Page 1

!

SAVAGEFILM!! "#$%%$&!'(()

een film geschreven en geregisseerd door

MichaĂŤl R. Roskam !

)$%$*"$+*#,-!.!/!0$1),*)2!/344! 5556),&+"7(861$!


INHOUDSTAFEL

"9&(8"2"!66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 !:! 2&%$2+2&;!66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 !<! 8$)"(&*;$"!=!>*"#!! ?!-*##@2*"!">@($&*$)#"!66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 !A! ?!B$)($&!8$)>$'*%! 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 !C! ?!B$*&&$!+*&+(9! 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 !D! ?!1*)1*)*!"*)*02*&! 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 !E! ?!#21(!'*&+$&1())$! 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666!43! ?!0)*&7!%*--$)"!66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666!43! ?!"*-!%(,59>7!666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666!44! ?!$)2>(!"*%*-(&$! 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666!4/! ?!8@2%288$!;)*&+F@$&)2! 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666!4/! ?!7)2"!>,88$&"! 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666!4/! ! >'!)$;2""$,)! 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666!4:! >'!+2)$>#()!(0!8@(#(;)*8@9!66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 !4G! ! >'!8)(+,>$&#! 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666!4A! #$>@&2">@$!02>@$!66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666!4C! >*"#! 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666!4D! >)$5!66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666!4E! 8*)#&$)"!666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666!/3! >(&#*>#!666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666!/4! ! ! !"#$%&'() $9$5()7"!6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666!//! *)#H-2"!8)(+,>#2(&"! 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666!/:! 5*#$)%*&+!02%-!66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666!/<

RUND SKOP – PERSDOSSIER www.rundskop.be

Page 2 of 25


SYNOPSIS De jonge Limburgse vetmester Jacky Vanmarsenille wordt door een malafide veearts gevraagd om een deal te sluiten met een beruchte West-Vlaamse vleesboer. Maar de moord op een federale politieagent en een onverwachte confrontatie met een mysterieus geheim uit zijn verleden zet een reeks gebeurtenissen in gang met verregaande gevolgen. RUNDSKOP is een spannende noodlotstragedie over verloren onschuld en vriendschap, over schuld en boete, misdaad en straf, maar ook over conflicterende verlangens en de onmogelijkheid van herstel.

RUND SKOP â&#x20AC;&#x201C; PERSDOSSIER www.rundskop.be

Page 3 of 25


INLEIDING tot RUNDSKOP van MICHAËL R. ROSKAM

RUNDSKOP is een misdaaddrama over boeren en gangsters tegen de achtergrond van de Belgische hormonenmaffia. Het is een film over vriendschap, loyaliteit, verraad en verloren onschuld. Het is ook een film over koeien en verklikkers, over stieren en kopstoten, over West-Vlaanderen meets Limburg. RUNDSKOP is geen kritisch onderzoeksverhaal over waar gebeurde feiten. Wie de zaak Van Noppen kent, zal in de film een aantal herkenbare elementen terugvinden, maar RUNDSKOP is absoluut geen dramatisering van deze moordzaak. In de woorden

van

regisseur

MICHAEL

ROSKAM:

“RUNDSKOP

gaat

over

de

hormonenmaffia zoals Hamlet over het Deense koningshuis gaat.” Dat neemt niet weg dat Roskam alles in het werk heeft gesteld om een zo realistisch mogelijk beeld te schetsen van het Vlaamse vetmestersmilieu van de jaren tachtig tot nu. De film speelt zich voor een groot deel af in de streek van Sint-Truiden, waar de regisseur zelf is opgegroeid. Hoofdrolspeler MATTHIAS SCHOENAERTS heeft zich gedurende twee jaar – waarvan de laatste vijf maanden intensief – fysisch voorbereid op de rol van Jacky Vanmarsenille, een Truiense boerenzoon die door een tragisch voorval als kind opgroeit tot een getormenteerde spierbal vol opgekropte woede en frustraties. Het resultaat staat als een huis. Matthias kwam uiteindelijk 27kg bij sinds hij enkele jaren geleden deze rol aanvaardde. En net als alle overige acteurs, hebben ze zwaar gestudeerd en geoefend om zich de West-Vlaamse of Truiense dialecten eigen te maken. “RUNDSKOP is een tragedie over hoe het lot ons leven soms meer bepaalt dan ons lief is, hoe wij soms de speelbal zijn van gebeurtenissen waaraan we geen schuld hebben en waarop we geen vat hebben,” zegt Roskam over zijn langspeelfilmdebuut. “Het is een film over hoe mensen tot het uiterste worden gedreven. Soms kunnen onwaarschijnlijke gebeurtenissen bepalen hoe iemand wordt. Het gaat niet gewoon om 'cowboys en indianen', om goed of kwaad, maar om kleinmenselijke drama’s met RUND SKOP – PERSDOSSIER www.rundskop.be

Page 4 of 25


grote gevolgen waarbij mensen geen keuze meer lijken te hebben. Het lot ís hun bestemming.”

PRODUCTIE De hoofdproducent van de film is Savage Film een jong onanfhankelijk Brussels productiehuis in handen van Bart Van Langendonck. Bart Van Langendonck produceerde ook drie van de vier kortfilms van Michaël R. Roskam en is met Savage Film actief op vlak van zowel fictie (Wim Vandekeybus, Nicolas Daenens, e.a.) als documentairefilms (Pascal Poissonier, Frank Theys, Bram Van Paesschen, Pieter-Jan De Pue, e.a.) en dansfilms (Wim Vandeybus, Mike Figgis, Anne Teresa De Keersmaeker). Dit jaar brengt het productiehuis ook de eerste langspeelfilm van de VlaamsNederlandse regisseur Fleur Boonman, PORTABLE LIFE, in de zalen. Savage Film heeft een associatieve samenwerking met Eyeworks uitgebouwd, voornamelijk op het vlak van taxshelterfinanciering en logistieke samenwerking. Voor RUNDSKOP werd er tussen beide productiehuizen een coproductie uitgebouwd, samen met het franstalige productiehuis Artémis Productions en het Nederlandse Waterland Film..

RUND SKOP – PERSDOSSIER www.rundskop.be

Page 5 of 25


RUND SKOP – PERSDOSSIER www.rundskop.be

Page 6 of 25


HOOFDCAST MATTHIAS SCHOENAERTS / JACKY VANMARSENILLE

JACKY VANMARSENILLE is de zoon van een vetmesterfamilie uit een klein dorp in Haspengouw. De familie geraakte betrokken bij hormonenhandel. De stugge Jacky zet met zijn broer Stieve en zijn oom Eddy die traditie verder. Jacky’s imposante, gespierde verschijning is omringd door mysterie en geweld. De onvoorspelbaarheid van zijn gedrag wordt veroorzaakt door het gebruik van verboden middelen, maar gaat ook terug op een geheim uit het verleden. Noodlottige gebeurtenissen in zijn kindertijd hebben de kern van zijn persoonlijkheid aangetast, waardoor hij van zijn natuur vervreemd is geraakt. De toevallige ontmoeting met zijn vroegere jeugdvriend Diederik brengt het verleden terug naar boven en leidt tot een onafwendbare climax.

I$#$$&! &*! J2B&! *0"#,+$)$&! **&! @$#! K(&"$)'*#()2,-! L(&$$%!M()*! N*&! +$)! O)($&!2&! /33/! #$! P&#5$)8$&Q! "8$$%+$! *%++,"%-) -.,/'(%'0+-!R4ECCS! 2&! '$%$! 1$7)((&+$! 7()#?! $&! %*&;"8$$%02%-"6!! N(()!@$#!$$)"#! 5*"!@2B!(8!@$#! 52##$!+($7! #$!J2$&!-$#!+$!02%-!ITUVWT!R/33/S!'*&! M()(#@H$!'*&!+$&!X$);@$!$&!+**)&*!2&!L(-!X*)-*&"!PYZ![PZ!L\T![UYM!X]^[V!R/33:S6!!M(()! J2B&! (8;$-$)7#$! 8)$"#*#2$"! 2&! +2$! ",>>$"'(%%$!02%-"!5$)+! I*##@2*"! "2&+"+2$&! $$&! '$$%;$')**;+! *>#$,)!2&!X$%;2_!$&!Y$+$)%*&+6! N(()!K*'2*)!`2%-"!"8$$%+$!@2B!'$)+$)!((7!@((0+)(%%$&!2&!MTYYUV!NPY!aULP!R/33AS!'*&!\2%+$!N*&! I2$;@$-Q! ]UYbTa^TNTa! R/33DS! '*&! c2$#$)! N*&! \$$"! $&! 2&! +$! LN?)$$7"! MT! VIPPb! NPY! MT! bTZVTa!R/33DS!'*&!`)*&7!N*&!c*""$%!$&!W*&!I*##@9"6!!N(()!J2B&!)(%!2&!+$J$!#$%$'2"2$"$)2$!-(>@#!@2B! +$! #$%$'2"2$"#$)! '(()! 1$"#$! *>#$,)! 2&! (&#'*&;"#! &$-$&! $&! 5$)+! @2B! ((7! ;$&(-2&$$)+! *%"! 1$"#$! *>#$,)!(8!@$#!2&#$)&*#2(&**%!0$"#2'*%!'*&!I(&#$!K*)%(6!N$)+$)!@*+!@2B!$$&!)(%!2&!+$!2&#$)&*#2(&**%! ;$)$&(--$$)+$!02%-!d[PaLX^Tb!R/33AS!'*&!c*,%!N$)@($'$&!$&!2&!+$!02%-!]^`L!R/33DS!'*&!T)27! N*&! ]((96! ! U&! /33E! ">@2##$)+$! I*##@2*"! *%"! +$! 2+$*%2"#2">@$! a*'$&! 2&! IZ! efTTY! bPa^! '*&! M()(#@H$!'*&!+$&!X$);@$!$&!2&!/343!2"!@2B!(&+$)!-$$)!#$!J2$&!2&!cf]VPa!'*&!P%$>!V#(>7-*&6!

RUND SKOP – PERSDOSSIER www.rundskop.be

Page 7 of 25


HOOFDCAST JEROEN PERCEVAL / DIEDERIK MAES

DIEDERIK MAES is de vroegere beste vriend van Jacky. Ook hij is getekend door de gebeurtenissen uit het verleden. De twee vrienden verloren contact wanneer Diederiks vader, een veearts, gearresteerd werd omwille van zijn betrokkenheid in een hormonenzaak. Diederik groeide verder op in de Westhoek. Net als Jacky bleef hij hangen in het misdaadmilieu. Diederik worstelt niet alleen met de demonen uit zijn verleden, hij wordt ook door de politie onder druk gezet om informatie door te spelen over de organisatie van Marc de Kuyper. Door de ontmoeting met Jacky krijgt Diederik onverwacht een kans om met zijn verleden in het reine te komen.

#'0/'() 1'0.'2%$! R4ECDS! 2"! +$! J((&! '*&! ],7! c$)>$'*%! $&! +$! B(&;"#$! *>#$,)! '*&! +$! 0*-2%2$! c$)>$'*%6! ! \2B! "#,+$$)+$! *0! **&! V#,+2(! \$)-*&! L$2)%2&>7! 2&! /334! $&! "8$$%+$! "2&+"+2$&! 2&! '$)">@2%%$&+$! #@$*#$)"#,77$&Q! (6*6! g[*>@#$&! (8! O(+(#F! RM((+! c**)+S! $&! g^@! X(9F! RN2>#()2*S6! ! U&! /33C!;*0!W$)($&!;$"#*%#$!**&!`)$+$)2>!2&!MPOTY!d^YMTa!]UT`!'*&!`$%2h!'*&!O)($&2&;$&6!! I$#!a,,+!O2$%$&"!1$5$)7#$!@2B!)$>$&#!gX$J$##$!V#*+F!'*&!c*,%!N*&!^"#*2B$&!'(()!+$!bNV6!! V*-$&! -$#! I2>@*_%! a6! a("7*-! 5$)7#! @2B! **&!$$&! %*&;"8$$%02%-">$&*)2(! +*#! ;$1*"$$)+! 2"! (8! J2B&! $2;$&! #(&$$%"#,7! gMFP)+$&&$&FQ! $$&! V*'*;$! `2%-?8)(+,>#2$! +2$! +(()! a("7*-! J*%! ;$)$;2""$$)+! 5()+$&6!

RUND SKOP â&#x20AC;&#x201C; PERSDOSSIER www.rundskop.be

Page 8 of 25


HOOFDCAST JEANNE DANDOY / LUCIA SCHEPERS

LUCIA SCHEPERS is een zakenvrouw, de eigenares van een parfumerie in Luik. Met haar moeder zorgt ze voor haar zwaar gehandicapte broer Bruno. Het lot van Lucia is onlosmakelijk met dat van Jacky verbonden, al beseft zij dat zelf niet. Waar Jacky staat voor de hormonen, vertegenwoordigt Lucia de feromonen...

#'%((')3%(3/4)R4EC<S!2"!$$&!0)*&"#*%2;$!+2$!(8;)($2+$!2&!$$&!0*-2%2$!'*&!7,&"#$&**)"6!!P%"!4<? B*)2;!-$2"B$!">@)2B0#! J$!@**)!$$)"#$! #@$*#$)"#,7!$&!(8!4C?B*)2;$!%$$0#2B+! ">@)2B0#!J$!J2>@!2&!**&!@$#! ],27"$!>(&"$)'*#()2,-!*%5**)!J$!(&+$)!%$2+2&;!'*&!W*>i,$"!M$%>,'$%%$)2$!@$#!5$)7!'*&!O)(,8('! (&#+$7#6!!V2&+"+2$&!@$$0#!W$*&&$!*%!$$&!)2B7;$',%+!8*%-*)$"! '*&!@$$%!'$)">@2%%$&+$!#@$*#$))(%%$&! 1$)$27#6! ],>2*!2"!+$!*%%$)$$)"#$!)(%!'*&!W$*&&$!M*&+(9!2&!$$&!%*&;"8$$%02%-6!

RUND SKOP â&#x20AC;&#x201C; PERSDOSSIER www.rundskop.be

Page 9 of 25


HOOFDCAST BARBARA SARAFIAN / EVA FORRESTIER

EVA FORRESTIER, de inspecteur die het onderzoek

naar de moord op haar collega Daems leidt, is een harde tante. Eva is grappig en cool, maar ze is meer geïnteresseerd in haar zaak dan in de mensen waarmee ze werkt om die zaak op te lossen. Ze schuwt dan ook geen enkel middel om de naïeve Diederik te manipuleren.

!%0!%0%) -%0%5"%(! R4EADS! 5$)7#$! 2&2#2$$%! -$$! **&! +2'$)"$! )*+2(8)(;)*--*F"! 5**)(&+$)! gV(&B*!M,8%$hF!'*&!V#,+2(!X),""$%!$&!gM$!Y2$,5$![$)$%+F!'*&!a*+2(!46!!! d$! 5*"! $$&! #2B+%*&;! +$! ;)*882;"#$! ')(,5! '*&! N%**&+$)$&! -$#! @2%*)2">@$! #*0$)$%$&! 2&! gP%%$"! b*&! X$#$)FQ!gb2B7!$$&"!(8!+$!M(("F!$&!gV827$F6! U&#$)&*#2(&**%! +$1,#$$)+$! J$! 2&! Dj! ! [^ITY! R4EEES! '*&! c$#$)! O)$$&*5*96! ! d$! "8$$%+$! ((7! 2&! `^aLaTVV! UU! R4EEESQ! 2&! Ke! R/334S! '*&! a(-*&! K(88(%*! $&! 2&! T]]TbLaP! R/33<S! '*&! a,+(%0! I$"#+*;@6! N(()!@**)!@((0+)(%!*%"!@,2"')(,5!I*##9!2&!PPYaUWMUYO!UY!I^VK^f!R/33DS!'*&!K@)2"#(8@$!'*&! a(-8*$9!"%$$8#$!J$!@$$%!5*#!R2&#$)&*#2(&*%$S!8)2BJ$&!2&!+$!5*>@#6!!Y*+2$&!*>#$$)+$!X*)1*)*!#$'$&"! 2&!VI?aTK\LTa!R/33ES!'*&!T)27!]*-$&"Q!2&!ITUVWTV!R/33ES!'*&!O$(00)$9!T&#@('$&!$&!2&!d^L!NPY! P6! '*&! W*&! N$)@$9$&6! ! U&! /344! 2"! X*)1*)*! #$'$&"! #$! J2$&! 2&! IPaUTbTQ! IPaUTbT! '*&! V(8@2$! V>@(,7$&"6!

RUND SKOP – PERSDOSSIER www.rundskop.be

Page 10 of 25


HOOFDCAST TIBO VANDENBORRE / ANTONY DE GREEF ANTONY DE GREEF is de sidekick van Eva. Mooi en bond deinst hij er niet voor terug om zijn charmes in te zetten om zijn doel te bereiken. Maar dat verraad zal verstrekkende gevolgen hebben voor de afloop van het verhaal.

+"!/)2%(3'(!/00'!R4EC4S!"8$$%+$!&**"#!I*##@2*"!V>@($&*$)#"!2&!I2>@*_%!a6!a("7*-F"!7()#02%-! gL@$! ^&$! L@2&;! #(! M(F! $&! @*+! @2B! $$&! 1$%*&;)2B7$! )(%! 2&! gM$! V-**7! '*&! M$! b$9J$)F! $&! 2&! +$! Y$+$)%*&+"$!%*&;"8$$%02%-!^^a]^OV[UYLTa6!

HOOFDCAST FRANK LAMMERS / SAM RAYMOND

SAM RAYMOND, de veearts, is de dekmantel van de illegale activiteiten van de Vanmarsenilles. Sam is een dandy en bon-vivant. Zijn verlangen naar geld en luxe drijft hem ertoe om onverantwoorde risico’s te nemen, waardoor hij de Vanmarsenilles ongewild in een zeer lastig parket brengt.

M$!Y$+$)%*&+"$!*>#$,)!50%(6)$%**'0-!R4EC/S!-**7#!J2B&!*>#$$)+$1,,#!*%"!+*7%(J$!2&!`%!4EQEE! R4EEES!'*&!I*)#!M(-2&2>,"6!!\2B!-**7#$!'$)'(%;$&"!'(()!@$#!$$)"#!2&+),7!-$#!J2B&!)(%!2&![U]MT! I^VVT]V!RT)27!+$!X),9&Q!/333S!*%"!$$&!'*&!+$!d$$,5"$!-*#$&!'*&!`$+B*!'*&!\,$#6!!U&!$$&!0%2&7$! )$$7"!12B)(%%$&!RM$! O)(#Q! O)2--Q!M$!c*""2$'),>@#S! 5$)+! "#$$+"!+,2+$%2B7$)!+*#! ]*--$)"Q!+2$!$)! J$7$)!&2$#!*%"!$$&!7%*""2$7$!02%-"#$)!,2#J2$#Q!$$&!12BJ(&+$)!#*%$&#!5*"6!!M*&7J2B!#$)$>@#!'$$%;$8)$J$&! )(%%$&!2&!MT!M^IUYTT!R'*&!O$))*)+!N$)@*;$S!$&!\TL!dfUMTY!RI*)#2&!b((%@('$&S!5*"!/33<!@$#! B**)! '*&! J2B&! +(()1)**76! ! M**)&*! 1)*7! $)! $$&! #2B+! **&! +*#! ]*--$)"! J(! (&;$'$$)! 2&! 2$+$)$! Y$+$)%*&+"$!02%-!J*#6!!\$#!5*"!5*>@#$&!(8!+2$!$&$!"*882;$!@((0+)(%6!!M2$!7)$$;!@2B!,2#$2&+$%2B7!2&! YPK\LaUL!RM*&*!Y$>@,"@#*&Q!/33AS!('$)!+$!P-"#$)+*-"$!#*h2?(()%(;6!!N(()!+$!'$)#(%72&;!'*&! #)*;2">@$!@$%+!M$&&2"!'*&!+$)!\()"#!7)$$;!@2B!$$&!5$%'$)+2$&+!O(,+$&!b*%06!

RUND SKOP – PERSDOSSIER www.rundskop.be

Page 11 of 25


HOOFDCAST SAM LOUWYCK / MARC DE KUYPER

MARC DE KUYPER is de malafide veehandelaar die de spil vormt van de hormonentraffiek. De Kuyper deinst voor niets terug, ook niet voor moord. Zijn drang naar expansie brengt hem op het pad van Sam en Jacky, maar in zijn genadeloosheid begaat hij ook fatale fouten.

-%*)$/784.6!R4EAAS!"#**#!&2$#!*%%$$&!1$7$&+!*%"!+*&"$)Q!-**)!((7!*%"!*>#$,)Q!J*&;$)Q!;2#*)2"#!$&! >@()$(;)**06!!V2&+"!4EE:!2"!@2B!1$#)(77$&!12B! ]$"! X*%%$#"!K!+$!%*!X!$&!+*&"#$!-$#!+2#!;$J$%">@*8! "@(5"!('$)!@$$%!+$!5$)$%+6! U&!/33:!-**7#$!@2B!2&+),7!-$#!J2B&!'$)#(%72&;!'*&!+$![2&+-*&!2&!L(-!X*)-*&F"!PYZ![PZ!L\T! [UYM! X]^[V6!! N$)'(%;$&"! "8$$%+$! @2B! +$! +('$! ;2#*)2"#! 2&! Tk?MafIITa! '*&! b($&! I()#2$)6! ! U&! /33E!'$)#(%7#$!@2B!+$!@((0+)(%!2&!]^VL!cTaV^YV!PaTPQ!+$!+$1,,#02%-!'*&!K*)(%2&$!V#),11$6!!T&! ((7!2&!+$!#5$$+$!%*&;"8$$%02%-!'*&!b($&!I()#2$)Q!//!ITUQ!"8$$%#!V*-!+$!@((0+)(%6!!\2B!@$$0#!((7! $$&!)(%!2&!+$!V*'*;$!`2%-!8)(+,>#2$!c^aLPX]T!]U`T!'*&!`%$,)!X((&-*&Q!$$&!%*&;"8$$%02%-!+2$!2&! /344!2&!+$!J*%$&!7(-#6!!Y**"#!J2B&!+*&"?!$&!*>#$$)>*))2l)$!J2&;#!](,59>7!2&!+$!O$&#"$!1*&+!`*%%2&;! I*&6!

RUND SKOP â&#x20AC;&#x201C; PERSDOSSIER www.rundskop.be

Page 12 of 25


NEVENROLLEN ERICO SALAMONE / garagist CHRISTIAN BUDO TaUK^!VP]PI^YT!R4EACS!2"!$$&!0)*&"#*%2;$!*>#$,)!+2$!-$$"8$$%+$!2&! I2>@*_%!a6!a("7*-F"!7()#02%-!gK*)%(F!$&!2&!+$!%*&;"8$%$)"!\^c!RM6! V#*&+*$)#SQ!K^YLa^]!k!RX6!M$>%$)>iQ!L6!`)*&m(2"S!$&!]UXaT!TK\PYOT! RV6!O2"i,2l)$S6!!\2B!"8$$%#!12&&$&7()#!((7!-$$!2&!V[^^YU!'*&!b**#! X$$%"6!

PHILIPPE GRAND’HENRI / garagist DAVID BUDO c\U]UccT!OaPYMF\TYaU!2"!$$&!0)*&"#*%2;$!*>#$,)!+2$!(&+$)-$$)!$$&! )(%! '$)#(%7#$! 2&! +$! %*&;"8$$%02%-"! NTYMaTMU! ^f! fY! PfLaT! W^fa! RZ'*&!]$!I(2&$SQ!f]LaPY^NP!RX(,%2!]*&&$)"SQ!KP]NPUaT!R`*1)2>$! +,![$%JS!$&!]TV!K^YN^ZTfaV!PLLTYMTYL!RX$&(n#!I*)2*;$S6!

KRIS CUPPENS / JEAN VANMARSENILLE baUV!KfccTYV!R4EA/S!2"!$$&!N%**-"!*>#$,)!+2$!2&!4EEG!'(()!@$#!$$)"#!(8!+$! #$%$'2"2$!#$!J2$&!5*"!2&!+$!8(%2#2$"$)2$!g\$#$)+**+F6!!\2B!"8$$%+$!R@((0+?S)(%%$&! 2&! +$! 02%-"! LaUXf! $&! KP! aTYM! \TfaTfk! '*&! W(*>@2-! ]*0(""$! $&! 2&! PMTI! R/343S!'*&!\*&"!'*&!Y,00$%6!!! M$! #@$*#$)>*))2l)$! '*&! K,88$&"! 1)$&;#! @$-! J(5$%! 12B! +$! ;)(#$)$! @,2J$&! Rc,1%2$7"#@$*#$)Q!V8$$%#$*#$)Q!L)*&"8*)*&#Q!M$!b())$SQ!*%"!+$!7%$2&$)$!;)($8$&! RL)2"#$)(Q! M$! c*)*+$! $&! M$! e,$$"#$S6! ! V2&+"! /33/! -**7#! @2B! +$$%! ,2#! '*&! +$! "8$%$)"7$)&!'*&!X)**7%*&+=d@$X2%+2&;6!

RUND SKOP – PERSDOSSIER www.rundskop.be

Page 13 of 25


CV VAN DE REGISSEUR MICHAËL R. ROSKAM I2>@*_%! a6! a("7*-! R4EC/S! "#,+$$)+$! 2&! /33G! *0! *%"! I*"#$)>%*""! V>)28#5)2#2&;!o!M$'$%(8-$&#!**&!@$#!I*,)2#"!X2&;$)!`2%-!U&"#2#,,#! '*&!P-"#$)+*-!RY]S6! a("7*-! )$;2""$$)+$! #(#! @2$)#($! -$$)+$)$! 7()#02%-"Q! 5**)(&+$)! pL@$! ^&$! L@2&;! L(! M(p! R/33GSQ! pK*)%(p! R/33<S! $&! p\*,&p! R/33/SQ! +)2$! 7()#02%-"! +2$! J(5$%! &*#2(&**%!*%"! 2&#$)&*#2(&**%! 2&! +$! 8)2BJ$&! '2$%$&6! ! \2B! 2"! #$'$&"! %$";$'$)! **&! @$#! V2&#?],>*"! U&"#2#,,#! 2&! X),""$%6!

[filmografie] ! "#$%&!'(!)*'$%&!+,-.!/0012!

7()#02%-!q!4/!-2&,#$&!q!8)(+,>#2$!V*'*;$!`2%-!$&!a("7*-!`2%-"! ?!8)$-2$)$!(8!4!+$>$-1$)!/33C!(8!]$,'$&!U&#$)&*#2(&*%!V@()#!`2%-!`$"#2'*%!

THE ONE THING TO DO (2005)

7()#02%-!q!/G!-2&,#$&!q!8)(+,>#2$!KKKc!$&!VbUPc^MT!2&!"*-$&5$)72&;!-$#!PaLT! ?!]$,'$&b()#Q!X$%;2_!r!c,1%2$7"8)2B"!'(()!X$"#$!b()#02%-! ?!&(-2&*#2$!'(()!+$!W("$8@!c%*#$*,!c)2B"!'(()!X$"#$!b()#02%-! ?!K%$)-(&#!`$))*&+Q!/33CQ!X$%;2*&!`(>,"!

CARLO (2004)

7()#02%-!q!4D!-2&,#$&!q!8)(+,>#2$!KKKc!$&!e,*"2!I(+(! ?!8)$-2l)$!(8!@$#!X),""$%"!`$"#2'*%!(0!T,)(8$*&!`2%-!R/33<S! ?!`$"#2'*%!+,!K(,)#?IH#)*;$!+$!X),h$%%$"!R/33<S!!?!Y*#2(&*%!K(-8$#2#2(&!r!P5*)+!X$"#!c@(#(;)*8@9!! ?!`$"#2'*%!+$!K*&&$"!R/33<S!?!gV@()#2""2-(F.!"$%$>#2(&!(0!#@$!1$"#!`%$-2"@!"@()#02%-"! ?!]$,'$&b()#Q!X$%;2_!r!c,1%2>!P5*)+!0()!1$"#!"@()#!o!\(&(,)*1%$!-$&#2(&!19!#@$!W,)9! ?!c(%*)!+*&"!%*!N2%%$!`2%-!0$"#2'*%Q!`)*&>$Q!?!O)*&+!caUk!+,!W,)9!0()!#@$!1$"#!V@()#!Y(2)! ?!K%$)-(&#!`$))*&+Q!/33CQ!XT]OUPY!`^KfV! ?!`$"#2'*%!+$!gY$'$)"!s!%FP,1$F! ?!d*;)$1!U&#$)&*#2(&*%!V@()#!`2%-!`$"#2'*%! ?!\(%%*&+!`2%-!`$"#2'*%Q!f#)$>@#!R$h!>(-86S! ?!f-$*!`2%-!`$"#2'*%! ?!f88"*%*!V@()#!`2%-!`$"#2'*%!! ?!`$"#2'*%!gY$'$)"!s!%FP,1$FQ!`)*&>$! ?!U&#$)&*#2(&*%!`2%-!`$"#2'*%!(0!O@$&#! ?!I$+2*!43?43!R`$"#2'*%!+,!K(,)#!IH#)*;$!+$!Y*-,)S! ?!X)$"#!`$"#2'*%!+$!K(,)#?IH#)*;$"Q!`)*&>$! ?!a$;$&"1(,);!"@()#02%-0$"#2'*%Q!O$)-*&9! ?!`(9%$!V@()#02%-!0$"#2'*%Q!U)$%*&+! ?!I$>*%!2&#6!"@()#02%-0$"#2'*%!(0!X*)>$%(&*Q!V8*2&! ?!V@()#?>,#!0$"#2'*%!X$)%2&Q!O$)-*&9! ?!U&#$)&*#2(&*%!V@()#!`2%-!`$"#2'*%6!bt%&Q!O$)-*&9!

RUND SKOP – PERSDOSSIER www.rundskop.be

Page 14 of 25


.../...

HAUN (2002)

7()#02%-!q!DQ:G!-2&,#$&!q!8)(+,>#2$!e,*"2!I(+(! ?!U&#$)&*#2(&*%!K(-8$#2#2(&!*#!`$"#2'*%!]$,'$&!b()#!R/33/S!! ?!V$%$>#$+!0()!u`%*&+$)"!U-*;$v!"@()#!02%-!8)$"$&#*#2(&!2&!K%$)-(&+?`$))*&+!R/33:S! ?!V$%$>#$+!0()!#@$!V@()#"!c)(;)*--$!2&!I(&#)H*%Q!K*&*+*!R/33:S! ?!Y(-2&*#$+!0()!#@$!U&#$)&*#2(&*%!`$"#2'*%!0()!K2&$-*!*&+!L$>@&(%(;9Q!]PQ!!fVP!! ?!U&#$)&*#2(&*%!>(-8$#2#2(&!V@()#!`2%-!`$"#2'*%!K^faL2"*&$Q!O@$&#!R/33:S! ?!U&#$)&*#2(&*%!>(-8$#2#2(&!`$"#2'*%!+FP'*&>*Q!c()#,;*%!R/33:S! ?!U&#$)&*#2(&*%!>(-8$#2#2(&!`$"#2'*%!(0!L@$""*%(&272Q!O)$$>$!R/33:S! ?!U&#$)&*#2(&*%!>(-8$#2#2(&!`$"#2'*%!+$!P,1*;&$Q!`)*&>$!R/33:S! ?!U&#$)&*#2(&*%!>(-8$#2#2(&!`$"#2'*%!(0!V8%2#Q!K)(*#2*!R/33:S! ?!V$%$>#2(&!8)(;)*--$!\(%%*&+!`2%-!`$"#2'*%Q!f#)$>@#Q!\(%%*&+!R/33:S! ?!V$%$>#$+!0()!gP!"8$>2*%!(&!X$%;2*&!K2&$-*F!*#!#@$!`$"#2'*%!(0!bt%&Q!O$)-*&9!R/33:S! ?!U&#$)&*#2(&*%!>(-8$#2#2(&!`$"#2'*%!+$!I(&#)H*%!0()!02%-!*&+!Y$5!-$+2*Q!K*&*+*!R/33:S! ?!K(-8$#2#2(&!1$"#!X$%;2*&!"@()#!*#!#@$!U&#F%!`2%-!`$"#2'*%!(0!`%*&+$)"Q!O@$&#Q!X$%;2,-!R/33:S!

RUND SKOP – PERSDOSSIER www.rundskop.be

Page 15 of 25


CV VAN DE DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY NICOLAS KARAKATSANIS

M$! 0(#(;)*02$! '*&! afYMVb^c! 5()+#! '$)J();+! +(()! Y2>(%*"! b*)*7*#"*&2"Q! HH&! '*&! X$%;2_F"! -$$"#! ;$')**;+$! M^cF"! RM2)$>#()! (0! c@(#(;)*8@9S6! ! d2B&! -$$"#! )$>$&#$! %*&;"8$$%02%-Q!]^VL!cTaV^YV!PaTP!'*&!K*)(%2&$!V#),11$Q!5$)+!'()2;!B**)!;$"$%$>#$$)+! '(()! +$! V$-*2&$! +$! %*! K)2#2i,$! 2&! K*&&$"6! ! Y2>(%*"! 5*"! $'$&$$&"! M^c! '*&! +$! %*&;"8$$%02%-"!]UYbTa^TNTaQ! VIP]]!O^MV! $&! '*&! I2>@*_%! a6! a("7*-"!7()#02%-"! uL@$! ^&$!L@2&;!L(!M(v!$&!uL(+*9F"!`)2+*9v6!!

RUND SKOP – PERSDOSSIER www.rundskop.be

Page 16 of 25


CV VAN DE PRODUCENT SAVAGE FILM Savage Film produceert zowel fictie-, documentaire- als dansfilms. Films met een “scherp randje” en met onderwerpen al zo verscheiden (fictie, politiek, socio-maatschappelijk en artistiek) als de artistieke profielen van de verschillende regisseurs waarmee het productiehuis samenwerkt (Michaël R. Roskam, Fleur Boonman, Wim Vandekeybus, Frank Theys, Bram Van Paesschen, Pascal Poissonier, Anne Teresa De Keersmaeker en anderen). Savage Film werd eind 2006 opgericht door producent Bart Van Langendonck en opereert onafhankelijk vanuit Brussel in een associatieve samenwerking met Eyeworks. Na een carrière als muziekmanager en concertprogrammator, en een samenwerking van tien jaar als algemeen manager van ‘Ultima Vez’, het dansgezelschap van Belgisch choreograaf Wim Vandekeybus, was Bart Van Langendonck van september 2002 tot en met september 2006 actief bij het productiehuis CCCP waar hij verschillende filmprojecten produceerde (onder andere BLUSH van Wim Vandekeybus, MARIA-DOLORES van Wayn Traub en de GAS STATION documentaireserie van Luc Vrijdaghs). Bart Van Langendonck is stichtend lid van het VOD-platvorm www.universcine.be en van het documentaire promotie-orgaan www.flandersdoc.be. Hij is tevens commissielid documentaire bij het CRRAV (Région Nord-Pas de Calais, FR), bestuurslid van Media Desk Vlaanderen en lid van de raad van bestuur van vzw Ultima Vez, het dansgezelschap van Wim Vandekeybus. Hij nam de laatste jaren deel aan verschillende financierings- en coproductieseminaries als Eurodoc, Media Business School, European Documentary Network, Documentary Campus, ... FILMOGRAFIE RUNDSKOP: langspeelfilm van Michaël R. Roskam. 2011. Producent PORTABLE LIFE: langspeelfilm van Fleur Boonman. 2011. Productent (in postproductie) THE FILM CO(TE)LETTE: dansfilm van Mike Figgis. 2010. Producent 27: kortfilm van Nicolas Daenens. 2010. Producent WALKING BACK TO HAPPINESS: tv-hour documentaire van Pascal Poissonnier. 2010. Producent. PALE PEKO BANTU II: documentaire van Bram Van Paesschen. 2011 (in postproductie) NO COMMENT: 60’ documentaire van Pascal Poissonnier. 2011 (in productie) UNITE SPECIALE MAROCAINE: tv hour documentaire van Vincent Coen & Guillaume Vandenberghe . 2011 (in productie) NOTRE CAMARADE TITO: tv-hour documentaire van Sabina Subasic en Robin Hunzinger. 2010 (Real Productions, FR). Coproducent. (in postproductie) CROSSOVER: 30’ dans/muziekfilm van Pierre Coulibeuf. 2009 (Regards Productions, FR). Coproducent. SOEUR SOURIRE: 120’ fictiefilm van Stijn Coninx. 2009. Line producer voor Eyeworks Film & TV Drama. LOST IN TRANSITION: 60’ documentaire van Thom Vander Beken. 2008. Producent. THE DO ‘At Last’: 3’30” videoclip van Wim Vandekeybus. 2008. Producent. WILD BEAST: 52’ documentaire van Jeroen Van der Stock. 2008. Producent. TODAY IS FRIDAY: 12’ kortfilm van Michaël R. Roskam. 2007. Executive producer. NOWHERE MAN: langspeelfilm van Patrice Toye. 2008 (La Parti Prod., B). Associate producer. www.laparti.be HERE AFTER: 60’ dans/fictiefilm van Wim Vandekeybus. 2007 (Ultima Vez, B). Associate producer. www.ultimavez.com. GAS STATION : documentaireserie (6 x 26’) van Luc Vrijdaghs. 2004 (CCCP, B). Producent. www.tf1international.com. BLUSH : dans/fictiefilm van Wim Vandekeybus. 2005 (CCCP, B). Producent. www.cineclassic.com - www.ultimavez.com (bioscooprelease B + FR). THE ONE THING TO DO: 23’ kortfilm van Michaël R. Roskam. 2005 (CCCP, B). S16mm/35mm. Producent. www.claxonunited.be MARIA-DOLORES : 70’ fictiefilm van Wayn Traub. 2004 (CCCP, B). Theatrical release in Belgium. Producent. www.flandersimage.com (bioscooprelease B) CARLO : 19’ kortfilm van Michael R. Roskam. 2004 (CCCP, B). Producent. www.claxonunited.be VECHTEN VOOR GEEN VADERLAND : 52’ historische documentaire van Bart Verstockt. 2004 (CCCP, B). Producent. www.flanders-image.com ROOKGORDIJN BOVEN BRUSSEL: fictionele documentaire (35’) van Bram Van Paesschen. 2003 (CCCP, B). Sales. INASMUCH : 15’ kortfilm van Wim Vandekeybus. 2000 (Quasimodo, B). Associate producer. www.ultimavez.com IN SPITE OF WISHING AND WANTING : 52’ dansfilm van Wim Vandekeybus. 2003 (Quasimodo, B). Coproducer. www.ultimavez.com

www.savagefilm.be RUND SKOP – PERSDOSSIER www.rundskop.be

Page 17 of 25


TECHNISCHE FICHE ! !

#2#$%! 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666!afYMVb^c! ()2;2&$%$!#**%! 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 !Y$+$)%*&+"!$&!`)*&"! +,,)!666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666!>*!4/3!-2&,#$&! ;$&)$!66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666!-2"+**++)*-*! %(>*#2$! 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 !]2-1,);Q!],27!$&![$"#?N%**&+$)$&!! +)**28$)2(+$!6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 !/<!-**)#!r!4:!-$2!/343! 8)(+,>$&#! 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 !V*'*;$!`2%-! >(?8)(+,>$&#$&!66666666666666666666666666666666666!T9$5()7"!RXSQ!P)#H-2"!RXSQ![*#$)%*&+!`2%-!RY]S! )$%$*"$!6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666!/!0$1),*)2!/344! +2"#)21,#$,)! 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666!b2&$8(%2"!`2%-!M2"#)21,#2(&! 0()-**#! 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 !:G!--!

RUND SKOP – PERSDOSSIER www.rundskop.be

Page 18 of 25


CAST

W*>79!N*&-*)"$&2%%$!6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666!IPLL\UPV!VK\^TYPTaLV! M2$+$)27!I*$"! 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666!WTa^TY!cTaKTNP]! ],>2*!V>@$8$)"! 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 !WTPYYT!MPYM^Z! T'*!`())$"#2$)!66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666!XPaXPaP!VPaP`UPY! P&#(&9!M$!O)$$0 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666!LUX^!NPYMTYX^aaT! V*-!a*9-(&+! 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666!`aPYb!]PIITaV! I*)>!M$!b,98$)!6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666!VPI!]^f[ZKb! W*>79!N*&-*)"$&2%%$!R4:!B**)S!666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666!a^XUY!NP]NTbTYV! M2$+$)27!I*$"!R4:!B**)S! 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666!XPfM^fUY![^][TaLd! K@)2"#2*&!X,+(! 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 !TaUK^!VP]PI^YT! M*'2+!X,+(!6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 !c\U]UccT!OaPYMF\TYaZ! W$*&!N*&-*)"$&2%%$! 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666!baUV!KfccTYV! U)l&$!N*&-*)"$&2%%$! 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 !V^`UT!VTYLT! V#2$'$!N*&-*)"$&2%%$! 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 !baUVL^`!aTYV^Y! T++9!N*&-*)"$&2%%$!! 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 !WTPY?IPaUT!]TVfUVVT! a$&**#!I*$"! 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666!\TUY!NPY!MTa!\TUWMTY! W$&&9!V>@$8$)"! 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666!IPaUT?a^VT!a^]PYM! X),&(!V>@$8$)" 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 WfMP!W^V]UYOP! X),&(!V>@$8$)"!R4A!B**)S!666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666!MPNUM!IfaOUP! W$*&!V>@$8$)"! 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666!aTYPfL!afLLTY! ]$(&!X%(>7h!6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 !VLT`PPY!MTOPYM! K@*)%$"!a2>@#$)!666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666!IUbT!aTfV! a$>@$)>@$,)!P&&*!66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 !W^]TYLT!MT!bTTaVIPTbTa! a$>@$)>@$,)!V'$&*!6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 !KUaKw!]TL\TI! 666!

RUND SKOP – PERSDOSSIER www.rundskop.be

Page 19 of 25


CREW )$;2$! 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 !IUK\Px]!a6!a^VbPI! ">$&*)2(!66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 !IUK\Px]!a6!a^VbPI! 8)(+,>$&#! 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666!XPaL!NPY!]PYOTYM^YKb!q!VPNPOT!`U]I! >(?8)(+,>$&#$&!666666666666666666666666666666666666666666666666666666666!cTLTa!X^fKbPTaL!q!TZT[^abV!RXS! 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 !cPLaUKb!efUYTL!q!PaLTIUV!RXS! 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 !WPY!NPYMTadPYMTY!q![PLTa]PYM!`U]I!RY]S! %2&$!8)(+,>$)!! 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 !VPVbUP!NTaX^NTY! 4"#$!)$;2$?*""2"#$&#! 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666!V^`UT!LfVVK\PYV! +2)$>#()!(0!8@(#(;)*8@9!6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666!YUK^]PV!bPaPbPLVPYUV! "(,&+!$&;2&$$)!6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666!XTY^UL!MT!K]TaKb! >@$0!$%$>#)(! 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 !LUI!WPYVVTYV! *)#!+2)$>#()!666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666![P]LTa!XafOIPYV! -*7$?,8! 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666!IPaUT]!\^TNTYPPaV! 7("#,,-!66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 !IPaOaUTL!ca^KTT! 1$$%+-(&#*;$! 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666!P]PUY!MTVVPfNPOT! "(,&+#)*>7!66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666!aP`!bTfYTY! 8$)"'$)*&#5(()+$%2B7$! 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666!UVPXT]]T!K^fNaTfa!q!b`M!

RUND SKOP – PERSDOSSIER www.rundskop.be

Page 20 of 25


PARTNERS

!

! $$&!VPNPOT!`U]I!8)(+,>#2$!! ! 2&!>(?8)(+,>#2$!-$#! TZT[^abV!=!PaLTIUV!ca^MfKLU^YV!=![PLTa]PYM!`U]I! ! 2&!"*-$&5$)72&;!-$#! \TL!N]PPIV!PfMU^NUVfTT]!`^YMV!=!`]PYMTaV!UIPOT! KTYLaT!KUYTIP!MT!]P!K^IIfYPfLT!`aPYKPUVT!MT!XT]OUefT! bUYTc^]UV!`U]I!MUVLaUXfLU^Y! [P]]UIPOT!=!XafkT]]UIPOT! ITMUPca^OaPIIP!NPY!MT!T6f6! caUIT!=!LT]TYTL! NIIP! XaUMOT!TYLTaLPUYITYL! $&!+$!#*h!"@$%#$)!8*)#&$)"! L\T!XT]OUPY! \^VLXPVbTL! bUYTc^]UV!ITOP!=!bUYTc^]UV!`UYPYKUP]!VTaNUKTV! ]fK!O^ZNPTaLV! YT[VTYOUYT! VUTITV! !N^V!LaPNT]! O<V!VTKfaULZ! ! -$#!+$!"#$,&!'*&! ]^KPLU^Y!`]PYMTaV! `U]IKT]!VLPM!]fUb!RgK%*8!]2l;$FS! OTITTYLTXTVLffa!VUYL?LafUMTY! c^]ULUT!VUYL?LafUMTY! c^]ULUT!]fUb! ! -$+2*8*)#&$)"! LT]TYTL! NLI! ! "8(&"()"! aTYPf]L! WfcU]Ta!=!LPfa^! ]TNUV! \c!>(-8,#$)"! Y^bUP! VTZYLTk!

RUND SKOP – PERSDOSSIER www.rundskop.be

Page 21 of 25


CONTACT

filmverdeler b2&$8(%2"!`2%-!M2"#)21,#2(&!Rb`MS! T$,50$$"#%**&!/3!!?!X(,%$'*)+!+,!K$&#$&*2)$!/3! 43/3!X),""$%"!?!555670+61$! ! c$)"!.!! ?!U"*1$%%$!K(,')$,)! #$%!3/!<C<!/A!D4!=!0*h!3/!<C<!/A!/A!=!;"-!3<CA!AA!E/!EG! 2>(,')$,)y72&$8(%2"6>(-! ! I*)7$#2&;!.!! ?!V#H8@*&2$!I*,""$&! #$%!3/!<C<!/A!DD!=!0*h!3/!<C<!/A!/A!=!;"-!3<DA!D3G!/G3! "-*,""$&y72&$8(%2"6>(-! !

producent

SAVAGEFILM V*'*;$!`2%-! Vi,*)$!V*&"!V(,>2"!/!!! 43G3!X),""$%!?!5556"*'*;$02%-61$! ! X*)#!N*&!]*&;$&+(&>7! #$%!3<CA!GG!44!G:! 1*)#y"*'*;$02%-61$! !

RUND SKOP – PERSDOSSIER www.rundskop.be

Page 22 of 25


BIJLAGEN EYEWORKS | co-producent ! ! ! TZT[^abV! `U]I! o! LN! MaPIP! R@$#! ')($;$)$! IIOQ! @2$)&*! '$)-$%+! *%"! T9$5()7"S! 5$)+! 2&! 4ED4! (8;$)2>@#! +(()! T)52&! c)('(("#6! ! \$#! 8)(+,>#2$@,2"! 1$@**%+$! +$! $$)"#$! ",>>$""$&!-$#!*)#@(,"$!02%-"!J(*%"!KaPdZ!]^NT!RM(-2&2i,$!M$),++$)$SQ!XafVVT]V!XZ! YUO\L!RI*)>!M2++$&S!$&!![PUL!fYLU]!VcaUYOQ!XPYMUYU!RM(-2&2i,$!M$),++$)$S6! ! ^8! @$#! $2&+$! '*&! +$! B*)$&! #*>@#2;! 8)(+,>$$)+$! T9$5()7"! +$! ",>>$"'(%%$! 7(-$+2$"! \TKL^a!$&!!b^b^!`]PYT]Q!1$2+$!-$#!f)1*&,"!2&!+$!@((0+)(%6!!! ! V2&+"! -2++$&! B*)$&! &$;$&#2;! %$;#! T9$5()7"! J2>@! $'$&$$&"! #($! (8! +$! 8)(+,>#2$! '*&! ",>>$"'(%%$!#$%$'2"2$)$$7"$&!J(*%"!(6*6![UYMbaPK\L!43Q!`]UbbTYQ!faXPUYQ!NTaIUVL!$&! WTV6! ! U&! /33:! 8)(+,>$$)+$! T9$5()7"! +$! 8"9>@(%(;2">@$! #@)2%%$)! MT! dPPb! P]d\TUITa6! ! M$! 02%-!5$)+!$$&!;2;*&#2">@!",>>$"6!!U&!N%**&+$)$&!#)(77$&!-$$)!+*&!CG36333!72B7$)"!&**)! +$!12(">((86!! P&+$)$! )$>$&#$! R>(?S8)(+,>#2$"! '*&! T9$5()7"! J2B&! (&+$)! -$$)! MT! X]^TMXafU]^`L! RM(-2&2i,$! M$),++$)$SQ! \TL! cPPaM! NPY! VUYLTab]PPV! RI2">@*! b*-8SQ! [UYMbaPK\L! 43Q! b^bVUWMT! aTVKfT! R\*&"! \$)1(#"SQ! X]UYM! RL*-*)! N*&! +$&! M(8SQ! [PPa! UV! \TL! cPPaM! NPY! VUYLTab]PPV! z! RI2">@*! b*-8SQ! NTaIUVL! RW*&! N$)@$9$&SQ! XTY!k!RY2>!X*%#@*J*)SQ!]^V!RW*&!N$)@$9$&SQ!V^Tfa!V^faUaT!RV#2B&!K(&2&hS!$&!M^VVUTa! b6!RW*&!N$)@$9$&S6! M$! LN?"$)2$! WTV! {! ! 2"! 2&! @$#! '(()B**)! '*&! /33E! (8! '#-! ,2#;$J(&+$&! $&! +$! #$%$&('$%%$! MPNUM!;2&;!2&!"$8#$-1$)!/33E!(8!*&#$&&$6!!M$!HH&!)$$7"!^fM!XT]OUTQ!$$&!LN!"$)2$!2&! $$&!)$;2$!'*&!U&+)*!V2$)*!$&!&**)!$$&!">$&*)2(!'*&!V#*&9!K)$#"!$&!c$#$)!N*&!+$&!X$;2&Q! 5$)+!2&! B*&,*)2! /343! ,2#;$J(&+$&Q!$&! +$! @(#$%"$)2$!MPO!o!YPK\L!2&! @$#!'(()B**)!'*&! /3436! ! ^8! /3! (7#(1$)! 5$)+! d^L! NPY! P6! '*&! )$;2""$,)! W*&! N$)@$9$&! ;$)$%$*"$+Q! +H! ",>>$"02%-!'*&!/3436! M$! (8&*-$"! '*&! +$! "$)2$! \TL! O^MMT]UWbT! I^YVLTaQ! $$&! 8)$"#2;2$,J$! 43?+$%2;$! +)*-*)$$7"! ;$1*"$$)+! (8! +$! 1($7$&! '*&! L(-! ]*&(9$! $&! ;$)$;2""$$)+! +(()! \*&"! \$)1(#"Q! J2B&! 2&-2++$%"! *0;$)(&+! $&! +$! &2$,5$! #'?)$$7"! MfXT]]TNTY! -$#! X*)1*)*! V*)*02*&!$&!],>*"!N*&+$&!T9&+$!5()+#!-(-$&#$$%!(8!HH&!,2#;$J(&+$&6! ! M$! (8&*-$"! '*&! +$! %*&;"8$$%02%-! V[^^YUQ! ;$">@)$'$&! +(()! P&&$%2$"! N$)1$7$! $&! I2>@$%! V*11$Q! $&! ;$)$;2""$$)+! +(()! b**#! X$$%"Q! $2&+2;+$&! $2&+! *,;,"#,"! /3436! ! M$! 12(">((8)$%$*"$!2"!'(()J2$&!'(()!-**)#!/3446! ! !

RUND SKOP – PERSDOSSIER www.rundskop.be

Page 23 of 25


ARTÉMIS PRODUCTIONS | co-producent

PaLwIUV! ca^MfKLU^YV! R@$#! ')($;$)$! P)#H-2"! IH+2*S! +*#! 2&! 4EE/! 5$)+! (8;$)2>@#! +(()! c*#)2>7! e,2&$#Q! 8)(+,>$$)+$! #(#! @2$)#($! 4G! 7()#02%-"Q! 4G! +(>,-$&#*2)$"Q! 4/! X$%;2">@$! %*&;"8$$%02%-"! $&! >(?8)(+,>$$)+$! :4! 1,2#$&%*&+"$! %*&;"8$$%02%-"! $&! D! #$%$'2"2$02%-"!R5**)'*&!A!'(()!+$!IPUOaTL!"$)2$S6!!! ! ! 9:;<=>?@9:A)B)C?=DEFG:AH);@I>HCAA;9:;<H) ! P)#H-2"! c)(+,>#2(&"! "#*)##$! 2&! 4EE:! -$#! +$! 8)(+,>#2$! '*&! #5$$! %*&;"8$$%02%-"! '*&! `)H+H)2>!`(&#$9&$Q!IPk!TL!X^X^!R4EE:S!$&!fYT!]UPUV^Y!c^aY^OaPc\UefT!R4EEESQ! *%%$1$2! ;$">@)$'$&! +(()! c@2%288$! X%*"1*&+6! ! Y*#@*%2$! X*9$Q! +$! @((0+)(%"8$$%"#$)! '*&! fYT!]UPUV^Y!c^aY^OaPc\UefTQ!7)$$;!'(()!@**)!)(%!+$!8)2B"!'*&!X$"#$!P>#)2>$!(8!@$#! `$"#2'*%!'*&!N$&$#2_!2&!4EEE6!!M$!02%-!5$)+!2&!-$$)!+*&!/3!%*&+$&!'$)7(>@#6! M*#J$%0+$!B**)! 5$)+! c^faef^U! VT!IPaUTa!]T!W^fa!MT!]P!`UY!Mf!I^YMT! '*&!\*))9! K%$'$&Q!-$#!c*">*%!O)$;;()9!$&!T%2&*!]t5$&"(@&!;$8)(+,>$$)+6!!! U&!>(?8)(+,>#2$!-$#!@$#!],h$-1,);"$!V*-"*!`2%-Q!5()+#!2&!/333!@$#!)$;2$+$1,,#!'*&! O$&$'2l'$!I$)">@!;$-**7#Q!WFPU!L^fW^faV!N^f]f!|LaT!fYT!VPUYLT6!!M$!02%-!1$@**%#! (8! @$#! `$"#2'*%! '*&! I(&#)H*%! +$! 8)2B"! '(()! 1$"#$! +$1,,#! $&! I*)2$! b)$-$)Q! +$! B(&;$! *>#)2>$!,2#!+$!02%-Q!1$@**%#!-$$)+$)$!8)2BJ$&!'(()!@**)!'$)#(%72&;6! U&! /334Q! 8)(+,>$$)#! c*#)2>7! e,2&$#! cTLULTV! IUV}aTV! '*&! c@2%288$! X((&! $&! ]*,)$&#! X)*&+$&1(,);$)Q!-$#!I*)2$!L)2&#2;&*&#!$&!P%1$)#!M,8(&#$%6!!! U&!/33<Q!5$)7#!P)#H-2"!(8&2$,5!"*-$&!-$#!`)H+H)2>!`(&#$9&$!.!]P!`TIIT!MT!OU]]TVQ! '$)#(%7#! +(()! T--*&,$%%$! M$'("Q! K%('2"! K()&2%%*>! $&! ]*,)*! V-$#6! ! M$! 02%-! 7)2B;#! +$! P)#@(,"$!c)2B"!!(8!@$#!`2%-0$"#2'*%!'*&!N$&$#2_6! U&! /33GQ! 8)(+,>$$)#! P)#H-2"! +$! $$)"#$! %*&;"8$$%02%-! '*&! V#$0*&! ]21$)"72Q! XfYbTa! cPaPMUVT! -$#! W$*&?c*,%! a(,'$! $&! X(,%2! ]*&&$)"Q! $'$&*%"! WFPfaPUV! N^f]f! TLaT! fY! MPYVTfa!R/33AS!'*&!P%*2&!X$)%2&$)!-$#!N2&>$&#!T%1*JQ!KH>2%$!+$!`)*&>$!$&!W$*&?c2$))$! K*""$%6!!! U&! /33C! 8)(+,>$$)#! P)#H-2"! 8)(+,2#! `^aIUMPX]T! '*&! M(-2&2i,$! V#*&+*$)#! -$#! V#H8@*&$!M$!O)((+#!$&!V$);$!]*)2'2l)$Q!$&!]T!caTIUTa!NTYf!'*&! W*>i,$"!M(2%%(&!-$#! OH)*%+!L@(-*""2&6!!

!

5556*)#$-2"8)(+,>#2(&"6>(-!

RUND SKOP – PERSDOSSIER www.rundskop.be

Page 24 of 25


WATERLAND FILM | co-producent (NL)

W*&! '*&! +$)! d*&+$&! $&! [2%*&#! X($7$%-*&! @$11$&! [*#$)%*&+! `2%-! (8;$)2>@#! 2&! 4EE:6!! [*#$)%*&+! 8)(+,>$$)#! 12(">((802%-"Q! "8$$%02%-"! '(()! #$%$'2"2$! R#$%$02%-"SQ! #$%$'2"2$+)*-*Q!7()#$!02%-"!$&!#$%$'2"2$8)(;)*--*F"6! [*#$)%*&+! J($7#! &**)! 75*%2#$2#! 2&! +$! '$)@*%$&! $&! '$)7$&#! +$! ;)$&J$&! 2&! +$! 02%-2">@$! '()-;$'2&;6! [*#$)%*&+! -**7#! 02%-"! +2$! $)! #($! +($&! $&! +2$! '**7! $$&! '$)1*&+! @$11$&! -$#! -**#">@*88$%2B7$! (&+$)5$)8$&6! M*#! %$'$)#! 02%-"! $&! #$%$'2"2$! (8! '(()! J(5$%! $$&! ;)((#! 8,1%2$7! *%"! $$&! -$$)! "$%$>#$! ;)($86! ! [*#$)%*&+! 5$)7#! ;)**;! -$#! $)'*)$&! ">@)2B'$)"Q! )$;2""$,)"! $&! >*-$)*-$&"$&6! ! I**)! ((7! &2$,5! #*%$&#! '2&+#! 12B! [*#$)%*&+! $$&!$&#@(,"2*"#$Q!*+$i,*#$!"#2-,%*&"!$&!(&+$)"#$,&2&;6! [2%*&#! X($7$%-*&! 2"! (8;$%$2+! **&! +$! Y$+$)%*&+"$! `2%-! $&! L$%$'2"2$! P>*+$-2$! $&! 2"! &*-$&"![*#$)%*&+!%2+!'*&!@$#!PKT!c)(+,>$)"!Y$#5()7!RP#$%2$)"!+,!K2&$-*!T,)(8$l&S! 2&! `)*&7)2B76! ! Y*-$&"! +$! Y$+$)%*&+"$! '$)$&2;2&;! '*&! "8$$%02%-8)(+,>$&#$&! 2"! X($7$%-*&! '$)#$;$&5(()+2;+! 2&! +$! X$%$2+";)($8! #$%$'2"2$+)*-*! $&! '$)+$)! &$$-#! @2B! +$$%! **&! gL@2&7#*&7F! RT,)(8$"$! X$%$2+";)($8S! ('$)! +$! #($7(-"#! '*&! +$! 02&*&>2$)2&;! '*&!+$!T,)(8$"$!>2&$-*!$&!@$#!ITMUP!c)(;)*--*6! W*&! '*&! +$)! d*&+$&! "#,+$$)+$! *0! 2&! +$! 8"9>@(%(;2$! $&! 5*"! *%"! 8"9>@(%((;! '$)1(&+$&! **&! +$! f&2'$)"2#$2#! '*&! P-"#$)+*-6! ! \2B! '(%;+$! &*! +$! (8)2>@#2&;! '*&! [*#$)%*&+! +$! I$+2*!X,"2&$""!V>@((%!('$)!2&#$)&*#2(&*%$! 02%-02&*&>2$)2&;!'*&! @$#!ITMUP!8)(;)*--*! '*&!+$!T,)(8$"$!f&2$!$&!5$)+!2&!/33:!;$"$%$>#$$)+!*%"!gc)(+,>$)!(&!#@$!I('$F!(8!@$#! 02%-0$"#2'*%!2&!K*&&$"!'*&5$;$!@$#!",>>$"!'*&!+$!"8$$%02%-!LfVVTY]PYM6!

! !

9:;<=>?@9:A)B)C?=DEFG:AH);@I>HCAA;9:;<H)

! /33C!?!~Y!XTTLWT!NTa]UT`M6!V8$$%02%-6!a$;2$.!I*)#2&!b((%@('$&6![*#$)%*&+!`2%-!o!LN! /33A!?!PYYP6!V8$$%02%-6!a$;2$.!T)2>!^("#@($76![*#$)%*&+!`2%-!o!LN! /33A!?!YPK\LaUL6!V8$$%02%-6!a$;2$.!M*&*!Y$>@,"@#*&6!YcV!=[*#$)%*&+!`2%-!o!LN!! !! /33G!?!\TL!d[UWOTY6!V8$$%02%-6!a$;2$.!P&+)H!'!+$)!\(,#!o!P+)2!V>@)('$)6!Nca^!=[*#$)%*&+!`2%-!o!LN! /33<!?!OTd^K\L!.!IPY6!V8$$%02%-6!a$;2$.!c*#)2>$!L(9$6!L$%$*>=Y^L=[*#$)%*&+!`2%-!o!LN! /33<!?!OTXa^bTY!a^^M6!V8$$%02%-6!a$;2$.!T)2>!^("#@($76!Ub^Y=[*#$)%*&+!`2%-!o!LN! /33<!?!VLU]]T!YPK\L6!V8$$%02%-6!a$;2$.!U&$7$!\(,#-*&6!PNa^=[*#$)%*&+!`2%-!o!LN! /33/!?!Y^NTIXTa]UK\L6!V8$$%02%-!E3!-2&6!a$;2$!T)2>!^("#@($76!Ub^Y=[*#$)%*&+!`2%-!o!LN!! !! /334!?!LfVVTY]PYM6!V8$$%02%-6!a$;2$.!T,;$&2$!W*&"$&6!aNf!=![*#$)%*&+!`2%-!o!LN!!!! /333=/334!?!MaU`L6!V8$$%02%-!E3!-2&6!a$;2$!I2>@2$%'*&!W**)"'$%+6![*#$)%*&+!`2%-!o!LN=!I(#$%!`2%-"=! Nca^=Y$+$)%*&+"!0(&+"!'(()!+$!02%-=V#20(! 4EED! ?! KT]]f]^UM! X]fTV6! V2&;%$! 8%*96! a$;2$! W,))2_&! a((+6! GG! -2&6=4A! --6! YcV? #$%$'2"2$=V#2-,%$)2&;"0(&+"=[*#$)%*&+!`2%-!o!LN!

RUND SKOP – PERSDOSSIER www.rundskop.be

Page 25 of 25

http://www.savagefilm.be/var/media/gallery/Savage_Release/66e09d07dbc87e744882d5c13a965b71  

http://www.savagefilm.be/var/media/gallery/Savage_Release/66e09d07dbc87e744882d5c13a965b71.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you