Page 1


คำนำ สำนักงำนแรงงำนจังหวัดสตูล ได้จัดทำรำยงำนสถำนกำรณ์แรงงำน ปี 2561 (มกรำคม-ธันวำคม 2561) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลแรงงำนและเศรษฐกิจ และวิเครำะห์สถำนกำรณ์แรงงำนของจังหวัดสตูล เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำค้นคว้ำข้อมูลด้ำนแรงงำนของจังหวัดสตูล และเป็น กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ให้แก่หน่วยงำนต่ำงๆ และประชำชนทั่วไป อันจะทำให้หน่วยงำนต่ำงๆ และผู้สนใจสำมำรถนำไปใช้เป็น ข้อมูลพื้นฐำนประกอบกำรพิจำรณำวำงแผนพัฒนำกิจกำรให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ รวมทั้งส่งเสริม ระบบข้อมูลแรงงำนจังหวัดสตูลให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น ส ำนั ก งำนแรงงำนจั งหวัด สตูล ขอขอบคุ ณ หน่ ว ยงำนสั งกั ด กระทรวงแรงงำนในจังหวัด สตู ล ส่วนรำชกำรต่ำงๆ ที่ให้กำรสนับสนุน ข้อมูล และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อหน่วยงำนและประชำชนที่สนใจ และเพื่อให้เอกสำรฉบับนี้มีควำมสมบูรณ์ สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ ได้ดียิ่งขึ้น สำนัก งำนแรงงำนจั ง หวัด สตูล ยิน ดีรับ ฟัง ข้อ คิด เห็น และข้อ เสนอแนะ เพื่อนำไปพิจำรณำ ปรับปรุงรำยงำนสถำนกำรณ์แรงงำนจังหวัดให้มีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในโอกำสต่อไป

สำนักงำนแรงงำนจังหวัดสตูล กุมภำพันธ์ 2562


สำรบัญ บทสรุปสำหรับผู้บริหำร

หน้ำ 1

สภำพทั่วไปจังหวัด  ที่ตั้งและอำณำเขต  แผนที่จังหวัดสตูล  คำขวัญประจำจังหวัด  วิสัยทัศน์จังหวัด  ขนำดพื้นที่จังหวัด  ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิอำกำศ  สถำนที่ท่องเที่ยว  กำรแบ่งเขตกำรปกครอง  ผู้สูงอำยุในจังหวัด  สถำนประกอบกิจกำรในจังหวัด  กำรบริหำรรำชกำร  สังคมและวัฒนธรรม

4 4 4 4 4 5 5 5 5 7 8 8 9 9

สภำพเศรษฐกิจจังหวัด  รำยงำนภำวะเศรษฐกิจกำรคลังจังหวัดสตูล  ดัชนีรำคำผู้บริโภค  กำรจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่

10 10 11 12

ตัวชี้วัดภำวะแรงงำน  อัตรำกำรมีส่วนร่วมในกำลังแรงงำน  อัตรำกำรมีงำนทำ  อัตรำกำรว่ำงงำน  อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มำตรำ 33) ผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่ำงงำน และผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเลิกจ้ำง  อัตรำกำรบรรจุงำน  อัตรำกำรจ้ำงงำนแรงงำนต่ำงด้ำว  อัตรำกำรปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมกฎหมำยคุ้มครองแรงงำนและกฎหมำย ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนของสถำนประกอบกำร  อัตรำกำรเกิดข้อพิพำทแรงงำน/ข้อขัดแย้งในสถำนประกอบกำร  อัตรำแรงงำนที่เป็นผู้ประกันตน

14 14 15 16 17 18 18 19 19 19


สำรบัญ (ต่อ) หน้ำ สถำนกำรณ์แรงงำนจังหวัดสตูล  กำลังแรงงำน กำรมีงำนทำ กำรว่ำงงำน  กำรส่งเสริมกำรมีงำนทำ - กำรจัดหำงำนภำยในประเทศ - ตำแหน่งงำนว่ำง - แรงงำนต่ำงด้ำว - แรงงำนไทยในต่ำงประเทศ - กำรแนะแนวและกำรส่งเสริมกำรมีอำชีพ - กำรส่งเสริมคนพิกำรให้มีงำนทำ  กำรพัฒนำศักยภำพแรงงำน  กำรคุ้มครองแรงงำนและสวัสดิกำร - กำรตรวจแรงงำน - กำรประสบอันตรำย/เจ็บป่วยจำกกำรทำงำน - กำรสวัสดิกำรแรงงำน - กำรเลิกจ้ำงแรงงำน  กำรประกันสังคม

20 20 27 27 28 32 32 34 34 36 37 37 40 42 43 43

ตำรำงภำคผนวก

46


สำรบัญตำรำง หน้ำ ตำรำง 1 กำรแบ่งเขตกำรปกครองจังหวัดสตูล แยกตำมอำเภอ ตำรำง 2 จำนวนประชำกรและควำมหนำแน่นของประชำกร ณ เดือนธันวำคม 2561 ตำรำง 3 จำนวนประชำกรในเขตเทศบำล ณ เดือนธันวำคม 2561 ตำรำง 4 ผู้สูงอำยุในจังหวัด ณ เดือนธันวำคม 2561 ตำรำง 5 จำนวนสถำนประกอบกิจกำรจังหวัดสตูล แยกตำมขนำดสถำนประกอบกำร และอำเภอ ตำรำง 6 ดัชนีรำคำผู้บริโภคจังหวัดสตูล จำแนกตำมประเภทของดัชนีและหมวดสินค้ำ ณ เดือนธันวำคม 2561 ตำรำง 7 ประชำกรจังหวัดสตูล จำแนกตำมเพศและสถำนภำพแรงงำน ค่ำเฉลี่ย ปี 2561 (มกรำคม – ธันวำคม 2561) ตำรำง 8 กำรขอรับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนมำตรำ 40 จำแนกตำมประเภท ประโยชน์ทดแทน ค่ำเฉลี่ย ปี 2561 (มกรำคม – ธันวำคม 2561) ตำรำง 10 แสดงจำนวนตำแหน่งงำนว่ำงและกำรบรรจุงำนจังหวัดสตูล จำแนกตำมอุตสำหกรรม ปี 2561 ตำรำง 11 กิจกรรมที่ดำเนินกำรเพื่อส่งเสริมกำรมีงำนทำในจังหวัดสตูล จำแนกตำมประเภทกิจกรรม ปี 2561 ตำรำง 12 จำนวนผู้พิกำรจังหวัดสตูล แยกตำมอำเภอและประเภทควำมพิกำร วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ตำรำง 13 กำรรับผู้พิกำรเข้ำทำงำนในสถำนประกอบกำรจังหวัดสตูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ตำรำง 14 เปรียบเทียบจำนวนสถำนประกอบกำรและลูกจ้ำงที่ผ่ำนกำรตรวจในจังหวัดสตูล ปี 2560 และ ปี 2561 ตำรำง 15 เปรียบเทียบกำรตรวจควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำร จำแนกตำมขนำด สถำนประกอบกำร ปี 2560 และ ปี 2561 ตำรำง 16 เปรียบเทียบกำรตรวจควำมปลอดภัยกับกำรปฏิบัติถูกต้องตำมกฎหมำย ควำมปลอดภัย ปี 2560 และ ปี 2561 ตำรำง 17 ผลกำรตรวจควำมปลอดภัยในกำรทำงำนในจังหวัดสตูล จำแนกตำมประเภท อุตสำหกรรม ปี 2561 (มกรำคม – ธันวำคม 2561) ตำรำง 18 จำนวนสถำนประกอบกำรและลูกจ้ำงที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมในจังหวัดสตูล ณ เดือนธันวำคม 2561

7 7 7 8 8 12 21 27 31 34 35 35 38 39 39 40 43


สำรบัญแผนภูมิ หน้ำ แผนภูมิ 1 จำนวนกำรจดทะเบียนของนิติบุคคลตั้งใหม่จังหวัดสตูล จำแนกตำมหมวดธุรกิจ ปี 2561 แผนภูมิ 2 อัตรำกำรมีส่วนร่วมในกำลังแรงงำน แผนภูมิ 3 อัตรำกำรจ้ำงงำนใน/นอกภำคเกษตรจังหวัดสตูล แผนภูมิ 4 อัตรำกำรจ้ำงงำนในอุตสำหกรรมกำรผลิตจังหวัดสตูล แผนภูมิ 5 อัตรำกำรว่ำงงำน แผนภูมิ 6 อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มำตรำ 33) ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่ำงงำน กรณีเลิกจ้ำงจังหวัดสตูล แผนภูมิ 7 อัตรำกำรบรรจุงำนต่อผู้สมัครงำน/ตำแหน่งงำนว่ำงในจังหวัดสตูล แผนภูมิ 8 อัตรำกำรจ้ำงงำนแรงงำนต่ำงด้ำวในจังหวัดสตูล แผนภูมิ 9 อัตรำแรงงำนที่เป็นผู้ประกันตนจังหวัดสตูล แผนภูมิ 10 โครงสร้ำงประชำกรจังหวัดสตูล ปี 2561 แผนภูมิ 11 ผู้มีงำนทำจังหวัดสตูล จำแนกตำมประเภทอุตสำหกรรมนอกภำคเกษตรกรรม 3 อันดับแรก ปี 2561 แผนภูมิ 12 ผู้มีงำนทำจังหวัดสตูล จำแนกตำมอำชีพ ปี 2561 (3 อันดับแรก) แผนภูมิ 13 ผู้มีงำนทำจังหวัดสตูล จำแนกตำมระดับกำรศึกษำที่สำเร็จ ปี 2561 แผนภูมิ 14 ผู้มีงำนทำจังหวัดสตูล จำแนกตำมสถำนภำพกำรทำงำน ปี 2561 แผนภูมิ 15 ผู้มีงำนทำที่อยู่ในแรงงำนนอกระบบจังหวัดสตูล จำแนกตำมประเภทอุตสำหกรรม นอกภำคเกษตร (3 อันดับแรก) ปี 2561 แผนภูมิ 16 จำนวนผู้มีงำนทำที่อยู่ในแรงงำนนอกระบบในจังหวัดสตูล จำแนกตำมอำชีพ ปี 2561 แผนภูมิ 17 จำนวนผู้มีงำนทำที่อยู่ในแรงงำนนอกระบบในจังหวัดสตูล จำแนกตำมอำยุ ปี 2561 แผนภูมิ 18 ผู้มีงำนทำที่อยู่ในแรงงำนนอกระบบในจังหวัดสตูล จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ปี 2561 แผนภูมิ 19 จำนวนแรงงำนนอกระบบที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมจังหวัดสตูล (มำตรำ 40) ปี 2561 แผนภูมิ 20 เปรียบเทียบตำแหน่งงำนว่ำง/กำรสมัครงำน/กำรบรรจุงำน ปี 2560 และ ปี 2561 แผนภูมิ 21 ตำแหน่งงำนว่ำงในจังหวัดสตูลแยกตำมเพศ ปี 2561 แผนภูมิ 22 ตำแหน่งงำนว่ำง/ผู้สมัครงำน/และกำรบรรจุงำนในจังหวัดสตูล จำแนกตำมเพศ ปี 2561

12 14 15 16 16 17 18 18 19 20 22 22 23 23 24 25 25 26 26 27 28 28


สำรบัญแผนภูมิ (ต่อ) หน้ำ แผนภูมิ 23 ตำแหน่งงำนว่ำง/ผู้สมัครงำน/และผู้บรรจุงำนในจังหวัดสตูล จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ปี 2561 แผนภูมิ 24 เปรียบเทียบข้อมูลตำแหน่งงำนว่ำง/ผู้สมัครงำน/กำรบรรจุงำนในจังหวัดสตูล จำแนกตำมอำชีพ ปี 2561 แผนภูมิ 25 กำรบรรจุงำนจังหวัดสตูล จำแนกตำมช่วงอำยุ ปี 2561 แผนภูมิ 26 แรงงำนต่ำงด้ำวถูกกฎหมำยจังหวัดสตูล จำแนกตำมประเภทกำรได้รับอนุญำตคงเหลือ ณ เดือนธันวำคม 2561 แผนภูมิ 27 กำรฝึกยกระดับฝีมือแรงงำนในจังหวัดสตูล จำแนกตำมกลุ่มอำชีพ ปี 2561 แผนภูมิ 28 ผู้ประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรทำงำนในจังหวัดสตูล จำแนกตำมขนำดสถำนประกอบกำร ปี 2561 แผนภูมิ 29 กำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรทำงำนในจังหวัด จำแนกตำมประเภทผลกำรประสบอันตรำย ปี 2560 และ ปี 2561 แผนภูมิ 30 สำเหตุกำรประสบอันตรำยเนื่องจำกกำรทำงำน ปี 2561 แผนภูมิ 31 สถำนประกอบกำรที่เลิกจ้ำง/ลูกจ้ำงที่ถูกเลิกจ้ำง ในจังหวัดสตูล ปี 2561 แผนภูมิ 32 ผู้ประกันตนในจังหวัดสตูล ที่ใช้บริกำรกองทุนประกันสังคม จำแนกตำมประเภทประโยชน์ทดแทน ปี 2561 แผนภูมิ 33 กำรจ่ำยเงินประโยชน์ทดแทนจังหวัดสตูล (เนื่องจำกกำรทำงำน) จำแนกตำมประเภทควำมร้ำยแรง ไตรมำส 4 ปี 2561

29 30 32 33 36 41 41 42 43 44 44


บทสรุปสาหรับผู้บริหาร สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแรงงาน ปี 2561 มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ สภาพเศรษฐกิจ เสถียรภาพเศรษฐกิ จ พบว่า อัตราเงินเฟ้ อทั่ วไปของจังหวัด ในเดื อนพฤศจิกายน 2561 อยู่ที่ ร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน จากหมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร รวมทั้งกลุ่มพลังงานที่มีการปรับ ราคาเพิ่มขึ้น การจ้างงานในเดือนพฤศจิกายน 2561 ขยายตัวร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน สถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2561 (ค่า เฉลี ่ย เดือ นมกราคม – ธัน วาคม 2561) ประชากรและก าลัง แรงงาน จัง หวัด สตูล มีป ระชากร จานวน 283,905 คน เป็น ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน จานวน 151,279 คน ผู้มีงานทา 148,003 คน ผู้ว่างงาน 2,310 คน และผู้ที่รอฤดูกาล 966 คน การมีง านทา ปี 2561 (ค่า เฉลี่ย เดือ นมกราคม – ธัน วาคม 2561) ผู้มีงานทาในจังหวัด สตูล ทั้งสิ ้น จานวน 148,003 คน หรือร้อยละ 97.83 ของผู้อยู่ในกาลังแรงงานทั้ง หมด ทั้งนี้ทางานในภาคเกษตร จานวน 75,120 คน หรือ ร้อ ยละ 50.76 และท างานนอกภาคเกษตร จ านวน 72,883 คน หรือ ร้อ ยละ 49.24 โดยทางานใน สาขาการขายส่ง การขายปลีกการซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ใน ครัวเรือนมากที่สุด จานวน 22,690 คน รองลงมาคือสาขาการผลิต จานวน 10,541 คน คิดเป็นร้อยละ 15.33 และ 7.12 ตามลาดับ ของจานวนผู้มีงานทานอกภาคเกษตรทั้งหมด สาหรับสาขาองค์การระหว่างประเทศและ องค์การต่างประเทศอื่นๆและสมาชิก มีผู้มีงานทาน้อยที่สุด จานวน 23 คน คิดเป็น ร้อยละ 0.02 และผู้มีงานทา ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จานวน 37,750 คน หรือ ร้อยละ 25.51 การว่า งงาน ปี 2561 (ค่าเฉลี่ย เดือนมกราคม – ธันวาคม 2561) จังหวัดสตูล มีผู้ว่างงานประมาณ 2,310 คน คิด เป็น อัต ราการว่า งงาน ร้อ ยละ 1.53 พบว่า เป็น ชาย 1,376 คน และหญิง 934 คน อัตราการว่างงานร้อยละ 0.91 และ 0.62 (ตามลาดับ) แรงงานนอกระบบ (จากค านิย ามของส านัก งานสถิต ิแ ห่ง ชาติ แรงงานนอกระบบ หมายถึง ผู้มีงานทาที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง และไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทางานเช่นเดียวกับแรงงานในระบบ) จากข้อมูลปี 2561 มีผู้ทางานอยู่ในแรงงานนอกระบบ จานวน 81,560 คน คิดเป็นร้อยละ 55.09 ของผู้มีงานทา ทั้งหมด โดยส่วนใหญ่จะทางานในภาคเกษตร จานวน 51,941 คน หรือร้อยละ 63.68 นอกภาคเกษตร 29,619 คน หรือร้อยละ 36.32 อุตสาหกรรมที่มีแรงงานนอกระบบสูงสุด คือ การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ ฯลฯ จานวน 13,152 คน หรือร้อยละ 44.40 ส่วนอาชีพที่มีการทางานนอกระบบสูงสุดคือ อาชีพผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือ ด้านการเกษตรและประมง จานวน 50,608 คน หรือร้อยละ 62.05 ด้านการศึกษาแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา จานวน 21,543 คน หรือร้อยละ 26.41 การบริก ารจัด หางานในประเทศ ปี 2561 (ค่า เฉลี ่ย เดือ นมกราคม – ธัน วาคม 2561) นายจ้า ง/ สถานประกอบการ ได้แจ้ งตาแหน่งงานว่างทั้งสิ้น จานวน 3,029 อัตรา โดยมีผู้สมัครงาน 1,329 คน มีอัตรา การบรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่างร้อยละ 93.86 ส่วนตาแหน่งงานว่างตามระดับการศึกษาที่ต้องการสูงสุด คือ ระดับ ประถมศึก ษาและต่ากว่า มีความต้องการ จานวน 1,250 อัตรา คิดเป็นร้ อยละ 41.27 รองลงมาเป็ นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา จ านวน 921 อั ต รา คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 30.41 และระดั บ ปริ ญ ญาตรี มี ต าแหน่ งว่ างงานน้ อ ยที่ สุ ด จานวน 162 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 5.35

“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ”์

1


แรงงานต่า งด้า ว ที่เ ข้า เมือ งโดยถูก ต้อ งตามกฎหมายและได้รับ อนุญ าตให้ทางานคงเหลือ ข้อ มูล ณ เดือนธันวาคม 2561 มีจานวน 2,246 คน แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวพิสูจน์สัญชาติและ ได้รับอนุญาตทางาน จานวน 1,138 คน รองลงมาคือแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานตาม MOU จานวน 901 คน คิดเป็นร้อยละ 50.67 และ 40.12 ตามลาดับ ขณะที่แรงงานต่างด้าวส่งเสริมการลงทุนและกฎหมาย อื่นๆ (มาตรา 12) มีน้อยที่สุด จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.18 แรงงานไทยในต่า งประเทศ ในปี 2561 จังหวัด สตูล มีผู้แ จ้ง ความประสงค์ไปทางานต่า งประเทศ จานวนทั้งสิ้น 34 คน เป็นเพศชาย จานวน 20 คน และเพศหญิงจานวน 14 คน ขณะที่ปี 2560 มีผู้แจ้งความประสงค์ฯ จานวน 6 คน การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ในปี 2561 มีการฝึกเตรียมเข้าทางาน จานวน 158 คน โดยกลุ่มอาชีพ ที่มีการฝึกเตรีย มเข้าทางานสูงสุด คือ ช่างเครื่องกล จานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 41.77 รองลงมาคือช่าง ไฟฟ้า อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ คอมพิว เตอร์ จ านวน 35 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 22.15 และ ช่า งอุต สาหการ มีผู ้ฝ ึก น้อยที่สุด จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.53 สาหรับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ปี 2561 มีการฝึก จานวน 1,064 คน โดยกลุ่มอาชีพที่ มีการฝึก สูงสุด คือกลุ่มธุร กิจ และบริการ จานวน 645 คน หรือร้อยละ 60.62 รองลงมาคือกลุ่มช่างเครื่องกล จานวน 237 คน หรือร้อยละ 22.27 และ กลุ่มช่างอุตสาหการมีผู้ฝึกน้อยที่สุด จานวน 20 คน หรือร้อยละ 1.88 การคุ้มครองแรงงาน มีการตรวจสถานประกอบการทั้งสิ้น 95 แห่ง เมื่อ เทียบกับ ปี 2560 พบว่ามี สัดส่วนการตรวจลดลงคิดเป็น ร้อยละ 12.84 มีลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ จานวน 2,366 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 5.91 ซึ่งสถานประกอบการที่ ผ่านการตรวจส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาด 10-19 คน โดยมีสัดส่ว นคิดเป็น ร้อยละ 27.37 โดยสถานประกอบการที่ตรวจทั้งหมดพบว่าปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 90 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 94.74 และปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.26 การตรวจความปลอดภัยในการทางาน มีการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการ ทั้งสิ้น 79 แห่ง เมื่อเทียบกับปี 2560 พบว่ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 61.22 (ไตรมาสก่อนมีการตรวจฯ จานวน 49 แห่ง) ลูกจ้างที่ผ่าน การตรวจทั ้ง หมด 2,886 คน เพิ ่ม ขึ ้น จากปีก ่อ นคิด เป็น ร้อ ยละ 43.94 สถานประกอบการที ่ต รวจความ ปลอดภัย ส่ว นใหญ่ค ือ สถานประกอบการขนาด 10-19 คน เมื ่อ พิจ ารณาผลการตรวจคนพบว่า สถาน ประกอบการปฏิบ ัติ ถูกต้ องตามกฎหมาย จานวน 77 แห่ ง คิ ดเป็ นร้อยละ 97.47 และปฏิบั ติไม่ถูกต้ องตาม กฎหมาย จานวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.53 การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทางาน ในช่วง ปี 2561 จังหวัดสตูล มีการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน จานวนทั้งสิ้น 173 ราย เมื่อเปรียบเที ยบกับปี 2560 พบว่ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้น เล็กน้อย คิดเป็น ร้อยละ 10.90 โดยประเภทของความร้ายแรงพบว่าส่ว นใหญ่จะหยุดงานเกิน 3 วัน จานวน 117 คน หรือร้อยละ 67.63 หยุดงานไม่เกิน 3 วัน จานวน 54 คน หรือร้อยละ 31.21 และตาย จานวน 1 คน หรือร้อยละ 0.58 การเกิ ดข้ อเรี ยกร้ อง/ข้ อพิ พาทแรงงานและข้ อขั ดแย้ งภายในจั งหวั ด จั งหวั ดสตู ลไม่ มี ข้ อร้ องเรี ยน/ ข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งใดๆ ภายในจังหวัด แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่ างนายจ้างและลูกจ้าง อยู่ในระดับดีมาก

“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ”์

2


การเลิก จ้า งแรงงาน ปี 2561 (ค่าเฉลี่ยเดือ นมกราคม-ธันวาคม 2561) มีส ถานประกอบกิจการใน จัง หวัด สตูล ที ่เลิก กิจ การ จ านวนทั้ง สิ ้น 7 แห่ง ลูก จ้า งที ่ถูก เลิก จ้า ง จานวน 91 ราย เมื ่อ พิจ ารณาขนาด สถานประกอบการที่เลิกจ้าง พบว่าเป็นสถานประกอบการขนาดต่ากว่า 10 คน จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 71.42 และสถานประกอบการขนาด 20-49 คน/ 50-99 คน จานวนขนาดสถานประกอบการละ 1 คน หรือคิดเป็น ร้อยละ 14.29 การสวัส ดิก าร ในปี 2561 (ค่า เฉลี ่ย เดือ นมกราคม-ธัน วาคม 2561) สถานประกอบการมีก ารจัด กิจกรรมส่งเสริมและให้บริการด้านสวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนด จานวน 71 แห่ง เมื่อ เทียบกับ ปี 2560 พบว่าภาพรวมการจัดกิจกรรมมีสัดส่วนลดลงคิดเป็นร้อยละ 13.41 (ปี 2560 จัดให้มีการ ส่งเสริมและให้บริการด้านสวัสดิการแรงงาน จานวน 82 แห่ง) ในส่วนของลูกจ้ างที่ได้รับการส่งเสริม มีจานวน 2,042 คน มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 12.63 การประกันสังคม ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561 พบว่าจังหวัดสตูลมีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน ประกัน สังคม จานวน 933 แห่ง ผู้ป ระกัน ตนทั้งสิ้น 13,739 คน และมีส ถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคม ที่เป็นสถานพยาบาลของรัฐบาล จานวน 5 แห่ง กองทุ นประกั นสั งคม ข้ อมู ล ณ เดื อนธั นวาคม 2561 มี การใช้ เงิ นกองทุ น จ านวน 32,906,467.97 บาท จ านวนผู ้ใ ช้บ ริก ารมีจ านวน 3 ,413 คน ประเภ ทประโยชน์ ท ดแทนที ่ผู ้ป ระกัน ตนใช้บ ริก ารสูง สุด ได้แ ก่ กรณีเ จ็บ ป่ว ย มีจ านวน 1,866 คน หรือ ร้อ ยละ 54.67 ของผู ้ใ ช้บ ริก ารทั ้ง หมด ส าหรับ ปริม าณ การจ่ า ยเงิ น ประโยชน์ ท ดแทน พบว่ า การจ่ า ยเงิ น กรณี ว่ า งงานมี ก ารจ่ า ยเงิ น สู งสุ ด โดยมี ก ารจ่ า ยเงิ น ถึ ง 20,622,140.50 บาท หรือร้อยละ 62.67 ของเงินประโยชน์ทดแทนที่จ่าย

“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ”์

3


สภาพทั่วไปจังหวัด  ที่ตั้งและอาณาเขต จั งหวั ด สตู ล เป็ น จั งหวั ด สุ ด เขตแดนใต้ ข องประเทศไทย ด้ านฝั่ งทะเลอั น ดามั น ห่ างจากกรุ งเทพฯ 973 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง ทิศใต้ ติดต่อกับ รัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสงขลา และรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย โดยพื้นที่บ นบกมีเทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาสันกาลาคีรีเป็นเส้นกั้นอาณาเขต ระหว่างจังหวัดสตูล กับจังหวัดอื่น ๆ และประเทศมาเลเซีย

 แผนที่จังหวัดสตูล

 คาขวัญประจาจังหวัด “สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์”

 วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองท่องเที่ยวอุทธยานธรณีโลกเชิงนิเวศ เศรษฐกิจมั่งคั่ง สังคมน่าอยู่ ประตูสู่อาเซียน”

“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ”์

4


 ขนาดพื้นที่ จั ง หวั ด สตู ล เป็ น จั ง หวั ด อยู่ เขตแดนใต้ ข องประเทศไทยด้ า นฝั่ ง ทะเลอั น ดามั น ห่ า งจากกรุ ง เทพฯ 973 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,807.522 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,754,701 ไร่ (นับรวมพื้นที่ที่เป็น ส่วนของน้าทะเล) เป็นลาดับที่ 63 ของประเทศ และลาดับที่ 12 ของภาคใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ตลอดแนวชายแดนทางบกยาวประมาณ 56 กิโลเมตร ติดฝั่งทะเลอันดามันมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 144.8 กิโลเมตร

 ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นเนินเขาและภูเขาสูง โดยมีเทือกเขาสาคัญ ๆ คือภูเขาสันกาลาคีรี พื้นที่ค่อยๆ ลาดเอี ยงลงสู่ ทะเลด้ านตะวั นตกและทิ ศใต้ มี ที่ ราบแคบๆ ขนานไปกั บชายฝั่ งทะเลถั ดจาก ที่ ราบลงไปเป็ นป่ าชายเลน น้ าเค็ มขึ้นถึ งมี ป่ าแสมหรื อป่ าโกงกางอยู่ เป็ นจ านวนมาก นอกจากนั้ นจั งหวัดสตู ลเป็ นจั งหวัดที่ มี ล าน้ าสายสั้ นๆ ไหลผ่ าน ซึ่ งเกิ ดจากภู เขาโดยรอบ พื้ นที่ ทางตอนเหนื อและทิ ศตะวั นออกของจั งหวั ด ประกอบด้ วยภู เขามากมายสลั บซั บซ้ อน โดยมี ทิ วเขานครศรี ธรรมราชแบ่ งเขตจั งหวั ดสตู ล กั บจั งหวั ดสงขลา และทิ วเขาสั นกาลาคี รี แบ่ งเขตประเทศไทยกั บ ประเทศมาเลเซี ย นอกจากนั้ นยั งมี ภู เขาน้ อยใหญ่ อยู่ กระจั ดกระจายในตอนล่ างและชายฝั่ งตะวั นตก ภู เขาที่ ส าคั ญ ได้ แก่ เขาจีน เขาบารัง เขาหัวกาหมิง เขาใหญ่ เขาทะนาน เขาควนกาหลง และเขาโต๊ะพญาวัง

 ลักษณะภูมิอากาศ จังหวัดสตูล ได้รับ อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดจากอ่าวไทยและลมมรสุมตะวันตก เฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น มี 2 ฤดู ได้แก่ ฤดูฝน ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนธันวาคม ปริมาณฝนเฉลี่ย 2,386.2 มม. ฤดูร้อน มีเพียง 4 เดือน คือ เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน

 สถานที่ท่องเที่ยว "จังหวัดสตูล" ถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวไม่เคยเสื่อมคลาย ซึ่งถึงแม้จะ อยู่ ห่ างจากกรุงเทพมหานครถึง 973 กิโลเมตร แต่ระยะทางก็ไม่ใช่ปัญ หาในการเดินทางไปสั มผัส เมืองเล็ ก ๆ มากเสน่ห์แห่งนี้ (1) สันหลังมังกร เป็ น สั น หาดทรายคล้ า ยทะเล แหวกกลาง ทะเล แต่มีความแตกต่างจากที่อื่นตรงที่แนวหาดที่เห็น นั้ นไม่ใช่ทรายแต่เป็ นเปลื อกหอยนั บล้ านล้านตัวที่ ถูก ค ลื่ น ซั ด ม าทั บ ถ ม กั น เป็ น ระ ย ะ ท างย าว ก ว่ า 4 กิโลเมตร ซึ่งเชื่อมเป็นทางยาวระหว่าง เกาะหัวมัน กับ เกาะสาม ในช่วงที่น้าลด เราจะเห็นน้าแยกออก จากกัน ทั้งสองฝั่ ง พอเหมาะพอเจาะกับ ที่แสงแดด ที่ ส า ด ส่ อ ง ลงมาตรงกลางมองเห็นเป็นเกร็ดที่แวววาว เหมือนมังกรกาลังเลื้อยตามแนวโค้งแหวกว่าย เล่นน้าในทะเล ตามตานานเล่าว่า ใครที่ได้ไปยืนบนสันเกล็ดมังกรนี้ จะได้รับพลังบริสุทธิ์จากฮวงจุ้ยแห่งท้องทะเล ที่จะช่วยเติมเต็มพลังกายพลังใจให้เข้มแข็ง

“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ”์

5


(2) ถ้าภูผาเพชร เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด มีเนื้อที่ภายในถ้ากว่า 50 ไร่ เป็นถ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และใหญ่ติดอันดับต้น ๆ ของโลก เนื่องจากถ้ามีความยาวและลักษณะ คดเคี้ ย วแบ่ ง เป็ น หลายตอน ภายในถ้ ามี หิ น งอกหิ น ย้ อ ย เมื่ อ กระทบกั บ แสงไฟ ผนั งถ้ ามี ป ระกายแวววาว เหมือนเพชร (3) เกาะหลีเป๊ะ เป็ นเกาะกลางทะเลอยู่ ในเขตจั งหวั ดสตู ลอยู่ ทางตอนใต้ ของเกาะอาดัง ห่างจากแผ่นดิน ของจังหวัดสตูล 62 กิโลเมตร นอกเขตอ านาจการควบคุ มของอุ ทยานแห่ งชาติ หมู่ เกาะตะรุ เตาในจั งหวั ดสตู ล เป็ นชายหาดบนเกาะที่ อุดมไปด้วยท้องทะเลที่ สดใสสะอาด สวยงาม และมีเวิ้งอ่าว ที่สวยงาม หาดทรายละเอียดนิ่มเหมือนแป้ง (4) เกาะไข่ อยู่ ห่ า งจากเกาะตะรุ เ ตาไปทางทิ ศ ตะวั น ตก ประมาณ 15 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดิ น ทางจากเกาะตะรุเตา ประมาณ 40 นาที สิ่งที่มีชื่อเสียงบนเกาะไข่ ได้แก่ ซุ้มประตู หิ น ธรรมชาติ เป็ น สั ญ ลั กษณ์ ของอุท ยานแห่ งชาติต ะรุเตา ทะเลรอบ ๆ เกาะไข่มีแนวปะการังอยู่โดยทั่วไป ทุกปีจะมี เต่าทะเลขึ้นมาวางไข่เป็นจานวนมาก ทางด้านทิศตะวัน ตก ของเกาะมีหาดทรายสีขาวนวลละเอียด และน้าทะเลใสเห็น ผืนทรายใต้น้าอย่างชัดเจน (5) ถ้าเลสเตโกดอน เป็นถ้าที่มีการขุดค้นพบซากดึกดาบรรพ์ของช้างสเตโกดอน และแหล่งโบราณคดีอื่นๆอีกมากมาย ภายใน ถ้าพบหินงอกหินย้อยที่สวยงาม เป็นถ้าที่มีลักษณะคล้ายอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาวประมาณ 3.5 กิโลเมตร ใช้เรือคายัค หรือยางพายในการเที่ยวชม (6) เกาะหินงาม แหล่ งท่องเที่ย วขนาดเล็ ก ทางทิ ศใต้ ข องเกาะอาดั ง ที่มีความโดดเด่นบริเวณชายหาดที่ เต็ม ไปด้ว ย หินสีดากลมเกลี้ยงซึ่งมีลวดลายสวยงาม ขนาดเล็กใหญ่แตกต่าง กันไป เมื่อโดนคลื่นซัดก้อนหินจะมีความมันวาว ส่วนบริเวณกลาง เกาะจะมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สีเขียว อีกทั้งยังมีความ เชื่อเล่ากันว่าหินทุกก้อนมีคาสาปของเจ้าพ่อตะรุเตา หากใครนา ติดตัวไปจะเกิดหายนะ

“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ”์

6


 การแบ่งเขตการปกครอง จังหวัดสตูล แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อาเภอ 36 ตาบล 279 หมู่บ้าน 7 เทศบาล ( 1 เทศบาลเมือง 6 เทศบาลตาบล) และ 34 อบต. ตาราง 1 การแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดสตูล แยกตามอาเภอ อาเภอ

ตาบล

หมู่บ้าน

1. อาเภอเมืองสตูล 12 2. อาเภอควนโดน 4 3. อาเภอควนกาหลง 3 4. อาเภอทุ่งหว้า 5 5. อาเภอละงู 6 6. อาเภอท่าแพ 4 7. อาเภอมะนัง 2 รวม 36 ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดสตูล

70 31 32 35 61 31 19 279

เทศบาล เมือง 1 1

เทศบาลตาบล

อบต.

3 1 1 1 6

10 4 3 5 6 4 2 34

ตาราง 2 จานวนประชากรและความหนาแน่นของประชากร ณ เดือนธันวาคม 2561 พื้นที่ จานวน (ตร.กม.) ครัวเรือน เมืองสตูล 881.01 38,495 ละงู 324.00 22,951 ทุ่งหว้า 272.63 7,661 ควนกาหลง 396.00 11,681 ควนโดน 199.03 7,625 ท่าแพ 197.25 8,465 มะนัง 312.00 6,141 รวมทั้งจังหวัด 2,581.92 103,019 ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดสตูล อาเภอ

ชาย (คน) 56,826 36,009 12,097 17,606 13,237 14,631 9,360 159,766

หญิง (คน) 58,169 36,738 12,132 17,466 13,505 14,843 8,955 161,808

รวม (คน) 114,995 72,747 24,229 35,072 26,742 29,474 18,315 321,574

ความหนาแน่น ของประชากร/ตร.กม. 103.53 224.53 88.87 88.57 134.36 149.42 58.70 124.55

ตาราง 3 จานวนประชากรในเขตเทศบาล ณ เดือนธันวาคม 2561 เทศบาล เทศบาลเมืองสตูล เทศบาลตาบลคลองขุด เทศบาลตาบลทุ่งหว้า เทศบาลตาบลกาแพง เทศบาลตาบลควนโดน เทศบาลตาบลฉลุง เทศบาลตาบลเจ๊ะบิลัง รวม ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดสตูล

พื้นที่ (ตร.กม.) 6.80 43.93 2.94 2.60 6.00 1.25 2.70 66.22

จานวน ครัวเรือน 9,915 8,810 1,207 2,765 1,883 977 971 26,528

“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ”์

ชาย 11,352 10,268 1,590 2,384 2,688 1,123 2,008 31,413

ประชากร หญิง 12,147 9,715 1,675 2,608 2,732 1,212 2,015 32,104

รวม 23,499 19,983 3,265 4,992 5,420 2,335 4,023 63,517

7


 ผู้สูงอายุในจังหวัด ข้อมูลจากสานักงานท้องถิ่นจังหวัดสตูล ณ เดือนธันวาคม 2561 พบว่าจังหวัดสตูลมีผู้สูงอายุ (ผู้ที่มีอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) จานวน 34,894 คน ลดลงจากไตรมาสที่แล้วร้อยละ 2.07 โดยในอาเภอเมืองสตูล มีผู้สูงอายุ มากที่สุ ด จานวน 12,155 คน รองลงมาคืออาเภอละงู จานวน 8,338 คน คิดเป็นร้อยละ 34.83 และ 23.90 ตามลาดับ ขณะที่อาเภอมะนัง มีผู้สูงอายุน้อยที่สุด จานวน 1,834 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 ตารางที่ 4 จานวนผู้สูงอายุในจังหวัดสตูล ณ เดือนธันวาคม 2561 อาเภอ เมืองสตูล ละงู ควนโดน ท่าแพ ควนกาหลง ทุ่งหว้า มะนัง รวม ที่มา : สานักงานท้องถิน่ จังหวัดสตูล หมายเหตุ : ผู้สูงอายุ หมายถึง ผูท้ ี่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

จานวน (คน) 12,155 8,338 3,010 3,133 3,801 2,623 1,834 34,894

 สถานประกอบกิจการในจังหวัด ข้อมูลจากสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล ณ เดือนธันวาคม 2561 จังหวัดสตูล มีสถานประกอบการทั้งสิ้น 1,936 แห่ง ส่วนลูกจ้างมีจานวน 17,042 คน หากพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ พบว่าสถานประกอบการ ส่ วนใหญ่ ในจังหวัด เป็นสถานประกอบการขนาด 1-4 คน จานวน 1,200 แห่ ง (คิดเป็ น ร้อยละ 61.98) และหากพิจารณาตามที่ตั้งของสถานประกอบการแยกตามอาเภอ พบว่า สถานประกอบการที่ตั้งอยู่ ในอาเภอเมืองสตูล มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 48.66 ของสถานประกอบการทั้งหมด (รายละเอียดตามตาราง 5) ตาราง 5 จานวนสถานประกอบกิจการในจังหวัดสตูล แยกตามขนาดสถานประกอบการและอาเภอ จานวน ขนาด สถานประกอบกิจการ สถาน และลูกจ้าง ประกอบการ

แยกตามอาเภอ เมืองสตูล

ละงู

ท่าแพ

ควนกาหลง

ควนโดน

ทุ่งหว้า

มะนัง

1-4

แห่ง 1,200

คน 2,185

แห่ง คน แห่ง 534 1,069 393

คน 637

แห่ง 52

คน 92

แห่ง 54

คน 108

แห่ง 35

คน 87

แห่ง 108

คน 141

แห่ง 24

คน 51

5-9

361

2,388

211 1,380

66

442

20

140

31

209

10

72

15

94

8

51

10-19

181

2,534

91

1,292

70

976

2

27

9

117

7

97

1

12

1

13

20-49

161

4,894

92

2,707

58

1,868

3

63

5

155

2

64

1

37

-

-

50-99

17

1,213

9

629

3

207

0

-

4

299

-

0

1

78

-

-

100-299

14

2,026

4

487

1

126

2

381

5

784

1

132

1

116

-

-

300-499

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500-999

1

691

-

-

1

691

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000+ รวม

1 1,936

1,111 17,042

478

33

115

1 1,111 942 8,675 592 4,947

79

703 108 1,672

55

452 127

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล “สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ”์

8


 การบริหารราชการ จังหวัดสตูล มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน 3 รูปแบบ คือ 1) การบริ ห ารราชการส่ ว นกลาง ประกอบด้ วยส่ วนราชการสั งกั ดส่ วนกลาง ซึ่ งตั้ งหน่ วยงาน ในพื้นที่จังหวัดจานวน 50 หน่วยงาน 2) การบริ ห ารราชการส่ ว นภู มิ ภ าค จั ด รู ป แบบการปกครองและการบริ ห ารราชการ ออกเป็น 2 ระดับ คือ  ระดับจังหวัดประกอบด้วย ส่วนราชการประจาจังหวัด จานวน 32 หน่วยงาน  ระดับอาเภอประกอบด้วย 7 อาเภอ 36 ตาบล 279 หมู่บ้าน 3) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง 6 เทศบาลตาบล และ 34 องค์การบริหารส่วนตาบล

 สังคมและวัฒนธรรม จังหวัดสตูลมีสถานศึกษาในระบบโรงเรียน จานวน 221 แห่ง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้ น พื้ น ฐาน 174 แห่ ง และสั งกั ด ส านั ก งานคณะกรรมการศึ ก ษาเอกชน 36 แห่ ง และสั งกั ด อื่ น ๆ 11 แห่ ง มีสถานพยาบาลของรัฐ 6 แห่ง จานวน 366 เตียง มีแพทย์ 67 คน ทันตแพทย์ 30 คน และพยาบาล 658 คน จั ง หวั ด สตู ล มี ง านประเพณี ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ งานแข่ ง ว่ า วประเพณี จั ง หวั ด สตู ล งานประเพณี ล อยเรื อ ของ ชาวเกาะหลีเป๊ะ พิธีเข้าสุนัต วันฮารีรายอ หรืองานประเพณีถือศีลกินเจ เป็นต้น

“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ”์

9


สภาพเศรษฐกิจจังหวัด  รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสตูล ประจาเดือนพฤศจิกายน 2561 เสถียรภาพเศรษฐกิจ พบว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจังหวัด ในเดือนพฤศจิกายน 2561 อยู่ที่ร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบ กับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน จากหมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร รวมทั้งกลุ่มพลังงานที่มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น การจ้างงานในเดือนพฤศจิกายน 2561 ขยายตัวร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) พบว่า มีสัญญาณขยายตัว สะท้อนจากดัชนีผลผลิตภาคบริการ ในเดือน พฤศจิกายน 2561 ขยายตัวร้อยละ 46.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัว ร้อยละ –13.4 จากจานวนนักท่องเที่ยวผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะชาวมาเลเซียเป็นสาคัญ ประกอบกับ เป็นช่วงวันหยุดตามเทศกาลของศาสนาฮินดูและอิสลามและช่วงปิดภาคการศึกษา ขณะที่ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม หดตัวร้อยละ -18.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัวร้อยละ -31.3 ตามปริ มาณผลผลิ ตสิ นค้ าเกษตรลดลง และราคาสิ นค้ าเกษตรมี ราคาตกต่ า ท าให้ เกษตรกรไม่ มี แรงจู งใจในการ บารุงรักษา ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ -23.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวดีขึ้น เล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัวร้อยละ -25.4 เนื่องจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมลดลง ร้อยละ -49.4 แต่อย่างไรก็ตาม จานวนโรงงานและทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) พบว่ า มีสัญญาณหดตัว สะท้อนได้จากดัชนีการบริโภคภาคเอกชน หดตัวร้อยละ -53 .0 เมื่อเทียบกับ ช่วงเดือนเดียวกันของปี ก่อน หดตัวจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 60.3 ผลจากยอดจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งจดทะเบียนใหม่และจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ใหม่ ลดลง ร้อยละ -55.6 และ -29.6 ตามลาดับ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน หดตัวร้อยละ -26.6เมื่อเทียบกับช่วงเดือน เดียวกันของปีก่อน หดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ -0.3 พิจารณาจากพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างลดลง โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่อาศัย ขณะที่ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวร้อยละ 70.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของ ปีก่อน ชะลอตัวจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 81.6 เป็นผลจากการเบิกจ่ายงบประมาณเหลื่อมปีของสานักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกรมชลประทานที่เบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้น ดัชนีการค้าชายแดน ขยายตัวร้อยละ 35.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน ชะลอตัวจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ50.2 เนื่องจากมูลค่าการส่งออก และมูลค่าการนาเข้าเพิ่มขึ้น โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุดคือ ปลาทูลังทั้งตัวแช่เย็น และอิฐก่อสร้าง สาหรับ สินค้าที่มีการนาเข้ามากที่สุดคือ กระเทียมและปลากะพงขาวทั้งตัวแช่เย็น เป็นต้น

“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ”์

10


 ดัชนีราคาผู้บริโภค การประมวลผลดั ช นี ร าคาผู้ บ ริ โ ภคของประเทศ มี จ านวนรายการสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ ใช้ ค านวณ 422 รายการ ส าหรั บ จั งหวั ด สตู ล มี จ านวนรายการสิ น ค้ าและบริก ารที่ ใช้ ค านวณ 260 รายการ ครอบคลุ ม หมวดอาหารและเครื่องดื่มฯ เครื่องนุ่งห่ม เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล พาหนะการขนส่งและ การสื่อสาร การบันเทิง การอ่าน การศึกษา และการศาสนาฯลฯ โดยผลการคานวณดัชนีราคาผู้บริโภค สรุปได้ดังนี้ 1. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนธันวาคม 2561 ปี 2558 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเท่ากับ 100 และเดือนธันวาคม 2561 เท่ากับ 101.73 เทียบกับ เดือนพฤศจิกายน 2561 (MoM) ลดลงร้อยละ 0.65 หากเทียบกับเดือนธันวาคม 2560 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 0.36 เป็นการ สูงขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่ านมา โดยมีหมวดพลั งงานเป็นปัจจั ยสาคัญที่ทาให้ เงินเฟ้ อสู งขึ้น ในอัตราที่ชะละตัวลง และเทียบเฉลี่ยปี 2561 (มกราคม – ธันวาคม 2560) สูงขึ้นร้อยละ 1.07 เงินเฟ้อของปี 2561 อยู่ในกรอบคาดการณ์ของกระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างร้อยละ 0.8-1.6 สาหรับปี 2562 กระทรวงพาณิชย์ได้คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของประเทศจะเคลื่อนไหวระหว่างร้อยละ 0.7-1.7 (ค่ากลางร้อยละ 1.2) ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2561 2. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดสตูลเดือนธันวาคม 2561 ปี 2558 ดั ช นี ราคาผู้ บ ริ โภคของจังหวัด สตูล เท่ ากั บ 100 และเดื อนธัน วาคม 2561 เท่ากับ 102.6 สาหรับเดือนพฤศจิกายน 2561 เท่ากับ 103.3 3. การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดสตูลเดือนธันวาคม 2561 เดือนพฤศจิกายน 2561 ลดลงร้อยละ 0.7 และ เดือนธันวาคม 2560 โดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง 4. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดสตูลเดือนธันวาคม 2561 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2561 ลดลงร้อยละ 0.7 (เดือนพฤศจิกายน 2561 เทียบกับเดือนตุลาคม 2561 ลดลงร้อยละ 0.4) จากการลดลงของดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่ อาหาร และเครื่ องดื่ มร้ อยละ 1.1 และในขณะที่ ดั ชนี หมวดอาหารและเครื่องดื่ มไม่ มี แอลกอฮอล์ โดยเฉลี่ ยไม่ มี การเปลี่ยนแปลง ดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มฯ ลดลงร้อยละ 1.1 จากการลดลงของดัชนีราคา หมวดการตรวจ รักษาและบริการส่วนบุคคลร้อยละ 0.1 และดัชนีราคาหมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสารร้อยละ 2.8 โดยสินค้า สาคัญที่มรี าคาลดลงได้แก่ กระดาษชาระ โฟมล้างหน้า และน้ามันเชื่อเพลิง 5. พิจารณาเทียบกับเดือนธันวาคม 2560 โดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง แต่มีความเคลื่อนไหวของของดัชนีหมวด อาหารและเครื่องดื่มไม่มี แอลกอฮอล์ลดลงร้อยละ 1.0 จากดัชนีราคาหมวดเนื้อสั ตว์ เป็ดไก่ และสั ตว์น้ าร้อยละ 5.8 หมวดผักและผลไม้ร้อยละ 6.8 และหมวดเครื่องประกอบอาหารร้อยละ 1.9 ในขณะที่ดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ มฯ สู งขึ้นร้อยละ 0.7 จากดัชนี ราคาหมวดเครื่องนุ่ งห่ มและรองเท้าร้อยละ 0.7 หมวดเคหสถานร้อยละ 2.4 หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคลร้อยละ 0.1 และหมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษาและการศาสนาร้อยละ 1.0 6. พิจารณาดัชนีเฉลี่ยปี 2561 เทียบกับปี 2560 สูงขึ้นร้อยละ 0.7 จากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่ อาหาร และเครื่องดื่มฯ สูงขึ้นร้อยละ 2.3 จากดัชนีราคาหมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าร้อยละ 0.1 หมวดเคหสถาน ร้อยละ 2.1 หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคลร้อยละ 0.7 หมวดพาหนะ การขนส่ง และ การสื่อสารร้อยละ 2.7 หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษา และการศาสนาร้อยละ 0.7 และหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ร้อยละ 8.2 ในขณะที่ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ลดลงร้อยละ 1.4 จากดัชนีราคาหมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้า ร้อยละ 4.6 หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นมร้อยละ 0.7 หมวดผักและผลไม้ร้อยละ 6.5 และหมวดเครื่องประกอบอาหารร้อยละ 0.6

“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ”์

11


ตาราง 6 ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดสตูล จาแนกตามประเภทของดัชนีและหมวดสินค้า เดือนธันวาคม 2561 หมวด ธ.ค. 2561 ม.ค.-ธ.ค. 2561 102.6 ดัชนีราคาผู้บริโภค 102.2 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (เช่น ข้าว แป้ง ผลิตภัณฑ์จากแป้ง เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์นาเครื ้ ่องประกอบอาหาร 101.9 เป็นต้น) หมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม (เช่น เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล พาหนะ การ 103.1 ขนส่ง และการสื่อสาร เป็นต้น) ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน 104.0 (ได้แก่ กลุ่มอาหารสด และพลังงาน) ที่มา : สานักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล หมายเหตุ : ดัชนีราคาผู้บริโภคพืน้ ฐาน คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสด และสินค้ากลุม่ พลังงาน

100.3

103.6 103.6

 การจดทะเบียนนิติบคุ คลตั้งใหม่ ปี 2561 (มกราคม – ธัน วาคม 2561) จังหวัดสตูล มีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ทั้งสิ้น 62 ราย เมื่ อ เปรี ย บเที ย บจ านวนการจดทะเบี ย นตั้ งใหม่ กั บ ปี 2560 พบว่ ามี สั ด ส่ ว นลดลงคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 42.59 (ปี 2560 มีการจดทะเบียน 108 ราย) หากพิจารณาประเภทอุตสาหกรรมที่มีการจดทะเบียนสูงสุด 3 อันดับแรก ในปี 2561 ได้ แ ก่ 1) การขายส่ ง และการขายปลี ก การซ่ อ มยานยนต์ แ ละจั ก รยานยนต์ จ านวน 16 ราย 2) ที่พักแรมและการบริการด้านอาหาร จานวน 11 ราย 3) การก่อสร้าง จานวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.81 17.74 และ 12.90 ตามลาดับ (รายละเอียดตามแผนภูมิ 1) แผนภูมิ 1 จานวนการจดทะเบียนของนิติบุคคลตั้งใหม่จังหวัดสตูล จาแนกตามหมวดธุรกิจ ปี 2561 (มกราคม – ธันวาคม 2561)

ที่มา : สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสตูล

เมื่อพิจารณาทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลตั้งใหม่ จานวน 303.12 ล้านบาท พบว่ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก ปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 26.43 (ปี 2560 รวมเงินจดทะเบียนทั้งสิ้น 239.75 ล้านบาท) โดยประเภทอุตสาหกรรม ที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรกของปี 2561 นี้ คือ 1) ที่พักแรมและการบริการด้านอาหาร จานวน 220.00 ล้านบาท 2) การขายส่ งและการขายปลี ก การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์ จานวน 26.10 ล้ านบาท 3) การก่อสร้าง จานวน 17.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.58 8.61 และ 5.61 “สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ”์

12


ส าหรั บ การจดทะเบี ย นโรงงานตั้ ง ใหม่ ในปี 2561 (มกราคม – ธั น วาคม 2561) มี จ านวน 18 โรง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 พบว่ามีสัดส่วนการจดทะเบียนโรงงานตั้งใหม่เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 28.57 (ปี 2560 มีการจดทะเบียนโรงงานตั้งใหม่ จานวน 14 โรง) และเมื่อพิจารณาประเภทอุตสาหกรรมที่จดทะเบี ยนฯ พบว่า มีการจดทะเบียนใน 3 ประเภทอุตสาหกรรม ได้แก่ 1) การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน จานวน 9 โรง คิดเป็นร้อยละ 50.00 ล้านบาท 2) การผลิต จานวน 7 โรง คิดเป็นร้อยละ 38.89 และ 3) การขายส่งและการขายปลีกการซ่อม ยานยนต์และจักรยานยนต์ จานวน 2 โรง คิดเป็นร้อยละ 11.11 สาหรับเงินลงทุนพบว่ามีทั้งสิ้น 74.55 ล้านบาท และการจดทะเบียนโรงงานดังกล่าวทาให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น 70 คน

“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ”์

13


ดัชนีตัวชี้วัดภาวะแรงงาน ภาวะด้ านแรงงานมี การเคลื่ อนไหวเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา สื บ เนื่ องจากปั จจั ยทางเศรษฐกิ จ สั งคม และการเมือง เช่นสถานการณ์ทางการเมืองสับสนไร้ทิศทางที่ชัดเจน จะส่งผลถึงความเชื่อมั่นของนักธุรกิจ ทั้งในและ ต่างประเทศ เกิดการชะลอการลงทุน ชะลอการขยายกิจการ รวมถึงชะลอการจ้างงาน ในขณะที่การผลิตคนเพื่อเข้าสู่ ตลาดแรงงานของภาคการศึกษายังคงมีอย่างต่อเนื่อง มิอาจชะลอตามตามภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจ จึงส่งผลต่อการ ว่างงาน การทางานต่าระดับ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิต ต้นทุนการผลิต ฤดูกาล ทัศนคติทั้งของ ฝ่ายนายจ้าง และผู้ใช้แรงงานเหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงของภาวะด้านแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ การจ้างงาน การเคลื่อนย้ายแรงงาน ฝีมือแรงงาน มาตรฐานแรงงาน ฯลฯ ดังนั้น การจะทราบความเคลื่อนไหว หรือ การเปลี่ยนแปลงของภาวะแรงงานจึงต้องมีการพิจารณาศึกษาเพื่อกาหนดตัวชี้วัด พร้อมทั้งติดตาม การเปลี่ยนแปลง เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ถึงสาเหตุของปัญหา รวมถึงทานายหรือคาดการณ์อนาคต อันจะเอื้อประโยชน์ต่อการตัดสินใจใน การกาหนดแผนงานที่จะต้องทาให้สนองตอบต่อความต้องการของทุกกลุ่ม ทั้งนายจ้าง และผู้ใช้แรงงานรวมทั้งองค์กร ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สถานการณ์แรงงานจังหวัดสตูล ปี 2561 (มกราคม-ธันวาคม 2561) ฉบับนี้จะขอนาเสนอ ตัวชี้วัดภาวะแรงงาน ดังนี้

1. อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน เป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงสภาพกาลังแรงงานในตลาดแรงงาน ของจังหวัดสตูล เมื่อเทียบกับประชากรวัยแรงงานทั้งหมด โดยคานวณจากกาลังแรงงานในจังหวัด เมื่อเทียบกับ ประชากรวัยแรงงานทั้งหมด โดยคานวณจากกาลังแรงงานในจังหวัดสตูล เทียบกับประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในจังหวัดสตูล จะพบว่า ค่าเฉลี่ยปี 2561 อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานจังหวัดสตูล มีอัตราร้อยละ 69.73 มีสัดส่วนลดลงเล็กน้อยจาก ค่าเฉลี่ยปี 2560 ที่มีอัตรา 70.22 แผนภูมิ 2 อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ย ปี 2556 - 2561 75 74 73 72

72.3 71.86 70.76

70.44

71

69.73

70

70.22

69 68

ที่มา : สานักงานสถิตจิ ังหวัดสตูล หมายเหตุ : อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานในจังหวัด

=

กาลังแรงงานในจังหวัด x 100 ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปในจังหวัด

“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ”์

14


2. อัตราการมีงานทา อัตราการมีงานทาต่อกาลังแรงงานเป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้ เห็ นภาวการณ์ มีงานทาในตลาดแรงงานของ จังหวัดว่ามีสัดส่ วนมากน้ อยเพีย งใด ส าหรับ อัตราการมีงานทาในภาคเกษตรของจังหวัดสตูล ซึ่งคานวณจาก ผู้มีงานทาในภาคเกษตรในจังหวัดต่อกาลังแรงงานที่มีงานทาในจังหวัดสตูล ค่ าเฉลี่ยปี 2561 (มกราคม-ธันวาคม 2561) พบว่าอัตราการมีงานท าในภาคเกษตรจั งหวัด สตู ล มี อัต ราลดลงร้อยละ 3.94 เมื่ อเที ยบกับ ค่ าเฉลี่ ยปี 2560 (ค่าเฉลี่ยปี 2560 มีร้อยละ 52.84) (รายละเอียดตามแผนภูมิ 3) ขณะที่อัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตร มี อัตรา เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.41 เมือ่ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยปี 2560 (ค่าเฉลี่ยปี 2560 มีร้อยละ 47.16) แผนภูมิ 3 อัตราการมีงานทาใน/นอกภาคเกษตรจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ย ปี 2557 - 2561 54 52.84

53 52

52.20

51.28 50.51

51

50.76

50

49.24

49 49.49

48 47

47.16 48.73

47.81

46

ที่มา : สานักงานสถิตจิ ังหวัดสตูล

หมายเหตุ : อัตราการมีงานทาใน/นอกภาคเกษตรจังหวัด =

ผู้มีงานทาใน/นอกภาคเกษตรจังหวัด x 100 ผู้มีงานทาในจังหวัด

“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ”์

15


เมื ่อ พิจ ารณาอัต ราการมีง านท าเฉพาะในส่ว นภาคอุต สาหกรรมการผลิต โดยค านวณจากจ านวน ผู้มีงานทาในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเปรียบเทียบกับจานวนผู้มีงานทาทั้งหมด พบว่าอัตราการจ้างงานในภาค การผลิต ค่าเฉลี่ย ปี 2561 มีอัตรา 7.12 เพิ่มขึ้น จากค่าเฉลี่ยปี 2560 (ค่าเฉลี่ยปี 2560 มีร้อยละ 6.22) และ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยปี 2559 พบว่ามีอัตราเพิ่มขึ้น (ค่าเฉลี่ยปี 2559 มีร้อยละ 6.57) แผนภูมิ 4 อัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ย ปี 2557 - 2561 8

7

7.12 6.68

6.57

6.22

5.47

6

5 4

ที่มา : สานักงานสถิตจิ ังหวัดสตูล

หมายเหตุ : อัตราการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัด =

ผู้มีงานทาในภาคอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัด x 100 ผู้มีงานทาในจังหวัด

3. อัตราการว่างงาน อัต ราการว่า งงานจัง หวัด สตูล ค่า เฉลี ่ย ปี 2561 มีอ ัต ราการว่า งงานคิด เป็น ร้อ ยละ 1.53 และ เมื่อ พิจ ารณาแผนภูมิป ระกอบด้า นล่า งจะเห็น ได้ชัด เจนว่ามีสั ด ส่ว นที่ล ดลงจากค่า เฉลี ่ย ปี 2560 ที่มีอัต รา ร้อยละ 1.73 แผนภูมิ 5 อัตราการว่างงานจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ย ปี 2557 - 2561 2

1.8

1.55

1.6

1.53 1.73

1.4

1.2 1 0.8

1.35 0.67

0.6 0.4 0.2

0

ที่มา : สานักงานสถิตจิ ังหวัดสตูล หมายเหตุ : อัตราการว่างงานในจังหวัด = จานวนผู้ไม่มีงานทาในจังหวัด x 100 กาลังแรงงานในจังหวัด

“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ”์

16


4. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) ผู้ประกันตน ที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน และผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณี เลิกจ้าง จานวนผู้ประกันตนมาตรา 33 ของสานักงานประกันสังคม ณ ธันวาคม ปี 2561 มีจานวน 13,739 คน อั ต ราการเปลี่ ย นแปลงของจ านวนผู้ ป ระกั น ตน (มาตรา 33) หดตั ว ร้ อ ยละ 0.25 ลดลงจากไตรมาสก่ อ น ที่ขยายตัว ร้อยละ 1.64 จ านวนผู้ ป ระกัน ตนที่ ขอรับประโยชน์ ทดแทนกรณี ว่างงาน 1,607 คน (ใช้ข้อมูล ของ สานั กงานประกัน สังคม) อัตราการเปลี่ ยนแปลงของผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณี ว่างงานมีการ ขยายตั วร้ อยละ 1.93 เพิ่ มขึ้ นจากปี 2560 ที่ มี การขยายตั วร้อยละ 28.28 ส าหรั บจ านวนผู้ประกั นตนที่ ขึ้ นทะเบี ยน ขอรั บ ประโยชน์ ทดแทนกรณี เลิ กจ้ าง (ใช้ข้อมู ล จากส านัก งานจัดหางานจังหวัดสตูล ) อัตราเปลี่ ยนแปลงของ ผู้ประกันตน ที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเลิกจ้างมีการขยายตัว ร้อยละ 24.59 ขยายตัวลดลงจากปี 2560 ที่ขยายตัวร้อยละ 31.43 แผนภูมิ 6 อัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน และกรณีเลิกจ้างจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ย ปี 2560 และ ปี 2561 40

30

31.43

24.59

20 10

1.93

0

0.25

-10 -20 -30

-17.31 -28.28

ที่มา : 1. สานักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล 2. สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดสตูล

“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ”์

17


5. อัตราการบรรจุงาน อั ต ราการบรรจุ ง านในแต่ ล ะปี เ ป็ น ตั ว ชี ้ ว ั ด ที ่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง การเคลื ่ อ นไหวของภาวการณ์ ด้ า นแรงงาน ซึ่งสามารถศึกษาวิเคราะห์กับจานวนตาแหน่งงานว่าง และจานวนผู้สมัครงาน โดยเมื่อวิเคราะห์ จานวนการบรรจุงานที่สานัก งานจัด หางานจัง หวัด ดาเนิน การ เทีย บกับ จานวนตาแหน่ง งานว่า งที่แ จ้ง ผ่า น สานัก งานจัด หางานจัง หวัด สตูล จะพบว่า อัต ราการบรรจุง านต่อ ตาแหน่ง งานว่า ง ปี 2561 (มกราคมธัน วาคม 2561) คิด เป็น ร้ อ ยละ 93.86 โดยมี อัต ราลดลงจากปี 2560 ที่ มี ร้อยละ 95.55 ขณะที ่ อ ั ต รา การบรรจุ ง านต่ อ ผู้ ส มั ค รงานภาพรวม ปี 2561 มี อั ต ราร้ อ ยละ 213.92 มี สั ด ส่ ว นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จาก ปี 2560 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 147.82 (ดังแผนภูมิ 7) แผนภูมิ 7 อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน/ตาแหน่งงานว่างในจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ย ปี 2560 และ ปี 2561 300 250 213.92 200 147.82 150 100 95.55

93.86

50

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล หมายเหตุ : 1. อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงานจังหวัดสตูล = ผู้ได้รับการบรรจุงานในจังหวัด x 100 ผู้สมัครงานในจังหวัด 2. อัตราการบรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่างจังหวัด = ผู้ได้รับการบรรจุงานในจังหวัด x 100 ตาแหน่งงานว่างในจังหวัด

6. อัตราการจ้างงานแรงงานต่างด้าว อัตราการจ้างงานแรงงานต่างด้าวต่อจานวนผู้มีงานทาทั้งหมด ณ เดือนธันวาคม 2561 คิดเป็นร้อยละ 2.43 หมายถึ ง ผู้ มี งานท าทุ ก ๆ 100 คน จะมี ก ารจ้ างแรงงานต่ างด้ าวประมาณ 2 คน และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ เดือนธันวาคม 2560 พบว่าสัดส่วนของการจ้างงานแรงงานต่างด้าวมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง โดยมีอัตราการจ้าง งานแรงงานต่างด้าว คิดเป็นร้อยละ 4.33 แผนภูมิ 8 อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสตูล ณ เดือนธันวาคม ปี 2557 – ปี 2561 6.15

7 6 5 4

2.54

3 2 1

0.32

2.43

0.31

0

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล “สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ”์

18


7. อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภัยในการ ทางานของสถานประกอบการ อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานสถานประกอบกิจการ เป็นตัวบ่งบอกตัวหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นถึงภาวการณ์ด้านแรงงาน หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสูงย่อมส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ ของลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน และส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานตามมา ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงอัตราการปฏิบัติ ไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของสถานประกอบการในจังหวัดต่อจานวนสถานประกอบการที่ผ่ าน การตรวจทั้งหมดของจังหวัดพบว่าในปี 2561 มีอัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของ สถานประกอบการ คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 5.26 ส่ ว นกฎหมายความปลอดภัย ในการท างานของสถานประกอบการ มีอัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 2.53

8. อัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้งในสถานประกอบการ การเกิดข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งในสถานประกอบการ เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง นายจ้างและลูกจ้าง การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงานจะแสดงให้เห็นถึงทิศทางความสัมพันธ์ ระหว่างนายจ้ างและลู ก จ้ างว่ามี ทิ ศ ทางหรื อ แนวโน้ ม ไปในทางใด การเกิ ด ข้ อ พิ พ าทแรงงานนั้ น มี ผ ลมาจาก การที่ลูกจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องต่อนายจ้าง และหากไม่สามารถยุติ หรือตกลงกันได้ก็จะเกิดเป็นข้อพิพาทแรงงานขึ้น สาหรับจังหวัดสตูลไม่เคยมีข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้งในสถานประกอบการแต่อย่างใด อาจเนื่องมาจาก สถานประกอบการในจั ง หวั ด สตู ล กว่ า ร้ อ ยละ 99 เป็ น สถานประกอบการขนาดเล็ ก ท าให้ น ายจ้ า งดู แ ล สถานประกอบการดูแลลูกจ้างได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

9. อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตน อัตราแรงงานที่เป็นผู้ ประกันตนคิดจากจานวนผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคมตามมาตรา 33,39 และ 40 ต่อจ านวนผู้ มีงานทาของส านั กงานสถิติแห่ งชาติ ซึ่ง ณ เดือนธันวาคม 2561 คิดเป็ นร้อยละ 23.81 อัตราเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้วร้อยละ 5.45 และขยายตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ร้อยละ 13.60 แผนภูมิ 9 อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนจังหวัดสตูล 30 23.81

25 20

20.36

21.69

20.96

15

10 5 0

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล หมายเหตุ : อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนจังหวัดสตูล = ผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคมมาตรา 33, 39 และ 40 x 100 จานวนผู้มีงานทาในจังหวัด

“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ”์

19


สถานการณ์แรงงานจังหวัดสตูล สถานการณ์แรงงานจังหวัดสตูล ปี 2561 (ช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม 2510) นาเสนอข้อมูลในประเด็น ต่างๆ ตามลาดับคือ 1) กาลังแรงงาน การมีงานทา การว่างงาน 2) การส่งเสริมการมีงานทา 3) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน 4) การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ 5) การประกันสังคม

1) กาลังแรงงาน การมีงานทา การว่างงาน ส านั กงานสถิ ติ จั งหวั ดสตู ล ได้ ด าเนิ นการส ารวจภาวะการท างานของประชากร โดยในช่ วง ปี 2561 เดือนมกราคม-ธันวาคม 2561 สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ จังหวัดสตูลมีประชากรเฉลี่ย 283,905 คน โดยสัดส่วนของ ประชากรเพศชายมีมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย กล่าวคือเพศชาย มีจานวน 143,015 คน คิดเป็นร้อยละ 50.37 ขณะที่ เพศหญิ ง มี จ านวน 140,890 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 49.63 โดยประชากรทั้ งหมดพบว่ าเป็ นผู้ อยู่ ในวั ยท างาน หรื ออายุ 15 ปี ขึ้ นไปเฉลี่ ย มี จ านวน 215,573 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 75.93 ขณะที่ ผู้ มี อายุ ต่ ากว่ า 15 ปี เฉลี่ ย มี 68,332 คน คิดเป็นร้อยละ 24.07 แผนภูมิ 10 โครงสร้างประชากรจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ย ปี 2561 (มกราคม – ธันวาคม 2561) ประชากรรวม 283,905

ผูอ้ ยูใ่ นวัยทางาน (อายุ 15 ปี ขึ้นไป) 215,573

ผูไ้ ม่อยูใ่ นวัยทางาน (อายุต่ากว่า 15 ปี ) 68,332

ผูอ้ ยูใ่ นกาลังแรงงาน 151,279

ผูไ้ ม่อยูใ่ นกาลังแรงงาน 64,294 ผูม้ ีงานทา 148,003

ทางานบ้าน 23,380

ผูว้ า่ งงาน 2,310

เรี ยนหนังสื อ 13,407

ผูร้ อฤดูกาล 966

อื่นๆ 27,507

ที่มา : สานักงานสถิตจิ ังหวัดสตูล “สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ”์

20


ในกลุ่มผู้ อยู่ ในวัย ทางาน (ผู้ มีอายุ 15 ปีขึ้นไป) จานวน 215,573 คน พบว่าเป็นผู้อยู่ในกาลังแรงงาน จานวน 151,279 คน โดยจาแนกเป็นผู้มีงานทา 148,003 คน คิดเป็นร้อยละ 97.83 ของผู้อยู่ในกาลังแรงงาน ทั้งหมด ขณะที่ผู้ ว่างงาน จ านวน 2,310 คน คิดเป็ น ร้อยละ 1.53 เมื่อ เปรียบเที ยบการมี งานท าระหว่างเพศ ปี 2561 จะพบว่า เพศชายมีอัตราส่วนของการมีงานทาหรืออัตราการจ้างงานมากกว่าเพศหญิง (คานวณจากผู้มี งานทาจาแนกเพศต่อผู้อยู่ในกาลังแรงงานทั้งหมด) กล่าวคือเพศชายมีอัตราร้อยละ 56.68 ขณะที่เพศหญิ งมีร้อยละ 41.15 และเมื่อพิจารณาในภาพรวมจะพบว่าอัตราการมีงานทาซึ่ งคานวณจากสัดส่วนผู้มีงานทาต่อผู้อยู่ในกาลัง แรงงาน มีอัตราร้อยละ 97.83 นั่ น หมายความว่าผู้อยู่ในกาลั ง แรงงาน 100 คน จะมีงานทาประมาณ 98 คน ซึ่งอัตราการจ้างงานในภาพรวม ปี 2561 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยปี 2560 ที่มีอัตราร้อยละ 97.80 ส่วนอัตราว่างงานซึ่งคานวณจากผู้ว่างงานต่อผู้อยู่ในกาลังแรงงาน มีอัตรา 1.53 โดยเพศชายจะมี อัตราการว่างงานสูงกว่าเพศหญิง กล่าวคือ เพศชาย มีจานวน 1,376 คน (อัตราร้อยละ 0.91) ขณะที่เพศหญิง มีจานวน 934 คน (อัตราร้อยละ 0.62) ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบอัตราการว่างงานกับปีที่แล้ว พบว่า ลดลงจากค่าเฉลี่ย ปี 2561 ที่มีอัตราการว่างงานเฉลี่ยร้อยละ 1.73 (รายละเอียดตามตาราง 7) ตาราง 7 ประชากรจังหวัดสตูล จาแนกตามเพศและสถานภาพแรงงาน ค่าเฉลี่ย ปี 2561 (มกราคม – ธันวาคม 2561) สถานภาพแรงงาน ประชากรรวม ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน - ผู้มีงานทา - ผู้ว่างงาน - กาลังแรงงานรอฤดูกาล ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน - ทางานบ้าน - เรียนหนังสือ - อื่นๆ ประชากรอายุต่ากว่า 15 ปี อัตราการว่างงาน

รวม 283,905 215,573 151,279 148,003 2,310 966 64,294 23,380 13,407 27,507 68,332 1.53

ชาย 143,015 108,111 87,372 85,753 1,376 243 20,739 263 6,627 13,849 34,904 0.91

หญิง 140,890 107,462 63,907 62,250 934 723 43,555 23,117 6,780 13,658 33,428 0.62

ที่มา : สานักงานสถิตจิ ังหวัดสตูล

หมายเหตุ :

1. อัตราการจ้างงานต่อกาลังแรงงาน = ผู้มีงานทา x 100 ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน 2. อัตราการว่างงาน

=

ผู้ว่างงาน x 100 ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน

“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ”์

21


ส าหรั บ ผู้ มี งานท า 148,003 คน พบว่าทางานในภาคเกษตรกรรม 75,120 คน (ร้อยละ 50.76 ของ ผู้ มีงานท าทั้งหมด) ส่ ว นผู้ ท างานนอกภาคเกษตรกรรม มีจานวน 72,883 คน (ร้อยละ 49.24 ของผู้ มี งานท า ทั้งหมด) เมื่อพิจารณากลุ่มผู้ทางานนอกภาคเกษตรกรรมสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) สาขาการขายส่ง การขาย ปลีกการซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือนมากที่สุด จานวน 22,690 คน 2) สาขาการผลิต จานวน 10,541 คน 3) สาขาโรงแรมและภัตตาคาร จานวน 9,507 คน คิดเป็นร้อยละ 15.33 7.12 และ 6.42 ของจานวนผู้มีงานทานอกภาคเกษตรทั้งหมด ตามลาดับ สาหรับสาขาองค์การระหว่างประเทศ และองค์การต่างประเทศอื่นๆและสมาชิก มีผู้มีงานทาน้อยที่สุด จานวน 23 คน คิดเป็น ร้อยละ 0.02 (แผนภูมิ 11 และตารางภาคผนวก 2) แผนภูมิ 11 ผู้มีงานทาจังหวัดสตูล จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรมนอกภาคเกษตรกรรม 3 อันดับแรก ค่าเฉลี่ย ปี 2561 (มกราคม – ธันวาคม 2561) 25,000

22,690

20,000

15,000 10,541

9,507

10,000

5,000

ที่มา : สานักงานสถิตจิ ังหวัดสตูล

เมื่อพิจารณาผู้มีงานทาตามอาชีพ ค่าเฉลี่ยปี 2561 (ค่าเฉลี่ยเดือนมกราคม-ธันวาคม 2561) พบว่าอาชีพ ที่มีผู้ทางานมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1) ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง จานวน 69,586 คน 2) พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด จานวน 28,459 คน 3) อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขาย และการให้ บริการ จานวน 14,051 คน คิดเป็นร้อยละ 47.02 19.23 และ 9.49 ตามลาดับ (รายละเอียดตาม แผนภูมิ 12) แผนภูมิ 12 ผู้มีงานทาจังหวัดสตูล จาแนกตามอาชีพ 3 อันดับแรก ค่าเฉลี่ย ปี 2561 (มกราคม – ธันวาคม 2561) 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0

69,586

. 28,459 14,051

ที่มา : สานักงานสถิตจิ ังหวัดสตูล “สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ”์

22


หากศึกษาถึงระดับการศึกษาของผู้มีงานทาพบว่า ผู้มีงานทาแยกตามระดับการศึกษา 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ประถมศึ ก ษา จ านวน 37,750 คน 2) ระดั บมั ธยมศึ กษาตอนปลาย จ านวน 28,211 คน 3) ระดั บ มั ธ ยม ศึ ก ษาตอนต้ น จานวน 24,486 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 25.51 19.06 และ 16.54 ตามลาดั บ ขณะที่ ร ะดั บ การศึ ก ษาอื่ น ๆ มี น้ อ ยที่ สุ ด จานวน 64 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.04 (รายละเอียดตามแผนภูมิ 13 และตาราง ภาคผนวกที่ 4) แผนภูมิ 13 ผู้มีงานทาจังหวัดสตูล จาแนกตามระดับการศึกษาที่สาเร็จ 3 อันดับแรก ค่าเฉลี่ย ปี 2561 (มกราคม – ธันวาคม 2561) 20.94%

%

%

15.88%

% 19.06%

16.54%

ที่มา : สานักงานสถิตจิ ังหวัดสตูล

ในด้ านสถานภาพการท างานของผู้ มี งานท า พบว่ าส่ วนใหญ่ ประกอบธุ รกิ จส่ วนตั ว จ านวน 53,310 คน (ร้อยละ 36.01) รองลงมาเป็นลูกจ้างเอกชน จานวน 49,003 คน (ร้อยละ 33.11) และมีสถานภาพการรวมกลุ่มน้อยที่สุด จานวน 69 คน (ร้อยละ 0.05) แผนภูมิ 14 ผู้มีงานทาจังหวัดสตูล จาแนกตามสถานภาพการทางาน ค่าเฉลี่ย ปี 2561 (มกราคม – ธันวาคม 2561)

%

0.05%

3.62%

11.24%

33.11%

36.01%

ที่มา : สานักงานสถิตจิ ังหวัดสตูล

“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ”์

23


ส าหรั บ แรงงานนอกระบบ (จากค านิ ย ามของส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ งชาติ แรงงานนอกระบบ หมายถึ ง ผู้มีงานทาที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง และไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทางานเช่นเดียวกับแรงงานในระบบ) ข้อมูลล่าสุดปี 2561 จากผลการศึกษาของสานักงานสถิติจังหวัด พบว่าปัจจุบันผู้มีงานทาอยู่ในแรงงานนอกระบบ มี จ านวน 81,560 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 55.09 ของผู้ มี งานท าทั้ งหมด ทั้ งนี้ แ รงงานนอกระบบเหล่ านี้ ท างาน ในภาคเกษตรเป็ น ส่ ว นใหญ่ กล่ าวคื อ มี จ านวน 51,941 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 63.68 ขณะที่ น อกภาคเกษตร มี 29,619 คน หรือร้อยละ 36.32 ซึ่งกลุ่มนอกภาคเกษตรนี้ เมื่อพิจารณาจาแนก ตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมที่มีจานวนแรงงานนอกระบบสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซม ยานยนต์ ฯลฯ จานวน 13,152 คน หรือร้อยละ 44.40 2) ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร จานวน 6,592 คน หรือร้อยละ 22.26 3) การผลิต จานวน 4,744 คน หรือร้อยละ 16.02 สาหรับประเภทอสังหาริมทรัพย์มีแรงงาน นอกระบบน้อยที่สุด จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 0.14 (รายละเอียดปรากฏในตารางภาคผนวกที่ 5) แผนภูมิ 15 ผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบจังหวัดสตูล จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม นอกภาคเกษตร (3 อันดับแรก) ปี 2561 16,000 14,000

13,152

12,000

10,000 8,000 6,000

6,592 4,744

4,000 2,000

0

ที่มา : สานักงานสถิตจิ ังหวัดสตูล

เมื่อพิจารณาแรงงานนอกระบบจาแนกตามอาชีพ พบว่ามีงานทาในอาชีพต่างๆ สูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) ผู้ป ฏิบั ติงานที่มีฝีมือทางด้านการเกษตรและประมง จานวน 50,608 คน 2) พนักงานบริการพนักงานขาย ในร้านค้าและตลาด จานวน 18,225 คน 3) อาชีพพื้นฐานต่างๆ จานวน 4,454 คน คิดเป็นร้อยละ 62.05 22.35 และ 5.46 ขณะที่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ มีน้อยที่สุด จานวน 166 คน หรือร้อยละ 0.20

“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ”์

24


แผนภูมิ 16 จานวนผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบในจังหวัดสตูล จาแนกตามอาชีพ ปี 2561 60,000 50,000

50,608

40,000 30,000 18,225

20,000 10,000

4,454

0

ที่มา : สานักงานสถิตจิ ังหวัดสตูล

เมื่ อพิ จารณาแรงงานนอกระบบ จ าแนกตามอายุ พบว่ าส่ วนใหญ่ มี อายุ ในช่ วง 45-49 ปี จ านวน 12,686 คน รองลงมาคือผู้มีอายุในช่วง 60 ปีขึ้นไป จานวน 10,267 คน คิดเป็นร้อยละ 15.55 และ 12.59 ตามลาดับ สาหรับ ช่วงอายุ 15-19 ปี มีแรงงานนอกระบบน้อยที่สุด จานวน 3,791 คน คิดเป็นร้อยละ 4.65 แผนภูมิ 17 จานวนผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบในจังหวัดสตูล จาแนกตามอายุ ปี 2561

-

-

-

12.59%

4.65%

6.81%

10.01%

8.58% 8.65%

12.37%

-

-

15.55%

10.28%

10.51%

ที่มา : สานักงานสถิตจิ ังหวัดสตูล หมายเหตุ : แรงงงานนอกระบบ (Informal Workers) ตามคานิยามของสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด หมายถึง แรงงานที่อยู่ในการจ้างงานในภาคเศรษฐกิจที่ไม่เป็นทางการ (Informal sector) ซึ่งมีลักษณะเป็นกิจการขนาดเล็ก ตั้งได้ง่าย มีลักษณะเป็นธุรกิจในครัวเรือน มักใช้วัตถุดิบในประเทศ มีการใช้แรงงานเป็นหลัก และมีการดัดแปลงเทคโนโลยีง่ายๆ มาใช้เป็น แรงงานอิสระที่ทากิจกรรมเพื่อความอยู่รอด และไม่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบ

“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ”์

25


ส าหรับ ด้านการศึ กษา พบว่าแรงงานนอกระบบส่ ว นใหญ่ มี การศึกษาในระดับ ประถมศึกษา จานวน 21,543 คน รองลงมาคือระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 15,899 คน คิดเป็นร้อยละ 26.41 และ 19.49 ตามลาดับ สาหรับประเภทไม่มีการศึกษา มีน้อยที่สุด จานวน 1,774 คน คิดเป็นร้อยละ 2.18 แผนภูมิ 18 ผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบในจังหวัดสตูล จาแนกตามระดับการศึกษา ปี 2561 13.44%

2.18%

%

19.33%

26.41%

19.49%

ที่มา : สานักงานสถิตจิ ังหวัดสตูล

ส าหรั บ จ านวนแรงงานนอกระบบที่ ขึ้ น ทะเบี ย นประกั น สั งคมจั งหวัด สตู ล มาตรา 40 ในไตรมาส 4 ปี 2561 มีจ านวนทั้งสิ้น 19,244 คน คิดเป็นร้อยละ 23.59 ของจานวนแรงงานนอกระบบในจังหวัดทั้งหมด โดยที่ อ าเภอเมื องสตู ลมี จ านวนผู้ ป ระกั น ตนมาตรา 40 มากที่ สุ ด จ านวน 9,378 คน รองลงมาคื อ อ าเภอละงู จานวน 2,858 คน คิดเป็นร้อยละ 48.73 และ 14.85 ตามลาดับ ขณะที่อาเภอควนโดนมีแรงงานนอกระบบน้อยที่สุด จานวน 1,054 คน คิดเป็นร้อยละ 5.48 แผนภูมิ 19 จานวนแรงงานนอกระบบที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมจังหวัดสตูล (มาตรา 40) แยกตามอาเภอ ไตรมาส 4 ปี 2561 9,378 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000

2,424

2,858 1,323 1,054

1,079

1,128

0

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล

“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ”์

26


ในส่วนของการขอรับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนมาตรา 40 ไตรมาส 4 ปี 2561 มีผู้ขอรับประโยชน์ ทดแทน จานวน 70 คน จานวนเงินที่จ่าย 193,602.67 บาท โดยไตรมาสนี้มีการขอรับเงินทดแทนใน 3 กรณี คือ 1) เงินทดแทน การขาดรายได้กรณีเจ็บป่วย จานวน 60 คน (ร้อยละ 85.71) 2) เงินบาเหน็จกรณีชราภาพ จานวน 6 คน (ร้อยละ 8.58) และ 3) ค่าทาศพ จานวน 4 คน (ร้อยละ 5.71) ตาราง 8 การขอรับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนมาตรา 40 จาแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน ไตรสมาส 4 ปี 2561 (มกราคม – ธันวาคม 2561) ประเภทประโยชน์ทดแทน 1. เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วย 2. เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ 3. ค่าทาศพ 4. เงินบาเหน็จกรณีชราภาพ รวม ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล

ผู้ใช้บริการ (คน) 60 4 6 70

จานวนเงินทีจ่ ่าย (บาท) 95,650.00 0 80,000.00 17,952.67 193,602.67

2) การส่งเสริมการมีงานทา 2.1. การจัดหางานภายในประเทศ

ภารกิจการส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทาเป็นภารกิจหลักของกระทรวงแรงงาน ซึ่งดาเนินการ โดยสานักงาน จัดหางานจังหวัดสตู ล การส่ งเสริมการมีงานทาในรูปแบบการจัดหางานมี ทั้งการหางานในประเทศและต่างประเทศ โดยการจัดหางานในจังหวัดสตูล ในช่วงปี 2561 (มกราคม – ธันวาคม 2561) มีตาแหน่งงานว่างที่แจ้งผ่านสานักงาน จัดหางานจังหวัดสตูล 3,029 อัตรา ซึ่งมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 7.87 (ปี 2560 มีตาแหน่งงานว่าง ทั้งสิ้น 2,808 อัตรา) ในส่ว นของยอดผู ้ล งทะเบีย นสมัค รงานในปี 2561 นี้ พบว่า มีจานวนทั้งสิ ้น 1,329 คน ลดลงจาก ปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 26.78 (ปี 2560 มีผู้ลงทะเบียนสมัครงานทั้งสิ้น จานวน 1,815 คน) ขณะที่ผู้ได้รับการ บรรจุงานในปีนี้ มีจานวนทั้ง สิ้น 2,843 คน เพิ่ม ขึ้น จากปีที่แ ล้ว คิด เป็น ร้อ ยละ 5.96 (ปี 2560 มีจานวน ทั้งสิ้น 2,683 คน) แผนภูมิ 20 เปรียบเทียบตาแหน่งงานว่าง/การสมัครงาน/การบรรจุงาน ปี 2560 และปี 2561 3,500 3,000

3,029 2,843

2,808

2,683

2,500

2,000 1,500

1,815 1,329

1,000 500

-

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล

“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ”์

27


2.2 ตาแหน่งงานว่าง สาหรับตาแหน่งงานว่างปี 2561 พบว่าเป็นชาย 218 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 7.20 ของตาแหน่งงานว่าง ทั้งหมด จะที่เพศหญิ งมี จานวน 152 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 5.02 และไม่ระบุเพศมี จานวน 2,659 อัตรา คิดเป็น ร้อยละ 87.78 การที่ตาแหน่งว่างไม่ได้ระบุเพศแสดงให้เห็นว่าสถานประกอบการหรือนายจ้างพิจารณาเห็นว่างาน โดยทั่วไป ไม่ใช่ว่าชายหรือหญิ งก็สามารถทาได้เช่นกัน หรือไม่มีความแตกต่างในเรื่องเพศ ในอีกประการหนึ่ง นายจ้างพิจารณาเห็นว่า การไม่ระบุเพศจะมีผลดีในด้านโอกาสการคัดเลือกมากกว่า แผนภูมิ 21 ตาแหน่งงานว่างในจังหวัดสตูลแยกตามเพศ ปี 2561

%

%

%

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล

เมื่อพิ จารณาถึงจ านวนผู้ มาลงทะเบี ยนสมัครงานในภาพรวม ปี 2561 พบว่ามี จานวนทั้งสิ้ น 1,329 คน เป็ นชาย 724 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 54.48 และเป็น หญิง 605 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 45.52 และการบรรจุง าน มีผู้ไ ด้รับ การบรรจุให้มีง านทาทั้ง สิ้น 2,843 คน โดยสัด ส่ว นของเพศหญิง จะได้รับ การบรรจุง านมากกว่า เพศชายกล่าวคือผู้บ รรจุงานที่เป็น เพศหญิงมีสัดส่วนร้อยละ 52.41 (1,490 คน) ขณะที่เพศชายมีสัดส่วนร้อยละ 47.59 (1,353 คน) แผนภูมิ 22 ตาแหน่งงานว่าง/ผู้สมัครงาน/และการบรรจุงานในจังหวัดสตูล จาแนกตามเพศ ปี 2561 3,000

2,659

2,500 2,000 1,500 1,000 500

1,490

1,353 724 218

605 152

-

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล

“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ”์

28


ส าหรั บ ต าแหน่ ง งานว่ า งตามระดั บ การศึ ก ษา ปี 2561 นี้ พบว่ า นายจ้ า งและสถานประกอบการ มีความต้องการจ้างงานผู้จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาและต่ากว่า มากที่สุด จานวน 1,250 อัตรา รองลงมา ได้แก่ระดับมัธยมศึกษา จานวน 921 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 41.27 และ 30.41 ตามลาดับ ขณะที่ระดับปริญญาตรี มีตาแหน่งงานว่างรองรับน้อยที่สุดเพียง 162 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 5.35 สาหรับผู้สมัครงานปี 2561 นี้ ส่วนใหญ่เป็น ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจานวน 790 คน รองลงมาเป็นระดับปริญญาตรี จานวน 262 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.44 และ 19.71 ตามลาดับ ขณะที่ผู้สมัครงานระดับปริญญาโทมีน้อยที่สุดเพียง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.08 สาหรับ การบรรจุงาน พบว่า ผู้จ บการศึกษาระดับมัธยมศึกษาได้รับการบรรจุงานมากที่สุด โดยได้รับ การบรรจุงานทั้งสิ้น จานวน 1,305 คน รองลงมาเป็นระดับปริญญาตรี จานวน 726 คน คิดเป็นร้อยละ 45.90 และ 25.54 ตามลาดับ ขณะที่ระดับปริญญาโทมีลูกจ้างได้รับการบรรจุงานน้อยที่สุด จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.07 (แผนภูมิ 23) แผนภูมิ 23 ตาแหน่งงานว่าง/ผู้สมัครงาน/บรรจุงานในจังหวัดสตูล จาแนกตามระดับการศึกษา ปี 2561 1,400

1,305

1,250 1,200

921

1,000

790

800

726

696

600

504

400

306

234

162

262

200

42

1

2

-

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล

ด้า นอาชีพ พบว่า ปี 2561 นี ้ อาชีพ ที่มีตาแหน่ง งานว่า งสูง สุด 3 อัน ดับ แรก คือ 1) อาชีพ เสมีย น เจ้ าหน้ าที่ จ านวน 804 อั ตรา 2) อาชี พ งานพื้ นฐาน จ านวน 737 คน และ 3) พนั กงานบริ การ พนั กงานขาย ในร้า นค้า และตลาด จ านวน 719 อัตรา คิดเป็น ร้อยละ 26.54 24.33 และ 23.74 ตามล าดับ ขณะที่ อาชีพ ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง (แปรรูปขั้นพื้นฐาน) มีตาแหน่งงานว่างรองรับน้อยที่สุด จานวน 27 อัตรา หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.89 ส าหรั บ อาชี พ ที่ มี ผู้ ส มั ค รงานสู งสุ ด คื อ อาชี พ เสมีย น เจ้า หน้า ที ่ จ านวน 370 คน รองลงมาคือ อาชีพงานพื้นฐาน จานวน 362 คน คิดเป็นร้อยละ 27.84 และ 27.24 ตามลาดับ สาหรับอาชีพ ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ มีการสมัครงานน้อยที่สุด จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.08 ส่ ว นการบรรจุ งานมี การบรรจุ งานในอาชี พ เสมี ยน เจ้ าหน้ าที่ มากที่ สุ ด จ านวน 771 คน รองลงมาคื อ อาชี พ พนั กงานบริ การ พนั กงานขายในร้า นค้า และตลาด จานวน 696 คน หรื อ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 27.12 และ 23.25 ตามลาดับ และอาชีพ ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง (แปรรูปขั้นพื้นฐาน) มีการบรรจุพนั กงานเข้า ทางานน้อยที่สุด จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 0.84 (แผนภูมิ 24 และตารางภาคผนวกที่ 7)

“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ”์

29


แผนภูมิ 24 เปรียบเทียบข้อมูลตาแหน่งงานว่าง/ผู้สมัครงาน/การบรรจุงานในจังหวัดสตูล จาแนกตามอาชีพ ปี 2561 1000

804

800

771 719

737

696

661

600

370

400

207

223 200

33

1

31

94 24 92

362 275

258

98 27 19 24

117 98 38

263

159

0

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล

หากศึ กษาตามประเภทอุ ตสาหกรรมพบว่ าประเภทอุ ตสาหกรรมที่ มี ต าแหน่ งงานว่ างสู งสุ ด 3 อั นดั บแรก ในปี 2561 คื อ 1) การผลิ ต จ านวน 854 อั ต รา 2) การขายส่ ง การขายปลี ก การซ่ อ มแซมยานยนต์ รถจั ก รยานยนต์ จานวน 821 อั ต รา และ 3) การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและคมนาคม จานวน 359 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 28.19 27.10 และ 11.85 ตามลาดับ สาหรับอุตสาหกรรมองค์การระหว่างประเทศ และองค์การ ต่ า งประเทศอื่ น ๆ และสมาชิ ก มี ต าแหน่ งงานว่ า งรองรั บ น้ อ ยที่ สุ ด จ านวน 1 อั ต รา คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.03 ส่วนการบรรจุงาน พบว่าอุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานสูงสุด คือการขายส่ ง การขายปลี ก การซ่ อ มแซมยานยนต์ รถจั ก รยานยนต์ จ านวน 808 คน รองลงมาคื อการผลิ ต จ านวน 766 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 28.42 และ 26.94 ตามล าดับ ส าหรับอุตสาหกรรมองค์การระหว่างประเทศ และองค์การต่างประเทศอื่นๆ และสมาชิก มีการบรรจุ พนักงานเข้าทางานน้อยที่สุด จานวน 1 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.04

“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ”์

30


ตาราง 9 แสดงจานวนตาแหน่งงานว่างและการบรรจุงานจังหวัดสตูลจาแนกตามอุตสาหกรรม ปี 2561 ประเภทอุตสาหกรรม 1. เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 2. การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน 3. การผลิต 4. การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 5. การก่อสร้าง 6. การขายปลีก และขายส่ง การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์ 7. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 8. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 9. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 10. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 11. บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การใช้เช่า และบริการทางธุรกิจ 12. การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคม ภาคบังคับ 13. กิจกรรมวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 14. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 15. การศึกษา 16. การบริการด้านสุขภาพและงานด้านสังคมสงเคราะห์ 17. ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 18. การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 19. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 20. องค์การระหว่างประเทศ และองค์การต่างประเทศอื่นๆ และสมาชิก 21. ไม่ระบุประเภทอุตสาหกรรม รวม

ตาแหน่งงานว่าง อัตรา ร้อยละ 35 1.16 18 0.59 854 28.19 65 2.15 5 0.17 821 27.10 63 2.08 359 11.85 84 2.77 134 4.42 11 0.36

บรรจุงาน คน ร้อยละ 32 1.13 9 0.32 766 26.94 60 2.11 5 0.18 808 28.42 41 1.44 333 11.71 74 2.60 127 4.47 11 0.39

171

172

5.65

6.05

0 0.00 0 0.00 8 0.26 8 0.28 247 8.15 244 8.58 55 1.82 54 1.90 66 2.19 66 2.32 16 0.53 16 0.56 16 0.53 16 0.56 1 0.03 1 0.04 0 0.00 0 0.00 3,029 100.00 2,843 100.00

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล

“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ”์

31


ช่วงอายุ ของแรงงานที่ ต ลาดแรงงานต้ องการมากที่ สุด ในจังหวัด สตูล ภาพรวม ปี 2561 พบว่าเป็ น แรงงาน ในช่วงอายุ 18-24 ปี จานวน 1,225 อัตรา รองลงมาคือช่วงอายุ 25-29 ปี จานวน 516 อัตรา คิดเป็น ร้อยละ 40.44 และ 17.04 ตามลาดับ และช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีตาแหน่งงานว่างรองรับน้อยที่สุด จานวน 71 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 2.34 และผู้สมัครงานส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 18-24 ปี มากที่สุด จานวน 466 คน รองลงมาเป็น ผู้สมัครงานในช่วงอายุ 25-29 ปี จานวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 35.06 และ 22.81 ตามลาดับ ขณะเดียวกัน ผู้อยู่ในช่วงอายุ 30-39 ปี ได้รับการบรรจุงานสูงสุด จานวน 1,086 คน (38.20) รองลงมาคือช่วงอายุ 25-29 ปี จ านวน 587 คน (20.65) และแรงงานช่ วงอายุ 15-17 ปี ได้ รับการบรรจุ งานน้ อยที่ สุ ดเพี ยง จ านวน 21 คน คิ ดเป็ น ร้อยละ 0.74 (ปรากฏตามแผนภูมิ 25 และตารางภาคผนวกที่ 9) แผนภูมิ 25 การบรรจุงานจังหวัดสตูล จาแนกตามช่วงอายุ ปี 2561 -

%

%

%

-

%

16.25% -

, 38.20%

%

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล

2.3 แรงงานต่างด้าว จานวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานคงเหลือ ณ เดือนธันวาคม 2561 มีจานวน 2,246 คนดังนี้ 2.3.1 แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย ณ เดื อนธัน วาคม 2561 จั งหวัดสตู ลมี แรงงานต่ างด้ าวถู กกฎหมายคงเหลื อ ทั้ งสิ้ น 2,246 คน โดยส่ว นใหญ่เป็น แรงงานต่างด้าวพิสูจน์สัญชาติและได้รับอนุญาตทางาน จานวน 1,138 คน (ร้อยละ 50.67) รองลงมาคือ แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานตาม MOU จานวน 901 คน (ร้อยละ 40.12) แรงงาน ต่างด้าว ประเภทชั่ ว คราว (มาตรา 9) จ านวน 203 คน (ร้อ ยละ 9.04) และแรงงานต่ างด้าวที่ ส่ งเสริมการลงทุ น และ กฎหมายอื่นๆ (มาตรา 12) จานวน 4 คน (ร้อยละ 0.18)

“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ”์

32


แผนภูมิ 26 แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจังหวัดสตูล จาแนกตามประเภทการได้รับอนุญาตคงเหลือ ณ เดือนธันวาคม 2561 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

0

901

1,138

203 4

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล

หากพิจารณาตามสัญชาติของแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายประเภทชั่วคราว (ตามมาตรา9) จานวน 203 คน พบว่ามีแรงงานต่างด้าวสัญชาติฟิลิปปินส์ มากที่สุด จานวน 34 คน รองลงมาได้แก่สัญชาติจีน จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 16.75 และ 13.30 ตามลาดับ ทั้งนี้อาชีพที่แรงงานต่างด้าวดังกล่าวข้างต้นเข้ามาทางานมากที่สุด คือ 1) ผู้ ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ จ านวน 80 คน 2) ผู้ บัญญั ติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้ จัดการ ต่างๆ จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 39.41 และ 24.63 ตามลาดับ 2.3.2 แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย ส าหรั บ แรงงานต่ างด้ า วเข้ า เมื อ งผิ ด กฎหมาย ณ เดื อ นธั น วาคม 2561 คงเหลื อ 1,377 คน โดยเป็นแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติมติครม. (พม่า ลาว กัมพูชา) จานวน 1,374 คน และแรงงานต่างด้าวประเภท ชนกลุ่มน้อย จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 99.78 และ 0.22 ตามลาดับ 2.4 แรงงานไทยในต่างประเทศ สาหรับ ปี 2561 มีแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทางานต่างประเทศ จานวน 34 คน เป็ น เพศชาย จานวน 6 คน และเพศหญิ ง จานวน 14 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 58.82 และ 41.18 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาจากระดับการศึกษาของผู้ที่แจ้งความประสงค์เดินทางไปทางานต่างประเทศ ส่วนใหญ่ พบว่าเป็น ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 52.94 รองลงมาคือผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 26.47 ผู้จบการศึกษาระดับปวส. จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 14.71 และผู้จบการศึกษา ระดับประถมศึกษา จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.88 ในส่วนของการอนุญาตให้ไปทางานต่างประเทศ ปี 2561 (มกราคม– ธันวาคม 2561) พบว่ามีจานวน ทั้งสิ้น 40 คน หากพิจารณาตามวิธีการเดินทาง พบว่า ทั้งหมดเดินทางแบบ Re-Entry (การกลับไปทางานอีกครั้ง หนึ่ง โดยการต่ออายุสัญญามากที่สุด) แรงงานไทยในจังหวัดสตูลที่เดินทางไปทางานตามที่ได้รั บอนุญาต ภาพรวมปี 2561 พบว่า เดินทางไป ทางานใน 3 ภูมิภาค คือ ภูมิภาคเอเชีย จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ภูมิภาคตะวันออกกลาง จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 และ ภูมิภาคยุโรป จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50

“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ”์

33


2.5 การแนะแนวและส่งเสริมการมีอาชีพ กิจกรรมที่ดาเนินการอีกด้านหนึ่งของสานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล คือ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีงาน ทาในจังหวัดสตูล สาหรับปี 2561 มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีงานทารวม 5 กิจกรรม มีการจัดกิจกรรม ทั้ ง หมด 66 ครั้ ง ผู้ ได้ รั บ ประโยชน์ ร วม 4,334 คน กิ จ กรรมที่ จั ด ได้ แ ก่ แนะแนวอาชี พ จ านวน 52 ครั้ ง ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ จานวน 11 ครั้ง ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อผู้สูงอายุ /อบรมผู้รับงานไปทาที่ บ้านและประสานให้เกิดการรับงานไปทาที่บ้าน จานวนกิจกรรมละ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 78.78 16.66 และ 1.52 ตามล าดับ ทั้งนี้ เมื่อพิจ ารณาผู้ ไดรับ ประโยชน์แยกตามเพศพบว่า ผู้เข้าร่ วมกิจกรรมเพศหญิ งมีมากกว่า เพศชาย กล่าวคือ เพศหญิงมีร้อยละ 66.66 ขณะทีเ่ พศชายมีร้อยละ 33.34 ตาราง 10 กิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อส่งเสริมการมีงานทาในจังหวัดสตูล จาแนกตามประเภทกิจกรรม ปี 2561 (มกราคม – ธันวาคม 2561) ผู้ได้รับประโยชน์ (คน)

กิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อส่งเสริมการมีงานทา

จานวนครั้ง ที่จัดกิจกรรม

ชาย

หญิง

รวม

1. แนะแนวอาชีพ 2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อผู้สูงอายุ 4. อบรมผู้รับงาน/ผู้นากลุ่มรับงานไปทาที่บ้าน 5. ประสานให้เกิดการรับงานไปทาที่บ้าน รวม

52 11 1 1 1 66

1,172 273 0 0 0 1,445

2,453 401 7 14 14 2,889

3,625 674 7 14 14 4,334

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล

2.6 การส่งเสริมคนพิการให้มีงานทา รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยการกาหนดยุทธศาสตร์ และมาตรการรองรับเพื่อ ช่วยเหลือคนพิการให้มีอาชีพ มีงานทา มีรายได้เป็นของตนเอง ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม และภายใต้ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ได้กาหนดให้มีการจ้างงานคนพิการ ในระบบสัดส่วน โดยสถานประกอบการเอกชนที่ มี ลู กจ้ างตั้ งแต่ 100 คนขึ้ นไปต้ องรั บคนพิ การเข้ าท างานในอั ต ราส่ ว นลู ก จ้ า ง ทุก 100 คนต่อคนพิการ 1 คน หากสถานประกอบการใดไม่ป ระสงค์จะรับคนพิ การเข้าทางานจะต้องส่ งเงิน เข้ากองทุน ฟื้น ฟูสมรรถภาพคนพิการแทน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือให้คนพิการที่อยู่ในวัยแรงงานและมีศักยภาพ ได้มีงานท า มี อาชีพ ที่มั่ น คงและรายได้ที่ แน่น อน เพื่อน าไปสู่ การพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิตให้ ดี ขึ้นส าหรับ คนพิ การ ในจังหวัดสตูล ที่ขึ้นทะเบียนไว้ ณ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล มีจานวนทั้งสิ้น 8,843 คน สั ดส่ วนเพิ่ มขึ้ นจากไตรมาสก่ อน คิ ดเป็ นร้ อยละ 2.87 (ไตรมาสก่ อน มี จ านวนทั้ งสิ้ น 8,596 คน) เมื่ อพิ จารณา จานวนผู้พิการ แยกตามอาเภอพบว่ามีผู้พิการในอาเภอเมืองสตูลมากที่สุด จานวน 3,141 คน รองลงมาคืออาเภอละงู จานวน 1,911 คน คิดเป็นร้อยละ 35.52 และ 21.61 ตามลาดับ สาหรับอาเภอมะนังมีผู้พิการน้อยที่สุด จานวน 539 คน หรือ ร้อยละ 6.10

“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ”์

34


เมื่อพิจารณาจานวนคนพิการแยกตามประเภทของคนพิการพบว่าผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือ ทาง ร่างกายมีมากที่สุด จานวน 4,334 คน รองลงมาคือคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จานวน 1,717 คน หรือ ร้อยละ 49.01 และ 19.42 ตามลาดับ สาหรับผู้พิการทางออทิสติกมีน้อยที่สุด จานวน 54 คน หรือร้อยละ 0.61 ตารางที่ 11 จานวนผู้พิการจังหวัดสตูล แยกตามอาเภอและประเภทความพิการ ณ 31 ธันวาคม 2561 ประเภทความพิการ อาเภอ

ทางการ เห็น

ทางการได้ยิน หรือสื่อ ความหมาย

ทางการ เคลื่อนไหวหรือ ทางกาย

ทางจิตใจ หรือ พฤติกรรม

ทาง สติปญ ั ญา

ทางการ เรียนรู้

ทาง ออทิสติก

พิการ ซ้าซ้อน

รวม

เมืองสตูล ละงู ควนโดน ท่าแพ ควนกาหลง ทุ่งหว้า มะนัง รวม

170 145 48 37 65 47 37 549

720 306 168 181 158 94 90 1,717

1,500 937 479 417 345 372 284 4,334

165 161 55 46 33 62 21 543

318 213 98 132 110 86 63 1,020

49 16 11 8 5 9 15 113

25 13 7 2 6 1 54

194 120 45 49 56 20 29 513

3,141 1,911 911 872 778 691 29 8,843

ที่มา : สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล

ส าหรับ การรับ ผู ้พ ิก ารเข้า ท างานในสถานประกอบการจัง หวัด สตูล จากรายงานการปฏิบ ัติ ตามกฎหมายเรื่องการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ของส านักงานพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดสตูล ประจาปี 2561 ซึ่งกาหนดให้นายจ้างหรือสถานประกอบการนับจานวนลูกจ้างที่ไม่ใช่คนพิการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เพื่อคานวณคนพิการที่ต้องรับเข้าทางานในอัตราส่วนลูกจ้างที่มิใช่คนพิการทุกหนึ่ง ร้อยคนต่อคนพิ ก ารหนึ่ ง คน เศษของหนึ่ ง ร้ อ ยคนถ้ า เกิ น ห้ า สิ บ คนต้ อ งรั บ คนพิ ก ารเพิ่ ม อี ก หนึ่ ง คน ทั้ ง นี้ กรณี น ายจ้ า งหรื อ เจ้าของสถานประกอบที่มีสานักงานสาขาให้นับจานวนลูกจ้างรวมทุกสาขาเข้ากับสานักงาน ใหญ่ของนิติบุคคลด้วย พบว่าอัตราส่วนลูกจ้างที่เป็นคนพิการตามกฎหมายกาหนด คือ 100 : 1 การรับผู้พิการเข้าทางาน ในสถานประกอบการทั้ งสิ้ น 29 คน พบว่ามี ก ารรับ ผู้ พิ การเข้ าท างานทั้ งสิ้ น จ านวน 33 คน ทั้ งนี้ เป็ น ไปตาม หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดไว้โดยคิดเป็นร้อยละ 113.79% ตารางที่ 12 การรับผู้พิการเข้าทางานในสถานประกอบการจังหวัดสตูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลาดับ ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ชื่อสถานประกอบการ

จานวนลูกจ้าง ทั้งหมด ไม่รวมคนพิการ (ราย) 1,093 117 103 144 216 113 712 138 206 116 118

บริษัทผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จากัด บริษัทสตูลขนส่ง (2513) จากัด บริษัทฟาร์มชูสิน เตือนใจ 99 จากัด บริษัทปาล์มไทยพัฒนา จากัด บริษัทกว๋างเขิ่นรับเบอร์ (สตูล) จากัด บริษัทเค เอส พี พาราวู๊ด จากัด ห้างหุ้นส่วนจากัด พลายงาม พาราวู๊ด สหกรณ์อิบนูเอาฟ จากัด โรงเรียนอนุบาลมุสลิมศึกษา โรงเรียนมุสลิมศึกษา โรงเรียนอรุณศาสตร์วิทยามูลนิธิ รวม ที่มา : สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล

“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ”์

อัตราส่วนลูกจ้าง ที่เป็นคนพิการ 100:1 (ราย)

รับคนพิการเข้าทางาน ตามมาตรา 33 (ราย)

11 1 1 1 2 1 7 1 2 1 1 29

13 1 1 2 2 1 8 1 2 1 1 33 35


3) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ในรอบ ปี 2561 (มกราคม – ธันวาคม 2561) สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูลได้ดาเนินการฝึกอบรม พัฒ นาผู้ ใช้แรงงานในรูป แบบต่างๆ ได้แก่ การฝึกเตรียมเข้าทางาน การฝึกยกระดับฝี มือแรงงาน การทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงาน และการฝึกเสริมทักษะ เพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานไทยให้มีมาตรฐานทัดเทียมประเทศ ต่างๆ ขณะเดียวกันเป็นการพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยภาพรวมของการฝึก ต่างๆ ใน ปี 2561 (มกราคม – ธันวาคม 2561) ดังนี้ การฝึกเตรียมเข้าทางานในรอบ ปี 2561 มีจานวนทั้งสิ้น 158 คน หากพิจารณาตามกลุ่มอาชีพ พบว่ากลุ่ม อาชี พที่ มีการฝึกเตรี ยมเข้าท างานมี 3 กลุ่ มอาชีพ 3 อันดับแรกคือ 1) ช่างเครื่องกล จานวน 66 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 41.77 2) ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 22.15 และ 3) ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 19.62 มีผู้ผ่านการฝึก จานวน 74 คน และได้งานทา จานวน 46 คน นอกจากนั้น ยังอยู่ในระหว่างการฝึก สาหรับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ใน ปี 2561 จานวนทั้งสิ้น 1,064 คน อัตราการฝึกลดลงจากปีที่แล้ว กล่าวคือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.77 (ปี 2560 มีการฝึกยกระดับ จานวน 1,006 คน เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอาชีพที่ฝึก สู ง สุ ด 3 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ 1) ธุ ร กิ จ และบริ ก าร จ านวน 645 คน 2) ช่ างเครื่ อ งกล จ านวน 237 คน และ 3) ช่าง อุตสาหกรรมศิลป์ จานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 60.62 22.27 และ 11.47 ตามลาดับ สาหรับกลุ่มช่าง อุตสาหการ มีผู้เข้ารับการฝึกยกระดับน้อยที่สุด จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 1.88 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาผู้ผ่านการ ฝึกในปี 2561 พบว่า มีจานวน 1,002 คน คิดเป็นร้อยละ 94.17 แผนภูมิ 27 การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานในจังหวัดสตูล จาแนกตามกลุ่มอาชีพ ปี 2561 (มกราคม – ธันวาคม 2561) 700

645

600

592 551

500 400 300

237 231 237

200

122 122 122

100

20

20

20

40

37

36

0

ที่มา : สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ”์

36


นอกจากนี้ ส านั กงานพั ฒ นาฝี มือแรงงานสตูล ยั งได้ มี การฝึ กเสริมทั กษะให้ กั บผู้ สนใจ โดยใน ปี 2561 (มกราคม-ธันวาคม 2561) พบว่ามีผู้เข้ารับการฝึกเสริมทักษะทั้งสิ้น จานวน 221 คน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 พบว่ามีสัดส่วนลดลงเป็นจานวนมาก คิดเป็ นร้อยละ 78.93 และหากพิจารณากลุ่มอาชีพพบว่ามีการฝึก 3 กลุ่ม อาชี พ คื อ 1) กลุ่ ม ช่ างก่ อสร้ าง จ านวน 40 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 18.10 2) อุ ตสาหกรรมศิ ล ป์ จ านวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.27 และ 3) ธุรกิจและบริการ จานวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 60.63 เมื่อพิจารณาถึงผู้ผ่าน การฝึกพบว่ามีร้อยละ 99.55 นอกจากการฝึกอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานในรูปแบบต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว สานักงานพัฒ นาฝีมือ แรงงานสตูล ยังมีก ารทดสอบมาตรฐานฝีมือ แรงงานให้กับ ผู้ส นใจ โดยใน ปี 2561 มีผู้เข้า รับ การทดสอบ ทั้ง สิ้น 207 คน กลุ่มอาชีพที่มีผู้สนใจเข้าทดสอบ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จ านวน 87 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 42.02 2) กลุ่ ม ช่ า งเครื่ อ งกล จ านวน 60 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 28.99 3) กลุ่มธุรกิจและบริการ จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 28.99

4) การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ 4.1 การตรวจแรงงาน กระทรวงแรงงานนอกจากจะมีภ ารกิจ ด้า นการส่ง เสริม การมีง านท า การพัฒ นาฝีม ือ แรงงาน เพื่อ ยกระดับ ฝีมือ ให้เ ป็น ที่ย อมรับ ของตลาดแรงงาน และทัด เทีย มมาตรฐานสากลแล้ว อีก ภารกิจ หนึ่ง ที่ เกิดขึ้น ต่อเนื่องภายหลังการส่งเสริมให้คนมีงานทาแล้ว คือ ภารกิจด้านการคุ้มครองลูกจ้าง นายจ้างให้ได้รับ ความเป็น ธรรมในการจ้างงาน โดยสานักงานสวัส ดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สตูล หน่วยงานในสังกัด กระทรวงแรงงาน เป็น หน่ว ยงานที ่ม ีบ ทบาทในการคุ้ มครองผู้ ใช้แรงงานให้ ได้รับความเป็ นธรรมจากการจ้ างงาน ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเพื่อไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือให้มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันในอีกด้านหนึ่งก็ต้องผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมกับฝ่ายนายจ้าง กล่าวคือ ไม่โอนเอียงไปด้านใด ด้านหนึ่ง ทั้งนี้มาตรการที่จะช่วยให้ผู้ใช้แรงงานได้รับรายได้แ ละสวัส ดิก ารที่เป็น ธรรมเพีย งพอต่อ การดารงชีวิต รวมถึง ได้รับ การคุ้ม ครองแรงงานให้มีคุณ ภาพชีวิต ที่ดีขึ้น ได้คือ การตรวจ สถานประกอบการเพื่อให้ แน่ใจว่า ผู้ใช้แรงงานได้รับการปฏิบัติและดูแลตามกฎหมาย ขณะเดียวกันจะเป็นมาตรการในการกระตุ้นให้ส ถานประกอบการ เอาใจใส่ดูแลลูกจ้างของตนให้มากขึ้นอีกด้วย สาหรับ ปี 2561 (ช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561) สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล ได้ดาเนิ น การตรวจสถานประกอบการทั้งสิ้น 95 แห่ ง เมื่อเทียบกับ ปี 2560 ซึ่งมีการตรวจ จานวน 109 แห่ ง พบว่ามีอัตราการลดลง คิดเป็นร้อยละ 12.84 สาหรับลูกจ้างที่ได้รับการตรวจหรือการคุ้มครอง 2,366 คน จาแนก เป็นชาย 1,297 คน (ร้อยละ 54.82 ของลู กจ้างที่ผ่านการตรวจทั้งหมด) หญิง 1,069 คน (ร้อยละ 45.18 ของลูกจ้าง ที่ผ่านการตรวจทั้งหมด) ซึ่งสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก หากพิจารณา ขนาดของสถานประกอบการที่ ตรวจสู งสุ ด 3 อั นดั บแรก ได้ แก่ 1) ขนาด 10-19 คน จ านวน 26 แห่ ง 2) ขนาด 5-9 คน จานวน 22 แห่ง 3) 20-49 คน จานวน 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 27.37 23.16 และ 20.00 ตามลาดับ สาหรับ สถานประกอบการขนาด 100-299 คน มีการตรวจน้อยที่สุด จานวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.26 (ตาราง 14 และ ตารางภาคผนวกที่ 10)

“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ”์

37


ตาราง 13 เปรียบเทียบจานวนสถานประกอบการและลูกจ้างที่ผ่านการตรวจในจังหวัดสตูล ปี 2560 และ ปี 2561 สถานประกอบการ/ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ ปี 2560 ปี 2560 ขนาดสถาน สถานประกอบการ ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ สถานประกอบการ ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ ประกอบการ (แห่ง) (คน) (แห่ง) (คน) 1-4 คน 20 47 14 40 5-9 คน 33 217 22 154 10-19 คน 30 415 26 358 20-49 คน 15 435 19 545 50-99 คน 5 339 9 644 100-299 คน 6 781 5 625 300-499 คน 500-999 คน 1,000 คนขึ้นไป รวม 109 2,234 95 2,366 ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดสตูล

ในส่วนผลการตรวจพบว่าสถานสถานประกอบการในจังหวัดสตูลปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 90 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 94.74 ของจานวนสถานประกอบการที่ตรวจทั้งหมด และปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 5 แห่ง หรือ คิดเป็นร้อยละ 5.26 ขณะที่ ปี 2560 มีผลการตรวจพบว่าสถานประกอบการในจังหวัดสตูลปฏิบัติถูกต้องตาม กฎหมายร้อยละ 94.50 และปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ร้อยละ 5.50 ในส่วนของสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พบว่า ปี 2561 สานักงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ได้ตรวจดาเนินการออกคาสั่งให้ดาเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้จะ ดาเนินการในลักษณะใดจะพิจารณาตามความรุนแรงของปัญหา สาหรับการตรวจความปลอดภัยในการทางาน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานของลูกจ้าง นอกจากนี้การตรวจความปลอดภัยในการทางานยังเป็นอีกมาตรการหนึ่ง ที่ดาเนินการเพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้เจ้าของสถานประกอบการ เห็นความสาคัญและตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัย ในการท างาน เพราะหากการท างานมี ค วามปลอดภั ย ย่ อ มส่ งผลถึ งคุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดี ข องผู้ ใช้ แ รงงานตามมา เมื่อคนงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะทางานอย่างมีความสุข และจะส่งผลต่อผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นของสถานประกอบการ อันจะนาไปสู่ผลกาไรตามมานั่นเอง ใน ปี 2561 (ช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2561) สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล ได้ดาเนินการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการทั้งสิ้น 79 แห่ง ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจทั้งสิ้น 2,886 คน โดย ปี 2561 นี้ มีการตรวจเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 61.22 (ปี 2560 มีการตรวจ 49 แห่ง) ขณะที่สัดส่วนของ ลูกจ้างที่ได้รับการดูแลคุ้มครองด้านความปลอดภัยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 43.94

“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ”์

38


ตาราง 14 เปรียบเทียบการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการ จาแนกตามขนาดสถานประกอบการ ปี 2560 และ ปี 2561 ปี 2560 สปก.ที่ผ่านการตรวจ ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ (แห่ง) (คน) 1-4 คน 1 1 5-9 คน 13 83 10-19 คน 17 219 20-49 คน 10 307 50-99 คน 4 272 100-299 คน 3 432 300-499 คน 500-999 คน 1 691 1,000 คนขึ้นไป รวม 49 2,005 ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดสตูล ขนาด สปก.

ปี 2561 สปก.ที่ผ่านการตรวจ ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ (แห่ง) (คน) 8 24 14 110 27 380 16 491 9 670 4 520 1 691 79 2,886

ในส่วนผลการตรวจภาพรวม ปี 2561 (มกราคม-ธันวาคม 2561) พบว่าสถานประกอบการในจังหวัดสตูล สามารถปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย จานวน 77 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 97.47 ตาราง 15 เปรียบเทียบการตรวจความปลอดภัยกับการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัย ปี 2560 และ ปี 2561 ปี 2560 สปก.ที่ผ่านการตรวจ สปก.ที่ปฏิบัติถกู ต้อง (แห่ง) (แห่ง) 1-4 คน 1 1 5-9 คน 13 13 10-19 คน 17 14 20-49 คน 10 6 50-99 คน 4 2 100-299 คน 3 3 300-499 คน 500-999 คน 1 1 1,000 คนขึ้นไป รวม 49 40 ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดสตูล ขนาด สปก.

“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ”์

ปี 2561 สปก.ที่ผ่านการตรวจ สปก.ที่ปฏิบัติถกู ต้อง (แห่ง) (แห่ง) 8 8 14 13 27 27 16 15 9 9 4 4 1 1 79 77

39


ประเภทอุต สาหกรรมที่มีส ถิติก ารตรวจความปลอดภัย สูง สุด 3 อัน ดับ แรก ในปี 2561 ได้แ ก่ 1) สาขาโรงแรมและภัต ตาคาร จ านวน 29 แห่ ง 2) ธุ รกิ จการขายส่ ง การขายปลี ก การซ่ อมแซมยานยนต์ รถจั กรยานยนต์ ของใช้ส่ วนบุ คคล จ านวน จานวน 24 แห่ ง 3) สาขาการผลิ ต จ านวน 10 แห่ ง คิดเป็ นร้อยละ 36.71 30.38 และ 12.66 ตามล าดั บ ส าหรั บอุ ตสาหกรรมการท าเหมื องแร่ และเหมื องหิ น / การไฟฟ้ า ก๊ าซ และ การประปา / กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคมฯ จานวนอุตสาหกรรมละ 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.27 ตาราง 16 ผลการตรวจความปลอดภัยในการทางานในจังหวัดสตูล จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรมปี 2561 (มกราคม – ธันวาคม 2561) ประเภทอุตสาหกรรม

สปก.ที่ผ่านการตรวจ

1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 2. การประมง 3. การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน 4. การผลิต 5. การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 6. การก่อสร้าง 7. การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ ฯลฯ 8. โรงแรมและภัตตาคาร 9. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม 10. กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าฯ 11. กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคมฯ รวม

2 2 1 10 1 2 24 29 5 2 1 79

ผลการตรวจ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 2 2 1 10 1 2 23 1 29 4 1 2 1 77 2

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล

การด าเนิ น การของเจ้ า หน้ า ที่ ส าหรั บ สถานประกอบการที่ ป ฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามกฎ หมาย ความปลอดภั ย จะมี ลั ก ษณะเดี ย วกับ การตรวจคุ้ ม ครองแรงงานที่ ก ล่ าวมาแล้ ว คื อ หากพบสิ่ งที่ พิ จารณาแล้ ว เห็นว่าเกิดความไม่ปลอดภัยจะดาเนินการตามความรุนแรงของปัญหา ได้แก่ การให้คาแนะนาในวิธีการปฏิบัติ ที่ถูกต้องการออกคาสั่งให้ส่งเอกสาร เรียกพบ ปรับ ปรุง หรือหยุดการใช้เครื่องจักร รวมทั้งการส่งเรื่องดาเนินคดี ทั้งนี้ บางแห่ งอาจมี การด าเนิ น คดีมากกว่า 1 เรื่อง ส าหรับ ปี 2561 (มกราคม-ธันวาคม 2561) จังหวัดสตู ล มีสถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้ องตามกฎหมายความปลอดภัย จานวน 77 แห่ง (ร้อยละ 97.41) และปฏิบัติ ไม่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัย จานวน 2 แห่ง (ร้อยละ 2.53) 4.2 การประสบอันตราย/เจ็บป่วยจากการทางาน ส าหรั บ การประสบอั น ตราย หรือ เจ็บ ป่ ว ยเนื่ อ งจากการท างานในรอบ ปี 2561 (เดื อ นมกราคมธัน วาคม 2561) พบว่าการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน มีทั้งสิ้น 173 ราย เมื่อเทียบกับ ปี 2560 พบว่ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 10.90 (ปี 2560 มีการประสบอันตรายฯ จานวน 156 ราย) และ เมื่อพิจารณาสถิติ ของขนาดสถานประกอบการประสบอันตรายฯ สู งสุด พบว่า เป็นสถานประกอบการขนาด 101-200 คน จานวน 51 คน รองลงมาคือสถานประกอบการขนาด 501-1,000 คน จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 29.48 และ 20.23 ตามลาดับ ขณะที่สถานประกอบการขนาด 201-500 คน มีการประสบอัน ตรายของลูกจ้าง น้อยที่สุด จานวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.62

“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ”์

40


แผนภูมิ 28 ผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานในจังหวัดสตูล จาแนกตามขนาดสถานประกอบการ ปี 2561 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

51

35

28 17 14

10

10

-

-

-

-

8

-

-

-

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล

เมื่อพิจารณาผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน 173 คน ตามประเภทความร้ายแรง พบว่ า ส่ ว นใหญ่ จ ะหยุ ด งานเกิ น 3 วั น กล่ า วคื อ มี ร้ อ ยละ 67.63 (จ านวน 117 คน) หยุ ด งานไม่ เกิ น 3 วั น จานวน 54 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 31.21 และตาย/สูญเสียอวัยวะ จานวนความร้ายแรงละ 1 คน หรือคิดเป็น ร้อยละ 0.58 ทั้งนี้ลูกจ้างสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 35,000 บาท หากเจ็บป่วย รุนแรงสามารถเบิกจ่ายเพิ่มได้ตามความจาเป็นแต่ไม่เกิน 200,000 บาท กรณีที่ลูกจ้างต้องหยุดพักรักษาตัวจะ ได้รับเงินค่าทดแทน ซึ่งคิดจาก 60% ของค่าจ้างต่อเดือนตามระยะเวลาที่แพทย์กาหนด โดยจะได้รับเป็นราย เดือนเป็ น ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน (ทั้งนี้ต้องหยุดงานติดต่อกันเกิน 3 วัน) ทั้งนี้ จะสั งเกตได้ว่าการประสบ อันตรายในการทางานของสถานประกอบการในจังหวัดสตูล ไม่มีความร้ายแรงงานถึงขั้นตาย สูญหาย หรือสูญเสีย อวัยวะแต่อย่างใด แผนภูมิ 29 การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานในจังหวัด จาแนกตามประเภทผลการประสบอันตราย ปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 117

120 100

106

88

80

49

60 40

54

35

20

1

1

0

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล

“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ”์

41


ส าหรั บ สาเหตุ ก ารประสบอั น ตรายเนื่ อ งจากการท างานสู งสุ ด 3 อั น ดั บ แรกในรอบปี 2561 ได้ แ ก่ 1) วั ตถุ ห รื อ สิ่ งของพั งทลายหล่ น ทั บ จ านวน 70 ราย 2) วั ตถุ ห รือ สิ่ งของตั ด /บาด/ทิ่ ม แทง จ านวน 46 ราย 3) วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน จานวน 15 ราย เป็นร้อยละ 40.46 26.59 และ 8.67 ของสาเหตุการประสบ อันตรายทั้งหมด แผนภูมิ 30 สาเหตุการประสบอันตรายเนื่องจากการทางาน ปี 2561 80

70 70 60

46

50 40 30 20

8 10

5

15

9

7 1

1

4

1

3

1

2

0

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล

4.3 การสวัสดิการแรงงาน กิ จ กรรมที่ ช่ ว ยสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ใ ช้ แ รงงานมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น นอกเหนื อ จากการตรวจ สถานประกอบการ เพื่อให้การคุ้มครองให้ผู้ใช้แรงงานตามที่ได้กล่าวมาแล้ว สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสตูล ยังมีการส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบการโดย ปี 2561 (มกราคม – ธันวาคม 2561) สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ดาเนินการส่งเสริม และให้สถานประกอบการจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง หรือผู้ใช้แรงงาน รวมถึงนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการ 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมส่งเสริมและให้บริการด้าน สวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนด จานวน 71 แห่ง ลูกจ้างที่ได้รับประโยชน์ จานวน 2,042 คน และกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน จานวน 102 ครั้ง ลูกจ้างที่ได้รับประโยชน์ จานวน 2,498 คน

“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ”์

42


4.4 การเลิกจ้างแรงงาน สานักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล รายงานสถานการณ์เลิ กจ้าง ปี 2561 จานวนทั้งสิ้น 7 แห่ง ลูกจ้าง ถูกเลิกจ้าง 91 คน สถานประกอบการที่ถูกเลิกจ้างดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดต่ากว่า 10 คน เลิกกิจการจานวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 71.42 ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง จานวน 32 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 35.16 สถานประกอบการขนาด 20-49 คน เลิกกิจการจานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 14.29 ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง จานวน 15 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 16.48 และสถานประกอบการขนาด 50-99 คน เลิกกิจการจานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 14.29 ลูกจ้างทีถ่ ูกเลิกจ้าง จานวน 21 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 23.09 แผนภูมิ 31 สถานประกอบการที่เลิกจ้าง/ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง ในจังหวัดสตูล ปี 2561 35

32

30 25 21

20

15

15 10 5

5

1

1

0

-

-

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล

5) การประกันสังคม ภารกิจด้านการประกันสังคมเป็นอีกภารกิจที่กระทรวงฯ โดยสานักงานประกันสังคมจังหวัด มีหน้าที่ต้อง ดู แ ลผู้ ใช้ แ รงงาน เพื่ อ ให้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น และมี ห ลั ก ประกั น ชี วิ ต ที่ มั่ น คงเมื่ อ ยามชราอี ก ด้ ว ย ข้ อ มู ล ณ เดือนธันวาคม 2561 พบว่าพบว่ามีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมทั้งสิ้น 933 แห่ง ผู้ประกันตน ทั้งสิ้น 13,739 คน ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดต่ากว่าหรือเท่ากับ 10 คน จานวน 665 แห่ง รองลงคือ สถานประกอบการขนาด 11-20 คน จ านวน 132 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 71.28 และ 14.15 ตามล าดั บ ขณะที่สถานประกอบการขนาด 1,000 คนขึ้นไป มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนฯ น้อยที่สุด จานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.11 (รายละเอียดปรากฏตามตาราง 17) ตาราง 17 จานวนสถานประกอบการและลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมในจังหวัดสตูล ณ เดือนธันวาคม 2561 ขนาด สปก. <= 10 คน 11-20 คน 21-50 คน 51-100 คน 101-200 คน 201-500 คน 501-1000 คน > 1,000 คนขึ้นไป รวม ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล

สปก. (แห่ง) 665 132 78 38 13 4 2 1 933

ผปต. (คน) 1,978 1,781 2,348 2,537 1,609 1,278 1,094 1,114 13,739

ปัจจุบันจังหวัดสตูล มีสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมที่เป็นสถานพยาบาลของรัฐบาล จานวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเมืองสตูล โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาทพัทลุง และโรงพยาบาลตรัง

“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ”์

43


ในด้านสถานะเงินกองทุนพบว่า ปี 2561 สถานะของเงินกองทุนประกันสังคม มีเงินเข้ากองทุน จานวน 145,200,412.92 บาท ซึ่งมีอัตราการใช้บ ริการของกองทุนประกันสังคม พิจารณาตามประเภทของประโยชน์ ทดแทน 7 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน พบว่าจานวน ครั้งของผู้ใช้บริการมีทั้งสิ้น 12,215 ครั้ง สาหรับ ประเภทประโยชน์ ท ดแทนที่ ผู้ ประกันตนใช้บ ริการสู งสุ ด 3 อันดับ แรก ดังนี้ 1) กรณี เจ็บป่วย จานวน 6,699 ราย 2) กรณี คลอดบุ ตร จ านวน 1,688 ราย 3) กรณี ว่างงาน จานวน 1,607 ราย คิ ดเป็ นร้อยละ 54.84 13.82 และ 13.16 ตามลาดับ ขณะที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีตายมีน้อยที่สุด จานวน 85 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.70 แผนภูมิ 32 ผู้ประกันตนในจังหวัดสตูล ที่ใช้บริการกองทุนประกันสังคม จาแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน ปี 2561 7,000

6,699

6,000 5,000 4,000

3,000 2,000

1,267

1,688

261

1,000

1,607 608

85

-

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล

หากพิ จ ารณาตามปริ ม าณการจ่ า ยเงิ น ประเภทประโยชน์ ท ดแทน จะพบ ว่ า มี ก ารจ่ า ยเงิ น ทั้ ง สิ้ น 76,642,449.72 บาท โดยกรณี ว่ า งงาน มี ก ารจ่ า ยเงิ น สู ง สุ ด จ านวน 32,524,595.00 บาท รองลงมาได้ แ ก่ กรณี ค ลอดบุ ต ร จ านวน 22,798,142.00 บาท คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 42.44 และ 29.75 ตามล าดั บ ขณะที่ จ่ า ย ในประเภททุพพลภาพน้อยที่สุด จานวน 144,137.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.19 แผนภูมิ 33 การจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนจังหวัดสตูล (เนื่องจากการทางาน) จาแนกตามประเภทความร้ายแรง ปี 2561 35,000,000.00

32,524,595.00

30,000,000.00 25,000,000.00

22,798,142.00

20,000,000.00

13,375,717.80

15,000,000.00 10,000,000.00

5,000,000.00 0.00

3,307,363.80

3,986,094.12 144,137.00

506,400

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล “สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ”์

44


ประเภทสถานประกอบการที่อยู่ในข่ายของกองทุนเงินทดแทน ณ เดือนธันวาคม 2561 ที่มีมากที่สุ ด 3 อันดับแรก คือ 1) ประเภทกิจการอื่นๆ จานวน 481 แห่ง 2) ประเภทการค้า จานวน 287 แห่ง 3) ประเภท อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ จานวน 44 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 51.55 30.76 และ 4.72 ตามลาดับ

“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ”์

45


ตารางภาคผนวก


ตาราง 1 จานวนประชากรจาแนกตามสถานภาพแรงงาน ปี 2556 - ปัจจุบัน สถานภาพแรงงาน ประชากรรวม ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 1. ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน 1.1 กำลังแรงงำนปัจจุบัน 1.1.1 ผู้มีงำนทำ 1.2.2 ผู้ว่ำงงำน 1.3 กำลังแรงงำนทีร่ อฤดูกำล 2. ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน 2.1 ทำงำนทีบ่ ้ำน 2.2 เรียนหนังสือ 2.3 อื่นๆ ประชากรอายุต่ากว่า 15 ปี

ค่าเฉลี่ย ปี 2556 303,292 232,306 167,933 167,921 167,158 763 12 64,373 25,402 15,662 23,308 70,986

ค่าเฉลี่ย ปี 2557 278,584 208,986 152,820 152,820 150,571 2,249 56,166 21,829 12,492 21,845 69,598

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดสตูล หมายเหตุ : ปี 2556 คานวณค่าเฉลี่ยจากไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 3 (เดือนมกราคม-กันยายน 2556)

ค่าเฉลี่ย ปี 2558 279,504 210,049 150,949 150,674 148,338 2,336 275 59,101 23,044 12,606 23,451 69,455

ค่าเฉลี่ย ปี 2559 280,861 211,725 149,593 149,131 147,145 1,986 463 62,140 22,808 13,214 26,118 69,136

ค่าเฉลี่ย ปี 2560 282,195 213,494 150,607 149,906 147,295 2,611 701 62,887 22,731 12,659 27,497 68,701

ค่าเฉลี่ย ปี 2561 283,905 215,573 151,279 150,313 148,003 2,310 966 64,294 23,380 13,407 27,507 68,332


ตาราง 2 ผู้มงี านทาจังหวัดสตูล จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เฉลีย่ ปี 2561 (มกราคม-ธันวาคม 2561) ประเภทอุตสาหกรรม 1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ 2. การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน 3. การผลิต 4. การไฟฟ้า ก๊าซ และไอน้า 5. การจัดหาน้า บาบัด น้าเสีย 6. การก่อสร้าง 7. การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน 8. การขนส่ง สถานทีเ่ ก็บสินค้า และการคมนาคม 9. โรงแรม และ ภัตตาคาร 10.ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 11. การเป็นสื่อกลางทางการเงินและประกันภัย 12. กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และกิจกรรมทางธุรกิจ 13.กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค 14.การบริหารและการสนับสนุน 15. การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ รวมทัง้ การประกันสังคมภาคบังคับ 16. การศึกษา 17. งานด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ 18.ศิลปะความบันเทิงนันทนาการ 19. กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคม และการบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 20. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 21. องค์การระหว่างประเทศและองค์การต่างประเทศอื่นๆ และสมาชิก รวม ทีม่ า : สานักงานสถิติจังหวัดสตูล

ชาย 49,458 36 5,621 362 87 5,196

เฉลี่ยปี 2561 (มกราคม-ธันวาคม 2561) หญิง 25,662 0 4,920 104 25 164

รวม 75,120 36 10,541 466 112 5,360

10,995

11,695

22,690

1,263 2,212 75 730 251 328 595

134 7,295 54 599 200 95 263

1,397 9,507 129 1,329 451 423 858

4,018

2,361

6,379

2,775 858 333 518 39 0 85,750

3,895 3,064 640 622 438 23 62,253

6,670 3,922 973 1,140 477 23 148,003


ตาราง 3 ผู้มงี านทาจังหวัดสตูล จาแนกตามอาชีพและเพศ ปี 2556 -ปัจจุบัน ประเภทอาชีพ 1. ผู้บญ ั ญัติกฏหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้จัดการ 2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 3. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง 4. เสมียน 5. พนักงานบริการและพนักงานขายในร้านค้า และตลาด 6. ผู้ปฏิบตั ิงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง 7. ผู้ปฏิบตั ิงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 8. ผู้ปฏิบตั ิการโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบตั ิงานด้านการประกอบ 9. อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ 10. คนงานซึ่งมิได้จาแนกไว้ในหมวดอื่น รวม ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดสตูล

ค่าเฉลี่ย ปี 2556 4,632 9,563 5,915 3,699 28,974 78,597 14,782 5,117 15,800 79 167,158

ค่าเฉลี่ย ปี 2557 3,311 7,659 5,033 2,930 27,324 76,888 12,297 4,591 10,538 150,571

ค่าเฉลี่ย ปี 2558 3,558 8,396 5,117 4,309 27,575 68,256 12,220 6,029 12,878 148,338

ค่าเฉลี่ย ปี 2559 3,091 8,792 5,565 4,156 28,640 67,365 12,307 5,015 12,216 147,147

ค่าเฉลี่ย ปี 2560 2,153 7,635 4,970 3,399 28,721 71,858 8,887 5,466 14,206 0 147,295

-

ค่าเฉลี่ย ปี 2561 3,044 7,837 4,578 4,663 28,459 69,586 9,531 6,254 14,051 0 148,003


ตาราง 4 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปทีม่ งี านท่า จ่าแนกตามระดับการศึกษาทีส่ ่าเร็จ ปี 2556 - ปัจจุบัน ระดับการศึกษา 1. ไม่มกี ารศึกษา 2. ต่่ากว่าประถมศึกษา 3. ประถมศึกษา 4. มัธยมศึกษาตอนต้น 5. มัธยมศึกษาตอนปลาย - สายสามัญ - สายอาชีวศึกษา - สายวิชาการศึกษา 6. มหาวิทยาลัย - สายวิชาการ - สายวิชาชีพ - สายวิชาการศึกษา 7. อื่นๆ 8. ไม่ทราบ รวม ที่มา : ส่านักงานสถิติจังหวัดสตูล

ค่าเฉลี่ย ปี 2556 4,586 29,313 51,383 26,715 28,062 24,164 3,886 12 26,884 12,320 8,430 6,134 69 146 166,943

ค่าเฉลี่ย ปี 2557 4,182 26,492 43,110 24,721 55,503 25,435 1,210 36 58,030 13,657 6,882 4,293 494 59 212,591

ค่าเฉลี่ย ปี 2558 4,516 26,135 38,855 23,218 28,012 24,538 3,420 55 27,303 15,772 7,087 4,444 284 16 150,571

ค่าเฉลี่ย ปี 2559 3,515 24,042 37,146 34,186 27,491 23,647 3,844 30,727 18,744 6,651 5,332 39 148,338

ค่าเฉลี่ย ปี 2560 4,053 20,779 44,724 23,013 25,623 22,047 3,424 152 28,850 17,026 7,131 4,693 33 220 147,295

ค่าเฉลี่ย ปี 2561 3,007 23,500 37,750 24,486 28,211 23,845 4,357 9 30,985 19,318 6,630 5,037 64 0 148,003


ตาราง 5 จานวนผู้มงี านทา ทีอ่ ยู่ในแรงงานนอกระบบจังหวัดสตูล จาแนกตามอุตสาหกรรมและเพศ ปี 2561 ประเภทอุตสาหกรรม

รวม

ชาย

หญิง

ภาคเกษตร 1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้

51,941

34,324

17,617

4,744 1,885 13,152 423 6,592 41 347 250 205 504 576 421 433 46 81,560

2,318 1,836 5,999 423 1,901 41 311 26 374 159 47,712

2,426 49 7,153 4,691 36 250 205 478 576 47 274 46 33,848

นอกภาคเกษตร 2. การผลิต 3. การก่อสร้าง 4. การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ 5. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม 6. ที่พกั แรมและบริการด้านอาหาร 7. กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและกิจกรรมทางธุรกิจ 8. กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค 9. กิจกรรมการบริหาร 10. บริหารราชการและป้องกันประเทศ 11. การศึกษา 12. ด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ 13. ศิลปะ บังเทิง 14. กิจกรรมบริการอื่นๆ 14. การจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล รวม ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดสตูล


ตาราง 6 จานวนตาแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดสตูล จาแนกตามการศึกษา ปี 2561 (มกราคม-ธันวาคม 2561) ตาแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน บรรจุงาน วุฒิการศึกษา (อัตรา) (คน) (คน) ประถมศึกษาและต่ากว่า 1,250 42 306 มัธยมศึกษา 921 790 1,305 ปวช./ปวส./อนุปริญญา 696 234 504 ปริญญาตรี 162 262 726 ปริญญาโท 0 1 2 รวม 3,029 1,329 2,843 ทีม่ า : สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล


ตาราง 7 จานวนตาแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดสตูล จาแนกตามอาชีพ ปี 2561 (มกราคม-ธันวาคม 2561) ประเภทอาชีพ 1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ 2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 3. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานทีเ่ กี่ยวข้อง 4. เสมียน เจ้าหน้าที่ 5. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด 6. ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง (แปรรูปขั้นพืน้ ฐาน) 7. ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ 8. ผู้ปฏิบตั ิงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบตั ิงานด้านการประกอบการ

9. อาชีพงานพืน้ ฐาน 10. ผู้ฝึกงาน รวม ทีม่ า : สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล

ตาแหน่งงานว่าง (อัตรา) 33 94 223 804 719 27 117 275 737 0 3,029

ผู้ลงทะเบียน สมัครงาน (คน) 1 24 98 370 258 19 38 159 362 0 1,329

บรรจุงาน (คน) 31 92 207 771 696 24 98 263 661 0 2,843


ตารางที่ 8 แสดงจานวนตาแหน่งงานว่างและการบรรจุงานจังหวัดสตูล จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ปี 2561 (มกราคม - ธันวาคม 2561) ประเภทอุตสาหกรรม

1. เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 2. การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน 3. การผลิต 4. การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 5. การก่อสร้าง 6. การขายปลีก และขายส่ง การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์ 7. ทีพ่ ักแรมและบริการด้านอาหาร 8. การขนส่ง สถานทีเ่ ก็บสินค้าและการคมนาคม 9. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 10. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 11. บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การใช้เช่า และบริการทางธุรกิจ 12. การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ รวมทัง้ การประกันสังคมภาคบังคับ 13. กิจกรรมวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 14. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 15. การศึกษา 16. การบริการด้านสุขภาพและงานด้านสังคมสงเคราะห์ 17. ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 18. การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 19. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 20. องค์การระหว่างประเทศ และองค์การต่างประเทศอื่นๆ และสมาชิก 21. ไม่ระบุประเภทอุตสาหกรรม รวม ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล

ตาแหน่งงานว่าง อัตรา ร้อยละ

อัตรา

ร้อยละ

35 18 854 65 5 821 63 359 84 134 11 171 0 8 247 55 66 16 16 1 0 3,029

32 9 766 60 5 808 41 333 74 127 11 172 0 8 244 54 66 16 16 1 0 2,843

1.13 0.32 26.94 2.11 0.18 28.42 1.44 11.71 2.60 4.47 0.39 6.05 0.00 0.28 8.58 1.90 2.32 0.56 0.56 0.04 0.00 100.00

1.16 0.59 28.19 2.15 0.17 27.10 2.08 11.85 2.77 4.42 0.36 5.65 0.00 0.26 8.15 1.82 2.19 0.53 0.53 0.03 0.00 100.00

บรรจุงาน


ตารางที่ 9 แสดงการบรรจุงานจาแนกตามอายุ ปี 2561 (มกราคม - ธันวาคม 2561) ช่วงอายุ 15-17 18-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 ปีขึ้นไป รวม ทีม่ า : สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล

ตาแหน่งงานว่าง อัตรา ร้อยละ 380 12.55 1,225 40.44 516 17.04 346 11.42 269 8.88 222 7.33 71 2.34 3,029 100.00

ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน อัตรา ร้อยละ 21 1.58 466 35.06 303 22.81 279 20.99 158 11.89 69 5.19 33 2.48 1,329 100.00

บรรจุงาน อัตรา 21 476 587 1086 462 182 29 2,843

ร้อยละ 0.74 16.74 20.65 38.20 16.25 6.40 1.02 100.00


ตาราง 10 การตรวจแรงงานในจังหวัดสตูล จาแนกตามขนาดสถานประกอบการ ปี 2561 (มกราคม-ธันวาคม 2561) ขนาด สปก. 1-4 คน 5-9 คน 10-19 คน 20-49 คน 50-99 คน 100-199 คน 200-499 คน 500-999 คน 1,000 คนขึ้นไป รวม

สถานประกอบการ ทีผ่ ่านการตรวจ (แห่ง) 14 22 26 19 9 5 95

ลูกจ้างทีผ่ ่านการตรวจ (คน) ชาย

หญิง

เด็ก

รวม

12 79 172 294 394 346 1,297

28 75 186 251 250 279 1,069

-

40 154 358 545 644 625 0 0 0 2,366

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล

ผลการตรวจ (แห่ง)

การดาเนินการของเจ้าหน้าที่ ออกหนังสือ ออกคาสั่ง เปรียบเทียบ ส่งเรื่อง ปฏิบัตถิ ูกต้อง ปฏิบัตไิ ม่ถูกต้อง แนะนา เชิญพบ ให้ดาเนินการ ปรับ ดาเนินคดี 14 22 24 2 2 17 2 2 9 4 1 1 90 5 5 -


ตาราง 11 การตรวจความปลอดภัยในการทางานในจังหวัดสตูล จาแนกตามขนาดสถานประกอบการ ปี 2561 (มกราคม-ธันวาคม 2561) ขนาด สถานประกอบการ สถานประกอบการ ทีผ่ ่านการตรวจ (แห่ง) 1-4 คน 8 5-9 คน 14 10-19 คน 27 20-49 คน 16 50-99 คน 9 100-199 คน 4 200-499 คน 500-999 คน 1 1,000 คนขึ้นไป รวม 79

ลูกจ้างทีผ่ ่านการตรวจ (คน) ชาย

ผลการตรวจ (แห่ง)

หญิง

เด็ก

รวม

ปฏิบัตถิ ูกต้อง

15 9 63 47 185 195 274 217 443 227 288 232 370 321 1,638 1,248

-

24 110 380 491 670 520 0 691 0 2,886

8 13 27 15 9 4 1 77

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล หมายเหตุ : สถานประกอบกิจการแต่ละแห่งที่ปฏิบตั ิไม่ถูกต้อง อาจมีการดาเนินการของเจ้าหน้าที่มากกว่า 1 กรณี

การดาเนินการของเจ้าหน้าที่ ออกหนังสือ ออกคาสั่ง เปรียบเทียบ ส่งเรื่อง ปฏิบัตไิ ม่ถูกต้อง แนะนา เชิญพบ ให้ปรับปรุง ปรับ ดาเนินคดี 1 1 1 1 2 2 -


ตาราง 12 การตรวจความปลอดภัยในการทางานในจังหวัดสตูล จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ปี 2561 (มกราคม-ธันวาคม 2561) ประเภทอุตสาหกรรม 1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 2. การประมง 3. การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน 4. การผลิต 5. การไฟฟ้า ก๊าช และการประปา 6. การก่อสร้าง 7. การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ ฯลฯ 8. โรงแรม และภัตตาคาร 9. การขนส่ง สถานทีเ่ ก็บสินค้า และการคมนาคม 10. การเป็นสื่อกลางทางการเงิน 11. กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าฯ 12. การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ ฯลฯ 13. การศึกษา 14. งานด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ 15. กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคมฯ 16. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 17. องค์การระหว่างประเทศ อื่นๆ และสมาชิก 18. ไม่ทราบ รวม

สปก. ลูกจ้าง ผลการตรวจ (แห่ง) การดาเนินการของเจ้าหน้าที่ ทีผ่ ่านการตรวจ ทีผ่ ่านการตรวจ ปฏิบัติ ปฏิบัติ ออกคาสั่ง แนะนา ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง (แห่ง) (คน) ส่งเอกสาร พบ ปรับปรุง หยุดการใช้เครื่องจักร 2 106 2 2 38 2 1 68 1 10 1272 10 1 39 1 2 106 2 24 23 537 1 1 625 29 29 5 77 4 1 1 2 14 2 1 4 1 79 2,886 77 2 2 -

ทีม่ า : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล หมายเหตุ : สถานประกอบกิจการแต่ละแห่งทีป่ ฏิบัติไม่ถูกต้อง อาจมีการดาเนินการของเจ้าหน้าทีม่ ากกว่า ๑ กรณี

ส่งเรื่อง ดาเนินคดี -


ตาราง 13 การจดทะเบียนของนิตบิ ุคคลตั้งใหม่ตามหมวดธุรกิจจังหวัดสตูล ปี 2561 (มกราคม-ธันวาคม 2561) ประเภทอุตสาหกรรม 1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 2. การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน 3. การผลิต 4. การไฟฟ้า ก๊าช ไอน้าและระบบการปรับอากาศ 5. การจัดการน้าเสียและของเสีย รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 6. การก่อสร้าง 7. การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล ฯ 8. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 9. ที่พกั แรมและการบริการด้านอาหาร 10. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 11. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 12. กิจการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 13. กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 14. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 15. การบริหารราชการ การป้องกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ 16. การศึกษา 17. กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 18. ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 19. กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ 20. กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการฯ 21. กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก

รวม ที่มา : สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสตูล

บริษัทจากัด ห้างหุน้ ส่วนจากัด บริษัทมหาชนจากัด ราย ล้านบาท ราย ล้านบาท ราย ล้านบาท 3 6.00 1 0.50 2 2.00 2 4.00 1 1.00 6 13.00 2 4.00 13 22.50 3 3.60 1 1.00 3 2.50 8 216.00 3 4.00 1 1.00 1 5.00 1 5.00 1 1.00 1 1.00 1 0.30 3 4.5 2 1.02 2 2.20 1 2.00 42 275.5 20 27.62 -

ราย 3 1 4 0 1 8 16 4 11 1 2 1 2 5 0 0 2 1 0 0 0 62

รวม ล้านบาท 6.00 0.50 6.00 0 1 17.00 26.10 3.50 220.00 1.00 10.00 1.00 1.3 5.52 0 0 2.20 2.00 0 0 0 303.12


ตารางที่ 14 จานวนแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย จาแนกตามสัญชาติ

อังกฤษ อิตาเลี่ยน อินเดีย อินโดนีเซีย อียปิ ต์ เยอรมัน ฟิจิ ยูกนั ดา บัลแกเรีย เยเมน ฮังกาเรียล โปแลนด์ แอฟริกาใต้ รวม

ออสเตรเลี่ยน

อเมริกนั

สวิตเซอร์แลนด์

ไนจีเรีย บราซิล บริติช บังคลาเทศ โปรตุเกส ปากีสถาน ฝรัง่ เศส พม่า ฟิลิปปินส์ ยูเครน มาเลเซีย รัสเซีย สเปน

กัมพูชา กาน่า เกาหลีใต้ เบลเยี่ยม ภูฏาน แคนาดา แคเมอรูน จอร์แดน จีน เคนย่า ดัชท์ ซูดาน

อาชีพ

เนเธอร์แลนด์

ณ เดือนธันวาคม 2561

2 4 4 1 1 1 1 3 3 1 2 6 1 3 2 2 9 1 2 1 2 1 1 2 8 2 1 3 4 2 22 1 2 2 8 2 3 6 1 2 1 2 3 1 1 2 1 1 1 8 1 4 2 1 1 3 3

1

50 1 1 1 4 80 2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 1 40 3. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง 4. เสมียน 0 5. พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด 0 6. ผู้ปฏิบตั งิ านที่มฝี ีมอื ในด้านการเกษตรและประมง 0 7. ผู้ปฏิบตั งิ านด้านความสามารถทางฝีมอื และธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง 0 2 8 8. ผู้ปฏิบตั กิ ารโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบตั งิ านด้านการประกอบ 10 9. อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ 0 10 1 4 1 3 2 1 1 10. คนงานซึ่งมิได้จาแนกไว้ในหมวดอื่นๆ 23 1 3 2 1 1 3 2 6 27 2 1 1 3 1 4 5 1 1 4 6 1 34 1 2 2 12 3 13 3 5 9 16 11 5 0 1 1 1 1 1 1 5 203 รวมทัง้ หมด ทีม่ า : สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล 1. ผู้บญ ั ญัตกิ ฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้จัดการ


ที่ปรึกษา นายสะนิ นางวัชรี นางสาวสุขศรี นางปภาพร นางจารุณี

เหมหีม พงศ์นุรักษ์ ไล่กสิกรรม นิลพัฒน์ นครศรี

แรงงานจังหวัดสตูล รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดสตูล ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล ประกันสังคมจังหวัดสตูล

คณะผู้จัดทา นายชัยยุทธ นางศิริพร นางสาวนภัสวรรณ นางประทุมทิพย์ นางสาวฐิติพร

เต็มหิรัญ ดาแก้ว ทับหลัง ขู่ซุ่ยหลี เก้าเอี้ยน

นักวิชาการแรงงานชานาญการ นักวิชาการแรงงานชานาญการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน พนักงานธุรการ ส.3 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น

“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ”์

Profile for satunmol

รายงานสถานการณ์จังหวัดสตูล รายปี 2561 (มกราคม - ธันวาคม 2561)  

รายงานสถานการณ์จังหวัดสตูล รายปี 2561 (มกราคม - ธันวาคม 2561)  

Profile for satunmol
Advertisement