__MAIN_TEXT__

Page 1

IZVEŠTAJ O RADU AKCIONOG KOMITETA “REVOLUCIONARNOG SAVEZA RADA SRBIJE” ZA FEBRUAR 2020. GODINE


Sadržaj

Između dve sednice …………………………..………………………………………………... 3 Akcioni komitet, 22. februar

Revolucionarna kinotrilogija malih naroda …………………………………………………. 4 Edukativna komuna, 12 februar

Druga sednica Akcionog komiteta ……………………………………………………………. 5 Akcioni komitet, 23. feburar

O revolucionarnoj partiji proletarijata …………………………………………………... 6 – 8 Akcioni komitet, 23. februar

Za jedinstveni sindikalni pokret ……………………………………………………………… 9 Revolucionarni demokratski front radnog naroda, 23. februar

Profašistička zavera ……………………………………………………………………………10 Edukativna komuna, 26. februar

Nedžmije i Enver ……………………………………………………………………………… 11 Međunarodni komitet, 26. februar

O izmenama …………………………………………………………………………………… 12 Akcioni komitet, 29. Februar

2


Između dve sednice Akcioni komitet, 22. 02. Paraćin Izveštaj o radu Akcionog komiteta RSRS u periodu od 20. januara do 22. februara 2020. godine Nakon definisanja osnovnih principa i ciljeva delovanja na Osnivačkom sastanku Saveza pristupilo se njihovom sprovođenju u delo. Postavljena je internet prezentacija Saveza te je organizacija dobila mogućnost oglašavanja i dostupnosti radnim masama za prezentaciju naših ciljeva. Pristupilo se izradi brošura/flajera koji će u narednom periodu biti deljeni građanima kao sredstvo promovisanja i omasovljenja Saveza. Uspostavljeni su kontakti sa zainteresovanim pojedincima i organizacijama koji su izrazili želju da se uključe u rad Saveza, čime je proširena aktivistička i teritorijalna mreža Saveza. U narednom periodu biće ozvaničeno stvaranje novih Lokalnih povereništava Saveza kao i saradnja sa prijateljskim radničkim organizacijama. U dosadašnje aktivnosti Saveza spadaju i podrška radnicima paraćinske “Srpske fabrike stakla” otpuštenim u stečaju i podrška radnicima ,,Koštane“ iz Vranja, kao i podrška jagodinskoj radničkoj omladini u pripremi radnih ekoloških akcija očuvanja revolucionarnih spomenika. Međunarodni komitet je uspostavio kontakte sa drugim međunarodnim komunističkim, marskističko-lenjinističkim i anti-revizionističkim organizacijama koje deluju na istim principima kao i Revolucionarni savez rada Srbije. Pružena je i svim dostupnim sredstvima podrška radu Edukativne komune kao važnom i odsudnom aparatu u revolucionarnoj borbi. Odgovorni poverenik Akcionog komiteta Revolucionarnog saveza rada Srbije Jovan Veličković, Paraćin izveštaj podnet Drugoj sednici privremenog Akcionog komiteta RSRS 23. februara 2020. godine u Paraćinu

3


Revolucionarna kino-trilogija malih naroda Edukativna komuna, 12.02. Beograd U Beogradu 12. februara 2020. godine u okviru Kino kluba “Barut” premijerno je održana projekcija “Revolucionarne kinotrilogije malih naroda” u proizvodnji Edukativne komune pred zainteresovanom publikom, revolucionarnom omladinom i inteligencijom. Pored ostalih, projekciji je prisustvovao i legendarni avangardni filmski kritičar Miroljub Stojanović, koji je u svom kritičkom izlaganju okarakterisao poslednju u nizu iz “Revolucinarne kinotrilogije” kinopoemu СКОПЈЕ И НОЌТА (2020) kao “originalno, snažno i inspirativno: remek-delo“. Edukativna komuna “Ljiljana Bogoeva Sedlar” Revolucionarnog saveza rada entuzijastično nastavlja saradnju sa Kino klubom “Barut” u cilju razvijanja mreže revolucionarnih kinoklubova, proizvodnje edukativnih filmova i kinopoema kao i revolucionarne filmske teorije. Stvarajmo Kino klubove “Barut”, svuda! Mali narodi mogu da stvaraju svetsku istoriju! Small nations can make world history! Edukativna komuna “Ljiljana Bogoeva Sedlar” Revolucionarog saveza rada u Beogradu, 13. februara 2020. godine

Revolucionarna kino-trilogija u Kino klubu “Barut”, premijerno 12. februara 2020. godine u Beogradu

Više na: https://savezrada.org/2020/02/13/revolucionarna-kino-trilogija-malih-naroda/ 4


Održana Druga sednica Akcionog komiteta Revolucionarnog saveza rada Srbije Akcioni komitet, 23.02. Paraćin U nedelju 23. februara 2020. godine u gradu Paraćinu, Republika Srbija održana je Druga sednica privremenog Akcionog komiteta Revolucionarnog saveza rada Srbije u prostorijama UG „Pokret dostojanstvenih“ . Sednicu je otvorio Odgovorni poverenik Saveza administrativni radnik Jovan Veličković iz Paraćina izveštajem o dosadašnjem radu privremenog Akcionog komiteta. Izveštaj ispred Međunarodnog komiteta, kao i Edukativne komune podneo je filmski reditelj Kosta Ristić iz Beograda. Advokat Miloš Vujisić iz Jagodine izneo je sadašnje i buduće elektorijalne perspektive Saveza. Uz prisustvo predsednice UG „Pokret Dostojanstvenih“ zdravstvene radnice Vesne Živanović iz Paraćina iznesene su perspektive o zajedničkoj saradnji Saveza i Pokreta dostojanstvenih u borbi za bolje uslove života, rada i emancipacije radničke klase, kao i formiranja revolucionarnog demokratskog fronta radnog naroda. Sagledane su i mogućnosti borbe protiv do srži antiradničkog Zakona o radu, uz poziv na revolucionarnu budnost protiv novog antiradničkog i antiženskog buržoaskog penzionog zakona u pripremi, a iznesene su i sindikalne perspektive. Akcioni komitet pružio je podršku dosadašnjim aktivnostima Međunarodnog komiteta i izneo inicijativu za dalje učvršćivanje solidarnih veza Revolucionarnog saveza rada sa međunarodnim radničkim i Međunarodnim marksističko-lenjinističkim pokretom (CIPOML). Akcioni komitet izneo je inicijativu Edukativnoj komuni za izradu edukativnih filmova: o problemima osnovnog obrazovanja pod radnim nazivom „Robovi osmogodišnje škole“ i o problemima Zakona o radu. Akcioni komitet doneo je odluku o formiranju Udruženja građana „Revolucionarni savez rada Srbije“ kao jednu od poluga za stvaranje uslova za osnivanje političke partije i organizovanja Prvog kongresa Revolucionarnog saveza rada Srbije. Druga sednica priveremenog Akcionog komiteta RSRS priredio je dva nova programska dokumenta: Smernice za dalju izgradnju Saveza pod nazivom „O revolucionarnoj partiji proletarijata“, kao i deklaraciju „Za jedinstveni sindikalni pokret“. Pored navedenih zadataka, Akcioni komitet će do naredne Treće, martovske sednice pripremati uslove za osnivanje “Radničkog saveta” – besplatne pravne i savetodavne službe Revolucionarnog saveza rada Srbije za probleme uslova rada, organizovanja i bezbednosti radnica i radnika. Privremeni Akcioni komitet Revolucionarnog saveza rada Srbije, 24. februara 2020. godine u Paraćinu, Republika Srbija Više na: https://savezrada.org/2020/02/24/druga-sednica-akcionog-komiteta/ 5


O revolucionarnoj partiji proletarijata Akcioni komitet, 23.02. Paraćin Smernice Akcionog komiteta za dalju izgradnju Revolucionarnog saveza rada Srbije Imajući u vidu formiranje Revolucionarnog saveza rada Srbije kao avangardne organizacije radničke klase, a u cilju momentalnog i bez oklevanja stupanja u borbu za svoje proglašene ciljeve u skladu sa iznesenom analizom epohalne situacije, kao i u skladu sa opštom i pojedinačnom nacionalnom, regionalnom i međunarodnom situacijom u kojoj je spas od privrednog, ekonomskog, političkog i socijalnog haosa, katastrofe i opasnosti od rata jedino moguć u vidu revolucionarne vlasti radničke klase u borbi za mir, demokratiju i socijalizam – privremeni Akcioni komitet Revolucionarnog saveza rada Srbije iznosi smernice za svestranu, doslednu i disciplinovanu izgradnju Saveza, njegovih članova i odgovornih rukovodioca koji će samo dubokim razumevanjem i postizanjem jedinstva revolucionarne teorije i prakse proleterske revolucije moći da iznesu spasonosni zadatak revolucionarne borbe za vlast radničke klase. Akcioni komitet ovim smernicama takođe doprinosi pripremi svog trenutnog strategijski najodgovornijeg zadatka a to je stvaranje uslova za organizovanje Prvog kongresa Revolucionarnog saveza rada Srbije. I Stvaranje Komunističke partije je istorijska nužnost Savremeno društvo, (dez)organizovano u uslovima zakona džungle vlasti savremenog monopola, krupnog multinacionalnog kapitala i lokalnih kapitalističkih klika – u stalnoj, svakodnevnoj, stihijskoj, ekonomskoj i socijalnoj borbi radničke klase, u samoj borbi za goli opstanak protiv buržoaske krvopijske diktature maksimalnih profita – stvara preduslove za klasno osvešćivanje delova radničke klase. U kritičnim trenucima razvoj te svesti dobija kvalitativne skokove i prerasta u stvaranje avangardne, revolucionarne partije proletarijata – Komunističke partije. Istorijske uslove za stvaranje Komunističke partije i njenu svetsko-istorijsku ulogu nalazimo u Oktobarskoj revoluciji, Antifaštičkoj pobedi, Novoj demokratskoj antikolonijalnoj revoluciji, zemljama socijalizma, kulturnoj i naučno-tehnološkoj revoluciji. Savremeni istorijski uslovi i nova međunarnodna mobilizacija radničke klase dodatno produbljuju značaj ovog pitanja. II Revolucionarna partija proletarijata vodi se revolucionarnim principima marksizma-lenjinizma Ono što razlikuje Revolucionarni savez rada od ostalih sindikalnih, ekonomskih, kulturnih i političkih udruženja radničke klase i što je čini radničkom organizacijom višeg tipa, a što je takođe razlikuje od socijaldemokratskih i revizionističkih partija – mrskih oportunističkih prilepaka buržoazije i neprijatelja prolaterijata – je njena revolucionarna teorija uopšte a jedinstvo njene revolucionarne teorije i prakse posebno. Revolucionarna teorija partije proletarijata, iskovana legendarnim istorijskim bitkama, koja doslednim pristupom obezbeđuje radničkoj klasi pobedu u svakoj bici i dalje se u tim pobedama unapređuje kao nezamenljivi vodič revolucionarne akcije proletarijata – sistematizovan je u naučno filozofskom pogledu na svet radničke klase koja se naziva marksizam-lenjinizam. Bez ovakvog naučno-filozofskog pogleda i njegove dijalektičke primene u svakoj vrsti političke i propagandne akcije svakog kvantitativnog ili kvalitativnog značaja – nemoguće je pobošljati uslove života, rada i emancipacije radničke klase. Bez revolucionarne teorije nema ni revolucionarne prakse – bez revolucionarne teorije nemoguće je promeniti svet. Kada neko posmatra svet „svojim očima“ i 6


misli „svojom glavom“ – samo je dokaz da ima glavu i oči. Da bi se zaista mislilo svojom glavom, da bi se svet zaista uvideo i razumeo, dakle aktivno menjao i promenio – potrebno je uzvišeno dijalektičko jedinstvo revolucionarne teorije i prakse – koja jedina može da prižu odgovor na neprekidne izazove reakcionarnog vladajućeg poretka i njegovih čuvara, koja jedina može da obezbedi pobedu u svakoj bici sve do konačne pobede. Nije, dakle, dovoljno samo opšte, osnovno, srednje i visoko obrazovanje – već duboko revolucionarno, marksističko-lenjinističko obrazovnje, putem kako predane obrade naučnih i marksističko-lenjinističkih klasika tako i primene takve obrade sa principijelnom strogošću i ozbiljnošću u revolucionarnoj akciji u konkretnoj situaciji i u aktivnoj kritici i samokritici. Revolucionarni savez rada obavezan je da stvara potrebne uslove za takav strogi, zahtevni i samodisciplinovani marskističko-lenjinistički razvoj svojih članova i odgovornih rukovodioca – kako putem savremenog obrazovanja u okviru Edukativne komune tako i putem neumoljive revolucionarne političke akcije pod rukovodstvom Akcionog komiteta. III Centralno pitanje i zadatak revolucionarne partije proletarijata je osvajanje vlasti radničke klase Partija proletarijata mora u svakom trenutku jasno da razume svoju revolucionarnu ulogu. Osnovni zadatak marskističko-lenjinističke partije proletarijata je obaranje vlasti buržoazije, izvođenje demokratskih reformi za potkopavanje diktature kapitala i stvaranje uslova za proletersku demokratsku diktaturu i izgradnju socijalizma kao osnovu za revolucionarni materijalni, naučni i kulturni društveni i individualni razvoj. Partija koja svu svoju trenutnu istorijsku strategiju, taktiku i razvoj ne zasniva na tom osnovnom revolucionarnom cilju i na rečima i na delu, koja stalno ne napreduje ka tom cilju, koja ubrzano ne ostvaruje uslove za neposredno ostvarivanje tog cilja – gubi karatker revolucionarne a onda i same radničke partije, partije proletarijata – kaska na repu događaja i stupa na put oportunizma, klasne izdaje a onda i otvorenog zastupanja buržoaske diktature i neprijateljstva prema radničkoj klasi. Članovi i odgovorni rukovodioci Revolucionarnog saveza rada Srbije trebaju ovu činjenicu neprestano da imaju u vidu. Oni moraju nositi breme održavanja poverenja radničke klase u reči i dela Revolucionarnog saveza rada i tom smislu biti na stalnoj liniji vatre kritike. „Čekati se ne sme, vlast uzeti odmah!“ Revolucionarna partija proletarijata gradi se u borbi za proletersku demokratsku diktaturu – samo u toj borbi i nikako drugačije! IV Revolucionarna partija proleterijata nije propagandno društvo već partija političke akcije Radnička klasa ne može da prati i bori se uz naš revolucionarni Savez, ne može da prati i sprovodi njegovu revolucionarnu ideju i praksu ako ne vidi naš Savez u akciji. Propagandna sredstva koja poseduje kapitalistička buržoazija i njene političke partije mnogo su moćnija nego sredstva radničkih partija, koja pravilom imaju ograničen uticaj, cirkulaciju i distribuciju. Zato radne mase moraju da vide naš Savez u političkoj akciji koja dovodi u pitanje i samu mlitavost i apatiju podstaknutu buržoaskom propagandom. Naš Savez mora radnim masama da zadaje borbeni i poštovani primer i tako ih uvlači u političku borbu. Edukacija i propaganda Saveza takođe ima svoj značaj, pa koliko god se činila minijaturna i ona sama postaje moćno sredstvo ako je praćeno odlučnom političkom akcijom. Jačanje radničkog pokreta i revolucionarne partije proletarijata moguće je samo i isključivo u neprestanoj klasnoj borbi, u stalnom sticanju kulturne, materijalne i političke moći radničke klase i Revolucionarnog saveza rada, u stalnom krnjenju vlasti buržoazije sve do stvaranja uslova za zadavanje finalnog udarca. 7


Propagandne i agitacione aktivnosti moraju da prate ovakve perspektive, a ne da liče na marketinške agencije ili „jehovine svedoke“. Važno je i podvući da Savez mora sam da stvara i proizvodi sredstva borbe i propagande, bez ičije materijalne pomoći – ne postoji buržuj koji bi zaista i ozbiljno pomogao radničkom pokretu a bez intrigantskih i destruktivnih političkih ciljeva. Situacija i prilika za napad na reakcionarni vladajući poredak i tako jačanje sopstvenih snaga se iznova stvaraju, posebno u uslovima hronične kapitalističke krize kao i opšte privredne, ekonomske i političke krize u našoj zemljii i zemljama u regionu. Postavka o „nesazrelim uslovima“ je apsolutno neprihvatljiva. Ne samo to, mora se imati u vidu da prisutni fragilni društveni uslovi nisu samo zreli na revolucionarnu političku akciju, već stvaraju uslove i za fašistički puč i reakciju – tim pre je odlučno dejstvo revolucionarnih proleterskih snaga postavljeno na nivo istorijske odgovornosti. Nužno je ovladati postojećim kontradikcijama između unutrašnjeg kapitala zemlje i stranog kapitala, između lokalnih buržoaskih klika i radničke klase – takva umešnost je osnova za agilnu i uspešnu političku akciju revolucionarne partije proletarijata. V Revolucionarna partija proletarijata je predvodnik radnih masa i partija revolucionarne demokratije Jedna od osnovnih prednosti Saveza u odnosu na buržoaske snage – i osnovni razlog zašto buržoaske klike moraju da koriste mnogo veća sredstva za propagandu nego revolucionarna partija proletarijata – su slabe, neiskrene i koruptivne buržoaske veze sa masama, a perspektiva iskrenih i čvrstih veza Saveza sa radnim masama. Ova veza činiće osnov sve njegove političke sile – izgradanja i razgranatost ovih veza postaje ključni politički činilac razvoja našeg Saveza. Revolucionarni savez rada treba da stupa u svaku političku akciju ne samo u ime, nego zajedno sa radnim narodom – koji mora da politički predvodi i revolucionarno vaspitava. Članovi Saveza, naoružani marksističko-lenjinističkom revolucionarnom teorijom i iskustvom revolucionarne proleterske prakse, moraju biti prisutni i relevantni u udruženjima i velikim okupljalištima radničke klase i radnog naroda, moraju da idu u redove progresivnih demokratskih elemenata koji su protiv kapitalističkog režima i nasilničkih i eksploatatorskih zakona kapitalističke države, i protiv reakcionarne ideologije koja svojim raznolikim pojavama zbunjuje umove ljudi. Savez je osnove za ovakvu široku političku delatnost postavio akcionom političkom platformom „Komuna“. Izgradnju ove platforme i učvršćivanje veza sa radnim narodom potrebno je sistematizovati u vidu revolucionarnog demokratskog fronta radnog naroda – kao transmisera između revolucionarne teorije i prakse Revolucionarnog saveza rada Srbije i same revolucionarne prakse radnih masa. Druga sednica privremenog Akcionog komiteta Revolucionarnog saveza rada Srbije 23. februara 2020. godine u Paraćinu, Republika Srbija

Više na: https://savezrada.org/2020/02/24/revolucionarna-partija-proletarijata/ 8


Za jedinstveni sindikalni pokret Revolucionarni demokratski front radnog naroda, 23. februara u Paraćinu, Republika Srbija Zajednička deklaracija Akcionog komiteta Revolucionarnog saveza rada Srbije i Predsedništva UG „Pokret dostojanstvenih“ Revolucionarni savez rada i UG “Pokret dostojanstvenih” konstatuju da je rascepkanost sindikalnog pokreta suprotstavljena interesima radnica i radnika a usklađena sa interesima poslodavaca, i time nedopustiva. Nijedna sindikalna centrala odvojena od jedinstvenog sindikalnog pokreta nije sindikalna organizacija radničke klase već sindikalna organizacija poslodavaca. Rascepkani sindikati bore se za prava jednih radnika naspram drugih, urušavaju borbu radničke klase za održavanje i unapređivanje svojih prava i tekovina, njihove birokrate produžena su ruka poslodavaca. Nivo poštovanja radničkih prava i stanje sindikalnog pokreta danas u Srbiji uverljivo potkrepljuju ove teze. Akcioni komitet Revolucionarnog saveza rada Srbije i Predsedništvo UG „Pokret dostojanstvenih“ iniciraju Revolucionarni demokratski front radnog naroda i pozivaju svoje članstvo i odgovorne rukovodice – da se učlanjuju i povezuju sa velikim sindikalnim centralama i njihovim strukovnim udruženjima – pre svega Samostalnim i Nezavisnim sindikatima – da tamo objave klasni rat sindikalnoj rascepkanosti i sindikalnim birokratama koji na bazi te rascepkanosti grade jedinstvo sa poslodavcima a ne sa radnicima. Članovi i odgovorni rukovodioci Revolucionarnog saveza rada Srbije moraju da probude sindikalni pokret iz uspavanosti, da ga učvrste i ujedine – moraju da budu u prvim redovima sindikalne borbe, da iskazuju svoju organizacionu i borbenu umešnost – koju prati stalni i neumoljivi zahtev za momentalno sindikalno jedinstvo i formiranje jedinstvene nacionalne sindikalne organizacije. Jedan veliki sindikat – i nikako drugačije! Srpski proletarijat pokazao je spremnost za borbu protiv kapitalističkog izrabljivanja i ekstraprofiterskih multinacionalnih kompanija. Upečatljiv je štrajk radnica i radnika u kragujevačkom Fijatu 2017. Godine, koji su uprkos mlitavosti i sabotaži sindikalne centrale organizovali svoju borbu, uzbudili celu zemlju i izvojevali svoju pobedu. Tu pobedu treba verifikovati i beskompromisno krenuti njenim putem – organizacija radničke klase i u savremenim uslovima pokazuje se kao neumoljiva i nepobediva. Radnička klasa u Srbiji i pored nezavidnih ekonomskih i političkih uslova uspeva da organizuje svoju ekonomsku, štrajkačku i sindikalnu borbu – najčešće izvan sindikalnih centrala koje ih po pravilu izdaju. Sledeći štrajk u Fijatu, Goši, Leoniju, Srpskoj fabrici stakla, prosvetara, rudara, oružara, zdravstvenih i drugih radnica i radnika – mora da prati cela radnička klasa u zemlji – jedinstveno i solidarno. Dole rascepkanost, dole divide et impera! Za jedinstveni sindikalni pokret! Za jednu nacionalnu sindikalnu centralu! Za jedan veliki sindikat! Za Revolucionarni demokratski front radnog naroda! Privremeni Akcioni komitet RSRS i Predsedništvo UG „Pokret dostojanstvenih“ na Drugoj sednici Akcionog komiteta Revolucionarnog saveza rada Srbije,23. februara 2020 više na: https://savezrada.org/2020/02/24/za-jedinstveni-sindikalni-pokret/ 9


Za revolucionarnu budnost protiv profašističke zavere Edukativna komuna, 26. 02. Beograd Za revolucionarnu budnost i međunarnodnu proletersku solidarnost – protiv fašizma Nedavni huliganski ispadi protiv izbeglica u Beogradu, orkestrirani povratak notornih fašista u zemlju, rasističke kampanje i pro-vladajućih i pro-opozicionih buržoaskih partija i promena kursa državne politike prema izbeglicama, a sve u uslovima društvenog, političkog i ekonomskog haosa izazvanog korupcijom i političkim bankrotstvom dekadentiranih buržoaskih klika – u potpunosti potvrđuju ocene Revolucionarnog saveza rada Srbije (RSRS) o nadvijanju profašističke zavere nad zemljom. Pored osnovne ljudske solidarnosti prema nevinim ljudima u nevolji ma koje vere, rase ili nacije – koji iz svoje otadžbine beže od pljačkaškog rata koji se vodi za račun istih onih imperijalista koji su učestvovali i u razbijanju naše zemlje – borba protiv profašističkih bandi i njihovih gazdi obavezuje srpski radni narod pre svega iz razloga sopstvene ugroženosti i samoodbrane. Profašističke bande prema izbeglicama izvode svoju kukavičku gimnastiku kako bi se pripremale za nasilničke obračune sa radničkom klasom u borbi. Ovi nasilnici i kukavice se nad migrantima treniraju za nasilje nad ženama i omladinom, za izbacivanje radnog naroda na ulicu u pomoći privatnim izvršiteljima ili buržoaskom poslodavcima, kao što su takve slične krimogene bande pokazivale poslušnost u kriznim situacijama po svoje gazde: u primerima kukavičkih napada huligana na tekstilne radnice kragujevačkog „22. Decembra“ u štrajku, napada neonacista na studentkinje i studente u štrajkovima na Filološkom i Filozofskom fakultetu, na aktiviste “Krova nad glavom” i druge. U svetlu iznesenih razvoja događaja Edukativna komuna Revolucionarnog saveza rada Srbije poziva na revolucionarnu budnost protiv profašističke zavere i međunarodnu proletersku solidarnost. U cilju edukacije o iznesenim problemima Edukativna komuna „Ljiljana Bogoeva Sedlar“ prikazuje javnosti kratki dokumentarni film o izbegličkoj krizi „RUŽA VETROVA“ prikazivan na međunarodnim filmskim festivalima Festival de Cine al Este de Lima, Kustendorf, Festivalu evropskog i nezavisnog filma i dr. (Eng): In the lights of recently orchestrated rise of xenophobia and appearance of organized pro-fascist gangs for the attacks on the immigrants as training for preparation for the attacks on the working class – as is already shown in the recent history of the class struggle in Serbia – the Education commune of Revolutionary Alliance of Labour of Serbia calls for revolutionary vigilance and international proletarian solidarity. For this occasion and educational purposes the Education commune presents to the public short documentary about the immigrant crisis called „WINDROSE“, screened at the representative international film festivals.

Edukativna komuna “Ljiljana Bogoeva Sedlar” Revolucionarnog saveza rada Srbije, 26. februara 2020. godine u Beogradu, Srbija Više na: https://savezrada.org/2020/02/26/poziv-na-revolucionarnu-budnost-protiv-profasistickezavere-edukativna-komuna-kratki-film-ruza-vetrova-international-proletarian-solidarity/ 10


Živelo večno revolucionarno sećanje na drugaricu Nedžmije Međunarodni komitet, 26. 02. Beograd Napustila nas je velika prijateljica Međunarodnog marksističko-lenjinističkog pokreta kao i našeg Saveza, ćerka albanskog i oružana sestra srpskog i jugoslovenskih naroda. Revolutionary Alliance of Labour of Serbia, International Committee: to the representatives of the International Conference of Marxist-Leninist Parties and Organisations (CIPOML), to International Bureau of the Labour Party (Turkey) and Revolutionary Democracy (India): In front of the Revolutionary Alliance of Labour from Serbia, its International Committee sends profound condolences on the passing of comrade Nexhmije to the Hoxha family and to Albanian people and to international communist movement and all Marxists-Leninists around the world. Eternal revolutionary glory to comrade Nexhmije Hoxha – she is our unsullied revolutionary flag! Long live revolutionary unity and brotherhood of the Balkans working peoples, down with imperialism and chauvinism! Until the final victory!

Acting International Committee of Revolutionary Alliance of Labour of Serbia 26.02.2020. Belgrade, Serbia

Više na: https://savezrada.org/2020/02/27/long-live-eternal-revolutionary-memory-on-comradenexhmije-hoxha/ 11


O predlogu izmena Generalno povereništvo, 29. 02. Paraćin Poštovane članice i članovi, odgovorni rukovodioci i prijatelji našeg Saveza, Na inicijativu Akcionog komiteta, a na osnovu sve jačih veza Saveza kako sa radničkom klasom Srbije tako i sa međunarodnim radničkim i marksističko-lenjinističkim pokretom - usvoja se predlog izmena imena Saveza iz “Revolucionarni savez rada” u “Revolucionarni savez rada Srbije” (RSRS). Inicijativa predloga izmena imena uz saglasnost Akcionog komiteta biće sprovedena na internet prezentaciji Saveza. Uslovi za usvajanje predloga izmena imena na najvišim forumima Saveza stvaraće se do naredne Treće, martovske sednice Akcionog komiteta Saveza, o čijem će vas organizovanju Odgovorno povereništvo redovno i blagovremeno obaveštavati. Srdačni pozdravi, Odgovorni poverenik Akcionog komiteta RSRS Jovan Veličković, u Paraćinu 29. februara 2020. godine

www.savezrada.org

Februarski diktati: https://savezrada.org/2020/02/29/februarski-diktati-2020/ 12

Profile for Radnički diktati

FEBRUARSKI DIKTATI 2020. Izveštaj Akcionog komiteta RSRS  

Izveštaj o radu Akcionog komiteta RSRS za februar 2020. godine

FEBRUARSKI DIKTATI 2020. Izveštaj Akcionog komiteta RSRS  

Izveštaj o radu Akcionog komiteta RSRS za februar 2020. godine

Profile for savezrada
Advertisement