Savi guerrino - Serramenti in PVC

Page 1

I nnovat i vef i nest r eepor t ei nPVC! ser r ament aconal t epr est azi onimecchani che

Ri spar mi oener get i cof i noal40%! I sol ament oacust i cof i noa46dB Fi nest r ei ncl asseener get i caA+ Gar anzi a1 0anni ! Cer t i f i cat odiqual i t Ă CE www. s av i guer r i no. c om


Pr of i l ieaccessor idial t aqual i t à

Pr oduci amo f i nest r e e por t ei n PVC dial t a qual i t à con pr of i l iAl phacan,uno deil eadereur opeinel l a pr oduzi onedipr of i l iperf i nest r ei nPVCconel evat epr est azi onimeccani che.Lef i nest r ei nPVCof f r onouna sol uzi oneeconomi caedef f i ci ent e,gr azi eal l aqual eèpossi bi l eot t ener er i spar mi oener get i co,i sol ament o acust i co,ambi ent ipi acevol iesi cur ezzadel l avost r acasa.

i n’ Al pha70

Sit r at t adiunsi st emai nnovat i vochesoddi sf api enament et ut t igl ist andar d t ecni ci , cost r ut t i vied est et i ci , ol t r e air equi si t iambi ent al i , economi ci enor mat i vipi ùsever i . .

i n’ Al pha70Fi br aI NNOVATI ON

I lnost r osi st ema,r esopi ùr esi st ent edal l af i br adivet r o,gar ant i scei lpi ù avanzat or i nf or zo st r ut t ur al e,che aument ai lcoef f i ci ent e dii sol ament o t er mi coeacust i co,ef or ni sceunul t er i or er i spar mi oener get i co.

i n’ Al pha70PRESTI GI O

Unsi st emauni co,conguar ni zi onecent r al e,unasi nt esiper f et t at r aest et i ca et ecnol ogi aal l ’ avanguar di a.I ldesi gnmoder noei lconsi der evol er i spar mi o ener get i cof annosìchequest opr odot t osicol l ochisuunal t ol i vel l ot ecnol ogi co.

Accessor idiqual i t àconmi cr ovent i l azi one Lagar anz i adi f unz i onament oal ungot er mi nedegl i i nf i s s i èdat adaac c es s or i dial t a qual i t àc he,ol t r e al l e el ev at e pr es t az i oni ,f av or i s c ono anc he l a mi c r ov ent i l az i onec ondi f f us i onel ent aegr adual edel l ' ar i a,i lc hei mpedi s c e s bal z i di t emper at ur anegl i ambi ent i el ac ons eguent eper di t adi ener gi a.

Por t ed’ i ngr essoconpannel l ist r ut t ur al ii nPVC

Lenost r ef i nest r esonoval ut at enel l acl asseA+del l ’ ef f i ci enzaener get i ca.

Uw=0,78W/m2K

Gr azi e al l a sel ezi one deipr of i l ie deivet r i ,possi amo ot t ener el ’ i sol ament ot er mi co del l ' i nt er af i nest r af i noaunval or ediUw =0, 78W/ m2K


Col or ievar i ecombi nazi oni Ampi agammadi col or i coni mi t azi oni l egnoemet al l o,conl apossi bi l i t àdi var i e combi nazi oni sul l at o i nt er noedest er nodel l ' ser r ament o.

Nuovicol or i Ri vest i ment ipr ot et t i vi ,pr of i l ieguar ni zi oniacol or i Al cunesf umat ur edi col or edei pr of i l i si abbi nano a guar ni zi oni del l a st essa t onal i t à, ot t i mi zzando cosìl ' aspet t o del l af i nest r a.I l r i vest i ment o est er no i nf i nt ol egno o met al l o i ncr ement aul t er i or ment el ar esi st enzadel pr of i l o al l e condi zi oni cl i mat i che, ment r e i l r i vest i ment o i nt er no def i ni sce l ’ aspet t o gener al e e l a pi acevol ezza del l ’ ambi ent e. Laver anovi t àèr appr esent at adal r i vest i ment o PMMA che,ol t r e a pr ot egger e,l asci a una gr adevol esensazi onealt at t o.

Det t agl ideigi unt idipr eci si onedelpr of i l o

I l gi unt odel pr of i l odel l af i nest r aèr eal i zzat oconcur asi a dalpunt odivi st aest et i co,si adaquel l ot ecni co.

Perl apr oduz i onedegl ii nf i s s ii nPVC ut i l i z z i amoimi gl i or imat er i al iecomponent ic he, nonos t ant ei l gr andec ar i c o,gar ant i s c onounal ungadur at aeunaf aci l i t àdiut i l i z z osenz a manut enz i one. Ipr odot t ir esi st onoal l econdi zi onicl i mat i chel ocal ipi ùavver se,sonor eal i zzat iconcur a,pr eci si onee at t enzi oneaognidet t agl i ot ecni coedest et i co. Lanost r agammadipr odot t ii nPVC i ncl udepor t e,f i nest r e,por t ed' i ngr esso,si st emiscor r evol i , scur et t i ,f acci at econt i nue,f i nest r econdi ver seaper t ur e,avvol gi bi l iecassonet t iascompar sa, si st emioscur ant i ,zanzar i er e. . .

Ser r ament imar cat i Lamar cat ur aCEgar ant i scechei lpr odot t osoddi sf igl ist andar ddisi cur ezzapericonsumat or i , sal ut eeambi ent e,i nosser vanzadel l edi r et t i veedeir egol ament iUE.

Pr of i l imar cat i

S

Ut i l i zzi amosol opr of i l ii nPVC dial t aqual i t àadat t ialnost r ocl i ma,conun’ el evat ar esi st enzaai r aggisol ar ieagl isbal zidit emper at ur a


Lanost r agammadipr odot t icompr endeanchel apr oduzi oneel aposai noper adiser r ament ii nal l umi ni ol egno, ser r ament ii nal l umi ni oat agl i ot er mi co,ver ande,por t ei nt er nei nal l umi ni o,scur ii nal l umi ni o,si st emioscur ant i , avvol gi bi l i concassonet t i ascompar sa.I nol t r esi amoi ngr adodi pr oget t ar esol uzi oni per sonal i zzat eperogni speci f i ca esi genza.Pot et eveni r eavi si t ar ei l nost r ocomodoespazi ososhowr oom di spost osu150met r i quadr i doveval ut er et e et occher et econmanoinost r imi gl i or ipr odot t i ,espost ipervoi ,al l oscopodif aci l i t ar vieconsi gl i ar vinel l ascel t adi quel l ochest at eacqui st ando.

Ser r ament ii nal l umi ni ol egno

Lef i nest r eel epor t ei nALLUMI NI OLEGNO at agl i ot er mi co gar ant i scono un ot t i mo i sol ament o acust i co e t er mi co,sono r esi st ent i ,sol i deepi acevol i al t at t osul l at oi nt er nor eal i zzat ocon var i t i pi di l egnomassel l o,ment r eal l ' est er noi l pr of i l oi nal l umi ni o, edi sponi bi l ei nvar i ecol or azi oniRALet i nt el egno.

Por t eef i nest r ei nal l umi ni o

Gr azi eal l esuecar at t er i st i che,comel ar esi st enza,l asi cur ezza el ast abi l i t àdel l af or ma,l ’ al l umi ni oèadat t oal l ar eal i zzazi onedi t el aidigr andidi mensi oni( ad esempi o,f acci at e cont i nue, ver ande) ,por t ei nt er neepar et idi vi sor i e. Coni lpont et er mi coi nt er r ot t ogar ant i scei sol ament oedel evat a r esi st enzaagl iagent iest er ni .

Tappar el l edai ncasso,si st emioscur ant iezanzar i er e

Si st emidisi cur ezzasistemidiprotezioneeombreggiaturadegliedifici.

av or anel s et t or edei s er r ament i daol t r e60anni eof f r eunagamma L’ azi endaSaviGuer r i nol

mol t oampi adii nf i s s i .Laqual i t à,l ’ af f i dabi l i t àdeis i s t emi ,i ls er v i z i oel at empes t i v i t às onol e c ar at t er i s t i c hec hec ol l oc anol aSav i Guer r i not r al eaz i endel eadernel l apr oduz i onedi s er r ament i .

Uf f i ci oepr oduzi one:

SAVIGUERRI NO EREDIs. n. c. , Sant aCr oc e152,34010Tr i es t e,I t al i a Tel . :00390409828034

Uf f i ci o,pr oduzi oneeshowr oom:

SAVIGUERRI NO d. o. o. , Ces t anaLeni v ec 53,Sež ana,Sl ov eni j a Tel . :00386( 0)57310910

i nf o@savi guer r i no. com,www. savi guer r i no. com