Page 1

Средние века. Вып.74(1-2). Исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени. Издательство Наука, Москва, 2013. 413 стр Fi

S

i !

, a t

E] Ftsf 0r )r

F

F

r'

F =7 = i . : = =Z==l = i \ 7 2 i , = ! ; i E ; i

: = ^ a - 9 / ,, n . t i z * 7 a

a=

-= ar

, ? = i=1 : a i r t i

-i;

. - l ' - f , - - . . Y

e

E - =

= : '

-'.' EE= Z t 6 = : i-. ^

: ;, ! i { 3 ' :? + ; i i Lz E i n 1

a i

! r , j . t r g i 9 : 9

7== : L a ; , i a " -3 i 5 E e ? : ' -i lz : 9l i= i r: iE, F t l .v < -2| i a e i i "

i ? zZ ? = ' t z a ? ?

. i =

;+ii=+: i-_-=;t:-aia

2 a =

?i:1;zz=zz,igiEie;E ;

Ej i e = = i = zu;.ii:: i!g: :

-i : :; *

s -

li!'i;i'i*

:;i9.Pi';5

: . t - I ! ' - = F :

^ r - v ! :

r

= - ) i

* i€i

? iz

i ' .a a i

r * < 3 ! = { ; ;

I

ji',q"=e= # FE85 .*e-.3

: :

::in-i=3Pl:i':

. - : - - ! Q E - , = - b ' 4 4

:;E iaE:-Zz:Ei

s3i

r - : i

::;

i=i ;.9!:qiir

> Z - = ^ 4

: - E i Er F = : : ; + 2 L = a = A i ; t ! a ; J =

j ?rr\8, ' i * * i ; ii *E 7=r=1z: ii ;' : iE a ;z1tt:/11E =iiara;in:g;IE* =i 3:i;ir;is ie:iIsa rt;rLn:iAaii =#i#iiii ;;iigiEiil;? ,iiiiiii;iil'i;#'ii;l L4-

. . .

;

!

.

= o

>..1

--{ ii: : o .., s

- . '

=

i ; ifu ;l;;;iii s ##i'il;iii


Средние века. Вып.74(1-2). Исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени. Издательство Наука, Москва, 2013. 413 стр * 6

s.) 3

\H

F

o

x

0)

E

o

p

o ? ' s

o o

C F

; x

* c )

t

b>

x'i s

><n

z = F>.

> i

L F

d 0) Fr

l F

F

E

l x i

E ; =

>aE

o

.-..i o !q F e \ O ^ : : l q 5

9 Y X ; . = o

F E O l < E ' ( r , 5 . 4

- o c o o o x 4 E d

F

b-E,h \o 4 s v x i E - > 9

u

qi q o.) o q X

-

o

E{

FI

F

a o\ FT

FT

F

t\ F

F

o

P F

d

ld

I o

er

()

F

o o o o

3 F

o

X

.d) .t. = x -I :

E * >

E,s 9 V U 6 : F s o.-H * 9 t r 4 < - - q v 1 4 : *

5 ( n E " E I >.< a-*= I

-

tr

: o Q k trq o i : U E

5 9 * H

lq 0.)

()

o

E H = p F Q s o

EH>E i-)

i e q Y !s io l'' F d E6

o \o o

X

F

F

F.

F

PF

ID

()

F d

X E

6ii

\o l-o

: t 3

|^: t E d

5>r

0)

'= o) o * 0)

E o )

r

P

x > 0) o

P

i!

F

() o

F

id

o

I F

F

E >= 5 6P">

3c - g :

+ F q E 9 E 9

B . fE e .: <:

Ei>F

a- 6 I + 6

i! :! s* r g i

E *\ s : P if Y 9 3 : 8 X

F E dB g 4^a

- E = E

Lq {_

'S: i

EE E >I Q

,-i,i+ FFgF f,*gggf f F€fl€ rEgiiIeEEE *?

?EE if flE g FiFFE EFggpgiF Fu€ F$ $* iFFiiE ig$q 6$gfl$gu3 FI

is6i; iiffFF$iEgjlnF iiggEgiF Fi5E i$Ef ; Fa.; s = i isii,F gsiFlfggliF ;g$geFF

ggg

s ;ffFf;gg rrEi 5!sFr$i ig;g5g€F$tr E;irFF$ -:e;* ggt g g€iiflFEF g€+g Fcii r iFgsg FFiE $ii


Средние века. Вып.74(1-2). Исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени. Издательство Наука, Москва, 2013. 413 стр

P

a

t H

o

F

Fi F

r. o

T lq

F

d tr

x \o

o Fr

o

\o F

o

(.) 0)

f

o

Fi

e n >,5 i E o

i.:

:

*ca

\ o o

s E < >

o

o

= ; o o :()

o

F

o o

to

o 5 tr

d

3

F, F q

n

Fr F E

o

I

E

E o 0)

E

E F

F

!q

F C ) O F

* o

F t r - t

a ^

< -

.-

s.q t! E E { 5 p ' l n -

A E

FT

F

o o

tr

\o

0)

F

E

F

o o

F

F

X

F

o

F

.ri

F

o

o

P

F

F

F{

6

F 0)

o

O F

o F

(.) F

O

i F

F

F

F

vdr {o 6t.i

!1 X | ! :

o g ; Y

s 3 e i i 0 )

o\o

o

5 o )

->'

; :

4

H o

:> ' 9 k

0 ) -

> H

EX

F

9?x

E 99 ,

r

H

._,' >,

o

x s

> : 0) :l

\o

F a

,i, F 9. ,5 o r d c to rGi

F

o ) Q

4

9 F F i a t < L 0):1

F

?.=

O

o ' -

< 9 <

Fi

s ll La

o

F

o

F

g t

LI

i

EI:EE i iffi;* fifiiElg[Eff iFFlffiigFE FEiar;ii;Frl;i FiFaiE i ;,iifiFii!€iii!i jFiFi iFEFiEiiiifEiFiF iEiiiii EFii F;ig igig:i iFj iiigigilg: iiiF'gi iiiggFg igiig


Средние века. Вып.74(1-2). Исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени. Издательство Наука, Москва, 2013. 413 стр 6

Fi

F

q

O O

tq

E

,.i

rI] O |-

S \ J

qd r-

,.q

9 i

O 6 l

9r .,

<:

a '

E '

? Fi g_,.r

t s l

(n --:*Y

F

o 0)

P x

x

li

cr

(.) F

i]

X

\ 3

F

F

F

.e. E( o.t

+E

0.) F

F

F

> ( ' rP 3

I't

0)

-i

F

bo

p

L r C

B 3 P,'

3 l c ! F t 1 I F a<{ -9t > r Er t,i U ,>: I ) F l u)/ a.= ^ ;9 d c

> t ; "'.

B ; > .: 9 B E 5 BB

F

F

F

Fi

F O J

F(,)

* 9 c ) O ^.q

.is

v ; .J' >

3 H X

(.) * 9

a \o o

B tDl ol FI

B o

o-

e

E F

0) I

()

F

c..l

P

o 'b

(.)

F

F

o

P

F 0)

o 0) ID

E

\o o o ,fi F F

F

o

F

F

l0

+ d 6

" E '

H 6

>9 c nxX

-

l.qin > ? 9 LX

E.,\

,q? ts tT l i E - "

o-: E

>l 9 :

z F

tr

3

:

+ = 9.

s 96 ^0, E

laX

Foi : s; . :

H 9' ;

i9 !r

E = 3t r € ' r d

E. E * 9

X

s is 4 3 .

f

E€.3

> - Y

- t '

d ;+

6-

i)

9-E

,E ^-

o.q.l E C

t s e S E s^d .

P ,9<

b! 3 '^C :g

b€'s - = i 5 o ^

5Ei E v F

-6

'g

rs tr:,

6;.r

E

+ 9 9 2'E \ E ! ! o ;

I

E ! ? o

o \9- q X , ; E 6 \ o . : : 5 i:: g S

3 Bpj

& 9 ! -E ..r

S:E

B

I

a

(J

I a

"t

u

* P F


Средние века. Вып.74(1-2). Исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени. Издательство Наука, Москва, 2013. 413 стр

I

5

6 t :

F

o

o

5

o

o t

F

I

tr o o o

F E:{

o

5

s

t

E

o

I t4

ol

o

F

o

!

z

=

" . d E

,rF 6 F Y 9 .

<)

7t1

:i

>'a o : .

d 9

o -

a d : o. c)

5 >'

6 4

c i 5

0 ) E

I o

3

o

o

G'o o

x > 5

' i r g

o > g s 0 ) :

Y _ ( )

F

!

I o

o

F

X

c g* S 9 ? Xa o : E *

Q * ; E

V Y . J

a r ; l r L. *,5

>,r g r

x 5 Y 5 9 C =

a.u

=

0J c0

s o ,sl x o

* ;

F'!

0,):

:i

0.)

ro

x > a Y|A 5 ; > ' o o >(J v n > e

^ e s

o

t _

o

q o l , {

o E o :4 .a ;\ =:t()

r,x E 9 o . V ; I . ( . : i

F

i( .=

o

0 ) O

z < ) F ( ) l t A

H 0 )

E v r E

x Ftr r<

x b i n

q P 9 ? = o: ='x

F

o 3

9 > r q H . R9 ; . v F! E = F o :

5 E ? &.v4 i6 i E 6 -

E { . s F X

^ o.v: o - v R . . ? 6 o r v Y)=:{ Y 0 ) : l q

F

o o

EI

:

F

L

tr

5

o

F

t4 F

o

o E Fi

x

o

U

O

:

I

F

Fi

I

i i d , i

P : 5 - N

d

Q , :E J x ; i *;3 O P A L q E

6 . . =;

:esEe !;

= ; 3 E x

E::i I tri; trX . . \ : g 6 | aE q L ; ; x,! 9 r 6 ,. d<: * iP t! t: r

; F E q3 5 )V > A

F , i q Ie iF,!_!9

iE;i; '5 E ic.,F

i

; i

I

E

e

. c

i F

a

E q& cK d, .ur l g u: q d

t

i 6

e !

L

F

$'

3r

.F

oi

i;?

t i ]

r€,

R

I

a

E

5 ,

5 \- c i

\ tI > l F i9 ? !

s f i3 t r


Средние века. Вып.74(1-2). Исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени. Издательство Наука, Москва, 2013. 413 стр

I 6

s

5

:

F

() 6 p

a o

*

I

o 0)

(n

3

F

IA

0)

()

I

F

id

F

I

I

s p

0,)

t!

o

I X

o

()

o

0)

o o

F

F

I

F

o F

F

o F

H F

F

F

F

o

e

e

l0

E

e b

F

\o

o

o

o

o d

I

o

0)

Fi

o' l0

Fi

ro o o F

o

E

Fi

l{

o

EF F

rc)

F

F

>,Q > F \o

o 9 X

r U

X F E > \ q O

I

\o

o F

F

F

o \o t

F

I

F

o () F

\o

F

\o

o

0)

F 9 - )s !

9-.

E o

X zc)

\o

F

o

F

() 3 o Y E o a o

F

F

I

0) id

F

,

o

F

F

0,)

F

OJ

F

d

!!

i t

F g

\6 >' 9 s

O c d

jo

E\o > s

F ( )

rjH

i 6 e

0-)5

X =

:< >

ac)

o. E0) x o

* 9

tr6

AcJ o ! l

E o otr

A H v E

5 d )

h >

: * :)< ! o h 6 E > ')<v t''r x

E ,a

F

\o

F

tr

F

F

;

\o o

-ri q.

g> Ud:

: 6

gs .9S

* s '9

E =

'ri

o

!

E

cq

X

Q

,5

a

.ed ^,

--!;

E$> .r .1.-g

v> E

;;

I

a"

Fi

:J -;E bE! =E F^F

i_3; i

:": i;E

ax; {;=

si9

I.=

S .so ; !

E ^ s ;= g Le 3 r : : 9 9;:

^dfr i

o* 3 E'i

.dE

E = E* i 6'e ii G" S

: s E i-u E?Ea9;

i . E E , , ji i '

*{Hi€s=


Средние века. Вып.74(1-2). Исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени. Издательство Наука, Москва, 2013. 413 стр Fi

0 ) i () 5 > o 9 :ra o g h x 6)

X 5

I

o ol

> 6 : o

s

i i D t s d g F;E F

F

;t (c =l

El v rt )r i)=l o'

9 t r h o

6 g - E * i F x

>,{ *lt

O r i v '

. : '

> v

Eg.E Ei E F

r el 3 ' 9 ;

-.,4r

E

-;. g

o.)

9F" 5 >

r

O

| q Y - o

> 9

o

F

P

o

r . g ()

F

F o.r

tr

: c)

^

H r f b s E

-

Qr

=

o.F

a

v

o =

- i =

i E

X Y

EEligF 5 b 6 x'v ^

::

9 X 9 r

A c { o

l

> ; td 9o?

gSEEIg

F < ) A :

o

IFE; :,a

F ^!z + q ? o r s d 6 - o

::g,gi|F

F R 3 s F , x9

9e[: Ex EE:gE i

9 > .

F;gflA:

E3?EgH

E i

otr 9 ( ) r- El ^ol s F l

d o

F

o

o

F

G, 1;q

I

H

X i: \o I H >.o".9 = tr *- x! i tr o2 6 + (.) H S E Q F 6 ._..i' i

o >\> E'

o 4 0) ^.o

9 >

'^E3.^

o. o. sl

'": 9 ' : r

i i T

C

-

t r E V 2

2't? F

? -:i{ o V : i E 0.) F X rF

e 9 b 5 9 S E o lts-? g : F#0

?

E I +H

9l > 6

oi fr > -e

.?)ii

) 5 9

I

F

0 ) a o

E Z

o o o

o

F

F

a

b)

E E >9 ,hR cg \C)

o>,

i

>rE

h

(!

a+

-^

+ H

9 >

}E:E+Iil:gEEg

I

O

a X

e

d

3 \d

eE [i!";;i EsEia? Fe

^:-:6o'*-o.ii

s 9

ei€Eir* Ea iElEiig €eEai E#tq;:s?s;

cR;iii

g €g$ =$$E?g:

..i X o

i J E ; i

=

:9L€ E3 5 : g Xx F

s f 6 F

t

;E=-

v - a

9 E!> =

I

o >91 E

i s€Eg:;;tB: iigiSf5srfsfrF::F€€;E i'; I*i,;?=EE3gE iii.'ii$iiiFt€ ;igtrEiE

,EE;s3:is3sx;

r:EE$EEfl,tE iBt:;?5rHEEii EFE FFii ;=se;

i

-

: E I 8cc€ \.j= : ; X

= \

i+;f5; igE $f;aIEgjia; i FFge ii ;ri€x3F3

g f E Y

=-i i 6

: =

:

: E

$ E.<= n"€

=

F E.fra'x

. F ; ; , F x

9:z != FEPS ;

q E-; i{ :f

ig:E€i iE cE iiiiEiiiF ii:EIEi iiFE+aitE lqi;;iE iiii;lE; :€lr;; ifti$*i ;Fi*€gE i gg*[ I aflses:eI: *;;sFgEE ; [5iEg'; ggH


ка. Вып.74(1-2). Исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени. Издательство Наука, Москва, 2013. 413 стр

X

rF'

= =

d o i

<

i

x \

.Tr

j

F

4

t-!

Ir'l

li

Dr /.4 n

!EYF. ,,1 l-i,\-/

t

i r^

V:Z r! i: a.5F - ii . FJi

< 'F X '". .i (J \J'=

fry * I

r-

/-\

r_t -

o S4* +

< Y o d

v

J

l--i

i

l!

an

J

.4

E F o . F ,"- L- Y i> Far EI

= |

:'

-

(

i,i r-1

d

i

tl =

4

=

=

r

+ ;' .{

g di i S ;g i i g

.

i

!

:

:

: gi ecpgi ? ; ; 3s 9 ; i9 . * s d s : i q

liei i igii iEgiIIa

u: '.'= a':!9,s 54 -\ s X

E:T::;; ;;.ii3g;ii

= -

: E 9 b j

9 . :

Y : }

: . i! . > ? 9

(g S

-{ s o}:9)

;

*or:1

;EE';P

-i ,e ^ ! = t c ao -oe o * 7 S F t r

E

:;

:-l

r

< F i

r l 9

ii oo_ ' i *

t t

:;aaE ?iiE:esia?; :EE:sg?iEe;?g;i= gl?B?FrE: i€;iE*e g'

U

g ^^:d Y . : : *.? F --; I o,-6 i U:r *

Z , , r- s

, 5 i: 1 i6i ?+ q s;*: ;i c E S

* x : X iiE E 6 HV ;

ii

o\J

X _

;

& o

9t

O

n6l

E F5

o t "

= ^ v

t < A< L

E

o.

E

a -

]

:

i i

*=

x

i

_o

s

g o

6=- 5u

S,i c"s S€ t*

iF=*5.ep

n ; e X i * EP

:.* : ; F ic a s ' a L li < d r

.i 5 : x : :.^

: E \ X

$x ! x SF t E - ! ' XS ; F N 9 3

sINXufii

\2

i - r \ ;

; I > " 'I i dF- 9

r_x i: d59l < X > * ;: ..

5> eJ: q

g O ; c .

\7

:

E Y F g > ;fr

v

E

iaieeitii:ieilc

s f g i *at nc Fe E 5=' q :

qgflg

: $;EE g

q E i a Ef i #; s g ; ' 5 a= ir F :Tei " Eqts:Hg*€ E ;ic: E ; E ! i ;F Ff€E l,i F, r$F;F fii:;iE;rgs igIFEEggfE; ; iH:iFEge:5s E€eac iE;E[t i;€EE 3€ fE;;i FE i iisilsE iEE ;gi rtfli

[$E

g:; i g5;3fi5:iEg:Fg

irii

;a:rr EsE +elr;[[[3i:'i 5HF ;gigEE 5i;,:Cg: i:E:Fig; FE

si : i a

: F ';EE; ! € ; gF3 i " ' :; =: € e =I E : 5r ;

:

ae ,FH : * r s ,i ei s € i=c e il i ; g?;sg gFEE SgEgF; Ei€=isasgXfi

T g  
T g