Page 21

moţe naći u sliĉnom problemu. Druga ĉinjenica je da grupa (odjeljenje) mora proći odreĊene faze kako bi postala zrela i kako bi dostigla odreĊeni nivo razvoja da bi mogla da funkcioniše primjenjujući neformalnu metodologiju rada. Sukobi se prevazilaze ako se na njima radi. ''Najlakše'' je edukatorima koji nemaju problema u uĉionici ili imaju potajnih problema koji se ne rješavaju. Ili njihovo nesuoĉavanje sa oĉitim problemima u funkcionisanju grupe, znaĉe izbjegavanje problema, koje na kraju najviše pogaĊa uĉesnike, njihove odnose, atmosferu, razvoj. Sve ono što ĉini bitni dio moderne pedagogije. U neformalnom obrazovanju je presudno uspostaviti granice sa uĉesnicima. To je istovremeno jako vaţan, i mnogo teţak proces. Balans izmeĊu slobode, odgovornosti i motivacije je temelj jednog uspješnog pristupa u neformalnoj metodologiji rada. Kada uĉenici nauĉe Ċe je granica u svakoj sferi obrazovanja onda moţemo reći da smo uspjeli. Ovo je dug i sloţen proces koji zahtijeva potrebno vrijeme i obuĉene ljude. Kada se odluĉite da utiĉete na razvoj mladih koji su svjesni, savjesni i odgovorni ĉlanovi jednog društva onda ništa nije teško i prvi korak je veliki. Veliki doprinos neformalno obrazovanje ima za socijalnu ikluziju. Svjesni smo da veliki broj Ċece iz ośetljivih grupa odustaje od školovanja. Jedan od razloga je i pristup uĉenju i nastavi u formalnom obrazovnom sistemu. Najveći problem edukatora je kako zadrţati Ċecu, jer kada su u školi onda mogu i da uĉe. Iskustva govore da Ċeca koja dolaze iz ranjivih grupa mnogo duţe ostaju i zadrţavaju se kada je nastava organizovana primjenjujući tehnike neformalnog rada. Primjenjujući drugaĉiji pristup u nastavi doprinosimo ljepšoj i pozitivnijoj amosferi koja utiĉe na sveobuhvatniji odnos Ċece prema školi i uĉenju. Kada govorimo o konkuretnom pojedincu na trţištu rada moţemo govoriti o neformalnom obrazovnom pristupu koje nudi uĉenje na razliĉitim nivoma. Uĉenje je usmjereno na znanja, vještine i vrijednosti. Savremeno doba je okarakterisalo neformalno obrazovanje kao jedno od osnovnih obrazovnih potreba ĉovjeka i kao paralelu formalnom, tradicionalnom obrazovanju. Svaki savremeni ĉovjek treba da odgovori svojim obrazovnim potrebama, pa se zbog toga usmjerava na alternativne grupe uĉenja. Shodno tome, neophodna je reforma kompletnog obrazovnog sistema, odnosno inkorporacija neformalnog u formalno obrazovanje. Zakljuĉak je da ne moţe biti napretka u drţavi u kojoj se neformalno obrazovanje „ne tretira kao vaţna i strateška komponenta na ljestvici ekonomskog i društvenog razvoja”5. Neformalno obrazovanje nije prijetnja formalnom obrazovnom sistemu već resurs za razvoj mladog ĉovjeka. Zajedniĉki utiĉu na razvoj okvira kljuĉnih 5

Kovačević, S: Aktivnosti međunarodnoh organizacija na primjeni beformalnog obrazovanja u Crnoj Gori – naučno istraživački rad,“ Centar za obuku i obrazovanje, Podgorica, 2012, godine, str. 70.

Neformalno obrazovanje – OVĐE I SADA | Centar za obuku i obrazovanje

Profile for Sava

Nfo ovđe i sada  

Nfo ovđe i sada  

Profile for sava-k
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded