Page 1

14 sabv 2012

]pkvXIw 20

e°w 9

sF.-_n.-F-^v. tIm¨{^≥kv Hcp-°-߃ ]q¿Øn-bmbn C≥Uym\: C¥y≥ {_Z-d¨ s^tem-jn-∏ns‚ 35˛maXv ^manen tIm¨{^≥kv 2012 Pqsse 4\p Bcw- ` n- ° pw. C≥Uym-\-bn-ep≈ sh…n-b≥ bqWn-th-gvkn‰n Iymºkv BWv Cu h¿jsØbpw sF.-_n.-F^v. tIm¨{^≥kn\p thZn-bmhp-I. ""{InkvXp-hns‚ ico-c-am-Ip∂ k`-bpsS BfloI h¿≤\-bv°mbn hnip-≤-∑msc k÷-cm-°pI'' (F-s^. 4:12) F∂-XmWv Cu h¿jsØ tIm¨{^≥kv Xow. I¿ØrZm- k - ∑ m- c mb tPm¨ tKm¿U¨ (dm-se, t\m-¿Øv Itcm-fn-\), {_Z¿ \mt‰ {_mwsk≥ (sk-\-K¬), {_Z¿ tPm¨ ]n. tXmakv (C-¥y) F∂n-h¿ {]kw-Kn-°pw. Pqsse 4 apX¬ 8 hsc \o≠p \nev°p∂ tIm¨-{^≥-kn-

sF.-_n.-F-^v. tIm¨{^≥kv \S-°p∂ ÿew

¬ s]mXp-tbm-K-߃, bph-P\- a o- ‰ nw- K p- I ƒ, h¿Iv t jm∏pIƒ, anj-\dn ktΩ-f\w Xp-Sßn hnhn[ t{]m{Km-ap-Iƒ {IaoI-cn-®n-´p-≠v. Ata-cn-°bnse hnhn[ kwÿm-\-ß-fn¬ \n∂p≈ ssZhP\w Cu tIm¨{^≥kn¬

]s¶-Sp-°p-∂p. {]hmkn ae-bmfn- I - f psS a[y- Ø nse BZytIm¨{^≥kv F∂ {]tXy-IXbpw Cu tIm¨{^≥kn-\p≠v. tIm¨{^≥kns‚ A\p{K- l - Ø n- \ mbn ssZh- P \w {]m¿∞n-°p-I. Email: info@ibfus.org

{][m\ hN-\-ip-{iq-j-I¿. Chsc°qSmsX C¥y-bn¬ \n∂p≈ CXc anj-\-dn-amcpw hnhn[ ip{iq-j-Iƒ sNøpw. ankv {Sj¿ tIm¨{^≥knse hninjvSm-XnYn Bbn-cn°pw. l§mbn ]pkvX-IsØ ASn-ÿm-\-am°n ""\nß-fpsS hgnIsf hnNm-cn-∏n≥'' F∂-XmWv tIm¨{^≥kns‚ Xow. Ae-Ivkm-≠¿ Um\n-tb¬

(sk-{I-´-dn), amXyp sshc-a¨ ({S-j-d¿), tPmkv sNdn-bm≥ (ayq-kn-Iv), Bjven tXmakv, sPdn tamU-bn¬ F∂n-h¿ bqØv tIm˛Hm¿Un-t\-‰¿amcmbn {]-h¿Øn-°p-∂p. Pq¨ 10\v kwbp‡ Bcm[-\-tbmsS tIm¨{^≥kv kam-]n-°pw. A\p-{K-l-Øn-\mbn ssZh-P\w {]m¿∞n-°W - s - a∂v kwLm-S-I¿ Adn-bn-®p.

dm∂n I¨h≥j≥ \hw-_-dn¬ dm∂n: dm∂n- b nepw ]cn- k - c Øp- a p≈ {_Z- d ¨ k`- I ƒ kwbp‡ambn \SØnhcp∂ dm∂n I¨h≥j≥ 2012 \hw_¿ 6 apX¬ 11 hsc dm∂n {_Z-d¨ BUn-t‰m-dn-bØ - n¬sh-®v \S-°pw. kphn-ti-j-I-∑m-cm-b _n√n ]n. tP°_v (kn-en-Kp-cn), tPm¨ ]n. tXmakv (F-d-WmIp- f w), Nm≠- ∏ n≈ ^n- e n- ∏ v (tIm-´-bw), tPm¿÷v tXma-kv (dm-∂n) F∂n-h¿ ssZ-h-h-N\w ip{iq-jn-°pw. Cu tbmK-ß-fpsS A\p-{K-l-Øn-\mbn ssZh-

cmP-ÿm≥ bqØv Iymºv Pbv]q¿: cmP-ÿm≥ {_Z-d¨ AkwªnIfnse bphm-°∑ - m-cpsS Bflob hf¿® e£y-am°n-bp≈ bqØv Iymºv 2012 HIvtSm-_¿ 20 apX¬ 23 hsc kmwK-\o¿ (P-bv]q¿) kntbm≥ Akw-ªn-bn¬ \S-°pw. sImsem. 3:1 ASn-ÿm-\-am°n ""Dbc-Øn-ep-≈Xv At\z-jn-∏n≥'' F-∂X - mWv Iymºv Xow. tPm¨ ]n. tXma-kv, G{_lmw tXma-

kv, Ão^≥ sNdn-bm≥ F∂nh-¿ ssZh-hN - \w ip{iq-jn-°pw. kphn-ti-j-I-∑m¿°pw aq∏∑m¿-°p-ap≈ {]tXyI ]cn-ioe-\-hpw, Ip´n-Iƒ°pw bphm-°∑m¿°pambn {]tXyI skj\p-Ifpw \S-°p-∂-Xm-Wv. cmPÿm-\nse ssZh-P-\-Øns‚ DW¿∆n\p Cu Iymºv k-lmbIc-ambnØocp-hm≥ ssZh-P\w {]m¿∞n-°p-I.

Hdokm {_Z-d¨ Akwªn kph¿Æ Pq_nen ktΩ-f\w

kuØv ˛ shÃv tIm¨{^≥kv Pq¨ 8\v Bcw-`n°pw lqè: sSIvkm-kv, Umf- v, HIv e tlm- a {]tZ- i - ß - f nse ssZh-P-\-Øns‚ Iq´m-bva-bmb kuØv ˛ shÃv tIm-¨-{^≥kv Pq¨ 8\v Bcw-`n-°pw. kmw lqè tÉv bqWn-thgvkn-‰n-bn¬sh®mWv tIm-¨{^≥kv \S-°p-∂Xv. tUm. Ãohv ss{]kv, tPm¨ ]n. tXma-kv, ]n.-hn. Xºn, Bjven Ipcy≥ F∂n-h-cmWv

2.00

P-\-Øns‚ {]m¿-∞-\-bpw kl-I-c-Whpw A-`y¿∞n-°p∂p F∂v I¨-h-≥-j-\p-th-≠n ktlm-Z-c-∑m¿ ]n.-]n. ^nen-∏v,

tPm¿÷v kn. tP-°_v F∂nh¿ Adn-bn-®p. Contact No: 9946964884, 9745340820.

lcn-bm\ ^manen tIm¨{^≥kv Kp¿Km-thm≥(l-cn-bm-\): lcn-bm\bnse {_Z-d¨ IpSpw_-ß-fpsS ktΩ-f\w 2012 \hw-_¿ 12 apX¬ 15hsc Kp¿Kmthm-\n¬ \S-°pw. cmP≥ tXmakv (_-l-ssd≥), kmap-th¬ G{_lmw (jm¿P), kp\n¬ B¬_¿´v (Hu- d w- K m- _ m- Z v ) ,

tXmwk¨ _n. tXmakv (a-[pc), tPm¿÷v tUmk≥ (U-¬ln) F∂o ktlm-Z-c-∑m¿ ssZhhN-\w ip{iq-jn-°pw. {_Z¿ F-Uzn≥ t]mfpw kwLhpw Km\-ip-{iq-jbv°p t\XrXzw \evI - pw. Cu tbmK-ßf - psS A\p{K-l-Øn-\mbn {]m¿∞n-°p-I.

`ph-t\-iz¿: Hdo-k-bnse {_Zd¨ AkwªnIfpsS kph¿Æ Pq_nen ktΩ-f\w 2012 HIvtSm-_¿ 22 apX¬ 25 hsc Im¿Ω¬ Cw•ojv kvIqfn¬ (tIm¿U) \S-°pw. tPm¨ Ip-

cy≥, jmep ‰n. ss\\m≥, tXmwk¨ _n. tXma-kv, F.Pn. tP°-_v XpS-ßnb ssZhZm- k - ∑ m¿ hN\w ip{iq- j n°pw. ktΩ-f-\-Øns‚ A\p{KlØn\mbn {]m¿∞n-®mepw.

^manen tIm¨{^≥kv kam-]n®p tImb- º - Ø q¿: ]›na Xangv\m-´nse {_Z-d¨ IpSpw-_ß - fpsS kwKaw sabv 16 apX¬ 19hsc tImb-º-Øq-cn¬ \S-

∂p. tUm. tPmk^v a[p-cw, ]n.F-kv. Xºm≥, tPmbv tPm¨ F∂n-h¿ {][m\ ip{iq-j-I∑m-cm-bn-cp-∂p.


22

2012 sabv 14

]{Xm-[n] kanXn

""Bfl-Zm-l-Øm¬ \nd-bp-ho≥!''

tUm. kn.hn. hS-h\ (No^v FUn-‰¿)

F.hn. tPm¨ PntPm A¶-amen F.kn. tPmk^v ]n.Fw. G{_lmw (k_v FUn-‰¿)

C.-Fk - .v sdPn (am-t\-PnwKv FUn-‰¿)

tacn-°p´n ]n.sP. (k¿°p-te-j≥)

kmw kn. hS-h\ (dkn-U‚ v FUn-‰¿)

hntZi {]Xn-\n-[n-Iƒ

bp. Fkv. F. \yqtbm¿°v F. tPm¨ t__n 845 352 3626

sSIvkmkv amXyp tXmakv 281˛397˛6923

Umfkv FUzn≥ tPmk^vv 972 965 0449

an\n-tkmt´m h¿Kokv ]n. h¿Kokv 651 686 9797

Nn°mtKm Xmcp h¿§okv 630 910 4148

lqè cmP≥ kn. amXyp

tUm. kn.-hn. hS-h\ ""Hm I¿Øm-th, F\n°p Bflm-°sf Xtc-Wsa; As√-¶n¬ Fs‚ Bflm-hns\ FSp-t°-Wsa''sb∂v Cw•≠nse {]kn-≤ -kp-hn-ti-jI\m-bn-cp∂ tPm¿÷v ssh‰v {]m¿∞n-®p. KwKm-Xo-cØ - nse Xnf-ßp∂ aW-en¬ ap´p-IpØn ""Rm≥ ChnsS ssZhØn-\mbn IØn-÷z-en-°-s´''sb∂v sl≥dn am¿´n≥ \n-ehn-fn-®p. Xm≥ _ncp-Z-ß-sf FØn-∏n-Sn-®-t∏mƒ, A-h \ng¬ t]mse am™p-t]m-bn F-∂mWv At±lw ]d-™Xv. Db¿∂ hnZym-`ym-k-ap≈ Hcp bph-Xnsb hnhml \n›bw sNbvX-ti-j-amWv At±lw C≥Uybn¬ h∂-Xv. C≥Uybn¬ h∂-t∏mƒ {InkvXp-hn√msX hn{K-l-ß-sf Bcm-[n°p∂ P\-ß-sf-°≠v hnhml-\n-›bw sN-bvXn-cp∂ B bphXn°p C{]-Imcw FgpXn: ""{]nb ktlm-Z-cn, Rm≥ {Iqin-°s - ∏´ A-cp-a\ - m-Y\ - m-bn Fs‚ GI-lr-Zbw H-gn-™psImSpØp. C-\n \n-\-°p Xcp-hm-\mbn th-sdmcp lrZ-bw F\n-°n-√m-Ø-Xn-\m-¬ Rm≥ tJZn-°p-∂p. \n-s∂ \n-cm-is∏-Sp-Øn-bXv £-an-°-Ww.'' tUhnUv s{_bn-\m¿Uv

Cßs\ {]m¿∞n-®p. ""I¿-Ømth, Rm≥ Fs∂ \n\-°m-bn ka¿∏n-°p-∂p. Hm, Hcp kp-K‘- h m- k \bmb bmK- a mbn Fs∂ kzoI-cn-t°-Wsa'' aqUn Cßs\ {]m¿∞n-®p. ""c-£Im! Fs∂ D]-tbm-Kn-t°-Wsa. AXv \ns‚ lnX-{]-Im-c-

acn- ° p- ∂ p.'' hfsc Bth- i tØmSpIqsS tPm¨ t\m-Ivkv C{]-Imcw {]m¿∞n-®p. ""F\n°p kvtIm´ve-≠ns\ X-cp-∂ns√-¶n¬ Rm≥ acn-°p-∂-XmWv \√Xv.'' Cu {]nb-s∏-´-h¿°p Bflm-°sf t\Sp∂ ip{iqj ""Poh-\pw ac-Whpw'' XΩn-ep-≈

hpw \o B{K-ln°pwt]msebpw BI-s´.'' CXm Fs‚ km[p-hmb lrZbw, Hcp Hgn-™ ]m{Xw; AXp \ns‚ Ir]m-a-lXz-Øm¬ \nd-bv°p-I. {]m-¿-∞\mhoc-\mb sslUv C{]-Imcw ]£-hmZw sNbvXp. ""]n-Xmth, Cu Bflm-°sf F-\n-°p Xtc-Wsa; As√-¶n¬ Rm-≥

Hcp henb t]mcm-´-am-bn-cp-∂p. F∂m¬ Imew amdn. kphnti-jo-I-c-W-Øn-\p≈ Pm{KX hfsc°pd™p. AXp sNøp∂-hscØs∂ \ncp-’m-l-s∏SpØn ]nt∂m´p hen-°m-\mWv C∂p ]e¿°pw XmXv]cyw. kphn-ti-jo-I-cWw sh≈-t°m-f¿ [-cn-®t- Xm-Sp-IqSn Ãm‰kv {]iv\-

ambn h∂p. kphn-ti-jo-IcW cWm-¶-W-Øn¬ Cdßn I-jvS- w kln-°p-∂h - t- c-°mƒ {Z-hyw kºm-Zn®pw, hkv{Xw, H-en-hp-tXm-´w, ap¥n-cn-tØm´w, B-Sp-am-Sp-Iƒ, Zmko-Zm-k∑m¿ F-∂nh kzcp-°q-´p-∂-h¿°v Un-am‚ v h¿≤n-®p. kaql-am-bn ImgvN-∏m-Sn¬ hyXnbm\w h-∂p. Ihe {]kw-Khpw {Sm-I‰ v- v hnX-cW - hpw H-s° C-t∏m-ƒ Cta-Pns‚ {]iv\-ambn h-∂n-cn-°p-∂p. ]mf-b-Øn\p ]p-dØp h∂v IjvSw A\p-`-hn-°p-∂-h-tc-°mƒ ]mfb-Øn-\I - Ø - n-cp∂p ]m-kvt- ]m¿´v ]p-Xp-°m-\mWv ]e¿°pw Xm-Xv-]-cyw. Bflm-°sf Fß-s\-sb-¶nepw t\Sn-sb-Sp°m-\p-≈ Pm{KX ssZh-k-`bv°v D-≠m-tI-≠n-bn-cn-°p-∂p. kphn- t i- j o- I - c - W - a n- √ mØ k` "NØ-Xn-s\m-°pta Pohn-®n-cn-°nepw' F∂p ]dbp-∂-Xp-t]m-se-bm-Wv. hfsc kS-Ip-Ss™gpt∂‰v Cu cwKsØ t]mcmbva \mw ]cn-lcn-t°-≠n-bn-cn-°p-∂p. \in-®pt]m-Ip∂ a\p-jy-tc-°p-dn-®p≈ henb hm© hnizm-knI-ƒ Cu Ime-bf - h - n-se-¶nepw ssIh-cnt® aXn-bm-Iq.

No^v FUn-‰¿

281 443 0060

_lvdn≥

""C{X-tØmfw btlmh klm-bn®p''

sP. Un. t]mƒ 714 431

bp. F. C. A_p-Zm_n _ntPmbv tPm¨kv tPm¿÷v 050 ˛ 5313382

jm¿P kn.-Fw.-tP-°_v 050 ˛ 6346356

G‰hpw {]Nm-c-ap≈ {_Z-d¨ hm¿Øm hmcnI

F¬kn t__n \ΩpsS

hm¿jnI hcnkwJy C≥Uy-bn¬ 50 cq] Bbp-jv°me hcn-kwJy 500 cq] USA $ 50 a‰p cmPy-߃ 1000 cq]

hnemkw

Pohh-N\w kXyw an\n-kv{Sokv tXm´-`mKw ]n.-H., Xncp-h√ ˛ 689 541 Ph: 0469 2619209 Mob: 9447126182

U.S.A Sathyam Publications Inc P.O. Box. 1297 CORONA, CA 92878 Tel: 562 774 5673

Email: satyam_india @ yahoo.com,

w w w. t r u t h i n t l . o rg

P\\w apX¬ ac-Ww hsc \sΩ \S-Øp-∂Xv k-¿∆-i‡ - \ - mb ssZh-amIp-∂p. bn{km-tb¬ a°ƒ i{Xp-°-fm-b s^en-kvXy-tcmSp bp-≤wsN-bvXp Pbn-®-t∏mƒ {]-hm-N-I-\m-b iaq-th¬, ""C{X-tØm-fw b-tlmh \sΩ klm-bn-®p'' F-∂p]d™v Hcp I-s√-SpØv kvam-c-I-ambn \m´n-bn-´v AXn\v ""G-s_≥-˛G-sk¿'' F-∂p t]-cn-´p (1 iaq. 7:12). ssZ-h-tØm-Sp≈ \µn kq-N-I-am-bn-´m-bn-cp-∂p AXp sN-bvX-Xv. ZmhoZv ssZhap-ºm-sI \a-k-v°c - n-®n´v, ""I-¿Øm-hmb b-tlm-th, \o Fs∂ C-{X-tØm-fw sIm≠p-h-

cm≥ Rm-≥ B-¿? Fs‚ Kr-lhpw F-¥p≈p?'' F-∂p ]d™v kzbw k-a-¿-∏n-®p {]m¿∞n-®Xmbn tc-Js - ∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂p. ""C{X-tØmfw F-s∂ Icp-Xphm≥ Fs∂ kv-t\-ln∏m≥ F∂n¬ F¥p \-∑-bmWv \o I≠Xv? F¥p tbm-Ky-Xb - mWv F\n-°p-≈X - v?'' F-∂m-bn-cp∂p Zmho-Zn-s‚ at\m-`m-hw! Ctøm-_ns‚ Ncn{Xw \-ap-°-dn-bm-a-s√m. a-lm-[\ - n-I\ - m-bn-cp∂ A-t±lw a-lm-`‡ - \ - p-ambn-cp∂p. ""Ctøm_n-s\-t∏m-se \njvI-f-¶\pw t\-cp-≈-h-\pw ssZh-`-‡-\pw tZm-jw hn´-Ie - p-∂h - \pw `q-an-bn¬ Bcp-an-√'' F∂v ssZhw km£yw ]d-™-h≥! F-∂m-¬ HcpZnhkw-X-s∂ Xs‚ B-Sp--amSp-Ifpw ar-K-kº - Ø - p-Ifpw Zmko-Zm-k∑ - m-cpw F√mw X-\n-°p \jvS-s∏´p. HSp-hn¬ Xs‚ ]Øp-a-°fpw B]-Øn¬s∏´p \jvS-am-bn F-∂-dn-™-t∏mƒ At±lw Fgp-t∂-‰p hkv{Xw Iodn, Xe-Nn-sc-®p kmjvSmwKw hoWp ss-Zh-sØ \a-kvI-cn®p Bcm-[n-®p. ""\·-\mbn Rm≥ Fs‚ A-Ω-bpsS K¿`-Øn-¬-\n∂p ]pd-s∏-´ph-∂p. \·-\m-bn-

Øs∂ aS-ßn-t∏m-Ipw. b-tlmh X∂p, b-tlmh FSp-Øp, btlm-h-bp-sS \maw hm-gvØ-s∏Sp-am-dm-I-s´!'' F∂p ]d-™p. F-¥m-Wv AXns‚ kmcw? ""F\n- s °- s ¥¶nepw D- ≠ m- b n- c ps∂-¶n¬ AsX√mw ssZh-Øns‚ Zm\-am-bn-cp∂p'' F∂s√? bnscaym {]hm-N-Is‚ Hcp hnem]hmIyw tIƒ°p-I: ""\mw apSn-™p-t]m-Im-Xn-cn-°p-∂Xv btlmhbpsS Zb-bm-Ip-∂p. Ahs‚ IcpW Xo¿∂p-t]m-bn-´n√s√m. AXp cmhnte tXmdpw ]pXn-bXpw, \ns‚ hn-iz-kvXX hen-b-Xp-am-Ip-∂p. b-tlmh Fs‚ Hmlcn F∂v F-s‚ D≈w ]d-bp-∂p. AXp-sIm-≠v Rm≥ Ah-\n¬ {]Xymi sh-bv-°p∂p!'' (hnem. 3:22˛24). F{X A¿∞-h-Ømb hm-°p-Iƒ! Cu Nn¥ \ap-°p-≠m-bn-cp-s∂-¶n¬ F{X \∂m-bn-cp∂p. {]nb-ap-≈-h-tc, \ap°p kzbw {]iw-kn-°p-hm≥ H∂pan√. \-ΩpsS hnZym-`ym-kw, DtZym-Kw, [\w, hkvXp-h-I-Iƒ, a°ƒ, `h-\ß - ƒ F√mw ssZh-Øn-s‚ Zm\-am-Ip-∂p. Ah \ap°v \evIp-hm\pw \Ωn¬\n∂pw F-Sp-

Øp-I-f-bp-hm\pw ssZh-Øn\v A[n-Im-c-ap≠v Ft∂m¿°p-I. ""F- ≥ a- \ sa b- t lm- h sb hmgvØp-I. Fs‚ k¿∆m-¥-cwK-hpsa Ahs‚ hnip-≤-\m-asØ hm-gvØp-I.... Ahs‚ D]Im-cß - ƒ - H∂pw ad-°c - p-Xv'' (k¶o. 103:1˛2) F-∂ Zm-hoZp cmPmhns‚ {]m¿-∞-\-bpw at\m-`mhhpw \ap-°p-≠m-Is´! \ΩptS-sX∂p \mw {]iw-kn-°-bpw Icp-Xp-Ib - pw sNøp-∂h F-√mw ssZh-Øn-s‚ Zm\-am-Ip-∂p. kpJ-Ønepw ZpxJ-Ønepw tcmKØn-epw ac-W-Øn-ep-sa-√mw ""C{X-tØm-fw btlmh klm-bn®p'' F∂v Bflm¿∞-ambn ]dbp-hm≥ \-ap-°n-S-bm-I-s´. Xmgva-bpw hn\-b-hp-ap≈ Hcp lrZbw. A-Xn¬ \n∂pb-cp∂ {]m¿∞-\bpw kv-Xp-Xn-kv-tXm{Xßfpw am{X-am-Ip∂p h-en-b-h\mb ssZhw \-Ωn-¬\ - n-∂pw B{K-ln-°p-∂-Xv. \ΩpsS lrZ-bßsf ssZh-k-∂n-[n-bn-¬ XmgvØn ""C{X-tØmfw ssZ-hta klm-bn-®s - √m'' F-∂v Zn-\w-tXmdpw, am{X-tXmdpw G‰p-]-d-bmw. ssZhw A-Xn\p \sΩ {]m]vXcm-°s´!


3

2012 sabv 14

I≠Xpw tI´Xpw hmbn-®Xpw

taLw s]mßn-bmepw IqSmcw am‰m-Ø-h¿! ]n. Fw. G{_lmw

kphn-ti-j-I≥ sI.-Pn. Ipcy-®s‚ Poh-N-cn{X cN-\-bv°nS-bn¬ At±-l-Øns‚ ip{iqjmaWvUe-ß-sf-°p-dn®p \∂mbn Adn-bp-hm-\n-Sb - m-bn. tamsibpw Iq´cpw ]mfbw am‰n am‰n ASn-®-Xp-t]mse ssZhØns‚ Acp-f-∏m-Sp-IfpsS taLw s]mßn-°m-Wp-tºmƒ Ipcy-®≥ ip{iq-jm-a-WvUew am‰p-am-bn-cp-∂p. Hcp ÿe-Øp-Xs∂ Bbp ¥yw {]h¿Øn°p∂ Nne kphn-ti-j-I-∑m-cpsS coXn Ipcy-®\v CjvS-a-√mbn-cp-∂p. At±lw Hcp ÿ-eØpw ÿnc-ambn Xma-kn-®n-´n√. A¶-am-en, Xr»q¿, hmf-Iw, tImX-aw-K-ew, apf-¥p-cp-Øn, Fd-Wm-Ip-fw, sNß-∂q¿, tIm´-bw Cßs\ hnhn[ ÿe-ßfn-ep≈ ÿew-k-`-I-tfm-Sp≈ _‘-Øn¬ ip{iq-j-I-fn¬ G¿s∏´p (Xym-tKm-÷z-e-amb hnizm-k-Po-hnXw ˛ t]Pv 70). kp-

hn. sI.-Pn. tXma- ns‚ ip{iqjbpw CXn¬\n∂pw H´pw hn`n-∂-a-√m-bn-cp-∂p. kphn. ]n.Fw. amXyp (ssa-°m-hv)hpw DZm-l-c-W-am-Wv. BZy-Im-e-ß-fnse kphnti-j-I-∑m-cn¬ ]ecpw Bbp ¥yw Hcp ÿeØpXs∂ XpS-cmsX a‰p ÿe-ß-fn¬ {]h¿Øn-°p∂ coXn-°m-cm-bncp-∂p. As∏m-kvXe {]h¿Øn-Ifpw teJ-\-ßfpw ]Tn-°p-tºmƒ H∂mw \q‰m-≠nse kphnti-j-th-e-°mcpw Cu \ne-bn¬ {]h¿Øn-®n-cp-∂-Xmbn ImWmw. Hcp ÿew-k-`-bn¬ Bbp- ¥yw Ign-™p-Iq-Sp-∂-hcm-bn-cp-∂n√ B kphn-ti-j-I∑m-cpw. ÿew-k` cq]o-I-cn-®v, k`sb ssZh-h-N-\-k-Xy-Øn¬ Dd-∏n-®v, ssZh-h-N-\-{]-Imcw tbmKy-Xbpw Z¿i-\-hpw hnfnbp-ap≈ CS-b-∑msc \nb-an® tijw (Xo-sØm. 1:5; A.-{]. 14:23) ]pXn-b -{]-h¿Ø\ÿetØ°p amdp-∂-Xm-bn-cp-∂p As∏m-kvXe - ∑ - m-cpsS coXn. BZy-

Im-e-ß-fnse ]e kphn-ti-jI-∑mcpw Cu coXn ]n¥p-S¿∂Xmbn \ap-°-dn-bmw. ssZhnI Btem-N -\ -bpsS taLw s]mßn-bmepw IqSmcw am‰m≥ aSn-°p∂ I¿Ør-th-e°m-cpsS FÆw h¿≤n-°p-∂p. Hcp ÿew-k-`-bn-¬ Bbp-jvImew apgp-h≥ ip{iqj sN-bvXp ip{iqj XnsI-bp-∂-h¿ At\-I-cm-Wv. Agnt°mSv , XI- g n, s]m‰°mSv, IS-Ω-\n-´, ssIX{]w XpS-ßnb ÿe-\m-a-ß-fn¬ Nne hy‡n-Iƒ Adn-b-s∏-Sp-∂p. CXp-t]mse Nne kphn-tij the-°m¿ ÿe-Øns‚ t]cn-¬t]mepw Adn-b-s∏-Sp-∂p-≠v. ImcWw Zo¿L-Imew Htc ÿ-eØpXs∂ the sNøp- ∂ - X psIm-≠m-Wv. Xs‚ {]h¿Ø-\^-e-ambn cq]w sIm≠-Xm-sW¶n¬t]mepw B k`sb Bflo-b ]Iz-X-bn-te°p hf¿Øn ]cn-]m-e-Isc \nb-an®p as‰mcp the-ÿ-e-tØs°m k`-bn-tes°m ip{iqj am‰p-∂-XmWv DØ-aw. Cßs\ sNbvXm¬ t\Xr-Xz-tØmSp _‘-s∏´ H´-\-

h[n {]iv\-ßfpw Hgn-hm-°m\mhpw F∂p Icp-Xp-∂p. ap‰sØ ap√bv°p aW-an√ (Familiarity breeds contempt) F-∂ Imcyw Zo¿L-Imew Htc ÿeØpXs∂ ip{iq-jn-°p-∂-h¿ Adn-bp-∂Xp \√XmWv. CXn\p A]-hm-Z-ambn hnizm-knI-fn¬ Hcp-hn[ aSp∏pw D≠m°msX kpZo¿L-Imew Hcp k`-bn¬Øs∂ hnP-b-I-c-ambn ip{iqj sNøp-∂-h-cp-s≠∂ Imcyw hnkva-cn-°p-∂n-√. {]-iv\w ip{iq-jI - s - ‚bpw hnizm-knI-fp-tS-Xp-am-Imw. Zo¿L-Imew Htc tIƒhn°m-tcmSp am{Xw kwkm-cn-°p∂Xpw Htc hy‡n-bn¬\n∂p am{Xw Zo¿L-Imew tIƒ°p∂Xpw c≠p Iq´¿°pw aSp-∏pf- h m- ° p- h m≥ km[y- X - b p≈ Imcy-am-Wv. ]pXp-Xmbn H∂pw sNøphm≥ Ign- b mØhn[w Nne-sc-sb-¶nepw CØcw ip{iqj Ae-k-cm-°p-hm\pw km[y-X-bp-≠v. Nne k`-I-fn¬ A©pw Bdpw kphn-ti-j-I-∑m¿ ip{iqjn-°p-∂p. AtXkabw, hN-

\w ip{iq-jn-°p-hm≥ {]m]vXnbp≈hcmcpw C√m-Ø-Xn-\m¬ hN-\-Øns‚ Zmcn{Zyw A\p-`hn- ° p∂ k`- I fpw F{X- b [nIw. Bfl- t {]- c - W - b psS AS- n ÿm-\Ø - n¬ ]pXnb ÿew-k`m- c q- ] o- I - c Ww e£y- a m- ° ntbm a‰p k`-I-fpsS Bhiyw {Klnt®m IqSmcw CS-bvs°ms° am‰p-∂Xp {]tbm-P-\-amWv. Ip™p-ß-fpsS hnZym-`ymkw, kphn-ti-j-Is‚ BtcmKy-ÿnXn CsXms° ]cn-K-Wn®pw thWw Imcy-߃ sNøphm≥. hm¿[-Iy-tØm-S-Sp-Ø-h¿°pw A\m-tcmKyap≈-h¿°pw CXp Hcp Imc-W-h-imepw {]mtbm-Kn-I-a-√. s]mXp-ip-{iq-jtbm-Sp≈ _‘-Øn¬ \nc-¥cw bm{X sNtø-≠h - ¿°p IqSpX¬ bm{Xm-ku-I-cy-ß-fp≈ ÿe-amWv A\p-tbm-Pyw. ""F¥m-bmepw ssZh-Zm-k-∑m¿ CSbv s °ms° BIm- i - t Ø°p t\m°pI; taLw s]mßn-bX - mbn°≠m¬ IqSmcw am‰p-hm≥ aSn-°-cp-tX.''

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678

"Ipew-Ip-Øn-Iƒ'

sdPn Cu´n-aq-´n¬ ka-Im-enI tIc-f-cm-jv-{Sobw tNmc-bpsS K‘w ]c-Øp∂-Xm-Wv. dh-eyq-j-\dn am¿-IvknÃv ]m¿´n t\Xm-hm-bn-cp∂ kJmhv Sn.-]n. N{µ-ti-Jcs\ {Iqchpw ss]im-Nn-Ihpw lo\hp-amb {]mIrXco-Xn-bn¬ Acpw-sIme sNbvX kw`hw kao-]-Im-esØ aX, cmjv{So-b, hwiob sIme-]m-X-I-ß-fn¬ Gsd `bm-\-I-am-bn-cp-∂p. HcpIm-eØv kn.-]n.sF.-Fw. F∂ cmjv{Sob I£n-bpsS kap-∂X t\Xm-hm-bn-cp∂ kJmhv Sn.]n. ]m¿´n-bpsS Bi-b-\n-e-]mSn¬ {]Xn-t£-[n-®mWv dh-eyqj-\-dn- am¿IvknÃv ]m¿´nbv°v cq]w \¬In-b-Xv. ]m¿´n-bv°p-≈n¬\n∂v ]m¿´n-s°-Xnsc {]h¿Øn-°p-∂h - sc kJmhv ]nW-dmbn hnP-b≥ hnti-jn-∏n® {]tbm-K-amWv "Ipew- I p- Ø n- I ƒ'. Ipew- I pØn-Isf h®p-s]m-dp-∏n-°c - p-sX∂pw, s]mdp-°-cp-sX-∂p-amWv ]m-¿´n sk{I´dnbpsS \ne-]mSv F∂ hna¿i\w cl-ky-a-√. {]Xy-b-imkv{Xw ]cm-P-b-s∏-

Sp-tºmƒ, Bi-b-߃sIm≠v Bi-b-ßsf t\cn-Sp-hm≥ IgnbmsX hcp-tºmƒ Xmc-X-tay\ Zp¿_-e-cmb ""Ipew-Ip-ØnIƒ'' c‡-km-£n-I-fm-Ip-∂p. Ipew-Ip-Øn-Isf IpØn-a-e-¿Øn IpXn-®p-]m-bp∂ Ime-Øns‚ IpsØm-gp-°ns\ aX-˛-cmjv{So-b-˛-hw-iob aWvU-e-ß-fn¬ [mcmfw ImWmw. Im-em-¥yw hscbpw Cu Ipe-]-Xn-˛-Ip-ewIp-Øn-˛-Iƒ D≠m-Ipw, D-≠mh-Ww. Bi-b-k-a-chpw kzmX{¥y-ka - c - hpw \ne-\n¬°pw Ime-tØm-fhpw Ip-ewIpØn-I-fpsS tNmc Cu a-Æn¬ Nn-Xdn sXdn-°pw. \-{km-b≥ I¿-Ømhv Cu `qan-bn¬ Xs‚ cm-Pyw ÿm]n-°p-∂X - p-hs - cbpw IpewIp-Øn-I-ƒ D-≠m-Ipw. cm-jv{Sob -sIm-e-]m-X-I-߃ kw-`-hn®p-sIm-≠n-cn-°pw. ssZh-]p-{Xs‚ "Xn-tbm-{Ikn' `qan-bn¬ \S-∏m-°p-tºm-ƒ bp≤w a\p-jys‚ a\- n¬\n∂pw, cm-Py-Øp\n∂pw, `qan-bn¬ \n∂pX-s∂bpw XpS-®p-\o-°-s∏-Spw. cmjv{Sob˛a-X-a-WvU-e-Øn¬ F∂-t]mse Bflo-b-tKmf-Ønepw ""Ipew-Ip-Øn-Iƒ'' D≠v . Bi- b hpw BZ¿ihpw sIm≠v kXy-Øns‚ `mK-Øp\n¬°p∂ Ghcpw F°m-esØbpw _p¿jzm-h¿§-Øn-s‚

IÆn\p apºn¬ Ipew-Ip-Øn-Iƒ Xs∂-bm-Wv. hnizm-khpw I¿Ω-\-∑bpw ssZh-{]-km-Z-hpwsIm≠v Bt_¬ Itb-s\-°mƒ ssZh-k∂ - n-[n-bn¬ kzoIm-cy\m-bt- ∏mƒ; ZpjvS\mb Imtb\v Xs‚ A\p-P≥ Bt_¬ Ipew-Ip-Øn-bmbn (D-ev]. 4:1˛10). sblqZm cmPm-hmb sbtlm-im^mØpw bn{km-tb¬ cmPm-hmb Blm_pw XΩn¬ Ahn-ip≤- Iq-´p-sI´v D≠m-°n-b-t∏mƒ; AXn\v FXn-sc {]h-Nn® bnæ-bpsS aI-\mb aoJm-bmhv bn-{kmtb¬ cmPm-hn\v (1 cmPm. 22:-1˛28) Ip-ew-Ip-Øn-bm-bn. sb-tlm-bmZm-]p-tcm-ln-Xs‚ ]p-{X-≥ skJ-cymhpw bn{km-tb¬ t{ijvT∑m-cpsS apºn¬ Ipew-Ip-ØnbmbnØo¿∂p (2 Zn\. 24:17˛22). ]pXn-b-\n-b-a-Im-eØv \ymb{]-am-W-Øn\v Zp¿hym-Jym\w Na®v P\sØ hgn-sX-‰n-®n-cp-∂ imkv{Xn-am¿°pw, ih-Ip-So-cØ - ns‚ ]pdw-t]mse _mly-hn-ip≤nbv°v {]m[m-\yw \¬In-bn-cp∂ I]-S`- ‡ - c - mb ]co-i∑ - m-cp-sSbpw IÆn-\p-ap-ºn¬ kv-\m-]-Itbm-l-∂m-\pw, \ΩpsS hm-gvØs∏´ I¿Øm-hp-t]m-epw Ip-ewIp-Øn-If - m-bn-cp-∂p. \o-Xn-b° v- pw hnip-≤nbv°pw, \ymb-Øn-\pw I-cp-Wb - v°pw-th-≠n kw-km-cn® I¿Ømhpw kv-\m]-I-\pw Ah-

cpsS IÆn¬ Ic-Sm-bn. Hcp kz¿Æ-X-fn-Ibn¬ kv-\m]-Is‚ Xe I-≠n-´pw, {Iq-in¬ \n›e-\mbn \-ΩpsS I¿-Øm-hns\ I≠n´pw AS-ßn-bn-√ Cu "c‡-c-£-kp-Iƒ', Xo-¿∂n√ B I]S B-flo-I-X-bp-sS ]I. C∂pw k`m-aW - vUe - ß - f - n-¬ cmjv{So-b-Ønse _p¿jm-Isf sh√p∂ Xc-Øn-ep≈ A-\mfloI t\Xr-Xz-\nc X\n-th¿]m-Sp-Im-cs‚ thj-Øn¬ hnekp-∂p. X߃ sNøp∂ h-N\ - hn-cp-≤-Xsb Nq≠n-°m-Wn-°p∂-h¿, ]W-Øns‚ XW-en-¬ k`-If - psS t\Xm-°f - m-Im-≥ {ian-°p∂ Ch-cpsS IpSn-e-\o-°sØ t\sc hnfn-®p-]-d-bp-∂h¿ Ch-cpsS ZrjvSn-bn¬ Ip-ew-IpØn-If - m-Wv. ]Whpw kzm-[o-\hpw _‘p-_e - hpw D-]t- bm-Kn®v ""Ipew-Ip-Øn-I-ƒ-°v'' F-Xnsc cmjv{So-b-°m¿ e-÷n-°p-∂ Icp\o°ß-fmWo ]coi-t{i-jvT¿ \S-Øp∂Xv. X-ß-ƒ-°v kvXpXn-]m-Sm-Ø-hsc ""Xo-¿Øp-If-bm≥'' \S-Øp∂ lo-\-the kJmhv Sn.-]n. bpsS X-es - h-´n-®nX-dn-bX - n-s\-°mfpw arKo-ba - m-W.v A]-hm-Z-{]-N-c-W-߃ \SØnbpw A∂w apS-°nbpw kzm[o\w D]-tbm-Kn®v kmº-ØnI D]-tcm[w G¿s∏-Sp-Ønbpw H‰s∏-Sp-Ønbpw ip{iq-j-Iƒ sh-

´n-am-‰nbpw k`sb Zpcp-]t- bm-Kw sNbvXv apS°v G¿s∏-Sp-Øn-bpw Ipew-Ip-Øn-I-fm-sW∂v {]Ncn∏n-°p-∂p. Xß-fp-sS B-⁄m\p-h¿Øn-If - mbn {]h-¿Ø - n-°mØhsc HXp-°p-hm≥ Iz-t´-j≥ sImSp-Ø-hcpw D-s≠-∂-XmWv k-Xyw. am\-km-¥-c-s∏-Sm≥ a\- n-emØ P\-Xbv°v G-Xp {]hm-N-I\pw Ip-ew-Ip-Øn-Iƒ Xs∂bmWv. ]n∂m-ºpdw: Cßs\-sbms° BsW-¶nepw GXp kaql-Ønepw GXp-Im-eØpw bYm¿∞ Ipew-Ip-Øn-I-ƒ D≠mbn-´p-≠v. Xm≥ Dƒs∏-´p-\n-¬°p∂ kaq-lsØ \in-∏n-°phm\pw XI¿°p- h m\pw Iq´Øn-¬ \n∂p-sIm≠v IpØp-∂h¿ BSns‚ thjw [cn® sImSnb sN∂m-bv°f - m-Wh - ¿. \ΩpsS I¿Øm-hns‚ injy-kw-LØnepw Hcp Ipew-Ip-Øn-bp≠m-bn-cp-∂p. ap∏Xv sh≈n-°min\v kvt\l-kz-cq-]n-bmb Kpcph-µys\ ImWn-®p-sIm-SpØ H‰p-Im-c≥. B Ipew-Ip-Øn-sbt∏mepw ""kvt\lnXm'' F∂p hnfn®p IqsS-\n¿Øn ""Ah-km\-tØmfw kvt\ln®'' \{kmbs‚ a\ pw amXr-Ibpw k`bv°pw, aX-Øn-\pw, cmjv{So-bØn\pw F∂pw am¿§-am-Is´!


4

2012 sabv 14

kv{XoIƒ k`-bn¬ ˛ Hcp \ni_vZ `qcn-]£w ˛ 14 (XpS¿®)

tdmam kwkv°m-c-Øn¬ kv{Xo°v IqSp-X¬ AwKo-Im-chpw BZ-chpw `¿-Øm-hn-¬-\n∂p e`n-®n-cp-∂p. b-h-\-˛-tdmam kwkvIm-c-Øn¬ hnhm-l-tam-N\w k¿∆-km-[m-cW - a - m-bn-cp-∂p. {Ko°v \nb-a-{]-Imcw kv{Xo°v hn-hm-l-tam-N-\-Øn\v ap≥ssIsb-Sp-°mw.- th-iym-hrØn°v kv-{XoI-ƒ-°p ISpØin£- \¬In-bn-cp∂p. Hcp `¿Øm-hn\p `mcysb hy`n-Nm-c-°p-‰-Øn¬ ]nSn-®m¬ h[n-°p-hm-\p≈ A[n-Imcwhsc D-≠m-bn-cp-∂p. bh-\-˛-tdma kwkvIm-c-ßfn¬ ]pcm-X-\-Im-e-tØ-°mƒ hfsc ]ptcm-KXn F√m cwKß-fnepw hnti-jm¬ kv{XoItfm-Sp-≈ at\m-`m-h-Ønepw D≠m-bn. AXn-\m¬ H∂mw \q‰m≠v Bb-t∏m-tg°pw hf-scb-[nIw kzmX{¥yw kv{Xo-Iƒ°p-≠m-bn-cp-∂p. F¶nepw Ah¿ ]pcp-j-ta¬t°m-bvabv°v hnt[-b-am-bn-cp-∂p. aX-]-c-amb Imcy- ß - f nepw kzmX- { ¥y- a p≠m-bn-cp-∂p. F∂m¬ Cu kzmX-{¥yw ]ptcm-K-Xn-bn-te-°v Ahsc \bn-t°-≠-Xn\p ]I-cw [m¿Ωn-Im-[x-]-X-\-Øn-te-°m-

Wv \bn-®Xv. aX-]-c-am-b cwKß-fn-ep-≠m-bn-cp∂ A-[m¿ΩnI-Xbpw Nqj-Whpw As∏m-kvX-e-\mb ]utem-kn-s‚ Im-eØv sImcn-¥n¬ hf-sc {]I-Sam-bn-cp-∂p. C{]-Im-c-ap≈ ]›m- Ø - e - Ø n¬\n∂v sImcn¥pk`-bn-te°p IS-∂p-h∂ Nne kv{XoI-fpsS s]cp-am-‰hpw Pohn-X-ssi-en-bp-am-bn-cn°mw As∏m-kvX-es\ kv-{XoIƒs°-Xn-sc∂p tXm∂n-°p∂ Nne ]cm-a¿i-߃ \S-Øphm-≥ t{]cn-∏n-®-Xv. kv{XoIƒ ]gb\nbaØn-¬ ]gb\nbaw bn{km-tb¬ P-\X - b - psS Ncn-{X-am-Wv. ssZhØns‚ c£- W y- { ]- h ¿Ø- \ sØ {]I-Sn-∏n-°p-∂-Xn-\p-th≠n Xnc-s™-SpØ Hcp PmXnbmWv bn{km-tb¬P\w. AhcpsS ssZ\w-Zn\ Pohn-X-Ønepw, At\ym\y _‘-ß-fnepw a‰p Ab¬PmXn-I-tfm-Sp≈ _‘-ßfnepw ssZh-`-‡nbpw ssZh-i-‡n-bpw shfn-s∏Sp-Ø-W-sa-∂p-≈-Xm-bn-cp∂p A-h-sc-∏-‰n-bp≈ ssZthm-t±iyw. Cu N´-°q-´n¬ Hmtcm bn{km- t b- e y\pw Ah- t ‚- X mb

{]-tXy-I DØ-c-hm-ZnØw D-≠mbn-cp-∂p. Ah-cpsS Po-hn-X-ssien-tbbpw At\ym\y _‘-ßtf-bpw \nb-{¥n-°p-∂-Xn\p {]tXy-I \nb-aß - ƒ D-≠m-bn-cp-∂p. b-tlm-h-bmb ssZhw tamsibn-¬°qSn \-¬-Inb \nb-a-ß-fmWv "\ymb-{]-amWw' F∂ t]cn¬ Adn-b-s∏-Sp-∂-Xv.- F-∂m¬ ssZh-Øn-s‚ kvt\l-hpw \oXnbpw Icp-Wbpw {]Xn-^-en-∏n°p-∂X - n¬ Ah¿ ]cm-Pb - s - ∏´p F∂mWv {]hm-N-I-∑m-cpsS Fgp-Øp-Iƒ ImWn-°p-∂-Xv. kmaqlnI hyhÿ ]pcpjta[m-hn-Xz-Øn¬ A[n-jvTn-X-am-bn-c-p∂p F{_mb kaq-lw. Ah¿°p-≠m-bn-cp∂ \nb-a-ßfpw BNm-cm-\p-jvTm-\ßfpw ]pcpj tI{µo-Ir-X-am-bncp-∂p. kaq-lsØ tKm{X-ß-fmbn Xncn-®n-cp-∂p. Hmtcm tKm-{Xhpw tKm{X-Øe - h - s‚ `-cW - Ø - n≥ Iogn-em-bn-cp∂p. kv-{Xo-I-ƒ°v tKm-{X-Øn¬ c-≠mw ÿm\ta D≠m-bn-cp-∂p-≈p. bn-{km-tben¬ cmP-`-c-Ww ÿm-]n-°-s∏´-t∏mƒ cm-Pm-hns\ tI-{µo-I-cn®m-bn-cp∂p kaq-l-Øn-s‚ \n-e\n¬∏v. _-lp-`m-cym-Xz-hpw sh-

∏m´n k{º-Zm-b-hpw \ne-\n-∂ncp-∂-Xmbn Im-Wp-∂p-≠v. C-h kv{Xo-Xz-sØ XcwXmgvØp-∂Xn-\pw B-¨-tIm-bv-asb i‡am-°p-∂-Xn-\pw CS-bm-°n. hnhm-lw, hn-hm-l-tam-N\w XpSßn-b-h-bn-ses√mw ]pcp-js‚ ÿm-\-hpw A[n-Imchpw kv{Xo-bp-sS \n -lm-b-X-bp-amWv Im-Wp-∂-Xv. bn-{km-tb-ey-cpsS \n-b-a-kw-ln-X-sb√mw B-¨tIm-bv-a-bn¬ A-[n-jvTn-Xhpw ]pcp-j-\v {]m-[m-\yw sImSpØp-sIm-≠p-≈-Xp-am-Wv. IpSpw-_hpw hnhml \nb-ah - pw Hcp IpSpw-_-Øns‚ A[nImcw apgp-h≥ ]nXm-hn-emWv \n£n-]vX-am-bn-cp-∂-Xv. kv{XoIƒ s]mXpsh ]c-ky-ÿ-eß-fn¬ {]Xy-£-s∏-´n-cp-∂n-√. `qcn-`mKw kv{XoIfpw `h-\Ø - n¬ HXpßn-°qSn Ign-™n-cp-∂p. Nne kv-{Xo-I-ƒ t\Xr-Xz-ÿm\-tØ-°v IS-∂p-h-∂n-´p-ap-≠v. bn{km- t b- e y- c psS at≤y A-Ωbv°v kap-∂X ÿm\w D-≠m-bn-cp-∂p. ]ØpI¬]-\I - fn¬ AΩsb _lp-am-\n-°m≥ a°-tfmSv Bh-iy-s∏-Sp-∂p≠v (]p-d. 20:12). kZr. 1:8¬

s{]m^. ]n.-]n. kvIdnb AΩ-bpsS D]-tZiw Dt]-£n°-cp-sX∂v {]-t_m-[n-∏n-°p-∂p. A-Ωsb A-Sn-°p-∂-h≥ ]nXmhn-s\ A-Sn-®-t]mseX-s∂ acW-in£ A\p-`-hn-t°-Ww F∂pw I- ¬ - ] - \ - b p- ≠ m- b n- c p∂p (]p-d. 21:15). IpSpw-_-Øns‚ A[n-Imcw ]nXm-hn¬ tI{µo-I-cn-®n-cp-∂p. ]n-Xm-hns‚ ac-W-tijw aq-Ø ]p{X-\m-bn-cp∂p I¿-Ør-Xzw. ]nXm-hns‚ t]cn-emWv Ip-Spw-_w Adn-b-s∏-Sp-∂-Xv. GI`mcymXzhpw _lp-`m-cymXzhpw bn{km-tb-en¬ D≠m-bncp-∂p. A{_m-lmw, bmt°m-_v, tamsi XpS-ßn-b-h¿ _lp-`mcymXzw kzoI-cn-®n-cp-∂p. `m-cy-am¿°v Xmgv∂ ÿm\-amWv D-≠mbn-cp-∂-sX-¶nepw kmdm, dn-t_°, dmtl¬, teb, l∂ XpSßnb `mcy-am¿°v Hcp ]cn-[n-hsc Db¿∂ ÿm\hpw am-\y-X(XpScpw) bpw e`n-®n-cp-∂p.

Adn-bmsX Agn-bp∂ Bfl-i‡n ˛ 5 (XpS¿®)

]n.-Un. Nmt°m (Ipdp-am-Øq¿) ""bn{km-tb-ens\ s^en-kv-Xy-cpsS ssIbn¬\n∂p c£n°pI'' F∂ inwtim-s\-°p-dn®p-≠m-bn-cp∂ ssZh-Øns‚ hnfn-bm-ep≈ Bi (F-s^. 1:18) hn^-e-am-bn-t∏mbn. s^en-kvXy-tZiw apgp-h\pw Iog-S-°pI F-∂p-≈Xv ssZh-Øns‚ ]≤Xn-bm-bn-cp∂p; A©p s^-en-kvXy ]´-W-ßfpw AXn¬ Dƒs∏´n-cp∂p (tbm-ip. 13:1˛6). AXp km[n-°msX h∂-Xn-\m¬ A-h-¿ 40 h¿j-tØmfw bn{kmtb-ens‚ta¬ hmgvN\S-Øp-hm≥ CS-bmbn (13:1; 14:4; 15:11). Ah-sc C√mbvasNøpI F∂ Dt±- i y- a m- b n- c p∂p inwtims\ \m-ko¿ {hX-ÿ-\mbn X\n-°pth-≠n th¿Xn-cn-®-Xn-eqsS ssZh-Øn-\p-≠m-bn-cp-∂-Xv. inw-tim≥ Xs‚ \ne ImØn-cp-s∂-¶n¬ Ah\p Ahsc Iog-a¿-Øphm-≥ Ign-bp-am-bn-cp∂p; Aßs\-sb-¶n¬ iaq-th-ens‚ Ime-Øpw iuens‚ ImeØpw

Zm-ho-Zns‚ ImeØpw s^en-kvXy¿ bn{km-tb-en\v Hcp `ojWn- b mbnØocp- I - b n- √ m- b n- c p∂p; ssZh-Øns‚ s]´Iw ]nSn-°s∏-Sp-hm≥ Ah-k-c-ap-≠mI-bp-an-√m-bn-cp∂p (1 i-ap. 4:1˛2,10˛11; 7:10; 14:1; 17:1; 19:8; 23:1; 31:2; 2 iaq. 5:17,22). F∂m¬ inwtim\v Xs‚ Bflob Z¿-i-\w \jvSs - ∏-´X - n-\m¬ A-h≥ - ]m]Øns‚ aSn-bn¬ hoWpd-ßp-Ibpw s^en-kvXy¿ A-hs\ _‘n®v HXp-°p-Ibpw sN-bv-Xp; Ah- s \- ° p- d n- ® p- ≠ m- b n- c p- ∂ ssZ-hØ - ns‚ hnfn-bm-ep≈ Bi hn^-e-am-bn-t∏m-bn. \sΩ Hmtcm- c p- Ø - t cbpw hy‡n-Iƒ F∂ \ne-bnepw, kaqlw F∂ \ne-bnepw \sΩ Xs‚ c‡-Øm¬ hos≠SpØ I¿-Øm-hn\v hy‡-amb Dt±-iyß-fp-≠v. AXp km[n°p- h m\mWv ssZhw \sΩ Cu `q-an-bn¬ Hcp {]tXyI ÿeØv Hcp {]tXyI `h-\Øn¬ Hcp {]tXyI kml-Ncy-Øn¬ Nn-e {]tXyI kwhn[m-\-߃ \evIn \ne-\n¿Ønbn-cn-°p-∂-Xv. \mw \ΩpsS Ip™p-ßsf \√ hnZym-`ymkw \evIn km-º-ØnI `{Z-X-bp≈ \√ Ip-Spw-_-_-‘-߃ \-

evIn, \-√-Xv F∂p I≠v kt¥m-jn-°p-hm-\m-{K-ln-°p-∂X - pt]mseX-s∂, ssZhw \sΩ-°pdn®pw B-{K-ln-°p-I-bm-Wv. Hcp ssZh-Zm-ks\ hm¿sØ-Sp-°p-∂Xns‚ ]n∂n¬ ssZh-Øns‚ henb {]h¿-Ø-\ap≠v, \mw AXv Hm-¿°msX t]mI-cpXv. Ah¿ Hcn-°epw Hcp kp{]-`m-X-Øn¬ A-ß-s\-Xs∂ Fgp-t∂‰p h∂h-c-√. H-cp tUmIvStdm F©n\o-btdm imkv{X-⁄t\m Aß-s\bm-bn-Øo-cp-∂-Xns‚ ]n∂n-¬ Ah-cpsS amXm-]n-Xm-°fp-sS-bpw ktlm-Z-c-ß-fp-sSbpw [m-cmfw \√ A≤ym-]-I-cp-sSbpw Kh¨-sa‚ns‚ Xs∂bpw ]¶p-≈-Xn-t\-°mƒ F{Xtbm A[n-I-amWv Hcp Bflo-b-hy‡n cq-]-s∏´p ]pcp-j-{]m]vXn {]m]n-°p-∂-Xn\p ]n∂n-ep≈ ssZhn- I - k w- h n- [ m- \ - ß ƒ. ]t£, A-Xmcpw Hm¿°m-dn√. \ap°p th-≠n-bp≈ ssZh-Øns‚ Icp-X-ep-Iƒ F{Xtbm hen-b-XmWv! Nne¿s°-¶nepw Bflo-b-cmb amXm-]n-Xm-°ƒ, ktlm-Z-c-ß-ƒ, Bflo-b-h-f¿-®-bv°v A¥-co£w Hcp-°p∂ ÿewk`-Iƒ, kl-hn-izm-kn-Iƒ, B-flo-bK - p-cp-°∑ - m¿, X°-Xmb XpW, ssZhw Zm\wsNbvX a-

°ƒ, \-√ Iq´p-k-tlm-Z-c-∑m¿, {]m¿- ∞ - \ - b n¬ hln- ° p∂, ip{iq-j-I-ƒ \evIn t{]m’mln-∏n-°p-∂, klmbw \-evIp∂ k-tlm-Z-c-߃ ˛ CsX√mw ssZ-hw \-evIp∂ A\p-Iq-e-Imcy-ß-fm-Wv. CXn-\p-]p-d-ta, {]Xn-Iqe kml-N-cy-ßsfbpw {]- X n- k - ‘ n- L - ´ - ß - s f- b p- s a√mw hnP-b-I-c-ambn Xc-WwsNøp-hm-s\m-cp°p∂ klm-bl-kv-X-߃ F-{X-sb{X! F{X-tbm Xh-W, ap≥]-cn-N-b-an√m-Ø ktlm-Z-c-ß-sfbpw Nne-t∏m-ƒ ]pd-ta-bp-≈-h-sc-t∏mepw \n-tbm-Kn®p hnizm-k-Øn¬ Dd-∏n-® I-¿-Øm-hns‚ A¤p-X-I-c-amb \-S-Øn-∏p-Iƒ! hN-\-hn-cp-≤-amb _‘-ßfpw \ne-]m-Sp-Ifpw kzoI-cn-°p-hm≥ X°-hÆw ]nimNn-\m¬ HXp-°-s∏-Sp-tºm-ƒ \jvS-s∏-´pt]m-Ip-∂-Xv \-sΩ-°p-dn-®p≈ ssZh-Øn-s‚ hnfn-bm-ep≈ Bi-bm-Wv. 4) ssZhP\w At[m-KXn {]m]n-°p∂p (\ym-bm. 17˛21:18; kZr. 11:14) ssZhZm-k-∑m¿ ]m]w sNbvXp ssZh-Ir-]-bn¬\n∂p hoWpt]mIptºmƒ kw`-hn-°p∂Xv Hcp ssk\ym-[n-]≥ bp-

≤-cw-KØp acn®phogp-tºm-gp≠m-Ip∂ AtX ÿnXn-hn-ti-jam-W.v ssk\ym-[n-]≥ ho-gp-tºmƒ i{Xp Nodn-b-Sp-°p-∂p, AWnI-ƒ e£yw sX‰n HmSp-∂p, P\Øns‚ ]cm-Pbw ]q-¿-Æ-am-Ip∂p. inwtim≥ ]nSn-°s - ∏-´X - n\p tijw bn{km-tb¬P-\-Øn\p kw`- h n- ® Xpw AXpX- s ∂- b mWv. ]nimNp h∂v A-h-cpsS Pohn-Xhn-ip≤nsbbpw D-]-tZi hnip-≤n-sbbpw Bcm-[-\m coXnI-sf-bp-sa√mw If-¶-s∏-SpØn A-hsc Xpc-Øn-°-f-™p. ""]cn- ] m- e \w C√m- t Ø- S Øp P\w At[m-KXn {]m]n-°p∂p'' (k-Zr. 11:14). ""tbmip-h-bpsS Ime-sØm-s°bpw, tbm-iph Ign-™n´p Gdn-b-\mƒ Pohn®n-cp-∂-h-cmbn btlmh bn{kmtb-en\pth≠n sNbvX alm-{]hr-Øn-I-sfm-s°bpw I≠n-´p≈- h - c mb aq∏- ∑ m- c psS ImesØm-s°bpw P\w btlm-hsb tkhn®p (\ym-bm. 2:7). F∂m¬ ""Ah-cpsStijw b-tlmh-sbbpw Ah≥ bn{km-tb-en\pth≠n sNbvXn-´p≈ {]hrØn-I-sfbpw Adn-bmØ thsdmcp Xe-apd D≠mbn'' (\ymbm. 2:10). Ah¿ hn{K-lm-cm-[n(XpScpw) I-fmbn amdn.


5

2012 sabv 14

hn.Fw. tPm¨ tNØ-bv°¬ sImcn-¥y-k`- b - psS B-floI\n-e-hmcw Fßs\bmbn-cp∂p F∂-Xns‚ ASn-ÿm-\Ø - n¬ ]usemkv kv{XoI-tfm-Sp am-{X-a√ ]pcp-j-∑m-tcmSpw ]-e \n-¿t±-i-߃ ]dbp-∂-Xmbn \ap-°v Z¿in-°m-\m-Ipw. sImcn¥y-te-J-\-ß-fn¬ 132 tNmZy߃ hnizm-kn-I-tfmSv t\cn´v tNmZn-°p-∂-Xmbn°mWp-∂p. CXp- t ]mse Bflo- I - \ n- e hmcw D-Xn¿∂p-t]mb as‰mcp k`-sb°p-dn®pw \ap°v thZ]p- k v X - I - Ø n¬ ImWp- h m≥ Ign-bpI-bn-√. sImcn-¥y-k-`bn¬ {]m-Ir-X∑m-cpw Bflo-I∑mcpw D-≠m-bn-cp-∂p. sImcn¥y¿°v F-gp-Xp-tºmƒ (1 sImcn. 3:1˛3) A-h-cn-¬ Nne¿ PUnI-∑m-sc-t∏m-se s]cp-am-dp∂p F∂v ]u-sem-kv hy‡-am-°p∂p. AXm-bXv ]m-]Nmbvhp≈ PUoI kz`m-h-sØ FXn¿°p∂-Xn\p ]-Ic - w, Ah-cn¬ Nne¿ ]mt]- — - I - ƒ °p Xß- s f- Ø s∂ hnt[-b-s∏Sp-Øp-∂p. A-h¿ \nc-¥cw A\p-k-c-W-t°-Sn-

¬ Pohn-°p-∂n-s√-¶nepw ssZhP-\-am-bn-cn-∏m≥ B{K-ln-°ptºmƒØs∂, A- h ¿ temItØmSpw P-U-tØm-Spw ]nim-Nnt\mSpw Po-hn-X-Øn-s‚ Nne taJ-e-I-fn¬ s]mcp-Ø-s∏-´p-t]mIp-∂p. 1 sImcn. 10:21˛¬ ""\n߃°v I¿Øm-hns‚ ]m\-]m-{Xhpw `qX-ß-fp-sS ]m\-]m-{Xhpw IpSn-∏m≥ ]m-Sn√; \n߃°p I¿-Øm-hns‚ tai-bnepw `qX-ßfpsS tai-bn-epw Awin-I-fm-Iphm\pw ]mSn-√. A√, \mw I¿Øm-hn\v tIm-]w Pzen-∏n-°p-∂pthm? Ah-s\-°mƒ \mw _ehm-∑mtcm?'' Iq- S msX, Ah- c n¬ Nne¿ sNbvXp-t]m-cp∂ {]hr-Øn-sb∏‰n ]u-semkv ]d-bp-∂Xv: ""\n߃ Ahn-izm-kn-I-tfmSv CWb-√m-∏n-W IqS-cp-Xv; \oXn°pw A[- ¿ - Ω - Ø n\pw XΩn¬ Fs¥mcp tN¿®? shfn-®Ø - n\v Ccp-fn-t\mSv Fs¥mcp Iq´mbva? {In-kvXp-hn\pw s_eo-bm-en\pw X-Ωn¬ F¥p s]mcpØw? A√, hnizm-kn°p Ahn-izm-kn-bpam-bn F¥p Hmlcn? ssZhmeb-Øn-\v hn{K-l-ß-tfmSv F¥p tbm-PyX? \mw Poh-\p≈ ssZ-h-Øn-s‚ Be-b-a-t√m.'' 2 sIm-cn. 11:3-¬ ""Rm≥ \nß-sf°p-dn-®v ssZ-h-Øns‚ Fcn-thmsS F-cn-bp-∂p; Rm≥ {InkvXp

F∂ G-I-]p-cp-j\p \nßsf \n¿-Ω-e-I\y-I-bmbn Gev]n∏m≥ hn-hm-l\ - n›bw sN-bvX - ncn-°p-∂p. F-∂m¬ k¿∏w l∆sb D]m-b-Øn¬ NXn-®-Xpt]mse \nß-fpsS a\ p {InkvXp-hn-t\m-Sp-≈ GIm-{K-Xbpw \n¿Ω-e-X-bpw hn´p hjfm-bn-t∏m-Ip-tam- F∂p `b-s∏Sp-∂p. 2 sIm-cn-. 13:5 ¬ ""\n-߃ hnizm-k-Øn¬ Ccn-°p-∂pthm F∂p \nß-sf-Øs∂ ]co- £ n- ∏ n≥; \nß- s f- Ø s∂ tim[\ sN-bvhn≥. \n-߃ sIm≈-cp-Xm-Ø-h¿ A√ F∂p hcn-In¬, tbip{In-kv-Xp \nß-fn¬ D-≠p F∂p \n-ßsf-Øt∂ A-dn-bp-∂n-√-tbm? F∂p ]u-sem-kv tNmZn-°p∂p. P-Uo-I-Xzhpw a¬k-chpw Ah-cn¬ B[n-]Xyw \S-Øp∂Xp IqSmsX ssZh-cm-Py-Øn¬\n-∂pw Xß-sf AI-‰n-°-fbp∂ Zp¿∂-S∏ - n-epw A\o-Xn-bnepw Ah¿ ho-Wp-t]m-Ip-∂p. 1 sIm-cn-. 6:9˛11 hscbp≈ hmIy-ß-fn¬ ]u-temkv Ah-tcmSv ]d-bp-∂Xv: ""A\ymbw sNøp-∂-h¿ ssZh-cmPyw Ah-Imi-am-°p-I-bn√ F∂p Adn-bp∂n-√tbm? \nß-sf-Øs∂ h©n-°m-Xn-cn-∏n≥; Zp¿∂-S-∏p-Im¿, hn-{K-lm-cm-[n-Iƒ, aZy-]-∑m¿, hm-hn-jvTm-W-°m¿, ]nSn-®p-

]-dn-°m-¿ F∂n-h¿ ssZh-cmPyw A-h-Im-i-am-°p-I-bn-√. \nß-fn¬ Nn-e¿ Cu hI-°m-cmbncp∂p. F¶n-epw \n߃ I¿Øm-hmb tb-ip-{In-kvXp-hn-s‚ \ma-Øn-epw \ΩpsS ssZh-Øns‚ B-flm-hn-\mepw \nß-sfØt∂ Igp-In ip≤o-I-c-W-hpw \oXn-I-c-W-hpw {]m-]n-®n-cn-°p∂p. F-¶n-epw Ah¿ Ir]-bn¬ h-fc - p-∂n-√. {InkvXp-hn-s‚ c£bpsS k-ºq¿Æ Ku-chw a\ n-em-°m-Ø am\-km-¥-cn-I-fmbn am-{Xw Ah¿ Pohn-°p-∂p. 1 sImcn. 3:1˛2 hmIy-߃ hnizm-kn-I-fp-sS BfloI ]Iz-Xbn-√mØ A\p-`-hsØ Nq≠n°m-Wn-°p-∂p. ""F∂m¬ ktlm-Zc - ∑ - mtc! \nß-tfm-sS-\n°v Bflo- I - ∑ m- t cmsS∂- t ]mse A√, PUo-I-∑m-tcm-sS-∂-t]mse {InkvXp-hn-¬ inip-°-fm-bh-tcm-sS-∂-t]m-se At{X kwkm-cn-∏m≥ Ign-™p-≈q. `£W-a√ ]m¬ A-t{X Rm≥ \n߃°p X∂- X v , `£n∏m≥ \n߃°p Ign-hn-√m-bn-cp-∂p. C-t∏mgpw Ign-hn-√. C∂pw \nß-ƒ PUo-I-∑m-c-t√m.'' Xp-S-¿∂p k`-bnse Ip-Ø-gn™ ]pkv-X-Iwt]mse-bp≈ BfloI \ne-hm-c-sØ-∏‰n ]usemkv ]d-bp-∂-Xv: \n-ß-fpsS CS-bn¬ Zp¿∂S∏ps≠∂p tIƒ°p-∂p.

Hcp-Ø-≥ Xs‚ A∏s‚ `m-cysb sh-®p-sIm-≈p-∂p-t]m¬. AXp Pm-Xn-I-fpsS CS-bn¬t∏mepw C-√m-Ø Zp¿∂-S-∏p-Xt∂. F-∂n-´pw \n߃ No¿Øncn-°p-∂p; Cu Zpjv°¿Ωw sNbvX-hs\ \n-ß-fpsS CS-bn-¬\n∂p \o-°p-hm≥ X°-hÆw \n߃ ZpxJn-®n-´p-an-√. XpS-¿∂p 1 sIm-cn-. 6:13˛20 tN-¿-Øp-t\m°p-I. Cu `mKØp k`-bnse B-floI \ne-hmcw F-gp-Øn√m-Ø ]pkvX-I-Øn\v ka-amsW-∂v {Kln-°m-\m-Ipw. Ah¿ ssZ-hh - N - \ - sØtbm, A-t∏mkvX-es‚ hN-\-sØ-tbm Kuc-h-am-bn FSp-°p-∂n-√. F-¶nepw Rm-≥ \nß-fpsS A-Sp-°¬ h-cn-I-bn√ F∂psh®v Nne¿ No-¿-Øn-cn-°p-∂p (1 sIm-cn. 4:18). \n- m-c-Im-cy-߃°v Ah¿ tIm-S-Xn- I-b-dp-∂p.'' \n-߃ A-\ym-bw sNbvIbpw \jvSw hcp-Øp-Ibpw sNøp-∂p. A-Xpw k-tlm-Zc - ∑ - m¿-°p-Xs - ∂ (1 sIm-cn. 6:8). Zp¿∂-S∏ - n-epw a‰p I-Tn-\ ]m]-ß-fnepw CS-s]-´ncp∂ sImcn-¥ysc {InkvXp-hnep≈ c£-bn¬\n∂v ]pdw-X≈-s∏-´-h-cmbn ]usemkv IW-°m-°p-∂p (1 sImcn. 5:1,9˛11, 6:9˛10 tN-¿Øphmbn-°p-I). (XpScpw)

D]-I-c-W-kw-Ko-Xhpw Bcm[\bpw ˛ 17 (XpS¿®)

tUm. kÆn Fgp-a‰- q¿ Usbm\njy≥ Bcm-[-\bpw sImcn¥p k`-bnse kv{XoI-fpw. Usbm\ojy≥ hn`mKw sImcn¥p k`-bn¬ kPo-h-ambn-cp-∂p. sImcn¥p-k-`-bnse {InkvXym-\n-Iƒ Ah-cpsS kwkv°m-c-Øns‚ `mK-amb t]-bvK≥ (Pm-Xo-b) BNm-c-ß-fn¬ apºv ]s¶-Sp-Ø-h-cm-bn-cp-∂p (1 sIm-cn. 6:9˛11). PmXob tZh-∑msc ap-ºv Bcm-[n-®n-cp-∂X - n-\m¬ sIm-cn¥y¿ Dua-hn-{K-l-ß-fpsS A-Sp-°¬ t]mIpI ]Xn-hmbn-cp-∂p'' (1 sImcn. 12:1˛2). ChnsS kqNn-∏n-°p-∂Xv, B\-µe-l-cn-bn¬ kpt_m[w sh-Sn™v Bcm-[n-°p∂ t]bvK≥ Bcm-[-\-sb-bm-sW∂p IcpXmw. Cu Bcm-[-\-bn¬ kmØm-\y-i-‡n-Iƒ AXns\ ]nSn-®-S-°p-Ibpw _em¬°mcw

sNøp- I bpw sNøp- ∂ p (B¿t\mƒUv _n‰n≥K¿˛ "hc-ßfpw Ir]-I-fpw'). k` ]pXn-b-Xmbn cq]wsIm≠Xm-Ib - m¬ ]u-semkv sImcn¥y-tcmSv Ah-cp-sS ap≥Im-e-io-e-ß-fp-ambn k-‘nsN-ømsX hnip-≤nsb ]n-¥p-Sc-Ws - a∂v {]t_m-[n-∏n-°p-∂p (1 sImcn. 13:1). apg-ßp-∂ sNºpw Nne-ºp∂ ssI-Øm-fhpw aot\Sv-I-fpsS \rØsØ A\p-kvacn-∏n-°p-∂-h-bm-Imw. ao-t\-Sv-I-ƒ kn_-ens‚ apºm-sI Aedn \n-e-hn-fn-®psIm≠v hnip-≤-I¿Ω-ß-ƒ sNøp-tºm-ƒ ssIØmf-ß-fp-sSbpw a±-f-ß-fp-sSbpw HmS-°p-g-ep-I-fp-sS-bpw AI-ºSn \m-Z-tØm-sS-bm-Wv hSn Npg-‰ns°m-≠ncp-∂X - v. ss]im-NnI i‡n-bm¬ `cn-°s - ∏´ Bcm-[\m k-{º-Zm-bß - f - n¬\n∂p th-¿s - ]´ph∂-h¿ F-∂ \ne-bn¬ sImcn¥y¿ A-Xn-\p ]I-c-amb Hcp hym]mc i-‡n-bmWv ]cn-ip-≤mfl hc-ß-fm¬ (k-`m-Iq-Sn-h-c-hpI-fn¬) hym-]-cn-°p∂ i‡nbn¬ I-≠Xv F∂p hy-‡-amWv. F-∂n-cp-∂mepw A-h¿ ]e-

t∏mgpw Bcm-[\ - m-Iq-Sn-hc - h - p-Ifn¬ {I-awsI´ \ne-bn¬ s]cpam- d n- s °m≠v Cu i- ‡ nsb Zpcp-]-tbmKw sNbvXn-´p≠v (1 sImcn. 11˛14). alm-∑m-cpw {]i-kvXc - p-am-b At\I hy‡n-Iƒ kwKo-XØn\p i-‡n-bp-s≠∂pw Cu i‡n \-∑-bv°p-th-≠ntbm Xn∑-bv°p-th-≠ntbm D]-tbm-Kn°m-sa-∂pw A`n-{]m-b-s∏-´n-´p≠v. A-Xn-\m-emWv CuÃvta≥ kv-Iq-ƒ Hm^v ayqkn-°nse ap≥ U-b-d-IvS-dm-bn-cp∂ tUm. tlm-hm-¿Uv lm≥k≥ ""Atacn-°≥ tPW¬ Hm^v sskIym-{Sn''-bp-sS 99˛mw hmey-Ønse t]Pv 317 ¬ C{]-Imcw A`n-{]m-bs - ∏-´n-´p-≈X - v, ""kw-Ko-Xw F∂p ]d-bp-∂Xv hyXy-kvXamb A-kw-Jyw sshIm-cnI e£ym¿∞-ß-fp≈ Hcp hnNn{X-amb hnZ-KvZ-I-e-bm-Wv. AXv ]e tNcp-h-Iƒ tN¿∂p-≠mIp-∂X - m-Wv. Cu tNcp-hI - f - psS G‰-°p-d-®n-e-\p-k-cn®v AXp km¥z-\-s∏-Sp-Øp-∂tXm i‡n-s∏-Sp-Øp-∂-tXm B-Imw,

{]m-]vXn \¬Ip-∂tXm B`m-kI-ctam BImw, Zm¿i-\n-Itam `uXn-I-kpJw \-¬Ip-∂tXm BImw, \∑-bvs°-∂X - p-t]m-seXs∂ tZmjw sN-øp-∂-Xn\pw AXn\p i‡n-bp-≠v.'' ImX-S∏n-°p∂ i_vZ-Øn-\pw IÆ©n-∏n-°p∂ h¿Æ-{]-Im-i-Øn\pw a\p-jy-a-\- n-te-bv°v Bi-b-߃ sNep-Øp∂ i‡-amb D]-I-c-W-ß-fmbn h-¿Øn°p-hm≥ Ignbpw F∂p \-ap°p ImWmw. "t{K‰v^pƒ sUUv' F∂ Soan-\p-th≠n {Uw hmbn-®n-cp∂ an°n-lm¿´v ]d-bp-∂Xv C{]-Im-c-am-Wv, ""i-_vZw F∂p ]d-bp-∂Xv i_vZ-X-cw-K-ßfp-tSbpw Ah-bpsS Awi-L-SI-ß-fp-sSbpw `uXn-I-amb hym]vXn-bn-eq-sSbpw hn-Im-k-Øn-eqsSbpw hnNm-c-[m-c-Isf kwt{]jWw sNøp- h m≥ Ign- b p∂ Ahn-iz-k-\o-b-amb Hcp i‡nbm-Wv.'' 1950˛Ifn¬ tdm°v kwKo-X-ta-f-I-fpsS BZy kwLmS-I-cn¬ H-cmfm-bn-cp∂ lm¬ kn•¿ A-`n-{]m-b-s∏-´n-cn-°p-∂Xv C-ß-s\bmWv, ""Cu kw-Ko-

Xw bp-hm-°-fn-eq-sS-bmWv hnImkw {]m]n®ph∂Xv F∂p Rm≥ a\- n- e m- ° n- b n- ´ p- ≠ v , ImcWw a\p-jy-i-co-c-Øns‚ Xmfm-fl-I-amb Ne\-K-Xn-°\p-k-cn-®m-Wv AXn\v i‡n-bmbn Xmfw sIm´p∂-Xv. AXv Ah-cn¬ \n-∂p X´n-sØ-dn-∏n-°phm≥ B-¿°pw Ign-bp-I-bn√ F-∂pw Rm≥ Adn-™n-´p-≠v, A-dn-bp-∂p-ap-≠v. Ah-cpsS Pohn-X-Øns‚ injvS-Imew apgph-≥ Ah¿ AXv Ah-tcm-sSm∏w ImØpkq£n°pw F∂pw F-\n°p t_m[y-ap≠v'' (sse^v amK-kn≥, Pq¨ 28, 1968). C∂v henb tIm¿]-td-j-\p-Iƒ Xß-fpsS tkh-\-ßfpw D¬]-∂ß - fpw ]cn-Nb - s - ∏-Sp-Øp∂-Xn-\mbn {][m-\-ambpw tdm°v kwKoXw D]-tbm-Kn®v ]cky-߃ kwt{]-jWw sNøp∂p-≠v. Nne sk°‚p-Iƒ am{Xw ssZ¿Ly-ap≈ CØcw sSen-hn-j≥ ]c-ky-߃°mbn tImSn-°-W-°n\p tUmfdmWv Ah¿ sNe-h-gn-°p-∂-Xv. -(XpScpw)


6

2012 sabv 14

kphn-tijw

c£bpw am\-km-¥-chpw (XpS¿® ˛ 3)

Nmt°m aØmbn ]m]w sNbvXv ssZh-tX-P n-√mØhcm-bn-Øo¿∂ a\pjy¿°v F¥v kw`-hn-°p-sa∂v ktlm-Zcm, \n\-°-dn-bmtam? ssZhw Xs‚ hN-\-Øn-¬-°qsS \tΩm-sS¥p ]d-bp∂p F∂v t\m°mw. tdma. 6:23 ""]m]-Øns‚ iºfw ac-W-at{X; ssZh-Øns‚ Ir]m-h-ctam \ΩpsS I¿Ømhmb tbip-{In-kvXp-hn¬ \nXyPo-h≥ Xs∂''. F{_m. 9:27 ""Hcn-°¬ a-cn°p-Ibpw ]ns∂ \ymb-hn-[nbpw a\p-jy¿°v \nb-an-®n-cn-°pI-bm¬...'' shfn-∏mSv 20:13-˛15 Hmtcm-cpØ\pw Ah-\h - s‚ {]hrØn-Iƒ°-SpØ hn[n-bp-≠m-bn ..... Poh-]p-kvX-I-Øn¬ t]-scgpXn ImWmØ Gh- t \- b pw Xos∏m-bvIbn¬ X≈n-bn-Spw''. ap-If - n¬ D≤-cn-®n-cn-°p∂ hN-\-ß-fn¬ \n∂v F¥p a\- nembn? ]m]w sNbvXv Bfl-acWw (H∂mw ac-Ww) kw`-hn® a\p-jy\v Hcp \ymb-hn[n I¬∏n-®n-cn-°p∂p F∂pw Ah-\hs‚ {]hr-Øn-Iƒ°\p-k-cn®v

hn[n-bp-≠m-Ip-Ibpw Ahs\ Xobpw K‘-Ihpw IØp∂ (shfn-. 20:15) Xos∏m-bvI-bn-te-°v (\-c-Iw-˛-c≠mw ac-Ww) X-≈nbnSpw F∂pw ImWp-∂p. A-Xmb-Xv, ]m]-Øn¬ P\n®v, ]m-]Øn¬ Pohn®v ]m]n-bmbn a-cn°p∂ a\p-jy≥ \nXy-amb \c-IØ - n¬ t]mIpw F∂v kmcw. C-Sbv°v Rms\mcp tNmZyw tNmZn-°-s´. Bcm Cu a\p-jysc-sbms° \ymbw hn[n-°m≥ t]mIp-∂Xv? AXv As∏m. 17:31 ¬ hy‡-am-°p-∂p. ""Xm≥ \nb-an® ]pcp-j≥ apJm-¥ncw temIsØ \oXnbn¬ \ymbw hn[n-°p-hm≥ Ah≥ (ssZ-hw) Hcp Znh-ksØ \n›-bn®p; Ahs\ (tb-ip-{InkvXp) acn-®-h-cn¬ \n∂v Dbn-¿sØ-gp-t∂¬∏n-®X - n-\m¬ F√mh¿°pw AXns‚ Dd∏p \¬Inbp-an-cn-°p∂p''. tbml. 5:22˛23 ""F√m-hcpw ]nXm-hns\ _lp-am-\n-°p-∂Xp-t]mse ]p{X-s\bpw _-lpam-\n-t°-≠-Xn\v ]nXmhv B-scbpw \ym-bw hn-[n-°msX; \ymbhn[n F√mw ]p{X\p sIm-SpØn-cn-°p-∂p. ]p{Xs\ _-lpam-\n-°m-Ø-h¿ Ahs\ A-b® ]n-Xm-hn-s\bpw _lp-am-\n°p-∂n√''.

]nXmhmw ssZhw ]p{X\mw ssZhsØ (tb-ip-{In-kvXp-hns\-˛-tbm-l. 5:18), a\pjy h¿§-sØ \ymbw hn[n-t°-≠X - n\v \ymbm-[n-]\ - mbn \nb-an-®n-cn-°p∂p F∂p am{X-a√ \ym-b-hn-[nbpsS Znh-khpw \n›-bn-®p-h® - ncn-°p∂p F∂v apI-fn-ep-≤-cn-®ncn-°p∂ ssZh-h-N-\-ß-fn¬ \n∂pw \ap°v a\- n-em-°mw. PmXn-a-X-t`-Z-an-√msX k-Ie a\pjycpw \ymbhn[n-bn-eI - s - ∏-´n-cn°p-∂p. A-t∏mƒ Cu `qan-bn-ep≈ a\p-jy¿ apgp-h\pw \c-I-Øn¬ t]mIptam? `q-an-bn-ep≈ kIe a\p-jy-cpw c£n-°-s∏-S-W-sa∂v ssZ-hw B{K-ln-°p-∂p. As∏m. 17:30 ""F-∂m-¬ Adn-bm-bva-bpsS Im-e-ßsf ssZhw e£y-am-°m-sX F√m-bn-SØpw F√m-hcpw am\- m-¥-cs∏-S-W-sa∂v a\p-jy-tcmSv I-¬∏n-°p-∂p.'' am\-km-¥-c-s∏-SpI/c-£n°-s∏-SpI (As∏m. 2:38). Hcp-h\v ]m]n-bm-sW-∂p≈ t_m[w D≠m-Ip-Ibpw ]m]Øn¬ P\n®p Pohn®v, ]m]Øn¬ acn- ® m¬ \c- I - Ø n¬ t]mIp-sa-∂p≈ Adnhp e`n-°pIbpw, AXn\p ]cn-lm-c-am-bn I¿Øm- h mb tbip- { In- k v - X p

sN-bvX ]m]-]-cn-lm-c-_-en-bn¬ hniz-kn-°p-I-bpw tbip-{Inkv-Xp-hns\ Xs‚ c£n-Xm-hpw I-¿Øm-hp-ambn lrZ-b-Øn¬ hn-iz-kn®v hmbvsIm≠v G‰p-]d-™v ]m]-£-abpw B-fl-c£-bpw Ic-ÿam-°p-IbmWv am\-km-¥-cw (tdma. 10:9,10). ... am\- m-¥-c-s∏´bm-tfm-Sv, Xm≥ ]≠v sNbvXp-t]mb ]m]-߃°v ssZhw IW°v tNmZn-°ptam? ""F∂m¬ Adn-bm-bva-bpsS Ime-ßsf ssZhw e£y-am°msX'' Fs∂-gp-Xn-bn-cn-°p-∂Xv {i≤n-°p-I. hmkvX-h-am-bn, kXy-k-‘-am-bn, Xm≥ sN-bvXp-t]mb ]m]-ß-sf-°p-dn®v ]›m- Ø m]w D≠m- b n, ssZhtØmSv £a tNmZn®v am\- m¥cs∏Sp∂ kIe hy‡n-ItfmSpw Ah¿ Adn-bm-bva-bp-sSIm-eØv ssZhsØ Ah-K-Wn®v sNbvXp-t]mb kIe sX‰pIp-‰-ßfpw ssZhw £-an-°pw F∂mWv a\- n-em-t°-≠-Xv. ]m]sØ shdp-°p∂p F¶nepw ]m]w sNbvXp t]mb a\p-jysc (]m-]nI-sf) kv-t\-ln°p-∂ btlm-hbmw ssZh-tØt∏mse as‰mcp ssZh-hp-an-√. 1 Xnsam. 2:4 "" Ah≥ (ssZhw) kIe a\p-jycpw c£

{]m]n-°p-hm\pw kXy-Øns‚ ]cn- ⁄ m- \ - Ø n¬ FØp- h m\pw C—-n-°p∂p. 2 ]s{Xm. 3:9 ""Nne¿ Xm-akw F∂p hnNm-cn-°p-∂X - p-t]mse I¿Ømhp Xs‚ hmKvZØw \nh¿Øn-°p-hm≥ Xmakn-°p-∂n-√. Bcpw \in-®p-t]mImsX F√m-hcpw am\-km-¥c-s∏-Sp-hm≥ Ah≥ C—n®p \nß-tfmSp Zo¿L-£a ImWn°p-∂-tX-bp≈q. a¿t°m. 1:15 ""Imew Xn-I™p ssZh-cmPyw kao-]n-®n-cn°p∂p; am\- m-¥-c-s∏´p kphn-ti-j-Øn¬ hniz-kn-°p-ho≥ F∂p ]d™p-. apI-fn¬ ]d-™n-cn-°p∂ ssZh-h-N-\-ß-fn¬ \n∂pw a\ n-em-Ip-∂-Xv, Hcp a\p-jy-≥t]mepw \c-I-Øo-bn¬ InS∂p \n-Xy-bm-X-\-b-\p-`-hn-°p-hm≥ ssZhw B{K-ln-°p-∂n√ F∂p≈Xm-Wv. F√m-hcpw am\ m-¥-c-s∏´v kphn-ti-j-Øn¬ hniz-kn-°p-hm≥ ssZhw a\pjy-t\mSv I¬∏n-°p-∂p. am-\k - m-¥cw F∂p ]-d™ t∏mƒ GXm≠v Imcyw A-ev]kzev]w a\- n-em-bn. ]-t£ Cu kphn-tijw F-s∂ms° ]d-™m¬ F¥m? (XpScpw)

‘... ‘...‘... ‘...‘... ‘...‘... ‘... IhnX

Fs‚ tbip Ic-bp-hm≥ IÆp-\o¿ _m°n-bn-√m-sX-s∂˛ Icp-Wm-a-b≥ tbip I≠-t\cw Ic-em-f-\-ßfm¬ sI´n-∏n-Sn-s®s‚ Ic-fnepw XqIn X≥ Bflm-hn-s\... Bflm-th..........Bflm-th.......... i‡n-s∏-Sp-Øp-sI≥ lrØ-S-sØ......(2) (Ic-bp-hm≥.....) Ic-ImWm IS-ense tXmWn-t]m-eo-bm{X Ic-tbm-S-Sp-°p-hm≥ ImØn-cn∏q Icp-W-°-Ste \o hoipI \n≥ Ir]m Inc-W-߃ ]m]nbmw Fs‚ taepw (Ic-bp-hm≥.....) Ic-™pthm {Iqin¬ "XmXm' Ft∂m-Xn \o˛ ImcWw Rm\p-sa≥ ]m]-ßfpw ImØn-StW ZpjvS i‡n-I-fn¬ \n∂pw Ic-bm-s\-\n-°n\n IÆo-cn-√. (Ic-bp-hm≥.....) (sI.-Fw. am\p-h¬, If-∏p-c-bv°¬)


7

2012 sabv 14


8

2012 sabv 14

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

{_Z-d¨ k`m hm¿Ø-Iƒ

AXn-s]´v {_Z-d¨ Akwªn sNss∂: AXn-s]´v {_Z-d¨ A-kwªn lnµn F∂ t]cn¬ lnµn `mj-bn¬ ]p-Xn-b Bcm[\ sNss∂-bnse Aº-´q¿ F-tÃ-‰nse A-Xn-s]´v F∂ ÿ-eØv 2011¬ Bcw-`n-® {]h-¿-Ø-\-߃ hnP-b-I-c-ambn \S-∂phcp-∂p. ktlm-Z-c∑mcmb tPm¨

]n. amXyp, A£-bvIp-am¿ \mbn-Iv (H-do- ) F-∂n-h¿ k`m{]h-¿Ø-\-ß-ƒ-°v t\XrXzw \¬In-h-cp-∂p. 40-¬ A[nIwt]¿ Bcm-[-\-bv-°mbn IS∂phcp∂p. CXn¬ 25 t]¿ I¿Ørta-ib - n¬ ]s¶-Sp-°p-∂p. t\-∏mƒ, B mw, _olm¿, O-ØnkvK-Uv, Hdo  F∂n-hn-S-ß-fn-

-kphn-tij {]h¿Ø\w Xncp-h-\-¥-]pcw: awK-e-ØptImWw {_Z-d¨ Akw-ªn-bpsS B`n-ap-Jy-Øn-¬ 2010 G-{]n¬ amkw apX¬ B‰n-ß-en-\Sp-Øp≈ hm-a-\-]pcØp kphnti-j-{]-h¿Ø\w \S-∂p-hcp∂p. c£-bpsS am¿Kw F-s¥∂-dn-bmsX \c-Im·n-bn-te°v \S-∂-I-∂p-sIm-≠n-cn-°p-∂-h-

cpsS at≤y IS∂p t]mbn kphn-ti-jw Adn-bn-°p-∂p. A-h¿°v kXy-ssZ-hsØ Adn-bphm-\p≈ hmRvObv° - mbn ssZh-P\w {]m¿∞n-°-Ww. c£n°-s∏-´-h¿°pw, kphn-ti-j-kXy-ß-fn¬ Xmev]-cy-ap-≈-h¿°pw th≠n A\p-[mh\ {]-h¿Ø-\-߃ \S-°p-∂p.

sNdp-]pgbn¬ kphn-ti-j-tbmKw sNdp-]pg: ssZh-ln-X-am-bm¬ 2012 Unkw-_¿ 22,23 Xob-XnI- f n¬ sNdp- ] pg {_Z- d ¨ Akw-ªn-bpsS Npa-X-e-bn¬ kphn-ti-j-tbm-Khpw kwKo-Xhn-cp∂pw \S-°pw. kphn. Nm≠-

∏n≈ ^nen∏v hN\w {]kw-Kn°pw. tbmK-Øns‚ A\p-{K-lØn-\mbpw Bflm-°ƒ c£n°-s∏-Sp-∂-Xn-\mbpw {Iao-I-cW- ß ƒ°mbpw ssZh- P \w {]m¿∞n-°p-I.

ep≈hcmWv hn-izm-kn-I-fn¬ `qcn-`m-Khpw. hS-t° C-≥-Uy°m¿°mbn kphn-ti-j-Øn-\v ]pXnb hmXn¬ Xpd-∂n-cn-°p-Ibm-Wv. Chn-sS-bp≈ {]h-¿-Ø\sØ Hm¿-Øpw ]pXnb hn-izmkn- I ƒ IS- ∂ phtc- ≠ - X n- \ m bpw ssZh-P\w {]m¿∞n-®m-epw. ktlm-Z-cs‚ hnemkw: Evg. Akshaya Kumar Naik 43/68, Meetu St Athipet, Ambattur P.O. Chennai-600 058, TN (9176359920)

Adn-bn∏v hmK- a ¨: {_Z- d ¨ hm¿Øm-am-kn-I-bmb "{_Z-d¨ hn-j-≥ amknI' www.brethrenvisions.com F∂ website¬ hmbn-°m-hp-∂-Xm-Wv. Cu {]h¿Ø- \ - s Ø- t bm¿Øv ssZ-h-P\w {]m¿∞n-°-Ww. amkn- I - b v ° p- t h≠n No- ^ v FUn-‰¿ kphn. sI.-F-kv. tKm]m-e-Ir-jv-W-≥. Contact No: 09400180373.

{]tXyI {]m¿∞-\bv°v kphn-ti-j-I≥ B{I-an-°-s∏´p tIm´bw: sh®q¿ {_Z-d¨ k`m-kp-hn-ti-j-I≥ Fw.-kn. tPmWns\ aZy-]m-\nbpw kphn-tij hntcm-[n-bp-amb Hcmƒ IpØn ]cp-t°-ev]n-®p. 2012 G{]n¬ 22\v Bcm-[\ I-gn™v ktlm-Z-c≥ ssk°n-fn¬ Xs‚ ho´p-ap-‰Øv FØnb-t∏mƒ ]Xn-bn-cp∂ A{Ian IpØn-s°m-√m-≥ {ian-°p-I-

bm- b n- c p- ∂ p. ]e {]mhiyw IpØn hb-‰nepw ssIbv°pw apdn-hp-Iƒ G-ev]n-®p. tIm´bw saUn-°¬ tImtfPv tlmkv]n‰-en¬ Hcm-gvN-tbmfw NnIn-’bn-em-bn-cp-∂p. 28\v UnkvNm¿÷v Bsb¶nepw Ct∏mgpw NnIn’ XpScp-∂p. ssZh-P\w Cu IpSpw_- Ø n\mbpw A{I- a n- b psS

sX≈nbq¿: sX≈n-bq¿ {_Zd¨ k`mw-K-amb ktlm-Zcn Ip-™p-tamƒ tXma-kn\v, Ign™ 16 h¿jw ap≥]v lrZ-bhm¬hn\v Hm∏-td-j≥ Ign™-Xm-Wv. ]Øp-h¿j-tØ°v am{X-amWv tUmIvS¿am¿ Dd∏v ]d-™-sX-¶nepw CXph-scbpw ssZh-a-°-fpsS {]m¿∞-\-bm¬ t£a-tØmsS Ign-bp-I-bm-bn-cp-∂p. F∂m¬ Ign™ Hcp h-¿j-ambn hnhn-[-ß-fmb {]bmk-ß-fm¬ hfsc `mc-s∏-Sp-

∂p. 2012 Pq¨ 15\v ho≠pw Hm∏-td-j\mbn {ioNn{Xm saUn-°-¬ tImtfPn¬ \n¿t±in-®n-cn-°p-Ib - m-Wv. kmº-ØnI _p-≤n-ap´p≈ Cu IpSpw_-Øn\v ssZh-a° - f - psS {]m¿∞-\bpw kl-I-c-Whpw A`y¿∞n-®p-sIm-≈p-∂p. kphn. sI.-]n. am-Xyp hnemkw: T.C. tXm- a kvIp´n, apXn-c-°m-em-bn¬ hoSv, sX≈n-bq¿ ]n.H. ˛ 689544, hcn- b v ° m- \ n- b v ° ¬, dm∂n, tIc-fw.

tImgn-ae: kphn. APn kn. ^nen∏v IpSpw-_-ambn tImgnae {_Z-d¨ N¿®n¬ ip{iqj-bn-em-bn-cn-°p-∂p. ÿ-ew-k`- sb- bpw, ktlm-Z-c - s\bpw Hm¿Øv ssZh-P-\-߃ {]m-¿-

∞n-°p-I. ktlm. tPm-¿-Pv amXyp sI. (9495444017), amXyp h¿§o-kv. hnemkw: Evg. Aji C. Philip, Cherivukalayil (H), Kozhimala P.O., Idukki - 685511.

am\-km-¥-c-Øn-\m-bpw {]m¿∞n- ° pI. k`- b v ° p- t h≠n ktlm-Z-c-∑m¿ sI.-Fw. tPm¨, _n.-kn. _m_p. A{I-aØn\v Cc-bmb ssZh-Zm-ks‚ hnem-kw: Evg. M.C. John, Snehalayam, Ambika Market P.O., Kottayam - 686144, Kerala. Mob: 9447068581.

hnem-k-am‰w Nocm¬ {InkvXy≥ {_Zd¨ N¿®ns‚ hnemkw Xmsg-sIm-Sp°pwhn[w amdn-bn-cn°p- ∂ p. C\n- t a¬ k`- b pambn _‘-s∏-Sp-∂-Xn\v Xmsg-s°m-Sp-Øn-´p≈ hnem-kw D]-tbm-Kn-°-W-sa∂v k`bn¬ \n∂v ktlm. ]n.-kn. amXyp, bp.-Fw. tPm¿÷v, t__n G{_lmw F∂n-h¿ Adn-bn-®p. hnemkw: Christian Brethren Church C/o P.C. Mathew, Chakkittayl, Cheeral P.O., 62, WYND (Dist) - 673595.

\ncym-X-cmbn a√-ticn: hnf- h n- \ m- e mb Im™ncw \n¬°p-∂-Xn¬ (h- c p- h - f - Ø n¬) ]tc-X-\mb Cutim tPmWns‚ `mcy adn-bmΩ (78) I¿Øm-hn¬ \n{Z {]m]n-®p. kwkv°mcw 2012 sabv 14\v a√ticn {_Z-d¨ k`m skantØ-cn-bn¬ \S-Øn. a°ƒ: kqk-Ω, tPmkv, eoem-Ω. acp-a-°ƒ: X¶-®≥, sIm®p-tamƒ, tPmkv. ZpxJn-X-cmb IpSpw_mw-K-ßsftbm¿Øv ssZha-°ƒ {]m¿∞n-°p-I. Nn‰q¿ap°v : tX°n¬ aÆn¬ ]tc-X\mb Fw.-Fw. ]m∏n-bpsS `mcy kmdmΩ (85) Xm≥ {]nbw sh® I¿Øm-hns‚ k∂n-[n-bn¬ tN¿°-s∏-´p. kwkv°mcw 2012 sabv 9\v ]qh≥]md {_Z-d¨ k`m skantØ-cn-bn¬ \S-Øn. a°ƒ: hn¬k¨, sUbvkn. acp-a-°ƒ: enkn, cmPp. k¥]vX IpSpw-_mw-K-ß-sf-tbm¿Øv {]m¿∞n-®m-epw. Nmem- ∏ ≈n: aXp-°¬ Imem-bn¬ ]tcX-\mb ^nent∏m-kns‚ `mcy s]ÆΩ (78) \nXy-X-bn¬ tN¿°- s ∏- ´ p. kwkv ° mcw 2012 sabv 14\v taØm\w Ipw`w-Ipfw {_Z-d¨ Akwªn skan-tØ-cn-bn¬ \S-Øn. a°ƒ: Fw.-]n. tPmbn, Fw.-]n. cmPp, t{Kkn, ]tc- X - \ mb tPmk-^v. acp-a-°ƒ: tacn, enkn, tPmfn, kmP≥ eq-t°mkv. ZpxJ-Øn¬ Ign-bp∂ `h\-ßsf {]m¿∞-\-bn¬ Hm-¿°p-a-t√m. ]m≠-\mSv t\m¿Øv : aW- ° - ≠ - Ø n¬ ]tc-X-\mb Fw.-hn. tPm¿÷ns‚ `mcy X¶Ω tPm¿÷v (90) al-Xz-Øn¬ {]thin-®p. kw-kv°m-cw 26-˛05˛-2012 i-\n-bmgvN ]m≠-\mSv {_Z-d¨ k`m-sk-an-tØ-cn-bn-¬ \SØn. a°ƒ: tPmbΩ imapth¬, tPm¿÷v h¿§o-kv, tP°_v tPm¿÷v , tXm- a kv tPm¿÷v. acp-a-°ƒ: ]-tc-X\mb Un. imap-th¬, tacn°p-´n, Beo-kv, t{Kkn-°p´n. Cu amXm-hns‚ hn-tbm-K-Øn¬ tJZ-Øn-em-bn-cn-°p-∂-h-cp-

sS Bizm-k-Øn-\mbn ssZhP\w {]m¿∞n-°p-a-t√m. Xr°-Æ-aw-K¬: sIm´m- c °-c Xr°-Æaw-K¬ Ncp-hnf ]p-Ø≥-ho´n-¬ tXmakv tPmWns‚ `mcy AΩnWn°p´n tPmkv (60) I¿Ør-k-∂n-[n-bn¬ tN¿°s∏-´p. kwkv°mcw 2012 sabv 21\v Xr°-Æ-aw-K¬ {_Z-d¨ {]b¿lmƒ skan-tØ-cn-bn-¬ \S-Øn. a°ƒ: A_n tXmakv, tPm¨ tXma-kv, kqk≥ tXma-k.v acp-a° - ƒ: _nPp h-¿§o-kv, Un¬kn tPm¨. Zpx-JØn¬ Ign-bp∂ `h-\mw-K-ßsftbm¿Øv {]m-¿∞n°Ww. Ie-™q¿: It©m´v ho-´n¬ ]tc-X-\mb ]n.-hn. tPmbn-bpsS aIƒ A_n (49) \ncym-X-bm-bn. kwkv°mcw Ie-™q¿ {_Zd¨ k`m skan-tØ-cn-bn¬ \S-Øn. ZpxJn-X-cmb IpSpw__mw-K-ßsf {]m¿∞-\-bn¬ Hm¿Øm-epw. dÕn-bq¿ (Xan-gv\m-Sv): Zo-¿L- \ m- f p- I ƒ I¿Ør-ip-{iqj-bn¬ {]-h¿-Ø\ - \ - n-cX - \ - m-bn-cp∂ kphn. sI.-hn. kmap-th¬ (83) the XnI®v 2012 sabv 20\v Xm≥ {]nbwsh® I¿Øm-hns‚ k∂n-[n-bn¬ tN¿°-s∏-´p. kwkv°mcw \S-Øn. ssZh-Zm-ks‚ th-¿-]m-Sn¬ ZpxJn-X-cm-bncn-°p-∂-h-sc-tbm¿Øv {]m-¿∞n-°p-hm-\-t]-£n-°p-∂p. ssae{]: Adp-Im-en-°¬ F.-Pn. amXyp (dn-´. sl-Uvam-à ¿ ˛ cmPp, 62) \ncym-X-\m-bn. kw-kv°mcw 2012 sabv 28\v imtew {_Z-d¨ k`m skan-tØ-cnbn¬. `mcy: F¬kn-°p-´n. a°ƒ: A\n¬, Ae-Ivkv. acpa-°ƒ: tKmƒUn, tj_. k¥]v X IpSpw- _ mw- K - ß sf {]m¿∞-\-bn¬ Hm¿Øm-epw. sFØe (dm∂n): sh´m-∏me ]tc-X-\mb hn.-sI. tXm-akns‚ `mcy tacn-°p´n \ncymX-bm-bn. kwkv°mcw sF-°e {_Z-d¨ k`m skan-tØcn-bn¬ \S-Øn. ZpxJ-Øn-embn-cn-°p-∂ IpSpw-_mw-K-ß-ƒ°mbn ssZh-P-\-Øns‚ {]m¿∞\ At]-£n-°p-∂p.


9

2012 sabv 14

w y j m `

k¶o¿Ø\w 31 tUm. kn.-hn. -hS-h\

]›m-Øew. ZmhoZv iuen¬ \n∂v ]oU A\p-`-hn-°p∂ \mfp-I-fn-sem-∂n¬ Cu k¶o¿Ø\w cNn®p F∂v D≈-S-°-Øn¬ \n∂pw {Kln-°mw. ZmhoZv sIbo-e-bn¬ Hfn-®n-cp∂ ImeØv Ahs\ kz¥-P\w H‰n-s°m-Sp-°p-hm≥ {ian-®-t∏m-ƒ (1 iaq. 23:1˛13) CXv Fgp-Xn F∂v kv]¿P≥, amXyp sl≥{Sn F∂n-h¿ ]d-bp-∂p. AX-√, ZmhoZv amthm≥ acp-`q-an-bn¬ Hfn-®n-cp∂ ImeØv (1 iaq. 23:14˛29) Fgp-Xn-b-Xm-Wn-sX∂v B¬_¿´v _m¨kv tcJ-s∏-Sp-Øp-∂p. ZmhoZv btlm-h-bn¬ icWw Is≠-Øp∂p (hm. 1˛9); Ahs‚ I„-X-bpsS A\p-`hw (hm. 10˛30); F¶nepw \ncm-i-s∏-´p-t]m-Ip-∂n√ (hm. 14˛22) H∂mw k¶o¿Ø-\sØ Hm¿Ωn-∏n®p sIm≠v, hnip-≤-∑msc A`n-kw-t_m-[\ sNøp∂p (1:6). (hm. 2˛3) ss[cy-s∏-Sp-∂-Xn-\p≈ Blzm\w (hm. 24). hm. 1 ""btlm-th, Rm≥ \ns∂ icWw {]m]n-°p∂p; Rm≥ Hcp-\mfpw e÷n-®p-t]m-I-cptX; \ns‚ \oXn-\n-anØw Fs∂ hnSp-hn-°-W-ta.'' ZmhoZv im¥-\mbn I¿Øm-hns‚ ASp-tØ°v sN√p-∂p. Ah≥ hnizm-k-Øns‚ \¶qcw ssZh-Øn¬ Dd-∏n-°p-I-bm-Wv. ]q¿Æ-ambpw ssZhØn-¬ B{i-bn-°p-∂-hsc Ah≥ e÷n-∏n-°p-I-bn-√. X∂n¬ B{i-bn-°p∂ Hcp-hs\ Dt]-£n-°-Ø°-hÆw ssZhw \oXn-sI-´-h-\-√. t\sc adn®v, hnizm-kn-°m≥ sIm≈m-Ø-hsc B{i-bn-®-h-¿ e÷n-®p-t]mbn (sb-i. 30:5; bnsc. 2:26; 14:3, 4). hm. 2 ""\ns‚ sNhn F¶te°p Nmbn®p Fs∂ thKw hnSp-hn-°-W-ta. \o F\n°p Dd-∏p-≈ ]md-bmbpw Fs∂ c£n-t°-≠-Xn\v tIm´-bmbpw Ccn-°-Wta;'' sNhn F¶-te°v Nmbn-°-Wta F∂p ]d-™m¬, Fs‚ At]£ tIƒ°p-hm≥ XmWn-dßnhc-Wta F∂v At]-£n-°p-I-bmWv. \o ]md-bm-bn-cn-°-Wta! \o F\n°v F≥sK-Znbpw AZp-√mapw t]mse Bbn-cn-°-Wta F∂¿∞w. sblq-Zy-bnse ]¿∆-X-Kp-l-Iƒ Dd-∏p-≈ ÿm-\-am-bn-cn-°p-∂-Xp-t]mse ssZhw X\n°v Bbn-cn-°-W-sa∂ {]m¿∞-\-bm-Wv. Xncp-sh-gp-Ønse 4 {][m\ ]md-Iƒ (1) ssZhw, ASnÿm\-amb ]md, I√v(18:2; 31:3; 40:2; 42:9; 71:3; 2 iaq. 22:2) (2) {InkvXp, ASn-°-s∏´ ]md (78:16; kwJy. 20:8˛11; s\sl. 9:15; 1 sImcn. 10:4) (3) {InkvXp, k`-bpsS aqe-°√v (a-Øm. 16:18; tdma. 9:33; 1 sImcn. 3:11˛15; 1 ]s{Xm. 2:8) (4) FtZm-ans‚ Xe-ÿm\w (2 cmPm. 14:7; sbi. 16:1). FXn¿{In-kvXp-hn¬ \n∂p c£-s]-Sp∂Xn-\v,- bn{km-tb¬ HmSnt∏mIp-∂Xv Chn-tS-°m-bn-cn-°pw (sh-fn. 12:6, 14) hm. 3 ""\o Fs‚ ]mdbpw Fs‚ tIm´-bp-at√m. \ns‚ \maw \nanØw Fs∂ \SØn ]men°-W-ta.'' \ns‚ \maw \nanØw (k-¶o. 23:3; 25:11; 109:21; 143:11; bnsc. 14:7). \o Fs‚ hgn-Im-´nbpw \S-Øn-∏p-Im-c\pw Bbn-cn-°-Wtasb∂v ssZh-tØmSv At]-£n-°p-∂p. sX‰n-t∏m-Ip∂ BSns\ CS-b≥ F∂-t]m-se, ssk\ysØ tk\m-\m-b-I≥ F∂-t]mse, hgn-b-dn-hp-∂-h≥, hgn Adn-bm≥ ]mSn-√m-Ø-hs\ F∂-t]m-se, Xs∂ \SØn ]men-°-Wta F∂ Bi-b-am-Wp-≈-Xv H. t\m. Dev]. 24:27; s\sl. 9:12. hm. 4˛5 ""Ah¿ F\n-°mbn Hfn-®p-h-®n-cn-°p∂ he-bn¬\n∂v ..... \o Fs∂ hos≠-Sp-Øn-cn°p-∂p.'' Zmho-Zns‚ i{Xp-°ƒ X{¥-imen-Ifpw i‡-cp-am-bp-c-p∂p. _ewsIm≠v Ahs\ Iog-S°-phm≥ km[n-®n-s√-¶n-¬ X{¥-Øn¬ IpSp-°p-hm≥ Ah¿ {ian-°p-∂p. F∂m¬ ssZh-i‡n i{Xp-hns‚ F√m {ia-ß-sfbpw XI¿ØpI-fbpw (k¶o. 9:15). hm. 5, \ΩpsS I¿Øm-hns‚ samgn-I-fn¬ H∂pw, At\I `‡-∑m-cpsS Ah-km-\-sam-gnbpw B-bn-cp-∂p. `‡-∑m-cpsS ac-W-k-a-bsØ Nn¥ Ah-cpsS kztØm, `h-\tam A√ ]ns∂tbm Xß-fpsS Bflm-hns\∏‰n-bp-≈-Xm-Wv. AXmWv Ah-cpsS \nt£]w. “\ns‚ ssIbn¬ Fs‚ Bflm-hns\” `c-taev]n°p∂p F∂p ]d-™p-sIm≠v I¿Ømhv Xs‚ Bflm-hns\ ]nXm-hns‚ ssIbn¬ `c-ta¬∏n-®p (eq-s°m. 23:40). hm. 6 ""anYym-aq¿Øn-Isf tkhn-°p-∂-hsc Rm≥ ]I-bv°p∂p; Rmt\m btlm-h-bn¬ B{ibn-°p-∂p.'' hymPw ]d-bp-Ibpw a\p-jysc h©n-°p-Ibpw sNbvXv X߃ bYm¿∞ ssZh-sa∂v a\p-jysc sX‰n≤cn-∏n°p∂ hn{K-l tZh-∑msc°p-dn-®m-Wn-hnsS kqNn-∏n-°p-∂Xv (hm. 6; Bh. 32:21; 1 cmPm. 16:13, 26; bnsc. 8:19; 10:8; 14:22; tbml. 2:8; A. {]. 14:15). hn{K-l-ß-sf tkhn-°p∂hsc ZmhoZv shdp-Øn-cp-∂p. F∂m¬ k¿∆-i-‡-\mb ssZhw kXyssZ-h-am-I-bm¬, Ah\v hn{K-l-ß-fp-ambn bmsXmcp -_-‘-hp-an√; Ah-\n-emWv ZmhoZv B{i-bn°p-∂Xv. hm. 7 ""Rm≥ \ns‚ Zb-bn¬ B\-µn®p kt¥m-jn-°p∂p; ..... \o hnimeÿ-eØp \n¿Ønbn-cn-°p-∂p.'' ssZh-Øns‚ Zbsb ap≥Iq-´n-°≠psIm≠v k¶o¿Ø-\-°m-c≥ AXn¬ B\-µn®v kt¥m-jn-°p-I-bm-Wv. Hcp-hs\ as‰m-cp-hs‚ ssIbn¬ Gev]n-°pI F∂m¬ B hy‡n-bpsS A[n-Im-c-Øn¬ hn´p-sIm-Sp-°p-I- F∂mWv (hm. 8). CXv Zmho-Zn-t\mSv ssZhw sNbvXn-√. hnim-eÿeØp \n¿Ønbn-cn-°p∂p F∂p ]dbp-∂-Xn-\¿∞w Zmho-Zns‚ Dg¬NIfpsS ImeØv [mcmfw ÿe-ß-fn¬ A`bw tXSn-s°m≠v Xm≥ k©-cn® ÿe-ß-fpsS AXnhnkvXr-Xn-sb-°p-dn-°p∂ Be-¶m-cn-I {]tbm-K-am-Ip∂p (1 iaq. 22). As√-¶n¬, sblq-Z-bnse P\-߃ BZyhpw ]n∂oSv apgp-h≥ -bn{km-tbepw Zmho-Zns\ cmPmhmbn kzoI-cn-®-Xns\bmImw kqNn-∏n-°p∂Xv (2 iaq. 5). hm. 9 ""btlm-th, Ft∂mSp Ir]-bp-≠m-I-Wta; Rm≥ IjvS-Øn-em-bn-cn-°p∂p; hy-k-\wsIm≠p Fs‚ IÆpw {]mW\pw DZ-chpw £bn-®n-cn-°p-∂p.'' IÆpw {]mW\pw DZ-chpw £bn®-cn-°p∂p F∂-Xv, BtcmKyw £bn-®-Xns\ ImWn-°p∂p (Ctøm. 11:20 ImWp-I). Zmho-Zns‚ Pohn-X-Ønse {]iv\-k-¶o¿Æ-ß-fmb hnhn[ Ah-ÿ-Iƒ Xmsg-∏-d-bp-∂-h-bmWv:

(1) iu¬ 21 XhW Zmho-Zns\ sIm√p-hm≥ {ian®p (1 iaq. 18:1˛26:25); (2) i{Xp-°-fp-sS CS-bnse Xs‚ {]bm-W-Im-ew (1 iaq. 27:1˛30:31); (3) Ahs‚ At\I bp≤-ß-ƒ (2 iaq. 5:1˛10:9); (4) Ahs‚ ]n∑m-‰w (2 iaq. 11:1˛12:31); (5) Ahs‚ IpSpw-_-{]iv\-߃ (2 iaq. 13˛14); (6) A_vimtem-ans‚ a’-c-w (2 iaq. 15˛20); (7) Ahs‚ a‰p {]bm-k-ß-ƒ (2 iaq. 21, 24). ssZhw Zmho-Zn\v Bbn-cn-°p∂ 5 kwK-Xn-Iƒ: (1) Dd-∏p≈ ]md (hm. 2˛3); (2) Hcp Zp¿Kw (hm. 2); (3) Hcp tIm´ (hm. 4); (4) hniz-kvX-ssZ-h-amb btlmh (hm. 5); (5) btlmh (hm. 1, 9, 14, 17, 21). hm. 10˛13 ""Fs‚ Bbp p ZpxJw-sIm≠pw Fs‚ kwh-’c-߃ ..... Fs‚ Pohs\ FSp-Øp-I-f-bp-hm≥ \ncq-]n-®p.'' I„Øn-emb Zmho-Zns‚ IÆpw {]mW\pw DZ-chpw £bn-®p. Xs‚ Bbp v ZpxJw sIm≠pw s\Sp-ho¿∏p-sIm≠pw Ign-™p-t]mbn. Ab-ev°m-¿ A[n-Ia - mbn \nµn-°p-∂p. ]cn-Nb - ° - m¿ ]cn{`an®v HmSn-t∏m-Ip-∂p. acn-®-hs\t∏mse Xs∂ ad-∂p-I-f-bp-∂p. Xm≥ Hcp DS-™] - m-{Xw t]mse-bm-bn-cn-°p-∂p. A]-lc - n-°p-hm≥ i{Xp°ƒ Xocp-am\w sNbvXn-cn-°p-I-bm-Wv. Np‰pw `oXn F∂ A]{ipXn’ Cu ssien bnsc-aym-hns‚ {]h-N-\-Øn¬ ]e-bn-SØpw ImWp-∂p. AXp-sIm≠v Cu k¶o¿Ø\w bnsc-aymhv Fgp-Xnb-Xm-sW∂v ]ecpw Nn¥n-°p-∂p. Np‰pw \n¬°p∂ At\-I¿ Zmho-Zns\ `oXn-s∏-Sp-Øp-∂p, i]n-°p-∂p. CsX-√m-am-bn´pw Ahs‚ hnizmkw tNm¿∂pt]mbn-√. Ahs‚ ssZhw Ahs\ ssIhn-´-Xp-an-√. hm. 14˛20 ""F¶nepw btlm-th, ..... Hcp IqSm-c-Øn-\-IØp Hfn-∏n-°pw.'' a\p-jys‚ Ime-K-Xn-Iƒ ssZh-\n-›bwt]mseBIp-∂p. ssZh-Øn¬ B{i-bn® ZmhoZv i{Xp-°-fpsS Iøn¬ \n∂v Xs∂ hnSp-hn-°p-hm≥ ssZh-tØmSv At]-£n-°p-∂p. ssZhsØ hnfn®t]-£n-®-Xp-sIm≠v e÷n-t°-≠-Xmbn h∂n√. Zp„-∑m¿ e÷n-X-cmbn ]mXm-f-Øn-te°v t]mIs´! Ah-cpsS Hmlcn ]mXm-f-Øn-emWv (k-¶o. 9:17). F∂m¬ a\p-jy¿ ImWØ-°-hÆw ssZhw `‡-∑m¿°p-th≠n h≥Imcy-߃ \∑bv°mbn sNøp-∂p. Zp„-∑m-cpsS \mhp-I-fpsS h°m-W-Øn¬ \n∂pw Iq´psI´n¬ \n∂pw ssZhw \oXn-ams\ c£n®v Xs‚ IqSm-c-Øn¬ `{Z-ambn Hfn-∏n°pw. `qX-e-Øn-seßpw kw`-hn-∏m\p≈ ]co£mImeØv ssZhw Ahs\ Im°pw (sh-fn. 3:10). hm. 21 ""btlmh hmgvØ-s∏-´-h≥; Ah≥ Dd-∏p≈ ]´-WØn¬ Xs‚ Zb F\n°v A¤p-X-ambn ImWn-®n-cn-°p-∂p.'' ssZhw \sΩ A\p-{K-ln-°p-tºmƒ \ap°v Ahs\ hmgvØm-Xn-cn-°phm≥ km≤y-a-√. ‘Dd-∏p≈ ]´Ww’. aXn-en-\m¬ Np‰-s∏´ ]´Ww F∂mWv aqe-`m-j-bn¬. ssZhw sNbvX 8 Imcy-߃ (k-¶o. 31:21): (1) Fs∂ ho-s≠-SpØp (hm. 5); (2) Fs‚ Acn-jvS-Xsb I≠p (hm. 7); (3) Fs‚ {]mW-k-¶-S-ßsf Adn-™n-cn--°p-∂p; (4) i{Xp-hns‚ ssIbn¬ Fs∂ Gev]n-®n-√ (-hm. 8); (5) Fs‚ Imep- I sf hnim- e - ÿ - e Øp \n¿Øn; (6) Xs‚ `‡∑m¿°pth≠n \∑ kw{K-ln®p (hm. 19); (7) X∂n¬ B-{i-bn-°p--∂h-¿°p \∑ Hcp°n; (8) Xs‚ A¤pXZb Ft∂m-Sp-Im-Wn-®p (hm. 21). hm. 22 ""Rm≥ \ns‚ ZrjvSn-bn¬\n∂p tOZn-°-s∏-´p-t]mbn ..... Fs‚ bmN-\-bpsS i_vZw \o tI´p.'' ]e-t∏mgpw [rXn-bnepw I„-X-bpsS kΩ¿±Ønepw hnip-≤-∑m¿ kXy-a-√mØ Nne kwK-Xn-Iƒ ]d™pt]mIm-dp≠v; ]n∂oSv im¥amb kabw h-cptºmƒ Ahsb°pdn®v A\p-X-]nt® aXn-bmIq. Hcp ssZh-ss]X¬ tOZn-°-s∏-Sp-hm≥ ssZhw kΩ-X-n°p-I-bn-√. hm. 23 ""btlm-h-bpsS kI-e-hn-ip-≤-∑m-cp-am-bp-t≈m-tc, ..... ]Icw sImSp-°p-∂p.'' Ahs\ kvt\ln-°p-hn≥ F∂ Cu D]tZiw hfsc \√ D]-tZ-i-am-Ip∂p. btlm-h -Xs‚ P\-tØmSv hniz-kvXX ]men-°p∂p F∂pw Zp„-∑msc in£n-°p∂p F∂pw Ct∏mƒ ZmhoZv {]Jym]n-°p∂p (hm. 23). k¶o¿Ø-\-°m-cs‚ Bgamb ssZh-hn-izmk-amWv ChnsS {]Xn-^e - n-°p-∂X - v. henb sh≈-߃ sISp-ØmØ kvt\-lm·n! ssZh-sØ kvt\ln-°p-∂-h¿°v I„-X-Ifps≠-¶nepw kvt\lw A‰p-t]m-Ip-∂n-√. ImcWw Ah≥ hniz-kvX-∑msc Im°p-∂p. i{Xp-hn\v Ahs\ \in-∏n-°p-hm≥ Ign-Ibn-√, Al-¶m-cn°v [mcmfw ]Icw sImSp-°p-∂p. Cu Imc-W-ßfpw Ahs\ kvXpXn°p-hm≥ aXn-bm-b-Xm-Wv. hm. 24 ""btlm-h-bn¬ {]Xym-i-bp≈ Gh-cp-ta, ss[cy-s∏´n-cn-°p-hn≥; \nß-fpsS lrZbw Dd-®n-cn-°-s´.'' `ocp-Xz-Øns‚ Nn¥-Iƒ \sΩ Ae-´m--Xn-cn-°s´: ImcWw ssZh-Øn¬ {]Xymi-bp≈ Hcp-Ø-scbpw ssZhw e÷n-∏n-°p-I-bn-√.


10

2012 sabv 14

F¨v.F. Ab¬sskUnsâ

shfn∏mSp ]pkvXI hymJym\w˛60 shfn∏mSv 18:1˛10 shfn. 18:4-˛mw hmIyw hn-ip≤∑m¿°v h©n-°s∏SmXn-cn°m≥ `mhnbnep≈ Hcp \n¿ t±-iw am{Xa√. AhfpsS (_m_n-tem-Wn-s‚) kz-`mhw A-dnbmhp∂ Gh-¿-°pw Ct∏mƒ CXv Hcp `-b-\n-¿t±-i-am-bn-cn-°p∂p. I¿Øm-hn-s‚ AwKoImcw e`n°W-sa-¶n¬ ]m]Øn-¬\n∂pw th-¿-s]´ncn°Ww. ]Xn\mdmw \q‰m-≠nse \hoIcW I¿-Øm-°-ƒ AXv Adn™n-cp∂p. F∂m¬ C-∂v At\Icpw AhcpsS ]nXm-°∑m¿ hns´-dn™Xns\ Xß-fpsS B-flm-hn¬ ]n¥pScp∂p. t{]m-´Ã - ‚ v IqSmcßfn¬ _m_n-tem\y h-kv{X߃ C∂v Im-Ws∏Sp∂p. ss__nƒ am-{X-amWp t{]m´Ã‚pImcpsS GI{]-amWw F∂p {]-iw-kn-®n-cp-∂h¿ F-¥psIm≠v sh-dp-°-s∏´ncp∂ _m_ntem\y B-Nmcßfnepw ]cn-Nb - ß-fn-epw IpSpßn-bncn-°p∂p? ssZ-h-h-N-\Øns‚ ssZ-hizmko-b-Xbpw A[n-Imc-hpw ]-Tn-∏n-°p-Ibpw kwc-£n-°p-Ibpw sN-tø-≠h - ¿ - AXn-s\ \ntj[n® a\pjy a\- m-£n-bn¬ ÿm-\w ]nSn-®ncn-°p-Ib - m-W.v

ssZhØns‚ \ymb-hn-[n-bpsS \mgnI hfsc thKw ASpØpsIm≠ncn°p∂p. Cu tæ-—XIƒ I≠v Fs∂t∂°pw au\ambn Ah≥ Ccn-°p-I-bn-√. bq{^´okv \ZnbpsS Ic-bn-se tæ— \KctØmSp sN-bvX-Xpt]mse BflnI _m-_n-temWnt∑epw ssZhw Xs‚ t{Im[w sNmcnbpw. ""AhfpsS ]m]w BImitØmfw Ip∂n-®ncn°p∂p''(hm. 5). X∑qew Bdpw Ggpw F´pw hmIyß-fnse Im-cy߃ AhtfmSp sNøpw. ]pcmX\ _m_ntemWns‚ hogvNsb kw_‘n®p sbiømhpw bnscaymhpw {]h-Nn-®ncn-°p-∂Xp XmcXayw sN-bv-Xm¬ BflnI _m_ntemWns‚ ho-gvNsb°pdn®pw F{X hy‡-am-bn´mWv {]hNn®n-cn°p∂-sX-∂p a\ nemIpw. AhfpsS hogvNbv°p ssZhw D]tbmKn°p∂Xv ]Øp-cmPm°∑mscbpw arK-sØbpw Bbncn°pw. F∂m¬ Ah¿ AhfpsS Zl\Øns‚ ]pI ImWptºmƒ Ahsfs®m√n I-c™pw amdØSn®pw sIm≠v, ""Atøm, Atøm, alm\Kca-m-b _m_ntemsW, _-eta-dnb ]´-Wsa Hcp a-Wn-°q-

hnhÀ¯I³: tPmÀÖv Ipcy³, Umfkv

_m_n-tem¨ ˛ kz`m-hhpw hogvNbpw

dp-sIm-≠v \n-s‚ \ymbhn[n h∂t√m'' F∂p ]dbpw (9˛10). _m_ntemWns‚ ]X\w GXphn[Ønepw AhtfmSp _‘s∏-´ncn°p∂h¿°v `-b¶c `oXn Dfhm°pw. A-h-tfmSp thiymkwKw sNbvXp ]psf®ncn°p∂ `qcm-Pm-°-∑m¿AhfpsS ]oV\nanØw `bs∏-´v ZqcØp\n∂psIm≠v Ah-fp-sS Zl\Øns‚ ]pI -ImWp-tºmƒ Ahsfs®m√n hn-e]n-°pw. Ah¿ ZqcØp \n∂p Ic™pw amdØSn®pw sIm≠v, ""Atøm, Atøm alm-\Kcamb _m_ntemsW, _-e-tadn-b ]´Wsa, Hcp aWn-°q-dpsIm≠p \ns‚ \ym-b-hn-[n h∂t√m'' F∂p ]dbpw (hm. 10). A-hfpsS {]ÿm\w XIcp∂ tXmsS AhfpsS Ccn∏nShpw XIcpw. ssZhØns‚ {]-h-¿Ønbm¬ Hcp]t£ Hcp `qIºØm¬ AXv Fs∂t∂-°pam-bn \in∏n°s∏Spw. c≠p kl{km_vZßfmbn "\n-Xy-\-Kc'-sa∂p hnfn°s∏´ncp∂ ]´Ww AXns‚ Db¿®sIm-≠pw A-l¶mcwsIm≠pamWv X-Icp-∂-Xv. C‰enbpsS sX°p`mKw A-·n]¿∆XßfpsS ÿm\-amWv. `qan°p-≈n-¬Ø-s∂

Xo kq-£n®ncn°p∂p. ""C-t∏mgsØ BImihpw `qan-bpw Xobv-°m-bn kq£n®ncn-°p∂p'' F-∂p 2 ]s{Xm. 3:7 ¬ Im-Wp∂p. tdman- s ‚ ]cnkc- ß sf kw-_-‘n-®pw CXp kXyamWv. "Ah-fp-sS Zl\Øns‚ ]pI' F-∂p-≈Xv A£cnIambpw A{X-am{Xw i-cnbmWv. hym]mcnIfpsS hnem]w (shfn. 18:11˛19). hfsc {it≤bambn´p≈ Hcp `mKamWnXv. _m_n-tem-Wns‚ XI¿®tbmSpIqSn kIe hym]mcßfpw kº-Zvhyh-ÿIfpw XIcp∂p. ""`qanbnse hym]mcnIƒ s]m∂v, sh≈n, cXv\w, apØv, t\cnb XpWn, [q{ahkv{Xw, ]´v, N-µ-\-Ø-c-߃, B-\s°m-ºp-sIm≠p≈ kIehn[ kmam-\߃, hn-e-tbdnb achpw ]n-®fbpw Ccpºpw a¿Ωc- ° √pw sIm≠p≈ Hmtcm kmam\w, e-hwKw, Gew, [q]h¿§w aqcv, Ip¥pcp°w, ho™v, FÆ, t\-cnb amhv, tImXºv, I∂p-Im-en, BSv, IpXnc, cYw, am\p-j-tZlw, am-\pj{]mW≥ F-∂o Nc°v Bcpw hmßm-bvIb - m¬ Ahsfs®m√n Ic™p ZpxJn-°p∂p''. hn-e-tbdnb Im-cy-ß-fpsS Iq´Øn¬ ]-

tPm¿÷v Ipcy≥ d™n-cn-°p-∂ am\pjtZlw, am\pj {]m-W≥ F∂nh "ASnaIsf' Ip-dn-°p-∂Xp-am{X-a√, _m-_n-temWns‚ `bm\-Iam-b h-©-\bm¬ a\p-jya\ m-£n-t]m-epw Ah¿ hnev°pIbpw hm-ßpIbpw sNøp-Ib - mWv. kp-hntijØn¬ kuP\yambn ssZhw \¬-Ip-∂ hnetbdnb Ir] Ah¿ hn-e-bv°p hm-ßm-≥ {ian-°p-IbmWv. A¥y-Øn-¬ am{XamWv {Iq-chpw a\- m-£n-bn-√mØ-Xp-amb Hcp {]-ÿm-\-Øn\p XßfpsS {]m-W-ß-sf Ah¿ hn-ev°p-I-bmbn-cp-∂p-sh-∂p a\- nem-Ip-∂Xv. Cu h-©\ sN-øp∂h¿ ssZh-Øn-s‚ \ymb-hn[n-bn-¶-¬ IW-°p-sIm-Sp-t°≠nhcpw F-∂p≈Xv F-{Xtbm `bm\-I-amWv. (XpScpw)

hnP-b-I-c-amb kphn-ti-jo-I-cWw Fkv.Pn. Kn¬_¿´v, Bdm-aS ÿm]\w ]et∏mgpw t\c-n-´v kphn-tijw Adn-bn-°m≥ km-[n-°m-Ø ÿe-ß-fn¬ H-cp ÿm-]-\w \S-Øm≥ Ignbpw. XpS¿∂v B ÿm]-\-Øn-eqsS kphn-tij km£yw P-\-lr-Z-b-ß-fn-te°v ]I¿∂p sImSp-°m≥ km[n°p-∂p. a. kvIqƒ (hn-Zym-`ymk ÿm]\-߃) ]g-b-Im-eØp anj-\-dn-am¿ Hmtcm ÿeØph∂p ]-≈nbpw ]≈n-°q-Shpw ÿm]n-®p. Ah¿ BZyw hnZym-`ymkw \¬In. AsXm-sSm∏w ssZh-h-N\ kXy-ßfpw Ahsc ]Tn-∏n°p-∂p. C≥Uy-bnse D∂-Xÿm-\ß - f - n¬ hncm-Pn-°p∂ At\-I¿ ss{IkvXh kvIqfn¬ ]Tn-®-h-cm-Wv. anj-\-dn-am¿ \SØp∂ kvIqfp-If - n¬ Hcp hn-jbw ss__nƒ BWv. kv-Iq-ƒ \S-Øp-∂-Xp-sIm≠v B \m-´nse F√m `h-\-ß-fp-ambn H-cp \√ kulr-Z_ - ‘w ÿm-]n-°phm≥ km[n-°p-∂p. AXv B ÿeØp kphntijw A-dn-bn°m-\p≈ ASn-Ød - b - n´pX-cp-∂p.-

b. B-ip-]-{Xn-Iƒ ss{IkvX-han-j-\-dn-am-¿ IS∂pt]mb ÿe-ßf - n-¬ ]-eb - nSØpw Bi-p-]-{Xn-Iƒ ÿm-]n®p. AXn-eq-sS -B-bn-c-°-W-°n\p tcmKn-Iƒ°v imco-cn-I Bizm-khpw A-tXm-sSm∏w B-flkuJyw e`n-°m-\p≈ Ah-kchpw e`n-°p-∂p. kaq-l-Øn-¬ D∂-X-∑m-cmb ]-e-cp-tSbpw ASp-°¬ t\cn´psN-∂v kphn-tijw Adn- b n- ° p- h m≥ km[n°pIbn-√. kphn-ti-j-hn-tcm-[nI-ƒ ]ecpw AXn\p kΩ-Xn°pI-bn-√.- F-∂m-¬ imco-cnI tcmK-ßf - m¬ hen-bh - cpw sNdnb-h-cpw HmSn-sb-Øp-∂Xv Bip]-{Xn-I-fnem-Wv. B ka-bØv I- ¿ - Ø m- h n- s \- ° p- d n®v ]d- b phm≥ ]‰nb Ah-k-c-am-Wv. c. A\m-Ym-e-b-߃, hr≤-a-µnc-߃ I¿Øm-hn-t\m-Sp≈ kv-t\l-Øn-s‚bpw XymK-Øn-s‚-bpw {]Xo-I-am-bn-´mWv ss{I-kvX-h a - n-j\ - d - n-am¿ A\m-Ym-eb - ß - fpw AK-Xn-aµ - n-cß - fpw ÿm-]n-®Xv. "Bcpw XpW- b n- √ m- Ø - h ¿°v ssZhw XpW' F-∂ B]vX-hmIywt]mse At\-Iw A-\m-Y¿-

°pw, AK-Xn-Iƒ°pw Cß-s\bp≈ ÿm-]-\-߃ B{i-bambn hcn-Ib - pw Ah-bn-eqsS I¿Øm-hn-s‚ k-vt\-l-sØ°p-dn®v Adn-bp-hm\pw CS-bm-Ipw. d. ss__nƒ kvIqƒ ssZh-h-N\w ASp-t°mSpw Nn´-tbmSpw IqsS ]Tn-°p-∂X - n\p ss_-_nƒ kvIqƒ klm-bI-am-Wv. kphn- t i- j - I - ∑ msc hm¿- s Ø- S p- ° p∂ ÿe- a √ ss_-_nƒ kvIqƒ. injyXzw ]Tn-∏n®v At\-Isc I¿Øm-hns‚ the-bn¬ D’p-I-cm-°nØo-¿-°m-≥ {Iao-Ir-X-amb ]T\w- k-lm-b-Iam-Wv. \ΩpsS CS-bn-¬ sNdpXpw h-ep-Xp-ambn A-t\-Iw ss_-_n-ƒ kvIqfpIƒ B \ne-bn-¬ tkh\w A\p-jvTn-°p-∂p-≠v. e. Iu¨kenwKv sk‚¿ aZyw, ab-°p-a-cp-∂v, \ncm-i, IpSpw_ {]iv\-߃, kzm`m-hnI sshI- e y- ß ƒ, Bfl- l XymNn¥ XpS-ßnb {]iv\-߃ D-≈-h¿°v Iu¨kenwKv \¬-Ip-I. NnIn’ Bh-iy-ap≈-h¿-°v at\m-tcmK hnZ-Kv[s‚ k-lmbw sImSp-°pI. Ch F√m-‰nepw D]-cn-bmbn Iu-

¨-kenw-Kn-eqsS temI c£-I\m-b I-¿-Øm-hns\ ]cn-N-bs - ∏Sp-Øn-s°m-Sp-°m\pw km[n-°p∂p. ap-I-fn-¬ ]d-™n-cn-°p∂ Iq´sc Iu-¨kenw-Kn-eqsS A√msX bm-sXm-cp- Im-c-W-h-imepw Ah-cp-sS- A-Sp-°¬ t]mImt\m kphn-tijw Adn-bn°mt\m km[n-°-bn-√. 8. {Kq∏mb {]h¿Ø- \ - ß ƒ (Sow {]h¿Ø-\-߃) H‰-bv°p≈ {]h¿Ø-\-ßsf-°mƒ {Kq∏m-bn-´p≈ {]-h¿Ø-\ß - ƒ IqSp-X¬ ^e-Ic - a - mbn-Øo-cpw. I¿Ømhv Xs‚ injy-∑msc H‰-bv°-√ ]d-™-bbv°p-∂X - v, ]ns∂tbm Cuc-≠mbn ]d-™-b-bv°p-∂p. ]u-semkn-s‚ anj-\-dn-bm-{X-Iƒ ]cntim-[n-®m¬ Sow Bbn-´p≈ {]h¿-Ø-\-߃ \mw ImWp-∂p. Sow {]-h-¿-Ø-\-Øn-eqsS hfsc hym]-I-ambpw ^e-I-c-ambpw kphn-ti-jo-I-cWw \S-°p-w. C. kphn- t i- j o- I - c - W - Ø n¬ \ap-°p-≈t- bm-Ky-Xbpw ]-¶pw 1. \ap-°p-≠m-bn-cn-t°≠ tbmKy-X-Iƒ: a. kphntijw Adn-bn-°p-∂h - ¿ c£n-°-s∏-´-h-cm-bn-cn-°-Ww.

(XpS¿®) b. tZi-Øv km£yap-≈-h-cpw amXr-Ib - p-≈h - c - p-am-bn-cn-°W - w. c. I¿Øm-hns‚ hnfn-bp-≈-h¿ Bbn-cn-°Ww. d. \in®pt]mIp∂ Bflm-°sf-°p-dn®v `mcw D≈-h-cm-bn-cn°Ww. e. kphn-ti-jo-I-c-W-Øn¬ {Iao-Ir-X-amb ]cn-io-e\w e`n®h-cm-bn-cn-°Ww. 2. kphn-ti-jo-I-c-W-Øn¬ Hmtcm hy‡n°pw ]¶p≠v. I¿Øm-hns\ c£n-Xm-hmbn AwKo-I-cn® Ghcpw a‰p-≈-h-tcmSv kp-hn-tijw ]d™v {InkvXphn-¶t- e°v A-hsc \bn-°W - w. 3. IpSpw-_-Øns‚ ]¶v c£n-°-s∏´ hnizm-kn-Iƒ D≈ IpSpw-_-߃ Xß-fpsS `h\w Hcp kphn-tij `h-\ambn am‰-Ww. Aß-s\-sb-¶n¬ B `h\waqew At\-I¿ I¿Øm-hns\ Adn-bp-hm≥ CSbm-Ipw. BZn-a-k-`-Iƒ ]eXpw `h-\-ß-fn-em-bn-cp-∂p. Hmtcm hnizm-kn-I-fp-sSbpw `h-\-߃ kphn-ti-jo-I-c-W-Øn¬ ]s¶Sp-Øm¬ kphn-ti-jo-I-cWw hfsc ^e-I-c-am-bn-Øo-cpw.


11

2012 sabv 14

h≠n-s∏-cn-bm¿ k`m-lmƒ DZvLm-S\w sNbvXp h≠n-s∏-cn-bm¿(C-Sp-°n): h≠n- s ∏- c n- b m¿ CΩm- \ p- t h¬ {_Z-d¨ Akwªn k`m-lmƒ C-°-gn™ G{]n¬ 5\v {_Z¿ AeIvkv t__n DZvLm-S-\w sNbvXp. Zo¿L-Im-e-ambn Hcp k`m- l m- f ns‚ A`m- h - Ø n¬ ssZh-P-\-ß-fpsS {]m¿∞-\-bpsSbpw kl-I-c-W-Øns‚bpw ^e- a m- b mWv CXv km[y- a m-

bXv. kvtXm{X ip-{iq-j-tbmSp≈ _‘-Øn¬ tIc-f-Ønse hnhn[ `mK-ß-fn-¬ \n∂p≈ ssZh- Z m- k - ∑ m¿ ]- s ¶- S pØp. Fw.-F. amXyp a´-bv-°¬ {]m¿∞n-°p-Ibpw, {_-Z¿ F.kn. tXmakv Bebw Xp-d-°pIbpw sNbvXp. kphn. Nm-≠∏n≈ ^nen∏v apJy-k-tµ-iw \¬Inb tbmK- Ø n¬ {_- Z ¿

]n.F. ]p∂qkv I√n-t»cn A≤y£- \ m- b n- c p- ∂ p. XpS¿∂v 7˛mw XobXn kphn. F. am-Øp°p-´n-bpsS t\Xr-Xz-Øn¬ kv\m\ ip{iqj \S-∂p. Cu k`bpsS {]h¿Ø-\-ßsf Hm¿-Øv ssZ-h-a-°ƒ {]m¿∞n-°p-I. ktlm-Zc - ∑ - m¿ ˛ {]tamZv h¿§o-kv, t_-_n shÆm-t»-cn.

{KŸ-k-am-lmc hnX-cWw Xncp-h-\-¥-]pcw: tdmbn C-‚¿\m-j-W¬ Nn-¬{U≥kv ^ut≠-j≥ (tIm-´bw) {]kn-≤oI-cn-® BZy-\q-‰m-≠p-I-fnse ap∏Xv ss{IkvX-h k-\ym-kn-hcy-∑m¿ Fgp-Xnb ^ntem-°m-enb A©v hmey-߃, km[-Is - ‚ k©m- c w, Bcw- ` - I ¿°v ^ntem-°m-enb {]Xn-]m-Zy-hn-j-b-

߃, kz¿-§o-b tKmhWn, c-£b-n-te-°p≈ ]mX, Xp-S-ßn-b ]Øp ]pkvX-I-߃ (sU-Ωn 1/8 sskkn¬ 5000 t]Pp-Iƒ) hnX-cWw sN-bvXp-Xp-Sßn. hne: 150 cq] (hn-X-c-W-s®ehv am{Xw). ]pkvXIw e`n-°phm≥ B{K-ln-°p-∂-h¿ Xmsg°m-Wp∂ Unkv{Sn-_yq-´-dns‚

t\∏m-fn¬ ]pXnb Akwªn t\∏mƒ: 1999¬ t\∏m-fnse [mc-Wnepw ]cn-k-c-{]-tZ-i-ßfnepw {_Z¿ kmwPn tPmWpw IpSpw-_hpw {]h¿Øn-®-Xns‚ ^e-ambn Hcp Akwªn cq]w sIm≠p. [mc-Wn¬ \n∂pw 17 In.-ao. Zqc-Øp≈ CXm-lcn F∂ ÿeØv 2011 sabv apX¬ {]h¿Ø\w Bcw-`n-®p. {]m-¿∞-\m-tbm-K-ßfpw ss__nƒ

¢m p-Ifpw XpS-ßp-hm≥ Ign™p. ChnsS \S∂ {]h¿Ø\-ß-fpsS ^e-ambn 4 IpSpw-_߃ Bcm-[-\-bv°mbn IS-∂ph∂p. 2012 sabv 19 apX¬ ChnsS Xncp-h-Øm-g-tØmSpIqSn Bcm-[\ Bcw-`n-®p. Cu {]h¿Ø-\-ßsf ssZh-P\w {]m¿∞-\-bn¬ Hm¿°p-I.

]Tt\m-]-I-cW hnX-cWw sNdp-]pg: \√-bn-S-b≥ an\nkv{SnbpsS kl-I-c-W-Øn¬ 2012 sabv 13 Rmb-dmgvN ]Tt\m-]-I-c-W-ß-fpsS hnX-cWw \S-∂p. IÆq¿, Imk¿tKm-Uv Pn√-I-fnse 50 hnZym¿∞n-I-ƒ°p _mKpw IpSbpw hnX-cWw sNbvXp. sNdp-]pg Akw-ªn-

bn¬sh®v {_Z¿ sFkIv aÆq¿ hnX-cWw DZvLm-S\w sNbv X p. kphn- t i- j - I - ∑ m- c mb Fw.-hn. _m_p, ]n.-kn. {]-tWjv F∂n-h¿ {]m¿∞n-®p. "\√bn- S - b ≥' ip{iq- j - I ƒ°mbn ssZh-P\w XpS¿∂pw {]m¿∞n°p-hm-\-t]-£n-°p-∂p.

A{U-kn¬ _‘-s∏-Sp-I. Im¿sΩ¬ C‚¿\m-j-W¬ ]ªo-jnwKv lukv, tIm´¨ln¬, Xncp-h-\-¥-]pcw ˛ 695014, t^m¨: 0471˛2327253, 9447037580, C˛-sa-bn¬: ciph@asianetindia.com

ssh.-Fw.-C.-F^ - v. Iymºv ae-∏pdw: ssh.-Fw.-C.-F^v ae∏pdw bqWn-‰ns‚ {]h¿Ø-\ß-ƒ A\p-{K-la - mbn XpS-cp-∂p. F√m amkhpw GI-Zn\ {]-h¿Ø\w \S-∂p-h-cp-∂p. 2012 G{]n-¬ 12\v ae-∏pdw {_Z-d-¨ k`-bpsS Npa-X-e-bn¬ sIm´bv°en¬ {]h¿Ø\w \S-∂p. 2012 sabv 15,16,17 Xob-Xn-Ifn¬ kphn-tij Iymºv s]cn¥¬aÆ {_Z-d¨ k`-bpsS Npa-X-e-bn¬ \S-∂p. Iymºv eotU-gv-kv _nPp BeSn (CSp°n) ]n.-F. tkhy¿ (F-S-°-c) F∂n-h-cm-bn-cp-∂p. ae-∏pdw Pn√m ssh.-Fw.-C.-F-^ns‚ {]-h¿Ø-\-ßsf Hm¿Øv {]m¿∞n°p- I . sk{I- ´ dn tPm¿÷v tXmakv Xncp-hmen, t^m¨: 9495077002.

{]m¿∞-\-bv°pw kl-I-c-W-Øn\pw emJnbdmbv(_o-lm¿): 2012 sabv BZy-hmcw c≠v Znh-kß-fn-embn emJn-b-dmbv Akwªnbn¬sh®v ao‰nwKv \SØn. {]kvXpX ao‰nw-Kn¬ bp\pkv sI. a≠¬, kp\n¬ ]mh≥ XpS-ßn-b-h¿ I¿Ømhns‚ hN\w ip{iq-jn-®p. At\I IpSpw-_-߃ Cu ao‰nwKn¬ ]s¶-Sp-Øp. XpS¿∂v Ggv AwK-߃ hnizmk kv\m\w G¬°p-Ibpw sNbvXp.

k`-tbm-Sp≈ _‘-Øn¬, Bcm-[-\-bv°m-bp≈ lmƒ hfsc sNdp-Xm-Wv. ÿe-]-cn-anXn-aqew hnizm-kn-Iƒ _p≤n-ap´v A\p-`-hn-°p∂p. ÿew hmßn Hcp k`mlmƒ ]Wn-bp-∂Xn-\mbn Xocp-am-\n-®n-cn-°p∂p. CXn-\mbn ssZh-a-°-fpsS hnetb-dnb {]m¿∞-\bpw kl-Ic-Whpw Bh-iy-ap-≠v. Xmev]cy-ap-≈-h¿ klm-b-߃ emJnbdm-bn-ep≈ tÉv _m-¶ns‚

(2968) A°u-≠n-te-°v (A/c No. 30121111916) A-b-°pI. kp-hn. A`bv Ipam¿ a≠¬; aq∏-∑m¿: Ita-iz¿ a-´q, atliz¿ a´q. ktlm. bp\pkv sI. a≠¬.

aem- ¶ - S - h v ( - I m- k ¿tKm- U v ) : aem-¶-Shv {_Z-d¨ Akw-ªntbmSv tN¿∂v I¿Øm-hns‚ thebn¬ {]tbm- P - \ - s ∏- ´ psIm≠ncp∂ ssZh-Zm-k\ - mWv kphn. t__n-®-≥ Ioa-‰w. At±-l-Øn\v `m-cybpw aq∂v a°-fp-ap-≠v. IÆq¿ Pn√-bnse t]cmhq¿ F∂ ÿew tI{µ-am°n, \nSpw-s]m-bn¬, ]qf-°p-‰n, s\Spw-]p-dw-Nm¬, sImf°m-Sv, Xp-

≠n-bn¬, HmS≥tXm-Sv, aW-ØW, ameq-cv, tXme-{º, s]cp-ºp∂ F∂o ÿeßfnepw ]-cnk-c-{]-tZ-i-ß-fnepw {]h-¿-Øn®p-sIm-≠n-cn°p-∂p. 2012 G{]n¬ apX¬ ssZhZm-k≥ t]cm-hqcn¬ (I-Æq¿) Hcp hoSv hmS-Ibvs°SpØv IpSpw-_-ambn Xma-kn-®p-sIm≠v ]pXnb {]h¿Ø\w Bcw-`n-®ncn-°p-∂p. {]nb ktlm-Z-cs‚ {]h¿Ø-\-sØbpw ip{iq-j-

I-sfbpw I¿Ømhv [mcmfw A\p-{K-ln-°p-hm≥ ssZh-P-\Øns‚ {]m¿∞\ At]-£n°p∂p. ktlm. ]n.-F. cmPp, sI.- s P. tXma- k v , tXmakv sXt°-°-c. At±-l-Øns‚ ]pXnb ta¬hn-emkw: kphn. t__n-®≥ Ioa‰w, _Ym-\nb `h≥, t]cm-hq¿ ]n.-H., I-Æq-¿ Pn√, tIc-f. ]n≥: 670673.

Address: Evg. Abhay Kumar Mandal, Bethel Prayer House, Ward No. - 21, Lakhiarai, Pin: 811311 (Bihar) Mob: 9934766471

kphn-tij hb-en¬ lcn-bm\: _l-Zq¿K-Unse k-`m{]h¿Ø-\-߃ A\p-{Kl-ambn XpS-cp-∂p. {_Z¿ at\mPv Ipamdpw IpSpw-_hpw Ipcp-t£{X F-∂ ÿeØv k`-bpsS kl-Ic - W - t- Øm-sS {]h¿Øn®p h-cp-∂p. GBBI, NIBI F - ∂o ss_-_nƒ C≥-Ãn‰yq-´p-I-fn¬ k-tlm-Z-c-≥ h-N\-]-T\w \S-Øn. ssh.-Fw.-C.F-^ns‚ {]-h¿Ø-\-ßfpw Ipcp-t£-{X-bn¬ \S-∂n-´p-≠v.

ktlm-Z-cs\ Hcp kphnti-j-I-\mbn k` ip]m¿i sNøp-∂p. F√m {]m¿∞\m ]n¥p-Wbpw \evIp-hm≥ R߃ k`-bmbn A`y¿∞n-°p∂p. ktlm-Z-cs‚ A{U v: Manoj Kumar C/o Surat Singh, Sector 7, Near Rathgal Gurud wara, Kurukshetra, Haryana 136118. k`bv°pth≠n: kphn. Zcw-ho¿ _K-[n, PK-Zoiv Ipam¿, tUhnUv tPmkv.

ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ

ap≈-cn-ßmSv: CSp°n Pn√-bn¬ ap≈-cn-ßmSv {_Z-d¨ k`mw-K-amb {_Z¿ sI.-]n. tPm¿-÷v 2008 sk]v‰w-_¿ 23\v `u-XnI-tPmen cmPn-sh®v I¿Øm-hns‚ the-bv°mbn IpSpw-_-ambn ka¿∏n-®p. ]Ø\w-Xn´ {_Z-d¨ ss__nƒ C≥Ãn-‰yq-´n¬ \n∂pw (BBI) B.Th Ign-™v Ct∏mƒ ap≈cn-ßmSv {_-Z-d¨ k`-tbm-SptN¿∂v kp-hn-tij {]h¿Ø\-ß-fnepw k-`mip{iq-j-bn-

m¥ ZrjSv - ƒ IYI

epw ap-t∂m-´p-t]mIp-∂p. {]nb k-tlm-Z-c\v `mcybpw c≠v a°-fpw D-≠v. I¿Øm-hns‚ the-bv°mbn-´p≈ Xs‚ hnfnsb k-`bv°v t_m[y-am-bn-´p-≈-Xn-\m¬ {]m¿∞-\-bv°mbn ssZhP--\sØ ]cn-Nb - s - ∏-Sp-Øp-∂p. ktlm- Z - c s‚ hnemkw: tPm¿÷v sI.-]n., Icn-º≥tNcn-bn¬ hoSv, ap≈-cn-ßmSv ]n.H., CSp°n ˛ 685 607, tIcfw.

F{X henb kvt\lw

Ata-cn-°-bn¬ B`y-¥-c-bp-≤-Øn¬ amc-I-ambn apdn-th‰ Hcp ]S-bm-fn-bpsS Ah-km-\sØ B{Klw Xs‚ AΩsb ImWWw F∂m-bn-cp-∂p. ""aI≥ amcI-ambn apdn-th‰v Bip]-{Xn-bn¬ InS-°p∂p'' F∂ hm¿Ø Ahs‚ `h-\-Øn¬ FØn. AhnsS A∏\pw AΩbpw am{Xta D≠m-bn-cp-∂p≈q. amXmhp ]d™p ""\Ωn¬ Hcmƒ Xo¿®-bmbpw t]mIWw.'' B AΩ Xs∂ t]mIm≥ Xømdm-bn. i{Xp-°-fpsS \nc IS-∂n´p thW-am-bn-cp∂p Ah¿°v Bip-]-{Xn-bn¬ FØm≥. F¥m-bmepw aIs\ ImW-W-sa∂p amXm-hp Xocpam-\n-®p. Ah¿ \S∂pw IpXn-c-∏p-dØp Ib-dnbpw aq∂mw Znhkw ]´m-f-Iym-ºn¬ FØn. Hcp ]S-bm-fn Ahsc XS™p- \ n¿Øn. ""\nßsf klm- b n- ° m- ≥ Ign- b m- Ø - X n¬ F\n°p ZpxJ-ap-≠v. Bscbpw D≈n-te°p IS-Øn-hn-Sm≥ km[y-a√.'' ]´m-f-°m-c≥ ]d-™p. ""Fs‚ aIs\ F\n°p It≠ aXn-bm-Iq.'' amXmhp ]d-™p. ho≠pw ]´m-f°mc≥, A\p-hm-Z-an-√msX AI-Øp-I-S-°p-∂-hsc shSn-h-bv°m≥ Hm¿U¿ Ds≠∂p ]d-™p. F¶n¬ \o shSn-shbv°v F∂p ]d-™p-sIm≠v B amXmhv AI-tØ°p IS-∂p. ]´m-f-°mc≥ shSn-h-bv°m≥ tXm°p FSpØp D∂w h®p. At∏mƒ Ahs‚ a\- n¬ Ahs‚ AΩ-bpsS Imcyw Hm¿a h∂p. ""Rm≥ apdn-th‰p InS-°p-tºmƒ Fs‚ AΩ-bmWp hcp-∂sX-¶n¬'' F∂p Ah≥ Hm¿Øp. Ah\p B kv{Xosb shSnh-bv°m≥ Ign-™n-√. Ah¿ \S∂p aI≥ InS-°p∂ apdnbn¬ FØn. aI-t\mSp H∂pw ]d-b-cp-sX∂ hyhÿ kΩXn-®p-sIm≠p B amXmhv aIs‚ InS-°-bpsS Acn-In¬ FØn. Ah¿ AhnsS ap´p-Ip-Øn. Xs‚ ssIsIm≠v aIs‚ apJØv Xtem-Sn. B Ne-\-a‰p InS-∂-hs‚ Np≠p-Iƒ A\ßn. Ah≥ ]d-™p. ""AtΩ, AΩ hcp-sa∂p F\n-°-dn-bmam-bn-cp-∂p.'' AtXmsS Ahs‚ izmkhpw \ne-®p. F{X henb kv t \lw. a\p- j y- k v t \lw F√m AXn¿h- c - º pIƒ°pw, ac-W-Øn\pw `b-Øn-\p-a-∏pdw t]mIp-sa-¶n¬ ssZhkvt\-ltam? ""Im◊o≥, \mw ssZh-a-°ƒ F∂p hnfn-°-s∏Sp-hm≥ ]nXmhp \ap°p F{X henb kvt\lw \¬In-bn-cn°p-∂p'' (1 tbml. 3:1).


12

2012 sabv 14

JEEVA VACHANAM

REGISTERED

Fortnightly

Reg. No. 20893/86/M7 Posted On 14 th & 29 th every month at

RMS Thiruvalla

J E E VA VA C H A N A M SATHYAM MINISTRIES THOTTABHAGOM P.O., THIRUVALLA-689 541, KERALA(S) INDIA Tele/Fax 0469-2619209, 2619005, 2619657 Mobile: 9447126182, 9446026182

""\ns‚ hN\w Fs‚ Imen\v Zo]hpw Fs‚ ]mXbv°v {]Im-ihpw BIp∂p'' (k¶o¿Ø\w 119:105)

Km\-c-N-bn-Xm-hns\ BZ-cn®p

"Bizmk Km\-ß-fpsS' cN-bn-Xm-hmb kphn. tPm¿÷v ]o‰-dns\ A_pZm_n {_Z-d¨ {InkvXy≥ Akwªn Ahm¿Uv \evIn BZ-cn°p∂p

A_p-Zm_n: temI-sa-ºm-Sp-ap≈ ss{IkvXh ae-bmfn hnizm-kn-Iƒ°v ]mSn Bcm-[n-°p-

hm≥ D]-I-cn-°p∂ Bizm-kKm-\-ß-fpsS cN-bn-Xm-hn\v, BZ-c-hns‚ AwKo-Im-cw. {]ikv-

X Km\-c-N-bn-Xmhpw kphn-tij-I-\p-amb tPm¿÷v ]o‰-dn\v, A_p-Zm_n {_Z-d¨ {In-kv-Xy≥ Akwªn 2012 am¿®v 9\v Ahm¿Uv \¬In BZ-cn-®p. hnizm-kn-I-fpsS CS-bn¬, Bizmk Km\-߃ Fgp-Xn, I¿Øm-hns\ kvXpXn-°p∂ \nch[n Km\-߃ cNn-®n-´p≈ At±lw h¿j-ß-fmbn kphn-tij cwKØv Adn-b-s∏-Sp∂ ssZh-Zm-k-\m-Wv. I¿Ør-Zm-k\v e`n® Cu Ahm¿Uv {InkvXob Km\-im-Jbv°p \¬Inb ka{K-kw-`m-h-\-bv°m-Wv. ssZh-P\-߃, kphn. tPm¿÷v ]o‰dn-s\ Hm¿Øv {]m¿∞n-®m-epw.

ssh.-Fw.-C.-F^ - v. ss__nƒ Iymºv kam-]n®p tImgn-t°mSv: ae-_m¿ ssh.Fw.-C.-F-^ns‚ t\XrXz-Øn¬ 2012 sabv 7,8,9 Xob-Xn-I-fn¬ hb-\m-´nse sImbn-te-cn-bn¬ \S∂ ss__nƒ Iym-ºv A\p-{K-l-I-c-ambn kam-]n-®p. hN-\-ip-{iqj tPmkv am-¶p-Sn (hb-\m-Sv), ]n.-Fw. cmPp (tIm-Xaw-K-ew) F∂n-h¿ \n¿∆-ln-®p. sabv 7 Xn¶-fmgvN sshIpt∂cw kn.-Fw. sska¨ (Xm∂n-°¬) Iymºv DZvLm-S\w sNbvXp. {_Z¿ ]n.hn. tP°-

_v A-[y-£-\m-bn-cp-∂p. ]n.Fw. cmPp (tIm-X-aw-K-ew), tPmkv am¶pSn F∂o ktlm-Z-c-∑m¿ ss__nƒ ¢m p-Iƒ°v t\XrXzw \evIn. sImbn-tecn {_Z-d¨ Akwªn k`m-lm-fn¬sh®v \-S∂ Iymºn¬ "ssZh- Ø n\p sIm≈m-hp-∂-h-cmbn sXfn-bpI' F∂ hnj- b sØ ASnÿm- \ - a m°n ktlm- Z - c - ∑ m¿ ssZh-h-N\w ip{iq-jn®p. ae_m- d nse Bdv Pn√- I - f n¬

\n∂p≈ bphm-°ƒ Iymºn¬ ]s¶-Sp-Øp. Contact: Jiju Adivaram, Mob: 9447322627

E-mail: office@truthintl.org web site: www.truthintl.org Toll free # 1-800-425-1211

Ip´n-I-fpsS Iymºv kam-]n®p

hnP- b - \ - K cw(B- { ‘m- { ]- t Ziv): hnP-b\ - K - d - n¬sh®v 2012 sabv 17, 18 Xoø-Xn-If - n-embn \S∂ Ip´n-I-fpsS Iymºv A\p-{K-lambn kam-]n-®p. 800¬]cw Ip´n-Ifpw eotUgvkpw ]s¶-Sp-Ø Iymºn¬ Ip´n-Iƒ°pw bphm°ƒ°p-ambn {]tXyI ¢m pIƒ \S∂p. cm{Xnbn¬ \S∂ s]mXp-tbm-K-Øn¬ ktlm-Z-c∑m-cmb tPm¨ ]n. tXma-kv, ]n.-Pn. Pbnw-kv, F_n sI. tPm-

¿÷v, {]ho¨, F.-H. tXma-kv, ^nen∏v sI. B≥{Uqkv, ]n.ssh. tPmWn, F.-‰n. tXmakv, kp[m-I¿ _mep XpSßnbh¿ hnhn[ ip{iq-j-Iƒ°v t\-XrXzw \¬In. ktlm. hn.-]n. s^¿\m-≠kpw IpSpw-_hpw C-hnsS {]h¿Øn-°p-∂p. {]-h-¿-Ø\-ßsf Hm¿Øv ssZh-a-°-ƒ {]m¿∞n-°p-I. ktlmZc-∑m¿: kmap-th¬ ‰n. kmw, tPm-¨ h¿§okv, hn.-]n. s^¿\m≠-kv.

t\m¿Øv C¥y ss__nƒ C≥Ãn-‰yq´v Bƒh¿(cm-P-ÿm≥): t\m-¿Øv C¥y ss_-_nƒ C≥Ãn‰yq-´ns‚ (NIBI) ]pXnb _m-®v 2012 Pq-sse 2 \v Bcw-`n-°pw. _n.-‰n.-F-®v. (3 h¿-jw), Un-tπma (2 h¿jw), ln-µn k-¿´n-^n°‰v (1 h¿jw) tIm-gvkv F∂o t{]m-{Km-ap-I-fn-te-bv-°v {]th-i\w Bcw-`n-®p. NIBIbpsS t\Xr- X z- Ø n¬ t\m¿Øv CuÃnepw B{‘m-

{]- t Z- i nepw cmP- ÿ m- \ nse hnhn-[ Pn√-I-fnepw Ah-[n-°me-Øv kphn-tij{]h-¿-Ø-\ß-ƒ \-S-∂p. DØ-tc-¥y≥ kphn- t i- j {]h¿Ø- \ - ß ƒ e£y-am-°n-bp≈ Cu tIm-gvkn¬ tNcp-hm≥ B{K-ln-°p-∂-h¿ _‘-s∏-SpI: Director, NIBI, 148, Lajpat Nagar, Alwar 301001, Rajasthan - 0144-233649, Mob: 09-413066102.

_n.-_n.-‰n.sF. AUvan-j≥ PwXmc: _wKmƒ ss__nƒ s{Sbn-\nwKv C≥Ãn-‰yq´ns‚ (_n.- _ n.- ‰ n.- s F.) ASpØ A≤y-b\ h¿j-tØ--°p≈ ¢m p-Iƒ 2012 Pqsse 1\v B-cw-`n-°p-∂p. ]pXnb _m®nte-°p≈ (2012˛14) AUvan-j≥ XpS-cp-∂p. c£n-°-s∏´v kv-

\m\-s∏-´-hcpw ssZh-h-N\w ]Tn-°p-hm≥ Xmev]c - y-ap-≈h - cpamb bphm-°ƒ At]-£n°p-I. Manager, Bengal Bible Training Institute, Bena, Jamtara, Jharkand - 815351

Printed, Published and Owned by C.V. Vadavana, Sathyam Publications, Tiruvalla, Printed at Mangalam Offset Press. Published at Sathyam Publications, Tiruvalla. Editor: C.V. Vadavana.

Jeevavachanam  
Jeevavachanam  

christian fortnightly magazine

Advertisement