Page 1

Een rekenvoorbeeld

Volmacht notarieel schenken

De heer Brugman, heeft een inkomen van € 55.000,-. Dat betekent dat hij 42% inkomsten-belasting betaalt over zijn inkomen tussen de € 33.000,- en € 55.000,-. Tot voor kort schonk hij

Ik verklaar hierbij dat ik International Campaign for Tibet periodiek steun via een notariële schenking: Bedrag per jaar €

Ingangsdatum

Looptijd

(zonder notariële akte) € 200 per jaar

Ik kies voor een schenking voor bepaalde tijd (minimaal 5 jaar), looptijd

aan ICT. Dit bedrag was niet aftrekbaar,

Ik kies voor een schenking voor onbepaalde tijd (minimaal 5 jaar) zodat er niet iedere vijf jaar extra kosten voor een nieuwe akte gemaakt hoeven te worden. Na vijf jaar heb ik de mogelijkheid om op te zeggen.

omdat het onder de drempel van 1%

jaar.

2001). Nu besluit de heer Brugman om

Indien de schenking minimaal € 100,- per jaar bedraagt, komen de notariskosten voor de akte voor rekening van de International Campaign for Tibet. Indien de schenking lager is, krijgt u een rekening van de notaris toegezonden. Voor 2010 is dit bedrag vastgesteld op € 100,- inclusief de btw.

deze schenking voor de komende vijf

Ik wens te betalen via

viel (art. 6.39 Wet Inkomstenbelasting

jaar via een notariële akte te doen.

Een automatische incasso van €

(Totale schenking van € 1.000,- in vijf

Ingangsdatum (eerste) incasso:

jaar.)

Ik geef International Campaign for Tibet toestemming om het bedrag van de schenking af te schrijven

per jaar

kwartaal

maand

van rekeningnummer Een eigen storting op gironummer 4223 ten name van International Campaign for Tibet in Amsterdam, uiterlijk 31 december van elk jaar.

Het voordeel Losse Notariële giften schenking 42% belasting

Steun aan ICT p/j E 200 Belastingteruggave E 0 Na teruggave E 200

E 200 E 84 E 116

Bij eenzelfde donatie aan ICT betaalt u per saldo E 84 minder vanwege de belastingteruggave. Bij een belastingpercentage van 52% is uw voordeel zelfs E 104.

Mijn gegevens Achternaam

m v

Voornamen voluit Burgerlijke staat

ongehuwd

gehuwd

geregistreerd partner

Adres Postcode / Woonplaats Geboortedatum / Geboorteplaats Telefoon Emailadres Legitimatiebewijs

paspoort

rijbewijs

gemeentelijke identiteitskaart

Europese identiteitskaart

Nummer legitimatiekaart Gegevens van mijn partner (indien gehuwd of geregistreerd partner)

U wilt ons per volmacht steunen?

Achternaam

m v

Voornamen voluit

- Vul het formulier (verder) in.

Geboortedatum / Geboorteplaats Emailadres

- Plaats uw handtekening (samen met uw eventuele echtgeno(o)te/ geregistreerd partner). - Stuur het formulier samen met een kopie van uw geldig legitimatiebewijs (ook van uw partner) middels bijgesloten envelop op. NB: Vergeet geen kopie voor uw eigen administratie te maken.

Legitimatiebewijs

paspoort

rijbewijs

gemeentelijke identiteitskaart

Europese identiteitskaart

Nummer legitimatiekaart Ondertekening Getekend te (plaats) Datum Handtekening schenker:

Handtekening partner (indien van toepassing):

Met de ondertekening verklaar ik volmacht te geven aan ieder van de kandidaat-notarissen en notariële mede­werkers werkzaam ten kantore van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. te Den Haag om de ondergetekende te vertegenwoordigen bij de schenking door de ondergetekende van een periodieke uitkering aan: Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet, met zetel te Amsterdam, kantoor houdende te Amsterdam, Vijzelstraat 77.


TOELICHTING OP DE SCHENKING IN DE VORM VAN EEN PERIODIEKE GIFT Schenkingen en Inkomstenbelasting

Een schenking aan Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet is aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van uw inkomen en van de samenstelling van uw inkomen. Schenkingen komen voor aftrek in aanmerking als zij tezamen meer dan 1% (drempel) en ten hoogste 10% (maximum) van het verzamel­inkomen bedragen, zonder rekening te houden met de persoonsgebonden aftrek. Schenkingen van een partner (gehuwde of indien u met uw samenwonende partner ervoor hebt gekozen te worden behandeld als gehuwden) worden samengevoegd. De drempel en het maximum wordt in dit geval bepaald door uw beider inkomen.

Periodieke gift

Een schenking kan ook worden gedaan in de vorm van een periodieke gift. Indien deze gift voldoet aan alle eisen die de Inkomsten­belasting stelt, is deze gift volledig aftrekbaar. Er geldt dus geen drempel of maximum, waardoor het belastingvoordeel van een periodieke gift meestal groter is dan van een eenmalige schenking.

Vereisten

De periodieke gift moet worden vastgelegd in een notariële akte. Er dient minimaal vijf jaar achtereen, tenminste eenmaal per jaar een vast bedrag te worden betaald. Door ondertekening van de notariële akte (door middel van de volmacht) gaat u deze verplichting aan. Door tijdsverloop of door voortijdig overlijden van de schenker eindigt de verplichting tot betaling. Tevens eindigt de verplichting tot betaling bij faillissement van de begiftigde danwel bij verlies van de status van Algemeen Nut Beogende Instelling. Indien voor onbepaalde tijd wordt geschonken is de verplichting niet opzegbaar en eindigt deze pas bij overlijden van de schenker, tenzij door de schenker in de volmacht is aangegeven dat hij zich het recht voorbehoudt de schenking na verloop van vijf jaarlijkse termijnen te beëindigen. De jaarlijkse schenking is nadat de notariële akte is getekend, in beginsel geheel aftrekbaar in het jaar dat de betaling wordt gedaan.

AKTE VAN SCHENKING Heden, , is voor mij, mr. , notaris te ‘s-Gravenhage, verschenen: , te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 1. , (naam) hierna te noemen: “de schenker”, en 2. , Nederlandse Stichting International Campaign fot Tibet, hierna te noemen: “de begunstigde”. Volmachten Van de volmachten aan de comparante blijkt uit . Schenking De comparante, handelend als gemeld, heeft verklaard dat de schenker bij deze akte schenkt aan de begiftigde een periodieke uitkering. 1. voor bepaalde tijd, gedurende vijf of meer jaren, te weten jaar, bestaande uit een jaarlijks uit te keren bedrag van euro (e ), jaarlijks te voldoen uiterlijk op eenendertig december, voor de eerste maal uiterlijk op eenendertig december tweeduizend en voor het laatst uiterlijk op eenendertig december tweeduizend , of, in geval van overlijden van de schenker, op de eenendertigste december voorafgaande aan de overlijdens­ datum van de schenker; 2. voor onbepaalde tijd, te weten levenslang, bestaande uit een jaarlijks uit te keren bedrag van euro (e ), jaarlijks te voldoen uiterlijk op eenendertig december, voor de eerste maal uiterlijk op eenendertig december tweeduizend en voor het laatst op de eenendertigste december voorafgaande aan de overlijdensdatum van de schenker. (respectievelijk voor het laatst op de 31e december voorafgaande aan de datum van beëin­ diging). (de schenker behoudt zich het recht voor na verloop van ten­ minste 5 jaren, te weten na tweeduizend , door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de begiftigde de schenkingsovereenkomst te beëindigen). Bepalingen Op de periodieke uitkering zijn de volgende bepalingen van toepassing: 1. De periodieke uitkering eindigt door het overlijden van de schenker.

(optie 1) ( de periodieke uitkering eindigt tevens door tijdsverloop). (optie 3) ( indien de schenker zich het recht tot voortijdige beëindiging heeft voorbehouden en na verloop van tenminste 5 jaren van dit recht gebruik heeft gemaakt, eindigt de periodieke uitkering door beëindiging). 2. De periodieke uitkering eindigt bij faillissement van de begiftigde alsmede bij verlies van status van Algemeen Nut Beogende Instelling. 3. De periodieke uitkering is niet overdraagbaar. 4. De periodieke uitkeringen kunnen niet worden afgekocht, vervreemd worden of tot voorwerp van zekerheid dienen. 5. Bij overlijden van de schenker zal geen verrekening of teruggave naar tijdsgelang van de laatst betaalde termijn of een gedeelte daarvan kunnen worden gevorderd. 6. De kosten van deze akte komen ten laste van de begiftigde. 7. Eventueel terzake van deze schenking verschuldigd schenkingsrecht komt ten laste van de begiftigde. Toestemming [Van de toestemming als bedoeld in artikel 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek blijkt uit de verklaring op voormelde volmacht.] Aanvaarding De comparante, handelend als gemeld, verklaarde namens de begiftigde deze schenking te aanvaarden. Voor de tenuitvoerlegging van deze akte heeft de comparante, handelend als gemeld, verklaard woonplaats te kiezen ten kantore van de bewaarder van deze minuut. De comparante is mij, notaris, bekend. WAARVAN AKTE in minuut is verleden te ‘s-Gravenhage op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparante en het geven van een toelichting daarop, heeft de comparante verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze akte kennis te nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan de wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparante en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend.

Volmacht Notarieel Schenken van NSICT  

Notariële schenking U kunt wanneer u een notarieel akte laat opmaken voor minimaal vijf jaar, uw gift aan ICT volledig aftrekken van uw inko...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you