Page 1

Nederlandse Stichting

International Campaign for Tibet

Jaarverslag

2010


Nederlandse Stichting

International Campaign for Tibet

Jaarverslag

3

2010


Inhoud Voorwoord Samenvatting Over NSICT 1 Werken met Regeringen

Internet en Audiovisueel

46

Evenementen en publieke bijeenkomsten

47

5

Merchandising

48

7

Samenwerking met Mensenrechtenorganisaties

49

Communicatie met Donateurs

50

Klachtenafhandeling

51

12 14

Europese Unie en Europees Parlement

15

Nationale Regeringen en Parlementen

18

5 F ondsenwerving en Voorlichtingsactiviteiten

International Network of Parliamentarians for Tibet (INPaT)

20

2 Mensenrechten bevorderen in Tibet

23

Vrijheid van Meningsuiting in Tibet

24

Politieke Gevangenen, Marteling en

53

Fondsenwerving en Voorlichting

54

Nieuwe Bronnen van Inkomsten in 2011

58

Begroting 2011

59

6  Samengevatte Jaarrekening

61

Financieel Overzicht 2010

61 62

Verdwijningen in Tibet

27

Balans per 31 december 2010

VN-Mensenrechtenraad en VN-comitĂŠs

29

Staat van baten en lasten over het boekjaar 2010 63

Bescherming van Tibetaanse Vluchtelingen

31

Kasstroomoverzicht

Internationale Mensenrechtendag

33

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten

66

3 Overige Programma’s

35

Kengetallen

72

Tibetan Outreach

35

Specificatie en verdeling kosten

Chinese Outreach

37

naar activiteiten

74

Controleverklaring

82

7 Bestuur en Beheer van de Organisatie

83

Bestuur en Directie

83

Herdenking Tibetaanse Volksopstand 10 maart 1959

39

Viering 75ste verjaardag van de Dalai Lama

39

Hulpactie voor slachtoffers 40

65

Risicobeheersing

88

Maatschappelijke Verantwoording

90

41

Bestuur en Directie, NSICT

93

4 Communicatie en Voorlichting

42

8 Vooruitblik 2011

95

NSICT Field Teams

43

NSICT in de Media

43

ICT Medewerkers, bestuursleden,

NSICT Publicaties en Periodieken

45

consultants en adviseurs

aardbeving Yushu Ontmoeting ICT-delegatie met Tibetaanse regering in ballingschap

4

97


Voorwoord Het jaar 2010 was voor de Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet (NSICT) een periode vol activiteiten om onze doelen dichterbij te brengen. Onze inzet voor de Tibetanen was niet mogelijk geweest zonder de steun van onze betrokken donateurs. Die steun blijft onverminderd nodig, vooral omdat de dagelijkse realiteit laat zien dat de repressie in Tibet toeneemt. Het toont eens te meer de relevantie van ons werk. De Tibetanen blijven ondanks alle onderdrukking in Tibet en de mensenrechtenschendingen door China volhouden en hun vastberadenheid vormt onze inspiratiebron. Zij houden vast aan de inspanningen van de Dalai Lama om via een dialoog met China tot een vreedzame oplossing te komen. NSICT richt zich als lobby- en campagneorganisatie speciaal op Tibet, daarbij is het als

Tsering Jampa, Executive Director NSICT

‘one issue’ organisatie een uitdaging om mensen bij Tibet te betrekken. Daarom is samenwerking met andere mensenrechtenorganisaties een noodzakelijke strategie, want de erkenning van de mensenrechten is immers niet altijd vanzelfsprekend. Wij moeten ons extra inspannen om te zorgen dat de fundamentele rechten van de Tibetanen, zoals vrijheid van meningsuiting, economische - en sociale rechten en de vrijheid van religie, nageleefd worden. In 2010 voerde NSICT ondermeer campagne voor de vrijlating van politieke gevangenen, de bestrijding van discriminatie en van marteling, en tegen de vervolging van Tibetaanse schrijvers en kunstenaars. Dankzij acties, onder andere door NSICT, werd de Tibetaanse schrijver Shogdung vervroegd vrijgelaten. Een groot aantal politieke gevangenen daarentegen kreeg in 2010 lange gevangenisstraffen voor hun deelname aan de protesten in Tibet in 2008. Om de bewustwording over de Tibetaanse zaak te vergroten, is een van de speerpunten van NSICT het informeren van regeringen, mensen en media in Nederland en Europa over de situatie in Tibet. NSICT publiceert regelmatig uitgebreide rapporten met actuele informatie uit Tibet. Deze rapporten, en ook onze updates, werden veelvuldig gebruikt door politici en beleidsmakers, de media en het algemene publiek. In juni vonden in Nederland verkiezingen plaats. Dat was een belangrijk moment voor ons om de nieuwe Kamerleden te informeren over en te interesseren in de Tibetaanse zaak. In 2010 had NSICT de eer om de nieuw aangestelde mensenrechtenambassadeur Lionel Veer te mogen ontvangen om hem te informeren over de mensenrechtensituatie in Tibet. Dat was een goede start om Tibet deel uit te laten maken van het Nederlandse mensenrechtenbeleid. Tijdens de komende kabinetsperiode zal NSICT zich inzetten om Tibet op te politieke agenda te houden. Ook onze lobbyactiviteiten bij de EU waren in 2010 succesvol. Zo nam het Europees Parlement onder andere een aantal resoluties aan waarin de situatie in Tibet en de Tibetaanse vluchtelingensituatie in Nepal veroordeeld werden. De politieke vooruitzichten voor Tibet waren in 2010 helaas niet rooskleurig. De dialoog die in januari tussen China en vertegenwoordigers van de Dalai Lama plaatsvond, leidde niet tot concrete resultaten. Hoewel westerse regeringen en de EU hun politieke steun voor de dialoog uitspraken, ondernamen zij

5


geen concrete acties ter bevordering van de dialoog. Het Chinese leiderschap lijkt zich ten opzichte van de situatie in Tibet onverschillig te gedragen. Het is zowel voor een opkomende economische wereldmacht als China als voor het Westen kortzichtig om de Tibetaanse kwestie niet serieus te nemen. Economische belangen blijken helaas meestal voorrang te krijgen boven menselijke waarden en democratische principes, terwijl de geweldloze strijd van de Tibetanen juist alle steun verdient. In september vierden de Tibetanen 50 jaar democratie in ballingschap. NSICT organiseerde een reis voor parlementariërs van het International Network of Parliamentarians for Tibet (INPaT) om de viering in India mee te maken. Het was voor de meer dan 20.000 aanwezige Tibetanen, waaronder de Dalai Lama, inspirerend om de internationale steun van zoveel Westerse parlementariërs te ervaren. Het feit dat elk jaar veel Tibetanen met gevaar voor eigen leven hun land ontvluchten, toont hun wanhoop. Ouders sturen zelfs kinderen via de gevaarlijke Himalaya naar India. NSICT’s Field Teams in Nepal en India doen onderzoek naar de vluchtelingensituatie. Deze informatie gebruikt NSICT in haar lobbyactiviteiten bij de VN en regeringen. De Tibetaanse vluchtelingen zijn niet alleen op zoek naar vrijheid, maar ze willen ook de Dalai Lama ontmoeten. Voor de geestelijk leider van de Tibetanen was het jaar 2010 een mijlpunt, hij werd 75 jaar. Onverminderd draagt hij zijn boodschap uit van innerlijke individuele ontwikkeling. Hij is daarbij een rustpunt, een bron van inspiratie en houvast, niet alleen voor zijn eigen volk maar voor velen wereldwijd. De Tibetanen in Tibet ondervinden niet alleen de gevolgen van de al meer dan zestig jaar durende Chinese bezetting, maar daarboven op vond er in het voorjaar van 2010 ook een verwoestende aardbeving plaats bij de stad Yushu in Oost-Tibet. Bijna 2.700 mensen werden gedood en velen raakten gewond en dakloos. Het was hartverwarmend dat onze donateurs onmiddellijk ruimhartig op onze inzamelingsactie na deze natuurramp reageerden. Ondanks de nasleep van de economische crisis was 2010 voor NSICT financieel een beter jaar dan wij aanvankelijk hadden gedacht. Wel kromp ons donateurbestand in en het werd moeilijker om nieuwe donateurs te werven. Onze betrokken donateurs bleven echter onze betrouwbare basis, die doorslaggevend is om ons de financiële middelen te verstrekken die het mogelijk maken ons werk voort te zetten. Ik wil onze trouwe donateurs en een ieder die ons in 2010 op welke manier ook hebben gesteund, mede namens het Tibetaanse volk, hartelijk danken voor hun jarenlange steun. Ik vertrouw er op dat zij in de komende jaren NSICT zullen blijven steunen en daarmee bijdragen aan de vreedzame strijd van de Tibetanen voor gerechtigheid. De verantwoordelijkheid van NSICT houdt niet op bij onze landsgrenzen. Wij zijn een zeer actieve organisatie binnen de wereldwijde Tibet-beweging, zoals u in ons jaarverslag kunt lezen. Een uitgebreid verslag van onze activiteiten leest u op de volgende pagina’s. Amsterdam, juli 2011

Tsering Jampa Executive Director NSICT

6


Samenvatting Hoofdstuk 1 Werken met Regeringen Internationale politieke steun is onontbeerlijk voor het vinden van een vreedzame oplossing voor Tibet. De politieke lobbystrategie van NSICT wordt afgestemd op ICT’s internationale lobbystrategie. De lobbyactiviteiten van NSICT richten zich op twee doelgroepen, enerzijds de Europese Unie en het Europees Parlement, anderzijds de Europese nationale regeringen en parlementen. Via het International Network of Parlementarians for Tibet worden er parlementaire activiteiten ontwikkeld. Na de negende dialoogronde in januari 2010 vonden er geen formele vervolggesprekken plaats tussen China en de Tibetaanse regering in ballingschap.

Europese Unie en Europees Parlement Dankzij effectieve lobby van NSICT nam het Europees Parlement in 2010 twee resoluties over Tibet aan, over de situatie van de Tibetaanse vluchtelingen in Nepal en over de Chinese wetgeving die de Tibetaanse taal in Tibet bedreigt. Een delegatie van het Europees Economisch en Sociaal ComitĂŠ bezocht Dharamsala om de mogelijkheden te onderzoeken om Tibetaanse vluchtelingen in India economisch te steunen. Ondanks intensieve lobby van NSICT bleef in 2010 de politieke steun van de EU voor Tibet gering. Monniken tijdens bijeenkomst in Sakya-klooster, Bylakuppe september 2010

7


Nationale Regeringen en Parlementen In 2010 gaf een aantal nationale regeringen verklaringen uit waarin ze hun zorgen uiten over de mensenrechtensituatie in Tibet. Ook in Nederland was er bij Buitenlandse Zaken belangstelling voor de mensenrechten in Tibet. De Tweede Kamer besteedde aandacht aan de situatie van Tibetaanse asielzoekers in Nederland en ziet een mogelijkheid om in 2011 een hoorzitting over de mensenrechten in China en Tibet te organiseren.

International Network of Parliamentarians for Tibet (INPaT) INPaT groeide in 2010 doordat nieuwe parlementariĂŤrs zich bij het netwerk aansloten. Het netwerk gaf een groot aantal verklaringen over Tibet uit, zo werd de Nepalese regering veroordeeld voor het verbieden van de verkiezingen voor de Tibetaanse regering in ballingschap. Bij de G20-top in Toronto werd aangedrongen om Tibet op de agenda te plaatsen. Tijdens de viering van 50 jaar Tibetaanse democratie in ballingschap vond er een bijzondere ontmoeting plaats tussen parlementariĂŤrs uit het Westen en 20.000 Tibetanen, waaronder de Dalai Lama. Tijdens de viering zeiden de INPaT-leden toe dat zij hun inzet voor Tibet zullen continueren.

Hoofdstuk 2 Mensenrechten bevorderen in Tibet De mensenrechtensituatie in Tibet liet in 2010 helaas geen verbetering zien. In tegendeel, de onderdrukking en vervolging namen in Tibet zelfs toe. Naast willekeurige detentie, verdwijningen en martelingen werden vooral Tibetaanse intellectuelen en mensenrechtenverdedigers systematisch vervolgd. Ondanks de strenge controle, repressie en censuur vonden er in Tibet in 2010 veel vreedzame demonstraties plaats, die in de media onopgemerkt bleven.

Vrijheid van Meningsuiting in Tibet Tibetaanse intellectuelen waren in 2010 doelwit van Chinese vervolging. Vooral schrijvers nemen steeds meer een voortrekkersrol om zich uit te spreken tegen de inperkingen van de vrijheid van meningsuiting in Tibet. NSICT publiceerde een speciaal rapport over Tibetaanse intellectuelen, zoals schrijvers en kunstenaars. Door acties van NSICT en Tibet-groepen werd de bekende Tibetaanse schrijver Shogdung vervroegd vrijgelaten.

Politieke Gevangenen, Marteling en Verdwijningen in Tibet In de nasleep van de grootschalige protesten in Tibet in 2008 zaten er in 2010 honderden Tibetanen vast en werden er honderden anderen vermist. Ondanks internationale druk werden in 2010 een groot aantal Tibetanen veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. NSICT voerde campagnes voor lang vastzittende politieke gevangenen zoals Tenzin Deleg Rinpoche en Dhondup Wangchen. Zo organiseerde NSICT een Europese spreektour voor Lhamo Tso, de echtgenote van Dhondup Wangchen. In 2010 bleef de verblijfplaats van de Panchen Lama nog steeds onbekend.

8


VN-Mensenrechtenraad en VN-comités Door lobby van NSICT was er bij de VN in 2010 volop aandacht voor de mensenrechten in Tibet. Tijdens een briefing door NSICT tijdens de VN Mensenrechtenraad waren de leefomstandigheden van de Tibetaanse nomaden een belangrijk agendapunt. De VN Speciale Rapporteur inzake het Recht op Voedsel gaf na zijn bezoek aan China een verklaring af waarin hij zijn zorgen uitte over de economische situatie van de Tibetanen in Tibet. In 2010 ronde NSICT haar campagne af gericht aan VN Secretaris-generaal Ban Ki-moon, met een petitie met duizenden handtekeningen. NSICT bracht bij de VN Working Group Universal Periodic Review on Nepal de situatie van de Tibetaanse vluchtelingen in Nepal onder de aandacht.

Bescherming van Tibetaanse Vluchtelingen De situatie van Tibetaanse vluchtelingen in Nepal bleef in 2010 precair. De Field Teams van NSICT in Nepal en India interviewden vluchtelingen over de mensenrechtensituatie in Tibet. NSICT publiceerde de ingewonnen informatie in ‘Dangerous Crossing’. Het is het enige rapport dat jaarlijks wordt uitgegeven over de Tibetaanse vluchtelingen die via Nepal naar India reizen. Het Europees Parlement nam een resolutie aan over Nepal, waarin de behandeling van de Tibetaanse vluchtelingen door de Nepalese regering werd veroordeeld.

Internationale Mensenrechtendag De Internationale Mensenrechtendag biedt NSICT mogelijkheden om bredere aandacht voor de grove mensenrechtenschendingen in Tibet te genereren. De toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede in 2010 aan Liu Xiaobo werd door NSICT gebruikt om extra aandacht te vragen voor de situatie van de Tibetaanse mensenrechtenverdedigers in Tibet. NSICT lanceerde de campagne ‘Speak up for Tibetan Hero’s’, waarin vier Tibetaanse mensnerechtenverdedigers in de schijnwerpers werden gezet.

Hoofdstuk 3 Overige Programma’s Naast haar kernactiviteiten zette NSICT in 2010 zich in voor een groot aantal andere activiteiten die het realiseren van de hoofddoelen van NSICT ondersteunen. Chinese Outreach en Tibetan Outreach waren daarbij de belangrijkste programma’s.

Chinese Outreach Steeds meer Chinezen, zoals de intellectuelen Liu Xiaobo en Wang Lixiong, spreken uit dat het vinden van een oplossing voor Tibet voor zowel Chinezen als Tibetanen van groot belang is. Om toenadering en begrip tussen Chinezen en Tibetanen in Europa te bevorderen, faciliteerde NSICT bijeenkomsten tussen Chinese en Tibetaanse mensenrechtenorganisaties en mensenrechtenactivisten. NSICT verspreidde in 2010 ook haar Chineestalige nieuwsbrief Tibet Observer om Chinezen te informeren over Tibet.

Tibetan Outreach De toekomst van Tibet moet vooral door de Tibetanen zelf worden vormgegeven. NSICT steunde de Tibetanen daarin door samen te werken met het Tibetaanse parlement in ballingschap, zoals een uitwis-

9


selingsprogramma dat het Tibetaanse parlementariërs mogelijk maakt in direct contact te komen met parlementariërs uit westerse landen. Deze ontmoetingen spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van democratie in ballingschap. Daarnaast was NSICT medeorganisator van trainingen en workshops in India, waarin meer dan tweehonderd jonge Tibetanen leiderschapsvaardigheden leren ontwikkelen. In 2010 werkte NSICT nauw samen met andere Tibetaanse mensenrechtenorganisaties, zoals het Tibetan Centre for Human Rights and Democracy en Tibet at the UN.

Hoofdstuk 4 Communicatie en Voorlichting Voor het realiseren van onze doelen zijn communicatie en voorlichting essentieel. NSICT legt daarbij nadruk op betrouwbaarheid en actualiteit.

Media In 2010 genereerde NSICT veel media - en politieke aandacht voor Tibet via onze rapporten, persberichten, periodieken en overige up-dates. Met name de situatie van Tibetaanse politieke gevangenen, intellectuelen en vluchtelingen kreeg ruim aandacht. Ook via internationale parlementaire initiatieven genereerde NSICT veel politieke aandacht in de media voor Tibet.

Internet Het gebruik van onze website www.savetibet.nl werd in 2010 geïntensiveerd. De website werd 21.438 keer bezocht.Er werden regelmatig nieuws-updates geplaatst en er kwamen via internet veel informatieaanvragen binnen. NSICT maakte na de verwoestende aardbeving bij Yushu gebruik van de website om geld in te zamelen voor de getroffenen.

Samenwerking met Mensenrechtenorganisaties NSICT werkte in 2010 binnen en buiten Nederland intensief samen met andere mensenrechtenorganisaties, zoals Human Rights Watch, Human Rights in China, Amnesty International en Tibetan Centre for Human Rights and Democracy. In 2010 werd NSICT lid van de International Federation for Human Rights, waar wereldwijd meer dan 150 mensenrechtenorganisaties lid van zijn.

Communicatie met donateurs De communicatie met onze donateurs is belangrijk. De betrokken achterban vormt door hun financiële en morele steun de ruggengraat van de organisatie. Daarom besteedde NSICT extra zorg aan een goede en duidelijke communicatie. Wij organiseerden in 2010 twee speciale voorlichtingsbijeenkomsten voor onze donateurs, waar zij zowel bijzondere Tibetaanse gasten uit India konden ontmoeten als de NSICTmederwerkers. Via onze mailingen en website werden de donateurs regelmatig op de hoogte gehouden over de situatie in en rond Tibet en het werk van NSICT. Onze achterban was zeer tevreden over onze communicatie en voorlichting. In 2010 kwam er een gering aantal, vooral administratieve, klachten bij NSICT binnen. Deze werden met zorg binnen twee weken afgehandeld.

10


Hoofdstuk 5 Voorlichtingsactiviteiten en Fondsenwerving Voor NSICT is de werving van fondsen essentieel om haar activiteiten te kunnen realiseren. In 2010 verwelkomde NSICT 1.800 nieuwe donateurs. Tegelijkertijd nam het aantal opzeggingen toe. De meeste van deze donateurs gaven financiële redenen, in de nasleep van de financiële crisis, als reden op van hun beëindigen van hun donateurschap. Het aantal actieve donateurs bleef wel stabiel. Deze donateurs waarderen de inhoud van onze mailingen en andere communicatiemiddelen. Voor het eerst groeiden de inkomsten uit het machtigingsprogramma boven de 1 miljoen euro. De ‘machtigers’ blijven de ruggengraat van de inkomsten van NSICT. De netto-inkomsten van de fondsenwerving- en voorlichtingsactiviteiten waren in 2010 € 1.269.000.

Hoofdstuk 6 Samengevatte Jaarrekening Het algemene financiële beeld van NSICT ziet er positief uit, de inkomsten waren wel minder dan begroot. De totale inkomsten kwamen in 2010 uit op € 1.686.326, de totale uitgaven waren € 1.454.518. Met name het machtigingsprogramma was zeer succesvol, dat kwam boven de 1 miljoen euro uit. Het aantal machtigers bleef in 2010 stabiel. De kosten van ons fondsenwervingprogramma kwamen uit op € 392.308. De kosten voor beheer en administratie waren € 88.710. Er werd geïnvesteerd in het softwareprogramma om onze infrastructuur te ‘upgraden’.

Hoofdstuk 7 Bestuur en Beheer van de Organisatie Bestuur In 2010 bleef het aantal bestuursleden van NSICT negen. Het bestuur kwam drie maal bij elkaar. Tijdens de bestuursvergadering in juni werd uitgesproken dat het wenselijk is om nieuwe bestuurleden met specifieke vaardigheden, zoals organisatie en financiële zaken, aan te trekken. In de verantwoordingsverklaring legt het bestuur verantwoording af over de drie principes van goed bestuur volgens de richtlijnen van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Het bestuur heeft in 2010 haar eigen functioneren en dat van de directeur geëvalueerd.

Organisatie Het door NSICT uitgevoerde personeelsbeleid is maatschappelijk verantwoord. De medewerkers van NSICT hebben de mogelijkheid om zich zelf te ontwikkelen. Ze verrichten hun werk in een prettige en inspirerende omgeving. Resultaat gerichtheid en betrouwbaarheid zijn kernwaarden in ons werk. In 2010 vonden er geen veranderingen in de structuur van de organisatie plaats. Er werd een handleiding gemaakt over de interne organisatie van NSICT. Deze handleiding is zowel voor nieuwe als voor de oude medewerkers bedoeld.

11


Over NSICT Missie De Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet (NSICT) is een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie die zich inzet voor het bevorderen van de mensenrechten en democratische vrijheden van het Tibetaanse volk.

Waarom is International Campaign for Tibet er? International Campaign for Tibet (ICT) werd in 1988 in de Verenigde Staten opgericht om de rechten van de Tibetanen te beschermen en een stem te geven aan het Tibetaanse volk, dat sinds de Chinese bezetting van Tibet in 1950 onderdrukt wordt. Wereldwijd is ICT de grootste Tibet gerelateerde organisatie, met kantoren in Washington D.C., Amsterdam, Berlijn en Brussel. In 1999 werd in Amsterdam NSICT opgericht om de activiteiten van ICT in Europa uit te breiden.

Tibetaans kind tijdens demonstratie bij Chinese ambassade, Den Haag 2010

12


De hoofddoelen van NSICT zijn: • werven van gelden voor en het bieden van financiële steun aan projecten ter verbetering van de huidige economische en sociale situatie van de Tibetanen in Tibet en van de Tibetaanse gemeenschap in ballingschap; • bevorderen van de kennis van individuen, regeringen en de media over de culturele, historische en religieuze waarden van Tibet, het bevorderen van brede internationale belangstelling voor het behoud daarvan, en mensen de gelegenheid bieden zich actief voor de Tibetanen in te zetten; • bevorderen van de mensenrechten in Tibet.

Wat doet NSICT? De belangrijkste activiteiten van NSICT zijn: • lobbyen bij nationale regeringen en de EU om de dialoog tussen de Chinese regering en de Dalai Lama te steunen over het recht op autonomie voor het Tibetaanse volk; • verzamelen, analyseren en publiceren van informatie over schendingen van mensenrechten in Tibet; • verstrekken van informatie over mensenrechtenschendingen in Tibet aan Europese en Nederlandse politici, media, het algemene publiek en onze eigen donateurs; • werven van economische hulp voor Tibetanen in en buiten Tibet; • mobiliseren van de internationale gemeenschap om de vrijlating van Tibetaanse politieke gevangenen te bewerkstelligen.

Structuur van NSICT De werkzaamheden van NSICT worden uitgevoerd door het kantoor in Amsterdam, en staan onder de verantwoordelijkheid van een directeur. Bij NSICT werken zowel betaalde als vrijwillige medewerkers. Naast deze werknemers wordt gebruik gemaakt van enkele vaste consultants. Het bestuur is het hoogste besluitvormende orgaan van NSICT en keurt het budget en het werkplan goed. Een Internationale Adviesraad levert inhoudelijk advies aan NSICT. Het werk van de stichting wordt voornamelijk gefinancierd uit donaties van individuen en incidenteel, op kleinere schaal, projectmatig uit fondsen. NSICT heeft een actieve achterban van donateurs, sympathisanten en vrijwilligers. Eind 2010 waren er meer dan 35.000 donateurs in Nederland. NSICT is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (nr. 34119094) en mag het CBF Keurmerk voor Goede Doelen dragen. NSICT is door de belastingdienst erkend als ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI).

13


1

Werken met Regeringen Doelstelling •

Verzekeren van coherente politieke steun van de EU en nationale regeringen voor de

Strategie

dialoog tussen het Chinese

Om een duurzame oplossing voor de Tibetaanse zaak te vinden is brede

en Tibetaanse regering in

internationale politieke steun onontbeerlijk. Daarom is effectieve politieke lobby een speerpunt van NSICT. Multilaterale samenwerking tussen de EU,

ballingschap. •

Vergroten van politieke

de Europese regeringen en de Amerikaanse regering zijn noodzakelijk om

aandacht voor de mensen-

een politieke oplossing voor Tibet te kunnen boeken. De vier ICT-kantoren

rechtensituatie in Tibet.

(Washington, Amsterdam, Brussel en Berlijn) werken nauw samen om

Verkrijgen van Europese

internationale politieke steun voor Tibet te verkrijgen. Twee maal per jaar

ontwikkelingshulp voor

bepalen de stafleden van de verschillende ICT-kantoren gezamenlijk de

Tibetanen, zowel binnen als

geïntegreerde lobbystrategieën. NSICT richt zich vooral op Europa, en Ne-

buiten Tibet.

derland. Daarnaast fungeert NSICT ook als secretariaat voor het International Network of Parliamentarians for Tibet (INPaT). Binnen de internationale Tibet-beweging is ICT de grootste Tibet gerelateerde mensenrechtenorganisatie.

14

Leden Europees Parlement nemen deel aan NSICT Tibetaanse vlaggenactie, Straatsburg


Europese Unie en Europees Parlement

Lody Gyari met Chinese gesprekspartners tijdens 9e dialoogronde, januari 2010

Een prioriteit van NSICT is om bij de EU en Europese regeringen te lobbyen voor internationale politieke steun voor de dialoog tussen de Chinese regering en de Tibetaanse regering in ballingschap. De dialoog die in 2002 begon, is een langdurig proces dat veel inspanningen van de betrokken partijen vergt. In januari 2010 vond de negende dialoogronde plaats. Sindsdien is er geen formele gespreksronde meer geweest. In maart 2010 was NSICT medeorganisator van een bezoek van een delegatie van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) aan Dharamsala, India. Een van de doelen was om de mogelijkheden te onderzoeken om economische steun van de EU voor de Tibetaanse gemeenschap in India te verkrijgen. De delegatie had ontmoetingen met de Tibetaanse regering en het Tibetaanse parlement in ballingschap. Een audiëntie met de Dalai Lama was een hoogtepunt. De missie was een vervolg op een EESC-delegatie met Dalai Lama en Vincent Metten (Directeur ICT-Brussel), Dharamsala maart 2010

bezoek van het EESC aan Lhasa en Dharamsala in 2009. De EU Policy Director van NSICT Vincent Metten maakte deel uit van de delegatie.

Als lid van de International Federation for Human Rights (FIDH) was NSICT in juni uitgenodigd bij het EU-China-Mensenrechtenseminar dat in Madrid onder Spaans EU-voorzitterschap plaatsvond. NSICT gaf een presentatie over minderheden in de Volksrepubliek China en over de bescherming van de economische, sociale en culturele rechten van Tibetanen in Tibet. Tevens nam NSICT deel aan een paneldiscussie van NGO’s die aan de EU-China-mensenrechtendialoog deelnamen. Een uitgebreid verslag hiervan werd gepubliceerd in China Rights Forum, oktober 2010. Voorafgaande aan de jaarlijkse EU-China-Mensenrechtendialoog leverde NSICT actuele informatie over de mensenrechtensituatie in Tibet en een lijst met Tibetaanse politieke gevangenen. Dit vormde een

Vincent Metten bij EU-China-Mensenrechtenseminar, Madrid juni 2010

aanvulling op de EU-lijst. De EU overhandigt in het kader van de EUChina-Mensenrechtendialoog tweemaal per jaar een lijst met de namen van specifieke politieke gevangenen aan de Chinese regering. NSICT werd in 2010 regelmatig uitgenodigd als spreker bij bijeenkomsten van het Europees Parlement. Zo was NSICT een van de sprekers bij een hoorzitting over China in aanloop naar de EU-China-mensen-

15


rechtendialoog. De hoorzitting werd georganiseerd door het Subcomité voor Mensenrechten van het Europees Parlement. De Tibet Inter Group van het Europees Parlement is een belangrijke partner voor NSICT. Met deze groep wordt nauw samengewerkt bij het opstellen van resoluties, het verzorgen van briefings en het organiseren van conferenties en hoorzittingen over Tibet en China. In 2010 werkte NSICT ook mee aan de maandelijkse bijeenkomsten van de Tibet Inter Group. In oktober protesteerden honderden Tibetaanse leerlingen en studenten uit Oost-Tibet tegen de aankondiging van nieuwe maatregelen van de Chinese regering die het Chinees wil invoeren als voertaal in het middelbaar onderwijs in Tibet. NSICT lobbyde met succes voor een urgente resolutie van het Europees Parlement. In deze resolutie veroordeelde het parlement de toegenomen druk op de culturele, taalkundige, religieuze en andere fundamentele mensenrechten van de Tibetanen.

‘Veroordeelt het toegenomen harde optreden tegen het uitoefenen van de culturele, taalkundige, religieuze en andere fundamentele vrijheden van de Tibetanen, en benadrukt de noodzaak om de uitgesproken culturele, religieuze en nationale identiteit van de zes miljoen Tibetanen te bewaren en te beschermen en om ongerustheid uit te drukken over de repressie en marginalisatie van de Tibetaanse taal, die de Tibetaanse identiteit ondersteunt. Europees Parlement, 24 november 2010 NSICT verzorgde briefings en achtergrondinformatie voor een delegatie van het Europees Parlement die in september Peking en Chengdu bezocht. NSICT leverde aanbevelingen over de mensenrechtensituatie in Tibet voor het jaarlijkse mensenrechtenrapport van het Europees Parlement. Daarnaast ontvingen de Europese beleidsmakers en politici NSICT’s maandelijkse Tibet Brief. Deze online nieuwsbrief geeft de hoogtepunten van de politieke ontwikkelingen rond de Tibetaanse zaak. De Chinese mensenrechtenverdediger Liu Xiaoba ontving in december 2010 de Nobelprijs voor de Vrede. Hij is een van de Chinese dissidenten die het Chinese beleid in Tibet bekritiseerde. NSICT nam deel aan diverse activiteiten rondom de uitreiking om aandacht te vragen voor de mensenrechten in Tibet. NSICT publiceerde ‘Reactions to Liu Xiaoba Nobel Peace Prize in Europe’. Samen met International Federation for Human Rights en Reporters sans Frontières presenteerde NSICT dit rapport tijdens een persconferentie op 7 december bij het Europees Parlement. Het werd ook geplaatst op EURACTIVE, de Europese informatie website. Daarnaast plaatste NSICT een open brief in European Voice, ‘Will Ashton attend Nobel Ceremony? ’

16


Tijdens de uitreiking van de Nobelprijs in Oslo nam NSICT deel aan diverse activiteiten en sprak met diplomaten, parlementariërs en journalisten over de mensenrechtensituatie in Tibet. NSICT publiceerde een rapport over de EU-China-betrekkingen en de belangrijke rol die Tibet hierin kan spelen. De aanbevelingen in dit rapport werden gebruikt voor onze politieke lobbyactiviteiten. In oktober organiseerde NSICT ontmoetingen tussen Lhamo Tso, de echtgenote van de Tibetaanse politieke gevangene Dhondup Wangchen, met medewerkers van de Europese Commissie, de EU Raad en met leden van de Tibet Intergroup van het Europees Parlement. Zij drong bij hen aan op steun voor de vrijlating van haar man en de honderden andere Tibetaanse politieke gevangenen in Tibet. Met succes lobbyde NSICT bij het Europees Parlement voor een resolutie om in het budget van de Europese Commissie geld te reserveren voor ontwikkelingsprojecten voor Tibetanen in Tibet. In 2010 lobbyde NSICT intensief bij Spanje en België, die in 2010 het roterende voorzitterschap van de EU bekleedden, en bij Hongarije, dat in de eerste helft van 2011 het voorzitterschap bekleedt. Zij werden regelmatig op de hoogte gehouden over de mensenrechtensituatie in Tibet.

Resultaten en Ontwikkelingen Na de negende dialoogronde in januari 2010 tussen China en de afgezant van de Dalai Lama vonden er geen vervolggesprekken meer plaats tussen beide partijen. De Tibet Inter Group van het Europees Parlement zette zich gedurende het gehele jaar zeer actief voor Tibet in. Door effectieve lobby van NSICT nam het Europees Parlement twee resoluties over Tibet aan. De Nepalese regering werd aangesproken op de situatie van de Tibetaanse vluchtelingen in Nepal. Het Europees Parlement veroordeelde in een andere resolutie de Chinese wetgeving die de Tibetaanse taal bedreigt. NSICT bezocht met het Europees Economisch en Sociaal Comité Dharamsala, India om te onderzoeken hoe de EU Tibetaanse vluchtelingen economisch kan steunen. Ondanks de inzet van deze parlementariërs en de intensieve lobby van NSICT bleef in 2010 de politieke steun van de EU voor Tibet gering. In 2011 zet NSICT het politieke lobbywerk voort om de EU en het Europees Parlement druk uit te laten oefenen op China om via een dialoog een politieke oplossing voor Tibet te vinden. NSICT zal ook effectief gebruik maken van de bijeenkomsten van de EU-China-mensenrechtendialoog om de mensenrechten in Tibet onder de aandacht te blijven houden van de EU.

17


Nationale Regeringen en Parlementen In 2010 breidde NSICT haar contacten binnen de nationale regeringen en parlementen uit, met name met de landen die het EU-voorzitterschap bekleedden, Spanje en België, en met Hongarije dat in 2011 het voorzitterschap op zich zal nemen. Gedurende het jaar verzorgde NSICT briefings en leverde rapporten en aanbevelingen voorafgaand aan bezoeken van Europese politici aan China en Tibet en bij bilaterale ontmoetingen in Europa met Chinese delegaties. De Britse premier David Cameron verklaarde dat zijn regering bij China zal blijven aandringen op een substantiële dialoog met de Tibetaanse regering om een oplossing te vinden voor de Tibetaanse kwestie.

‘Het is de enige manier om een blijvende en vreedzame oplossing te bewerkstellingen voor de problemen in Tibet. Ons belang is stabiliteit op de lange termijn. Dit kan alleen worden bewerkstelligd door respect voor mensenrechten en meer autonomie voor Tibetanen.’ David Cameron, 2010 In juni was NSICT medeorganisator van een succesvolle Europese tour van Penpa Tsering, de voorzitter van het Tibetaanse parlement in ballingschap. Hij bezocht acht Europese landen en sprak met regeringsleiders, parlementariërs en mensenrechtenorganisaties over de Tibetaanse democratie in ballingschap. NSICT organiseerde in oktober een ontmoeting tussen Lhamo Tso, de echtgenote van Dhondup Wangchen, en het plaatsvervangend hoofd van de Aziëafdeling van Buitenlandse Zaken Jantinus Smallenbroek en senior beleidsmedewerkers van de Afdeling Mensenrechten. Gedurende het jaar verzorgde NSICT actuele informatie over Tibet aan de Tweede Kamer en het Ministerie van Buitenlandse Zaken door briefings, rapporten en directe lobby. NSICT nam deel aan informatiebijeenkomsten van de Tweede Kamer en van de afdeling Mensenrechten van Buitenlandse Zaken. Tsering Jampa en Lhamo Tso bij Jantinus Smallenbroek, Buitenlandse Zaken oktober 2010

18


Tsering Jampa overhandigt NSICT-petitie aan Mensenrechtenambassadeur Arjan Hamburger, Den Haag maart 2010

In maart overhandigde NSICT tijdens het Movies that Matter Festival van Amnesty International aan Arjan Hamburger, de Mensenrechtenambassadeur, een petitie over de vrijlating van de politieke gevangene en filmmaker Dhondup Wangchen. In het najaar ontving NSICT in haar kantoor Lionel Veer (de nieuwe Mensenrechtenambassadeur), Jantinus Smallenbroek (plaatsvervangend hoofd van de afdeling Azië) en Edwin Keijzer (seniormedewerker van de Afdeling Mensenrechten van Buitenlandse Zaken) voor een uitgebreide briefing over Tibet. Het bezoek hing samen met de nieuwe aanstelling van de mensenrechtenambassadeur. In de aanloop naar de Nederlandse verkiezingen organiseerde NSICT voor Penpa Tsering een ‘Tibetaanse picknick’ met o.a. Kamerlid Harry van Bommel (SP) en aspirant Kamerlid Christa Meindersma (D66). De deelnemers discussieerden over wat de nieuwe Tweede Kamer de komende jaren kan doen voor de Tibetaanse kwestie. NSICT maakte een videoboodschap ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de Dalai Lama. Prominente Nederlanders zoals Ruud Lubbers, Erica Terpstra, Harry van Bommel (SP), Mariko Peters (Groen Links), rabbijn Avraham SoetenChrista Meindersma, Tsering Jampa, Penpa Tsering en Harry van Bommel in NSICT-kantoor

dorp, Paul Rosenmöller en Peter Slager (Bløf) spraken hun verjaardagswens en waardering uit voor de inspanningen van de Dalai Lama voor het zoeken naar een geweldloze oplossing en voor de wereldvrede uit. Op 10 december, de Internationale Dag van de Mensenrechten, overhandigde NSICT samen met andere Tibetorganisaties een petitie aan de Tweede Kamer. Hierin werd opgeroepen om een hoorzitting over de mensenrechten in Tibet en China te organiseren en om politieke aandacht te besteden aan de situatie van Tibetaanse asielzoekers in Nederland.

Tsering Jampa overhandigt NSICT-petitie aan Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, Den Haag 10 december 2010

19


Resultaten en Ontwikkelingen In 2010 spraken verscheidene nationale regeringen hun zorgen uit over de mensenrechtensituatie in Tibet. De Britse premier David Cameron stelde in een verklaring dat een substantiële dialoog de enige manier is voor een vreedzame oplossing voor Tibet. In Nederland nam de Mensenrechtenambassadeur Arjan Hamburger een NSICT-petitie aan over de politieke gevangene Dhondup Wangchen. Jantinus Smallenbroek, het plaatsvervangend hoofd van de Azië-afdeling van Buitenlandse Zaken, en twee seniormedewerkers van de afdeling Mensenrechten van Buitenlandse Zaken ontvingen Lhamo Tso, de echtgenote van Dhondup Wangchen. De Tweede Kamer nam een petitie aan waarin de Kamer uitsprak aandacht te zullen besteden aan de Tibetaanse asielzoekers in Nederland. De Tweede Kamer verzekerde dat ze de mogelijkheid gaat onderzoeken om in 2011 een hoorzitting over de mensenrechten in China en Tibet te organiseren. NSICT zal in 2011 haar lobbywerkzaamheden bij de Nederlandse regering en bij andere Europese landen voortzetten. In dat verband zullen de landen die in 2011 het roterende EU-voorzitterschap bekleden, Hongarije en Polen, extra aandacht krijgen. Voorafgaand aan het al geplande bezoek van Kamerleden van de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken aan China zal NSICT, samen met andere mensenrechtenorganisaties, werken aan de realisatie van een hoorzitting over de mensenrechten in China en Tibet.

International Network of Parliamentarians for Tibet (INPaT) In 2009 werd in Rome tijdens de vijfde World Parlementarian Conference on Tibet het International Network of Parliamentarians for Tibet opgericht. Parlementariërs uit 38 landen maken deel uit van dit netwerk. Het doel van INPaT is om internationale parlementaire initiatieven voor Tibet te coördineren en het biedt een platform voor de uitwisseling van informatie en activiteiten tussen parlementariërs. Daarnaast is het doel van INPaT om de mondiale steun van regeringen voor de Tibetaanse zaak te vergroten en druk op China uit te oefenen om via een dialoog een vreedzame oplossing voor Tibet te vinden. Sinds de oprichting van INPaT in 2009 fungeert NSICT als secretariaat voor INPaT. In 2010 vonden er veel parlementaire initiatieven voor Tibet plaats, zoals resoluties, hoorzittingen en steunverklaringen in het Europees Parlement, het Amerikaanse Congres, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Hongarije, Nieuw Zeeland, Australië, Japan, India, Filippijnen, Cambodja, Canada, Noorwegen, Zwitserland en Zuid-Afrika. Tijdens de top van de G20 in juni in Toronto riep INPaT in een brief aan Stephen Harper, de premier van Canada, de leiders van de G20 op om Tibet op de agenda te plaatsen en er bij China op aan te dringen om de dialoog met de Tibetaanse regering in ballingschap te hervatten.

20


INPaT uitte in een brief aan de Chinese president Hu Jintao haar bezorgdheid over de verdwijning van de 11de Panchen Lama van Tibet. In december riep INPaT de Chinese autoriteiten nogmaals op om mensenrechtenexperts van de VN toe te laten tot Gedhun Choekyi Nyima, om informatie te verkrijgen over zijn verblijfplaats. In juni veroordeelde INPaT de Nepalese regering voor de gedwongen repatriëring van drie Tibetaanse vluchtelingen naar Tibet. Daarmee schond Nepal de ‘Gentlemen’s Agreement’ met de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN uit 1989. Volgens deze overeenkomst moet de Nepalese regering de Tibetaanse vluchtelingen een vrije doorgang naar India bieden. Tijdens de viering in september van 50 jaar Tibetaanse democratie in ballingschap organiseerde NSICT een bezoek van leden van INPaT aan Bylakuppe, Zuid-India. Achttien parlementariërs namen aan de viering deel. De Dalai Lama nam tijdens deze viering een gouden onderscheiding van het Tibetaanse volk in ontvangst, waarmee de Tibetanen hun dankbaarheid toonden voor zijn leiderschap en inzet voor de democratie voor de Tibetanen in ballingschap. Meer dan 20.000 Tibetanen namen deel aan de festiviteiten. Tevens organiseerde NSICT in Bylakuppe een seminar over autonomie in Tibet. In de slotverklaring riep INPaT de Chinese regering op om het

Tsering Jamp en INPaT-delgatie met Dalai Lama, Bylakuppe september 2010

Memorandum for Genuine Autonomy for the Tibetan People uit 2008 de basis te laten vormen voor een substantiële discussie met de Tibetaanse regering in ballingschap. Daarnaast besloot INPaT om in 2011 een internationale conferentie over autonomie voor Tibet te organiseren.

‘Het van Tibetaanse zijde gepresenteerde “Memorandum on Autonomy” is door China bestempeld als separatistisch document, dat is betreurenswaardig. Het is niet waar en het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de wereld begrijpt en weet waar de Tibetanen om vragen. […] Wij hebben autonomie ervaren in onze Europese landen, waar het mogelijk was om minderheden te accepteren en het was toegestaan om hun taal, religie en educatie uit te oefenen.’ Thomas Mann Medevoorzitter INPaT Werkgroep en voorzitter Tibet InterGroep in het Europees Parlement , september 2010

21


In een verklaring drong INPaT bij China aan op het stopzetten van het Chinese beleid dat er toe leidt dat de Tibetaanse nomaden zich onder dwang moeten vestigen. Door dit beleid worden de traditionele nomadische levensstijl en unieke Tibetaanse cultuur bedreigd. In oktober vond wereldwijd onder Tibetanen in ballingschap de eerste ronde plaats van de verkiezingen voor het Tibetaanse parlement en de nieuwe premier (Kalon Tripa). In Nepal verbood de Nepalese regering de Tibetanen hun stem uit te brengen en de autoriteiten confisceerden de stembiljetten. INPaT drong er bij de Nepalese regering op aan om de democratische rechten van de Tibetanen te respecteren en de stembiljetten aan de Tibetanen terug te geven. In oktober riep de INPaT China op om Liu Xiaobo vrij te laten. Dat gebeurde na de nominatie van deze Chinese mensenrechtenverdediger voor de Nobelprijs van de Vrede in 2010. Nepalese politie arresteert Tibetaanse demonstrant, Kathmandu maart 2010

Op 10 december, de International Dag van de Mensenrechten, riep IN-

PaT China op tot het intrekken van de patriottische heropvoedingcampagnes in kloosters in Tibet en van de Chinese regelgeving de ‘Regulation on Management Measures for the Reincarnation of Living Buddhas in Tibetan Buddhism’. In 2007 voerde China de regel in waarin alle Tibetaanse reïncarnaties door de autoriteiten moeten worden goedgekeurd.

Resultaten en Ontwikkelingen In 2010 sloten nieuwe parlementariërs zich bij het INPaT aan. Het netwerk gaf een groot aantal verklaringen over Tibet uit. De Nepalese regering werd veroordeeld voor het verbieden van de verkiezingen voor de Tibetaanse regering in ballingschap. INPaT drong er bij de G20-top in Toronto op aan om Tibet op de agenda te plaatsen. Tijdens de viering van 50 jaar Tibetaanse democratie in ballingschap vond er een bijzondere ontmoeting plaats tussen INPaT-parlementariërs en 20.000 Tibetanen, waaronder de Dalai Lama. De delegatie verzekerde de Tibetanen dat INPaT zich zal blijven inzetten voor de Tibetaanse zaak en in maart 2011 tijdens de Tibetaanse verkiezingen een waarnemingsmissie zal organiseren. In 2011 zal NSICT zich inzetten om INPaT en de activiteiten van het netwerk uit te breiden, zoals de organisatie van een conferentie over autonomie voor Tibet, het opzetten van een website om de onlineactiviteiten van INPaT te faciliteren en het bij het netwerk betrekken van nieuwe parlementariërs.

22


2

Mensenrechten bevorderen in Tibet •

Doelstelling Bewustwording vergroten over de mensenrechtenschendingen in Tibet

De mensenrechtensituatie in Tibet liet in 2010 helaas geen verbetering

middels politieke lobby,

zien. In tegendeel, sinds de voorjaarsprotesten in Tibet in 2008 nam de

publiekscampagnes en via

onderdrukking en vervolging in Tibet toe. Naast willekeurige detentie, ver-

de media.

dwijningen en martelingen werden Tibetaanse mensenrechtenverdedigers, milieuactivisten, intellectuelen, schrijvers, musici en kunstenaars systematisch vervolgd.

Ondanks de strenge controle, repressie en censuur vonden er in Tibet in 2010 veel vreedzame demonstraties plaats. Deze trokken nauwelijks media-aandacht. Kernthema’s in 2010: • B evorderen van religieuze vrijheid, vrijheid van meningsuiting en van de sociale -, economische -, en culturele rechten van Tibetanen in Tibet. • Vrijlating van politieke gevangenen, de stopzetting van martelingen en verdwijningen in Tibet; • Effectief gebruik maken van de VN Mensenrechtenraad, comités en Speciale Rapporteurs om de mensenrechtenschendingen in Tibet onder de aandacht te brengen; • B escherming van Tibetaanse vluchtelingen in Nepal.

Lhamo Tso voert actie voor haar man Dhondup Wangchen, Dharamsala 2010

23


Vrijheid van Meningsuiting in Tibet

Doelstelling

In 2010 waren Tibetaanse schrijvers en kunstenaars opnieuw het doelwit

Bevorderen van de vrijheid

een campagne om greep te krijgen op cultuuruitingen zoals muziek, Tibe-

van meningsuiting en religi-

taanse weblogs, literatuur en films. Alle uitingen van de Tibetaanse iden-

euze vrijheid in Tibet.

titeit worden bestempeld als reactionair. Gedurende het jaar voerde NSICT

van strenge censuur door de Chinese regering. In 2009 startte China met

campagne tegen de vervolging van onder andere Dhondup Wangchen, Karma Samdrup, Rinchen Samdrup, Chime Namgyal en Shogdung. De Tibetaanse schrijver Shogdung werd vroegtijdig vrijgelaten na een Urgent Action-campagne van NSICT en andere Tibet-groepen. Shogdung werd vervolgd naar aanleiding van zijn boek The Line between sky and earth. In zijn publicatie schrijft hij kritisch over het Chinese beleid in Tibet. NSICT werkte mee aan de vertaling en de verspreiding van zijn boek. In 2011 komt de Engelstalige versie uit. In de zomer werden de drie jonge Tibetaanse schrijvers Buddha, Kelsang Jinpa en Dhonko uit Oost-Tibet opgepakt en in december veroordeeld voor drie tot vier jaar celstraf wegens hun artikelen over de protesten in Tibet in 2008, die zij publiceerden in het tijdschrift Shar Dungri (Oostelijke Ontwakende Sneeuwberg). Hun publicatie staat in China inmiddels op de verboden lijst. Shogdung

Buddha

Kelsang Jinpa

Dhonko

‘In een jaar dat zich ontwikkelde tot een razende storm […] konden wij niet inactief blijven. […] We deden dat uit de pijn om gescheiden te zijn van de tienduizenden zielen die in de greep werden gehouden door dit betreurenswaardige geweld en om de kwellende dorst naar vrijheid, democratie en gelijkheid, want zij die dat zouden moeten bezitten, beschikken daar niet over.’ Shar Dungri, 2008

24


Vreedzame mars voor Tibet, Den Haag 10 maart 2010

In juli werd Kalsang Tsultrim gearresteerd. Hij maakte en distribueerde een video over de Tibetaanse geschiedenis en aspiraties van Tibetanen in Tibet. NSICT schreef een appel aan de VN Speciale Rapporteur Inzake Vrijheid van Religie en Geloof om aandacht te vragen voor deze Tibetaanse schrijvers en filmmaker. In oktober protesteerden Tibetaanse leerlingen tegen nieuwe maatregelen van de Chinese regering die het Chinees wil invoeren als voertaal in het middelbaar onderwijs. De protesten begonnen in Oost-Tibet en verspreidden zich snel naar andere delen van Tibet. Op 20 oktober demonstreerden er 8.000 leerlingen. Dit maakte de studentenprotesten tot de grootste protesten sinds de opstanden in 2008. Studenten demonstreren tegen verbod op gebruik Tibetaanse taal, Oost-Tibet oktober 2010

25


NSICT lobbyde met succes bij het Europees Parlement voor een resolutie hierover. Daarin werd het hardhandige optreden van China tegen de Tibetaanse cultuur, taal, religie en andere fundamentele rechten van de zes miljoen Tibetanen veroordeeld. In 2010 nam de Chinese controle over kloosters in Tibet toe. De ‘patriottische heropvoedingcampagnes’ werden geïntensiveerd. Monniken moeten over de ideologie van de Communistische Partij leren en de Dalai Lama afzweren. Vooral de kloosters Drepung, Kirti en Labrang ondervonden extra beperkingen.

Op dit moment vinden in Tibet inhumane en oneerlijke behandelingen van begaafde en onschuldige mensen plaats. Velen zijn gearresteerd, gevangengenomen of onderworpen aan andere ondenkbare vervolging. Dat is waarom ik zal doorgaan als persoonlijk nieuwskanaal - het is het wapen van de machtelozen. Dit wapen is gemaakt van woorden - het is ironisch geweldloos maar ook niet-coöperatief. Zijn kracht komt uit onze godsdienst, tradities en cultuur. Het komt ook uit onze huidige benarde toestand, die de bron vormt van mijn kracht om terug te vechten en nooit op te geven. Tsering Woeser Uitreiking ‘Courage in Journalism Award’ van International Women’s Media Foundation aan Woeser, 19 oktober 2010 Tsering Woeser, bekende Tibetaanse schrijfster en blogger

Resultaten en Ontwikkelingen Tibetaanse intellectuelen, waaronder schrijvers, waren in 2010 doelwit van Chinese vervolging. NSICT voerde campagnes om hun situatie breed onder de aandacht te brengen. Door acties van NSICT en Tibet-groepen werd de bekende Tibetaanse schrijver Shogdung vervroegd vrijgelaten. NSICT publiceerde een speciaal rapport over de vervolging van Tibetaanse schrijvers en kunstenaars. In 2011 zal NSICT zich blijven inzetten om de vrijheid van meningsuiting in Tibet te waarborgen. NSICT gaat campagne voeren tijdens de internationale boekenbeurs in september in Peking.

26


Politieke Gevangenen, Marteling en Verdwijningen in Tibet Doelstelling Sinds de protesten in 2008 zitten in Tibet honderden

Bewerkstelligen van de vrij-

Tibetaanse politieke gevangenen vast en er worden

lating van politieke gevan-

nog steeds honderden Tibetanen vermist. Mensen

genen in Tibet.

worden willekeurig gearresteerd, gemarteld, er vinTenzin Deleg Rinpoche

Stopzetten van willekeurige

den verdwijningen plaats en dissidenten ondervinden

detenties, martelingen en

strenge beperkingen. Er heerst een permanente sfeer

verdwijningen in Tibet.

van angst onder de bevolking. De toekenning in 2010 van de Nobelprijs voor de Vrede aan Liu Xiaobo was bemoedigend voor mensenrechtenverdedigers in Tibet en wereldwijd. Veel Tibetaanse mensenrechtenverdedigers zijn op internationaal niveau minder bekend dan Liu Xiaobo, zoals Runggye Adak, Tenzin Deleg Rinpoche, Karma Samdrup, Dhondup Wangchen en Tsering Woeser. Velen van hen zitten lange gevangenisstraffen uit omdat zij zich, met groot persoonlijk risico voor henzelf en hun families, hebben uitgesproken over de fundamentele rechten van het Tibetaanse volk.

Runggye Adak

NSICT maakte in 2010 een speciaal informatiepakket met

Actiekaart Missing Voices

profielen en beeldmateriaal over de politieke gevangenen in Tibet. Deze informatie werd gebruikt in publiekscampagnes, zoals de ‘Missing Voices-campagne’. Duizenden NSICT-donateurs ondertekenden de petitie gericht aan de Chinese president Hu Jintao, waarin werd opgeroepen tot de onvoorwaardelijke vrijlating van alle Tibetaanse politieke gevangenen. De petitie werd op 10 december, de Internationale Mensenrechtendag, naar hem gezonden. In het kader van de EU-China Mensenrechtendialoog leverde NSICT achtergrondinformatie en een lijst met Tibetaanse politieke gevangenen. Deze lijst werd door de EU aan hun eigen lijst met urgente gevallen toegevoegd. In maart lanceerde NSICT tijdens het Movies that Matter Filmfestival van Amnesty International samen met de Tibetaanse filmmaker en ex-politiek gevangene Ngawang Choephel opnieuw de campagne voor de vrijlating van Dhondup Wangchen. Deze laatste maakte in het geheim de documentaire ‘Leaving Fear Behind’ en zit daar een zesjarige gevangenisstraf voor uit. NSICT overhandigde een exemplaar van de petitie aan de Mensenrechten Ambassadeur Arjan Hamburger.

27

Rebiya Kadeer en Ngawang Choepel tijdens Movies that Matter Filmfestival, Den Haag maart 2010


Petitiekaart Dhondup Wangchen

In 2010 organiseerde NSICT een Europese spreektour voor Lhamo Tso, de echtgenote van Dhondup Wangchen. Om aandacht voor haar man te vragen bezocht zij Berlijn, Zurich, Brussel, Parijs en Amsterdam. Zij vroeg steun voor haar man bij politici, nam deel aan publieke lezingen en gaf interviews. Tevens organiseerde Amnesty International een publieke lezing en een paneldiscussie met Lhamo Tso. Daarnaast werd Leaving Fear Behind vertoond. NSICT organiseerde ook een speciale bijeenkomst waarbij onze donateurs Lhamo Tso persoonlijk konden ontmoeten. In mei werd de Tibetaan Sonam Tsering ter dood veroordeeld vanwege zijn deelname aan de protesten in maart 2008. Hij is inmiddels de zevende Tibetaan van wie bekend is dat hij naar aanleiding van deelname aan deze protesten ter dood veroordeeld is. NSICT drong bij Europese regeringen aan om de Chinese autoriteiten te veroordelen voor deze doodvonnissen.

Lezing Lhamo Tso bij Amnesty International, Amsterdam oktober 2010

Het International Tibet Support Network en NSICT drongen bij de Chinese autoriteiten via een schrijfactie aan op een noodzakelijke medische behandeling en op vrijlating van de religieuze leider Tenzin Deleg Rinpoche. Hij zit sinds 2004 een levenslange straf uit. NSICT zette de campagne voor zijn vrijlating voort. Karma Samdrup, Rinchen Samdrup en Chime Namgyal zijn Tibetaanse broers die bekend staan voor hun inzet voor het milieu in Tibet. Alle drie werden zonder eerlijk proces veroordeeld tot lange gevangenisstraffen en heropvoeding in werkkampen. ICT publiceerde het rapport ‘A Sharp knife over his head: The trial and sentencing of three environmentalist brothers in Tibet’, met achtergrondinformatie en analyses over de ernstige tekortkomingen van het Chinese rechtssysteem. De oudste broer Karma Samdrup is een vooraanstaand milieuactivist en filantroop. Hij werd tot vijftien jaar gevangenisstraf veroordeeld. NSICT voerde samen met het International Tibet Support Network campagne voor hun vrijlating. Rinchen Samdrup, Chime Namgyal, Karma Samdrup

Op 25 april 2010 vierde NSICT de 21ste verjaardag van de 11e Panchen Lama, Gedun Choekyi Nyima. Hij verdween 17 mei 1995 nadat hij door de Dalai Lama als Panchen Lama was erkend. Zijn verblijfplaats is sindsdien onbekend. De Chinese autoriteiten weigeren tot op de dag van vandaag informatie te geven over zijn verblijfplaats, ondanks verzoeken door regeringen, internationale mensenrechtenorganisaties en de VN om een onafhankelijke onderzoeksmissie tot hem toe te laten.

28


NSICT en de Tibet Support Groep Nederland zonden als onderdeel van hun doorgaande campagnes voor de Panchen Lama een memorandum naar de Chinese president Hu Jintao met het verzoek om een internationaal onderzoeksteam tot hem toe te laten, zoals in 2005 door het VN-Comité voor de Rechten van het Kind was verzocht.

Resultaten en Ontwikkelingen In 2010 zaten er honderden Tibetanen gevangen en werden er nog honderden anderen in Tibet vermist. Een groot aantal daarvan, waaronder de Panchen Lama, Tenzin Deleg Rinpoche en Dhondup Wangchen kregen speciale aandacht van NSICT. Zo organiseerde NSICT een Europese spreektour voor Lhamo Tso, de echtgenote van Dhondup Wangchen. Met de actie tegen de veroordeling van de drie broers Karma Samdrup, Rinchen Samdrup en Chime Namgyal bracht NSICT de tekortkomingen van het Chinese rechtssysteem onder de aandacht. In 2011 gaat NSICT door met haar campagne voor de vrijlating van politieke gevangenen in Tibet. NSICT blijft ook gebruik maken van de VN-mechanismen om aandacht voor hen te vragen. NSICT gaat waar mogelijk de families van Tibetaanse politieke gevangenen ondersteunen. Wij zullen de actuele ontwikkelingen op mensenrechtengebied in Tibet nauwgezet volgen en zo nodig reageren met acties, lobby en het zoeken van publiciteit.

VN-Mensenrechtenraad en VN-comités De VN-Mensenrechtenraad biedt een belangrijk podium om de mensenrechtenschendingen in Tibet onder de aandacht te brengen. In 2010 maakte NSICT effectief gebruik van de Mensenrechtenraad in Genève door het afleggen van verklaringen, het organiseren van briefings en door directe lobby bij regeringsvertegenwoordigers en NGO’s. NSICT legde een verklaring af over religieuze vrijheid in Tibet en over de 11de Panchen Lama, die in 1995 op 6-jarige leeftijd door de Chinese autoriteiten werd ontvoerd. Sindsdien is zijn verblijfplaats onbekend. Samen met mensenrechtenorganisaties zoals het Tibetan

Leslie Butterfield van ICT VS bij VN-Mensenrechtenraad, maart 2010

Centre for Human Rights and Democracy en de Unrepresented Nations and Peoples Organisation organiseerde NSICT een briefing over de situatie van de Tibetaanse nomaden, die zich door Chinees beleid gedwongen moeten vestigen. Door dit beleid worden ze economisch en sociaal achtergesteld, en wordt hun traditionele leefstijl ernstig aangetast.

29


Tijdens de VN-Mensenrechtenraad in juni riep NSICT in een verklaring de Chinese regering op om mee te werken aan een onafhankelijk onderzoek naar de Chinese censuur van Tibetaanse intellectuelen. Tevens presenteerde NSICT daar haar nieuwe rapport, ‘A Raging Storm. Het rapport gaat over de toename van de vervolging van schrijvers, kunstenaars en milieuactivisten in Tibet. In november overhandigde NSICT aan de VN ‘Working Group Universal Periodic Review on Nepal’ (UPR) een rapport over de economische -, sociale - en religieuze rechten van Tibetaanse vluchtelingen die in Nepal wonen en de restricties en gevaren die de Tibetaanse vluchtelingen ondervinden op doortocht door Nepal naar India. In 2010 leverde NSICT informatie aan de VN-Speciale Rapporteurs, zoals de Speciale Rapporteurs inzake Martelingen, Gedwongen Verdwijningen, en Vrijheid van Meningsuiting. De Speciale Rapporteur inzake het Recht op Voedsel, Olivier De Schutter, bezocht in december China. Hij uitte in zijn rapport bezorgdheid over de economische achterstelling van Tibetanen in Tibet.

‘Nomadische herders in de westelijke provincies en autonome regio’s hebben te maken met toenemende druk op hun toegang tot land. […] Om nomaden in een situatie te plaatsen “waarin zij geen andere opties hebben dan hun vee te verkopen en zich opnieuw te vestigen”, zoals gedaan is in het door China beheerste Tibet en Binnen Mongolië, is een schending van hun recht op voedsel.’ Olivier De Schutter Speciale Rapporteur inzake het Recht op Voedsel, 2009

Op 10 december, de Internationale Mensenrechtendag, rondde NSICT haar campagne gericht aan VN Secretaris-generaal Ban Ki-moon af door duizenden handtekeningen naar hem te zenden. In de petitie werd hem verzocht: bij China aan te dringen op vrijlating van alle Tibetaanse politieke gevangenen; een speciale VN-gezant voor Tibet te benoemen om de mensenrechtensituatie in Tibet te onderzoeken; en om de Dalai Lama te ontmoeten om te spreken over hoe de VN kan bijdragen aan een oplossing voor de Tibetaanse kwestie. NSICT-campagne gericht aan VN Secretaris-generaal Ban Ki-moon

30


Resultaten en Ontwikkelingen Bij de VN Mensenrechtenraad legde NSICT in 2010 een groot aantal verklaringen af, zoals over de sociale en economische rechten van de Tibetanen. De positie van de nomaden in Tibet kreeg extra aandacht. Na zijn bezoek aan China gaf de Speciale Rapporteur inzake het Recht op Voedsel een verklaring af waarin hij zijn zorgen uitte over de economische situatie van de Tibetanen in Tibet. NSICT rondde haar campagne gericht aan VN Secretaris-generaal Ban Ki-moon af en zond duizenden handtekeningen naar hem. In november bracht NSICT in Genève tijdens de bijeenkomst van de VN ‘Working Group Universal Periodic Review on Nepal’ (UPR) de situatie van de Tibetaanse vluchtelingen in Nepal onder de aandacht. De VN Mensenrechtenmechanismen blijven in 2011 voor NSICT belangrijk om de mensenrechtensituatie in Tibet onder de aandacht te brengen. In 2011 gaat NSICT het vervolgproces van de UPR over Nepal volgen en de lobby bij de VN en regeringen over de Tibetaanse vluchtelingen in Nepal voortzetten.

Bescherming van Tibetaanse Vluchtelingen Als gevolg van de toenemende repressie in Tibet vluchten jaarlijks honder-

Doelstelling

den Tibetanen onder barre omstandigheden via Nepal naar India. In 2010 waren dit er naar schatting zevenhonderd. De aangescherpte Chinees-

Onder de aandacht brengen van de situatie van Tibet-

Nepalese grenscontroles maken deze vlucht steeds gevaarlijker.

aanse vluchtelingen in Nepal en India.

In juni leverden de Nepalese autoriteiten drie Tibetanen aan China uit. Daarmee schond de Nepalese regering het ‘gentlemen’s agreement’ uit

Zorg dragen dat Tibetaanse

1989 met de VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen. Het was de

vluchtelingen veilig via Ne-

eerste keer sinds 2003 dat Tibetaanse vluchtelingen gerepatrieerd werden.

pal kunnen doorreizen naar

In een brief aan de Nepalese premier Madhav Kumar Nepal veroordeelde

India.

INPaT de repatriëring en riep op de incidenten te onderzoeken en de rechten van de Tibetaanse vluchtelingen te beschermen. De Field Teams van NSICT in Nepal en India spelen een belangrijke rol bij het ondersteunen van Tibetaanse vluchtelingen. Deze teams interviewden de nieuw gearriveerde vluchtelingen. De vergaarde informatie vormt een belangrijke bron voor NSICT-rapporten en communicatiestrategie. Onze Field Teams zorgden in 2010 waar mogelijk ook voor humanitaire noodhulp aan de Tibetaanse vluchtelingen in Nepal.

31

Demonstratie bij Nepalese ambassade, New York 2010


Net gearriveerde Tibetaanse vluchtelingen bij Reception Centre, Kathmandu

In 2010 werkte NSICT samen met hulporganisaties in Nepal, zoals het Tibetaanse Reception Centre, de Tibetaanse gemeenschap in Nepal en Nepalese mensenrechtenorganisaties. Daarnaast lobbyde NSICT in Kathmandu bij westerse ambassades en de VN-Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen om de Tibetaanse Vluchtelingen te beschermen. In november leverde NSICT een rapport over de situatie van Tibetaanse vluchtelingen in Nepal aan het VN Comité ‘Universal Periodic Review on Nepal’. De VN toetst regelmatig de naleving van de mensenrechtenverplichtingen van haar lidstaten. In 2010 was Nepal aan de beurt. Bij de EU en Europese regeringen lobbyde NSICT om er bij de Nepalese regering op aan te dringen om de rechten van de Tibetaanse vluchtelingen te respecteren, zowel de Tibetaanse vluchtelingen die in Nepal wonen als zij die doorreizen naar India. Als enige Tibet-organisatie geeft NSICT jaarlijks een vluchtelingenrapport uit. ‘Dangerous Crossing’ geeft een overzicht van de kernproblemen die de Tibetaanse vluchtelingen op doortocht via Nepal naar India ondervinden en geeft aanbevelingen aan de Nepalese regering, de VN-Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen en westerse regeringen. De Chinese invloed in Nepal wordt steeds groter. Naast politieke druk biedt China Nepal onder andere voedselhulp, steun bij infrastructuurprojecten en logistieke hulp bij de grens. China vroeg openlijk aan Nepal om Tibet-activiteiten te beteugelen. Alle activiteiten, zelfs religieuze en culturele bijeenkomsten, worden door de Nepalese regering als anti China beschouwd. In oktober 2010 verbood de Nepalese regering Tibetanen deel te nemen aan de verkiezingen voor het Tibetaanse parlement en de premier van de Tibetaanse regering in ballingschap. In een speciale mailing bracht NSICT de urgente situatie van de Tibetaanse vluchtelingen onder de aandacht van haar donateurs. Na hun gevaarlijke tocht door de Himalaya komen de vluchtelingen uitgeput en berooid in Nepal aan en hebben ze dringend humanitaire steun nodig. Veel donateurs steunden onze actie met een genereuze extra bijdrage.

32


Resultaten en Ontwikkelingen In 2010 vluchtten via Nepal meer dan zevenhonderd Tibetanen naar India. De Field Teams van NSICT in Nepal en India interviewden vluchtelingen over de mensenrechtensituatie in Tibet. Met die informatie bracht NSICT de schendingen van de mensenrechten onder de aandacht van de VN, de EU en westerse regeringen. NSICT’s ‘Dangerous Crossing’ is het enige rapport dat jaarlijks over de Tibetaanse vluchtelingenproblematiek wordt uitgegeven. In 2010 werden drie Tibetaanse vluchtelingen door Nepal naar Tibet gerepatrieerd. INPaT veroordeelde deze Nepalese actie. Het Europees Parlement nam in juni een resolutie aan over Nepal, waarin ook de behandeling van de Tibetaanse vluchtelingen door de Nepalese regering scherp werd veroordeeld. NSICT zal in 2011 bij de UNHCR en regeringen lobbyen voor aandacht voor de Tibetaanse vluchtelingen in Nepal. NSICT zal in Genève deelnemen aan de jaarlijkse bijeenkomst van de VN-Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen over de vluchtelingen in Nepal. Het rapport Dangerous Crossing zal worden uitgebracht.

Internationale Mensenrechtendag De VN stelt op 10 december, de Internationale Dag van de Mensenrechten,

Doelstelling •

De mensenrechtensituatie

de verdedigers van mensenrechten centraal. Om solidariteit te betuigen

in Tibet breed onder de

aan de mensenrechtenverdedigers in Tibet en China organiseerde NSICT

aandacht brengen.

samen met de Tibet Support Groep Nederland en de Tibetaanse Gemeenschap Nederland een manifestatie bij de Chinese ambassade onder het motto: ‘Speak up for the Tibetan heroes!’ In een memorandum werd de Chinese regering opgeroepen om: • de onvoorwaardelijke vrijlating van alle Tibetaanse politieke gevangenen; • rectificatie van het VN Convenant over Civiele en Politieke Rechten; • het invoeren van mensenrechtenhervormingen in Tibet; • het hervatten van de dialoog met de Dalai Lama en de Tibetaanse regering in ballingschap. De toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede in 2010 aan Liu Xiaobo was bemoedigend voor mensenrechtenverdedigers wereldwijd. Hij vertegenwoordigt de groeiende stem onder Chinese intellectuelen, die stelt dat een vreedzame oplossing voor Tibet ook in het belang van het Chinese volk is. In Tibet zijn veel mensenrechtenverdedigers die op internationaal niveau minder bekend zijn dan Liu Xiaobo, zoals Runggye Adak, Tenzin Deleg Rinpoche, Karma Samdrup, Dhondup Wangchen en Tsering Woeser. Velen van hen zitten lange gevangenisstraffen uit. Voor deze Tibetanen vroeg NSICT op 10 december extra aandacht.

33

NSICT-actiekaart voor Tibetaanse mensenrechtenverdedigers, december 2010


Resultaten en Ontwikkelingen De toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede in 2010 aan Liu Xiaobo werd door NSICT gebruikt om extra aandacht te genereren voor de mensenrechtenverdedigers in Tibet. In dat kader organiseerde NSICT activiteiten samen met andere mensenrechtenorganisaties. Ook in 2011 zal NSICT via de Internationale Mensenrechtendag er naar streven brede aandacht voor de mensenrechtensituatie in Tibet te verkrijgen.

Tibetanen demonstreren bij Chinese ambassade voor Tibetaanse mensenrechtenverdedigers, Den Haag 10 december 2010

34


3

Overige Programma’s Naast haar kernactiviteiten zette NSICT in 2010 zich in voor een aantal andere activiteiten die het realiseren van de hoofddoelen van NSICT ondersteunen.

Tibetan Outreach Doelstelling

De toekomst van Tibet moet vooral worden vormgegeven door de Tibetanen zelf. Daarom werkte NSICT samen met het Tibetaanse parlement, de

Stimuleren van jonge

Tibetaanse regering in ballingschap en Tibetaanse organisaties in India,

Tibetanen om politieke

Nepal en Europa bij verschillende activiteiten en uitwisselingsprogramma’s.

leiderschapsvaardigheden te vergroten.

In juni was NSICT medeorganisator van een Europese tour van Penpa

om op economisch terrein

Tsering, de voorzitter van het Tibetaanse parlement in ballingschap. Hij

zelfvoorzienend te worden.

bezocht acht Europese landen en sprak met regeringsleiders en parlementsleden, mensenrechtenorganisaties, media en leden van de Tibetaanse

Tibetanen in staat stellen

Bevorderen van contacten tussen Westerse en Tibet-

gemeenschap.

aanse parlementariërs. In september vierden Tibetanen vijftig jaar democratie in ballingschap. NSICT organiseerde een reis voor achttien parlementariërs van INPaT uit verschillende landen. Zij namen deel aan de viering en aan een seminar met het Tibetaanse parlement om de samenwerking tussen parlementariërs uit westerse landen en het Tibetaanse parlement in ballingschap te bevorderen. NSICT faciliteerde de Europese tour van de Tibetaanse mensenrechtenactivist Lhakpa Tsering uit New York. Hij reed op een motor door 22 landen om aandacht te vragen voor de situatie in Tibet. Zijn bezoek viel samen met het bezoek aan Nederland van de hoge Tibetaanse geestelijk Lhakpa Tsering, Den Haag oktober 2010

35


Deelnemers Young Tibetan Professionals Conference, Dharamsala september 2010

leider Sakya Trinzin Rinpoche. Lhakpa Tsering sprak de aanwezige Tibetanen toe over het doel van zijn reis en drong er bij hen op aan om zich ook actief voor de Tibetaanse zaak in te zetten. In november was NSICT medeorganisator van de Young Tibetan Professionals conferentie in India. Deze conferentie biedt een platform waar Tibetanen met verschillende achtergrond ervaringen kunnen uitwisselen en hun netwerk kunnen vergroten.

In december was NSICT voor de vierde maal medeorganisator van de Tibetan Youth Leadership Training in India. De deelnemers waren afkomstig van Tibetaanse scholen in India en Nepal. Meer dan tweehonderd middelbare scholieren, studenten en jonge professionals grepen de kans om leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen. Ze volgden workshops over Tibetaanse democratie in ballingschap, internationale betrekkingen en Tibet, mensenrechten, VN-mensenrechtenmechanismen en media. Deelnemers Tibetan Youth Leadership Training, Dharamsala september 2010

‘Kinderen, nu zijn jullie allemaal jong, maar met de dag zullen jullie opgroeien tot goede, gezonde, nobele en goed uitziende Tibetanen. Ik kijk naar jullie met de allergrootste hoop. In de toekomst zullen jullie de verantwoordelijkheden dragen voor Tibet’s religie, politiek en regering en daarom moeten jullie grondig de geschiedenis, tradities en taal kennen … naast het krijgen van een moderne opleiding’ De Dalai Lama

36


NSICT maakte het voor jonge Tibetanen uit Nederland financieel mogelijk om deel te nemen aan het tweede Europese Tibetaanse Congres, dat in Zürich plaatsvond. Daarbij participeerden veel jonge Tibetanen uit heel Europa aan discussies, mediatrainingen en het voeren van publiekscampagnes over mensenrechten in Tibet. In 2010 lobbyde NSICT met succes bij de EU voor ontwikkelingsprojecten voor Tibetanen in Tibet.

Resultaten en Ontwikkelingen Het direct ondersteunen van Tibetanen is een belangrijk onderdeel van het werk van NSICT. In 2010 was NSICT medeorganisator van trainingen en workshops voor jonge Tibetanen om leiderschapscapaciteiten te ontwikkelen. Meer dan tweehonderd jongeren volgden dit voor toekomstige generaties belangrijke programma. Een door NSICT opgezet uitwisselingsprogramma maakte het mogelijk dat Tibetaanse parlementariërs in direct gesprek kwamen met parlementariërs uit westerse landen. Deze contacten droegen bij aan het bevorderen van democratie in ballingschap. Door NSICT’s lobbyactiviteiten stelde de EU geld beschikbaar voor projecten in Tibet. In 2011 zal NSICT een INPaT-missie organiseren om de Tibetaanse verkiezingen van het parlement en de premier in ballingschap te monitoren. NSICT zal een Europese spreektour organiseren voor nieuwe leden van het Tibetaanse parlement. NSICT zet in samenwerking met Tibetaanse organisaties in India de jaarlijkse training van jonge Tibetanen voort.

Chinese Outreach

Doelstelling

Het opbouwen van wederzijds vertrouwen tussen Chinezen en Tibetanen is

Vergroten van de bewust-

onontbeerlijk voor beide volken. Om een dialoog tussen hen te bevorderen,

wording van de Chinese

organiseerde NSICT in 2010 activiteiten voor in Nederland en Europa wo-

burgers over de situatie in

nende Chinese academici, kunstenaars en mensenrechtenverdedigers.

Tibet. •

Bevorderen van toenadering

Steeds meer

tussen Chinezen en Tibeta-

Chinese intel-

nen.

lectuelen en mensenrechtenverdedigers in China, zoals Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo en Wang Lixiong, spreken zich uit over Tibet. Zij waren mede-ondertekenaars van een brief aan de toenmalige Chinese president Jiang Zemin in september 1996. De brief onderschrijft het recht op Tibetaanse zelfbeschikking en het belang van een dialoog met de Dalai Lama.

37

Lui Xiaobo pleit voor dialoog met Dalai Lama


‘Om echt een “brede Chinees-Tibetaanse eenheid” te bewerkstelligen, moeten de Han-Chinezen leren om het geloof van het Tibetaanse volk te respecteren. En de beste manier om dit respect te tonen, is om de spirit van het Land van de Sneeuw, de Dalai Lama, terug te laten keren naar Tibet.’ Liu Xiaobo

Tibet Observer, Chineestalige NSICT-nieusbrief

NSICT werkte in 2010 bij internationale forums zoals de VN en de EU samen met Chinese mensenrechtenorganisaties als Human Rights in China en de Wei Jingsheng Foundation. Via ICT’s Chineestalige nieuwsbrief ‘Liaowang Xizang’ (Tibet Observer) informeerde NSICT Chinese intellectuelen en mensenrechtenverdedigers in Europa over Tibet. De database van de mailinglijst is in 2010 uitgebreid. NSICT faciliteerde ontmoetingen tussen leden van de European Tibetan Chinese Friendschip Association. Deze organisatie biedt een belangrijk platform waar Tibetanen en Chinezen een dialoog met elkaar kunnen aangaan om zo het begrip tussen beide volken te bevorderen.

Resultaten en Ontwikkelingen NSICT greep de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede aan Liu Xiaobo aan om te tonen dat het verbeteren van de mensenrechten in Tibet ook in het belang is van China. Samenwerking en solidariteit tussen Chinese en Tibetaanse mensenrechtenorganisaties zijn belangrijk en NSICT speelde daar in 2010 een rol in. NSICT zet in 2011 haar Chinese Outreach-programma voort om de toenadering en samenwerking tussen Chinezen en Tibetanen te bevorderen, want dat is onontbeerlijk om de mensenrechten en democratie in China en Tibet te verwezenlijken.

38


Herdenking Tibetaanse Volksopstand 10 maart 1959 Wereldwijd wordt jaarlijks op 10 maart de Tibetaanse

Doelstelling

Volksopstand in Lhasa van 1959 herdacht. De opstand tegen de Chinese onderdrukking werd door het Chinese

Herdenken van de Tibetaanse volksopstand in 1959

Volksbevrijdingsleger bloedig neergeslagen.

tegen de Chinese bezetting. NSICT organiseerde samen met de Tibet Support Groep

Aandacht generen voor de

Nederland en de Tibetaanse Gemeenschap in Nederland

aanhoudende mensenrech-

een herdenking in Den Haag. Op het Plein sprak Groen

tenschendingen in Tibet.

Links Kamerlid Mariko Peters de aanwezigen toe over het belang van Nederlandse politieke steun voor Tibet. Poster Tibetaanse Volksopstand, 10 maart 2010

Ruim 150 Tibetanen en Tibet-supporters liepen daarna in een stille tocht van het parlement naar de Chinese ambassade. Daar werd de 10 maart Verklaring van de Dalai Lama voorgedragen. De organisatoren boden de Chinese ambassadeur een memorandum aan.

Harry van Bommel (SP) spreekt bij Chinese ambassade, 10 maart 2010

Viering 75ste verjaardag van de Dalai Lama Ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de Dalai Lama op 6 juli organiseerde NSICT een aantal speciale activiteiten in Nederland. Als publieksactie verspreidde NSICT bij culturele uitgaansplekken 60.000 gratis ‘Boomerang’ verjaardagskaarten in de grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Naast de publieksacties stuurden ook duizenden van onze donateurs hun verjaardagswens aan de Dalai Lama via een speciale wenskaart.

39

Verjaardagskaart voor Dalai Lama, juli 2010


NSICT maakte een speciale videofilm waarin een aantal prominente Nederlanders, onder wie Erica Terpstra, Rabbijn Soetendorp, Ruud Lubbers, Peter Slager (Bløf), Harry van Bommel (SP) en Mariko Peters (GroenLinks) de Dalai Lama persoonlijk feliciteerden. Ze betuigden hun steun aan zijn inspanningen voor wereldvrede en voor een dialoog met China.

‘Door deze warme steun voel ik me erg aangemoedigd in mijn inspanningen om de menselijke waarden uit te dragen, om interreligieuze harmonie te bevorderen en om te werken aan de juiste aspiraties voor het Tibetaanse volk, dat zijn geloof en vertrouwen in mij stelt.’ Dalai Lama, 31 juli 2010

Via een speciale mailing werd NSICT’s achterban opgeroepen een verjaardagsboodschap aan de Dalai Lama te zenden. Duizenden van deze gecombineerde steunbetuigingen en felicitaties werden naar de Dalai Lama gezonden. NSICT vierde deze bijzondere verjaardag met de Tibetaanse Gemeenschap in Nederland en vrienden van Tibet met een verjaardagsfeest in Ruigoord bij Amsterdam.

Verjaardagskaarten voor Dalai Lama, juli 2010

Hulpactie voor slachtoffers aardbeving Yushu Op 14 april vond bij de stad Yushu, in het oosten van Tibet, een verwoestende aardbeving plaats. Bijna 2.700 mensen werden gedood, ruim 12.000 mensen raakten gewond. Meer dan 90% van de gebouwen en infrastructuur lag in puin, 100.000 mensen raakten dakloos.

Aardbeving Yushu, Oost-Tibet april 2010

40


NSICT lanceerde een inzamelingsactie voor de slachtoffers. Binnen een week werd 33.000 euro ingezameld. Dit bedrag werd aan in Tibet werkende organisaties gedoneerd. Het geld is besteed aan noodhulp (tenten, water, voedsel) en voor de herbouw van een kliniek, weeshuis en bejaardentehuis.

Ontmoeting ICT-delegatie met Tibetaanse regering in ballingschap Doelstelling NSICT ondersteunt het Tibetaanse leiderschap in haar geweldloze inspanningen voor een oplossing voor Tibet. Om dit te realiseren werkt NSICT

• Nieuwe ICT-bestuursleden

nauw samen met de Tibetaanse regering in ballingschap en het Tibetaanse

laten kennismaken met de

parlement. In november bezocht een delegatie van vijftien ICT-bestuurs-

Tibetaanse gemeenschap.

leden en stafmedewerkers van de ICT-kantoren in Nederland, Duitsland

• Uitwisseling van informatie

en de Verenigde Staten Dharamsala. NSICT bestuursleden Lodi Gyari en

over de strategie van ICT en

Jan Andersson en NSICT directeur Tsering Jampa maakten deel uit van de

het beleid van de Tibetaanse

delegatie.

regering in ballingschap betreffende een politieke

Het programma bestond uit ontmoetingen met verschillende departemen-

oplossing voor Tibet.

ten van de Tibetaanse regering in ballingschap en met Tibetaanse NGO’s op cultureel, sociaal en mensenrechtenterrein. De delegatie had een audiëntie met de Dalai Lama, waarin hij het werk van ICT prees als onmisbaar voor het Tibetaanse volk. De deelnemers bezochten verschillende opvangcentra voor Tibetaanse vluchtelingen, scholen en door ICT financieel gesteunde projecten. In Delhi had de delegatie een ontmoeting bij de Amerikaanse ambassade over de projecten waarmee de Amerikaanse regering de Tibetaanse vluchtelingen steunt. ICT-delegatie bij Suja TCV-school, november 2010

41


4

Communicatie en Voorlichting Doelstelling • Vergroten van bewustwording over de mensenrechtensituatie in Tibet bij een zo breed mogelijk publiek.

Aangezien de Tibetanen in Tibet niet zelf hun situatie en standpunten naar buiten kunnen brengen en om een tegenwicht te bieden aan de meestal

• Mobiliseren van steun voor (publieks)acties van NSICT.

eenzijdige Chinese propaganda voelt NSICT het als een van haar belangrijkste plichten om het Tibetaanse volk een stem te geven. Betrouwbare, accurate en actuele communicatie en voorlichting vormen dan ook een onmisbare pijler in de verwezenlijking van de doelstellingen van NSICT. Het draagt bij aan grotere betrokkenheid bij het Tibetaanse volk en betrekt een zo breed mogelijk publiek bij het werk, de activiteiten en campagnes van NSICT. Bewustwording over de Tibetaanse zaak vormt een onmisbare schakel voor het beïnvloeden van de houding en de standpunten van mensen in het westen. Daarom besteedt NSICT de grootst mogelijke zorg aan de vergaring, verwerking en presentatie van informatie en aan de externe communicatie. NSICT richt zich actief op verschillende doelgroepen, te weten regeringen, politici en beleidsmakers, internationale organisaties zoals de EU en VN, de diverse media, het algemene publiek en onze eigen donateurs. Elke doelgroep vereist een eigen benadering, afhankelijk van de maatschappelijke functie en het gewenste resultaat. Daar gebruikt NSICT diverse communicatiemiddelen voor, zoals nieuwsbrieven, internet, audiovisuele middelen, briefings, conferenties, paneldiscussies, interviews, analyses, persberichten, rapporten en nieuws-updates. Omdat een sterk netwerk van belanghebbenden onontbeerlijk is bij het mobiliseren van steun voor Tibet wordt nauw samengewerkt met mensenrechtenorganisaties om een bredere doelgroep te bereiken. Sinds haar oprichting in 1999 heeft NSICT een uitgebreid donateurbestand opgebouwd. De financiële en morele steun van onze donateurs maakt de continuïteit van de organisatie mogelijk. NSICT voert een zorgvuldige communicatie- en voorlich-

Tsering Jampa geeft interview aan Radio Free Asia, Bylakuppe september 2010

42


tingsstrategie uit, niet alleen om nieuwe donateurs te werven, maar juist om de bestaande donateurs te behouden. De actieve rol van deze donateurs speelt immers een sleutelrol om de mensenrechtensituatie in Tibet te bevorderen. NSICT bereikt haar achterban vooral via haar mailingprogramma. Dat vormt een belangrijke manier om voorlichting te geven, daarnaast wordt het mailingprogramma gedeeltelijk ingezet als middel om fondsen te werven. Onze fondsenwervingsactiviteiten en voorlichtingsactiviteiten worden in hoofdstuk 5 uitgebreider besproken.

NSICT Field Teams NSICT heeft een communicatieteam dat bestaat uit zes mensen die de informatievoorziening van NSICT verzorgen. Als onderdeel van dit communicatieteam werken drie van hen in de Field Teams van NSICT in India en Nepal. De Field Teams houden zich bezig met het vergaren van informatie uit Tibet, onder andere door interviews met Tibetaanse vluchtelingen die via Nepal doorreizen naar India. Deze informatie vormt een basis voor onze persberichten, rapporten, analyses, briefings en lobbyactiviteiten. De netwerken binnen Tibet vormen een belangrijke bron van informatie voor NSICT. Daarom onderhouden de Field Teams ook nauwe contacten met verschillende mensen in Tibet.

NSICT in de Media In 2010 voerde NSICT een actief media- en informatiebeleid. De persberichten, rapporten en activiteiten van NSICT genereerden aandacht in de Nederlandse en Europese media en NSICT werd benaderd voor interviews, commentaar en informatie. De media-aandacht voor Tibet was in 2010 echter minder dan in voorgaande jaren. Hoewel de repressie in Tibet onverminderd hoog was, bleek het in 2010 moeilijker om de media actief bij Tibet te blijven betrekken. In 2010 verscheen NSICT enkele malen op de landelijke televisie en de radio. Er verschenen artikelen in kranten en tijdschriften naar aanleiding van rapporten en persberichten van NSICT. De persbureaus ANP en GPD namen onze persberichten op.

43


Ook buiten Nederland verstrekte NSICT regelmatig informatie over de actuele situatie in Tibet aan in Peking, Delhi en Kathmandu gestationeerde Nederlandse en internationale correspondenten. NSICT gaf regelmatig interviews aan Tibetaanstalige media (Radio Free Asia en Voice of America), die ook in Tibet werden uitgezonden. Omdat de informatievoorziening in Tibet door de autoriteiten streng gecensureerd wordt, vormen deze uitzendingen een aanvullende bron van informatie voor de Tibetanen binnen Tibet over wat er buiten Tibet plaatsvindt rond de Tibetaanse zaak.

Vincent Metten geeft interview aan Voice of Tibet, Oslo december 2010

44


NSICT Publicaties en Periodieken Om de voorlichting over Tibet te vergroten publiceert NSICT periodieken voor verschillende doelgroepen. Het Nederlandstalige ‘ Tibet Journaal’ brengt donateurs drie keer per jaar op de hoogte van het werk en de campagnes van NSICT en geeft actuele informatie over de situatie in en rond Tibet. Deze nieuwsbrief is vooral voor onze eigen achterban bedoeld. In 2010 werden ruim 130.000 exemplaren onder donateurs en in Tibet geïnteresseerden verspreid. Het werd ook toegezonden bij informatieaanvragen. Tibet Journaal is de grootste in zijn soort in Nederland. NSICT-nieuwsbrief

Het ICT-kwartaalblad ‘Tibet Press Watch’ is bestemd voor een Engelstalig publiek en geeft nieuws, achtergronden en analyses over Tibet. Het wordt door NSICT in Europa verspreid onder regeringen, parlementariërs en andere geïnteresseerden. De Engelstalige ‘Tibet Brief ’, die per e-mail naar politici wordt gezonden, wordt ook als hardcopy-versie gebruikt voor informatievoorziening en bij lobby-activiteiten. De Chineestalige ‘Liaowang Xizang’(Tibet Observer) werd tweemaandelijks door NSICT verstuurd naar Chinese academici, sinologen en mensenrechtenverdedigers in Europa. Tibet Press Watch, Engelstalig ICT-kwartaalblad

Deze enige Chineestalige nieuwsbrief die door een Tibet-organisatie wordt gemaakt, geeft nieuws en analyses over de situatie in en rond Tibet.

In 2010 publiceerde ICT twee nieuwe rapporten. Deze en al eerder uitgegeven rapporten zijn online voor een breder publiek op de website van NSICT beschikbaar. De rapporten werden veel gebruikt door politici, mensenrechtenorganisaties en de media. In juni kwam het ICT-rapport ‘A Raging Storm’ uit. Dit rapport beschrijft de toenemende vervolging van meer dan vijftig Tibetanen in Tibet, waaronder schrijvers, kunstenaar, musici en milieuactivisten die zich kritisch uitlaten over het Chinese onderdrukkende beleid in Tibet. ICT publiceerde het jaarlijkse rapport ‘Dangerous Crossing’. Het rapport gaat over de situatie van de Tibetaanse vluchtelingen die in Nepal wonen en over de

ICT-rapport ‘A Raging Storm’

Tibetanen die Tibet ontvluchten via Nepal naar India. NSICT werkte mee aan een voorpublicatie over de impact van de migratie van Chinezen naar Tibet. Het werd in samenwerking met het Department of Information and International Relations (DIIR) van de Tibetaanse regering in Ballingschap uitgegeven. Het maakt deel uit van een uitgebreider rapport dat in 2011 verschijnt.

ICT-rapport ‘Dangerous Crossing’

45


In december bracht NSICT in de aanloop naar de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan Liu Xiaoba het rapport ‘Reactions to Liu Xiaoba Nobel Peace Prize in Europe’ uit. Samen met de International Federation for Human Rights en Reporters sans Frontières werd dit rapport bij het Europees Parlement gepresenteerd tijdens een persconferentie twee dagen voor de uitreiking van de prijs. Voorafgaand aan bezoeken van regeringsdelegaties en parlementariërs aan China en Tibet leverde NSICT tijdens briefingbijeenkomsten rapporten, achtergrondinformatie en aanbevelingen over de mensenrechtensituatie in Tibet.

Internet en Audiovisueel

NSICT-website

De NSICT-website, www.savetibet.nl, speelt een belangrijke rol om haar donateurs en het algemene publiek te informeren over onze activiteiten en over het laatste nieuws uit Tibet. Een andere belangrijke rol die de website speelt is om deel te nemen aan het maatschappelijke debat over het Chinese mensenrechtenbeleid in Tibet en China. In 2010 werd de website 21.438 keer bezocht. De website is een belangrijk medium om een breder publiek te bereiken en donateurs te werven. Op de website kunnen geïnteresseerden zich daarnaast opgeven voor onze regelmatig verschijnende e-mail nieuwsbrief. NSICT genereert ook inkomsten via de website. De website bestaat uit een Nederlandstalig en een Engelstalig gedeelte. De Engelstalige Tibet Policy is vooral voor politici en beleidsmakers bedoeld en geeft politiek nieuws, analyses, achtergrondinformatie en aanbevelingen. Daarnaast lanceerde NSICT in 2010 ook een Franstalige website www.savetibet.fr.

Tibet Brief A monthly report of the International Campaign for Tibet

NOVEMBER 2010

“ This is for the lost souls of June 4”

De Engelstalige online Tibet Brief van NSICT is bedoeld voor Europese parlementariërs, beleidsmakers en de VN. Hij verscheen ook als hardcopy-

– Liu Xiaobo, Nobel Peace laureate 2010

In This Issue PAGE 2

Celebration of 50 Years of Tibetan democratic institutions in exile PAGE 3

Tibetan Students protest over Education Reforms U.S. Congressional-Executive Commission on China’s 2010 Annual Report on Human Rights and the Rule of Law in China

versie. De Tibet Brief werd ook via e-mail verspreid bij ambassades van de EU-lidstaten in Peking, Delhi en Kathmandu.

PAGE 4

ICT participates in EU-China Seminar on Human Rights in Madrid

Imprisoned 2010 Nobel Peace Prize winner, Liu Xiaobo.

Reading suggestion

Chinese Writer and Human Rights Activist Liu Xiaobo awarded 2010 Nobel Peace prize On 8 October Chinese writer and human rights activist Liu Xiaobo was awarded the 2010 Nobel Peace prize. Liu is one of China’s most prominent dissidents and author of “Charter 08”, a political manifesto calling for gradual political reforms in China and the establishment of a society based on the rule of law, democracy and human rights. Announcing the prize, the Norwegian Nobel committee praised Liu Xiaobo for his “long and non-violent struggle for fundamental human rights in China. The (…) committee has long believed that there is a close connection between human rights and peace.” Liu’s wife, who is currently under house arrest in Beijing, was allowed an hour-long visit with him on 10 October in the prison in northeast China where he is detained. The New York Times reported that an emotional Liu told his wife “This is for the lost souls of June 4” (the date on which PLA troops entered Tiananmen Square in Beijing in 1989 to violently end the mass protest there).

ICT Europe Vijzelstraat 77 1017HG Amsterdam The Netherlands Phone: +31 (0)20 3308265 Fax: +31 (0)20 3308266 eupolicy@savetibet.nl

The Dalai Lama joined international reactions to the award of the Nobel Peace Prize to Liu Xiaobo, saying in a statement: “Awarding the Peace Prize to Liu Xiaobo is the international community’s recognition of the increasing voices among the Chinese people in pushing China towards political, legal and constitutional reforms.” (Read the full statement at http:// tinyurl.com/32zlna4) As early as 2000, two years before the resumption of dialogue between representatives of the Dalai Lama and Beijing officials, Liu Xiaobo wrote an article endorsing the Dalai Lama’s position on autonomy for Tibet within the People’s Republic of China, saying that the position was “not only wellfounded morally, but practically, it is a sincere expression for peaceful negotiations”. In March 2008, Liu Xiaobo’s name was prominent among the original 29 signatories of a 12-point petition to the Chinese authorities calling for dialogue between the Chinese government and the Dalai Lama, noting the “serious mistakes” in

ICT Brussels 11, rue de la linière 1060 Brussels Belgium Phone: +32 (0)2 609 44 10 Fax: +32 (0)2 609 44 32 info@save-tibet.eu

Internet is een steeds belangrijker medium voor !

!

!

“The Right of Self-government”, 2000, supporting the Dalai Lama’s position on Tibetan autonomy (Chinese at http:// tinyurl.com/29frwk8, English at http:// tinyurl.com/23g5o56) Essay on Tibetan artist and writer Woeser, 2004 (Chinese at http://tinyurl. com/24p7kpu, English at http://tinyurl. com/39rlunc) “Twelve Suggestions on Dealing with the Tibetan Situation”, 2008 (http://tinyurl. com/8y6xho)

China’s policies in Tibet, and criticizing the Chinese government’s response to the protests in Tibet as lacking “a style of governing that conforms to the standards of modern civilization.” The Chinese government’s reaction to the award has been harsh, calling Liu a “criminal” and the award an “obscenity” and a “complete

ICT Germany Schonhauser Allee 163 10435 Berlin Germany Telefon: +49 (0)30 27879086 Fax: +49 (0)30 27879087 info@savetibet.de

www.tibetpolicy.eu

continued on Page 2

ICT United States 1825 Jefferson Place, NW Washington, DC 20036 United States of America Phone: +(1) 202-785-1515 Fax: (202) 785-434 info@savetibet.org

NSICT om mensen te mobiliseren voor haar acties. Zo werden via e-mail Urgent Actions verzonden om snel mensen te mobiliseren, zoals petities gericht aan de VN en aan de Chinese president Hu Jintao. Na de aardbeving in Yushu organiseerde NSICT via de website een succesvolle inzamelingsactie voor de slachtoffers.

Engelstalige ‘Tibet Brief’ bestemd voor politici en beleidsmakers

Actieflyer aardbeving Yushu

46


NSICT werkte mee aan een aantal acties van derden. Zo nam NSICT deel aan het Movies that Matter Filmfestival van Amnesty International. Tijdens het festival werd de film ‘Tibet in Song’ van de Tibetaanse musicus en voormalig politiek gevangene Ngawang Choepel vertoond. De film kreeg de publieksprijs. Tevens organiseerde NSICT een receptie voor haar donateurs en Ngawang Choepel. De films ‘Kindness, a letter from Tibet’ en ‘Leaving Fear Behind’ maakten ook deel van het Movies that Matterprogramma uit. ‘Kindness, a letter from Tibet’ van de Nederlandse filmmaakster Clementine Ederveen is een portret van Tsering Jampa en de activiteiten van NSICT in de aanloop en tijdens de Olympische Spelen in 2008. In ‘Leaving Fear Behind’ heeft de Tibetaan Dhondup Wangchen voorafgaand aan de Olympische Spelen Tibetanen geïnterviewd o.a. over de Spelen. Hij zit daarom sinds 2009 een zesjarige gevangenisstraf uit. NSICT vertoonde regelmatig ‘Leaving Fear Behind’ als onderdeel van haar campagne om aandacht te vragen voor poli-

Lhamo Tso tijdens lezing bij Amnesty International, Amsterdam oktober 2010

tieke gevangenen. Samen met Amnesty International werd de film vertoond in aanwezigheid van Lhamo Tso, de echtgenote van Dhondup Wangchen, tijdens haar bezoek aan Nederland in oktober. In oktober vond in Amsterdam de vijfde editie van het Boeddhistisch filmfestival plaats. NSICT informeerde de festivalbezoekers over haar activiteiten voor Tibet om hen te betrekken bij de NSICT-campagnes. NSICT gebruikt publieksevenementen om haar eigen ICT-producties, zoals de dvd’s Tibets Stolen Child en Devotion and Defiance, te vertonen. In 2011 gaat NSICT de online activiteiten uitbreiden en via sociale media als Facebook een breder publiek betrekken bij haar campagnes en informeren over de situatie in Tibet.

Evenementen en publieke bijenkomsten NSICT geeft voorlichting over de Tibetaanse zaak en over het werk van NSICT bij evenementen en festivals die raakvlakken hebben met voor Tibet relevante onderwerpen. Daarmee wordt de bewustwording over de mensenrechtenschendingen in Tibet vergroot. In 2010 was NSICT onder andere met een informatiestand aanwezig bij het Boeddhistisch Filmfestival en de viering van het 10-jarig bestaan van de Boeddhistische Omroepstichting en bij het Movies that Matter Filmfestival van Amnesty International. Jaarlijks organiseert NSICT minstens één donateurbijeenkomst om de betrokkenheid van de eigen donateurs bij de organisatie te vergroten door voorlichting te geven over een voor Tibet belangrijk onderwerp. In 2010 waren er twee Erica Terpsta, Mary Beth Markey (President ICT VS) en Tsering Jampa bij NSICT-donateursbijeenkomst, oktober 2010

47


Lhamo Tso en Tsering Jampa bij NSICT-donateursbijeenkomst, oktober 2010

bijeenkomsten voor de donateurs. In maart was de Tibetaanse musicus en filmmaker Ngawang Choepel tijdens het Movies that Matter filmfestival een speciale gast van Amnesty International. NSICT sloot daar bij aan door haar donateurs een receptie aan te bieden met Ngawang Choepel. In oktober stond de bijeenkomst in het teken van politieke gevangenen. Lhamo Tso vertelde over haar echtgenoot, de filmmaker en politieke gevangene Dhondup Wangchen. Tibetaanse gebedsvlaggen

Merchandising

NSICT heeft een klein assortiment van artikelen die gerelateerd zijn aan haar campagnes. Deze artikelen zijn gemaakt door Tibetaanse ex-politieke gevangenen en vluchtelingen in India en Nepal. Naast het genereren van inkomsten voor deze Tibetanen laat NSICT op deze wijze mensen in Nederland kennismaken met de Tibe‘Vrijheidsarmband’

taanse cultuur. Artikelen zoals gebedsvlaggen en de Tibetaanse ‘vrijheidsarmbanden’

werden ook gebruikt in campagnes en mailings als onderdeel van de voorlichtingsstrategie. Via de NSICT-webwinkel en op het NSICT-kantoor werden ICTrapporten, cd’s, dvd’s, boeken, T-shirts, gebedsvlaggen, de Tibetaanse vlag, ansichtkaarten en Tibetaanse ‘vrijheidsarmbanden’ verkocht. De populaire stickers met de Tibetaanse vlag zijn gratis verspreid.

Sticker Tibetaanse vlag

NSICT ‘Savetibet.org’ T-shirt

48


Women in Tibet, ICT-kalender 2010

In 2010 gaf ICT de kalender Women in Tibet uit. Ieder jaar wordt een nieuw thema gekozen. De kalender is verkocht in een oplage van 2.200 exemplaren werd door ons ook als relatiegeschenk gebruikt.

Samenwerking met Mensenrechtenorganisaties Om op internationaal terrein voor Tibet te kunnen werken is samenwerking met andere mensenrechtenorganisaties en coalitievorming belangrijk. Daarom zijn Tibetgroepen uit de hele wereld verenigd in het International Tibet Support Network (ITSN). NSICT maakt hier deel van uit en werkte nauw samen met Tibet Support Groepen (TSG’s) in Europa, met name in de landen die in 2010 het voorzitterschap van de EU bekleedden. In Delhi vond in november voor de 5de maal een bijeenkomst van ITSN plaats. Het doel van deze bijeenkomst was om kennis en informatie uit te wisselen en het gezamenlijke actiebeleid bij te stellen. NSICT gaf een presentatie over de werkzaamheden van INPaT en over politieke lobbystrategie aan de deelnemers die zich met lobbywerk bezighouden. NSICT werkte samen met de Tibetaanse Gemeenschap in Nederland en Europa. Deze Tibetanen werden door NSICT betrokken bij campagnes, acties en de jaarlijkse herdenking van de 10 maart Volksopstand in Lhasa. In maart werkte NSICT mee aan het Movies that Matter Filmfestival van Amnesty International.

Kai MĂźller (Directeur ICT-Duitsland) bij ITSNbijeenkomst, Delhi november 2010

In 2010 werd NSICT lid van de International Federation for Human Rights (FIDH). Sinds 1922 zet deze federatie, waar meer dan 150 mensenrechtenorganisaties lid van zijn, zich in voor de mensenrechten. Het lidmaatschap is voor NSICT van belang omdat FIDH een consultatiestatus heeft bij de VN Mensenrechtenraad. Het biedt NSICT ook uitstekende mogelijkheden tot netwerken in internationale mensenrechtenforums. Daarnaast werkte NSICT in 2010 bij de VN en Europese platforms samen met andere internationale mensenrechtenorganisaties, zoals Human Rights Watch (HRW), Human Rights in China, Wei Jingsheng Foundation, International Federation of Human Rights, Reporters Without Borders (RSF), Unrepresented Nations and Peoples Organisation (UNPO), Forum 2000, Amnesty International (AI) en Tibetaanse mensenrechtenorganisaties, zoals Tibetan Womens Association, Tibetan Youth Congress, Tibetan Centre for Human Rights and Democracy en Gu Chu Sum.

49


Tsering Jampa en Shiba Degenhart leggen krans bij Geuzenmonument, Vlaardingen maart 2010

In 2010 werd in Brussel een discussiegroep opgezet over Tibet en China, waar naast NGO’s zoals NSICT, AI, HRW, FIDH ook journalisten, China experts en Europarlementariërs aan deelnemen. Deze groep komt om de twee maanden bijeen om over een specifiek thema te praten. De stichting Geuzenverzet 1940-1945 reikt elk jaar de Geuzenpenning uit aan mensen of organisaties die zich op bijzondere wijze hebben ingezet in hun strijd voor democratie en tegen dictatuur, racisme en discriminatie. In 2005 werd de onderscheiding aan NSICT uitgereikt. In 2010 nam NSICT deel aan de uitreiking en legde namens het Tibetaanse volk een krans.

Communicatie met Donateurs De betrokkenheid van de achterban van NSICT met de Tibetaanse zaak is zeer hoog. Het is daarom voor NSICT belangrijk om aandacht aan onze donateurs te besteden. In 2010 communiceerde NSICT intensief met hen door middel van nieuwsbrieven, actiebrieven, Action Alerts, e-mails, internet en bijeenkomsten. NSICT benaderde ook individuele donateurs via e-mail, per post of telefonisch en omgekeerd zochten donateurs op deze wijze contact met NSICT of kwamen zij incidenteel naar ons kantoor aan de Vijzelstraat in Amsterdam. Het ging bij deze persoonlijke contacten om aanvragen van informatiepakketten over ons werk of over de huidige situatie in Tibet naar aanleiding van onze publicaties, mailings en campagnes. Een groot deel van de vragen ging over het doorgeven van adreswijzigingen en andere administratieve handelingen, zoals het intrekken van machtigingen of het beëindigen van een donateurschap. De afhandeling van deze vragen wordt binnen een week verwerkt. Omdat in 2009 uit een peiling via een online-enquête over het werk van NSICT bleek dat de donateurs tevreden waren over de inzet van NSICT en over de door ons verstrekte informatie over Tibet heeft NSICT in 2010 geen nieuw tevredenheids- of imago-onderzoek laten uitvoeren. Om te weten wat er onder onze donateurs leeft en hier op te kunnen inspelen, zullen wij een dergelijk onderzoek in de toekomst opnieuw uitvoeren.

50


Klachtenafhandeling NSICT heeft een officieel klachtenregistratiesysteem met een klachtenprocedure waarin het proces beschreven staat wat er met een klacht gebeurt. De klachten komen terecht bij de CoĂśrdinator Fondsenwerving en worden binnen tien werkdagen afgehandeld. NSICT hanteert drie categorieĂŤn klachten: administratieve fouten (te trage of geen reactie op verzoeken van wijzigingen in het bestand, ongeldige afschrijving); fondsenwervingsmethode (te veel post, telemarketing); inhoudelijk of anders. Eens per half jaar lopen de directeur en de CoĂśrdinator Fondsenwerving alle klachten door om te zien of er een patroon in zit. In 2010 kwamen er in totaal 59 klachten binnen waarvan 41 per e-mail en 18 per post. De meeste klachten gingen over administratieve fouten (32), fondsenwervingsmethode (18), inhoudelijk/ anders (10). In vrijwel alle gevallen is de klacht binnen tien dagen afgehandeld. Naast klachten komen er van onze donateurs suggesties van allerlei aard binnen. Deze worden zeer gewaardeerd door de medewerkers van NSICT. Indien mogelijk maken we gebruiken van de suggesties. Demonstratie bij Chinese ambassade, Den Haag 10 december 2010

51


Gebedsvlaggen bij Shugseb-nonnenklooster in de buurt van Lhasa

52


5

Fondsenwerving en Voorlichtingsactiviteiten Twee van de belangrijkste doelen van NSICT zijn voorlichting geven over de mensenrechtensituatie in Tibet en het mobiliseren van internationale steun voor Tibet. NSICT richt zich daarbij actief op regeringen, politici en beleidsmakers, internationale organisaties zoals de EU en de VN, de media, het algemene publiek en de eigen donateurs. Om de bewustwording in Nederland en Europa over de situatie in Tibet te vergroten, voert NSICT op een breed werkterrein activiteiten uit - van educatie en voorlichtingsactiviteiten, via politieke lobby, tot grootschalige publiekscampagnes. NSICT gebruikt daarbij diverse middelen om de verschillende doelgroepen te bereiken, onder andere nieuwsbrieven, internet, audiovisuele middelen, briefings, conferenties, paneldiscussies, interviews, analyses, persberichten en rapporten. NSICT wordt gezien als betrouwbare bron en expert op het gebied van informatie over Tibet, die regelmatig wordt geraadpleegd door de politiek en de media. Om onze doelstellingen en voorlichtingsactiviteiten te verwezenlijken, is het werven van substantiële fondsen onontbeerlijk. Het brede scala aan activiteiten van NSICT kan alleen efficiënt en verantwoord worden uitgevoerd met een goede financiële basis. Dat gebeurt met een degelijk Direct Mailing fondsenwervingprogramma. De fundamentele strategie achter dit programma is om met lage kosten nieuwe donateurs te werven en bestaande donateurs door te laten stromen naar ons Machtigingsprogramma. Het via een Direct Marketingprogramma werven van fondsen is daarbij een middel, en geen doel. Ons mailingprogramma dient primair als voorlichtingsinstrument, waarin dieper wordt ingegaan op kernthema’s rondom Tibet die op dat moment spelen. In de afgelopen jaren heeft NSICT een uitgebreid donateurbestand opgebouwd. De financiële steun van onze donateurs maakt de groei en continuïteit van de organisatie mogelijk. Ondanks de nasleep van de financiële crisis wist NSICT zich ook in 2010 verzekerd van de steun van deze trouwe donateurs. Het aantal actieve donateurs bleef stabiel, eind 2010 had NSICT in Nederland ruim 28.000 actieve donateurs. In 2010 verwelkomde NSICT 1.800 nieuwe donateurs. Tegelijkertijd nam het aantal opzeggingen toe. De meeste van deze donateurs gaven financiële redenen als reden op voor het beëindigen van hun donateurschap. De inkomsten uit donaties waren in 2010 positiever dan aanvankelijk werd verwacht, dat droeg bij aan een stabiele financiële positie van de organisatie. Dit was mede een gevolg van ons suc-

53


cesvolle Machtigingsprogramma. Voor het eerst groeiden de inkomsten van dit programma tot boven de 1 miljoen euro. De ‘machtigers’ blijven de ruggengraat van de inkomsten van NSICT. Het aantal machtigers bleef in 2010 stabiel (17.560). De netto-inkomsten van de fondsenwerving- en voorlichtingsactiviteiten waren in 2010 € 1.269.000. Hoewel de begrotingscijfers niet helemaal gerealiseerd werden, kon NSICT in 2010 haar activiteiten uitvoeren. De donateurs gaven aan dat ze onze mailingen en voorlichtingsactiviteiten waarderen

Fondsenwerving en Voorlichting Prospect Mailing Acquisitie van nieuwe donateurs is noodzakelijk om het natuurlijke verloop in het donateurbestand aan te vullen en als bron van inkomsten voor NSICT. Om nieuwe donateurs te werven maakt NSICT gebruik van Prospect Mailings. In deze mailing wordt dieper ingegaan op kernthema’s, zoals de mensenrechtensituatie in Tibet. De Prospect Mailing wordt als insert bijgesloten in dagbladen en tijdschriften. Deze manier van donateurwerving zorgt ervoor dat de kosten zo laag mogelijk blijven. Het mailpack bestaat naast een informatieve brief uit een oproep tot actie en een incentive die verbonden is met de Tibetaanse cultuur, zoals gebedsvlaggen. In 2010 werd drie keer een Prospect Mailing verzonden, die in totaal achttienhonderd nieuwe donateurs opleverden. De respons was over het gehele jaar 0,67% . Er werd getest met verschilSticker Tibetaanse vlag

lende thema’s, zoals de situatie van Tibetaanse vluchtelingen in Nepal en inperking van de religieuze vrijheid in Tibet.

NSICT heeft in 2010 de Prospect Mailing via twee alternatieve kanalen getest. Er werd een lijst gehuurd van mensen die hetzelfde profiel hebben als donateurs van NSICT en er werd een mailing gestuurd naar adressen waar voorheen onze donateurs hebben gewoond. De resultaten van beide alternatieven waren laag.

Algemene NSICT-folder

Wegens tegenvallende financiële resultaten werd er in de tweede helft van het jaar besloten om in de rest van 2010 te stoppen met de Prospect Mailing. Naast Prospect Mailings werden er advertenties en ‘stoppers’ in tijdschriften en regionale en landelijke dagbladen geplaatst om nieuwe donateurs te werven.

Special Appeal In de Special Appeal worden speciale thema’s belicht die op dat moment extra aandacht nodig hebben. De Special Appeal speelt een belangrijke rol in de voorlichting omdat het informeren van donateurs hen meer inhoudelijke diepgang geeft over een specifiek onderwerp. Deze mailing wordt gekoppeld aan activiteiten en campagnes van NSICT, zoals petities, waardoor de donateurs zelf een actieve bijdrage kunnen leveren. Daarnaast zijn de Special Appeals een belangrijke bron van inkomsten. Voorbeeld envelop Special Appeal mailing

54


De thema’s van 2010 waren: de boodschap van de Dalai Lama (in de aanloop van zijn 75ste verjaardag op 6 juli) over universele verantwoordelijkheid en het behoud van de Tibetaanse cultuur; de betekenis van vijftig jaar Tibetaanse democratie in ballingschap; en de situatie van Tibetaanse vluchtelingen in Nepal en India. In 2010 verstuurde NSICT drie Special Appeals in plaats van de gebruikelijke vier. De netto inkomsten waren in 2010 lager dan het jaar daarvoor (€ 94.000 ten Kindertekening van Tibetaanse vluchteling gebruikt in Special Appeal

opzichte van € 170.000 in 2009). Dit is vooral een gevolg van een teruglopend donateurbestand. De respons was 8,35% ten opzichte van 7,78% in 2009 en de

gemiddelde gift was € 20,33 ten opzichte van € 22,00 het jaar ervoor.

Nieuwsbrieven NSICT’s nieuwsbrief Tibet Journaal wordt driemaal per jaar verzonden. Het is een belangrijk communicatiemiddel om donateurs op de hoogte te houden van de activiteiten en campagnes van NSICT. Daarnaast kunnen donateurs in de nieuwsbrief het laatste nieuws lezen over de (mensenrechten)situatie in Tibet. In een hoofdartikel worden uitgebreidere thema’s besproken, die te maken hebben met de Tibetaanse cultuur. In 2010 werd er speciale aandacht besteed aan de toenemende vervolging van Tibetaanse intellectuelen zoals schrijvers en kunstenaars en aan de verslechterende situatie van de Tibetaanse vluchtelingen in Nepal. In totaal werden er in 2010 meer dan 110.000 exemplaren verstuurd naar onze donateurs. Daarnaast werd Tibet Journaal verspreid onder het Nederlandse publiek, bijvoorbeeld tijdens festivals of bij informatieaanvragen. Bij de nieuwsbriefmailing worden donateurs ook verzocht om een extra gift. De netto inkomsten waren hoger dan het jaar ervoor (€ 53.000 in 2010, € 45.000 in 2009) en dat gold eveneens voor de respons (5,65% in 2010 en 4,55% in 2009).

NSICT’s nieuwsbrief Tibet Journaal

Renewal Aan het begin van het jaar ontvangen alle NSICT-donateurs de Renewal. Deze mailing geeft een overzicht van de hoogtepunten van de activiteiten van het voorgaande jaar en van de geplande activiteiten van NSICT voor het komende jaar. De Renewal is daarmee een belangrijk communicatiemiddel om onze achterban te informeren over wat wij met hun steun bereikt hebben en wat wij van plan zijn. Bovendien legt NSICT via de Renewal verantwoording af aan haar achterban. De donateurs die hebben aangegeven slechts eenmaal per jaar post van NSICT te willen ontvangen, krijgen jaarlijks alleen de Renewal. De netto opbrengst bedroeg in 2010 € 54.700, in 2009 was dat € 58.400. De respons was 6,95% ten opzichte van 7,78% het jaar daarvoor. Renewal-mailing met jaaroverzicht 2009 en plannen NSICT voor 2010

55


Machtigingen Het is voor NSICT van belang om haar donateurs structureel te betrekken bij de organisatie. Dat doet NSICT via haar Machtigingsprogramma. De machtigingen vormen de belangrijkste financiële basis voor NSICT op lange termijn. Donateurs die NSICT steunen met een doorlopende machtiging, de zogenaamde ‘machtigers’, ontvangen de nieuwsbrieven en speciale oproepen voor NSICT’s campagnes. Eind december 2010 waren er 17.560 machtigers in ons bestand opgenomen. In 2010 ondernam NSICT diverse activiteiten om de inkomsten uit de groep machtigers te verhogen. NSICT voerde in dat kader twee telefooncampagnes uit: een groep actieve donateurs werd benaderd om hun donaties om te zetten in een doorgaande machtiging en een groep machtigers werd benaderd om hun lopende machtiging te verhogen. Om extra machtigers te trekken werd in een Special Appeal een machtigingskaart gevoegd waarbij donateurs die zich vastlegden voor een machtiging van €60 per jaar, of meer, het boek ‘Tibet, een Cultuur van Vrede’ aangeboden kregen. Daarnaast sloten donateurs een machtiging af via reguliere mailingen zoals de Nieuwsbrieven en de Renewal. De inkomsten uit het Machtigingsprogramma kwamen voor het eerst boven de € 1 miljoen uit.

Telemarketing NSICT maakt gericht gebruik van telefooncampagnes om nieuwe donateurs te verwelkomen, om donateurs te laten instromen in het Machtigingsprogramma en om het bedrag van de bestaande machtigingen te verhogen. Het Telemar-

Kaart voor Machtigingsprogramma

ketingprogramma staat onder druk omdat steeds meer donateurs aangeven niet meer telefonisch benaderd te willen worden. NSICT werkt alleen samen met telemarketingbureaus die standaard het ‘Belme-niet-register’ aanbieden. Ondanks de hoge kosten die telemarketing met zich meebrengt, waren in 2010 de resultaten van de telemarketingcampagnes in het algemeen goed. De telefonische campagne om machtigers te werven had een respons van 13,7% en een gemiddelde gift van € 56. De campagne om de machtigingen te verhogen had een respons van 14,6% en een gemiddelde gift van € 31 euro. De derde campagne - een kleine campagne om nieuwe donateurs te verwelkomen - had tegenvallende resultaten met een respons van 2,85% en een gemiddelde gift van € 62.

Mandala Society Nalatenschappen zijn voor veel goede doelenorganisaties een belangrijke inkomstenbron op de lange termijn. In 2007 richtte NSICT de Mandala Society op voor mensen die NSICT in hun testament willen opnemen. Erfstellingen en legaten kunnen helpen om de continuïteit van het werk en de doelen van NSICT te waarborgen. In 2010 ontving NSICT twee legaten. Een legaat met een totaalwaarde van € 10.700 is afgewikkeld, de andere is nog in behandeling bij de notaris. Samen met een expert werd het plan voor nalatenschappen aangescherpt. In het kader daarvan ging NSICT bij enkele leden van de Mandala Society op bezoek om meer inzicht te verkrijgen in hun verwachtingen van NSICT en hoe wij hen wensen kunnen nakomen.

56

Folder NSICT legatenprogramma Mandala Society


Middle donor Het middle donor programma werd in 2008 opgezet voor een groep geselecteerde donateurs die hogere giften geven dan de gemiddelde donateur. In 2010 werd de definitie van deze groep verbreed. Deze groep bedroeg eind 2010 meer dan 3.500 donateurs. In 2010 werden er voor middle donors twee speciale bijeenkomsten georganiseerd: in maart werden de middle donors uitgenodigd voor een receptie met de Tibetaanse filmmaker en musicus Ngawang Choephel tijdens het Movies that Matter filmfestival van Amnesty International. In oktober ontmoetten de middle donors Lhamo Tso, de vrouw van politiek gevangene Dhondup Wangchen. De opkomst van beide bijeenkomsten was goed en de donateurs vonden het bijzonder om deze speciale gasten persoonlijk te ontmoeten.

Donateurs ontmoeten Lhamo Tso in NSICT-kantoor, oktober 2010

Notariële schenking NSICT hecht veel waarde aan notariële aktes omdat donaties via deze vorm financiële zekerheid bieden. Donateurs leggen zich via notariële schenkingen vast voor minimaal vijf jaar. De notariële schenking geeft de donateurs belastingvoordeel. In 2010 werden donateurs via de nieuwsbrief twee keer geïnformeerd over de voordelen van notarieel schenken. NSICT heeft sinds 2004 de gestage groei voortgezet en eind 2010 waren er 61 donateurs met een notariële schenkingsakte voor NSICT. Er werden in 2010 in 28 notariële aktes opgemaakt die totaal een jaarwaarde vertegenwoordigen van € 7.730.

57


Internet De website van NSICT is een belangrijke manier om het Nederlandse publiek te informeren over de (mensenrechten)situatie in Tibet en om een zo groot mogelijk publiek te betrekken bij onze campagnes. In 2010 werd onze website 21.438 keer bezocht. De informatievoorziening op de website is in 2010 sterk geïntensiveerd. Er werden gemiddeld twee nieuwsupdates per week geplaatst. In juli feliciteerden honderden mensen via onze website de Dalai Lama met zijn 75ste verjaardag. Donateurs vulden massaal onze petities in voor de vrijlating van politieke gevangenen, onder wie Dhondup Wangchen en Tenzin Deleg Rinpoche. Online kunnen ook donaties worden gegeven. Er kwam in 2010 via het internet een totaalbedrag van € 59.000 aan donaties binnen. Een groot deel daarvan kwam in april binnen via een e-mailactie om de slachtoffers van de aardbeving in Yushu te helpen. Hierop reageerden 852 mensen die in totaal € 33.000 doneerden. NSICT e-mail Actie Alert

Nieuwe bronnen van inkomsten in 2011 Voor NSICT is het belangrijk om over voldoende financiële middelen te beschikken om haar programma te kunnen uitvoeren. Naast het bestaande mailingprogramma zal NSICT in 2011 diversificatie van de fondsenwervingmethodes invoeren. • Institutionele fondsenwerving zal worden toegepast, zoals opnieuw een aanvraag indienen bij de Postcode Loterij. • De online-activiteiten worden uitgebreid met een nieuw databasesysteem, waarmee de mogelijkheid om via internet nieuwe donateurs te werven uitgebreid wordt. • Bestaande programma’s zoals het middle donor programma, legaten en schenkingen worden aangescherpt. • Er zal worden gezocht naar mogelijkheden om gebruik te maken van sociale netwerken als Facebook.

58


Begroting 2011 (x 2 1) De begroting 2011 is vastgesteld door het bestuur in haar vergadering van 4 maart 2011 en kan als volgt worden samengevat:

Begroting 2011

Realisatie 2010

BATEN Baten uit eigen fondsenwerving Mailingacties

1.570.675 1.603.171

Donaties inzake slachtoffers aardbeving Erfenissen en legaten Netto resultaat verkoop artikelen

0

33.161

40.000

10.616

3.000

14.455

1.613.675 1.661.403

Baten uit beleggingen

24.000

TOTAAL BATEN

24.923

1.637.675 1.686.326

LASTEN Besteding aan doelstellingen (bewustwording Tibetaanse Zaak): Verenigde Naties

24.623

Panchen Lama

23.443

0

9.982

Politieke gevangenen

48.768

52.923

Europees Parlement/ regeringen

74.928

79.118

Tibetan Outreach

57.275

50.025

Chinese Outreach

27.463

14.856

(Visit) H.H. Dalai Lama

21.046

17.057

Population transfer conference

12.500

17.884

0

22.000

prospect mailing, special appeals e.d.

420.878

400.834

ICT Brussel

209.000

179.612

0

70.000

Slachtoffers aardbeving Telemarketing, nieuwsbrieven,

ICT Duitsland Overige projecten Totaal besteding aan doelstellingen

76.922

35.766

973.403

973.500

408.855

392.308

125.358

88.710

1.507.616

1.454.518

Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Beheer en administratie Kosten beheer en administratie TOTAAL LASTEN RESULTAAT

130.059 231.808

59


Vervolg Begroting 2011 (x 2 1) Begroting 2011

Realisatie 2010

0

-31.600

130.059

259.473

Resultaatbestemming - Mutatie continu誰teitsreserve - Mutatie overige reserve - Mutatie bestemmingsreserve activa bedrijfsvoering

0

3.935

130.059

231.808

Uitgaven in % van baten eigen fondsenwerving Besteding aan doelstellingen (bewustwording Tibetaanse Zaak):

60,32%

58,60%

Besteding aan doelstelling in % totaal baten

59,44%

57,73%

Besteding aan doelstelling in % totaal lasten

64,57%

66,93%

Kosten eigen fondsenwerving

25,34%

23,61%

7,77%

5,34%

Kosten beheer en administratie

Stoepa bij Kirti-klooster, Oost Tibet

60


6

Samengevatte Jaarrekening Financieel overzicht 2010 Ook in 2010 had NSICT nog, net als andere goede-doelen-organisaties in Nederland, te maken met de gevolgen van de mondiale crisis. Ondanks de hiermee samenhangende teruglopende resultaten was 2010 voor de Nederlandse Stichting International for Tibet toch een redelijk succesvol jaar. De bruto inkomsten bedroegen 2 1.686.326 een daling van 1,5% ten opzichte van 2009. 98,5% van alle inkomsten betreft baten uit eigen fondsenwerving. De totale uitgaven aan campagnes, lobby, voorlichting, fondsenwerving en beheer en administratie bedroegen 2 1.454.518, waardoor er een voordelig saldo resulteerde van 2 231.808. Door met name de vermindering van de kosten is het nadelig resultaat over 2009 (–2 189.889) volledig gecompenseerd. De bestedingen aan de doelstelling bedroegen 2 973.500. Dit is 57,73% van de totale baten. Het aantal medewerkers uitgedrukt in fte’s op het kantoor in Amsterdam daalde door het niet direct kunnen invullen van ontstane vacatures van 4,5 fte’s in 2009 naar 3,88 fte’s in 2010. Op het kantoor in Brussel bleef de formatie gelijk (2 fte’s). Hierna volgt een samenvatting van de jaarrekening 2010. De volledige jaarrekening is op het kantoor aan te vragen.

61


Balans per 31 december 2010 (x € 1) (na verdeling van het resultaat)

31-12-2010 31-12-2009

ACTIVA Materiële vaste activa   Kantoor inventaris

19.163

15.228

 Voorraden

13.440

15.137

  Vorderingen en overlopende activa

39.016

45.491 1.621.427

Vlottende activa

  Liquide middelen

1.867.462

1.919.918 1.682.055

Totaal activa

1.939.081 1.697.283

PASSIVA Reserves   - Continuïteitsreserve

1.163.000

  - Bestemmingsreserve activa bedrijfsvoering   - Overige reserve

1.194.600

19.163

15.228

669.837

410.364

1.852.000 1.620.192

Kortlopende schulden Overige schulden en nog te betalen kosten

87.081

Totaal passiva

77.091

1.939.081 1.697.283

62


Staat van baten en lasten over het boekjaar 2010 (x â‚Ź 1)

Realisatie Begroting Realisatie

2010

2010 2009

BATEN Baten uit eigen fondsenwerving Donaties en giften uit mailingacties

1.603.171

1.697.056

1.672.021

Donaties inzake slachtoffers aardbeving

33.161

0

0

Erfenissen en legaten

10.616

0

0

Netto resultaat verkoop artikelen

14.455

5.000

6.530

1.661.403

1.702.056

1.678.551

Totaal baten uit eigen fondsenwerving

Nadere toelichting resultaat verkopen artikelen: Netto omzet

31.275 20.000 17.310

Inkoopwaarde

-16.820 -15.000 -10.780

Bruto winst

14.455

5.000 6.530

Baten uit beleggingen Rente opbrengsten

24.923

20.000

32.747

Totaal baten uit beleggingen

24.923

20.000

32.747

1.686.326

1.722.056

1.711.298

TOTAAL BATEN

63


Vervolg staat van baten en lasten over het boekjaar 2010 (x â‚Ź 1)

Realisatie Begroting Realisatie 2010

2010 2009

LASTEN Besteding aan doelstellingen (bewustwording Tibetaanse Zaak): Verenigde Naties

23.443

39.430

35.742

9.982

21.661

13.903

Politieke gevangenen

52.923

72.743

62.663

Europees Parlement/ regeringen

79.118

183.793

120.470

Tibetan Outreach

50.025

60.381

71.062

Chinese Outreach

14.856

43.286

35.579

(Visit) H.H. Dalai Lama

17.057

0

62.228

Population transfer conference

17.884

0

95.248

Slachtoffers aardbeving

22.000

0

0

prospect mailing, special appeals e.d.

400.834

585.615

468.564

ICT Brussel

179.612

175.000

201.342

Panchen Lama

Telemarketing, nieuwsbrieven,

ICT Duitsland

70.000

0

95.000

Overige projecten

35.766

138.942

173.423

Totaal besteding aan doelstellingen

973.500

1.320.851 1.435.224

Werving baten Kosten eigen fondsenwerving

392.308

413.726

379.284

392.308

413.726 379.284

Beheer- en administratie Kosten beheer en administratie

88.710

88.710 103.135 86.679

TOTAAL LASTEN

103.135

86.679

1.454.518

1.837.712 1.901.187

231.808

-115.656 -189.889

RESULTAAT Resultaatbestemming - Mutatie continuĂŻteitsreserve

-31.600

0

-2.900

- Mutatie overige reserve

259.473

-115.656

-179.239

0

-7.750

- Mutatie bestemmingsreserve activa bedrijfsvoering

3.935 231.808

64

-115.656 -189.889


Kasstroomoverzicht (x € 1)

Boekjaar

Voorgaand boekjaar

Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo staat van baten en lasten

231.808

-189.889

9.426

13.123

Aanpassingen voor:   - afschrijvingen Veranderingen in werkkapitaal   - mutatie voorraden

1.697

1.455

  - mutatie vorderingen

6.475

72.779

  - mutatie schulden

9.990

-57.902

18.162 16.332 Kasstroom uit operationele activiteiten

259.396

-160.434

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa 13.361 Kasstroom uit investeringsactiviteiten

5.373

-13.361

-5.373

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangsten uit langlopende schulden

0

0

Aflossingen van langlopende schulden

0

0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

0

0

Netto kasstroom in boekjaar

246.035

-165.807

Liquide middelen einde boekjaar

1.867.462

1.621.427

Liquide middelen begin boekjaar

1.621.427

1.787.234

Mutatie geldmiddelen

246.035

-165.807

65


Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen De jaarrekening is ingericht conform de door de Raad voor de Jaarverslaggeving in samenwerking met de Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) uitgegeven Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende instellingen (Richtlijn 650).

Grondslagen voor de balans Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Als kortlopende vorderingen respectievelijk schulden zijn verantwoord de bedragen die in het eerstvolgende boekjaar zullen worden ontvangen respectievelijk betaald.

Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde, onder aftrek van lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte gebruiksduur. De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn: Hard- en software

33,33%

Overige inventaris

25%

Overige apparatuur

20%

Op (des)investeringen gedurende het jaar wordt naar tijdsevenredigheid afgeschreven.

Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Eventuele incourante voorraden worden afgeboekt ten laste van de staat van baten en lasten.

Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde, onder aftrek van een eventuele voorziening voor het niet-inbaar zijn van een vordering. De voorziening wordt gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen De liquide middelen staan, met uitzondering van de verstrekte bankgarantie, ter vrije beschikking en zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Ten gunste van de verhuurder van het pand Vijzelstraat 77, Dynamis ABC Vastgoedmanagers B.V. is een bankgarantie verstrekt door de ING Bank tot een bedrag van € 8.600.

66


Reserves Het bestuur streeft ernaar om een vermogen aan te houden om de continuïteit te waarborgen in geval van tegenvallende inkomsten. In 2004 heeft de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen (VFI) de Richtlijn ‘Reserves Goede Doelen’ gepresenteerd. NSICT onderschrijft de inhoud van deze Richtlijn en is zich ervan bewust dat gevers verwachten dat geworven middelen snel en efficiënt worden besteed. Conform de Richtlijn is het aanhouden of opbouwen van reserves in een beperkt aantal gevallen toegestaan. Als mogelijkheid noemt VFI onder andere het aanhouden van de continuïteitsreserve voor het afdekken van risico’s op korte termijn en ook voor de langere termijn. In deze jaarrekening heeft de continuïteitsreserve betrekking op de korte termijn, die, conform de Richtlijn is gemaximeerd op 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. De berekening van dit maximum per ultimo 2010 is als volgt: Specificatie 2 Salarissen en loonkosten, kantoor Amsterdam

270.161

Overhead en algemene uitgaven, kantoor Amsterdam

126.301

Communicatie en drukwerk, kantoor Amsterdam

57.603

Kosten D-base beheer en onderhoud, consultancy fee

141.663

Kosten werkorganisatie, kantoor Brussel

179.612

Subtotaal 775.340 Factor 1,5 (afgerond op 2 100)

1.163.000

NSICT heeft in 2010 het eigen vermogensbeleid nader tegen het licht gehouden. Hierbij is geconcludeerd dat de langlopende verplichtingen in een betrekkelijk overzichtelijke termijn kunnen worden afgewikkeld, zodat aanvullende reserveringen niet nodig zijn. De overige reserve is door het bestuur bestemd voor de financiering van de directe kosten activiteiten en bewustmaking Tibetaanse zaak. NSICT zal in de loop van 2011 een meerjaren perspectief opstellen waarin specifieke projecten (inclusief de kosten per project) zullen worden opgenomen. Hierbij geldt het streven dat het totaal van de ”Overige reserve” in de loop der tijd volledig wordt benut. Er is een bestemmingsreserve gevormd voor de voor de eigen bedrijfsvoering geactiveerde materiële vaste activa.

Schulden De kortlopende schulden en overlopende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vreemde valuta Transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers op het moment van de transactie. Vorderingen en schulden in vreemde valuta aan het einde van het boekjaar worden omgerekend tegen

67


de koers die geldt per balansdatum. De koersresultaten worden verantwoord in de staat van baten en lasten onder de bankkosten.

Grondslagen van de staat van baten en lasten. Baten van de stichting worden in aanmerking genomen zodra deze zijn ontvangen, dan wel formeel schriftelijk zijn toegezegd. De opbrengsten van nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang van deze baten betrouwbaar kan worden vastgesteld. Kosten worden verantwoord zodra de daarmee verband houdende prestatie is geleverd en de stichting de betaling hiervan verschuldigd is geworden, dan wel als de verplichting onherroepelijk door de stichting is aangegaan. Voor zover hierboven niet anders is aangegeven worden baten en lasten toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden in aanmerking genomen zodra zij voorzienbaar zijn. Winsten worden verantwoord wanneer zij daadwerkelijk zijn gerealiseerd.

Toerekening kosten aan activiteiten Kosten besteed aan doelstelling, kosten werving baten en kosten beheer en administratie. De richtlijn voor de jaarverslaggeving RvJ 650 bepaalt dat de kosten van de eigen organisatie gespecificeerd moeten worden naar verschillende kostencategoriĂŤn. De VFI heeft richtlijnen verstrekt welke kosten toegerekend moeten worden aan de kosten beheer en administratie. Te weten kosten voor bestuur (100%), directie (100%), algemeen secretariaat (100%), financiĂŤn, planning en control (100%), en naar rato, voor zover de kosten niet zijn toe te rekenen aan specifieke activiteiten, ict, huisvesting en facilitair, personeelszaken, personeelskosten en kosten inhuur medewerkers, juridische kosten , communicatie, donateurs administratie en servicecentrum en projectadministraties. De VFI pleit ervoor dat alle fondsenwervende instellingen dezelfde definitie hanteren. Echter gelet op onderstaande toelichting wijkt NSICT hiervan af. NSICT is een kleine organisatie, met beperkte mogelijkheden om functionarissen aan te stellen voor specifieke functies. Medewerkers zijn allround en worden zo breed mogelijk ingezet. Jaarlijks wordt door de directeur naar beste weten een inschatting gemaakt van de uren die medewerkers besteden aan de activiteiten (doelstelling, fondsenwerving en beheer en administratie). Op basis van deze inschatting worden de loonkosten, inclusief werkgeverslasten, van de individuele medewerkers toegerekend aan de genoemde activiteiten en uitgedrukt in een percentage van de totale werkgeverslasten. Deze percentages worden ook gehanteerd voor de toerekening van de overheadkosten en overige kosten voor zover deze niet direct toerekenbaar zijn aan een specifieke activiteit.

68


In deze jaarrekening zijn de uitvoeringskosten eigen organisatie als volgt toegerekend aan de activiteiten:

2010 2009

Verenigde Naties

3,4%

4,8%

Panchen Lama

2,4%

2,1%

Politieke gevangenen

6,6%

8,4%

10,0%

12,2%

Tibetan Outreach

7,7%

6,6%

Chinese Outreach

3,9%

4,8%

Europees Parlement/regeringen

(Visit) H.H. Dalai Lama

3,3%

9,3%

Overige activiteiten

6,1%

5,8%

Beheer en administratie

21,4%

14,9%

Communicatie/voorlichting

19,9% 11,7%

Fondsenwerving

15,3% 19,4%

Totaal

100,0% 100,0%

Directe kosten van mailingacties Alle kosten van mailingacties die direct of indirect ten doel hebben mensen te bewegen geld te geven voor één of meer van de doelstellingen worden aangemerkt als kosten van eigen fondsenwerving. Indien sprake is van gemengde activiteiten, (voorlichting en fondsenwerving tegelijk) worden de kosten gesplitst. Zonder fondsenwerving heeft de Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet geen bestaansrecht. Echter bij gemengde acties (voorlichting / bewustmaking en fondsenwerving), zullen de voorlichtingsactiviteiten voorop staan. Bij iedere uit te voeren mailingactie wordt dit ook bewaakt. Periodiek wordt het voorlichtingsmateriaal kritisch beoordeelt door de directeur om te kijken of aan dit uitgangspunt nog wordt voldaan. Indien de uitkomst significant afwijkt van de gekozen uitgangspunten zal de hierop gebaseerde verdeelsleutel van de kosten naar voorlichting / bewustmaking en kosten eigen fondsenwerving met ingang van het nieuwe boekjaar worden aangepast. Van de diverse gemengde mailingacties en de toerekening van de kosten aan de activiteiten heeft de directie de volgende onderbouwende verdeling gegeven. Omschrijving actie

% Kosten

% Kosten

activiteiten fondsenwerving 2010 2009 2010 2009

Prosp. mailings incl bijkomende kosten

50

75

50

25

Renewal/ Special appeals

50

75

50

25

Nieuwsbrieven

80 75 20 25

Telemarketing

50 75 50 25

Beheer en onderhoud DBMS

30

*

70 **

*

Consultancy fee

30

*

70 **

*

* In 2009 werden deze kosten toegerekend aan de activiteiten als onderdeel van de uitvoeringskosten eigen organisatie conform de hierboven onder ”Toerekening kosten aan activiteiten” genoemde tabel. ** Inclusief 5% beheer en administratie.

69


Begrotingsvergelijking Het verschil tussen de realisatie 2010 en de begroting 2010 geeft het volgende beeld: (bedragen afgerond op een veelvoud van 2 100)

Realisatie

Begroting

2010

2010

Verschil t.o.v. de begroting Voordelig

Nadelig

1.702.100

40.700

Baten Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit beleggingen Totaal inkomsten

1.661.400 24.900

20.000

1.686.300

1.722.100

4.900

Lasten Salariskosten

398.700 499.400 100.700

Overhead/algemeen

151.800 115.000 36.800

Communicatie/drukwerk

74.800 111.000 36.200

Directe kosten activiteiten

139.700

198.000

58.300

Overige kosten activiteiten

689.500

914.300

224.800

Saldo

1.454.500 1.837.700 231.800 -115.600 424.900 77.500

77.500 Verschil 347.400 De belangrijkste verschillen kunnen als volgt worden toegelicht.

Baten uit eigen fondsenwerving De baten uit eigen fondsenwerving zijn € 40.700 lager dan begroot, ondanks het feit dat de actie in verband met de slachtoffers van de aardbeving in Tibet circa € 33.000 extra baten opleverde. De terugloop van de baten komt na jarenlange groei met name als gevolg van specifieke omstandigheden zoals de Olympische spelen in 2008 en het bezoek van HH Dalai Lama aan Nederland in 2009.

Salariskosten, overhead en algemene kosten De salariskosten zijn € 100.700 lager dan begroot. Dit is o.a. het gevolg van de vacatures, die (nog) niet of pas met veel vertraging ingevuld konden worden. Als gevolg hiervan was het aantal fte’s over 2010 0,6 lager dan in 2009. De overhead en algemene kosten waren circa € 37.000 hoger dan begroot, met name als gevolg van hogere bankkosten (€ 9.000), hogere reis- en verblijfskosten (€ 6.500) en hogere accountants- en administratiekosten (€ 23.000).

70


Communicatie en drukwerk De kosten van communicatie en drukwerk zijn € 36.000 lager dan begroot. Met name de kosten voor drukwerk en rapporten ( € 23.000 lager) en website (€ 14.000 lager) veroorzaakten dit verschil.

Directe kosten activiteiten Als gevolg van de onderbezetting zijn een aantal voorgenomen projecten niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd. Als gevolg daarvan waren de kosten over 2010 € 58.000 lager dan begroot.

Ondersteuning andere kantoren De bijdrage aan ICT-Duitsland ad € 70.000 was niet begroot.

Overige kosten activiteiten De overige kosten activiteiten zijn € 225.000 lager dan begroot. Ook hier speelt de onderbezetting op personeelsgebied een belangrijke rol. De voorgenomen ontwikkeling van online media (begroot € 100.000) heeft niet plaatsgevonden en het aantal mailings was in 2010 beperkt (kosten telemarketing en prospectmailing € 170.000 lager dan begroot).

71


Kengetallen (x 2 1) Voorgaand

Boekjaar boekjaar

BATEN Baten uit eigen fondsenwerving

1.628.242

1.678.551

Baten inzake slachtoffers aardbeving

33.161

0

Baten uit beleggingen

24.923

32.747

1.686.326

1.711.298

Salaris- en loonkosten

398.668

499.059

Overhead kosten / Algemene uitgaven

151.839

173.189

74.822

78.073

Totaal baten LASTEN Algemene- en organisatiekosten:

Communicatie en drukwerk Directe kosten activiteiten: Activiteiten

139.661 302.649

ICT Duitsland / Derden Activiteiten bewustmaking Totaal lasten Resultaat

70.000

101.000

619.528

747.217

1.454.518

1.901.187

231.808 -189.889

Kostenverdeling Activiteiten bewustmaking Tibetaanse zaak: Verenigde Naties

23.443

35.742

9.982

13.903

52.923

62.663

Europees Parlement/Regeringen

79.118

120.470

Tibetan Outreach

50.025

71.062

Chinese Outreach

14.856

35.579

(Visit) H.H. Dalai Lama

17.057

62.228

Conference

17.884

95.248

Slachtoffers aardbeving

22.000

0

Overige activiteiten

686.212

938.329

Totaal activiteiten bewustmaking Tibetaanse zaak

973.500

1.435.224

Kosten eigen fondswerving

392.308

379.284

88.710

86.679

Panchen Lama Politieke gevangenen

Kosten beheer en administratie Totaal lasten

1.454.518 1.901.187

72


Vervolg Kengetallen (x 2 1) Voorgaand

Boekjaar boekjaar

Uitgaven in % van baten eigen fondsenwerving: Besteding aan doelstellingen (bewustwording Tibetaanse Zaak):

58,60%

85,50%

Kosten eigen fondswerving

23,61%

22,60%

5,34%

5,16%

Kosten beheer en administratie Besteding aan doelstellingen in % totaal baten

57,73%

83,87%

Besteding aan doelstellingen in % totaal lasten

66,93%

75,49%

Gemiddelde personele bezetting (kantoor Amsterdam)

3,88 fte

4,5 fte

2,0 fte

2,0 fte

Gemiddelde loonkosten voor de werkgever per fte (kantoor Amsterdam) 2 45.536

2 54.601

Gemiddelde loonkosten voor de werkgever per fte (kantoor Brussel)

2 70.716

Gemiddelde personele bezetting (kantoor Brussel)

Naast de vaste formatie waren er in 2010 4 vaste vrijwilligers werkzaam.

73

2 63.880


Specificatie en verdeling kosten naar activiteiten (x 2 1) Verenigde

Panchen

Europees

Tibetan

Naties

Lama

Parlement/

Outreach

Chinese

Politieke

Outreach gevangenen

regeringen Algemene-en administratiekosten Salaris- en loonkosten** Bruto salarissen Sociale lasten en pensioen Reservering vakantiegeld/dagen Loonkosten Brussel Werkzaamheden derden

25.816

Overige personeelskosten Kostenverdeling *

7.864

5.617

23.194

17.851

9.063

15.525

7.864

5.617

49.010

17.851

9.063

15.525

De gemiddelde personeelsformatie kantoor Amsterdam bedroeg in 2010 3,88 fte (2009 4,50 fte). De gemiddelde personeelsformatie kantoor Brussel bedroeg in 2010 2 fte (2009 2,0 fte). Overhead kosten/Algemene uitgaven** Huur en energie kantoor Onderhoudskosten Overige huisvestingskosten Registratiekosten Kantoorkosten Bankkosten Representatiekosten Bestuurskosten Kantinekosten Reis- en verblijfkosten medewerkers

18

Trainingskosten medewerkers Verzekeringen Accountants- administratiekosten Advieskosten derden Abonnementen/lidmaatschappen Overige kosten Diverse lasten/baten voorgaand jaar Kostenverdeling *

3.797

2.712

11.198

8.618

4.376

7.496

3.797

2.712

11.216

8.618

4.376

7.496

*) Getotaliseerd in totaal kosten pagina 78-79. **) Voor een toelichting op de verdeling van de kosten naar activiteiten verwijzen wij naar pagina 68-69 van dit verslag.

74


Overigen

Communi-

Fondsen

Beheer en

Locatie

catie/voor-

werving

admini-

Brussel

lichting

Algemeen

stratie

11.710 746 46.233

35.665

49.799

21.824

57.943

35.665

49.799

157.163

249.000

201.893

35.282

35.282

40.000

40.167

-287

-287

0

-1.807

127.761

120.000

141.433

29.197

66.723

70.000

103.504

20.395

13.869

0

0

0

128.507

0

398.668

499.395

499.059

6.360

36.288

42.648

43.000

42.208

0

0

821

4.491

6.000

3.893

8.487

7.000

7.520

4.191 2.355

5.036

6.000

14.484

16.124

16.124

7.000

17.064

1.481

1.481

3.000

8.009

6.999

6.999

7.000

1.110

809

809

1.000

186

4.012

13.669

7.000

16.527

0

0

4.000

2.693

250

554

804

4.500

589

6.744

32.236

38.980

15.000

36.460

4.527

0

3.255

630

2.500

0

1.690

1.762

2.000

9.296

4.527 305 72 -188 22.322

17.219

24.044

10.537

22.647

30.858

24.044

2009

12.026

9.032

10.537

2010

11.280

2.663

325

Realisatie

157.163

8.487

607

Realisatie

-232.635

300 18

Begroting

2010

127.761

21.824

Totaal

25.538

75

5.579

5.391

0

9.074

-112.318

1

0

0

0

151.839

115.000

173.189


Vervolg Specificatie en verdeling kosten naar activiteiten (x 2 1) Verenigde

Panchen

Europees

Tibetan

Naties

Lama

Parlement/

Outreach

Chinese

Politieke

Outreach gevangenen

regeringen Communicatie en drukwerk** Automatiseringskosten Website Afschrijvingen Porti/vrachtkosten Drukwerk/rapporten Telefoon- en faxkosten Overige kosten Kostenverdeling *

1.229

878

3.625

2.790

1.417

2.427

1.229

878

3.625

2.790

1.417

2.427

DIRECTE KOSTEN ACTIVITEITEN Activiteiten Verenigde Naties

10.553

Panchen Lama

775

Politieke gevangenen

27.475

Europees Parlement/regeringen

15.267

Tibetan Outreach

20.766

Chinese Outreach Democratiefonds Vluchtelingen Inpat Economische rechten LOT / HH De Dalai Lama Conferentie 50th Anniversary Tibetan uprising Lustrum ICT TSG uitbreiding Population transfer conference Communicatie en fundraising Slachtoffers aardbeving Overige projecten *

10.553

775

15.267

20.766

0

27.475

*

0

0

0

0

0

0

Ondersteuning andere kantoren ICT Duitsland Derden *) Getotaliseerd in totaal kosten pagina 78-79. **) Voor een toelichting op de verdeling van de kosten naar activiteiten verwijzen wij naar pagina 68-69 van dit verslag.

76


Overigen

Communi-

Fondsen

Beheer en

Locatie

catie/voor-

werving

admini-

Brussel

lichting

stratie

5.472 513 458

Algemeen

4.145

3.502

Totaal

Begroting

Realisatie

Realisatie

2010

2009

2010 599

14.697

15.296

12.000

21.046

2.877

716

9.065

25.000

0

489

8.938

9.427

10.000

13.123

1.047

4.802

10.507

19.000

25.226

2.195

1.213

7.368

30.000

4.482

6.526

5.121

11.647

10.000

9.262

3.486

876

11.512

5.000

4.934

-36.363

0

0

0

0

74.822

111.000

78.073

10.553

6.000

7.646

775

0

1.581

27.475

15.000

14.133

15.267

100.000

17.526

20.766

15.000

32.924

0

10.000

7.605

0

5.000

2.556

1.141

1.141

12.000

22.063

9.054

9.054

0

0

0

5.000

0

4.109

4.109

7.000

8.240

312

312

0

95.055

0

0

9.324

0

0

31.961

803

803

3.000

6.703

17.884

17.884

10.000

0

0

10.000

28.484

22.000

22.000

0

0

9.522

0

16.848

0

139.661

198.000

302.649

0

70.000

0

95.000

0

0

6.000

70.000

0

101.000

7.150 3.411

7.227

5.575

7.784

3.869

23.864

9.720

7.784

1.174 56.477

17.219

8.348 0

0

0

8.348

70.000 70.000

0

0

0

0

77

0


Vervolg Specificatie en verdeling kosten naar activiteiten (x 2 1) Verenigde

Panchen

Europees

Tibetan

Naties

Lama

Parlement/

Outreach

Chinese

Politieke

Outreach gevangenen

regeringen Activiteiten bewustmaking (Delphi, Frank Solutions)** Telemarketing Welkomsmailing Legaten en schenkingen Prospectmailing Special appeals Nieuwsbrief Renewal D-Base beheer en onderhoud Consultancy fee Online media Public relations Overige fondsenwervingskosten * Totaal kosten

0

0

0

0

0

0

23.443

9.982

79.118

50.025

14.856

52.923

*) Getotaliseerd in totaal kosten pagina 78-79. **) Voor een toelichting op de verdeling van de kosten naar activiteiten verwijzen wij naar pagina 68-69 van dit verslag. Specificatie Overige Activiteiten Vluchtelingen Inpat LOT / HH De Dalai Lama Conferentie TSG Population transfer conference Slachtoffers aardbeving Overigen inclusief toerekening overhead Bijdrage ICT Duitsland

78


Overigen

Communi-

Fondsen

Beheer en

Locatie

catie/voor-

werving

admini-

Brussel

lichting

Algemeen

stratie

Totaal

Begroting

Realisatie

Realisatie

2010

2009

2010

31.274

31.274

62.548

127.042

117.208

799

799

1.598

7.080

3.455

6.257

6.257

30.000

3.228

98.319

98.318

196.637

272.000

176.006

39.235

39.236

78.471

78.910

128.875

63.190

15.797

78.987

99.790

120.062

15.704

15.704

31.408

49.695

35.775

14.780

32.026

2.463

49.269

20.000

46.075

27.718

60.056

4.620

92.394

94.800

73.632

0

100.000

0

5.361

20.000

0

5.361

16.598

15.000

42.901

0

296.380

316.065

16.598 7.083

0

0

619.528

914.317

747.217

162.707

400.834

392.308

88.710

179.612

0

1.454.518

1.837.712

1.901.187

1.141 9.054 17.057 312 803 17.884 22.000 24.456 70.000 162.707

79


Uitgaven 2010

Kosten eigen fondsenwerving 27,0%

Activiteiten bewustmaking Tibetaanse Zaak 66,9%

Kosten beheeren administratie 6,1%

Activiteiten bewustmaking Tibetaanse Zaak 2010 Overige activiteiten 2,7% Verenigde Naties 2,4% Panchen Lama 1,0% Politieke gevangenen 5,4% Europees Parlement/regeringen 8,1%

ICT Brussel 18,5%

Tibetan Outreach program 5,1% Chinese Outreach program 1,5% ICT Duitsland 7,2%

Visit H.H. Dalai Lama 1,8%

Inpat 0,9%

Conference 1,8% Slachtoffers aardbeving 2,3%

Voorlichting 41,3%

80


Inkomsten 2010 Overige baten 2,6%

Interest 1,5% Netto omzet 0,9% Baten uit eigen fondsenwerving 95,0%

81


Aan het bestuur van de Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet Vijzelstraat 77 1017 HG Amsterdam

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Bijgesloten samengevatte jaarrekening 2010, bestaande uit het financieel overzicht 2010, de balans per 31 december 2010, de staat van baten en lasten over het boekjaar 2010, het kasstroomoverzicht, de toelichting op de balans en de staat van baten en lasten, kengetallen en de specificatie en verdeling kosten naar activiteiten, zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2010 van de Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet te Amsterdam. Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in de controleverklaring van 6 juli 2011. Desbetreffende jaarrekening en deze samenvatting daarvan bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 6 juli 2011. De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende instellingen “. Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van de Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet.

Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in het hoofdstuk “Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten” van de samengevatte jaarrekening.

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening 2010 op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810, “Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten”.

Oordeel Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening 2010 in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2010 van de Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet en in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in het hoofdstuk “Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten” van de samengevatte jaarrekening. Oegstgeest, 15 juli 2011 Capacc Accountants B.V. was getekend R. Wassing RA

82


7

Bestuur en Beheer van de Organisatie Bestuur en Directie Bestuur

Het bestuur van de Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet (NSICT) stelt de koers en de hoofdlijnen van het beleid vast. De directie voert het beleid uit en geeft dagelijkse leiding aan de organisatie.

Het bestuur is samengesteld uit negen onbezoldigde bestuursleden en heeft de algehele bestuurlijke verantwoordelijkheid over de stichting. In de praktijk functioneert het als een bestuur op afstand en bestuurt het op hoofdlijnen.

Directie De directie is belast met het voorbereiden van de hoofdlijnen van beleid en de overige bestuursbesluiten. De directie geeft leiding aan de werkorganisatie en voert het door het bestuur vastgestelde beleid uit. Zij legt verantwoording af aan het bestuur en zorgt dat het bestuur goed ge誰nformeerd wordt en op de hoogte blijft over de gang van zaken. Achter in dit hoofdstuk vindt u de samenstelling van het bestuur en van de directie (inclusief nevenfuncties).

Verantwoordingsverklaring Als houder van het CBF-Keurmerk voor erkende goede doelen dient NSICT invulling te geven aan drie principes: scheiding tussen de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren, optimale besteding van middelen en het onderhouden van optimale relaties met belanghebbenden. In de volgende samenvatting van onze verantwoordingsverklaring leest u hoe wij invulling geven aan deze principes.

83


Het eerste principe: scheiding tussen de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren Besturen en toezicht houden Op dit moment heeft NSICT geen onafhankelijk toezichthoudend orgaan. Het bestuur heeft daarom zowel de taak van besturen als toezicht houden. NSICT is juridisch en bestuurlijk georganiseerd conform het “Bestuursmodel”. Het bestuur wordt gevormd door minimaal vijf natuurlijke personen. Het huidige bestuur bestaat uit negen personen: Richard Gere

Voorzitter

Jan Andersson

Vicevoorzitter

Chungdak Koren

Secretaris / Penningmeester

Lodi Gyari

Bestuurslid

Michael van Walt-van Praag

Bestuurslid (non-actief)

Adam Koziel

Bestuurslid

Christa Meindersma

Bestuurslid (afgetreden per 23 maart 2011)

Ven. Sogyal Lakar

Bestuurslid

Ven. Tamang Kanchha Tshering

Bestuurslid

Bestuursleden worden benoemd door het bestuur voor een termijn van drie jaar, met een mogelijkheid tot verlenging voor een nieuwe termijn van drie jaar. Bestuursleden treden af conform een rooster van aftreden. Bestuursleden ontvangen, met uitzondering van een redelijke vergoeding voor de door hen gemaakte kosten, geen bezoldiging. Het bestuur benoemt uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester zijn momenteel in één persoon verenigd. Het bestuur stelt het aantal bestuursleden vast. Het bestuur houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken en adviseert de directeur gevraagd en ongevraagd. Het bestuur komt minimaal 3x per jaar bijeen en houdt regelmatig contact met de directeur via telefoon en het internet.

Directie De dagelijkse leiding van de organisatie is in handen van Tsering Jampa, uitvoerend directeur. De directeur wordt benoemd en ontslagen door - en staat functioneel onder toezicht van - het bestuur. De directie legt 3x per jaar verantwoording af aan het bestuur over de uitvoer van beleid en het bestuur beoordeelt jaarlijks het functioneren van de directeur. De directeur voert het vastgestelde beleid uit en geeft richting aan de organisatie. Zij is verantwoordelijk voor werving, besteding en beheer van de middelen en voor het goed functioneren van de organisatie in het algemeen. Daarnaast neemt zij personeel aan. Het functioneren van de medewerkers wordt door de directeur geëvalueerd conform een vastgestelde functionerings- en beoordelingssystematiek. In 2008 stelde het bestuur het directiestatuut vast. Dit statuut is in 2010 gewijzigd. In het statuut zijn de verhouding en verantwoordelijkheden tussen directie en bestuur geregeld.

84


Het tweede principe: optimale besteding van middelen Optimale besteding van middelen betekent dat een organisatie zich inspant voor een effectieve en doelmatige realisering van haar doelstellingen door middel van een optimale besteding van haar middelen. NSICT besteedt haar middelen enerzijds aan het realiseren van de doelstelling en anderzijds aan fondsenwerving en beheer en administratie. Het bestuur stelt het meerjaren beleidsplan en meerjarenbegroting vast voor de komende drie jaar, waarin de lange termijn doelstellingen zijn gedefinieerd. Daaruit vloeit het jaarplan en begroting voort. In de begroting en de jaarlijkse werkplannen worden de doelstellingen nader uitgewerkt naar meer concrete activiteiten. In deze activiteiten staan als criteria de haalbaarheid en kwaliteit van de inhoud centraal. Het monitoren en evalueren van het uitvoeren van de activiteiten vindt plaats door kwartaal- en jaarrapportages door de directeur aan het bestuur. De rapportages worden getoetst aan de vastgestelde (meerjaren)begroting en –beleidsplan. Afhankelijk van de ontwikkelingen gedurende het jaar doet de directeur voorstellen aan het bestuur voor aanpassing van de (meerjaren)begroting. Het bestuur stelt het jaarverslag en de jaarrekening vast. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een, na overleg met en instemming van het bestuur, door de directeur aangestelde accountant. De accountant doet verslag aan de directeur en aan het bestuur over zijn bevindingen in de vorm van een ‘management letter’. De vastgestelde begroting is taakstellend voor de directeur. Indien verplichtingen moeten worden aangegaan die niet zijn voorzien in de begroting, overlegt de directeur vooraf met de penningmeester van het bestuur. Voor aanvang van de eerstvolgende bestuursvergadering bereidt zij besluitvorming voor en rapporteert zij over de uitgevoerde activiteiten en eventueel onvoorziene ontwikkelingen. Gezien de onvoorspelbare situatie in Tibet is het noodzakelijk dat de organisatie altijd rekening houdt met ad hoc gebeurtenissen die directe invloed hebben op het jaarplan en de begroting.

Uitgaven aan de doelstelling NSICT zet zich in voor het bevorderen van de mensenrechtensituatie en de democratische vrijheden voor het Tibetaanse volk. Om deze te realiseren, heeft NSICT in haar meerjaren beleidsplan en bijbehorende begroting de belangrijkste speerpunten voor toekomstig beleid in kaart gebracht. Om haar inhoudelijke kwaliteit te waarborgen en de doelstellingen zo efficiënt mogelijk te verwezenlijken toetst NSICT deze aan de beleidsvoornemens die zij in haar meerjaren beleidsplan heeft vastgesteld. Tijdens de laatste bestuursvergadering van het jaar worden de beleidsintenties vastgelegd in een jaarplan. Dit plan bevat concrete doelen voor het desbetreffende jaar, evenals de projecten om deze doelstellingen te bereiken. Gedurende het jaar wordt de voortgang bewaakt door de directeur. Activiteiten die gedurende de looptijd niet blijken te voldoen aan de gestelde eisen worden tussentijds stopgezet.

Kosten eigen fondsenwerving NSICT streeft ernaar om de kosten voor eigen fondsenwerving te beperken en deze te houden tussen de 20% en 25% van de baten uit eigen fondsenwerving. Voor 2009 was dit percentage 22,60% . Voor 2010 is dit 23,61% .

85


Organisatiekosten NSICT streeft ook naar een zo efficiënt mogelijke besteding van de organisatiekosten. NSICT is een kleine organisatie en heeft daarom een aantal ondersteunende diensten uitbesteed. De belangrijkste overweging om ondersteunende diensten uit te besteden of in eigen beheer uit te voeren is de afweging of NSICT zelf over voldoende deskundigheid beschikt om de gewenste kwaliteit te kunnen garanderen. Hierbij speelt het kostenplaatje uiteraard een belangrijke rol. Op basis van deze overweging is het beheer en onderhoud van de database van donateurs, een deel van het projectmanagement van de mailings naar donateurs, het voeren van de administratie, waaronder salarisadministratie, het opstellen van tussentijdse financiële overzichten, (meer)jaren begroting en jaarrekening uitbesteed. NSICT gaat zo efficiënt mogelijk om met de uitgaven door een reeks kostenbesparende activiteiten uit te voeren zoals samenwerken met andere organisaties, en een overeenkomst aangaan met de VFI voor korting in de verzending van mailings en andere poststukken.

Kosten beheer en administratie De VFI heeft richtlijnen verstrekt welke kosten toegerekend moeten worden aan de kosten beheer en administratie. Dit zijn kosten voor bestuur (100%), directie (100%), algemeen secretariaat (100%), financiën, planning & control (100%), en naar rato, voor zover de kosten niet zijn toe te rekenen aan specifieke activiteiten; interne automatisering / ict, huisvesting en facilitair, personeelszaken, personeelskosten en kosten inhuur medewerkers, juridische kosten, communicatie, donateurs administratie en servicecentrum en projectadministraties. De VFI pleit ervoor dat alle fondsenwervende instellingen dezelfde definitie hanteren. Echter gelet op de hierop volgende toelichting wijkt NSICT hiervan af. NSICT is een kleine organisatie, met beperkte mogelijkheden om functionarissen aan te stellen voor specifieke functies. De medewerkers zijn allround en worden zo breed mogelijk ingezet. Jaarlijks wordt door de directeur naar beste weten een inschatting gemaakt van de uren die medewerkers besteden aan de activiteiten (doelstelling, fondsenwerving en beheer en administratie). Op basis van deze inschatting worden de loonkosten inclusief werkgeverslasten van de individuele medewerkers toegerekend aan de genoemde activiteiten en uitgedrukt in een percentage van de totale werkgeverslasten. Deze percentages worden ook gehanteerd voor de toerekening van de overheadkosten en overige kosten voor zover deze niet direct toerekenbaar zijn aan een specifieke activiteit. NSICT streeft ernaar om de kosten van administratie en beheer tussen de 3% en 6% van de baten uit eigen fondsenwerving te houden. Voor 2009 was dit percentage 5,16% . Voor 2010 is dit 5,34% .

Het derde principe: optimale relaties met belanghebbenden NSICT onderschrijft ook het derde principe van de Code Goed Bestuur door te streven naar goede relaties met alle belanghebbenden en voortdurend te investeren in een goede en heldere voorlichting en informatievoorziening. Dit doet zij vanuit de overtuiging dat zij voor het realiseren van haar missie afhankelijk is van een ieder die op enigerlei wijze betrokken is bij het werk van NSICT. Dit geldt zowel voor de medewerkers, maar ook voor onze donateurs, het brede netwerk van experts op nationaal en internationaal gebied, politici, journalisten, vrijwilligers en anderen die NSICT een warm hart toedragen.

86


De basis voor een goede relatie komt uit de kwaliteit van de inhoud van de communicatie en voorlichting. NSICT publiceert jaarlijks rapporten en periodieken over uiteenlopende onderwerpen die te maken hebben met de mensenrechtensituatie in Tibet. Deze worden verspreid onder zowel de donateurs als het hele netwerk. Voor communicatie met en voorlichting aan onze (toekomstige) donateurs zet NSICT diverse media in, waaronder onze nieuwsbrief Tibet Journaal de website www.savetibet.nl en specifieke campagnematerialen. Daarnaast werkt NSICT om haar relaties te bevorderen met haar donateurs door het organiseren van speciale bijeenkomsten, via dagelijks contact via telefoon en bij infostands tijdens evenementen. Om haar donateurs beter van dienst te zijn, heeft NSICT een klachtenprocedure en een klachtenregistratiesysteem ingevoerd. Klachten komen terecht bij de Coördinator Fondsenwerving en worden binnen twee weken afgehandeld. Eens per half jaar lopen de directeur en Coördinator Fondsenwerving de klachten door om te evalueren of er een bepaald patroon in zit. Indien nodig wordt hier actie op ondernomen. Naast klachten komen er ook regelmatig suggesties binnen van donateurs, deze worden eveneens persoonlijk behandeld en geregistreerd door de Coördinator Fondsenwerving.

Bestuursvergaderingen In 2010 kwam het bestuur drie maal bijeen. Vast onderdeel van iedere bestuursvergadering vormde de rapportage van de directie en andere seniormedewerkers aan het bestuur. Overige onderwerpen: vaststelling definitieve begroting 2010 en jaarplan 2010 en de jaarrekening 2009; functioneren van directie; inhoud bestuursvergaderingen; jaarverslag directie 2009; relatie NSICT en andere ICT kantoren in de VS, Duitsland en Brussel; aanpassingen van het communicatieplan en het activiteiten- en strategieplan 2010. In de vergadering van november is het meerjarenplan 2011-2013 besproken. Dit plan, alsmede de begroting en het activiteitenplan 2011 zijn in maart 2011 vastgesteld.

Evaluatie bestuur In 2010 heeft het bestuur het eigen functioneren geëvalueerd. Drie van de bestuursleden zijn betrokken bij de dagelijkse gang van zaken en zij zijn aanspreekpunt voor de directie. In 2010 heeft het bestuur besproken dat het wenselijk is dat er meer bestuursleden bij komen met een specifieke specialisatie op de gebieden van organisatie en financiën.

Procedure voor benoeming en herbenoeming van bestuursleden De bestuursleden worden benoemd volgens een vaststaand rooster voor een periode van drie jaar. Een aftredend bestuurslid is direct herbenoembaar voor wederom een periode van drie jaar. In 2010 zijn er geen mutaties in de bestuurssamenstelling geweest.

Intern beheerssysteem door het bestuur De directie rapporteert minimaal drie maal per jaar aan het bestuur over de voortgang van het beleidsplan en de financiële gang van zaken. Het interne beheerssysteem is neergelegd in het directiestatuut en het huishoudelijke reglement.

87


Vergoedingenbeleid De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd met de mogelijkheid van een redelijke vergoeding voor de ten behoeven van de stichting gemaakte kosten. Een van de bestuursleden die in 2008 incidenteel aan een NSICT-project had meegewerkt, had daarvoor een financiële vergoeding gekregen. Dit had in eerste instantie geen structureel karakter, maar is in 2009 en 2010 voortgezet. Om belangenverstrengeling te voorkomen heeft hij in de periode waarin het project loopt geen stemrecht tijdens de bestuursvergaderingen.

Directie De dagelijkse leiding van de Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet berust bij de directeur. De directie wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur. Tot directeur van de stichting is benoemd Tsering Jampa. In 2010 heeft het bestuur het functioneren van de directeur geëvalueerd. De directeur opereert met inachtneming van de statuten, bestuursbesluiten en de voor haar opgestelde taakomschrijving. In het met haar afgesloten directiestatuut zijn de onderscheiden verantwoordelijkheden van bestuur en directie vastgelegd.

Risicobeheersing Het beleid van NSICT is erop gericht om risico’s die de continuïteit van de organisatie in gevaar brengen tot een minimum te beperken. Tot de voornaamste risico’s die NSICT loopt behoren de bedrijfsrisico’s, reputatierisico’s en financiële risico’s. Hieronder wordt in het kort aangegeven wat wij onder de genoemde risico’s verstaan en hoe NSICT als organisatie met deze risico’s omgaat.

Bedrijfsrisico’s Het risico bestaat dat activiteiten een geheel ander effect hebben dan beoogd. Een strategie die in het ene geval werkt is in een ander geval misschien juist schadelijk. NSICT heeft een procedureel beleid voor goedkeuring van alle communicatieconcepten. Dat valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur. Ook alle communicatiematerialen, zoals de persberichten, berichten op de website, nieuwsbrieven en mailings aan donateurs en andere belangrijke relaties, volgen deze kwaliteitscontrole. Binnen de organisatie bestaat het risico dat bij onverwachte incidenten rondom de Tibetaanse zaak er mogelijk een tekort aan expertise of mankracht voor kan komen, waardoor NSICT niet in staat is om haar geplande doelen volledig uit te voeren. In 2008 hebben wij dit ervaren door de onverwachte voorjaarsprotesten in Tibet. In 2010 heeft er geen grote onverwachte gebeurtenis plaatsgevonden die de geplande doelen van de organisatie in gevaar brachten. Binnen de organisatie is wel aandacht aan deze risicofactor besteed, maar het heeft nog niet geleid tot concrete maatregelen.

Reputatierisico’s Voor haar inkomsten is NSICT vrijwel geheel afhankelijk van donaties. Iedere gift is een blijk van vertrouwen in ons werk. Wij doen ons uiterste best om dat vertrouwen niet te beschamen. Daarom volgen wij interne procedures die door alle stafmedewerkers gevolgd worden en die moeten leiden tot een eerlijke, transparante en heldere communicatie en voorlichting. Een schandaal kan een organisatie veel schade toebrengen, of dit nu waar is of niet. Rectificatie achteraf kan reputatieschade niet meer herstellen.

88


Bij goede doelenorganisaties speelt ook nog dat reputatieschade van een ander goed doel invloed heeft op alle goede doelen. Het gevolg hiervan is vaak een daling van inkomsten en de aantasting van de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de instelling. NSICT is er veel aan gelegen om dit te voorkomen. Dit doen we op de volgende wijze: - NSICT streeft er naar om de richtlijnen uit de gedragscode ‘Goed bestuur voor goede doelen’ na te leven; -

NSICT heeft een gedragscode externe communicatie vastgesteld. Deze gedragscode geeft aan welke regels NSICT hanteert voor communicatie met externe doelgroepen;

- NSICT heeft een klachtenregeling voor donateurs en een interne klachtenregeling voor de medewerkers vastgesteld. De klachtenprocedure is voor iedereen die met NSICT te maken heeft. In 2008 werd een begin gemaakt om het ‘contact en servicegedeelte’ van de NSICT website uit te breiden. Hieronder valt ook het klachtenformulier. Dat is in 2010 gerealiseerd. In 2010 hebben enkele mensen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. - NSICT is open en eerlijk in de communicatie. Dit betekent dat zij zich ook kwetsbaar opstelt als doelen niet gehaald worden. - NSICT houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving, zoals:

• • • • • • • • •

Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens; Databankenwet; Code Telemarketing; Code Listbroking; Telecommunicatiewet; Nederlandse Reclamecode; Code e-mail marketing van de Dutch Dialogue Marketing Association; Code brievenbusreclame, huissampling en direct respons advertising; Auteurswet.

- NSICT onderschrijft de gedragscode van de Vereniging voor Fondsenwervende Instelling (VFI).

Financiële risico’s Het belangrijkste financiële risico voor NSICT is een daling van de baten uit eigen fondsenwerving. Wij zijn dan ook altijd op zoek naar nieuwe werkwijzen en technieken om onze inkomsten, ook op lange termijn, zeker te stellen. In 2010 is een aantal nieuwe wervingsmethoden aangescherpt, zoals de notariële schenkingen en de legaten, en zijn er minder mailingen verzonden aan onze vaste donateurs.

Continuïteitsreserve NSICT streeft ernaar om een reserve aan te houden om de continuïteit te waarborgen in geval van tegenvallende inkomsten. De door de VFI vastgestelde richtlijn ‘Reserve Goede Doelen’ wordt als uitgangspunt gehanteerd. Op basis hiervan is de gewenste continuïteitsreserve voor het afdekken van risico’s op korte termijn ultimo 2010 berekend op circa € 1.163.000. Dit valt ook binnen de norm die het CBF hanteert. In 2010 is het eigen vermogensbeleid nader tegen het licht gehouden en ook voor de lange termijn bepaald welke middelen aanvullend moeten worden aangehouden in de continuïteitsreserve. Hierbij is geconcludeerd dat de langlopende verplichtingen in een betrekkelijk overzichtelijke termijn kunnen worden afgewikkeld, zodat aanvullende reserveringen niet nodig zijn.

89


Machtigingsdonateurs De werving van structurele donateurs (ook genoemd machtigingsdonateurs) biedt de mogelijkheid een inkomensbron te voorspellen. Bekend is hoe lang een machtigingsdonateur gemiddeld donateur blijft en op basis daarvan hoeveel inkomen er te verwachten is.

Frauderisico Fraude is nooit helemaal te voorkomen. NSICT streeft ernaar om het risico op fraude te minimaliseren. Zij doet dit door het opzetten en in stand houden van een op de organisatie afgestemd systeem van administratieve procedures en interne beheersmaatregelen (AO/IB) en door een jaarlijkse controle van de jaarrekening door een extern accountant.

Beleggingsbeleid NSICT streeft ernaar om overtollige liquide middelen zo veilig mogelijk te beleggen tegen een maximaal rendement. Dit streven houdt in de praktijk in dat tijdelijk overtollige liquide middelen worden belegd op een zo hoog mogelijk rentegevende spaarrekening of deposito bij een Nederlandse of een tot de Europese Unie behorende bankinstelling. Er wordt niet belegd in onroerende zaken en in op de beurs genoteerde aandelen, obligaties en overige effecten of financiĂŤle instrumenten. Verder maakt NSICT geen gebruik van beleggingsproducten die de instandhouding van de hoofdsom niet garanderen.

Maatschappelijke verantwoording Sociaal beleid NSICT ziet haar werknemers als haar grootste waarde en van cruciaal belang om haar doelstellingen te verwezenlijken. Om deze reden hecht zij in het bijzonder aan goede arbeidsvoorwaarden voor haar werknemers, vrijwilligers en stagiaires. Naast de mogelijkheid die NSICT biedt tot praktische ontplooiing, zijn de menselijke waarden die NSICT nastreeft een bron van persoonlijke groei en inspiratie. Resultaatgerichtheid en betrouwbaarheid zijn kernwaarden binnen onze organisatie.

Personeelsbeleid en arbeidsvoorwaarden In 2010 is het personeelsreglement gevolgd. Door de aard van de werkzaamheden komen verschoven werktijden regelmatig voor. De medewerkers worden aangespoord deze uren binnen een maand met vrije tijd te compenseren. Voor de medewerkers die dat wensen bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een pensioenregeling. Alle vaste medewerkers maakten in 2010 gebruik van deze regeling. In 2010 is de interne handleiding voor het personeel verder uitgewerkt.

90


Bezoldiging Directie /Adviseur Naam

T.Y. Jampa

M.C. van Walt van Praag

Functie

Directeur

Adviseur

Aard (looptijd)

Onbepaald

Contract

Uren

40

Part-time percentage

100%

Periode

1/1-31/12

1/1-31/12

57.164

23.400

4.861

0

Dienstverband

Bezoldiging (* 2 1) Jaarinkomen Bruto loon / salaris Vakantiegeld Eindejaarsuitkering

0

0

Variabel jaarinkomen

0

0

62.025

23.400

7.501

0

Belastbare vergoedingen

14

0

Pensioenlasten (wg deel)

6.215

0

0

0

Totaal 2010

75.755

23.400

Totaal 2009

73.910

23.400

SV Lasten (wg deel)

Overige beloningen

Het jaarinkomen van de directeur in loondienst blijft binnen het maximum van € 140.046 (1fte/12mnd) volgens de VFI Beloningsregeling. Toelichting: De pensioenlasten betreffen het werkgeversdeel van de aan de pensioenverzekeraar verschuldigde premie. Aan de directieleden zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Organisatieontwikkeling In 2010 voerde NSICT een aantal organisatorische veranderingen in om de efficiëntie en effectiviteit te verhogen. Om de politieke werkzaamheden beter te coördineren bestaat er sinds 2008 een lobbyteam met medewerkers van de verschillende ICT kantoren (Washington, Berlijn, Brussel, Amsterdam). Dit team kwam in 2010 3x bij elkaar om ICT’s politieke strategie verder te ontwikkelen en aan te scherpen. Strategische acties en samenwerking tussen de verschillende ICT kantoren zijn noodzakelijk voor het vergroten van politieke steun voor Tibet, maar ook om snel te kunnen inspelen op de veranderende politieke strategie van China, de internationale gemeenschap en de ontwikkelingen binnen Tibet.

91


In verband met de nasleep van de economische crisis besloot het NSICT bestuur in 2010 voorlopig geen nieuwe functies te creëren. In maart vertrok Stewart Watters, Director National Government Relations, bij NSICT. Deze positie werd van Amsterdam verplaatst naar ons kantoor in Brussel. De functie werd in september 2010 ingevuld.

Opleidingen NSICT hecht waarde aan haar human resources en wil om deze reden werknemers de mogelijkheid bieden om de nodige cursussen en coachingtrajecten te volgen. In 2010 heeft de Senior Program Coördinator om veldervaring op te doen vier maanden met ons Field Team in Nepal gewerkt. De werkzaamheden omvatten onder andere het interviewen van nieuw gearriveerde Tibetaanse vluchtelingen. Een aantal medewerkers volgde in 2010 op kantoor workshops voor computervaardigheden. In september deden de NSICT medewerkers mee aan de jaarlijkse ICT retreat in Washington.

Arbo- en gezondheidsbeleid Binnen NSICT is het ziekteverzuim bijzonder laag. Het langste ziekteverzuim in 2010 was drie weken. De ruime behuizing biedt een positieve werkomgeving. Er wordt regelmatig bijgehouden of er nieuw kantoormeubilair, computers en dergelijke moeten worden aangeschaft of vervangen. Om lichamelijke klachten te voorkomen, heeft een deskundige advies gegeven over de bureaustoelen, en waar nodig bijgesteld. Om de contacten tussen de verschillende ICT kantoren te bevorderen, worden er regelmatig door medewerkers onderlinge bezoeken aan de kantoren afgelegd.

Betaalde medewerkers In 2010 waren zoals in voorgaande jaren bij NSICT zowel betaalde medewerkers als vrijwilligers werkzaam. Ook in de toekomst zal NSICT op deze wijze voortgaan. In 2010 waren er in Amsterdam vijf vaste medewerkers in dienst, waarvan drie part-time (totaal 3,88 fte). In maart verliet de Government Relations Director door familieomstandigheden NSICT. Op freelance basis werkten er in 2010 vier consultants. Bij het kantoor in Brussel waren gemiddeld twee fulltime medewerkers werkzaam. In verband met de financiële tegenvaller in de nasleep van de economische crisis werd er gekeken hoe er op de personeelgerelateerde kosten kon worden bezuinigd. Besloten werd om de sleutelposities te handhaven, terwijl sommige eerder gecreëerde functies niet verlengd werden. De positie van de in 2009 vertrokken coördinator fondsenwerving werd in februari 2010 ingevuld.

Vrijwillige medewerkers NSICT maakte in 2010 gebruik van vier vrijwilligers op ad hoc basis.

Stagiaires In 2010 heeft NSICT gebruik gemaakt van een stagiaire, die administratieve werkzaamheden verrichtte.

92


Vacature doorstromingen NSICT is een relatief kleine organisatie, ondanks dat zijn er intern doorstroom mogelijkheden. Dit wordt beleidsmatig gestimuleerd. In 2010 kwamen er drie vacatures vrij, een fondsenwervingscoördinator, administratief medewerker en een financieel administratief medewerker. Deze functies zijn door middel van externe werving ingevuld.

Code Wijffels In 2005 heeft de Commissie Code Goed bestuur voor Goede Doelen (de Commissie Wijffels) principes vastgelegd voor goed bestuur van goede doelen organisaties. In de code Wijffels staan besturen, toezicht houden en verantwoording afleggen centraal. In lijn met deze richtlijn werden in 2008 door NSICT procedures en richtlijnen opgesteld die in 2009 zijn vastgesteld. In 2010 zijn deze geïmplementeerd.

CBF NSICT mag het CBF keurmerk voor Goede Doelen voeren. Dit keurmerk mag tot 1 januari 2012 gevoerd worden. Op 21 december 2010 vond een tussentijdse toetsing plaats. De door het CBF geplaatste kanttekeningen zijn in de jaarrekening 2010 door NSICT uitgevoerd.

ANBI NSICT is door de belastingdienst erkend als ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Dit betekent dat er geen erf- of schenkbelasting hoeft te worden betaald over schenkingen en erfenissen die NSICT ontvangt. Deze komen volledig ten goede aan ons werk. Giften aan NSICT zijn, binnen de daarvoor geldende regels, voor particulieren aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Bestuur en Directie NSICT Het bestuur is verantwoordelijk voor het toezicht op de doelstellingen en activiteiten van de stichting. Het bestuur wordt volgens een rooster benoemd voor een periode van drie jaar.

Richard Gere Voorzitter (herbenoemd per juni 2009, tot juni 2012) Acteur en oprichter van de Gere Foundation. Nevenfunctie: voorzitter van International Campaign voor Tibet, VS.

Lodi Gyari Bestuurslid (herbenoemd per juni 2009, tot juni 2012) Speciale Gezant van de Dalai Lama. Nevenfunctie: Executive Chairman van International Campaign for Tibet, VS.

Michael van Walt van Praag Bestuurslid (herbenoemd per juni 2009, tot juni 2012) Internationaal jurist, juridisch adviseur van de Dalai Lama en Adjunct Professor of International law,

93


Golden Gate University School of Law, San Francisco. Nevenfunctie: executive president van Kreddha, International Peace Council for States, Peoples, and Minorities.

Jan Andersson Bestuurslid tevens Vice-voorzitter (herbenoemd per juni 2009, tot juni 2012) Professor Analytical Chemistry aan de Universiteit van Muenster, Duitsland. Nevenfuncties: voorzitter van ICT Duitsland, bestuurslid Orient Foundation of Great Brittain.

Chungdak Koren Secretaris en Penningmeester (herbenoemd per juni 2009, tot juni 2012) Voormalig vertegenwoordiger van de Dalai Lama in Zwitserland. Nevenfunctie: Voorzitter van Norwegian Tibet Committee.

Christa Meindersma Bestuurslid (herbenoemd per juni 2009, tot juni 2012) (afgetreden per 23 maart 2011) Internationaal jurist, voormalig Senior Politiek adviseur bij de VN en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Nevenfunctie: Deputy Director External Affairs, The Hague Center for Strategic Studies.

Kanchha Tshering Tamang (Lama Karta) Bestuurslid (herbenoemd per november 2008, tot november 2011) Hoofd Boeddhistisch Centrum Yuenten Ling. Nevenfunctie: Geen.

Adam Koziel Bestuurslid (herbenoemd per november 2008, tot november 2011) Nevenfunctie: Tibet Specialist for the Helsinki Foundation for Human Rights.

Sogyal Lakar (Sogyal Rinpoche) Bestuurslid (herbenoemd per november 2008, tot november 2011) Gere誰ncarneerd internationaal boeddhistisch leraar en schrijver Nevenfunctie: oprichter en spiritueel directeur van Rigpa, een internationaal netwerk van meer dan honderd boeddhistische centra over de hele wereld.

Tsering Jampa, Executive Director NSICT Nevenfunctie: oprichter en voorzitter Tibet Support Groep Nederland. In beide functies staan de mensenrechten en democratische vrijheden van het Tibetaanse volk centraal.

94


8

Vooruitblik 2011

In 2011 zet NSICT haar lobbywerk om politieke steun te verkrijgen voor de dialoog tussen China en de Tibetaanse regering in ballingschap voort. In de afgelopen jaren besteedde de Nederlandse regering steeds minder aandacht aan de mensenrechtensituatie in Tibet. Om hier verandering in te brengen gaat NSICT in 2011 haar lobbywerkzaamheden in Nederland intensiveren. Via publiekscampagnes zal aandacht voor de mensenrechtensituatie in Tibet gegenereerd worden, zoals voor Tibetaanse schrijvers en mensenrechtenverdedigers. Naast de kernprogramma’s blijven onze speciale programma’s belangrijk, zoals Chinese Outreach en Tibetan Outreach. De kernactiviteiten van NSICT zullen in 2011 zijn:

Werken met Regeringen In ons lobbywerk blijven wij nadruk leggen op de belangrijke rol die Tibet speelt in de betrekkingen van China met de EU en Europese nationale regeringen. Het mobiliseren van politieke steun van de EU, nationale regeringen en parlementen is onontbeerlijk voor een duurzame oplossing voor Tibet. De bestaande multi- en bilaterale mensenrechtendialogen tussen China en de individuele Europese landen bieden NSICT kansen om de mensenrechten in Tibet onder de aandacht te brengen. In Nederland gaat NSICT de contacten met Kamerleden en de mensenrechtenambassadeur uitbreiden om te zorgen dat in 2011 de mensenrechtensituatie in Tibet prominenter op de agenda komt.

Mensenrechten bevorderen in Tibet NSICT zal zich middels politieke lobby en publiekscampagnes inzetten om voortgang te boeken op mensenrechtenthema’s als vrijheid van meningsuiting, het stoppen van marteling en willekeurige arrestaties in Tibet. Onze campagnes voor de vrijlating van Tibetaanse politieke gevangenen worden voortgezet. Onze campagne voor de vrijlating van Tibetaanse schrijvers wordt gecontinueerd, zoals tijdens de internationale boekenbeurs in Peking in september 2011. NSICT gaat actief gebruik maken van VN-mechanismen, zoals de VN Speciale Rapporteurs en de bijeenkomsten van de VN mensenrechtenraad, en van andere mensenrechtenplatforms. De precaire situatie van de Tibetaanse vluchtelingen in Nepal krijgt in 2011 speciale aandacht in ons lobbywerk bij regeringen en de VN.

95


Chinese Outreach en Tibetan Outreach Een oplossing voor Tibet kan alleen verwezenlijkt worden door samenwerking tussen Chinezen en Tibetanen. Daarom worden de programma’s Chinese Outreach en Tibetan Outreach in 2011 voortgezet. De samenwerking met Chinese mensenrechtenorganisaties in Europa zal worden uitgebreid. De samenwerking met het Tibetaanse parlement en de Tibetaanse regering in ballingschap wordt gecontinueerd. De Tibetan Youth Leadership Training wordt ook in 2011 uitgevoerd.

Communicatie en Voorlichting Actieve communicatie en voorlichting naar de verschillende doelgroepen blijven in 2011 belangrijk voor het verwezenlijken van onze doelen. NSICT zal zich inzetten om de bewustwording over Tibet verder te vergroten. Dat gebeurt via haar reguliere activiteiten zoals het monitoren van de situatie in Tibet, publiekscampagnes en het publiceren van rapporten en nieuws-updates. Daarnaast worden de website en de online-activiteiten in 2011 uitgebreid.

Samenwerking met mensenrechtenorganisaties In ons werk voor Tibet is samenwerken met andere mensenrechtenorganisaties belangrijk. In 2011 zal door NSICT naast de bestaande contacten het lidmaatschap van FIDH gebruikt worden voor het uitbreiden van haar netwerk.

Fondsenwerving en voorlichtingsactiviteiten Om onze voorlichtingsactiviteiten en campagnes te kunnen uitvoeren en uitbreiden is fondsenwerving onontbeerlijk. De werving van fondsen is daarbij een middel en geen doel. In 2011 zal onze fondsenwerving via direct mailing worden voortgezet. De inkomsten uit donaties waren in 2010 positiever dan gezien de economische situatie werd verwacht. Daarmee bleven onze donateurs ook financieel een belangrijke pijler van de organisatie. Om deze trend in 2011 te handhaven zal de bestaande fondsenwervingstrategie worden aangescherpt. In 2011 gaat NSICT door met de segmentatie en analyse van haar donateurbestand. Daarnaast wordt nieuwe diversificatie van fondsenwervingmethodes ingevoerd om op de lange termijn financieel gezond te blijven. In 2011 zal een subsidieaanvraag bij de Postcode Loterij worden ingediend.

Begroting De begroting voor 2011 is door het NSICT-bestuur vastgesteld (zie pagina 59-60). Het is een uitwerking van het meerjarenplan 2011-2013 van NSICT. Naast de uitgaven voor de activiteiten in Nederland en binnen Europa zullen de financiĂŤle bijdragen van NSICT aan internationale werkzaamheden van ICT in 2011 worden voortgezet, zoals de Field Teams in Nepal en India en de internationale communicatie en lobbyteams.

96


ICT Medewerkers, bestuursleden, consultants en adviseurs NSICT Tsering Jampa, Executive Director Stewart Watters, Director Government Relations (tot maart 2010) Tom Zwollo, Membership Coordinator Shiba Kumari Degenhart, Senior Program Coordinator Jorieke Bakker, Program Coordinator (vanaf september 2010) Jacqueline van Doorn, Program Officer (tot maart 2010) Ruth Schrama-Jankiewicz, Office Assistant (vanaf juli 2010) Inge Joly, Financial Administrator (vanaf februari 2010) Clementine Ederveen, Operational Manager (tot februari 2010)

ICT US Mary Beth Markey, Vice President of International Advocacy Bhuchung K. Tsering, Vice President of Special Programs Todd, Stein, Director of Government Relations Michael Whybrew, Director of Development Kate Saunders, Director of Communications Lesley Rich, Director of Special Programs Rinchen Tashi, Deputy Director for Chinese Outreach Pema Wangyal, Research Analyst Ben Carrdus, Senior Researcher / Communications Deputy Chris Ratke, Researcher and Communications Coordinator Tencho Gyatso, Special Assistant for Advocacy Chris Chaleunrath, Major Gifts Manager Meagan Hawkins, Development Associate Leslie Butterfield, Program Associate Royce Priem, Director of Information Technology

ICT-Deutschland Kai M端ller, Executive Director Markus Feiler, Fundraising and Communication Erich Mayer, Finance Janna Schlender, Development Associate

ICT-Brussels Vincent Metten, EU Policy Director Paola Trevisan, Advocacy and Policy Officer (vanaf september 2010) Lhamo Svaluto, Program Coordinator (tot september 2010)

97


NSICT Bestuursleden Richard Gere (voorzitter) Lodi Gyari Chungdak Koren (secretaris, penningmeester) Jan Andersson (vice-voorzitter) Christa Meindersma (afgetreden maart 2011) Michael van Walt van Praag Ven. Sogyal Rinpoche Ven. Lama Karta Adam Koziel

NSICT Consultants Jos Rath, Delphi Communications Roger Craver, Delphi Communications Thalita Forrer, Delphi Communications Ebrien Hamelink, Delphi Communications Egbert van Put, Delphi Communications Gigi Lopes, Delphi Communications Frank Heijmans, Frank Solutions Peter Sonderman, Frank Solutions Ruud de Greef, Frank Solutions Michael van Walt van Praag Marco Wede Myra de Rooy Ngawang Choephel

International Council of Advisors Mr. Harrison Ford Mr. Vรกclav Havel Mr. Hideaki Kase Ms. Kerry Kennedy Mr. Vytautas Landsbergis Dr. Fang Lizhi Mrs. Mairead Maguire Mr. Adolfo Perez Esquivel Dr. Jose Ramos-Horta Mr. Rabi Ray Professor Samdong Rinpoche Venerable Ajan Sulak Sivaraska Mr. Tenzin N. Tethong Archbishop Desmond Tutu Dr. Elie Wiese

98


NSICT Vijzelstraat 77 1017 HG Amsterdam tel. +31 20 330 82 65 icteurope@savetibet.nl www.savetibet.nl NSICT-Brussels 11, Rue de la Linière 1060 Brussels tel. +32 2 609 44 10 info@save-tibet.eu ICT-US 1825 Jefferson Place, N.W., Washington D.C. 20036 tel. +1 202 785 1515 info@savetibet.org www.savetibet.org ICT-DEUTSCHLAND e.V. Schönhauser Allee 163 10435 Berlin tel. +49 30 278 790 86 ict-d@savetibet.org www.savetibet.de Ontwerp: Bruin van Dongen, EPS, Amsterdam

ICT Jaarverslag 2010 (Nederlands)  

Een uitgebreid verslag van de activiteiten van ICT-Europe in 2010 en het financiële overzicht van 2010 kunt u in dit bestand lezen.

Advertisement