Page 29

57

^ΰ—Y=ò#ß^Îx x~¡â†Ç°"³°Ø# „²^΄¬ P`Çà Ð J<Œ`Çà qKŒ~¡} KÍ‹² `Œ#° J<Œ`Çà Hê^Î#°@…Õ<Í =ü_È° ‰×s~¡=òä›½ ‹¬O|OkOz# +¬_ȶ~¡°à° `ùQ®°KÇ°#ßq. J#Qê [##=°~¡}=ò°, PH›e^΄¬C° =°i†Çò ‰ÕH›"³¶‚¬ì=ò°. `Œ#° P`Çà#<Í ^¥¼‹¬=# öH==ò P`Œà#°ƒ’==ò J<³_ P#O^Î=ò H›°¾KÇ°#ßk. ^ΰ—Y=ò#䛽 Hê~¡}=ò HËiH›°. fi# Hùní HËiH›° Ì„~¡°Q®°`Ç°<Í LO\ì~ò. =°~¡…ì =°~¡…ì J#°ƒ’qOKÇ=…ÿ#x `Ç$+¬â H›°Q®°`Ç°<Í LO@°Ok. =°# HËiH›° `Ç$+¬â ° ‚²ì=¶†Ç°„¬~¡Þ`ŒH›O>è 䛀_¨ Ì„^Îíq. XH› "Íˆ× =°# P†Çò‹¬°ā#° 100 #°O_ Ì„Oz "Í…ìk ‹¬OII° LO_Í@@°Á KÍ‹²##°, WOãk†Ç° ƒÕQꁆǰOkKÇóu `Ç~¡°Q®^ΰ. ƒÿáa…˜…Õ W…ì L#ßk ''=°Oz „¬#°ä›½ =°Oz „¦¬e`Ç=ò, K³_ÈÛ „¬#°ä›½ K³_ÈÛ „¦¬e`Ç=ò =°i†Çò =°~¡}=ò#䛽 f~¡°æ W=Þ|_È°#°ÑÑ. =°~¡}=°O>è KŒ…ì =°OkH÷ ƒ’†°Ç "Í°. ㄬu~ËE Z=~Ë XH›i =°~¡}ìxß KÇ ¶ ‹¬ ¶ ë < Í LO\ì=ò Hêx =°~¡ } =ò =°#HË‹¬ = ò Hê^Î # ß@°Á L^¥‹Ô#=òQê Q®_È°„¬ôKǶ ^ΰ—Yx"Œ~¡}ìKÇ~¡¼ f‹²Hù#=ò. KÇKÍó=~¡ä›½ ‹¬O„¬^Î#° ã‡éQ®°KÍ‹¬¶ë<Í LO\ì=ò. =°#=ò =KÍó@„¬C_È° Ug° `Í…è^ΰ. ZO`Ç ‹¬O‡÷kOz##° =°~¡}÷Oz# `Ç~¡°"Œ`Ç =°#`Ë Ug° f‹¬°ä›½x "³ˆ×¤…è=ò. Q®[h=°‚¬ì=°à^ΰ ƒì~¡`^Ç ‰Í =× òÌ„á 17 ^¥_K‹Í ² ZO`Ë |OQê~¡=ò, =ã["³á_ È ¶~Œ¼° ^ËKÇ°Hùx "³ ˆì¤_È °. ZO^Î i <Ë KÇO„² ã‹Ô ë #° q^Î=°Qê#¶, „²Á#° J<Œ^Î°Qê#° =¶ió"ͪ ÷_È°. J`ÇxH÷ =°~¡}Hê=ò ~Œ<Í =zóOk. `Ç#° ^Ëz#ªÚ=°àO`Œ XH›Q®°_¨~¡O…Õ ä›½„¬æQê ‡é‹² KǶ„²OKÇ=°<Œß_È°. J`Ç_H÷ =°iO`Ç^ΰ‹¬Y=ò H›e¾ W=hß

58

WH›ø_Í =^Îe ‡é"Œe H›^¥! `Ç#`Ë Jq ~Œ=ô H›^¥ ! Jx `ǁz z=~¡ä›½ fã="³°Ø# ^ΰ—Y=ò`Ë<Í =°~¡}÷OKŒ_È°. ~ŒA° =°‚¬ð~ŒA° KÇãH›=~¡°ë° x†Ç°O`ǁ° Z=ix KǶz ㄬ„O¬ KÇ=ò Q®_È Q®_¨ X}H÷<Œ <Í_°È "Œˆ×¤ ‹¬=¶^°Î …è L<Œß~ò. Z„¬æ\÷Hï á<Œ =°#=ò JO`Í. =°~¡}÷Oz#„¬C_È° =°# |O^Î°=°, À‹ß‚²ì`Ç°° =°#`Ë ~Œ…è~¡°. öH==ò U_ÈÞ_È=ò `Ç„¬æ WOöHg° K͆ǰ…è=ò. WH›ø_È°#ß "Œ~¡° =°~¡}O÷ z# "ŒiH÷ Uq° ‹¬‚𬠆ǰ=ò K͆°Ç Q®~¡°? "Œ~¡O^Îi`Ë#° =°#k H›~¡à ‹¬O|O^=Î òQê Wzó „¬ôKÇ°óHù<Í^Í. ãÀ„"³°<Ø Œ =°=°Hê~¡"°³ Ø# ª÷Þ~¡Ö=ò`Ë ä›€_È°Hù#ß^Í. =¶@q#x ƒì~Œ¼a_Èہ#°, ‹¬°Y=òx=Þx ƒ’~#¡ë °, ƒì^Î¼`Ç =°~¡z# `Çe^ÎOã_È°#° =°#=ò xª÷Þ~¡Ö=òQê ãÀ„q°OKÇQ®=¶? "Œ~¡O^Îi`Ë =°#䛽O_Ík H›~¡à …ÿöHø, …ÿH›ø „¬îiëHêQê<Í "Œï~á<Œ =°#x q_Èz "³ˆìë~¡°, =°#"³°Ø<Œ "Œˆ×¤x q_Èz "³o¤‡é`Œ=ò. J#Qê Z=iH÷ "Œö~ †Ç°=ò<Œ fö~ J#ß@°Á. XH› <Œ@H› ‰§…Õ ‡÷ã`Ç^¥~¡°°Qê =°#=ò =°# H›~¡àä›½ J#°Q®°}=òQê =KŒó=ò. `Çy#\÷“ ‹¬¶Ö^Í‚¬ì=ò#° ^ÎiOKŒ=ò. Wzó„¬ôKÇ°ó䛽<Í ‹¬°Y^ΰ—M쁰, "Œ\÷ =# H›eöQ ~ŒQ®^ÍÞ‘÷°, =°=°Hê~¡ "Œ¼"³¶‚¬ð° L„¬Hê~¡ J„¬Hê~Œ° "³òIIQ®° ^ÎÞO^¥Þ° fi‡éQê<Í ~¡ ¶„¬ < Œ=°OQê#°#ß ‹¬ ¶ ց ‰×s ~Œ#° =^Îe ㄬ „ ¬ O KÇ <Œ@H› ~¡OQ®=ò#°O_ xã+¬øq°‹¬°ë<Œß=ò. WH›ø_ ‹¬O|O^¥° WH›ø_ =~¡öH Qêx =°~¡}÷OKŒH› Jq =°#"³O@~Œ=ô =°i†Çò *ìý„¬H›=ò 䛀_¨ LO_È=ô. XH›KË@ =°~¡}O÷ z#„¬C_È° JH›ø_ |O^Î°=ô° ^ΰ—d‹¬°Oë _ÈQê =°~ùH›KË@ [xà‹¬°ë#ß„¬C_È° JH›ø_ "ŒiH÷ ‹¬O`Ë+¬=ò "³o¤ q~¡°‹¬°ë#ßk. D ï~O_O\÷…Õ ^Íxx =°#=ò ‹ÔÞH›iOKŒe? ZO`ÇQê<Ë JOH›iOz

Atma anaatma viveka darsini  
Atma anaatma viveka darsini  

Atma anaatma viveka darsini