Page 1

Статус проектів Twinning в Робочому плані №

Назва органу-бенефіціара

Назва проекту

Проекти, що завершились 1.

Національна комісія електроенергетики України

2.

Державна авіаційна адміністрація України «Гармонізація норм законодавства та стандартів України з при Міністерстві транспорту та зв’язку нормами законодавства та стандартами ЄС в галузі цивільної України авіації»

3.

Антимонопольний комітет України

4.

Головне контрольно-ревізійне управління «Допомога Головному контрольно-ревізійному управлінню України України (КРУ) в запровадженні нової системи державного внутрішнього фінансового контролю»

5.

Державний технічного політики

6.

Національне космічне агентство України

«Прискорення українсько-європейського космічній сфері»

7.

Міністерство внутрішніх справ України

«Впровадження та розвиток управління якістю в українській міліції»

комітет України регулювання та

регулювання «Посилення регуляторної та юридичної спроможності НКРЕ щодо регулювання енергетичного сектору»

«Посилення впровадження конкурентного законодавства України»

з питань «Зміцнення стандартизації, ринкового нагляду, вимірювань і споживчої законодавчої метрології, оцінки відповідності та споживчої політики в Україні» співробітництва

у

1


8.

Міністерство транспорту та зв’язку України/ «Підтримка та посилення безпеки вантажних і пасажирських Департамент Державної автомобільної дорожніх перевезень в Україні» інспекції при МВС України

9.

Національне України

агентство

з

акредитації «Посилення діяльності Національного агентства з акредитації України»

10.

Державний комітет статистики України

«Покращення якості української статистики через оцінку ефективності офіційної статистики, гармонізацію макроекономічних показників та структурної статистики підприємств відповідно до стандартів ЄС»

11.

Міністерство транспорту та зв’язку України

«Підтримка розробки та впровадження транспортної політики в Україні»

12.

Міністерство аграрної політики України

«Підтримка української ветеринарної служби щодо підсилення правових та технічних аспектів системи контролю за безпекою харчових продуктів»

13.

Академія суддів України

«Підтримка Академії суддів України»

14.

Національний банк України

«Посилення потенціалу Національного банку України через наближення до стандартів Європейського Союзу щодо діяльності центральних банків»

15.

Національна комісія електроенергетики України

16.

Національна

академія

регулювання «Посилення регуляторної та юридичної спроможності НКРЕ щодо регулювання газового сектору» державного «Підтримка

розвитку

та

вдосконалення

системи

підготовки 2


управління при Президентові України

державних службовців в Україні»

17.

Державне агентство з інвестицій та «Посилення спроможності Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами управління національними проектами України відповідно до України кращих європейських практик»

18.

Міністерство фінансів України

19.

Міністерство екології та природних ресурсів «Підтримка Міністерства охорони навколишнього природного України середовища України в імплементації Закону «Про екологічний аудит»»

20.

Міністерство регіонального розвитку, «Посилення інституційної спроможності Міністерства з питань будівництва та житлово-комунального житлово-комунального господарства України щодо впорядкування господарства України управління водними послугами на муніципальному рівні»

21.

Національна комісія електроенергетики України

«Підтримка Міністерства фінансів України у сфері управління державним боргом та бюджетного прогнозування»

регулювання «Надання допомоги Національній комісії регулювання електроенергетики щодо забезпечення виконання газового законодавства у відповідності з положеннями Договору про заснування Енергетичного Співтовариства»

Проекти на стадії реалізації 22.

Вищий адміністративний суд України

«Підвищення ефективності та якості управління адміністративних судів в Україні»

23.

Національне агентство з акредитації України

«Подальше посилення спроможності Національного агентства з акредитації України (НААУ)» 3


24.

Державна авіаційна служба України

«Підтримка реалізації норм та стандартів ЄС у сферах аеропортів, аеродромів та обслуговування повітряного руху / аеронавігаційного обслуговування (ATM / ANS)»

25.

Державна служба статистики України

«Розробка статистичних методологій в Україні відповідно до стандартів ЄС»

26.

Національне агентство України з питань державної служби

«Підтримка розвитку державної служби в Україні»

27.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

«Підтримка посилення регуляторної та юридичної спроможності Національної комісії з питань регулювання зв’язку України щодо регулювання сектору телекомунікацій»

28.

Внутрішні війська МВС України

«Сприяння вдосконаленню системи охорони порядку внутрішніми військами МВС України»

29.

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

«Удосконалення нормативно-правової бази у сфері енергоефективності та її наближення до вимог законодавства ЄС»

30.

Міністерство соціальної політики України

«Підтримка розвитку системи соціальних послуг в Україні»

31.

Міністерство інфраструктури України

«Координація і розвиток мультимодального логістичних процесів в Україні»

32.

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

«Гармонізація національного фітосанітарного законодавства України відповідно до європейських норм та стандартів»

громадського

транспорту

та

4


Проекти на стадії підготовки Twinning-контрактів 33.

Державна служба інтелектуальної власності України

«Посилення правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності в Україні»

34.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

«Модернізація законодавчих стандартів і принципів освіти та навчання відповідно до Європейської політики навчання протягом життя»

Проекти на стадії оголошення тендеру 35.

Державне космічне агентство України

«Створення довготривалих передумов ефективної участі України в реалізації європейських космічних програм у сфері супутникової навігації (Galileo) та дистанційного зондування Землі (GMES)»

Проекти на стадії підготовки детального технічного завдання проектів Twinning (FICHE) 36.

Державна міграційна служба України

«Підвищення ефективності діяльності органів державної влади у сфері управління міграційними процесами, зокрема, у виконанні Угоди про реадмісію осіб між Україною та ЄС»

37.

Міністерство інфраструктури України (співбенефіціари - Державна адміністрація залізничного транспорту України, Державний економіко-технологічний університет транспорту (ДЕТУТ))

«Інституційна допомога Міністерству інфраструктури України стосовно підвищення ефективності та конкурентоспроможності залізничного транспорту в Україні»

5


38.

Державне агентство земельних ресурсів України (Держземагентство)

«Допомога в розвитку відкритого сільськогосподарських земель в Україні»

і

прозорого

ринку

39.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

«Посилення законодавчої та інституціональної спроможності Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України (Мінрегіон) щодо поводження з побутовими відходами»

40. 41.

Національна академія державного «Підтримка розвитку та удосконалення навчальної спроможності управління при Президентові України Національної академії державного управління при Президентові України у підготовці державних службовців в Україні» Державна служба України з питань захисту «Посилення інституційної спроможності Державної служби України персональних даних з питань захисту персональних даних та адаптація законодавства у сфері захисту персональних даних відповідно до законодавства ЄС»

42.

Державна митна служба України

«Посилення адміністративної спроможності Державної митної служби України та наближення національного митного законодавства до норм та стандартів ЄС та оновленої Кіотської конвенції»

43.

Державна митна служба України

«Підтримка Державної митної служби у розвитку пост-аудит контролю»

44.

Адміністрація Державної прикордонної служби України

45.

Державна фінансова інспекція України

«Вдосконалення стратегії розвитку та правової бази процедур прикордонного контролю Державної прикордонної служби України, як складової частини інтегрованого управління кордонами» «Допомога у перебудові функції інспектування у зв’язку із 6


запровадженням системи державного внутрішнього фінансового контролю європейського зразка»

Проекти на стадії підготовки технічних завдань для рамкових експертів (TOR) 46.

Міністерство соціальної політики України

«Наближення законодавства України до норм та стандартів ЄС у сфері професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими можливостями»

47.

Національна академія прокуратури України

48.

Міністерство внутрішніх справ України

«Посилення спроможності Національної академії прокуратури України щодо професійної підготовки прокурорів та забезпечення органів прокуратури кваліфікованими кадрами» «Вдосконалення методів боротьби з організованою злочинністю та корупцією завдяки впровадженню моделей та методів кримінального аналізу країн-членів Європейського Союзу»

49.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

«Посилення ефективності та удосконалення системи державного управління у сфері ядерної енергетики та промисловості»

50.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики Державна казначейська служба України

«Підтримка НКРЕ щодо впровадження лібералізованої моделі ринку електричної енергії» «Удосконалення державної політики у сфері казначейського обслуговування шляхом імплементації національного законодавства з питань бухгалтерського обліку і звітності в державному секторі, наближеного до стандартів та кращих практик ЄС та посилення інституційної взаємодії Державної казначейської служби України»

51.

7


Проекти на стадії ідентифікації (погоджені) 52.

Рахункова палата України

«Забезпечення функціонування Вищого органу фінансового контролю України відповідно до міжнародних та європейських стандартів зовнішнього аудиту»

53.

Державний комітет з питань телебачення та «Посилення інституціональної спроможності Держкомтелерадіо в радіомовлення України контексті виконання зобов’язань Україною в рамках Європейської конвенції про транскордонне телебачення»

54.

Міністерство соціальної політики України Державний центр зайнятості

«Внутрішня трудова міграція»

55.

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів

«Сприяння створенню стандартизації»

56.

Міністерство енергетики промисловості України

57.

Міністерство охорони здоров’я України

«Покращення адміністративної та виконавчої спроможності Міністерства охорони здоров’я України у сфері обігу медичних виробів у відповідності з європейськими практиками та стандартами»

58.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

«Запровадження системи нагляду на основі оцінки ризиків»

та

в

Україні

національного

органу

вугільної «Надання підтримки Україні у створенні системи управління стратегічними запасами нафти»

8

Статус_проектів_Twinning_на_31.11.12  
Статус_проектів_Twinning_на_31.11.12  

Статус_проектів_Twinning_на_31.11.12

Advertisement