Page 1

29 am¿®v 2012

]pkvXIw 20

sF.-_n.-F-^v. ^manen tIm¨{^≥kv C≥Uym-\-bn¬ C≥Uym\: C¥y≥ {_Zd¨ s^t√m-jn∏v ^manen tIm-¨{^≥kv 2012 Pqsse 4 _p[≥ apX¬ 8 Rmb¿ hsc C≥-Uym\m sh…n-b≥ bqWn-th-gvkn-‰nbn¬ \S-°pw. "{InkvXp-hns‚ ico-c-am-Ip∂ k`-bpsS B-floI h¿≤-\-bv°mbn hnip-≤-∑m-

sc k÷-cm-°pI' (F-s^. 4:12) F∂-XmWv tIm¨{^≥kv Xow. ssZh-Zm-k-∑m-cmb {_Z¿ tPm¨ tKm-¿-tUm-¨ (dm-se, t\m¿Øv It-cm-fn-\), {_Z¿ \mt‰ {_mwsk≥ (sk- \ - K ¬), {_-Z¿ tPm¨ ]n. tXmakv (tIc-fw) F∂n-h¿ {]-kw-Kn-°pw.

A©p Znhkw \o≠p-\n-¬°p∂ ktΩ-f-\-Øn¬ s]m-XptbmK-߃, bph-P\ - a - o-‰nw-Kp-Iƒ - , h¿Iv tjm∏p-Iƒ F∂nh \S°pw. Cu ao‰nw-Kp-I-fpsS A-\p{K-l-Øn-\mbn ssZh-P\w {]m¿∞n-°-W-sa-∂-`y¿∞n-°p-∂p. E-mail: info@ibfus.org

ssltd-©n\v CXv \∑-bpsS Imew jm¿P-bn¬ \n∂p≈ klmbw

e°w 6

2.00

_mw•q-cn¬ kphn-ti-jt- bmKw _mw•q¿: {]ikvX thZm-≤ym-]I\pw At\I cmPym-¥c ao‰nw-Kp-I-fn¬ ssZh-h-N\w ip{iq-jn-°p∂ {]`mjI-\p-amb {_Z¿ tPmkv amXyp-hn-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ {Iao-I-cn-°-s∏-Sp∂ kphn-ti-j-tbmKw 2012 G{]n¬ 26 hymgw apX¬ 29 Rmb¿ hsc _mw•q¿ ¢m-c≥kv sslkvIq-fn¬ \S-°pw. Znhtk\ sshIn´v 6 ap-X¬ 8 hscbmWv Cu tbmK-߃. CtXm-S-\p-_-‘n®v _mw•q-cnse t{^k¿ SuWn-ep≈ s_-sYkvZ Akw-ªn-bn¬ ]I¬k-a-

bw ss_-_n-ƒ ]T-\w, ktlmZ-cn-am-cpsS ktΩ-f\w, eo-U¿jn∏v sk-an-\m¿ F∂nh \S°pw. kphn-ti-j-tbm-Kw I∂-Ubn-te°v ]cn-`m-j-s∏-Sp-Øp-∂Xpw "td-Un-tbm a-∂'bnepw "FIvtkm-U-kv Sn.-hn.'bnepw ssehv t{_m-Uv-Im-Ãv sNøp-∂-Xp-amWv. ssZ-h-P-\-Øns‚ {i-≤-tbmSp-Iq-Sn-b {]m¿∞\ Cu tbmKß-fp-sS A\p-{K-l-Øn-\pw P\Øn- s ‚ Bflo- I - a p- t ∂- ‰ - Ø n\pw A\n-hm-cy-am-Wv.

Fkv.-_n.-F-kv. Iymºv

]Ø- \ w- X n´: ssZth- j v S - a mbm¬ ]Ø-\w-Xn´ sk‚¿ kphn-ti-j-I≥ _me-kw-L-Øns‚ Cu h¿jsØ Iymºv 2012 G{]n¬ 9 apX¬ 12 hsc ]Ø\w-Xn´ tKmkv]¬ lmfn-¬ \S°pw. ""Db-c-Øn-ep-≈Xv Xs∂ Nn¥n-∏n≥'' (sIm-sem. 3:2) F∂-XmWv Iymºv Xow. tUm. tPm¨ G{_-lmw, {_Z¿ h¿G{]n¬ 2˛mw XobXn kvtXm{X-ip- G{]n¬ 5˛mw XobXn kvtXm{X-ip- \n¿ΩmWw ]q¿Øn-bm-bns°m≠ncn§okv tXma-kv, {_Z¿ _nPp I{iqj \S-°p∂ h≠n-s]-cn-bm¿ °p∂ hmg-hc k`m-lmƒ {iqj \S-∂ CSp°n k`m-lmƒ

Æ≥, {_Z¿ tPm¿Pv tImin, {_Z¿ _n\p imap-th¬, {_Z¿ ]n.-Pn. Pbnw-kv F∂n-h¿ ip{iqj-Iƒ°v t\XrXzw \evIpw. ssZh- P - \ - Ø ns‚ {]m¿∞\ Cu ao‰nw-Kp-I-fpsS A\p-{K-lØn- \ mbn At]- £ n- ° p- ∂ p. IqSp-X¬ hnh-c-߃°v sk‚¿ sk{I- ´ dn {_Z¿ tjmPn tPm¿÷v. Mob: 9961319231.

k`m-lmƒ

CSp°n: Poh-h-N-\-Øns‚ hoj-W-Øn¬ C¥y-bnse {_-Zd¨ kphn-ti-jo-I-cW b-⁄Øn¬ G‰hpw thK-Øn-epw G‰hpw A[nIw ^ehpw Im-Wp∂; kphn-ti-j-Øn-\mbn hn-f™ hb- e p- I - f mWv ssl- t d©n-t‚-Xv. 50˛¬ A-[nIw {]mtZinI {_Z-d¨ k`m-Iq-Sn-h-c-hpIƒ Ct∏mƒ Cu ae-tbm-c-ta-

J-e-bn¬ \ap-°p-≠v F∂Xv A`n-\-µ-\m¿l-am-Wv. AXn¬ 75% k`-I-fp-sSbpw D-¤hw Ign™ 10˛15 h¿j-Øn-\p-≈n-embncp∂p F∂Xv F-Sp-Øp ]dtb≠ ]c-am¿∞-hpw. 55 Hmfw ka¿∞-cmb bphkp-hn-ti-j-I-∑m¿ Cu I¿Ω `qan-bn¬ cmPm-hns‚ the-bn¬ Bbn-cn-°p∂p F∂-XmWv Cu

t\´- Ø ns‚ apJy- I mc- W w. Ch-cn¬ Gdn-b-]¶pw {_Z-d¨ kaq-l-Øn¬ kz¥_‘p-ta¬ss° C√m- Ø - h cpw Gsd Adn- b - s ∏- S m- Ø - h - c pamWv. ssltd-©nse ssZh-Zm-k-∑msc- b pw {]h¿Ø- \ - ß - s fbpw ssZ-h-P\w IqSp-X-embn {]m-¿∞-\-bn¬ Hm¿t°-≠-Xm-Wv. (XpS¿® 10˛mw t]Pn¬)

Ing-t°-t°m´ I¨h≥j≥ G{]n¬ 5 apX¬ Xr»q¿: In-g-t°-t°m´ {In-kvXy≥ {_Z-d-¨ N¿®ns‚ 110˛mw kphn-tij alm-tbmKw 2012 G{]n¬ 5 hym-gw apX¬ 8 Rmb¿ hsc C-hn-sS h®v \S-°pw. {]kw-K-I-cmb {_Z¿ ]n.-hn. Pbnwkv (hm-f-Iw), tUm. Un. {]`p-Zmkv (I¿-Æq¬) F-∂n-h¿ ssZh-hN - \w ip{iqjn-°pw. kp-

hn-ti-j-tbm-K-߃ sshIn´v 6.30\v Bcw-`n-°pw. 6 (sh-≈n), 7 (i-\n) Xo-bX - n-If - n¬ cm-hnse 7.30-\v ss__nƒ ¢m- v, sh≈n-bm-gvN D®Ign-™v 3.30\v kt≠- k vIqƒ hm¿- j n- I w, i\nbmgvN D®-Ig - n™v ktlmZ-cn-am-cpsS ktΩ-f\w F-∂nh \S- ° pw. C- ≥ Uym Iym- º kv

{Iqtk-Un-s‚ kwKo-X hn`m-Kamb "lm-¿´v _o‰vkv' Km-\-߃ Be-]n-°pw. Cu ao-‰nw-Kp-Ifp- s S A\p- { K- l - Ø n- \ m- b n ssZh-P\ -- Ø - n-s‚ {]m¿∞-\b - pw k-lI-c-W-hpw A`y-¿-∞n-°p∂p.k`-bv-°pth≠n F-¬-tUgvkv: Fw.-F. tPmbn, s_-∂n amXyp.

ssh.-Fw.-C.-F-^v. GI-Zn\ ktΩ-f\w s\√n-°p∂v (Xr-»q¿): ssZhln-X-am-bm¬ ssh.-Fw.-C.-F-^v. Xr»q¿ bqWn-‰n-s‚bpw s\√n°p∂v kotbm≥ {_Z-d¨ k`bp- s Sbpw kwbp- ‡ m- ` n- a p- J yØnepw kl- I - c - W - Ø nepw

2012 sabv 1 (sNm∆) cmhnse 9.30 apX¬ sshIn´v 4 hsc GI- Z n\ ktΩ- f \w \S- ° pw. {_Z¿ Pbnwkv XÆn-tØmSv (tIm-´-bw) apJy-{]-`m-j-I-\mWv. Cu ao‰nw-Kns‚ A\p-{K-l-

Øn\pw \S-Øn-∏n\pw ssZhP\w {]m¿∞n-°m-\-t]-£n-°p∂p. IqSp-X¬ hnh-c-߃°v: (sk{I-´dn) {_Z¿ ]n.-F. tUhnUv, t^m¨: 9846304822.

{KmPp-th-j≥ k¿∆okv G{]n¬ 6\v t`m∏m¬: tlm∏v A°m-Uan Hm^v Xntbm-fPn B≥Uv kb≥kn(HATS)se Cu h¿-jsØ _ncp- Z - Z m\ ktΩf\w 2012 G{]n¬ 6\v t`m∏m-ense lm‰vkv Iymº-kn¬ \S-°pw. kphn. jmPn h¿§okv apJymXnYn Bbn- c n- ° pw. 2009 ¬ ÿm]n-Xa - mb skan-\m-cn-bnse aq∂m-asØ _ncp-Z-Zm\ ktΩf\amWn-Xv. a≤y-{]-tZ-iv, OØo-kvK-Uv, Hdo , lcn-bm-\, _olm¿, Pm¿J-WvUv, B-{‘m-

{]- t Z- i v , Xan- g v \ m- S v , tIc- f , antkmdmw F∂o kwÿm-\ß - fn¬ \n∂p≈ 16 hnZym¿∞n-IfmWv Ct∏mƒ ChnsS ]Tn-®psIm- ≠ n- c n- ° p- ∂ - X v . C.Th (1 h¿jw), Dip.Th (2 h¿jw), B. Th (3 h¿-jw) F∂o tImgvkpI-fn-teb-v°v ]pXnb At]-£Iƒ £-Wn-°p-∂p-sh∂v cPnkv{Sm¿ A-dn-bn-®p. Contact No. 0755-4257150, 9752910345, 7828210345.

tkmZ-co-`-h-\n¬ thZ-]-T\w sIm√w: tkmZ-co-`-hs‚ B`nap-Jy-Øn¬ aq∂m-gvN \o≠p\n¬°p∂ ss__nƒ ]T-\w, ktlm-Z-cn-am-cpsS k-tΩ-f-\w, Hcp h¿jw \ofp∂ ss__nƒ kvIqƒ ]T-\w F-∂nh \S-Øs∏-Sp-∂p. {Xnhmc ss__nƒ ]T\w 2012 G{]n¬ 8 apX¬ 28 hscbpw, ktlm-Zc - o-kt- Ω-f\w G{]n¬ 30 ap- X ¬ sabv 2

hscbpw tkmZ-co-`-h≥ ss__n-ƒ kvIqƒ ]-T-\w 2012 Pq¨ 16 apX¬ 2013 am¿®p-h-scbpw \S-°p-∂-Xm-Wv. IqSp-X¬ hnhc- ß ƒ°v {_Z¿ tPmbvkv amXyp-hns\ kao-]n-t°-≠-XmWv. t^m¨: 0474 2744846. Cu ao‰nw-Kp-I-fpsS \S-Øn-∏n-\pw A\p-{K-l-Øn-\p-ambn ssZh-P\-Øns‚ {]m-¿-∞-\bpw klI-c-Whpw A-`y-¿∞n-°p-∂p.


22

2012 amˬv 29

]{Xm-[n] kanXn

ktlm-Z-c-∑m-cpsS hI NXn-°pgn

tUm. kn.hn. hS-h\ (No^v FUn-‰¿)

F.hn. tPm¨ PntPm A¶-amen F.kn. tPmk^v ]n.Fw. G{_lmw (k_v FUn-‰¿)

C.-Fk - .v sdPn (am-t\-PnwKv FUn-‰¿)

tacn-°p´n ]n.sP. (k¿°p-te-j≥)

kmw kn. hS-h\ (dkn-U‚ v FUn-‰¿)

hntZi {]Xn-\n-[n-Iƒ

bp. Fkv. F. \yqtbm¿°v F. tPm¨ t__n 845 352 3626

sSIvkmkv amXyp tXmakv 281˛397˛6923

Umfkv FUzn≥ tPmk^vv 972 965 0449

an\n-tkmt´m h¿Kokv ]n. h¿Kokv 651 686 9797

Nn°mtKm Xmcp h¿§okv 630 910 4148

lqè cmP≥ kn. amXyp 281 443 0060

_lvdn≥

tUm. kn.-hn. hS-h\ kXyw

an\n-kv{So-kns\ A]-Io¿Øn-s∏-Sp-Øm\p≈ Nne {_Z-d¨ hncp-X-∑m-cpsS \o°w hn^-e-am-bn. kXyw an\n-kv{Sokv `mc-X-sam-´msI sNbvXp-h-cp∂ Bflo-I-ip{iq-j-I-fnepw B-Xpc tkh\-ß-fnepw hnc-fn-]q≠ Akqbm-ep-°-fmb Nn-e hn-izm-kn "Ip_p-≤n-Iƒ' Nne \mfp-Ifmbn R-߃-s°-Xnsc ""Acbpw Xebpw'' apdp°n cwKØp-s≠∂p R-߃°v Adnbmw. "hymP sd-bvUpw, hymP hm¿Øbpw' ]{X-Øn-eqsS {]N-cn-∏n-®v kXyw an\n-kv{So-kns\ X-I¿°m-sa∂v hnNm-cn-®h¿ km-£m¬ "{_Z-d¨' Ip_p-≤n-I-ƒ Xs∂. hymP-hm-¿Ø-bpsS DS-aI - ƒ°m-bp≈ \nb-a-\S]Sn XpS-cp-∂p. NXn a\- n-em-°nb Hcp ]{Xw D-S≥ CtX Ipdn-®p≈ Xncp-Ø-¬ {]kn-≤o-I-cn-®n-cp-∂p. kp-hn-tij hntcm-[n-Iƒ t]m-epw sNøm≥ aSn-°p∂ Cu s\dn-tI-Sn\pw Dua-°Øn\pw ]n-≥ºn¬ {]h-¿Øn®-hsc Ipdn-®p≈ hy‡-amb hnh-c-߃ R߃°v e-`n-®pI-gn-™p. Ch-cpsS X\n-\ndw {_Z-d¨ kaq-l-Øn\p ap-ºn¬ Xpd∂p ImWn- ° p- ∂ - X nt\m-sSm-∏w \n-ba - \ - S- ] - S- n-If - p-ambpw R߃ aptºm´v t]m-IpIbm-Wv.

CXp-sIm-s≠m∂pw R-ßsf Xf¿Øn-°-fbmw F∂v Bcpw Icp-X-cp-Xv. kXyw an\n-kv{Sokv sNøp∂ Hmtcm ip{iq-jIfpw hy‡-amb Z¿i-\-tØm Spw, Bflm-`n-am-\-tØm-Sp-ap-≈Xm-Wv. Hmtcm CS-]m-Sp-Ifpw `mc-XØ - nse \n-ba - ߃°v h - n-t[b-am-bp-≈Xpw, hntcm-[n-Iƒ°v

Db¿Øp∂ hna¿i-\-ß-ƒ°-p≈ ]I-cw-ho-´-emWo NXn F∂mWv At\z-j-W-Øn¬ t_m≤y-am-b-Xv. Nne A[n-Im-c-sImXn-b-∑m¿°pw, {]mtZ-inI {_Zd¨ k`-Isf Iq´n-sI´n H-cp tI{µo- I rX `cW kwhn- [ m\ap≠m-°m≥ X´n-Iq-´nb _n.kn.-kn.-F-^n\pw FXnsc AXn-

t]m-epw Ip‰-a-‰-Xp-am-Wv. AXpsIm-≠p-X-s∂-bmWv Gsd-\mfsØ Hfn™pw sX-fn™p-ap≈ Ip‰m-t\z-j-W-Øn-s\m-Sp-hn¬ ""]mØn-cp∂v I-s√-dn-bp-∂'' Ch-¿-°pw CXp-t]m-semcp hymP ]-{X-°p-dn-∏n¬ Xr]vXn-s∏-tS≠n-h-∂-Xv. BfloI aqey-Np-Xn-s°-Xnsc-bpw, k`m-cm-jv{SobØns\Xn-scbpw \nc-¥cw Poh-h-N\w

i-‡ambn Poh-h-N\w {]Xn-Icn-®n-cp-∂Xv ssZh-a° - ƒ°v t_m[y-ap-≈-Xm-W-t√m. _n.-kn.-kn.F-^ns‚ XI¿®bv°v Poh-hN\w Imc-W-ambn F∂-Xpw AXn-ep≈ Nne¿°v CXn-s‚ ]n≥]n¬ {]h¿Øn-°m≥ t{]cW-bmbn F∂m-W-dn-bp-∂-Xv. Cubp-≈-h≥ ssZh-h-N-\Øn¬ \n∂pw ]Tn® ]tYym-]tZ- i - Ø n- \ mbn CXp- h - s cbpw

sNbvX-Xp-t]mse C\nbpw i‡-ambn kwkm-cn-°pw. Fs‚ t]mcm´w sX‰mb Bi-b-ßtfmSpw \ne-]m-Sp-It- fm-Sp-am-Wv, PU-c-‡-ß-tfm-S-√. c£m-hN\w {]kvXm-hn-°p-hm\pw, ssZh-kvt\lw shfn-s∏-Sp-Øp-hm\pw Cu ip{iqj C\nbpw XpS-cpw. AXv ssZhw F\n°v X∂ t_m[y-Xb - \ - p-kc - n-®p-am-W.v kXyw an\n-kv{Sokv `mc-XØn¬ aX-]-cn-h¿Ø\w \SØp∂p F∂pw AXn-\mbn hkv{X-hpw, ho¬sN-bdpw ]p-kvX-I-ßfpw hnX-cWw sNøp∂p-sh∂pw ]d™p [cn-∏n-®mWv h¿Ko-b-hm-Zn-Isfs°m-≠v CXv sNøn-®-Xv. kXyw an\n-kv{So-kns\ A]-Io¿Øn-s∏-Sp-Øphm≥ kphn-tij hntcm-[n-If - p-ambn tN¿∂v \S-Ønb Cu lo\-Ir-Xyw ssZh-h-N\w ssI-tø-¥nb Hcp hnizm-kn°pw `qj-W-a-√. C-Xn-eqsS {InkvXym-\n-Xz-sØbpw {InkvXp-hn-s\-bpw H‰psIm-Sp-°p-I-bmWv sN-bvX-Xv. ssZhw \´pw, \\®pw sIm≠n-cn-°p-∂-XmWo ip{iq-j-Iƒ. AXv A\-kyqXw XpS-cpI-Xs∂ sNøpw. ""Xf-c-cp-Xv {]m¿∞n-°p-∂p-≠v, aptºm´v t]mIpI'' F∂v Rßsf hnfn®v t{]m’m-ln-∏n-°p∂ F√m-h¿ - °pw IrX-⁄X - t- bm-sS.

No^v FUn-‰¿

sP. Un. t]mƒ

[\n-I-bmb Hcp kv{XobpsS Xmgva

714 431

bp. F. C. A_p-Zm_n _ntPmbv tPm¨kv tPm¿÷v 050 ˛ 5313382

jm¿P kn.-Fw.-tP-°_v 050 ˛ 6346356

G‰hpw {]Nm-c-ap≈ {_Z-d¨ hm¿Øm hmcnI

hm¿jnI hcnkwJy C≥Uy-bn¬ 50 cq] Bbp-jv°me hcn-kwJy 500 cq] USA $ 50 a‰p cmPy-߃ 1000 cq]

hnemkw

Pohh-N\w kXyw an\n-kv{Sokv tXm´-`mKw ]n.-H., Xncp-h√ ˛ 689 541 Ph: 0469 2619209 Mob: 9447126182

U.S.A Sathyam Publications Inc P.O. Box. 1297 CORONA, CA 92878 Tel: 562 774 5673

Email: satyam_india @ yahoo.com,

w w w. t r u t h i n t l . o rg

F¬kn t__n bn{km-tb-ens‚

Ncn-{XØn-¬ cmPm-°-∑m¿ Ahsc hm-W-Imew F{Xtbm tJZ-Ic-ß-fm-b A\p-`-h-߃ \nd™-h-bm-bn-cp-∂p. ssZh-P\w Atß- b - ‰ w Aip- ≤ n- I - f n¬ Pohn®v, A-\y-tZ-h∑ - m-scbpw an∞ym-aq¿-Øn-I-sfbpw `Pn®pw Bcm-[n-®pw Xßsf hos≠SpØp kz-¥-am-°nb Poh-\p≈ ssZh-sØ XyPn®p Po-hn® Imew. ssZhw Xs‚ {]hmN-I-∑msc Ab®p Xs‚ P\tØmSp kw-km-cn-®n´pw tI-ƒ∏m≥ a\- n-√msX lrZb Im-

Tn\yw sIm-≠p ssZhsØ X≈n-°-f™v ssZh-tIm-]-Øn\pw im]- Ø n- \ pw in£- I ƒ°pw hnt[-b-cm-tI-≠n-h∂ Imew. Genbm {]-hm-N-Is\ A·n- c - Y - ß - f n¬ kz- ¿ §- Ø n- t es°-SpØv ]Icw G-enim {]hm-N-Is\ Ah-cpsS CS-bn-te°b® Ncn-{X-sams° \ap-°dn-bm-as - √m. A°m-eØ - m-Wt- √m {]hm-N-I≥ hn[-h-bmb km[p kv{Xo°v Bthmfw F-Æ \evIn A\p-{K-ln-®-Xv. {]-hm-N-I≥ I¿tΩ-enepw ia-cym-bnepw Xma-kn®p {]-h¿ - Ø - n-®n-cp-∂p. AXn\n-S-bn-ep≈ ]mX-tbm-c-ØmWv "iqt\w' F∂ ]-´-Ww. AhnsS [\n-I-bmb Hcp kv{Xo D≠mbn-cp-∂p F∂mWv tcJ-s∏-SpØn-bn-cn-°p-∂-Xv. A-hƒ°p `¿Øm-hp-≠m-bn-cp-s∂-¶nepw Ah-fpsS t]cn-emWv AhnSw Adn™n-cp-∂X - v. B hgntb t]mIp∂-hsc Ahƒ {i≤n-®n-cp-∂p. Ah-cn¬ Hcmsf Hcp {]hm-NIs\ Xncn-®-dn-bp-hm-≥ A-h-ƒ°v {]bm-ka - p-≠m-bn-cp-∂n-√. Ahƒ At±-lsØ DuWn\p £-

Wn-°p-∂p. At±-lsØ ASpØ-dn-bm-\n-S-bm-b-t∏mƒ IqsS°qsS `£-WØ - n-\p £Wn-°sb-∂m-bn. {]hm-N-I≥ ssZ-h]p-cp-j-s\-∂-dn-™-t∏mƒ A-hƒ At±-l-Øn-\v hn{i-an-°ms\mcnSw Xs‚ `-h\ - Ø - n-ep-≠m°n-sIm-Sp-°p-∂p. Xs‚ `¿Ømhns‚ Adn-shm, A\p-hm-Zsam IqSmsX-sbm∂p-a√ Ahƒ AsXms° sNbvXXv F∂m¬ `¿Øm-hn-s‚ lrZbw Ahsf hniz-kn-®n-cp-∂p. Ahƒ `¿-Ømhn\v H-cp Inco-S-ambncp∂p. Ahƒ A∂p-≠m-bn-cp∂ ]e cmPm-°-∑m-cp-sS-bpw `mcy-am-tct∏mse hj-f-Xzw {]h¿Øn°p-∂-h-fm-bn-cp-∂n-√. [\n-I-bmbn-cp-s∂-¶nepw Ah-fpsS `h\w ssZh-a-°-ƒ-°mbn Xpd-∂ncp-∂p. A-XnYn kev°m-c-Øn¬ Ahƒ DØ-a-bm-bn-cp-∂p. {]hm-N-I-s‚ A-h-fpsS ho´nse Xmakw Ah-ƒ°pw IpSpw-_Øn\pw A\p-{K-l-am-bn-cn-°pw F∂-h-ƒ hn-iz-kn-®p. F√mwsIm≠pw Ah-ƒ DØa kv-{Xobm-bn-cp-∂p. Xmgvabpw hn\-b-

hpw ku-ay-X-bpw Ah-fpsS Ae-¶m-c-am-bn-cp-∂p. {]hm-NI - \v Ahƒ \evInb kev ° m- c - ß ƒ°pw, Xma- k ku-I-cy-߃°pambn Ah-ƒs°-s¥-¶nepw {]Xn-^ew \evIm-sa-t∂m¿Øv {]hm-NI - ≥ Ah-sf hnfn-®-t∏mƒ F-{X XmgvatbmSpw hn\-b-tØm-Spw IqsSbmWv Ahƒ At±-l-Øns‚ apºn¬ \n∂-Xv. cmPm-hn-t\msSm, tk\m-]X - n-tbmsSm F-s¥¶nepw ip]m¿i-Iƒ sN-øm-\ps≠m? F∂ tNmZy-Øn\v Ah-ƒ ]d™ adp-]Sn ""Rm≥ kz-P-\-Øns‚ at≤y hkn-°p∂p'' F∂m-bn-cp-∂p. AXm-bXv ""F\n-°m-tcmSpw Hcp hg-°p-an√, ]cm-Xn-bp-an√. Fs∂ B-cpw D]-{Z-hn-°m-dn-√. cmPm-hn-t\msSm, tk\m-]-Xn-tbmsSm t_m[n-∏n-°Ø - ° ]cm-XnIsfm-∂pw R߃°n√''! F{X \√ km£yw. kzP-\-Øns‚ at≤y \√ km£yw hln®p Pohn-°p∂ Hcp `h\w! (XpS¿® 11˛mw t]Pn¬)


3

2012 amˬv 29

I≠Xpw tI´Xpw hmbn-®Xpw

Unkvt]m-k-_nƒ t]c‚ vkv ˛ 2 ]n. Fw. G{_lmw kvt\l-Øns‚ Dd-hn-S-߃ A∏s‚ Icp-Wbpw AΩbpsS emf-\bpw ss__n-fn¬ D]-am-\a - mbn D]-tbm-Kn-®n-´p-≠v. amXm-hn-s‚bpw ]nXm-hn-s‚bpw kvt\lhpw ]cn-fm-\bpw IcpX-epw A\p-`-hn-®mWv Hcp Ip´n hf-cp-∂X - v. Xs‚ DZ-cØ - n-ep≈ Ip™n-s\-°p-dn®v Hcp amXmhv F{X-am{Xw Icp-Xe - p-≈h - f - m-Wv. K¿`w [cn-°p-∂Xp apX¬ Xs‚ Ip™ns\ {]k-hn-°p-∂Xp-hsc F{Xtbm IjvS-X-I-fneqsS Hcp AΩ IS-∂p-t]m-tI≠n hcp-∂p. Zcn-{Z-Ip-Spw-_-ßfnse AΩ-am-cpsS Ahÿ Gsd Zb-\o-b-am-Wv. AΩ-bpsS {]k-h-th-Z-\-bmWv (travail) G‰hpw Zp -l-amb thZ-\. atlm-]-{Z-h-Ime \ymb-hn-[nsb ]usemkv D]-an-®Xv ""K¿`n-WnbpsS {]kh thZ-\-tbm-Sm-Wv (1 sX  5:3). Hmtcm Ip™ns‚ ]nd-hn-°p ]n∂nepw thZ-\bpw A—-\-Ω-am-cpsS IÆp-\ocpw I-

jvS-X-bp-ap-≠v. Xß-fpsS Ip™n-t\mSp amXm-]n-Xm-°ƒ-°p≈ kvt\lw Ah¿W-\o-b-amWv. ""Im°bv°pw X≥ Ip™v s]m-≥Ip™v'' F∂ {]tbmKw Cu kvt\l-Øns‚ Bg-am-Wp kq-Nn-∏n-°p-∂-Xv. aIs‚, aIfpsS Hmtcm Ne-\-ß-fpw h-f-¿®-bp-sS Hmtcm L´-ßfpw amXm-]n-Xm-°ƒ°v Gsd {][m-\s∏-´-Xm-Wv. Xnf-®p-cp-Ip∂ shbn-en-¬ I‰ sImbvXpw I‰ Npa∂pw I√p Npa-∂p-sams° a°-ƒ-°mbv A[zm-\n-°p-∂-h¿. K-ƒ^ - nse Xnf-®p-ad - n-bp∂ a-Wem-c-Wy-Øn¬ kz¥ i-co-cw t]m-epw kq£n-°msX tPmen sN-bvXp a°ƒ°mbv Icp-Xp∂ ]n-Xm-°∑ - m-scbpw Rm≥ I≠n-´p-≠v. Ata-cn-°-bn¬ A-Xnssi-Xy-Øn¬ a™p-]m-fn-Iƒ ASn-™p-Iq-Sp-∂X - n-\n-Sb - n-eqsS \S-∂p IjvS-s∏´p tPmen sNøp-∂ ktlm-Z-c-∑m-scbpw Rm≥ I≠n-´p-≠v. Iqen-∏-Wn-°mc\pw D∂X DtZym-K-ÿ-\p-sa√mw {]-[m-\-ambpw Hcp e£yap-≠v. X-s‚ a°-fpsS hf¿®, hnZym-`ym-kw, `mhn. C¥y-bnepw Ata-cn-°b - nepw Kƒ^p-\m-

Sp-I-fnepsams° A∏\pw A-Ωbpw ITn-\-ambn hn{i-a-an-√m-sX tPmen sNøp-∂p. \√ iX-am-\Øn-s‚bpw e£yw a-°-fp-sS kpc-£n-X-amb `mhn-bm-Wv. tPmen-ÿ-e-tØ°p Xn-cnsI t]mhp- I - b mWv Abmƒ. bm{X-b-bv°m≥ `mcybpw Ip´nIfpw ASp-Øp-≠v. ÿew tIm´bw sdbn¬th tÃj≥. A-¬]w amdn ac-hn® apJ-tØmsS hr≤-bmb AΩbpw. s{Sbn≥ ]pd-s∏-Sm-\p≈ hnkn¬ tI´Xpw Abmƒ thK-Øn¬ Hcp t\m´v aS°n `mcy ImWmsX AΩ- b psS ssIøn¬ sImSpØp. XnSp-°-Øn¬ AXp ªukn-\p-≈n-te°p Xncp-In Ah¿ IÆp XpS-®p. B AΩ-bpsS tXmfn¬ IpSpw_w Npa-∂X - ns‚ ]mSp-I-fp-≠m-bn-cp-∂p. IjvS-XI-fn-eq-sSbpw {]mcm-_v[-ß-fneq-sSbpw a°sf hf¿Øn, a°ƒ hf¿∂p ]¥-en-®-t∏mgpw IÆp-\o¿ XS-߃ ]ns∂bpw \nd™p Xpfp-ºp-∂ F{X-sb{X AΩ-amscbpw A—-∑m-scbpw \ap°p ]cn-N-b-ap-≠v. tIi-h-tZ-hns‚ "HmS-bn¬' \n∂v F∂ {KŸØnse ]∏p-

sh∂ IYm]m-{XsØ ae-bmf kmln-Xy-hp-ambn _‘-ap-≈-h¿ Bcpw A{XthKw ad-°p-Ibn-√. hf¿Øp ]p{Xnsb hf-¿Øn hen-bh - f - m-°p-hm≥ B-tcmKyw ad∂p dn£mh≠n hen®p HSp-hn¬ £b-tcm-K-Øn\p ASn-a-bmb ]∏p. aI-fpsS D]-cn]-T-\-sa∂ henb Bh-iy-Øn\p ap≥]n¬ BsI-bp≈ kºm-Zy-amb B dn£ hn‰v ]-Ww Is≠-Ønb B ]nXm-hn-s\ ]Tn®p hep-Xmb aIƒ A-h-KW-\-bpsS HmS-bn-te°v X-≈p∂ Ahÿ amXm-]n-Xm-°-tfmSp≈ a°-fpsS \µn-tI-Sn-s‚ Nn{X-am-Wv. h¿≤n°p∂ hr≤-k-Z-\-߃ a°ƒ F´pw ssIhn´ lX`m- K y- \ mb ]nXmhv . F¨]sØ´mw hb- n¬ Poh-s\m-Sp°n. a°ƒ Bcpw t\m°m≥ Xøm-dm-ImsX c≠mw h´hpw hr≤-k-Z-\-Øn-te°v Ab-®Xn¬ a\w s\m¥mWv aIs‚ hoSn-\p-≈n¬ `mkvI-c≥ \mb¿ (88) Xqßn acn-®Xv (a-t\m-c-a, \hw.3,2011) a°sf Db¿∂ ]en- i - b v °p tem¨ FSpØp ]Tn-∏n-°p-

∂ Iqen-∏-Wn-°m-cmb amXm-]nXm-°sf Rm≥ [mcmfw I≠n´p-≠v. shfp-∏n\p 2 aWn°pw 3 aWn-°p-sams° d_¿ Sm∏nw-Kn\p t]mbn, A¥n-h-scbpw AXy-≤zm\w sNøp∂ A∏-∑m¿. BSn-t\bpw tImgn-sbbp-sams° hf¿Øn hcp-am\w Is≠Øp∂ AΩ-am¿, ASp-°f F∂ km{am-Py-Ønse kmº-ØnI Imcy-߃ AXn-hn-Z-KvØ-ambn ssIImcyw sNøp-∂Xp hgn IpSpw-_sØ kwc-£n-°p-∂-hcm-Wv. Npcp-ßnb hcp-am-\w-sIm≠p c≠-‰hpw Iq´n-ap-´n-°p-hm≥ Ch¿ s]Sp∂ ]mSv h¿Æ-\mXo-X-am-Wv. Ie-Ønse I™nsh≈wsIm≠p hni-∏-S°n D≈ ]‰v a°ƒ°p \evIn ap≠p apdp°n DSpØp Pohn® F{Xtbm AΩ-amsc Rm\pw \nßfpw I≠n-cn-°p-∂p. a°sf h-f¿Øn hep-Xm-°p-hm≥ Cßs\-sbms° s]Sm-∏m-Sp-s]´ A∏-∑mcpw AΩ-am-cp-sams°, Ah-cpsS PohnX kmbm”-ß-fn¬ AKXnaµn-c-ß-fn¬ FØnt®-tc-≠n-h-cp-∂Xp ImWp-tºmgmWv lrZ-b-ap-≈-h-cpsS lr-Zbw t\mhp-∂-Xv. (XpScpw)

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678

Ggv s]m≥\n-e-hn-f-°p-I-fpsS a¿Ωw

sdPn Cu´n-aq-´n¬ ]pXnb\nbaw

"a¿Ωw' F∂ \ne-bn¬ At\Iw ssZ-hoI kXy-߃ shfn-s∏-Sp-Ønbn-cn-°p-∂p. AXns‚ hni-Zo-IcWw ]pXn-b-\n-b-a-Øn¬ ]e ÿeØpw tcJ-s∏-Sp-Øn-bn´p≠v . "a¿Ωw' F∂m¬ Ft∂bv°pw ad-™n-cn-°p-∂Xv F∂-√. "shfn-s∏-Sp-tØ-≠-Xv, ad-\o°n ImWn-t°-≠Xv, A\m- O m- Z \w sNtø- ≠ Xv ' Fs∂ms°-bm-W¿∞w. ]q¿∆-Im-eØpw Xe-ap-dI - ƒ - °pw ad-™p-In-S∂ a¿Ωw ]pXn-b-\n-b-a-Øn¬ As∏m-kv-X-e∑m¿°pw {]hm-N-I-∑m-¿-°pw shfn-s∏-´p-h-∂p. ssZh-k-`sb Ipdn-®p-≈-Xm-bn-cp∂p C-Xn¬ Gdnb ]¶pw. As∏m-kv-X-e-\mb ]usem-kn-eq-sS-bm-Wv A-[nIw a¿Ω-ßfpw ssZh-a-°ƒ°v shfn-s∏´p In´n-bn-´p-≈-Xv.

sblq-Z-s\bpw hnPm-Xn-bscbpw {InkvXp-hns‚ `u-XnIico-cm-h-b-h-߃ B°n (GIico-c-am-°n) Xo¿°p∂p F∂ ssZh-Øns‚ A\m-Zn-\n-¿Æbw ]usem-kn\v shfn-s∏´p (F-t^. 3:1˛12). al-Xz-Øns‚ {]Xym-i-bmb {InkvXp Hcp hnizm-kn-bpsS D≈n¬ hkn-°p∂Xv ]g-b\ - n-ba - Ø - n¬ C√m-Xncp∂ Hcp a¿Ω-am-bn-cp∂p (sImsem. 1:23˛29). F∂m¬ CXn¬ At\I ]¶pw {InkvXp-i-co-camb km¿∆-{XnI k`-sb-°pdn-°p-∂-Xmbncp-∂p. ]tflmkv Zzo]n¬ h®v tbml-∂m-\p-≠mb shfn-∏m-Sn¬ {]mtZ-inI k`-I-fpsS "a¿Ωw' ssZhm-flmhv shfn-s∏-Sp-Øn-bncn-°p-∂Xv Kuc-h-am-b-Xm-Wv. ""Fs‚ hew-ssI-bn¬ I-≠ Ggp \£-{X-Øns‚ a¿-Ωhpw Ggp s]m≥\n-ehn-f-°p-I-fpsS hnh-chpw Fgp-Xp-I. G-gp \-£{Xw Ggp k`-I-fpsS ZqX-∑mcmIp-∂p, Ggp \ne-hn-f°v Ggp k`-I-fm-Ip∂p'' (sh-fn. 1:20) (CXn¬ Ggp s]m≥\n-e-hn-f°p-I-fpsS "hnh-chpw' F-∂v ae-bm-f-Øn¬ ImWp-∂Xv icnb-√. Ggp \£-{X-Øn-s‚-bpw

Ggv s]m≥\n-e-hn-f-°n-s‚-bpw a¿Ωw F∂mWv htc-≠-Xv. Cw•ojv `mjm-¥cw t\m-°p-I). shfn-∏mSv ]pkvXIw H∂ma-≤ym-b-Øn¬ {]mtZ-inI k`I-fpsS At\Iw {]tXy-I-X-Ifpw al-Xzhpw "Ggp s]m≥\nehn-f-°p-I-fpsS a¿Ωw' F∂-Xn¬ ssZhm-flmhv DƒsIm-≈n-®ncn-°p-∂p. {]mtZ-inI k`-If - p-sS {]m[m\yw hnkvac - n-°s - ∏-Sp-Ib - pw ÿew k`-Iƒ Xf¿∂p-sIm≠n-cn-°p-Ibpw sNøp∂ Cu ZpjvIm-eØv Ggp s]m-≥\ - n-eh - n-f°ns‚ Z¿i\w A\n-hm-cy-am-Wv. AXv Imtem-Nn-X-amb I-s≠Ø-epw. 1. \ne-hn-f-°p-Iƒ Ggp≠v "Ggv s]m≥\n-e-hn-f-°p-Iƒ' F∂v aq∂v {]mh-iyhpw (sh-fn. 1:13,20; 2:1) "Ggv k`-Iƒ' F∂v aq∂v {]mh-iyhpw (sh-fn. 1:4,11,-20) \ne-hn-f-°p-Isf hni-Z-am-°p∂p-≠v. "Ggv \ne-hn-f° - p-Iƒ - Ggv k`-I-fm-Ip∂p' F∂ hymJym\w Gsd hy‡X \¬-Ip∂p (hmIyw 20) Ggv s]m≥ \ne-hn-f°v \ap°v \¬Ip∂ Nn-e Kuc-ha - mb kXy-߃ t\m-°mw. (a) kzmX-{¥yw kam-Ka - \ - I - q-Sm-cØ - nse \ne-

hn-f°v Ggv Ih-c-Ifp≈-Xm-bncp-∂p. Hscm‰ Nph-Sn¬ Hcp X≠n≥ta¬ \Sp°v H∂pw Ccph-i-ß-fn¬ aq∂p imJ-Iƒ hoX-am-bn-cp∂p AXns‚ \n¿ΩnXn (]p-d. 25:31˛37). {]hm-N-I\mb skJ-cymhv I≠ Z¿i-\Øn¬ s]m∂p-sIm-≠p≈ H-cp hnf°p X≠pw Xe-bv°¬ Hcp IpS-hpw, B IpS-Øn¬ \n∂pw FÆ hen-s®-Sp-Øp sXfn-bp∂ Ggp hnf-°p-am-bn-cp∂p (skJ. 4:1,2). F∂m¬ tbml-∂m≥ I-≠ Ggp \ne-hn-f-°p-Ifpw kz-X{¥-ß-fm-bn-cp-∂p. thdn´ Ggv \ne-hn-f-°p-Iƒ kzbw sXfnbp-hm≥ X∂n¬Xs∂ FÆ \nd® Ggv \ne-hn-f° - p-Iƒ. Ggpw AXm-Xns‚ Nph-Sn-t∑¬ \n∂pw {]Im-in-°p-∂p. ]pXn-b-\n-baw ]Tn-∏n-°p∂ {]mtZ-inI k`-I-fpsS khn-tij-X-bm-Wn-hn-sS {]I-S-am-Ip-∂Xv. Hmtcm ÿew k`bpw kzbw {]Im-in-°p-hm≥ X∂n-¬-Xs∂ kzbw `c-Wm-h-Im-i-ap≈ k`-I-fm-Ip-∂p. Hcp X≠n-t∑ep≈ Ggv imJ-I-f-√. Hcp tI{µo-IrX `c-W-Øn≥ Iogn-ep≈ {_m©p-I-f√; kzbw \ne-

\n¬°p- h m≥ th≠- s X√mw ssZ-hw ÿew k`-bn¬ \¬Inbn-´p-≠v. (b) XpeyX Hmtcm \ne-hn-f°pw Xpey {]m[m-\y-ap-≈-Xm-Wv. Hcp \nehn-f°v as‰mcp \ne-hn-f-°ns\ ad-bv°p-∂n-√. \n¿Ωn-Xn-bn-epw \n¬∏nepw, ZuXy-Ønepw k-am\-X-Iƒ D≈XmWo hnf-°p-Iƒ. Hcp \ne-hn-f-°ns\bpw I¿Ømhv Ah-K-Wn-°p-∂n-√. Xpey-X-bmWv k`m-Im-¥≥ A-hbv°v \¬Ip-∂-Xv. {]mtZ-inI k`-Iƒ F√mw Xpey-\n-e-bn-ep-≈-Xm-Wv. H∂nt\mSpw hnth-N-\hpw Ah-K-W\bpw I¿Øm-hn-\n-√. AwK-_mlp-ey-tam, h¿Æ sshh-[ytam, [\-k-ar-≤n-tbm, ]g-atbm, ]mWvUn-Xy-tam, k`-Isf th¿Xncn®p ImWp-hm≥ CS-bm-I-cp-Xv. Hmtcm ÿew k`-Ifpw I¿-Øm -hns‚ kºm-Zyhpw (A-s∏m. 20:28) Ahs‚ Znhy-km-∂n-≤yhpw (a-Ø. 16:18) I¿Øm-hns‚ A[n-Im-chpw (sIm-sem. 1:18) shfns∏-Sp-Øp-∂p. ""GXp sNdnb k`bpw'' k`-bpsS F√m KpW-ßfpw tbmKy-X-Ifpw D≈-Xm-Wv. (XpScpw)


4

2012 amˬv 29

kv{XoIƒ k`-bn¬ ˛ Hcp \ni_vZ `qcn-]£w ˛ 11 (XpS¿®)

thZ-]W - vUn-Xc - psS s]mXphn-ep≈ A`n-{]m-bhpw F{_mb-`m-j-bn-ep≈ `mhn-Ime ]Z{]-tbm-Khpw ]cn-K-Wn-®m¬ kv{XobpsS A[o-\Xzw (Subservi ance) a\p- j y≥ ]m]- Ø n¬ hoW- X ns‚ ]cn- W - X - ^ - e - a msW∂ \nK-a-\-Øn¬ FØnt®-tc-≠n-h-cpw. t\scadn®p CXp ssZh-Øns‚ imiz-X-am-b Hcp Iev]-\-bm-sW-¶n¬ k-v{Xo F√m- ° m- e Øpw ]pcp- j - ∑ mcpsS `c-W-Øn≥Io-gn¬ C-cn°-W-sa-∂v ssZhw Bh-iy-s∏´n-cp∂p F∂p-h-cpw. Aß-s\bm-bm¬ Cw•-≠nse cm-⁄nbpw hnhn[ cmPy- ß - f nse kv{XoI-fmb {][m-\-a-{¥n-am-cpa-S°w F√m taJ-e-I-fnepw A[n-Im-c-Øn-en-cn-°p∂ kv-{XoIsf Xcw-Xm-gvtØ-≠n-h-cpw. am{X-a√ kv{XoIsf ÿm\m¿∞nIfmbn `c-W-ta-J-e-I-fnte°v thm´p sNbv X p Xncs™-Sp-°p-∂Xv ssZh-I-ev]-\bpsS ewL-\a - mbn ]cn-- Wan-°pI-bpw sNøpw. GXm-bm-epw Aß-s\-sbmcp kml-N-cysØ Bcpw kzmKXw sNøp-I-bn-√.-

BZw sNbvX ]m]-Øns‚ amc-I-amb ^e-Øn¬ \n∂v a\pjy-sc- ho-s≠-SpØv Ahsc ]m]-Øns‚ ASn-a-Ø-Øn¬ \n∂v kzX-{¥-cm-°p-hm-\mWv tbip-{InkvXp {Iqin¬ acn®-Xv. ""Hcp--Ø≥ {In-kvXp-hn-embm¬ Ah≥ ]pXnb krjvSnbm-Ip-∂p. ]g-bXv Ign-™pt]mbn, CXm AXv ]pXp-Xmbn Xo¿∂n- c n- ° p- ∂ p. AXn- s \ms°bpw ssZhw Xs∂ Imc-W`q-X≥. Ah≥ \sΩ {InkvXpaqew Xt∂mSp \nc-∏n®p, \nc∏ns‚ ip{iqj R߃°p X∂n-cn°p∂p. (2 sImcn. 5:17˛-18) ""{InkvXp-hns‚ `b-Øn¬ At\ym\yw Iogvs∏-´n-cn-∏n≥'' F∂mWv ]pXnb\nb-a-Øn-se Iev]\ (F-s^. 5:21) {In-kvXphn¬ BWpw s]Æp-sa-∂n-√, F√m-hcpw H∂t{X'' (K-em. 3:28). Npcp-°-Øn¬ Dev-]-Øn 3:16 ]pcpj ta¬t°m-bv-a-°v km[-p-hmb Hcp \oXo-I-c-Wa√. kv{XoIƒ _m_n-tem\y kwkvIm-c-Øn¬ A{_mlmw Du¿ tZi-Øp-

\n∂v I\m-\n-te-°v ]pd-s∏-´Xv _n.- k n. 1800emsW∂p IW°m°n-bn-cn-°p-∂p. Gsd-°psd B Imf-L-´-Øn-emWv lΩpd_n _m_n-tem-Wnse cmPmhm-b-Xv. Xs‚ cmPy-Øns‚ {Iao-Ir-X-amb `c-W-Øn-\p-th-≠n "lΩp-d-_n-bpsS \nb-a-kw-lnX' (Code of Hammurabi) F∂ t]cn¬ Adn-bs - ∏-Sp∂ Hcp \nba-kw-ln-Xbv°v At±-lw cq]w \¬In. kv{XoI-tfm-Sp≈ _‘Øn¬ ]e \nb-a-߃ CXn¬ Dƒs°m-≈p-∂p-≠v. Ah-bn¬ \n∂p-amWv A-°m-esØ kv{- XoI- f psS ÿm\- a m- \ - ß - s f- ∏ - ‰ nbp≈ Adnhv \ap-°v e`n-°p∂Xv. hnhm-lhpw hnhm-l-tam-N\hpw _m_n-tem-\y-cp-sSbn-S-bn¬ {]mb-]q¿Øn-bmb Hcp ]pcp-js‚ hnhml DS-º-Sn-bn¬ G-¿s∏-Sp-∂Xv Ah≥ Xs∂-bm-bncn-°pw. F∂m¬ {]mb-]q¿Ønbm-Im-Ø- B¨Ip-´n-I-fp-tSbpw s]¨Ip-´n-I-fp-tS-bpw hnhml DS-ºSn c≠p-Iq-´-cp-tSbpw ]nXm°-∑m¿ XΩn-em-bn-cn-°pw. DS-º-

Sn-bn¬ kv{Xo[\w, kv{Xo°v sImSp-°p∂ a‰p -kw-`m-h-\-Iƒ, kΩm-\-߃ F∂n-hbpw Dƒs∏-´n-cn-°pw. hnhml DS-ºSn°v hf-sc-b-[nIw {]m-[m\yw I¬]n-®n-cp-∂p. `¿Ømhv acn®m¬ hn[-hsb kwc-£n-t°≠ Npa-Xe B¨a-°ƒ°mbn-cp-∂p. hn[-h-am¿ ]p\¿hnhmlw \S-Øm≥ A\p-h-Zn-®ncp-∂p. hnhml- t am- N - \ - Ø n- \ p≈ A[n-Imcw `¿Øm-hn¬ am{Xw \n£n-]vX-am-bn-cp-∂p. hnhm-ltam- N \w \S- Ø p- t ºmƒ `¿Ømhv Ah- f psS kv { Xo[- \ -tØm-Sp Xpey-amb ]Whpw tamN-\-{Z-hyhpw sImSp-t°-≠nbn-cp-∂p. `mcybv°v `¿Øm-hn¬ \n∂p hnhm-l-tam-N\w t\Sp-∂Xv A{X Ffp-∏-am-bn-cp-∂n√. tImS-Xn-bn¬ IqSn am{Xta AXv km[n-°p-am-bn-cp-∂p-≈p. kv{Xo sX‰mb Btcm-]-W-ßfpsS ASn- ÿ m- \ - Ø n- e mWv tImS-Xn-bn¬ t]mb-sX∂v sXfn-bn-°-s∏-´m¬ Ahsf sh≈Øn¬ ap°n-s°m-√m≥ \nbaw A\p-im-kn-®n-cp-∂p. \nb-ah - n-cp-

s{]m^. ]n.-]n. kvIdnb ≤-amb ssewKn-I-_-‘-ß-ƒ°pw _em¬°m-c-Øn\pw acW-in£ \¬Im≥ \n¿t±-in-®ncp-∂p. CXn¬\n∂pw kv-{Xo-bpsS ÿm\w \n-b-a-]-c-ambn AhfpsS ]nXm-hn¬ \n∂pw `¿Ømhn¬ \n∂pw Xmgv∂-Xm-bn-cp∂psh∂p a\- n-em°mw. F∂m¬ kv{XoIsf _m_n-tem\y¿ shdpw PwK-a-h-kvXp-°-sft∏mse ]cn-K-Wn-®n-cp-∂n-√. a°ƒ°pw ktlm- Z - c - ∑ m¿°psam∏w ]nXr-kz-Øn-\p≈ AhImiw Ahƒ°p-≠m-bn-cp-∂p.`¿Øm-hns‚ ac-W-ti-j-tam, Nne {]tXyI hnhm-l-tam-N-\Øn\p tijtam ]p\¿hn-hmlw sNøm≥ Ahƒ°v \nb-amh-Imiw D≠m-bn-cp-∂p. (XpScpw)

Adn-bmsX Agn-bp∂ Bfl-i‡n ˛ 2 (XpS¿®)

]n.-Un. Nmt°m (Ipdp-am-Øq¿)

inwtim≥ ssZh-Øns‚ a\p-jy-\mbn \ne-sIm-t≈-≠-h\m-Wv. Ah≥ ]co-£-bnepw sIWn-bnepw IpSpßn kwlmc-\m-i-ß-fn¬ apßn-t∏m-Ip-hm≥ CS-h-cp∂ auVyhpw tZmjI-c-hp-amb taml-߃°v CcbmbnØotc-≠-h-\-√, Ah≥ AXp-hn´v HmSnbIt∂ aXn-bmIq (1 Xnsam. 6:9˛11). ]t£ Ah≥ t`mj-Xz-am-bh - f - psS he-bn¬ IpSp-ßn-t∏mb ssZh-Øns‚ a\pjy\mWv; Ah-fpsS apºn¬ Ah≥ ASn-b-dhp ]d-™p. ssZh-Øns‚ a\p-jy≥ F∂ \ne-bn¬ X\n-°p≈ i-‡n-bpsS clkyw apgp-h≥ A-h≥ Ahsf Adn- b n- ® p. A- h - \ pw ssZh-Øn\pw am{Xw Adn-bm-hp∂ clkyw! Hcn-°epw shfns∏-Sp-Øm≥ ]mSn-√mØ ssZhoI clkyw! a‰p a\p-jy-cn¬ \n∂p ssZh-a° - sf th¿Xn-cn®p \n¿Øp∂ LSIw Ah-cnse ssZhoI i‡n-bm-Wv. AXp \jvS-s∏-´m¬ ]ns∂ Ah¿°v

temI-Øns‚ ap-ºn-¬, ssZhP-\-Øn\p apºn¬, ssZh-Øns‚ ZrjvSn-bn¬ F-¥p am\yX? Ahs‚ i‡n-bpsS cl-kyØns‚ Npcp-f-gn-™t∏mƒ sZeoe \njv{]-bm-kw Ahs\ Iogvs∏Sp-Øn. A-h-\n-ep-≠mbn-cp∂ Bflob ssNX\yw (\ym-bm. 13:25; 15:19) \jvS-ambn, ssZh-Øns‚ {hX-ÿ≥ F∂ ]Z-hn-bn¬ \n∂v Ah≥ X≈-s∏´p (kwJy 6:12), tZli‡n £bn®v A-h≥ tijw a\p-jy-sc-t∏m-se-bm-bn, ssZhw Ahs\ hn´p-t]mbn (\ymbm. 16:20). Ah-≥ kzbw Bflo-bm-‘-\m-bn. s^en-kvXy¿ Ahs‚ ]pdw I-Æp-Ifpw IpØn-s∏m-´n-®p. C\n Hcn-°epw kzX-{¥-\m-Ip-hm≥ Ign-bmØ hn[-Øn¬ sNºp-N-ß-e-I-fm¬ _‘n-X≥! kz-P-\-Øns‚ at≤y \n∂-I∂v Zqsc i{XptZ-iØv Imcm-Kr-l-Øn¬! i{Xp- ° sf s]mSn- b m- ° p- h m≥ ssZh-I-c-ß-fn¬ D]-tbm-Kn-°s∏´p sIm≠n-cp-∂-h-≥ ImcmKr-l-Øn¬ amhp s]m-Sn-°p∂p! X¶-tØmSp Xpey-\m-bn-cp∂ kotbms‚ hninjvS ]p-{X≥ Ipi-hs‚ ]Wn-bmb a¨]m-{X-sØ-t∏mse DS™ \nebn¬ (hn-em. 4:1˛2)!

{InkvXp-hns‚ ip{iq-j-I-∑m¿ ]m]-Øm¬ _‘n-X-cmbn HXp-°s - ∏-Sp-tºmƒ kw`-hn-°p∂ Nne tZmj-߃ 1) ssZhw Ahsc hn´p t]mIp-∂p, ]t£ Ah¿ AXv Adnbp-∂n√ (\ym-bm. 16:20) inwtim≥ Xs‚ {hX-Øn\p `wKw hcp-Øn-s°m≠v Xs‚ Xe-bnse PU Ggpw apdn-®p-I-fbp-hm≥ A\p-h-Zn-®-t∏mƒ ssZhw Ahs\ hn´p amdn, Ah≥ Adn-™n√ (16:20). Cu PUIƒ Ggpw Ah≥ ssZh-Øn\p \mko¿ {hX-ÿ≥ F∂-Xns‚ _mly-e-£-W-am-bn-cp-∂p. F∂m¬ AXns‚ B¥-cnI A\p-`-h-߃ Ah≥ Ft∂ \-jvS-s∏-Sp-Øn-bncp∂p! \mko¿ {hX-ÿ≥ ih-Øm¬ Aip-≤-\mIm≥ ]mSn√ F∂Xv ssZhw hn[n® {]am-W-amWv (kw-Jy. 6:6). F∂m¬ inw-tim-≥ AXp sX‰n®psIm≠v Hcp knwl-Øns‚ Po¿Æn® DS-en¬ (carcass˛-P¥p°-fpsS i-hw) sXm´p F-∂p am{X-a√ A-h≥ B ih-Øns‚ Po¿Æn® DS-en¬ \n∂p In´nb tX≥ Xn-∂p-sIm≠p \S-∂p, AXns‚ ]¶p Xs‚ amXm-]n-Xm°-ƒ-°pw sImSpØp (\ym-bm. 14:5˛9). I√ym-W-ho-´n¬ Xm≥ Hcp-°nb hn-cp-∂p k¬°m-c-

Øn-\n-S-bn¬ Xs‚ Cu hocIY Hcp IS- ¶ - Y - b psS cq]Øn¬ Ah≥ Xs‚ tXmg-∑mtcmSpw (`m-cy-tbmSpw) ]d-™p. ""e÷-bm-b-Xn¬ am\w'' (^nen. 3:19) At\z- j n- ° p∂ kz`mhw! A-hnsS \n∂p Xs∂ inwtims‚ bYm¿∞ ]X\w Bcw-`n-®p. Ah≥ s^enkvXy kv{XoI-fm¬ ]ns∂bpw Xs‚ A-ip-≤n \ne-\n¿Øn. ""ImapIn-bm-b-hƒ Pohn-®n-cn-°-bn¬ Xt∂ NØ-hƒ'' ˛ ""she who lives in habits of pleasure/self indulge is dead while living'' (1

Xnsam. 5:6). ssZh-a-°ƒ XßfpsS hnip-≤n ImØp kq£n°p-hm≥ _m≤y-ÿ-cm-Wv. tX≥, AsX-{X-am{Xw a[p-c-ap-≈Xm-bm-epw, Aip-≤-ÿm-\Øp \n∂m-bm-¬ Bkz-Zn-°p-hm≥ ]mSp≈-X-√; Aip-≤-\mIpw; I¿Ømhp hn´p t]mIp∂ ÿnXn-bn-te-bv-°p AXp \bn-°pw. I¿Øm-hn-t\mSp ]‰n-t®-cp-∂h - \mb {hX-ÿ≥ Ah-\p-ambn GIm-flmhv (One spirit) B-Ip∂p (1 sImcn. 6:17). \nb-am-\pkr-X-a-√mØ imco-cnI _‘ß-fn-¬ G¿s∏-Sp∂h¿ XΩn¬ Hcp tZl-am-bn-Øo-cp-∂-Xn\m¬ (One body) Ah-cn¬ hkn-°p-hm-≥ \n¿∆m-l-an-√msX

ssZhw Ahsc hn´p t]mIp-∂p. GXp Aip≤ Iq´p-sI-´p-I-fn¬ G-¿-s∏-´mepw Aßs\ Xs∂. btlm-h-bpsS A`n-jn-‡\mbncp∂ iu¬ (1 iaq. 26:9) XpS¿®-bmbn ssZh-I-ev]\ ewLn®v kz¥ CjvS-{]-Imcw {]h¿Øn-°p-∂Xp ]Xn-hm-°n-bt- ∏mƒ, ssZhw Ahs\ hn´p-amdn. ssZ-hw X\n°p t_m[n® Hcp ]pcp-js\, Zmho-Zns\, Ah-\p]-I-c-ambn cmP-ÿm-\-tØ°v Xnc-s™-SpØp (1 iaq. 16:14; 13:14; 16:1). ""{InkvXp-hns‚ D]tZ-i-Øn¬ \ne-\n-ev°msX AXn¿ IS∂p t]mIp∂ Hcp-Ø\pw ssZhw C√'' (2 tbml. 9). ssZ-h-tØm-Sp≈ A\p-k-c-Wt°-Sv, ]m]w sNbvXp ssZh-tXPkv (ssZ-hm-flm-hns\) \jvSs∏-Sp-Øn-b-Xn\p tijhpw ssZh-ln-X-Øn\p hn]-co-X-ambn cmP-ÿm-\Øp _ew {]tbm-Kn®p \nev°p-hm-\p≈ {iaw; X\n°p ]Icw ssZhw Xnc-s™SpØ ip{iq-j-Is\ C√m-Xm°p-hm-\p-≈ Bkq-{XnX {ia߃ ˛ C-sXm-s°bmbn-cp∂p iu-en-s‚ hogvNbv°p Imc-Wamb ]m-]ß - ƒ. ssZhw Ahs\ hn´p-t]m-bn, ]s£ Ah≥ Adn-™n-√. (XpScpw)


5

2012 amˬv 29

hn.Fw. tPm¨ tNØ-bv°¬ ssZho-Ihpw

Bflo-I-hpam-b coXn-I-fpsS Hcp DØ-a am-XrIbmbn-cp∂p ^nen-t∏mkn-s‚ IpSpw_w. Ah\v \mep ]p-{Xn-am¿ D≠m-bn-cp-∂p. B ]p{Xn-am-sc-∏‰n ]dbp-∂Xv: ""...R߃ ]pd-s∏´p ssIk-cy-bn¬ FØn... ^nent∏mkv F∂ kphn-ti-j-Is‚ ho´n¬ sN-∂p Ah-t\mSp IqsS ]m¿Øp. Ah\p I\y-Ia - mcpw {]h-Nn-°p-∂hcp-amb \mep ]p{Xn-am¿ D-≠mbn-cp∂p (A.{]. 21:8,9). ^n-ent∏m-kns‚ Cu ]p{Xn-am¿ thZ]p-kvXIw ]d-™Xp sN-bv-Xp. sIws{Ib k`-bnse Uo°-\kv Bbn-cp∂ kv{XobmWv t^_. Ah-sf-∏‰n ]usemkv ]d-bp-∂Xv ""...-]-e¿°pw...-klm-bw sNbvXn-cn-°p∂p'' F∂mWv (tdm-a. 16:2). Ahƒ c-

≠p k`bv°p ip{iq-j-°mcn Bbn-cp∂p F∂v Ncn-{X-Im-c\ - mb bqkn-_kv ]d-bp-∂p-≠v. {Ko°n¬ Hcp kv{Xo \ma-amWv bp\n-b. Ahsf Hcp As∏m-kvXe-sb∂p hnfn-®n-cn-°p-∂p. ""...As{¥m-\n-t°m-kn\pw bp\n-bm-hn\pw hµ\w sNm√p-hn≥; Ah¿ As∏m-kvX-e-∑m-cpsS CS-bn¬ t]¿sIm- ≠ - h - c pw... (tdm- a ¿. 16:7). ^nen-∏nb k`-bnse BfloI t\Xm-°-fm-bn-cp∂p bpshm-Zybpw k¥p-Ibpw... t¢-a¥v apX-emb Fs‚ Iq´p-th-e°mcp-ambn B kv{XoIƒ Ft∂mSp IqsS kphn-ti-j-tLmjW-Øn-¬ t]mcm-Sn-bn-cn-°p∂p.'' F∂mWv ]usemkv ]d™n-cn-°p-∂-Xv (^n-en. 4:2,3). am\y-\mbInbm¿°p tbm-l∂m≥ Fgp-Xnb teJ-\-sØ°p-dn®v Nn¥n-°p-tºmƒ Hcp Imcyw hy‡-am-Wv. Ahƒ A[n-Im-chpw am\y-X-bp-ap≈ Hcp BfloI h\n-X-bm-bn-cp∂p F∂-Xv. ""kXy-Øn¬ kvt\ln°p-∂ am\y-\m-b-In-bm¿°pw a-

°ƒ°pw aq∏-\mb...'' (2 tbml. 1:2) F∂v Fgp-Xn-bn-cn-°p∂Xn¬ \n∂pw am\y-amb ]-Zhnbp≈ kv { Xobm- b n- c p∂p ""\mbnI'' F∂v a\- n-em-°m≥ Ign-bpw. Ahƒ°p e`n® D]-tZi kXy-ßsf kXy-k‘-ambn ImØp-sIm-≈p-hm-\p≈ Npa-Xe Ahsf G¬∏n®n-cp-∂p. Ah-fpsS ho´n¬ IqSn-h∂ k`-bn¬ _lp-am\y ]Zhn D≠m-bn-cp∂p F∂v ""\mbnI'' F∂ ]Zw tZymXn-∏n-°p∂p. ""Hcp-Ø≥ Cu D]-tZ-ihpw sIm≠-√msX \nß-fpsS ASp-°¬ h∂m¬ Ahs\ ho´n¬ ssIs°m-≈-cpXv Ah\v Ipiew ]d-bp-Ibpw AcpXv'' (2 tbml. 1:10). k`-bnse aq∏∑m¿°p km[m-c-W-bmbn sImSp-°p∂ the-bmWv (A.-{]. 20:17, 28˛31) Ahƒ°p k`-bn¬ D≠m-bn-cp-∂-sX∂v CXn¬ \n∂pw A\p-am-\n-°mw. F√m sXfn-hp-Ifpw sh®v ]cn-tim-[n-°p-tºmƒ Hcp A\pam-\-Øn¬ FØn tNcp-hm≥

km[n-°p-∂p. thZ-]p-kvXI - Ø - n¬ t\Xr-XzsØ°pdn®v ]-d-bp∂n-S-sØ√mw ap≥K-W\ ]pcpj-∑m¿°m-Wv. F∂m¬ Xn-cs™-Sp-°-s∏´ h\n-X-Iƒ°p Xß-fpsS ssZh-hnfn \nhr-Ønbm-t°-≠-Xn-\m-h-iy-amb t\Xr-ÿm-\-߃ Hcn-°epw \nckn-®-Xmbn ImWp-∂n-√. C{Xtbsd sXfn-hp-Iƒ thZ-]p-kvXI-Øn¬ \nd™p \n¬s° k`-bn¬ kv{XoIsf \ni-_vZ-cm°n Ccp-Øp-∂Xv ssZ-thm-t±-iØn\v hncp-≤-am-Wv. Ah¿ Bcm-[\ - b - v°mbn IS∂p hcp-∂Xv ""cmP-Iob ]ptcm-lnX h-¿§-sa∂'' kz¿§ob ÿm\-tØm-Sp-IqsS-bm-Wv. F¶n¬ B-cm-[-\-bn¬ DNn-X-amb hm°p-I-fm¬ kvtXm{Xw ]d-bp-∂Xpw {InkvXphns‚ IjvSm-\p-`-h-sØ tZymXn-∏n-°p∂ BfloI KoX-ß-fpsS Cuc-Sn-Iƒ ]mSp-∂Xpw D]tZ-i-Øn\v hntcm-[-sa∂v ]d™v \ntj- [ n- ° m- \ m- I ptam? Cu {InkvXob kzm-X-{¥y-Øn\v ASp°pw Nn´bpw sIm≠p-

h-cp-hm-\mWv ]u-sem-kv {ian®- X v . A√msX... \mw A- d nt™m Adn-bm-sXtbm \Ωƒ Imem-Im-e-ß-fn¬ \S-Øn-bn-´p≈ hymJym-\-߃ h-gn-sX‰n k©-cn-°p-∂pthm F-∂p kwi-bn-°-Ww. ""Ipfn-∏n®v Ipfn-∏n®v sIm®n√'' F∂p ]d-bp-∂Xp-t]mse IqSp-X¬ IqSp-X¬ hymJym\n®v \√ Imcy-߃ \mw hnkva-cn-®pthm F-∂p kwi-bn-°p-∂p. AXn-sem-∂v ktlm-Z-cn-am-cpsS ÿm\w. \ΩpsS k`-I-fn¬ ktlm-Z-cn-am-cpsS ip{iq-j-Iƒ ]cs° AhK-Wn-°-s∏-Sp∂p F∂ bm-Ym¿∞yw \mw hnkva-cn®p Iq-Sm. ssZh-k-`-bnse an≠m-{]m-Wn (Im-gvN-°m-cmbn)Ifmbn hymJym-\n-°p-I-hgn ... As∏m-kvXe-\mb ]usem-kns‚ \n-jv-I¿j-Xsb XpS¿∂v ]u-semkv «olm Dt±-in-®-Xn-ep-]-cn \-ΩpsS ktlm-Zc - n-amsc A-Sn-s®m-Xp°n h®n-cn-°p-∂Xv `q-jW - sam? (Po-h-h-N\ Xe-°p-dn-∏n\v IS(XpScpw) ∏m-Sv).''

D]-I-c-W-kw-Ko-Xhpw Bcm[\bpw ˛ 14 (XpS¿®)

tUm. kÆn Fgp-a‰- q¿ kwKo-tXm-]-I-c-W-ß-fpsS D]-tbmKw As∏mkvXenI Ime-L-´-Øn-\p-ti-j-ap≈ k`bn¬ BZy\q‰m-≠p-I-fn¬ k`-bn¬ kwKo-tXm-]-I-c-W-߃ D]tbm--K n®p XpS- ß n- b n- c p- ∂ n- √ F∂ Ncn{X kXyw hnizm-knI-fn¬ _lp-`q-cn-]-£-Øn∂pw Adn-hp-≈-X-√. BZysØ Ggp \q‰m-≠p-I-fn¬ k`-bn¬ kwKo-tXm-]-I-c-W-߃ D]-tbm-Kn®n-cp-∂n-√. Ae-Ivkm-≠v-dn-b-bnse s¢a‚ v k`-bn¬ kwKotXm-]I - c - W - ß - ƒ D]-tbm-Kn-°p∂-Xns\ A\p-Iq-en-®n-cp-∂p-sh∂v Nne ]WvUn-X∑ - m¿ hmZn-°p∂p. s¢a‚ v Hcp {Ko°p-Im-c-\mb ssZh-im-kv{X-]-WvUn-X-\mbn-cp-∂p. At±lw Ae-Ivkm≠-dnbbnemWv ]Tn-∏n-®n--cp-∂Xv. Dt±iyw F.-Un. 192 apX¬ F.-Un. 215 ¬ At±-l-Øns‚ acWw hsc k`m-kw-_-‘-amb Imcy-ß-fn¬ At±lw \nd-

™p \n∂n-cp-∂p. Xm-sg-∏-d-bp∂ `mK- ß ƒ Ip¿^o- k ns‚ ‘‘Bcm-[-\bv°v kwKo-tXm-]-Ic-W-߃’’F∂ ]pkvX-I-Ønse 125 apX¬ 134 hsc-bp-≈ t]Pp-I-fn¬ \n∂p≈ D≤-c-WnI-fm-Wv. ‘‘B‚n-Izn-‰okv Hm^v Z {InÃy≥ N¿®v ’’F∂ ]pkv X - I Øns‚ cN-bn-Xm-hmb hnJymX Fgp-Øp-Im-c≥ tPm-k^v _nwKvlmw kwi-b-te-i-sat\y ]dbp∂p: “¢a‚ v IqSp-X¬ tbmPn°p-∂Xv s]mXp k`-I-fn¬ D]I-c-W-kw-Ko-X-߃, At±lw ]d-bp-∂-Xmb hoWbpw In∂chpw, D]tbm-K-Øn-ep-≠m-bn-cp∂n√ F∂mWv (B‚n-Izn-‰okv, thmfyw 2 t]Pv 485).’’ F∂m¬ CXp-sIm≠v F√mam-Ip-∂n-√. Nne t{ijvT-cmb ]WvUn--X-∑m¿ A`n-{]m-b-s∏-´ncn-°p-∂Xv Ct∏mƒ ]p\:]cntim-[n®p sIm≠ncn-°p∂ ]pkvX-I-`mKw ]n∂oSv Iq´n-t®¿Ø-XmWv F∂-Xn\pbmsXmcp kwi-b-hp-an√ F∂ ZrV-hn-izmk-Øn-em-Wv... tbmlm≥ Im-kv]¿ kpbvk¿ F∂ 17˛mw \q‰m≠nse {it≤b-\mb em‰n≥ F-

gp-Øp-Im-c≥.... ¢a‚ns‚ FgpØp-I-fn¬ \n∂p NneXv D≤cn-®n-´p-≠v. Ah-bn¬ H∂v Xmsg-∏-dbpw{]Im-c-amWv: ‘hy-¿∞-amb kwKoXw ths≠∂p sh- b v t °- ≠ - X mWv ImcWw A-Xp XS- -ap-≠m-°p-Ibpw a\- ns\ ]e-X-c-Øn¬ kzm[o\n-°p-Ibpw sNøp-∂p. kp-bvk¿’ Xmsg-∏-d-bp∂ Dd® Xocpam--\ - Ø n- e mWv FØn- t ®- c p∂Xv: ‘¢a‚ v kwKo-tXm-]-I-c-Wß-sfbpw Ah-bpsS C∂sØ D]-tbm-K-sØbpw A\p-Iq-en°p∂ H∂pw, Hcp sNdnb Imcyw t]mepw Fgp-Xn-bn-´n-√. AtX, AXn\p hn]-co-X-am-bn-´mWp FgpXn-bn-´p-≈-Xv.’’ “{InkvXob Bcm-[-\-bn¬ D]-I-c-W-kw-Ko-XsØ ]n¥mßp∂ BfmWv {Ia‚ v F∂p ]d-b-W-sa-¶n¬ At±-lsØ kzbw \ntj-[n-°p∂ A-t\Iw {]kvXm-h\ - I - f - n-te°v hen®n-g-bv°msX AXn\p Ign-bpI-bn√”. D]-I-cW kwKo-XsØ A\p-Iq-en-°p-∂-h¿ F.Un. 340 ˛397 Ime-L-´-Øn¬ anem- \ nse _nj- ∏ m- b n- c p∂

Awt{_m-kns‚ t]cv D≤-cn-°mdp-≠v. F∂m¬ Ip¿^okv Cu hnj-bsØ°pdn®v hnim-e-amb ]T\w \SØn-bn-´p≠v. Ip-¿^o-kns‚ ]pkvX-I-Ønse t]Pv 123-- ˛124 `mKØp \n∂p≈ D≤cWn Xmsg-sImSpØn--´p-≈-Xv t\m°p-I. ""R߃ ChnsS Du∂n-∏-dbp-hm≥ B{K-ln-°p-∂Xv, Cu Ah-Im-i-hm-Z-Øn\v ]n≥_-eambn FSpØp ImWn-®n-´p≈ sXfn-hp-I-sfm∂pw \n¿Æm-b-Ia-√, F∂p am{X-a-√, Ah Awt{_mkv GsX--¶nepw hn[-Øn¬ Hcn°epw AXns\ ]cn-N-b-s∏-SpØns°mSpØn-√ F∂p hy‡-am-°p∂ kq-N-\-Iƒ IqsS-bm-Wv.'' hmkvX-h-Øn¬, aIv¢n-t‚m°v B‚ v kvt{SmwKvkv F≥ssk-t¢m-]o-Unb C{]-Imcw ]d-bp-∂p: kwKo-X-sØ-°pdn®v Awt{_m-tkm, t_-kntem, {Intkm-Ãtam Ah¿ Hmtcm-cpØcpw ]e-t∏m-gmbn ]d-™n-´p≈ al-\ob kµ¿`-ß-fn-sem∂pw D]-I-c-W-kw-Ko-X-sØ-°pdn®v Hcp ]cm-a¿ihpw \S-Ønbn´n√’ (hmeyw 6, t]Pv 759, B¿´v ayqkn-°v).’’

kn.- F - ® v . {_¨ At±- l Øns‚ ‘C≥kv{Sp-sa‚¬ ayqknIv’ F∂ IrXn-bn¬ an. Ip¿^o-kns\ D≤--cn-®n-´p-≠v. ho≠pw, an. Ip¿^okv tUm. dn-‰sd D≤-cn-°p∂p: ‘BZysØ {InkvXob IqSn-h-c-hp-I-fn¬ `‡n-]q¿∆-amb ip{iq-j-I-fpsS `mK-ambn ]mSn-bn-cp∂ ]m´p-Iƒ bYm¿∞-Øn¬ Fß-s\bm-bn-cp-∂p ]m-Sn-b-sX∂v \ap°p icn-bmbn Adn-bp-hm≥ Ign-™n-´n-√. F∂n-cp-∂mepw AXp XnI®pw hmbv∏m-´m-bn-cp∂p F∂p a\ n-em-°mw. D]-I-cW-kw-KoXw BZy-sams° H-gnhm-°n-bn-cp-∂p. AXn\p Im-cWw tdma-m°m¿ AXp Xß-fpsS tæO-amb BtLm-j] - c - n-]mSn-Iƒ°p D]-tbm-Kn®p t]m∂p F∂Xpw ]pXn-b-Xmbn h∂ Aan-X-`-‡¿°p PmXob Bcm-[-\sb Hm¿Ωn-∏n-°p-∂-sX¥pw Ak-l-\o-b-am-bn-cp-∂p F∂-Xm-bn-cp∂p’ (tUm. dn‰¿, Ub-d-IvS¿ Hm^v Z kvIqƒ Hm^v ayqknIv, hm ¿tI-tfPv Fgp-Xnb “lnÃdn Hm^v ayq-knIv” t]Pv 144). -(XpScpw)


6

2012 amˬv 29

kXyw ]ªn-t°-j≥kns‚

5% a p X¬ 70 %

5000 N. ASn hn-kvXo¿Æ-Øn¬ AXn-hn-im-e-amb ]pkvX-I-ime

kXy-Iq-Smcw, Xncp-h√ kXyw ]ªn-t°-j≥kns‚ {]h¿Ø-\-߃ XpS¿∂v Rm≥ Gs‰-SpØv \S-Øp-I-bm-Wv. "A£-c-ØneqsS Bflm-°ƒ' F∂ e£y-Øn¬ \n∂pw H´pw hyXn-N-en-°msX ssZh-cm-Py-Øns‚ sI´p-]-Wn-°mbn Cu kZp-Zy-aØn¬ Ft∂m-sSm∏w kl-I-cn-°p-at√m?

hs c

{]nb kplr-tØ,

hn\b-tØmsS

Sathyam Publications Thottabhagom P.O, Thiruvalla - 689 541, Kerala, S. India. Tele/Fax: 0469 - 2619657, 2619209, 2619005 Mobile: 9446026182, 09446513555 E-mail: sales@truthintl.org Website: www.sathyam.org

ss{IkvXh ]pkvXI {]km-[\w temI \ne-hm-c-Øn-se-Øn® kXyw ]ªn-t°j≥-kns‚ H∂mwInS {KŸ-߃s°m∏w temI-sa-ºm-Spap≈ hntZi {]km-[-I-cpsS ]pkvX-I-ßfpw hºn® BZm-b-\n-c-°n¬ ChnsS \n߃°v hmßmw. ss__nƒ kmln-Xy-Øn-t‚bpw hn⁄m-\-Øn-t‚bpw k¿∆-a-WvUehpw Dƒs°m≈p∂ hºn® tiJ-cw.

VIP

_p°v ¢_v AwK-߃°v {]tXyI hne-°n-gnhv

hnhn-[X- c- w ss__n-fp-Iƒ, kn.-Un.-Iƒ, Imk-‰p-Iƒ, ss__nƒ Un£vWd- n, `mjyß - ƒ, Ia‚-dn-Iƒ, hmIyt- _m¿Up-Iƒ, hnhml kΩm-\ß - ƒ, I¿Xr-tai km[-\ß - ƒ, kvtXm{X-ImgvN k©n-Iƒ, hoUntbm Imk-‰p-Iƒ, Ãn°-dp-Iƒ, hyXykvX {KŸ-߃.

h n e °ng n h v

kmw.- kn.- h-S-h\


2012 amˬv 29

7

kphn-tijw

Nmt°m aØmbn {]nb bm{X-°mcm, Xm¶ƒ Ftßm-´mWv t]mIp-∂Xv? Xm¶-fpsS bm{Xbv°v Hcp e£yw Dt≠m? Xm¶ƒ Sn°‰v FSp-Øncn--°p-∂Xv Fhn-tS-bv°mWv? Xm¶ƒ Ib-dn-bn-cn-°p∂ hml\w Xm¶sf Fhn-sS-s°m-s≠-Øn°p-sa-∂-dn-bmtam? Cu hm-l\w e°pw eKm-\p-an-√msX HmSns°m- s ≠- b n- c n- ° pw. X\n°p t_m[n® hgn-IfneqsS-sb-√mw Cu hml\w HmSpw. \nß-f-psS CjvShpw A\n-jvS-hp-sam∂pw Cu hml-\-Øn\v Hcp {]iv\ta-b-√. hgn-tbm-c-°m-gvN-Iƒ I≠v CXn¬ Ccp∂p bm{X sNøp-hm≥ \√ ck-am-sW∂v BZy-sams° tXm∂pw. s_√pw t{_°p-an-√msX Ipgnbpw Ip≠pw t\m°msX AXn-`-b-¶-camb thK-Øn-ep≈ t]m°v ImWptºmƒ \n߃ Du‰w sIm≈pw. Fs‚ anSp-°p-sIm≠v ]-

W-ap-≠m°n, Cu h≠n-bn¬Øt∂ Sn°-s‰-SpØv a‰mcpw Ib-dp-∂-Xn\p apºv N{I-Øn¬ Nhn´n P\m-e-bn¬°qSn Du¿∂n-d-ßn, ap≥ ko‰n¬ Xt∂ Ccn-∏p-d-∏n® Rm≥ a‰m-tc-°mfpw F{Xtbm `mKy-hm\pw anSp-°\pw F∂v Hcp-]t£ \n߃ Nn¥n-s®-∂n-cn-°pw. ]pd-tIm´p Xncn™p t\m°n hmXn-en¬°qSn AI-tØ°p {]th-in-°phm≥ kl-bm-{Xn-I¿ sN-øp∂ D¥pw X≈pw ]c-th-ihpw I≠v \n߃ aµ-kvanXw s]mgn°p- ∂ p- ≠ m- h mw. £a- t bmsS sse\n¬ \n∂v kam-[m-\t- ØmsS hml-\-Øn¬ Ib-dp-hm≥ {ian® GXm\pw t]¿ hml-\Øn¬ Ib-dp-hm≥ km[n-°msX hnS-s∏-´p-t]m-Ip-tºmƒ, \n߃°h-tcmSv ]p—w tXm∂nsb-∂n-cn-°pw. sNfn \nd™ am¿§-Øn-eqsS sh≈ hkv{X[m-cn-I-fmb At\I hgn-t]m°-cpsS apJ-ß-fnepw hkv{Xß-fnepw sNfn sXdn-∏n-®p-sIm≠v AanX thK-Øn¬ ]mbptºmƒ \n߃ ssIa-e¿Øns∏m-´n-®n-cn-°p-∂p-≠m-hmw. Imew Ipd®p Ign-bp-tºmƒ \nß-

fpsS bm{X-bnse X\n-bm-h-¿Ø-\ß - ƒ hnc-kX - t- b-bpw, hnckX thZ- \ - t bbpw krjv S n°pw. \n߃°p bm{X-tbmSp aSp∏p tXm∂pw. AanX thKØn-tem-Sp∂ Cu hml-\-Øn¬ \n∂v c£- s ]- S - W - s a∂v tXm∂pw. hml-\-Øns‚ thKXbpw Iq´p-Im-cpsS \n¿-_-‘hpw, kaq-l-Øn¬ \n߃-°p≈ ÿm\-am-\-ßfpw Hm¿°ptºm-ƒ \n߃°-Xn¬ \n∂pw kzbw c£-s]-Sp-hm≥ Hcn-°epw km[n-°p-I-bn-√. \n߃ ckn® ck-ßfpw a‰p-≈-h-cp-sSta¬ sXdn-∏n® sNfn-If - pw ckt°-Sp-Ifpw ]m]-°qºm-c-ß-fpambn \nß-fpsS lrZ-b-ß-fn¬ ASn-™p-Iq-Sp-tºmƒ N¶p-s]m´p∂ thZ-\-bn-em-bn-cn°pw \n߃. Pohn-X-am-Ip∂ Cu hml-\-Øn¬ \n∂pw Bflm-hnt\bpw tZln-tbbpw th¿s]-SpØn-°-f-™mtem F∂v t]mepw Hcp-]t£ \n߃ Nn¥n°pw. \n߃ \n\-®n-cn-°mØ \mfn¬, C‘\w Xo¿∂v, F≥Pn≥ Ipg-™v, Sb-dp-Iƒ s]m´n Cu hml\w \n¬°pw. ktlm-Zc - m, ktlm-Zco a-\p-

jy PohnXw Hcp bm{X-bm-Ip∂p. Cu hml-\-Øn\v sN∂p \n¬°p- h m≥ ct≠ c≠v e£y-ÿm-\-ßtfbp≈q. H∂pIn¬ \c-I-Øn¬, As√-¶n¬ kz¿§-Øn¬. Cu hml-\w- sN∂p \n¬-°p-∂n-SØp \n∂pw B¿°pw aSßn hcp-hm≥ km[n°p-I-bn-√. \nß-fpsS hml-\Øn\v A\p-h-Zn® ka-bh -- pw, kµ¿`-hpw, ssek-≥kpw s]-¿-an‰pw Xo¿∂n-cn-°p-∂p. GXm≠v Ccp-]Xv h¿j-߃°p apºv Ft∂mSv tNmZn-°s∏´ tNmZy-am-WnXv ""\n߃ Ftßm´m?'' Rm≥ ]d™p ""a\p-jy\v a\- n-em-Ip∂ coXn-bn¬ tNmZn°v; F¶nte DØcw ]d-bp-hm≥ km[n°q'' ktlmZcm \o c£n-°-s∏-´-XmtWm? C∂p \o acn-®m¬ kz¿§-Øn¬ t]mIptam; AtXm \c-I-Øn¬ t]mIptam? ""AXn\v kz¿§hpw \c-I-hpsams° `qan-bn¬Øs∂-bt√? ]W-ap-≈-h-scms° kz¿§-Ønepw ]W-an-√m-Ø-h-scms° \cI-Ønepw'' ""Cu temI-Po-hnXw Ign-™v, AXn\pw A∏p-d-Ømbn, kz¿§hpw \c-Ihpw D-s≠-

SRIDC

h\nXm Iymºv sabv 7 apX¬ Xncp-s\¬then: ssZth-jvS-ambm¬ kuØv Xan-gv\mSv {InkvXy≥ Akw-ªo-kns‚ hm¿jnI h\nXm Iymºv 2012 sabv 7 apX¬ 10 hsc Xncp-s\-¬then Pn√-bnse tIm¿´√mw {InkvXy≥ Iymw]nßv sk‚-dn¬ \S-°pw. hnem. 2:19 B[m-c-am°n ""Fgp-t∂¬°... \ne-hn-fn°... ssZh-k-∂n-[n-bn¬ lr-Z-

bw ]I-cpI'' F∂-XmWv Iymºv Xow. an nkv cXv\m-`mbn cmtP{µ≥ (Xn- c p- h m- c q¿), an-   n- k v tagvkn sU¬^n≥ (t]m-≠n) F∂n-h¿ {]kw-Kn-°pw. bph-P\-ß-fpsS ao‰nw-Kn\v an- nkv {]nkvIn√ kmwIp-amdpw (apwss_), Ip´n-I-fpsS ao‰nw-Kn\v an nkv BjvIv s\-¬-k-Wpw

(Ip-∂q¿) t\XrXzw \ev-Ipw. IqSp-X¬ hnh-c-߃°v an nkv kpIrXw tZh-t\-ks\ kao-]n-t°-≠-Xm-Wv. Contact No. 0750166171. ao‰nwKp- I fpsS A\p- { K- l - Ø n- \ mbn {]m¿∞n-°p-Ibpw IS-∂p-h∂v A\p- { Klw {]m]n- ° pIbpw sNøp-hm-\-t]£n-°p-∂p.

∂v hnip≤ thZ- ] p- k v X Iw (ss_- _ nƒ) ]d- b p- ∂ p. eqs°mkv Fgp-Xnb kphn-tijw 16˛mw A≤ym-b-Øns‚ 19 ap-X-¬ 31 hsc-bp-≈ thZ-`mKw {i-≤n-°p-I. Zcn-{Z-\mb emk¿ kz-¿§-Øn-te°pw [\-hm≥ ]mXm-f-Øn-te°pw ac-Wm-\-¥cw am-‰-s∏´p F∂p tcJ-s∏-Sp-Ønbn-cn-°p-∂p. sbi-ømhv 66:1¬ ]d-bp∂p ""btlmh C{]-Imcw Acp-fn-s®-øp∂p: kz¿§w Fs‚ knwlm-k-\hpw `qan Fs‚ ]mZ-]o-Thpw BIp∂p-. As∏m-kvX-e≥am-cpsS {]hr-ØnI-fpsS ]pkvXIw 7:55-˛56 `mKw hmbn®p t\m°p-I-˛-kvsX-^mt\m-kns‚ ac-W-k-a-bØv Ah≥ ]cn-ip-≤mflmhp \nd-™h-\mbn kz¿§-Øn-te°v D‰p t\m°n F∂v tcJ-s∏-Sp-Øn-bncn-°p-∂p. a‰-t\I thZ-`m-Kßfnepw kz¿§hpw \c-Ihpw Ds≠∂p ImWp-∂p. shfn-∏mSv 20:14Dw t\m°p-I. \n߃ tNmZn-°m-hp∂ Nne tNmZy-ßfpw Ah-bv°p≈ adp-]-Snbpw A-SpØ e°-ß-fn¬ hmbn-°m-hp∂-Xm-Wv. (XpScpw)

Bh-iyap≠v kXyw an\n-kv{So-kns‚ Ihn-bq-cn-ep≈ kvs]jy¬ kvIqfn-te°v Xmsg-∏-d-bp∂ Bfp-Isf Bh-iy-ap≠v. 1. kvs]jy¬ Sot®gvkv ˛ (3) 2. sIb¿ tSt°gvkv ˛ (2) 3. ss{Uthgvkv ˛ (2)

ss__nƒ {]`m-j-W-߃

4. A°u-≠‚ v ˛ (1) 5. tkmjy¬ h¿t°gvkv ˛ (3)

XÆn-tØmSv (]-Ø-\w-Xn-´): ssZh-ln-X-am-bm¬ 2012 G-{]n¬ 26 apX¬ 29 hsc (hym-gw, sh≈n, i\n) XÆntØmSv {_Z-d¨ k`m-lmƒ A¶-W-Øn¬ sh®v Znh-khpw sshIn´v 6.30 apX¬ ss__nƒ {]`m-j-

W-߃ \S-°pw. ssZh-Zm-k∑ - mcmb _n\p kmap-th¬ (Nm-¥pIm-hv), F_n. sI. tPm¿÷v (a√-t»-cn), hn¬k¨ h¿§okv (X-Æn-tØm-Sv), j\p kmap-th¬ (A-Sq¿) F∂n-h¿ {]kw-Kn°pw. {_Z¿ t_m_n Pbnw-kpw

ssh.-Fw.-C.-F-^v. ss__nƒ Iymºv hmf-IØv hmfIw: ssh.-Fw.-C.-F-^v (hS-°≥ hn`m-Kw) {SÃv ss_-_nƒ Iymºv 2012 G{]n¬ 4 _p[≥ apX¬ 7 i\n hsc hmfIw {_Z-d¨ k`m-lm-fn¬ \S-°pw. tPmkv am¶pSn (h-b-\m-Sv), kmap-th¬ _n. tXmakv (Km-kn-bm-

_m-Zv), Ip™p-tamƒ Zm\n-tb¬ (I-f-at»cn) F∂n-h¿ ip{iq-j-Iƒ°v t\XrXzw \evIpw. Iymºns‚ \S-Øn-∏n-\mbn ssZh-a-°ƒ {]m¿∞n-°p-Ibpw ]s¶-Sp-°p-Ibpw sN-ø-Wsa-∂-`y¿∞n-°p-∂p.

Soapw Km\- i p- { iq- j bv°v t\XrXzw \evIpw. Cu kphnti-j-tbm-K-ß-fpsS A\p-{K-lØn-\mbn {]m¿∞n-°p-Ibpw Ip-Spw-_-ambn ]s¶-Sp-°p-Ibpw sN-ø-W-sa∂v k`-bv°p-th≠n kn.-hn. kÆn, ]n.-Pn. Pbnwkv F∂n-h¿ A`y¿∞n-®n-´p-≠v.

6. kv]o®vsXdm-∏nÃv ˛ (1) 7. ^nkn-tbm-sX-dm-∏nÃv ˛ (1) XmXv]-cy-ap-≈-h¿ t^mWn¬ _‘-s∏-SpI.

SATHYAM MINISTRIES Mob: 9447126182

t\m¿Øv ˛C¥ym Akwªn bqØv dn{So‰v sUdm-Uq¨: sUdm-Uq-Wnse s_tY¬ {InkvXy≥ s^t√mjn-∏ns‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ DØ¿{]-tZ-in-sebpw DØ-cm-JWvUn-sebpw {_Z-d¨ k`-Ifn-se bph-P-\-ß-fpsS ktΩf\w 2012 Pq¨ 19 apX¬ 22 h-sc sUdm-Uq-Wnse "lnam-

e- b - ≥ tSm¿®v _nb- t dgv k v ' Iymºv sk‚-dn¬ sh®v \S°pw. k-tlm-Z-c -∑ m-c mb _nt\mbv G-{_-lmw kmap-th¬ (jm¿P), tPm-Wn h¿§okv (apwss_) F∂n-h¿ {]kw-Kn-°pw. tkmf-a≥ Zm-kpw (09760036146), kPn am-Xyq-kpw (0971915233)

Cu k-tΩ-f-\Øns‚ tIm¿Unt\-‰¿am-cm-Wv. IqSp-X¬ hnh-c߃°v: Solomon Das, 26, Kishanpur, Rajpur Road, Rajpur P.O., Dehradun-248009, Uttarakhand.


8

2012 amˬv 29

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

{_Z-d¨ k`m hm¿Ø-Iƒ

tUm. ‰n.C. Cutim \nXyX-bn¬

sNss∂: imco-cn-I-ambn kuJy-an-√msX Nne \mfp-I-fmbn NnIn-’-bn-em-bn-cp∂ kphn. ‰n.-C. Cutim (84) I¿Øm-hn¬ \n{Z-{]m-]n-®p. kwkv°mcw \S-Øn. tUm. ‰n.-C.- Cutim Ipdnb-∂q¿ Xm∂n-bv°¬∏p-d-Øq´v ‰n.-Fw.- Cutim Zº-Xn-If - psS Cf-ba - I - \pw {io. Fw.-C. sN-dn-bms‚ Cfb ktlm-Z-c\pw BWv. 28 h¿j-°mew _olm-dn¬ ]m‰v-\m-bn¬ Xma-kn®p kphn-ti-j-{]-h¿Ø\w sN-bv-Xp. 1987 apX¬ sNss∂-bn¬ Xmw-

_-cØv Xma-kn®v kphn-ti-j{]-h¿Ø\w sNbvXn-cp-∂p. Ata-cn-°, Im\-U, Kƒ^v cmPy߃, knwK-∏q¿, atejy BZn-bmb hntZ-ic - m-Py-߃ IpSpw-_-ambn kµ¿in®v kphn-ti-j-Øn\v km£yw hln-®n-´p-≠v. {InkvXp ho≠pw hcp-∂p,D- X n¿∂ ae- c p- I ƒ hmeyw H∂,v c≠v, am‰-an-√mØ {Inkv X p, {_Z- d ¨ {]ÿm\w temI-sa-ßpw, {]m¿∞-\, k` hnfn-°-s∏-´-h-cpsS Iq´w, a[p-c-Km-b-I-≥ Fw.-C. -sN-dnbm≥ (Po-h-N-cn-{Xw), `qtemIsØ Iogv-ta¬ Xncn-®-h¿, A- ≤ zm- \ - Ø n\v HØ Iq- e n AYhm {]Xn-^ew F-∂n-h Xs‚ CXc IrXn-I-f-t{X. Xs‚ Pohn-X-]-¶mfn {ioaXn en√n Cutim al- X zØn¬ hn{i-an-°p-∂p. a°-ƒ: tUhn- U v , sUbv k n. acp- a °ƒ: jo_m, _nPp. sIm®pa-°ƒ: tPlq,- sP-dpjm.

ÿew k` Bdm-´p-Ipgn: Xncp-h\ - ¥ - ] - pcw Pn√-bnse Bdm-´p-Ipgn F∂ ÿe-Øv Hcp ]pXnb k`m {]h¿Ø\w Bcw-`n-°p-hm≥ ssZhw klm-bn-®p. kphn. Un.-‰n. A∏p tUhnUv 2000 apX¬ 2007 hsc \nc-¥-c-ambn {]h¿Øn- ® - X ns‚ ^eamWnXv. 2008 apX¬ 2010 hsc {_Z¿ Ão^≥k¨ Chn-sS-bp≈ {]h¿Ø-\-߃°v t\-XrXzw \evIn. F∂m¬ At±lw ÿew amdn t]mb-Xp-aqew CXn\v ap≥]v ip{iq-jn® kphn. Un.-‰n. A∏p tUhnUv ho≠pw Chn-sS-bp≈ ip{iq-j-Iƒ°v t\XrXzw sImSp-°p-∂p.

ssZh-Ir-]-bm¬ {]h¿Ø\-߃ A\p-{K-l-I-c-ambn apt∂m´v t]mIp-∂p. F√m Rmb-dm-gvNbpw Bcm-[\ \S-°p∂p. k`-bpsS Bflo-I-amb A\p-{K-lØ - n\pw hcpw-Zn-hk - ߃ IqSp-X-embn Bflm-°ƒ IS-∂p-h-cp-∂-Xn\pw thebpsS A`n-hr-≤n-°mbpw ssZh-P\w {]m¿∞n-°-W-sa∂v ssZh-Zm-kt- \m-sSm∏w ktlmZ-c-∑m-cmb tdm_¿´v cmPv, tbip-Zmkv F∂n-h¿ A`y¿∞n°p-∂p. hnemkw: Brethren Assembly, Arattukuzhi, Koothali P.O., Thiruvananthapuram695505, Kerala. Ph:09789124920, 8943171252, 9539878453.

]pXnb ÿew k` ASp-∏q´n (Xr-»q¿): Zo¿L-\mfp-I-fmbn \S-Ønb kphn-ti-j {]h¿Ø- \ - Ø ns‚ ^e- a m- b n Xr»q¿ Pn√- b nse ASp- ∏ q- ´ nbn¬ Hcp ]pXnb k`m-Iq-Sn-hchv Bcw- ` n- ° p- h m≥ ssZhw klm-bn-®p. Ign™ 11 h¿jambn ChnsS {]h¿Ø\w \S°p-∂p. 2012 P\p-hcn 29 apX¬ I¿Ør-ta-i-tbmsS k`m-tbmKw Bcw-`n-®p. Ct∏mƒ hnizmkn-Iƒ Ipd-hm-Wv. 8 t]¿ I¿Ør-ta-i-bn¬ ]¶p-sIm-≈p-∂p. ]pXp- X mbn ]ecpw IS- ∂ p- h cm≥ B{K-ln-°p-∂p. Cu {]h¿Ø\w aqew At\Iw Bflm-°ƒ ssZh-k-∂n-[n-bn¬ IS-∂p-hc - m≥ ssZh-P\w {]m¿-∞n°-W-sa-∂-t]-£n-°p-∂p. k`bv°p-th≠n, {_Z¿ kmw a-t\ml¿, {_Z¿ tXmakv kmw. hnemkw: F_-t\-k¿ {In-k-v Xy≥ {_Z-d¨ Akw-ªn, ASp-∏q-´n, IWn-∏-øq¿ ]n.-H., Xr»q¿ ˛ 680517.

Adn-bn∏v {InkvXy≥ {_Z- d ¨ N¿®v ]qae (shÃv) Adn-bn°p-∂-Xv, Cu k`-bv°p≈ IØn- S - ] m- S p- I ƒ Zb- h mbn Xmsg sImSp-Øn-cn-°p∂ hnem-k-Øn¬ Ab-®m-epw. CHRISTIAN BRETHREN CHURCH POOMALA (WEST) P.O. POOMALA THRISSUR - 680581

F∂v k`- b v ° p- t h≠n, {_Z¿ sI.- s I. tPmkv, {_Z¿ Sn.-F≥. kmap-th¬, {_Z¿ sI.-hn. ]usem-kv.

{]m¿∞-\bv°v Nme-°pSn: Nme-°pSn {_Z-d¨ k`mw-K-amb {_Z¿ tXm-akv (tPmbn ˛ 56) Xe-t®m-dn¬ ]cp-°ƒ _m[n®v NnIn-’-bnem-bn-cn-°p-∂p. ]cp-°ƒ ImcWw ico-c-Øns‚ CS-Xp-`mKw Xf¿∂ Ah-ÿ-bn-em-Wv. ssZh-a-°-fpsS {]m¿∞\ At]-£n-°p-∂p. _kv X ¿ (O- Ø n- k v K - U v ) : kp-hn-ti-j-I≥ {]tamZv t]mfns‚ kl-[¿ΩnWn t{Kknt]mƒ Ic-fn¬ apg-bm¬ `mcs∏-Sp-∂p. t\-ctØ Hm∏-td-j≥ \S-Øn-bn-cp-s∂-¶nepw ho≠pw ap-g D≠m-Ip-Ibpw Icfns‚ `q-cn-`m-KØpw ]S-¿∂p]n-Sn-®n-cn-°p-∂p. ho≠pw Hm∏td-j\v hnt[-b-bm-Ipw. ssZh-

a-°ƒ Cu ktlm-Zc - n-bpsS kuJy-Øn-\mbn {]m¿∞n-°p-I. Xncp-h-\-¥-]pcw: kphn. A-\ne≥ hml\ A]- I - S - Ø n¬ Xebv°pw Igp-Øn\pw £Xta‰v NnIn-’-bn-em-Wv. C-t∏mƒ `h-\-Øn¬ hn{i-an-°p-∂p. ]q¿Æ kuJyw {]m]n®v XpS¿∂pw I¿Øm-hns‚ the sNøp- ∂ - X n\v ssZh- P - \ - Ø ns‚ {]m¿∞\ £Wn-°p-∂p. _kvX¿ (O- Ø n- k vK- U v): ChnsS ip{iq-j-bn-em-bn-cn-°p∂ {_Z¿ _¿∂-_mkv _mK-ns‚ `mcy hr°-kw-_-‘-amb tcmK-Øm¬ `mc-s∏-Sp-∂p. ]q¿Æ kuJy-Øn-\mbn ssZh-P\- Ø ns‚ {]m¿∞\ A- ` y¿∞n-°p-∂p.

Xn-cp-h√: shÆn°pfw CΩm\p-th¬ {_Z-d¨ k`mw-K-amb ktlm-Zcn tZhIn Ip™p]n-≈ Hcp IÆn\v Xnan-c-tcmK- Ø m¬ {]bm- k - s ∏- S p- ∂ p. lrZ-b-kw-_-‘-amb {]bm-kap-≈-Xn-\m¬ Hm∏-td-j≥ \SØp-hm-≥ km[n-°p-∂n-√. ]q¿Æ ku-Jy-Øn-\mbn ssZ-ha-°ƒ {]m-¿∞n-°p-hm-\-t]£n-°p-∂p. _tdmU: {_Z¿ F≥.-Pn. tPm¨ Xe-bn¬ Hm∏-td-j\v hnt[-b-\mbn Xe-tbm-´n-bn¬ I´-]n-Sn-®n-cp∂ c‡w \o°n. heXp XpS-bn¬ Iºn C´n-cn-°p∂p. Bip-]-{Xn-bn-em-Wv. ssZh-a-°-fpsS {]m¿∞\ kuJyØn-\mbn At]-£n-°p-∂p.

\ncym-X-cmbn ]qs\: ]qs\ hmt\m-hcn {_Z-d¨ k-`mw-Kam-bn-cp-∂ ]n.hn. h- ¿ - § okv (s]m-∂® - ≥˛69) I¿-Ør-k∂ - n[n-bn¬ tN¿-°-s∏-´p. kwkv°mcw \S-Øn. `m-cy: t__n. a°ƒ: _n\p, _m-_p, ªkn. acp-a-Iƒ: tPmb¥. ZpxJn-X-cmb IpSpw-_mw-K-ßsf Hm¿Øv {]m¿-∞n-°p-I. ]Ø-\m-]p-cw: kp{]-kn≤ kphn-ti-j-I≥, thZ- ] Wv Un-X≥, ss__nƒ {KŸ-ßf - psS cN-bn-Xmhv, ss__nƒ tImtfPv A≤ym-]-I≥, {]`m-j-I≥ F∂o \ne-I-fn¬ I¿Ør-ip{iq-j-bn¬ hym]r-X-\m-bn-cp∂ kphn. sI.-hn. tPm¿÷v 2012 am¿®v 23\v I¿Øm-hn¬ \n{Z- { ]m- ] n®p. kwkv I mcw 31\v `h-\-Ønepw ]Ø-\m]pcw {Iu¨ BUn-t‰m-dn-bØnepw ip{iq-j-Iƒ°v tijw ]pXp-h¬ IpSpw-_-°√d-bn¬. `mcy: X¶Ω tPm-¿÷v. a°ƒ: tUm. Gen-bmΩ amXyp, tUm. kqk≥ amXyp, tUm. dt_°m amXyp, tUm. Ãm≥en tPm¿÷v . acp- a °ƒ: tUm. Pbnwkv amXyp, tUm. sekven amXyp, tUm. amXyqkv Um\n-tb¬, tUm. sd\n tPm¿÷v. ZpxJ-Øn-embn-cn-°p∂ IpSpw-_mw-K-ßsf- t bm- ¿ Øv ssZh- P \w {]m¿∞n-°p-I. tImg- t ©cn: sXt°- a e aW°v Fw.-kn. ^nen- t ∏mkv (sIm-®p-Ip™v˛69) \ncym-X-\m-bn. kwkv-°mcw \S-Øn. `mcy: tamfn. a°ƒ: t_m_≥, tdm-_≥, {_n\n, tkm_≥. acp-a°-ƒ: {]n≥kn, Pqen, A-\n¬, tkm-Wn. k¥-]vX-cmb IpSpw-_mw-K-ß-sf-tbm¿Øv {]m¿∞n-°m-\-t]-£n-°p-∂p. sNß-∂q¿: Ißg ap´- Ø m\w tXm∏n¬ ]tc-X-\mb {_Z-¿ Sn.-Fw. aØm-bn-bpsS `mcy Gen-bm-Ω ]n.-kn. (85 ˛ dn´. So®¿) \ncym-X-bm-bn. kw-kv°mc ip{iq-j 30-˛3˛-2012\v sNß-∂q¿ ]p-Ø≥-Im-hv {_Z-d¨ A-

kw-ªn-bpsS B`n-ap-Jy-Øn-¬. a- ° ƒ: tUm. km- e n- ° p- ´ n, ssh-k-Ω, ]tc-X-\m-b s{]m^. sNdn-bm-≥ amXyp. a-cp-a°ƒ: s{]m^. ]n.-Fw. G-{_lmw, tUm. B-\n-bΩ sN-dnbm≥, tPm¿÷v G-{_lmw. ]Ø-\m-]pcw: Ie-™q¿ {_Z- d ¨ Akwªn-bnse F-¬Udpw, F- ≥ .Fw. bp]n kvIqƒ dn´. A≤ym-]-I\pamb a√-¶pg sN°m´v h¿°n kn. tPm¨ (90) \ncym-X\ - m-bn. ip-{iqjIƒ 26˛3˛2012¬ Ie-™q¿ {_Z-d¨ {InkvXy≥ N¿®nepw kwkv°mcw ]mXn-cn-°¬ sk-antØcn-bnepw \-S-Øn. `mcy: Ie- ™ q¿ F≥.- F w. bp]n kvIqƒ dn´. A-≤ym-]nI XSnbq¿ It√mØv ]tc-X-bmb X¶Ω h¿°n. a-°ƒ: kmw sN°m-´,v ^nen∏v hn. tPm-¨k - ¨ - , cmPp hn. tPm¨k¨. a-cp-a°ƒ: A-Uz. joe kmw, t{Kkv ^nen-∏v, Fen-kt- _-Øv amXyp. ZpxJ-Øn-em-bn-cn-°p∂ IpSpw-_mw-K-ß-sf-tbm-¿Øv ssZh-P\w {]m¿∞n-°p-I. agp- ° o¿: ]ºm jpK¿ ^mIv S dn dn´. DtZym-K-ÿ≥ ]≈Øv jo_m-`-h-\n¬ ]n.-Fw. sNdn-bm≥ (Ip-™-®≥ ˛ 91) \ncym-X\m-bn. kwkv°mcw ]m≠-\mSv t\m¿Øv {_Z-d¨ k`m-skan-tØ-cn-bn¬ \S-Øn. `m-cy: ]tc-X-bmb A∂-Ω. a-°-ƒ: X¶-®≥ (sI.-kn. a-Øm-bn), tacn°p´n, sI.-kn. _m-_p, en√n-°p-´n, jmPn sN-dn-bm≥. acp- a - ° ƒ: tamfn- ° p- ´ n, G{_lmw tPmk-^v, h-’Ω - , ]n.-kn. cmPp, tkman. Xr»q¿: Ing-t°-t°m´ {InkvXy≥ {_Z-d¨ k`mw-Ka - m-bn-cp∂ hn.sF. kmap-th¬ (87) \ncym-X-\m-bn. kwkv°m-cw \-SØn. ZpxJØnem-bn-cn-°p-∂h¿°mbn ssZh-a-°ƒ {]m¿∞n-°Ww. samtd\ (a-≤y-{]-tZ-iv): kphn. Xpf-kncmw kpas‚ H∂c hb- p≈ aI≥ A\p-{Kl \ncym-X-\m-bn. sh‚n-te‰-dn¬ IqSn Ir{Xna izmtkm—mkw sImSp-Øp-hc - n-Ib - m-bncp-∂p. ZpxJn-X-cmb amXm-]nXm-°s - fbpw ktlm-Zc - ß - s - fbpw Hm¿Øv {]m¿∞n-°p-I.


9

2012 amˬv 29

w y j m `

k¶o¿Ø\w 28 tUm. kn.-hn. -hS-h\

]›m-Øew. Zmho-Zns‚ Hcp k¶o¿Ø-\amsW∂v io¿j-I-Øn¬ ImWp-∂p F¶nepw CXv Fgp-Xnb kµ¿`w hy‡-a-√. an°-hmdpw 27˛mw k¶o¿Ø\Øns‚ kµ¿`w Xs∂ Bbn-cn°mw. AKm-[-K¿Ø-Øn-te°v XmWp-t]m-Ip∂ Zb-\obamb A\p-`-h-Øn¬ ZmhoZv Ign-°p∂ Hcp {]m¿∞-\-bmbn CXns\ hnNm-cn-°mw. F∂m¬ B hn]-Øns‚ L´-Øn¬ ]md-bmb btlmh-bn-¶te°p am{Xw t\m°n hnfn-®-t]-£n-°p-∂p. ASn-b-¥c klm-b-Øn-\m-bp≈ {]m¿∞\ (hm. 1˛2); Zp„s‚ Hmlcn (hm. 3˛5); {]m¿∞\ tI´-Xn\v \µn-I-tc-‰¬ (hm. 6˛8); apgp k`-bv°p-th≠n Ign-°p∂ {]m¿∞\ (hm. 9) F∂n-ßs\ k¶o¿Ø-\sØ hn`-Pn-°mw. hm. 1 ""btlm-th, Rm≥ \ns∂ hnfn-®-t]-£n-°p∂p; ..... BImXncn°p-hm≥ Xs∂.'' Fs‚ ]md-bmb ssZh-ta, \ns∂ Rm≥ hnfn-®-t]-£n-°p∂p (k¶o. 18:2) Zp„-∑mcpw AIrXyw sNøp∂-hcpw Xs∂ hen-®p-sIm-≠p-t]m-tb-°ptam F∂v Ah≥ `b-s∏-Sp-I-bm-Wv. AXn¬ \n∂p c£s∏-Sp-hm≥ a‰m-cnepw B{i-bn-°msX ssZh-Øn¬ am{Xw k¶o¿Ø-\-°m-c≥ B{i-bn-°p-∂p. ssZhw au\-am-bn-cn-°-cptX F∂mWv {]m¿∞-\. bYm¿∞ `‡≥ {]m¿∞\ sIm≠p am{Xw Xr]vXn-s∏-Sp-∂n√; Ah≥ {]m¿∞-\bv°v adp-]Snbpw {]Xo-£n-°p-∂p. ssZhw {]m¿∞-\bv°v adp-]Sn Xcm-Xn-cn-°p-tºmƒ ho≠pw-ho≠pw At]-£n-°p-∂p. {]m¿∞\ tIƒ°p∂ Hcp ssZhw \ap°v \„-s∏-Sp∂ Ahÿ ih-°p-gn-bn¬ arX-∑m-tcm-sSm∏w Ign-bp-∂-Xn-s\-°mƒ `bm-\-IamWv. Zmho-Zns‚ 2 At]-£-Iƒ Ch-bmWv: (1) an≠m-Xn-cn-°-cptX; hmZn-°-Wta (hm. 1); (2) Fs‚ At]£ tIƒ°-Wta (hm. 2) Ipgn F∂-Xn\v D]-tbm-Kn-®n-cn-°p∂ F{_mb ]Zw t_m¿ F∂m-Wv. A¿∞w Ipgn® InW¿ As√-¶n¬ Bg-ap≈ ÿew, Ip≠d. ih-°p-gn-b√ (sb-i. 38:18). hnh. Ipgn (D-ev]. 37:19˛29; ]pd. 21:33˛34; 1 iaq. 13:6; k¶o. 7:15; bnsc. 38:6˛13; skJ. 9:11; XpS-ßnbh); Ip≠d (D-ev]. 40:15; 41:14; ]pd. 12:29; bnsc. 37:16); InW¿ (2 cmPm. 18:31; kZr. 5:15; k`m. 12:6; sbi. 36:16; bnsc. 2:13; Bh. 6:11; 1 iaq. 19:22; 2 iaq. 3:26; 23:15˛16; 1 Zn\. 11:17˛18; 2 Zn\. 26:10; s\sl. 9:25). ]m]-I-c-amb Ah-ÿ-sb-°p-dn®pw (40:2; sbi. 51:1), ac-W-mh-ÿsb°p-dn®pw (28:1; 30:3; 88:4, 6; 143:7; kZr. 1:12; 28:17; sbi. 14:15˛19; 24:22; 38:18; sbsl. 26:20; 31:14, 16; 32:18, 24-˛30) Ipgn F∂v ]d™n-´p≠v. Hcn-°epw AXv ih-°pgn, ih-°-√d, \c-Iw F∂nßs\ ]cn-`m-js∏SpØnbn´n√. hm. 2 ""Rm≥ Fs‚ ssIIsf hnip-≤m-¥¿a-µn-c-Øn-te-°p-b¿Øn \nt∂mSp \nehnfn°ptºmƒ Fs‚ bmN-\-bpsS i_vZw tIƒ°-W-ta.'' hnip-≤m-¥¿a-µncw F∂-Xn\v D]-tbm-Kn-®n-cn°p∂ F{_mb ]Zw ‘sU_n¿’ F∂m-Wv, A¿∞w A¥¿a-µncw F∂v 14 XhW. AXn-hn-ip-≤ÿ-eØv ssZhw kwkm-cn-°p∂ CSw F∂mIp∂p A¿Yw (hm. 2; 1 cmPm. 6:5, 16, 19˛23, 31; 7:49; 8:6˛8; 2 Zn\. 3:16; 4:20; 5:7˛9; H. t\m. A. {]. 7:38; tdma. 3:2; F{_m. 5:12; 1 ]s{Xm. 4:11). CXv ChnsS D]tbm-Kn-®n-cn-°p-∂-Xn-\m¬ ssZhm-ebw ]Wn Xo¿∂n-cp∂p F∂v A¿∞-an-√, ImcWw kam-K-a-\Iq-Sm-c-Ønepw AXn-hn-ip≤ÿew D≠m-bn-cp∂p (]p-d. 26:33˛34; F{_m. 9:3, 8). bmN-\-bpsS i–w. \ni-_vZ-amb {]m¿∞-\bv°v _mens‚ {]hm-N-I-∑m-cpsS {]m¿∞-\-sb°mƒ i–-ap-≠v. hnip-≤m-¥¿a-µn-c-Øn-te°v ssIIsf Db¿Øp-tºmƒ, bmN-I-sc-t∏mse \mw Ic-ßsf \o´p-I-bm-Wv. hnip-≤m-¥¿a-µncw F∂p ]d-bp-∂Xv {InkvXp hkn-°p∂ kz¿§-amWv. AhnsS \n∂pw \ΩpsS {]m¿∞-\bv°v Ah≥ DØ-c-a-cp-fp-∂p. hm. 3 ""ZpjvS-∑m-tcmSpw AIrXyw sNøp-∂-h-tcmSpw IqsS ..... F¶nepw Ah-cpsS lrZ-bØn¬ ZpjvSX D≠v.'' hSw-hen a’-c-Øn¬ Pbn-°p-∂-h≥ tXmev°p-∂-hsc hen-®p-sIm≠p t]mIp∂ Nn{X-amWv ChnsS hywKn-∏n-°p-∂-Xv. Zp„-∑mcpsSbpw AIrXyw sNøp-∂-hcpsSbpw ]m\-]m{Xw AIr-Xy-Øn¬ \nd™p Ihn-bp-∂p. FÆ-t]mse arZp-hmb hm°p-sIm≠v kmØm≥ Bflm°sf Xs‚ cmPy-Øn-te°v hen-®p-sIm-≠pt]m-Ip-∂p. Zmho-Zns‚ 4 At]-£-Iƒ {i≤n-°pI: (1) Zp„-∑m-tcmSp IqsS Fs∂ hen®p sIm≠p t]mI-cp-tX. Zp„-∑m-tcmSpIqsS Fs∂bpw in£n-°-cptX F∂v A£-cm¿Yw (hm. 3˛4); (2) Ah-cpsS {]hrØnIƒ°p X°-hÆw Ah¿°p sImSp-°-Wta; (3) Ah-cpsS ssII-fpsS {]hr-Øn-Iƒ°v HØ-hÆw Ah¿°p {]Xn-^ew sImSp°-Wta (hm. 4); (4) Ah¿°p X°-{]-Xn-^ew sImSp-°-Wta (hm. 4) hm. 4 ""Ah-cpsS {Inbbv°p X°-h-Æhpw ..... Ah¿°p X°-Xmb {]Xn-^ew sImSp-°-Wta.'' ssZhw ]m]n°v Ahs‚ thX\w sImSp-°p-I-Xs∂ sNøpw. ssZhw \oXn-am≥ F∂v Xncph-N\w shfn-s∏-Sp-Øp-∂p. AXp-sIm≠v ]m]nsb Ahs‚ AIr-Xy-Øn\v X°-hÆw in£n°pw. “an{k-bo-ay¿ bn{km-tb-ense B¨Ip-´n-Isf h[n-®p. ssZhw an{k-bo-ay-cpsS ISn-™qens\ F√mw kwl-cn-®p. A_o-ta-e°v KnsZ-tbms‚ Fgp-]Xp ]p{X-∑msc Hcp ]md-ta¬ sh®v sIm∂p (\ym-bm. 9:5). Hcp kv{Xo Hcp I√p-sIm≠v A_o-ta-se-°ns\ sIm∂p (\ym-bm. 9:53). Blm_v \mt_m-Øns‚ ap¥n-cn-tØm´w tamln-®p, ^ew F¥mbn? (1 cmPm. 21:19; 2 cmPm. 9:24˛26). Cu k¶o¿Ø-\- `mK-Øv Zmho-Zn-t\m-Sp≈ _‘-Øn¬ ssZh-Øn¬ \n∂p≈ 7 \∑-Iƒ: (1) Ah≥ Fs‚ {]m¿∞\ tI´p (hm. 6); (2) Ah≥ Fs‚ _e-am-Ip∂p (hm. 7, 8); (3) Fs‚ ]cnN (hm. 7); (4) Fs‚- k-lmbw (hm. 7); (5) Fs‚ c£ (hm. 9); (6) Fs‚ A\p-{Klw (hm. 9); (7) Fs‚ Blmchpw Xmßpw (hm. 9)

hm. 5 ""btlm-h-bpsS {]hr-Øn-I-sfbpw Ahs‚ ssIth-esbbpw Ah¿ hnth-Nn-°m-bvI-sIm≠v Ah≥ Ahsc ]WnbmsX CSn-®p-I-f-bpw.'' ssZh-Øns‚ {]hr-Øn-Iƒ Cu {]]©-Øn¬ \nd™p \nev°p∂p F¶nepw At\-I¿ AXv {Kln°p-∂n-√. Ah≥ Ahsc ]Tn-∏n-°m≥ XmWn-dßn hcp-∂p, ]t£ ]ecpw ]Tn-°p-hm≥ a\- p-h-bv°p-∂n-√. AXp-sIm≠v B¿°pw ]Wn-bp-hm≥ Ign-bm-X-hÆw Ah≥ Ahsc CSn-®pI-f-bpw. A\p-k-cn-°p-∂-h¿°v A\p-{K-lhpw adpØv a’-cn-°p∂-h¿°v \mi-hp-amWv Xncp-h-N\w Iev]n-°p-∂-Xv. hm. 6˛9 Tn^eZ ZeYvÅmO‹ÀZMe:mÀ£ *Zr òmrV Te?M:XhmD @QvK" n:ÀfUfwhÏhå ååååå *ZmU nSTf?®h ònÏwh" *ZmU Z^fwHnSå hm. 6-˛9 ""btlmh hmgvØ-s∏-´-h-\m-Is´; Ah≥ Fs‚ bmN\-I-fpsS i_vZw tI´n-cn-°p-∂p. ..... Ahsc tabn®p Ft∂°pw Ahsc hln-°-W-ta.'' ssZh-Øn\v A¿∏n-°p∂ 3 hn[ kvXpXnIƒ: (1) btlmh hmgvØ-s∏-´-h≥ (hm. 6); (2) Fs‚ lrZbw D√-kn-°p∂p (hm. 7); (3) Rm≥ ]mt´msS Ahs\ kvXpXn°pw (hm. 7) ssZhw Xs‚ {]m¿∞\m i–w tI´-Xp-sIm-≠v Zmho-Zv ssZhsØ hmgvØp-∂p. ssZhw Zmho-Zns‚ _ehpw ]cn-N-bp-amIp∂p (k-¶o. 20:6). btlmh Zmho-Zn\v _e-am-bn-cp-s∂-¶n¬ \ap°pw Aßs\ Xs∂. ZmhoZv ssZh-Øn-em-{i-bn-®-Xn-\m¬ klm-bhpw e`n-®p. AXp-sIm≠v lrZ-b-Øn¬ D√m-khpw ]mt´msS ssZhsØ kvXpXn-°p-hm-\p≈ t{]c-Wbpw e`n-°p∂p. Zmho-Zn\p am{X-a√ Xs‚ P\-Øns‚ _ehpw btlm-h-bmWv. Xs‚ A`n-jn-‡-\mb Zmho-Zn\v Hcp c£m-Zp¿K-ambn ssZhw {]h¿Øn-°p-∂p. ssZhw Xs‚ P\-amb bn{km-tb-ens\ c£n®v Xs‚ Ah-Im-isØ A\p-{K-ln-°-W-sa∂pw Ahsc tabn®v Ahsc (tXm-fn¬) hln-°-W-sa∂pw {]m¿∞n-°p∂p (1 cmPm. 8:51, 52 ImWp-I). C∂pw \ΩpsS c£m-Zp¿§w I¿Øm-hm-Wv. Ah≥ c£ kºm-Zn-®n-cn-°p-∂p. Ah-\n¬ \n∂v \mw AXv {]m]n-°p-∂p. Ahs\ {]`p-hmbpw c£n-Xm-hmbpw Db¿Ønb ]nXm-hns\ (A. {]. 5:31). \ap°v kvXpXn°mw, Bcm-[n-°mw. P\sØ c£n®v A\p-{K-ln-°-Wta (Bh. 9:29; 1 cmPm. 8:51, 53) F∂v ZmhoZv {]m¿∞n-°p-∂p. \ap-°p-th≠n am{X-a-√, apgp-k-`bv°pw th≠n \mw {]m¿∞n-t°-≠-h-cm-Wv. bn{km-tb-¬ k` ssZh-Øn-t‚-Xmbn-cp∂p; Ahs‚ Ah-Im-i-am-bn-cp-∂p. hnizm-kn-I-fmb \mw C∂v {InkvXp-hns‚ P\hpw Ah-Im-in-I-fp-am-Wv (Kem. 3:29; 4:7; Fs^. 1:11). CS-b-s\-t∏mse Ahsc tabn-°p-Ibpw Ic-ßfn¬ hln-°p-Ibpw sNøWw F∂p {]m¿∞n-®p-sIm≠v Cu k¶o¿Ø\w kam-]n-°p∂p (sb-i. 40:11; sbsl. 34:11˛16, F∂o `mK-߃ ImWp-I).


10

2012 amˬv 29

F¨v.F. Ab¬sskUnsâ

shfn∏mSp ]pkvXI hymJym\w˛57 shfn∏mSv 17:1˛18 {InkvXp temIØnte°p h∂t∏mƒ, ]gb\nbaØn¬ IqSn shfns∏´ncp∂ ssZhnI kXy߃ Adn-™n-cp∂-bnSßsfmgnsI as‰√mbnSßfpw A[¿ΩØns‚ a¿ΩØm¬ \nb{¥nXambncp∂p. BZna {InkvXym\nIƒ kphntijw `qanbpsS A‰ßtfmfw {]N-cn∏n°p∂ {]bXv\Øn¬ G¿s∏´t∏mƒ Ah¿ t]m-bnS-sØms°bpw Cu am-¿Ωn-Ia-XsØ Hcp cq]Øn¬ As√¶n-¬ thsdmcp cq]Øn¬ A`n-ap-JoIcn®ncp∂p. \Kcsa∂ \ne-bn¬ _m_ntem¨ Hcp Hm¿-Ωbmbn am{Xw ti-jns®-¶n-epw Ah-fpsS a¿Ωw acn®n√. \K-chpw Bebhpw \-in-∏n-®-t∏m-ƒ alm]ptcm-lnX≥ Ipsd I-¿Ωn-Is - fbpw, hnip≤]m{X-ß-sfbpw hn{Klßsfbpw-sIm-≠v s]¿-§tamknte°p IS∂p. AhnsS k¿∏Øns‚ AS- b m- f w ad™ncn°p∂ ⁄m- \ - Ø n- s ‚ kmZriyambn {]XnjvTn®p. AhnsS \n∂pw IS¬IS∂v C-‰enbnte°p {]thin®p F‰vdqkvI≥ kaXeØn¬ Xmakambn. AhnsS Cu ]pcmX-\-a-

Xw "F‰vdqkvI≥ a¿Ωw' F∂t]cn¬ thcq∂n]S¿∂p. {I-taW _m_ntemWnb aX-Øns‚ Xeÿm\ambn tdmw XocpIbpw sNbvXp. a’ytZ-h-\mb ZmtKms‚ _lpam\m¿∞w a’yØns‚ XebpsS BIrXnbp≈ Hcp Xe∏mhv apJy ]ptcmlnX≥ [cn®ncp∂p. bn{kmtbens‚ i{Xp°fmb s^enkvXycpsSbnSbn¬ hf-¿∂p h∂ XΩqkp a¿Ω-Øn-s‚ as‰mcp cq]ambncp∂p C-Xv. tdman¬ ÿm]n°s∏´ a-lm]ptcmlnXs‚ Xe∏m- h n¬ "Pontifex Maximus' F∂v B teJ\w sNbvXncp∂p. tdmanse henb IpSpw_ßfn¬ \n∂p≈ sNdp∏°msct∏mse Pqenbkv kokdpw Hcp I¿-Ωnbmbncp∂p. Ah≥ cmPy-Øns‚ Xeh\mbt∏mƒ Ah≥ "Pontifex Maximus' Bbn Xncs™Sp°s∏´p. k`bpsS Xeh\pw PmXnIfpsS alm]ptcmlnX\p-ambncp∂ tIm¨Ã‚nbs‚ Imew hsc tdmam N{Ih¿Ønam¿°p Cu ÿm\t∏cp≠mbncp∂p. ]n∂oSp Cu ÿm\t∏cv tdmanse _nj∏pam¿°p \¬In C∂v t]m∏n\v B ÿm\t∏cp≠v. CXp

ssltd-©n\v CXv \∑-bpsS... (1˛mw t]Pn¬ \n∂pw XpS¿®)

hnhÀ¯I³: tPmÀÖv Ipcy³, Umfkv

_m_n-tem¨

shfnhm°p∂Xv t]m∏p ao≥]nSpØ°mc\mb ]s{Xm-kns‚ ]n≥Kmanb√ _m-_n-temWy-a¿ΩØns‚ t\cn´p≈ ]n≥KmanbmsW∂mWv. Ah-≥ a’ytZhs‚ Zmk\pw hn-{K-lmcm[nIfmb Ahs‚ ap-≥Km-anIsft∏mse ao-≥]n-Sp-Ø-°m-cs‚ tamXnchpamWv [-cn®n-cn°p∂Xv. k`mNcn{XØns‚ BZy \q‰m≠pIfn¬ A[¿- Ω - Ø ns‚ a¿Ωw hfsc Xzcn-XK-Xnbn¬ {]h¿Øn®p. {In-kvXp-k` F∂t]cn¬ _m_ntem\y ]cnNbßfpw ]Tn-∏n-°-ep-Ifpw XpS¿∂p. Xn-cpsh-gp-Øp-Ifnse kXy-ßsf tIm-´n°-f™n´p {InkvXob A\p-jvTm\ßsf∂t]cn¬ hn{K-lm-cm-[\ P\Ønt∑¬ A-Snt®-¬]n®p. kphntijØns‚ ÿm-\Øp PmXob XXzkwlnXIƒ ÿm\w ]nSn®p. bqtdm∏n¬ ]Xn\mdmw \q‰m≠n¬ \-ho-IcW{]ÿm\w DSseSpØv H-cf-hn¬ hnSpXep-≠mIp-∂-Xp-hsc GItZiw Bbncw h-¿-jßtfmfw Cu {]ÿm\w hf¿-∂p-sIm≠ncp∂p. ""hnip≤∑mcpsS c‡hpw tbiphns‚ km£nIfpsS c-

‡hpw IpSn®p kv{Xo a-Ø-bmbncn°p∂Xpw tbml∂m≥ I≠v AXy¥w B›cys∏´p'' (sh-fn. 17:6). Xm≥ Dƒs∏´ncp∂ Xeapdbnse al-Xz-am-¿∂ -{]ÿm\w thiyamcpsSbpw tæ—XIfpsSbpw amXm-hmbn-Øo¿∂v ssZhØns‚ hnip-≤-∑m-cpsS c‡w IpSn°p∂Xp I--≠mWv tbml∂m≥ B›cy-s∏-´Xv. Cu Z¿i\Øns‚ bmYm-¿∞yw ]oT\ImeØp≈ AhfpsS c‡-s®mcn®nens‚ Ncn{XØn\p km£yw h- l n- ° p∂p. F∂m¬ `mhnbn¬ C-Xnt\°mƒ A¤pXIcamb Imcy߃ \S°m≥ t]m-Ip-∂-Xmbn ZqX≥ ImWn°p∂p. Cu A≤ymbØns‚ tijn°p∂ hmIyßfnse Imcy߃ tdmans‚ Ign™ Ime-Ncn-{X-Øn¬ D≠mbn´n√mØXmWv. kss`Iy {]-ÿm-\sØ-°pdn®p≈ km≤yXIƒ \mw tI´p-sIm≠ncn-°p∂p. t{]m-´-Âp k`Isf√mw tbmPn®v H-cp henb {]ÿm-\ambn-Øo-¿-∂v ItØmen°m k`bp-am-bn ssI tIm¿Øp]nSn®v t]m-Ip-∂-Xv Hcp \√ Imcy-am-sW-∂p ]-ecpw A-`n{]m-bs - ∏-Sp-∂p-≠v. A-ßs - \bp≈ Hcp alm-k`bv°v tem-

ChnsS ÿm]n- X - a m- I p∂ ÿew k`- I ƒ°mbn k`mlm-fp-Ifpw ivaim-\-ß-fp-sams° \n¿Ωn-t°≠ apJy NpaX-ebpw kphn-ti-j-I-∑m¿°p Xs∂- b m- W v . ]ecpw hfsc XymKw kln-®mWv ]e k`mlmƒ \n¿Ωm-Whpw \n¿∆-ln®-Xv. F∂m¬ Cu ASpØ kabw Nne k`m-lm-fp-I-fpsS \n¿ΩmWw {[pX-K-Xn-bn-em-bXv \ΩpsS at≤y-bp≈ Nne DZmc-a-Xn-I-fp-sS Iq´mb {]h¿Ø\-^-e-am-bm-Wv. a®n-πm-hnse k`m-lmƒ \n¿ΩmW Nne-hns‚ knwl-`m-Khpw jm¿P _n-

eo-thgvkv {_Z-d¨ Akwªn \evIn-b-Xn-\m¬ ssZh-P-\-Øn\v thKw k`m-lmƒ e`n-®p. Ct∏mƒ CSp-°n, h≠n-s∏-cn-bm¿, hmg-hc XpS-ßnb k`m-lmƒ \n¿Ωm- W - Ø ns‚ apJy- a mb Nne-hpw \nI-Øp-hm≥ jm¿P {_Z-d¨ Akw-ªn-bnse DØc-hm-Zn-Ø-s∏´ Bfmb ktlm. AeIvkv kmap-th-ens\ ssZhw D]-tbm-Kn-®-Xn-\m¬ ssZ-hsØ kvXpXn-°p-∂p. jm¿Pmbnse a‰p Nne ktlm-Z-c-∑mcpw CXns‚ ]nºn¬ {]h¿Øn®n-´p-≠v. Ct∏mƒ Cu k`m-lmfp-Iƒ ssZh-P-\-Øn\v B-izm-

IsØ Io-gS-°m-\mIpw F-∂mWv ]dbp∂Xv. F∂m¬ C-ßs\ D≠mIp∂ Hcp a-lm-k` {InkvXp icocw B-Ip-I-bn√ F∂p \mw Hm-¿-Øn-cn-°W - w. c£n°s∏-´h - c - pw c£n-°-s∏-SmØhcpw tN¿∂v _m_n-temWnset∏mse h-en-sbmcp kwLS-\bm-bn-cn°pw AXv. {In-kvXphns‚ icocw c-£n-°-s∏´v Bflkv\m\Øm¬ {Ink-vXphn¬ H∂m- ° - s ∏´h- s c- s °m≠p cq]o-Ir-X-amWv. a\p-jy-\n¿ΩnXamb ]nf¿∏pIfp-sS a≤yØnepw {InkvXp k` H-∂mbnØs∂ \nesIm≈pw. ]pdsabp≈ sFIyX \√Xm-sW¶nepw kXysØ _-en-I-gn®mWXp sNøp∂sX¶n¬ A-\p{Klw D≠mIpIbn√. (XpScpw)

Hmkvt{S-enb {_Z-d¨ ^manen tIm¨{^≥kv dmhv k ¨ (Hm- k v t {S- e n- b ): ssZh-ln-X-am-bm¬ {InkvXy≥ {_Z-d¨ Akw-ªo-kns‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ Cu h¿jsØ Hmkvt{S-en-b≥ {_Z-d¨ IpSpw_-kw-Kaw 2012 G{]n¬ 19 apX¬ 22 hsc dmhvk¨ hnt√-

Pn¬ \S-°pw. ""hnP-b-I-c-amb IpSpw-_-Po-hnXw'' F∂-XmWv tIm¨{^≥kv Xow. ssZh-Zmk-∑m-cmb tPm¨ Ipcy≥ (C¥y), Chm≥ enUn¬ (Hm-kvt{S-en-b), cmP≥ h¿§okv (Hmkvt{S-en-b) F∂n-h¿ ktΩ-f-

Ip´-ae I¨h≥j≥ {_Z¿ AeIvkv kmap-th¬ DZvLm-S\w \n¿∆-ln-°p∂p

tPm¿÷v Ipcy≥

Ip´- a e (Xn- c p- h - \ - ¥ - ] p- c w): Ip´ae {_Z-d¨ k`-bpsS B`n-ap-Jy-Øn¬ I≠≥Xn´ PwKvj-\n¬ sh®v 2012 am¿®v 30 apX¬ G{]n¬ 1 hsc F√m Znh-khpw sshIn´v 6.30 \v kphn-ti-j-tbm-K-߃ \S-°pw. {_Z¿ Nm≠- ∏ n≈ ^nen∏v (tIm-´-bw), {_Z¿ sI.-hn. h-¿§okv (Xn-cp-h-\-¥-]p-cw), {_Z¿ hn. cmtPjv Ipam¿ (Ip-´-a-e)

Contact No: 9496889209, 9633816555.

kambn ka¿∏n-°s∏Sp-I-bmWv. CSp°n k`m-lm-fns‚ kvtXm-{X-ip-{iqj G{]n¬ 2 \v \S-∂p. h≠n-s∏-cn-bm¿ k`mlm-fns‚ ka¿-∏W-ip-{iq-j G{]n¬ 5\pw \S-Ø-s∏-Sp∂p. IqSmsX cmP-Ip-am-cn, s\Sp¶-≠w, hf-tIm-Sv, Gd-º-Sw (Nn∂m¿) XpS- ß nb ÿe- ß -

fnepw k`m-lm-fp-Iƒ°m-bp≈ ]cn- { i- a - ß ƒ \S- ∂ p- h - c p- ∂ p. ssZh-P-\-Øns‚ {i≤-tb-dnb {]m-¿-∞-\bpw Iq´m-bva-bpsS he-¶-chpw ssltd-©n¬ C-\nbpw ssZh-\maw Db¿Ø-s∏-Spw. Cu henb thebv°pw \√ DZy-a-߃°pw Poh-h-N-\-Øn-s‚ `mhp-I-߃.

F∂n-h¿ ssZh-hN\w ip{iq-jn-°pw. "{InkvXy≥ thmbvkv' Km\- ß ƒ Be- ] n- ° pw. Cu tbmK-ß-fpsS A\p-{K-l-Øn\mbn {]m¿∞n-°p-Ibpw ]s¶Sp-°p-Ibpw sNø-W-sa∂v F¬U¿am-cmb {_Z-¿ AK-Ãn≥ ]n., tkma≥ F≥. F∂n-h¿ Adn-bn-®p.

\-Øn¬ {]kw-Kn-°pw. Cu IpSpw-_-k-tΩ-f-\-Øns‚ A\p{K-l-Øn-\mbn {]m¿∞n-°m-\t]-£n-°p-∂p.

I¨h≥j≥ Ad-bv°∏ - Sn: ssZh-ln-Xa - m-bm¬ Ad-bv°-∏Sn {_Z-d¨ k`m-lm-fn\v ap≥hiw Xøm-dm°p∂ ]¥-en¬ h®v 2012 G{]n¬ 18 apX¬ 22 hsc kphnti-j-{]-kw-Khpw kwKoX ip{iq-jbpw \S-°pw. F√m Znhkhpw ssh-In´v 6.30 apX¬ Bcw- ` n- ° p∂ I¨h≥j- \ n¬ kphn- t ij {]kw- K - I - c mb tPm¨ ]n. tXm-akv (F-d-WmIp-fw), Nm≠-∏n-≈ ^nen∏v F∂o I¿Ør Zm-k-∑m¿ ssZhh-N\w ip{iq-jn-°pw. Cu Znhk-ß-fn¬ ]I¬ `h-\-k-µ¿i\hpw ]c-ky-th-e-bpw \S-°pw. 21 i\n cmhnse 9.30 apX¬ ss__nƒ ¢m v D≠m-bn-cn°pw. ssZh-P-\-Øn-s‚ {i≤tb-dnb {]m¿∞-\-bpw kl-Ic-Whpw Cu tbmK-ß-fpsS A\p-{K-l-Øn-\mbn A-`y-¿∞n°p-∂p. k`-bv°p-th≠n {_Z¿ s\¬k¨ F. Mob: 9847959865.


11

2012 amˬv 29

B{^n°bnse ]pXnb {]h¿Ø\w kphn-ti-j-I-¿ ]oUn-∏n°-s∏´p amehn (B-{^n-°): Ign™ Nne \mfp-I-fmbn B{‘m-{]-tZinse hnknb\Kcw F∂ ÿeØv I¿Øm-hns‚ the sNbvXp-sIm-≠n-cp∂ kphn. ]n. B\-µ-P-b-_m_p B{^n-°-bn¬ amehn F∂ ÿeØv Hcp ]pXnb {]h¿Ø\w Bcw-`n°p-hm≥ B{K-ln-°p-∂p. Ign™ A©v h¿j-ambn Cu hnj- b - Ø n- \ mbn {]m¿∞n®p.

ame-hn-bn¬ Ct∏mƒ Cw•-≠n-¬ \n∂p≈ kphn. tPm-\m-^m-≥ \yqsh¬ {]h¿Øn-°p-∂p-≠v. ame-hn-bn-te°v IS-∂p-t]mIp-∂-Xn\v C\nbpw Nne Imcy߃ IqSn {Iao-I-cn-t°-≠-Xmbn-´p-≠v. Ahn-SpsØ h¿°v s]¿an-‰v, hnk, hnam-\-Sn-°-‰p-Iƒ, hmS-I-®n-e-hp-Iƒ, Ip´n-I-fpsS ]T-\-Nn-e-hv, bm{Xm-Nn-e-hp-Iƒ, saUn-°¬ C≥jp-d≥kv XpS-

ßn-bh C\nbpw e`n-°W - w. ssZh-a° - f - psS {]m¿∞-\bpw k-lI-c-Whpw Bh-iy-s∏-´n-´p-≠v. IqSp-X¬ hnh-c-߃°v: P. Ananda Jaya Babu, Fort Gospel Hall, 20-6-5, Ananda Peta Road, Lanka Veedhi, Vizianagaram 535002, Andhra Pradesh, India. E-mail: ajh2002@rediff.com or fortgospelhall@yahoo.com. Ph: 918922275440, 919440886627.

Cc-hn-t]-cq-cn¬ ss__nƒ ]T-\-¢m v Cc-hn-t]-cq¿: ssZh-ln-X-am-bm¬ s]cp- º m- h q¿ tKmkv ] ¬ s{Sbn- \ nwKv sk‚- d n- s ‚bpw (GTC) Cc-hn-t]-cq¿ {_Z-d¨ k`-bp-sSbpw kwbp-‡m-`n-apJy-Øn¬ Hcp amksØ ss__nƒ ]T\ ¢m v 2012 G{]n¬ 8 Rmb¿ apX¬ sabv 6 Rm-

b¿ hsc Cc-hn-t]-cq¿ {_Z-d¨ k`m-lm-fn¬ \S-°pw. thZ-im-kv{X-Ønse ]Øv {][m\ hnj-b-߃°v ]pdta injy-Xzw, Bcm-[-\, hnhn[ ]pkvXI ]T-\-߃, Zpcp-]-tZi-J-WvU\w apX-em-b hnj-bØn¬ {]K-¤-cmb ssZh-Zm-k-

∑m¿ ¢m p-Iƒ FSp-°pw. 15 apX¬ 50 hb- p-h-sc-bp≈ ktlm-Z-c-∑m¿°v Xma-k-ku-Icyw D≠v. ktlm-Z-cn-am¿ Day Scholars Bbn ]s¶-Sp-°mw. am[yaw ae-bmfw. ]T\w ]q¿Ønbm-°p-∂-h¿°v k¿´n^n-°‰v e`n-°pw.

kvtXm{X-Øn\pw {]m¿∞-\-bv°pw Ipdp-h≥]mSn (]m-e-°m-Sv): ssZh- I r- ] - b m¬ ]me- ° mSv ssh.-Fw.-C.-F^v bqWn-‰ns‚ kphn-tij Iymºv A´-∏mSn taJ- e - b nse Ipdp- h ≥]mSn {_Z-d¨ Akw-ªn-bpsS B`n-ap-Jy-Øn¬ s^{_p-hcn 27 apX¬ 29 hsc \S-∂p. kphnti-j-I-∑mcpw ktlm-Z-c-∑mcpw Dƒs∏sS 25˛Hmfw t]¿ Iymºn¬ ]s¶-Sp-Øp. sshIp-t∂cw kphn-ti-j-tbm-KØn¬ ssZh-Zm-k∑ - m-cmb sI.]n. lcn-Zm-kv, kn.-]n. tPm^n

F∂n-h¿ ssZh-h-N\w kwkmcn-®p. Cu tbmK-߃ apJm-¥cw At\-I¿ ssZh-h-N\w tI-ƒ°p-Ibpw Nne¿ c£n-°-s∏-SpIbpw sNbvXp. c£n-°-s∏-´h¿ Cu k`- b psS Aw- K - ß fmbnØocp-hm\pw hcpw Znh-kßfn¬ At\-I¿ ssZh-k-∂n[n-bn¬ IS∂p hcp-∂-Xn\pw Cu k`-bpsS AXn-cp-Iƒ hn-ime-am-Ip-∂-Xn\pw ssZh-P-\-Øns‚ {]m¿∞\ £Wn-°p∂p. Chn- s S- b p≈ {]h¿Ø- \ -

[\n-I-bmb Hcp kv{XobpsS... {]nb ktlm-Z-cn-am-tc, \-ΩpsS `h-\w, Pohn-Xw, {]h¿ØnIƒ F√mw F- ß - s \- b p≠v ? H∂p ]cn-tim-[n-°p-hm≥ Cu iqt\w-Imcn \-tΩmSv B-lzm\w sNøp-∂p. {]-hm-N-I≥ hn´n-√. {]hm-N-I-in-jy-\n¬ \n-∂pw Ah¿°v F-√mw Ds≠-¶n-epw a°fn√ F∂ hkvXpX {Kln® {]hm-N-I≥ ho≠pw A-hsf hnfn°p-∂p. `-hy-X-tbmsS Ahƒ ho≠pw hm-Xn-ev°¬ h∂p \nev°p-∂p. ap-J-hpc IqSmsX {]hm-N-I≥ Ah-tfmSv ""hcp∂ B≠n¬ Cu k-a-b-am-Ip-tºmƒ \o Hcp aIs\ ......'' F∂p ]d-™-t∏m-ƒ A-hƒ ]d-bp∂ hm°p-Iƒ {i-t≤-b-am-Ip-∂p. ""ssZh-]p-cp-j-\mb Fs‚ bPam-\t\''! F-{X henb Xmgva! [\n-I-bm-b-hƒ! ssZh-]p-cp-j\v Xma-kw Hcp-°n-s°m-Sp-°p-∂hƒ! {]hm-N-I-\mWv AhnsS "ASn-b≥' F∂p ]d-tb-≠-Xv. Ah-fpsS Ir]-bn-emWv G-enim A-hnsS Xma-kn-°p-∂-Xv. F{X \√ am-Xr-I. ""hnip-≤-\mb ssZh-]p-cp-js‚'' apºn¬ A-hƒ F{X-am{Xw Xmgva-tbm-

sS-bmWv kw-km-cn®Xv. A{_lm-an-t\mSpw kmdm-tbmSpw ZqX-≥ ]d™ hm°p-Iƒ t]mse- b m- b n- c p∂p {]hm- N - I s‚ hm°p-Iƒ. Im-c-Ww Ah-fpsS `¿-Ømhp hr≤-\m-Ip-∂p. a°fp- ≠ m- I p- h m- \ p- ≈ Bi- s bms° \jvS-am-bn-cn-°p-∂p. AXpsIm-≠mWv ""ASn-b-t\mSp t`mjvIp ]d-b-cptX''- -F∂v Ahƒ ]d-™-Xv. F∂m¬ {]hm-N-I≥ ]-d™-Xp-t]mse Hcp aIs\ e`n--®-t∏mƒ Ah¿ F{X kt¥mjn®p ImWpw! XpS¿∂p≈ IY-sbm∂pw hnh-cn-°p-∂n-√. {]nb ktlm-Z-cn-am-sc, \-ΩpsS IpSpw-_-Po-hn-XsØ H∂p ]cn-tim-[n-°p-hm≥ CS-bm-Is - ´. henb hoSpw Imdpw kºØpw Hs° e`n-°p-tºmƒ \ΩpsS lrZbw \nK-fn-°m-dpt≠m? km[p-°-tfm-Sp≈ \ΩpsS a-t\m-`mhw Fß-s\-bp≠v? ssZ-h-a-°sf `h-\-Øn¬ kzoI-cn-®p k¬°-cn-°p-hm≥ \mw Im-Wn-°p∂ at\m-`mhw Fß-s\-bp-≈Xv? [\n-I-tc-bpw, D∂-X-∑m-tcbpw, Xß-tfm-sSm∏w ÿm-\-am-

sØ- t bm¿Øpw Iymºns‚ kpK-a-amb \S-Øn-∏n-s\-tbm¿Øpw Bflm¿∞-ambn {]m¿∞n® F√mhtcmSpw R-߃°p≈ \µn Adn-bn-°p-∂p. {_Z¿ Znt\iv Ipam¿ Fw. IpSpw--_-ambn ChnsS I¿Øm-hns‚ the-bn¬ Bbn-cn-°p-∂p. XpS¿∂pw \nß-fpsS hn-e-tbdnb {]m¿∞-\bpw k-l-Ic - Whpw {]Xo-£n-°p-∂p. ssh.Fw.-C.-F^ - v. ]me-°mSv bqWn‰n-\p-th≠n (tPm. sk-{I-´-dn) tPmk^v eqs°mkv ]n.

(2˛mw t]Pn¬ \n∂pw XpS¿®) \-ß-fp≈htc-bpw am-{Xw kzoI-cn-°b - pw, km[p-°t- f-bpw, Zcn{Z-tc-bpw, hnebpw \n-e-bp-an-√mØ-ht- cbpw Ah-KW - n®p X-≈pIbpw sNøp∂ a-t\m-`m-ha - m-Ip∂pshm? ssZh-a-°-sf, ssZ-hZm-k-∑msc Xcw-Xn-cn-®p- Im-Wp∂ ""]£m-t`-Z-ap-≈'' at\m-`mh-am-Ip-∂pshm? {]nbsc, F-{X [\-ap-≠m-bm-epw, {]`m-h-ßf - p≠m-bm-epw, \-ΩpsS kuay-X, Xmgva, hn\-bw, e÷m-io-ew, hnim-el - r-Zbw F∂n-hb - m-bn-cn°s´ \ΩpsS Ae-¶m-cw. \-ΩpsS km£y-Po-hnXw a‰p-≈h - sc BI¿jn- ° - Ø - ° - X m- b n- c n- ° s´! {InkvXp \ap°p ImWn-®pX∂ amXrI AXm-bn-cp-∂p-hs√m. \ap-°-X-\p-I-cn°mw. {]nb-ap-≈-h -sc, \ne-\ n-¬°p∂ km-£yw ]pe¿Øn Pohn-°phm≥ \ap°p {ian-°mw. \-ΩpsS a-°ƒ°pw, ]n≥X-e-ap-d-Iƒ°pw Hm¿°-Ø-°-hn-[-Ønepw, A-\p-k-cn®v A\p-I-cn-°Ø-°h - n-[Ø - nepap≈ amXrIm Po-hn-Xw \bn-°p-hm≥ \ap-°p’m-ln-°mw. Cu teJ\w AXn\p klm-b-ambn Xocs´!

t_¨]qcv (shÃv _wKmƒ): 2012 am¿®v 15\v Cu {Kma-Øn¬ {]h¿Ø-\-Øn-\mbn IS-∂p-h∂ tKmkv]¬ Sow AwK-߃ kphn-tij hntcm-[n-If - m¬ ]o-Un∏n-°-s∏-´p. A\-¥cw t]m-eokv IS-∂p-hcn-I-bpw Sow Aw-Kßsf AdÃv sNbvXp tÃj\n-te°v sIm≠p-t]m-Ip-Ibpw sNbvXp. ASpØ Znhkw tImS-Xn-bn¬ lmP-cm°n Nne ktlm-Z-c-∑m¿ Ahsc Pmay-Ønen-d-°m≥ {ian-s®-¶nepw _m¿ Iu¨kn-ens‚ kacw aqew C-

Xp-h-scbpw Pmayw A\p-h-Zn-®n´n-√. kacw 31 hsc \o≠p-t]mIp-sa-∂-Xn-\m¬ AdÃv sNøs∏-´-h¿ Ct∏mgpw Pbn-en¬ Xs∂-bm-Wv. Ah¿ Pbn-en-ep-≈h-tcmSpw kphn-tijw ]¶p-shbv°p-∂p. ktlm-Z-c-∑m¿°v A\p-Iq-e-amb hn[n D≠m-Ip-∂Xn\pw Pbn¬ tamNn-X-cm-Ip-∂Xn\pw Ah¿ I¿Øm- h ns‚ the-bn¬ XpS¿∂pw ipjvIm-¥ntbmsS {]h¿Øn-°p-∂-Xn-\pw ssZh-P-\-Øns‚ B-flm¿-∞amb {]m¿∞\ £Wn-°p-∂p.

kphn-ti-j-tbmKw sImS-¶c: ssZh-ln-X-am-bm¬ sImS-¶c {_Z-d¨ k`m-lmƒ {Ku≠n¬ 2012 G{]n¬ 13 apX¬ 15 hsc kphn-ti-j-tbmK- ß ƒ \S°pw. Znh- k hpw sshIn´v 6.30 \v Bcw-`n-°p∂ tbmK-ß-fn¬ ssZh-Zm-k-∑mcmb ssh. t__n (Xn-cp-h-\-

¥- ] p- c w), Sn.- ] n. I\- I - c mPv (_m- e - c m- a - ] p- c w) F∂n- h ¿ ssZh- h - N \w ip{iq- j n- ° pw. Cu tbmK-ß-fpsS A\p-{K-lØn-\mbn {]m¿∞n-°p-Ibpw ]s¶-Sp-°p-Ibpw sNø-W-sa-∂`y¿∞n-°p-∂p.

kphn-ti-j{- ]-h¿Ø\w cmin-]pcw (X-an-gv\m-Sv): ssZhIr-]-bm¬ Chn-sS-bp≈ {]h¿-Ø\ - ß - ƒ A\p-{K-lI - c - a - mbn apt∂m´v s]mbvs°m-≠n-cn-°p∂p. {]h¿Ø-\-Øns‚ ^e-ambn ]pXp-Xmbn hnizm-kn-Iƒ Iq´m-bva-bn¬ h∂p-sIm-≠n-cn°p-∂p. Ct∏mƒ 23 t]¿ I¿Ør-ta-i-bn¬ ]s¶-Sp-°p-∂p≠v. s^{_p-hcn 16, 17 Xob-XnI-fn¬ cmin-]pcw SuWnepw ]cn-kc {]tZ-i-ß-fnepw \S-Ønb Hu´v do®v t{]m{Km-ap-Iƒ h≥hn-P-b-am-bn-cp-∂p. ssZh-ln-X-am-bm¬ cmin-]pcw {_Z- d ¨ Akw- ª n- b psS B`n-ap-Jy-Øn¬ G{]n¬ 16, 17 Xob-Xn-I-fn¬ Im°-]m-fbw hnt√Ppw ]cn-kc {]tZ-i-ßfpw tI{µo-I-cn®v `h-\-k-µ¿i\w,

kphn-tij {]Xn-I-fpsS hnXc-Ww, ]c-ky-tbm-Kw, kmbm”-tbm-K-߃ F∂nh \S-Øphm≥ B{K-ln-°p-∂p. 2011 s^{_p-hcnbn¬ "ioe-\m-bn-°≥s]´n' F∂ ÿeØv ]pXpXmbn Bcw- ` n® {]h¿Ø- \ sØbpw I¿Ømhv A\p-{K-ln®p. ssZh-a-°ƒ IqSp-X-embn IS∂p hcp-∂-Xn\pw Hcp k`mlmƒ ]Wn-bp-∂-Xn\pw R-߃ B{K-ln®v {]m¿∞n-°p-∂p. Cu {]h¿Ø-\-ßsf Hm¿Øv XpS¿∂pw {]m¿∞n-°p-Ibpw kl-I-cn-°p-Ibpw sNø-W-sa∂v ssZh-\m-a-Øn¬ Hm¿Ωn-∏n°p-∂p. IqSp-X¬ hnh-c-߃°v : kphn. ic- h - W ≥ sI. Mob: +919042064135, Email: ebenezerbrethren@gmail.com

{KŸ-]c - n-Nbw {KŸ-Im-c≥: Nmt°m aØmbn (lq-è)

Xm¶ƒ Ftßm´m? I¿Øm-hmb tbip-{In-kvXp-hn¬IqSn am\h-Pm-Xnbv°v e`y-am-bn-cn-°p∂ c£m-am¿§sØ-°p-dn®v Adn-bmsX \nXy-amb \c-IØn- t e°v bm{X- s N- ø p- ∂ - h bv ° v c£mam¿§w efn-X-ambn Im´n-s°m-Sp-°p∂ DØa- { K- Ÿ w. hnizm- k n- I ƒ°pw ip{iqjI∑m¿°pw Hcpt]mse kphn-ti-j-tLm-j-W-Øn¬ {]tbm-P\-{]-Z-am-Wv. thZ-]p-kvX-I-Ønse ASn-ÿm\ D]-tZ-i-߃ hfsc hy‡-ambn {]Xn-]m-Zn-®n-cn-°p-∂p. Bflm-°sf t\Sp∂-Xn\pw hnip-≤-Po-hnXw \bn-°p-∂-Xn\pw Gsd am¿§-\n¿t±i-߃ {]Xn-]m-Zn-®n-´p-≠v. {_Z¿ tXmakv aØmbn Fgp-Xnb ""Xncp-sh-gp-Øn¬ kv{XoI-fpsS ÿm\w ˛ ip{iq-j-Iƒ'' F∂ sNdp-]pkvXIw (Book let) Ct∏mƒ e`yam-Wv. Xmev]-cy-ap-≈h¿ Bro. Thomas Mathai, Eattical, Noorommavu P.O., Anicadu - 689 589, Pathanamthitta Dist, Kerala F∂ hnem-k-Øn¬ _‘-s∏-SpI. Ph: 0469-2685543, 9446754007.


12

2012 amˬv 29

JEEVA VACHANAM

REGISTERED Reg. No. 2893/86/M7 Posted On 14 th & 29 th every month at

RMS Thiruvalla

Fortnightly

J E E VA VA C H A N A M SATHYAM MINISTRIES THOTTABHAGOM P.O., THIRUVALLA-689 541, KERALA(S) INDIA Tele/Fax 0469-2619209, 2619005, 2619657 Mobile: 9447126182, 9446026182

""\ns‚ hN\w Fs‚ Imen\v Zo]hpw Fs‚ ]mXbv°v {]Im-ihpw BIp∂p'' (k¶o¿Ø\w 119:105)

"`mc-X-am-Xmhv ' Nn{Xw hnI-emw-K¿°mbn ka¿∏n®p

Xncp-h-√: temI-{]-ikvX Ihbn-{Xnbpw Nn{X-Im-cn-bp-amb temW Ãm\ns‚ G‰hpw ]p-

Xnb Nn{X-amb "`mc-X-am-Xmhv' F∂ Nn{Xw Ihn- b q- c n¬ {]h¿Øn- ° p∂ hnI- e mw- K -

cpsS ]p\-c-[n-hm-k-tI-{µ-amb kXy-\n-tI-X≥ PÃn≥kv tlman\v ka¿∏n-®p. kXyw {SÃv sNb-¿am≥ tUm. kn.-hn. hS-h\ A≤y-£X hln-® ktΩ-f\-Øn¬ temW Ãm≥ Nn{Xw A\m-—m-Z\w sNbvXp. _nj∏v Koh¿Kokv am¿ Xntam-Øn-tbmkv A\p-{Kl {]`m-jWw \SØn. dh. kÆn G{_-lmw, A®≥Ip™v Ce-¥q¿, jmPn h¿Ko-kv, dh. kn.-]n. tam\mbn, dh. tPmkv sF°-c-∏Sn, tacn-°p´n hS-h\ F∂n-h¿ Biw-k-Iƒ t\¿∂p kwkm-cn-®p.

{InkvXy≥ t{SUv Atkm-kn-tb-j≥ C¥y-bn¬ {]h¿Ø-\w- B-cw-`n®p tUm. _m_p. sI. h¿§okv (sN-b¿am≥), tUm. kn.-hn. hS-h\ (P-\. sk{I-´-dn) Xncp-h-√: {InkvXy≥ t{SUv Atkm-kn-tb-j≥, C¥y-bn¬ {]h¿-Ø-\w Bcw-`n-®p. temIsØ-ºm-Sp-ap≈ ss{I-kvXh {KŸ- ß - f psS {]km- [ - I hym]mc hnX-cW cwKsØ XzcnX hf¿®-bmWv Cu A-tkm-kntb-j≥ e£y-an-Sp-∂-Xv. DØa {InkvXob {]kn-≤o-I-c-W߃ \m\m-Xp-d-bn¬-s∏-´ BfpI-fpsS Pohn-XsØ kzm-[o-\n°p-I-sb-∂-XmWv C-Xn¬-°qSn Dt±-in-°p-∂-Xv. ss{I-kv-Xh {KŸ-߃°pw a-‰v Dev∏-∂-ß-ƒ°pw hn]Wn I-s≠-Øp-∂-Xnep-]-cn, ]pkvXI {]-km-[-I-¿°pw hnev]-\-°m¿-°pw hnX-cW-°m¿°pw CS-bn-ep≈ klI-c-Whpw Iq´m-bva-bpw ]cnt]m-jn-∏n®v ssZh-cm-Py-Øns‚ kaqe hf¿® ssI-h-cn-°p-IbmWv {InkvXy≥ t{S-Uv Atkm-kn-tb-js‚ {]h-¿-Ø\ e£yw. C¥y-bn¬ BZy-am-bmWv Atkm-kn-tb-js‚ imJ cq]w sIm≈p-∂-Xv. `mc-X-Ønse \nc-h[n {]apJ ss{IkvXh ]pkvX-I-{]-km-[-I-cpw Fgp-

ssltd-©n¬ kphn-tij ktµ-i-bm{X

ssltd-©nse kphn-ti-jI - ∑ - m¿ kphn-tij ktµ-ib - m-{X-bn¬

CSp°n: ssltd-©nse apgp-h≥ kphn- t i- j - I - ∑ m- c p- s Sbpw kwbp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ A©v L´-ß-fmbn CSp°n Pn√-bpsS hnhn[ taJ-e-Iƒ Xncn®v kphn-tij ktµ-ib - m-{X F∂-t]cn¬ ]c-ky-tbmK ]cn-]m-Sn-Iƒ \S-Øs - ∏-Sp-∂p. H∂mw L´w am¿®v 5˛mw XobXn Ipafn, ]ocptaSv, hmK-a¨ taJ-e-I-fnepw c≠mw L´w am¿®v 12,13 Xob-

Xn-I-fn¬ BeSn, am´p-°-´, I´∏-\, CSp°n taJ-e-I-fnepw \SØ-s∏-´p. aq∂mw L´w sIm®d, s\Sp-¶-≠w, apcn-°m-t»cn taJe- I - f nepw, \mepw A©pw L´w aq∂m¿, adbq¿, ASnamen taJ-e-I-fnepw \S-Ø-s∏Spw. ssZh- P \w {]m¿∞n- ® mepw. IqSp-X¬ hnh-c-߃°v _‘-s∏-Sp-I. hn.-Fw. t]mƒ cmP-°m-Sv. t^m¨: 9446224941.

_n.-_n.Sn.-sF. kph-\o¿ {]kn-≤o-Ic - n®p

tUm. _m_p. sI. h¿§okv (sN-b¿am≥)

tUm. kn.-hn. hS-h\ (P-\. sk{I-´-dn)

Øp-Imcpw CXns‚ AwK-ß-fmWv. Pqsse-bn¬ Ata-cn-°-bnse A‰vem‚-bn¬ \S-°p∂ temI ]pkvX-I-ta-f-bn¬ C¥y≥ {]Xn-\n-[n-Iƒ ]s¶-Sp°pw. Cu ktΩ-f-\-Øn¬ C¥y≥ Nm]v‰dns‚ ktΩ-f-\hpw {Iao-I-cn-®n-´p-≠v. Xncp-h√ - b - n¬ h®p \S∂ ao‰nw-Kn¬ {InkvXy≥ t{SUv Atkm-kn-tb-js‚ C¥y-bnse `mc- h m- l n- I - s f Xncs™SpØp. tUm. _m_p. sI. h¿§okv (sN-b¿am≥), tUm. kn.hn. hS-h\ (P-\. sk{I-´-dn) F∂n-h¿s°m∏w sshkv sN-b-¿am-∑m-cmbn tPmWn sI.-sP.,

dh. Binjv tam -kv, dh. amWn Nmt°m, tUm. amXyp h¿Ko-kv, {InÃ-^¿ tdm_¿´vkv, dh. amXyp Um\n-tb¬ F∂n-hcpw tPmbn‚ v sk{I-´-dn-am-cmbn dh. kÆn G{_-lmw, A-®≥Ip™v Ce-¥q¿, Nm-¿-en G{_lmw F∂n-hcpw I-Ω-‰n AwK-ß-fmbn kn.-]n. tam\m-bn, ssPPp tPmk-^v, CΩm-\p-th¬ {]`p B¿., ^nen∏v tkm-f-a≥, knÿ. adnkm amXyp, sP. Hmt_Zv P_-Ip-am¿, kmap-th¬ _m_p F∂n- h cpw sXcs™-Sp-°-s∏-´p.

ssh.-Fw.-C.-F-^v. Sow {]h¿Ø\w NWvUo-KUv: ssh.-Fw.-C.-F^ns‚ B`n- a p- J y- Ø n¬ \S°p∂ kphn-ti-j -{]-h¿Ø\w ]©m-_n¬ ]ptcm-K-an-®p-sIm≠n-cn-°p-∂p. 2012 s^{_p-hcn, am¿®v, G{]n¬ amk-ß-fn¬ bYm-{Iaw ^kn¬°, ^ntdmUv]q¿, _m‰n‚m F∂n-hn-S-ß-

E-mail: office@truthintl.org web site: www.truthintl.org Toll free # 1-800-425-1211

fn-emWv {]h¿Ø\w tI{µo-Icn- ® n- c n- ° p- ∂ - X v . ^kn¬°bnse {]h¿Ø\w A\p-{K-lI-c-ambn \S∂p. ^ntdm-Uv]q¿, _m‰n‚m F∂o ÿe-ß-fnse {]h¿Ø-\-sØbpw Sow AwKß-sfbpw Hm¿Øv ssZh-P\w XpS¿∂pw {]m¿∞n-°-Ww.

bvs - °m-≠n-cn-°p∂ Cu ÿm]\sØ XpS¿∂pw I¿Ømhv A-\p-{K-ln-°p-∂-Xn-\pw X∑qew At\Iw Bflm-°ƒ ssZh-k-∂n-[n-bn¬ BZm-b-s∏Sp-∂-Xn-\pw ssZh-P\w {]m-¿∞n-°-W-sa-∂-t]-£n-°p-∂p. IqSp-X¬ hnh-c-߃°v: PwXmc (Pm¿J-WvUv): I-gn™ Im¬ \q‰m-≠n¬ A[n-Iambn ssZhoI ip{iq-j-bv°mbn bph-P-\-ßsf ]cn-io-en-∏n°p∂ _wKmƒ ss__nƒ s{Sbn-\nwKv C≥Ãn-Syq´v (_n._n.-Sn.-sF.) kph-\o¿ {]kn-≤oI-cn-®p. "ssZhoI hniz-kvX-XbpsS Ccp-]-Øn-A©v h¿j߃' F∂-XmWv Xow. A-t\I {]Xn-k-‘n-I-fpsS \Sp-hnepw ]X-dmsX apt∂m´v s]m-

a[pc ayqknIv s^Ãv ˛ 2012 a[pc: a[pc "lm∏n sae-Un'bpsS B`n-ap-Jy-Øn¬ ayqknIv s^Ãv \S-Ø-s∏-Sp-∂p. ss_]m-kv tdmUn-ep≈ ss__nƒ `h-\n¬ 2012 G{]n¬ 8\v sshIn´v 6.30\v \S-Ø-s∏-Sp∂ kwKo-X-]-cn-]m-Sn-bn¬ {]i-kvXcmb ]m´p-Im¿ Xan-gv, ae-bm-fw, lnµn, sXep-¶v, Cw•ojv ]m´p-

Ifpw \nc-h[n ]pXnb Km\-ßfpw Be-]n-°pw. {]tNm-Z-\-Ic-amb A\p-`h km£y-߃, kvIn‰v, ktµiw F∂n-hbpw D≠m-bn-cn-°pw. {]th-i\w kuP\yw. IqSp-X¬ hnh-c-߃°v ss__nƒ `h-\p-ambn _‘s∏-Sp-I. t^m¨: 9443278292

BBTI, Jamtara, Ph: 06433222485. Mob: 09431130895, 09334393081. Email: bbtijamtara@gmail.com Website: www.bbtijamtara.com

ss__nƒ ]T\Iymºv s_tcJm \K¿ (B-{‘m-{]tZ- i v ) : {]Imiw Pn√- b nse s_-tcJm \K-dn-ep≈ s_-tcJm {InkvXy≥ Akw-ªn-bn¬ 2012 sabv 15 apX¬ 17 hsc ss_-_n- ƒ ]T\Iymºv \S°pw. ssZh-Zm-k∑ - m-cmb ]n. hn¬-k-¨ Km-cp (hn-P-b-hm-U), Fkv. t{]am-\-µ≥ Kmcp (Kp≠q¿) F-∂n-h¿ ¢m p-Iƒ FSp-°pw. Xmev]-cy-ap-≈-h¿ IqSpX¬ hn-hc - ß - ƒ - ° - v Fw. tPm¨ tPm- k - ^ ns\ kao- ] n- t °≠XmWv. Ph: 09441996277. Cu thZ-]-T-\ ¢m- p-I-fn¬ {]m-¿∞-\t- bm-sS ]-s¶-Sp-°p-hm≥ A`y¿∞n-°p-∂p.

Printed, Published and Owned by C.V. Vadavana, Sathyam Publications, Tiruvalla, Printed at Mangalam Offset Press. Published at Sathyam Publications, Tiruvalla. Editor: C.V. Vadavana.

Jeevavachanam  

jeevavachanam_march2012

Jeevavachanam  

jeevavachanam_march2012

Advertisement