงความคลาสสิคจริงๆ เวลา นั่งสั่งกาแฟชงสด รสเข้มข้น มาดื่มมักจะได้ บทสนทนาดีๆ พร้อมไอเดียดีๆอยู่เสมอ ส่วน การตกแต่งร้านนั้นก็เป็นแบบดั้งเดิม เก่าแก่ บรรยากาศถือว่ามีส่วนช่วยเติมเต็มการดื่ม กาแฟให้มีอรรถรสยิ่งขึ้น นอกจากของกิ น ก็ มี สิ น ค้ า เครื่ อ งใช้ มากมายขายกัน มีชามตราไก่ เครื่องเงิน ปิ่นโตโบราณ แก้วกาแฟโบราณ ของเล่น สังกะสี รวมทั้งสินค้าเครื่องทองเหลือง ซึ่ง หนึง่ ในร้านเหล่านัน้ ท�ำผูเ้ ขียนได้พบกับเพือ่ น เก่าสมัยประถมศึกษาโดยบังเอิญ เดีย๋ วนีเ้ ขา เป็นเถ้าแก่ขายของในตลาดสามชุกร�่ำรวย น่าดูเชียว ระหว่างเดินอยู่ในตลาดเพลินๆ ก็พลาง คิดถึงของทีร่ ะลึกว่าจะซือ้ อะไรไปฝากคนรูจ้ กั ที่หัวหินดี มองๆดูก็มีแต่ของกินของใช้ กลัว ซือ้ ไปจะไม่ชอบ หรือ อาจจะเสียระหว่างการ เดินทาง หรือ อาจจะหมดก่อนจะถึงหัวหิน

แต่ในที่สุดก็มาสะดุดเข้าที่ร้าน “แม่ไม้เพลง ไทย” ที่มีเพลงเก่าๆจ�ำหน่ายในรูปแบบของ ซีดีที่มา มาสเตอร์กันใหม่ให้คุณภาพเสียง คมชัด ผู้เขียนจึงบอกกับตัวเองว่านี่แหละใช่ เลย! ของฝากจากสุพรรณต้องเพลงสุพรรณ แล้วเพลงที่ซื้อมานั้นจะเป็นใครไปไม่ได้หาก ไม่ใช่นกั ร้องชาวสุพรรณ ดังนัน้ จึงสละสมบัติ เงินทองจ�ำนวน 670 บาทเพื่อแลกกับแผ่น เสียงของ ครูเพลงสุรพล สมบัติเจริญ, ก้าน แก้วสุพรรณ และศิลปินอื่นๆทั้งหมดรวม 4 แผ่น ของแท้ลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยรวมแล้วตลาดสามชุกสร้างความ ประทับใจให้ผู้เขียนได้ไม่น้อย ราคาสินค้าที่

ขายกั น ก็ ไ ม่ แ พง ถึ ง แม้ อ ากาศจะร้ อ น บ้ า งแต่ ทั้ ง หมดรวมกั น ท� ำ ให้ เ กิ ด ความ คลาสสิคแก่ตลาดแห่งนี้ เรียกว่า ตลาด สามชุก สุพรรณบุรี เป็นอีกสถานทีค่ วรค่า แก่การอนุรักษ์ เมืองหัวหินของเราก็มีตลาด และมี ย่านบ้านเก่ามากมาย หากเราให้ความ ส�ำคัญกันสักนิดในเรื่องของคุณค่าทาง มรดกตกทอด เราจะเห็นว่าเมืองหัวหินก็ มีดไี ม่แพ้สามชุก แต่ตอนนีค้ นยังวิง่ แห่กนั ไปในทีต่ ดิ แอร์ นัง่ กินกาแฟในร้านหรู บูชา โรงแรมดังๆ และถูกวัตถุนยิ มครอบง�ำ…ก็ เท่านั้นเอง


12 I huahin168.com

นสพ.หัวหิน168, วันที่ 23-30 กันยายน พ.ศ.2553

การฟื้นฟู และ สร้างภาพลักษณ์

“ที่ดี”..ให้กับองค์กร

ภาพลักษณ์ขององค์กรมีส่วนส�ำคัญ ต่อการเติบโตก้าวหน้าของธุรกิจ และเรือ่ ง ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นเรื่องที่มีความ ละเอียดอ่อนสูง เพราะเป็นการบริหารการ ท�ำงานทีเ่ ชือ่ มโยงกับทัศนคติความนึกคิด ส่วนบุคคลทีต่ า่ งคนก็ตา่ งกัน แต่ตอ้ งปรับ แนวทางการคิดเพื่อการปฏิบัติที่ออกมา ให้เป็นหนึ่งเดียว คือ สิ่งที่สะท้อนออก มาให้เห็นเป็น “ภาพลักษณ์ขององค์กร” นั่นเอง หากใครมองว่าเรื่องภาพลักษณ์ของ องค์กรเป็นเรื่องไกลตัว ไม่เกี่ยวกัน เพราะ ไม่ได้ท�ำงานอยู่กับบริษัทใหญ่ๆ เห็นทีจะ ต้องคิดใหม่ เพราะภาพลักษณ์ขององค์กร นั้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทุกภาคส่วนของ ธุรกิจ เป็นภาพที่ทางผู้ค้าแสดงออกมา เพื่อจารึกไว้ในใจของลูกค้า ยกตัวอย่าง แม่ค้าผัดไท ที่ปากจัด จนลูกค้าจ�ำได้ว่า แม่ค้าผู้นี้ปากจัด จนกลายเป็นที่ขึ้นชื่อ ว่า ผัดไทเจ๊ปากจัด นั้นก็เป็นผลจากภาพ ลักษณ์ที่แสดงออกมาจนฝังอยู่ในใจของ ผู้พบเห็น ดังนั้น ในเชิงการค้าขาย เรื่อง ภาพลักษณ์จึงเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง เป็นพิเศษ เพราะหากสิ่งที่ฝังใจผู้บริโภค นั้นเป็นเรื่องในแง่ลบ ทั้งราคาแพง หยิ่ง ปากจัด หยาบคาย บริการแย่ ฯลฯ ทัง้ หมด นัน้ ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการเจริญก้าวหน้า อย่างแข็งแกร่ง และยังเป็นชนวนเริ่มต้น ของการล่มสลายของหลายๆองค์กรดัง ที่เคยมีให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วมากมาย ในทางตรงกันข้าม หากองค์กร เร่ง สร้างภาพลักษณ์ที่ดีตั้งแต่เนิ่นๆ ทั้งเรื่อง การบริการ เรือ่ งความเป็นมิตร เรือ่ งความ ซื่อสัตย์ รวมทั้งเรื่องความนอบน้อมน่ารัก เป็นมิตร สิ่งนั้นก็จะเป็นการเสริมรากฐาน ให้องค์กรพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน

พร้อมกับ ลูกค้า ทีค่ า้ ขายด้วยอย่างจริงใจ ไปกับทัศนคติที่ดีอยู่เสมอ การสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ใี ห้กบั องค์กร อาจสรุปรวมไว้ทคี่ �ำหนึง่ ค�ำว่า “การเอาใจ ใส่” โดยคิดเสมอว่าตัวเราเองเป็นลูกค้า และคิดวิธีที่สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบ สนองความต้ อ งการต่ า งๆได้ โดยการ เอาใจใส่ต่อลูกค้าที่ดีนั้น ก็ต้องเริ่มจาก หลัก 3 หลัก คือ ความซื่อสัตย์ ความรับ ผิดชอบ และการท�ำงานร่วมกันเป็นทีม ทัง้ กับผูร้ ว่ มงานภายในองค์กร และกับลูกค้า การเอาใจใส่ลูกค้านั้น เริ่มจากการ ปรับทัศนคติที่มีต่อลูกค้า ให้เป็นมากไป กว่าลูกค้า นัน่ คือ เป็นเพือ่ น และเราก็ตอ้ ง เป็นเพื่อนที่ลูกค้า “วางใจ” ได้ตลอดเวลา เช่นกัน ดังนัน้ การดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชดิ ทั้งยามทุกข์หรือยามสุขจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ ยิ่ง และต้องท�ำทุกอย่างให้ลูกค้ารู้สึกว่ามี เราเคียงข้างเขาเสมอ การปฏิบัติออกมาภายนอกทั้งการ ยิม้ แย้ม พูดจาด้วยไมตรี พบปะด้วยความ แจ่มใส และพร้อมจะดูแลลูกค้าในทุกๆ เรื่องโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง จึงเป็น องค์ประกอบอีกประการทีป่ ฏิเสธไม่ได้วา่ จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร อย่างแข็งแกร่ง ธุรกิจค้าขาย พ่อค้าแม่ขาย อาจ น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากบทความนี้ ไ ปปฏิ บั ติ เพื่อความรุ่งเรือง และความเจริญของ การค้าได้ หากธุรกิจทุกภาคส่วนรวมทั้ง หน่วยงานราชการในเมืองหัวหิน สามารถ แสดงออกถึงภาพลักษณ์ที่ดีได้ ทั้งหมดก็ จะกลายมาเป็นภาพรวมของเมืองหัวหิน ทีม่ แี ต่ความไมตรี จนเป็นทีก่ ล่าวขานของ ใครๆไปทั่วได้ไม่ยาก

บริหารคน จาก.. ตนเอง การบริหารจัดการบุคลากร ลูกจ้าง ลูกน้อง เป็นศาสตร์ที่ไม่มีวันจบสิ้น และ เป็นการบ้านรายวันของเจ้าของกิจการ ผู้ บริหาร ที่ต้องมานั่งขบคิดแก้ปัญหาเรื่อง คนอยู่เสมอๆ เรียกได้ว่าการบริหารคนเป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ เวลาเจอเข้าทีกต็ อ้ งทบทวนกันที บางครั้งถึงกับต้องฉีกต�ำราแก้ปัญหากัน เลยทีเดียว เพราะเรือ่ งคนนัน้ ยากทีจ่ ะสรุป เป็นบทส�ำเร็จรูปสมบูรณ์แบบ เพราะคน มีปัจจัยอันเป็นองค์ประกอบต่อการด�ำรง ชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน การสื่อสารที่ดี ก็มีส่วนในการช่วย ให้การจัดการเรื่องบุคลากรในงานให้ท�ำ หน้าที่ได้ประสบความส�ำเร็จตามที่มอบ หมายให้ ถึงแม้ว่า เราๆใช้ภาษาเดียวกัน แต่ก็ใช่ว่าเมื่อฝ่ายหนึ่งพูด อีกฝ่ายหนึ่งจะ เข้าใจตรงกัน เพราะต่างฝ่ายต่างมีการรับรู้ ที่ไม่เหมือนกัน มีที่ตั้งของการสื่อ และการ รับรูต้ า่ งกัน โดยส่วนใหญ่ ทัง้ ผูส้ อื่ และผูร้ บั รู้ มักจะเอาตัวเองเป็นทีต่ งั้ ดังนัน้ เมือ่ ความ คิดในใจต่างกัน การรับรูก้ ย็ อ่ มต่างกันเป็น ธรรมดา การสื่อสารและการรับรู้ที่เอาตัว เองเป็นทีต่ งั้ จึงมักน�ำไปสูก่ ารทะเลาะเบาะ แว้งบ่อยครั้ง ไม่ใช่แต่เพียงในองค์กรการ ท�ำงานเท่านั้น การสื่อสารที่ไร้มาตรฐาน ซึง่ การรับรูย้ งั เป็นสาเหตุของความขัดแย้ง ต่างๆ เริม่ จาก เพือ่ น ครอบครัว คนรูจ้ กั จน มาเป็นความขัดแย้งระดับประเทศ หรือ แม้ กระทัง่ ระดับโลก ก็ลว้ นมาจากการสือ่ สาร ที่ไม่มีการปรับพื้นฐานของผลประโยชน์ และความจริงใจให้ตรงกันของแต่ละฝ่าย บ่อยครั้งไปที่หัวหน้าพูดอย่างหนึ่ง แต่

พนักงานกลับเข้าใจเป็นอีกอย่างหนึ่ง จน ท�ำให้เกิดปัญหาต่างๆ เป็นเรื่องจ�ำเจของ สังคม และเป็นความจมวนอยู่กับสารบบ ของมนุษย์มาตั้งแต่ไหน แต่ไร ทว่า หาก มนุษย์สามารถปรับการสื่อ และการรับรู้ ได้ การปรับความเข้าใจ คงไม่ใช่เรื่องยาก อะไร หลายๆบริษัท หลายๆองค์กร มีเยอะ ไปทีม่ พี นักงานส่วนหนึง่ เข้ามาท�ำงานเพือ่ หวังประโยชน์สว่ นตน ทัง้ หน้าตาและฐานะ ทางสังคม เงินเดือน ซึ่งพนักงานเหล่านี้ใช้ ร่มเงาของบริษัทเป็นก�ำบังเพื่อเก็บเกี่ยว ประโยชน์ใส่ตนโดยไม่บ�ำรุงรักษาบริษัท อย่างที่ควร และมักจะมีความเห็นรวมทั้ง การปฏิบัติสวนทางกับผู้ที่เข้ามาท�ำงาน เพราะต้ อ งการผลั ก ดั น ให้ อ งค์ ก รไปสู ่ ความส�ำเร็จด้วยแรงกายและแรงสมอง โดยมีเงินเดือนที่เหมาะสมหล่อเลี้ยงเพื่อ ให้สามารถด�ำรงชีวิตและอุดมการณ์จน สามารถน�ำองค์กรไปสู่จุดหมายได้ ดังนั้น ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้น ที่จะ ท�ำให้เกิดความเข้าใจตรงกันได้ ผู้ที่เป็นผู้บริหาร เจ้าของกิจการ ก็ต้อง ท�ำตัวให้เป็นตัวอย่างเช่นกัน หากผู้นำ� มัว แต่สงั่ งานลูกน้อง ในขณะทีต่ นเองไปเสวย สุขอยู่ตามสนามกอล์ฟ ตามร้านอาหาร โก้หรู อย่างนี้แล้ว องค์กรก็จะล้มเหลว ไป ไม่ถึงความส�ำเร็จ และเป็นการเผาผลาญ ความเป็นคนของพนักงานอย่างสิน้ เปลือง จากบทความนี้ อาจสรุปได้วา่ ผูน้ ำ� เป็น เช่นไร ลูกน้องก็มักเป็นเช่นนั้น บ้านเมือง เป็นเช่นไรนั้น ไม่ต้องพูดถึง

นิตยสารสวัสดีหัวหิน เปิดให้สมัครสมาชิก

ส่งถึงที่ฟรี ทุกเดือน

ส�ำหรับผู้ประกอบกิจการใน หัวหิน พร้อมรับบัตรสมาชิกและ สิทธิพิเศษมากมาย สนใจติดต่อ.086-7828898


นสพ.หัวหิน168, วันที่ 23-30 กันยายน พ.ศ.2553

๏รวมกันมันหยด ติง ๋ ติง ๋ ติง ๋ ๏ ขณะนี้เมืองหัวหินมีกลุ่มประชากรวัย หนุ่มสาวเป็นจ�ำนวนมาก โดยประชากร กลุ่มนี้เป็นผู้ที่มีอายุต�่ำกว่า 30 ปี และส่วน ใหญ่ไม่ได้เป็นคนพื้นเมืองโดยก�ำเนิด สาเหตุที่มาของประชากรเหล่านี้ก็มีอยู่ หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเข้ามาเพื่อการ ศึกษา ย้ายมาตามสามี หรือ ตามภรรยา รวมทั้งสาเหตุเรื่องหน้าที่การงาน ดังนั้น เมืองหัวหินจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นใด ก็น่า จะขึ้นอยู่กับทิศทางการใช้ชีวิต และระบบ กระบวนการคิ ด อ่ า นของคนกลุ ่ ม นี้ ถึ ง แม้ว่าพวกเขายังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับ กิจกรรมการเมืองสักเท่าใดนัก แต่กป็ ฏิเสธ ไม่ได้ว่าพวกเขาคือ ประชากรกลุ่มหลัก ที่ มีผลต่อปัจจัยการเติบโตของหัวหิน ในเชิง เศรษฐกิจ และ สังคม ก่อนอื่นต้องยอมรับว่า การย้ายเข้ามา ของสมาชิกใหม่ๆ จ�ำนวนมาก ท�ำให้เมือง หัวหิน มีความหลากหลายทางการเป็นอยู่ ยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นตัวเลือกในด้านอาหาร การกิน สินค้าใช้สอย งานใหม่ๆที่เพิ่มขึ้น พฤติกรรมการบริโภคทีม่ คี วามหลากหลาย ขนานไปกับการพัฒนาจากภาคธุรกิจ กลุม่ ทุนต่างๆที่เข้ามาพัฒนา (หรือท�ำลาย?) ความเป็นอยู่ของคนหัวหิน รวมทั้งแนวคิด ใหม่ๆในการใช้ชีวิต หรือ ที่เรียกกันตาม ภาษาทันสมัยว่า “ไลฟ์สไตล์” นั่นเอง “รวมกันเราอยู่” เป็นค�ำที่ต้องท่องจ�ำ ให้ขนึ้ ใจ โดยเฉพาะในสถานการณ์ปจั จุบนั ที่เมืองหัวหินได้เติบโต มีกิ่งก้านมากมาย ก่ายกอง มารวมกัน การอยู่รวมกันของ พวกเราก็เปรียบได้ดังกิ่งไผ่ ต่างพันธุ์ แต่ ถ้าน�ำมามัดรวมกันในความสามัคคีก็จะ แข็งแกร่งและยากที่จะโค่นลงได้ แต่ถ้า ปล่อยให้กระจัดกระจาย กิ่งไผ่ก็ไม่ต่าง อะไรกับไม้จิ้มฟัน ที่เปราะและหักลงเอา ง่ายๆ การอยู่รวมกันเช่นใด ก็เปรียบได้ฉัน นั้นเอง เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้ที่มีหน้าที่รวบรวมให้ กิ่งไผ่ชาวหัวหินมามัดไว้ด้วยกันก็คงเป็น หน้าที่ของทั้งทางเทศบาลพ่อเมือง และ ภาคเอกชนต่างๆทีต่ อ้ งเข้ามามีสว่ นร่วม ใน การจัดกิจกรรมให้กบั คนหัวหินได้เป็นหนึง่ เดียว จัดสถานทีใ่ ห้เกิดความรูส้ กึ เป็น”ส่วน รวม” สิ่งนั้นอาจจะเป็นสวนสาธารณะที่ มี “ความจริงใจ” มากกว่าที่เห็นๆอยู่ สิ่ง นั้นอาจจะเป็นสถานที่ส�ำหรับเล่นกีฬาที่มี ความเป็น “สาธารณะ” และ “ส�ำหรับทุก คนจริงๆ” มากกว่าที่ปล่อยให้ฟุตซอลต้อง ไปแข่งกันที่โรงเรียนเทศบาลท่ามกลาง

สายฝน และสิ่งนั้นก็อาจจะเป็น การเปิด โอกาสให้ “คนหัวหิน” ได้สร้างขึ้นมาร่วม กันอย่างแท้จริง การเอื้อเฟื้อแบ่งปัน จะเป็นสิ่งที่ ท� ำ ให้ เ มื อ งหั ว หิ น สามารถเป็ น สถาบั น สังคมที่แข็งแกร่งได้ โดยเริ่มจากการแบ่ง ปันความยินดีในใจซึ่งกันและกัน มากกว่า การริ ษ ยากั น เพี ย งเพื่ อ ต้ อ งการเอาชนะ กันในเชิงธุรกิจ หรือฐานะทางสังคม การ เอื้อเฟื้อแบ่งปัน อาจเป็นการร่วมมือกัน เชิงค้าขายมากกว่าการห�้ำหั่นกันให้ตาย ไปข้างในทางธุรกิจ แต่ถ้าผู้ประกอบธุรกิจ ในเมื อ งหั ว หิ น ไร้ จ รรญาบรรณศี ล ธรรม ความ”เจ๊ง” อาจเป็นสิ่งตอบแทนที่คุ้มค่า ตามกฏแห่งธรรมชาติที่ผู้นั้นสมควรได้รับ พร้อมกับโอกาสให้เริ่มต้นใหม่ของสังคม หัวหินที่เจริญแล้ว บ่อยครัง้ ไปทีเ่ ราเห็นคนค้าขายของชนิด เดียวกันมักไม่ถูกกัน เพราะกลัวว่าผู้อื่นจะ เจริญกว่า ค้าขายดีกว่า แต่ก็บ่อยครั้งเช่น กันที่เห็นร้านค้าปันผลประโยชน์กันอย่าง เช่น ร้านอาหารในโต้รุ่งที่อยู่ติดกัน ถ้าร้าน หนึ่งย่างปลาไปเสริฟไม่ทัน ก็เอาปลาของ ร้าน”เพื่อนคู่ค้า” ที่อยู่ข้างๆไปเสริฟก่อน ได้ แล้วมาเคลียร์เรือ่ งเงินเรือ่ งทองกันอย่าง ตรงไปตรงมา ยึดแต่เพียงลูกค้าเป็นที่ตั้ง เท่านัน้ ซึง่ มิตรภาพเช่นนีเ้ ท่านัน้ ทีจ่ ะท�ำให้ เมืองหัวหินเจริญน่าอยู่ ความฝันของเมืองน่าอยู่ นั้นยังห่างไกล เพราะความสามัคคีของคนเมืองนั้นเหือด หาย ไปกับการอ้าแขนต้อนรับนักท่องเทีย่ ว จัดงาน จัดกิจกรรม จัดสินค้าเครือ่ งอุปโภค บริโภค ตัง้ ราคาค่างวดสินค้าสูงลิบ เพือ่ มุง่ หน้าไปประเคนใส่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เพียงเพื่อหวัง เงิน เงิน และ เงิน จนลืมว่าคนหัวหินเราก็มีความ เป็นคนและควรได้รบั ความส�ำคัญเท่าๆกัน จากที่เขียนข้างต้น มิใช่ชักจูงให้เลิกคบ นักท่องเที่ยว แต่ขอเชิญชวนให้บริการนัก ท่องเที่ยวให้ดีๆ และควรให้เขามาหัวหิน บ้านเราเยอะๆ บ่อยๆ มาแล้วมาอีก เพราะ มาแล้ ว ประทั บ ใจ แต่ ที่ ส� ำ คั ญ กว่ า คื อ “หัวคนในบ้าน” ที่อย่ามองข้าม และต้อง รักกัน ช่วยเหลือแบ่งปันกันให้ดี มิฉะนั้น ประวัติศาสตร์จะหมุนหัวหิน ให้เข้าสู่ยุคที่ มีแต่นายทุนทีเ่ ข้ามาชุบมือเปิบ มรดกทีพ่ อ่ แม่ของเราสร้างมาต้องพังทลายลงเพราะ ความอิจฉาขาดสามัคคี เพียงเพื่อ “เงิน” เพียงอย่างเดียว --------------------------------------

huahin168.com I 13

อาชีพที่สร้าง รายได้แบบ...เบาะๆ หนึ่งอาชีพที่คนทั่วไปต่าง ใช้บริการ เพราะณ.ปัจจุบัน นั้นเครื่องใช้ต่างๆหรือแม้แต่ ยานพาหนะต่ า งก็ ใ ช้ เ ครื่ อ ง หนัง ดังนัน้ เบาะ ผ้าใบ โซฟา ต่างๆ ก็มีวันทรุดโทรม และ คนที่จะแก้ปัญหานี้ได้ ก็คือ

“ช่างซ่อมเบาะ”

โดยทางเราขอแนะน�ำ ช่างซึ่งมี ประสบการณ์ยาวนานมากว่า 20 ปี นัน้ คือ ร้าน หนึง่ ศิลป์การเบาะ ทีต่ งั้ อยูท่ .ี่ บ้านเลข ที่ 72 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ โดยมีช่างหนึ่งคอยให้บริการด้วยมิตรภาพ ช่างหนึง่ ได้เล่าให้เล่าฟังถึงประสบการณ์ ที่ช�ำนาญการ โดยช่างหนึ่งบอกกับเรา ว่า ทางร้านจะมีการบริการในรูปแบบของ ความเป็นกันเอง จริงใจ และว่องไว แต่ ประณีต

หากลูกค้าท่านใดที่มาใช้บริการอยาก ได้หรืออยากเสริมเติมแต่งอะไร ก็สามารถ พูดคุยตกลงราคากันได้ ซึ่งทางร้าน จะ ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีการสั่งตรงเน้นคุณภาพ จากกรุงเทพ คุณภาพของหนังหรือของทีใ่ ช้ ก็จะเน้นทีค่ ณ ุ ภาพเกรดเอมีทงั้ หนังแท้และ หนังเทียม ดีกว่าที่ท้องตลาดทั่วไปใช้อยู่ ณ.ปัจจุบนั นอกจากนีท้ างร้านยังคิดราคา การบริการที่เป็นมิตรภาพ สบายกระเป๋า ของลูกค้า ถึงแม้จะใช้ของทีค่ บั คัง่ คุณภาพ แต่ก็มิได้มีการชาร์ตราคาขึ้นอย่างแน่นอน และเพื่ อ ความเข้ า ใจในงานเบาะเครี่ อ ง หนัง ทางช่างหนึ่งของเราจึงยกตัวอย่าง กันให้เห็นชัดเจน โดยขอยกตัวอย่างจาก การท�ำเบาะรถ จักยานยนต์ ซึ่งตามท้อง ตลาดทั่วไป ราคาในการหุ้มเบาะจะอยู่ที่ 180 บาทแต่ทางร้านจะคิดอยู่ที่ 150 บาท เท่านั้น ทั้งนี้ลูกค้ายังสามารถออกแบบ หรือ

ให้ทางร้านออกแบบให้กไ็ ด้ ช่างหนึง่ กล่าว ว่า การท�ำเบาะนี้จะต้องใช้ความช�ำนาญ ในการปาดฟองน�้ำใต้เบาะให้เรียบเนียน ได้ระดับที่นั่งสบาย ไร้ปัญหาการปาดที่ไม่ เท่ากันหรือไม่ได้รปู ทรง การใช้กาวหรือการ เย็บยึดติดระหว่างหนังกับเบาะก็จะใช้กาว คุณภาพเย็บแม็กอย่างละเอียดเรียบร้อย ไม่มีรอยขาดยุ่ยให้เห็น เน้นหนังที่มีการ ขัดอย่างเรียบเนียนมันเงา ดูแล้วเหมาะสม ลงตัวกับการออกแบบ โดยช่างหนึ่ง กล่าว ว่าวิธีการเหล่านี้ ต้องประณีตและเป็นจุด ขายหนึ่งที่ท�ำให้ลูกค้าติดอกติดใจ จาก การปาดเบาะรถจักรยานยนต์ดังกล่าวนี้ สั่งท�ำเพียง 15 นาทีเท่านั้น ก็สามารถรอ รับสินค้าได้ในทันที

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพดีๆที่สร้าง รายได้ยั่งยืนให้กับช่างหนึ่ง แห่งหนึ่งศิลป์ การเบาะ โดยท่านผู้อ่านท่านใดที่สนใจ ก็ สามารถน�ำงานเบาะทุกประเภทไปปรึกษา กับช่างหนึง่ ได้ฟรี นอกจากนี้ ช่าง หนึง่ ยัง ได้ฝากถึงโปรโมชั่นดี โดยลูกค้าท่านใดที่ สนใจท�ำเบาะรถจักยานยนต์กับช่างหนึ่ง แล้วบอกกับทางร้านว่ามาจากหนังสือพิมพ์ หัวหิน 168 ช่างหนึ่งของเราจะลดราคา จาก 150 บาท เหลือเพียง 99 บาท เท่านั้น ส�ำหรับเบาะรถยนต์และโซฟาทาง ร้านจะลดให้ 10% ท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อช่างหนึ่ง ได้ที่ 087-7510761 หรือ 087-7928687-8 --โดย.. Be_Happy--

ติดตามข่าวสารออนไลน์ ข่าวหัวหิน ของคนหัวหิน ได้ในเวปไซน์ www.huahin168.com


14 I huahin168.com

การถามและให้ที่อยู่

Contact details : รายละเอียดการติดต่อ Address : ที่อยู่ Occupation : ต�ำแหน่ง Post code : รหัสไปรษณีย์ Manager : ผู้จัดการ

A : Can I take some contact details please? ขอสอบถามข้อมูลในการติดต่อได้ไหมคะ B : Yes. ได้ครับ A : What’s your address? ขอทราบที่อยู่ของคุณหน่อยค่ะ B : It’s 14th floor Blue Planet tower, 132 Ocean street, London, UK ที่อยู่คือ ชั้น 14 อาคารบลูแพลนเน็ต เลขที่ 132 ถนนโอเชี่ยน เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ A : And what’s your post code? แล้วรหัสไปรษณีย์ล่ะคะ B : It’s SW19 3TF. รหัสไปรษณีย์ SW19 3TF ครับ A : Excuse me. What’s your occupation? ขอโทษนะคะ คุณท�ำงานอะไรคะ B : It’s sales manager. ผมเป็นผู้จัดการฝ่ายขายครับ

โรงเรียนสอนภาษาอินไซท์ อิงลิช

79/9-10 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทร.032-470681 www.insightenglish.com parichat.c@insightenglish.com

นสพ.หัวหิน168, วันที่ 23-30 กันยายน สิงหาคม พ.ศ.2553 สวนงานราชการเมืองหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน.................032-511047, 032-511347 อ�ำเภอเมืองหัวหิน...................032-516254, 032- 516256 สภอ.หัวหิน...........................032-511027, 032-5334401 ทาอากาศยานหัวหิน................................032-520343 ต�ำรวจทางหลวง.....................................032-611276 ต�ำรวจตม.หัวหิน.........................................032-526556 การไฟฟา.............................................032-513162 การประปา...........................................032-511677 ส�ำนักงานขนสง.....................................032-621443 สนง.สรรพสามิตพื้นที่ประจวบฯ(หัวหิน).......032- 511928 สนง.ที่ดินจังหวัดสาขาหัวหิน...................032-536164 หอสมุดรัชมังคลาภิเษกวังไกลกังวล..............032- 520171 สถานีกาชาด............................................032-511024 กองการศึกษาเทศบาลเมืองหัวหิน................032- 532480 การศึกษานอกโรงเรียน................................032- 516161 ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอหัวหิน..............032-516244 ส�ำนักงานปศุสัตวอ�ำเภอหัวหิน....................032-516256 กลุมงานสงเสริมและพัฒนาชุมชน...............032-516252 สนง.ประกันสังคมจ.ประจวบฯ (หัวหิน)........032-522301-2 สนง.ประกันสังคมจ.ประจวบฯ (หัวหิน).........สายด่วน 1506 สนง.สรรพากรอ�ำเภอหัวหิน.....................032-511931 แจงเหตุราย แจงเหตุดวนเหตุราย................................................191 กองปราบปราม.....................................................1195 ต�ำรวจทางหลวง................................................1193 สายด ว นกรมทางหลวง..................................1586 ต�ำรวจทองเที่ยว .............................................. 1155 ศูนยนเรนทร..........................................................1669 มูลนิธหัวหิน............................................032-511153 ศูนยสงกลับและรถพยาบาลกรมต�ำรวจ...............1691 ฉุกเฉินชีวิตและสุขภาพ ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ.................1860, 192(ชั่วคราว) กองบัญชาการต�ำรวจปราบปรามยาเสพติด..............1688 ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ.....................1330 สายดวนอ.ย. ........................................................1556 ส�ำนักงานคุมครองผูบริโภค................................... 1166 ศูนยบรรเทาสาธารณะภัย.........................032-511666 หนวยควบคุมโรคติดตอ............................032-682428

โรงพยาบาล(เมืองหัวหิน) โรงพยาบาลหัวหิน.................032-523000,032-520401 โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน....................032-532577-9 ธนาคาร (สาขาหัวหิน) ธนาคารกรุงเทพ.............1333, 032-511717, 032-512513 ธนาคารกรุงไทย.............1551, 032-511812, 032-512053 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา.....1572,032-511120, 032-511442 ธนาคารกสิกรไทย.......................................032- 511775 ธนาคารซิตี้แบงก.....................................................1588 ธนาคารทหารไทย...........................1558, 032-526314-5 ธนาคารไทยธนาคาร................................032 -531460-1 ธนาคารไทยพาณิชย............................032 -532420-1 ธนาคารธนชาต..................................032-516663-4 ธนาคารนครหลวงไทย................................032-511098 ธนาคารยูโอบี จ�ำกัด (มหาชน).................032-511761-2 ธนาคารสแตนดารด ชารเตอรด (ไทย)........................1595 ธนาคารออมสิน.......................032-511041, 032-532155 ธนาคารอาคารสงเคราะห........................032-532122 ธนาคารเกียรตินาคิน..................................032- 547558 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจหัวหิน..........1357, 032- 516690-2 ธนาคารเพื่อการเกษตรสาขาหัวหิน...........032-511543-4 สอบถามขอมูลอายัดบัตร ATM - บัตรเครดิต................1188 ที่ท�ำการไปรษณีย  ที่ท�ำการไปรษณีย...................................032-511063 ศูนยบริการขอมูล ศูนยบริการขอมูลทองเที่ยวเทศบาลหัวหิน....032-511047 ต�ำรวจทองเทีย่ ว......................032-516219 สายดวน1155 ต�ำรวจทองเที่ยว (ปอมหัวหิน) ...................... 032-515995 สถานีรถไฟหัวหิน........................................032- 511073 สถานีขนสงหัวหิน....................................032-511230 สถานีรถปรับอากาศชั้นหนึ่ง.........................032 -511654 สถานีสมุทรศาสตรหัวหิน..........................032-511330 นิตยสารสวัสดีหัวหิน...................................032- 530650 หางานJobhuahin.com........................083-2447602 สนง.มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม..032 -515457 ส�ำนักงานประกันสังคม สายดวน..............................1506 องคการโทรศัพททีโอที...............................032-511173 ศูนยบริการทีทีแอนดที หัวหิน.....................032-532018-9 แจงรถเสีย หลงทาง......................................032-611585

เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์และผู้โฆษณา : บริษัท สำ�นักหนังสือพิมพ์หัวหิน จำ�กัด 20/10 ซ.หัวหิน106 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร.032-513224, www.huahin168.com, E-mail : huahin168@hotmail.com •บรรณาธิการ : พนัญไชย กล่ำ�กล่อมจิตต์ •บรรณาธิการอาวุโส : ชำ�นาญ พึ่งเจาะ •ที่ปรึกษาบรรณาธิการ : ไพศาล กล่ำ�กล่อมจิตต์ • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ : พล.ต.อ. ปิยะ เจียมไชยศรี •ผู้อำ�นวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ : บวรมงคล ฤกษ์อุโฆษ์ •ผู้จัดการฝ่ายการตลาด : ณัฐกมล คชเค •ผู้จัดการสำ�นักงาน : ณัฐกานต์ ทูลพุทธา •ผู้ตรวจทานเนื้อหา : อิสระ โพธิภิรมย์ แยกสี/ผู้พิมพ์ : บริษัท ฐานการพิมพ์ จำ�กัด 9/11 หมู่ 9 ซ.สวนชิดชม ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900 โทร.0-2954-2799

www.huahin168.com หนั ง สื อ พิ ม พ์ ห ว ั หิ น 168 ออกทุกวันที่ 1, 8, 16, 23 ของทุกเดือน


นสพ.หัวหิน168, วันที่ 23-30 กันยายน พ.ศ.2553

huahin168.com I 15

ร้านครัวอารยา (ขนมจีน 4 ภาค)

ขนมจีน จัดว่าเป็นอาหารที่อยู่คู่กับวิถี ชีวติ ของคนไทยมาแสนนาน สังเกตได้จาก ที่เวลามีงานมงคลอะไรก็ตาม ขนมจีนมัก จะได้รบั เกียรติให้เข้าไปเป็นหนึง่ ในอาหาร มงคลคู่กับงานนั้นๆ เสมอ แม้ขนมจีนจะ เป็นอาหารที่ดูแสนจะธรรมดา หาทาน ง่ายตามริมถนนหนทางทั่วไป แต่ที่เรา เห็นเกลื่อนถนนเหล่านั้นก็มักจะไม่ค่อย ถูกปากสักเท่าไหร่ แถมยังต้องนั่งสูดควัน พิษจากรถราเข้าปอดอีกด้วย และในบาง พื้นที่ก็มีน�้ำยาให้เลือกน้อยนิด มีแค่ไม่กี่ หม้อมากสุดก็สองน�้ำแกง แต่ วั น นี้ กิ น ข้ า วนอกบ้ า นขอแนะน� ำ ร้าน “ครัวอารยา” ซึ่งร้านแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านประชาร่วมจิตร ถนนเลียบคัน คลองชลประทานข้ามสะพานสีชมพู คุณ ผู้อ่านก็จะพบกับป้ายบอกทางเข้าร้าน บรรยากาศภายในร้าน จะจัดตกแต่งแบบ ธรรมชาติ มีเพลงเพราะๆบรรเลงสบายๆ ใต้เงาร่มไม้รอบๆร้าน ภายในร้านคุณ จะรับการบริการที่อบอุ่นแบบครอบครัว เพราะพนักงานเจ้าหน้าที่ในร้านจะเดิน มารับออร์เดอร์ของลูกค้าและคุยอย่างเป็น กันเอง เมนูที่ชูโรงของที่นี้ก็คือ ขนมจีน น�ำ้ ยา 4 ภาค โดยเราจะมาเจาะลึกถึงราย ละเอียดและรสชาติของแต่ละน�้ำยา แต่ ขอย�้ำไว้ก่อนนะค่ะว่าน�้ำยา 4 ภาค ณ.ที่ นี้เน้นรสชาติจัด เผ็ดซี้ด จี้ดจ๊าดมากค่ะ แต่เพราะมีของแกล้มแก้เผ็ดอย่างแคปหมู และบุฟเฟ่ผกั ทีท่ ำ� ให้เราคลายความเผ็ดได้ เรามารู้จักกันที่น�้ำยาในแต่ละภาคที่ทาง ร้านและผูเ้ ขียนภูมใิ จน�ำเสนอกันดีกว่าค่ะ เริ่มกันที่ 1.ขนมจีนน�้ำเงี้ยว : ขนมจีนสกุล เหนือ ที่มีการอัดแน่นด้วยเครื่องพริกแกง สมุนไพรหอมกรุ่น ไม่ว่าจะเป็นรากผักชี กระเทียม พริก ตามด้วยหอมแดง โขลก จนละเอียดทั้งนี้ยังใส่กระปิ และเต้าเจี้ยว ผสมจนเครื่องแกงเป็นเนื้อเดียวกัน นี่ เป็นเพียงเครื่องแกงสูตรคร่าวๆทั่วไปแต่ รายละเอียดเจาะลึกซึ่งเป็นเคล็บลับทาง ร้านคงต้องขอปิดเป็นเคล็ดลับเด็ดของ ร้านแล้วกันนะค่ะ เมื่อได้เครื่องแกงแล้ว ทางร้านครัวอารยาก็จะน�ำมาปรุงด้วยน�้ำ ซุปกระดูกหมูและเสริมด้วยเลือดไก่ชิ้น พอดีค�ำผสมผสานกับเนื้อหมูเนื้อไก่เมื่อ รับประทานพร้อมกับขนมจีนเส้นนุม่ ก็ ล�ำ แต้ๆเจ้า..... 2.ขนมจีนน�้ำยาโคราช :น�้ำยาสูตรนี้ เป็นตัวแทนจากหมูเ่ ฮาชาวภาคอีสานเด้อ ค่ะเด้อ ทางครัวอารยาก็มกี ารปรุงรสชาติ ด้วยการน�ำ เครือ่ งในไก่ทคี่ ดั สรรล้างอย่าง สะอาดน�ำมาปรุงกับเครื่องแกงน�้ำยารส

เด็ดสูตรเฉพาะของทางร้าน เมนูนกี้ อ็ อกแนว เผ็ดอีกเช่นกันค่ะแต่ไม่เผ็ดมากจนเกินไปนะ ค่ะ เมนูนกี้ ถ็ อื ได้วา่ แปลกอีกหนึง่ เมนูทแี่ นะน�ำ 3.ขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ :เมนูนี้มา จากภาคกลาง แต่ไม่ธรรมดานะคะเพราะที่ ครัวอารยาจะน�ำไก่มาปรุงกับเครือ่ งแกงเขียว หวานเข้มข้น และเมื่อได้ผสมผสานกับกะทิ ข้นๆ ด้วยแล้ว บอกได้ค�ำเดียว ว่าอร่อยข้น ของแท้ทานกับใบโหระพาหอมๆ ผักแกล้ม ต่างๆ สุดจะบรรยายเลยค่ะ 4.มากันที่น�้ำยาจากภาคใต้กันบ้าง นั้นก็คือ แกงไตปลา หร๊อยจัง้ ฮูค้ ะ่ สูตรนีเ้ ข้มข้นด้วย ไตปลาพริกแกง เนื้อปลาแน่นๆ เครื่องแกง เน้นๆ โดยส่วนตัวแล้วผู้เขียนเคยทานแกง ไตปลาจากฝีมอื ชาวใต้โดยแท้จริงมาแล้ว ใน สูตรเข้มข้น พอมาหาทานแถวหัวหินบ้านเรา ส่วนใหญ่น�้ำจะใสไม่ค่อยข้น แต่ที่ครัวอารย าท�ำได้ขน้ ถึงใจเหมือนทานอยูท่ ภี่ าคใต้จริงๆ เมนูนขี้ อแนะน�ำให้สงั่ คูช่ านมหรือนมเย็นเลย ค่ะ จะได้ดื่มแก้เผ็ดได้ค่ะ นอกจากน�ำ้ ยาสีภ่ าคที่ กินข้าวนอกบ้าน ได้แนะน�ำไปนั้น ยังมีน�้ำพริกน�้ำแกงทั่วไป ให้ทั้งเด็กวัยใส ผู้ใหญ่ขาโจ๋ที่ชอบทานเผ็ด หรือไม่เผ็ดให้เลือกอีกมามายค่ะ ทางร้าน จะจัดใส่หม้อดินวางอุ่นบนเตาถ่านร้อนๆให้ เลือกอย่างหลากหลาย แต่ส�ำหรับบางท่าน ที่กลัวว่าทานแล้วจะไม่หนักท้องพอ ที่นี้ก็มี เมนูอาหารตามสั่งและส้มต�ำไว้คอยบริการ อีกด้วยค่ะ เมนูอาหารตามสัง่ ที่ กินข้าวนอก บ้าน ขอแนะน�ำมีหลายชนิดเลยค่ะ โดยขอ แนะน�ำจากรสชาติทเี่ ผ็ดจีด้ จ๊าดไปจนถึงเมนู เผ็ดเล็กน้อย เริม่ ด้วยข้าวผัดพริกแกงใต้ คัว่ กลิง้ ราดข้าว ข้าวผัดปลาทูพริกขีห้ นูเม็ดหรือ ข้าวผัดแกงเขียวหวานแห้ง หากใครอยากได้ น�้ำซุปร้อนๆต้องลองสั่งก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกสูตร โบราณ หรือก๋วยเตี๋ยวหมูสับน�้ำซุปสูตรเด็ด

จะเป็นอย่างไรต้องชิมกันค่ะ นอกจากนี้ ทางร้านยังมีของทานเล่นอย่างไก่ยา่ งกะทิ ราคาเพียง 15 บาทเท่านั้น หากอยากลิ้ม รสของเหนืออีกอย่างต้องลองสัง่ ข้าวซอย ไก่ ทีเ่ ข้มข้นด้วยน�ำ้ ข้าวซอยข้นแซบ เสริฟ พร้อมเส้นหมีก่ รอบและน่องไก่ชนิ้ ใหญ่เนือ้ นุ่ม เมื่อทานทั้งเมนูทานเล่น และเมนูสุด แซ่บทัง้ หลายแล้ว คงต้องหาเครือ่ งดืม่ ดับ กระหาย มาคลายความเผ็ดร้อนกันสักนิด ครัวอารยามีทั้งน�ำ้ สมุนไพรและ เครื่องดื่มต่างๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น�้ำกระเจี๊ยบพุทราจีน ที่มีสรรพคุณลด ความดันสูง ลดไขมัน ลดอาการหัวใจ พองโต และเส้นเลือดในสมองแตก น�้ำ ตะไคร้ ที่หอมเย็นชื่นใจมีสรรพคุณบ�ำรุง หัวใจบ�ำรุงกระดูกและฟัน แก้ท้องอืด แก้ กระหายคลายร้อน น�้ำมะตูมสีสวยที่มี สรรพคุณเป็นยาระบายอ่อนๆบ�ำรุงหัวใจ แก้รอ้ นใน ขับเหงือ่ ได้ดี หรือหากใครนอน ไม่หลับ ก็มีน�้ำล�ำไยที่มีสรรพคุณช่วยให้ นอนหลับพักผ่อนได้เต็มที่ นอกจากนี้ยัง มีเมนูเครื่องดื่ม ชาด�ำ ชาเย็น ชานม หรือนมเย็นสีชมพูหอมหวาน ไว้รองรับ ผู้ที่ชอบเมนูน�้ำหวานอีกด้วย หากใคร ไม่อิ่มไม่ชุ่มฉ�่ำใจพอก็มีเมนูขนมหวานที่ ให้ลูกค้าบริการตัวเอง ชอบหรือไม่ชอบ อะไรเลือกตักหยิบใส้ถ้วยได้ตามสบาย อารมณ์ จุดเด่นของทางร้านนี้นอกจาก รสจัดชัดเจน เป็นกันเอง ยังราคาถูกอีก ด้วย นีก้ เ็ ป็นอีกร้านแนะน�ำทีส่ ามารถแวะ เวียนไปทานกันได้ หากใครสนใจสามารถโทรไปส�ำรองทีน่ งั่ หรือสอบถามเส้นทางได้ที่ 089-910-0736 --โดย Be_happy---

๛ ๛ พยากรณ์ดวงชะตา ฉบับประจ�ำวันที่ 23-30 กันยายน 2553 ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ก�ำลังมีความโดดเด่นในเรื่องการ สร้างจังหวะให้กบั ชีวติ เป็นส่วนช่วยให้การ งานมีการพัฒนาไปในทางที่ดี ถึงการเงิน จะยังไม่คอ่ ยคล่องตัวแต่กข็ อให้รอไปอีกนิด ความรักยังคงหวานชืน่ แต่ระวังคนใกล้ตวั จะสร้างปัญหาให้หนักใจ สุขภาพไม่ค่อย แข็งแรง ควรดูแลตัวเองมากๆ ท่านที่เกิดวันจันทร์ ทัง้ ด้านการงาน และการเงินคล่อง ตัว แต่อาจต้องหนักใจจากปัญหาความ ไม่เข้าใจกับคนใกล้ตัว และคนรักของท่าน มาท�ำให้ท่านมึนงงสับสน ควรปรับความ เข้ า ใจและใช้ จิ ต วิ ท ยาในการคุ ย กั บ คน ต่างๆมากขึ้น สุขภาพสมบูรณ์ มีโชคลาภ มากมายให้ท่านได้ลุ้น ท่านที่เกิดวันอังคาร ดวงช่วงนี้แย่หน่อยนะครับ โดย เฉพาะการงานต่างๆจะติดขัดจนท�ำให้ทา่ น ต้องหัวเสีย แต่การเงินยังพอไปรอด ควร เชื่ อ มั่ น ในตนเองมากๆ คิ ด และตั ด สิ น ใจ อย่างเด็ดขาด แต่ไม่ควรสร้างศัตรู ความ รักยังราบรื่น อาจเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆบ่อย ยังหวังพึ่งโชคลาภไม่ได้ ท่านที่เกิดวันพุธ ช่ ว งนี้ท ่ า นก� ำ ลั ง ดวงขึ้ น จะคิ ด หรื อ ท� ำ สิ่ ง ใดก็ ดู ดี ไปหมด การงานและ การเงินจึงคล่องตัว ไม่มีปัญหา แต่ช่วงนี้ ท่านจะมีกิเลสหนาไปหน่อย ใช้เงินอย่าง ไม่ระมัดระวัง อาจมีรายจ่ายสูงกว่าปกติ สุขภาพยังสมบูรณ์แข็งแรง มีโชคมีลาภ มากมาย ความรักแสนจะหวานชื่นจนน่า อิจฉา ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ อ ย่ า งน่ า ประหลาดใจ มีการขยายงานเพิม่ มากมาย สามารถหาเงินได้เป็นกอบเป็นก�ำ แต่อาจมี ปัญหาความไม่เข้าใจกับคนรักบ่อยๆ การ ปรับความเข้าใจจึงเป็นสิง่ ส�ำคัญ ควรระวัง อุบัติเหตุเล็กน้อยจากการเดินทาง ยังหวัง พึ่งโชคลาภไม่ค่อยได้ ท่านที่เกิดวันศุกร์ การงานค่อนข้างมีอุปสรรคเข้า มารบกวน แต่การเงินของท่านจะยังคง คล่องตัวดีอยู่ จึงไม่มีอะไรต้องกังวล ควร ท�ำสังฆทานเพือ่ เสริมโชคลาภบารมีสกั ครัง้ ในสัปดาห์นี้ ความรักค่อนข้างสับสนใน อารมณ์ ควรท�ำจิตให้นงิ่ สุขภาพค่อนข้าง อ่อนแอ ควรดูแลตัวเองให้มากๆ ท่านที่เกิดวันเสาร์ ควรระวังปัญหาสุขภาพเป็นพิเศษ อาจปวดหัวตัวร้อนบ่อยๆ การงานคล่องตัว ท�ำให้เงินทองไหลมาเทมาเข้าสูก่ ระเป๋าของ ท่านง่ายๆ ยังหวังพึ่งญาติไม่ค่อยได้ ความ รักค่อนข้างลงตัว หากท่านเดินทางติดต่อ ทางธุรกิจ จะสามารถท�ำเงินได้เป็นกอบ เป็นก�ำ

๏๛๛โดย..โหรอิสระ๏


เวปไซต์หางาน www.jobhuahin.com

ธ.ไทยพาณิชย์ ร่วมกับกลุ่มบ้านศิลปิน หัวหิน จัดนิทรรศการ “หัวหิน–กรุงเทพฯ 2010”

ธ.ไทยพาณิชย์ ร่วมกับกลุ่มบ้านศิลปิน หัวหิน น�ำโดย อ.ทวี เกศางาม จัดนิทรรศการ “หัวหิน – กรุงเทพฯ 2010” น�ำเสนอผลงาน จิ ต รกรรม ประติ ม ากรรมที่ มี เ อกลั ก ษณ์ ประจ� ำ ท้ อ งถิ่ น สะท้ อ นมุ ม มอง วิ ถี ชี วิ ต ทิ ว ทั ศ น์ แ ละแรงบั น ดาลใจของศิ ล ปิ น ที่ มี ต่อหัวหินกว่า 70 ผลงาน ระหว่างวันที่ 16 กันยายน – 29 ตุลาคม 2553 นี้ ณ พิพธิ ภัณฑ์ ธนาคารไทย ธนาคารไทยพานิชย์ส�ำนักงาน ใหญ่ รายได้สว่ นหนึง่ จากการจัดงานมอบให้ แก่โรงพยาบาลหัวหิน ในวันที่ 16 กันยายน เวลา 15.30 น. ได้จัดให้มีพิธีเปิดนิทรรศการ “หัวหิน – กรุงเทพฯ 2010” โดยมี นายสุวจั น์ ลิปตภัลลภ อดี ต รองนายกรั ฐ มนตรี เป็ น ประธานพา ขบวนรถไฟสายศิลปวัฒนธรรมจากสถานี หัวหินสู่พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย กรุงเทพฯ พร้อมด้วย องค์อร อาภากร ณ อยุธยา ผู้ช่วย ผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมขบวน จากนัน้ ร่วมชมการแสดงวาดภาพ ประกอบเพลง หัวข้อ “หัวหินเมืองในฝัน” โดย เยาวชนจากโรงเรียนเขาพิทักษ์และโรงเรียน หนองพันพุก พร้อมฟังดนตรีแจ๊สจากวง Ensemble ในบรรยากาศสบาย สไตล์หัวหิน นิ ท รรศการ “หั ว หิ น – กรุ ง เทพฯ 2010” นี้ เป็นการรวมตัวกันของ 7 ศิลปินจาก บ้านหัวหิน ได้แก่ ทวี เกศางาม, วรรณวิมล เกศางาม, เวชยันต์ อุณหสุวรรณ, วรพล มูล บรรจง, ศุภสุตา มูลบรรจง, วรวงค์ศัลย์ ลัทธิ และวีรพงษ์ มงคล ภายในนิทรรศการผูเ้ ข้าชม จะได้สัมผัสกลิ่นอายของหัวหินผ่านผลงาน จิตรกรรมและประติมากรรมของศิลปินกลุ่ม นี้กว่า 70 ผลงาน รายได้ส่วนหนึ่งจากการ จ�ำหน่ายภาพมอบให้แก่โรงพยาบาลหัวหิน นอกจากนี้กลุ่มบ้านศิลปินหัวหินยังได้เปิด สอนศิลปะส�ำหรับผู้สนใจในวันพุธที่ 22,29 กันยายน และ 6,13 ตุลาคม สอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2544 4525 – 7 กลุ่มบ้านศิลปินหัวหิน เป็นการรวม ตัวกันของศิลปินอิสระในการสร้างสรรค์ผล งานศิลปะทีม่ เี อกลักษณ์โดดเด่น ด้วยเทคนิค วิธที แี่ ตกต่างกัน ผลงานของกลุม่ ฯ ได้รบั การ คัดเลือกเพือ่ มอบเป็นทีร่ ะลึกแก่ผนู้ ำ� ประเทศ ที่เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน (Asian Summit 2009) และการประชุ ม สุ ด ยอด ผู้น�ำกลุ่มแม่น�้ำโขง (MCR 2010) ซึ่งจัดขึ้นที่ หัวหิน นอกจากนีผ้ ลงานยังได้รบั การยอมรับ และความนิยมชมชอบจากนักท่องเที่ยวทั้ง ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ขอเชิ ญ ชวนผู ้ ที่ ส นใจเข้ า ร่ ว มชม นิทรรศการ “หัวหิน – กรุงเทพฯ 2010” ได้ ตัง้ แต่วนั นี้ ถึง 29 ตุลาคม 2553 เข้าชมฟรีทกุ วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.30 – 17.30 น. รายได้สว่ นหนึง่ จากการจ�ำหน่ายภาพมอบให้ แก่โรงพยาบาลหัวหิน นอกจากนี้กลุ่มบ้าน ศิลปินหัวหินยังได้เปิดสอนศิลปะส�ำหรับผู้

สนใจทุกวันพุธ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม สอบ “ไฮโฟร์ ผับ” บริเวณหน้าบ่อฝ้าย ซึง่ เป็น ได้ที่ โทร. 0 2544 4525 – 7 ผับขนาดใหญ่ที่มีนักท่องเที่ยวชาวไทย และ ชาวต่างชาติไปใช้บริการ ซึ่งมีทั้งการบรรเลง คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหัวหิน ดนตรีคล้ายๆกับดิสโก้เทค โดยให้นักท่อง ควบคุม “สุนัข” เทียวเข้ามานั่งดื่มกิน และเต้นอยู่ที่โต๊ะที่จัด เลี้ยงตามบ้าน จากการเปิดเผยของ นายอธิคุณ บุตร เอาไว้ และมีคาราโอเกะ โดยมีพนักงานสาว ยิ่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ว่าขณะ สวยท�ำหน้าที่คอยรับแขก ตรวจสอบแล้วไม่ นี้ตนเองในฐานะที่ก�ำกับดูแลการเลี้ยงสุนัข พบสิง่ ทีต่ อ้ งปรับปรุงใดๆ ส�ำหรับผับดังกล่าว ของบ้านเรือนในหัวหินได้รับการร้องเรียน นั้นมี นายโชคดี กล้าปราบโจร เป็นผู้ขอใบ จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ อนุญาต แต่ผจู้ ดั การและผูด้ ำ� เนินการนัน้ เป็น ว่า ในแต่ละถนน ตรอก ซอก ซอย และใน ผู้อื่นที่มาจากกรุงเทพฯ หมู่บ้านจัดสรรต่างๆ มีเจ้าของสุนัขที่เลี้ยง นายวีระฯกล่าวว่าการเข้ามาตรวจ เอาไว้ปล่อยให้ออกมาข้างนอก ทั้งปัสสาวะ ตามสถานบันเทิงนี้ เป็นไปตามค�ำสั่งของ อุจจาระ บนถนนหนทาง และไล่เห่า กัดผู้คน มท. 1 เพื่อให้แหล่งสถานบันเทิงของเมือง ก่อให้เกิดเป็นปัญหาทางสังคม หัวหินและทุกอ�ำเภอในจังหวัดประจวบฯ นัน้ และนอกจากนัน้ บางบ้านยังดัดจริต มีความถูกต้องทางข้อกฎหมายเทศบัญญัติ เลี้ยงหมาบ้านละ 3 – 5 ตัว ช่วงกลางคืน เห่า และความปลอดภัยแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ หอนเสียงคอรัสกันเป็นทีม ท�ำให้บ้านใกล้ ซึ่งในการตรวจนั้นมีทั้งฝ่ายปกครอง ต�ำรวจ เรือนเคียงต้องได้รบั ความเดือดร้อน ครัน้ บ้าน สาธารณะสุขจังหวัดฯ โยธาธิการฯ ซึ่งเมื่อ ใกล้เรือนเคียงเข้าไปบอกก็เกิดการทะเลาะ พบว่าในแต่ละแห่งยังมีจุดบกพร่องทางด้าน วิวาทโกรธเคืองกันไป เพราะ “หมา” เป็นเหตุ ใดแล้ว ก็จะแจ้งให้เจ้าของกิจการรับทราบ ขณะนี้ ฝ รั่ ง ต่ า งชาติ ที่ ม าอยู ่ ใ น และให้เวลาในการที่จะแก้ไข และที่ส�ำคัญ หมู่บ้านจัดสรร บ้านในซอยต่างๆ ได้รับผล นัน้ เน้นย�ำ้ ในเรือ่ งการปิดทีต่ รงกับเวลาทีท่ าง ผลกระทบไม่รจู้ ะแก้ปญ ั หาอย่างไร เพราะคน ราชการก�ำหนดเอาไว้ และอายุต�่ำกว่า 20 ปี ไทยเป็นต้นเหตุ ฝรัง่ จึงต้องเลีย้ งหมาบ้างเพือ่ ห้ามเข้า ยาเสพติดนั้นต้องไม่ให้มี และการ เป็นการแก้ปญ ั หา จึงท�ำให้ขณะนีเ้ กิดปัญหา แสดงโชว์ลามกนั้นต้องไม่มี ขึ้นมาทั้ง “หมาไทย” “หมาฝรั่ง”สร้างปัญหา “ขอเรียนชี้แจงเลยว่า สถานบันเทิง กันจนเป็นทศนิยมไม่รู้จักจบ ในเขตเมื อ งหั ว หิ น นั้ น ทางรั ฐ บาลและ เพราะฉะนั้นแล้ว ถ้ายังขืนปล่อย กระทรวงมหาดไทยมีค�ำสั่งลงมาให้กวดขัน ปัญหา “หมาๆเหล่านี้ ให้เป็นอยู่อย่างนี้ใน ให้เป็นสถานบันเทิง “สีขาว” เพราะว่าเราจะ สังคมเมืองหัวหินไม่น่าอยู่แน่ๆ ทางตนเอง ใช้เมืองหัวหินนั้นเป็นเมืองต้นแบบในการ และคณะผู้บริหารจึงได้ประกาศใช้กฎหมาย พัฒนาทีย่ งั่ ยืน ให้เป็นตัวอย่างทัว่ ประเทศ ซึง่ มาตราที่ 60 แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล ข้อ ทางจังหวัดฯ ก็จะต้องมีการจัดชุดออกตรวจ ที่ 15 ในเรื่องของการเลี้ยงสุนัข ซึ่งถ้าบ้านใด ยามค�่ำคืนอย่างนี้ต่อไปเป็นระยะๆ เพื่อให้ มีการเลีย้ งสุนขั แล้วสร้างปัญหาส่งผลกระทบ สถานบริการบันเทิงนีเ้ ป็นสีขาวให้ได้ และเมือ่ ต่อผูอ้ นื่ จะต้องถูกปรับเป็นเงิน 5000 บาท ซึง่ มีการตรวจสอบและตักเตือนให้ ผับ บาร์ ฯลฯ ในส่วนนี้ จะจัดเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ผิดแล้วยังฝ่าฝืน จะใช้ และถ้าพบว่ามีโจทย์แจ้งว่าได้รับผลกระทบ มาตรการทางข้อกฎหมาย สั่งปิดทันที” นาย จากสุนัขของบ้านใดบ้านหนึ่งแล้ว กฎหมาย วีระฯ กล่าว นี้ จะต้องมีผลทันที อนึ่งฯ ส�ำหรับบริเวณ “บาร์เบียร์” บริเวณหน้าวัดหัวหินนั้น จะพบว่ามีผู้หญิง ผู้ว่าฯ , นายอำ�เภอ ชาวอิสานมาอยู่กับร้าน และมีการนุ่งน้อย ออกโรง ห่มน้อย และใช้ลีลาชั้นเชิงเรียกแขกชาวต่าง ตรวจสถานบันเทิง เวลา 22.00 น.วันที่ 14 กันยายน นาย ชาติให้เข้ามานั่งในร้านพร้อมกับมีการ กอด วีระ ศรีวัฒนตระกูล ผวจ.ประจวบฯ นาย จู บ ลู บ คล� ำ และส่ ง เสี ย งดั ง ส่ ง ผลกระทบ สมชาย บ�ำรุงทรัพย์ นอภ.หัวหิน พร้อมด้วย ต่อบ้านเรือนของผู้ที่อาศัยอยู่ภายใน และ โยธาธิการจังหวัด ต�ำรวจ สาธารณะสุขจัง นอกจากนั้น ขณะนี้ชาวบาร์เบียร์ ซึ่งเป็น หวัดฯ ร่วมกันออกตรวจสถานบันเทิงภายใน เจ้าของร้านที่แท้จริงนั้นก็คือชาวต่างชาติ เขต อ.หัวหิน โดยเข้าตรวจ “ลูกน�ำ้ ผับ” ซึง่ พบ แต่อาศัยมีภรรยาชาวไทย เป็นผู้ขออนุญาต ว่าภายในของสถานบันเทิงดังกล่าว ยังจะ เปิดฯ ซึ่งขณะนี้ก็ได้กระจายออกมาอยู่ใน ต้องมีการปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยของ ซอยไร่นุ่น(สารวัตร) โดยเช่าทาวน์เฮ้าส์และ นักท่องเที่ยว เช่น ประตูหนีไฟฉุกเฉิน – ไฟ ตึกแถวเป็นสถานบริการ และในยามค�่ำคืน ส่องสว่าง ถังดับเพลิงไม่เพียงพอ แก้ไขรื้อ จะส่งเสียงดังพร้อมทั้งเปิดเครื่องเสียง และ ฝ้าที่ใช้เสื่อปิดทางกั้นทางเดินทางด้านบน ทีส่ ำ� คัญ คือ มีการจอดรถบังเส้นทางเข้าออก เพดานให้เป็นกระเบื้องหรือยิปซั่ม และ ให้มี บ้านของผู้อื่น ซึ่งทั้งสองแห่งนี้ ชาวบ้านที่อยู่ การประกันภัยบุคคลที่ 3 หลังจากพบปัญหา อาศัยใกล้ๆก็ขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ที่ ยั ง บกพร่ อ ง ได้ เ รี ย ก นายเสนาะ เดชะ นายอ�ำเภอ ได้เข้ากวดขันให้ด้วย เจ้าของ ผับฯมารับทราบ และเซ็นต์ชื่อในใบ --------------------------------บันทึก การตรวจสอบหลังจากนัน้ จึงเข้าตรวจ

นสพ.หัวหิน168 ฉบับ 23-30ก.ย.2553  

นสพ.หัวหิน168 ฉบับ 23-30ก.ย.2553

นสพ.หัวหิน168 ฉบับ 23-30ก.ย.2553  

นสพ.หัวหิน168 ฉบับ 23-30ก.ย.2553

Advertisement