__MAIN_TEXT__

Page 1

PROGRAMSKE DEKLARACIJE Revolucionarnog saveza rada Srbije

Srbija, maj 2020


Revolucionarni savez rada Srbije

PROGRAMSKE DEKLARACIJE

Sadržaj:

Osnovni principi delovnja RSRS ................................................................................................. 3 Platforma „Komuna“ .................................................................................................................. 4 Strategija i takitka / Organizcija / Kratka istorija pokreta / Pitanje epohe / Novi socijalizam na Balkanu / Savremeno obrazovanje / Iz Osnivačkog akta - Osnivački forum RSRS ................................... 5-13

O revolucionarnoj partiji proletarijata .............................................................................. 14-16 Za jedinstveni sindikalni pokret ............................................................................................... 17 Profašistička zavera .............................................................................................................. 18-20 Kratki Revolucionarno demokratski program ................................................................... 21-23 Komunistička deklaracija radnicima i narodima sveta ....................................................... 24-28 Za nepobedivi Savez radnih žena .............................................................................................. 29 Radnička omladina: Ţivela ROSA! ........................................................................................... 30 Glavni izvor zaraze je: kapitalizam! ..................................................................................... 31-32 Ne borimo se samo protiv pandemije – već za novu i bolju budućnost ............................... 33-34 Nema druge: socijalizam će pobediti! ........................................................................................ 35 Novo protiv starog ...................................................................................................................... 36 U borbu! U revoluciju! U socijalizam! ................................................................................ 37-38

Akcioni komitet Revolucionarnog saveza rada Srbije (maj 2020): Jovan Veličković, Miloš Vujisić, Vesna Ţivanović, Kosta Ristić, Miloš Rakić

www.savezrada.org

2

www.savezrada.org


Revolucionarni savez rada Srbije

PROGRAMSKE DEKLARACIJE

Osnovni principi delovanja “Revolucionarnog saveza rada” Cilj osnivanja Revolucionarnog saveza rada jeste uspostavljanje vlasti radničke klase – proleterske demokratske diktature i uspostavljanje socijalističkog društveno-ekonomskog sistema i izgradnja socijalizma u Srbiji i na celom Balkanu i konačna pobeda komunizma u svetu. U tom smislu vaţno je uspostavljanje saradnje svih revolucionarnih, komunističkih snaga koje deluju u Srbiji i njihovo povezivanje sa delovanjem revolucionarnog proleterskog pokreta u celom svetu. To su osnovni principi iz kojih proističu sve delatnosti, svi organizacioni, programski i ideološki principi i smernice za akciono delovanje Saveza. To je revolucionarni Savez rada – koji je stvorio i stvara čoveka, koji je izvor svog društvenog bogatstva, a koji predstavlja najnapredniju, revolucionarnu klasu epohe – radničku klasu – u savezu grada i sela, u savezu umnog i fizičkog rada. Amblem Saveza predstavlja zemljinu kuglu u zupčaniku kao simbol revolucionarne vlasti radničke klase – diktature proletarijata – koja se stalno kreće, napreduje i vodi ka komunizmu. Čekić spojen sa šestarom a sa klasjem sa strane predstavljaju savez umnog i fizičkog rada i revolucionarni razvoj proizvodnih snaga. Zastava Saveza je boje crvene a sa amblemom u uglu ili na sredini, dok je himna Saveza proleterska „Pesmu radu“. Osnovni organizacioni metodi Saveza bazirani su na principima demokratskog centralizma. Vidovi udruţivanja i organizacija Saveza bazirani su na teritorijalnim i delatno-strukovnim organizacionim principima, sa posebnim oblicima ţenskih i omladinskih organizacija.

Amblem Revolucionarnog saveza rada Srbije Osnivački forum Revolucionarnog saveza rada 18-19. januar 2020. godine Jagodina, Republika Srbija

www.savezrada.org

3

www.savezrada.org


Revolucionarni savez rada Srbije

PROGRAMSKE DEKLARACIJE

Akciona politička platforma “Komuna” Platforma „Komuna“ je akciona platforma političkog delovanja „Revolucionarnog saveza rada“ u svim javnim forumima – učešćem na izborima, u sindikalnim savezima, lokalnim samoupravama i svim oblicima mesnog udruţivanja, na radnim mestima, u strukovnim udruţenjima, u medijskim, kulturnim i svim drugim oblicima javnog i političkog ţivota. 1. Zalaţemo se za uspostavljanje socijalističkog društvenog, ekonomskog, privrednog i drţavnog uređenja – za obaranje vlasti burţoazije i imperijalizma, za savladavanje kapitalističkog haosa – za vlast Komune i radnog naroda – za vlast radničke klase. Za mir, demokratiju i socijalizam – protiv imperijalističke pljačke i rata. 2. Zalaţemo se za odbranu svih izborenih radničkih, ljudskih i građanskih prava i sloboda i dalje unapreĎivanje tih prava i sloboda, kao i za odbranu, učvršćivanje i dalji razvoj nacionalnih sloboda i ravnopravnosti. 3. Zalaţemo se za revolucionarnu demokratiju – za učešće radnog naroda u masovnim društvenim organizacijama – za pretvaranje starih i postojećih društvenih organizacija u nove i revolucionarne, za stvaranje novih oblika revolucionarnih masovnih narodnih organizacija – za revolucionarni demokratski red! U svakoj društveno-političkoj organizaciji, u svakoj komunalnoj, privredno-ekonomskoj, obrazovnoj, naučnoj, sportskoj, kulturnoj organizaciji postoji klica revolucije. Bacajmo klice „Komune“ i klasne borbe svuda! 4. Zalaţemo se za revolucionarno bratstvo balkanskih naroda i svih naroda u svetu, u jedinstvu i borbi protiv imperijalizma i šovinizma. 5. Vlast ljudi koji ţive od svoga rada štitiće svoje graĎane od svakog nasilja nad čovekom i svake eksploatacije njegovog rada, obezbediće stalni materijalni i kulturni progres društva, uz očuvanje ţivotnih i ekoloških uslova na zemlji. Revolucionarna vlast rada mora da obezbedi ravnopravnost svih graĎana, da reši sva socijalna pitanja: da ukine nezaposlenost, obezbedi besplatnu zdravstvenu negu i besplatno obrazovanje, obezbedi prehranu i reši stambeno pitanje za sve svoje graĎane, da garantuje pravo na rad i penziju, da obezbedi zaštitu ţena, omladine i penzionera, da ukine korupciju, da čvrsto obezbedi i razvije sve ljudske, graĎanske i demokratske prava i slobode. Vlast radničke klase izaćiće na put izgradnje socijalizma, opšteg društvenog progresa, revolucionarnog materijalnog, naučnog i kulturnog razvoja. Osnivački forum Revolucionarnog saveza rada 18-19. januar 2020. godine Jagodina, Republika Srbija

www.savezrada.org

4

www.savezrada.org


Revolucionarni savez rada Srbije

PROGRAMSKE DEKLARACIJE

Strategija i taktika Organizacija koju nastojimo da formiramo treba da se opredeli svoju strategiju i taktiku. Strategija nam daje odgovor na pitanje, zašto ovo radimo, odnosno šta je to što u krajnjoj liniji ţelimo da postignemo. Taktika je način na koji ćemo to da ostvarimo. Za početak, moţda bi ovako trebalo definisati naš strateški cilj: Da svojom delatnošću doprinesemo daljoj afirmaciji marksizma-lenjinizma u teorijskom i praktičnom smislu, razumevanju i usvajanju njegovih principa od strane što većeg broja ljudi, radi stvaranja uslova da se ponovo uspostavi socijalističko drţavno ureĎenje u Srbiji a takoĎe i u čitavom svetu. Taktika koju ćemo koristiti prilagoĎavaće se uslovima koji vladaju u datom trenutku, za sada kao osnovni taktički cilj mogli bismo da odredimo: Nameru da formiramo legitimnu, tj. registrovanu komunističku organizaciju. Da bismo sproveli napred navedeni osnovni taktički cilj, potrebno je da definišemo korake koji mogu da nas dovedu do njegove realizacije. POLITIČKA LEGALIZACIJA Politička organizacija ili partija ne moţe da se registruje bez podrške 10.000 overenih potpisa punoletnih graĎana Srbije. Da bismo došli do pomenutog broja graĎana potrebno je da ti ljudi: 1. saznaju za naš rad; 2. usvoje mišljenje da je to što radimo ispravno i potrebno; 3. da zaključe da je formiranje te organizacije u njihovom interesu; 4. da odluče da uloţe lični napor i verifikuju svoj potpis pred nadleţnim organom. KAPITALIZAM Ovakav pristup uslovljen je vladajućim okolnostima: sa jedne strane kapitalističkim ureĎenjem u samoj Srbiji i sa druge strane, patronatom stranih sila nad našom zemljom i narodom. Uprošćeno: Burţoazija drţi kapital kojim “kupuje” medije, odnosno kadrove i infrastrukturu i finansira sveukupne (ne samo propagandne) mehanizme koji deluju u cilju stalnog sputavnja, suzbijanja i ograničavanja nastupanja socijalizma-komunizma u našoj zemlji i u svetu. Ovde treba naglasiti – kao i u Marksovo vreme (on je tadašnju štampu nazivao “stousta burţoska štampa”), propagandni burţoaski cilj nisu sami komunisti. Zna burţoazija da propaganda ne moţe da utiče na komuniste, štaviše , samo ih učvršćuje u njihovim uverenjima. Propaganda je usmerena na neupućene, nezainteresovane, politički neopredeljene i neaktivne graĎane. Oni su svakako u ogromnoj većini. Njih treba odvratiti od priklanjanja komunistima – to je osnovni cilj burţoazije. Istu svrhu (pre svega propagandnu) ima i formiranje i finansiranje partija, pokreta , udruţenja (i sl.) komunističkoj ideologiji suprotstavljenih orijentacija , bez obzira da li se radi o navodno demokratskim, graĎanskim, socijaldemokratskim, kvazilevičarskim, klerikalnim ili nekim drugim partijama ili oragnizacijama – svi su oni poluge mehanizma afirmacije vladajućeg kapitalističkog sistema i suprostavljanja jedinoj sili uperenoj na razaranje temelja kapitalizma – komunistima.

www.savezrada.org

5

www.savezrada.org


Revolucionarni savez rada Srbije

PROGRAMSKE DEKLARACIJE

KOMUNISTI Mislim da još jednu stvar treba neprekidno imati na umu: komunista kroz čitavu dosadašnju istoriju komunističkog pokreta nikada nije bilo mnogo! Ne mislim ovde, naravno, na članove komunističkih partija u drţavama u kojima su bili, ili su i danas komunisti na vlasti. Mislim na prave, idejno čvrsto opredeljene komuniste. Na one koji su to bili i onda kada je socijalizam pobeĎivao i to ostali kada je gubio svoje bitke sa burţoazijom i revizionizmom. Deo našeg strateškog cilja je uvećanje broja takvih komunista. Oni nikada ne mogu biti većina, većina će uvek ostati manje politična. Zato polazimo od onoga što imamo, tj. od onoliko članica i članova koliko ih na početku ima, a organizacionu strukturu gradimo na osnovi demokratskogcentralizma, povezani sa opštom bazom radničkog, levičarskog i revolucionarnog pokreta.

Organizacija Poštovane drugarice i drugovi proleteri. Nalazimo se u istorijskom trenutku našeg delovanja. Nemamo šta ili koga da čekamo. Što smo duţe pasivni, više gubimo. U prošlosti smo imali prilike da se upoznamo sa različitim levičarskim organizacijama, gde je svaka akcija započinjala pričom i završavala se na priči, polemisanju i samosaţaljenju. To više ne sme da bude slučaj. Borba! Borba je nešto što mora da nas karakteriše i da nas odvaja od drugih organizacija. Revolucionarni savez rada se okuplja ljude sa istim ciljevima i stremljenjima. Malo nas je, ali u tome leţi naša snaga. Usmereni smo ka jedinstvenom cilju i to nas čini nepokolebljivima. Od danas treba da nas karakteriše rad i neprestana borba. Nema izgovora, nema izvinjenja, samo rezultati. Ukoliko uspemo da iskoristimo trenutnu situaciju u drţavi i raspoloţenje u narodu moţemo da postignemo mnogo. A da bi postigli bilo šta potrebno je da budemo dobro i čvrsto organizovani i uigrani. Izuzev klasične vertikalne organizacije i protoka informacija koji je usmeren odozgo – na dole, potrebno je da uspostavimo i sistem organizovanja i protok informacija odozdo – na gore, kao i horizontalnu organizaciju izmeĎu samih mesnih grupa i usaglašenost regionalnih grupacija. Svaka od mesnih grupa deluje kao samostalna jedinica na osnovu smernica koje dobija od centrale, i na terenu se ponaša i prilagoĎava u skladu sa situacijom na terenu, i tako izveštava centralu kako bi centrala korigovala svoje politiku i izdala nove smernice. TakoĎe, treba da izvesti ostale grupe koje mogu da pomognu u izvršavanju ciljeva ili da im dostavi neke informacije koje su bitne za bilo koju grupu. Ne sme se trgovati informacijama ili iste uskraćivati ili prenositi samo odreĎenim ljudima kako bi sebi prikupljali nekakve bodove. Oportunizam saseći u korenu. Uvesti sisteme kontrole i provere aktivista i članova. Potrebni su nam mehanizmi koji će štititi aktiviste od rukovodstva i obrnuto. TakoĎe je potrebno rešavati sve meĎusobne konflikte meĎu aktivistima što pre. Ne smemo da dozvolimo sitničarenje i partijašenje unutar same organizacije.

www.savezrada.org

6

www.savezrada.org


Revolucionarni savez rada Srbije

PROGRAMSKE DEKLARACIJE

Problemi koji muče ovu drţavu su problemi koji muče svaku opštinu. Našu organizaciju treba graditi sa ljudima koji su i iskusni u borbi i koji su ţeljni borbe. Mi smo ta organizacija kojima treba njihova snaga i ţelja. Mladi trebaju da budu jezgro naše organizacije. Niko drugi sem njih samih ne moţe da se izbori za bolji ţivot u ovoj drţavi. Lako je pobeći i graditi drugu drţavu, ali treba biti hrabar i ostati i graditi drţavu iz koje ne ţeliš da pobegneš jer si sebe ugradio u nju. Potrebno je okupiti i organizovati sve radnike i nezaposlene. Ponuditi im borbu. Mnogi od njih su i razočarani i nezainteresovani, naš rad mora da im postavi primer da nismo stranka koja se bazira na brojkama. Da je član naš organizacije istovremeno i naš drug, prijatelj, roĎak, komšija, kolega… Sami radnici moraju da budu motor razvoja našeg budućeg društva. Ne smemo da dozvolimo da se opet dogodi nepravda koja se dogodila radnicima paraćinske “Srpske fabrike stakla” otpuštenim u laţnom stečaju, kada su zarad tuĎih dečijih igrarija i grešaka dovedeni na rub egzistencije. Moramo se naći svakom radniku i nezaposlenom u bilo koje doba. Bez radnika ništa, sa radnicima sve! Svakom čoveku treba ponuditi konkretne odgovore na konkretna pitanja. Zašto? Zato! Kako? Tako! Naše ideje i ciljeve moramo nositi u malom dţepu kao priručnik, one moraju biti svakodnevne smernice za društvo kakvo ţelimo i moţemo da gradimo! Nema prekida vatre, nema primirja, nema sporazuma sa bilo kojim burţoaskim i reakcionarnim elementima. Nikakvih predizbornih ni postizbornih koalicija. Da podsetim na velike reči Oktobarske revolucije: Čekati se ne sme, moţe se izgubiti sve. Vlast uzeti odmah! Akcioni komitet Revolucionarnog saveza rada, 18. januara 2020. godine u Jagodini na Osnivačkom forumu RSRS

Kratka istorija modernog revolucionarnog pokreta u Srbiji i na Balkanu - Socijalizam i revolucionarna demokratija stupaju na istorijsku scenu u Srbiji i na Balkanu krajem XIX veka političkom pojavom “Radenika” i “Samouprave“ inspirisane Pariskom komunom, predvoĎene Svetozarom Markovićem. Delo Dimitrija Tucovića i Radovana Dragovića stvaraju uslove za moderni srpski i jugoslovenski socijalistički pokret na prelazu izmeĎu dva veka.

www.savezrada.org

7

www.savezrada.org


Revolucionarni savez rada Srbije

-

-

PROGRAMSKE DEKLARACIJE

Nakon Oktobarske revolucije na istorijsku scenu stupa proleterska organizacija višeg tipa koja obeleţava prvu polovinu XX veka – formira se Komunistička partija Jugoslavije (KPJ), članica Komunističke internacionale. 1941-1944 Narodnooslobodilačka borba predvoĎena KPJ uvlači celi Balkan u borbu za osloboĎenje. 1945-1948 Narodna revolucija prelazi iz faze demokratske nacionalno-oslobodilačke u fazu socijalističku. Formiranje i učvršćivanje narodne vlasti. To je period inicijalne izgradnje socijalizma. Revizionizam i kontrarevolucija su drugom polovinom XX veka dali su krupan udarac radničkom i komunističkom pokretu. Novija istorija levičarskog pokreta na našim prostorima pojavljuje se sredinom 2000-ih i razvija se vijugavim koracima. Januara 2020. godine u Jagodini – gradu lučonoše balkanske socijalističke revolucije Svetozara Markovića, a na stogodišnjicu revolucionarnog vukovarskog kongresa Komunističke partije Jugoslavije – odrţava se svojevrsni antirevizionistički kongres balkanskog jedinstva – osniva se Revolucionarni savez rada. Revolucionarni savez rada povešće borbu za proletersku demokratsku diktaturu i novi socijalizam u Srbiji i na Balkanu, za konačnu pobedu komunizma u svetu.

Pitanje epohe Sa marksističko-lenjinističkog stanovišta: osnovna istorijska epoha u kojoj delujemo je, kako je objasnio Lenjin, epoha “imperijalizma kao poslednjeg stadijuma kapitalizma”. Nju karakteriše otvaranje uslova za novu epohu – epohu proleterske revolucije. Odgovor na Prvi svetski rat ponudio je Lenjin – Oktobarska revolucija otvara novo poglavlje istorije i menja svet iz korena. (...) Mali narodi, nova sila svetske istorije iznikla iz Antifašističke pobede – preuzimaju senţitovski mač revolucije i pokazuju sveţinu i snagu marksističko-lenjinističke revolucionarne teorije koja donosi „pobedu u svakoj bici“. (...) Stvarajmo „dve, tri, mnogo malih socijalističkih zemalja“ – stvarajmo uslove za globalnu diktaturu proletarijata, stupimo u epohu komunizma. Sprovodimo revolucionarnu demokratiju sada – zavedimo revolucionarni demokratski red, bacajmo klice komune i klasne borbe svuda! Pruţimo odgovore na pretnju „trećim svetskim ratom“, na sve njegove farse i eventualne tragedije – zavedimo mir, demokratiju i socijalizam sada. U savremenim uslovima, u kojima nauka dobija vanrednu ulogu same proizvodne snage – borba za proletersku demokratsku diktaturu i izgradnju socijalizma moţe dobiti vanredno ubrzan i stvaralački karakter. Hoćemo da radimo i stvaramo, hoćemo revolucionarni naučni i kultruni razvoj – hoćemo vlast rada! (...)

Osnivački forum Revolucionarnog saveza rada U Jagodini 19. januar 2020.

www.savezrada.org

8

www.savezrada.org


Revolucionarni savez rada Srbije

PROGRAMSKE DEKLARACIJE

Za novi socijalizam na Balkanu Form the basis for the Balkans Marxist-Leninist cooperation – let’s solve together the Balkans question!

MESSAGE TO THE COMRADES IN SERBIA, LABOUR PARTY (TURKEY) Dear Comrades, We would like to begin with wishing you success in your meeting. Following the disintegration of Yugoslavia and the USSR as a result of the betrayal of modern revisionism and the damage it caused, international bourgeoisie and imperialism, led by American finance capital, did everything in their power to eliminate all historical gains of the working class on a world scale just like what they did in Russia, Eastern Europe and the Balkans. However, so long as capitalism and thus the working class and the contradiction between labour and capital continue to exist, it will not be possible to eliminate class struggle and the workers’ cause for emancipation. As is witnessed by everyone, today it is not only that the working class, exploited classes and class struggle exist, but also that they rise up against the consequences of capitalism and tyranny in many countries, reappearing in the field of struggle, through mass actions going as far as uprisings. For example, the French working class holding onto their fighting traditions, more than 200 million workers going on strike in India in the last couple of years, the workers of Iran with their strikes last year… Moreover, workers and exploited labouring masses rose up in their millions in many countries such as Ecuador, Chile, Honduras, Bolivia, Iraq, Iran, Lebanon, Sudan, Algeria, etc. and made gains in many. Different from the previous period of disorganisation, quiet, retreat and deference, we now see in this new period of mobilisations the working class and exploited masses seeking for new pursuits while the bourgeoisie and imperialists becoming more aggressive, resorting to reactionarism, fascism and warmongering. Reemerging in the fields of struggle the working class and exploited peoples consolidate their organisations in the countries where they have been more or less organised, while building their organisations in the others. In almost every country, there are communists, revolutionaries, intellecuals fighting for the emancipation of the working class, for a world free of exploitation and against imperialist oppression, and they try to unite among themselves and with the workers in an effort to organize and create the instruments of struggle. Our party gives importance to establishing links, showing solidarity and taking united action on various issues with the socialist and revolutionary movements in the neighboring countries. Thus, we take part in the meetings in the Balkans or somehow establish contacts in an effort to reach socialist, revolutionary, progressive parties and organisations. When the world is moving forward towards a new period of mobilisation, it is only natural that advancing workers’ and popular movements will bring forward new revolutionary elements, that this would encourage old generation of revolutionaries who have not been able to overcome their www.savezrada.org

9

www.savezrada.org


Revolucionarni savez rada Srbije

PROGRAMSKE DEKLARACIJE

state of disorganisation so far to review their situation and take steps. Such renewal and mobilisation may also bring about differences of opinion. However, what is important for socialists is the desire and determination to fight against the bourgeoisie and capitalism, revisionism, nationalism and all other bourgeois currents, the tendency to unite with the working class, and the adherence to the principles of Marxism-Leninism, to the extent of the defence of the dictatorship of the proletariat. Differences of opinion on other matters can surely be resolved with discussions in the struggle and a full unity of will and action can be realised in this process. Comrades, Our party will have its 9th Congress in the autumn and we would like you to attend. (...) On behalf of our party and the International Conference of Marxist-Leninist Parties and Organisations (CIPOML) we salute your meeting and wish you success. Down with capitalism, long live socialism! Long live international unity and solidarity of the working class! International Relations Bureau, Labour Party (Turkey) 18.01.2020.

Македонија: Сакам да истакнам дека една ваква иницијатива, пред се како коориднативно тело на балканските марксистичко-ленинистички организации и политички партии е од исклучителна важност во овој момент. (...) За повторно воспоставување на братството и единството на балканот – ЌЕ ПОБЕДИМЕ! Реџеп Исмаил (Хактан), член на Президиумот на политичката партија – ЛЕВИЦА 17.01.2020. Скопје, Македонија

Hrvatska: Kao radnik, podrţavam vas pre svega kao nove predstavnike rada, kao izraz novog stadijuma klasne borbe, a posebno podrţavam novu viziju Balkana u jedinstvu i borbi. Pred nama je vrijeme pobjeda, vrijeme uspostavljanja novih međunarodnih revolucionarnih veza. Ţivjeli! Tomislav Cvjetičanin, član Radničke fronte iz Pazina, Hrvatska na Osnivačkom forumu Revolucionarnog saveza rada 18. januara 2020. godine u Jagodini, Republika Srbija

www.savezrada.org

10

www.savezrada.org


Revolucionarni savez rada Srbije

PROGRAMSKE DEKLARACIJE

ODGOVOR MEĐUNARODNOG KOMITETA Revolucionarnog saveza rada Sa velikim entuzijazmom prihvatamo pozdravne poruke drugarica i drugova predstavnika makedonskog, hrvatskog, turskog i meĎunarodnog radničkog pokreta Osnivačkom sastanku našeg Saveza, koje su sadrţane vanrednim ocenama savremenih istorijskih uslova i nivoa mobilizacije meĎunarodnog radničkog i revolucionarnog pokreta i smernica za dalje političko i revolucionarno delovanje. Pozivamo radničku klasu Balkana, novu proletersku omladinu, sve proleterske i revolucionarne političke snage demokratije i socijalizma na Balkanu da što tešnjim vezama udruţuju svoju borbu protiv jedinstvenog neprijatelja – imperijalizma i šovinizma – za mir, demokratiju i socijalizam. Formirajmo osnove za balkansku marksističko-lenjinističku saradnju – rešimo zajedno „balkansko pitanje“. Napravimo Skopje Petrogradom nove balkanske socijalističke revolucije, Beograd njenom moskovskom pozadinom, Istanbul i Ankaru njenom beipinškom i tianjinskom ofanzivom, pobacajmo semena konačne pobede turske demokratske revolucije. Za revolucionarno bratstvo i jedinstvo radnog naroda, Za proletersku demokratsku diktaturu i novi socijalizam na Balkanu! Međunarodni komitet Revolucionarnog saveza rada 19. januara 2020. godine, Beograd, Republika Srbija

Danas pitanje statusa Kosova i Metohije nije rešeno. Umesto da Kosovo i Metohija budu tačka spajanja Srba i Albanaca, to je tačka razodora koja sluţi imperijalističkim silama za potpaljivanje vatre i izazivanje nestabilnosti na Balkanu. Mira ne moţe biti dok god se obe strane oslanjaju na velike sile. AK RSRS, 24.mart 2020 Pretvorimo postojeće jabuke razodra u tačke spajanja i prijateljstva balkanskih naroda – pretvarimo Makedoniju i Kosovo od glavnih baza imperijalizma na Balkanu u glavne tačke otpora imperijalizmu! Međunarodni komitet RSRS 03. april 2020. www.savezrada.org

11

www.savezrada.org


Revolucionarni savez rada Srbije

PROGRAMSKE DEKLARACIJE

Edukativna komuna “Ljiljana Bogoeva Sedlar” Revolucionarnog saveza rada Srbije Prosvećeni subjekt oblikovan u vreme osnivanja nacionalnih drţava, onaj koji poseduje znanje i biva stavljen u funkciju obrazovanja masa, u savremenom društvu konačno gubi svoj autoritet. Hijerarhija, segregacija, selekcija ili isključivanje, te obrazovanje (ili pedagogija) stavljeno u funkciju vladajuće kapitalističke ideologije aktiviraju kritički aparat usmeren protiv tehnokratije, elitistizma, evropocentričnosti i formiranja klasnog karaktera društva. Učenje i obrazovanje u okolnostima kada su pomenuti uvidi u razilaţenju sa obrazovno-pedagoškim zvaničnim praksama – napredne teorije, svakako, ne mogu da se integrišu kao praksa u zastareli obrazovni sistem koji čuva burţoasku ideologiju – mogu metodološki da se testiraju u manjim organizacijama ili onim koje teţe omasovljenju. Zadatak prevladavanja zastarelih modela obrazovanja zasniva se na učenju od radnika. Oni svojim instinktom i iskustvom prepoznaju način na koji pulsira savremeni ekspolatatorski kapitalistički sistem. Ostaje da radnici meĎusobno podele znanje sa onima koji usled ţivotne obezbeĎenosti ili društvenih privilegija nisu u mogućnosti da steknu uvide o savremenom kapitalizmu, a istovremeno gaje naklonost i rado bi se zaloţili za društvo korenito promenjeno prema interesima radnika – društvo bez klasa, gazdi i radništva. Doc. dr Tamara Đorđević Koordinator Sekcije za obrazovanje pri Edukativnoj komuni Revolucionarnog saveza rada Dostignuća naučno-tehnološke revolucije u razvoju sistema komunikacija, takozvano “informacijsko doba”- promenilo je sve aspekte svakodnevnog ţivota i rada. Najveći izazov dolazi za obrazovanje. Ne samo forma, menja se i sam obrazovni sadrţaj. Ne samo pisanje kredom po tabli, već je i učenje informacija koje se mogu lako naći, na primer na internetu – postalo izlošno. Fokus obrazovnog procesa prelazi na umetničku, naučnu i industrijsku kreativnost, socijalne i organizacione sposobnosti. Potreban je sveobuhvatniji pristup, posebno u obrazovanju dece. Moto stare škole je “uči da bi stvarao”, a moto nove škole je “stvaraj da bi učio.” Edukativna komuna Revolucionarnog saveza rada na Osnivačkom forumu Revolucionarnog saveza rada 19. januara 2020. u Jagodini, Srbija

www.savezrada.org

12

www.savezrada.org


Revolucionarni savez rada Srbije

PROGRAMSKE DEKLARACIJE

Osnivački akt “Revolucionarnog saveza rada”

Na Osnivačkom sastanku odrţanom u Jagodini u Republici Srbiji 18-19. januara 2020. godine formirana je organizaciona inicijativa za političku partiju pod nazivom Revolucionarni savez rada. Usvojeni su Osnovni principi delovanja, zatim akciona politička Platforma “Komuna”, kao i ostali programski dokumenti Revolucionarnog saveza rada, predstavljeni na internet prezentaciji Saveza. (www.savezrada.org) Duţnosti priprema uslova za organizovanje Prvog kongresa Revolucionarnog saveza rada preneti su na privremeni Akcioni komitet u sastavu: administrativni radnik Jovan Veličković (Paraćin), advokat Miloš Vujisić (Jagodina) i filmski reditelj Kosta Ristić (Beograd); formirani su i Međunarodni komitet, Edukativna komuna i druge organizacione osnove RSRS...

Više na: https://savezrada.org/2020/01/19/osnivacki-sastanak-revolucionarnog-saveza-rada-srbijefounding-meeting/ www.savezrada.org

13

www.savezrada.org


Revolucionarni savez rada Srbije

PROGRAMSKE DEKLARACIJE

O revolucionarnoj partiji proletarijata Smernice Akcionog komiteta za dalju izgradnju Saveza Imajući u vidu formiranje Revolucionarnog saveza rada Srbije kao avangardne organizacije radničke klase, a u cilju momentalnog i bez oklevanja stupanja u borbu za svoje proglašene ciljeve u skladu sa iznesenom analizom epohalne situacije, opštom i pojedinačnom nacionalnom, regionalnom i međunarodnom situacijom u kojoj je spas od privrednog, ekonomskog, političkog i socijalnog haosa, katastrofe i opasnosti od rata jedino moguć u vidu revolucionarne vlasti radničke klase u borbi za mir, demokratiju i socijalizam – privremeni Akcioni komitet Revolucionarnog saveza rada Srbije iznosi smernice za svestranu, doslednu i disciplinovanu izgradnju Saveza, njegovih članica i članova i odgovornih rukovodilaca koji će samo dubokim razumevanjem i postizanjem jedinstva revolucionarne teorije i prakse proleterske revolucije moći da iznesu spasonosni zadatak revolucionarne borbe za vlast radničke klase. I.

Stvaranje Komunističke partije je istorijska nužnost

Savremeno društvo, (dez)organizovano u uslovima zakona dţungle vlasti savremenog monopola, krupnog multinacionalnog kapitala i lokalnih kapitalističkih klika – u stalnoj, svakodnevnoj, stihijskoj, ekonomskoj i socijalnoj borbi radničke klase, u samoj borbi za goli opstanak protiv burţoaske krvopijske diktature maksimalnih profita – stvara preduslove za klasno osvešćivanje delova radničke klase. U kritičnim trenucima razvoj te svesti dobija kvalitativne skokove i prerasta u stvaranje avangardne, revolucionarne partije proletarijata – Komunističke partije. Istorijske uslove za stvaranje Komunističke partije i njenu svetsko-istorijsku ulogu nalazimo u Oktobarskoj revoluciji, Antifaštičkoj pobedi, Novoj demokratskoj antikolonijalnoj revoluciji, zemljama socijalizma, kulturnoj i naučno-tehnološkoj revoluciji. Savremeni istorijski uslovi i nova meĎunarnodna mobilizacija radničke klase dodatno produbljuju značaj ovog pitanja. II.

Revolucionarna partija proletarijata vodi se revolucionarnim principima marksizma-lenjinizma

Ono što razlikuje Revolucionarni savez rada Srbije od ostalih sindikalnih, ekonomskih, kulturnih i političkih udruţenja radničke klase i što je čini radničkom organizacijom višeg tipa, a što je takoĎe razlikuje od socijaldemokratskih i revizionističkih partija – mrskih oportunističkih prilepaka burţoazije i neprijatelja prolaterijata – je njena revolucionarna teorija uopšte a jedinstvo njene revolucionarne teorije i prakse posebno. Revolucionarna teorija partije proletarijata, iskovana legendarnim istorijskim bitkama, koja doslednim pristupom obezbeĎuje radničkoj klasi pobedu u svakoj bici i dalje se u tim pobedama unapreĎuje kao nezamenljivi vodič revolucionarne akcije proletarijata – sistematizovan je u naučno filozofskom pogledu na svet radničke klase koja se naziva marksizam-lenjinizam. Bez ovakvog naučno-filozofskog pogleda na svet i njegove dijalektičke primene u svakoj vrsti političke i propagandne akcije svakog kvantitativnog ili kvalitativnog značaja – nemoguće je pobošljati uslove ţivota, rada i emancipacije radničke klase. Bez revolucionarne teorije nema ni revolucionarne prakse – bez revolucionarne teorije nemoguće je promeniti svet. Da bi se svet zaista uvideo i razumeo, dakle aktivno menjao i promenio – potrebno je uzvišeno dijalektičko www.savezrada.org

14

www.savezrada.org


Revolucionarni savez rada Srbije

PROGRAMSKE DEKLARACIJE

jedinstvo revolucionarne teorije i prakse – koja jedina moţe da pruţi odgovor na neprekidne izazove reakcionarnog vladajućeg poretka i njegovih čuvara, koja jedina moţe da obezbedi pobedu u svakoj bici sve do konačne pobede. Nije, dakle, dovoljno samo opšte, osnovno, srednje i visoko obrazovanje – već duboko revolucionarno, marksističko-lenjinističko obrazovanje, putem kako predane obrade naučnih i marksističko-lenjinističkih klasika tako i primene takve obrade sa principijelnom strogošću i ozbiljnošću u revolucionarnoj akciji u konkretnoj situaciji i u aktivnoj kritici i samokritici. Revolucionarni savez rada obavezan je da stvara potrebne uslove za takav strogi, zahtevni i samodisciplinovani marskističko-lenjinistički razvoj svojih članica i članova i odgovornih rukovodilaca – kako putem savremenog obrazovanja u okviru Edukativne komune tako i putem neumoljive revolucionarne političke akcije pod rukovodstvom Akcionog komiteta. III.

Centralno pitanje i zadatak revolucionarne partije proletarijata je osvajanje vlasti radničke klase

Partija proletarijata mora u svakom trenutku jasno da razume svoju revolucionarnu ulogu. Osnovni zadatak marskističko-lenjinističke partije proletarijata je obaranje vlasti burţoazije, izvoĎenje demokratskih reformi za potkopavanje diktature kapitala i stvaranje uslova za proletersku demokratsku diktaturu i izgradnju socijalizma kao osnovu za revolucionarni materijalni, naučni i kulturni društveni i individualni razvoj. Partija koja svu svoju trenutnu istorijsku strategiju, taktiku i razvoj ne zasniva na tom osnovnom revolucionarnom cilju i na rečima i na delu, koja stalno ne napreduje ka tom cilju, koja ubrzano ne ostvaruje uslove za neposredno ostvarivanje tog cilja – gubi karatker revolucionarne a onda i same radničke partije, partije proletarijata – kaska na repu dogaĎaja i stupa na put oportunizma, klasne izdaje a onda i otvorenog zastupanja burţoaske diktature i neprijateljstva prema radničkoj klasi. Članice i članovi i odgovorni rukovodioci Revolucionarnog saveza rada Srbije trebaju ovu činjenicu neprestano da imaju u vidu. Oni moraju nositi breme odrţavanja poverenja radničke klase u reči i dela Revolucionarnog saveza rada i tom smislu biti na stalnoj liniji vatre kritike. „Čekati se ne sme, vlast uzeti odmah!“ Revolucionarna partija proletarijata gradi se u borbi za proletersku demokratsku diktaturu – samo u toj borbi i nikako drugačije! IV.

Revolucionarna partija proleterijata nije propagandno društvo već partija političke akcije

Radnička klasa ne moţe da prati i bori se uz naš revolucionarni Savez, ne moţe da prati i sprovodi njegovu revolucionarnu ideju i praksu ako ne vidi naš Savez u akciji. Propagandna sredstva koja poseduje kapitalistička burţoazija i njene političke partije mnogo su moćnija nego sredstva radničkih partija, koja pravilom imaju ograničen uticaj, cirkulaciju i distribuciju. Zato radne mase moraju da vide naš Savez u političkoj akciji koja dovodi u pitanje i samu mlitavost i apatiju podstaknutu burţoaskom propagandom. Naš Savez mora radnim masama da zadaje borbeni i poštovani primer i tako ih uvlači u političku borbu. Edukacija i propaganda Saveza takoĎe ima svoj značaj, pa koliko god se činila minijaturna i ona sama postaje moćno sredstvo ako je praćeno odlučnom političkom akcijom. Jačanje radničkog pokreta i revolucionarne partije proletarijata moguće je samo i isključivo u neprestanoj klasnoj

www.savezrada.org

15

www.savezrada.org


Revolucionarni savez rada Srbije

PROGRAMSKE DEKLARACIJE

borbi, u stalnom sticanju kulturne, materijalne i političke moći radničke klase i Revolucionarnog saveza rada, u stalnom krnjenju vlasti burţoazije sve do stvaranja uslova za zadavanje finalnog udarca. Propagandne i agitacione aktivnosti moraju da prate ovakve perspektive, a ne da liče na marketinške agencije ili „jehovine svedoke“. Vaţno je i podvući da Savez mora sam da stvara i proizvodi sredstva borbe i propagande, bez ičije materijalne pomoći – ne postoji burţuj koji bi zaista i ozbiljno pomogao radničkom pokretu a bez intrigantskih i destruktivnih političkih ciljeva. Situacija i prilika za napad na reakcionarni vladajući poredak i tako jačanje sopstvenih snaga se iznova stvaraju, posebno u uslovima hronične kapitalističke krize kao i opšte privredne, ekonomske i političke krize u našoj zemljii i zemljama u regionu. Postavka o „nesazrelim uslovima“ je apsolutno neprihvatljiva. Ne samo to, mora se imati u vidu da prisutni fragilni društveni uslovi nisu samo zreli na revolucionarnu političku akciju, već stvaraju uslove i za reakciju i fašistički puč – tim pre je odlučno dejstvo revolucionarnih proleterskih snaga postavljeno na nivo istorijske odgovornosti. Nuţno je ovladati postojećim kontradikcijama izmeĎu unutrašnjeg kapitala zemlje i stranog kapitala, izmeĎu lokalnih burţoaskih klika i radničke klase – takva umešnost je osnova za agilnu i uspešnu političku akciju revolucionarne partije proletarijata. V.

Revolucionarna partija proletarijata je predvodnik radnih masa i partija revolucionarne demokratije

Jedna od osnovnih prednosti Saveza u odnosu na burţoaske snage – i osnovni razlog zašto burţoaske klike moraju da koriste mnogo veća sredstva za propagandu nego revolucionarna partija proletarijata – su slabe, neiskrene i koruptivne burţoaske veze sa masama, a perspektiva iskrenih i čvrstih veza Saveza sa radnim masama. Ova veza činiće osnov sve njegove političke sile – izgradanja i razgranatost ovih veza postaje ključni politički činilac razvoja našeg Saveza. Revolucionarni savez rada treba da stupa u svaku političku akciju ne samo u ime, nego zajedno sa radnim narodom – koji mora da politički predvodi i revolucionarno vaspitava. Članovi Saveza, naoruţani marksističko-lenjinističkom revolucionarnom teorijom i iskustvom revolucionarne proleterske prakse, moraju biti prisutni i relevantni u udruţenjima i velikim okupljalištima radničke klase i radnog naroda, moraju da idu u redove progresivnih demokratskih elemenata koji su protiv kapitalističkog reţima i nasilničkih i eksploatatorskih zakona kapitalističke drţave, i protiv reakcionarne ideologije koja svojim raznolikim pojavama zbunjuje umove ljudi. Savez je osnove za ovakvu široku političku delatnost postavio akcionom političkom platformom „Komuna“. Izgradnju ove platforme i učvršćivanje veza sa radnim narodom potrebno je sistematizovati u vidu revolucionarnog demokratskog fronta radnog naroda – kao transmisera izmeĎu revolucionarne teorije i prakse Revolucionarnog saveza rada Srbije i same revolucionarne prakse radnih masa. Druga sednica privremenog Akcionog komiteta Revolucionarnog saveza rada Srbije 23. februara 2020. godine u Paraćinu, Republika Srbija

www.savezrada.org

16

www.savezrada.org


Revolucionarni savez rada Srbije

PROGRAMSKE DEKLARACIJE

Za jedinstveni sindikalni pokret Rascepkanost sindikalnog pokreta suprotstavljena je interesima radnica i radnika a usklaĎena sa interesima poslodavaca, i time nedopustiva. Nijedna sindikalna centrala odvojena od jedinstvenog sindikalnog pokreta nije sindikalna organizacija radničke klase već sindikalna organizacija poslodavaca. Rascepkani sindikati bore se za prava jednih radnika naspram drugih, urušavaju borbu radničke klase za odrţavanje i unapreĎivanje svojih prava i tekovina, njihove birokrate produţena su ruka poslodavaca. Nivo poštovanja radničkih prava i stanje sindikalnog pokreta danas u Srbiji uverljivo potkrepljuju ove teze. Akcioni komitet Revolucionarnog saveza rada Srbije i Predsedništvo UG „Pokret dostojanstvenih“ iniciraju Revolucionarno demokratski front radnog naroda i pozivaju svoje članstvo i odgovorne rukovodice – da se učlanjuju i povezuju sa velikim sindikalnim centralama i njihovim strukovnim udruţenjima – pre svega Samostalnim i Nezavisnim sindikatima – da tamo objave klasni rat sindikalnoj rascepkanosti i sindikalnim birokratama koji na bazi te rascepkanosti grade jedinstvo sa poslodavcima a ne sa radnicima. Članice i članovi i odgovorni rukovodioci Revolucionarnog saveza rada Srbije moraju da probude sindikalni pokret iz uspavanosti, da ga učvrste i ujedine – moraju da budu u prvim redovima sindikalne borbe, da iskazuju svoju organizacionu i borbenu umešnost – koju prati stalni i neumoljivi zahtev za momentalno sindikalno jedinstvo i formiranje jedinstvene nacionalne sindikalne organizacije. Jedan veliki sindikat – i nikako drugačije! Srpski proletarijat pokazao je spremnost za borbu protiv kapitalističkog izrabljivanja i ekstraprofiterskih multinacionalnih kompanija. Upečatljiv je štrajk radnica i radnika u kragujevačkom Fijatu 2017. godine – koji su uprkos mlitavosti i sabotaţi sindikalne centrale organizovali svoju borbu, uzbudili celu zemlju i izvojevali svoju pobedu. Tu pobedu treba verifikovati i beskompromisno krenuti njenim putem – organizacija radničke klase i u savremenim uslovima pokazuje se kao neumoljiva i nepobediva. Radnička klasa u Srbiji i pored nezavidnih ekonomskih i političkih uslova uspeva da organizuje svoju ekonomsku, štrajkačku i sindikalnu borbu – najčešće izvan sindikalnih centrala koje ih po pravilu izdaju. Sledeći štrajk u Fijatu, Goši, Leoniju, Srpskoj fabrici stakla, štrajk prosvetara, rudara, oruţara, zdravstvenih i drugih radnica i radnika – mora da prati cela radnička klasa u zemlji – jedinstveno i solidarno. Dole rascepkanost, dole divide et impera! Za jedinstveni sindikalni pokret! Za jednu nacionalnu sindikalnu centralu! Za jedan veliki sindikat! Za Revolucionarno demokratski front radnog naroda! Akcioni komitet Revolucionarnog saveza rada Srbije i Predsedništvo Udruţenja graĎana „Pokret dostojanstvenih“ Na Drugoj sednici Akcionog komiteta Revolucionarnog saveza rada Srbije 23. februara 2020. godine u Paraćinu, Republika Srbija www.savezrada.org

17

www.savezrada.org


Revolucionarni savez rada Srbije

PROGRAMSKE DEKLARACIJE

Profašistička zavera Na osnovu Platforme “Komuna” pozivamo sve radničke i levičarske partije, organizacije i snage u jedinstveni borbeni antiimperijalistički i antifašistički parlamentarni i sindikalni front. Samo takav front moţe da zavede demokratski red u politički i ekonomski haos izazvan korupcijom i dezorganizovanošću burţoazije – samo takav front moţe da spreči profašističku zaveru koja se nadvija nad zemljom. privremeni Akcioni komitet Revolucionarnog saveza rada Srbije, 19. januara 2020. godine u Jagodini, Republika Srbija

Za revolucionarnu budnost i međunarnodnu proletersku solidarnost – odlučno sprečimo profašističku zaveru! Nedavni huliganski ispadi protiv izbeglica u Beogradu, orkestrirani povratak notornih fašista u zemlju, rasističke kampanje i pro-vladajućih i pro-opozicionih burţoaskih partija i promena kursa drţavne politike prema izbeglicama, a sve u uslovima društvenog, političkog i ekonomskog haosa izazvanog korupcijom i političkim bankrotstvom dekadentiranih burţoaskih klika – u potpunosti potvrĎuju ocene Revolucionarnog saveza rada Srbije (RSRS) o nadvijanju profašističke zavere nad zemljom. Pored osnovne ljudske solidarnosti prema nevinim ljudima u nevolji ma koje vere, rase ili nacije – koji iz svoje otadţbine beţe od pljačkaškog rata koji se vodi za račun istih onih imperijalista koji su učestvovali i u razbijanju naše zemlje – borba protiv profašističkih bandi i njihovih gazdi obavezuje srpski radni narod pre svega iz razloga sopstvene ugroţenosti i samoodbrane. Profašističke bande prema izbeglicama izvode svoju kukavičku gimnastiku kako bi se pripremale za nasilničke obračune sa radničkom klasom u borbi. Ovi nasilnici i kukavice se nad migrantima treniraju za nasilje nad ţenama i omladinom, za izbacivanje radnog naroda na ulicu u pomoći privatnim izvršiteljima ili burţoaskom poslodavcima, kao što su takve slične krimogene bande pokazivale poslušnost u kriznim situacijama po svoje gazde: u primerima kukavičkih napada huligana na tekstilne radnice kragujevačkog „22. Decembra“ u štrajku, napada neonacista na studentkinje i studente u štrajkovima na Filološkom i Filozofskom fakultetu, na aktiviste “Krova nad glavom” i druge. RESOLUTELY PREVENT THE PRO-FASCIST PLOT – FOR REVOLUTIONARY VIGILANCE AND INTERNATIONAL PROLETARIAN SOLIDARITY In the lights of recently orchestrated rise of xenophobia and appearance of organized pro-fascist gangs for the attacks on the immigrants as training for preparation for the attacks on the working class – as is already shown in the recent history of the class struggle in Serbia – Revolutionary www.savezrada.org

18

www.savezrada.org


Revolucionarni savez rada Srbije

PROGRAMSKE DEKLARACIJE

Alliance of Labour of Serbia calls for revolutionary vigilance and international proletarian solidarity.

Edukativna komuna RSRS U Beogradu, 26. januara 2020. godina

Expose the fascist falangues in Serbia! (...) Please dear friends, aware the public in your countries about this dangerous pro-fascist activities in our country, that we are trying to stop. At the end of February our Alliance also warn the public about the pro-fascist plot that is preparing in our country, which this corona-virus crisis only speeden up. We will not let fascism to pass – resolutely prevent the pro-fascist plot! International Committee of Revolutionary Alliance of Labour of Serbia (RSRS) april 2020.

Dole revizionizam! U danima karantina i borbe protiv pandemije, zaraza revizionizma pomislila je da moţe da iskoristi svoju priliku. Naša javnost i naša najmlaĎa omladina, učenice i učenici osnovnih škola i njihovi roditelji – imali su prilike da na tzv. Javnom servisu na trećem kanalu RTS dana 23. marta slušaju sramotne revizionističke bljuvotine o izdajniku i krvniku srpskog naroda Milanu Nediću. Istog dana Edukativna komuna “Ljiljana Bogoeva Sedlar” izrazila je svoj protest koji je naišao na snaţnu podršku antifašističke javnosti. Na dan kada se podsećamo nacističkog bombardovanja naše zemlje 06. aprila, priliku za novi udarac revizionizmu pruţa nam respektabilni antifašistički drug mr Zlatoje Martinov – čiji značajni rad “Fašizam i nacionalsocijalizam kao ideološka i društvena osnova Nedićeve Srbije“ ekskluzivno objavljujemo u web formatu. Edukativna komuna ovom prilikom predstavlja i svoju desetu “Karantinsku marksističkolenjinističku čitaonicu” naslova: Osnovna obeleţja fašističke diktature. Edukativna komuna još jednom podseća na reči Revolucionarnog saveza rada Srbije: Uz strogo poštovanje “socijalnog distanciranja”, ne obustavljajmo socijalnu borbu – spremajmo i organizujmo revoluciju! Edukativna komuna RSRS, 06. april 2020.

www.savezrada.org

19

www.savezrada.org


Revolucionarni savez rada Srbije

PROGRAMSKE DEKLARACIJE

OSNOVNA OBELEŽJA FAŠISTIČKE DIKTATURE Najpotpunija definicija fašizma doneta je na XIII plenumu Izvršnog komiteta Komunističke internacionale (IKKI) 1933. godine, koju je potvrdio VII svetski kongres Kominterne 1935. godine, i glasi: "Fašizam je otvorena teroristička diktatura najreakcionarnijih, najšovinističkijih, najimperijalističkijih elemenata finansijskog kapitala." Definicija fašizma, meĎutim, nije uvek bila ista. U različitim etapama i situacijama, pre nego što su Staljin i Dimitrov uspeli da "uhvate" zakonitost njegovog razvitka, fašizam je različito, vrlo često pogrešno, definisan. U tim raspravama nedostajalo je pravilno povezivanje dvaju elemenata: burţoaske diktature i pokreta sitnoburţoaskih masa. Sa teorijske tačke gledišta, veoma je teško pravilno razumeti vezu izmeĎu tih dvaju elemenata. MeĎutim, ipak ju je potrebno razumeti. Ako se zaustavimo na prvom elementu, ne moţemo razumeti dugotrajan proces istorijskog razvoja fašizma i njegov klasni sadrţaj i gubimo ga iz vida. Ako se zaustavimo na drugom elementu, gubimo iz vida perspektive. Burţoazija - nezadovoljna snagom radničke klase i ustupcima koje trenutno ili istorijskim borbama mora da joj pruţi - stupa u likvidaciju demokratskih institucija i parlamentarizma. U uslovima krize raste i ogorčenost sitne burţoazije, koja stupa u pokret. Burţoaziji i sitnoj burţoaziji više ne odgovara stari reţim, i zato ţeli da ga promeni to je teren na kome nastaje fašizam. Zašto se fašizam, zašto se otvorena diktatura burţoazije uspostavlja u savremenom istorijskom periodu? Odgovor se moţe naći kod samog Lenjina - ne moţe se znati šta je fašizam, ako se ne zna šta je imperijalizam. Monopoli, to jest rukovodeće burţoaske snage maksimalno se koncetrišu i stari oblici upravljanja postaju smetnje njihovom razvoju. Burţoazija se mora okrenuti protiv onoga što je sama stvorila - protiv burţoaske demokratije - jer to što je nekada bilo glavni element njenog razvoja, postalo je smetnja očuvanju kapitalističkog društva. Eto zbog čega burţoazija mora postati reakcionarna i pribeći fašizmu. Teţnja ka fašističkom obliku vladavine postoji svugde. MeĎutim, to još ne znači da se svugde neminovno mora uspostaviti fašizam. Kada bi se to tvrdilo, učinila bi se šematska greška. Na primer, trenutno u Turskoj, u Brazilu, u Indiji i u SAD postoje izraţene teţnje ka fašističkom obliku vladavine, meĎutim tamo još uvek nije uspostavljen fašizam. Teško je uništiti demokratske institucije ako radnička klasa to ne ţeli. Borba za odbranu demokratskih institucija se širi i postaje borba za vlast. TakoĎe, fašizam ima i svoju masovnu bazu. Fašizam ne znači samo borbu protiv burţoaske demokratije, već pre svega znači borbu protiv radničke klase koja se razvija na novoj, sitnoburţoaskoj bazi - kao što je to slučaj danas u Boliviji i drugim krajevima Amerike - u kojima deklasirane sitnoburţoaske bande pod palicom krupnih burţuja sprovode teror nad radničkom klasom i seljaštvom. Prema tome, fašistička diktatura nastoji da stvori masovan pokret organizujući burţoaziju i sitnu burţoaziju. Ko je glavni organizator tog, fašističkog pokreta? Upravo najreakcionarniji, najimperijalističkiji elementi finansijskog monopola - u celini čvrstog organizatora savremenog burţoaskog društva. Analizirajući fašističku ideologiju - šta u njoj nalazimo? Svašta. To je eklektička ideologija. Ogorčena šovinistička ideologija je, svugde, element svih fašističkih pokreta. Pored tog elementa postoje i mnogi drugi uticaji koji potiču iz drugih izvora. Na primer, iz socijaldemokratije. Korporativna idelogija, u čijoj osnovi leţi princip klasne saradnje, nije tvorevina fašizma, već socijaldemokratije. TakoĎe, koncpecija kapitalizma nije svojstvena svim vrstama fašizma, neki od njih navodno odbacuju kapitalizam imperijalističkig monopola i zagovaraju povratak na ekonomiju prvobitnog kapitalističkog perioda, što je koncepcija koja postoji i u nekim demokratskim strujama koje ispoljavaju romantičarske sitnoburţoaske teţnje. MeĎutim, krade se i od socijalizma: privredni planovi, itd. Treba biti oprezan prema tendenciji da se fašistička ideologija smatra kao nešto što je čvrsto konstituisano, dovršeno, homogeno. Ništa ne podseća toliko na kameleona kao fašistička ideologija. Treba gledati u fašističkoj ideologiji: cilj koji fašizam namerava da postigne u datom trenutku sa datom ideologijom. Osnovna ideološka linija fašizma je ogorčeni nacionalizam i socijaldemokratija. Otkuda ta analogija? Otuda što je i socijaldemokratska ideologija sitnoburţoaska ideologija. Sitnoburţoaski sadrţaj je analogan u obe ideologije. Ta se istovetnost ispoljava u različitim oblicima, u različitim vremenima i zemljama. Neki elementi fašističke ideologije direktno sluţe burţoaziji, a drugi samo kao veza. Kako se, u savremenim uslovima, savlaĎuje fašizam? On se, jedino sigurno i provereno savlaĎuje: revolucionarnom akcijom radničke klase, koja mora da predvodi sve demokratske društvene elemente.

www.savezrada.org

20

www.savezrada.org


Revolucionarni savez rada Srbije

PROGRAMSKE DEKLARACIJE

Kratki Revolucionarno demokratski program RSRS U sklopu priprema za Treću martovsku sednicu privremeni Akcioni komitet predstavlja diskusiju o kratkom “Revolucionarno demokratskom programu RSRS”, AK RSRS, 03. marta 2020.

-

Ko smo mi? Mi smo REVOLUCIONARNI SAVEZ RADA SRBIJE

Revolucionarni savez rada Srbije (RSRS) je organizacija radničke klase. RSRS nastoji da odrţi svoje dobro ime i bude verodostojna organizacija rada. Članice i članovi našeg Saveza, odgovorni rukovodioci i prijatelji-saveznici su respektabilni radnici i profesionalci svog posla i svih generacija. To je lepa i vaţna osobina koja karakteriše naš Savez. Mi se drţimo one proverene: dobar drug i dobar radnik je dobar komunista. Oni najvredniji, najposvećeniji, najvoljeniji u vašem gradu, selu i radnom kolektivu – to su naši Saveznici. Takve odnose mi gradimo i u našem Savezu. U njemu nema mesta za malograĎanske osobine lenjosti, aljkavosti, sebičnosti i fanatizma već samo za proletersko drugarstvo, stvaralaštvo i revolucionarnu borbu.

RSRS je avangardna organizacije radničke klase. To znači da Savez u stalnoj borbi da udruţi i organizuje radnice i radnike za svoja prava i materijalnu i kulturnu emancipaciju stvara uslove za ostvarivanje istorijske misije radničke klase – obaranja vlasti burţoazije, stvaranja uslova za proletersku demokratsku diktaturu i izgradnju socijalizma. Programska dokumenta, diktati i teorijski predlošci našeg Saveza uverljivo prikazuju nemogućnost i najmanjeg koraka u borbi radnog naroda za ostvarivanje svojih prava bez ovakvih perspektiva. RSRS polaţe mnogo nade u savremeno i proletersko obrazovanje i smatra da je pored svakodnevne delatne prakse, za uzdizanje radnica, radnika i saveznika vaţno i revolucionarno promišljanje o toj praksi, da je dakle vaţno stalno praćenje i studizono izučavanje dokumenata i diktata Saveza, kao i teorijske, izdavačke i audio-video proizvodnje Edukativne komune. Savez se trudi da proizvedeni sadrţaji budu kratki, jasni i koncizni a sa punoćom sadrţaja. Istraţi sve dosadašnje i redovno prati nove objave Saveza na https://savezrada.org – oni pokazuju puteve ka revolucionarnom delovanju i sagledavanju sadašnjosti, prošlosti i budućnosti.

www.savezrada.org

21

www.savezrada.org


Revolucionarni savez rada Srbije

PROGRAMSKE DEKLARACIJE

- Kakve su trenutne i buduće perspektive Saveza? Revolucionarni savez rada Srbije je zdrava mlada organizacija, osnovana januara 2020. godine, sa svojim iznesenim komunističkim ambicijama. Savez već sada predstavlja zebnju za korumpiranu burţoaziju, budući da je proklamovao njoj neshvatljive ciljeve. MeĎutim, da bi zasluţio poverenje radničke klase Savez mora da karakteriše samopregoran i uporan rad i odgovoran i sistematičan pristup izgradnji – znajući da je superiorna organizacija ta koja daje nadmoć i pobedu u svakoj bici – pa i protiv naizgled velikih burţoaskih Golijata, sa svim njihovim navodnim „superiornim“ finansijskim i nasilničkim sredstivma. Pored toga, Savez treba da odrţava apsolutnu iskrenost prema radnicama i radnicima, da ne krije svoje nedostatke, naprotiv da otkriva te nedostatke i poziva radničku klasu da se angaţuje da se ti nedostaci premoste. Zato, u procesu inicijalne izgradnje, moţeš da pomogneš Savez na sledeće načine:

✰ POVEŢI SE sa Akcionim komitetom i formiraj Lokalno povereništvo Saveza. Veza sa Akcionim komitetom pruţiće ti mogućnosti i sredstva da organizuješ svoje drugarice, drugove, prijatelje i saveznike – da organizuješ radničku klasu u svom kraju, okrugu i radnom mestu u borbi za svoja prava, za materijalnu i kulturnu emancipaciju. ✰ UKLJUČI SE u rad moćne Edukativne komune, a ona će ti uzvratiti dubokim prefinjenim revolucionarnim sagledavanjem obrazovanja i svakodnevnice, povezivanjem sa dobrim ljudima i prijateljima i negovanjem i razvijanjem znanja i veština u svestranom kulturnom, naučnom i revolucionarnom razvitku. ✰ POMOZI rad osnivanja „Radničkog saveta“, naročito ako si pravnica, pravnik ili student prava – iako je rad „Saveta“ obimniji od samo pravničkog. “Radnički savet“ je jako vaţna pravna i savetodavna organizacija Saveza za probleme rada, organizovanja i bezbednosti radnica i radnika. ✰ PODRŢI rad lokalne Grupe građane „Komuna“, ako je istakla svoje odborničke liste u tvom gradu – grupe graĎana „Komuna“ na bazi akcione političke Platforme „Komuna“ mogu da budu uspešna poluga Saveza u sticanju organizacione i političke snage. ✰ UČESTVUJ u širenju Revolucionarno demokratskog fronta radnog naroda. Uz stalni, svakodnevni rad na jačanju Saveza kao avangardne organizacije radničke klase, potrebno je povezivati i organizovati stalno i stihijsko masovno organizovanje radničke klase u njenom svakodnevnom društvenom, ekonomskom, sindikalnom, komunalnom, sportskom, kulturnom i ostalom javnom ţivotu – u moćni Revolucionarno demokratski front radnog naroda, kao čvrstve noge na zemlji Saveza iz koje on crpi svoju nepobedivu političku i ekonomsku snagu – snagu revolucionarne demokratije.

www.savezrada.org

22

www.savezrada.org


Revolucionarni savez rada Srbije

-

PROGRAMSKE DEKLARACIJE

Kakav je naš PROGRAM?

Pored iznesenih programskih, strateških i taktičkih ciljeva i njihovog stalnog produbljivanja novim doprinosima, koji se sistematično mogu pregledati na internet prezentaciji Saveza i u izdanjima Mesečnih diktata – naš neposredni politički i ekonomski program moţe se ukratko opisati rečima: revolucionarna demokratija. Naš revolucionarni politički program sastoji se u organizaciji revolucionarno demokratskih Radnih odbora na svim lokalnim, regionalnim i nacionalnim privrednim, ekonomskim i političkim nivoima koji svojom superirornom organizacijom uzimaju kako političku tako i ekonomsku vlast: da bi formirali Revolucionarno demokratsku Vladu kao i moćnu Privredno-ekonomsku komandu koja reorganizuje privredu na sopstvenim stvaralačkim snagama, uz prijateljsku saradnju sa slobodoljubivim narodima sveta i Balkana uz meĎusobno poštovanje slobode, nezavisnosti i ravnopravnosti. Prvog dana političke vlasti Revolucionarno demokratska vlada Srbije obezbediće uslove za momentalnu likvidaciju nezaposlenosti – svi otpušteni radnici iz svih procesa stečajeva, privatizacije, kapitalističke restauracije i “tranzicije”, od njihovih samih početaka pa do danas, kao i uopšte svi otpušteni ili nezaposleni radnici iz bilo kojeg osnova – biće momentalno vraćeni u radni odnos, a Privredno-ekonomska komanda izdaće ekonomske smernice sveobuhvatnih planskih javnih radova kao i sistematizacije zemljišne svojine. Revolucionarno demokratska vlada će takoĎe momentalno i od prvog radnog dana krenuti u obnovu kulturnih i naučnih centara, stvaranjem i obnovom, svuda: lokalnih kulturnih i naučnih domova, kao i novog nacionalnog Naučno-kulturnog centra i pozivanjem svih kulturnih i naučnih radnika iz inostranstva da se odmah i bez oklevanja vrate u zemlju uz garantove iste uslove ţivota i rada i svestranu pomoć u procesu promene mesta ţivota i rada. Revolucionarno demokratska vlada će odmah i momentalno pristupiti reorganizaciji školstva i zdravstva, momentalno poboljšati efikasnost i dostupnost njihovog rada i uskladiti ih sa potrebama širokog stanovništva i tokovima savremenog obrazovanja i medicine. Revolucionarno demokratska vlada će momentalno pristupiti i obnovi masovnog amaterskog sporta, kulturnog i omladinskog društvenog ţivota. Revolucionarna demokratska vlada će od prvog radnog dana krenuti u odlučan rad na stvaranju masovnih narodnih društvenih organizacija i svestranoj obnovu sveukupnog društvenog ţivota na bazi superiorne organizacije radničke klase. Na toj bazi gradiće se njena politička i ekonomska sila i neimarski poduhvati reindustrijalizacije i nove privredne izgradnje. To podrazumeva i jačanje odbrambenih snaga ove nove radničke zemlje. Nema sumnje da će radnička klasa u sklopu ovakve superiorne organizacije znati da pruţi i takav odlučan patriotski odgovor, u odbrani svoje nove radničke drţave! SVA VLAST Revolucionarno demokratskom frontu radnog naroda! ŢIVEO Revolucionarni savez rada!

www.savezrada.org

23

www.savezrada.org


Revolucionarni savez rada Srbije

PROGRAMSKE DEKLARACIJE

KOMUNISTIČKA DEKLARACIJA RADNICIMA I NARODIMA SVETA - Od Kita do Beograda U ekvadorskom glavnom gradu Kitu avgusta 1994. godine odrţana je legendarna Međunarodna konferencija marksističko-lenjinističkih partija i organizacija – objavom klasnog rata svakoj teoriji “propasti komunizma”. Epohalni marksističko-lenjinistički odgovor iz Kita “Komunističkom deklaracijom radnicima i narodima sveta” ustanovio je temelje preokreta neprestale borbe protiv savremenog imperijalizma i revizionizma. Revolucionarni savez rada Srbije (RSRS) u skladu sa načelima usvojenim na Osnivačkom forumu i pogledima na “pitanja epohe”, kao i u skladu sa odlukama Druge februarske sednice Akcionog komiteta RSRS, a u sklopu sveobuhvatnih priprema za Treću martovsku sednicu AK – priključuje svoju podršku legendarnoj “Kito deklaraciji” učesnicama Međunarodne konferencije marksističko-lenjinističkih partija i organizacija (CIPOML) – koja pokazuje put radničkoj klasi, novoj proleterskoj omladini i svim narodima sveta. Međunarodni komitet RSRS ovom prilikom posebne izraze drugarske zahvalnosti upućuje indijskoj marksističko-lenjinističkoj organizaciji Revolucionarna demokratija. 07. marta 2020. Akcioni komitet Revolucionarnog saveza rada Srbije

The legendary International Conference of Marxist-Leninist Parties and Organisations was held at the Ecuador capital Quito in August 1994 – declaring class-war on any theory of the “downfall of communism”. Epochal Marxist-Leninist reply from Quito by a “Communist Declaration to the Workers and Peoples of the World” laid the foundations for a reversal of the ongoing struggle against modern imperialism and revisionism. Revolutionary Alliance of Labour of Serbia, in accordance with its principles adopted at the Founding Meeting and views on “questions of the epoch“, as well as in accordance with the decisions of the Second Session of the Alliance’s Action Committee and as part of the comprehensive preparations for the Third Session of the AC – joins its support to the parties and organisations of the CIPOML for the legendary “Quito Declaration” – that shows the way to the working class, to the new proletarian youth, and to all the peoples of the world. 07.03.2020. Action Committee of Revolutionary Alliance of Labour of Serbia www.savezrada.org

24

www.savezrada.org


Revolucionarni savez rada Srbije

PROGRAMSKE DEKLARACIJE

Komunistička deklaracija radnicima i narodima sveta Dokle god postoje ljudi koji eksploatišu druge ljude, dokle god kapitalizam uništava ljudsku egzistenciju širom planete, postojaće i borba! Dokle god imperijalisti i burţoazija ugnjetavaju slabe nacije i razoruţane narode, postojaće borba! Dokle god radnici i narodi sveta teţe da promene postojeće društvo, da ga promene u svoju korist i dokle god su, kako bi to postigli, spremni na pobedu ili smrt, postojaće borba! “Istorija svih dosadašnjih društava jeste istorija klasnih borbi.“ Manifest Komunističke partije U suprotnosti sa pomirljivim tvrdnjama kapitalista da radnici i šefovi imaju iste ciljeve, mi se odlučno priklanjamo marksističkoj tezi da je klasna borba pokretačka sila istorije. Klasna borba neće biti ostvarena dokle god ne budu postignuti najviši opšti ciljevi koje svesno čovečanstvo sebi postavlja. Drugim rečima, (čovečanstvo koje) zna kako da izgradi, nad ruševinama kapitalizma, novi svet socijalizma i komunizma. Tokom poslednjih nekoliko godina, komunistički i radnički pokreti iskusili su velike preokrete. Proces obnove kapitalizma od XX kongresa Komunističke partije Sovjetskog Saveza – koji je razvio i otvorio put ka dogaĎajima poput onih u Istočnoj Evropi, bivšem Sovjetskom savezu, Albaniji itd. – nose tragove delovanja imperijalizma, reakcionarnih snaga, revizionista i prokapitalista. Istorijska ograničenja, neiskustvo, odsustvo teorijskog razvoja, podcenjivanje unutrašnjih kontradikcija socijalističkog društva, birokratizacija i izolacija komunističke partije od radnika i masa bili su uzroci koji su doprineli nesposobnosti komunista, radničkih klasa i naroda da zaštite svoja postignuća i izbegnu obnovu kapitalizma. Osim toga, nismo uspeli da sprečimo regeneraciju burţoaske klase koja je pod maskom “socijalista” preuzela moć i uništila socijalizam. Nakon poslednjeg napada imperijalizma i kapitalizma (koji se pretvara da je zauvek uništio marksizam-lenjinizam, naučni socijalizam, komunizam, proletersku revoluciju i antiimperijalizam), ponovo smo se uspostavili širom svih kontinenata. Mi, komunisti, ponovo ćemo se pojaviti u svakom štrajku radnika, u svakoj narodnoj mobilizaciji, u svakoj borbi radničke klase i naroda za slobodu i demokratiju, u svakoj pobuni mladih, svakom gerilskom pokretu. Organizovaćemo se, ujedinićemo se, izvućićemo pouke iz onoga što se desilo u prošlosti i nastavićemo da napredujemo. Dokle god nismo postigli našu istorijsku misiju, nećemo odustati od našeg poduhvata.

www.savezrada.org

25

www.savezrada.org


Revolucionarni savez rada Srbije

PROGRAMSKE DEKLARACIJE

Mi ljudi, milioni nas, smo u stalnoj borbi. Mi, radnici, ostaćemo u poloţaju osnovnih proizvoĎača vrednosti, kakve god da su varijacije u nivou razvoja proizvodnih snaga. Na kraju, ništa se neće promeniti dokle god drugi nastave sa dobrim ţivotom na osnovu našeg znoja, dokle god nismo uspešni u menjanju postojećeg društva u pravedno i superiornije. Koji izum, koji tehnološko-naučni napredak moţe da promeni ili ignoriše činjenicu da smo mi osnovna osovina trenutnog društva? Sav napredak, naučni i tehnološki, nije i ne moţe da poništi prirodu proleterijata, niti činjenicu da su sredstva proizvodnje i dalje u rukama kapitalista. Bogatstvo stvoreno našim radom je bilo i uvek će biti materijalna osnova tehnološkog i naučnog razvoja. Klasna borba ne moţe biti uništena, niti moţe nestati, dokle god postoji privatno vlasništvo nad sredstvima proizvodnje. I pored toga, moramo da uzmemo u obzir tehnološki i naučni napredak, da njime ovladamo i primenimo ga u korist naroda i revolucije. “Proleterski pokret je samosvesni, nezavisni pokret ogromne većine u interesu ogromne većine. Proleteri nemaju ništa svoje što bi zaštitili ili ojačali; njihova misija je da unište sve prethodujuće zaštite i garancije individualne svojine.” Manifest Komunističke partije Danas, nijedna klasa ili društveni sloj sem radničke klase ne moţe da postigne ove zadatke. To je zadatak proleterijata, najrevolucionarnije klase u društvu sa najuzvišenijim podstrekačkim duhom i praksom, sposoban da ujedini i vodi druge klase i eksploatisane slojeve društva u borbi protiv kapitala. Mi smo prva borbena linija, aktivna u sadašnjoj epohi. Mi, radnička klasa i narod, nikada nismo prekinuli borbu ka ostvarenju naših ciljeva. Ništa se esencijalno nije promenilo otkako je Lenjin definisao epohu. Situacija je ista danas: era imperijalizma i proleterskih revolucija. Svi dogaĎaji koji su se odigrali od Oktobarske revolucije 1917. godine – Drugi svetski rat, poraz fašizma, osloboĎenje kolonijalnih drţava, kineska revolucija, Vijetnam itd, kao i napredak ostvaren tokom izgradnje socijalizma, poslednja imperijalistička ofanziva, trenutna situacija i borba naroda potvrĎuju Lenjinove teze o eri u kojoj ţivimo. Osnovne kontradikcije i dalje su na snazi. Imperijalizam i burţoazija sprovode nasilne napade protiv marksizma-lenjinizma i objavljuju njegovu propast. Postavljamo pitanje: ako je marksizam-lenjinizam postao zastareo zašto ga tako uporno napadaju? Stvarnost je da su svesni da je marksistička teorija veoma ţiva i aktuelna. Marksizam-lenjinizam se oslanja na razvoj naučnih saznanja, iskustva društvenog napretka i progresivnu misao. U pitanju je teorija revolucionarnog karaktera koja predstavlja istorijske interese proleterijata i celog čovečanstva. Napreduje na dijalektički način, prevazilazeći prepreke i izazivajući nove.

www.savezrada.org

26

www.savezrada.org


Revolucionarni savez rada Srbije

PROGRAMSKE DEKLARACIJE

Mi, marksisti-lenjinisti, svesni smo naših slabosti po pitanju primene i razvoja marksizmalenjinizma, koje su rezultat nedostataka koje ćemo prevazići. Istorijsko iskustvo jasno ukazuje na vitalnost marksizma-lenjinizma. Ukoliko neke drevne i zastarele ideologije i teorije pripadaju prošlosti, onda su to one koje pripadaju burţoaziji. Marksizam-lenjinizam je sadašnjost i budućnost. Da li je potrebna duboka intuicija da se razume kako se ljudske ideje, pogledi i koncepcije, jednom rečju, ljudska svest, menjanju sa svakom promenom materijalne egzistencije, u svojim društvenim odnosima i društvenom ţivotu? Kada ljudi govore o idejama koje revolucionišu društvo, oni samo izraţavaju činjenicu da su u okviru starog društva stvoreni elementi novog i da poništavanje starih ideja u stopu prati poništavanje starih uslova egzistencije.” Manifest Komunističke partije. U skladu sa svojim klasnim interesima, revizionisti i oportunisti svih nijansi izvrnuli su iskaze Komunističkog manifesta i izvukli anti-komunističke zaključke. Oni ţele da očuvaju svoju poziciju “velikih voĎa” i svoje privilegije. Ţele da manipulišu radničkim pokretom i spreče radnike u preuzimanju sopstvene sudbine u svoje ruke. Na ovaj način oni sluţe burţoaziji i nanose veliku štetu radničkoj klasi. Nasuprot tome, mi, komunisti, borimo se protiv ovih devijacija. Izolujemo ove sluge burţoazije i pomaţemo radničkoj klasi da se osloni na sopstvene snage i napreduje. Revizionizam predstavlja opasnost po revolucionarni proces, po Komunističku partiju i po izgradnju socijalizma. Revizionisti i oportunisti svih nijansi nastavljaju da predstavljaju opasnost protiv koje borba ne moţe i ne sme biti zaustavljena ili oslabljena. Raspravljanje o ovim pitanjima, zauzimanje stava u diskusijama, odreĎivanje akcije koja se danas mora preduzeti, učestvovanje u neizbeţnoj ideološkoj borbi, neophodno je neodloţno uvrstiti u revolucionarni kamp u okviru revolucionarne ideološke ofanzive protiv napada rekcije. Nijedna komunistička, nijedna avangardna Partija revolucije ne sme da zazire od ovih sučeljavanja ideja i koncepcija. Moramo da otvorimo debatu, suprotstavimo ideje, analize, iskustva, lekcije i ciljeve kako bismo došli do zaključka koji će nam omogućiti napredak. Činjenice su tvrdoglave, rekao je Lenjin i upravo zbog toga je neophodno da ostanemo lenjinisti. Stvorili smo našu Partiju u plamenu borbe protiv revizionizma i oportunizma koji su, zbog svoje ideološke degradacije i političke izdaje, bili osnovni krivci za štetu nanesenu meĎunarodnom pokretu komunista i radnika. Komunističke partije su nezaobilazan instrument organizacije revolucije u svakoj od naših zemalja. Mi smo zajedno, na ovoj MeĎunarodnoj konferenciji marksističkih-lenjinističkih partija i organizacija – prava alternativa za radničku klasu i narode. Plamen revolucije proletarijata i nada svih naroda su u rukama komunista. “Komunisti se bore za postizanje neposrednih ciljeva, za ojačavanje trenutnih interesa radničke klase; ali u pokretu sadašnjice takođe predstavljaju i staraju se za njegovu budućnost.” Manifest Komunističke partije.

www.savezrada.org

27

www.savezrada.org


Revolucionarni savez rada Srbije

PROGRAMSKE DEKLARACIJE

Smatramo da obični ljudi jesu i uvek moraju da budu glavni akteri istorije. Običan narod okrenuo je leĎa komunističkim partijama jedino kada su bile birokratizovane i ideološki degenerisane, odnosno kada su izgubile svoj revolucionarni avangardni karakter u sluţbi radničke klase i naroda. Proleteri i komunisti, radnici i narodi nikada ne smeju da prekinu hiljadu i jednu vezu koja ih okuplja. Mi, komunisti, borimo se zajedno sa radničkom klasom i narodom za njihov interes. Zajedno sa njima moramo i moţemo da osvojimo vlast; zajedno sa njima moramo da sagradimo popularne demokratske forme diktature proleterijata i socijalističku drţavu, a zatim da nastavimo put napred. Imperijalizam je bio i uvek će biti izvor ratova agresije i osvajanja. Poslednji primeri, u Iraku, Somaliji, Panami, Jemenu, Ruandi, bivšoj Jugoslaviji, bivšem Sovjetskom savezu, na Haitima itd, bili su pozornice rata agresije, rasističkih i reakcionarnih ratova. Mi osuĎujemo pravu prirodu ovih ratova. Mora postojati organizovana i odrţiva narodna mobilizacija protiv politike rata koju vodi imperijalizam. Radnici, narodi i komunisti moraju da budu u prvim redovima ove mobilizacije. Za revoluciju je potrebno jedinstvo i akcija radničke klase i naroda. Moramo da budemo stvaraoci ovog jedinstva. Jedinstvo je u isto vreme i koncepcija i praksa. Savezi su neophodni. Kako bismo ih okupili, moramo da iskoristimo sopstvene snage, udruţimo se sa drugima, primenjujemo politiku saveza sa revolucionarnim ciljevima. Tada moţemo da se upustimo u poduhvate koji ne vode ka ustupcima u principijalnim pitanjima. Ovi savezi i poduhvati nikada ne smeju da nas navedu da zaboravimo da klasna borba uvek ostaje ţiva. Borimo se za revoluciju. Branimo prava naroda da koriste revolucionarnu silu za ostvarivanje vlasti. Radi toga, moramo da savladamo i koristimo sve oblike borbe. PotvrĎujemo našu volju da odrţimo i podignemo visoko zastavu marksizma-lenjinizma, da se borimo za njegovu primenu, da preobrazimo naše partije i organizacije u organizacionu, društveno-političku alternativu, na nacionalnom i meĎunarodnom nivou. Mi, marksističkolenjinističke partije i organizacije – potvrĎujemo našu odluku da se borimo rame uz rame sa radničkom klasom i narodom, sa demokratama, patriotama i progresivcima, da se usprotivimo dominaciji kapitalista i imperijalista borbom za proletersku revoluciju, borbom za nezavisnost i suverenitet naroda. Odrţaćemo u ţivotu duh Pariske komune, Oktobarske revolucije i svih drugih revolucionarnih procesa i iskustava oslanjajući se na principe koje su razradili Marks, Engels, Lenjin i Staljin. “Komunisti ne prikrivaju svoje nazore i ciljeve. Otvoreno izjavljuju da njihov krajni cilj moţe da bude ostvaren samo putem prisilnog svrgavanja postojećih društvenih uslova. Neka vladajuća klasa drhti pred komunističkom revolucijom! Radnici nemaju šta da izgube sem svojih okova – a imaju da dobiju čitav svet. Proleteri svih zemalja, ujedinite se!“ MeĎunarodni skup marksističko-lenjinističkih partija i organizacija (CIPOML) cipoml.net

www.savezrada.org

28

www.savezrada.org


Revolucionarni savez rada Srbije

PROGRAMSKE DEKLARACIJE

Za nepobedivi Savez radnih žena Revolucionarno demokratski front radnog naroda formiran inicijativom Druge sednice Akcionog komiteta Revolucionarnog saveza rada Srbije kao zamajac širokog pokreta radnog naroda u Srbiji – vidi svoju istorijsku misiju u revolucionarnoj obnovi borbenog pokreta radnih ţena. Revolucionarno demokratski front radnog naroda upravo računa na svoje najmoćnije, presudno oruţje – borbene radne ţene, avangardu proleterske revolucije! Revolucionarno demokratski front radnog naroda posebno ističe potrebu za ţenskom borbenom pripravnošću ne samo u odnosu na pristutnu dvostruku potlačenost ţena – kako na radnom mestu, tako i u kući – već i u odnosu prema novim napadima na ţenski radni svet, koji se najbolje ogledaju bestidnošću burţoaskih klika koje su pripremile novi korumpirani penzioni zakon u Srbiji sa drakonskim tretmanom upravo prema radnim ţenama. Revolucionarno demokratski front radnog naroda posebno ističe poziv prosvetnim i zdravstvenim radnicama, profesorkama, sekretaricama u javnim preduzećima i društvenoekonomskim organizacijama, studentkinjama i ţenskoj omladini – već od danas počnimo da preokrećemo situaciju – na nas se računa! Podignimo revolucionarnu ţensku i majčinsku predusretljivost u obrazovanju omladine, u narodnom zdravlju, u dobrim, lepim i demokratskim društvenim odnosima – udruţeno zaustavimo štetne posledice burţoaskog nasilja i korupcije! Mi to moţemo! We can do it! U skladu sa iznesenim revolucionarno demokratskim teţnjama i potrebama avangardnog demokratskog organizovanja radnih ţena, pripreme za Treću sednicu Akcionog komiteta Revolucionarnog saveza rada Srbije stvaraju uslove za formiranje Saveza radnih ţena kao ključnu povezujuću, svekapilarnu kariku – srţ Revolucionarno demokratskog fronta radnog naroda. Radne ţene – na oprez! Zaustavimo kapitalističko nasilje i korupciju – zaustavimo izvor bede, neznanja i nesloge! Za nepobedivi Savez radnih ţena – dole dvostruka potlačenost radne ţene – ţivela emancipacija radničke klase! Sva vlast Revolucionarno demokratskom frontu radnog naroda – ţiveo Revolucionarni savez rada!

zdravstvena radnica Vesna Ţivanović, Paraćin Akcioni komitet Revolucionarnog saveza rada Srbije 08. mart 2020.

www.savezrada.org

29

www.savezrada.org


Revolucionarni savez rada Srbije

PROGRAMSKE DEKLARACIJE

Radnička omladina: Ţivela ROSA!

Na predlog Akcionog komiteta RSRS koji odlučno bdi nad htenjima i dešavanjima meĎu našim radnim narodom i omladinom – iznosimo inicijativu za formiranje Radničke omladine Srbije – ROSA. Osnovni principi delovanje ROSA naslanjaju se na Osnovne principe delovanja RSRS. Radnička omladina potvrdiće ovu principijelnost prisustvom na predstojećoj Trećoj martovskoj sednici Akcionog komiteta RSRS kome će delegirati svoje stajaće ili izabarane predstavnike koji će odlučno i svestrano učestvovati u radu AK RSRS. Inicijatori ROSA takoĎe preuzimaju na sebe duţnosti priprema uslova za organizovanje osnivačkog Prvog kongresa ROSA najkasnije do proleća sledeće godine. ROSA će odgovorno i u pravom proleterskom duhu vršiti svoju revolucionarnu duţnost pred radničkom klasom, našom zemljom i radnim narodom, pred srpskom i balkanskom radnom omladinom i meĎunarodnim proleterskim pokretom – pred Revolucionarnim savezom rada Srbije (RSRS) i Međunarodnom konferencijom marksističko-lenjinističkih partija i organizacija (CIPOML). Mi smo spremni u svako doba! Ţivela Radnička omladina! Sva vlast Revolucionarno demokratskom frontu radnog naroda – ţiveo Revolucionarni savez rada! industrijski radnik Miloš Rakić, Jagodina ispred Radničke omladine Srbije – ROSA 10. mart 2020. www.savezrada.org

30

www.savezrada.org


Revolucionarni savez rada Srbije

PROGRAMSKE DEKLARACIJE

Glavni izvor zaraze je: kapitalizam!

Ništa tako brzo nije podiglo globalnu svest o trulosti vladajućeg kapitalističkog sistema kao što je to nastala pandemija koronavirusa KOVID-19. Stvar je očigledna: kapitalizam nas je doveo pred stanje potpune katastrofe. Vesti o ratovima, pljački i stalnom izrabljivanju, kao i pokušaji meĎusobnih povezivanja u borbi – kretali su mnogo sporije nego što je to momentalna globalna rasprostranjivost opasnosti virusa. Virus je već stvorio uslove ne samo za zdravstvenu katastrofu već i za ekonomsku katastrofu koja sledi. Ako uzmemo u obzir migrantsku krizu, ratna i konfliktna ţarišta oko sveta – uvidećemo da su stvoreni opasni, krhki društveni uslovi koji mogu odvesti nepredvidljivim tokovima ukoliko radnička klasa odmah ne reaguje! Ekonomska kriza se zahuktava padom indeksa berzi u Nju Jorku. Kasnije počelo je sa padom indeksa i na drugim berzama širom Evrope. Baš kao što je 2008. godine velika ekonomska kriza krenula iz SAD tako i ovog puta pad indeksa na Vol Stritu uzrokovao je pad i ostalih indeksa širom sveta. U pozadini je cena nafte koja se poslednjih nedelja nalazi u strmoglavom padu, a sve kao posledica dogovora izmeĎu SAD i Saudijske Arabije po kome bi se nafta iz Saudijske Arabije prodavala po niskim cenama kako bi se oslabila ekonomija Ruske Federacije koja je i zvanično početkom marta isplatila dugove. Sada kada Rusija ne duguje nikome, a u meĎuvremenu je kupila velike količine zlata kojima moţe da pokrije razliku u ceni i da parira Saudijcima u niskim cenama nafte, vidi se da će ekonomska kriza nadţiveti koronavirus. Kina, koju je virus najjače pogodio, suočila se sa totalnim krahom privatnog sektora koji je morao da zatraţi pomoć javnog. Da bi usporila pad i sprečila krah kineska vlada preuzela je upravljanje privatnim sektorom u toku krize. Javni sektor izneo je teret borbe. Uz jedinstvenu društvenu akciju, medicinski radnici, snage bezbednosti, javni sluţbenici, su u vreme najveće krize vodili računa kako o bolesnima, obezbeĎujući im negu, hranu, bolnice, tako i o privatnom sektoru koji se u svojoj “samoregulaciji” pokazao slabim i neadekvatnim za sva iskušenja. Kineski medicinari su pravi heroji ove borbe, a kineski narod pokazao je odlučnost, solidarnost i jedinstvo koji ulivaju snagu i optimizam celom svetu. www.savezrada.org

31

www.savezrada.org


Revolucionarni savez rada Srbije

PROGRAMSKE DEKLARACIJE

Nakon velikih iskušenja i uporne borbe kineskog naroda koja je dala primer svetu da je epidemija virusa pobediva – italijanska, engleska, evropska i američka burţoazija pokazuju posebnu nebrigu za svoj narod. Katastrofu u Italiji izazvao je uporni burţoaski nemar prema društvu od strane italijanskih burţoaskih vlasti. Takva vlast zasluţuje da bude izvedena pred javni sud – cela klasa i sva njena istorija! Italijanska radnička klasa ima odgovornost da pruţi takav revolucionarni odgovor ne samo prema sopstvenoj budućnosti nego i prema budućnosti celog čovečanstva. Turobno i zločinačko lice imperijalističkih sankcija prema Iranu pokazuje se još očiglednije tokom virusne krize, kojom je Iran teško pogoĎen. To je mračna slika čovečanstva u kojoj ljudi i narodi ne reaguju jedinstveno pred zajedničkom pretnjom već sapliću jedne druge iz najsebičnijih, prizemnih motiva – kojima u takvim situacijama ne bi trebalo da bude mesta. Dosadašnji odgovor srpskih burţoaskih vlastodrţaoca na virusnu krizu nam ne uliva ni malo poverenja. Pozivamo radni narod na oprez, na podršku i poverenje komunalnih zajednica prema zdravstvenim radnicama i radnicima. Pozivamo prosvetne radnice i radnike da odmah otkaţu poslušnost nepripremljenom i aljkavom Ministarstvu prosvete i već od ponedeljka krenu u potpunu obustavu nastave. Pozivamo radni narod i sve graĎane Srbije i Balkana da obavezno poštuju predostroţne mere Svetske zdravstvene organizacije kao i odgovarajućih inistitucija. Svest o neadekvatnosti vladajućeg kapitalističkog sistema u trenutnom razvoju čovečanstva ove godine postaje globalno raširena. Zbog pomahnitale burţoaske jurnjave za profitom, neodgovrnosti i tlačenja većine čovečanstva – sama istorija i čovečanstvo se već nalaze u tragediji i psihozi koja će ostaviti oţiljke na generacije, a koji se u trenutnoj zdravstvenoj a u perspektivi ekonomskoj i socijalnoj krizi produbljuju. Jurnjava za profitom i ne voĎenje računa o osnovnim ljudskim i društvenim potrebama ne samo da je stvorila uslove za razbuktavanje ovakve krize, već onemogućava i da se društvo sa njom odlučno izbori – svedoci smo odlaganja odlučnog obustavljanje rada i socijalnog interagovanja jer je interes burţoazije iznad interesa društva i ţivota ljudskih bića. Nemar za radne ljude, njihov rad pod moranjem i simptomima bolesti već uslovljavaju povećanu opasnost od koronavirusa. Oboleli imaju problema da zadrţe posao i produţe ugovor o radu jer burţuj nema koristi od čoveka koji leţi i ne radi. A sve to obmotano u novu ekonomsku krizu koja nas očekuje, i epohu novih ratova i revolucija… Pozivamo radni narod da kristalno uvidi situaciju i spremi se za decenijsku borbu. Čovečanstvo je u opasnosti – burţoaska zdravstvena, ekonomska i ratna katastrofa je pred vratima. Ako u doglednije vreme budemo svedočili zaustavljanju pandemije – izvor zaraze i katastrofe će i dalje ostati netaknut – kapitalizam! Sprečavanje katastrofe i odgovor na predstojeće izazove zavisi isključivo od revolucionarne akcije radničke klase.

Akcioni komitet Revolucionarnog saveza rada Srbije 13. mart 2020

www.savezrada.org

32

www.savezrada.org


Revolucionarni savez rada Srbije

PROGRAMSKE DEKLARACIJE

Ne borimo se samo protiv pandemije – već za novu i bolju budućnost Zajednička izjava evropskih marksističko-lenjinističkih partija i organizacija CIPOML-a, među čijim potpisnicama je i Revolucionarni savez rada Srbije:

Nalazimo se usred zdravstvene, političke, društvene i ekonomske krize. Pandemija korona virusa (Covid 19) je pokazala da kapitalističko društvo nije sposobno da obezbedi čak ni najosnovnije lekove, zdrvstvenu opremu i osoblje koje bi brinulo o radnicima, naročito o siromašnim ljudima. Bacilo je zdravstveni sistem na kolena usled godina rezanja budţeta i privatizacije, usled velikih monopola i bogatih. Sistem koji se nalazi na ivici kolapsa. Posledice neoliberalne i kapitalističke politike rezanja budţeta, koja je zdravstveni sistem pretvorila u sredstvo za sticanje profita, su fatalne. Ova kriza takođe pokazuje da zdravstveni sistemi moraju pod hitno da dobiju ekonomske i ljudske resurse da bi sačuvale zdravlje naroda. Besplatno zdravstvo i zaštita za sve. Privatni zdravstveni resursi moraju biti rekvirirani. Sa druge strane, kapitalisti su odmah, sa velikom pohlepom i u neviĎenoj razmeri zahtevali potpuni pristup javnim fondovima da bi sačuvali svoj profit. Burţoazija, njihove vlade i drţava pozivaju na nacionalno jedinstvo i javni duh, ali u stvari koriste strah i šok terapiju da pokrenu masovnu ofanzivu protiv radničke klase i narodnih masa da bi obezbedili sebe kroz nadolazeću ekonomsku krizu, koju je pandemija korona virusa samo ubrzala. Šefovima su date odrešene ruke kako bi produbili eksploataciju i napravili dalje rezove u radnim i ţivotnim uslovima radničke klase. A voĎe reformisitičkih sindikata podrţavaju ovo u ime jedinstva sa nezajeţljivim kapitalistima. Neka eksploatatori i bogati iskoriste svoj profit i ukradeno bogatstvo da plate krizu i posledice pandemije – a ne radnici i narodne mase. Kapitalisti i njihove vlade nisu u ratu protiv nevidljivog neprijatelja. Pojačali su svoju borbu u ovom klasnom ratu, zahtevajući od radnika, studenata i naroda da zapostavi svoju klasnu borbu i borbu za svoje potrebe, u vreme kada se povećava nezaposlenost, kada je sve veći manjak prihoda i kada ljudi retko uspevaju da zadovolje svoje portrebe. Sada trebamo da se zauzmemo za svoja prava i zahteve i nastavimo borbu za društvenu pravdu. Adekvatne zdravstvene mere i mere zaštite za sve radnike, stop svim zloupotrebama. Puna plata, socijalni davanja i garantovana primanja za sve. Vlade moraju da koriste svoje javne fondove za socijalne, zdravstvene i ekonomske potrebe svih ljudi. U mnogim zemljama je proglašeno vanredno stanje, u kome su demokratska prava smanjena, a vojsci i policiji data neograničena moć da sačuva imperijalističke drţave i profit vladajuće klase, a ne da čuvaju i štite stanovništvo. Burţoazija koristi pandemiju da ograniči slobodu radnika i ućutka kritičare, da raširi šovinizam i fašizam. Koristeći ovu situaciju, EU, Evropska komisija i Evropska centralna banka centralizuju svoju moć. Njihov jedini odgovor na ovu krizu jeste da www.savezrada.org

33

www.savezrada.org


Revolucionarni savez rada Srbije

PROGRAMSKE DEKLARACIJE

plate ogromne sume novca koje s mere milijardama eura kako bi zaštitli profit i očuvali i jačali poziciju Evropskih monopola i Evropske unije u uslovima globalne ekonomske krize, i kako bi zatvorili granice izmeĎu zemalja, i izmeĎu EU i ostatka sveta. Ali, nismo zaboravili prethodnu krizu u kojoj su banke i korporacije bile sačuvane i povlašćene na štetu naroda, i kako je njihov profit postepeno štićen na uštrb zdravstvenih sistema. Dalje ruke od prava i sloboda radničke klase! Vreme je da ispostavimo zahteve: zaustavite slobodan tok kapitala iz javnih sluţbi; zautavite eksploataciju radničke klase zarad već punih dţepova akcionara i onih koji su oslobođeni poreza. Vreme je da zahtevamo ukidanje vanrednog stanja. Ne samo da zahtevamo da se svi vojnici sklone sa ulicam, već da se svi vojnici koji se bore u imperijalističkim ratovima vrate kući i uključe u civilni sektor kako bi pomogli u borbi protiv pandemije. Epidemija je velika pretnja celom svetu, naročito tamo gde je zdravstveni sistem slab usled čerupanja zdravstva u korist monopola, koje podrţavaju anti-narodne i korumpirane vlade. Imperijalisti ne mogu da speru odgovornost sa svojih ruku. Vreme je za obimnu dezinfekciju. Radnička klasa i narodne mase se suočavaju sa sloţenim i opasnim periodom u kome sledi produbljivanje opšte krize imperijalističkog kapitalističkog društva i zaoštravanja svih glavnih kontradikcija: radnička klasa protiv burţoazije, imperijalizam protiv ugnjetenih naroda i nacija, kontradikcije izmeĎu imperijalističkih sila i samih monopola u borbi za hegemonijom i svetskom dominacijom. Neuspešni sistem kapitalizma ne moţe da ponudi ništa drugo do još eksploatacije i socijalne nepravde, još više pljačkanja naroda i razaranja planete. Čak i u situaciji kada milioni pate zbog posledica pandemije, zločinačke finansijska oligarhija ne prestaje da zaraĎuje. Zato, postoji potreba za revolucionarnom borbom za novim, socijalističkim društvom, koje moţe da garantuje kompletno dobro stanje svih svojih članova i da razvija istinsku meĎunarodnu solidarnost. Mi, nezavsine i revolucionarne partije i organizacije proletarijata, pozivamo radnike, sindikalne aktiviste, omladinu, ţene i sve narodne mase da se organizuju nezavisno i budu deo ujedinjenog fronta radnog naroda koji grade na bazi radničkog pokreta. Ojačajmo jedinstvo, solidarnost i borbu da se usprotivimo i ne prihvatimo scenario burţoaskih napada na naše radne i ţivotne uslove, da odlučno branimo naše zahteve, naše zdravlje, naše interese! Ne borimo se samo protiv pandemije, borimo se za novu i bolju budućnost. Potpisnice izjave: Komunistička partija Španije (marksističko-lenjinistička) – PCE(m-l); Komunitička platforma, Italija, Lombardijska komunistička koordinacija, Italija, Komunistička koordinacija Toskane, Italija; Radnička partija (EMEP) Turska; Komunistička platforma (marksističko–lenjinistička) – KPML, Norveška; Pokret za reorganizaciju Komunisitčke partije Grčke 1918-1955 (Anasintaxi); Organizacija za osnivanje Komunističke radničke partije Nemačke (Radnička budućnost); Radnička komunistička partija (APK), Danska; Komunistička partija radnika Francuske (PCOF); Revolucionarni savez rada Srbije (RSRS). mart 2020.

www.savezrada.org

34

www.savezrada.org


Revolucionarni savez rada Srbije

PROGRAMSKE DEKLARACIJE

Nema druge: socijalizam će pobediti! Vlasti i predsednik pokazuju svoje pravo, burţoasko lice – potrebno je HITNO ZAŠTITITI RADNIKE U SRBIJI! Hapšenje Slaviše Pajovića, radnika ,,Jure” iz Rače koji je optuţen za širenje panike jer je upozoravao svoje kolege na opasnost od zaraze koronavirusom – potvrdilo je da radnici u Srbiji nemaju osnovna ljudska, a kamoli radnička prava. U situaciji kada je cela Srbija posvećena borbi protiv ovog virusa i kada svi čine napori da se zaustavi njegovo širenje i umanji broj zaraţenih i umrlih, Slaviša Pejović nije uradio ništa loše sem što je pozivao na poštovanje mera Vlade Republike Srbije koje su propisane kako bi se zaštitili svi graĎani. Da li je Slaviša Pejović uhapšen zato što je pozivao na poštovanje propisa? Da li je uhapšen zato što se brinuo o svom zdravlju i zdravlju svoje porodice? Da li mere zaštite zdravlja ne vaţe za radnike u Srbiji jer oni nisu ljudi i drţavljani Republike Srbije? Nakon izjava predsednika Republike Srbije da on ne moţe da nareĎuje privatnicima šta će da rade i kako će da vode poslovanje čime je drţava pokazala svoju slabost i nemoć nad privatnim kapitalom, pokazala da drţavnu politiku vodi politika neoliberalizma, danas je u Nišu predsednik Republike Srbije dao još jednu izjavu kojom je pokazao da ne mari za svoje graĎane, da ne mari za ţivote i zdravlje radnika u Srbiji. Ni radnici ,,Jure” u Nišu nisu ţeleli da nastave rad jer je nekoliko njihovih kolega zaraţeno virusom i traţili su od rukovodstva da obustavi rad na odreĎeno vreme, što je bila preporuka Zavoda za javno zdravlje u Nišu, jer su i oni uplašeni za svoje zdravlje i ţivot, predsednik Srbije je dao krajnje ciničnu ali i istinitu izjavu koje verovatno ni sam nije svestan. Predsednik Republike Srbije je prokomentarisao da nije upoznat sa stanjem u ,,Juri”, da juţnokorejska kompanija vodi računa o svojim radnicima jer im daje rukavice i maske, i zamolio ih da naprave veći razmak izmeĎu ljudi. U krajnje ciničnoj izjavi ,,da se socijalizam neće vratiti i da se varaju oni koji misle da drţava moţe da iščupa pare i da deli svima koji su nezadovoljni…”, predsednik Srbije je opet unizio zemlju, ali i izrekao veliku istinu: da u socijalističkom sistemu drţava vodi računa o svojim graĎanima i da je čovek na prvom mestu, a ne profit. Jednom utisnuta istina u svest čovečanstva da je ideja socijalizma ostvariva i vlast proletarijata moguća, ne moţe više da se izbriše! Pozivamo sve radnice i radnike u fabrikama da se solidarišu sa svojim kolegama iz ,,Jure” i da obustave rad ukoliko budu uplašeni za svoje zdravlje. Vlast ne vodi brigu o radnicima. Poslodavci ne vode brigu o radnicima. Za njih su radnici samo oruĎe koje vrlo lako moţe da se zameni. Budimo solidarni i vodimo računa jedni o drugima. Zbijajmo redove i čuvajmo se. Čuvajte svoje zdravlje! AK RSRS, 10. april 2020.

www.savezrada.org

35

www.savezrada.org


Revolucionarni savez rada Srbije

PROGRAMSKE DEKLARACIJE

Novo protiv starog

Lenjin iznosi ideju da bez čvrstog filozofskog argumenta – ni prirodne nauke ni materijalizam ne bi mogli da izdrţe pritisak burţoaskih ideja i oţivaljavanja burţoaskog pogleda na svet. Naši intelektualci, naučnici i umetnici komunističke provinijencije moraju strpljivo da se predaju učenju i budu najrevnosniji zagovornici marksističke filozofije, ukratko – moraju biti dijalektički materijalisti. Neki bi rekli: “Zašto nam uopšte trebaju ovakve stvari?” Ali ti ljudi ne razumeju da je bez učenja ovakvih stvari i bavljenja ovim pitanjima u najrazličitijim formama, od najniţih do najuzvišenijih, nemoguće predstaviti materijalistički filozofski pogled na svet našem narodu i omladini, nemoguće bi bilo napredovati u borbi za socijalizam, već nazadovati u provaliju opšteg neznanja, teologije i burţoaske filozofije. Od doba renesanse i doba nacionalnih preporoda i revolucija, desila su se kolosalne promene na ekonomskom, socijalnom, kulturnom i obrazovnom polju. Moramo posmatrati ova pitanja iz ugla marksističko-lenjinističke filozofije. Prema zakonima materijalističke dijalektike, sve se menja i u stalnom je procesu promene. Ako se ţivi samo sa starim i zaboravlja novo, ako se misli da samo staro treba da utiče na novo i da novo igra minornu ulogu, onda se ide ka slepoj ulici. Moramo otvoriti naše škole, naše umove i srca za novu literaturu, film, muziku, umetnost i nauku, koje reflektuju napore i ţelje novih generacija i njihovih ideja i plodotvornih ideja socijalizma i komunizma. Edukativna komuna RSRS, april 2020. www.savezrada.org

36

www.savezrada.org


Revolucionarni savez rada Srbije

PROGRAMSKE DEKLARACIJE

Ţiveo Prvi maj: U BORBU! U REVOLUCIJU! U SOCIJALIZAM!

I ovaj Prvi maj radnička klasa širom sveta dočekuje u okovima kapitalističke tiranije i besomučnog ugnjetavanja. Burţoaske vlasti koriste pandemiju koronavirusom da još više zategnu okove i ograniče slobode radničke klase. Međutim, burţoazija, ušuškana u svoja laţna viđenja sveta ne vidi da ti okovi dolaze do tačke pucanja. Naše drugarice i drugovi širom sveta koji su usled pandemije ostali bez posla, danas su prvi na barikadama i predvode nas u novo doba. U doba kada burţoazija ne preţe ni od čega, čak ni da koristi zdravstvenu krizu kako bi opstala na vlasti potrebno nam je jedinstvo i solidarnost kao nikada do sada. Ovaj 1. maj je drugačiji od prethodnih. Ovaj 1. maj radnička klasa dočekuje napadnuta sa dva fronta. Mnogi ţive u neizvesnosti i strahu za svoja radna mesta i plate, takoĎe strahuju i za svoje zdravlje. Republika Srbija nije uradila ništa kako bi zaštitila radnike. Namerno izlaganje radnika zdravstvenom riziku, ugroţavanje njihovog ţivota i zdravlja samo dokazuje da radnici moraju da se oslone jedni na druge i da u vladajućim krugovima nemaju prijatelje. Za vlast je profit preči od ljudi. Imajući u vidu da su ekonomske mere koje je republika Srbija donela mizerne i koje su namenjene poslodavcima kako bi isti ti uvećali kapital, nuţno je da ukaţemo i na eksploataciju radnika sponzorisanu od strane drţave.

www.savezrada.org

37

www.savezrada.org


Revolucionarni savez rada Srbije

PROGRAMSKE DEKLARACIJE

Dok radnici u Srbiji dočekuju prvi maj na radnim mestima, oni bez posla u bedi i strahu, burţoazija koja ih je gurnula u tu bedu i nemaštinu uzima sebi za pravo da proslavlja prvi maj krijući se u svojim vikendicama izgraĎenim na radničkom znoju i muci. Radnička klasa koja bi danas trebala da ima slobodan dan i da taj dan iskoristi u borbi za bolji poloţaj nalazi se pod represijom. Danas radnička klasa svojim radom stvara višak vrednosti i vraća tuĎe dugove da bi joj sutra bilo vraćeno tehnološkim viškom. Prvi maj u Srbiji je odavno postao parada hrane i pića, uništavanja prirode, i narušavanja zdravlja preterivanjem u alkoholu. Naravno da je drţava sve ovo svesno dozvolila kako bi ovaj praznik spustila na nivo običnog izleta u prirodu i time obesmislila praznik koji treba da bude simbol borbe protiv ugnjetavanja i iskorišćavanja. Na nama je da burţoaziji pokaţemo da radnička klasa nije slaba, da njena snaga nikad nije ni slabila, radnička klasa se budi. Pozivamo sve radnike, otpuštene, studente, omladinu, penzionere, poštenu inteligenciju da nam se pridruţe u borbi protiv nepravde. Stanimo zajedno pod crveni barjak slobode i pravde! U borbu! U revoluciju! U socijalizam! AK RSRS 01. maj 2020.

Akcioni komitet RSRS čestitao je 09. maja radnom narodu i veliki, 75. po redu, Dan pobede

www.savezrada.org

38

www.savezrada.org

Profile for Radnički diktati

Programske deklaracije RSRS  

Sažeti programski stavovi Revolucionarnog saveza rada Srbije

Programske deklaracije RSRS  

Sažeti programski stavovi Revolucionarnog saveza rada Srbije

Profile for savezrada
Advertisement