Page 14

Lapsen kuolema – moniammatillinen kohtaaminen TEKSTI JOUNI VORNANEN | KUVAT RAIJA TÖRRÖNEN

Kuopiossa järjestettiin marraskuun puolivälissä moniammatillinen suurryhmäsimulaatio lapsen kuoleman kohtaamisesta.

K

oulutus oli tarkoitettu muun muassa terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille ja opiskelijoille, kirkon työntekijöille, poliisin ja hätäkeskuksen työntekijöille. Savonia-ammattikorkeakoulun lehtori Marja Silén-Lipponen kertoo, että suurryhmäsimulaatiossa saman teeman äärelle kokoontui satoja osallistujia, jotka draaman elementtejä sisältävällä simulaatiolla syvensivät ammatillista osaamistaan. – Erona tavanomaisiin simulaatioihin on se, että toimijoina eivät ole oikeat oppijat, vaan ennalta sovitut henkilöt, joille on annettu rooli. Kätkytkuolemaa käsittelevässä simulaatiossa käytiin läpi käsikirjoitettu tilanne, jossa vanhempina olivat näyttelijät. Silén-Lipponen muistuttaa kuitenkin, että tilanteeseen osallistuivat ammattirooleissaan ensihoitajat, poliisit, lääkäri ja sosiaalityöntekijä. Simulaation jälkeen käyty oppimiskeskustelu noudatteli perinteisen simulaation toimintaperiaatteita ja siten edisti yhteistä reflektiivistä oppimista.

1 4 1 / 2 0 1 8 Savonian Sanomat

– Simulaatiossa osallistujien oppiminen tapahtuu tilannetta seuraamalla ja osallistumalla aktiivisesti keskusteluun. Koska sadat ihmiset eivät voi osallistua perinteiseen keskusteluun, pohdinnan tukena käytettiin sähköisiä menetelmiä. Lapsen kuoleman kohtaaminen – suuryhmäsimulaatiossa käytettiin sähköistä arviointityökalua Presemoa, jolla välitettiin osallistujien kysymyksiä tai toteutettiin äänestyksiä. Silén-Lipponen näkee menetelmän tehokkaana. – Mielipiteen kysymyksen tai huomion osoittaminen äänettömästi oli jopa tehokkaampaa kuin puhuminen, koska tapahtuman aikana kysymykset ja vastaukset heijastettiin screenille ja sinne päivittyi reaaliajassa mielipiteitä, kommentteja tai tietoa siitä, miten monivalinnan vastaukset jakaantuivat. Silén-Lipponen näkee suurryhmäsimulaation soveltuvan erinomaisesti perheen kriisitilanteen moniammatilliseen oppimiseen. Eri alojen edustajien ammattiroolit, niiden keskeiset peri-

aatteet ja tavoitteet sekä niiden sujuva liittyminen tulivat hienosti esille.

AITOA REFLEKTIOTA Samoilla linjoilla on lehtori Marko Tolonen. Vaikea aihe yhdisti kuulijoita. Reflektio oli aitoa ja syvää, joka on harvinaista suuressa joukossa. Simulaatiopedagogiikan periaatteet luottamuksellisuus ja turvallisuus osallistua toteutuivat hyvin. – Simulaatioharjoituksessa toimineet kantoivat kunnioitettavasti oman vastuullisen roolinsa ja perustelivat päätöksensä oppimiskeskustelun aikana. Esimerkiksi kuolleen lapsen luovutus vanhemmalle inhimillisiin periaatteisiin nojautuen, vaikka se näkökulmaltaan oli ristiriidassa poliisin esitutkinnan kanssa. Myös tämän kysymyksen purkuun yleisö sai osallistua omalla mobiililaitteellaan sekä mikrofonin välityksellä. Tolosesta oli erityisen hienoa ja tärkeää havaita, miten yleisön osallistujat oppivat ymmärtämään ammattiroolien merkityksen suhteessa toimintaan.

Profile for Savonia UAS

Savonian sanomat 1 2018  

Savonia Ammattikorkeakoulun uutislehti

Savonian sanomat 1 2018  

Savonia Ammattikorkeakoulun uutislehti

Profile for savonia