Page 1

20 sk]v‰w-_¿ 2012

]pkvXIw 20

ssh.-Fw.-C.-F^ - v. P\-d¬ Iymºv

"Znhy-kz-`m-h-Øn\v Iq´m-fn-I-fm-Ip-hn≥'... {_Z¿ tPmkv am¶pSn ktµiw \¬Ip∂p

Iogn√w: ssh.Fw.C.F^v. P\d- e ns‚ apJy- N p- a - X - e - b n¬ c≠p h¿j-Øn¬ Hcn-°¬ \SØ-s∏-Sp∂ P\-d¬ Iymºv 2012 BKÃv 28 Xn¶ƒ apX¬ 31 sh≈n hsc Iogn√w s]\ntb¬ ss__nƒ skan-\mcn Iymº-kn¬ sh®v \S∂p. tIcf-Øns‚ hnhn[ taJ-e-I-fn¬ \n∂mbn 570 Hmfw ktlm-Z-c∑m- c mWv Cu {]mh- i yhpw Iymºn¬ ]-s¶-Sp-Ø-Xv. Ah-

cn¬ Gsdbpw bphm-°∑ - m-cm-bncp-s∂-∂Xv {]-tXyIw {it≤-bam-bn-cp-∂p. ""Zn-hy kz`m-hØ - n\v Iq´m-fn-Iƒ BIp-hn≥'' F∂Xm-bn-cp∂p Iymºv Xow. Iymºv Xoans\ Bkv]-Z-am°n {_Z. tPmkv am¶pSn ¢m p-Iƒ \bn-®p. {]mtZ-inI k`-I-fpsS Npa-X-e-Iƒ, `c-Ww, ip{iq-j-Iƒ, kzX{¥ in-£W \S-]Sn XpS-ßnb hnj-bßsf ASn-ÿm-\-s∏-SpØn k-

tlm. tXmwk¨ _n. tXm-akv \bn® ¢m p-Iƒ Gsd {]-tbmP\{]Z-am-bn-cp-∂p. ss{I-kvX-hPo-hn-XsØ kq-£n-t°-≠-Xns\-Ip-dn-®p-≈-Xm-bn-cp∂p {_Z. hn.-]n. ]usem-kns‚ ¢m- pIƒ. anj-Wdn ktΩ-f-\-Øn¬ hn.sI. sska¨, Cu∏≥ tPm¿÷v F∂n-h¿ bYm-{Iaw B w, cmP-ÿm≥ kwÿm-\-ßfnse Xß-fpsS {]h¿Ø-\-ßsf hni-Zo-Ic - n-®p. IqSmsX ss__nƒ Iznkv, Sme‚ v ssSw, Km\]-cn-Nbw F∂n-hbpw \S∂p. A- t \Iw sNdp- ∏ - ° m¿ I¿Ømhv X߃°v \¬In-bn-´p≈ Ign-hp-Iƒ ssZh-P-\-Øn-\p apºn¬ Ah-X-cn-∏n-®p. {_Z. G.Un. sPbnw-kv, {_Z. kn.]n. ]usemkv F∂n-h-cpsS Np-a-Xe-bn-emWv Iymºv {Iao-I-c-W߃ \S-∂-Xv. Ct∏m-gp≈ IΩ‰n-Xs∂ ASpØ c≠v h-¿jwIqSn XpS-cp-∂-Xm-Wv.

dnbmßv Iymºn¬ km¥z-\-hp-ambn kXyw an\n-kv{Sokv {Xn]pc: \ΩpsS cmPy-Øns‚ hS-°v-˛-In-g-°≥ kwÿm-\-߃ A·n-Nq-f-bn-eqsS IS-∂pt]m-Ip-Ib - m-Wt√m? hwiob Iem]ßfpw B`y¥c {]iv\ßfpw amthmbvÃv ]Xn-bm-{I-aWßfpw Bbncßsf-bmWv acW-Øn-te°pw A\m-Y-Xz-Ønte°pw Xocm-Zp-cn-XØ - n-te-°pw Nh-®p-Xp-∏n-s°m-≠n-cn-°p-∂X - v. hS-°≥ {Xn]p-c-bnse K-®n-dºm-d-˛-s\-bvknw-Kvld dn-bm-ßv˛{_q A`-bm-¿-∞n Iymºp-I-fnse Zpchÿ-sb Ipdn®v Po-hh-N\w CXn-\p-apºpw Nne Ipdn-∏p-Iƒ {]-kn-≤o-I-cn-®ncp-∂p. A`-bm¿∞n Iymºp-If - n-se ]I¿®-hym-[n-Ifpw hºn® Xo]nSpØ-ßfpw Dt‰mcpw DS-tbm-

e°w 12

2.00

kXy-\n-tI-X≥ kvs]jy¬ kvIqƒ

kXy-\n-tI-X\ - nse Ip™p-߃ A≤ym-]I - t- cm-sSm∏w

Ihn-bq¿: kXyw an\nkv{Sokns‚ kXy-\n-tI-X≥ kvs]-jy¬ kvIqfns‚ {]h¿Ø\߃ kpK-a-ambn \S-°p-∂p. sshIey- a p- ≈ - h sc kaq- l - Ø ns‚ apJy- [ m- c - b n¬ FØn- ° m≥ k-÷-cm-°p-I-bmWv {][m\ e£yw. sXmgn-e-h-k-cw, ]p\-c[n-hm-kw, k¿Km-fl-I ]cnt]mjWw F∂nhbpsS ]cn-io-e\w Ub-d-IvS¿ tacn-°p´n hSh-\b - psS t\Xr-Xz-Øn¬ Fkv.B¿.- U n.- k n- b n¬ ]ptcm- K - a n-

°p∂p. kXy-\n-tI-X≥ kvs]jy¬ kvIqfnse Cu h¿jsØ ¢m p-Iƒ `wKn-bmbn \S-∂p-h-cp∂p. \qdp Ip´n-Iƒ°v ]Tn-°p∂- X n- \ p≈ k÷o- I - c - W hpw kv]o®v sXdm-∏n, ^nkntbm sXdm∏n XpS-ßnb kuI-cy-߃ PÃn≥kv tlmanepw {IaoI-cn-®n-cn-°p-∂p. CXns‚ {]-h¿Ø-\-ßsf Hm¿Øv ssZh-P\w {]tXyIw {]m¿∞n-°p-hm≥ A`y¿∞n-°p-∂p.

mƒ Ct∏ -\-bn¬ v] hne

tUm. kn. hn. hS-h\

kXyw anj≥ kvIqfn¬ ]Tn-°p∂ dnbmßv Iymºnse Ip´n-Iƒ

cpw \jvS-s∏´v Iymºp-I-fn¬ Ign-™n-cn-°p-∂-h¿°v Iq-Sp-X¬ Zpcn-X-ß-fmWv kΩm-\n-®p-sIm≠n-cn-°p-∂-Xv. Kh-¨-sa‚p-I-

fpw kmaq-ly-kw-L-S-\-Ifpw sNøp∂ Zpcn-Xm-izmk {]h¿Ø-\-߃ AwKp-eo-]-cn-an-X-hpam-Wv. (XpS¿® 6˛mw t]Pn¬)

K.E.M. ^≠n\v Hm^okv \n¿ΩmWw

150 k¶o¿Ø-\-ß-fpsS hni-Z-amb ]T\w hni-Za - mb ]›mØe ]T\w, F-{_mb ]Z-ßf - psS hni-ZoI-cWw. {]kw-K° - p-dn-∏p-Iƒ {]kw-KØ - n\pw hy‡n-]c - a - mb ]T-\Ø - n\pw [ym\-Øn\pw AXypØaw 1080 t]Pp-Iƒ

hne: 300 cq]

klmb A`y¿∞\ Ipº-\mSv: th¿s]´ k`-I-fnse kphn-ti-j-I-∑msc klmbn-°p-hm-\mbn {]m¿∞-\m-]q-¿∆w 1943˛¬ cq]w FSp-Ø-XmWv K.E.M. ^≠v F∂ kwL-S-\. {]h¿Ø\w XpSßn 68 h¿j߃ XnI-bp∂ Cu ka-bØv

tIc-f-Ønepw hnhn[ kwÿm\- ß - f n- e p- a m- b p≈ ae- b m- f nIfpw A√m-Ø-h-cp-amb 750˛¬ A[nIw kphn-ti-j-I-∑msc c≠p amk-Øn-sem-cn-°¬ ssZhw Xs‚ a°-fn¬ IqSn \¬Ip∂ HuZmcy Zm\-ß-fm¬ k-

lm-bn-®p-sIm-≠n-cn-°p-∂p. Ign™ Zo¿L-h¿j-߃ Cu ip{iq-jbv°v t\XrXzw sIm-SpØ At\I ssZh-a-°ƒ Ct∏mƒ I¿Ør-k-∂n-[n-bn¬ hn{i-an-°p-∂p. (XpS¿® 14˛mw t]Pn¬)

Sathyam Publications Thottabhagom P.O., Thiruvalla - 689 541. Kerala, India. Tel # 0469 2619657, 2619209, Cell # 9446026182, 9446513555 Toll Free # 1-800-425-1211 E-mail: sales@truthintl.org, www.sathyam.org, facebook.com/sathyam.india twitter.com/sathyam_india


22

2012 sk]väw-_À 20

]{Xm-[n] kanXn

IΩ‰ns°mXn

tUm. kn.hn. hS-h\ (No^v FUn-‰¿)

F.hn. tPm¨ PntPm A¶-amen F.kn. tPmk^v ]n.Fw. G{_lmw (k_v FUn-‰¿)

C.-Fk - .v sdPn (am-t\-PnwKv FUn-‰¿)

tacn-°p´n ]n.sP. (k¿°p-te-j≥)

kmw kn. hS-h\ (dkn-U‚ v FUn-‰¿)

hntZi {]Xn-\n-[n-Iƒ

bp. Fkv. F. \yqtbm¿°v F. tPm¨ t__n 845 352 3626

sSIvkmkv amXyp tXmakv 281˛397˛6923

Umfkv FUzn≥ tPmk^vv 972 965 0449

an\n-tkmt´m h¿Kokv ]n. h¿Kokv 651 686 9797

Nn°mtKm Xmcp h¿§okv 630 910 4148

lqè cmP≥ kn. amXyp

tUm. kn.-hn. hS-h\ \ΩpsS CS-bn¬ kwL-S\-Ifpw IΩ-‰n-Ifpw h¿≤n-®X-\p-kcn®v IΩ-‰n-s°m-Xnbpw h¿≤n-®p. IΩ-‰n-I-fn¬ Ib-dn°q-Sm≥ Nne¿ \S-Øp∂ hn-{`m¥n-I-fpsS IY-Iƒ tI-´m-Wv Cu Ipdn-∏v. ASp-Ø-bnsS \S∂ Hcp IΩ-‰n-bn¬ Xs‚ t]-cv ]d-bm≥th≠n Cd-®n-°-dnbpw s]mtdm-´bpw hmßn-s°m-SpØv sIm≠p-t]mb D]-tZ-inbpw At±-l-Øns‚ A-Wn-bmb am\y ktlm-Z-c-s\-bpw -Ipdn®v Adn-bp-hm-\n-S-bm-bn. IΩ‰n-I-fn¬ Ib-dn-°q-Sm-≥ F¥v am¿§hpw kzoI-cn-°p-∂h - c - psS FÆw h¿≤n®p hcp-∂p. HutZym-KnI XkvXn-I-I-fn¬ \n∂v hnc-an-°p-∂-h¿°pw Kƒ^v cmPy-ßf - n¬\n∂v Xn-cnsIsbØp-∂h - ¿°pw Cu tcmKw Aev]w IqSp-X-em-sW-∂p tXm∂p-∂p. Nne-h¿j-ß-ƒ°p-apºv Kƒ^v PohnXw a-Xnbm-°n \m´n-se-Ønb \-Ωp-sS Hcp am\y ktlm-Z-c≥ C-t∏mƒ \-Ωp-sS-bn-S-bn-ep≈ H-´p-an° I-Ω‰nI-fp-sSbpw Xe-∏Øm-Wv. tNmZn-®p-hm-ßnbpw a’-c-ho-Yn-I-fn-eq-sSbpw IΩ-‰nbn¬ tN-cm≥ \S-Øp∂ {i-a߃ ]c-ky-amb cl-ky-amWv. C°q-´-cpsS ]n∂m-ºpd {]h-¿Ø-I-cmbn I≈-°-®-h-S°m-cpw, ta-\n°v hSn-shm-Øh-cpw, th≠n-h-∂m¬ cs≠-

Æw sImSp-°m≥ Ign-hp-≈ Izt´-j≥ - Imcpw IqsS-bp-s≠-¶n¬ kw-KXn ]d-bp-Ibpw th-≠. \Ωp-sS a≤y-Øn-ep≈ B-floI A-cm-P-IXzw \ΩpsS-bn-S-bnse I-Ω-‰n-°-Y-Iƒ ]cn-tim-[n-®m¬ hy-‡-ambn a\- n-em-Ipw. C\n-bpw as‰mcp hn`m-K-ap≠v IΩ-‰n-If - n¬ Ib-dn-°q-Sn-bm¬ ]n-s∂ `mc-Xs - am-´m-sI-bp≈

I-fn¬ `n∂-Xbpw ktlm-Z-c-a≤y-Øn-¬ Cf-°h - pw kr-jS-v n-°p∂ Cu {]h-W-Xbv°v A-¥yw h-∂ncp-s∂¶n¬ F∂min°p-∂p. Hcp dn´-b¿sa‚ v tcmK-ambn amdnb Cu IΩ-‰n-s°m-Xn°v Adp-Xn-h-c-W-sa-¶n¬ Ipd-™Xv Hcmƒ Hcp IΩ-‰n-bn¬ am-{Xw F∂ Nn¥-sb-¶nepw \-sΩ `cnt°-≠-Xm-Wv. ]W-Øns‚ {]-

{_-Zd - ¨ k`-Iƒ Ah-cpsS Xe-bn-eq-sS-bmWv `cn-°-s∏-Sp-∂psh-∂mWv at\m-`m-hw. sk‚¿ sk-{I-´d - n-bpw, P\-d¬ sk{I-´dn-bp-ambn thj-an´p I-gn-™m¬ ]ns∂ Ch-cpsS `mh-Øn-ep≈ am‰hpw {]h¿Ø-\-ssi-enbpw ]msS am‰-s∏´p XpS-ßpw. CØ-cw IΩ-‰n-s°m-Xn-b-∑m-cpsS {]f-bØ - m¬ \-ΩpsS ÿew k`-Iƒ C°m-e-b-f-hn-¬ s]mdp-Xn-ap-´p-I-bm-Wv. ÿ-ew k-`-

Xm]w-sIm≠v {_Z-d¨ k`-Isfbpw kwL-S-\-I-sfbpw samØw hne-bs v °-Sp-°m≥ {ian-°p∂-hsc \nebv°p \n-¿Øn-®ns√-¶n¬ hn]Øv {]-Xo-£n-°pI. ]Ww hmcn-sb-dn™v D-]-tZin-amsc Iøn-se-Sp-°p-hm\pw k`sb hcp-Xn-bn-¬ \n¿Øp-Ibpw sNøp∂ I-ivae - ∑ - m-cpsS \o-°w ÿew k`m ImgvN-∏m-Sn-\p `wKw hcp-Øpw. ]W-sØ-°mƒ ssZh-Ir-]bv°v kzm-[o-\w \n¬-

°p-∂ ÿew k`-I-fmWv \Ωp-sS ]mc-º-cyw. ^≠p-If - psS ad-hnepw kwL-S\ - I - f - psS ad-hnepw \-Ωp-sS a≤y- Ø n¬ hf¿∂phcp- ∂ s]mfn-{Sn-Ivkp-Iƒ I≠n-s√∂p \Sn-°m-\m-hn-√. B]-ØpIƒ ap∂n¬I-≠m¬ \-∂.v ÿew k`-I-fpsS Hcp-an-®v \n-¬°p∂ alna ]Ww sIm-Sp-Øv apX-se-Sp-∏m°n cm-jv{So-b-∏m¿´n-I-fpsS ]mf-b-Øn-se-Øn°m-\p≈ IΩ-‰n-s°mXn hn{`aw Ah-km-\n-∏n-t® aXn-bm-Iq. Cu hn]Øv a\- n-em-°msX X´n- ° q- ´ p∂ IΩ- ‰ n- I - ƒs°√mw Bio-¿∆ - m-Zw \evI - m-≥ HmSn \S-°p∂ {]m]vX-∑m-cmb ssZh-Zm-k∑ - m-¿ ]p\¿ hn-Nn-¥\-Øn\v Xøm-dm-bm¬ k-`bv°pw ssZh-P-\-Øn\pw \∂v. GsX-¶nepw Hcp IΩ-‰n-bn¬ Ib-dn-°q-Sn-bm¬ BPo-h\m¥w AYhm ac-W-°n-S-°hsc AXn¬ XpS-cp∂ {]h-WX A]-e-]-\o-b-am-Wv. I-Ω-‰ns°m-Xn-sIm≠v Pohn-Xm-¥yw Ign-bp∂ ]pWy-h-cy-∑m-¿ hn´p-amdp-∂Xp \√-Xm-Wv. Rm≥ am-dn-bm¬ ]ns∂ {]f-bw F∂p hniz-kn-°p∂ hm-¿≤Iy Nn-¥ hfsc A]-ISw krjvSn°p∂p-≠v. CsXms° Xncn®-dn-bp-hm-\p-≈ hnthIw ssZh-P-\-Øn-\p-≠m-hs´!

No^v FUn-‰¿

281 443 0060

Zp¿LS ]¿∆-X-ß-fnse Ie-°p´n

_lvdn≥ sP.Un. t]mƒ 714 431

bp. F. C. A_p-Zm_n _ntPmbv tPm¨kv tPm¿÷v 050 ˛ 5313382

jm¿P kn.-Fw.- tP-°_v 050 ˛ 6346356

G‰hpw {]Nm-c-ap≈ {_Z-d¨ hm¿Øm hmcnI

hm¿jnI hcnkwJy C≥Uy-bn¬ 50 cq] Bbp-jv°me hcn-kwJy 500 cq] USA $ 50 a‰p cmPy-߃ 1000 cq]

hnemkw

Pohh-N\w kXyw an\n-kv{Sokv tXm´-`mKw ]n.-H., Xncp-h√ ˛ 689 541 Ph: 0469 2619209 Mob: 9447126182

U.S.A Sathyam Publications Inc P.O. Box. 1297 CORONA, CA 92878 Tel: 562 774 5673

Email: satyam_india @ yahoo.com,

w w w. t r u t h i n t l . o rg

sPkn s_≥sk≥ ae-I-fn-t∑¬ NmSnbpw Ip∂pIfnt∑¬ IpXn®pw-sIm≠v hcp∂ {]nbs\ I≠n´v iqean "Fs‚ {]nb≥ sNdpam-\n\pw Ie-°p-´nbv°pw Xpey≥' F∂p hnebncpØp∂p (2:8). 17˛mw hmIy-Øn¬ "Zp¿L-S-]¿∆-X-ß-fnse sNdp-am\n\pw Ie-°p-´nbv°pw Xpeys\'∂pw ]d-™n-cn-°p-∂p. hb-ense IuXp-I-ß-fmb sNdp-am-\p-I-sfbpw t]S-am-\p-Isfbpw Ah-K-Wn® iqean Xs‚ Acn-In-tebv°p IpXn-s®Øp∂ {]nb-\n¬ IuXp-Ih - pw B\µhpw Is≠-Øp-∂p. Zp¿L- S - ] ¿∆- X - ß ƒ°cnInepw ae-Iƒ t]mse `bm\-I-amb {]tem-`-\-ß-fp-sSbpw {]Xn-k-‘n-I-fp-sSbpw at[ybpw ]I-®p-\n-ev°p-tºm-gmWv ae-I-fn-t∑¬ NmSnbpw Ip-

∂p-I-fn-t∑¬ IpXn-®pwsIm-≠v {]nb≥ Ah- f psS Acn- I ntebv°p FØn-t®¿∂-Xv. B ]¿∆-X-\n-c-I-fn-te°p t\m°nb-t∏mƒ Hcn-°epw ]cn-l-cn°m-\m-hm-Ø-h-sb∂p Icp-Xnb {]iv\-ß-sftbm X\n°p Ib-dn-∏-‰m-\m-hmØ Dbctam Xs‚ imco-cnI _e-lo-\-X-Itfm A√, Xs‚ Acn-In-tebv°p IpXn-s®-Øp∂ {]nb-s\bmWv Ahƒ I≠-Xv. Xm≥ Bbn-cn-°p∂ Iqcn-cpƒ Xmgvhc-bpsS `bm-\-IX Ahsf `bs∏-Sp-Øn-bn-√, ]¿∆-X-k-am\w A\p-`-h-s∏´ {]Xn-k-‘n-Iƒ Ahsf \ncm-i-s∏-Sp-Øn-bn-√, sbcp-itew ]p{Xnam-cpsS {]tem-`-\-߃ Ahsf BI¿jn®n√, Bi-¶-Iƒ Ahsf Xf¿Øn-b-Xp-an-√. Imc-Ww, kIe Zp¿L-S-ß-sfbpw adn-I-S-s∂Øp∂ {]nbs\ Xs‚ hnizmk IÆp-I-fn¬ Ahƒ Z¿inbv°p∂p-≠m-bn-cp-∂p. BSn-bp-e-bp∂ ]SIn¬ X≠p-h-en®p he™ injy-∑m¿ Iqcn-cp-fns‚ \Sp-hn¬ `b∂p \ne-hn-fn®t∏mƒ I¿Ømhv IS-en-∑osX \S-∂mWv Ah-cpsS ASp-°¬ FØn-t®¿∂Xv. aeI-sfbpw Ip∂p-I-sfbpw IS-ens\bpw Hs° IS∂v AXn-th-

Kw km¥z-\hpw Bizm-k-hpambn FØn-t®-cp∂ {]nbs\ A-h¿ At∏mƒ {]Xo-£n-°mXn-cp-∂-Xp-sIm-≠mWv `qX-sa∂p ]-d-™v t]Sn®p \ne-hn-fn®-Xv. F-{X `bm-\-I-amb {]Xnk‘n-I-sfbpw XcWw sNbvXv AXn-thKw IpXn-s®-Øp∂ {]nbs\ A∂v injy-∑mcpw cpNn®-dn-™p. Feoim {]hm-N-Is\ ]nSnbv°p-hm-\mbn Acmw cmPm-hv, Xs‚ i‡n- b p≈ ssk\ysØ Ab®v {]hm-N-I≥ ]m-¿°p∂ ]´Ww hf-™n-cn-bv°p∂Xp I≠v Feo-i-bpsS _mey-°m-c≥ `b-s∏-´p. F∂m¬ AtX ImgvN I≠n´v {]hm-NI≥ `b-s∏-´n-√. Feo-i-bpsS Np‰pw A·n-a-b-amb IpXn-c-Ifpw cY-ßfpw \nd-™n-cn-°p∂ ImgvN ImWp-hm≥ IgnbmXncp∂-Xn-\m-emWv _mey-°m-c≥ t]Sn-®-Xv. F∂m¬ ae-I-fn-t∑¬ NmSnbpw Ip∂p-If - n-t∑¬ IpXn-®pw-sIm≠v Xs‚ {]nb≥ hcp∂ ImgvN I≠ iqe-an-sbt]m-sebpw IS-en-∑osX \S-∂ph-cp∂ I¿Øm-hns\ I≠ injy∑m-sc-t]m-sebpw Feo-ibpw X\n°p Np‰pw ]mf-b-an-dßn- b n- c n- ° p∂ ssZh- Ø ns‚ ssk\ysØ I≠p.

F{X Zp¿L-S-amb {]Xn-k‘n-bm-bn-cp-∂mepw ]cn-lmcw Akm-[y-sa∂p Icp-Xnbmepw kIe _p≤n-sbbpw Ihn-bp∂ ssZh-k-am-[m\hpw km¥z\-kv]¿i-hp-ambn Ah≥ aeI-fn-t∑¬ NmSnbpw Ip∂p-I-fnt∑¬ IpXn-®pw IS-en-t∑¬ \S∂pw X\n-bv°mbn ImØn-cn-°p∂- h - c psS Acn- I n¬ FØnt®cpw F∂p {Kln-®n-cp-∂-Xn\m-em-Wv "Hcp ssk\yw Fs‚ t\sc ]mf-b-an-d-ßn-bmepw Fs‚ lr-Zbw `b-s∏-Sp-I-bn-s√'∂p Zm-ho-Zpw ]mSn-bX - v. Iqcncpƒ Xmgvhc-bn¬ IqSn \S-∂mepw Rm≥ H-cp A\¿∞hpw `bs∏-Sp-I-bn-s√∂p ]d-b-W-sa-¶n¬ klm-b-l-kvX-hp-ambn IpXn-s®-Øp-∂ {]nbs\ hnizm-kI-Æp-I-fm¬ ImWp-hm≥ \ap°pw Ign-b-Ww. BI-bm¬, iqe-an-sb-t]mse, injy-∑m-sc-t]mse ZmhoZn-s\bpw Feoim {]hm-NI - s - \bpw t]mse ssZhnI km∂n[yhpw kmao-]yhpw km¥z-\hpw Bkz-Zn-°p-hm\pw "AXm Fs‚ {]nbs‚ kzcw' F∂p Bthiw sIm≈p-hm\pw \ap°pw CSh-cs - ´. AXn-\mbn ssZhw F√m- h - s cbpw klm- b n°s´.


3

2012 sk]väw-_À 20

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678

]W-amWv Xmcw

sdPn Cu´n-aq-´n¬ "]W-Øn\p-ta¬ ]cp¥pw ]-d-°p-I-bn√' "]W-an-√m-Ø-h≥ ]nWw' F∂o ]g-sam-gn-Iƒ ]- W - Ø n\v temI- Ø n- e p≈ kzm-[o-\-Øns‚ t\¿°m-gvN-Ifm-W.v BcmWv temIsØ `cn°p-∂Xv? F∂ XmXzoI tNmZy-Øn\v "]Ww' F∂ DØ-camWv Gsd tN¿®-bm-bn-´p-≈Xv. ]-Ww sIm≠v F¥pw t\Smhp-∂; ]Waps≠-¶n¬ F¥pw sN-øm-hp∂; ]W-Øn\pth≠n F-¥pw sNøp∂ Imew. X\n `mc-Xob XXz-Nn-¥-bn¬ "IenIm-ew.' temI-Øn-se-hn-sSbpw ]-Ww AXns‚ [m¿jvSy `mhtØmsS ^Ww hnS¿Øn-bm-Sp∂ "ZpjvImew.' [\-k-ºm-Z\w am{Xw Pohn-X-Øns‚ e£yam-bn-cn-°p∂ A¥y-Im-ew. Ioi-bn¬ Imin-√m-Ø-h≥ Imin-bnepw Imi t]mse-bp≈ Imew. ]W-Øn\p apºn¬ A£-chpw, Bflhpw, A[nIm-c-hpw, A`n-am-\hpw inckp

\an-°p-∂p. ]Ww \S-Øp∂ P\-nar-Xn-I-fpsS FÆw Gdn-h-cnI-bm-Wv. AΩbpw A—\pw, _‘-ßfpw _‘-\ß - fpw, \oXnbpw \ymbhpw, h[q-h-c-∑mcpw, ico-c` - m-Kß - f - pw, ]pc-kvImc-hpw, cXnbpw, kz¿§-hpw, \cI-hpw, F¥pw ]Ww sImSpØm¬ hn]-Wn-bn¬ e`y-am-Wv. Bflo-I-X-bnepw A¿∞Øn\v AZznXob kzm[o-\-amWp-≈-Xv. `‡nbpw {]m¿∞-\bpw ]W-Øns‚ hcp-am\ t{kmX- mbn Ft∂ amdn-I-gn-™p. BfloI ip{iq-j-Ifpw, ip{iqjm-th-Zn-Ifpw ]W-Øn-s‚ ]cym-b-am-Wn-∂v. ]cn-ip-≤m-flmhns‚ "\nd-hn¬' am{Xw \S-∂ncp∂ BfloI ip{iq-j-Iƒ [\-Øns‚ "\nd-hn¬' \nd-]-In´mbn Xocp-∂p. ]W-Øn-s‚ G‰-Ip-d-®n-e-\p-k-cn®v k`-I-fnse XkvXn-I-I-fn¬ ta¬-Iogv k{º-Zmbw \ne-hn¬ h-∂p. "tamsi ]qPnX cq]m \-tam-\tam' F∂ Km\w tem`n-®v "cq]m \tam \tam' F∂m-bn-cn-°p∂p Bflo-I-cpsS \m-hn≥ Xpºn¬ t]mepw lm I-jvSw. `qan-bnse ssZh-߃ t]mepw ]W-Øn\p apºn¬ Adn-™psIm≠v, B-¿Øn-tbmsS \{a inc-kvI-

cm-Ip-∂p. "t\m´n¬' Km‘nsb Im-Wp-∂-XmWv X\n Km‘n-b∑m-¿°pw C∂n-jvSw. Bflo-IX - b - psS Af-hp t\m°n-b√, A¿∞-Øns‚ A-fhp t\m°n-bmWv C∂v knw-l ]¶pw hnhm-l-Øns‚ sIm-Sp-°¬ hm߬ \S-°p-∂-Xv. A-Xpw Hcp Xcw I®-h-S-ambn amdn-bncn-°p-∂p. ^etam amk-߃ Ign-bptºmƒ "ssZhsØ sIm-≠v sI´n-®Xv tImS-Xnsb sIm-≠gn-°p-∂p.' Imip-≠-t√m, th-sd hnhml I®-hSamIm-at√m? hnhm-lt- am-N\hpw, ]p\¿hn-hm-lhpw am{X-a√ C∂sØ ]e hnhm-l-߃ Xs∂bpw ]m]-amWv, ssZho-I-a√. C∂sØ ]e hnhml "hncp∂p ime-Iƒ' "]qØ Im-ins‚ hngp-∏-e-°-em-bn' Xo¿∂ncn-°p-∂p. temI-Øn-se Xmc-hnhmlsØ t]mepw sh-√p-∂ hnhml hnti-j-߃. cmjv{So-b°m-cpw, kmwkvIm-cnI \mb-I∑mcpw ImWn-°p∂ emfn-Xyhpw, A®-S° - hpw hnhm-lØ - n\v ImWn-°p-hm≥ \ΩpsS ]e Bflo-I¿°pw Ign-bm-ØXv tIhe-amb Aev]-Ø-am-Wv. hnlmb- k n¬ ]d∂p ]I¿Øp∂ Iym-ad ¢n∏p-Iƒ temI-cm-Py-ß-

fn-¬ ]c-Øn-bpw, ]t{Xmkv Xp∏-´n-bn¬ I≠ kIe Pohn-Isf-bpw hncp-∂p-ta-i-bn¬ apgph-t\msS t]mepw hn`-hß - f - mbn hnfºn hncp∂v sIt¶-a-am-°ptºmƒ; ]ca kº-∂-s\-¶n-epw Zcn-{Z-\mbn Xo¿∂ \-{km-b-s\bpw; D]-{Z-h-ßfpw apgp-]-´n-Wnbpambn \{kmb am¿§w ]-SpØp-b¿Ø «ol kwL-sØbpw; DSp-Xp-Wn-bpw, DuW-cnbpw Bh- i y- Ø n- \ p- t ]mepw C√msX hnizm-k-Øn\pw `‡n-bv°pw th¿]m-Sn-\p-ambn XymKw sNbvX \ΩpsS ]nXm-°-∑m-scbpw \mw ad-°p∂p; ]W-Øn-\pw ]Z-hnbv°pw ]mc-º-cy-an-√t√m? temI-Øns‚ apºn¬ am-XrI-bm-tI≠ \mw temI¿ sNøm≥ aSn-°p∂ B¿`m-S-ß-fpw, [q¿-Øpw \S-Øp-∂p BfloI¿ F∂-Xns‚ ad-hn¬. ssZhw [m-cm-f-ambn A\p-{K-ln®p F∂pw C{X-tØmfw klm-bn-®psh-∂pw e÷-Iq-SmsX ]d-bp∂p. Htc thZ-]p-kvXIw Npa°p-I-bpw Hc∏-Øn\v ]¶p-Imcm-°p-Ibpw sNøp-∂h - cn¬ Hcph-s\ tImSn-iz-c\pw A]-cs\ Ip-tN-e\pw B°p∂ ssZhw ssZh-am-sW∂pw Cu adn-ambw ss{IkvXh [¿Ω-im-kv{X-Øn-

s‚ `mK-am-sW∂pw Cubp-≈h - \v hniz-kn-°m≥ {]bm-k-ap-≠v. k¿∆ A\o- X n- b pw, [q¿Øpw, [\-sIm-gp∏pw Bflo-Ith-Zn-bpw, k`m-X-e-ßfpw \nd™p hmgp-tºmƒ, CXv ssZhP-\-Øn\v `qj-W-a-s√∂v i_vZ-ap-b¿Øn ]d-bp-hm≥ B¿Ph-ap≈ Hcp {]hm-N-I\pw C∂n√. F√m-hcpw _men\p apºn¬ ap´p-a-S-°p-∂p. Hcp \mY-mt\m, G-en-bmthm, aoJ-bm-thm, kv\m]It\m C∂n-√. D≠m-bm¬ A-hs‚ Xe kz¿Æ-X-fn-I-bn¬ HXpßpw Xo¿®. amtam≥ hmgp-∂p, AIØpw ]pd-Øpw, k`-bnepw temI-Ønepw F√mh-cpw \a-kvI-cn-°p∂ tZh-\mbn ]Ww amdn-bn-cn-°p∂p AtX ]-W-amWv Xmcw? F√mw ]Ww \S-Øp∂, ]Ww sIm≠p \S-Øp∂ C{µPme߃. ]Ww sIm≠v `qan-bn¬ kz¿§w ]Wn-bp-∂-htc, kphn-tijw hn‰v tImSn-I-fpsS cay-l¿Ωw hmßp-∂-h-tc, ]Ww sIm≠v kphn-ti-j-I-scbpw k`-Isfbpw hnc¬Xp-ºn¬ \n-¿-Øp∂-htc A¿∞w A-\¿-∞a - mbn Xocm-Xn-cn-°m≥ {]m-¿∞n-t®mfpI!

AΩ-am¿ Ip™p-ßsf sIm√-cpXv imkv{Xw AXns‚ AXyp®-tIm-Sn-bn¬ FØn-bn-cn-°p∂ Ccp-]Øn H-∂mw \q‰m-≠ns‚ BZy L´-Øn-em-Wt√m \mw Pohn-°p-∂-Xv. B[p-\nI a\pjy≥ bm-sXm-cp ho≠p hnNmc-hpw IqSmsX {`qW-l-Xy (-At_m¿j≥) \S-Øp-∂p. ss{IkvXh¿ H´pw ]p-d-In-e-√. th¿s]´ ssZh-P-\-Øns‚ a≤yØn-epw [mcm-fw-t]¿ K¿`-in-iphns‚ enwK-\n¿-W-b-Øn-\p-tijw Bcpw Adn-bmsX A-t_m¿j≥ \S-Øp-∂p. ssZh-hN - \ - w Cu hnj-b-Øn¬ F-¥p ]-dbp∂p F∂p ]cn-tim-[n-°mw. A. Hcp {`qWw Fßs\ ]q¿Æ-h-f¿®-sb-Øp∂p? ]pcp-j_ - o-Ph - p-ambn kw-tbmP\w \S∂ {`qWw BZy-sØ Ggv Znh-k-Øn-\p-≈n¬ AΩbpsS K¿`-]m-{X-Øn-te°v IS∂v AhnsS Dsd-°p-∂p. Cu BZy L´-Øn¬Xs∂ im-k-v{Xob-ambn Ip™ns‚ enwK-\n-¿Æbw km≤y-am-Ip-∂p. c≠m-asØ BgvN-bn¬ inip amXm-hn-¬\ - n∂v t]mj-Iß - ƒ G‰p-hmßn ico-c-Øns‚ ]q¿Æ-cq]w {]m]n-°m≥ Hcp-ßp∂p. aq∂pw \mepw BgvN-bmIp-tºmƒ IÆp-Iƒ, kv-ss]-\¬tIm-Uv, Xe-t®mdv Ic-ƒ, izmk-tImiw, IpS¬, In-Uv\n apXemb B¥-cnI Ah-b-h-߃ cq]-s∏-´p-hc - p-∂p. A-tXm-sSm∏w

Ip™ns‚ lrZ- b - Ø p- S n∏pw Bcw-`n-°p-∂p. A©m- a sØ Bgv N - b n¬ s\©pw ASn-h-bdpw D≠m-IpIp∂p. XpS¿∂v IÆnse Ahb-h-ßfpw sNhnbpw ]q¿Æ-ambn-Øo-cp-∂p. Cu ka-b-ß-fn¬ ssIIm-ep-I-fn¬ hnc-ep-Iƒ hf¿∂v ]q¿Øn-bm-Ip-∂p. Bdp-ap-X¬ F´p-h-sc-bp≈ BgvNI - fn¬ Xebpw, apJ-hpw, hmbpw, \m-hpw D≠m-Ip-∂p. Xe-t®mdv hf-¿∂v ]q¿Æ cq]Øn-se-Øn {]h¿Ø-\w B-cw`n-°p-∂X - p-sIm≠v sXm-´m¬ {i≤n-°m\pw thZ-\-tbmSv {]-XnI-cn-°m\pw km[n-°pw. ssIIm-ep-I-fnse hnc-e-S-bm-fw Cu Ime-bf - h - n¬-Xs - ∂ cq-]s - ∏-´n-cn°pw. ]{¥≠v Bgv-N-Iƒ-°Iw ico-c-Øns‚ F√m kwhn[m-\-ßfpw AXn-t‚-Xm-b \nebn¬ {]h¿-Øn]-ZØ - n-se-Øpw. tIhew c≠p-amkw sIm-≠v AΩ-bpsS DZ-c-Øn-¬ Hcp ]q¿Æ a\p-jy≥ cq-]-s∏-Sp-∂p. B. {`qWw Ft∏mƒ Hcp hy‡n-bmbn amdp∂p? ]pcp-j_ - oPw AWvUh - p-ambn kwtbm-Pn-°p-tºmƒ-X-s∂ hf¿® Bcw-`n-°p-∂p. B {`qW-Øn\v Poh≥ Ds≠-¶n¬ am{X-ta hf¿® Bcw-`n-°p-Ibp-≈q. BZysØ aq∂p amk-Øn-\p≈n-¬ icoc-Ønse _m-ly-hpw B-¥-cn-I-hp-amb F√m A-h-b-

h-ßfpw ]q¿Æ-cq]w {]m-]n®p I-gn-™n-cn°pw. Npcp-°-Øn¬, kwtbm-P\ Znhkw X-s∂ Hcp ]pXp-Po-h≥ D≠m-Ip-Ibpw Hcp hy-‡n-Xz-am-bnXs∂ hf¿-®-bpsS Hmtcm L´-߃ AXn-Po-hn°p-Ibpw sN-øp-∂p. C. K¿`-inip Bflm-hp≈ Hcp hy‡n-bmtWm? 1. ""Rm-≥ ]nWvUm-Im-c-am-bncp-∂-t∏m-ƒ \ns‚ IÆp Fs∂ I-≠p; \nb-an-°-s∏´ \mfp-Ifn¬ H-∂pw C√m-bn-cp-∂-t∏mƒ Ah-sb√mw \ns‚ ]pkvX-IØn¬ Fgp-Xn-bn-cp-∂p'' (-k-¶o. 139:16). tIhew Hcp {`q-W-ambn AΩ-bpsS K¿`-]m-{X-Øn¬ Bbn-cp-∂-t∏mƒ \ns∂ Rm≥ Hcp hy‡n-bmbn I≠p F∂mWv Cu hmIy-Øns‚ Bi-bw. 2. \ns∂ DZ-c-Øn¬ Dcp-hm°n-bX - n\p apsº Rm≥ \n-s∂ Adn-™p. \o K¿`-]m-{X-Øn-¬\n∂p ]pdØp h∂-Xn-\p ap-sº Rm≥ \ns∂ hnip-≤o-I-cn®p; PmXn- I ƒ°p {]hm- N - I - \ mbn \nb-an-®n-cn-°p-∂p (bnsc. 1:5). c≠v {][m\ hkv-Xp-X-I-ƒ Cu hmIy-Øn¬-\n-∂pw {K-ln-°mw. H∂m-a-Xmbn bnsc-aym-hv AΩbpsS DZ-c-Øn-¬ Dcp-hm-Ip-∂-Xn\p apsº ssZhw A-hs\ Adn™p. c-≠m-a-Xm-bn K¿`-]m-{XØn¬ h®p X-s∂ Ah-s\ Hcp hy‡n-sb∂ \n-e-bn¬ hnip≤o-I-cn-®p.

3. AΩ-bpsS K¿`-Øn-¬-sh®p Xs∂ ]cn-ip-≤m-flhp tbml-∂m\n¬ \ndbpw F∂p Zq-X≥ {]h-N-\-cq-]-Øn¬ ]d-™ncn-°p-∂p (-eq-s°m. 1:15). Bdpamkw K¿`n-Wn-bm-bn-cp-∂ Fen-i-s_-Øns\ (-eq-s°m. 1:36) ImWp-hm-≥ h∂ adn-b-bpsS hµ\w Fen- i - s _- Ø v tI´t∏m-ƒ ]n≈ Ah-fpsS K¿`Øn¬ Xp≈n. Fen-i-t_-Øv ]cn-ip-≤m-flmhp \nd-™-h-fmbn... \n-s‚ hµ\ kzcw F-s‚ sNhn-bn¬ hoW-t∏mƒ ]n-≈ Fs‚ K¿`-Øn¬ A\-µw-sIm≠p Xp-≈n (eq-s°m. 1:41, 44). adn-b-bpsS hµ\w Fen-is_Øv tI´-t∏mƒ ]n≈ Ah-fpsS K¿`-Øn¬ Xp≈-W-sa¶n-¬ B Ip™v AXv tI´v {Kln-°W - w. tIhew Xp≈n-®mSp- I - b √ ]ns∂tbm A\µw sIm-≠p Xp≈n F∂mWv ]d™n-cn-°p-∂-Xv. K¿`-inip Hcp ]q¿-Æ-hy-‡n-bm-Wv. hy‡n-bmsW-¶n¬ Bflm-hp≈ Hcp hy‡n-X-s∂-bm-Wv. D. At_m¿j-\n-eqsS kw`hn-°p-∂Xv: ]{¥≠v B-gvN-Iƒ {]mbap≈ K¿`-in-ip-hns\ hmbp k©m- c - a n- √ mØ Hcp Ipg¬ K¿`m-i-bØ - n-te°p ISØn {`qW-sØ hen®p ]dn-s®-Sp-°p-IbmWv sNøp-∂Xv ]{¥t≠m AXn-¬-°q-Sp-X¬ BgvN {]mb-

Fkv.Pn. Kn¬_¿´v, Bdm-aS ap≈ Ip-™ns\ K¿`m-i-b-Øn¬sh-®p-Xs∂ sNdnb sNdnb IjvWß - f - mbn apdn®v ]pd-sØSp-°p-∂p. \mep-am-ktam AXne-[n-Itam hf¿®-sb-Ønb Ip™p-ß sf hb-d p-I o-d n-b mWv FSp-Øp-I-f-bp-∂-Xv. K-¿` Ah-ÿ-bn-ep≈ Hcp {`qW-sØ-tbm, Ip™n-s\tbm A-t_m¿j≥ sNøp-tºmƒ X߃°v ]nd∂p hf¿tØ≠ Hcp aIs\, aIsf sIm∂n-cn-°pI-bm-Wv. ssZh-k∂ - n-[n-bn¬ \n߃ sN√p-tºmƒ Cu sIm-√s∏´ Ip™p-ßf - psS Bflm-°sfbpw ImWpw. A∂v {In-kvXphns‚ \ymbm-k\ - Ø - ns‚ ap-ºmsI Ip™p-ßsf sIm∂-Xn\p kam-[m\w ]dt™ aXn-bm-hq. AXn-\m¬ \ap°p hf-¿Øm≥ ssZhw \ΩpsS DZ-c-Øn¬ Xcp∂ Ip™ns\ bm-sXmcp ImcW-h-imepw \in-∏n-®p-I-f-bp-hm≥ CS-b-Im-Xn-cn-°-s´. Hcp Ip™ns\ In´n-sb-¶n-¬ F{X \∂m-bn-cp∂p F∂v At\-I¿ Bin-°p-tºmƒ ssZ-hw \ap°v Zm\-ambnXcp∂ Ip-™ns‚ hne \mw a\- n-em-t°-≠-Xm-Wv.


4

2012 sk]väw-_À 20

kv{XoIƒ k`-bn¬ ˛ Hcp \ni_vZ `qcn-]£w ˛ 17 (XpS¿®) tImclpw Ahs‚ Iq´p- ]¶p-tN¿∂n-cp∂p. kzImcy \v {]tXyIw Du∂¬ \¬In-bn- t°m-_n\p a\- n-em-°m≥ IIm-cpw ]utcm-ln-XysØ am\yX-bpsS Hcp e£-W-am-bn´pw hy- ‡ n- a m- l mflyw D≈ Hcp ip{iq-j-bm-bn-´p-amWv ho£n-®Xv. ]u-tcm-ln-Xy-Øn¬ \n∂pw Ahsc Hgn-hm-°n-bXv hgn Ah¿ \n- m-c-∑m-cm-°-s∏-´p F∂ Nn¥-bmWv Ahsc `cn-®-Xv. Al-tcms\ Xnc-s™-Sp-ØXv Ah- \ n¬ a‰p- ≈ - h - t c- ° mƒ Fs¥-¶nepw t{ijvT-X-bp-≠m-bn´m-sW∂v ssZhw ]d-bp-∂n-√. F-¥mWv Al-tcms‚ tbmKyX-Iƒ? Ah≥ kz¿Æw-sIm-≠v Hcp Imf-°p´nbpsS hn-{K-lw D≠m°n ssZh-sa∂v ]d-™v AXns‚ apºn¬ bmK-ß-ƒ A¿∏n-®p.- am-{X-a√ Ahs‚ ]p{X∑m¿ A\ym·n btlm-h-bp-sS k - ∂ - n-[n-bn¬ k`bn¬ sIm≠ph-∂p. Cß-s\-sbm-s°-bm-sW¶nepw Al-tcm-s\-bpw Ahs‚ ]p{X-∑m-scbpw ip{iq-j-bv°v th≠n Xnc-s™-Sp-°m≥ ssZh-Øn\v {]kmZw tXm∂n. tamsi-bpsS Ime-L-´-Øn¬ bn{km-tb-ey-cpsS Pohn-XØns‚ At\I aWvU-e-ß-fnepw kv{XoIƒ kzX-{¥-am-bn

Bcm-[-\-bnepw s]mX-p-aX Pohn-X-Øns‚ At\I cwK-ß-fnepw ]pcp-j-∑m-tcm-sSm∏w A-h¿ \ne-sIm-≠p. kam-K-a-\-IqSm-c-Ønse tehy ip-{iq-j-Ifnepw ]utcmlnXy- Ø nepw Ah¿ Hgn-hm-°s - ∏-´n-cp-∂p. Nne ]pcp-j-∑msc Bflob- -ip{iq-j-bn¬ {]Xn-\n-[n-I-fmbpw t\Xm-°∑ - m-cmbpw hnfn-®p-th¿Xn-cn-®n-cp-∂p. as‰√m ]pcp-j∑ - mcpw F√m kv{XoIfpw hn-ip-≤cpw ssZh-P-\-hp-am-bn-cp-∂p. F∂m¬ Ahsc ]ptcm-ln-X-∑mcm-bn-t´m- te-hy-cm-bn-t´m hnfn®n-cp-∂n-√. Xß-fpsS Np‰p-ap≈ CXc kaq-l-ß-fn-¬ ]ptcm-lnX-I-fp-≠m-bn-cp-∂p. bn{km-tbens‚ Ncn-{X-Øn¬ XpS¿am-\ambn ]utcm-lnXy ip{iqj ]pcp-j-∑m-cn¬ \n£n-]vX-am-bncp-∂p. ]pXn-b-\n-b-a-Øn¬ CXn∂v kaq-e-am-‰w h∂p. AhnsS ]ptcm-ln-X-h¿§Øn¬ kv{XoIfpw ÿm-\w ]nSn-®p. aqSp-]S k{º-Zmbw Db¿∂ ]Z-hn-bn-ep≈ kv{XoIƒ A o-dn-b≥ \nb-a-a\p-kc - n®v aqSp-]Sw [cn-°p-∂X - n-

cp-s∂∂pw \mw t\csØ I≠ph-t√m. aqSp-]Sw Ah¿°v ]pcpj-∑m-tc-°mƒ Xmgv∂ Hcp ÿm\-amWv D≠m-bn-cp-∂-sX-∂p-≈Xns‚ AS-bm-f-ambncp∂n-√. t\sc adn®v am\yX-bp-tSbpw Db¿∂ ]Z-hn-bp-tS-bpw Hcp Nn”am-bn-cp-∂p. ]g-b-\n-b-a-Øn¬ Hcn- S Øpw kv { XoIƒ aqSp- ] Sw [cn-°-W-sa∂ \n¿t±-i-ß-sfm∂p-an-√. F∂m¬ bmZr-›n-I-amb Nne ]cm-a¿i-ß-fpsS ASnÿm-\-Øn¬ \ap°v Nne A\pam-\-ß-fn¬ FØm≥ Ign-bpw. DZm-l-c-W-am-bn, A{_mlmw an{k-bo-an¬ sN∂-t∏mƒ Xs‚ `mcy kmd kpµ-cn-bm-sW∂v an{k-bo-ay¿ I≠p F∂p ]d-bp∂-Xp-sIm≠v C…m-an-se- kv{XoI-sf-t∏mse kmd aqSp-]Sw [cn®n-cp-∂n-s√∂p a\- n-em-°mw. AXp-t]mse Xs∂, dnt_° aqSp-]Sw [cn-®n-cp-∂p-sh-¶n¬ A{_m-lm-ans‚ Zmk≥ InW-‰n-\cnsI Ahsf I≠-t∏mƒ Ahƒ kpµ-cn-bm-sW∂v a\- n-em°p-I-bn-√m-bn-cp-∂p. dmtl¬ teb- s b- ° mƒ kpµ- c nbpw at\m-l-c cq-]n-Wnbpw F∂v bm-

gn-™Xv Ahƒ aqSp-]Sw [cn°m-Xn-cp-∂-Xp-sIm-≠m-sW∂v A\p-am-\n-°p-∂-Xn¬ A]m-IX-bp-s≠∂p tXm∂p-∂n-√. apI-fn¬ ]d™ kv{XoIƒ aqSp-]Sw [cn-°m-Xn-cp-∂-Xp-sIm≠v aqSp-]Sw Ah¿°v A⁄mX-am-bn-cp-∂p-sh∂v Icp-tX-≠Xn-√. A-{_-lm-ans‚ Zmk\pw dnt_-°-bpw A{_-lm-ans‚ `h-\-Øn-te°v t]mIp∂ hgnbn¬ bnkvlm-°ns\ I≠-t∏mƒ dnt_° Hcp aqSp-]Sw FSpØp-Xs∂ aqSn F∂p \mw hmbn-°p-∂p (D¬]. 24:65). `¿-Ømhm-Im≥ t]mIp∂ bn-kl v- m-°ns‚ apºn¬ am\y-X-bp-sS e£-W-amb hn\-bhpw ku-ayX-bpw {]I-Sn-∏n-®-Xns‚ e-£W-am-bn- thWw CXns\ IcpXp-hm≥. sbiøm {]hm-N-I≥ aqSp-]Sw [cn-°p∂ kv-{Xo-Isf I≠n-cp-∂-Xmbn ]d-bp-∂p-≠v (sb-i. 3:16˛24). Hcp B-`-cWw F∂ \ne-bn-emWv A-hnsS aqSp-]-SsØ ]cm-a¿in-°p-∂-Xv. GXm-bmepw F{_m-b kv{XoIƒ°v aqSp-]Sw [cn-°-W-sa∂ bmsXmcp \n_-‘-\bpw D-

s{]m^. ]n.-]n. kvIdnb ≠m-bn-cp-∂n-√.- k-µ¿`m-\p-k-cWw Nne¿ aqSp-]Sw [cn-®n-cp-∂Xm-bpw ImWm≥ Ign-bpw. bn{km-tbey kwkvIm-cØ - n¬ ]pcpj ta[m-hn-Xz-am-Wp-≠mbn-cp-∂-sX∂v ap≥ hni-I-e-\Øn¬\n∂pw \nkvX¿°-ambn shfn-s∏-Sp-∂p. AhnsS kv{Xo-Iƒ°v c≠mw ÿm\ta D≠m-bncp-∂p-≈p. aX-\n-b-a-ßfpw \nba-kw-ln-XI - fpw BNm-cm-\p-jvTm-\-ß-fp-sa√mw ]pcp-j\v A\p-Iq-e-am-bn-cp-∂p. kv{XoIƒ Ign-bp-∂n-S-tØmfw apJy-[m-c-bn¬-\n∂pw ]pdw-X-≈-s∏-´n-cp-∂p. am\p-jnI ]mc-ºc - y-ßfpw Xn-cpsh-gp-Øp-I-fpsS Zp¿hym-Jym-\hp-amWv CXns‚ ]n∂n¬ hym]-cn® i‡n. Cu ]›m-Ø-eØnepw Ahn-S-hn-S-ß-fn-embn t\Xr-Xz-\n-c-bn-te°p IS-∂p-h∂ kv{XoIsf \njv{In-b-cm-°p∂ Nn¥m-KXn ssZhnI ]≤-Xnbn-ep-≈-X√ F∂v \mw Xncn-®dn-bWw. (Ah-km-\n®p)

kphn-tijw

c£bpw am\-km-¥-chpw (XpS¿® ˛ 5)

Nmt°m aØmbn b. k¬{]-hr-Øn-Iƒ ssZh- Ø ns‚ Ir]- b m¬, tbip-{In-kvXp-hn-ep≈ hnizmk-Øm¬ ]m]n-°v c£ e`n°p-∂p. Cu c£ ssZh-Øns‚ Zm\-am-Ip∂p (Gift). ]m]n-bmb a\p-jys‚ ""\oXn-{]-hr-Øn-Iƒ'' ssZh-Øns‚ apºn¬ Id]p-c≠ XpWn-t]msebmI-sIm≠v a\p-jys‚ kzb \oXo-IcWw hgn-bmbn (tb-ip-{In-kvXp-hn¬ Iq-Sn-b-√m-sX) kz¿§Øn-te°p Ib-dp-hm≥ ssZhw kΩ-Xn-°p-I-bn-√. c£ ssZhØns‚ Zm\hpw Ir]-bm-ep-amsW∂p kΩ-Xn®v ssZh-Øn\v \µn ]d-bm-sX, kz¥ {]-hrØn Imc-W-am-sW∂p ]d™v kzbw {]iw-kn-°p-hm≥ ssZhw kΩ-Xn-°n-√. At∏mƒ a\p-jy-cmcpw k¬{]-hr-Øn-Iƒ sNtø-≠-Xns√-∂mtWm? c£n-°s - ∏-´h - ¿°v sN-øm-≥th-≠n-bmWv k¬{]-hr-Øn-Isf h®n-cn-°p-∂X - v. kz¿§-Øn¬ t]mIm≥ {]hrØn Imc-W-as√∂p am{Xw.

Ft^. 2:10, ""\mw A-hs‚ ssI∏-W-nbmbn k¬{]-hr-ØnIƒ°m- b n´p {Inkv X p- t b- i phn¬ krjvSn-°-s∏-´-h-cm-Ip∂p; \mw sNbvXp t]mtc-≠Xn\v ssZhw Ah aps∂m-cp-°nbn-cn-°p∂p.'' F∂m¬ Cu {]]-©-sØbpw a\p-jy-h¿§-sØbpw krjvSn® ssZhsØ bmK-߃ sIm-t≠m (F-{_m-. 10:6) ]m-]nbmb a\p-jys‚ Id ]pc≠ XpWn t]msebp≈ ""\√ {]hr-Øn-Iƒ'' sImt≠m (sb-i. 64:6) {]km-Zn-∏n-°p-hm≥ km[y-a√. c. c£ hnizm-k-Øm¬ tam£w In´p-hm≥ kz¿§Øn¬ t]mIp-hm≥, Htc-sbmcp hgn ssZh-Øns‚ ]p{X-\m-Ip∂ tbip-{In-kvXp-hn-ep≈ hnizm-k-Øm¬ am{Xw. F-¥p-sIm≠v ssZhw tbip-{In-kvXp-hns\ am{Xw a\pjy c-£-bv°p≈ Htc-sbmcp am¿§-am°n? temI-Øn¬ ]e aX-ß-ƒ D≈-t∏mƒ ssZhw Cßs\ {InkvXym-\n-I-fpsS t\Xm-hn-s\ -am{Xw Cu ZuXyw G¬∏n-®Xv icn-bm-sW∂v F\n°v tXm∂p-∂n-√. k-tlm-Zcm Cu tNmZy-Øns‚ DØcw ssZh-h-N-\-Øn¬

D≠v. ^nen-. 2:6-˛11, ssZh-tØmSp ka-Xz-ap-≈, ssZh-am-bn-cp-∂, ssZh-]p-{X≥ a-\p-jysc c£n°p-hm≥ a\p-jym-h-Xmcw FSpØp F∂p am-{X-a-√, Ah≥ {Iqinse ac-W-tØmfw A\p-k-cW-ap-≈-h-\m-bn-Øo¿∂p. a\pjy-h¿§-tØ apgp-h≥ (PmXn, a-X, h-¿-Æ t`-Xan√msX), ssZh-Øns‚ kzcq-]-Øn¬ krjvSn®ncn-°p-I-sIm-≠v (Dev]. 1:26), ssZ-hw kv-t\ln-®p-˛- C-Xn¬ \nß-fpw Rm-\pw Dƒs∏-´n-cn-°p∂p. tbip-{In-kvXp Xm¶-fp-tSbpw F-s‚-bpw ]m-] ]cn-lm-cØn-\m-bn´p kz-bw bmK-am-bnØo¿∂v Xs‚ ]n-Xm-hns‚ CjvSw km[n-∏n-®-Xp-sIm-≠v ]nXmhmw ssZhw tbip-{In-kvXphns\ G‰hpw Db¿-Øn kI-e\m-a-Øn\pw ta-emb \m-aw \¬In F∂p am{X-a√ ssZ-h-Øn¬ hniz-kn®v A-\p-k-cn-°p∂a\pjy h¿-§-sØ kz¿§-Ønte°p sIm≠p-t]m-Ip-hm-\pw, A\p-k-c-W-t°-Sv Im-Wn-°p-∂hsc \ymbw hn-[n®p \c-I-Ønte°p hnSp-hm-\p-ap≈ A-[nImchpw Ah\p sImSp- Ø p. tbml. 5:22, ""F√m-hcpw ]nXmhns\ _lpam\n°p∂Xp-t]mse ]p{Xs\- b pw _- l pam- \ nt°≠-Xn\v ]n-Xmhv B-scbpw

\ymbw hn[n-°msX; \ymb-hn[n F√mw ]p-{X\p sImSp-Øncn-°p∂p.'' 2 sImcn-. 5:10, ""Ah\-h≥ icocØn¬ Ccn°p- t ºm- ƒ sNbvXXp \√-Xm-In-epw Xo-bXm-Inepw AXn\p X-°h-Æw {]m]n-t°-≠-Xn\v \mw F√mhcpw {InkvXp-hns‚ \ymbm-k\-Øns‚ apºmsI shfn-s∏tS-≠-Xm-Ip∂p-. A\p-k-c-Wt°Sp ImWn-°p-∂-h¿ \ym-bhn-[n-bpsS Znh-k-Øn¬ {In-kvXp-hns‚ apºn¬ \n∂n´v ""tbip-{InkvXp I¿-Ømhv'' F-∂v \mhp-sIm≠v ]d-™n´v \c-IØn-te°v t]mIpw. ]m]n-bmb a\p-jys‚ apºn¬ ct≠ c≠p am¿§-ta-bp≈q. H∂m-a-tØXv: ]m]n-bmb Xs‚ in£-Ifpw IS-ßfpw tbip-{InkvXp sImSpØp ho´p-hm≥ kΩ-Xn-°p-I. AXm-bXv tbip-{InkvXp \ns‚ ]m]Øn-\p ]cn-lmcw hcpØnbn-cn°p-∂p F∂v hniz-kn-®p-sIm≠v {In-kvXp-hns\ A`bw sNm√n (tb-ip{InkvXp Fs‚ I¿Ømhv F∂v ]d-™v) c£-bnte°v I-S-°pI. c≠m-a-tØ-Xv: \ns‚ in£-Ifpw IS-ßfpw \o kz-bw sImSpØp Xo¿°pI. AXm-bXv kphn-ti-jsØ

({In-kvXp-hn-s\) Ah-K-Wn®v, adp-X-en®v, A\p-k-c-W-t°Sp ImWn®v, \ymb-hn-[n-bn¬ IqSn IS∂v, Xo-bpw K‘-Ihpw IØp∂ Xo- s ∏mbv I (\- c - I w)bnte°v t]m-Ip-I. shfn. 20:11-˛15 ""Rm≥ hen-sbmcp sh≈ knw-lm-k-\hpw AXn¬ Hcp-h≥ Ccn-°p∂Xpw I≠p; Ahs‚ k∂n[n-bn¬ \n∂p `qanbpw B-Imihpw HmSn-t∏mbn; Ahsb ]ns∂ I≠n-√. acn-®-h¿ B-_me-hr≤w knwlm-k-\-Øn≥ apºn¬ \n¬°p-∂Xpw I≠p; ]pkvX-I-߃ Xpd-∂p. Poh-s‚ ]pkvXIw F∂ as‰mcp ]pkvX-Ihpw Xpd∂p; ]pkvX-I-ßfn¬ Fgp-Xn-bn-cp-∂-Xn\v HØhÆw acn-®-h¿°v Ah-cpsS {]hr-Øn-Iƒ°-SpØ \ymb-hn-[nbp-≠m-bn. kap{Zw X∂n-ep≈ acn-®h - sc G¬∏n®p sImSp-Øp; ac-Whpw ]mXm-fhpw Xß-fn-ep≈ acn-®-hsc G¬∏n®p sImSpØp; Hmtcm-cp-Ø\pw Ah-\-hs‚ {]hrØnIƒ°-SpØ hn[nbp-≠m-bn. ac-W-sØbpw ]mXm-f-sØbpw Xos∏m-bvI-bn¬ X≈n-bn´p; Cu Xos∏mbvI c≠m-asØ ac-Ww. Poh-]p-kvXI-Øn¬ t]sc-gp-Xn-°m-WmØ Gh- s \bpw Xos∏m- b v I - b n¬ X≈n-bn-Spw.'' (XpScpw)


5

2012 sk]väw-_À 20

(XpS¿®)

hn.Fw. tPm¨ tNØ-bv°¬ sImcn¥y k`-bnse P-UoI hnizm-kn-Iƒ {InkvXp-hn-ep≈ \n¿Ω- e - a mb `‡n- b n¬ sX-‰n-t∏m-bn-cp-∂p. ""F∂m¬ k¿∏w l∆sb D]m-bØ - n¬ NXn®-Xp-t]mse \nß-fpsS a\ v {InkvXp-hn-t\m-Sp≈ GIm-{K-Xbpw \n¿Ω-e-Xbpw hn´v hj-fmbnt∏mIptam F∂p Rm≥ `bs∏-Sp∂p F∂v ]usemkv Nn¥n-°p∂p (2 sImcn. 11:3).'' hnizm-kn-Iƒ temI-tØmSv IqSp-X¬ IqSp-X¬ A\p-cq]s∏-´n-cp∂p (2 sImcn. 6:14˛16). tem-I_‘w \nan-Øw ssZhw A-hsc imkn-°p-Ibpw \ymbw hn[n-°p-Ibpw ssZh-cm-Py-Øn¬ \n∂v ]pdØm°pIbpw sNøpw (1 sIm-cn. 6:9˛10, 11, 31˛32). acW-Øn-\-SpØ ]m]w sN-bvX Nne¿ Ct∏mƒ Xs∂ B-floI-a-c-Ww kw`-hn-®p-I-gn-™p (1 sImcn. 5:5; 2 sImcn. 12:21; 13:5). Cu teJ\w Hcp ap∂-dn-bn∏mWv. ssZh-Øn\v A\njvS-am-

b Imcy-ß-fn¬ \n∂pw kzbw ip-≤o-I-cn-°p-hm≥ a\- n-√mØ-]£ - w Ah¿ hnizm-kØ - n¬ \n-∂p hoWp-t]m-Ip-sa∂v PUoI-hn-izm-kn-Iƒ Xncn-®-dn-tb-≠Xp-≠v (2 sImcn. 11:3). ]m]w \nan- Ø w ssZhw \in- ∏ n®pI- f ™ bn{km-tb¬ P\w \¬-Ip∂ ap-∂-dn-bn∏v {Kln-t°-≠-XmWv (1 sImcn. 10:5˛12). I¿-Ømhns‚ Imcy-Ønepw ]nim-Nns‚ Imcy-Ønepw Htc ka-bw ]¶mfn-bm-Ip-hm≥ km≤y-a√. ""\n-߃ I¿-Øm-hns‚ ]m\-]m-{Xhpw `qX-ßf - psS ]m-\] - m-{Xhpw IpSn∏m-≥ ]mSn-√'' (1 sImcn. 10:21). A-h¿ temI-Øn¬ \n∂pw ]q¿Æ-ambn th-¿s]-SWw (2 sImcn. 6:4˛18). i-co-c-sØbpw Bflmhn-s\bpw Aip-≤a - m-°p∂ k-Ie-Øn¬ \n∂pw Ah¿ ]n-≥-Xncn™v kzbw ip≤o-I-cn-°-Ww. k`; Xß-fpsS Iq´m-bva-bn¬ temI-Øns‚ A\o-Xn-bp-≈ {]h¿Øn-Itfm thZ-]p-kvXI kXy-ßf - psS \ntj-[t- am A\ph-Zn-°p∂ ]£w (sh-fn. 2:23) ssZhw \nc-kn-°p-I-bpw, ssZhcm-Py-Øn¬ A-Xn-s‚ ÿm\w \jvS-s∏-Sp-Ibpw sNøp-sa∂v tbipXs∂ ap∂-dn-bn∏v \evInbn-´p-≠v (sh-fn. 2:5, 16; 3:15˛16).

Aß-s\-bp≈ k-`-tbmSv am-\km-¥c - s - ∏-Sp-hm-\pw (sh-fn. 2:5) temI-Øn¬ \n-∂p th¿s]-Sphm\pw, Bflmhp- X s∂ Blzm-\w sNøp-∂p. sImcn-¥y- k-`b - nse ""Zp¿-\S∏v'' F∂ {]iv\-sØ-∏‰n ]usem-kn\p e`n® Adn-bn-∏n-s\∏‰nbpw Ip‰-°m-c-t\mSv CS-s]Sp-hm≥ ap∏-∑m¿ hnk-Ω-Xn-°p∂-Xn-s\-Ip-dn®pw Xm≥ Fgp-Xp∂p (1 sImcn. 5:1-˛8). hn-ip-≤-P\w F∂ \ne-bn¬ k`bpsS CS-bn¬ Zp¿\-S∏v A\p-hZ- n-°mt\m, AwKo-Ic - n-°mt\m ]mSn√ F∂p Xm≥ Kuc-h-ambn ]dbp-∂p. Ip‰-°m-cs\ A®-S-°Øn\v hnt[-b-am-t°-≠-Xm-Wv F∂- X n\v ]u- s emkv aq∂p Imc-W-߃ Ip-‰w sNbvX-hs‚ KpWØn\pth≠n ]d-bp∂p: (1) Xs‚ ]m]-Øn-s‚ `b¶-c-Xzhpw ]p\¿ ÿm-]-\-Øns‚ Bh-iy-I-Xbpw Ah≥ a\- n-em-°pw. (2) k`-bv°p-≈n¬ tZmjw A\p-h-Zn-°p∂ ]£w AXv F√mhcp-sSbpw km≥am¿§ob \ne-hm-csØ A[x]-Xn-∏n-°pw. (3) temI-Øns‚ \∑bv°mbn k-` temI-sØt∏mse BIp∂p F¶n¬ Bscbpw {InkvXp-hn-¶-te°v t\-

Sp-hm≥ km≤y-a-√. Hcp-Ø≥ Xs‚ A∏s‚ `mcysb sh®p-sIm-≈p-∂-t]m¬; IrXy-amb ]m]w F¥m-bn-cp∂p F∂v hy‡-a-√. A∏s‚ `mcy F∂-Xn¬ \n∂pw Hcp-Ø≥ Xs‚ Nn‰-Ω-bp-ambn ssewKo-I-_-‘-Øn¬ G¿s∏-´n-cp∂ncn-°mw. k`, X-߃°p-≈n¬ C{]-Imcw H-cp Zp¿\-S∏p A\p-h-Zn®p F∂-Xn-¬ ]usemkv AXn-i-bn-°p- I- bpw ZpxJn-°pIbpw sNøp-∂p. At\I k`-Iƒ Xß-fpsS CS-bnse Zp¿∂-S-∏n-s\-Ip-dn®v \ni-_vZX ]men-°p-Ibpw, kln-jvW-X-tbmsS ho-£n-°p-Ibpw sNøp-∂p. hnti-jn®v k`bnse bph-P\ - ß - f - p-sS CS-bn¬ hnhm-l-Øn\p ap-ºp≈ ssewKo-I-_-‘-Øn\v au\m-\p-hmZw \¬IpIbpw kvt- \lw F∂ {]Xn-_-≤-X-sb-bpw ]d™p \ymbo-I-cn-°bpw sNøp-∂p. sImcn¥y-k-`-bnse aq∏-∑m-sc-t∏mse Xt∂ ssZh-P-\-Øns‚ Aip≤n-bn¬ C∂sØ k`m t\Xm°ƒ ZpxJn-°p-∂n-√. -A°m-eØv Pohn-®n-cp∂ aq∏-∑m¿ ""\mw hn[n-°p-∂-h-cm-I-cpXv'' F∂v ]d-bp-∂p. 1 sImcn-. 5:2 ¬ ""F∂n´pw

\n߃ No¿Øn-cn-°p∂p; Cu ZpjvI¿Ωw sNøp-∂-hs\ \nß-fpsS CS-bn¬ \n∂p \o°phm≥ X°-hÆw \n߃ ZpxJn®n-´n√'' F∂v ]utemkv FgpXp-∂p. sImcn-¥p-k` Cß-s\bp≈ ]m]-ß-tfmSv au\w A_-e-_n-°p∂p Fs∂mcp Ipdhv Ah-cn¬ D≠m-bn-cp-∂p. 1 sImcn. 5:5 ¬: ""Bflmhv I¿Øm-hmb tbip-hns‚ \mfn¬ c£n-°-s∏-tS-≠-Xn\v PU-kwlm-c-Øn-\mbn kmØms\ Gev]n-t°Ww'' F∂v ImWp-∂p. AXm-bXv Zp¿\-S-∏p-Im-cs\ k` XßfpsS Iq´m-bva-bn¬ \n∂p \o°p-Ibpw kmØms‚ B[n-]-Xy-Øn\v G¬∏n-°p-Ibpw sNøWw F∂m-W¿∞w. Cu A®-S-°-\-S-]-Sn°v c≠p Dt±-i-ß-fp-≠v. H∂v; Ip‰-°m¿ sX‰v A\p-X-]n-°p-Ibpw c£n°-s∏-Sp-Ibpw sNøpw. c≠v; ]g-b-]p-fn-am-hns\ \o°n-I-f™v k` ip≤-amIpw (1 sImcn. 5:7). AXm-bXv ssZh-P\w kXyØn¬ ]pXnb ]nWvU-am-bnØocpw (1 sImcn. 5:7). {In-kvXob Pohn-XsØ Aew-`m-h-ambn Icp-Xp∂ GsXmcphcp-sStaepw CtX \S-]Sn kzoI-cn(XpScpw) °m-hp-∂-Xm-Wv.

D]-I-c-W-kw-Ko-Xhpw Bcm[\bpw ˛ 19 (XpS¿®)

tUm. kÆn Fgpa‰q¿ tdm°v kwKo-X-Øns‚ A-]-I-S-I-c-amb ktµiw Cu ImeØv B[p- \ nI tdm°v kwKo-X-Øn¬ sXfn-®pIm-Wn-°p∂ hyXy-kvX-ß-fmb ssewKnI coXn-I-fn¬ hnhml-]q¿∆ ssewKnI _‘w, hy`n-Nm-cw, ]pcp-j-ssa-Yp-\w, c-Xn]o-V-\-߃, kz-h¿-§-c-Xn, arKc-Xn XpSßnbh Dƒ-s∏-Sp-∂p. CS-bv°nsS tdm°v kwKoXw AXns‚ t{imXm-°t- fmSv ssewKn-I-_-‘-Øn-te¿s∏-Sp-hm≥ B{K-ln-°p-∂ Bcp-ambpw A{]-Imcw sN-øp-hm≥ Blzm\w sNbvXp-sIm-≠n-cn-°pw. h\n-XI-fpsS Ah-Im-i-߃ kw_‘n®v t\-´-߃ D≠m-bn-´p-s≠¶nepw tdm°v B‚ v tdmƒ ]et∏mgpw kv{XoIsf ssewKnI D]-t`m-K-h-kvXp-°-fmbn XcwXm-gvØp-I-bmWv sNøp-∂-Xv. H∂n¬ Iq-Sp-X¬ {]ap-Jc - mb tdm-

°v Xmc-߃ kv{XoIsf A-h¿ Xß-fpsS C„w- km[n-°p-∂Xn- \ p- ≈ h- k v X p- ° ƒ F∂t]mse Ah-cp-ambn Bbn-c-°W-°n\p ssewKn-I-thgvN \SØn-bn-´p-s≠∂p hoc-hmZw apg°n-bn-´p-≠v. ASp-Ø-\n-anjw Xs∂ A-hsc Ah¿ ‘tXhn-Sn-»n’I-sf-∂pw ‘thiy’-I-sf∂pw hnti-jn-∏n-®p. “lqè t{ImWn°n-fn”s‚ 2005 se FUn-j-\n¬ P\p-hcn 17s\°pdn®v {]-kn≤o-I-cn® Hcp teJ\w {]tXyIw {i≤ A¿ln-°p-∂-Xm-Wv. P\p-hcn 17 Ata-cn-°-bn¬ am¿´n≥ eqY¿ InMv Pq\n-b-dns‚ P∑-Zn-\-ambn BtLm-jn-°m-dp≠v. ¢m-c≥kv t]Pv BWv Cu te-J\ - w Fgp-Xn-bn-´p-≈X - v. “IdpØ-h¿§-°m-cn-bmb kv{Xo dm]v kwKo- X - Ø ns‚ No- Ø - ∏ - ø ≥ kwkv°m-c-sØ-°p-dn-®v adp-]Sn ]d-bp∂p:” Akw-Jyw {]kwKI¿ a\x-i‡n h¿-≤n-∏n-°p∂ kv^Sn-I-°-´-bn¬ t\m°p-∂-hsc-t∏mse BIp∂ Hcp ka-bamWv CXv. Cu cmPy-Øp-S-\ofw tIƒ°p∂ Kw`o-c-{]-kw-Kßfn¬ Cu i\n-bmgvN 76 h-b v BIp-am-bn-cp∂ am-¿-´n≥eqY¿ Pq\n-b¿ C∂pw Pohn-®n-cp-

s∂-¶n¬ F¥p Nn¥n-°p-am-bncp-∂p-sh∂v Ah¿ IW-°p-Iq´p-∂p. Idp-Øh - ¿K-°m-cmb bph I-hn-Iƒ Idp-Ø-h¿§-°mcmb bph-Xn-I-sf “thiy-I”sf∂pw, “s]-¨-]-´n-I”- sf∂pw, “hymP-aZyw hnf-ºp-∂-h-¿” F∂pw hnti-jn-∏n-®n-cn°p-∂ Hcp tem-I-sØ-°p-dn®v A-t±lw F¥p-hn-Nm-cn°pw F-∂p Rm≥ `b-s∏-Sp-∂p. ln]v-˛-tlm]v hoUn-tbm \ap°p \-¬In-bn-´p≈ 21˛mw \q‰m-≠nse Ihn-b-cßn-s\-°p-dn®v At±-lw F¥p -Nn-¥n°pw F∂p Rm≥ `bs∏-Sp-∂p. B {]Z-¿-i\-Øn¬ Idp-Ø-h¿§-°m-cn-Isf hfsc lo-\-ambn Nn{Xo-I-cn-°p∂ H´t\-Iw Nn{Xo-I-c-W-ß-fp-≠mbn-cp-∂p. Zcn-{Z-tN-cn-bpsS {]-Xm]w hnfn-®-dn-bn-°∂ Xc-Øn¬ h-kv{Xw A-Wn-™v, Hcp Pbn¬ ap‰-Øn\v A\p-tbm-Py-amb co-Xn-bn¬, Idp-Ø-h¿§-°m-cpsS ]pcp-j-_n-_w-ß-fn¬ Nm-¿Øp-∂-Xn-\p-≈, “sIm≈-ap-Xens\ Cf-°p∂” B`-c-W-߃ F-∂m-Wv Idp-Ø-h¿§-°mcn-Isf Nn-{Xo-I-cn-®n-cn-°p-∂-Xv. 1980Ifnepw 1990I- f nepw D≠m-bn-cp∂ dm]vkw-L-Øn¬

\n∂v cm{„o-bhpw kmaq-ln-Ihp-amb hnj-bß - f - n¬ dm-]v temIw hfsc AI- ∂ p- t ]m- b n- c n°p∂p. ¢mc≥kv t]Pv ]n-s∂bpw ]d-bp-∂Xv C{]-Im-c-am-Wv, “hnth-I-]q¿∆w F∂p tXm-∂n°p∂ Nne aßnb {]-Im-i-civan-Iƒ A]q¿∆-ambn ImWs∏-Sp-∂p-sh-¶nepw _lp-`q-cn-]£w dm]vhoUntbm taf-Ifpw _p≤n-iq-\y-amb AΩ/thiy F∂ ÿnc-cq-]-ambn X-cw-XmWp \n¬°p-I-bm-Wv. ln-]v-˛tlm- ∏ n\v IdpØ h¿§- ° mcmb kv{XoI-fpsS ssewKn-I-Xsb kw_-‘n-®p≈ CSp-ßnb ImgvN-∏m-Sns\ hna¿i-\m-fl-Iambn Xpd∂p Im´p∂ co-Xn-bn¬ Xncn-®Sn \evIp∂ hym-]-I-amb Hcp ]pXnb DW¿hv Db¿∂ph-cp∂p F∂Xv t{]m-’m-l-\P-\-I-am-Wv. Db¿∂ PohnX \ne-hmcw B{-K-ln-°p∂ Idp-Øh¿§°m-cmb kv{XoI-fpsS apJy i_vZ-amb "Fk≥kv' F∂ am-kn-I-bn¬ dm∏p-Iƒ kv{XoI-tfmSp s]cp-am-dp∂ coXnsb-°p-dn®v “kwKoXw Xncn-s®Sp-°pI” F∂ hnj-b-Øn¬ Hcp h¿jw \o≠ Hcp ]T\w \S-Øn. ‘F ≥kv’ \-S-Øn-b hn-

a¿i\w ln-]v˛-tlm-∏v hy-h-kmb- Ø n- \ pw- AXns‚ D]- t `m‡m-°ƒ°pw H´pw Ah-K-Wn°p-hm-≥ Ign-bp-∂-X-√. ‘‘dm]v kw-kv-°m-c-Øn\p am‰w hc-Wsa-¶n-¬ AXns\ Du´n hf¿Øp∂ kwkv°m-c-Øn\v \mw am‰w h-cp-Ø-Ww. Idp-Ø-h¿§°m-cm-b kv{XoIƒ ]e-t∏m-gpw Aan-X ssewKn-Im-k-‡n D≈h-cm-bn-´mWv Nn{Xo-I-cn-°-s∏-Sp∂-Xv. kmwkv°m-cnI ]p-tcm-KXn B-cw-`n-°p-∂Xv a\ v Xpd∂p kz-X{¥ambn kwkm-cn®p XpS-ßp-∂-Xn-eqsS-bmWv. B{^n-°≥-˛-A-ta-cn-°-≥ kwkv°m-c-ap-≈-h-cmb \-Ω-ƒ cmjv { Sob ho£- W - Ø n¬ sXs‰m∂pa-√mØ ‘‘h¿-§ob Xmev∏-cy-ß-ƒ’’°p th-≠n ]-e-t∏mgpw G-Xp Xc-Øn-epw I-dp-Øh¿ Idp-Ø-hsc hn-a¿in-°p-∂Xv Hcp Xc-Øn-ep-≈ hw-iob h©-\-bm-sW∂ [mc-W-bn¬ kzbw au\w ]men-°p-I-bmWv. t\tc-a-dn®v AXp \-ΩpsS c£m-am-¿§-am-Wv. \mw \sΩØs∂ \-in-∏n-°p-∂-Xm-bn ImW-s∏-Sp-tºmƒ \mw A-t\ym\yw h©n-°p-I-bm-Wv.’’ -(XpScpw)


6

2012 sk]väw-_À 20

_n.-F-kv.-]n.-Fkv. GI-Zn\ ktΩ-f\w ssae{]: _n.-F-kv.]n.F-kn- X-bn¬ IqSp∂ Cu ktΩ-f-\s‚ GI-Zn\ ktΩ-f\w 2012 Øn¬ {_Z. tPm¿÷v tImin sk]v ‰ w- _ ¿ 21˛mw XobXn DZvLm-S\ ktµiw \evIpw. {_Z. sI.-F. ^nen-∏ns‚ sh≈n-bmgvN cmhnse 9.30 apX¬ 1.30 hsc ssae{] {_Z-d¨ {]-ikvX Kth-j-W-{K-Ÿ-amb k`m-lm-fn¬ sh®p \S-Ø-s∏- ""a-lm-\mb ]utemkv'' F∂ Spw. kanXn {]kn-U‚ v {_Z. Ir-Xnsb A]-{K-Yn-®p-sIm≠v ]n.-C. kmwIp-´n-bpsS A≤y-£- I- ¿ Ør- Z m- k - ∑ m- c mb tPm- b n123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 hnhml amam-¶-ß-fpsS \- ¬Ip-hm≥ Cu Zº-Xn-Iƒ X123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Sph n¬ Hcp {_Z-d¨ Ip-Spw- øm-dm-bn. 9 hnizm-kn-I-fmb 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 _w amXr-I-bm-Ip-∂p. {_Z¿ s]¨Ip-´n-Iƒ°pw ]pd-Øp123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 sI.bp. tXmakv h¬-km Zº- ≈ 6 s]¨Ip-´n-Iƒ-°pamWv 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Xn-I-fpsS Hcp aI-fp-sS hnhm- CXns‚ {]tbm-P\w e`n-®-Xv. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 lw Ign™ Pq¨ 14˛mw Xo- IqSmsX Xs‚ DZmc a\- n123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 - pw CXpbXn ]pXp-∏-≈n-bn¬ h®v \S- s\ tXSn-h∂ ]e-¿° 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 t]mse \∑I mW n- ° p- h m- ≥ °pI b p≠ mb n. Xßf psS aI123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 fpsS hnhmlw \S-°p-tºm-ƒ ktlmZc\pw IpSpw- _ - Ø n123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 \n¿[-\-cmb Nne s]-¨-Ip-´n- \pw CS-bm-bn. hnhml thZn123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Isf Ah-cpsS hn-hm-lm-h-iy- Iƒ B¿`m- S - a m°n am‰p- ∂ 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Øn¬ ]¶p-tN-cp-hm-\p≈ ssZ- Cu ImeØv A\p-I-c-Wo-b123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 ho-I-amb ImgvN-∏m-SmWv Cu amb amXr-I-bmWv ktlm-Z123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 IpSpw-_sØ Cu Ime-L-´- c\pw IpSpw-_hpw \n¿∆ln-®123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 - \w Cu \-√ amXrØn¬ amXr- I - b m- ° p- ∂ - X v . Xv. Poh-hN 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 ]Xn-\©v s]-¨-Ip-´n-I-fpsS Isb {]iw-kn-°p-I-bpw A123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 hnhm-lm-h-iy-Øn-te°v Hcp `n\-µ\w Adn-bn-°p-I-bpw sN123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 \√ XpI kw`m-h-\-bmbn \- øp-∂p. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012

hnhmlw: amam-¶-ßfpw amXr-Ibpw

tPm-¨, Fw.-hn. _m_p, entPm h- ¿ §okv F∂n- h ¿ {]_- ‘ ߃ Ah-X-cn-∏n°pw. {_Z. tPm-¿-÷v ]o‰¿, Nmƒkv tPm¨, kn.-hn. iap-th¬, C.-F-kv. tXma-kv, kn.-‰n. tPmWn°p´n, tPm¿- ÷ v sska¨, sI.- h n. tImin, ssS‰kv iap-th¬, ]n.G. h¿-§o-kv, h¿§okv tXmakv, ]n.-sF. G{_-lmw, tPmk^v ]p-∂qkv XpS-ßn-b-h¿ hnhn[ ip-{iq-j-Iƒ°p t\XrXzw hln-°pw. {]kn-U‚ v ]n.-C. kmw-Ip´n (9495204611), sk{I´dn kmw kJ-dnb (9447402139).

dnbmßv Iymºn¬ km¥z-\-hp-ambn... (1˛mw t]Pn¬ \n∂pw XpS¿®) kXyw an\n-kv{Sokv Xncp-h√ tKm{X- h ¿§- ° m- c mb A`bm¿∞n-I-fpsS ]p\-c-[n-hm-kØn-\mbn ]e-hn-[-amb {]h¿Ø-\-ßfpw DZm-c-a-Xn-I-fm-b-hcpsS k≥a-\- n-\m¬ sNbvXph-cn-I-bm-Wv. Ah-cpsS acp∂pw `£-Whpw Ip´n-I-fpsS hnZym`ymkw XpS-ßn-b-h-bn-emWv apJy-ambpw {i≤-]-Xn-∏n-°p-∂-Xv. dnbmßv Zpcn-Xm-izmk IymºpI-fn¬ \n∂v 60 Hmfw Ip´n-Isf KpP-dmØv kXyw kvIqfn-te-

°v am‰n-]m¿∏n-°p-hm\pw \√ hnZym- ` ym- k w, Xma- k - k u- I cyw, Iºyq- ´ ¿ hnZym- ` ym- k w apX-em-bh \¬Ip-hm≥ R߃°v Ct∏mƒ Ignbp-∂p. IqSmsX kXyw Xntbm- f - P n- ° - ¬ skan-\m-cn-bn¬ ]Tn-®n-d-ßn-b Nne ktlm-Zc - ∑ - m¿ apJm-¥ncw ]e BfloI ip{iq- j - I fpw Chn-S-ß-fn¬ sNbvXp-h-cp-hm≥ Ign-bp-∂p. ssZh-P\w Cu ip{iq-j-Isf {]m¿∞-\-bn-¬ Hm¿°-W-ta.

- v. GI-Zn\ ktΩ-f\w Ccp-am-k-tbmKw ssh.-Fw.-C.-F^ IpSn-bm-∑e: IÆq¿ Pn√-bnse {_Z-d¨ hnizm-kn-I-fpsS IqSn-hc - hv BKÃv 11 i\n-bmgvN IpSn-bm-∑e Akwªn lmfn¬ \S-∂p. kphn. sI.-F≥. tXmakv (X-et- »cn), ]n.-kn. {]tWjv (sN-dp-]p-g) F∂n-h¿ hN\w ip{iq-jn-®p. IÆq-cnse ssZhP-\-sØ-bpw kphn-tij {]h¿Ø-\-ß-sfbpw {]m¿∞-\-bn¬ Hm¿°p-I. ASpØ IqSn-hchv IWn-®m¿ Akw-ªn-bn¬ sh®p \S-°pw.

s\√n-°p∂v: ssh.-Fw.-C.-F^ - v. Xr»q¿ bqWn‰v GI-Zn\ ktΩ-f\w kotbm≥ {_Z-d¨ N¿®v s\√n-°p-∂n¬ \S-∂p. 240 Hmfw ktlm-Zc - o-kt- lm-Zc - ∑ - m¿ ]s¶-Sp-Øp. ssZh-`bw F∂ hnj-b-Øn¬ {_Z. ]n.-Pn. sPbnwkv XÆntØmSv hN\ ip{iqj \S-Øn. {]kvXpX ktΩ-f-\-Øn¬ A-SpØ h¿j-tØ-bv°p≈ `mc-hm-ln-Is - f-bpw IΩn-‰n-bw-Kß - sfbpw sXc-s™-Sp-Øp. {]knU‚mbn {_Z. ]n.-kn. sdPn am-

µm-aw-Kew Xnc-s™-Sp-°-s∏-´p. {_Z. Fw.-kn. tPm¿÷v tNet°m-´p-Ic sshkv {]kn-U-‚mbpw {_Z. hn.-F. tPmk^v Xmfn-°p≠ sk{I-´-dn-bmbpw {]h¿Øn-°pw. {_Z. ‰n.-F. tPm¨ hcm-°-c, {_Z. t_m_n Nmt°m Ing-t°-tIm-´, {_Z. tPmjn tPm¨ kn. F∂n-h¿ bYm{Iaw tPmbn‚ v sk{I-´-dn-bpw, {Sj-ddpw, {]b¿ tIm¿Un-t\-‰dpw Bbn-cn-°pw. ktlm. hn.F. tPmk^v. Mob: 9744671862.


7

2012 sk]väw-_À 20

{]m¿∞-\-bv°pw klI-c-W-Øn\pw ]q∆w: IÆq¿ Pn√-bnse {_Z-d¨ k`m-aq-∏≥ ]n.-sP. tPmk-^ns‚ (cm-Pp) `mcy F-¬kΩ (48) \s´√n\v Iym≥k¿

_m[n®v {io-Nn-Ønc saUn-°¬ tlmkv]n-‰-en¬ AUvan-‰mbn-cn-°p-∂p. {]m¿∞-\bpw kl-I-c-Whpw Bh-iy-s∏-Sp-∂p.

]n.-sP. tPmk-^v, sImSn-a-‰Øn¬, ]≈n-h-b¬ ]n.-H., Xfn∏-dº - v. t^m¨: 09656070401. k`-bv°p-th≠n hn.-sP. tXma-kv.

_cm-Im¿ (shÃv _wKmƒ): _cm-Im¿ {_Z-d¨ Akw-ªnbnse ktlm. Zneo]v i¿a Aπm-ÃnIv A\o-anb F-∂ tcmK-Øm¬ `mc-s∏-Sp-∂p. B¿.-_n.-kn-bpsS Afhv c‡Øn¬ hfsc Ipd-hmWv. kn.Fw.-kn. sh√q¿ tlmkv]n-‰e - n-

¬ NnIn-’-bn-em-bn-cn-°p∂ ktlm-Z-c\v t_m¨amtcm {Sm-≥kvπm-t‚-j≥ \S-Øm≥ tUmIvS¿ \n¿t±-in®p. F∂m-¬ AXn-\mbn 12 e£w cq] Nnehp hcpw. kmº-ØnI _p-≤n-ap´v A\p-`-hn-°p∂ Cu Ip-Spw-_Øn\v ssZha°-fpsS {]m-¿-∞-

\bpw kl-I-c-Whpw sIm-≠v am{Xta CXv km[y-am-I-bp≈p. CXn-\mbn Hcp tPm-bn-‚ v A°u≠v XpS-ßn-bn-´p-≠v. A/

Pe-‘¿: Pe-‘¿ {InkvXy≥ _neo-thgvkv Akwªnbnse hnizm-kn-bmb ktlmZcn tdmkΩ hml\ A- ] - I - S - Ø n¬s∏´v NnIn-’-bnem-bn-cn-°p-

∂p. ]mh-s∏´ IpSpw-_-Ønse AwK- a mb ktlm- Z - c nbv ° v tlmkv]n-‰¬ sNe-hn-\p≈ ]Ww Is≠-Øm≥ Ign-bmØ ÿnXn- b n- e m- W v . ssZh- a - ° -

fpsS {]m¿∞-\bpw kl-I-cWhpw {]Xo-£n-°p-∂p. kphn. B¬s{^Uv Pbnw-kn-s\ _-‘-s∏-Sp-I.

lthen Jcm-Kv]q¿ (_o-lm¿): kotbm≥ {_Z-d¨ Akwªn lthen Jcm-Kv]q¿ hmSI ho´n-emWv Bcm-[\ \S-Øp∂-Xv. 5 e£w cq] hne-h-cp∂ 900 kvIzb¿ ^o‰p≈ h-

kvXp-hn\v 2 e£w cq] \¬In cPn-kvt{S-j≥ \S-Øn. cPn-kvt{S- j ≥ sNehv Dƒs∏sS 330000 cq] IqSn Bh-iy-ap-≠v. ssZ-h-a-°-fpsS {]m¿∞-\bpw k-l-I-c-Whpw Bh-iy-s∏-Sp-

∂p. Laloo Prasad Bhagat, SBI main Branch, Munger, Raj Bati, Bari Bazar (Bihar), Branch code - 0136, IFSC code - SBIN00136, A/c No: 11173882062. ktlm.

Icn-bw-πmhv: {_Z-d¨ k`mwK-amb F.kn. tXma-kn\v hoSp ]Wn-bp-∂-Xn\v 65000/-˛ cq] ]©m-b-Øn¬ \n∂pw e`n®p. ]Wn Bcw-`n®v ]IpXn Bsb-¶nepw km[-\-ß-fpsS hne h¿≤-\hpw Iqen h¿≤-

\hpw ImcWw ]Wn ]q¿ØoI- c n- ° p- ∂ - X n\v km[n- ® n- √ . 50,000 cq]m-IqSn Ds≠-¶n¬ ]Wn ]q¿Øo-I-cn-°m≥ km[n°p-sa∂v {]Xo-£n-°p-∂p. F√m ssZh-a-°-fp-sSbpw {]m¿∞\bpw kl-I-c-Whpw {]-

Xo-£n-°p-∂p. ktlmZc-∑m¿. AeIvkv ]n. imap-th¬, sI. hn. aWn-®≥. hnem-kw: F. kn. tXma-kv. Ac-bm-ep-¶¬ (H), Nmem-∏≈n ]n. H., ]Ø-\w-Xn´.

kmwK-t\-b¿ (-cm-P-ÿm≥): 30¬ ]cw hnizm-kn-Iƒ kmwK-t\-b¿ kotbm≥ {_Z-d¨ Akw- ª n- b n¬ Bcm- [ - \ - b v °mbn IS∂p hcp-∂p. Bcm[-\ \S-°p∂ hoSns‚ DS-a-

ÿ-≥ A[nIw Bfp-Iƒ IS∂v h-cm≥ kΩ-Xn-°p-∂n-√. Hcp ae-bmfn-bpsS ssIh-i-ap≈ ""50''X""40'' ÿew 3 e£w cq-]bv°v \¬Im-sa∂v kΩ-Xn-®n-´p≠v. ssZh-P-\-Øns‚ {]m¿-∞-

\bpw kl-Ic - W - hpw {]-Xo-£n°p-∂p. ktlm. Nm-t°m. sI.‰n. kphn. tPmbv sI.F-k.v , kotbm≥ {]b¿ tlmw, Hm-s∏m-kn‰v Fb¿t]m¿´v kmw-K-t\-b-¿, sPbv]q¿, cmP-ÿm-≥˛-302029

s]cntßmw (IÆq¿): s]cntßmw {_Z-d¨ k`mw-K-amb ktlm. tacn tXma-kv(46) Kpcp-X-c-amb tcmK-Øm¬ {]-bmkw A\p-`-hn-®p-sIm-≠n-cn-°p∂p. Ign™ Hcp h¿j-am-bn

tImgn-t°mSv saUn-°¬ tImtf-Pn¬ NnIn-’-bn-em-Wv. NnIn’bv°v {]Xn-amkw 3000 cq]bn-e-[nIw Nnehp hcp-∂-Xpw CXp-h-sc-bp≈ NnIn-’-bn-¬ 50,000 cq]-tbmfw IS-_m-[y-X-

bpw h∂n-cn-°p-I-bm-Wv. ssZh-P-\-Øns‚ {]m¿∞-\bpw k-lm-bhpw {]Xo-£n-°p-∂p. s]cntßmw kn≥Un-t°‰v _m¶v A/c No. 42402200029850

{ioKwKm- \ - K ¿ (cm- P - ÿ m≥): {InkvXy≥ _neo-thgvkv Akwªn {ioKwKm-\-K-dnse hnizm-kn-bmb tSm´m knwKv hml\ A]-I-SsØ XpS¿∂v tlmkv]n-‰-en¬ At_m-[m-h-

ÿ-bn-em-bn-cn-°p-∂p. ktlm-Zc≥ \n¿[- \ - c mb IpSpw- _ Ønse AwK-am-Wv. ssZh-P-\Øns‚ {]m¿∞-\bpw kl-Ic-Whpw {]Xo-£n-°p-∂p. A/c Name: Darshan Singh, A/c No:

380102010004444. IFSC Code: UBIN 0538019 Evg. Darshan Singh, B-23-2nd, Premnagar, Sriganganagar 335001. Mob: +9828038926.

a[psc: kphn. Pbnwkv s]m\n- b m- b psS kl- [ ¿ΩnWn Cuizcn Fkv t X¿ {_Ãv Iym≥k- d m¬ `mc- s ∏- S p- ∂ p. F´v Iotam-sX-dm-∏n°v tijw

30 Znh-k-tØ°v tdUntbm-sXdm-∏nbpw sNø-Ww. NnIn-’°v 3.5 e£w cq]-bn¬ IqSp-X¬ Bh- i y- a p- ≠ v . ssZh- P - \ - Ø ns‚ {]m¿∞-\bpw kl-I-c-W-

hpw {]Xo-£n-°p-∂p. J. James

dbmKUm (H-do- ): kphn. t{_mtPm _nlmcn lmt\m°ns‚ aIƒ sZt_md lmt\m°v (11) \mev hb- p-≈t∏mƒ lrt{Zm-Kw _m[n-°pI-bp-≠m-bn. lrZ-b-Øns‚ C-

S-Xp-hiw tªm°mb sZt_md t]bv k v t a- ° ¿ D]- t bm- K n- ® psIm- ≠ n- c n- ° p- I - b m- b n- c p- ∂ p. F∂m¬ ]pXnb t]bv k v t a°¿ LSn-∏n-°p-∂-Xn\v \mev e£w cq] Bh-iy-am-Wv. \n-

¿[\cmb IpSpw-_-Øn\v ssZhP\-Øns‚ {]m¿∞-\bpw kl-I-c-Whpw {]Xo-£n-°p∂p. IqSp-X¬ hnh-c-߃°v 09238872689 F∂ \º- d n¬ _‘-s∏-Sp-I.

apXp-Ipfw: {_Z-d¨ A-kwªn apXp-Ip-fØv 18 t]¿ IØr-ta-i-bn¬ kw_-‘n-°pI-bpw, 7 Ip´n-Iƒ k¨tUkvIq-fn¬ ]Tn-°p-Ibpw sNøp∂p. ]pXnb IpSpw-_-߃ Dƒs∏sS 28 Hmfw t]¿ IqSn hcp-∂p-≠v. 4 sk‚ v ÿew

Stuward Association in India-

Bh-iy-Øn-tebv°v Im\dm _m¶v ]Øn-bq¿ imJ-bn¬ kphn; Fkv. cmtP-{µ-s‚bpw {_Z. F≥.-]n. X¶-®-s‚bpw t]cn¬ Hcp tPmbn‚ v A-°u≠v Bcw-`n-®n-´p-≠v. A/c No.

bpsS t]cn¬ cPn-ÿ sNbvXp. Cu ÿeØv Hcp lmƒ ]Wnbp-hm≥ (38x20) 8 e£-Øn-e[nIw cq] sNehp hcpw. F√m ssZh-a-°fpw {]m¿∞n-°p-Ibpw klm-bn-°p-Ibpw sNøW-sa∂v At]-£n-°p-∂p. Cu

c name - Vimal Kumar K.K. and Suraj Kumar Sharma. A/c no: 32418826935, State Bank of India, Barakar, IFS Code SBIN0002009.

Mob: 09914049788

e£va¨ Xp¿ln, \nl¿ InkvIp, emep {]kmZv `K-Xv.

Ponniah, 4/113, Kamber St. Kunji Nagar, Reserve Line, Madurai - 625014, Tamil Nadu. Cell: +91-9976998546, +919865471635.

1699101034150- IFSC- CNRB0001699.

ae-_m¿ ss__nƒ kvIqfn-te°v AUvan-j≥ Bcw-`n®p t]cm¬: {_Z-d¨ ss__nƒ kvIqƒ ae-_m-dns‚ 6˛masØ _m®v 2012 BK-Ãn¬ Bcw-`n°p-∂p. 3 amk tImgvkn\v ]pdsa, 1 amk-tam, 1 BgvNtbm am{Xw kw_-‘n®p ]Tn-°p-hm\pw Ah-k-c-ap-≠v. `£-W-hpw, Xma- k hpw Chn- S psØ hnZym¿∞n-Iƒ°v kuP-\y-am-Wv.

{]K- ¤ - c mb ssZh- Z m- k - ∑ m¿ ¢m p-Iƒ FSp-°p-∂p. Xm¬]cy-s∏-Sp-∂-h¿ Xmsg sImSp-Øncn-°p∂ hnem-k-Øn¬ At]£n-°p-I. sk{I-´-dn, {_Z-d¨ ss__nƒ kvIqƒ ae-_m¿, t]cm¬, \ote-izcw ˛ 671314. Mob: 9495181788.

Poh-h-N\w hmb-\-°m-cpsS {i≤bv°v Poh-h-N-\-Øns‚ sabn-enwKv enÃv ]pXp-°p∂Xn\m¬ Poh-h-N\w e`n-°m-Ø-h¿, H∂n-e-[nIw tIm∏n-Iƒ e`n-°p∂-h¿, hnemkw Xncp-tØ-≠-h¿ Xmsg ]d-bp∂ hnem-kØn¬ Zb-hmbn _‘-s∏-Sp-at√m? hcn-kwJy AS®p ]pXpt°-≠h - ¿ Zb-hmbn kl-Ic - n-°p-at√m? Poh-hN - \w Hcp ip{iqj-bmWv {]m¿∞\ Bh-iy-amWv. Gh¿°pw `mhp-I-߃. Contact - 9447126182

{KŸ-]c - n-Nbw c≠v {]apJ IrXn-Iƒ {KŸ-Im-c≥: sdPn Cu´n-aq-´n¬

"Bfl-hcßfpw Bfl-^-e-ßfpw' ]cn-ip-≤m-flm-hns‚ ssZhXzw, BfØw, \ma-߃, kmZr-iy-߃, Bfl{]m]-Ww, Bfl-\n-d-hv, Bflm`ntjIw, Bflap-{Z, Bfl-kv\m-\w, A·n-kv\m-\w, Bflh-c-߃, Bfl-^-e-߃, A\y-`m-j-`mjWw XpS-ßnb hnj-b-߃ hni-I-e\w sNøp∂ Hcp DØa ]T-\-{KŸw. t]Pv 250, hne 150

]p{X≥ ]nXm-hn\v kmay-t\m, kat\m? tbip-{In-kvXp-hns‚ ssZhXzw Xncp-hN\ shfn- ® - Ø n¬ ÿm]n- ® n- c n- ° p∂ DØa IrXn. ]nXm-hn\v Xpey-\mb ssZh]p-{Xs‚ BfØw Xm¿°n-I-ambn sXfnbn-®n-cn-°p-∂p. {XnXz-\n-tj[nIfpsS apgph≥ tNmZy-߃°pw {]Xyp-Ø-cw. tbip {InkvXp- h ns‚ ssZhXzw \ntj- [ n°p∂htcm-Sp≈ 100 tNmZy-߃. t]Pv 250, apJ-hne 150 Bh-iy-s∏-tS≠ hnemkw: Pilgrim Publications, Eettimoottil, Ayyappancoil P.O., Mattukatta, Idukki 685507, Mob: 9495127455/9747904246, Email: Pilgrimpublications@gmail.com

hnZym-`ymk klm-b-Øn\v \ote- i zcw: Zo¿L h¿jßfmbn ae-_mdn¬ I¿Ørthe- b n¬ XpS- c p∂ kphn. sI.hn. tPmWns‚ sIm®paIƒ sIknb _n.- _ n.- F . ]Tn- ° p- h m≥ awK- e m- ] pcw tImtf-Pn¬ tN¿∂n-cn-°p-Ibm- W v . kmº- Ø nI _p≤nap´pw IS- _ m- ≤ y- X - b p- a p≈

IpSpw- _ - Ø nse AwK- a mb sIkn- b - b psS ]T- \ - Ø n\v ssZh- P - \ - Ø ns‚ {]m¿∞\bpw kmº-ØnI kl-I-cW-ßfpw {]Xo-£n-°p-∂p. Evg. K.V. John, Kuttiyil House, Kalichanadukkam P.O., Anapetty, Nileswar (Via) - 671314. Mob: 9048731377.


8

2012 sk]väw-_À 20


97

2012 sk]väw-_À 20

ssh.Fw.-C.-F^ - v. P\-d¬ Iymºv Zriy-߃

Iymºv \n¿tZ-iß - ƒ sk{I´dn tP°_v ]n. amXyp

k`-bpsS {]m[m\yw {_Z¿ tXmwk≥ _n. tXmakv

cPn-kvt{S-j≥ Iu≠-dn¬ \n∂v

]g-b] - m-´ns‚ {]m[m\yw sI.-F. ^nen∏v

C∂sØ {InkvXobX Hm´≥Xp-≈e - ns‚ cq]-Øn¬

anj-Wdn ktΩ-f-\-Øn¬ hn.sI. sska¨

kΩm-\-Zm\w hn.]n. ]usemkv

klm-bØ - n-\mbn ssZh-k∂ - n-[n-bn¬

Blm-ct- h-fb - n¬ Hcp-at- bmsS

F{X ip`w F{X at\m-lcw kam-]\w

Iymºv eotUgvkpw ssh.-Fw.-C.-F-^v. t\Xr-Xzhpw H∂n®v


10

2012 sk]väw-_À 20

kXyw ]ªn-t°-j≥kns‚

5% a p X¬ 70 %

5000 N. ASn hn-kvXo¿Æ-Øn¬ AXn-hn-im-e-amb ]pkvX-I-ime

kXy-Iq-Smcw, Xncp-h√ kXyw ]ªn-t°-j≥kns‚ {]h¿Ø-\-߃ kPo-h-ambn apt∂-dp∂p. "A£-c-ØneqsS Bflm-°ƒ' F∂ e£y-Øn¬ \n∂pw H´pw hyXn-N-en-°msX ssZh-cm-Py-Øns‚ sI´p-]-Wn-°mbn Cu kZp-Zy-a-Øn¬ Ft∂m-sSm∏w kl-I-cn-°p-at√m?

hs c

{]nb kplr-tØ,

hn\b-tØmsS

Sathyam Publications

ss{IkvXh ]pkvXI {]km-[\w temI \ne-hm-c-Øn-se-Øn® kXyw ]ªn-t°j≥-kns‚ H∂mwInS {KŸ-߃s°m∏w temI-sa-ºm-Spap≈ hntZi {]km-[-I-cpsS ]pkvX-I-ßfpw hºn® BZm-b-\n-c-°n¬ ChnsS \n߃°v hmßmw. ss__nƒ kmln-Xy-Øn-t‚bpw hn⁄m-\-Øn-t‚bpw k¿∆-a-WvUehpw Dƒs°m≈p∂ hºn® tiJ-cw.

Thottabhagom P.O, Thiruvalla - 689 541, Kerala, S. India. Tele/Fax: 0469 - 2619657, 2619209 Mobile: 9446026182, 09446513555 E-mail: sales@truthintl.org Website: www.sathyam.org

VIP

_p°v ¢_v AwK-߃°v {]tXyI hne-°n-gnhv

hnhn-[X- c- w ss__n-fp-Iƒ, kn.-Un.-Iƒ, Imk-‰p-Iƒ, ss__nƒ Un£vWd- n, `mjyß - ƒ, Ia‚-dn-Iƒ, hmIyt- _m¿Up-Iƒ, hnhml kΩm-\ß - ƒ, I¿Xr-tai km[-\ß - ƒ, kvtXm{X-ImgvN k©n-Iƒ, hoUntbm Imk-‰p-Iƒ, Ãn°-dp-Iƒ, hyXykvX {KŸ-߃.

h n e °ng n h v

kmw.- kn.- h-S-h\


11

2012 sk]väw-_À 20

Fw.-hn. tXma-kns\ BZ-cn®p I√n- t »cn: Ata- c n- ° - b nse ss__nƒ en‰-td-®¿ t^m-dw, {]kn≤ ss{IkvXh {KŸ- cNbn-Xm-hmb {_Z. Fw.-hn. tXmakns\ BZ-cn-®p. Pqsse 27 sh≈n-bm-gvN I√n-t»cn _n.-_n.-kn. HmUn-t‰mdn- b - Ø n¬ \S∂ ktΩ- f\w {_Z. sI.-F. ^nen∏v DZvLm-S\w sNbvXp. tUm. H.-Fw. tXmakv A[y-£\mbn-cp-∂p. {_Z-. ]n.-‰n. ^nen∏v (ss_-_nƒ en‰-td-®¿ t^mdw ssh-kv {]-knU-‚ v) t^mdØns‚ {]h-¿-Ø\-ßfpw a‰pw hni-Zo-Ic - n-®p. {_Z. Fw.-Fw. k-Jdnb ^-e-Ihpw

Iymjv A-hm-¿Upw {_-Z. Fw.hn. tXma-kn\v kΩm-\n®p. A≥]-Øn-\m-en¬ A[nIw {KŸ-߃ - cNn® Fw.-hn. tXmakn\p e`n® _lp-a-Xn-bm-WnXv. IqSpX¬ anI® {KŸ-߃ cNn- ° p- h m- \ p≈ {]tNm- Z \w CXv \evIp-∂psh∂p At±lw {]kvXm-hn-®p. ]n.-F-kv. Xºm≥, kmw kJ-dn-b, ]n.-C. kmwIp´n, A-\n-b-≥ h¿-§o-kv, sI.hn. am-Xyp, Nm-ƒkv tPm¨ F∂o ktlm-Z-c-∑m¿ Biwkm ktµ-i-߃ \evIn. {_Z¿ Nm≠-∏n≈ ^n-en-∏v eqs°mkv 1:1˛4 Bkv]-Z-am°n

Fgp-Øv, Fgp-Øp-Im-cs‚ ZuXyw, {]tXy-IX F∂o hnjb-ß-sf-°p-dn®p ktµiw \-evIn. tUm. sI.-kn. tPm-¨-k-¨ "FgpØv Hcp ssZh\n-tbm-Kw' F∂ hnj-b-tØ°p-dn-®p-≈ {]-_-‘w Ah-Xcn∏n®p. Fw.hn. _m_p tamU-td-‰¿ B-bncp∂p. tPmbn ]mºm-Sn, ]n.-Fw. G{_-lmw, tPmk^v ]p∂q-kv, tPmk^v amXyq F-∂n-h¿ N¿®-bn¬ ]s¶-Sp-Øp. tUm. kÆn Fgp-a-‰q¿, sdPn Cu´n-aq-´n¬ F∂n-h-cpsS {KŸ-߃ ktΩ-f-\-Øn¬ sh®p {]Im-i-\w sNøp-I-bp-≠m-bn.

A_p-Zm_n tKmkv]¬ I¨h≥j≥

Hdo m k`IfpsS tKmƒU≥ Pq_nen Hdo m: Hdo m {_Z-d¨ Akw-ªn-bpsS tKmƒU≥ Pq_nen ao‰nwKv 2012 HIvtSm-_¿ 22 apX¬ tIm¿Zm-bn-ep≈ I¿tΩ¬ Cw•ojv aoUnbw kvIqfn¬ sh®v \S°pw. "hcp-ho≥ \ap°v ho≠pw ]Wnbmw' F∂-XmWv Xow. ktlm-Zc - ∑ - m-cmb tPm¨ Ipcy≥, jmep ‰n. ss\-\m-

≥, tXmwk¨ _n. tXma-kv, F.-Pn. tP°_v F∂n-h¿ ssZh-h-N\w {]tLm-jn-°pw. ktlm. ]n. si¬h-\m-bK - w, tUm. ]n.-kn. tXma-kv, kn.-]n. amXyp, {]Imiv \mb-Iv, kn.Fkv. tXma-k,v kÆn ‰n. Um\n-tb¬, tPmk^v akn Zmkv, sI.-F. sUm a-\n-Iv. Mob: +91 9437630568.

^manen tIm¨{^≥kv B{‘m-{]-tZiv: B{‘m-{]-tZinse {InkvXy≥ {_Z-d¨ Akw-ªn-bpsS t\Xr-Xz-Øn-ep≈ ^manen tIm¨{^≥kv 2012 HIvtSm-_¿ 23 apX¬ 25 hscbp-≈ Znh-k-ß-fn¬ \S-Ø-s∏Spw. tPm¿÷v tXmakv (_mw-

•q¿), ]o‰¿ cmPp (sImIzm-eKp-Uw), tPm¨ tamkkv (Ip¿\q¬) F-∂n-h¿ hN\w ip{iqjn- ° pw. At\z- j - W - ß ƒ°v ktlm. tPm¨ tPmiph, Mob: 9440244094, 9491409383.

_cmIm ss__nƒ ¢m v A_p-Zm_n: 2012 HIvtSm-_¿ 1 apX¬ 4 hsc tKmkv ] ¬ I¨h≥j≥ A_p-Zm_n {_Zd¨ Akw-ªn-bpsS t\Xr-XzØn¬ \S-°pw. 1, 2, 3 Xob-XnI- f n¬ A_p- Z m- _ n- b n- e p≈ sabn≥ lmƒ, Chm-©-en-°¬

N¿®v sk‚-dnepw 4\v ap -^bnse A∏¿ Nm∏¬ ˛ F2 , {_Z- d ¨ N¿®v sk‚- d nepw sh®mWv tbmK-߃ \S-°p-∂Xv. kp{]-kn≤ I¨h≥j≥ {]mkw- K n- I ≥ Chm. tPm¨ Ipcy≥ hN\w ip{iq-jn-°pw.

Akwªn Izb-dns‚ t\Xr-XzØn¬ {ipXna[p-c-amb Km\ ip{iqj D≠m-bn-cn-°pw. IqSpX¬ hnh- c - ß ƒ°v: {_Z. _ntPmbv tPm¨kv tPm¿÷v, tP°_v ]n. amXyp. Phone: 050 - 5313382, 050 - 4138437.

^manen sse^v tIm¨{^≥kv 2012 A¶-amen: {]mtZinI {_Zd¨ k`-I-fpsS kl-I-c-W-Øn¬ \S-Øn-h-cp∂ ^manen sse^v tIm¨{^≥kv sk]v‰w-_¿ 21 sh≈n sshIn´v 4 apX¬ 24 Xn¶ƒ cmhnse 6 hsc A¶amen A okn im¥n-tI-{µ-bn¬ sh®v \S-Ø-s∏-Sp-I-bm-Wv. ktlm-Z-c-∑m-cmb sPbnwkv h¿Kokv IAS, tPm¿Pv tImin, tPm¨ tP°-_v, Ãmen tPm¨kv, sdPn tP°_v F∂n-h¿

¢m p-Iƒ°v t\XrXzw \¬Ipw. IpSpw-_-Øn¬ ssZh `‡n, Bi-b-hn-\n-a-bw, {]iv-\taJe-Iƒ ]cn-lm-c-߃, Xpd∂`h\w, a°sf hf¿Øptºmƒ {i≤n-t°≠ Imcy-߃, amXm-]n-Xm-°-tfm-Sp≈ at\m-`m-hw, IpSpw_ _UvP‰v F∂n-h-bmWv {][m\ hnj-b߃. IqSmsX Bcm-[-\, N¿®Iƒ, kwKo-Xm-`ym-kw, sKbnwkv, 12 hb-kn\v Xmsg {]mb-ap-

≈ Ip´n-Iƒ°mbn {]tXyI t{]m{Kmw F∂nh {Iao-I-cn-®n´p-≠v. sk-]v‰w-_¿ 17\v ap≥]v t^m¨ hgntbm Csa- b n¬ hgntbm cPnÿ sNøp-I. tIm Hm¿Un-t\-‰¿: sS≥k≥ tPm-k^v. t^m¨: 9447414222, E-mail: flconference2012@gmail.com, Address: Family Life Conference, XII-19, Varma Road, South Chittoor P.O, Kochi - 682027.

""euhv PnlmZv tIc-fØn¬ `ojWn Db¿Øp∂p'' ""_em-ev°m-c-amb aXw am‰tam euhv Pnlm-Zns‚ t]cn¬ ap…o-߃s°-Xncmb sX‰m-b {]N-c-W-ßtfm R߃ A-\ph-Zn-°n√''˛ DΩ≥ Nm≠n hy‡-am-°n. tIc-f-Øn¬ euhv PnlmZv Hcp henb sh√p-hnfn Db¿Øn-bn-cn-°p-I-bm-Wv. Pqsse 19\v, C…mw aXw kzoIcn® {InkvXp-aX hnizm-kn-bmbncp∂ bphXn Xo{h-hmZ _‘-ap-s≠∂v kwi-bn-°p∂ ap…ow bphm-hn\v knw Im¿Uv \¬In-b-Xn-\m¬ AdÃv sNøs∏-´p. apJy-a{¥n DΩ≥ Nm≠n ]m¿e-sa‚n¬ sI.-sI. eXn-IbpsS (kn.-]n.-sF.-Fw.) tNmZyØn\p adp-]-Sn-bmbn \¬Inb IW-°-\p-k-cn®v 2006 apX¬ 12 hsc 7713 t]¿ C…mw aXw kzoI-cn-®p. AXn¬ 2667 bphXn-Ifpw Dƒs∏-Spw. ""temI-hym-]-I-amb C-…m-anIh¬°-c-W-Øns‚ `mK-am-Wv

tIc-f-Øn-se euhv Pn-lm-Zv'' t•m_¬ Iu¨kn¬ Hm^v C≥Uy≥ {InkvXy≥kv A`n-{]mb-s∏-´p. tIcf ImtXm-enIv _nj]vkv Iu¨kn-ens‚ A-`n{]m-b-Øn¬ 2006\v tijw 2600 {InkvXy≥ bph-Xn-I-fm-Wv C…mw aXw kzoI-cn-®-Xv. _n.-sP.]n., lnµp sFIy-thZn XpS-ßnb kwL-S-\-Iƒ i‡-amb At\z-jWw Bh-iy-s∏-Sp-I-bp≠m-bn. tIc-f-Øn¬ C-…m-ans‚ hf¿® a‰p aX-ß-tf-°mƒ t\sc Cc-´n-bm-sW∂v lnµp kwL-S-\-Iƒ A`n-{]m-b-s∏-´p. I]S kvt\lw (euhv Pnlm-Zv) \Sn®v ap…ow bphm-°ƒ sNdp-∏° - m-cn-If - mb kv{XoIsf hio-I-cn®v Akm-∑m¿Kn-I-X°pw Xo{h-hm-Z-Øn\pw D]tbmKn-°p∂p F∂ lnµp sFIythZn, {iocmatk\ XpS-ßnb kwL-S-\-I-fpsS {]N-c-W-߃ 2009¬ tIc-f-Ønepw I¿Wm-S-

I-Ønepw hfsc tImem-lew krjvSn-®p. CXn-t\mSv _‘-s∏´v c≠v lnµp bph-Xn-I-fpsS amXm-]n-Xm-°ƒ Xß-fpsS a-°sf c≠v ap…ow bphm-°ƒ NXn®psh∂v \¬Inb ]cmXnbpsS ASn-ÿm-\Ø - n¬ t]m-eokv At\z-j-W-Øn\v ssl-t°mSXn DØ-c-hn-´p. F∂m¬ sXfnhp-I-fpsS A`m-h-Øn¬ euhv Pnlm-Zns‚ t]cnep≈ Cu tIkv X≈n-t∏m-Ip-I-bp-≠m-bn. F∂m¬ ap…ow eoKv euhv Pnlm-Zns\ i-‡-ambn \ntj[n-®p. ""ap…o-ans\ A]-Io¿Øns∏-Sp-Øm≥ th≠n sI´n-®-a® Hcp anYy-bmWv euhv Pnlm-sZ∂v'' A_vZpƒ dlvam≥ c≠ØmWn (Fw.-F¬.F-.) A`n{]mbs∏´p. ""aXw am‰w kza\- msetbm an{i-hn-hm-l-Øns‚tbm `mK-amWv'' At±lw Iq´n-t®¿Øp.

_cmIm: _cmIm ss__nƒ ¢m p-Iƒ 2012 HIvtSm-_¿ 22 apX¬ 24 hsc sUmWm-tIm≠-bn-ep≈ _cmIm {Inkv-Xy≥ Akw-ªn-bn¬ sh®v \S-Øs∏-Sp-∂-Xm-Wv. ]n. hn¬k¨ Kpcp (hn-P-b-hm-U), Fkv. t{]-

am-\-µw Kpcp (Kp-≠q¿) F∂nh¿ hN\w {]tLm- j n- ° pw. Cu ¢m p-I-fpsS A\p-{K-lØn-\mbn ssZh-P\w {]m¿∞n°p-I. ktlm. tPm¨ tPmiph. Mob: 9441996277

InUvkv s^Ãv kam-]n®p ]mte-amSv (a-e-∏p-dw): Xr»q¿ kotbm≥ anj≥ Nmcn-‰-_nƒ {S-Ãns‚ t\Xr-Xz-Øn¬ ]meta-Sp-sh®v \S∂ InUvkv s^-

Ãn¬ 240 ¬]cw Ip´n-Iƒ ]-s¶Sp-Øp. X¬^-e-ambn aq∂p ktlm-Z-c-∑m¿ ]m-e-taSv k`-bn-¬ sh®v kv\m\-s∏-Sp-I-bp-≠m-bn.

anj≥ Ne©v 2012 Crossroads Communication Network- s‚

shÆn- ° pfw:

B`n- a p- J y- Ø n¬ dm∂n- b n¬ kotbm≥Ip∂v {_Z-d¨ Akwªn lmfn¬sh®v 2012 HIvtSm-_¿ 2\v cmhnse 9.30 apX¬ sshIn´v 3.30 hsc ""anj≥ Ne©v'' \S-Ø-s∏-Spw. ""`S-∑m¿'' F∂-XmWv tbmK-Øns‚ Xow. ktlm. tPm¨ kmap- t h¬

(tkew), jn_p sI. amXyp (_mw-•q¿) F∂n-h¿ t\XrXzw \¬Ipw. ktlm. tPmtam≥ tPmk- ^ v , ktlm. Irjv W ≥Ip´n F.-sI. Address: Crossroads Communications Network, Narakathani P.O., Vennikulam, Pathanamthitta - 689 544, Kerala, India, Tel: 9947737305.

Fkv.-_n.Fkv. Xncp-h-\¥]pcw ]pXnb t\Xr-Xz-Øn¬ Xncp-ae (Xn-cp-h-\-¥-]p-cw): kphn-ti-j-I≥ _me-kwLw Xncp- h - \ - ¥ - ] pcw sk‚- d ns‚ ]p-Xnb `mc-hm-ln-Isf 2012 Pqsse 18\v Xncp-ae {_Z-d¨ k`m-lm-fn¬ IqSnb s]mXp-tbmK-Øn-¬ sh®v Xnc-s™-SpØp. sk-‚-dn-s‚ {]kn-U‚mbn tPm¨ t\-i≥ aW-ebw Xnc-s™Sp-°-s∏-´p. {_Z. taml-\≥ Bdm-a-S ssh-kv {]kn-U‚mbpw {_Z. G-{_lmw amXyqkv aÆ¥e sk-{I-´-dn-bm-bpw {]-h-¿Øn-°pw. {_Z. tPmjv tPm¨ aW-e-bw, {_Z. tPmbn Ipam¿ hn.-sI. Hm-eØm-∂n, {_Z. Pbvk¨ Un. tPmk^v Xncp-ae F∂n-h¿ b-Ym-{Iaw tPmbn‚ v sk{I-´-dn-bpw, {Sj-d-dpw, Hm¿Kss\-k-dp-am-bn-cn-°pw.

{_Z. tPm¿÷v Ip´n tImhfw, {_Z. Ãmen≥Zmkv _mecma-]p-cw, {_Z. kPp ‰n. t]mƒ F≈p-hnf F∂n-h¿ bYm-{Iaw Xncp-h-\-¥-]p-c-Øn-s‚-bpw, s\øm-‰n≥I-cb - p-sS-bpw, s\Sp-aß - mSn-s‚bpw taJe sk{I-´-dn-amcmbn Xnc-s™-Sp-°-s∏-´p. ktlm-Z-c-∑m-cmb Un. Ão^≥ (s\-√n-°m-°p-gn), kXy-Zmkv (A-Ωm-\q¿tIm-Ww), tPm-¨ ]n. (Im-cn-°p-gn), kv]¿P≥ sI.sP. (im-¥n-]p-cw), ‰n.-]n. P-]cmPv (a-Wm-ep-aq-Sv), sF. kpµc-Zmkv (a-c-Ø-In-Sn) F∂n-h-scbmWv IΩn‰n AwK-ß-fmbn Xnc-s™-Sp-Øn-cn-°p-∂-Xv. Fkv._n.-F-kv. Xncp-h-\-¥-]pcw sk‚-dns‚ {]h¿Ø-\-ßsf Hm¿Øv XpS¿∂pw {]m¿∞n-°p-I.


12

2012 sk]väw-_À 20

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

{_Z-d¨ k`m hm¿Ø-Iƒ

kphn-ti-j-tbm-Khpw ss__nƒ Iymºpw kam-]n®p DØ-a-]m-fbw: 2012 HmKÃv 24, 25, 26 F∂o Xob-Xn-I-fn¬ kphn-ti-j-tbm-Khpw ss__nƒ Iymºpw DØ-a-]m-fbw {_Z-d¨ k`-bpsS Npa-X-e-bn¬ hnP-b-e£van I√ym-W-a-WvU]w HmUn- t ‰m- d n- b - Ø n¬ \S- ∂ p. tbmK-ß-fn¬ kphn. t]mƒ CΩm\pth¬ i¶-c≥tIm-hn¬ kphn. tUhnUv ]n. sFk°v

F∂n-h¿ apJy-{]-`m-j-Whpw ss__nƒ ¢m p-Ifpw FSpØp. lm∏n saeUn a[pc Km\߃ Be-]n-®p. {]h¿Ø-\ß - ƒ°mbn {]m¿∞n-°p-Ibpw hnhn-[-\n-e-I-fn¬ kl-I-cn-°p-Ibpw sNbvX F√m ssZh-a-°ƒ°pw I¿Ør-\m-a-Øn¬ k`bmbn \µn Adn-bn-°p-∂p. kphn. tPmkv tXma-kv.

_neo-thgvkv tIm¨{^≥kv hnim-J-]-´Ww: 2012 \hw-_¿ 22 apX¬ 25 hsc _neo-thgvkv tIm¨{^≥kv hnim-J-]-´Ww ssh.-Fw.-kn.-F.-bn¬ sh®v \S°pw. ""tbip-{In-kvXp-hns‚ c≠mw hchv'' F∂-XmWv Iymºv Xow. ktlm. tPm¨ ]n.

tXma-kv, Ae-Ivkm-≠¿ Ip-cy≥, Fw.-sP. _m_p F∂n-h¿ Cu hnj-bsØ ASn-ÿm-\-am°n ssZh-hN - \w ip{iq-jn-°pw. ktlm. Fw. tZh-Zm\w, F.-Pn. tP°-_v. Mob: 09392533179, 09440542858

]T-t\m-]-I-c-W-߃ hnX-cWw sNbvXp ap°q¿: ap°q¿ temtKmkv {InkvXy≥ {_Z-d¨ N¿®ns‚ Npa-X-e-bn¬ 2012 G{]n¬ 9 ap-X¬ 13 hsc hn._n.Fkv. \S-Øn. IqSmsX k`-bpsS Npa-X-e-bn¬ ]qh¥m\Øp \S∂phcp∂ KpUv\yqkv Nn¬-{U-≥-kv ¢_ns‚ hm¿jn-Ihpw 2012 Pqsse

8˛mw XnbXn \S-∂p. Ipº-\mSv {]h¿Øn-°p∂ e-hv-sUbv¬ Nmcn-‰-_nƒ {SÃns‚ kl-I-cW-tØmsS A¿l-cm-b 30˛¬ A[nIw Ip´n-Iƒ°v ]T-t\m-]IcW߃ hnXcWw sNbv Xp. Cu k`-bpsS {]-h-¿-Ø-\ßsf Hm¿Øv ssZh-a-°ƒ {]m¿∞n-°p-I.

Ia-t‚-j≥ Nma-hnf (Xn-cp-h-\-¥-]p-cw): CΩm- \ p- t h¬ {_Z- d ¨ Akwªn Nma-hnf Adn-bn-°p-∂Xv. lmt_¬ sP.-hn.sb ]q¿Æ kab kphn-ti-j-I-\mbn k` Ia‚ v sNbvXn-cn-°p-∂p. I¿Xr-th-e-°m-bp≈ ktlmZ-cs‚ hnfnbpw ka¿∏-Whpw k`bv°v t_m[ys∏´n-´p-≈Xm-Wv. ktlm-Z-c≥ Ipº-\mSv _-Y\n ss__nƒ tImtf-Pn¬ ssZh-h-N-\-]-T\w ]q¿ØoI-cn-®-XmWv. Ct∏mƒ lmt_-

¬ k`-tbmSv tN¿∂v hnhn-[ß-fm-b BfloI ip{iq-j-Ifn¬ k-Po-h-ambn kl-I-cn-®ph-cp-∂p. ssZh-P\w ktlm-Zc-s\bpw {]h¿Ø-\ß - s - fbpw Hm¿Øv {]m¿∞n-°pI. k-tlm-Z-c-s‚ hnemkw: lm-t_-¬ sP.-hn., ss{IÃv \ne-bw, Nma-hn-f, ]q∆-®¬ ]n.-H., Xncp-h\¥-]pcw˛ 695575. k`- b v ° p- t h- ≠ n aq∏- ∑ m¿ t\i-a-Wn, jnPp.

]pen-°p∂v: _tY¬ {_Z-d¨ Akwªn ]pen-°p∂v Adn-bn-°p-∂-Xv. 2001˛¬ ]q¿Æ kab kphn-ti-j-I-\mbn th¿Xn-cn™ ktlm-Zc - ≥ kn-_n F≥.sP.sb k` Ia‚ v sNbvXn-cn-°p-∂p. I¿Ør-th-e-bv°p≈ ktlm-Z-cs‚ hnfn-bpw ka¿∏-Whpw k`bv°v t_m[ys∏-´n-´p-≈-Xm-Wv. ]Ø-\wXn´ ss__nƒ tImtfPn-epw, kuØv C≥-Uym _m-]v-‰n-Ãv ss__nƒ tImtf-Pnepw h-N\ ]T\w ]q¿Øn-bm-°nb ktlm-Z-c≥ _mw•q-cn¬ ss__n-ƒ tImtf-Pn¬ A≤ym-]-I\m-bn tkh\w A\pjvTn°p-

I-bm-bn-cp-∂p. Ct∏mƒ ]pen°p-∂v k`-tbmSv tN¿∂v Ipfam-°-¬ F-∂ ÿeØv ]pXnb k-`m-Iq-Sn-h-chv F∂ e£y-Øn-¬ {]-h¿Øn-°p-∂p. kn_n-°v `m-cybpw Hcm¨Ip™p-ap-≠v. ssZh-P\w ktlmZ-c-s\-bpw {]h¿Ø-\-ß-sfbpw {]m-¿∞-\b - n¬ Hm¿°-pI - . k-tlm-Z-cs‚ hnemkw: Siby N.J., Nja-rackal House, Karinilam P.O., Pulikkunnu686513, Mob: 099 47924182.

k`bv°v th-≠n k-tlm-Z-c-∑m¿ t__n tPm-k-^v, tPm¿Pv kn. tP°-_v, ]n.-Fw. tXmakv, sdPn sk_m-Ãy≥.

\ncym-X-cmbn ssae{]: a-kvI‰v {_Z- d ¨ Akw-ªn-bnse hnizmkn Bbn- c p∂ I√p-Øm-\n-bn¬ tkm_n tPmbn (27) I¿Øm-hn¬ \n{Z-{]m]n-®p. ssae{] imtew {_Zd¨ Akw-ªn-bn¬ kwkv-Imcw \S-Øn. amXm-]n-Xm-°ƒ: tPmbn aØm- b n, im¥Ω tPmbn. ktlm-Z-c-߃: kuay, sk_n≥. Xncp-h-\-¥-]pcw: ]tc-X-\mb ktlm. tPm ¨ amXyp- h ns‚ kl-[¿ - Ω - nWn A∂Ω h¿§okv I-¿Ømhns‚ k∂n-[n-bnte°v hnfn°-s∏-´p. kwkvImcw Xn-cp-h\-¥-]p-cØp sh®v \S-Øn. a°ƒ: kqk≥, tPm¨, tP°_v, sjdn≥. acp-a-°ƒ: tPm¿÷v tPmk-^v, do\ am-Xyp, sP∂n amXyp, t]mƒ i-ap-th¬. sNΩ¥q¿ (]p \eq¿): s_-tYÿm-bn¬ ]tcX- \ mb tUm. tPm- ¿ - ÷ v amXyq-kns‚ `mcy A∂Ωm tPm¿÷v I¿Ør-k∂ - n-[n-bn¬ tN¿°-s∏-´p. kw-kvImcw 2012 sk]v‰w-_¿ 8\v sNΩ-¥q¿ {_Z-d¨ k`m sk-an-tØ-cn-bn¬ \S- Ø n. a°ƒ: Ip™ptamƒ, kÆn, cmP-Ω, _n-tPmbn, sPt_mbn, sP- n, sPbvN≥, kmen. Ipºg: πmthen¬ X¶Ω tXmakv (85) \nXy-X-bn¬ {]th-in-®p. ktlm-Z-cn-bpsS kwkvImcw \S- Ø n. aI≥: sPbv k ¨ tXma-kv. sNtºme: ]tc-X-\mb h¿-§okv F{_-lm-ans‚ `mcy timimΩ F{_lmw (79) al-XzØn-te°v hnfn-°-s∏-´p. 2012 sk]v‰w-_¿ 15\v kwkvImcw \S-Øn. a°ƒ: kn.-F. h¿-§okv, kn.-F. G{_lmw, kq-k≥ amXyp, Ipcy≥. A¬hm¿ (cm-P-ÿm≥): A¬hm¿ Akw-ªn-bnse hnizmkn-bmb ktlm. PKo¿Nµv \nXy-X-bn¬ {]th-in-®p. ZpxJm¿{Z-cm-bn-cn-°p∂ IpSpw-_mw-K߃°v th≠n {]m¿∞n-°p-I. Ipf-amhv: t_tY¬ {_Z-d¨ k`mw-K-amb \mSp-ImWn Im™n-c-Øn-¶¬ Ip´-∏≥ (63) I¿Ør-k-∂n-[n-bn¬ tN¿°-s∏´p. kwkv°mcw 2012 sk]v‰w_¿ 3\v Ipf-amhv {_Z-d¨ k`m skan-tØ-cn-bn¬ \S-∂p. `mcy: AΩn-Wn. aI≥: cXo-jv.

]pd-a‰w: Ihpßpw-{]-bm¿ ]pfn-®-\n-°¬ sIm®p-Ip-™v (65) I¿Ømhn¬ \n{Z-{]m-]n-®p. 2012 HmKÃv 16\v {_Z-d¨ k`m skantØ-cn-bn¬ kwkvImcw \SØn. `mcy: kmdm-Ω. a°ƒ: kPn, jmPn, ]tc-X-bmb Pqen. acp-a-°ƒ: sdt°-jv, A-Pn, tPmfn. Ißg: sNm-dn°m-hp-¶¬ Ipt∂¬ Sn.]n. tPm¿÷v I¿Ør- k - ∂ n- [ nbn¬ tN¿°-s∏´p. 2012 Hm-KÃv 8 \v ap≠-Øm\w {_Z-d¨ skan-tØ-cn-bn¬ kwkvIc - n-®p. a°ƒ: X¶-Ω, Ip™p-tam-ƒ, cmP- Ω , ]tc- X - \ mb _m- _ p°p´n, kqk-Ω. acp-a-°ƒ: ]tc-X-\mb Sn.-]n. tPm-¨ eo-emΩ, t__n-®≥, t_-_n-°p-´n. I√n-t»cn: Aº-e-Ø-dbn¬ sI.- h n. tXma-kv (Ip™p- ™ p- I p´n˛74) \nXy-X-bn¬ {]th-in-®p. kwkvImcw 2012 HmKÃv 29\v Da- b m- ‰ p- I c {_Z- d ¨ k- ` m skan- t Ø- c n- b n¬ \S- Ø n. `mcy: X¶Ω tXmakv. aIƒ: adn-bmΩ tXmakv h¿§o-kv. ]pd-a‰w: ]-≈n°¬ hcn-°m∏≈n hn.sP. tPm¨-(74) I¿Øm-hns‚ k∂n-[n-bn-te°v hnfn-°-s∏-´p. 2012 HmKÃv 17 \v ]pd-a‰w {_Z-d¨ Akwªn skan-tØ-cnbn¬ kwkvI-cn-®p. `mcy: adnbmΩ tPm¨. a°ƒ: Bj, Atim-I.v acp-a° - ƒ: cmPp, B-i. Xe-∏mSn: sXt°°p‰v Sn.-kn. tImc (tPmbn˛64) \nXy- X bn¬ {]th-in®p. kwkvImcw 2012 HmKÃv 5\v ]pXp-∏≈n X®-°p∂v {_Zd¨ k`m skan-tØ-cn-bn¬ \S-Øn. `mcy s]m∂-Ω. a°ƒ: PqP≥ Nmƒkv tImc, sP ≥ amXyqkv tImc, Po-\m sa¿-en≥ tImc. acp-a-°-ƒ: sPdn≥, dn≥kn. sIm´mc-°c: CubwIp∂v tPm¨k¨ `h-\n¬ s]m-Snb-®-s‚ `mcy X¶Ω amXyp (60) \nXy-X-bn¬ {]th-in-®p. 2012 sk]v‰w_¿ 1\v Xr°-Æ-aw-K¬ {_Zd¨ s{]b¿ lmƒ skan-tØcn-bn¬ kwkvImcw \S-Øn.

a°ƒ: an\, A\n, tPm- ¨ amXyp. acpa°ƒ: cmPp h¿Kokv, _nPp h¿Ko-kv, an-Jmƒ. Be-∏p-g: hgnt®cn I≠-Øn¬ ssI∏≈n tXtcm-S-Øn¬ Sn.sI. tXmakv (-s_-∂n-°p-´n˛76) \ncym-X\m-bn. kwkvImcw 2012 HmKÃv 12 \v If-∏pc {_Z-d¨ k`m skan-tØ-cn-bn¬ \S-Øn. `mcy: cmP-Ω. a°ƒ: t{Kkv tXma-kv, kmw tXma-kv, tagvkn tXma-kv. acp-a-°ƒ: kPn, _nPp, {]nbm-tamƒ. XSn- b q¿: ]pt√- e n- a - Æ n¬ sI.Fkv. tPm¨ I¿Øm-hns‚ k∂n- [ nbn-te°v hnfn-°-s∏-´p. kwkvImcw 2012 HmKÃv 8 \v i_cn-am-¶¬ {_Z-d¨ k`m skan-tØ-cn-bn¬ \S-Øn. `mcy: kmdm-Ω. a°ƒ: sI.Fkv. tPmbn, AΩn-Wn, tamfn, X¶Ω, kmen, tPmPn. acp-a-°ƒ: tamfn, sI.Fkv. am¿t°m-kv, tPm¨k¨, s_∂n- ° p- ´ n, tXma-kv, knPn. ]pfn-°¬ Ihe: t]°pgn hcn-°-am-°¬ ]n.Un. tXmakv (-Ip-™p-Ip´n˛87) I¿Øm-hns‚ k∂n-[nbn-te°v hnfn-°-s∏-´p. 2012 HmKÃv 20 \v a√-∏≈n B\n°mSv {_Z-d¨ k`m skantØ-cn-bn¬ kwkv°mcw \SØn. `mcy: ]tc-X-bmb Nn∂Ω. a°ƒ: hn≥k≥ tXma-kv, F_n tXmakv . acpa°ƒ: tUmfn, ]tc-Xb - mb PmIzn-en-≥. ]Ø-\m-]p-cw-: ]mXn-c-bv°¬ ssh. i-ap-thens‚ `m-cy AΩnWn iap-th¬(58) I-¿Ør-k-∂n-[n-bn¬ tN¿°-s∏-´p. kwkvImcw 2012 HmKÃv 15\v Ie-™q¿ {_Zd¨ k`m skan-tØ-cn-bn¬ \S-Øn. a-°ƒ: tPm¨, _m_p, tdmbn, kp∂n, _nPp, _n\p. acp-a-°-ƒ: emen, kpP, sPkn, tdm-bn, enPn, kn\n. DXn-aqSv: hmfnπm-°¬ tN∂¶-cn-bn¬ Fw.F. tPm¿-÷ns‚ `mcy Ip™Ω (72) I¿Xr-k-∂n-[n-bn¬ tN¿°-s∏-´p. kwkvImcw 2012 sk]v‰w-_¿ 1\v {_Z-d¨ k`m skan-tØ-cn-bn¬ \SØn. a°ƒ: jmP≥, jbne, jm‰n. acp-a-°ƒ: h¬k-Ω, kmap-h-ep-Ip-´n, {]km-Zv.


13

2012 sk]väw-_À 20

w y j `m

k¶o¿Ø\w 34 tUm. kn.-hn. -hS-h\

]›m-Øew. Cu k¶o¿Ø-\-Øns‚ ]›m-Øew a\- n-em-°p-hm≥ 1 iaq. 21:10-˛22:1 hscbp≈ `mKw hmbn-°pI. ZmhoZv iuens\ `b∂v tZim-¥-cn-bmbn ]em-b\w sNøp∂ ImeØv s^enkvXy ]´-W-amb KØn¬ cmPm-hmb BJo-ins‚ ASp-°¬ HmSn-s®∂v A`bw {]m]n-®p. A`bw At]£n®v FØp∂ hy‡n i{Xp-hm-bmepw kzoI-cn-°p-I-sb∂p≈Xv cmPm-°-∑m¿ ]≠p-ap-X¬ XpScp∂ Hcp \b-am-Wv. “iu¬ Bbn-c-sØ-s°m-∂p, ZmhotZm ]Xn-\m-bn-csØ” F∂v Km\ {]Xn-Km\w sNø-s∏-´-Xnse hy‡n-bm-bn-cn°mw Cu h∂n-´p-≈Xv Fs∂mcp kqN\ BJo-ins‚ `rXy-∑m-cpsS -kw-`m-j-W-Øn¬ \ng-en-°p-∂p-≠v. Ah¿ Zmho-Zn-t\mSv AXp tNmZn-®-Xmbn 1 iaq. 21:11¬ D≠v. C°mcyw ZmhoZv a\- n-em-°n-bn-´p-≠v. KØn¬ \n∂p≈ s^enkvXy a√-\mb sKmeym-Øn-s\bmWv ZmhoZv apºv \n{K-ln-®-Xv. Ct∏mƒ s^en-kvXy -cm-Pm-hns‚ apºn¬ Xm≥ A`-b-Øn-\mbn FØn-bn-cn-°p-∂p. ZmhoZv X{¥w {]tbm-Kn®p IX-Ip-I-fn¬ hc®pw Xp∏¬ Hen-∏n®pw _p≤n-{`aw \Sn-®p. CXv cmPm-hn\v Ak-ly-ambn. Aev] Znh-k-Øn-\p-≈n¬ cmPmhv Zmho-Zns\ ]d-™-b-®p. ZmhoZv AhnsS \n∂v AZp√mw Kpl-bn¬ sN∂p ]m¿Øp. Ncn-{X-Ønse BJoipw k¶o¿Ø-\-Ønse A_o-ta-se°pw H∂-√, hyXy-ÿ-cm-sW-∂p≈ hmZw D∂-bn-°-s∏-´n-´p-≠v. ZmhoZv X{¥w {]tbm-Kn-®Xv icn-bm-bn-s√∂pw Bt£-]-ap-≠v. F∂m¬ cmPm-hns‚ \maw BJoiv F∂m-sW-∂pw A_o-ta-se°v F∂p-≈Xv At±-l-Øns‚ ÿm\-\maw BsW-∂p-amWv CXn-\p≈ adp-]-Sn. am\p-jnI \ne-bn¬ ZmhoZv X\n°v c£-s]-Sp-hm-\p≈ am¿§w Ah-ew-_n-®Xv \ymb{]amW ]›m-Ø-e-Øn¬ \ymbo-I-cn-°m-hp-∂-XmWv (]p-Xnb\nba ImeØv Pohn-°p-∂-h¿ Zmho-Zns‚ X{¥w amXr-I-bm-t°-≠-Xn-√). F∂m¬ i{Xp-°ƒ hnLv\w krjvSn®-t∏mƒ AhnsS Xncn™p \nev°msX cl-ky-Øn¬ ÿew hn´n-´p≈ kµ¿`-ß-sf-°p-dn®v kphnti-j-Øn¬ tcJ-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. Cu k¶o¿Ø\w c≠v henb `mK-ß-fmbn Xncn-°mw. BZysØ ]Øp hmIy-߃ Hcp KoXam-Wv. HSp-hn-esØ ]{¥≠p hmIy-߃ Hcp {]kw-K-hp-am-Wv. thsd \ne-bn¬ t\m°n-bm¬ ZmhoZv ssZhsØ kvXpXn-°p∂p (hm. 1-˛3); Xs‚ A\p-`-h-߃ (-hm. 4˛7); `‡-∑m-tcm-Sp≈ {]t_m-[\w (hm. 8˛10); t\cn-´p≈ D]-tZiw (hm. 11-˛14); \oXn-am∑m¿°p≈ ]Zhn (hm. 15-˛22) F∂n-ßs\ hn`Pn-°m-hp-∂-Xm-Wv. hm. 1˛2 ""Rm≥ btlm-hsb F√m-°m-eØpw hmgvØpw; ..... Ffn-b-h¿ AXp tI´p kt¥m-jn°pw.'' ZmhoZv ssZhsØ kvXpXn-°p∂ Xs‚ km[m-cW coXn-bn¬ Chn-sSbpw Bcw-`n-°p∂p (hm. 1). ssZhsØ kvXpXn-°p-sa∂p am{X-a-√, Xs‚ {]iwkbpw ssZh-Øn¬ Bbn-cn-°p-sa∂pw ZmhoZv Dd-∏n®p ]d-bp∂p (hm. 2). Pohn-X-Ønse F√m- \∑-Iƒ°mbpw ssZh-Øn\v kvXpXnbpw al-Øzhpw A¿∏n-t°≠XmWv (bmt°m. 1:5, 17). hmbv sIm≠-√, lrZbw sIm≠p≈ ]pI-gvØ-emWv ChnsS Dt±-in-°p-∂Xv (bn-sc. 9:24; 1 sImcn. 1:31; 2 sImcn. 10:17, 18). Ahs‚ \nkvXp-ey-amb {]hr-Øn-Iƒ, hmKvZ-Ø-߃, KpW-K-W߃ Ch Hm¿Øp {]iw-kn-°p-I-bm-Wv. Ffn-b-h¿ AXp-tI´v kt¥m-jn-°pw. ]co-£n-X-cm-bh-cpsS km£yw A\p-`hw Ipd-™-h¿°v A\p-{K-l-{]-Z-am-Wv, Bizm-k-am-Wv. ssZh-Øns‚ \∑-sb-°p-dn®v \mw kwkmcn-°p-∂Xpw, a‰p-≈-h¿ hniz-kvX-\mb ssZh-Øn¬ ic-W-s∏-Sp-∂Xn\v klm-b-I-amIpw (k-¶o. 119:74; 142:7 ImWp-I). F\n°v F√mw sNøm≥ Ignbpw F∂p ]dbp-tºmƒ AXv Bfl{]iw-k-bmWv. F∂m¬ ‘Fs∂ i‡o-I-cn-°p-∂-h≥ apJm-¥cw’ F∂p Iq´n-t®¿°p-tºmƒ, AhnsS Xmgva-bmWv \ng-en-°p-∂-Xv. ssZhw Bfl{]iwk CjvS-s∏-Sp-∂n√. Ffn-bh¿ F∂ hm°n\v D]-tbm-Kn-®n-cn-°p∂ F{_mb ]Zw; ‘B\m-hv,’ A¿∞w, Ffn-b-Xv, _m[n-°-s∏-´-Xv. hnh. Ffn-b-h≥ (hm. 2; 9:12; 10:12, 17; 69:32). hm. 3 ""Ft∂mSp tN¿∂p btlm-hsb aln-a-s∏-Sp-Øp-hn≥; \mw H∂n®v Ahs‚ \masØ Db¿Øp-I.'' btlmh A{]-ta-b\pw ]cm-]-c-\p-am-Wv. \ap°v Ahs\ IqSp-X¬ hen-b-h-\m-°phm≥ km[y-a-√. F∂m¬ B \maw kIe krjvSn-I-tfmSpw \mw Adn-bn-°p-tºmƒ B \maw Dbcp-I-bm-Wv. 34˛mw k¶o¿Ø-\-Ønse 10 Iev]-\-Iƒ {i≤n-°pI: (1) Ft∂m-sSm∏w ssZhsØ aln-a-s∏-Sp-ØpI (hm. 3); (2) \mw H∂n®v Ahs‚ \masØ Db¿ØpI; (3) ssZhw \√-h≥ F∂v cpNn-®-dn-bpI (hm. 8); (4) ssZhsØ `b-s∏-Sp-hn≥ (hm. 9); (5) hcp-hn≥, F\n°p sNhn Xcp-hn≥ (hm. 11); (6) tZmjw ]d-bmsX \ns‚ \mhn-s\bpw hymPw ]d-bmsX \ns‚ A[-c-sØbpw ImØp-sIm≈pI (hm. 13); (7) tZmjw hn´-I-epI (hm. 14); (8) \∑ sNøpI; (9) kam-[m\w At\z-jn-°pI; (10) kam-[m-\sØ ]n≥Xp-S-cpI. hm. 4 ""Rm≥ btlm-h-tbmSv At]-£n®p; Ah≥ F\n°p DØca-cpfn Fs‚ kIe `b-ßfn¬ \n∂pw Fs∂ hnSp-hn-®p.'' A\p-Iq-e-a-√mØ kml-N-cy-Øn¬ I]S\mSym-\-¥-c-amWv {]m¿∞n-®-sX-¶nepw Ahs‚ hogvN Hm¿°msX, ssZhw Icp-W-tbmsS AXp-tI-´p. F√m `b-ß-fn¬ \n∂pw hnSp-hn-®p. ssZhw \ΩpsS `b-ß-sfbpw Ah-bpsS Imc-W-ß-sfbpw XpS®p am‰p-∂p. ssZh-Øns‚ 10 A\p-{Kl-߃: Ah≥: (1) {]m¿∞\bv°v DØ-c-a-cp-fp∂p (hm. 4); (2) F√m `b-ß-fn¬ \n∂pw hnSp-hn-°p∂p; (3) Xs‚ P\sØ {]Im-in-∏n-°p∂p (hm. 5); (4) Xs‚ P\-Øn\p ss[cyw \¬Ip∂p; (5) kIe I„ß-fn¬ \n∂pw c£n-°p-∂p (hm. 6˛7); (6) Xs‚ P\-Øns‚ F√m Bhiyßfpw \nd-th‰p∂p (hm. 9˛10); (7) ]m]sØ XS-bp-hm\pw Xs‚ kr„nsb AXn¬ \n∂p c£n-°phm-\p-ambn Zp„-∑msc in£n°p∂p (hm. 16); (8) lrZbw XI¿∂-h-tcmSp IqsS-bn-cn-°p-Ibpw a\- p-X-I¿∂hsc c£n-°p-Ibpw sNøp∂p (hm. 18); (9) Xs‚ P\-Øns‚ {]mWs\ hos≠-Sp-°p∂p (hm. 22); (10) X∂n¬ B{i-bn-°p-∂-h¿°v A`n-hr-≤n \¬Ip∂p.

ssZhw hnSp-X¬ Xcp∂ 14 hn[ `b-߃ GsX-√m-sa∂v t\m°pI: (1) a\p-jy-`bw (F{_m. 13:6); (2) acWw (D-ev]. 21:17); (3) `mhn (D-ev]. 46:3); (4) B]Øv (]p-d. 14:13); (5) hn{K-l-߃ (\ym-bm. 6:10); (6) kz]v\-߃ (C-tøm. 4:14˛16); (7) Zp„X (k¶o. 23:4); (8) bp≤w (k-¶o. 27:3); (9) km¶-ev]nI `bw (k-¶o. 53:5); (10) i{Xp-°ƒ (k¶o. 118:6); (11) in£ (k-Zr. 1:26˛27); (12) A‘-Imcw (D-Ø. 3:8); (13) `qX-߃ (a-Øm. 14:26); (14) `b-Øns‚ Bflmhv (2 Xnsam. 1:6˛7). hm. 5 ""Ah-¶-te°p t\m°n-b-h¿ {]Im-in-X-cmbn; Ah-cpsS apJw e÷n®pt]mb-Xp-an√.'' ZmhoZp am{X-a-√, Ah-¶-te°v Imem-Im-e-ß-fmbn t\m°n-bn-´p-≈-h-sc√mw {]Im-in-X-cm-bn. {Iqin-°-s∏-´-hs‚ apJ-tØ-°p≈ t\m´-Øn¬, Poh≥, shfn®w, kvt\lw, kzmX{¥yw F√mw D≠v. Ah-cpsS apJw e÷n®p t]mbn-√ (k-¶o. 22:5; tdma. 9:33; tbml. 2:28). 3 hn[-t\m-´-ßfpw Ah-bpsS ^e-ßfpw Fs¥∂v ]cn-tim[n-°pI: (1) D≈n-te°p t\m°p∂Xv Zpcn-X-]q¿W-am-°p∂p (77:1); (2) Np‰pw t\m°p∂-Xv GIm-{KX sISpØn°f-bp∂p (73:3); (3) ssZh-Øn-te°v {]Xo-£-tbmsS t\m°p∂Xv A\p-{KlØn\p Imc-W-am-°p∂p (hm. 5; 121:1). hm. 6˛7 ""Cu Ffn-b-h≥ \ne-hn-fn®p; btlmh tI´p; ..... Ahsc hn-Sp-hn-°p-∂p.'' a\p-jysc I„-X-I-fn¬ \n∂v c£n-°p∂Xv ssZh-{]hr-Øn-bm-Ip∂p (81:10). Ah≥ A]-I-S-Øn-em-bt∏mƒ \ne-hn-fn-®p. Ah≥ Ffn-b-h-\m-sW-¶nepw kz¿§w AXptI-´p. F√m A\¿∞-ß-fn¬ \n∂pw Ahs\ hnSp-hn-®p. CXp k¶o¿Ø-\-°m-cs‚ km£y-am-Wv (2 iaq. 22:1). btlm-h-bpsS ZqX≥. k¶o¿Ø-\-Øn¬ Chn-sSbpw 35:5˛6 epw am{Xw ImWp-∂p. a\p-jy¿°p-≠mb ssZh-{]-Xy-£-X-sb°p-dn-°p-hm≥ CXv a‰n-S-ß-fn¬ \nc-h[n {]mhiyw D]-tbm-Kn®n-´p≠v (k-¶o. 104:4). Xncp-h-N-\-Øn¬ Bflmhv, Bflm-°ƒ F∂o hm°p-Iƒ \qdp-I-W-°n\v XhW D]-tbm-Kn--®n´p≠v. Cu ]cm-a¿-i-ß-fn¬, Zq-X≥, ZqX-∑m¿ F∂pw ImW-s∏-Sp-∂p; a‰p, 20,000 e[nIw ]cm-a¿i-߃ Bfl-cq]n-bmb ssZh-sØ-°p-dn®p≠v. btlm-hb - psS ZqX∑m¿ (Zm-\n. 6:22; F{_m. 1:14) ssZh-Øns‚ ktµi hml-I-cm-Wv. Ah¿ Xs‚ P\sØ kwc-£n-°p∂p (aØm. 24:31; F{_m. 1:6). `‡-∑m-cpsS Np‰pw ]mf-b-an-dßn Ahsc hnSp-hn-°p-∂p. 2 cmPm. 6:17; \ΩpsS F√m hiØpw Ddßm-sXbpw Dd°w Xqßm-sXbpw \sΩ Np‰n ]cn-]m-en-°p-∂p. \mw Adn-bmØ F{X-sb-{X- A-\¿∞-ß-fn¬ \n∂mWv Cu ZqX∑m¿ \sΩ hnSp-hn-®n-´p-≈-Xv. ZqX-∑m-sc-°p-dn®v k¶o¿Ø-\-ßfn¬ BZy-ambn ]d-bp-∂Xv Chn-sS-bm-Wv. tPm¨ Kn¬ F∂ thZ-]-fin-X≥ Cu hmIy-sØ-∏‰n ]d™n-cn-°p-∂Xv C{]-Im-c-amWv: “c≠p hn[-Øn¬ Cu Imcyw a\- n-em-°mw. H∂p-In¬ krjvSn-°-s∏-SmØ ZqX-\mb I¿Ømhmb tbip-{InkvXp Bbn-cn°mw Cu ZqX≥. Ah≥ \ΩpsS c£m-\m-b-I\pw Xs‚ P\-Øns‚ t\Xmhpw BWv. As√-¶n¬ krjvSn-°-s∏-´-h-\mb Hcp ssZh-Zq-X≥ Bbn-cn°mw Ah≥. Hcp henb i{Xp ssk\ysØ \in-∏n-°p-hm≥ Ign-bp-∂-h\pw Xs‚ P\-Øns‚ Np‰pw ]mf-b-an-dßn kq£n-°p-hm≥ Ign-bp-∂-h-\pamWv Ah≥ (2 cmPm. 19:35). Ah¿ ssk\yw t]mse AkwJy-am-Wv (eqs°m. 2:13); hnip-≤-∑msc kwc-£n-°p-Ibpw ip{iqjn-°p-Ibpw sNøp∂p” (F-{_m. 1:14; 2 cmPm. 6:17). k¶o. 34 se 10 hmKvZ-Ø-߃ ChbmWv: (1) btlm-h-bpsS ZqX≥ Ahs‚ `‡-∑m-cpsS Np‰pw ]mf-b-an-d-ßn Ahsc hnSphn-°p∂p (hm. 7); (2) Ahs‚ `‡-∑m¿°p H∂n\pw ap´n-√ (eqs°m. 11:9˛11); (3) btlm-hsb At\z-jn-°p-∂-h¿°p Hcp \∑bv°pw Ipd-hn√ (hm. 10; aØm. 7:11); (4) btlm-h-bpsS IÆv \oXn-am-∑m-cpsStaepw Ahs‚ sNhn Ah-cpsS \ne-hn-fn°pw Xpd∂ncn°p∂p (hm. 10); (5) btlm-h-bpsS apJw Zpjv{]-hrØn°m¿°p {]Xn-Iq-e-am-bn-cn-°p∂p (hm. 16); (6) \oXn-am-∑mcpsS \ne-hn-fn btlmh tI´v kIe I„-ß-fn¬ \n∂pw Ahsc hnSphn°p∂p (hm. 17; hm. 6). a\p-jysc I„-X-I-fn¬ \n∂v c£n°p-∂Xv ssZh-{]hr-Øn-bm-Ip∂p (hm. 6; 40:2); (7) lrZbw \pdpßn-b-h¿°v btlmh kao-]-ÿ≥, a\ p XI¿∂-hsc Ah≥ c£n-°p∂p (hm. 18); (8) \oXn-ams‚ A\¿Y-߃ Akw-Jy-amIp∂p; Ah F√m-‰n¬ \n∂pw btlmh Ahs\ hnSphn°p∂p (hm. 19); (9) A\¿Yw Zp„s\ sIm√p∂p; \oXn-ams\ ]I-bv°p∂-h¿ in£ A\p-`-hn°pw (hm. 21); (10) btlmh Xs‚ Zmk∑m-cpsS {]mWs\ ho≠p-sIm-≈p∂p; Ahs\ ic-W-am-°p-∂h-cmcpw in£ A\p-`-hn-°p-I-bn√ (hm. 22).


14

2012 sk]väw-_À 20

F¨v.F. Ab¬sskUnsâ

shfn∏mSp ]pkvXI hymJym\w˛63 shfn∏mSv 19:11˛16 sh≈°pXncta¬ Ccn°p∂h≥ {InkvXphpw Xs‚ hn-ip-≤∑mcpw `qanbnte°v Cdßn-hcp∂Xns‚ hnhc-Wa - mWn-hn-sS. Cu A≤ymbØnse sh-≈°pXncta¬ hcp∂h≥ kz¿-§Øn¬ \n∂mWp hcp∂Xv. Ahs‚ ]≤XnIƒ Hcn°epw ]cmPbs∏SpIbn√. Hcn°¬ acn°pIbpw ]ns∂ \ym-bhn-[nbpw a\pjy¿°p \nban®n-cn-°pIbm¬ {InkvXphpw Aß-s\ Xs∂ At\IcpsS ]m]-ßsf Npa°phm≥ Hcn°¬ A¿∏n°s∏´p X\n°mbn Im-Øp \nev°p∂hcpsS c£bv-°mbn Ah≥ ]m]w IqSmsX c≠m-aXpw {]Xy£\mIpw'' (F-{_m. 9:27, 28). Cu {]Xy-£-X-bmWp ChnSpsØ {]Xn-]m-Zyw. kam[m\ {]`phmbn´mWv Ah≥ sh≈°pXnc∏pdØp hcp∂Xv. \oXnbp≈ \ym-b-hn[n \SØn ssZhnI i‡nbpsS `cWw `qanbn¬ Ah≥ ÿm]n°pw. \nehnf°pIfpsS \Sphn¬ A·nPzmebvs°mØ IÆpIfp≈h\mbn \nev°p∂ a\pjy]p{X≥ kIe A-Ir-Xyßsfbpw t\cnSm\p≈ Ah-

s‚ Hcp°sØ ImWn-°pI-bmWv. Ahs‚ inc nt∑ep≈ cmPapSnIƒ kIe cmPy-ß-fpsSbpw ta¬ X\n°p≈ A-[nImcsØ ImWn°pIbmWv . kIe Zp¿`cW߃°pw A¥whcpØn CcpºptIm¬ sIm≠v Ah≥ `cn°pw. F√m IncoSßfpw Ah\p \¬-Is - ∏-Spw. Ah\p aq∂p \ma- ß - f ps≠∂p≈Xp {it≤bamWv. H∂p \ap°p {Kln°m≥ I-gn-bp∂Xnepa∏pdamWv. c≠m-a-sØ t]cv ""ssZhhN\w'' F-∂mWv. hN\w PU-ambnØo¿∂p ssZhsØ \ap°p shfns∏SpØn. ""BZnbn¬ hN\w D≠mbn-cp∂p. hN\w ssZhtØmSpIqsS Bbncp∂p'' (tbml. 1:1˛2). ]p{X≥ a\pjy\mbn AhXcn®t∏mƒ ssZhw Ah\n¬IqSn kwkmcn®p. Ah≥ [cn®ncn°p∂ aq-∂m-asØ t]cp t\m°mw. ]-Xn-\m-dmw hmIyØn¬ ""cmPm-[n-cm-Pm-hpw I¿Øm[n-I¿Ømhpw F-∂ \maw Ahs‚ DSp∏nt∑epw XpStaepw FgpXnbncn°p∂p'' F∂p ImWp∂p. a\pjy-]p-{X-≥ F∂ \nebn¬ k-I-e-Øn-s‚bpw AhIminbmbn´p≈ Xs‚ HutZymKnI \ma-am-Wn-Xv. H∂mw {]mhiyw h∂t∏mƒ Ahs\ temIw

K.E.M. ^≠n\v Hm^okv ... ktlm. tXmakv Nm≠n sk{I-´-dn-bmbpw aq∂p ktlmZ-c-∑m¿ tPmbn‚ v sk{I-´-dn-amcp-ambn 18 AwK-߃ AS-ßnb Hcp IΩn- ‰ n- b mWv ^≠ns‚ {]h¿Ø\ Npa-Xe Ct∏mƒ hln-°p-∂-Xv. ÿe e`y-X, bm{Xm-ku-Icy-߃ XpSßn hnhn[ A\pIqe kml-N-cy-߃ IW-°nse-SpØv Ipº-\mSv {_Z-d¨ Cw•ojv aoUnbw sslkvIqfns‚ ssIh-i-Øn-en-cn-°p-∂Xpw Stewards Association In IndiabpsS DS-a-ÿ-X-bn-ep≈ aq∂p sk‚p ÿew Cu Bhiy-Øn-te°v hn´p Xcm-sa∂v Ccp-Iq-´cpw kΩ-Xn-®Xv ^≠v IΩ‰n kzoI-cn-®n-cn-°p-Ib - m-Wv. GI-tZiw 30 e£w cq]m sNehp hcp∂ Hcp sNdnb sI´nSw ]Wn-bp-hm-\mWv IΩn‰n B{Kln-°p-∂-Xv. K.E.M. ^≠n\p

c≠p AØm-g-ß-ƒ

AwKo-Icn-®n-√. Ah¿ Ah\v apƒ°ncoS- h pw knwlmk\Øn\p ]Icw Ip-cnipw \¬In. F∂m¬ ssZ-hw CXv Xncn-°phm≥ t]m-Ip-∂p. Cu aq∂p \maßfn¬ aq∂p {][m\Imcy߃ \mw I≠p. H∂maXmbn \nXy-]p{X\mbn Xs‚ alXzw, c≠m-aXmbn hN\w PUambnØo¿∂ Xs‚ a\pjymhXmcw aq∂m-aXmbn I¿Øm[nI¿Ømhpw cmPm[ncmPmhp-ambn hmgphm\p≈ Xs‚ c≠mw hchv. kz¿§Øn¬ \n∂p hcp∂ ssk\yØn¬ (1) k`bmIp∂ aWhm´nbpw (2) ap≥ bpK-ßf - nse hnip≤∑mcpw (3) ar-K-Øns‚bpw A¥n{Inkv X p- h n- s ‚bpw Iogn¬ sIm√s∏´ a-tlm]{ZhIme hnip≤∑mcpw Dƒs∏´n-cn°p∂p. I¿Ømhv i-‡ntbmSp hmgphm≥ hcp-tºm-ƒ, Ahsc√mhcpw D≠m-bncn-°pw. Ahs‚ hmbn¬ \n∂pw ]pds∏Sp∂ aq¿®bp≈ hmƒ Ahs‚ hN\-amWv. Ah≥ k¿∆i‡nbp≈ ssZh-Øn-s‚ tIm]hpw t{Im-[hpamb a-ZyØns‚ N°p sa-Xn°p∂p F∂v \mw ImWp∂p. `bm\-I-amb \ymb-hn[nsb-bm-Wv N°v ImWn°p∂Xv.

almssZhØns‚ AØmgw shfn. 19:17˛21. 17˛mw hmIyw apX¬ HSp-hnesØ hmIyw hsc \ym-bhn[nbpsS `oIcXbmb alm-ssZhØns‚ AØmg- s Ø- ° p- d n®p ImWp∂p. shfn®w ]c-Øp∂ kqcy\n¬ Hcp ZqX≥ \nev°p∂Xmbn tbml∂m≥ I-≠p. t{Im[IeiØns‚ k-a-bØp Ccp≠pt]mb kq-cy≥ {]Im-i]qcnXambn-Øo-¿∂n-cn-°p∂p. ZqX≥ BImiat≤y ]d°p∂ kIe ]£n-Itfm-Spw l¿ΩsKt±m≥ bp≤Øn¬ sIm-√-s∏Sp∂ kIecpsSbpw amwkw `£n°p-hm\mbn h∂p IqSp-hn≥ F∂v Dds° hnfn®p ]dbp∂p. IpXnc∏pd-Øncn°p-∂ht\mSpw Ahs‚ ssk-\y-tØmSpw bp≤w sNøphm≥ ar-Khpw `qcmPm°∑mcpw A-hc - p-sS ssk\yßfpw H∂n®p A-¥n {InkvXphns‚ Iogn¬ A-Wn-\nc-°p∂p. I¿Ømhmb tb-ip {InkvXphn-s\Xncmbp-≈ Ah-cpsS A¥na a’-cam-WnXv. Ip-Xnc∏pdØncn°p∂-hs‚ hm-bn¬ \n∂p ]pd-s∏-Sp∂ hm-ƒs - Im≠v Ah¿ sIm-√-s∏-Sp-∂p. ssk\yØns‚ i-co-c-ß-ƒ ]-£n-Iƒ°v Blm-cam-bn-Øo-cp-∂p. Cu \ymb-hn[n A\oXnbpsS `c-

tPm¿÷v Ipcy≥ WØn-\p A-¥yhpw a\pjy¿ F-°m-ehpw t\m°n∏m¿Øncp∂ kp-h¿Æ bpKØns‚ ]pecn-bpw BI-bm¬ ssZ-h-P-\Øn-\v B-\µ-am-bncn-°pw. \mw Ct∏mƒ I≠psIm≠n-cp∂ c≠p AØmgßfn¬ H-∂n¬ \n߃ ]¶p≈h-cm-bncn°pw F∂p Hm¿∏n-°s´. c£n-°-s∏-´hcmsW¶n¬ Ip™mSns‚ Ieym-Whncp-∂n-¬ \n߃ ]¶p≈hcmbncn-°pw. F∂m¬ Ahs‚ Ir]-sb \nckn°p∂h¿ `bm\I- a mb \ym-bhn[nbpsS AØm-gØn¶¬ F¥p sNøpw. ssZhmflmhnt\mSp adpXen°m-sX Ah¶¬ A`bwtXSpI. I¿Øm-hp ]d™p, ""F¶te°p h-cp-∂hsc Rm≥ Hcp\mfpw X≈n°fbpIbn√'' tbml. 6:37. (XpScpw)

ssh.-Fw.-C.-F^ - v. ss__nƒ Iymºv (1˛mw t]Pn¬ \n∂pw XpS¿®)

e`n- ° p∂ HuZm- c y- Z m- \ - ß ƒ sI´nS \n¿Ωm-WØ - n\v D]-tbmKn-°m≥ ]mSn√ F∂-Xn-\m¬ Cu Bh-iy-Øn-te°v {]tXyI-amb Hcp ^≠v tiJ-cn-°phm≥ Dt±in-°p-∂p. 29.07.2012\v K.E.M. ^≠v IΩ‰n ktlm. hn.sI. amXyp-hns‚ A≤y-£X-bn¬ IqSn-b-t∏mƒ ktlm-Zc-∑m-cmb kn.-F. tPm¿Pv, tUm. kn.- F - k v . G{_- l mw, ]n.- C . kmwIp´n F∂o IΩ‰n AwKß-fpsS t]cn¬ Hcp tPmbn‚ v A°u≠v Xpd- ° p- ∂ - X n- \ pw Bb-Xn-te°v Cu ktlm-Z-c∑m¿ {]tXy-I-amb A`y¿∞\ ]pd-s∏-Sp-hn-°p-hm\pw Xocp-am\n- ® - X ns‚ ASn- ÿ m- \ - Ø nemWv Cu IØp {]kn-≤o-Icn-°p-∂-Xv. S.B.A/c. No. 3301, The Thiruvalla East Co-operative Bank Ltd., Kumbanad Branch

bqØv tIm¨{^≥kv t`m]m¬: C¥y≥ {_Z- d ¨ Akw-ªo-kns‚ H∂m-aXv bqØv tIm¨{^≥kv t`m∏m¬ tlm∏v _neo-thgvkv {_Z-d¨ Akw-ªn-bpsS t\Xr-Xz-Øn¬ 2014 \hw-_-dn¬ t`m]m-en¬

hnhÀ¯I³: tPmÀÖv Ipcy³, Umfkv

sh®v \S-Ø-s∏Spw. tIm¨-{^≥kns‚ A\p-{K-l-Øn-\mbn ssZh-P\w {]m¿∞n-°p-I. IqSp-X¬ hnh-c-߃°v +91˛975291 0345, +91˛7828210345 F∂o \ºcp-I-fn¬ _‘-s∏-Sp-I.

kphntij thesb BZ-cn-°p∂ F√m ssZh-a-°fpw t\cnt´m _m¶v A°u-≠n-eq-sStbm kw`m-h-\-Iƒ \¬In Cu {]h¿Ø\- Ø n¬ {]m¿∞- \ m]q¿∆w kl- I - c n- ° - W - s a∂v I¿Ør-\m-a-Øn¬ A`y¿∞n°p-∂p. F∂v K.E.M. ^≠v IΩ-‰n-°p-th-≠n, kn.-F. tPm¿Pv, tUm. kn.-F-kv. G{_-lmw, ]n.C. kmwIp´n (K.E.M. ^≠v Hm^okv \n¿ΩmW k_v˛ IΩ‰n AwK- ß ƒ). kw`m- h - \ - I ƒ Ab-bvt°≠ hnemkw: P.E. Samkutty, P.O. Box. 38, Kumbanad P.O. 689547, Thiruvalla.

hnem-k-am‰w aemw-I-Shv: {_Zd¨ A-kwªn aemw-I-S-hns‚ hnemkw amdnbncn°p∂p. ]pXnb hnemkw: Brethren Assembly, Malamkadave, P.A. Raju, Paripputhadathil House, Malamkadave, Palavayal P.O., Cherupuzha - 670511.

Xncp-hmen (ae∏p-dw): ssZhln-Xambm¬ ssh.-Fw.-C.-F-^v. ae-∏p-dw bqWn-‰ns‚ ss_-_nƒ Iymºv 2012 HIvtSm-_¿ 22, 23, 24 Xob-Xn-I-fn¬ FS-°c {_Z-d¨ k`-bp-sS kl-I-c-WØn¬ FS-°c k`m-lm-fn¬ sh®v \S-Ø-s∏-Sp-∂-Xm-Wv. ktlm. ]n.-Fw. cmPp (tIm-X-awK-ew), ]n.-hn. tP°_v (sIm-Sbv°¬) F∂n-h¿ ssZh-h-N\w ip{iqjn-°pw.

2012 HmKÃv 23\v sImS-bv-°¬ {_Z-d¨ k`-bp-sS kl-Ic-W-Øn¬ GI-Zn-\-{]-h¿-Ø\w \S-°p-hm≥ CS-bm-bn. CØh-WsØ {]h¿Ø\w sk]v‰w_¿ 20\v ]mep≠ {_Z-d¨ k`-bpsS kl-I-c-W-Øn¬ ]mep-≠-bn¬sh-®mWv. ae∏pdw Pn√-bnse ssh.-Fw.-C.F-^ns‚ {]h¿Ø\-ßsf Hm¿Øv {]m¿∞n-°p-I. sk{I-´dn tPm¿Pv tXmakv Xncp-hm-en.

ZrjvSm¥ IY-Iƒ

HcmfpsS t]cv ]d-bm-tam? tUm. lmcn dnΩ¿ F∂ kphn-tij{]kw-K-I≥ Hcp tImtf-Pn¬ Nne {]kwKw \S-Øn. Hcp Znhkw tNmtZymØc thf-bn¬ Hcp blq-Zb - p-hmhv dnΩ-tdmSv Cßs\ tNmZn®p: ""\n߃ {]kw-Kn-°p∂ Cu tbip-hn\v F¥mWv C{X {]tXy-IX?'' ""H∂mw \q‰m-≠nse blqZNcn{Xw \n\-°-dn-bma-t√m. A∂v ap∏-Xn-\m-bn-c-tØmfw blq-Z-bp-hm-°sf Ipcnin¬ Xd®psIm∂p. AXn¬ HcmfpsS t]cv Rm≥ ]dbmw. as‰m-cm-fpsS t]cv \o ]d-b-Ww. Rm≥ ]d-bp∂ t]cv tbip{In-kvXp. \o ]d-bp∂ t]tcm?'' B bphmhv ]d-™p, ""B Hcp t]c-√msX as‰m-cm-fpsS t]cv F\n-°-dn-bn-√'' ""AXpsIm-≠mWv B tbiphn-s\-°p-dn®v R߃ {]kw-Kn-°p-∂Xv. Ah≥ Ipcn-in¬ Xd-bv°-s∏-´p. acn-®p. Dbn¿sØ-gp-t∂‰p. C∂pw Pohn-°p∂p'' dnΩ¿ adp-]Sn ]d-™p.


15

2012 sk]väw-_À 20

{]m¿∞-\m-tbmKw

{]m¿∞-\bv°v ]pXp- ° mSv : apwss_- b n¬ ku≠v F≥©n- \ o- b - d mbn tPmen sNøp∂ jmtcm¨ Ak-ly-amb \Sp-hp-th-Z\ - b - m¬ `mcs∏Sp-∂p. F√m ssZhP-\hpw {]m¿∞n-°-W-ta. ap°w: ap°w sI.-Fw.kn.-‰nbn¬ saUn-°¬ hnZym-`ym-kØn- \ mbpw a‰v {]`- j - W ¬ hnZym-`ym-k-Øn-\mbpw IS-∂ph-cp∂ ssZh-a-°ƒ°v ap°w {_Z-d¨ k`-bn¬ Bcm-[-\bv°v kzmX-{¥y-ap-≠v. F√m ssZh-a-°fpw k`-sbbpw {]h¿Ø-\-sØbpw Hm¿Øv {]m¿∞n°- W - s a∂v A`y¿∞n°p-∂p. kphn. sI.-F. ]o‰-¿Ip´n Mob: 9495862067. ktlm. l∂m ]nØm-ib kw_-‘-ambn AXn-th-Z\-bm¬ `mc-s∏-Sp∂Xn\m¬ ikv{X-{In-bbv°v hnt[-b-bmIp-I-bm-Wv. F√m ssZh-a-°fpw ktlm- Z - c nsb Hm¿Øv {]m¿∞n-°p-I. a[pc (bp.-]n.): ktlm. Ip™Ωm t__n- ° p- t h≠n {]m¿∞n® F√m-h¿°pw \-µn Adn- b n- ° p- ∂ p. `h- \ - Ø n¬ hn{i-a-Øn-em-bn-cn-°p∂ ktlm-Z-cn-bpsS ]q¿Æ hnSp-Xen-\p-th≠n ho≠pw ssZh-P\w {]m¿∞n-°p-I. ]Ø-\w-Xn´: ]Ø-\w-Xn´ {_Z- d ¨ Akw- ª nbnse aq∏\pw {_Z-d¨ ss__nƒ C≥Ãn-‰yq-´nse A°u-≠‚p-amb kn.- F . iap- t h¬ ªUv Iym≥-kdm-¬ `mc-s∏-Sp-∂p. AarX tlm-kv]n-‰-en¬ NnIn’-bn-em-bn-cn-°p∂ ktlm-Zc-\p-th≠n F-√m ssZh-a-°fpw {]m¿∞n-°-W-ta. dmbv]q¿ (NØo-kvK-Uv): dmbv-]q-¿ {_Z-d¨ Akw-ªn-bnse aq∏-\b G{_lmw h¿§okv I-gn™ Nne amk-ßfmbn kw-km-c-tijn \jvSs∏-´n-cn-°p-I-bm-Wv. At±-lØns‚ thmI-I¬ tImUn¬ sh≈-∏-Sp-Iƒ {]Xy-£-s∏-´XmWv Imc-Ww. ikv{X-{In-bbv ° p- t h≠n ap- s s_- e p≈ t_mws_ tlm-k] v- n-‰e - n¬ AUvan‰p sNbvXn-cn-°p∂p ktlmZc\p-th≠n ssZ-h-a-°ƒ {]m¿∞n-°p-I. B\-µv(-Kp-P-dm-Øv): B\µv {_Z-d¨ Akw-ªn-bnse hnizm-kn-bmb ktlm. Znt\is‚ heXv IÆnse ImgvN Ign™ Nne BgvN-Iƒ°v apºv \jvS-am-bn. c‡w IÆnte°v HmSm- Ø - X mWv ImcWw. CXn-\p ]cn-lm-c-ambn ikv{X-{In-b-bp-an-√. Iºyq-´¿ kw_-‘-amb tPmen t\m-°p∂ ktlm-Z-c\v ImgvN Xn-cn-

sI e`n-®n-s√-¶n¬ Xs‚ tPmen \jvS-am-Ipw. c≠p Ip™pß-fp≈ At±-l-Øn-\p-th≠n F√m ssZh-a-°fpw {]m¿∞n°-W-sa∂v At]-£n-°p-∂p. hmfIw (aqhm-‰p-]p-g): hm-fIw k`-bnse hnizm-kn-bmb ktlm. GX≥kv ss_°v A]ISw kw`-hn®p tlm-kv-]n-‰-en¬ AUvan‰v sNbvXn-cn-°-bmWv. 25 hb- p≈ k-tlm-Z-c≥ Fw._n.F. hnZy- ¿ ∞n- b m- W v . sh‚n-te-‰-dn¬ Ah-i-\n-e-bnem-bn-cn-°p∂ ktlm-Z-cs\ Hm¿Øv ssZh-P\w {]m¿∞n-°p-I. Pbv ] q¿: ktlm. sdbv N ¬ tPm¿÷n-s‚ (-sU-bvkn) i-kv{X-{In-bbv°v tijw hn{i-an°p∂p. ]q¿Æ kuJy-Øn-\mbn ssZh-a° - ƒ {]m¿∞n-°p-I. aX-°-tc (-_mw-•q¿): aX-°-tc Akw-ªn-bnse hnizm-kn-bmb ktlm. kp_n≥ (22) ssSt^m-bnUv _m[n®p _mw-Kvfq¿ _m]v‰nÃv tlmkv]n-‰-en¬ AUvan‰v sNbvXn-cn-°p-∂p. ikv{X{In-bbv°v hnt[-b\mb At±l-Øns‚ ]q-¿-Æ-amb hnSp-Xen\pth≠n ssZh-P\w {]m¿∞n-°p-I. A‰vem‚m: ikv{X-{In-b°v hnt[-b-\mb ktlm. kmIv h¿§okv sF.-kn.-bp-hn¬ BWv. ktlm-Z-cs‚ ]q¿Æ-amb hn-SpX-en-\p-th≠n ssZh-P\w {]m¿∞n-°p-I. cmP-ÿm≥: Xe-t®m-dn-s\-bpw kvss]\¬ tImUn-s\-bpw _m[n-°p∂ Rcºp kw-_-‘-amb tcmK-Øm¬ `mc-s∏-Sp∂ AΩnWn sFk-°n-s‚ tcmK kuJy-Øn-\mbn ssZh-P\w {]m-¿∞n-°p-I. F‡ncm: ssSt^m-bnUv tcmK-Øm¬ enh¿ C≥s^-£≥ D≈ tPmkv\ Zmkns\ tlmkv]n-‰-en¬ AUvan‰p sNbvXncn-°p-I-bm-Wv. ssZh-a-°-fpsS {]m¿∞\ Bh-iy-am-Wv. IpSn-bm≥ae: Fen-∏\n tcm-KØm¬ awK-em-]pcw tlmkv] - n-‰en¬ AUvan‰v sNbvXn-cn-°p-∂ ktlm. tacn-bpsS \n-e Kp-cp-Xcambn XpScpIbmWv. ktlmZcn-bpsS ]q¿-Æa - mb hnSp-Xe - n-\mbn ssZh-P-\w {]m¿∞n-°p-I. s_mImtdm: hml\ A]-I-SØn¬s∏´v tlmkv]n-‰-en¬ AUvan‰p sNbvXn-cn-°p∂ Zº-XnI-fmb jnPp-hn-s‚bpw B-≥knbp-sSbpw ]q¿Æ kuJyØn-\p-th≠n ssZh-P-\w {]m¿∞n-°p-I. _mw•q¿: hml-\m-]-I-S-Øn-¬s∏´v tlmkv]n-‰-en¬ ikv{X{In-b°v hnt[-b-\mbncn-°p∂ ktlm. cmPs‚ ]q-¿Æ hnSp-

X-en-\p-th≠n F-√m ssZh-a°fpw {]m¿∞n-°pI. ]Ø-\w-Xn´: ktlm. amXyp t]mƒ Zo¿L \mfsØ NnIn’bv ° p tijw {_Z- d ¨ ss__nƒ C≥Ãn- ‰ yq- ´ n¬ ssZh-h-N\w ]Tn-∏n-°p-hm-\mbn t]mIp-∂p. ssZh-a° - ƒ ho≠pw {]m¿∞n-°p-I. _ncm-Xv\-K¿ (t\-∏mƒ): _ncmXv \K-dnse I¿Ør-the A\p-{K-lI - c - a - m-bn \S-°p-∂p. Xf¿hmZw ]nSn® Hcp ktlmZ-c≥ A¤p-X-I-c-ambn hnSp-X¬ {]m]n-®-Xn-\m¬ Chn-sS-bp≈ kphn-tij hntcm-[n-Iƒ {]iv \ - ß ƒ D≠m- ° p- I bpw Btcm]W߃ D∂-bn-°p-Ibpw sNbvXp. F√m ssZh-P\hpw Chn-SpsØ ip{iq-jsb Hm¿Øv {]m¿∞n-°p-I. Udm-Uq¨: IÆn¬ Xnancw _m[n®p ikv{X-{In-b°v hnt[-b-\m-Im≥ t]mIp∂ kphn. s_l-cn-em¬ _©-ans\ Hm¿Øv {]m¿∞n-°pI a-Æm-d-°p-f™n: Fen-∏-\n-aqew ktlm. sPbvk¨ tXmakns\ ‰n.-Fw.-Fw. tlmkv]n‰-en¬ AUvan‰v sNbvXn-cn-°pI-bm-Wv. InUv\n kw_-‘-amb tcmK-ßfpw D≈ ktlm-Zc\v {]m¿∞\ Bh-iy-amWv. Umfkv: ktlm. iaq-th¬ G{_lmw (]m-∏-®≥) Iym-≥k-dm¬ `mc-s∏-Sp-∂p. ktlmZ-cs‚ ]q¿Æ hnSp-X-en-\p-th≠n {]m¿∞\ Bh-iy-am-Wv. N¥°-Shv: tlmkv]n-‰-en¬ \n∂pw UnkvNm¿÷v sNbvX ktlm. H.-‰n. iaq-th¬ `h\- Ø n¬ hn{i- a - Ø n- e m- b n- c n°p-∂p. {]m¿∞n® F√m-h¿°pw \µn Adn-bn-°p-∂p. F∂m¬ izk\ kw_-‘-amb XS w A\p- ` - h n- ° p∂ ktlm-Z-cs\ Hm¿Øv ssZh-a-°ƒ ho≠pw {]m¿∞n-°p-I. ]≈n-∏mSv: P\n-XI kw_‘-amb tcmK-Øm¬ `mc-s∏Sp∂ km_p h¿§o-kn\v {]m¿∞\ Bh-iy-am-Wv.

Ipº-\mSv: Ipº-\mSv {_Z-d¨ P\-d¬ I¨h≥j-t\m-S-\p-_‘n®v \S-Øm-dp≈ c≠v kwbp‡ k`m-tbm-K-ß-fn¬ BZytØXv 2012 sk]v ‰ w- _ ¿ 30 Rmb¿ cmhnse 10 apX¬ 1 aWn hsc I√n-t»cn _n.-_n.-kn. BUn-t‰mdnb-Øn¬ \S-°p-∂Xm-Wv. {]kvXpX tbmK-Øn¬

kphn. tPm¨k¨ tdmbn (Du∂p-I-¬) hN\w ip{iq-jn-°pw. c≠m-asØ {]m¿-∞\m-tbmKw sk]v‰w-_¿ 16 Rmb¿ 3.30 \v ]p√mSv _tY¬ {_Z-d¨ k`mlm-fn¬ h®v \S-°p-∂-Xm-Wv. F√m ssZh-a-°-fpw ]s¶-Sp-°W- s a∂v I¨ho- \ ¿ ]n.- C . kmwIp´n Adn-bn-®p.

Fkv._n.Fkv. P\-d¬ {]b¿ shÆn-°pfw: kphn-ti-j-I≥ _me-kwLw P\-d-ens‚ NpaX-e-bn¬ amkw-tXmdpw \S∂p h-cp∂ {]m¿∞\m IqSn-h-chv 2012 sk]v‰w-_¿ 21\v 6 a-Wn-

°v ]-Ø-\w-Xn´ \∂p-h-°mSv Hm-en-°-¬ ho´n¬ H.‰n. sNdnbms‚ `-h-\-Øn¬ \S-°p-∂XmWv . kp- h n. kn.Fw. Nmt°m. Mob: 949-5544113.

-cmPÿm≥ {_Z-d¨ bqØv Iymºv kmwK-t\-b¿ (-lcnbm\): kmwK-t\-b¿ kotbm≥ {_Z-d-¨ Akw-ªn-bpsS t\Xr-Xz-Øn¬ 2012 HIvtSm-_¿ 20 apX-¬ 23 hsc bqØv Iymºv \S-Ø-s∏Spw. ""Db-c-Øn¬ D≈Xv Xt∂ Nn¥n-∏n≥'' F∂-XmWv Iymºv Xow. ktlm-Z-c-∑-cmb tPm¨ ]n. tXmakv (F-d-Wm-Ip-fw), F{_lmw tXmakv (sIm®n), Ão^≥ sNdn-bm≥ (tPm-Xv]q¿)

F∂n-h¿ ¢m p-I-ƒ FSp-°pw. Iymºns‚ \S-Øn-∏n-\mbn 5 e£w cq] Nn-ehv hcpw. ssZh°-fpsS {]m¿-∞-\bpw kl-Ic-Whpw {]Xo-£n-°p-∂p. ktlm. tPmbvkv, ªk≥ h¿§okv, tPmbn. sI. Fkv. Mob. 09680327043 A/c Name- Joy K.S., State Bank of Travancore, A/c No. 670203 44496, IFC Code-SBTR0000612

]qb-∏≈n tKmkv]¬ I¨h≥j≥ ]qb-∏≈n: ]qb-∏≈n Akwªn- b psS t\- X r- X z- Ø n- e p≈ tKm-kv]¬ I-¨h≥j≥ 2012 \hw-_¿ 28\v Bcw-`n-°pw. kphn- t i- j - I - ∑ m- c mb ]n.Fkv . Xºm≥, tPm-kv am¶pSn XpS-

ßn-b-h¿ hN-\-ip-{iqj \n¿-∆ln-°pw. Unkw-_¿ 2\v I¨h≥j≥ Ah- k m\n- ° pw. Cu I¨h≥j-s‚ A\p-{K-l-Øn\mbn ssZh-a-°ƒ {]m¿∞n°pI.

kvtXm{X-Øn\v ]qX-°pgn: ]qX-°pgn imtew {_Z-d¨ Akwªn AwKhpw kphn-ti-jI - \ - p-am-bn-cp∂ {_. amXyp sImSn-tØm-´Ø - ns‚ \ncym-W-tijw Xs‚ hoSns‚ ]q¿Øo-I-c-W-Øn-\pw, ssh-[hyw A\p-`-hn-°p∂ `mcy kpPmX amXyp-hn-s‚bpw hnZym-¿∞n-If - mb c≠v Ip´n-If - p-sS-bpw

hm¿≤-Iy-Øn-em-bn-cn-°p-∂ amXm-]n-Xm-°-fp-sSbpw kw-c-£W-Øn-\mbpw klmbw Ab®p-X∂ tZiØpw hntZ-i-Øpap≈ k`m-P-\-ß-tfm-Sp-≈ \µn Adn-bn-°p-∂p. C\n Cu hnj-b-Øn¬ Iq´m-bva-I-ƒ Ab-t°-≠X - n-√. aq∏-∑m¿ ]n.-Fw. ]usemkv, tXmakv tPm¨

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456

am‰mw-]pdw: am‰mw-]pdw {_Z- Iƒ°pw hy‡n-Iƒ°pw \µn d¨ k`-bnse hnizmknbmb {]Im- i n- ∏ n- ° p- ∂ p. C\nbpw ktlm. jo_ tPm¨ks‚ Cu Bh-iy-Øn-te°v klm`h\w ]Wn ]q¿Øo-I-cn-°p- bw Ab-t°-≠-Xn-√. ktlm. hm≥ th≠n kztZ-iØpw hn- Fw.-‰n. tPmk-^v, Fw.-sP. ^ntZ-iØ - p-\n-∂p-ambn kmº-Øn- e-tam≥, Fw.sP. h¿§o-kv. Ia mbn klm-bn® F√m k`1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456

aÆm-d-°p-f™n: {_Z- d ¨ Akwªn aÆm- d - ° p- f - ™ nbnse hnizm-kn-bmb ktlm. kn.- F - k v . tXmakv lrZb ikv{X-{In-bbv°v hnt[-b-\mbn. ktlm-Z-cs‚ ]q¿Æ kuJy-Øn\p th≠n ssZh-P\w {]m¿∞n-°p-I. Pbv]q¿: Iym≥k¿ _m[n-X\mb ktlm. hn.-sP. sIm®pΩ≥ (_m_p˛68) hfsc _elo-\ Ah-ÿ-bn¬ Bbn-cn°p-∂p. ktlm-Z-cs‚ ]q¿Æ hnSp-X-en-\mbn ssZh-a-°ƒ {]m¿∞n-°p-I.

Kmbm (_o- l m¿): Ip¿Pn °p-∂p. F∂m¬ IÆn\v Nne tlmkv]n-‰e - n¬ NnIn-’b - n-em- {]bm- k - ß - f m¬ _p≤n- a p´v bn-cp∂ sl_vkn_m amXyp A\p- ` - h n- ° p- ∂ p. XpS¿∂pw `h-\-Øn¬ kpJw {]m]n®p F√m ssZh- P - \ - Ø n- s ‚bpw hcp- ∂ p. {]m¿∞n® F√m {]m¿∞\ Bh-iy-am-Wv. ssZha-°ƒ°pw \µn Adn-bn1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456

epZn-bm\: c≠c h¿j-ambn sIm-≠n-cn-°p∂ ktlm-Z-cn{_Ãv Iym≥k-dn\v NnIn-’- bpsS ]cn-]q¿Æ hnSp-X-en\v bn-em-bn-cn-°p∂ tamfn t]mfn- ssZh- a - ° - f psS {]m¿∞\ \p-th≠n {]m¿∞n® F√m- Bh-iy-am-Wv. h¿°pw \µn. kpJw {]m]n-®p1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456

]f\n: Im¬ap-´n\v ikv{X-{Inb°v hnt[-b-\mb kphn. Ãm≥en tPm¨ kpJw {]m]n®p

hcp-∂p. {]m¿∞n® F√m ssZh- a - ° ƒ°pw \µn Adn- b n°p∂p.


16

2012 sk]väw-_À 20

JEEVA VACHANAM

REGISTERED RNI Reg. No. KERMAL/2012/42077

Fortnightly

Posted On 14 th & 29 th every month at

RMS Thiruvalla

J E E VA VA C H A N A M SATHYAM MINISTRIES THOTTABHAGOM P.O., THIRUVALLA-689 541, KERALA(S) INDIA Tele/Fax 0469-2619209, 2619005, 2619657 Mobile: 9447126182, 9446026182

""\ns‚ hN\w Fs‚ Imen\v Zo]hpw Fs‚ ]mXbv°v {]Im-ihpw BIp∂p'' (k¶o¿Ø\w 119:105)

kXyw Xntbm-f-Pn-°¬ skan-\mcn

skan-\m-cn-bnse hnZym¿∞n-Iƒ

I´∏\: Pqsse 2\v ¢m p-Iƒ Bcw-`n® k-Xyw Xntbm-f-Pn°¬ skan-\m-cn-bpsS {]h¿Ø-\-߃ kpK-a-ambn \S-°p∂p. C≥Uy-bpsS hnhn[ kwÿm-\-ß-fn¬ \n-∂pw 35¬ ]cw hnZym¿∞n-Iƒ ChnsS ]Tn°p-∂p. Db¿∂ hn-Zym`ymk tbmKy-X-bpw, B-flo-b-Z¿i-\hpw, ImgvN-∏mSpw D-≈-Xp-amb A[ym-]-I¿ kXyw skan-\m-

cn-bn¬ hN\w A`y-kn-∏n-°p∂p. Chn-SpsØ hn-Zym-¿∞nIfpsS ]pkvX-I-߃, `-£-Ww, Xma-k-ku-Icyw apX-em-bh kuP-\yamWv. hnZym-¿-∞n-Isf-bpw A[ym-]-I-sc-bpw, skan-\m-cn-bpsS {]-h-¿Ø-\-ß-tfbpw Hm¿Øv ssZh-a° - ƒ - {]m-¿∞n-°p-I. ktlm. kn.-hn. hSh\ (U-b-d-IvS¿), sI.-sI. kt¥mjv Ipam¿ ({]n-≥-kn-∏mƒ).

Pn.-F-^v.-‰n.-sF. tIm¨{^≥kv sNss∂-bn¬ sNss∂: 18˛maXv Hmƒ C≥Uy h¿t°gv k v tIm¨{^≥kv 2012 HIvtSm-_¿ 16 apX¬ 19 hsc sNss∂-bnse ‰n.-U-ªyp.B¿. Iymºv sk‚-dn¬ sh®v \SØ-s∏Spw. ktlm. tlm-hm¿Uv ]o-_nƒkv (bp.-sI), t]m-

ƒ bwKv (bp.-sI), Ae≥ hn¬Ivkv (bp.-F-kv.F), hneyw bpƒkv (Im-\-U), ^n¬ _m-¿\kv (Im-\U), tPm¨ Ipcy≥ (C≥-Uym) F∂o {]kn-≤-cmb ssZ-hZ- mk∑m¿ {]`m-jWw \SØpw.

Xpd-t°≠ hmXnepIƒ -˛ 5 ]q∆w {_Z-d¨ Akwªn IÆq¿ Xpd- t °≠ hmXn- e p- I ƒ F∂ io¿j-IØ - n¬ {]m-¿∞\-bv°mbn Poh-h-N\w {]kn≤o-I-cn® hm¿Ø-Iƒ Gsd Ne\w krjvSn-°p-Ib - p-≠m-bn. {]iv\ ]cn-lm-cØ - n-\mbn Nne ÿesØ Hcp-]£w aptºm´v h∂-t∏mƒ adp-]£w lrZbw ho≠pw ITn-\-s∏-Sp-Øn. a‰pNn-e¿ `oj-Wn-bpsS am¿§w kzoI-cn-®p. GXm-bmepw temI-Øns‚ F√m `mK-Øp-\n∂pw At\Iw hnizm-kn-Iƒ {]m¿∞n-°p-∂p. Xpd-t°≠ hmXn-ep-Iƒ F∂ {]m¿∞-\mhn-jbw Poh-h-N\w {]kn-≤oI-cn-°p-tºmƒ Xs∂; At\Iw hnizm-kn-Iƒ AXn-\mbn {]m- ¿ ∞n- ° p- t ºmƒ Xs∂ \ΩpsS IÆn\p apºn¬ Hcp k`m-lm-ƒ IqsS ]q´-s∏-´p. i{Xp-hmb kmØm≥ \ΩpsS CS-bn¬ i-‡n-tbmsS {]h-¿Øn-°p∂p F-∂m-W-Xns‚ as‰mcp hkvXp-X. IÆq¿ Pn√-bn¬ Xfn-∏-dºn-\v kao]w ]q∆w {_Z-d¨ k-`m-lm-fmWv Nne amk-߃-

a®n-πmhv (A-Sn-am-en): a®n-πmhv {_Z-d¨ Akw-ªn-°mbn ]pXp-Xmbn ]Wn-I-gn-∏n® k`mlm- f ns‚ kv t Xm{X- i p- { iqj 2012 BKÃv 4\v \n¿∆-ln-®p. jm¿÷m _nen-thgvkv {_Z-d¨ k`-bnse aq∏-\mb {_. jmPn amXyp A[y-£X h-ln® tbmK-Øn¬ jm¿Pm k`-bnse aq∏≥ iap-th¬ G{_mlmw kvtXm{X-ip-{iq-j-tbmsS k`m-lm-fns‚ DZvLm-S\w \n¿∆-ln-®p. k`m-hn-izm-kn-I-fp-sS-

bpw kphn-ti-j-I-∑m-cp-sSbpw tZi-\n-hm-kn-If - p-sSbpw km∂n[y-Øn¬ {_. kmw ^nen∏v jm¿P {]m¿∞n®v k`m-lmƒ Xpd∂p. {_Z. F.Fw. {]kmZv ap-≈cn-ßmSv hN-\-ip-{iqj \S-Øn. a‰v I¿Ør-Zm-k-∑m¿ hn-hn[ ip-{iq-jI - ƒ \n¿∆-ln-®p. a®n-πmhv k`-sbbpw {]h¿Ø-\-ßsf-bpw Hm¿Øv ssZh-P\w {]m¿-∞n-°p-I. ktlmZc-∑m¿ kphn. tXmakv sNdn-bm≥, Ãm-≥en tXma-kv, t_kn¬ Fw.-hn.

AØnt∏´v lnµn Akwªn AØn-t∏´v: AØn-t∏´v F_t\-k¿ kvIqfn¬ sh®v Rmbdmgv N cmhnse 10 aWn°v lnµn `mj-bn¬ Bcm-[-\bpw F√m sh≈n-bm-gvNbpw D]hmk {]m¿∞\bpw D≠m-bn-

cn°p∂XmWv. Ah[n Znh-kß-fn¬ tKmkv]¬ Hu´vdo®v D≠m-bn-cn-°pw. {]m¿∞-\bv°v ktlm. F.-sI. \mbn-Ins\ _‘-s∏-Sp-I. Mob: 09176359920

°p apºv ]q´-s∏-´-Xv. AwKpen ]cn-an-X-ß-fmb IpSpw-_-߃ am{X-am-bn-cp∂p ChnsS Iq´mbva-bn-¬ D≠m-bn-cp-∂Xv Gsd k-t¥m-j-ambn s]mbvs°m-≠ncp∂ ]q∆w k`m IqSn-h-c-hn¬ Sn Pn√-bn¬s∏´ as‰mcp IqSnh-c-hns\ sNm√n kaq-l-Øn-ep≠m-bn-cp∂ X¿°w Gs‰-Sp-ØXmWv `n∂-Xbv°v aqe-Im-c-Wam-bXv F∂mWv Adn-bp-∂-Xv. k` tN¿Øv Hcp hn`m-KsØ hne-°n-t]mepw. ]nt‰ BgvN henb sNbv≥ D]-tbm-Kn®v k`mlmƒ ap{Z-sh® \ne-bn-em-bn.

CXn\v ]nºn¬ Pn√- b nse Xs∂ {]ap-J-cmb Nne-cpsS kΩ- X - h pw kΩ¿≤hpw Ds≠-∂m-W-dn-bp-∂-Xv. Cu {]iv\]cn-lm-cØ - n-\mbn ssZh-P-\\w {]m¿∞n-°ptºmƒX-s∂; Bflo-I-cmb Nne¿ Cu {]iv\-߃ IqSpX¬ hj-fm-°p-∂-Xn\v apºv, Ime-߃ Zo¿Ln-∏n-°msX {]iv\ ]cn-lmcw D≠m°n k`m-lmƒ Xpd∂v H∂n-®m-cm-[n°p-hm≥ Ah-k-c-ap-≠m-°-Wsa∂v ssZh\ma-Øn¬ Pohh-N\w A`y¿∞n-°p-∂p.

Xncp-h√ saUn-°¬ anj≥ s]mXp-k-anXn tbmKw Dewan Bahadur Dr. V. Vergh

a®n-πmhv k`m-lmƒ kvtXm{X-ip-{iqj

E-mail: office@truthintl.org web site: www.truthintl.org Toll free # 1-800-425-1211

ese Hospital Trust Association-

s‚ hm¿jnI s]mXp-k-an-XntbmKw HmKÃv 15˛mw XobXn cmhnse ]Øp-a-Wn°v ‰n.-Fw.Fw. tIm¨{^≥kv lmfn¬ h®v sNb¿am≥ AeIvkv h¿-§okns‚ A-≤y-£-X-bn¬ IqSpI-bpw hc-hp-Nn-ehp IW-°p-Iƒ AwKo-I-cn-°p-Ibpw 2011˛2012 h¿jsØ {]h¿Ø- \ - ß sf hne- b n- c p- Ø p- I bpw sNbv X p. ktlm-Zc - ∑ - m-cm-b AeIvkv h¿§okns\ sN-b¿am-\mbpw ]o-‰¿ tPmk-^n-s\ sshkv sNb¿am\m- b pw tXmakv tPm- W ns\ sk{I-´dn Bbpw s_-∂n ^n-

en-∏ns\ tPmbn‚ v sk-{I-´d - n-bmbpw hn-¬k¨ tXma-kn-s\ {Sj-d-¿ Bbpw Xnc-s™-Sp-Øp. k-tlm-Z-c-∑m-cmb G-{_-lmw hn. h¿°n, tUm. t_m_n tPm¨, tUm. tPm¨ amXyp F∂nhsc `cWkan-Xn-bn-te-bv-°v ]pXn- b - X mbn \ma- \ n¿tZiw sNbvXp. \ho-Ic - n® Iymjzm-en‰n tªm°ns‚ (N¿®vhm¿Uv tªm-°v) Hu]-Nm-cn-Ia - mb DZvLm-S\w AUz. amXyp Sn. tXmakv Fw.-F¬.F \n¿h-ln-®p. ‰n.-Fw.Fw. ¬ 30 h¿jw tkh\w ]q¿Ønbm-°nb 5 t]scbpw 25 h¿jw tkh\w ]q¿Øn-bm-°n-b 37

t]scbpw {]tXy-I-ambn Iymjv Ahm¿Uv \¬In BZ-cn-®p. ‰n.-Fw.-Fw. tlmkv] - n-‰e - n-se Poh-\-°m-cpsS a°-fn¬ 12˛mw ¢m nepw 10˛mw ¢m- n-epw Db-¿∂ am¿°v t\Sn-b-hsc Iymjv Ahm¿Uv \¬In BZ-cn-®p. ‰n.Fw.-Fw. tImtfPv Hm^v t\gvkn-ßns‚ amK-kn≥ Ae-Iv-kv h¿§o-kv (dn-´-tb¿Uv tI-W-¬), 38 h¿jw Xncp-h√ saUn-°¬ anj-\n¬ tkh-\a - \ - p-jvTn-®X - pw ‰n.-Fw.-Fw. t\-gvknßv kv-Iq-fns‚ {]-Ya C-≥Uy≥ {]n-≥kn∏m-fp-am-b kn-ÿ Ip™-Ω C´nbv°v \¬In {]Im-i\w \n-¿h - ln-®p. ktlm. tXmakv tPm-¨.

P\-d¬ tKmkv]¬ I¨h≥j≥ & ayqknIv s^Ãv Ipssh‰v: Ipssh‰v {_Zd¨ _neo-thgvkv AkwªnbpsS t\Xr-Xz-Øn¬ P\d¬ tKmkv-]¬ I¨h≥j\pw ayqknIv s^Ãpw

2012 sk]v‰w-_¿ 4 apX¬ 7 hsc \mj-W¬ Chm-≥P-en-°¬ N¿®n¬ sh®v \S-∂p. kphn. tPmkv amXyp (aw-Ke - m-]p-cw) ssZ-

h- h - N \w ip{iq- j n- ° p- I bpw {_Z. amXyp tPm-¨ (tIm-´-bw) kwKoX ip{iq-jbv°v t\-XrXzw \¬Ip-I-bpw sNbvXp.

Printed, Published and Owned by C.V. Vadavana, Sathyam Publications, Tiruvalla, Printed at Mangalam Offset Press. Published at Sathyam Publications, Tiruvalla. Editor: C.V. Vadavana.

Jeevavachanam fortnightly  

Jeevavachanam fortnightly September edition