__MAIN_TEXT__

Page 1

GAMTOS NAMAI... HOME OF NATURE...


Visos projekte dalyvaujančios mokyklos yra netoli nacionalinių parkų ar saugomų teritorijų, todėl mūsų pagrindinis siekis yra atskleisti Europos gamtos grožį ir įvairovę. Pagrindinis projekto tikslas – ugdyti mokinių domėjimąsi gamta, skatinti jų smalsumą, kuo unikalūs ir svarbūs mūsų bei kitų šalių nacionaliniai parkai, padėti rasti prasmingą ryšį tarp praktinės ir teorinės veiklos, susijusios su klimato kaita bei aplinkosaugos problemomis, ugdyti mokinių atsakomybės jausmą. Projektas remiasi JT konvencijos prielaidomis (dėl klimato kaitos ir miškų išsaugojimo) bei

skatina

veiklą, susijusią su gamtos tyrinėjimu ir saugojimu, ypač augalijos ir gyvūnijos. Į projekto veiklas taip pat įtraukta kiekvienos šalies regiono, kuriame yra nacionalinis parkas, vietos bendruomenė, siekiant rinkti ir skleisti informaciją, susijusią su vietos aplinkosaugos politika.

In the project “United in Nature - National Nature, International Heritage!” there are involved 6 schools from different European countries: Turkey, Norway, Spain, Lithuania, Italy and France. All the schools are located close to national parks or protected areas, and that is why our main goal is to discover Europe's nature, its beauty and diversity, the European dimension. The main objective of the project is to develop pupils' interest in nature, their curiosity about why we need national parks, to help them to find a meaningful connection between science/ theoretical activities and practical work connected to climate change/environmental issues and especially to teach them a sense of responsibility. The project is based on the assumptions of the UN Convention (concerning the climate change and the importance of having forests) and promotes activities related to exploring and protecting biodiversity, especially forest habitats. The Project is also addressed to the local community of each country, in order to get relevant information concerning the local environmental policy. Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis (pranešimas) atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už medžiagos turinį ir už bet kokįjame pateikiamos informacijos naudojimą The project is funded by the Lifelong Learning Programme. This project is funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

2  


Mokytojas turi būti ne tik žinių perteikėjas. Šiuolaikiniame, nuolat ir sparčiai beskeičiančiame pasaulyje mokytojas turi atlikti daug daugiau: “uždegti” savo mokinius ugdyti jų kūrybiškumą. Dalyvavimas Comenius

daugiašalės

mokyklų

partnerystės

projekte „United in nature – national nature, international heritage!” – taip pat puiki galimybė mokyti kitaip, siejant kūrybines užduotis bei per dalykų pamokas įgytas žinias, skatinant mokinių domėjimąsi gamta. Šio projekto metu mokiniai susipažino su Kuršių nerijos nacionalinio parko augalija ir gyvūnija, skaitė lietuvių etiologines sakmes, jas analizavo, aptarė jų kūrimo principus. Vėliau mokiniai dalyvavo kūrybinėje laboratorijoje - kūrė etiologines sakmes apie Kuršių nerijos nacionalinio parko gyvūnus ir augalus, juos iliustravo. Išvydus jaunųjų kūrėjų darbus, norėjosi, kad ir platesnis žmonių ratas galėtų susipažinti su mokinių kūryba, taip ir gimė mintis išleisti mokinių kūrybinių darbų knygelę. The teacher must not only impart knowledge. Today, our world is changing constantly and rapidly, and the teacher has to do much more: to encourage their students,

to develop their creativity. Participation in a Multilateral Comenius School

Partnership project "United in nature - nature national, international heritage!" - is a great opportunity to teach differently as well, relating creative tasks with the things and knowledge acquired in the lessons. It increases students’ interest in nature. During this project, the students learnt about the flora and fauna of the Curonian Spit National Park, read Lithuanian aetiological legends, they analyzed and discussed the ways and principles of creating them. Later, the students participated in the creative lab – they created etiological legends about the Curonian Spit National Park, its animals and plants, they also illustrated them. Seeing the young artists and their works, we wanted a wider range of people to have an access to students' work, so we had an idea to issue a book with the creative works of students. A. Jankauskienė

3


SUKURTA/CREATED BY ASTA JANKAUSKIENĖ, KRISTINA RUDELIENĖ, GEDIMINAS JONAUSKAS, SAULIUS RUDELIS SAKMES KŪRĖ IR ILIUSTRAVO/STORIES CREATED AND ILLUSTRATED RAMINTA SIDARAVIČIŪTĖ, DOMINYKAS RUDELIS, MANTAS BALTRIMAS, LUKAS ZENIAUSKAS, ROKAS BYTAUTAS, URTĖ VINKŠNAITĖ, ENIJA EŽESKYTĖ, GABIJA JUDICKAITĖ, MONIKA GALDIKAITĖ VERTĖ/TRANSLATED EMILĖ

JASAITĖ,

LAURA

GARBONYTĖ,

IEVA

AISTĖ ALMINAITĖ, MODESTAS DRAKŠAS ,

GRINEVIČIŪTĖ,

IGNAS

BUDREIKA,

ROKAS BARKEVIČIUS, GIEDRĖ LEONAVIČIŪTĖ, INESA KONTRIMAITĖ, AIDAS GAIDJURGIS VIRŠELIO DAILININKĖ/COVER ARTIST RITA PIŠČIKAITĖ


Kirstukai A shrew

Gyveno mažas kirstukas. Jam buvo labai sunku susirasti maisto, todėl jis nuėjo pas Dievą ir paprašė jo pagalbos. Dievas padovanojo jam ilgą snapą, kad galėtų susirasti maisto, bet buvo vienas trūkumas: kirstukas negalėjo nustoti ėsti, nes kitaip jis numirs. Štai, kodėl kirstukai visada ėda

Once upon a time a small shrew lived there. It was difficult for him to find food, so he went to God and asked him for a help. The God gave him a long beak that helps him to find food, but there was one problem, a shrew could not stop eating, because otherwise he would die. That is why shrews always eat.

5


Kiaunės The martens

Kartą kiaunė su voveryte bėgo nuo paties velnio. Pamačiusios krūmą, pasislėpė už jo, bet tai nepadėjo išvengti nelabajo. Jis pačiupo jas ir p a k l a u s ė: -Tai kurią iš jūsų man skanauti pirmą?

One time a marten with a squirrel ran from Devil. When they saw a bush they hid behind it, but it didn’t help them to avoid the Devil. He caught them and asked, “So which of you should I taste at first?” “Well, what to do....

-Na, ką jau padarysi... Mane... - pareiškė kiaunė.

Let it be me...” said the marten. But the Devil chose the squirrel. He ate the squirrel and said to the marten, “Well, I won’t eat you, but I can’t let you go so simply! I know what I will do!” And made the marten’s tail the same as the squirrel has.

Bet velnias pasirinko voverytę. Suėdęs voverę jis pareiškė kiaunei: -Na, ką gi, aš tavęs nevėsiu, bet taip paprastai paleisti negaliu! Žinau, ką padarysiu! - ir pavertė kiaunės uodegą kaip voverės.

6  


Barsukai The badgers

Kartą mišku bėgo žvėrelis ir sutiko savo

Once a badger ran through the forest and

draugę voverę. Barsukas pamatęs voverės naują šukuoseną užsinorėjo tokios pačios. Voverė pasiūlė pasideginti prieš saulę penkiolika minučių. Taip barsukas ir padarė.

met his friend squirrel. When the badger saw squirrel‘s new hairstyle, he desired the same. The squirrel offered him to have a 15 minutes tan at the sun. So the badger did as it was offered.

Besikaitindamas prieš saulę barsukas užsnūdo, nes jis nepripratęs prie šviesos. Nusileidus saulei, barsukas atsikėlęs, pasižiūrėjęs į veidrodį, pamatė, kad ant jo galvos atsirado didelės, baltos, nublukusios

The badger fell asleep in front of the sun, because he was not used to the light. After the sunset, when the badger woke up and looked into the mirror, he saw that there were

juostos.

huge, white, faded lines on his head.

Nuo tada barsukas taip ir atrodo.

Since then the Badger is like that.

7


Šermuonėliai The ermines

Tik gimęs šermuonėlis buvo palaimintas Dievo. Kai vasarą danguje švytėdavo saulės spindulėliai, šermuonėlio kailis pasidarydavo gelsvas. Tai ponios Saulės palaiminimas. Bet kai ateidavo šaltosios žiemužės metas, danguje nušvitęs Mėnulis palaimindavo šermuonėlį šiltu ir baltu, kaip sniegas kailiu.

8  

A just born ermine was blessed by God. In summer, when the sunrays were shining in the sky, the fur of the ermine used to become yellow. This is the blessing of the lady Sun. But when the cold winter time came, the Moon appeared in the sky and used to bless the ermine with a warm fur which is white as snow.


Ruonis A seal

Gyveno didelis šuo, kuris labai labai mėgo žuvį: ir plekšnes, ir menkes, ir stintas iš Baltijos jūros. Tai jam suteikė didelį džiaugsmą. Kartą šuo kramsnojo žuvį ant tilto ir staiga užspringęs įkrito į šaltą jūros vandenį! Ledinis vanduo sutraukė šuniui letenas. Jis kaip begalėdamas bandė išsigelbėti. Taip sripriai malė letenom, kad jos pavirto pelekais! Didelis žuvies pomėgis šunį pavertė ruoniu.

Once upon a time a big dog lived there. It loved fish very much, flatfishes, and cods, and smelts from the Baltic Sea. He felt very happy because of that. One time a dog was eating fish on a bridge and suddenly chocked with it and fell down into cold seawater! Icy water shackled the dog‘s feet. He was trying to escape. He was beating with his paws so much that they became fins! A very big hobby of a fish made a dog into a seal.

9


Plakio spalvos Colours of silvery bream

Kai dievas kūrė žuvis, jam padėjo deivė. Dievas turėjo daug darbo, tad ji paklausė, ar galėtų jam padėti ir sukurti vieną žuvų rūšį. Dievas sutiko. Ji pirmiausia sukūrė kūną ir tada jam suteikė spalvų. Nugara buvo melsvai žalia kaip dangus ir žolė. Šonai mėlyni kaip nakties skliautas. Pilvas, kaip mėnulis - baltai sidabriškas. Pelekai pilki pilki kaip rūkas. Plakiai ir dabar tokių spalvų.

When the God created fish, Goddes helped him. God had too much work to do and so Goddes asked him, if she could she help him create one fish. God accepted her offer. At first she created a body and gave it some colours. Its back was blue and green just like the sky and grass. Sides were blue like a nightmare. Belly was like the Moon – silvery white. Fins were grey like a fog. Until these days silvery breams have got these colours.

10  


Kodėl stintos kvepia agurkais? Why do sparlings smell like cucumber?

Kartą, labai seniai, Dievas kreipėsi pagalbos į

Once upon a time God begged

sparlings

for

stintas. Jis paprašė jų, kad jos plauktų per

help. He asked them to swim

through

the

pasaulio vandenynus ir skelbtų svarbią žinią apie

oceans and publish very important news about

pasaulio tvarką. Stintos sutiko. Tai sužinojęs

the world’s order? The sparlings agreed.

velnias pradėjo regzti planą, kaip joms sukliudyti.

when the Devil found out, he started to do an

Ties vandenynu velnias sukėlė audrą, kurios dar

evil plan how to stop the sparlings. Near the

joks žmogus nėra regėjęs. Jis manė, jog Dievo

ocean, the Devil made a huge storm that no one

pasiuntinės išsigąs ir pasuks atgal namo.

Bet

has ever seen anything like this. He thought, that

taip neatsitiko, nes stintoms nebuvo baisu. Jos

the God‘s sparlings will be scared and will go

sukaupusios visą ryžtą ir drąsą plaukė toliau.

back. But it doesn’t happen, because

Joms pavyko. Jos visoms pasaulio

žuvims

sparlings did not scare. They build up a full

pranešė Dievo žinią. Kai stintos grįžo namo, jų

determination and swam farther. Sparlings did it.

jau laukė Dievas. Jis tarė:

They spoke the God’s news for the fish around

But

the

the world. When they came home the God was -Mačiau, kokius spąstus jums paspendė velnias.

waiting for them. He said, “I saw, what kind of

Džiaugiuosi, kad jūs nepabūgot audros ir drąsiai

trams the Devil did for you. I am glad, that you

ją įveikėt. Už ryžtą aš jūsų

padarysiu

were brave and swam through the storm.

išskirtinę savo kvapu. Jūs nuo šiol visada

Because of that I will make you different because

kvepėsite

of your smell. Since now until forever you will

šviežiais

rūšį

agurkais.

Stintos

liko

pamalonintos ir labai džiaugėsi šia dovana.

smell like a cucumber.”

Jos ir iki šiolei kvepia agurkais.

The sparlings were glad about it and they were happy about this interesting gift. They smell like cucumbers until now

11


Kodėl šlakis turi pusmėnulio formos dėmelių? Why do the brown trout have the Moon

Kartą, labai seniai, kai žmonių žemėje dar nebuvo, žuvys sukilo. Vienos stojo į Dievo pusę, o kitos į velnio. Dievas bandė gražiai,

Once upon a time there were no people in the Earth, fish rebelled. One part of them took the God‘s side, the other one – the

sakydamas tiesą, klausdamas, kas blogai, ką galima ištaisyti, bandė žuvis sutaikyti, o velnias - atvirkščiai. Jis melu ir klasta bandė žuvis pervilioti į savo pusę. Kilo baisus karas. Daug žuvų neišgyveno. Velnias, supykęs ant žuvų, kad jos tokios silpnos, išvijo jas iš

Devil‘s side. The God tried nicely to tell the truth and asked what was wrong. He tried to bring all the fish together, but the Devil was against it . With lies and rumors he tried to take all the fish to his side. There was a huge war. A lot of fish died. The Devil got angry

pragaro. Nežinodamos kur eiti, jos patraukė pas Dievą. Dievas joms atleido ir priėmė į savo karalystę. Pačios ištikimiausios žuvys, kurios buvo su Dievu nuo pat pradžios ir nė kartelio nesuabejojo jo vadovavimu, buvo šlakiai. Dievas jas apdovanojo pusmėnulio formos dėmelėmis.

that fish were so weak and he pulled out all them from the hell. Fish have no idea where they could go and they went to the God‘s house, to Heaven. The God forgave them and let them live in his kingdom. The most faithful fish, which were with the God and had no doubt, were brown trout. The God awarded them the Moon form stains.

Jie ir iki šiol tokias tebeturi. Until now they have the same stains

12  


Kodėl karšiai per nerštą būna labai baikštūs? Why breams are so timid when they spawn?

Kartą, labai labai seniai, grupelė karšių

išplaukė

Once upon a time, a group of breams

swam

iš savo žiemavietės ieškoti vietos neršimui. Jie

from their winter place to search for a place for

ieškojo užlietų pievų, gana gilių užtakių ir įlankų,

spawning. They searched for flooded meadows,

kur gausu pernykštės augalijos. Plaukė jie kelias

pretty deep backwaters and bays, where they

savaites, kol atrado tobulą vietą. Grupelė

could find old vegetation. They have been

stebėjosi, kad čia nebuvo jokios kitos grupės,

swimming for weeks, until they found a perfect

bet a p s i d ž i a u g ė š i ą v i etą radę pirm i.

place. The group were

Laukdami, kol vanduo taps šiltesnis, jie plaukiojo

were not any breams there, but they were glad

po rastą teritoriją, kad susipažintų su ja. Ši vieta

they found that place first. Then they waited until

taip juos pakerėjo savo grožiu, kad net kai

the water will be warmer, they were swimming

pakankamai sušilo vanduo, jie pamiršo, ko čia

throw the territory, because they wanted to get

buvo

to know this place better. This place charmed

atplaukę.

Praėjus

kelioms

savaitėms,

surprised,

that

karšiai pamatė, kad artinasi plėšrios žuvys. Jie

them with its beauty and when

taip išsigando, kad net neberūpėjo salos

became warmer, they forgot that some angry fish

grožis,

the

there

water

ir jie spruko. Plėšrūnės kai kuriuos karšius

are coming. They were so scared that

sugavo, bet didžioji dalis grupės liko gyvi. Grįžę į

forgot about the beauty of the nature and they

savo žiemavietę jie kitiems karšiams papasakojo,

got away. Angry fish took some of the breams,

kas atsitiko,

but a lot of breams got away and were alive.

ir įspėjo,

kad jie jokiu

būdu

neplauktų į tą salą.

even

When they came back to their winter place, they told everything about what happened and

Nuo to karto visi karšiai neršimo laiku labai

warned the other breams not to swim to that

saugojasi kitų žuvų.

place again. Since then all of the breams are very careful.

13


Lašišų atsiradimas The origin of salmon

Dievas pasaulį kūrė šešias dienas, o septintąją

The God have been creating the world for six days,

ilsėjosi. Per tas šešias dienas turėjo sukurti viską:

but on the seventh day he rested. During these six

neapsakomo grožio gėles, tyrą ir švarų vandenį,

days he had to create everything, wonderful flowers,

gaivų orą, kalnus ir kalvas, doubes ir duobeles,

clean water, fresh air, mountains ant hills, pits and

gyvūnus. Dievas jau buvo beveik viską sukūręs, tik

pities, animals. The God has almost created

buvo likusios žuvys. Jis kūrė jas skirtingas: mažytes

everything but only fish were left. He created a lot of

ir dideles, plokščias ir pailgas. Skyrėsi ne tik jų išorė,

different types of them: big ones and small ones, flat

bet ir vidus. Kokių tik spalvų nebuvo! Žydros kaip

ones and oblong ones too. Fish were different not

dangus, geltonos kaip saulė, žalios kaip žolė. Bet

only what they looked like, but they were different

Dievui kažko trūko. Jam trūko neapsakomo jausmo

what they were like too. There had all the colours,

spalvos, bet jis vis nesugalvojo, koks tai jausmas

blue like the sky, yellow like the Sun, green like the

galėtų būti. Angelai jam vis patarinėjo:

grass. But The God was not happy. He missed a colour of mysteries feeling, but he wasn’t sure what

-

G a l r a u d o n a k a i p m e i l ė?

kind of feeling he is missing. Angels gave him these

O gal mėlyna kaip jaudulys?

advices, “Maybe red like love?” “Oh, well, maybe

Kokių variantų nebuvo! Tik staiga vienas iš pačių

blue like thrill?” There were a lot of advices! But

tyliausių

prabilo:

suddenly one of the most silent angels said, “What if

- O jei, oranžinė kaip pats tyriausias jausmas žemėje

it is orange, like the most pure feeling in the world –

- laimė?

happiness?” And suddenly the God realised, that the

angelų

angel was right. He created the fish that the inside of Ir staiga Dievas suprato, jog angelas teisus. Jis

this fish was orange and when we eat it we would

sukūrė rūšį, kurios vidus oranžinis, tam, kad kai mes

think about the most pure feeling in the world, about

ją valgysime, galvotumėme apie patį šilčiausią

happiness...

jausmą - laimę.

14  


Kuoja The Roach

Kartą Dievas vaikščiodamas jūros pakrante sugalvojo, kad jam reikėtų ką nors sukurti. Galvojo, galvojo ir jam šovė mintis sukurti naują žuvį. Ji turėjo atrodyti maždaug taip: kūnas sidabriškas su tamsia nugarėle, nugaros ir uodegos pelekai – pilki, kiti –

Once upon a time, God was walking by the coast of the sea and thought that he needs to create something. He was thinking and thinking until he got an idea to create a new fish. It needed to look something like this: silverfish body with a dark back, the back

ryškiai raudoni arba oranžiniai. Ir taip Dievas kūrė žuvį 7 dienas, kol pagaliau sukūrė. Didenybė ją pavadino Kuoja. Dievas valandėlę pamąstęs sugalvojo, jog jai daug linksmiau būtų gyventi jūroje su kitomis jūrų gėrybėmis. Taigi po kelių dienų Dievas

and tail fins – grey, other ones – bright red or orange. And then God has been creating the fish for 7 days until it was finally created. The God named it Roach. After some thoughts, God decided that it would be more fun for it to live in the sea with the other sea creatures.

paleido Kuoją į jūrą ir toliau vaikščiojo jūros pakrante.

After a few days, God released the Roach into the sea and continued walking on the coast of the sea.

15


Ešerys The Perch

Kartą požemiuose pokštavo velnias. Jis buvo piktas, visas raudonas ir baisus. Velnias savo požemiuose turėjo daugybę vergų, kurie vergavo jam. Tas dienas, kai velnias kažkur išeidavo, vergai turėjo daug laiko atsipūsti ir pavalgyti. Taigi vienas iš vergų, pasinaudojęs galimybėmis, pasislėpęs drožinėjo iš medžio žievės statulėlę. Ši būsima statulėlė nepaprasta, nes šio medžio žievė yra stebuklinga ir viską gali paversti tikrais dalykais. Po kelių sunkių savaičių jis pagaliau baigė savo kūrinį. Ir tai buvo žuvis. Vergas sugalvojo žuviai vardą - Ešerys. Ir iš karto, kai jis panosėje pamurmėjo žuvytės vardą, ji atgijo ir tapo tikra žuvimi. Po darbų vergas paleido žuvytę į vandenį ir daugiau jos nebematė.

16  

Once upon a time the devil was making fun under the ground. He was angry, getting red and dreadful. Devil had a lot of slaves under the ground, who have been working for him. Some days, when the devil used to go anywhere, his slaves had loads of time to relax and eat. So one of the slaves, took a chance while hiding he was carving a wooden statue. The statue was extraordinary because the tree bark is magical and can turn everything into real things. After a few hard weeks he finally finished his work. And it was a fish. He gave a name for a fish – Perch. And after he had whispered its name, it became real and became a real fish. After work the slave released the fish into the water and never saw it again.


Raudė The Rudd

Kartą po piliakalnio kalva

apsigyveno

žaltys,

Once upon a time, there lived a grass-snake

kuris atėjus dienai tapdavo gražiu jaunu vyriškiu,

under a mound. When the day comes,

o atėjus vakarui tapdavo paprastu

laukiniu

becomes a handsome man, and when the night

žalčiu. Vieną vakarą, kai žaltys grįžo namo, rado

comes, he becomes a simple snake again. One

kažkokį keistą raudoną akmenį. Žaltys nežinojo,

evening, when the grass-snake

ką su juo daryti, tai parsinešė jį namo. Ir

came

he

back

jam

home, he found a weird red stone. The grass-

šovė mintis, kad galėtų ka nors nors iškalti iš to

snake didn’t know what to do with it, so he took

akmens. Jis akmenį kalė keletą savaičių, kol

it with him home. Then he got an idea, that he

pagaliau jam išėjo graži ir nematyta žuvis.

could carve something out of that stone. He has

Kadangi jo

raudonos

been carving the rock for a few weeks, until he

spalvos, tai jis sumąstė žuvį pavadinti Raude. Jis

created a beautiful and not seen fish. Because

labai norėjo pamatyti, kaip žuvis atrodytų

the rock was red, he named the fish Rudd. He

atgijusi. Taigi tą pačią dieną per pietus jis nunešė

really wanted to see, how the fish would look

žuvį pas burtininką, kuris mokėjo visokių burtų ir

alive. So at the same day he carried the fish to a

galėjo bet kokius negyvus daiktus pavirsti tikrais.

wizard who knew a lot of spells and could make

Burtininnkas labai maloniai sutiko tai atlikti. Po

every dead to become alive. The wizard kindly

kelių minučių burtininkui pavyko žuvį paversti

accepted to make the fish real. After a few

tikra. Žuvytė buvo labai graži, taigi žaltys

minutes the wizard made the fish real. The fish

sugalvojo žuvytę paleisti ten, kur ji galėtų

was very beautiful, so the grass-snake thought

susirasti draugų ir būti laiminga – į jūrą. Žaltys

that he could release the fish, where it could find

nunešė žuvelę į pakrantę ir paleido visiems

new friends and be happy – into the sea. The

laikams.

snake carried the fish to the coast and

rastas akmuo buvo

released

it forever.

17


Lydeka The Pike

Vieną kartą Dievas nebežinojo, kur jam pasidėti. Jis neturėjo, ką veikti. Taigi sumąstė, kad jo sukurtai jūrai reikia draugės, su kuria ji galėtų bendrauti ir leisti laiką. Dievas nusprendė, jog tai turėtų būti žuvis. Kad sukurtų žuvį, jam reikia daug laiko. Po kiek laiko jis sumąstė, kokia tai turėtų būti žuvis. Taigi Dievas ėmėsi darbo ir po savaitėlės žuvis buvo jau sukurta. Jam beliko tik sugalvoti jai pavadinimą. Jis nusprendė, jog žuvies vardas tūrėtų būti Lydeka. Kitą dieną Dievas nusileido į jūros krantą iš dangaus ir paleido Lydeką į jūrą, pas naują draugę. Ten ji buvo laiminga ir patenkinta.

18  

Once upon a time, God didn’t know where he needs to go. He didn’t know what to do. Then he thought that the sea he had created needs a friend, to communicate and spend time together. God decided that it would need to be a fish. To create a fish, he needs a lot of time. After some time he came up with an idea, what fish it will be. So the God started working and after a week the fish was already created. He only needed to come up with a name to it. He decided that the name should be the Pike. The next day God landed on the coast of the sea and from the sky released the Pike into the sea, together with her new friend. The Pike was happy and satisfied.


Starkis A Zander

Vieną kartą Dievas pamatė vabalėlį, kuris labai staigiai judėjo. Ir jam šovė puiki mintis. Jis sukurs gyvūnėlį, kuris irgi staigiai judės. Taigi Dievas ėmėsi darbo. Po kelių valandų jo darbelis pavyko. Jis sukūrė žuvį, kuri labai staigiai judėjo. Jis žuvį pavadino Starkiu, nes tai labai panašiai skamba kaip staigus. Dievas iš dangaus nusileido ir žuvytę paleido į jūrą. Jam buvo jos gaila, nes žuvytė dar neturėjo jokių draugų, su kuriais galėtų paišdykauti ar pažaisti, bet kadangi žuvytė buvo labai linksma, iš karto visi su ja susidraugavo ir linksmai žaidė žaidimus.

Once upon a time God saw a beetle, which was moving very sharply. And he had a good idea. He will create an animal, which will move sharply too. So God started to work. After few hours his job was done. He created a fish, which was moving sharply too. He called fish Zander, because it sounds like sudden. God came down from the sky and let the fish into the sea. He was pitty for her, because fish didn‘t have any friends, which she could play to, but she was very funny , so everybody became friends with her and started to play games.

19


Jūrinis erelis A Sea Eagle

Seniai seniai, kai dar visi paukščiai gyveno viename krašte, tarp jų gyveno ir ereliai. Ereliai buvo draugiški ir gyveno gerai, buvo daug maisto ir kitokių gėrybių. Bet vieną dieną atėjo žiema, maisto atsargos baigėsi ir

Long long time ago, when all birds were living in one place, eagles were living among them too. Eagles were friendly and they lived well, here was a lot of food and other goodies. But one day winter came, it was

prasidėjo badas. Daug paukščių žuvo. Paukščiai nutarė skristi iš namų į kitus kraštus. Bet buvo vienas erelis, kuris pasiliko ir neskrido. Dauguma bandė jį perkalbėti, bet jis vis atsakydavo: ,,Aš geriau mirsiu iš bado, bet nepaliksiu mylimos tėvynės." Po kiek laiko išskrido jo visi draugai. Jis liko vienui

ran out of food and famine started. A lot of birds died. Birds decided to leave their home and fly to other places. But there was one eagle, which stayed and didn‘t fly. Many birds tried to persuade him, but he only said „I would better die from famine, but I won‘t

vienas. Ieškodamas maisto erelis pradėjo skraidyti virš jūros. Jis pradėjo gaudyti žuvis ir tai buvo vienintelis jo maistas.

leave my homeland.“ After some time all his friends flew away. He left alone. While looking for the food the eagle started to fly over the sea. He started catching fish and it

Dar iki dabar jis sklendžia oru vienas ir

was all of his food. Until now he is flying and catching fish.

gaudo žuvis. Nuo to laiko jis vadinamas jūriniu ereliu.

20  


Kirai Gulls

Seniai seniai visi paukščiai gyveno draugiškai ir dalindavosi savo sumedžiotu laimikiu. Vieną kartą susirinko keli kirai ir pradėjo maištauti sakydami: „Kodėl mes turime dalintis savo laimikiu?" Tingėdami patys medžioti jie pradėjo puldinėti kitus ir atiminėti jų grobį. Nuo to laiko kirai laikomi plėšriais ir įžūliais paukščiais.

Long long time ago all birds were living friendly and they shared their catches. One time some gulls gathered and started to revolt saying: „Why do we have to share our goodies?“ Being lazy to hunt themselves they started to attack others and steal their food. Since then gulls are called rapacious and cheeky birds.

21


Kormoranai Cormorants

Vieną kartą į pakrantę atskrido kormoranai. Jie buvo juodi, dideli paukščiai ilgais, plačiais

Once upon a time cormorants flew to the coastline. They were big black birds with long

s p a rn a is . A tk ly d ė liu s stebėjo vietos gyventojai ir spėliojo, ar atvykėliai draugiškai nusiteikę. Kadangi jų buvo daug, tai niekas nedrįso prie jų artintis. Atvykėliai buvo labai alkani ir dairėsi kokio nors maisto. Staiga kormoranai pamatė žuvį ir vienas po kito nėrė

wide wings. The local people watched them and guessed, are they friendly. Since there were a lot of cormorants, no one tried to come closer. Cormorants were very hungry and they were looking for food. Suddenly, cormorants saw a fish and one after another

į vandenį. Po kiek laiko visi išniro ir grėsmingai iškėlė sparnus į viršų. Pakrantės paukščiai labai išsigando pamanę, kad juos ruošiasi pulti. Visi paukščiai išsibaidė. Tačiau kormoranai nebuvo priešiškai nusiteikę, jie tiesiog taip džiovinosi savo sušlapusiais

dived to water. After some time all of them jumped out from water. Coastline birds got scared. They thought that cormorants will attack them. All birds have flown away. But cormorants didn‘t want to attack them, they only wanted to dry their wet wings.

sparnų plunksnas.

Since then, cormorants scare off other birds with their big wings.

Nuo to laiko, kormoranai išskleidę savo didelius sparnus, atbaido kitus paukščius.

22  


Žuvėdra Seagull

Prie jūros kranto atskrido nematytas paukštis - žuvėdra. Čia gyvenantys paukščiai pradėjo jį aptarinėti. Vienas paukštis prabilo: ,,Jis visas baltas, tik uodega pilka, visai nepanašus į mus.'' Juokėsi paukščiai per dienų dienas. Gandai pasiekė ir paukščių išminčių - pelėdą. Pelėda surengė varžybas, į kurias įtraukė ir žuvėdrą. Lenktynėse dalyvavo vanagas, sakalas ir net čempionas erelis. Ilgos buvo lenktynės, visi apylygiai lenktyniavo, tik žuvėdra atsiliko. Užėjo

Once an unseen bird arrived to the sea shore

-

it was a seagull. The birds that lived here started to talk about him. One bird said: ,,He‘s all white, only the tail is grey, he doesn‘t look like us.“ The birds were laughing all days long. The rumor reached and the sage of birds – an owl. The owl hosted a competition, in which he included the seagull. A hawk, a falcon and even the champion eagle participated in the race. The race was long, everyone raced equally, only the seagull fell behind. A strong wind came and blew off the hawk. Then came an even stronger rain, it got

smarkus vėjas ir nupūtė vanagą. Užėjo dar smarkesnis lietus, sušlapino sakalo sparnus. Sakalas įkrito į jūrą. Liko tik erelis ir žuvėdra. Erelis stumdė žuvėdrą, kad tik įkristų į jūrą. Bet žuvėdra nepasidavė. Erelis taip užsižiūrėjo į žuvėdrą, kad nepastebėjo milžiniškos bangos. Banga akimirksniu

the falcons wings wet. Falcon fell into the sea.

nuplovė erelį į krantą. Žuvėdra parskrido į krantą laimėjusi varžybas. Pelėda žuvėdrai pasakė: ,,Tik tu viena sugebėjai atsilaikyti prieš vėją, lietų ir bangas, tavo sparnai stipriausi, todėl, tik tu skraidysi prie jūros ir atlaikysi tau siunčiamus išbandymus."

seagull flew back to the shore and won the

Only the eagle and the seagull stayed. The eagle pushed the seagull, so he would fall into the sea. The seagull didn‘t give up. The eagle has been starring at the seagull so much, so he

didn‘t

even notice a huge tide. The tide washed the eagle to the shore in a single moment. The competition. The owl said to the seagull, „Only you were able to withstand against wind,

rain

and tides, your wings are the strongest, because of that, only you will fly at the sea and withstand all the tests that will be sent to you.“

23


Gelsvasis paukštukas The yellow birdie

Žemėje karaliavo keturi metų laikai: vasara, ruduo, žiema, pavasaris. Visiems metų

The earth has been ruled four seasons of the year: summer, autumn, winter, spring. All

laikams buvo būdingos gamtos spalvos. Vasara buvo apdovanota žaluma, ruduo apipintas gelsvuma, pavasaris – rožine. Tik žiemos metu viskas buvo nyku – balta, pilka.

times of the year had a colourful charasteristic. The summer was gifted greenery, the autumn was shrouded in yellowness, the spring was pink. Only in winter time everything was frustrating – white, grey.

Ir Dievas nusprendė įnešti daugiau spalvų į šaltą žiemą. Skraidė palei berželius pilkas pauk š t e l i s . I r D i e v a s į sak ė s a v o pagalbininkams jį nudažyti spalvotai, kad žmonėms būtų smagiau ir linksmiau laukti pavasario bei saulės šilumos. O kadangi saulutė yra geltonos spalvos, tai ir nudažė paukštytį geltonai. Taip ir klajoja po svietą geltonas paukštytis, pagalbininkų pavadintas zylute. Džiugina kiekvieno akį savo geltonu pilveliu zylutė, primindama artėjantį pavasarį.

24  

And the God decided to bring more colours to the cold winter. A gray birdie flew near the birches. And God ordered his helpers to paint it colorfully, so that would be funnier and happier to wait for springs and summers‘ warmth. And because the sun is yellow, so they painted the bird in yellow. The yellow birdie travels all around the land, the helpers called it a tit. The birdie makes everyone happy with his yellow belly announcing the coming spring.


Erelis žuvininkas Eagle the fisher

Senų senovėje, kai Žemėje buvo daug vandenynų, jūrų, ežerų ir vandens telkinių, juose veisėsi daugybė įvairių žuvų. Žuvys

In the old times, when there were many oceans, seas, lakes and water ponds on the earth, there were many various fish. The fish

buvo labai gražios, spalvingos. Nardė jos ir vandenynų dugne ir paviršiuje. Tačiau vienos žuvytės buvo geros, draugiškai tarpusavyje sugyveno, viena kitai padėdavo. Kitos buvo piktos, ėsdavo kitas, plėšikavo.

were really beautiful and colorful. They dived in ocean‘s floor and surface. But one kind of fish were very good and lived friendly, they helped each other. And the other kind were evil, they ate other fish and robbed them.

Jūrų valdovas Neptūnas sumanė susikurti pagalbininką iš sausumos, kuris pagelbėtų ir palaikytų santarvę jo karalystėje. Taip Neptūnas sukūrė didelį paukštį su kietu ir riestu snapu, pavadino jį Ereliu. Jis blogąsias žuvis ėmė medžioti savo galingu snapu it

The ruler of the sea Neptune was about to create a helper from the land, which would help and sustain peace in his kingdom. Thus Neptune created a big bird with a hard and curved beak, and called it an eagle. He started to hunt evil fish with his strong beak

kabliu. Jūrų karalystėje įsivyravo santarvė, taika ir ramybė, o erelis tapo žuvininku.

as if it was a hook. The harmony came to the sea kingdom, peace and tranquility, and the eagle became a fisher.

25


Antis A Duck

Kartą gyveno senas luošas žvejys. Jo vardas

Once upon a time there lived a lame old

buvo Aloyzas. Jo viena koja buvo trumpesnė už kitą, todėl eidavo žvejys raišuodamas. Ėjo jis lėtai, krypuodamas į šalis.

fisherman. His name was Aloyzas. His one leg was shorter than other, so fisherman went waddle. He walked very slowly. God felt sorry about this man and his aching legs. So he

Dievui pagailo žmogelio, jo skaudančių kojelių. Nutarė sukurti Aloyzui draugę, tokią pačią krypuojančią. Dievui tiko paukštelis, toks pat krypuojantis į visas šalis. Pavadino tą paukštį antimi. Ir keliavo jie gaudyti žuvelių,

decided to create him a friend. God liked one bird, it was also waddling. He called this bird a duck. They walked to catch fish, to the nets, they both walked very slowly - Aloyzas and his friend duck.

prie tinklų, abu labu neskubėdami. Aloyzas ir jo draugė antis.

26  


Gulbė A Swan

Žemėje gyveno daug žmonių – vieni buvo pikti, negražūs, viskuo nepatenkinti.

There lived many people In the Earth - some were angry, ugly and unhappy. They were

Tarpusavyje vaidijosi, kariavo. Kiršino ir gerus ž m o n e s . N u o la t todėl buvo ž e m ė je nesantaika, karai.

arguing and fighting against each other and the good people. There were wars and strife constantly on the Earth.

Galvojo Dievas, kaip padaryti, kad Žemėje

God was wondering what to do that there

būtų taika, santarvė, ramybė. Regėjo Dievas gražų paukštį ir nutarė jį padaryri taikos simboliu. Pavadino šį gražų paukštį gulbe. Pamatę gulbę žmonės tapdavo geresni, pakantesni vieni kitiems, draugiškesni, daugiau šypsojosi. Ir klajoja gulbė po pasaulį

would be peace and harmony on the Earth. God saw a beautiful bird and decided to make it a symbol of peace. God called this beautiful bird a swan. People who see the Swan become better, friendlier, more tolerant to each other, more smiling. A Swan is

skleisdama visur taiką ir ramybę.

wandering and spreading peace and tranquility worldwide.

27


Kikilis A Chaffinch

Po žemę skrajojo daug paukštukų. Visi jie buvo panašūs vieni į kitus. Klajojo po pasaulį sau linksmai, lesdami kirminėlius, įvairius vabalėlius. Nusprendė žemės kūrėjas nuspalvinti įvairiomis spalvomis paukštelius, kad jiems būtų smagiau ir linksmiau skrajoti

Many birds are fluttering around the earth. All of them were similar to each another. They were having fun wandering around the world, pecking worms and various small bugs. Creator of Earth decided to paint them birds in different colors, that they would fly funnier

po pasaulį. Vienus nuspsalvino raudonai, geltonai. baltai, mėlynai ar žaliai. Sumaišė Kūrėjas raudoną ir getoną spalveles. Sumaišius jas gavosi oranžinė spalva ir nudažė vieną paukštuką šia spalvele. Paukštukas tapo tartum liepsnojantis ir

around the world. Some of them he colored in yellow, red, white, blue or green. When God mixed red and yellow colors he got orange and he painted one of the birds in it. The bird turned out like a flaming and God called it chaffinch. A chaffinch flies around

pavadino jį Kūrėjas kikiliu. Ir lekioja kikilis tarsi liepsnelė po pasaulį, džiugindama kiekvieną sutiktą žmogų.

the world delighting everyone he meets.

28  


Plekšnė A flatfish

Kartą jūrų Dievas pasikvietė savo tarną ir liepė jam išprausti visas plekšnes jūrose, nes jos mat yra pačios nešvariausios jo karalystėje ir daro jam gėdą. Tarnas uoliai puolė vykdyti šeimininko įsakymą. Po kiek laiko Dievas atėjęs pažiūrėti, kaip sekasi jo pavaldiniui, pastebėjo, kad jis plekšnes ne tik prausia, bet ir lygina. Nuo to laiko plekšnės yra plokščios.

Once upon a time the god of sea invited his servant and ordered him to clean all the flatfish in the sea, because they are the dirtiest fish in his kingdom and makes him shame. The servant rushed to pursue the host’s order. After some time the God came to see how it is going and noticed that the servant not only cleans the flatfish, but also irons them. Since then the flatfish are flat.

29


Otas A halibut

Kartą liūdna ir nelaiminga plekšnė atplaukė

Once upon a time sad and unhappy flatfish

pas dievą ir skundžiasi: - O, Visagali, kodėl sukūrei mane tokią

came to God and complained, “O, my lord, why did you create me so strange? Why are the other fish beautiful and fit, and only I am flat with the eyes on the back? No one is

keistą? Kodėl kitos žuvys gražios ir figūringos, tik aš plokščia, su akimis ant nugaros? Niekas į mane nežiūri. Kaip man vyrą susirasti? Būk toks geras ir padėk man.

Susimąstė dievas. Galvojo dieną, dvi. Trečią dieną dievas sukūrė plekšnei jaunikį – tokį kaip ji, plokščią ir su akimis ant nugaros, tik didesnį ir margesnį. Taip jūroje atsirado uotas – plekšnės vyras.

30  

looking at me. How do I find a husband ? Be so kind and help me, please.“ God started thinking. He has been thinking for two days. On the third day God created a groom for the flatfish, just the same as she was, flat and with eyes on the back, just a bit bigger and and more colorful. That's how a turbot appeared in the sea – the husband of flatfish.


Mažoji strėliukė The Little Blue-tailed Damselfly

Kadaise strėliukių (tokių vabzdžių) buvo daugybė. Ir visos jos buvo skirtingos. Dievas, kad jų nepainiotų, pavadino jas skirtingais vardais - Gražioji, Elegantiškoji, Mėlynoji, Raudonakė ir kt. Kartą atskrido viena s tr ė l i u k ė p a s D i e v ą i r s k u n d ž i a s i :

Once there were a lot of Damselflies (such insects). And all of them were different. In order not to know them, he gave them differents names - Beautiful, Elegant, Blue, Redeyed and other. One day one Damselfly came to the god and complained, “God, why

- Dieve, kodėl esi toks neteisingas? Visas mano seseris pavadinai gražiausiais vardais, tik aš viena neturiu kuo pasididžiuoti. Pavadink ir mane kaip nors.

are you so unfair? All of my sisters are called beautiful names, just only me, have nothing to be proud of. Give me any name.“ God heard a low begging voice, but he could hardly see who is talking. So he didn’t think much and gave her name “Little”.

Dievas girdėjo ploną besiskundžiantį balselį, bet labai sunkiai įžiūrėjo, kas kalba. Todėl ilgai negalvojęs davė strėliukei vardą "Mažoji''.

31


Kopinė smiltvapsvė ir Pajūrinė laiba-vapsvė Dune wasp and Beach wasp

Kadaise Dievas visoms vapsvoms leido gyventi jo rojaus sode, kur žydėjo daug nektaro pilnų žiedų, buvo pilna medaus rasos, saldžių vaisių ir uogų. Vapsvos galėjo tūpti ant bet kokio žiedo, išskyrus vieno -

Once God let all the wasps live in his paradise garden, where a lot of flowers full of nectar bloomed, there were honey of dew, sweet fruit and berries. The wasps could land on any flower, except one – God‘s favourite

Dievo mylimiausio - bijūno. Bet dvi vapsvos, apžavėtos bijūno kvapo, nutūpė ant jo, prisigėrė nektaro ir apsvaigusios užmigo.

peony. But two wasps were enchanted of peony smell and landed on it, drank the nectar and fell asleep. Next morning the God saw sleeping wasps in

Kitą rytą Dievas pamatė miegančias vapsvas jo mylimiausiame bijūne, baisiausiai įsiuto ir išvarė neklaužadas iš savo puikiojo sodo. Vienai l iepė gyventi kopose, kitai pajūryje,kur nei su žiburiu nerasi žydinčių žiedų. Taip atsirado Kopinė smiltvapsvė ir Pajūrinė laibavapsvė, kurios, pykdamos ant savo l ikimo, kartais gelia žmonėms, einantiems prie jūros.

32  

his favourite peony, got angry and casted them out from his wonderful garden. One of the wasp was ordered to live in the dunes, other one - on the seaside, where they could never find blooming flowers. That’s how appeared Dune wasp and Beach wasp, which being disappointed on their fate sometimes sting people, who go to the sea.


Briedis The Moose

Gyveno mažas briedžiukas, jis norėjo labai greitai užaugti, todėl nuėjo pas Dievą paprašyti pagalbos. Dievas jam davė didelius ragus, bet vis tiek jis buvo mažas. Nubėgo pas velnią, velnias ir jį padarė labai dideliu, todėl briedžiai yra labai dideli ir su dideliais ragais.

Once upon a time there lived a little moose, he wanted to grow up fast so he went to ask God for help. God gave him large horns but he was still small. Then he ran to the devil and the devil made him very big. That’s why moose are very big and with big horns.

33


Šernas The Boar

- Dabar kurią nors iš jūsų aš suėsiu.

Once upon a time, two pigs were running from the devil. Suddenly the devil caught them. Devil says, “Now I will eat one of you.” He snatched and swallowed the first pig.

Pagriebė ir nurijo pirmąją kiaulę.Gardžiai pavalgęs, prabilo jis:

After he had eaten the pig he said, “OK, I won’t touch you, but I won’t let you go so easily.” And made it look like a pig…

Kartą dvi kiaulės bėgo nuo velnio. Staiga nelabasis jas sugavo. Velnias joms ir sako:

- Na, gerai, tavęs neliesiu, tik paprastai nepaleisiu. Ir pavertė jį panašų į kiaulę...

34  


Stirna The Roe deer

Kartą gyveno mažos stirniukės, jos labai mėgo žolę. Jos ieškojo įvairiausių žolių. Vieną dieną mažoji stirniukė surado neįprastą žolę... Pagalvojo: „Na, suvalgysiu - juk nieko neatsitiks.“ Ir suvalgė... Jai pradėjo suktis galva, atrodė, kad visi ją nori sugauti. Nuo to laiko visos stirnos bailios, ir atsargios.

Once upon a time there lived small roe deer, they really liked grass. They were trying to find various type of grass. One day the little roe deer found an unusual type of grass… She thought, ,”I will eat it – after all nothing will happen’’. And she ate the grass… Her head started to get dizzy; it looked like everyone wants to catch her. Since then all the roe deer are scared and careful.

35


Kiškis The Hare

Kartą gyveno didelių kiškių šeima. Jie buvo labai lėti ir dideli. Ilgaausiai mėgo morkas. Jie

Once upon a time there lived a big family of hares. They were very slow and big. They

surado neįprastą morką, ji buvo labai maža ir violetinė. Vienas kiškis ją suvalgė, tapo mažas ir greitas. Nuo jo plito ta morkos galia, dabar visi kiškiai maži ir labai greiti.

loved carrots. The hares found a special carrot; it was very small and purple. One hare ate it and became small and fast. Carrot power was spreading from him, now all hares are small and very fast.

36  


Lapė The Fox

Kai Dievas kūrė lapę, jam padėjo Dievo deivė. Jie bandė įsivaizduoti lapės formą. Kai

When God was creating the fox, the goddess helped him. They tried to imagine the form of

ją įsivaizdavo, suteikė jai įvairiausių spalvų: oranžinės, rudos, baltos... Ir nutapė visą kūnelį oranžine spalva, išskyrus kaklą. Jis tapo baltas. Nuo to laiko lapė ir yra tokių spalvų.

the fox. When they imagined it, they gave her various colours: orange, brown, white… They painted the whole body in orange, except the neck. It became white. Since then the fox has these colours.

37


Didysis tritonas The Great Triton

Seniai, labai seniai, kai dar žmonių nebuvo,

Long long time ago, when there weren’t

žemę valdė varliagyviai. Bet nebuvo kam valdyti vandenų. Vieną anktyvą vasaros rytą, šildant saulei, prie jūros kranto buvo surengtos valdovų lenktynės. Atkeliavo didingasis tritonas, paslaptingasis chamelionas ir pati varlė. Šios lenktynės

people, the Earth was controlled by amphibians. But no-one was controlling the waters. One early summer morning, being warmed by the sun, near the sea coast there was a race of the rulers. The magnificent triton, the mysterious chameleon and a frog

buvo svarbios tuo, kad laimėjusios rūšies valdovui atiteks vanduo. Prasidėjo lenktynės. Visi stengėsi bėgti iš paskutiniųjų jėgų. Staiga iš krūmų iššoko krokodilas ir visus pačiupo, bet tritonas turėjo slaptą galią. Šiek tiek pasimuistęs jis atsiskyrė nuo uodegos ir

arrived there. This race was important because the winner would get all the waters. The race has started. Everyone tried to run as fast as they could. Suddenly, a crocodile jumped out of a bush and caught them all, but the triton had a secret ability. After

lengvai ištrūko iš krokodilo pančių. Taip jis lengvai baigė lenktynes ir atsiėmė prizą didinguosius vandenis. Dar ir dabar niekas negali lengvai pričiupti tritono.

squirming a little bit he separated from his tail and got out easily. Then he easily finished the race and took the prize – the magnificent waters. Even now no one can catch the triton that easy.

38  


Smėlinė auslinda The sandy earwig

Baltijos jūrai skalaujant Kuršių nerijos krantus, per audrą jūra išplovė daug gintarų. Kiekviename buvo po vabzdį ar skruzdėlę, bet viename gintarų pasitaikė kažkas įdomaus ir nežemiško. Tai buvo panašu į skorpioną.Tai būtybei pavyko ištrūkti ir ji apsigyveno giliai smėlyje. Manoma, kad šis monstriukas nėra draugiškas žmonėms, nes miegant įlįsdavo ausin ir perkirpdavo ausų būgnelius savo užpakalinėm žnyplėm. Taip ir sakydavo: -Ausin lenda!

The Baltic sea was rinsing the Curonian shore, and during a storm it washed out many amber. There was a bug or an ant in every piece, but in one amber there was something interesting and unearthly. It looked like a scorpion. This creature managed to escape and it settled to live deeply under the sand. It was thought that this little monster wasn‘t friendly with people, because when people were sleeping it got into their ears and cut of their ear drums with his back pincers. And it was said, “It goes into the ear!” And from that time this sand resident was called – earwig.

Nuo to laiko šį smėlio gyventoją taip ir vadina – auslinda.

39


Maitvabalis A Carrion Beetle

Labai seniai, kai visame pasaulyje siautė

Very long time ago, when the whole world

baisios ligos, mirė daug gyvūnų. Daugybė negyvų kūnų skleidė baisų kvapą ir platino ligas. Ir septintą mėnesį, kai padėtis atrodė labai baisi, Dievas neištvėrė ir pasiuntė mažų vabalėlių armiją, kuri sėkmingai atliko savo

had various diseases, died a lot of animals. All of the dead bodies smelled very bad and were spreading diseases. And on the seventh month, when the situation looked very bad, God could not stand it anymore and sent an

užduotį ir išgelbėjo pasaulį. Taip ir iki šiol jie darbuojasi visų labui niekieno neprašomi.

army of small bugs, which successfully completed their mission and saved the world. Until now they are still working for all of us and without asking anything.

40  


Žygis The Ground Beetles

Seniai, seniai laukuose ir pievose karaliavo visokie piktadariai vabzdžiai, šliužai ir vabalai,

Long ago, in all the fields and the meadows lived bad villain bugs and slugs, which have

kurie naikindavo derlių. Bėgo metai, bet susidoroti su kenkėjais darėsi vis sunkiau. Žmonės šaukėsi pagalbos. Po septynerių metų, septynių mėnesių ir septynių dienų nežinia iš kur atsirado grakštūs ir labai judrūs vabalai. Jie kovojo su kenkėjais trejus metus, tris mėnesius ir tris dienas. Dievas, bijodamas

been destroying the crops. Years have been passing but it became more and more difficult to kill the bugs. People have been asking for help. After seven years, seven months and seven days, out of nowhere appeared the graceful and very agile bugs. They have been fighting the villain bugs for

pralaimėjimo, suteikė gelbėtojams ginklą. Jie galėjo skleisti tokį stiprų kvapą, kad visi kenkėjai bemat ir nustipo.

three years, three months and three days. God was afraid to lose, so he gave the saviors a gun. They could spread a smell, which made all the bad bugs died immediately. The winners were sent to all the other places. And that’s how they spread all

Nugalėtojai buvo pasiųsti ir į kitas vietoves. Taip kiekvieną vakarą ir naktį keliaudami, jie paplito visame pasaulyje. Nuo to laiko juos ir vadina Žygiais.

over the world while travelling every evening and night. From that time they are called the Ground Beetles.

41


Pušinis keliaujantis verpikas Pine-tree Lappet moth

Vi e n ą s a u l ė t ą d i e n ą D i e v a s i šė j o pasivaikščioti po mišką, bet nustėro pamatęs vietoj žaliųjų pušų, plaukuotųjų kirmėlių kolonijas. Leisgyviai medžiai prašė pagalbos. Dievas atsiuntė smarkų lietų bei vėją, kad išgelbėtų pušeles. Tačiau tai nepadėjo. Vikšriukai toliau skaniai užkandžiavo bei juokėsi. Tada Dievas supyko ir pasiuntė didžiulę paukščių gausybę, kad sunaikintų kenkėjus. Praėjo septynios naktys ir septynios dienos, diena keitė naktį ir pagaliau išaušo saulėtas rytas. Atrodė, kad baisusis kenkėjas buvo sudorotas. Tačiau verpikų būta gudrių. Sustoja vienas paskui kitą ir primindami didelę kirmėlę saugiai keliauja iš pušies į pušį. Taip apgavę patį Dievą ir dabar puotauja pušynuose.

42  

One sunny day God went for a walk into a forest, but instead of pines he saw a colony of hairy worms. Trees were asking for help. God sent rain and strong wind to safe pines. But it didn‘t help. Worms still have been eating and laughing. Then God got angry and he sent a lot of birds, that they would destroy worms. Seven nights and seven days passed, day changed night and the sunny morning came. It looked like scary worms were destroyed. But they were tricky. They stand in a line one by one and it looks like one big worm. That‘s how they are safely going from one pine to the other one. So they have cheated God they are having feast in pinewood.


Kaip atsirado pievinė varlė How the frog of the meadow used to turned up

Kartą netoli Palangos gyveno ūkininkas, kuris neturėjo šeimos ir jautėsi labai vienišas. Vieną rytą ūkininkas išėjo į mišką ir išgirdo, kad kažkas sukvarksėjo, ūkininkas, paėjęs

Once upon a time near Palanga lived a farmer who haven‘t got a family and felt very lonely. One morning the farmer came out in a forest and heard that someone croaked. He

toliau prie kūdros, ant akmens pamatė žolės spalvos varlę. Žmogelis priėjęs paklausė varlės:

walked a little farther to the pond and saw a green frog sitting on a stone. Man walked to the frog and asked, “What‘s your name?“ Frog aswered, „I don‘t have a name...“ Farmer gave the name to the frog. Because of the green colour and a living in a verdure the man gave it the name of the meadow

-Koks tavo vardas? Varlė atsakė: -Aš neturiu vardo...

frog.

Ūkininkas ėmė ir sugalvojo varlei vardą. Kadangi ji buvo žalia kaip pieva ir gyveno prie žalumos, žmogus ją pavadino pievine varle.

43


Paprastoji rupūžė The simple toad

Vieną kartą valstietis sumanė aplankyti Dievą, pasiguosti, kad pasėlius vis nusiaubia

Once upon a time a peasant planned to visit the God, to complain about the pests that

kenkėjai, todėl trūksta maisto. Kūrėjas ramiai išklausė svečią ir liepė eiti namo. Nieko nesupratęs žmogus jau sutemus parskubėjo į savo laukus, žiūri – kažkas šokinėja ir gaudo vabzdžius. Pasirodo, Dievas išklausė valstietį, sukūrė rupūžę.

are destroying the crops and for this reason there aren‘t enough food. The creator calmly listened to the guest and told him to go back home. The man understood nothing. He hurried home and reached it after. He sees – something‘s jumping and cathing the insecs. That appers that God complied with a host‘s request and created the toad.

44  


Vikrusis driežas The nimble lizard

Kažkada gyveno driežai, kurie nebuvo suskirstyti į grupes. Vieną dieną jie susipyko,

Once upon a time there lived lizards and they weren‘t distribute into the different groups.

kuris iš jų geresnis. Visi gyrėsi, kiek tik galėjo, bet ir toliau pykosi. Dievas įniršo, matydamas taip juos besielgiant, ir suskirstė driežus pagal jų savybes. Vienas buvo labai vikrus, didelis ir stiprus, todėl jį pavadino vikriuoju driežu.

One day they became angry with each other which one is better. All of them boasted as much as they could but still were angry with each other. God became furious by seeing them behaving like that and distributed them to the groups acording to their characteristics. One of them was very nimble, big and strong and that‘s why the God gave him the name of the nible lizard.

45


Paprastasis žaltys The simple grass-snake

Ėjo kartą žmogelis laukais, žiūri - ant kelio guli mažytis gyvačiukas. Labai išsigando ir pasileido bėgti. Staiga valstietis išgirdo iš aukštai Dievo balsą: - Nebijok, nebėk nuo savo laimės. Ten, ant žemės, raitėsi mažytis žalčiukas. Aš sukūriau jį, kad žmonėms neštų laimę. Žalčiai viską žino ir viską moka, rūpinasi žmonių ir namų gerove. Neškis jį namo, maitink, aukok jam gaidžius, viščiukus. Taip ir padarė žmogelis. Nuo to laiko jam nieko netrūko.

46  

Once upon a time the man went across the field and sees – there‘s a little snake lying on the road. He frightened and started to run. But sudenly he heard the voice of the God saying, “Don‘t worry, don‘t run from the happiness. There is a little grass-snake coiling on the ground. I created him to bring succes to the people. Grass-snakes know everything and can do everything, they take care of people‘s wealth and their houses. Bring it home, feed it, give it cocks and chichs.“ And he did so as the God said. Since then, there wasn‘t a thing that he hasn‘t missed.


Sultingoji jūrasmiltė A sea sandwort

Senų senovėje, kai viską gerą valdė Dievai, o blogį buvo užvaldę pikti velniai. Jie t a r p u s a v y j e nuolat v a id ijo s i, pykosi dalindamiesi savo įtaka, kurį augalą ar gyvūną pakreipti savo linkme ir kad tai tarnautų jiems. Šalia Kuršių marių, netoli Baltijos jūros, augo mažas augalėlis. Jis buvo mažas, pavytęs, sudžiūvęs nuo kaitrių saulės spindulių, nuolatinio jūros vėjo. Jį buvo apsėdęs piktasis jūrų velnias. Augalas taip sunkiai gyvavo, jis buvo mažutis tarsi smėlio smiltelė - smulkutis, smulkutis... Pagailo geriesiems Dievams mažojo augalėlio ir perkėlė jo sėklytes arčiau vandens. Sužaliavo, atsigavo sėklytės. Jų lapeliai tapo sodriai žali, sultingi. Nuo tol visi pradėjo vadinti šį augalą – Sultingąja jūrasmilte.

In the old days when the gods ruled all the good and the evil ruled all the devils they constantly quarrelled with each other, were angry with each other deviding their influence on plants or animals to turn them to their side for serving. There was a small plant growing near the Baltic sea. It was a small, withered plant, dried up of the burning rays of the sun and invariable wind. It was obsessed by the angry sea devil. The plant was existing so hard, he was as small as a grain of sand and very fine. The Gods felt sorry about this small plant so they moved its seeds closer to the water. Their leaves went lushly green, juicy. And everybody started calling this plant a sea sandwort since then.

47


Pušis Pine

Šalia gintarinės Baltijos jūros žaliavo daug medžių ir

There were a lot of plants and trees growing near the

augalų. Juos globojo jūrų deivė Jūratė. Ši deivė

amber Baltic Sea. The goddess Jurate was the

apdovanodavo juos šiltais saulės spinduliais, drėgnu,

guardian of them. This goddess gave them the rays

maloniu vėjeliu. Augmenijai labai tiko tokios sąlygos.

of the sun and breeze. The flora was happy about

Jie stiebėsi į saulę, žaliavo ir džiugino visus

these conditions. They turned toward the sun, were

ateinančius užmesti tinklus į jūrą žvejus.

green and made glad every fisherman who came to throw the nets into the sea.

Kartą užrūstino jūrų deivė Jūratė vandenų valdovą Neptūną, nes šis norėjo ištekinti už jūrų velnio, kuris

Once, the goddess Jūratė made angry the lord

buvo labai negeras ir piktas. Supyko jūrvelnis ant

Neptūnas because he wanted her to marry the devil

Neptūno ir Jūratės, pasiuntė daug negėrio į jų

of the seas who was very bad and angry. The devil

globojamas valdas. Pradėjo pūsti šaltas, žvarbus,

got very angry about it so he sent a lot of evil to their

šiaurinis vėjas, saulę užstojo pilki debesys, pro

properties. The cold and freezing northern wind

kuriuos neprasiskverbdavo saulės spinduliai.

started to blow, gray clouds shaded the sun and the rays couldn’t penetrate.

Visą Baltijos jūros pakrantę sukaustė šalti, žvarbūs, darganoti orai. Augalams tai labai nepatiko, todėl

The shore of the Baltic Sea was shackled of the cold,

daugelis iš jų išnyko, nudžiūvo. Vienas medis labai

sharp and rainy air. The flora wasn’t happy about it

norėjo išgyventi, tačiau jo lapai su kiekviena diena vis

so lots of them died out. One tree wanted to live but

nyko. Sukosi, sukosi lapeliai ir susisuko į pailgus

his leaves were vanishing every day. The leaves were

mažučius spyglius. O spygliukams daug šilumos ir

spinning and spinning until they turned into oblong

saulės nereikėjo. Rymodavo jūrų deivė šalia šio

small needles. Needles don’t need a lot of warmth

vienintelio išgyvenusio medelio ir sugalvojo jį

and sun. The goddess of seas was resting near this

pavadinti – pušimi. Ir iki šių dienų kanda pušies

the only plant which remained alive and thought that

spygliukai, kuomet kas nors bando ją nuskriausti, o

she should give him the name of the pine. And until

belaužiant šakas teka Jūratės ašaros –sakai.

these days the needles of the pine bite when someone’s trying to hurt it and when somebody breaks off its branch, the resin – Jūratė’s tears start to stream.

48  


Baltijinė linažolė A Baltic toadflax

Kai Dievas kūrė pasaulį, jis mąstė, kaip

When God was creating the world he was

padaryti jį įvairesnį, margesnį. Jis sugalvojo tokį dalyką kaip gėlė linažolė. Jis fantazavo, kokia turėtų būti jos forma, spalvos. Ir sukūrė mažą gėlelę ilgoku stiebu ir visokiausių spalvų, geltona, balta...

thinking how to do it more colorful and more various. And he made up a thing like toadflax. He dreamt about its color and shape. And then he created a small flower with a long stem which had various colours: yellow, white…

49


Kalninė austėja A Sheep‘s bit scabious

Velnias, keršydmas Dievui, norėjo sukurti stebuklingą gėlę - kalninę austėją, kuri augtų tik kalnuose ir būtų labai reta, ne taip kaip Dievo sukurta galybė gėlių ir gėlelių. Bet kai nelabasis jau manė sukūręs ypatingąją gėlę, viskas išėjo kitaip... Ji nebuvo reta ir neaugo kalnuose. Mažos apvalios mėlynos galvutės pasirodė beveik visur - sausose pievose, pušynuose, dirvonuose...

50  

The devil wanted to revenge the God by creating a miraculous flower – a sheep‘s bit scabious which would grow only in the mountains. It should be very rare not as God’s created a great number of a flowers. But when the devil was sure that he has created this special flower everything went different… It wasn’t rare and it didn’t grow in the mountains. Those small, round blossoms appeared almost everywhere – in a dry meadows, pine forests and fallow grass…


Kodėl baltijinės stoklės dažniausiai auga kopose? Why Stokle-sea rocket usually grows on the dunes?

Velnias sukūrė baltijines stokles, kad jos šnipinėtų

The devil created the Stokle-sea rocket for spying on

Dievą. Gėlės iš pragaro keliavo į Dangų, bet, kad į jį

God. Flowers travelled to the Sky from the hell but to

patektų, joms reikėjo pereiti tarpinį pasaulį, apgyvend-

get into it they had to cross the intermediate world

intą žmonėmis. Eidamos per pasaulį jos išgirdo kal-

where people used to live. Crossing the world they

bas apie Aukščiausiąjį. Visi tik nuolatos apie jį ir

heard talking about God. Everybody continually

šnekėjo, kad jis labai geras, kilnus. Kol baltijinės

talked about how good and noble he is. While going

stoklės ėjo į Rojų, jos nusprendė papasakoti Dievui,

to paradise the Stokle-sea rocket decided to tell God

kad jas čia siuntė velnias. Vos tik taip sutarė, joms

that the devil sent them here. As soon as they ar-

prieš akis iškilo nuostabūs auksiniai vartai, o už jų

ranged in front of their eyes rose the wonderful

stovėjo pats Dievas. Žengusios pro vartus jos iškart

golden gates and the God was standing behind

pradėjo viską pasakoti, bet Aukščiausiasis neleidęs

them. When they stepped through the gate they at

joms baigti tarė:

once started to recount everything but God didn’t let them finish and said, “I know what’s over on devil’s

-Žinau, ką velnias yra sumanęs ir džiaugiuosi, kad

mind. And I’m glad that you chose the good. You

pasirinkote gėrį. Jums nereikės grįžti pas jį. Jeigu nor-

don’t need to go back to him. You can stay here in

ite, galite pasilikti Danguje, bet manau, jog jums la-

paradise if you want but I think it would be better for

biau patiktų būtį šalia žmonių, kurie jus nuvedė

you to grow near the people which brought you in

reikiamu keliu. Ar norėtumėte?

the road of honesty. Would you like?” “Yes! “They answered. That‘s how they up to now are growing on

-Taip!-atsakė gėlės.

the dunes, protecting the sand from people who have bad wishes and lead them on the right road like

Taip ir iki šiolei jos auga kopose, gina smėlį nuo pikta

that.

norinčių žmonių ir taip juos veda reikiamu keliu.

51


Kodėl raukšlėtalapis erškėtis? Why Rosa rugosa?

Senais senais laikais erškėtis duodavo skanių vaisių gyvūnams - žmonėms jie būdavo per kartūs. Žmonės vis keikė šį krūmą, spjaudydavo ir mindydavo jį. Erškėtis buvo labai liūdnas, tad pradėjo raukytis. Taip atsirado nauja erškėčių rūšis- raukšlėtapis erškėtis.

52  

In the old days the blackthorn bear fruit to the animals – they were too bitter for people. They used to scold this bush spited on him and trample. The blackthorn was very sad about it so started to wrinkle up. That’s how the new kind of blackthorns showed up Rosa rugosa.


Pajūrinė druskė Saltwort

Kartą išaugo maža žolytė pajūryje. Ją visi skriaudė. Ir vaikai, ir jūra, ir vėjas. Nebegalėjusi kentėti ji sugalvojo užauginti draugą, kad padėtų apsiginti nuo priešų. Žolytės draugas užaugino kitą žolytę ir taip jie suaugo į didelį krūmą. Kadangi jūra buvo sūri, krūmas augo pajūryje, tai krūmo lapai buvo sūrūs. Nuo tada tą krūmą ir pavadino pajūrine druske.

Once upon a time the little grass grew on the sea-shore. Everyone harmed it: children, sea, wind. It couldn’t take it anymore and decided to grow up a friend who could her to protectfrom enemies. The friend of the grass grew up the other grass and they grew into one big bush. Becouse of the saline of the sea the leaves of the bush were salty. Since then the bush was called the Saltwort.

53


Karklai Osiers

Kartą mišku vaikščojo daug karklų, tada jie buvo didžiuliai stiprūs medžiai. Eidami miško takeliu, jie sutiko velnią. Jis pareiškė: - Eikit su manimi visi arba paversiu jus silpnais krūmais! - Mes tavęs nebijom! Taigi mes didžiuliai, tu mūsų nepriversi eiti kartu!-pareiškė karklai. -Na ir gerai!-tai sakydamas velnias pavertė karklus medeliais su švelniais kaip kačiukai, pūkuotais pumpurėliais, kurie nuo tada kiekvieną pavasarį pražysta.

54  

Once, a lot of osiers used to walk in the forest. Following the road they met the devil. He declared, ”You go with me or else I’ll turn you into the weak bushes!” “We aren’t afraid of you! We’re enormous; you won’t force us to go with you!” “All right then!” saying that devil turned them into small trees, soft like a kitten, fluffy bud and since then every spring they burst into blooms.


Pajūrinis pelėžirnis Sweet peas

Kartą pelė nuėjo pasiskųsti Dievui, kad nusibodo ėsti paprastas žoles. Kūrėjas paklausė, ko norėtų tas mažas padarėlis.

Once upon a time a mouse went to complain the God, that it is tired to eat simple herbs. The Creator asked, what does that small

Pelė atsakė, kad pajūryje auga neskanios, nesultingos žolės, o ji norėtų ko nors sultingesnio. Tad Dievas sukūrė žirnį, bet nepaprastą, o augantį pajūryje. Naują augalą pavadino pelėžirniu.

thing want. The Mouse answered, that there are tasteless, not succulent grass that grows on the seaside, and she wants something more succulent. So the God created a pea, but unusual pea which would grow up on the seaside. He named a new herb the sweet peas.

55


Smiltyninė viksva Dropping sedge

Dievas, pamatęs, kad raistuose, grioviuose, upių ir ežerų pakrantėse, šlapiose pievose labai tuščia, nyku, nėra jokios augalijos, sugalvojo sukurti augalėlį, kuris galėtų ten augti. Taip ir sukūrė paprastą žolę aštriu stiebu, šiurkščiais lapais, kad niekas jos nenuskriaustų.

56  

The God saw, that there is very empty and grim, there is no vegetation in marshes, in ditches, rivers and lake coasts, in wet meadows too. He decided to create a plant, which could grow there. So he created a simple herb with sharp stem and rough leaves, that nobody could harm it.


Smiltyninės rugiaveidės Sea lyme - grass

Kartą Dievas vaikščiojo jūros pakrante. Jis vaikščiojo ant švelnaus smėlio ir vieną minutę jam šovė į galvą geniali mintis. Dievas sugalvojo papuošti jūros kopas ir smėliui duoti augalų. Jis mąstė visą dieną, kol pagaliau pasiruošė darbui. Dievo mintys buvo šaunios. Jis sukūrė ilgus, plonus, bei blankiai žalius lapus ir juos visus sudėjo į vieną krūvą. Iš to gavosi gražus krūmelis. Dievas tokių krūmelių sukūrė labai daug, tačiau tiems krūmeliams trūko pavadinimo. Tada dievas susim ąstė. Jam šie augalai prim inė rugiagėles, tad jis patobulino pavadinimą ir sugalvojo žodį rugiaveidės. Ir kadangi tokių augalų buvo daug ir jie buvo prie jūros ir tuo labiau Lietuvos pajūryje Smiltynėje, tad Dievas ir sukūrė pavadinimą Smiltyninės rugiaveidės.

Once upon a time the God was walking on the sea shore. He has been walking on a soft sand for a few minutes and a brilliant idea came to his mind. The God decided to decorate the dunes givinng them some plants. He has been thinking all day, until he got ready for work. The God‘s idea was great. He created long, thin and pale green leaves and all of them put into one heap. He got a nice bush. Then God created many bushes, but they had no name. Then the God started thinking. These plants reminded him the cornflowers, so he improved the name and called them lyme-grass. And since there have been many such plants and they were all by the sea and what is more on the seaside of Lithuania in Smiltynė, so the God gave them the name of sea lyme-grass.

57


Eglė Spruce

Kartą velnias išėjo pasivaikščioti po savo

Once upon a time the Devil went a walk in

teritoriją. Jis apžiūrinėjo savo spygliuotus augalus ir gyvūnus. Ir tuo metu velnias sugalvojo sukurti naują augalą. Tad jis ir ėmėsi darbo. Kūrė jis visą dieną, kol jam pagaliau pavyko ir velniui gavosi trikampio formos medis. Tačiau tas medis turi būti

his place. He was watching his thorny plants and animals. At the same time, the Devil came up to create a new plant. So he started working. He was working all day, until he finally succeeds and created a triangular tree. However, that tree must be thorny, because

spygliuotas, nes visi velnio kūriniai yra spygliuoti. Taigi gavosi gražus medis. Velnias galvojo kaip pavadinti ir pirmoji mintis buvo Eglė. Tad nuo to laiko šis medis buvo Velnio mėgstamiausias.

all the Devil’s productions are thorny. So there is a nice tree. The Devil was thinking how to name it and his first thought was Spruce. So from that time on this tree was the Devil’s favourite.

58  


Paprastasis čiobrelis The creeping thyme

Senų senovėje miške gyveno fėjos. Vieną dieną jos susiginčijo, kuri sukurs kažką tokio neįprasto ir vertingo, ko dar nėra žemėje. Praėjo septynios dienos ir septynios naktys, reikėjo įvertinti kūrinius. Ilgai vaikščiodamas Didysis valdovas pavargo. Piktas, pavargęs ir sušalęs, jis prisėdo ir užmigo kvapniame žiedų patale. Prabudęs visiškai sveikas ir dar pailsėjęs, suprato įvykus stebuklui. Valdovas taip apsidžiaugė, kad apie šį augalą ir jo galias dar ir dabar visiems pasakoja.

Once upon a time fairies lived in the woods. One day they got an argument, which one will create something incredible and unusual what isn't on earth yet. Seven days and seven nights have passed and it came to evaluate the works. After a long walk, the great lord got tired. Angry, tired and cold he sat down and fell asleep in a fragrant flower bed. When he got up completely healthy and rested, he realized a miracle. Lord was so happy, that he is still telling stories about that magical plant and its powers.

59


Muilinė guboja A baby’s breath

Gyventi prie kopų nuo seno buvo didžiulė rizika, nes kaimą gali užpustyti smėlis. Bet vieną naktį raganos taip įsilinksmino, kad sukėlė stiprų vėją ir įaudrino bangas. Šios iš gilumų pradėjo nešti dumblius ir kitas žoles. Vaikai bėgiodami pamatė keistus ir dar nematytus augalus. Prisirinkę smulkių baltažiedžių augalų, bėgiojo kopose. Po mėnesio, artėjant rudeniui, žmonės susiruošė statyti įtvirtinimus, kad raganų keliami vėjai nesukeltų smėlio ir neužpustytų kaimo. Išėję pastebėjo, kad ten, kur auga paslaptingasis augalas, smėlis laikosi net ir stačiame šlaite. Tad nei raganų linksmybės, nei jų sukelti vėjai daugiau nebebuvo baisūs.

60  

There was a huge risk to live near the dunes, because sand can cover up the village. But one night, witches had so much fun that they triggered a huge wind and agitated the waves. They started to bring up the seaweed from the deepest sea corners. While running kids saw strange and unseen plants. When they picked up some white blossom plants, they were running in the dunes. A month later, towards the autumn, people set about building fortifications that would save the village from winds and sand that witches raise. When they got out they saw, that sand was holding even at escarpment where the magical plant was growing. Now even the witches fun or their huge winds wouldn‘t be scary.


Beržas A Birch

Senų senovėje beržas buvo pats tamsiausias

Once upon a time, a birch was the darkest

ir niūriausias medis visame miške. Jis labai nepatiko žmonėms ir žmonės jo labai nemėgo. Bet beržas nenorėjo būti toks juodas ir meldė Dievą, kad būtų šviesus medis. Dievas išklausė beržo ir pasiuntė stiprius vėjus, uraganus. Vėtros nuplėšė

tree in the woods. People didn't liked it at all. But the birch didn't want to be so black and he prayed the God to be the bright tree. The God heard birch‘s prays and he send very strong winds and hurricanes. Thunderstorms ripped of the black peel of the birch and till

beržo juodą žievę ir iki šiol jis yra šviesiausias medis.

today, the birch is the brightest tree.

61


Juodoji varnauogė The Black Crowberries

Dievas sukūrė gausybę įvairių uogų, o žmonės duodavo uogoms pavadinimus

God created loads of different berries and people gave them names acording to their

pagal jų išskirtinius bruožus. Visoms uogoms sugalvojo pavadinimus, bet viena uoga liko bevardė. Ir vieną ankstų rytą žmonės pamatė didelį pulką varnų, apspitusių tas uogas. Tai vienas žmogus sugalvojo pavadinimą, tinkantį šiai uogai - juodoji varnauogė.

different features. All beries had names, but there was one berrie left without any name. One early morning people saw loads of crows around those berries. So one person made up a name, suitable for that berry – The black crowberrie.

62  


Pajūrinė Zunda A sea holly

Pajūrinė zunda yra violetinė gėlė, turinti aštrius, lyg spygliuotus lapus ir auganti pajūryje. Tačiau ji ne visada buvo tokia spygliuota ir niekas jos nevadino Zunda...

Dievas sukūręs augalus jų iškart nepavadino, tik einant laikui jie įgavo pavadinimus. Kadangi Pajūrinė zunda buvo labai graži ir viliojanti gėlė, vabzdžiai būriais prie jos lindo. Jai tai labai nepatiko, todėl po kiek laiko kaprizingoji gėlė išsiaugino spygliuotus lapus, kad galėtų apsiginti nuo visų jos dėmesio trokštančių vabzdžių. Visus vabzdžius tai pradėjo erzinti, todėl jie pradėjo vadinti ją Zunda, o Dievas nusprendė, jog ji turėtų būti Pajūrinė zunda, nes auga pajūryje.

A sea holly is a purple flower with sharp with spiny leaves and it grows in the beach.But not always it was so spiny and no one called it holly...

When God created plants, he didn't give them names right away, just over some time they got their names. Because a sea holly was a very beautiful and attractive flower, lots of insects were into it. The flower didn't like it very much, so after some time, fad flower grew up spiky leaves to defend itself from the persecute insects. It began to tease all the insects and they started calling the flower “holly”, and God decided to call that flower „a sea holly“ because it was growing in the beach.

63


Kodėl ąžuolas laikomas stipriausiu medžiu? Why oak is considered as the strongest tree?

Kartą, seniai seniai, Dievas eilinį kartą baisiai

Once, long long time ago, the God was terribly angry

užsirūstino ant velnio, dėl to sukėlė didžiulę audrą,

with the devil again. He caused a huge storm in

norėdamas pagauti savo baisųjį amžiną priešą ir

order to catch the everlasting enemy and finally to

pagaliau pribigaiti jį. Deja, jis nepagalvojo apie

finish him off. Unfortunately, he did not think about

pasekmes.

the consequences. grybautojai

When the storm began, all the mushrooms and

suprato, jog nespės sugrįžti į namus, todėl reikėjo

berries‘ pickers realized that it isn't possible to

slėptis. Visi sulindo po arčiausiai

return home, it was necessary to hide. Everyone was

Prasidėjus audrai, visi uogautojai ir

jų buvusiais

med ž iais.

hiding under the closest trees.

Iš pradžių pradėjo virsti mažiausieji, neseniai iš po žemių išlindę medeliai. Audrai stiprėjant neišlaikė ir

At first the smallest trees began to fall, which had

laibos drebulės. Kai baisi stichija ėmė siautėti

just come out of the ground. Strengthening storm

neįsivaidzuojamai, lūžti ėmė ir visi kiti medžiai: eglės,

failed and slender aspen. When the terrible element

pušys, beržai, net klevai... Tik vieninteliai ąžuolai dar

began to rampage unimaginably, all the other trees

laikėsi nė nesvyruodami. Žmonės, pastebėję, kad

began to break up: spruce, pines, birches, even

medis po jais virsta, bėgo kito link. Buvo ir tokių,

maples … Only oaks were still standing without

kurie nespėjo, dėl to nedaug kas išgyveno.

falter. When people saw the falling tree next to them, they ran towards the other tree. There were also those who had not managed, because not many

Audrai pasibaigus, medžiams išvirtus, žmonės

have survived.

atsitokėjo ir pastebėjo, kad gyvi ir nesužeisti liko tik tie, kurie stovėjo po stipriai įleidusiais savo šaknis -

At the end of the storm, when the trees had been

ąžuolais. Nuo to laiko žmonės gyrė ąžuolą, dėkojo

fallen, people have noticed that those who have

meldžiantis jam kasdien už išsaugotą gyvybę. Dėl to

been standing under the oaks have not caused any

dar iki šių dienų ąžuolas laikomas pačiu stipriausiu

injuries and stayed alive. Since then people praised

medžiu.

the oak, thanked him praying every day for the saved life. As a result, even to this day is considered that the oak is the strongest tree.

64  

Profile for Saulius Rudelis

Gamtos namai... Home of nature...  

Gamtos namai... Home of nature...  

Advertisement