SaTS cursusoverzicht 2017-2018

Page 1

CURSUSOVERZICHT 2017-2018

Samenwerkende Theaterspecialisten Kenniscentrum voor onafhankelijk advies


VOORWOORD Samenwerkende Theaterspecialisten (SaTS) heeft als kenniscentrum voor onafhankelijk advies steeds meer vraag naar kwalitatief goede opleidingen en cursussen. Inmiddels is het cursusaanbod veelzijdig en worden waar mogelijk de cursussen en opleidingen afgesloten met een officieel examen met bijbehorend erkend certificaat. Hierbij wordt het Kwalificatie­schema Entertainment gevolgd. De cursusinhoud is specifiek gericht op de branche podium- en evenemententechniek. Een deel van de cursussen kan ook gevolgd worden door (aankomende) technici in het amateurcircuit. CURSUSSEN In dit overzicht zijn de cursussen verdeeld in Arbo en veiligheid, Elektrotechniek en Hijsen en Heffen. De Herkwalificaties staan als laatste genoemd. Hierbij is ook de mogelijkheid om een eerder behaald certificaat op te waarderen. Zo kan een VOP-per een VPET-certificaat halen en een BMT-er kan opwaarderen naar WVMT. BEDRIJFSOPLEIDINGEN Voor theaters en instellingen bieden we bedrijfsopleidingen aan. Dit zijn complete cursuspakketten die op maat zijn afgestemd op de specifieke omstandigheden. Geen overbodige trainingen maar resultaatgericht leren. Na voltooiing van de bedrijfsopleiding is iedereen voor zijn of haar werkzaamheden juist

2

gecertificeerd. Ook bestaat de mogelijkheid het theater of instelling zelf te laten certificeren als VCE-erkend bedrijf. REGULIER ONDERWIJS MBO-opleidingen kunnen bij ons terecht voor complete of aanvullende lespakketten VCE, VPET en WVMT. DOCENTEN Onze docenten, opleiders en trainers komen uit het werkveld, waarin zij vaak zelf nog een actieve rol spelen. CERTIFICERING De certificering van ‘verplichte’ cursussen geschiedt door een externe instantie, zodat onafhankelijkheid gegarandeerd is. Het verkregen certificaat bij deze cursussen wordt daardoor in het werkveld hoog­gewaardeerd. Veel studeerplezier!


INHOUD ARBO EN VEILIGHEID

ELEKTROTECHNIEK

Preventiemedewerker theater

5

Preventiemedewerker evenementen

6

Tillen en Tippen

7

Risico Inventarisatie en -Evaluatie

8

Veilig werken met de hoogwerker

10

Veiligheidscertificaat Entertainment VCE

11

Veiligheidscertificaat Entertainment voor Leidinggevenden VCE-L

12

Basiskennis elektrotechniek

13

Bedrijfsvoering elektrotechniek NEN 3140

14

Vakbekwaam Persoon Elektrotechniek Entertainment VPET

15

Meettechniek laagspanning

16

Inspecteur elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140

17

Werkverantwoordelijke Elektrotechniek Licht WVEL

18

Werkverantwoordelijke Elektrotechniek Geluid WVEG

19

KWALIFICATIESCHEMA

Kwalificatieschema entertainment

20

CURSUSOVERZICHT

Cursusoverzicht

22

HIJSEN EN HEFFEN

Vakbekwaam Persoon Hijsen en Heffen VPHH

24

Inspecteur ondermachinerieën

25

Inspecteur bovenmachinerieën

26

Werkverantwoordelijke Mechanische Trekkeninstallaties WVMT

27

Inspecteur hijsgereedschappen

28

Herkwalificatie VCE

29

Herkwalificatie VCE-L

30

Herkwalificatie VPET

31

HERKWALIFICERING

3


INHOUD   HERKWALIFICERING

Herkwalificatie inspecteur elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 Herkwalificatie inspecteur hijsgereedschappen

33

Herkwalificatie WVMT

34

BEDRIJFSOPLEIDINGEN

Op maat verzorgde bedrijfsopleidingen met alle verplichte onderwerpen

35

REGULIER ONDERWIJS

Modules afgestemd op regulier (beroeps)onderwijs

36

ZOMERSCHOOL

Zomerschool 2017

37

CURSUSDATA

Cursusdata 2017-2018

38

ALGEMENE INFO

Cursusinformatie en veelgestelde vragen

40

INSCHRIJVING

Inschrijving via de website

43

Het netwerk van Samenwerkende Theaterspecialisten is er vooral op gericht om een zo breed mogelijk dienstenpakket voor de evenementenbranche aan te bieden. De diensten zijn onderverdeeld in: ɟɟ onafhankelijk advies ɟɟ risicomanagement ɟɟ onderwijs

4

32


ARBO EN VEILIGHEID

PREVENTIEMEDEWERKER THEATER

Elke theaterorganisatie dient ten minste ĂŠĂŠn preventiemedewerker in dienst hebben. De medewerker die hiervoor wordt aangesteld voert maatregelen uit die gericht zijn op de veiligheid en gezondheid. De preventiemedewerker is een deskundige medewerker die de organisatie adviseert en meewerkt met het opstellen van de Risico Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). Het is van belang dat de preventiemedewerker over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt om de preventietaken goed uit te kunnen voeren. VOOR WIE? Medewerkers van een organisaties met een podiumfunctie die als preventiemedewerker zijn aangesteld of binnenkort als preventiemedewerker zullen worden aangesteld. LEERDOELEN Weten welke taken een preventiemedewerker moet uitvoeren, en op welke wijze maatregelen in de organisatie genomen moeten worden. Onderzoeken welke kennis vereist is voor de eigen preventietaken binnen de organisatie. Kennisnemen van de belangrijkste onderdelen van de arbeidsomstandighedenwet, en begrijpen hoe deze moeten worden toegepast.

RESULTAAT Over voldoende kennis beschikken om de wettelijk vereiste taken als preventiemedewerker met vertrouwen te kunnen uitvoeren. PRAKTISCHE INFO In deze cursus wordt stap voor stap uitgelegd op welke wijze de functie van preventiemedewerker dient te worden vormgegeven. Samen met de cursist wordt voor de eigen organisatie in kaart gebracht hoe dit het beste kan worden gerealiseerd. Elke cursist stelt voor zichzelf een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) op.

CURSUSCODE: PMT DUUR: 2 DAGDELEN CERTIFICERING: BEWIJS VAN DEELNAME

5


ARBO EN VEILIGHEID

PREVENTIEMEDEWERKER EVENEMENTEN

Elke evenementenorganisatie dient ten minste ĂŠĂŠn preventiemedewerker in dienst hebben. De medewerker die hiervoor wordt aangesteld voert maatregelen uit die gericht zijn op de veiligheid en gezondheid van alle medewerkers en de bezoekers. De preventiemedewerker is een deskundige medewerker die de organisatie adviseert. Naast het opstellen van de Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is deze medewerker ook verantwoordelijk voor het opstellen van V&G-plannen en het verstrekken van werkvergunningen. Het is van belang dat de preventiemedewerker over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt om preventietaken goed uit te kunnen voeren. VOOR WIE? Medewerkers van een evenementenorganisaties die als preventiemedewerker zijn aangesteld of binnenkort als preventiemedewerker zullen worden aangesteld. LEERDOELEN Weten welke taken een preventiemedewerker moet uitvoeren, en op welke wijze maatregelen in de organisatie genomen moeten worden. Onderzoeken welke kennis vereist is voor de eigen preventietaken binnen de organisatie. Kennisnemen van de belangrijkste onderdelen van de arbeidsomstandighedenwet, en begrijpen hoe deze moeten worden toegepast.

6

RESULTAAT Over voldoende kennis beschikken om de wettelijk vereiste taken als preventiemedewerker te kunnen uitvoeren. Weten welke expertise nodig is om adviestaken te kunnen vervullen. Het vertrouwen hebben om de preventietaken naar behoren te kunnen uitvoeren. Weten welke kennis nog moet worden aangevuld, en welke mogelijkheden er zijn om externe deskundigheid te kunnen inzetten. PRAKTISCHE INFO In deze cursus wordt stap voor stap uitgelegd op welke wijze de functie van preventiemedewerker dient te worden vormgegeven. Samen met de cursist wordt voor eigen evenementen in kaart gebracht hoe dit het beste kan worden gerealiseerd. Elke cursist stelt voor zichzelf een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) op. CURSUSCODE: PME DUUR: 2 DAGDELEN CERTIFICERING: BEWIJS VAN DEELNAME


ARBO EN VEILIGHEID

TILLEN EN TIPPEN

Een praktische training voor iedereen die dagelijks te maken heeft met tilwerkzaamheden. Leer op een verantwoorde en gezonde manier tillen en tippen. Deze training wordt gegeven op basis van de laatste inzichten over het menselijk bewegingsapparaat, en is speciaal ontwikkeld voor de evenementenbranche, met veel praktische tips voor specifieke tilwerkzaamheden op en rond het podium. VOOR WIE? Voor iedereen die tijdens podiumwerkzaamheden te maken heeft met tillen, tippen, duwen en sjorren. Ook speciaal voor iedereen die al eerder een tilinstructie volgde, maar nog leerde om met gebogen knieën en rechte rug te tillen. Inmiddels is gebleken dat deze wijze van tillen uw gezondheid kan schaden. LEERDOELEN Tillen en tippen door gebruik te maken van de grote spiergroepen, waarbij de belasting van kleine spiergroepen en pezen zo veel mogelijk vermeden wordt.

RESULTAAT Weten welke spiergroepen als beste ingezet kunnen worden voor tillen en tippen. Inzicht in de wijze waarop tilwerkzaamheden het bewegings­apparaat negatief kunnen beïnvloeden. Decorvakken en andere slecht hanteerbare materialen op een gezonde manier verplaatsen. Zware kisten kunnen tippen zonder spieren over te belasten. PRAKTISCHE INFO Deze training wordt bij voorkeur op de eigen bedrijfslocatie gegeven. De instructies worden dan speciaal op de daar aanwezige bedrijfs­ omstandigheden afgestemd.

CURSUSCODE: TT DUUR: 1 DAGDEEL CERTIFICERING: BEWIJS VAN DEELNAME

7


ARBO EN VEILIGHEID

RISICO INVENTARISATIE EN -EVALUATIE

Iedere organisatie is verplicht om een Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) op te stellen. Maar afhankelijk van de grootte en de werkwijze van de organisatie bestaan er meerdere uitvoeringsvormen. De overheid verlangt dat de RI&E specifiek op de eigen organisatie en de eigen werkomstandigheden wordt afgestemd. Het is van belang om voorafgaand aan het uitvoeren van de RI&E te weten welke vorm voor uw organisatie vereist is. Daarna kunt u beginnen met het inventariseren van de risico’s en het plannen van preventiemaatregelen of interventies. Daarbij dient een eenduidige methode te worden toegepast die past bij de bedrijfscultuur van de organisatie, en die rekening houdt met het beschikbare budget. Deze cursus helpt bij het kiezen van de juiste werk- en uitvoeringsvorm, en leert u om passende preventiemaatregelen te nemen. Tijdens de uitvoeringsfase van de RI&E voor uw bedrijf kunt u nog een half jaar vertrouwen op aanvullende praktijkondersteuning die deze cursus u als extra biedt. VOOR WIE? Werkgevers binnen de entertainmentindustrie die (voor het eerst) een RI&E moeten opstellen. Preventiemedewerkers die tot taak hebben de uitvoering van de RI&E te begeleiden. Veiligheids­ medewerkers die belast zijn met de uitvoering van de preventiemaatregelen. Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) die zelf voor de uitvoering van de RI&E verantwoordelijk zijn.

8

LEERDOELEN De verschillende onderdelen van de RI&E kunnen benoemen. Weten hoe voor de eigen organisatie een RI&E moet worden vormgegeven (omvang en wijze van toetsing). De deskundigheidseisen voor het kunnen opstellen van de RI&E kennen. De juiste werkwijze voor de inventarisatie kunnen bepalen (enquête, groepsinterview, hiërarchische structuur, onafhankelijkheid waarborgen, volledigheid waarborgen, enz.). Procedures voor het uitvoeren van de inventarisatie kennen en toepassen. Kennis hebben van wettelijk verplichte onderwerpen en de speerpunten van de overheid. De prioriteit van geïnventariseerde risico’s eenduidig kunnen bepalen. Weten welke preventiemaatregelen en interventies toe te passen. De arbeidshygiënische strategie kunnen toepassen. Restrisico’s kunnen bepalen. Kunnen bepalen welke Persoonlijke Beschermings­ middelen (PBM) moeten worden ingezet, en


welke geschikt zijn voor de eigen werkzaamheden. Een plan van aanpak kunnen opstellen volgens de wettelijke eisen. Werkprocedures voor Persoonlijk Medisch Onderzoek (PMO) kunnen opstellen. Het uitvoeren van de preventiemaatregelen kunnen begeleiden. De wettelijk voorgeschreven uitvoeringstermijnen kennen. RESULTAAT De deelnemer kan voor de eigen organisatie de wettelijk verplichte RI&E opstellen, of met kennis van zaken ondersteuning bieden. Kan met zelfvertrouwen de eigen organisatie adviseren over te nemen preventiemaatregelen. Kan alle specifieke risicowerkzaamheden binnen de sector podiumkunsten benoemen (hijsen boven personen, werken onder tijdsdruk, meerdere werkgevers op ĂŠĂŠn werkvloer, werken op hoogte, enzovoort). Weet methodes voor het eenduidig vaststellen van de prioriteit toe te passen, en kan speerpunten van de overheid in de actuele RI&E verwerken.

PRAKTISCHE INFO Deelnemers hebben voorafgaand aan deze cursus al kennis opgedaan over de wet- en regelgeving die ten grondslag ligt aan de uitvoering van de RI&E. Bijvoorbeeld door het volgen van de cursus Preventiemedewerker. De cursus RI&E heeft tot doel om individuele begeleiding te bieden bij het opstellen van de RI&E. Elke cursist stelt een werkplan op voor het uitvoeren van de eigen RI&E. De groepsgrootte is beperkt tot maximaal 6 deelnemers. Na afloop kan nog gedurende zes maanden gebruik worden gemaakt van een persoonlijk coaching traject, waarbij de deelnemer geholpen wordt met het oplossen van vraagstukken die zich voordoen tijdens het uitvoeren van de RI&E. De startdatum voor dit coaching traject bepaalt u zelf, en mag nog tot zes maanden na afloop van de cursus gekozen worden.

CURSUSCODE: RIE DUUR: 4 DAGDELEN CERTIFICERING: BEWIJS VAN DEELNAME

9


ARBO EN VEILIGHEID

VEILIG WERKEN MET DE HOOGWERKER

Voor het werken op hoogte wordt deskundigheid vereist. Als voor het werken op hoogte gebruik wordt gemaakt van een hoogwerker dan dient de bediener geïnstrueerd te worden over de veilige werking en de risico’s. Daarbij is het van belang dat alle aspecten van de werkzaamheden op en rond het podium behandeld worden. Bijvoorbeeld het werken in duister en halfduister, of het werken op een schuine toneelvloer. VOOR WIE? Medewerkers van 18 jaar en ouder die voor hun podiumwerkzaamheden in een besloten ruimte gebruik maken van een eenpersoons hoogwerker (al dan niet zelfrijdend) of een zelfrijdende schaarhoogwerker. LEERDOELEN De juiste hulpmiddelen kunnen kiezen voor de werkzaamheden op hoogte. Weten volgens welke voorschriften de werkzaamheden, waarbij gebruik wordt gemaakt van een hoogwerker, uitgevoerd moeten worden. De risico’s en de limieten van het werk kennen. Controle voor gebruik kunnen uitvoeren. Veilig kunnen bedienen. Noodprocedures beheersen. Onderhoudsprocedures kennen. Werkvoorschriften voor jeugdigen en jongeren kennen. De machine veilig kunnen achterlaten. De voorschriften en procedures voor transport van hoogwerkers kennen.

10

RESULTAAT De deelnemer heeft, op basis van een speciaal voor de branche ontwikkelde methode, aangetoond over de deskundigheid te beschikken voor het veilig kunnen uitvoeren van podiumwerkzaamheden waarbij een hoogwerker wordt ingezet. Na afloop van de training mag de deelnemer toezicht houden bij werkzaamheden met hoogwerkers die worden uitgevoerd door personen die jonger zijn dan 18 jaar (stagiairs, leerlingen, studenten, enz.). PRAKTISCHE INFO Deze training wordt bij voorkeur op de eigen bedrijfslocatie gegeven en is alleen geschikt voor eenpersoonshoogwerkers en schaarhoogwerkers. Niet geschikt voor toepassing voor verreikers of cherry-pickers. CURSUSCODE: VHW DUUR: 1 DAGDEEL CERTIFICERING: BEWIJS VAN DEELNAME


ARBO EN VEILIGHEID

VEILIGHEIDSCERTIFICAAT ENTERTAINMENT VCE

Met het Veiligheidscertificaat Entertainment (VCE) toont u aan over voldoende deskundigheid te bezitten om veilig te kunnen werken. De overheid stelt voor medewerkers die werkzaam zijn in de sector entertainment specifieke deskundigheidseisen op het gebied van elektrotechniek en hijsen/heffen. Zoals dat ook voor andere sectoren in de maatschappij het geval is. Na het behalen van het landelijk examen VCE kan aangetoond worden dat de basiskennis beheerst wordt. VOOR WIE? De cursus VCE is bedoeld voor (aankomend) medewerkers die werkzaam zijn in de sector entertainment, zoals bijvoorbeeld podium- en evenemententechnici, die over aantoonbare deskundigheid moeten beschikken op het gebied van veilig werken (Arbowet, branchevoorschrift, bedrijfsvoorschrift). VCE is verplicht voor iedereen die productionele werkzaamheden uitvoert binnen een VCE gecertificeerd bedrijf. BEKNOPTE INHOUD ɟɟ Fysieke belasting ɟɟ Werken op hoogte ɟɟ Elektriciteit ɟɟ Hijs- en hefmiddelen ɟɟ Ladders en trappen ɟɟ Transportmiddelen ɟɟ Calamiteiten ɟɟ Gevaarlijke stoffen ɟɟ BHV

RESULTAAT Door het behalen van het certificaat kunt u met de bijbehorende veiligheidspas aantonen over voldoende basiskennis te beschikken om veilig aan de werkzaamheden voor podium- en evenemententechniek te kunnen deelnemen. PRAKTISCHE INFO ɟɟ Groepsgrootte maximaal 24 personen ɟɟ In company of op een van de cursuslocaties

CURSUSCODE: DUUR: TOETSING: CERTIFICERING:

VCE 3 DAGDELEN + PROEFEXAMEN THEORIE-EXAMEN CERTIUM

11


ARBO EN VEILIGHEID

VEILIGHEIDSCERTIFICAAT ENTERTAINMENT LEIDINGGEVENDEN VCE-L

Met het Veiligheidscertificaat Entertainment Leidinggevenden (VCE-L) toont u aan over voldoende deskundigheid te bezitten om de werkprocessen met betrekking tot veiligheid afdoende te kunnen organiseren. De overheid eist dat leidinggevenden in de sector entertainment over specifieke kennis beschikken voor het organiseren van elektrische werkzaamheden en hijswerkzaamheden die boven personen worden uitgevoerd. Voor zowel de wijze van uitvoeren, als voor het beheer. VOOR WIE? De cursus VCE-L is bedoeld voor (aankomend) leidinggevenden die werkzaam zijn in de sector entertainment, zoals bijvoorbeeld productieleiders, toneelmeesters en hoofden van dienst. Zij moeten over aantoonbare deskundigheid beschikken om de werkzaamheden op veilige wijze te kunnen organiseren en plannen (Arbowet, Arbeidsmiddelenrichtlijn, normen, branchevoorschriften). VCE-L is verplicht voor iedereen die als leidinggevende werkzaam is binnen een VCE gecertificeerd bedrijf. BEKNOPTE INHOUD ɟɟ Verplichte documentatie ɟɟ RI&E en PRIE ɟɟ Arbeidsmiddelen en CE ɟɟ Inzet van hijs- en hefmiddelen ɟɟ Inspecties en keuringen

12

Bedrijfsnoodplan V&G-plan en LMRA ɟɟ BHV organiseren ɟɟ ɟɟ

RESULTAAT Door het behalen van het certificaat kunt u met de bijbehorende veiligheidspas aantonen over voldoende basiskennis te beschikken om arbeidsprocessen veilig te kunnen plannen en organiseren. PRAKTISCHE INFO ɟɟ Groepsgrootte maximaal 8 personen ɟɟ In company of op een van de cursuslocaties

CURSUSCODE: DUUR: TOETSING: CERTIFICERING:

VCEL 4 DAGDELEN + PROEFEXAMEN THEORIE-EXAMEN CERTIUM


ELEKTROTECHNIEK

BASISKENNIS ELEKTROTECHNIEK

Elektrotechniek is bijna niet meer weg te denken uit onze samenleving. Ook bij podium- en evenemententechniek is elektrotechniek een noodzakelijk onderdeel. Zonder stroomvoorziening geen evenement. Goede kennis van elektriciteit en de gevaren hiervan begint bij de basisbegrippen spanning, stroom, weerstand en vermogen. Met eenvoudige voorbeelden en praktische oefeningen worden de belangrijkste begrippen, berekeningen en basis veiligheids­ voorzieningen aangeleerd. VOOR WIE? Iedereen die in zich wil voorbereiden op de kwalificatie Vakbekwaam Persoon Elektrotechniek maar de basiskennis hiervoor mist. Er is geen technische kennis nodig om deze cursus te kunnen volgen. Enig technisch inzicht is wel gewenst. LEERDOELEN Begrippen kennen als spanning, stroom, weerstand, en vermogen. Onderlinge verbanden kunnen leggen en eenvoudige berekeningen uitvoeren.

RESULTAAT De deelnemer kent de basisbegrippen uit de elektrotechniek en kan starten met de cursus Vakbekwaam Persoon Elektrotechniek. PRAKTISCHE INFO ɟɟ Lessen in groepen van 4-8 personen ɟɟ In company of op een van de cursuslocaties ɟɟ Er worden naast theorie ook praktijkles gegeven

CURSUSCODE: BE DUUR: 1 DAG CERTIFICERING: BEWIJS VAN DEELNAME

13


ELEKTROTECHNIEK

BEDRIJFSVOERING ELEKTROTECHNIEK NEN 3140 De richtlijnen volgens de NEN 3140, bedrijfsvoering elektrische installaties, dragen bij aan een veilige werkomgeving. Hiermee wordt ook voldaan aan de eisen uit de Arbowetgeving. De cursus behandelt hoe een aanwijsbeleid opgezet kan worden, en geeft richtlijnen voor de implementatie in de bedrijfsvoering. Ook de procedures voor inspecties van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen komen aan bod. VOOR WIE? Iedereen die organisatorisch of uitvoerend betrokken is bij werkzaamheden met of aan elektrische installaties. BEKNOPTE INHOUD ɟɟ Opzetten structuur voor periodieke inspectie ɟɟ Aanwijsbeleid uitvoeren ɟɟ Bepalen inspectie interval ɟɟ Elektrische arbeidsmiddelen ɟɟ Rapportage maken

14

RESULTAAT De deelnemer is in staat een aanwijsbeleid uit te voeren en weet de aandachtspunten voor de verplichte veiligheidsinspecties. Ook kan de installatieverantwoordelijke ondersteund worden bij het opzetten van de inspectieschema’s en -intervallen. PRAKTISCHE INFO ɟɟ Les in groepen van maximaal 8 personen ɟɟ In company of op een van de cursuslocaties ɟɟ Cursus is ook geschikt voor niet technici

CURSUSCODE: BVE DUUR: 1 DAG CERTIFICERING: BEWIJS VAN DEELNAME


ELEKTROTECHNIEK

VAKBEKWAAM PERSOON ELEKTROTECHNIEK ENTERTAINMENT VPET

Volgens NEN 3140 moet ieder persoon die elektrische werkzaamheden uitvoert over voldoende kennis te beschikken om dit veilig te kunnen doen. De minimale deskundigheidseis voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is vastgesteld op VP (Vakbekwaam Persoon). Deze kwalificatie is vastgelegd in het landelijke Kwalificatieschema Entertainment (KSE). Tijdens de cursus Vakbekwaam Persoon Elektrotechniek Entertainment worden de specifieke elektrotechnische installaties die bij entertainment worden ingezet behandeld. Veiligheid voor medewerkers en publiek is een belangrijk onderdeel van de cursus. Automatische beveiligingen met hun specifieke toepassingen worden uitgebreid behandeld. De cursus geeft naast de theoretische achtergronden vooral informatie over de dagelijkse praktijk.

ɟɟ

VOOR WIE? Iedereen die beroepshalve elektrotechnische werkzaamheden uitvoert, en elektrische installaties/apparatuur aansluit op het net. (Conform het aanwijsbeleid NEN 3140.)

PRAKTISCHE INFO ɟɟ Voor technici met basiskennis elektro ɟɟ Les in groepen van maximaal 8 personen ɟɟ In company of op een van de cursuslocaties ɟɟ Afsluiting met theorie- en praktijkexamen

BEKNOPTE INHOUD ɟɟ Vermogensberekeningen ɟɟ Meettechnieken ɟɟ Gevaren van elektriciteit

Bedrijfsvoering NEN 3140 Enkel- en driefasensystemen ɟɟ Opzet tijdelijke stroomvoorziening ɟɟ

RESULTAAT Na deze cursus kan de deelnemer de gevaren van elektrotechnische installaties onderkennen en afdoende veiligheidsmaatregelen nemen. In staat zijn de elektrische veiligheid te controleren, installaties veilig te stellen.

CURSUSCODE: DUUR: TOETSING: CERTIFICERING:

VPET 4 DAGEN, INCL. 1 DAG PRAKTIJK THEORIE- EN PRAKTIJKEXAMEN CERTIUM

15


ELEKTROTECHNIEK

MEETTECHNIEK LAAGSPANNING

Meettechniek neemt een belangrijke plaats in bij controle, oplevering en onderhoud van elektrische installaties. Naast het kiezen van de toe te passen meetapparatuur is het noodzakelijk om veilig de metingen te kunnen uitvoeren en de meetwaarden juist te kunnen interpreteren. In de cursus meettechniek voor elektrotechnici leert de cursist de basisschema’s voor het aansluiten van meetapparatuur. Vervolgens wordt een keuze gemaakt welk meetapparaat toegepast kan worden. De gemeten waarden kunnen dan afgezet worden tegen de verwachtte resultaten. Daarmee kan een conclusie getrokken worden over bijvoorbeeld de staat van een installatie. Ook wordt aandacht gegeven aan storingzoeken m.b.v. meetapparatuur. VOOR WIE? Iedereen die in de elektrotechniek controles moet kunnen doen en m.b.v. metingen storingen wil oplossen. BEKNOPTE INHOUD ɟɟ Meetmethoden voor spanning, stroom en weerstand ɟɟ Veilig meten aan 230 Volt en 400 Volt systemen ɟɟ Bepalen draaiveld bij krachtstroom ɟɟ Isolatieweerstand meten ɟɟ Overgangsweerstand meten

16

Werken met systemen voor bepaling netkwaliteit ɟɟ Storingzoeken ɟɟ

RESULTAAT Na deze cursus ben je in staat veilig te meten met de juiste meetapparatuur en kun je meetwaarden interpreteren. PRAKTISCHE INFO ɟɟ Les in groepen van maximaal 8 personen ɟɟ In company of op een van de cursuslocaties

CURSUSCODE: DUUR:

MTLS 1 DAGDEEL THEORIE + 1 DAG PRAKTIJK CERTIFICERING: BEWIJS VAN DEELNAME


ELEKTROTECHNIEK

INSPECTEUR ELEKTRISCHE ARBEIDS­MIDDELEN NEN 3140

Dimmersystemen, audiovisuele apparatuur, versterkers, verlengkabels en stroomdistributiesystemen vallen allemaal onder de elektrische arbeidsmiddelen. Periodieke inspectie van deze elektrische arbeidsmiddelen is een goede manier om aan artikel 3 van de Arbeidsomstandig­ hedenwet te voldoen. In de norm NEN 3140 worden handvatten aangereikt om aan deze verplichting te voldoen. In deze cursus komt naast het opzetten van een inspectiesysteem ook de uit te voeren inspecties uitgebreid aan bod. Visuele inspectie en de inspectie met behulp van meetapparatuur worden behandeld. De onderwerpen zijn afgestemd op de dagelijkse praktijk van de branche entertainment. VOOR WIE? Iedereen die verantwoordelijk is voor het beheer en deugdelijkheid van de elektrische arbeids­ middelen. LEERDOELEN ɟɟ Opzetten inspectiesysteem ɟɟ Bepalen inspectie interval ɟɟ Visuele inspectie ɟɟ Inspectie met meetapparatuur ɟɟ Rapportage

RESULTAAT Na deze cursus is de kandidaat in staat elektrische arbeidsmiddelen te inspecteren en de bevindingen op juiste wijze vast te leggen PRAKTISCHE INFO ɟɟ Les in groepen van maximaal 8 personen ɟɟ In company of op een van de cursuslocaties

CURSUSCODE: DUUR:

IEA 1 DAGDEEL THEORIE + 1 DAG PRAKTIJK TOETSING: THEORIE-EXAMEN CERTIFICERING: CERTIUM OPTIE TOETSING: THEORIE- EN PRAKTIJKEXAMEN CERTIFICERING: SCIOS SCOPE 9

17


ELEKTROTECHNIEK

WERKVERANTWOORDELIJKE ELEKTROTECHNIEK LICHT WVEL

De steeds complexer wordende installaties in de branche entertainment vragen om hoog­gekwalificeerde technici. Voor het elektrotechnische deel van een lichtinstallatie moet volgens NEN 3140 een werkverantwoordelijk worden aangewezen. Deze technicus kent alle facetten van de installatie en ziet erop toe dat er veilig met deze systemen gewerkt kan worden. De lesstof is afgestemd op de normen NEN 3140 en NEN 8020-20. VOOR WIE? De technicus die de verantwoording draagt voor een veilige bedrijfsvoering van de lichtinstallatie, inclusief de distributie van de (kracht)stroom. LEERDOELEN ɟɟ Relatie NEN 3140 met Arbowet en Europese normen ɟɟ Risico’s en gevaren bij het gebruik van elektriciteit ɟɟ Invoering van NEN 3140 in de organisatie ɟɟ Stroomstelsels en distributiesystemen ɟɟ Beheren van elektrotechnische installaties ɟɟ Bevoegdheden en verantwoordelijkheden ɟɟ Aanwijsbeleid NEN 3140 ɟɟ Werken met tijdelijke installaties ɟɟ Toepassen van aggregaten ɟɟ Specifieke eisen aan stroomvoorziening voor lichtsystemen ɟɟ Organiseren en uitvoeren van inspecties

18

ɟɟ

Bepalen inspectie-intervallen Het in bedrijf nemen van lichtinstallaties

RESULTAAT Met het behalen van het landelijk erkende certificaat WVEL kan de verantwoordelijke technicus zorg dragen voor een veilige en efficiënte uitvoering van het elektrotechnische deel van (complexe) lichtinstallaties. PRAKTISCHE INFO ɟɟ Aantal deelnemers maximaal 8 ɟɟ 3 dagen theorie en 2 dagen praktijk

CURSUSCODE: DUUR: TOETSING: CERTIFICERING:

WVEL 5 DAGEN THEORIE- EN PRAKTIJKEXAMEN CERTIUM


ELEKTROTECHNIEK

WERKVERANTWOORDELIJKE ELEKTROTECHNIEK GELUID WVEG

De steeds complexer wordende installaties in de branche entertainment vragen om hooggekwalificeerde technici. Voor het elektrotechnische deel van een geluidsinstallatie moet volgens NEN 3140 een werkverantwoordelijk worden aangewezen. Deze technicus kent alle facetten van de installatie en ziet erop toe dat er veilig met deze systemen gewerkt kan worden. De lesstof is afgestemd op de normen NEN 3140 en NEN 8020-20. VOOR WIE? De technicus die de verantwoording draagt voor een veilige bedrijfsvoering van de complete geluidinstallatie inclusief de distributie van de (kracht)stroom. LEERDOELEN ɟɟ Relatie NEN 3140 met Arbowet en Europese normen ɟɟ Risico’s en gevaren bij het gebruik van elektriciteit ɟɟ Invoering van NEN 3140 in de organisatie ɟɟ Stroomstelsels en distributiesystemen ɟɟ Beheren van elektrotechnische installaties ɟɟ Bevoegdheden en verantwoordelijkheden ɟɟ Aanwijsbeleid NEN 3140 ɟɟ Werken met tijdelijke installaties ɟɟ Toepassen aggregaten ɟɟ Specifieke eisen aan stroomvoorziening voor geluidsystemen

Organiseren en uitvoeren van inspecties Bepalen inspectie intervallen ɟɟ Het in bedrijf nemen van geluidsinstallaties ɟɟ ɟɟ

RESULTAAT Met het behalen van het officiële, erkende certificaat WVEL kan de kandidaat verantwoordelijkheid nemen voor een veilige en efficiënte uitvoering van het elektrotechnische deel van (complexe) geluidsinstallaties. PRAKTISCHE INFO ɟɟ Aantal deelnemers maximaal 8 ɟɟ 2 dagen theorie en 2 dagen praktijk

CURSUSCODE: DUUR: TOETSING: CERTIFICERING:

WVEG 4 DAGEN THEORIE- EN PRAKTIJKEXAMEN CERTIUM

19


KWALIFICATIESCHEMA ENTERTAINMENT HBO Podiumtechniek WV Lichttechniek (WVLT)

VP Elektrotechniek (VPET)

MBO 3/4 Podiumtechnicus MBO 2 Assistent Podiumtechnicus

VMBO

WV AV- techniek (WVAV) WV Special Effects (WVSF) RWE

VCE WV Event Rigging (WVER)

PROGRAMMA EVC GAP ANALYSE Werkervaring Cursussen Aanwijzingen

VP Hijsen en heffen (VPHH)

WV Podiumtechniek (WVPT) WV Vormgeving en decor (WVVD) WV Mech. Trekkeninstallaties (WVMT)

Zij-instromers en Voortijdig schoolverlaters

20

WV Geluidstechniek (WVGT)

WERKNIVEAU 1

WERKNIVEAU 2

WERKNIVEAU 3


GAP ANALYSE

Uitleg afkortingen RWE: 3 jaar relevante werkervaring VP: Vakbekwaam Persoon WV: Werkverantwoordelijke EVC: Eerder verworven competenties HVK: Hogere Veiligheidskundige NoB0: Notified Body

Keurmeester NoBo

Systeem ontwerper Entertainment

EVC PROGRAMMA Operationeel Leidinggevende Entertainment

RWE

HVK Entertainment

VCE-L

Inspecteur Entertainment

Keurmeester Entertainment

PROGRAMMA EVC GAP ANALYSE

RWE

WERKNIVEAU 4/5

WERKNIVEAU 6/7

21


ARBO EN VEILIGHEID

Preventiemedewerker theater Preventiemedewerker evenementen Tillen en Tippen Risico Inventarisatie en -Evaluatie Veilig werken met de hoogwerker Veiligheidscertificaat Entertainment VCE Veiligheidscertificaat Entertainment voor Leidinggevenden VCE-L Basiskennis elektrotechniek Bedrijfsvoering elektrotechniek NEN 3140 Vakbekwaam Persoon Elektrotechniek Entertainment VPET Meettechniek laagspanning Inspecteur elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 Werkverantwoordelijke Elektrotechniek Licht WVEL Werkverantwoordelijke Elektrotechniek Geluid WVEG Vakbekwaam Persoon Hijsen en Heffen VPHH Inspecteur ondermachinerieën Inspecteur bovenmachinerieën Werkverantwoordelijke Mechanische Trekkeninstallaties WVMT Inspecteur hijsgereedschappen Herkwalificatie VCE Herkwalificatie VCE-L Herkwalificatie VPET Herkwalificatie inspecteur elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 Herkwalificatie inspecteur hijsgereedschappen Herkwalificatie WVMT Op maat verzorgde opleiding met alle verplichte onderwerpen Alle modules zijn ook leverbaar voor middelbaar (beroeps)onderwijs Zomerschool 2017

10 11 12

ELEKTROTECHNIEK

13 14 15 16 17 18 19

HIJSEN EN HEFFEN

24 25 26 27 28

HERKWALIFICERING

29 30 31 32 33 34

BEDRIJFSOPLEIDINGEN 35 REGULIER ONDERWIJS 36 ZOMERSCHOOL 37

22

PMT PME TT RIE VHW VCE VCEL BE BVE VPET MTLS IEA WVEL WVEG VPHH IOM IBM WVMT IHG HVCE HVCEL HVPET HIEA HIHG HWVMT

T T T C I C C C C C T C C C C T T C T C C C C T C BO MO ZS

CERTIFICAAT

5 6 7 8

TYPE

CURSUSNAAM

CODE

BLZ

CURSUSOVERZICHT SaTS SaTS SaTS SaTS SaTS Certium Certium SaTS SaTS Certium SaTS Certium / Certium Certium SaTS SaTS SaTS Certium SaTS Certium Certium Certium Certium / SaTS Certium


5 3 3 3 3 3 3

KOSTEN PRAKTIJKEXAMEN

KOSTEN THEORIEEXAMEN

42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50

32,50 59,00

59,00

246,00

59,00 69,00 69,00

246,00 246,00 246,00

69,00

378,00

59,00 59,00 59,00 59,00

187,00 187,00

69,00

TOTALE KOSTEN IN EURO EX. BTW

3 5 5

VCE BE VPET VCE VCE VCE VCE VCE VCE VCE VCE VCEL VPET IEA IHG WVMT

198,00 198,00 99,00 396,00 99,00 297,00 396,00 198,00 198,00 396,00 297,00 297,00 990,00 792,00 594,00 198,00 198,00 1.188,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00

KOSTEN CERTIFICAAT

5

VCE

KOSTEN LESMATERIAAL

5 5

KOSTEN CURSUS

4-8 4-8 4-16 4-6 4-8 4-16 4-16 4-10 4-8 4-8 4-8 4-8 4-8 4-8 4-16 4-6 4-6 6-12 4-12 4-16 4-8 4-10 4-8 4-12 4-12

STARTKWALIFICATIE

16 16 8 24 4 20 24 12 12 40 16 16 60 40 32 12 12 54 16 12 12 12 12 12 12

GELDIGHEID CERTIFICAAT IN JAREN

AANTAL DEELNEMERS (MIN-MAX)

SCIOS

STUDIEBELASTING (INCL. UREN THUISWERK)

CURSUSDUUR

SCIOS

2 dagdelen 2 dagdelen 1 dagdeel 4 dagdelen 1 dagdeel 3 dagdelen 4 dagdelen 1 dag 1 dag 4 dagen 1 dagdeel T + 1 dag P 1 dagdeel T + 1 dag P 5 dagen 4 dagen 3 dagen 2 dagdelen 2 dagdelen 12 dagdelen 1 dagdeel T + 1 dageel P 1 dag 1 dag 1 dagdeel T + 1 dagdeel P 1 dagdeel T + 1 dagdeel P 1 dag 1 dag maatwerk maatwerk

17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 27,50 27,50 17,50 17,50 39,00 17,50 59,00 59,00 59,00 17,50 17,50 17,50 59,00 17,50 59,00 59,00 59,00 59,00 17,50 59,00

258,00 258,00 159,00 456,00 159,00 399,50 525,00 258,00 258,00 782,50 357,00 703,50 1.406,50 1.208,50 654,00 258,00 258,00 1.736,50 258,00 348,50 348,50 535,50 535,50 248,00 358,50

O: opleiding C: cursus M: maatwerk T: training I: instructie T/P: theorie/praktijk

23


HIJSEN EN HEFFEN

VAKBEKWAAM PERSOON HIJSEN EN HEFFEN VPHH

In het Arbobesluit staat dat voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden aantoonbare deskundigheid vereist is. Op basis van het Kwalificatieschema Entertainment dient hiervoor ten minste een opleiding tot Vakbekwaam Persoon gevolgd te worden. De cursus Vakbekwaam Persoon Hijsen en Heffen (VPHH) is speciaal ontwikkeld voor hijs- en hefwerkzaamheden op podia. VOOR WIE? Evenemententechnici die tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden hijs- en hefwerkzaamheden moeten uitvoeren. De hijswerkzaamheden vinden ook boven personen plaats.

RESULTAAT De cursist beschikt na afloop van de cursus over aantoonbare deskundigheid voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden boven personen. Vermelding in het openbaar register VPHH.

BEKNOPTE INHOUD ɟɟ Elementaire hijs- en heftechniek ɟɟ Hijsen boven personen ɟɟ Middelen en aanslagmethoden ɟɟ Wettelijk vereiste markeringen ɟɟ Hijsvoorschriften ɟɟ Controle en inspectie

PRAKTISCHE INFO ɟɟ Maximaal aantal deelnemers: 12

CURSUSCODE: DUUR: TOETSING:

VPHH 3 DAGEN LANDELIJK EXAMEN VPHH VOLGENS KSE CERTIFICERING: CERTIUM

24


HIJSEN EN HEFFEN

INSPECTEUR ONDERMACHINERIEËN

Steeds meer organisaties kiezen ervoor om de verplichte jaarlijkse inspectie van hefwerktuigen in eigen beheer uit te voeren. Naast kostenbesparing wordt belangrijke informatie over de staat van machines direct toegankelijk voor de technische dienst. Hierdoor kan onderhoud efficiënter worden aanbesteed en beter worden gecontroleerd en zullen storingen adequater verholpen kunnen worden. Gegevens komen in eigen handen en kunnen als instrument voor het beheer worden ingezet. VOOR WIE? Het betreft een aanvullende cursus die speciaal bedoeld is voor evenemententechnici op werkniveau VP of WV, die namens de organisatie zijn aangewezen om de verplichte jaarlijkse inspectie van de podiumhefwerktuigen (ondermachinerieën) uit te voeren. Hierbij valt te denken aan de orkestbakheffer, maar ook de heffers die voor transportdoeleinden of opslag worden ingezet. BEKNOPTE INHOUD ɟɟ Basisprincipes van beheer ɟɟ Interpreteren (machine)richtlijnen en normen ɟɟ Controle van documentatie ɟɟ Checklists voor hefmachines opstellen ɟɟ Belangrijke afstel- en onderhoudspunten ɟɟ Stap voor stap uitvoeren van de inspectie ɟɟ Prioriteiten stellen ɟɟ Registreren en rapporteren

RESULTAAT Na afloop van deze aanvullende training bent u in staat om zelfstandig en op basis van deskundigheid de ondermachinerieën van de eigen organisatie te inspecteren. Een onderhoudsrapportage kunnen opstellen, en weten op welke wijze onderhoudsinformatie geregistreerd dient te worden. PRAKTISCHE INFO Als onderdeel van deze training ontvangt de deelnemer een set basissjablonen die gebruikt kan worden voor het opstellen van specifiek op de eigen machines afgestemde checklists en rapportages.

CURSUSCODE: IOM DUUR: 2 DAGDELEN CERTIFICERING: BEWIJS VAN DEELNAME

25


HIJSEN EN HEFFEN

INSPECTEUR BOVENMACHINERIEËN

Steeds meer organisaties kiezen er voor om de verplichte jaarlijkse inspectie van hijswerktuigen in eigen beheer uit te voeren. Meestal niet alleen uit oogpunt van kostenbesparing, maar omdat steeds vaker erkend wordt dat de op deze manier verkregen kennis als instrument gebruikt kan worden tijdens het aansturen van beheerprocessen. Het is essentiële managementinformatie voor de technisch beheerder. Onderhoud kan efficiënter worden aanbesteed en beter bewaakt worden en storingen kunnen adequater verholpen worden. Belangrijke beheergegevens blijven in eigen handen en kunnen op basis van eigen systematiek eenduidig verwerkt worden. VOOR WIE? Het betreft een aanvullende cursus die speciaal bedoeld is voor evenemententechnici op werkniveau VP of WV, die namens de organisatie zijn aangewezen om de verplichte jaarlijkse inspectie van de hijs- en hefwerktuigen boven het podium (bovenmachinerieën) uit te voeren. Hierbij valt te denken aan de inspectie van de trekkeninstallatie, portaalbrug, takels en punttakels, enzovoort. BEKNOPTE INHOUD ɟɟ Basisprincipes van beheer ɟɟ Interpreteren (machine)richtlijnen en normen ɟɟ Controle van documentatie ɟɟ Checklists voor eigen hijsmachines opstellen ɟɟ Belangrijke afstel- en onderhoudspunten ɟɟ Stap voor stap uitvoeren van de inspectie ɟɟ Prioriteiten stellen ɟɟ Registreren en rapporteren

26

RESULTAAT In staat zijn om zelfstandig en op basis van deskundigheid de bovenmachinerieën van de eigen organisatie te inspecteren. Een onderhouds­rapportage kunnen opstellen, en weten op welke wijze onderhoudsgegevens geregistreerd dienen te worden. PRAKTISCHE INFO Als onderdeel van deze training ontvangt de deelnemer een set basissjablonen die gebruikt kan worden voor het opstellen van specifiek op de eigen machines afgestemde checklists en rapportages.

CURSUSCODE: IBM DUUR: 2 DAGDELEN CERTIFICERING: BEWIJS VAN DEELNAME


HIJSEN EN HEFFEN

WERKVERANTWOORDELIJKE MECHANISCHE TREKKENINSTALLATIES WVMT

Voor het bedienen van een mechanische trekkeninstallatie wordt door de overheid aantoonbare deskundigheid vereist. Op basis van het Kwalificatieschema Entertainment (KSE) dient de operator van dit hijswerktuig een opleiding tot Werkverantwoordelijke (WV) te volgen. De cursus Werkverantwoordelijke Mechanische Trekkeninstallaties is speciaal voor dit doel ontwikkeld. Evenemententechnici op het werkniveau Vakbekwaam Persoon (VP) die tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden een mechanische trekkeninstallatie bedienen, en daarbij geautomatiseerde hijsbewegingen tot stand brengen. VOOR WIE? De cursus WVMT is geschikt voor (theater-) technici in de entertainmentbranche die werken met de mechanische trekkeninstallatie. Enige ervaring met het bedienen en programmeren van toneelhijsinstallaties is gewenst. BEKNOPTE CURSUSINHOUD ɟɟ Wet- en regelgeving ɟɟ Organisatie en communicatie ɟɟ Documentenbeheer ɟɟ Dynamische krachten op lastdragers ɟɟ Belastbaarheid en lastverdeling ɟɟ Kaplijst en standenlijst ɟɟ Machinecomponenten en hun functies ɟɟ Veiligheidsfuncties en noodfuncties

ɟɟ ɟɟ

Veilig bedienen tijdens evenementen Omgaan met onvoorziene omstandigheden

RESULTAAT Aantoonbaar over de deskundigheid beschikken die voor het bedienen van mechanisch aangedreven trekkeninstallaties vereist is op basis van het landelijk geldende kwalificatieschema voor de sector Entertainment. (Onderwijs: competentieprofiel KD PET Hijsen en Heffen.) PRAKTISCHE INFO Startkwalificatie: VPHH of gelijkwaardig, en voldoende rekenvaardigheid om bewerkingen met formules uit te voeren. Relevante podiumervaring met hijs- en hefwerkzaamheden. De cursus wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid. CURSUSCODE: DUUR: TOETSING: CERTIFICERING:

WVMT 12 DAGDELEN THEORIE- EN PRAKTIJKEXAMEN CERTIUM

27


HIJSEN EN HEFFEN

INSPECTEUR HIJSGEREEDSCHAPPEN

Volgens wettelijk voorschrift moeten hijsgereedschappen ten minste jaarlijks geïnspecteerd worden. Dit dient door een deskundige op niveau 3 te worden uitgevoerd (op basis van branchedocument BICKT). Door het volgen van deze korte training kan de inspectie voor de eigen organisatie worden uitgevoerd. VOOR WIE? Evenementen- en podiumtechnici die reeds gekwalificeerd zijn om hijs- en hefwerkzaamheden te mogen uitvoeren en voor de eigen organisatie de jaarlijkse verplichte inspectie van hijsgereedschappen willen verzorgen.

RESULTAAT De deskundigheid verwerven om de verplichte jaarlijkse inspectie van de hijsgereedschappen, zoals die gangbaar in de sector entertainment worden toegepast, te kunnen en mogen uitvoeren.

BEKNOPTE INHOUD Wettelijk vereiste documentatie ɟɟ Wettelijk vereiste markeringen ɟɟ Arbowet en Richtlijn Arbeidsmiddelen ɟɟ Normen en fabricagenormen ɟɟ Ontwerpcriteria voor hijsgereedschappen ɟɟ Afkeurcriteria ɟɟ Registratie

PRAKTISCHE INFO Deze cursus wordt bij voorkeur in company, met gebruikmaking van de aanwezige middelen.

ɟɟ

CURSUSCODE: DUUR:

28

IHG 1 DAGDEEL THEORIE, 1 DAGDEEL PRAKTIJK CERTIFICERING: BEWIJS VAN DEELNAME


HERKWALIFICERING

HERKWALIFICATIE VCE

Nadat de geldigheid van het Veiligheidscertificaat Entertainment is verlopen, dient een herkwalificatie plaats te vinden. Deze korte opfriscursus helpt bij het behalen van het landelijk examen voor de herkwalificatie van VCE. VOOR WIE? Medewerkers bij wie de geldigheidsduur van het certificaat VCE verlopen is, en die aan het landelijk examen voor herkwalificatie willen deelnemen. Voor werkzaamheden in de sector entertainment is een VCE-certificaat een minimale vereiste voor het uitvoeren van werkzaamheden. Deze cursus kan ook gebruikt worden om veiligheidscertificaten uit andere branches op te waarderen.

RESULTAAT Met zelfvertrouwen en kennis kunnen deelnemen aan het landelijk examen herkwalificatie VCE. PRAKTISCHE INFO ɟɟ Les in groepen van maximaal 8 personen ɟɟ In company of op een van de cursuslocaties

BEKNOPTE CURSUSINHOUD ɟɟ Opfrissen VCE-kennis ɟɟ Toelichten nieuwe onderdelen ɟɟ Oefenen van het examens

CURSUSCODE: DUUR: TOETSING: CERTIFICERING:

HVCE 1 DAG THEORIE-EXAMEN CERTIUM

29


HERKWALIFICERING

HERKWALIFICATIE VCE-L

Nadat de geldigheid van het Veiligheidscertificaat Entertainment voor Leidinggevenden (VCE-L) is verlopen, dient een herkwalificatie plaats te vinden. Deze korte opfriscursus helpt om met zelfvertrouwen het landelijk examen voor de herkwalificatie tegemoet te treden. VOOR WIE? Medewerkers bij wie de geldigheidsduur van het certificaat VCE-L verlopen is en die aan het landelijk examen voor herkwalificatie willen deelnemen. Voor leidinggevende taken in de sector entertainment is een VCE-L-certificaat een vereiste. Deze cursus kan gebruikt worden om veiligheidscertificaten uit andere branches op te waarderen.

RESULTAAT Met zelfvertrouwen en kennis kunnen deelnemen aan het landelijk examen herkwalificatie VCE-L. PRAKTISCHE INFO ɟɟ Les in groepen van maximaal 8 personen

BEKNOPTE CURSUSINHOUD ɟɟ Opfrissen VCE-L kennis ɟɟ Toelichten nieuwe onderdelen ɟɟ Oefenen van het examen

30

CURSUSCODE: DUUR: TOETSING: CERTIFICERING:

HVCEL 1 DAG THEORIE-EXAMEN CERTIUM


HERKWALIFICERING

HERKWALIFICATIE VPET

Het certificaat VPET heeft een eerste geldigheid van 5 jaar. Daarna volgt om de drie jaar een herkwalificatie. Tijdens deze opfrisscursus komen de belangrijkste onderwerpen nogmaals aan bod. Nieuwe onderdelen worden toegelicht. Ook is er ruimschoots gelegenheid om aan de hand van de eigen werkzaamheden elektrotechnische vraagstukken te behandelen. VOOR WIE? Technici waarvan het VPET-certificaat binnenkort verloopt. Technici die in het bezit zijn van een certificaat VOP (Voldoend Onderricht Persoon) en deze willen opwaarderen om aan het verlangde deskundigheidsniveau volgens KSE (Kwalificatieschema Entertainment) te kunnen voldoen. BEKNOPTE CURSUSINHOUD ɟɟ Spannings- en vermogensverlies ɟɟ Kortsluitvermogen ɟɟ Maximale lengtes van kabels ɟɟ Kennis normen NEN 3140, NEN 1010 en NEN 8020-20 ɟɟ Kennis praktijkrichtlijn NPR 5310 ɟɟ Opzet energie-verdeelsystemen ɟɟ Ontwerp van tijdelijke installaties ɟɟ Veiligheid van elektrotechnische installaties ɟɟ Veilig meten ɟɟ Interpreteren van meetwaarden ɟɟ Aanwijsbeleid

RESULTAAT Beschikt na het behalen van het examen over aantoonbare deskundigheid (KSE, werkniveau 2) om volgens NEN 3140 als VP aangewezen te kunnen worden binnen de organisatie waar de elektrische werkzaamheden worden uitgevoerd. PRAKTISCHE INFO ɟɟ Les in groepen van maximaal 8 personen ɟɟ In company of op een van de cursuslocaties ɟɟ Geschikt voor opwaarderen VOP

CURSUSCODE: DUUR:

HVPET 1 DAGDEEL THEORIE, 1 DAGDEEL PRAKTIJK TOETSING: THEORIE- EN PRAKTIJKEXAMEN CERTIFICERING: CERTIUM

31


HERKWALIFICERING

HERKWALIFICATIE INSPECTEUR ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN NEN 3140 Het inspecteren van elektrische arbeidsmiddelen wordt meestal in een korte periode in een seizoen uitgevoerd. Met de herkwalificatie Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen NEN 3140 wordt actuele kennis getoetst en praktische vaardigheden weer opgehaald. De praktijkgerichte tips en trucs die worden meegegeven kan de cursist toepassen in de dagelijkse praktijk. VOOR WIE? Voor technici die niet dagelijks met inspectie bezig zijn en hun kennis weer willen ophalen en voor technici waarvan het certificaat gaat verlopen.

PRAKTISCHE INFO ɟɟ Les in groepen van maximaal 8 personen ɟɟ In company of op een van de cursuslocaties ɟɟ Technici die zich willen kwalificeren volgens SCIOS scope 9 kunnen kiezen voor een extra praktijkexamen.

BEKNOPTE CURSUSINHOUD ɟɟ Bepalen inspectie-interval ɟɟ Basis meetprincipes ɟɟ Werken met (eigen) meetapparatuur ɟɟ Criteria voor goedkeur/afkeur ɟɟ Opstellen rapportages RESULTAAT Na deze herkwalificatie is de cursist gereed om het inspecteren van elektrische arbeidsmiddelen volgens de laatste normen te kunnen uitvoeren.

32

CURSUSCODE: DUUR:

HIEA 1 DAGDEEL THEORIE, 1 DAGDEEL PRAKTIJK TOETSING: THEORIE-EXAMEN CERTIFICERING: CERTIUM OPTIE TOETSING: THEORIE- EN PRAKTIJKEXAMEN CERTIFICERING: SCIOS SCOPE 9


HERKWALIFICERING

HERKWALIFICATIE INSPECTEUR HIJSGEREEDSCHAPPEN Om de deskundigheid van de Inspecteur Hijsgereedschappen op peil te houden, dient ten minste elke 5 jaar een herkwalificatie plaats te vinden. Deze korte opfriscursus is speciaal bedoeld om de belangrijke onderwerpen weer onder de aandacht te brengen, en nieuwe ontwikkelingen toe te lichten. VOOR WIE? Medewerkers die de deskundigheid als inspecteur op peil willen houden, op de hoogte gebracht willen worden van de laatste stand der techniek en kennis willen nemen van de meest recente ontwikkelingen ten aanzien van normen en branchevoorschriften. BEKNOPTE CURSUSINHOUD ɟɟ Opfrissen inspectiecriteria ɟɟ Toelichten nieuwe onderdelen ɟɟ Oefenen voor het examen

RESULTAAT De actuele kennis verwerven (KSE) om de verplichte jaarlijkse inspectie van de hijsgereed­ schappen, zoals die gangbaar in de sector entertainment worden toegepast, te kunnen en mogen uitvoeren. PRAKTISCHE INFO ɟɟ Les in groepen van maximaal 8 personen

CURSUSCODE: HIHG DUUR: 1 DAG CERTIFICERING: BEWIJS VAN DEELNAME

33


HERKWALIFICERING

HERKWALIFICATIE WVMT (OPWAARDERING BMT NAAR WVMT) Voor het bedienen van een mechanische trekkeninstallatie wordt door de overheid aantoonbare deskundigheid vereist. Het certificaat WVMT, dat hierin voorziet, heeft een eerste geldigheidsduur van 5 jaar. Daarna dient om de 3 jaar een herkwalificatie plaats te vinden. Podiumtechnici die in het bezit zijn van een certificaat BMT (Bedieningsvakman Mechanische Trekkenwand) kunnen deze cursus volgen om op te waarderen naar niveau Werkverantwoordelijke (WV) en kwalificeren zich voor het certificaat WVMT volgens het landelijk kwalificatieschema. VOOR WIE? Evenemententechnici waarvan het WVMT certificaat binnenkort verloopt. Podiumtechnici die in het bezit zijn van het certificaat BMT en dit willen opwaarderen naar het nu geldende kwalificatieniveau. BEKNOPTE CURSUSINHOUD ɟɟ Actuele wet- en regelgeving ɟɟ Stand der techniek in de branche ɟɟ Krachtberekeningen ɟɟ Bedieningsprotocol ɟɟ Aanslaan van lasten ɟɟ Storing en onderhoud

34

RESULTAAT Herkwalificatie van het certificaat WVMT. PRAKTISCHE INFO Deze herkwalificatie is praktijkgericht en wordt op de werkvloer uitgevoerd.

CURSUSCODE: DUUR: TOETSING: CERTIFICERING:

HWVMT 1 DAG THEORIE-EXAMEN CERTIUM


BEDRIJFSOPLEIDINGEN Samenwerkende Theaterspecialisten voorziet met de Bedrijfsopleiding in een behoefte van organisaties binnen de podiumkunsten om (wettelijk verplichte) cursussen, trainingen en instructies volledig in eigen beheer te kunnen organiseren. Onafhankelijk van externe aanbieders van onderwijs kunnen de eigen medewerkers als maatwerktraject binnen het bedrijf zelf opgeleid worden. Zo kan behoorlijk op kosten bespaard worden, en wordt het plannen van een training of instructie eenvoudig realiseerbaar. Ook is het eenvoudig mogelijk om bedrijfsvoorschriften of eigen werkmethoden (bedrijfsprotocollen) in de cursus te integreren. Bijvoorbeeld hoe de ziekmeldprocedure verloopt, of de wijze van verlof aanvragen. Nieuwe medewerkers krijgen op deze wijze in één keer een volledige bedrijfsinstructie. VOOR WIE? Schouwburgen, theaters, culturele centra, productiebedrijven, studio’s, dienstverleners en toeleveranciers. BEKNOPT OVERZICHT VAN DE MOGELIJKHEDEN VCE ɟɟ VPHH en VPET ɟɟ Instructie risicowerkzaamheden ɟɟ Tilinstructie ɟɟ Hoogwerkerinstructie ɟɟ Bedrijfsvoorschriften en -protocollen ɟɟ BHV-instructies ɟɟ

RESULTAAT Als organisatie onafhankelijk van externe partijen het personeel kunnen opleiden en instrueren. Opleidingsmateriaal zoals lesmappen en onderwijsleermiddelen zelf in huis hebben en beheren. PRAKTISCHE INFO Maatwerkpakket dat geheel op de wensen van de organisatie wordt afgestemd. Maak vrijblijvend een afspraak en ontdek de mogelijkheden. Zie direct hoeveel u als organisatie kunt besparen op opleidingskosten. Eventueel kan SaTS zorg dragen voor (automatische) updates van het lespakket. Ook kunnen wij de lesinstructie voor (een deel) van de opleiding voor u verzorgen, indien deze deskundigheid binnen de eigen organisatie ontbreekt.

DUUR: MAATWERK CERTIFICERING: BEWIJS VAN DEELNAME / CERTIUM

35


REGULIER ONDERWIJS Speciaal voor MBO instellingen heeft Samenwerkende Theaterspecialisten een aantal onderwijspakketten samengesteld. Er kan gekozen worden voor een van de cursussen uit ons aanbod met SaTS docenten op locatie. Indien een eigen docent de lessen wil gaan verzorgen dan is er een mogelijkheid voor training van deze docent. Naast het theoretische deel is er, afhankelijk van de cursus, veel ruimte voor praktijk. Ter ondersteuning van deze praktijklessen hebben we praktijkkratten samengesteld met per onderwerp een passende selectie van demo-materiaal en vooral doe-materiaal. Studenten kunnen hiermee veilig opdrachten uitvoeren. VEEL GEVRAAGDE CERTIFICERINGSTRAJECTEN VOOR HET MBO-ONDERWIJS ZIJN: ɟɟ VCE, Veiligheid Certificaat Entertainment ɟɟ VPHH, Vakbekwaam Persoon Hijsen en Heffen ɟɟ VPET, Vakbekwaam Persoon Elektrotechniek Entertainment ɟɟ WVMT, Werkverantwoordelijke Mechanische Trekkeninstallaties PRAKTIJKKRATTEN VPHH EN VPET Ter ondersteuning voor uitleg (en zelf ontdekken) door studenten zijn er ‘praktijkkratten’ samengesteld.

36

Theoretische onderwerpen uit de lessen kunnen op deze wijze aanschouwelijk worden gemaakt. Zo kan er bij VPHH geoefend worden met het inspecteren van materialen. Een student zonder praktijkervaring kan op deze wijze zonder moeite deelnemen aan de lessen. Voor VPET zijn er verschillende praktijkkratten met onderwijsleermiddelen samengesteld. Ze bevatten alle voor de opdracht noodzakelijke gereedschappen en meetapparatuur, zoals soldeerstations en Duspols. Ook verbruiksmaterialen zoals soldeertin, kabel, draad en adereindhulzen zijn inbegrepen. De kratten worden te huur aangeboden, maar zijn eventueel ook te koop. Prijs op aanvraag. INRICHTING PRACTICUM Tijdens de ontwerpfase van het practicumlokaal kan SaTS ondersteuning leveren voor de veilige inrichting, zoals dat door de toezichthouders (Onderwijsinspectie, Inspectiedienst ISW) vereist wordt. Daarbij dient gedacht te worden aan veilig afschakelen, noodstopcircuits, dampafzuiging, werkverlichting, vluchtwegvoorzieningen, EHBO-maatregelen, enzovoort.


ZOMERSCHOOL

BLZ

Maak gebruik van de rustige periode tijdens de zomerstop. Zorg er voor om het nieuwe seizoen goed voorbereid in te gaan.

CURSUSNAAM

Kies voor een compacte cursus tijdens een aaneengesloten periode in de zomerperiode. Voor de zomerschool zijn de volgende cursusdata gepland:

CODE

DATUM

2017

13

Basiskennis elektrotechniek

BE

16

Meettechniek laagspanning

MTLS

17 juli 2017 18 juli 2017

17

Inspecteur elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140

IEA

19 juli 2017

14

Bedrijfsvoering elektrotechniek NEN 3140

BVE

20 juli 2017

11

Veiligheidscertificaat Entertainment VCE

VCE

7 en 8 augustus 2017

5

Preventiemedewerker theater

PMT

9 augustus 2017

28

Inspecteur hijsgereedschappen

IHG

10 augustus 2017

37


MA

DI

MA

BVE

DO

DO

DI

IEA

WO

MA

WO

DI

DI

DO

DO

DI

MA

MA

DO

DI

DI WO

WO

MA

MA

MA

WO

DI DI

DI

DI

DI

MA

MA

WO

WO

DI

DI

MA

DI

WVEL

WO

MA

WO

WO

MA

MA

MA

MA

MA

MA

WVEG VPHH

DI

DI

DI

IOM

WO

WO

DO

DO

IBM

DI

WVMT IHG

DO DO

HVCE

DO

DO

DO

MA

MA

DO

DI

DO DI

MA

HVCEL

DI WO

HVPET

WO

HIEA

MA

38

WO

MA

HIHG HWVMT

DI

MA MA

MA

DI

2018

WEEK 51 18 DEC

WEEK 50

WEEK 49 WO

MA MA

MA DI

MA

DI

VPET MTLS

WEEK 48

WEEK 46 13 NOV

DO

DO

BE

11 DEC

DO

MA DI

WO

4 DEC

DO

VHW DI

WO

MA

RIE VCE VCEL

27 NOV

WEEK 45 6 NOV

WO

WEEK 47

WEEK 44 30 OKT

MA

20 NOV

WEEK 43 23 OKT

MA

WEEK 41

WEEK 42

MA

16 OKT

MA

9 OKT

WEEK 40

WEEK 38 18 SEPT

2 OKT

WEEK 37 11 SEPT

PME TT

WEEK 39

WEEK 36 4 SEPT

WO

PMT

25 SEPT

WEEK 32

WEEK 29

7 AUG

DE DATUM VAN MAANDAG IN BETREFFENDE WEEK

17 JUL

2017

CURSUSDATA 2017-2018


WEEK 25

WEEK 24 11 JUNI

WEEK 23 4 JUNI

DI

WEEK 22

WEEK 21 21 MEI

DI

28 MEI

WEEK 20 14 MEI

WEEK 17 23 APR

WEEK 18

WEEK 16 16 APR

WEEK 19

WEEK 15 9 APR

WO

18 JUNI

DI

DI

MA

MA

WO

WO

DI

DI DO

MA

WO

DO

WO WO

WO

DI

DI

DO

DI

MA

MA

DI

WO

WO

MA

MA

MA

DI

DI

MA

MA

MA

DI

DI

MA

DI

MA

DO

DO

MA

MA

MA

MA

MA

MA

DO

DO

DI

DI

DO

MA

MA

DI DO

DI

DI

DI

DO

DO

MA

MA

DI

DI

DO

MA

WO

DI DO

MA

DO

DI

DI

MA

MA

DI

MA

MA

MA

MA

DO WO

WO MA

DI

MA

DO

MA

DO

MA

DO

DI

MA

MA

MA

DO

DO

DI

MA

DO

WO

MA

MA MA

MA

DO

MA WO

DO MA

DI

MA

WO

WO WO

WO

MA

MA DI

7 MEI

WEEK 14 2 APR

WO

30 APR

WEEK 12

WEEK 13

19 MRT

WEEK 11 12 MRT

MA

26 MRT

WEEK 10

MA

WEEK 9

5 MRT

MA

26 FEB

WEEK 6 5 FEB

WEEK 8

WEEK 5 29 JAN

19 FEB

WEEK 4 22 JAN

WEEK 7

WEEK 3 15 JAN

12 FEB

WEEK 2 08 JAN

MA

MA

DI DI MA

MA

DI

VOOR INSCHRIJVING, DATA EN LOCATIES F WWW.SAMENWERKENDETHEATERSPECIALISTEN.NL/ONDERWIJS

39


ALGEMENE CURSUSINFORMATIE CURSUSLOCATIES Samenwerkende Theaterspecialisten heeft een eigen cursuslocatie in Diemen maar kan ook gebruik maken van locaties in o.a. Utrecht, Zwolle en Zaltbommel. Voor theaters en instellingen met een geschikte cursusruimte kan de cursus op locatie (in company) verzorgd worden. Ook kunnen de meeste cursussen op uw favoriete cursus- of vergaderlocatie gegeven worden. Voor een aantal praktijkgerichte cursussen en trainingen zal het echter niet mogelijk zijn om deze op een andere dan de geplande locatie uit te voeren, omdat hiervoor speciale machines, gereedschappen of apparatuur vereist is. AANVANG EN EINDE De dagcursussen starten om 9:30 uur en eindigen rond 16:30 uur. De avondcursussen starten om 18:00 uur en sluiten rond 22:00 uur. DRINKEN Tijdens de pauzes zijn op de eigen cursuslocaties koffie, thee, water en frisdranken volop beschikbaar. Bij in company verzorgt de opdrachtgever dit naar eigen behoefte.

40

LUNCH/AVONDMAALTIJD Verschillend per cursus. Voor in company geldt dat de opdrachtgever lunch en/of diner verzorgt. PEN EN PAPIER Voor het maken van aantekeningen liggen pen en papier klaar voor de deelnemers. Bij gebruik van een werkmap zorgen wij voor geperforeerd papier dat eenvoudig ingestoken kan worden. CURSUSMAP Elke cursist krijgt, afhankelijk van het soort onderwijs, een boek, cursusmap of werkboek. HOEVEEL PERSONEN? Om voldoende aandacht te kunnen geven aan alle cursisten is de groepsgrootte voor een cursus veelal beperkt tot 8 personen. PRAKTIJKMATERIALEN Waar mogelijk worden praktijkopdrachten gegeven met ondersteuning van materiaal uit de praktijk. EXAMEN Toetsing van een aantal cursussen vindt plaats door het deelnemen aan het (landelijk) examen. Deze examens worden afgenomen door een externe partij.


VEELGESTELDE VRAGEN CERTIFICAAT Bij cursussen met een examen wordt na het behalen van het examen een landelijk erkend certificaat op basis van KSE aan de deelnemer uitgereikt. Aan het eind van een cursus ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname. BETALING Betaling van cursus- en examengeld dient voor aanvang van de cursus te zijn ontvangen. Indien hieraan niet is voldaan kan niet aan de cursus deelgenomen worden. BEVESTIGING Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving. ANNULERING Voor annuleringsregeling zie de voorwaarden op de website.

SaTS ontwikkelt regelmatig nieuwe cursussen. Het actuele aanbod staat op www.samenwerkendetheaterspecialisten.nl Voor specifieke vragen stuur een mail naar: cursus@samenwerkendetheaterspecialisten.nl

Gaat een cursus altijd door? Wij streven er naar om alle geplande cursussen doorgang te laten vinden. Indien hiervan onverhoopt afgeweken moet worden, dan zal in nauw overleg met de cursist naar een passend alternatief worden gezocht. Ons motto is: de cursus gaat altijd door! Welke certificaten kan ik behalen? U ontvangt altijd een certificaat van deelname. Bij de cursussen met examen door een onafhankelijk examenbureau wordt bij slagen het certificaat verstrekt door Certium. Heeft iedere cursus een examen? Nee, alleen de cursussen met verplichte landelijke examens volgens KSE worden afgesloten met een examen. Soms wordt er afgesloten met een toets. In een aantal gevallen bevat een dergelijke toets een praktijkonderdeel dat behaald moet worden. Is deelnemen aan het examen verplicht? Nee, maar bij cursussen met erkend certificaat is het examen wel een voorwaarde om het KSE certificaat te kunnen behalen. Wie nemen de examens af? Alle landelijke examens volgens KSE worden door een onafhankelijk door de overheid gecertificeerd examencentrum van Certium afgenomen.

41


VEELGESTELDE VRAGEN Wanneer moet het cursusgeld zijn overgemaakt? Cursusgeld moet voor aanvang van de cursus of training zijn bijgeschreven op onze rekening. Kan een cursus ook in company verzorgd worden? Ja, alle cursussen worden ook in company verzorgd. Bij in company cursussen zorgt de opdrachtgever voor de locatie en de catering. Voor praktijkonderwijs en -examens kan een externe locatie noodzakelijk zijn. Ik ben plotseling verhinderd. Kan ik de cursus op een ander moment volgen? Ja, dat kan. Wij berekenen een klein bedrag administratiekosten voor deze service. Annuleren met restitutie van het inschrijfgeld kan nog tot 5 werkdagen voor aanvang van de cursus. Ook hiervoor rekenen wij administratiekosten. Binnen 5 dagen voor aanvang van de cursus is annuleren met restitutie niet meer mogelijk, maar verplaatsen wel. In jullie overzicht staat niet de cursus die ik zoek. Waar kan ik mijn cursus vinden? SaTS hoort graag aan welke cursussen behoefte is. Deze cursus kan dan mogelijk ontwikkeld worden. Ook kan SaTS via het uitgebreide opleidingsnetwerk adviseren waar je het beste

42

terecht kunt. En soms combineren we bestaande cursussen tot een maatwerktraining. Wat gebeurt er als een cursus niet doorgaat? Mocht een cursus niet door kunnen gaan wegens ziekte, overmacht of bijzondere omstandigheid wordt met de cursisten overlegd voor een alternatief. Betaald cursusgeld wordt volledig, zonder inhoudingen, teruggestort als er geen passend alternatief door ons gevonden kan worden. Mag ik een kopie van de cursusmap maken? Dat mag alleen voor eigen gebruik. Niet voor gebruik door anderen. Cursusmappen zijn auteursrechtelijk beschermd. Als ik na het volgen van de cursus nog vragen heb kan ik dan bij jullie terecht? Je kunt altijd vragen om een toelichting of een oplossing op een probleem uit je werkpraktijk. Neem gerust contact met ons op. Bel of mail je cursusleider, of neem contact op met ons kantoor.


INSCHRIJVING ɟɟ ɟɟ ɟɟ ɟɟ ɟɟ

Inschrijven voor een cursus gaat via de website: www.samenwerkendetheaterspecialisten.nl Bij de gewenste cursus (zie tab Onderwijs) staat een inschrijfknop. Maak hier een keuze voor locatie en datum. Vermeldt ook alle persoonsgegevens en wie de factuur gaat betalen. Door inschrijving verklaart u bekend te zijn met de algemene voorwaarden en de cursusvoorwaarden. Deze vindt u op de website.

CONTACTGEGEVENS Samenwerkende Theaterspecialisten Sniep 95-B 1112 AJ DIEMEN

Cursussen 085-273 3564 Algemeen 085-273 3563 www.samenwerkendetheaterspecialisten.nl cursus@samenwerkedentheaterspecialisten.nl

43