Page 1

14 am¿®v 2012

]pkvXIw 20

e°w 5

sI.-]n. tPm¿Pv \nXy-Xb - n¬

_me-kwLw kvs]jy¬ Iymºv G]n¬ 2 apX¬ ]pØ≥Imhv: kphn-ti-j-I≥ _me-kw-L-Øns‚ So≥kv kvs]jy¬ Iymºv G{]n¬ 2 Xn¶-ƒ apX¬ 7 Rmb¿ hsc ]pØ≥Imhv Fkv.-_n.-F-kv. Iym-

ºv sk‚-dn¬ \S-°pw. ss_-_nƒ ]T-\w, ]m´v, Xme¥v ]cn-tim[\ F∂nh Iymºn-t\m-S-\p-_‘n®v \S-Ø-s∏-Spw. 9 ap-X-¬ 12 hsc-bp≈ ¢m p-I-fn¬ ]Tn-

°p∂ Ip´n-Iƒ°v am{X-am-Wv Iymºn¬ {]th-i\w. Cu ao-‰nwKp-If - psS \S-Øn-∏n-\mbpw A-\p{K-l-Øn-\p-ambn ssZh-P-\-Øns‚ {]m¿∞\ £Wn-°p-∂p.

kntÃgvkv tIm¨{^≥kv sIm√w: ktlm-Z-cn-am¿°p-th≠n tkmZ-cn-`h - \ - n¬ hnhn[ Bflob ip{iq-j-Iƒ th\¬ Ah-[n-Im-eØv \S-°pw. G{]n¬ 8 apX¬ 28 hsc aq∂m-gvN-tØbv°p≈ lrkz-Ime ss_-_nƒ kvIqfn¬ ktlm-Z-cn-am¿-°p hN\ ]T-\-Øn-\p≈ Ah-kc-ap-≠m-bn-cn-°pw. G{]n¬ 30 apX¬ sabv 2

hsc kntÃgvkv tIm¨-{^≥kv \S-°pw. ssZh-h-N\w ]Tn°p-hm\pw Bflob Iq´m-bvabpsS kuc`yw A\p-`h - n-°p-hm\pw Ign-bp∂ AXy-]q¿∆ Ah-kcw ktlm-Z-cn-am¿ {]tbmP-\-s∏-Sp-Ø-W-sa∂pw knÿ tPmbvkv amXyp Adn-bn-®p. tkmZ- c n- ` - h ≥ ss__nƒ kvIqƒ Pq¨ 16 \v Bcw-`w.

Cw•ojv am[y-a-Øn¬ Hcp h¿jw ssZ¿Ly-ap-≈-Xm-Wv tImgvkv. Fkv.-F-kv.-F¬.kn ]m mb 17 hb p apX-ep≈ ktlm-Z-cn-am¿°p {]th-i\w e`n°pw. IqSp-X¬ hnh-c-߃°v :

ssae{]: teJ-I\pw ssae{] {_Z-d¨ A-kwªn F¬U-dpambncp∂ sI.- ] n. tPm¿÷v km¿ (87) \ncym- X - \ m- b n.

s‚ e£yw. Iem-e-b-ß-fn¬ Ip´n-Iƒ A`n-ap-Jo-I-cn-t°-≠n-h-cp∂ \nc-h[n {]iv\-ßsf Fßs\ AXn-Po-hn°mw F∂Xp kw_‘n-®p≈ \n¿t±-i-߃ \evIp∂-Xm-Wv. s]cp-ºm-hq-cn¬ Iogn-√-Øp≈ s]\n- t b¬ ss__nƒ skan\mcn-bn¬ 2012 G-{]n¬ 4 apX¬ 9 hsc-bmWv Iymºv.

Joys Mathew, Secretary, Sodari Bhavan, Anjili Road, # 11, Near Sanker’s Hospital, Kollam, Kerala - 691 001, Ph: 0474 2744846.

Xncp-h√: kXyw an\n-kv-{So-kns‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ 2012 G{]n¬ 2 apX¬ 7 hsc Ihn-bq¿ k-Xy-\ntIX≥ kvs]jy¬ kvIqfn¬ hn.-_n.-Fkv \S-°pw. tPm¨ Ipcy≥, Pbnwkv h- 300˛e-[nIw Ip´n-Iƒ ]s¶-Sp¿§o-kv, h¿Kokv tPm¨, tPm¿÷v tImin, tPm¨ tP°_v XpS- ß n- b - h ¿ ¢m p- I ƒ°p t\XrXzw \evIpw. am¿®v 31 \v apºv cPn-ÿ sNtø-≠-Xm-Wv. cPn-kvt{S-j\v _‘-s∏-Sp-I.

bnw, B£≥tkmwKv XpS-ßnb-hbv°v {]tXy-I-]-cn-io-e\w \evIp-∂p. G{_lmw tXmakv ]p√mSv, _n\p kmap-th¬, ^n-en∏v sI. B≥{Uq-kv, Nmƒkv h-¿Kokv, kp\ojv _me≥ XpSßn-b-h¿ hnhn[ ip{iq-j-I-ƒ-

Kv

Ph: 9847903992; 9447233466.

°v t\XrXzw \evIp-∂p. _mekwLw P\-d-ens‚ {]-b¿ao-‰nwKpw, 2012 hn.-_n.Fkv sa‰o-cnb¬kns‚ hnX-c-Whpw A∂pXs∂ \S-Ø-s∏-Sp-w. IqSp-X¬ hnh-c-߃°v P\-d¬ sk{I´dn _n\p kmap-th-ens\ kao]n-t°-≠-Xm-Wv.

Cdm-\n¬ ]mÿ°v tImSXn h[-in£ hn[n®p Cdm\n¬ "a-X-{`wi'Øns‚ t]cn¬ ss{I-kvXh ip{iq-jI\v tImS-Xn-bp-sS h[-in-£bv°p≈ hn[n. C-dms‚ Cu Xocp-am\Øns\-Xn-sc Ata-cn°bpw a‰p ]m›m-Xy-i-‡n-Ifpw cwK-sØ-Øn-bn-cns° bq-

k^v \Zm¿J\n F-∂ Cu ssZh-Zm-ks‚ hn[n Cdms‚ ]ctam-∂X t\Xmhv Bb-sØm≈ Jta\n Xocp-am-\n°pw F∂mWv Ct∏m- g sØ Adnhv . ]mÿ bqk^v \Zm¿-J-\n-bpsS tamN-\-Øn-\mbn ]e {]ap-

°pw. kv I qƒIp- ´ n- I ƒ°mbn kXy- \ n- t I- X - \ n¬ Ah- [ n°me Iºyq- ´ ¿ ]cn- i o- e \w Acw- ` n- ° p- ∂ p. Xmev ] - c y- a p≈h¿ ap≥Iq´n t]cv cPn-ÿ sNø-Ww.

sslcamp12@gmail.com,

hn.-_n.Fkv s{Sbn-\nwKpw, sa‰ocn-b¬kv hnX-cWhpw ]pØ≥Imhv: kphn-ti-j-I≥ _me-kwLw kuØv Unhn-js‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ Hcp kv-s]jy¬ s{Sbn-\nwKv t{]m{Kmw am¿®v 24 i\n-bmgvN cmhnse 9.30 apX¬ ]pØ≥Imhv Iymºv sk‚-dn¬ \S-Ø-s∏-Sp-∂-XmWv. sNbn≥ ¢m p-Iƒ, sK-

A[ym-]-I≥, F.-C.-H. Ãohm¿Uv Atkm-kn-tb-j≥ tIcf LSIw sNb¿am≥, {Kma- ] ©m-bØv {]kn-U‚ v F∂o \ne-I-fn¬ ssZh-P-\-Øn-s‚bpw a‰p-≈-h-cp-sSbpw at[y {]kn≤-\m-bn-cp-∂p. `mcy Nn∂-Ω. a°-ƒ: sI.-Pn. ]o‰¿ (Xn-cp-h-\¥-]p-cw) sI. tPm¿-÷v tP-°_v (Um-f-kv), sd-Pn sI. tPm-¿÷v (apss_), eo-em-Ω. acp-a°ƒ: tagvkn, tagvkn, tacn, tam≥k¨ F-{_-lmw.

kXy-\n-tI-X-\n¬ hn.-_n.-F-kv

Fkv.-F-kv.F¬. Iymºv Iogn-√Øv Xncp-h√: Cu h¿jw Fkv.-Fkv.-F¬.kn ]co£ Fgp-Xp∂ Ip´n- I ƒ°p- t h- ≠ n- b p≈ {]tXyI Iymºv, Iogn-√Øv \S°pw. G{]n¬ 4 apX¬ 9 hscbmWv Iymºv. hN\ ]T-\-tØm-sSm∏w kz`m-h-cq-]o-I-c-Ww, ¢m p-Iƒ Xnc-s™-Sp-°p-∂-Xn-\p≈ am¿§\n¿t±iw F∂nh Ip´n-I-ƒ°p \evIpI F∂-XmWp Iymºn-

2.00

Jcpw \nc-¥cw {ian-®p-sIm-≠ncn-°p-∂p. Cu ssZh-Zm-ks‚ tamN-\Øn-\m-bn ssZh-a-°-fpsS sFIy- t Øm- S pw lrZ- b - \ p- d p- ° tØm-Sp-ap≈ {]m¿∞\ At]£n-°p∂p.

24


22

2012 amˬv 14

]{Xm-[n] kanXn

ssZh-`-‡nbpw BZm-bhpw

tUm. kn.hn. hS-h\ (No^v FUn-‰¿)

F.hn. tPm¨ PntPm A¶-amen F.kn. tPmk^v ]n.Fw. G{_lmw (k_v FUn-‰¿)

C.-Fk - .v sdPn (am-t\-PnwKv FUn-‰¿)

tacn-°p´n ]n.sP. (k¿°p-te-j≥)

kmw kn. hS-h\ (dkn-U‚ v FUn-‰¿)

hntZi {]Xn-\n-[n-Iƒ

bp. Fkv. F. \yqtbm¿°v F. tPm¨ t__n 845 352 3626

sSIvkmkv amXyp tXmakv 281˛397˛6923

Umfkv FUzn≥ tPmk^vv 972 965 0449

an\n-tkmt´m h¿Kokv ]n. h¿Kokv 651 686 9797

Nn°mtKm Xmcp h¿§okv 630 910 4148

lqè cmP≥ kn. amXyp 281 443 0060

tUm. kn.-hn. hS-h\ tI-c-f-Ønse

th¿s]´ ssZh- P - \ - ß - f psS a≤y- Ø nse hnizm-k-Øns‚ the-tb°p-dn®v Nne hcn-Iƒ Ipdn°s´! Cubp-≈-h≥ Cß-s\sbm-s° Nn¥n-®p-t]m-Ip-∂Xn¬ £an-®m-epw. hnizm-k-Øns‚ the-I-fmWt√m Ct∏mƒ s\Sp-sIbpw Ipdp-sIbpw \S-°p-∂X - .v ]-t£ tI´mepw I≠mepw \m-Wt- °Sp-f-hm-°p∂ kw`-h-ß-fpw ]n∂m-ºpd IY-I-fp-amWv ]-e-¿°pw ]d-bp-hm-\p-≈-Xv. hn-izmkw ASn-ÿm-\a - m-°n-bp-≈ {]h¿Ø-\ß - ƒ ]eXpw hf-™ hgn-I-fn-eq-sS-bmWv \-S-Øn-hcp-∂X - v. hnizmk the-°m¿ Xs∂ ]e-t∏mgpw am-¿-Pn≥ ewLn-°p∂p. Ipdp-°p-h-gn-Iƒ B-cm-bp-∂-h¿ Xs∂ Ipdp-°ph-gn-Iƒs°-Xntc {]-Jym-- ] \w \S-Øp-∂p. A\m-flo-b¿ Xs∂ Bflo-b-Øns‚ ]-c-a-ImjvT ]-Tn-∏n-°p-∂p. hm-bv-sIm≠p ]d-bp-∂Xpw {]mtbm-KnI-hpw X-Ωn¬ bmsXmcp _‘-hp-an-√. Nne h¿j- ß ƒ°p- a pºv tI-c-f-Øn\p shfn-bn-ep≈ Hcp k-`b - n¬ h®v tIc-fØ - n-se {]K-¤\ - mb Hcp hnizmk th-

e-°m-cs‚ {]kwKw tIƒ-°m\n-S-bm-bn. k`m-{]-iv\-ß-fmWv {]-[m-\ hnj-bw. k`-bn-¬ {]iv\-ß-ƒ D≠m-°-cp-sX-∂-XmWv {]-kw-K-Øns‚ Im-ºv. {]kv-Xp-X {]kw-Kn-bm¿ At±-lØn-s‚ ÿew k`-bnse G‰w h-enb {]iv\-°m-c\pw A-

kwkm-cn-°p-∂p. kvt\ln-°m-\dn-bm-Ø-h¿ kvt\l-sØ-°pdn®v {]kw-Kn-°p-∂p. hnizm-kØns‚ {]- h r- Ø n- t b- ° mƒ hnizm-k-Øn-s‚ {]kw-K-Øn\p {]m[m\yw I-ev-]n-°p∂ Hcp kaqlw C∂-s√-¶n¬ \msf t\cn-tS-≠n-h-cp-∂ Hcp bmYm-¿-

t±lw \n-an-Øw {]-kv-XpX ÿew k` `n-∂n®p `cn-°-s∏-Sp-Ibp-am-sW-∂ ]c-a-k-Xyw A-hnsS IqSn-bn-cp-∂-h-cn¬ F\n-°pam{Xw Adn-hp-≈-Xm-I-bm¬ GI-tZiw ]-Xn-\©pan\n-t‰mfw Ip\n-™n-cn-t°≠ Zu¿`mKyw F\n-°p-≠m- b n. {]iv \ - ° m¿ Xs∂ {]-iv-\-߃s°-Xn-cmbn

∞yw am{X-am-Wv Cu ‘\mWt°Sv' F∂p km-cw. \ΩpsSbnS-bnse ]e hnizmk the-Ifpw ssZhhN-\ °-Æm-Sn-bn-eqsS IS-Øn-hn-´m-¬ hminbpw, ]nW-°hpw, ]c-Zq-jWhpw, Akq- b bpw, Zzµ- ] £hpw Hs°-bm-sW∂v F-√mh¿°pw a\- n-em-Ipw. hn-izm-k-

Øns‚ ASn-h-c-bp-≈-Xn-\m-¬ F√mw s]mdp-°-s∏-Sp-∂p. ]d®n¬ tI´m¬ tPm-¿Pv ap-≈-dnt\- ° mƒ hnizmk hoc- ∑ mcmbn tXm∂pw. At∏m- k v X - e - \ mb ]utem-kv«olm hnizm-k-Øn¬ \nP-]p-{X-\mb Xnsam-sY-tbmkn- s \- g p- X p- t ºmƒ “Ah¿ ssZh- ` - ‡ n BZm- b - k q{Xw F∂p hn-Nm-cn-°p-∂p. Aew-`mh-tØm-Sp-Iq-Snb ssZh-`‡n hep-Xm-b BZmbw BIp-∂pXm\pw” (1 Xnsam. 6:5-˛6) F∂p ]d-bp-∂p. ssZh-`-‡n-sb BZm-ba - m-¿K-am-°m-\m-Ip-sa-¶n¬ C-Xn-epw ]‰nb the thsd GsX- ¶ nep- a pt≠m? ]s£ kq£n-°pI henb A]-ISw ]Xn-bn-cn-°p-∂p. ]nimNp-°fpw hniz-kn-°bpw thesN-øp-Ibpw sN- øp∂p F∂ Imcyw \-Ωp-sS I-¿Ømhv Xs∂ ]d-™n-´p-≠-t√m! \ΩpsS-bn-S-bn¬ \-S-°p-∂ {IqtkUp-Ifpw P\-d¬ I-¨h≥j\p-I-fpw, alm-tbm-K-ßfpw Hs° ssZh-tØm-Sp-≈ bYm¿∞ `‡n \nan-Ø-am-bn-cp-s∂¶n¬ F∂v Bin®p t]mIp∂p.

No^v FUn-‰¿

_lvdn≥ sP. Un. t]mƒ 714 431

IØp-Iƒ... IØp-Iƒ... IØp-Iƒ...

bp. F. C. A_p-Zm_n _ntPmbv tPm¨kv tPm¿÷v 050 ˛ 5313382

jm¿P kn.-Fw.-tP-°_v 050 ˛ 6346356

G‰hpw {]Nm-c-ap≈ {_Z-d¨ hm¿Øm hmcnI

hm¿jnI hcnkwJy C≥Uy-bn¬ 50 cq] Bbp-jv°me hcn-kwJy 500 cq] USA $ 50 a‰p cmPy-߃ 1000 cq]

hnemkw

Pohh-N\w kXyw an\n-kv{Sokv tXm´-`mKw ]n.-H., Xncp-h√ ˛ 689 541 Ph: 0469 2619209 Mob: 9447126182

U.S.A Sathyam Publications Inc P.O. Box. 1297 CORONA, CA 92878 Tel: 562 774 5673

Email: satyam_india @ yahoo.com,

w w w. t r u t h i n t l . o rg

I¿Øm-hn¬ {]nb-sc, Ign™ 16 h¿j- ° m- e ambn ssltd-©n¬ ]´w-tImf\n Xq°p-]mew F∂ ÿeØv Xma-kn®v I¿Øm-hns‚ the-sN-bvXp-h-cp-∂p. 70˛¬ A[nIw Bfp-Iƒ IqSn-h-cp∂ Hcp IqSn-h-chv ChnsS D≠v. Fs‚ ta¬ hnem-k-Øn¬ Nne h¿j-ß-fmbn as‰mcmƒ Cu ÿe-Øp-≠v. A-Xp\nanØw ssZh-P\w Ab-bv°p∂ ]e IØp-Ifpw CXnt\m-SIw F\n°v \jvSs - ∏-´Xv {i≤-bn¬s∏-´-Xns‚ shfn-®Øn¬ ssZh-P-\sØ Adn-bn°p-∂p. Xs∂-bp-a√ Gospel Harvest Ministry Valiyaveettil

F∂ A{U- k n¬ Cbmƒ Ct∏mƒ IØn-S-]m-Sp-Iƒ \SØp- I bpw sNøp- ∂ - X mbpw {i≤-bn¬s∏-´p. Ign™\mfpI-fn¬ F\n°v \jvS-s∏-´Xpw Cbm-fpsS ssIhiw e`n-®-Xpamb IØp-I-fn¬ \n∂pw Cbmƒ ssZh-P-\-Øns‚ A{U-

kp-Iƒ IfIv‰v sNbvXv I-ØnS-]m-Sp-Iƒ \S-Øp-hm≥ km-≤yX-bp-≈-Xp-sIm≠v Cu Imcyw {]tXyIw {i≤n-°p-I. Fs‚ t]cn¬ Ab-°p∂ I-Øp-Iƒ Xmsg ]d- b p∂ A- { U- k n¬ am{Xw Ab-°p-hm≥ {i-≤n-°pa-t√m. Evg. Lalu V. Abraham, Brethren Church Thookkupalam P.B. No. 2 Kallar P.O. Idukki (Dist) Pin: 685552 Mob: 9495315554 ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ

I¿Øm-hn¬ {]nb-sc, t_k¿ ss_‚ v k¿∆nwKv {^≠v F∂ Rß-fpsS {]-h¿Ø\w hgn A‘¿°v BfloIhpw `uXo-I-hp-amb ip{iq-jIƒ°v Ign™ Ime-ß-fn¬ Rßsf kmº-Øn-I-ambn klm-bn-°p-Ibpw {]m¿∞-\-bn¬ Xmßp-Ibpw sNbvX F√m-

h¿°pw lrZ-bw-K-ambn \µn Adn-bn-°p-∂p. ssZhln-X-ambm¬ Cu hcp∂ 2012 G-{]n¬ 5-mw XobXn hymgmgvN cmhnse 11 aWn°v t_k¿ ss_‚ v k¿∆nwKv {^≠n- \ p- t h≠n ]Ø- \ w- X n- ´ Pn√, A- S q- ¿ Xmeq°v, ]¥fw ]©m-bØv Ipd-ºm-e-bn¬ \n¿Ωn-®n-cn-°p∂ tUm¿ \º¿ 12/657B F∂ sI´n-S-Øn¬ Bcw-`n-°m-\n-cn°p∂ s{]mP-IvSns‚ kvtXm{X ip{iq-j-bn-te°v Xm¶-fpsS hne-tbdnb kmao]yw kzmKXw sNøp-∂p. k`-bm-bpw IpSpw-_ambpw h∂v ip{iq- j - b n¬ ]s¶-SpØv A\p-{Klw {]m]n°p-hm≥ A`y¿∞n°p-∂p. {_Z¿ Sn.-Fw.-tPm¿÷v (kp¬Øm≥ _tØ-cn) t\XrXzw \¬Ip- ∂ ao‰nw- K n¬ {_Z¿ A\n-b≥ h¿§o-kv (I√p-t»-cn) {][m\ ip{iqj \n¿∆-ln-°p∂-XmWv. IqSp-X¬ hnh-c-ß-ƒ°v _‘- s ∏- S p- I . t^m¨: 04936˛262780. Cu ao‰nw-Kns‚

A\p-{K-l-Øn-\mbn {]m¿∞n°- W w. Xm¶- f psS kl- I - c Ww {]Xo-£n-®p-sIm-≠v, {_-Z¿ sI. sk¬h-cm-Pv, {_Z¿ sI.-sP.-tPm-bn. ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ

Xriq¿ Ing- s °- t °m´ {In-kvXy≥ {_Z-d¨ N¿®v Adn- b n- ° p- ∂ - X v : Cu k`tbm, k-`m-aq-∏-∑mtcm hnhml-tam-N-\-Øn\v A\p-Iq-e-a√. hnhml-tamN\w hN-\-hncp-≤-am-Wv. Dt]-£Ww ssZhw shdp-°p-∂p; Rßfpw shdp- ° p- ∂ p. Rß- s f- ° pdn®v Cu hnj-b-Øn¬ sX‰n≤m- c - W - b p- s ≠- ¶ n- ¬ XncpØp-hm≥ I¿Ømhpw klmbn-°p-am-dm-I-s´. R-ß-sf Hm¿Øv {]m¿∞n-°-Wsa. k`-bv°p-th≠n aq∏-∑m-¿: Fw.--F. tPmbn, s_∂n am-Xyp.


3

2012 amˬv 14

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678

kmº-Øn-Im-`n-hr≤n ssZho-Im-\p-{K-ltam?

sdPn Cu´n-aq-´n¬ ""[\-hm∑m¿ BIp-hm≥ B- { K- l n- ° p- ∂ - h ¿ ]- c o- £ bnepw sIWn-bnepw IpSpßpIbpw a-\p-jy¿ kwlm-c-\m-iß-fn¬ apßn-t∏m-Ip-hm≥ CSh-cp∂ auVyhpw tZmj-I-c-hpamb ]-e taml-߃°pw Ccbm-bn-Xo-cp-Ibpw sNøp-∂p. {Zhym-{K-lw kI-e-hn[ tZmjØn\pw aqe-at√m; CXp Nne¿ Imw£n-®n´p hnizmkw hn´p-g∂v _lp-Zpx-J-߃°v A[o-\cmbn Xo-¿∂n-cn-°p∂p'' (1 Xnsam. 6:9,10). `uXn-I-\-∑-Ifpw A\p-{K-l-ß-fpw ]e-t∏mgpw Bflo-I-X-bp-sS A¥-I-\mbn Xocp∂ N-cn-{X-amWv \mw I-≠ph-cp-∂-Xv. ssZh-k` `u-Xn-I t\´-ß-fn-te°v Xncn™ \mƒ apX¬ temI- a bXz- Ø n- s ‚ NXn-°p-gn-bn¬ Fdn-b-s∏-Sp-Ibm- W p- ≠ m- b - X v . BJm- \ pw, tKl-knbpw, bqZmbpw XpSßn `uaoI tam-l-Øm¬ tNX-\b‰ Pohn-X-ßsf F{X-th-Wsa-¶nepw D-Zm-l-cn-°mw.

Bflob Pohn-X-Ønse kXvKp-W-ß-sf-bmWv ]pXnb \nbaw kº-∂a - mbn ]Tn-∏n-°p-∂Xv. ""ssZh-hn-j-b-ambn kº-∂\mImsX X\n°v Xs∂ \nt£-]n® aqV[\n-I-t\mSv I¿Øm-hns‚ tNmZyw ""\o H-cp°nh®Xv B¿°m°pw'' F-∂mbn-cp-∂p (eqs°m. 12:20). \n-XyPo-h≥ {]m]n-∏m≥ Rm≥ F¥p-sN-øW - s - a∂v tNmZn-®p-sIm≠v tbip-{In-kvXp-hns‚ ap-ºn¬ ap´p-Ip-Ønb [\m-Vy-\mb bph-{]-am-Wn-tbmSv Ahn-Sp∂v ]d-™Xv \n\-°p-≈-sX-√mw hn‰v Zcn-{Z¿°v sImSp-°pI ]ns∂ h∂v Fs∂ A\p-K-an-°pI F∂m-bn-cp-∂p. CXp tI´ B bp-hmhv ZpxJn®p s]m-bv°f-™p. (a-¿s°m. 10:17-˛24). At∏m-ƒ tb-ip ]d™-Xv ""[\hm≥ kz¿-§cm-Py-Øn¬ IS-°p∂Xv F-{X {]bmkw. H´Iw kqNn- I p- g - b n- e qsS IS- ° p- I bmWv A-Xn-epw Ffp-∏w.'' [\-hms‚bpw emk-dn-s‚bpw IY-bn¬: ""A-h≥ [q{a-hkv{Xhpw ]´pw [-cn-®pw Zn-\w{]Xn BVw-_-c-tØm-sS kpJn®psIm≠n-cp-∂p'' (eq-s°m. 16:19). ""Rm≥ [\-hm≥: kº∂-\m-bn-cn-°p-∂p. F\n°v ap-´n√:'' F∂p ]d™ ethm-Zn-Iy k`m-Ime-L-´-Øn-se hnizmkn-I-tfmSv I¿Ømhv ]d-bp-∂-

Xv, ""\o \n¿`m-Ky\pw A-cn-jSv \ - pw Zcn-{Z-\pw Ipcp-S\ - pw, \-·\ - pw'' F∂-s{X (sh-fn. 3:17). B-floI k-º∂ - X - b - n-√msX `uXn-Ik - º - Øp ssIap-X-em-bp-≈-h-sc-∏-‰n \ΩpsS I¿Øm-hns‚ i-‡-amb ap∂-dn-bn-∏p-If - m-Wn-hs - b-√mw. hmKvZXzw sNø-s∏´ `uXnI-\-∑-Iƒ Hcp hnizmkn aÆn¬ h-kn°pw \mfs-{Xbpw Ah\v Pohn°p-hm≥ `uXn-I-\-∑-Iƒ thWw. Hcp {InkvXp`‡s‚ Pohn-X-Ønse ASn-ÿm-\m-h-iy߃ am{X-amWv ssZhw hm-KvZXzw sNbvXn-cn-°p-∂-Xv. Poh≥ \ne-\n¿Øp-hm≥ Blm-chpw, \·X ad-bv°p-hm≥ h-kv-{Xhpw, Xe Hfn-°m-\p≈ ]m¿∏nShpw F∂n-h-bmWv ssZhw Xcm-sa∂v ]d-™n-cn-°p∂ `ua{X-b-\-∑-Iƒ. ""aptº Ahs‚ cmPyhpw \oXnbpw At\z- j n- ° pI AtXm-Sp-IqsS CsXm-s°bpw \n߃°p In´pw'' (aØm. 6:33). R-߃°v Bh-iy-ap≈ B-lmcw C∂p Xtc-Wta'' (a-Øm. 6:11) F∂p {]m¿∞n-∏m≥ I-¿-Ømhv ]Tn-∏n-®p. \nß-fpsS B-h-iy߃ I¿Øm-hn-t\mSv kv-tXm-{XtØmsS Adn-bn-°-W-sa-∂pw, \nß-fpsS _p≤n-ap-´p-Iƒ ]q¿Æ-ambn Xo¿Øp X-cpw (^n-en. 4:6,19) F∂pw Xncp-h-N\w hm-

KvZØw sNbvXncn-°p-∂p. Hcp ssZhss]X- e n\pw ssZ- h - Z mk\pw ssZh-tØmSp tNmZn-°mhp∂ A¿l-X-s∏´ `uan-I-Imcy-߃ DÆm\pw DSp-∏m\pw D≈-Xv, {]Xn-Zn-\m-lmcw, {]tXyIm-h-iy-߃, _p≤n-ap-´p-Iƒ, Nn¥m-Ipew F∂n-h-bmWv. `uXn-I-\-∑-Iƒ ]¶p-h-bv°s∏SWw D¨∑m-\pw DSp-∏m-\pw D-≈Xn-\m¬ hnizmkn \n-jv{In-b\ - mbn-cn-°p-hm≥ ssZ-hw B{K-ln°p-∂n-√. Hcp hn-izm-kn°v e`n®n-cn-°p∂ Ir]m-h-c-ßfpw, kn≤n-I-fpw, km≤y-X-I-fpw, Xncp\m-a-a-l-Xz-Øn-\p-th-≠n hn\ntbm-Kn-°s∏SWw. Xme-¥p-I-fpsS D]-a-bn¬ bP-am-\≥ \¬Inb Xme¥pw Zmk-∑m¿ hym]m-cØ - n-eqsS t\Sn-bXpw bP-am-\-s‚-Xm-Wv. AXv bP-am-\\v XncnsI sImSpt°-≠-Xm-Wv. A©v Xme¥p e`n-®-h≥ ]Øm-°n-bXv A-hs‚ ITn-\m-≤zm-\Ø - ns‚bpw \nc-¥c ]cn-{i-a-Øn-s‚bpw ^eam-Wv. Hcp Xme¥v e`n-®-h≥ aÆn¬ Ipgn-®n´p bP-am-\s‚ iIm-c-Øn\v ]m{X-am-bn. F√mhcpw IW°v t_m[n-∏n-t°-≠h-cm-Wv. `uXn-I-\-∑-Iƒ ]¶p-h-bv°p-∂-Xn¬ BZn-a-k-`-bpsS amXr-Ibpw (A-s∏m. 5:32˛37) a°-

t±m\y k`-Iƒ°v e`n® ssZhIr-]bpw (2 sImcn. 8:1) ^n-en∏y k`bpsS HuZm-cy-Zm-\hpw (^-n-en. 4) \ap°v amXr-I-bm-bncn-°-Ww. 1. BZn-ak - ` - b - n¬ ap´p-≈h - ¿ Bcpw D≠m-bn-cp-∂n-√; A∆Æw Xs∂ [\-hm-∑mcpw. 2. BZn-a-k-`bpw ssZh-Zm-k∑mcpw [\w tiJ-cn®v kpJtem-ep-]-cmbn Pohn-®-h-c-√. 3. BZn-a-k` [\-hr-≤nsb ssZho- I m- \ p- { K- l - a mtbm Bflo-I-X-bpsS {]Xn-^-e-amtbm ]cn-K-Wn-®n-√. 4. BZn-a-k` t\cmb am¿§Øn-eqsS [\-am¿÷n-°p-Ibpw AXv apgp-h-\mbpw ssZh-\maØn- \ mbn Nne- h - g n- ° p- I bpw sN-bvXp. 5. BZn-a-k` kmº-ØnI kaXzw \ne-\n¿Ønbn-cp-∂p. Gsd s]dp-°n-b-h\v Gsdbpw Ipsd s]dp-°n-b-h\v Ipsdbpw I≠n-√. 6. BZn-a-k` `qan-bn¬ \nt£]w kzcq-]n-®n-√. Ah-cpsS \nt£]w kz¿§-Øn-em-bn-cp-∂p. ""\o Hcp-°n-h-®-Xm¿°mI-pw?'' 7. BZn-a-k` ssZh-`-‡nsb hep-Xmb BZm-b-ambn Icp-Xnbn-cp-∂p. 8. BZn-a-k` ASn-ÿm-\m-hiy-߃°mbn am{Xw {]m¿∞n®n-cp-∂p.

mƒ Ct∏ -\-bn¬ v] hne

tUm. kn. hn. hS-h\

150 k¶o¿Ø-\-ß-fpsS hni-Z-amb ]T\w hni-Za - mb ]›mØe ]T\w, F-_mb ]Z-ß-fpsS hni-ZoI-cWw. {]kw-K° - p-dn-∏p-Iƒ {]kw-KØ - n\pw hy‡n-]c - a - mb ]T-\Ø - n\pw [ym\-Øn\pw AXypØaw 1080 t]Pp-Iƒ

Sathyam Publications Thottabhagom P.O., Thiruvalla - 689 541. Kerala, India. Tel: 0469 2619657, 2619209, Fax: 2619005 Mob: 9447126182, 9446026182 E-mail: office@truthintl.org, Website: www.truthintl.org

hne: 250 cq]


4

2012 amˬv 14

kv{XoIƒ k`-bn¬ ˛ Hcp \ni_vZ `qcn-]£w ˛ 10 (XpS¿®) a\p-jys‚ hogvN GZ≥tXm-´Øn¬ ka-Xz-kp-µ-c-amb ZmºXy-Po-hnXw \bn-°m≥ ssZhØm¬ \ntbm-Kn-°-s∏´ B-Zmapw l∆mbpw Gsd X - m-ak - n-bmsX ]m]-Øn¬ \n]-Xn-®p. hn\m-i-I-c-am-bn-cp∂p AXns‚ ^e-߃. kmØms‚ h©-\bn¬ l∆m hoWp-t]m-bn. h©n- ° - s ∏´ `mcy apJm- ¥ cw BZ-mapw ssZh-I-ev]\ ew-Ln®v in£m-hn-[n°v tbmKy-\m-bn. GZ≥tXm-´-Øn¬ \n∂v Ah¿ ]pd-Øm-°-s∏-´p. ssZh-hpambn Hcp A\y-Xm-h¬°-cWw Ah¿°p- ≠ m- b n. ssZhsØ A`n-ap-Jo-I-cn-°p-hm-\p≈ AhcpsS Ignhv \jvS-am-bn. am{X-a√ At\ym-\y-ap≈ _‘-Ønepw De-®n¬X-´n. ]pcp-j\pw kv{Xobpw XΩn-ep-≠mbncp∂ Xpey-X-bpsS ÿm\Øv ]pcp-jta-[m-hnXzw DS-se-Sp-Øp. kv{- XotbmSv ssZhw Acp-fn-s®-bv-Xp. ""\o thZ-\-tbm-sS -a-°sf {]k-hn°pw. \ns‚ B{Klw \ns‚ `¿Øm-hn-t\m--SmIpw. A-h≥ \ns∂ `cn-°pw.'' CXp-hsc Ah¿ Iq´mbn `qan-tbbpw A-Xnep≈ Ncm-N-c-ß-sfbpw `cn-®ncp-s∂-¶n¬ Ct∏mƒ `cn-°p∂

at\m-l-c-amb

Bƒ `¿Ømhpw (]p-cp-j≥) `cn-°-s∏-Sp∂ hyIXn l∆bpw (kv{Xo) Bbn-Øo-¿-∂p. BZyambn Hcp hy‡n a-s‰mcp hy‡nsb `cn-°p-∂Xv Chn-sS-bmWv ss__n-fn¬ ImWp-∂-Xv.F-^v.F^v. {_q-kv CXns\ C{]- I mcw hni- Z o- I - c n- ° p- ∂ p. ""CXns‚b¿∞w \ΩpsS am\p-jnI ]m]m-h-ÿ-bn¬ kv{Xo°v kzm`m-hn-I-am-bn ]pcpj-t\m-Sp≈ Xm¬]-cy-sØ ]pcp-j≥ Ahsf `cn-°p-∂-Xn\pw Iog-S-°p-∂-Xn-\pw--th-≠n NqjWw sNøp-∂p. hm-kvX-hØn-¬ kv{Xosb Iog-S-°¬ ]m]-kz-`m-h-Øns‚ Hcp e-£WamWv. tamsibpsS \nb-a-Øn¬ ]pcp-j\pw kv{Xo°pw ]Z-hn{I-a-a-\p-k-cn-®p≈ Hcp hy-hÿ \n›-bn-®n-´n-s√-¶nepw Aß-s\-sbmcp {Iaw Xncp-sh-gpØp--If-- n¬ \n¿t±-in-®n-´p-s≠∂mWv Nne¿ hmZn-°p-∂-Xv. Dev]-Øn. 3:16¬ ssZhw l∆tbm-Sv ""\ns‚ B{Klw \ns‚ `¿-Øm-hn-t\mSp BIpw. A-h≥ \ns∂ `cn-°pw.'' F∂p ]dbp-∂-Xn¬ F√m Ime-tØ-°pap-≈ Hcp \nbaw kv{Xo˛-]p-cpj _‘-Øns‚ ASn-ÿm-\-

Øn-¬ ssZhw G¿s∏-Sp-Øn-bn´p-s≠-∂mWv Nne ]WvUn-X∑m¿ A`n-{]m-b-s∏-Sp-∂Xv. {^m≥-kn-kv sjbv^-dpsS (Francis Schaeffer) A`n-{]m-b-Øn¬ ssZhw {]mY-anI _‘-Øn¬ Hcp L-S\ (Structure) sIm≠phcp∂p-≠v. {]mY-anI _‘w sIm≠v At±lw Dt±-in-°p-∂-Xv `mcym-`¿Ør-_-‘sØ am{X-a√ sam-Ø-Øn-ep≈ ]pcp-j-˛kv{Xo _-‘-sØ-bpw-Iq-Sn-bm-Wv. ]pcpj-≥ kv{Xosb-°mƒ _e-ap-≈h-\m-b-Xp-sIm-≠√ Ah\p ta¬-t°m-bva-bp-≈-Xv, ]m]-Øn¬ ho-Wp-t]mb temI-Øn¬ ssZhw sImSpØ {Iao-I-c-W-Øns‚ ^e-amWv Cu A[n-Im-cw. Cu hymJym-\-{]-Imcw kv{Xosb `-cn°m≥ ]pcp-js\ ssZhw A-\p-h-Zn-°-am-{X-a-√, kv{Xo-bpsS taepw a‰v B{in-X-cmb kv{Xo-bp-sS-taepw A[n-Imcw {]tbm-Kn-°p-hm≥ B⁄m-]n-°pI-bpw sNbvXp. F∂m¬ an° thZ-]-WvUn-X-∑mcpw Cu A-`n{]m-bsØ AwKo-I-cn-°m-Ø-hcmWv . F^v . sUeojv ( F. Delitzsch Commentary on Genesis: Page 82), AXp-t]mse J. Skinner (A Critical Exegetical Commentary on Genesis: Page 82),

bp. Im pt‰m (U. Cassuto A Commentary on the Book of Genesis) XpS-ßnb ]WvUn-X-∑mcpsS A`n- { ]m- b - Ø nepw kv {XobpsS taep≈ ]pcpjta[m-hnXzw ]m]-Øn-s‚ ]cn-WX-^-e-am-Wv, ssZh-Øns-‚ imiz-X-amb Hcp I-ev]-\-b-√. F^v . - F - ^ v . {_qkn- t \m- s Sm∏w ss__nƒ Ia-‚-dn FUn-‰dpw ss__nƒ tIm-tfPv A≤ym]-I-\pam-bn-cp∂ H.L. Ellison -Xs‚ Dev]-ØnI ]pkvXI hymJym-\-Øn¬ C-{]-Imcw Dev]Øn 3:16s\∏‰n Fgp-Xn-bn-cn-°p∂p. ""kv{Xo°v `¿Øm-hn-t\mSv Aan-Xa - mb B{Klw D≠m-Ipw. AXns\ apX-em°n `¿Ømhv `mcysb `cn-°m≥ XpS-ßn. km[m-cW ]cn-`m-j-s∏-Sp-Øn-bn-cn°p-∂-Xp-t]mse CXv Hcp Iev]\ (Command)-b-√. ""Ah≥ `cn-°pw'' (He will rule) F-∂p≈ NIV, GNB ss__nƒ ]cn`m-j-I-fmWv icn-bm-bn-´p-≈Xv'' (The Laym-an’s Bible Commentary-Page 139). `mjm-]-c-amb LS-\bpw apI- f n¬ ]d™ A`n- { ]m- b sØ ZrVo-I-cn-°p-∂p. F-{_mb `m-j-bn¬ {]k-‡-th-Z-`mKØv D- ] - t bm- K n- ® n- c n- ° p∂

s{]m^. ]n.-]n. kvIdnb {Inbm-]Zw `mhn Ime-kw-_‘n-bmb ""He will rule over you'' F∂mWv. F-∂m¬ AV, RV, RSV F∂o Cw-•o-jv hnh¿Ø-\-ßfn¬ ""Shall'' F∂ `mhn-Ime B⁄mcq]-Øn-ep≈ AYhm Iev]-\m-cq-]Ø - n-ep≈ {]tbm-Kam-Wp-≈-Xv. efn-X-amb `mhn-Ime cq]-amWv B[p-\nI hnh¿Ø-\-ß-fmb NIV, GNB F∂n-h-bn¬ D≈Xv. Dev]-Øn-∏p-kvXI Fgp-ØpIm-c≥ Hcp \nba (Law) {]Jym-]\ - a - mbn Icp-Xn-bn-cp-s∂-¶n¬ Akv]-jvSX Hgn-hm-°m≥ Dev]Øn H∂mw A≤ym-b-Øn¬ ImWp-∂-Xp-t]mse "Iev]\'bpsS `mj D]-tbm-Kn-°p-am-bncp-∂p. `mhn-Ime {Inbm-]Z- a - mWv D]-tbm-Kn-®n-cn-°p-∂-sX-∂-XpsIm≠v Fs∂-t∂-bv°p-ap≈ kv{Xo]p-cp-j-_-‘sØ _m[n°p∂ Hcp \nb-a-a√ ssZhw {]Jym-]n-®n-cn-°p-∂-sX-∂v a\ n-em-°mw. (XpScpw)

Adn-bmsX Agn-bp∂ Bfl-i‡n

]n.-Un. Nmt°m (Ipdp-am-Øq¿)

bn{km-tb-ens‚ t\Xmhpw \ymbm-[n-]-\p-am-bn-cp∂ inwtim-t\mSv Ahs‚ s^en-kvXyIm-ap-In-bm-bn-cp∂ sZeoe tNmZn®p ""\ns‚ alm-i‡n GXn¬ BIp∂p? GXn-\m¬ \ns∂ _‘n®v HXp°mw?'' (\ymbm. 16:6). C∂v ssZh-a-°-fm-bncn-°p∂ \tΩm-tSm-tcm-cp-Øt- cmSpw temIw As√-¶n¬ ]nimNv tNmZn-°p∂ Hcp tNmZy-amWv. C-Xp a\- n-em°n ap≥-I-cp-XtemsS \n∂m¬ AXp \-sΩ h- e nb hnP- b - Ø n- t ebv ° p \bn-°pw. Aßs\ \tΩmSp tN¿∂p \nev°p∂ k-aqlw A-\p-{K-ln-°-s∏-Sp-Ibpw A`nhr-≤n-s∏-Sp-Ibpw sNøpw. {]tXy-In®pw hnhn[ Bflob ip{iq-jm-cw-Kß - f - n¬ \nev°p-∂h - ¿, ]nimNv Xßsf _-‘n-®v HXp-°p-hm≥ GXp ka-b-Øpw

X°w t\m°ns°m≠n-cn-°p∂p F∂p t_m[y-ap-≈h - c - m-bncn-°p-Ibpw Xß-fpsS Bflob-i‡n tNm¿∂p t]m-Im-Xn-cn°p-hm≥ Pm{K-X-bp-≈-h-cm-bncn- ° p- I bpw sNtø- ≠ Xv AXym-h-iy-am-Wv. sZeoe F∂ s^en-kv-Xykv{Xo t{]a-]m-c-hiyw \Sn®v hfsc a[p-c-kz-c-Øn¬ tNmZn°p∂ Hcp tNmZy-amWn-sX-¶nepw AXn\p ]n∂n¬ Ahƒ°v Cu tNmZyw cq]-s∏-Sp-Øn-s°mSp-Ø s^enkvXy {]`p-°-∑mcp-sS ]cp-°≥ i_vZw \ap°p tIƒ°mw (\ym-bm. 16:5). s^en-kvXy -{]-`p-°-∑m¿°v Hcp e£y-ap-≠v, bn{km-tb-ens‚ t\Xm-hm-b inwtim≥! A-h-s\ Iog-S° - n-bm¬ bn{km-tb-ens\ ap-gp-h≥ Iog-a¿Ømw. apºv ]e X-hW Ahs\ ]nSn-°p-hm≥ A-h¿ t\cn´p {ian®p ]cmP-b-s∏-´XmWv (\ym-bm. 15:10,13; 16:1˛3). Ahs\ t\cn´p tXmev]n-°p-hm≥ km[n-°p-I-bn-√. AXn-\m¬ Ah-¿ AS-hp-am-‰n. s^en- k v X y- k v - { Xo- I ƒ inwtims‚ Hcp _e-lo-\-X-bmsW∂v Ahs‚ ap≥-Ncn-{Xw ]cn-tim-[n®v Ah¿ a\- n-em°n. Ah≥ sZ-eoe F∂ s^en-kvXy- kv{Xo-bpsS ho´n¬ ]-

Xn-hp-k-µ¿i-I-\m-Wv. Ahsf hio-I-cn®p Im-cyw t\-Sp-I -˛- AXm-bn-cp∂p A-h-cpsS ]pXnb X{¥w. s^en-kvXy-{]-`p-°-∑m¿ BsI A©p-t]-cm-sW∂p a\- nem°mw (tbm-ip. 13:3; 1 iaq. 6:4, 17-˛18). Ah¿ F√m-hcpw Hcpan®v sZeo-esb kao-]n-®p. Ah-s‚ alm-i-‡n-bpsS cl-kyw tNm¿Øn-s°m-Sp-°p-∂-Xn-\v Hmtcm-cp-Ø≥ 1100 sh≈n-∏-Ww hoXw hmKvZm\w sNbvXp. BsI 5500 sh≈n-∏Ww (\ym-bm. 16:5)! CXp thZ-]p-kvXI Ncn{X-Ønse G‰hpw I\Ø H‰pIm-im-sW∂p Icp-Xmw. ao-Jmhns‚ ]ptcm-ln-X-\mbn \nb-an°-s∏´ tehy-bp-hmhv B-≠n-¬ ]Øp sh≈n-∏Ww iº-f-Øn\v ip{iqj sNøp-hm≥ k-t¥mj-tØmsS kΩ-Xn®p F-∂ hkv-XpX IW-°n-se-Sp-°p-tºmƒ (\ym-bm. 17:10˛11) Cu 5500 sh≈n-∏-W-Øn-s‚ aqeyw F{X hen-bXv F∂p \ap°p a\- n-emIpw. Imap-In-bmb sZ-eoe F∂√, km£m¬ `m-cy-bm-bmepw kΩ-Xn®p t]mIpw! \sΩ t\-cn´p tXmev ] n- ° p- h m≥ Ign- b m- sX hcp-tºmƒ ]nimNv \-Ωp-sS {]nbs∏-´-hsc \ap-s°-Xn-tc Ah-\nW-ßnb B-bp-[-am-bn D]-tbm-

Kn°pw F∂ Imcyw \mw Ft∏m- g pw Hm¿Øn- c n- ° - W w. I¿Øm-hns\ H‰n-s°m-Sp-°phm≥ X-°w At\z-jn®p \-S∂ bqZm- b n¬ km- Ø m≥ IS- ∂ DSs\ Xs∂ I¿- Ø mhv Aht\mSp ]d-™p; ""\o sNøp-∂Xp thK-Øn¬ sNbvI'' (tbml. 13:27; eq-s°m. 22:3˛6). k¿∆-⁄m-\n-bmb I¿Øm-hn\p bqZmsb am{X-a√ Ah-\n¬ IS∂p I-bdn hym]-cn® kmØms\bpw ImWm- a m- b n- c p- ∂ p. CXp Xncn-®-dn-bm-≥ km-[n-°mØXp sIm-≠m-Wv A-t\-Icpw C∂v ""A-t\ym-\yw I-Sn-°p-Ibpw Xn∂p-I-f-bp-Ibpw'' Bflo-bi‡n \-in®v HSp-ßn-t∏mIp-Ibpw sNbvXp-sIm-≠n-cn-°p∂-Xv (Kem. 5:15). ""Ip‰-an-√m-Ø c-‡sØ ImWn®p sIm-Sp-ØXn\p'' (aØm. 27:4˛10) bq-Zmbv°p e`n® ""A-\o-Xn-bpsS Iqen'' (A-s∏m. 1:18) Ah\p {]tbm-P-\-s∏-´n-√, AXv Ahs\ \in-∏n®p F∂p a\- n-em-°nbn´pw AXp-t]m-se-bp≈ alm]m]w Bh-¿-Øn-°-s∏-Sp-hm≥ ]nim-Nn\p kzbw hiw-h-Z-cmbn-Øo¿∂ F{Xtbm t]cpsS N-cn{Xw \-ΩpsS ap-ºn-ep≠v. Ipd®p ]W-Øn-\p-th≠n, Ipd®p ka- b sØ kt¥m- j - Ø n- \ p-

th-≠n, Hcp sNdnb ÿm\-Øn\p-th-≠n, I¿Øm-hns‚ hnetb- d nb Zmk- ∑ msc, Ah≥ Xs‚ kz-¥-c-‡-Øm¬ kºmZn® t{i- j v T - P - \ sØ, ]nimNn\p H- ‰n-s°m-Sp-°p∂ {]hWX ssZ-h- P - \ - k - a q- l - Ø n¬ Fhn-sSbpw ImWmw. I\-Iw, Iman-\n, I-tk-c, IΩ‰n XpSßnb GXp am[y-ahpw ]nimNv \sΩ Xd- ] - ‰ n- ° p- ∂ - X n- \ p≈ sIWn- b mbn D]- t bm- K n- ° pw. AXns‚ ]n- ∂ n- s e A]- I - S ߃ HSp-hnte A-dn-bq. ""Nnet∏mƒ Hcp hgn a\p- j y\p sNm∆mbn tXm∂p∂p; AXns‚ Ah- k m- \ tam ac- W - h - g n- I ƒ At{X'' (k-Zr. 16:25). tkmtcIv Xmgvhc-bn¬ (A-¿∞ - w: hninjvS ap¥n- c n- h - ≈ n- b psS Xm- g v h c; Dev] 49:11 IqSn ImWp-I) t]mbn BZy- a mbn sZeo- e - s b I- ≠ t∏mƒ F{X henb k-t¥m-jam- b n- c p- ∂ n- c n°mw inw- t im\v A\p-`-h-s∏-´Xv! AXv icn-bm-b hgn (right way) F∂p A-h\p tXm∂n; ]s£ HSp-hn¬ AXv Ah\p ac-W -h-gn-bmbn amdn. sZeoe inwtims\ ""Znh-kw-{]Xn hm°p-Ifm¬ _p≤n-ap-´n®v Ak-ly-s∏-Sp-Øn-b-t∏mƒ'' Ah≥ Xs‚ \n-e ad-∂p-t]m-bn. (XpScpw)


5

2012 amˬv 14

hn.Fw. tPm¨ tNØ-bv°¬ {InkvXp-hn\v km£n-I-fmbn-cn-∏m≥ ]cn-ip-≤m-flm-hn-\m¬ i‡o-I-cn-°-s∏-´-h-cpsS BZy-Iq-´-Øn¬ kv{XoIƒ D≠mbn-cp∂p (A.-{]. 2:4; 1:8). {InkvX p- h ns‚ kz¿§m-t cm- l - WØn-\p-tijw injy-∑m¿ amfnI-ap-dn-bn¬ IqSnh∂-Xn¬ GXm\pw kv{XoIfpw {]m¿∞n°p-hm≥ HØp-IqSn h∂p-sh∂v \ymb-ambn Nn¥n-°p-∂-Xn¬ sX‰n-√. ""F∂m¬ ]cn-ip-≤mflmhv \nß- f psS ta¬ hcptºmƒ \n߃ i‡n e`n-®n´v'' F∂v tbip A.-{]. 1:8˛¬ ]d™t∏mƒ B hmKvZØw kv-

{XoIsf Hgn-hm-°n-bp≈X√mbn-cp-∂p. ""Ch¿ F√m-hcpw kv{XoI-tfmSpw ... Hcpa\-s∏´p {]m¿∞\ Ign®p t]m∂p'' (A.-{]. 1:14). hmKvZØw sNø-s∏´ i‡n e`n-®-h-tcm-sSm∏w kv-{XoIfpw D≠m-bn-cp-∂p. ""F√m-hcpw ]cn-ip-≤m-flmhv \nd-™-hcmbn'' (A.-{]. 2:4). F¥n-\p-th≠n? A.-{]. 1:8 ]q¿Øo-I-cn-°p∂-Xn-\mbn ""Fs‚ km£n-Iƒ BIpw'' F∂-Xn¬ B-Wpw s]Æpw Dƒs∏-Sp-∂p. F-√m-hcpw {InkvXp-hns‚ km£n-Iƒ BI-W-sa-∂m-Wv CXns‚ Xm¬]cyw. ]t{Xm-kns‚ hnSp-Xe - n-\mbn a¿s°mkv F∂p adp-t]-cp≈ tbml-∂ms‚ AΩ-bpsS ho-´n¬ kv{XoIfpw ]pcp-j-∑mcpw HØp-tN¿∂p {]m¿∞n®p (A.{]. 12:1˛17). 1 sImcn. 11:1˛16 hscbp≈ hmIy-ß-fn¬ {]m¿∞n-

t°-≠sXßs\-sb∂v \n¿-t±iw \¬In-bn-cn-°p-∂-Xn-eq-sS ]p-Xnb \nb-a-k-`-I-fn¬ kv-{XoI-fpw ]pcp-j∑ - mcpw ÿnc-am-bn {]m¿∞n-®n-cp∂p F∂mWv shfn-hm-Ip-∂-Xv. BZy-{In-kvXob anj-\-dn-amcm-bn-cp∂ ]usem-kn-s\bpw ioem- k n- s \bpw bqtdm- ∏ n¬ BZy-ambn kzoI-cn-®Xv kv-{XoIfpsS {]m¿∞\m kwL-ambn- c p- ∂ p. ""i_Øp \mfn¬ R߃ tKm]p- c - Ø n\v ]pdØp-t]mbn... . ]pg-h-°Øv IqSn-h∂ kv{XoI-tfmSv kwkm-cn®p (A.-{]. 16:13). Cu k-v{XoIƒ ^nen-∏nb k`-bpsS ÿm]I AwK- ß ƒ Bbn- Ø o- ¿ ∂p. ^nen-∏y-te-J\w 4:1˛3 hsc hmbn-®m¬ AtX-∏‰n IqSp-X¬ {Kln-°mw.'' ""Ft∂mSp IqsS kphn-ti-j-tLm-j-WØn¬ t]mcm-Sn-bn-cn-°p∂p''

F∂mWv ]usemkv B kv-{XoI-sf-∏‰n ]d-™-Xv. epZnb F∂ t{ijvT-bmb kv{XobmWv BZy-ambn bqtdm∏n¬ {InkvXym-\n-bmbXv. ""Xpb-ssØc ]´-W-°m-cn-bpw c‡mw_cw hn¬°p-∂-h-fp-amb epZnb F∂p t]cp≈ ssZh-`‡-bm-bn-cp∂ kv{Xo ]u-semkv kwkm-cn-°p-∂Xp tI´p-sIm≠n-cp-∂p, I¿Øm-hv Ah-fpsS lr-Zbw Xpd∂p'' (A.-{]. 16:14).'' Ahfpw IpSpw-_hpw kv\m\w G‰-tijw \n-߃ Fs∂ I¿Øm-hn¬ hn-izkvX F∂p FÆn-bn-cn-°p-∂p F¶n¬ Fs‚ ho´n¬ h-∂p ]m¿∏n≥... F∂t]-£n®p \n¿_-‘n®p'' (A.{]. 16:15). ]n-∂oSv ^nen-]y-bnse kphn-ti-j the-bv°n-S-bn¬ ]u-sem-kpw ioemkpw Pbnen¬ AS-bv°-s∏-´p. Hcp `qIºw Ahsc kzX-{¥-cm-°n. A-

h-i-cm-b-hsc hn{i-a-Øn\m-bn epZnb Ah-fp-sS ho´n-tebv°p sIm≠p-t]m-bn. ""Ah¿ XS-hphn´v epZn-bb - psS ho´n¬ sN∂p ktlm-Z-c-∑msc I≠p Bizkn-∏n-®t- i-jw ]pd-s∏-´p-t]mbn (A.-{]. 16:40). c‡mw_cw (]m›mXy cmPy-ß-fn¬ c‡mw-_cw cmP-Io-bX - b - psS AS-bm-fw) hn-¬° - p-∂h - ƒ F∂ \ne-bn¬, k-º∂ IpSpw-_-ß-fn¬ kphntijw {]N-cn-∏n-°p-hm≥ Cu A\p-Iqe kml-Ncyw Ah¿ D]-tbm-Kn-®p. kZr-iy-hm-Iy-߃ 31˛se t{ijvT h\n-X-sbt∏mse-bmWv epZn-b. {]n-kv-°n√ F∂ kv{Xo {]K¤ {]kwK-I-\mb As∏m-√m-kn\v ""ssZhØns‚ am¿§w A[nIw kv]jvS-ambn'' hni-Zo-I-cn®p sImSp-Øh-fm-sW∂v ]d-b-s∏-Sp∂p (A.-{]. 18:24˛28). (XpScpw)

D]-I-c-W-kw-Ko-Xhpw Bcm[\bpw ˛ 13 (XpS¿®)

tUm. kÆn Fgp-a‰- q¿ ]gb Iev]-\bpw ]pXnb Iev]-\bpw F∂ \ne-bn¬ blq-Z-am¿§hpw {InkvXob am¿§hpw XΩn¬ Iq´n-t®¿°p-hm≥ Ign-bp-I-bn-s√∂v \ap°v CXn¬ \n∂p -hy-‡-am-Ip∂p; Ah ]c-kv]cw AI∂p \n-¬°p∂-h-bm-Wv. bn{km-tb-en\p \¬Inb F√m hmKvZ-Ø-ßfpw `uan-I-am-bn-cp-∂p. Cu `qan-bn¬ `uanI A`n-hr≤n \¬IpI F∂ Dt±-iy-tØmSpIqSn am{Xw \¬In-b-Xm-bn-cp∂p Ahsb-√mw. AtX kabw {In-kvXym-\n-Iƒ kz¿§ob P\-am-Wv. tZhm-e-b-Ønse Bcm-[-\-bpsS hn]p-e-amb {Iao-I-c-W-ßfn¬ \n∂pw \ap°v ImWm≥ Ign-bp-∂Xv AXp _mly-am-bncp-∂p, Hu]-Nm-cn-I-am-bn-cp-∂p, BNm-cm-\p-jvTm\ {Ia-{]-Im-cap-≈-Xm-bn-cp-∂p, Hmtcm ImcyØnepw `uan-I-am-bn-cp-∂p. {In-kvXob kaqlw Cu hn`-P\ tcJsb am\n-°p-hm≥ aSn-°p-∂-Xns‚ ImcWw ssZhw bpK-]-c-ambn a\p-jy-t\mSp CS-s]-´p-sIm≠ncn-°p-∂p F∂ Imcyw Ah¿°v a\- n-em-°m≥ Ign-bmsX t]mIp-∂-Xp-sIm-

≠m-Wv. ]g-bXpw ]p-Xn-bX -- p-amb Imcy-߃ XΩn-ep-≈ Nne hyXym-k-߃ \-ap-°p t\m°mw. ]g-b-\n-b-a-Im-e-sØ sblq-Z∑m¿°p `uanI A\p-{K-l-ßfmWv hmKvZm\w sNbvXXv, F∂m¬ {InkvXym-\n°p hm-KvZØw sNbvXn-cn-°p-∂-Xv kz-¿§ob A\p-{K-l-ß-fmWv (F-s^. 1:3; tbm-l. 16:33). {InkvXym-\nIƒ°p euIo-I-i-{Xp-°-fpsS ta¬ hnPbw hmKvZm\w sN-bvXn-´n-√, F∂m¬ Ah-cpsS t¢i-߃ kln®v Ahsb AXnPo-hn-°p-hm-\p≈ ivIXn Ah¿°p e`n-°pw. sblq-Zm-{I-a-{]-Imcw, B≠n-semcn°¬ am{Xw alm-]ptcm-ln-X-∑m¿ apJm-¥n-c-ap≈ a≤y-ÿ-am¿§-Øn-eqsSb√m-sX, ssZh-k∂ - n-[n-bn-tebv°p {]-thin-°p-hm≥ Ign-bp-am-bn-cp-∂n-√ (F-{_m. 9:7˛9). F∂m¬ {In-kvXob am¿§-{]-Imcw tbip-hn-s‚ c‡-Øm¬ \a-p-°p hnip-≤-aµn-cØ - n-tebv°p {]th-in-°p-hm\p≈ A\p-Kr-lo-X-amb AhImiw e`n-®n-cn-°p-I-bmWv (F{_m. 10:19). ]g-b-{I-a-{]-Im-cw {]tXy-I-am-bn sXsc-s™-Sp-°s∏´ ]p-tcm-ln-X-h¿§-amb teho-tKm-{X-Øn\p am{Xta ssZhoI-Im-cy--߃°p ip{iqj sNøphm-≥ Ign-bp-am-bn-cp-∂p-≈q. F-

∂n-cp-∂mepw F√m -{In-kvXym\n-I-fpw Bflob bmKw Ign∏m-\pw A-hs‚ k¬Kp-W-ßsf tLm-jn-∏m\pw Xnc-s™Sp-°-s∏´ Hcp hnip≤ cmP-Iob ]p-tcm-lnX h¿§-amWv (1 ]s{Xm. 2:5, 9). BZy-sØ {Ia{]-Imcw ssZ-h-{]-km-Zw e`nt®m F∂ Imcy-sØ-°p-dn®v t_m[y-an-√m-bn-cp-∂p. F∂m¬ C∂v {In-kvXym-\n-I-ƒ°v ]m]߃ tamNn- ° - s ∏- ´ p F∂ t_m[y-ap-≈-Xn-\m¬ kt¥mjn-°mw (F-s^. 1:6; F-{_m. 10:1˛3). ]g- b - \ n- b - a - I m- e - Ø v h¿jwtXm- d pw ÿnc- a mbn bmK߃ ]pXp-°p-Ibpw Zl\-bmKw A¿∏n-°p-Ibpw thWambn-cp-∂p (]p-d. 29:38˛42). F∂m¬ F{_mb teJ- \ Øn¬ \mw ImWp-∂Xv ‘‘GIbm-KØm¬ Ah≥ hnip-≤o-Icn-°-s∏-Sp-∂-h¿°v kZm-Im-etØbv°pw k¬Kp-W-]q-¿-Øn hcp-Øn-bn-cn-°p∂p F-∂m-Wv’’ (10:14). ]g- b - \ n- b - a - I m- e Øv arK-ßsf sIm∂v Ahsb bmK-ambn A¿∏n-®n-cp-∂p. ]pXn-b\n-b-a-Im-eØv hnizm-kn-Iƒ X-ß-fpsS ico-c-ßsf Poh\p≈ bmK-ambn A¿∏n-°p∂p (tdm-a. 12:1). tZhm-e-b-Ønse Bcm-[-\bv°p kwKo-tXm-]-I-c-W-߃

D]-tbm-Kn-°p∂ hnjbw \mw ]cn-tim-[n-°p-tºmƒ ]gb \nb-a-Im-esØ Bcm-[-\-bpsS kz`mhw \mw {Kln-t°-≠-Xp≠v. 2 Zn\. 2:7 se ssZhm-e-b{]-Xn-jvT-sb-°p-dn-®p≈ hni-ZoI-cWw hmbn-°p-tºmƒ \qdptImSn tUmf-dn-e-[nIw a-Xn∏p sNehp IW-°m-°m-hp-∂ Cu BUw-_c ]q¿Æ-am-b Bebw a\p-jy≥ \n¿Ωn-®n-´p≈Xn¬ sh®v G‰hpw hn-e IqSnbXpw hnkr-X-hp-amb sI´n-S-ambn-cp∂p F∂p kwi-b-an-√msX ]d-bmw. ChnsS h-¿Æn-®n-´p≈ \n¿ΩmW Iui-e-∏-Wn-I-fpsS A\p-I-cWw F-∂ \ne-bn-emWv {InkvXo-b-k-aq-l-Øn¬ ImW-s∏-Sp∂ Iq-‰≥ tZhme-b-ßfpw Bcm-[-\m-e-b-ßfpw `{Zmk- \ - ∏ f- f n- I - f p- s ams° ]Wn Ign-∏n-®n-cn-°p-∂-Xv. F∂m¬ Cu ]pXnb \n-ba ImeØv B coXn \ap°p ImWm≥ Ign-bpI-bn-√. `uXn-I-amb \n¿Ωm-WL-S-\bv°v ]pXn-b-\n-b-a-Øn¬ {]tXy-I-]-Z-hn-sbm∂pw C√. 1 sImcn. 3:16, 17 hmIy-ß-fn¬ ImWp-∂Xv: ‘‘\n߃ ssZhØns‚ aµncw F∂pw ssZhØns‚ B-flm-hp \nß-fn¬ hkn-°p∂p F-∂pw A-dn-bp-∂n√tbm? ssZh-Øns‚ aµncw \in-∏n-°p-∂-h-s\ ssZ-hw \in-

∏n°pw; ssZh-Øns‚ aµncw hnip-≤-a-s√m; \nßfpw Aßs\ Xt∂.’’ F-s^. 2:22 epw 1 ]s{Xm. 2:5 epw ‘‘hnip≤ aµnc’’sØ kw_-‘n® CtX Bibw Xs∂ ImWp-∂p, A-Xn\m¬ ss_-_n-fns\ B-[m-cam°n \ap°p ImWm≥ Ignbp-∂Xv ]pXnb \nb-a-Im-eØv `uXn-I-amb \n¿ΩmW t{ijvT-X-bv°v {]tXyIamb Hcp ]cn-]m-h-\-Xbpw C√ F-∂mWv. sblq-Z-∑m¿ Ign-®n-cp-∂ _mly- a mb PU- a - \ p- j y- s ‚ Bcm-[-\bpw {InkvXob hnizm-kn-Iƒ AXn-hn-ip-≤-ÿ-eØv A¿∏n-°p∂ Bflm-hn-ep≈ Bcm[\bpw XΩn-ep≈ hyXymkw {Kln-°p-hm≥ IgnbmsX t]mIp- ∂ Xp- s Im≠mWv {InkvXob kaq-l-Øn¬ C∂p ImWp∂ Zpjn® ÿnXn D≠m-bn-´p-≈-Xv. C{]-Imcw k`-bn¬ kwKotXm-]I - c - W - ß - ƒ D]-tbm-Kn-°p∂Xp kw_-‘n® hnjbw B D]-I-c-W-ß-fptSXn-t\-°m-ƒ Bg-Øn-ep-≈-Xm-sW∂p \ap°p ImWmw. AXv Iptd-°qSn hy‡-ambn ]d-™m¬ ]p-Xnb ho™v ]pXnb Ip∏n-If - n¬ kq£n-°p-∂-Xn¬ kw-`-hn® s]mXphmb ]mfn-®-bp-sS Hcp L-S-(XpScpw) Iw am{X-am-Wv.


6

2012 amˬv 14

I≠Xpw tI´Xpw hmbn-®Xpw

Unkvt]m-k-_nƒ t]c‚ vkv ˛ 1 ]n. Fw. G{_lmw

""Hm¿Ω-°p-dh - p≈ ]nXm-hns\ a°ƒ hnam-\-Øn¬ Ib‰n-hn´p; Gs‰-Sp-°m≥ \m´n¬ Bfn√'' (a-t\m-ca, HIvtSm. 21, 2011). s\Spw-ºm-ti-cn-bn¬ hnam\-an-d-ßnb tIƒhn-°p-d-hpw Hm¿Ω-°p-d-hp-ap≈ F¨]-Øm-dpIm-c-\mb sl≥dnsb∂ h-tbm[n-Is‚ ssZ\y-X-bm¿∂ apJw IÆp-Isf Cud-\-Wn-bn-®p. GXm\pw h¿j-ß-fmbn Cu ]nXmhv ate-jy-bn¬ tPm-en-bn-embn-cp-∂p, `mcy-tbm-Spw a°-tfmSp-sam-∏w. a°ƒ Fgp-Xnb Hcp IØv At±-l-Øns‚ _mKn-ep≠m-bn-cp-∂p: ""Ct±-l-sØ ImWp∂ Bsc- ¶ nepw I- Ø n¬ ImWn-®n-´p≈ sIm-√-sØ hnem-k-Øn¬ FØn-°p-I''. A[nIw \mƒ Ignbpw ap-ºv sl≥dnbpsS `mcybpw C-Ø-c-samcp IØp-ambn s\-Spw-_m-ti-cnbn¬ hnam-\-an-d-ßn-tb-°mw!

""F´p-a-°fpw Isøm-gn-™p; 88-mw hb-kn¬ Xqßn acn-®p.'' \hw-_¿ 3, 2011 \v a-t\m-c-a-bpsS H∂mw t]Pn¬ h-∂ hm-¿Ø-bm-Wn-Xv. ""ho´n¬ th≠-{X ]cn-N-cWw In´msX tZl-Øp hrW-߃ cq]-s∏´p ]pgp-hcn®p acn® dn´. ae-bmfw s-{]m^-k¿ iyma-f-Ip-am-cn-bΩ (61) F∂ Iym-≥-k¿ _m[n-X-bm-bncp∂ amXm-hns‚ ac-Ww'' (Unkw. 28. 2010 at\m-c-a) Chsbms° Cu Xe-ap-d-bpsS achn® a\:km£n-bpsS Im≥-hmkv Nn{X-ßfmWv. ]Øp Iev]-\-I-fnse A©m-asØ Iev]-\-bp-sS ewL\-amWv Cu kw`-h-߃ hc®p Im´p-∂-Xv. ""\ns‚ ssZh-amb btlmh \n\°p Xcp∂ tZ-iØv \n\°p Zo¿Lm-bp- p-≠mIp-hm≥ \ns‚ A∏-t\bpw AΩ-tbbpw _lp-am-\n°pI''. ]Øp Iev]-\-Isf c≠mbn´p Xncn- ® n- c n- ° p- I - b mWv . 1 apX¬ 4 hsc-bp≈ Iev]-\Iƒ ew_-amb _‘ (Vertical Relationship) sØ°pdn- ® p- ≈ Xm-Wv. a\p-jy\p ssZh-tØm-

Sp-≠m-bn-cn-t°≠ _‘-amWv B-ZysØ \mep Iev]-\-Iƒ. 5 apX¬ 10 hsc-bp-≈h Xnc›o-\-amb _‘sØ (Horizontal Relationship) °pdn-®p-≈-XmWv. a\p-jy\pw a\p-jy\pw XΩn- e p≈ _‘- a mWv c≠m- a sØ hn`m-K-Øns‚ {]ta-bw. BZy- ` mKw a\p- j y\v ssZhtØm-Sp-≈ _‘-sØbpw (Vertical), c-≠m-a-tØXv a\p-jy\p a‰p a- \ pjytcmSp≈ _‘sØbpw (Horizontal Relationship) °pdn-®p-≈-Xm-Wv. ssZhtØm-Sp≈ I-ev]-\-Iƒ ]men°p∂ hy-‡n-°p am{Xta ASpØ Bdp Iev-]-\-Iƒ (5-10 Iev ] - \ - I ƒ) ]m- e n- ° p- h m≥ Ignbq. A©mw Iev ] - \ - b psS {]m[m\yw ]Øp Iev ] - \ - I - f nse c≠mw `mK-Ønse BZysØ Iev]-\-bmWv ""A∏-s\bpw A-Ωsbbpw _lp-am-\n-°pI'' F∂Xv. sIme]mXIw, hy`n-Nmcw, tamjWw XpS-ßn-b Iev]\-I-fpsS A{X-am{Xw Kuc-h-Xc-amtWm A∏-s\bpw AΩ-sb-

bpw _lp-am-\n-°m-Xn-cn-°p-I F∂-Xv? sIme-]m-XIw, hy-`nNm-cw, tamjWw CsXms° henb Ip‰-Ir-Xy-ß-fm-Wv. A-∏s\bpw AΩ-sbbpw _lp-am\n-°m-Ø-Xns‚ t]cn¬ B-scsb- ¶ nepw Pbn- e n¬ C´n- ´ pt≠m? k`-bn¬ \n∂pw ]pdØm-°n-bn-´pt≠m? A©p apX¬ ]Øp-h-sc-bp≈ Iev]-\-Ifn¬ G‰-hpw henb Iev]\ A©m-asØ I-ev]-\-bm-Wv. amXm-]n-Xm-°sf _lp-am-\n°pI F∂-XmWv a\p-jys‚ Npa-X-e-I-fn¬ G-‰hpw {][m\w. ImcWw `qan-bn¬ ]nd-°p∂ Hmtcm a\p-jy-\pw BZyw ImWp- ∂ Xv Xs‚ AΩ- s bbpw A∏-s\-bp-am-Wv. \Ωp-sS Pohn-X-Ønse ap≥K-W-\-Isf°p-dn-®mWv ssZhw Cu Iev]-\-I-fn-eqsS \tΩmSp kwkm-cn-°p-∂-Xv. BZy ]cn-K-W\ ssZh-Øn\pw ASp-ØXv amXm-]n-Xm-°ƒ°p-am-Wv. CXp Ign-™n-´mWv as‰¥n\pw Pohn-X-Øn¬ {]m[m\yw. ssZ-hØns‚ ]≤-Xn-bn¬ IpSpw-_Øn\v AXn-{]-[m-\-amb Hcp

ÿm\-am-Wp-≈-Xv. ""BZysØ k`bpw, B-Zy-sØ kvIqfpw, BZysØ tlm-kv]n-‰-epw, BZy Kh¨sa‚pw IpSpw-_a - m-Wv'' (tdm_v sj≥-°v). ""temI-Øns‚ kmaq-lnI {Ia-Øns‚ am¿_nƒ kvXq-]w'' F-∂mWv A©masØ I-ev]-\-sb Hcp {KŸ-Im-c≥ D]-an-®-Xv. a\p-jys‚ kmaqlnI Po-hnX{Ia-Øns‚ kv]µ-am-]n-\n-bmWv Cu Iev]-\. ""\n\°p Zo¿Lm-bp- p-≠mIp-hm\pw \ns‚ ssZh-amb btlmh \n\°p Xcp∂ tZiØp \n\°p \∂m-bn-cn-°p-hm\pw...\ns‚ A∏-s\bpw AΩsbbpw _lp-am-\n-°pI'' (Bh. 5:16). a\pjy kaq-l-Øns‚ ASn-ÿm-\-amb IpSpw-_sØ XI¿°p-I-bmWv kmØms‚ X{¥w. BZy IpSpw-_-sØbpw (BZw, l∆) BZy k`-sbbpw (sb-cp-i-tew) kmØm≥ XI¿°p-hm≥ {ian-°p-I-bp-≠mbn. IpSpw__‘-ß-fpsS XI¿® ÿew k`-Isfbpw _m[n-®ncn-°p-∂p. (XpScpw)

aWhmfs\ FXn-tc-ev]m≥ ]pd-s∏´ ]Øp I\y-Ia- m¿ Ip™Ω Nmt°m, ]≈n-°¬ I¿Ømhp Xs‚ ip{iqj thf-bn¬ Xs∂ ]n≥sN∂ ]pcp-jm-c-tØmSp ]d™ D]-a-Ifn¬ H∂mWp ]Øp I\y-Iam-cpsS D]-a. I¿Øm-hns‚ hc-hns\ Hm¿∏n-°p∂ Cu D]-abn¬ ]Øp I\y-I-amsc BWp ImWn-®n-cn-°p-∂-Xv. aØm. 25:1- -13 hscbp≈ thZ-`m-KØv Cu D]a tcJ-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p∂p. F∂m¬ I¿-Øm-hp A-hsc c≠mbn th¿Xn-cn-®p. 1. _p≤n-bn-√m-Ø-h¿ 2. _p-≤n-bp-≈h¿. _p≤n-bn-√m-Ø-h-¿ hnf°v FSp-Ø-t∏mƒ FÆ FSp-Øn√. _p≤n-bp-≈-h¿ hn-f-t°m-SpIqsS ]m{X- Ø n¬ F- Æ bpw F-Sp-Øp. Cu ]Øp t]cpw aW-hm-fs‚ hc-hn-∂m-bn ImØncp-∂-h¿ BWv. F∂m¬ aWhmf≥ hcm≥ Xma-kn-®-Xn-\m¬ F√m-hcpw ab°w ]nSn®p Dd-ßn. A-¿≤-cm-{Xnt°m aWhm-f≥ hcp-∂p, Ahs\ FXntc-ev]m≥ ]p-d-s∏-Sp-hn≥ F∂p B¿∏p-hnfn D≠m-bn. At∏mƒ F√m-hcpw Fgp-t∂‰p hnf°p sXfn-®p. F-∂m¬ _p≤n-bn-√mØ-h¿ _p-≤n-bp-≈-h-tcmSv. R-

ßfpsS hn-f°p sI´p-t]m-Ip∂Xp-sIm≠v \nß-fpsS FÆbn¬ Ipsd R-߃°p Xcp-hn≥ F∂p ]-d-™p. _p≤n-bp≈-h-tcm, R-ß-ƒ°pw \nß-ƒ°pw t]mcm F-∂p hcm-Xn-cn-∏m≥ \n߃ hn-ev°p-∂h - c - psS ASp-°¬ t]m-bn hmßn-s°m-ƒh - n≥ F∂p a-dp-]Sn ]d-™p. Ah¿ hmßp-hm≥ t]mb-t∏mƒ aW-hm-f≥ h∂p. Hcp-ßn-bncp∂h¿ Ah-t\mSp IqsS I√ym-Wk-Zybv-°p sN∂p. hmXn¬ AS-°bpw sNbvXp. AXn\p tijw as‰ I\yI-amcpw h∂p: I¿Øm-th, I¿Ømth R-ß-ƒ°p Xpd-°W - ta F∂p ]d-™p. AXn\p Ah≥, Rm≥ \n-ßsf Adn-bp-∂n√ F∂p kXyam-bn´p \n-ß-tfmSp ]d-bp-∂p F∂p ]d-™p. BIbm¬ \mfpw \mgn-Ibpw \n߃ Adn-bmbvI-sIm≠p DW¿∂n-cn-∏n≥. I. _p≤nbn√mØ I\y-Ia - m-¿: C∂p FhnsS t\m°n-bmepw a-W-hm-fs\ FXn-tc-ev-]m≥ I-\y-I-am¿ h¿≤n-®p-sIm≠n-cn-°-bm-Wv. F∂m¬ A-t\I-cpw _p≤n-bn-√m-Ø-h¿ B-

Wv. BI-bm¬ hnf-t°m-Sp-IqsS FÆ FSp-∏m-≥ Ah-¿-°n√. Imc-Ww Ah¿ hN\w A\pk-cn-°m-Ø-h¿, ho-≠pw P\-\w {]m]n-°m-Ø-h¿, I¿-Ωm-Nm-cØn¬ hniz-kn-°p-∂h - ¿, PUtam-lw, I¨tam-lw, Poh-\Ø - ns‚ {]Xm]w Ch-bm-¬ a-en-\s∏´p D]-tbm-K-iq-\y-am-b-h¿. Ah¿ _p-≤n-bp-≈ I-\y-I-am¿ A√. I¿-Øm-hp A-h-tcmSp ]d™-Xp Rm≥ \n-ßsf Adn-bp∂n-√ F∂p k-Xy-am-bn´p \nßtfmSp ]-d-bp-∂p F∂mWv. Cß-s\-bp-≈-h-¿°p I-¿-Øm-hnt\mSp ]¶pw Hml-cn-bpw C√. II._p≤nbp≈ I\y-I-am¿: _p≤n-bp-≈-htcm hnf-t°mSp-IqsS ]m{X-Øn¬ FÆbpw FSpØp Ch¿ BcmWp? ]m]-sØ-°p-dn®pw \oXn-sb-°p-dn®pw \ymb- h n- [ n- s b- ° p- d n®pw t_m[w hcp-Øp∂ ]cn-ip-≤mflm-hn-\m¬ ho≠pw P\n-®-h¿. tbip-{In-kvXp-hns‚ c‡-Øm¬ ip≤o-I-cWw {]m]n® hnip≤ k`. ""I¿Ømhp c£n-°s∏- S p- ∂ - h sc Zn\w{]Xn k`tbmSp tN¿Øp-sIm-≠n-cp-∂p''

(As∏m. 2:47). k`-bm-Ip∂ aW-hm-´n-sb ]cn-ip-≤m-flmhp kI-e kXy-Ønepw hgn \SØp-∂p. Ch-c-s{X _p≤n-bp≈ I\y- I - a m¿. I\yI F∂p sh®m¬ ]p-cp-j-≥ sXmSm-Øhƒ. tem-It- Øm-Sp amen-\y-s∏Sm- Ø - h - ƒ . Chƒ hnhml \n›bw I-gn-™h - ƒ BWv. aW-hm-´n F-√m-bn-t∏m-gpw aWhm-fs\ {]-km-Zn-∏n-°p-∂-hƒ Bbn- c n- ° - W w. ""BI- b m- ¬ ]nºn-ep-≈-Xn-s\ ad∂p ap-ºnep-≈-Xn\p B-™pw sIm-≠p {Inkv X p- t b- i p- h n¬ ssZhØns‚ ]c-a-hn-fn-bpsS hncp-Xn∂mbn em°n-te-°p HmS-Ww'' (^nen. 3:14). \mw I¿Ømhns‚ hc- h n- \ mbn Im- Ø ncn°p∂h¿ B-W-t√m. _p≤nbp≈ I\y-I-am-¿ hnf-t°m-SpIqsS ]m{X-Øn-¬ FÆbpw F-Sp-Øt√m? \-Ωp-sS ]m{Xw F-ßs\ D≠p? ]m-{X-Øn¬ F-Æ ]I-cm-dp-t≠m? At\I `h-\-ß-fnepw ]m´n-√, {]m-¿-∞\-bn√, hN-\-[ym\w C√. t]cn-\p am{Xw F-s¥-¶n-epw sNbv-sX-¶n¬ B-bn. ssZh-k-∂n-

[n-bn¬ Ccn-°phm-≥ ]-e¿-°pw k-a-b-an-√. IqØp-Im-gvN-bn-emWp ]ecp-sSbpw {i≤, c£n-°-s∏´p, kv\m\-s∏´p, ]ns∂ Fß-s\bpw Pohn-°mw F∂p≈ Nn¥ sX‰m-Wv. \ΩpsS I-¿Ømhp GXp t\cØp h-∂m-epw A-hs\ FXn-tc-ev]m≥ \n-¿Ωe I\y- I - I - f mbn hnip- ≤ n- t bmsS {]nbs‚ hc-hn-∂mbn ImØn-cn°mw. {]nbs‚ hchp G‰hpw ASp-Øn-cn-°p-∂p. ""Ip-™m-Sns‚ I√ymWw h∂p-h-t√m Ahs‚ Im¥bpw Xs∂-Øm≥ Hcp-°n-bn-cn-°p-∂p. A-hƒ°p ip≤hpw ip{`-hp-amb hntij hkv{Xw [cn-∏m≥ Ir-] e`n-®n-cn°p-∂p. B hntij hkv{Xw hnip-≤-∑m-cpsS \oXn {]-h¿Øn-Iƒ Xs∂'' (shfn. 19:7-8). ip≤hpw ip{`-hp-amb hn-tij hkv{Xw BIp∂ \oXn-{]-h¿Øn- I - f m¬ \sΩ Ae- ¶ - c n°mw. \ΩpsS the-Xn-I-®p-sIm≠p {]obs‚ hc-hn-∂mbn Hcpßmw. DW¿∂p {]Xym-it- bmsS ImØn-cn-°mw. ssZhw klm-bn°-s´.


7

2012 amˬv 14


8

2012 amˬv 14

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

{_Z-d¨ k`m hm¿Ø-Iƒ

kXyw an\n-kv{Sokv

A`y¿∞\

A`y¿∞\ IS- b - ∂ - √ q¿(sX- ¶ m- i n): 1991 ¬ ]pXp-{Km-aØv {]h¿- Ø \w Bcw- ` n- ® p. 1994 apX¬ B-cm-[\ - m IqSn-hc - hp Bcw-`n-®p. 2000 Øn¬ k`mlm-fns‚ \n¿-Ωm-Ww Bcw`n-s®-¶nepw ]q¿Øn-bm-°phm≥ Ign-™n-√. ta¬-°qc-bpsS ]Wn-hsc sNøp-hm≥ Ign-™p-≈p. {Kma-hm-knI- f p- s S FXn¿∏pw \n- ¿ ΩmWw \n-e-bv°p-hm≥ Imc-W-am-bn. 30 t]-tcmfw IqSn-h-cp-∂p. k`m-lm-fn-s‚ \n¿-Ωm-W {]h¿-Ø\w ]p-\c - mcw-`n-°p-hm-≥ B{K-ln-°p∂p. ssZ-hP\-Øns‚ k-lI- c Ww {]Xo- £ n- ° p- ∂ p. k`-bv-°p-th-≠n Fkv. tbip-cmPv, hn. kzm-an, Fkv. sI. ]-©p-cm-Pv.

{]nb kplr-tØ, I¿Øm-hns‚ the-bn¬ Rß-tfmsSm∏w Xmsg-∏-d-bp∂ Imcy-ß-fn¬ ]¶m-fn-I-fm-Iptam? 1. kphntijo-I-c-W-Øn-\mbn eLp-te-J, ss__nƒ apXem-b-h-bpsS A®-Sn-°p-th≠n. 2. _p≤n-am-µy-ap≈ Hcp Ip´n-bpsS Hcp amksØ Nne-hn\p-th-≠n. 3. Hcp Xø¬ sajo≥ \evIn \n¿≤-\-cmb Hcp IpSpw-_Øns‚ D]-Po-h-\-Øn-\m-bn. 4. \n¿≤-\-bmb Hcp s]¨Ip-´n-bpsS hnhmlw \S-Øns°m-Sp-°p-hm≥. 5. KpP-dm-Øn-sebpw Bkm-an-tebpw c≠v A\m-Ym-e-bß-fn-se Ip™pß-fpsS Hcp am-k-sØ Nne-hn-\p-th-≠n. 6. Iºyq-´¿ ]cn-io-e\ tI{µ-Øn-te°v Iºyq-´¿ \evIphm≥. 7. skan-\mcn hnZym¿∞n-Iƒ ]T\w ]q¿Øn-bm°n Bcw`n-®n-cn-°p∂ ]pXnb ÿ-ew-k`-I-tfmSv kl-I-cn-°p-hm≥. 8. Xr]p-c-bnse dnbmßv tKm{X-Ønse Hcp Ip´n-bpsS Xmakw, `£Ww apX-em-b-h-bpsS Nne-hn-te-°v. 9. Hcp skan\mcn hnZym¿∞n-bpsS ]T\Nne-hn-te-°v. 10. hnI-emw-K¿°v Hcp ho¬sNb¿ \evIp-hm≥. hnh-c-߃°v _‘-s∏-SpI: 9447126182

{]m¿∞-\bv°v tImgn-t°mSv: s{]m^. ]n. ]n. kvIdnb DZ-c-kw-_-‘-amb tcmKtØ Xp-S¿∂p Hm∏-td-j\p hnt[-b-\m-bn `h-\-Øn¬ hn{i-an-°p-∂p. ]q¿Æ ku-JyØn-\mbn {]m¿∞n-°p-I. ]Ø- \ w- X n´: ]Ø- \ w- X n´ {_Z-d¨ Akw-ªn-bnse aq∏\mb {_Z¿ kn.F kmap-th¬ c‡m¿_p-Z-Øm¬ `mc-s∏Sp-∂p. ]q¿Æ kuJy-Øn-\mbn {]m-¿∞n-°p-a-t√m. sNºp-ap°v: Sn∏¿ temdn C-Sn®v NnIn-’-bn-em-bn-cn-°p∂ kphn. F≥. Pn. tPm¨ kpJw {]m]n-®p-h-cp-∂p. `mcy Nn∂-Ω hmX-tcm-K-Øm¬ NnIn’-bn-em-Wv. Ccp-h-cp-sSbpw ku- J y- Ø n- \ mbn {]m¿∞n°p-I. A©p- s Xßv : kphn. Un. tPm-k^v ss_°-]-I-S-Øn-¬ ]cp-t°‰p NnIn-’-bn-em-Wv. ]q¿-Æ kuJy-Øn-\mbn {]m¿-∞n-°p-I. sNß- ∂ q¿- : {_Z¿ Sn.- F w. tXma-kvIp´n ss_]mkv k¿P-dn-°p-tijw Ct∏mƒ Atacn-°-bn¬ (lp-Ã-Wn¬) Bbn-cn-°p-∂p. ssZh-P-\-Øns‚ {]m¿∞\ At]-£n-°p-∂p. s]cp-ºm-hq¿-: kphn. s_-≥k-¨ _m_p-hns‚ 18 amkw am-{Xw {]mb-ap≈ bmbn-dkv s_-≥k¨ F∂ ss]X¬ hnj-{Zm-hIw FSpØp IpSn®v Bip-]-{Xn-bn-em-bn-cn-°p-∂p. Ct∏m-gpw Ip´n-bpsS c‡-Øn-

epw aq-{X-Ønepw hnj-Øns‚ Awiw ImW-s∏-Sp-∂p. kuJyam-Im-≥ km-[yX-bn-s√∂v tUmIvS-¿-am-¿ ]d-™-Xm-Wv. F-∂m¬ ssZhw A¤pXw sNbvXp. Ip-´n Ct∏m-ƒ ku-Jyw {]m]n®p- s Im- ≠ n- c n- ° p- ∂ p. ]q¿ÆkuJyw e`n- ° p- ∂ - X n- \ mbn {]m¿∞\ At]-£n-°p-∂p. ep[n-bm\: kphn. aZ≥ t]mfns‚ `mcy knÿ tacn t]mƒ Ign™ c≠p h¿j-am-bns\-©n¬ apg hf-cp-∂-Xp-aq-ewNn- I n- ’ - b n- e m- b n- c p- ∂ p. ]q¿ÆkuJy-Øn-\mbn {]m¿∞n°p-I. Xan-gv\mSv: kphn. Sn. C. Cutim (84) akvXnjvI BLmX-Øm¬ ico-c-Øns‚ he-Xp`mKw Xf¿∂p-t]m-Ip-Ibpw kwkm-cn-°p-∂-Xnt\m Blmcw Ign-°p-hmt\m km[n-°msX _p≤n-ap-´p-∂p. Xe-t®m-dn¬ c‡w I´ ]nSn-®n-cn-°p-∂-Xmbn ]cntim-[-\-bn¬ sXfn-™p. kuJy-Øn-\mbn {]m¿-∞\ At]£n-°p-∂p. tZml: tZml {InkvXy≥ {_Zd¨ AwK-ß-fmb {_Z¿ kPn tXma-kn-s‚bpw {_Z¿ skhn tXma-kn-s‚bpw amXm-hv, Nn-∂Ω tXmakv (70) NnIn-’-bn-emWv. kuJy-Øn-\mbn {]m¿∞n°-Ww. ]p\-eq¿-: NnIn-’b - n-em-bn-cp∂ {_Z¿ tXmakv sNdn-bm-≥ (tSman) he-Xp-Im¬ apdn®v \o°w sNø-s∏´v Bip-]-{Xn-bn-em-bn-

cn-°p-∂p. At±-l-Øn-s‚ am\-knI ss[cy-Øn\pw imcocnI kuJy-Øn-\p-ambn {]m¿∞n-°m-\-t]-£n-°p-∂p. Pbv]q¿ (cm-P-ÿm≥): {_Z¿ hn. sP. sIm®p-Ω≥ (_m_p-68) Im≥k¿ tcmK- Ø m¬ `mc-s∏-Sp-∂p. Im≥k¿ icoc-Øns‚ hnhn[ `mK-ß-fn¬ hym]n-®n-cn-°p-Ib - m-Wv. ssZ-hnI tcmK-im-¥n-bv°mbn {]m-¿∞\ £Wn°p∂p. _m_p-Uw-K¬ (Pm¿Jfiv): kphn. ]uepkv Zmkns‚ `mcy Zo]m-Zmkv sh√q¿ kn.Fw.kn. tlmkv]-‰-en¬ NnIn’-bn-em-bn-cn-°p-∂p. Hm∏-tdj≥ Bh-iy-ap-≠v. ssZh-a-°ƒ {]m¿∞n-°p-a-t√m. anjn-K¨-: {_-Z¿ tP°_v Nmt°m {]ta-l-kw-_-‘-amb Akp-J-Øm¬ `mc-s∏-Sp∂p. CS-Xp-Im¬ ap-´n\v Xmsg apdn®p \o°n-bn-cn-°p-∂p. hr°-Iƒ am‰n-sh-®-Xm-Wv. imcocnI kuJy-Øn-\mbn {]m¿∞n-°m-\-t]-£. anjn-K¨-: NnIn-’-bn-em-bncp∂ {_Z¿ tXm-akv tP°_ns\ ho≠pw B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®p. i-co-c-Øn¬ Hm∏-td-j≥ sN-øm-≥ Ign-bmØ Xc-Øn-ep≈ ]-cp-°-fm¬ `mc- s ∏- S p- ∂ p. ssZh- Ø ns‚ kuJy-am-Ip∂ Icw A-¤pXw {]h¿Øn°pw F-∂v hnizkn-°p-∂p. ssZh-P\w {]m¿-∞n°p-hm≥ At]-£n-°p-∂p.

\ncym-X-cmbn ]pØ≥Imhv: CS-t»-cn-ae tamSn-bn¬ ]tc-X-\mb sI. ]n. ^nen- ∏ ns‚ `mcy Nn∂Ω ^nen∏v (103) \ncym- X - b m- b n. kwkvIm-cw ]pØ≥Imhv {_Zd¨ k-`m-sk-an-tØ-cn-bn¬ \S-Ø-s∏-´p. a°ƒ: Nmt°m ^nen-∏v, ]tc-X-\mb Fw. ]n. tXma-kv. acp-a-°ƒ: eoemΩ Nmt°m, en√n-°p-´n, Zp:Jm¿Ø-cmb Ip-Spw-_mw-K-ß-sftbm¿Øv {]m¿∞n-°pI. Nocm¬ (h-b-\m-Sv): Nocm¬ {_Z- d ¨ Akw- ª n- b nse aq∏-\m-bn-cp∂ kphn. Sn.sI . ]o‰¿ I¿Ør-k-∂n-[n-bn¬ tN¿°-s∏-´p. k`-bn¬ ip{iqjn-®p-sIm-≠n-cn-°p-tºmƒ tZlm-kzÿyw A\p-`-h-s∏´ At±-lsØ Bip-]-{Xn-bnte°v sIm≠p-t]m-Ip∂ kab-ØmWv A¥yw kw`-hn-®Xv. kwkvImcw \S-Øn. Zp:-

JnX-cmb IpSpw-_mw-K-ß-sftbm¿Øv {]m¿∞n-°p-a-t√m. Np¶-∏md: Np¶-∏md sN-dn-bØv kn. sP. F{_-lm-an-s‚ `mcy Ip-™-Ω F{_lmw (Ip-™p-tam-ƒ--69) \ncym- X - b m- b n. kw- k v I mcw \S-Øn. a°ƒ: tPm-¨ F{_lmw, amXyp F-{_-lmw, ]tcX-bm-b tamfn. Zp:-JnX-cmb IpSpw- _ mw- K - ß - s f- t bm¿Øv {]m¿-∞n-°p-I.]hp-eq¿ (B{‘m-{]-tZ-iv): B{‘m{]tZ-in¬ hf-sc-°me-ambn ip{iq-j-bn-em-bn-cp∂ kphn. _n. tZh-Zm\w (90) I¿Øm-hn¬ \n{Z {]m]n-®p. GItZiw Bdv ]Xn-‰m-t≠mfw ssZh-th-e-bn¬ Bbn-cp-∂p. At\Iw Bflm-°sf t\SpIbpw k`-Iƒ ÿm]n-°p-Ibpw sNbvXn-´p-≠v. Zp:Jm¿Øcmb IpSpw-_mw-K-ßsf Hm¿Øv {]m¿∞n°pI.

NmØ-∂q¿ I¨h≥j≥ NmØ-∂q¿: {_Z-d¨ Akwªn- b psS B`n- a p- J y- Ø n¬ s^{_phcn 16 apX¬ 18 hsc kphn-tij tbmK-߃ \S-∂p. kÆn tXma-kv, tPm¿÷v Nmt°m, F{_lmw sNtºme F∂n-h¿ ssZh-h-N\w ip{iqjn- ® p. Pbv k ¨ tPm¿÷v

Km\-ip-{iq-jbv°p t\XrXzw \evIn. ip{iq-j-bn¬ kw_‘n-®-h-tcmSpw A\p-{K-l-Øn\mbn {]m¿∞n-®-h-tcm-Sp-ap≈ \µn Adn-bn-°p-∂p. XpS¿∂pw Cu {]tZ- i sØ thesb Hm¿Øv {]m¿∞n- ° - W - s a∂v A`y¿∞n-°p-∂p.

]pXnb ÿew k` Im¥f-: kphn. Un. {]hn-k≥ 2004 ¬ ChnsS {]h¿Ø\w Bcw-`n-®p. Nne¿ c£n-°s - ∏´p kv \ m\- s ∏´p th¿Xn- c n™p. 2012 P\p-hcn 8 apX¬ ChnsS I¿Ør-tai sh®p ]pXnb\nba amXr-I-bn¬ ÿ-ew k`m

IqSn-h-chv Bcw-`n-®p. ChnsS {]h¿Øn-°p∂ ssZh-Zm-k-s\tbm¿Øpw Cu ]p-Xn-b {]-h-¿Ø\w aqew [mcmfw Bfp-Iƒ ssZh-k-∂n-[n-bn¬ IS-∂p-h-cp∂-Xn\pw ssZh-a-°-ƒ {]m¿∞n°p-I.

hnhml klmb \n[n kXyw an\n- k v { So- k ns‚ t\Xr-Xz-Øn¬ \ΩpsS ÿew k`-I-fn-ep≈ \n¿[-\-cmb s]¨Ip-´n-IfpsS hn-hmlw \S-Øns°mSp°p-hm≥ Nne h¿j-ß-fmbn kPo-hambn {]h¿Øn- ° p- ∂ p. \ΩpsS ÿew k`- I - f n¬ kmº-ØnI ]cm-[o-\-X-aqew hnhmlw apS-ßn-°n-S°p∂ \nc-h[n ktlm-Z-cn-am-cp-≠v. Ah-cpsS kz]v\w km£m-

Xv°-cn-°p-hm≥ k-Xyw an\nkv { Sokv hnhm- l - k - l mb \n[n-bneqsS e-£y-an-Sp∂p. Cu ktlm-Z-cn-amsc klmbn°phm≥ Xmev]-cy-ap-≈-h¿ Zb-hmbn Rß-fpambn _-‘s∏-Sp-I. kXyw an\n-kv{So-kv tXm´-`mKw ]n.-H. Xncp-h√ Mob:9447126182


9

2012 amˬv 14

w y j m `

k¶o¿Ø\w 27 tUm. kn.-hn. -hS-h\

]›m-Øew. Zmho-Zns‚ Cu k¶o¿Ø\w cNn® kµ¿`-sØ-∏‰n IrXy-ambn ]d-bp-hm≥ km[y-a-√, CXp kw_-‘n®v hnhn[ A`n-{]m-b-ß-ƒ \ne-hn-ep-≠v. ZmhoZv cmP-ÿm-\tØ°v hcp-∂-Xn\p apºv {]bm-k-ß-fn¬IqSn IS-∂p-t]m-Ip-tºmƒ, Xs‚ amXm-]n-Xm-°-fpsS ac-W-k-a-bØp CsX-gp-Xn F∂p Nne¿ Nn¥n-°p-∂p. AX-√, tZmthKv iuen-t\mSv Zmho-Zn-s\-Xn-cmbn \pW]-d™ ka-bØv CXv Fgp-Xn-sb-∂mWv kv]¿Ps‚ A`n-{]mbw (1 iaq. 22). sblqZ Fgp-ØpIm¿ ]ecpw ]d-bp-∂-Xv, Zmho-Zns‚ Pohn-X-kmbm-”-tØm-S-SpØv, a√-\mb bniv_n-˛-s_-t\m_v Xs∂ h[n-°p-hm≥ Hcp-sº-´-t∏mƒ A_o-imbn Zmho-Zn\v XpW \n∂v Ahs\ c£n-®p. At∏mƒ P\w ]d-™p, “\o bn{km-tb-ens‚ Zo]-am-Wv, C\n bp≤-Øn\p t]mI≠” (2 iaq. 21:15˛17). At∏mƒ ]mSn-b-XmWv Cu k¶o¿Ø-\w. IqSp-X¬ AwKo-Imc tbmKy-amb A`n-{]mbw C-Xm-Ip∂psh∂v BUw- Ivfm¿°v ]d-bp-∂p. hm. 1 ""btlmh Fs‚ shfn--®hpw Fs‚ c£bpw BIp∂p; Rm≥ Bsc `b-s∏Spw? btlmh Fs‚ Pohs‚ _ew; Rm≥ Bsc t]Sn°pw?'' btlmh Fs‚ shfn-®hpw c£bpw (k¶o. 84:11; sbi. 60:19, 20; aoJm 7:8; shfn. 21:23). ZmhoZv bn{km-tb-ens‚ Zo]-am-sW∂v P\w ]d-™p. ZmhoZv ]d-bp-I-bmWv, Rm\√ ssZh-amWv shfn-®w. Fs‚ shfn®w F∂ hm°v Zmho-Zn\v ssZhtØm-Sp≈ hy‡n]-c-amb _‘sØ ImWn-°p-∂p. I¿Øm-hmWv shfn®w, (tbml. 8:12). \mw Ah-\n¬ BIp-tºmƒ \mapw shfn-®-ß-fm-bn-Øo-cp∂p (1 ]s{Xm. 2:9); “Rm≥ Bsc `b-s∏Spw? ssZhw \ap°v A\p-Iq-e-sa-¶n¬ {]Xn-Iqew B¿?” (tdma. 8:31). Zmho-Zn\v ssZh-Øn-ep≈ 10 hn[ Dd∏v: (1) btlmh Fs‚ shfn-®-am-Ip∂p (hm. 1); (2) Fs‚ c£; (3) Fs‚ B{i-bw (hm. 1); (4) Fs‚ _ew (hm. 1); (5) Fs‚ Poh≥ (hm. 1); (6) Fs‚ ss[cyw (hm. 1); (7) Zp„-∑mcn¬ \n∂pw Fs‚ kwc- £ - I ≥ (hm. 2); (8) i{Xp- ° fn¬ \n∂pw Fs∂ hnSp- h n- ° p- ∂ - h ≥ (hm. 2); (9) ]pcp-jm-c-Øn¬ \n∂pw Fs‚ kt¶Xw (hm. 3); (10) bp≤-Øn¬ Fs‚ klmbw (hm. 3). hm. 2-˛3 ""Fs‚ sshcn-Ifpw i{Xp-°-fp-amb Zpjv°¿an-Iƒ ..... \n¿`-b-am-bn-cn°pw.'' k¶o. se 20˛mw {]h-N\w (27:2), {InkvXp-hn¬ \nhrØn-bm-bn (tbml. 18:6). i{Xp-°ƒ CS-dn-hogpw (k-¶o. 14:4). F∂Xv ap≥Ime hnP-b-ßsf Ipdn-°p-∂p. i{Xp- Zp-„-arKw t]mse, ISn-®p-Io-dp-hm≥ aptºm-´p-h-cpw. F∂m¬ Ah≥ CS-dn-hogpw. CXv Zmho-Zns‚ Pohn-Xm-\p-`-h-amWv. btlmh shfn-®-am-b-Xp-sIm≠v Ccp-´ns‚ a°-fmb Zp„-∑m¿°v {]m_-ey-an-√m-Xmbn. “shfn®w Ccp-´n¬ {]Imin-°p-∂p. Ccptfm AXns\ ]nSn-®-S-°n-bn√” (tbm-l. 1:5) F∂p≈ {]kvXm-h\ Cu kXysØ sXfn-bn-°p∂p. Cu k¶o¿Ø\w Zmho-Zn-s‚bpw {InkvXp k`-bps-Sbpw hnizm-kn-bp-sSbpw A\p`-h-ß-sf \∂mbn hn-i-Z-am-°p∂ H∂m-Wv. bYm¿∞Øn¬ bp≤-Øn¬ G¿s∏-Sp-∂X - n\p apºp-Xs∂ Nne ]S-bm-fn-Iƒ°v `b-ap-≠m-Ipw. a\x-im-kv{X-⁄\mb bßv ]d-bp-∂Xv `ocp Bbncw {]mhiyw acn-°p-sa-∂m-Wv. F∂m¬ Hcp hnizm-knsb kw_-‘n-®n-S-tØmfw bp≤w t\cn-´mepw Ah≥ \n¿`-b\m-bn-cn°pw. AXm-b-Xv hnizmkw hnP-b-Øns‚ sImSnDb¿Øpw. bp≤w F{X-am{Xw \ofp∂p F∂p-≈-Xv. hnizmk--Øn\v hnj-b-a-√. aq∂mw hmIyw c≠mw hmIy--Øns‚ hni-Zo-I-c-W-amWv: Rm≥ ssZh-I-c-ß-fn-em-Wv, AhnsS Bbn-cn- °p-∂n-St- Ømfw Rm≥ kpc-£n-X\ - mWv F∂v Hcp hnizm-kn°v ]d-bm≥ Ign-bpw. hm. 4 ""Rm≥ btlm-h-tbmSv Hcp Imcyw At]-£n®p; ..... btlm-h-bpsS Be-b-Øn¬ ]m¿t°≠-Xn-\p-X-s∂.'' \mw k`-bn¬ t]mIp-∂Xv Ahn-sS-bp≈ ImgvN-Iƒ ImWp-hm-\-√. kvt\l-ap≈ ]nXm-hn-s\bpw al-Øzo-I-cn-°-s∏´ {InkvXp-hn-s\bpw ]cn-ip-≤m-flm-hn-s\bpw ASp-Ø-dn-bphm-\m-Wv. ssZh-lnXw Bcm-bp-hm\pw Ah≥ AXv \n¿∆-ln-°p∂ hn[w a\- n-em-°p-hm-\p-amWv. Zmho-Zns‚ 3 hn[ B{KlßfmWv ChnsS ImWp-∂Xv (hm. 4): (1) acWw hsc ssZh-Øns‚ Be-bØ - n¬ hkn-°pI; (2) ssZh-Øns‚ at\m-lc - Xzw ImWpI; (3) Ahs‚ aµn-c-Øn¬ [ym\n-°pI. ChnsS ]d-bp∂ Bebw kz¿§-Øn¬ ssZh-Øns‚ Ac-a-\-bm-bn-cn°pw, item-tams‚ Bebw Bbn-cn-°p-I-bn-√, Fs¥-∂m¬ AXv A∂p-h-scbpw ]Wn-Xn-cp-∂n-√. As√-¶n¬, B ka-bØv bn{km-tb-en-s‚ \Sp-hn¬ Bcm-[-\bv°v D≠m-bn-cp∂ ka-K-a-\-Iq-Smcw Bbn-cn-°mw. hm. 5˛6 ""A\¿∞-Zn-h-k-Øn¬ Ah≥ Xs‚ IqSm-c-Øn¬ Fs∂ Hfn-∏n°pw; ..... ]mSn Io¿Ø\w sNøpw.'' ssZh-hp-am-bp-≈ _‘-Øn¬ Pohn-°p-∂-h\v e`n-°p∂ A\p-{K-l-am-WnXv. A\¿∞ Znh-k-Øn¬, F√m-hcpw Dt]-£n-°p-tºmƒ, IqSm-c-Øns‚ ad-hn¬ Fs∂ Hfn-∏n°pw. G‰w henb B]-Øn¬ G-‰w \√ kpc-£n-X-Xzw. {]bm-k-ß-fn¬ ssZh-Øn-ep≈ 4 hn[ Dd∏v: (1) Ah≥ Xs‚ IqSm-c-Øn¬ Fs∂ Hfn-∏n°pw (hm. 5); (2) Xncp-\n-hm-k-Øns‚ ad-hn¬ Fs∂ adbv°pw (hm. 15); (3) ]md-ta¬ Fs∂ Db¿Øpw (hm. 5); (4) Fs‚ Np‰p-ap-≈ i{Xp-°fp-sSta¬ Fs∂ Db¿Øpw (hm. 6). ssZhw kwc-£Ww \¬Ip-I-bm¬ Rm≥ Ah\v Pb-tLmj-bm-K-ßsf A¿∏n°pw F∂ Bibw (hm. 6). hm. 7˛9 ""btlmth, Rm≥ Dds° hnfn-°p-tºmƒ tIƒ°-Wta; ..... Dt]-£n-°p-I-bp-a-cptX.'' Pohn-XØn¬ D≠m-Ip∂ ]co-£-I-fpsS ta¬ Pbw {]m]n-°p-∂-Xn¬ {]m¿∞-\-bpsS A\n-hm-cyXsb ChnsS FSp-Øp-ImWn°p-∂p. {]m¿∞\ D®-Øn-ep-≈Xpw Ic-®n-tem-sSbpw BImw. “Fs‚ apJw At\z-jn-∏n-≥” F∂ i–w btlm-h-bp-tS-Xt{X. a‰m-tcmSpw k¶Sw ]d-bm-sX ssZh-tØmSp am{Xw k¶-S-ßsf DW¿Øn-°p-∂Xv Ah\v ssZh-Øns‚ Btem-N\ e`n-°p-∂p. Fs‚ apJw At\z-jn-∏n≥! tcJ-s∏-Sp-Ø-s∏´ BZy shfn-∏mSp apX¬ ssZhw a\p-jytcmSmhiy-s∏-Sp-∂Xv CXmWv (B-h. 4:29; 12:5; 1 Zn\. 16:11; 2 Zn\. 14:4; k¶o. 105:4; sbi. 55:6; sk-^. 2:3;

aØm. 6:3; sImsem. 3:1). apJw At\z-jn-°p-∂-h¿°p≈ 12 hmKvZm-\-߃ Ch-bmWv: (1) ssZhsØ Is≠Øpw (B-h. 4:29; 1 Zn\. 28:9; 2 Zn\. 15:2; bnsc. 29:13); (2) ssZhw kz¿§-Øn¬ \n∂v tIƒ°pw (2 Zn\. 7:14); (3) £an°pw (2 Zn\. 7:14); (4) tZi-Øn\v kuJyw (2 Zn\. 7:-14); (5) ssZh-Øn¬ \n∂p≈ \∑ (F{km 8:22); (6) Hcp \∑bpw Ipd™p-t]m-I-bn√ (k-¶o. 34:9˛10); (7) Poh≥ (k-¶o. 69:32; Btam. 5:4˛8); (8) ⁄m\w (k-Zr. 28:5); (9) \oXn (tlm-ti. 10:12); (10) Pohn-X-Øns‚ F√m A\p-{Kl-ßfpw (a-Øm. 6:33); (11) At\z-jn-°p-∂Xp Is≠Øpw (a-Øm. 7:7˛11); (12) {]m¿∞\Iƒ°v adp-]Sn (F-{_m. 11:6). ssZhw tI-ƒ°p-∂-Xn\p ap≥]mbn \ΩpsS lrZbw CXv ]d-bWw (B-h. 4:29; bnsc. 29:13). apJw F\n°p ad-bv°-cptX (k¶o. 69:17; 143:7). X≈n-°-fb-cp-tX, Dt]-£n-°-cptX F∂ {]m¿∞\ `mhn-sb-I-cp-Xn-bp≈ {]m¿∞-\-bm-Wv. CXn¬ BZy-tØXv Xmev°m-e-tØ°v Dt]£n-°p-∂-Xn-s\bpw c≠m-a-tØXv Fs∂-t∂-°p-ambn Ir] ]n≥h-en-°p-∂-Xn-s\bpw kqNn-∏n-°p∂p (F-{_m. 13:5 ImWp-I). ssZh-Øn-ep≈ B{ibw 5 hn[ ss[cyw \¬Ip∂p: (1) \o F\n°p XpW-bm-bn-cn-°p∂p (hm. 9); (2) Fs‚ c£bmb ssZhw (hm. 9); (3) btlmh Fs∂ tN¿Øp sIm≈pw (hm. 10); (4) ssZh-Øns‚ \∑bn¬ Rm≥ hniz-kn-°p∂p (hm. 13); (5) Ah≥ Fs‚ lrZ-bsØ Dd-∏n°pw (hm. 14). hm. 10 ""Fs‚ A∏\pw AΩbpw Fs∂ Dt]-£n-®n-cn-°p∂p; F¶nepw btlmh Fs∂ tN¿Øp-sIm-≈pw.'' amXm-]n-Xm-°fmWv G‰hpw HSp-hn¬ \sΩ Dt]-£n-°p-∂-Xv. am\p-jnI IcpW-bpsS Ic-߃ hc-≠p-t]m-bmepw kz¿§ob ]nXmhv Hcn-°epw ad-°p-I-bn-√. henb hnip-≤-∑m-cn¬ ]ecpw kz`-h-\-ß-fn¬ \n∂v X≈-s∏-´n-´p-≈-h-cm-Wv. I¿Øm-hn-s\-Ø-s∂bpw kz¥-P\w X≈n-°-f-™p-h-t√m. “F¶nepw btlmh Fs∂ tN¿Øp-sIm≈pw” F∂v ZmhoZv ssZh-Øn¬ ic-W-s∏-Sp-I-bm-Wv. “Zmho-Zns‚ amXm-]n-Xm-°ƒ Ah-cpsS acWw hgn-bmbn Zmho-Zns\ hn-´p-t]mb Imcy-am-bn-cn°mw Xm≥ ChnsS ]cm-a¿in-°p-∂-sX∂v’ BUw¢m¿°v A`n-{]m-b-s∏-Sp-∂p. hm. 11˛12 ""btlm-th, \ns‚ hgn Fs∂ ImWn-°-Wta; ..... FXn¿Øp \nev°p-∂p.'' t\sc-bp≈ hgn ImWp-∂-Xn\v A]-Yambn k©-cn-°m-Xn-cn-°p-hm\pw D≈ bmN-\-I-ƒ ChnsS XpS-cp∂p. i{Xp-°ƒ ]Xn-bn-cn-°p-∂-Xp-sIm-≠mWv Cßs\ {]m¿∞n°p-hm≥ CS-bm-b-Xv. Fs‚ hogvN ImØp \nev°p∂ Fs‚ i{Xp-°ƒ \nanØw Fs∂ \oXn-bpsS ]mX-bn¬ \S-Ø-Wta (hm. 11; 23:3˛6). hm. 13˛14 ""Rm≥ Poh-\p-≈-h-cpsS tZiØp ..... btlm-hbn¬ {]Xym- i - h - b v ° p- I .'' Poh- \ p- ≈ - h - c psS tZiw F∂ {]tbmKhpw (hm. 13; Ctøm. 28:13; k¶o. 142:5; sbi. 38:11; sbsl. 26:20; 32:23˛32), acn-®-h-cpsS Ah-ÿsb kw_-‘n® Bi-bhpw XΩn¬ Xmc-Xayw sNøpI. acn-®-h¿ Fhn-sS-bmWv? (k¶o. 9:17). acn-®-h-cp-sSbpw Ah-cpsS `mK-t[-b-sØbpw kw_‘n®v hnhn[ \ne-I-fn-ep≈ Ahÿ Xmsg-∏-d-bp-∂- {]Im-c-amWv. ssZhnI \∑bnep≈ hnizmkw {]mh¿Øn-Iam-bn-s√-¶n¬ F¥p kw`-hn-°p-sa∂ tNmZyw Cu hmIyw D-b¿Øp-∂p. Poh-\p-≈-h-cpsS tZiØv btlm-h-bpsS \∑-Im-Wp-sa∂v hnizkn®n-s√-¶n¬ Rm≥ tamlm-e-ky-s∏´p t]mIp∂p F∂mWv aqe-`m-j-bnse A¿∞w. AXm-bXv AXv X\n°v Nn¥n-°p-hm≥ t]mepw Ign-bp∂ Imcy-a-√. F∂m¬ Cu Zp¿L-S-ßfpsS a[yØn¬ btlmhbpsS \∑ ImWp-sa∂v ZmhoZv hniz-kn-®-Xn-\m¬ ss[cy-s∏-Sp-∂-Xn-\pw, B ss[cyw ]n≥X-e-ap-dsb ss[cy-s∏Sp-∂-Xn\pw CS-bm-bn. Xs‚ km£yw tIƒ°p∂ Gh-tcmSpw ZmhoZn\v {]t_m-[n-∏n-°p-hm-\p≈Xv, “btlm-h-bn-¶¬ {]Xymi-sh-bv°pI, ss[cy-s∏-´n-cn-°, \ns‚ lrZbw Dd-®n-cn-°s´, AsX btlm-h-bn¬ {]Xymi-h-bv°pI” F∂mWv. I¿Ømhv {Iqin-°-s∏-Sp-∂-Xns‚ Xte cm{Xn-bn¬, Xs∂ hn´p-]n-cn-bp∂ injy-K-W-tØmSv Xm≥ CtX ss[cy-Øns‚ hm°p-Iƒ Xs∂ ]d-bp-∂-Xmbn ImWp∂p: “F¶nepw ss[cy-s∏-Sp-hn≥ Rm≥ temIsØ Pbn-®n-cn-°p∂p” (tbm-l. 16:33). 1. tbml. 5:4 ¬ hmbn-°p∂p: “ssZh-Øn¬ \n∂v P\n-®-sX-s°bpw temIsØ Pbn-°p∂p; temIsØ Pbn® Pbtam \ΩpsS hnizmkw Xs∂.” ]usemkv As∏m-kvX-e≥ ]q¿Æ-P-b-sØ-∏‰n ]d-bptºmƒ AXns‚ Imc-W-°m-c≥ {InkvXp-hmsW∂v ÿm]n-°p∂p: “\mtam \sΩ kvt\ln-®-h≥ apJm-¥cw CXn-¬ Hs°bpw ]q¿Æ-Pbw {]m]n-°p∂p” (tdm-a. 8:37). Ct∏mƒ `qan-bn¬ sh®pw, ]n∂oSv \nXy-X-bnepw ssZh-P-\Øn\v Io¿Ø-n°p-hm-\p-≈Xv “\ΩpsS I¿Øm-hmb tbip{Inkv X p apJm- ¥ cw \ap°p Pbw \¬Ip∂ ssZh- Ø n\p kvtXm{Xw” F∂ kvXpXn-Ko-X-am-Wv.


10

2012 amˬv 14

F¨v.F. Ab¬sskUnsâ

shfn∏mSp ]pkvXI hymJym\w˛56 shfn∏mSv 17:1˛18 "kv{XobpsS k¥Xn'bmbn hcphm\ncn°p∂hs\°pdn®p Dev]-Ønbn¬ ImWp∂ hm-KvZØsØ B[mcam°n \nt{amZns‚ `mcy sk-an-dmankv Hcp aIs\ {]khn®p Ah≥ D-cphmbXv A-¤pX-Ic-ambm-sW∂v Ahƒ {]Jym]n®p. A-hs\ P\Øn\p ImgvNsh®n´v hmKvZØw sNøs∏´ hos≠-Sp∏pImc≥ Ch\msW∂v tLmjn°s∏´p. {]hmkImeØv sblkvt°¬ FXn¿Ø Bcm≤y\mb XΩqkv Bbncp∂p Ah≥ (sbl. 8:13˛14). A-ßs\ Hcp AΩbpsSbpw aI-s‚bpw a¿Ωw hn{Klmcm[\m hnjbambn amdn. Bcm[\bpsS I¿Ω߃ clkyambncp∂p. \nban°s∏´h¿°p am{Xta AXns‚ a¿Ω߃ Adnbp-hm≥ A-\p-hZn-®ncp∂p≈p. Imekºq¿ÆX-bn¬ "kv{XobpsS k¥Xn'bmbn h∂h-s\-°pdn®p≈ kXyw Ah¿ Adn-bm-Xncn°phm\p≈ kmØms‚ Hcp A\pIcWambncp∂p Cu kv { Xobpw AhfpsS aI\pw

kw_‘n® clky߃. C-Xn\v PÃn≥ am¿´nb¿ Xo-¿-®-bmbpw Hcp km£nbmWv. h¿j߃ IS∂pt]mbn. t\mlbpsS ]n≥KmanIfm¬ temIw \ndbs∏´p. _m_ntemWn¬ \n∂pw Cu am¿ΩnI aXhpw Np‰pap≈ tZi-ß-fn-te°p hym]n®p. F√mbnSØpw ASbmf߃ H∂p-Xs∂-bm-bncp∂p. AΩbpsSbpw aI-s‚bpw Zpcp]tZiw hfsc {]-kn≤ambnØo¿∂p. AhcpsS Bcm[\ BtLmjn®ncp∂Xv hfsc shdp∏p≈Xpw tæ—hp-amb coXnbnembncp∂p. kz¿§o b cm⁄nbpsSbpw AhfpsS ssIønse aIs‚bpw cq]w F√mbnSØpw \n¿Ωn°s∏´p. `mjbv°\pkcn®v t]cp hy-Xymkßfmbncp∂p. CXv s^m-bv\nIybnse am¿ΩnI a-X-am-bnØo¿∂p. s^-mbv\-nI-y-cn¬ \n∂pw Cu aXw `q-anbpsS A-‰tØmfw ]c∂p. Cu A-Ω-bpw aI\pw (A- k v t Xm- s c- Ø pw, XΩqkpw) CuPn]v‰n¬ sFknkpw tlmdkpambn A-dn-bs∏´p. {Kokn¬ A-t{^m-U-bn‰pw Ctdmkpambpw, C‰enbn¬

hnhÀ¯I³: tPmÀÖv Ipcy³, Umfkv

_m_n-tem¨

ho\kpw Iq∏nSpw. AXp-t]mse a‰pÿeßfn¬ a‰p]e t]-cp-Ifnepw Adnbs∏´p. Bbncw h¿j߃°p≈n¬ _m_ntem\yaXw ssZhn-Ish-fn∏m-Sn-s\ X≈n°f™ temIØn-s‚ aXam-bn-Øo¿∂p. Cu tI{µ a¿ΩtØmSp _‘s∏´ AkwJyw sNdnb a¿Ωßfp-≠mbncp∂p. AXns‚ A¿∞w Bcm[\mI¿Ωw sNøp∂h¿ am{Xsa Adn-™n-cp∂p≈psh¶nepw kI-eP-\h - pw AXns‚ _mlycq]߃ ]cnNbn®ncp∂p. AXn¬ Nn- e XmWv acWtijw ]¿-Kt‰mdnbn¬ \S°p∂ ip≤o-Ic-WØns‚ D]tZiw. At\I A\pjvTm\ßfn¬ IqSnbp≈ c£, ]ptcmlnXs‚ a[yÿX, hnip≤ PeØns‚ Xfn, bncaym {]hN\w 7:18,44:19 F∂nhnSßfn¬ ]d™n- c n°p∂pXpt]mse BImi-cm⁄nbv-°v A∏w \nthZn°pI. I\yIamsc tZh∑m¿°p ka-¿∏n®v thiymhrØn sNøn-°pI, CkvXm¿ F∂ D’-h-Øn\papºmbn XΩqkn\pth≠n 40 Znhkw hne]n°pI (XΩq-

kv Hcp Im´p ]∂nbm¬ sIm√s∏SpIbpw ]n∂oSp Po-hn°p-Ibpw sNbvXp F∂mWv hn-iz-kn°s∏´ncp∂Xv) apXembh. Ah\v ap´ ]cn]mh\ambncp∂p, A-hs‚ Dbn¿sØgpt∂¬-]ns‚ a¿ΩsØ Ipdn°p∂-Xm-bncp-∂p AXv. Ahs‚ P-∑-\m-fn¬ Hcp Im´p]∂nbpsS X-e -Xn∂p-Ibpw ]e A\pjvTm-\-ßfm-epw Xo-IØn-bv°p-I-bpw sNbv-Xncp∂p. Ipcnip X-Ωqkn\p ]m-h\ambncp∂p, A-hs‚ t]cn-s‚ BZy-A£-c-hpw Pohs\ {]Zm\w sNøp∂-Xns‚ Hcp ASbmfhpam-bn-cp-∂p Ipcniv. ]pcmX\ImesØ Aƒ-Ømc-Ifnepw aµ-nc-ßfn-epw Cu ASbmf-ap≠m-bncp-∂p. Ipcn-ip-hW°w {Inkv X ym- \ nXz- Ø n- ¬ \n∂pw DSseSp-Ø-X√. Cu am¿ΩnI aXØn¬ \n∂pw A{_lmans\ Xs‚ hnfnbm¬ ssZhw th¿Xncn®p. Ah\n¬ \n∂pw DSseSpØ tZiØn\p Cu Zpcp]tZi {]ÿm\hpambn XpS¿®bmb a’cap≠mbncp∂p. s^m-bv-\nIybn¬ Ckt_¬ F∂ cmPIpamcn hcp∂Xphsc CXp

am¶pfØv ss__nƒ ¢mkv sFh¿Ime I¨h≥j≥ CSp°n: 2012 G{]n¬ 6 apX¬ 8 hsc am¶pfw {_Z-d¨ k`mlm-fn¬ sh®v ss__nƒ ¢mkv \S-°pw. {_Z¿ cmPp sI. amXyp(-_mw-•q¿), {_Z¿ tPm¨ h¿§okv F∂nh¿ ¢m pIƒ \bn-°pw. c£-bpsS Dd∏v, D]- t Z- i - Ø ns‚ {]m[m- \ yw. Icn-kvam-‰n-kw, FIyp-sa-\n-kw,

k`-bn¬ kv{XoI-fpsS DØ-chm- Z n- X z- ß ƒ, hnizm- k n- b n¬ ]cn-ip-≤m-flm-hns‚ {]h¿Ø\-߃, k`m hf¿®-bn¬ hnizm-kn-I-fpsS ]¶v, Bcm-[-\bpw I¿Ør- t a- i - b pw, F¥psIm≠v {_Z-d¨ k` am{Xw F∂n-h-bmWv {][m-\- hn-j-b߃.

sFh¿Ime {_Z- d ¨ k`m{Ku-≠n¬ sh®v 2012 G{]n¬ 9,10,11 (Xn-¶ƒ, sNm∆, _p[≥) Xob- X n- I - f n¬ sshIn´v 6.30 apX¬ 9 aWn-hsc \S-°pw. ssZh-Zm-k∑ - m-cmb {_Z¿ C.-Fkv. tXmakv (B-d-∑p-f), {_Z¿ Fw.-hn. _m_p (I-√n-t»-cn), {_Z¿ jmPn (]- Ø - \ w- X n- ´ )

B m-an¬ kphn-ti-jt- bm-Khpw kwKo-Xh - n-cp∂pw tZamPn: B m-an¬ {]-hr-Øn°p∂ kphn- t i- j - I - ∑ m- c psS kwbp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ 2012 am¿®v 16 apX¬ 18 hsc t`amPn-bn¬ sh®v kphn-tij tbmKhpw kwKo- X - h n- c p∂pw \S°pw. {]kw-K-I-cmb {_Z¿ F-

_n kmw (N-_v]m), {_Z¿ hn. sI. sska¨ (B- mw), {_Z¿ _nc¨ sKmbdn (B- mw), {_. jnPp hn. tPmkv (B- mw) F∂n-h¿ ssZh-h-N\w ip{iqjn-°pw. jnt√mw-Kn¬ \n∂p≈ {_Z¿ tXmwk¨ Nmt°mbpw

Soapw Km\-߃ Be-]n-°pw. IqSp-X¬ hnh-c-߃°v {_Z¿ sska¨ amXyp-hp-ambn _‘s∏- S p- I . Contact No: +91-

em-bv), kphn. tUhnUv tPm-k^v (tKm-h) knÿ Nn-∂Ω t__n (B-{K), knÿ euen jmep (`n-em-bv) XpS-ßn-b-h¿ ¢m p-Iƒ°v t\XrXzw \evIpw. {_Z¿ tPm¿÷v tPm- W ns‚ Sow \bn-°p∂ Ip´n-I-ƒ°m-bn

XpS¿∂p. Ahƒ h∂t∏mƒ Blm_ns‚ ImeØv hSs° cmPysØ Cu Zp- j v S mNm- c sØ bn{kmtbens‚ aXtØmSp Iq´nt®¿Øp. bn-{kmtb¬ {]hmknIfmbnØo-cphm≥ CXpImcWambn. sb-lqZm CXn\m¬ aen\s∏´p. "_m¬' Bcm[\ _m_ntemWy a¿ΩßfpsS I\m\ycq]amWv . _m_ntemWn- t e°pXs∂ {]hmknIfmbn A-bbv°s∏´tijta hn{K-lm-cm[\-tbmSp≈ B{KlØn¬ \n∂pw sblqZm kuJyam-bp≈q. XΩqkns\-t∏mse Po-hZmXmhmb kq-cytZ-h\-m-bn-cp∂p _m¬. (XpScpw)

kphn-tij Iymºv Xriq¿-: s^{_p-hcn 20 apX¬ 22 hsc ssh.-Fw.C.F^ns‚ B`n- a p- J y- Ø n¬ AØm- W nk- ` - b psS kl- I - c - W - Ø n¬ kphn-tij Iymºv \S-∂p. ‰n. F. tPm¨, h¿§okv Ipcy≥ F∂n-h¿ hN\w ip{iq-jn-®p.

kphn-tij {]h¿Ø\w Im¿∏qcv : Chn- s S- h ®v \S∂ ZznZn\ Iq´mbva A-\p-{K-l-am-bncp-∂p. Chn-sS-bp-≈ P\-Øn-s‚ CS- b n¬ ssZ- h - { ]- h ¿- Ø \w hy‡- a mbn \- S - ° p- ∂ p. DS≥ Xs∂ Nne¿ I¿-Øm-hn-s\ PeØn¬ km-£n-° p-∂ -X n-\mbn

apt∂m´v h∂n-´p-≠v. kmº-ØnI- a mbn h- f - s c ]n- t ∂m°w \nev°p∂ Cu {Kma-Ønse P\- ß - f psS B- fl o- I - h pw `uXn-I-hp-amb Po-hn-X-Øns‚ D∂-a-\-Øn-\mbn {]m-¿∞n-°pa-t√m.

7896411566, +91-9401631311.

Cu ao‰nw-Kn-I-fpsS A\p-{K-lØn-\mbn {]m¿∞n-°p-I.

Akwªn kntÃgvkv tIm¨{^≥kv t`m∏m¬: tlm∏v _nen-thgvkv ({_-Z-d¨) Akw-ªn-bpsS B`n-ap-Jy-Øn¬ 2012 \hw-_¿ 13 apX¬ 15 hsc t`m∏menep≈ ]mì sk‚-dn¬ sh®v k-tlmZ-cn-am-cpsS ktΩ-f\w \S-°pw. kphn. jmep Sn. ss\-\m-≥ (`n-

F∂n-h¿ hN\w ip{iq-jn-°p∂-Xm-Wv. kv]ncn-®z¬ knwtK-gvkv (sNß-∂q¿) Km\-ip-{iq-jbv°v t\XrXzw \evIp-∂p. Cu ao‰nw-Kp-IfpsS A\p-{K-l-Øn\mbn ssZh-a-°ƒ {]m¿∞n-°pIbpw ]s¶-Sp-°p-Ibpw sNøW-sa∂v ssZh-\m-a-Øn¬ A`y¿∞n-°p-∂p.

tPm¿÷v Ipcy≥

{]-tXyI ]cn-]mSn D-≠m-bn-cn°pw. IqSp-X¬ hnh-c-߃°v _-‘-s∏-SpI +91-9752910345, +91-7828210345. Cu tbmK-ßfpsS A\p-{K-lØ - n-\mbn {]m-¿∞n-°p-Ibpw ]s¶-Sp-°p-I-bp-w sNø-Ws - a∂v A`y¿∞n-°p-∂p.

bph-P\ ktΩ-f\w kam-]n-®p ]me-°mSv: Fkv._n.-F-kv. ]me-°mSv sk‚-dns‚ B`n-ap-JyØn¬ s^{_p-hcn 20 \v ]me°mSp Pn√-bn-ep≈ Iuam-c-{]mb-°m-cpsS GI-Zn\ ktΩ-f\w \S-∂p. ""temI-Øn¬ \n-∂pw

Xnc-s™-Sp-°-s∏-´-h¿'' F∂Xm- b n- c p∂p "Xow'. sI.hn. amXyq (a-Æm-c-Ø-d), ]n. Fw. F{_lmw (sN-dp-]p-g), _n\p tPmkv (H-‰-∏mew) XpS-ßn-bh¿ hN-\-ip-{iqj sNbvXp.

kXyw an\n-kv{Sokv e£yw A£-c-Øn-eqsS Bflm-°ƒ


11

2012 amˬv 14

{]m¿∞\m tbmKw

B m-an¬ kphn-ti-j-I≥ ]oUn-∏n-°-s∏´p tKm]p¿ (B-   mw): ChnsS {]h¿Øn-®p-sIm-≠n-cp∂ kphn-ti-j-I≥ kt¥mjv sI. tPmkv kphn-tij hntcm-[n-Ifm¬ ]oUn-∏n-°-s∏-´p. At±-

lsØ imco-cn-I-ambn D]-{Z-hn°p-Ibpw sNcp-∏p-Iƒ Iq´n-bp≠m-°nb ame [cn-∏n®v {Kmahm-kn-I-fpsS \Sp-hn¬ IqSn \SØp-Ibpw sNbvXp. Cu ssZh-

kphn-tij ktµi bm{X _me{Kmw: CSp°n Pn√-bnse ÿew-k-`-I-fpsS kl-I-c-WØn¬ kphn-ti-j-I-∑m¿ \SØn-h-cp∂ kphn-tij ktµi bm{X 5 L´-ß-fmbn a≤y-th\¬°m-eØp ssltd-©nse F√m `mK-ß-fnepw FØn-t®cp-hm≥ B{K-ln-°p-∂p. {]h¿-Ø-\-Øns‚ BZy-L´w am¿®v 5 \v cmhnse Ipa-fnbn¬ \n∂pw ktlm. km_p tPmk^v {]m¿∞n®v Bcw-`n°p-Ibpw h≠n-s∏-cn-bm¿, dmWn-ap-Sn, ]ocp-ta-Sv, slen-_-dnb, hmK-a¨, Nn∂m¿ XpS-ßnb 21 ÿe-ß-fn¬ ssZh-h-N\w Adn-bn-°p-Ibpw hf-tImSv kam-]n-°p-Ibpw sNbvXp. c≠mw L´ {]h¿Ø-\-߃ am¿®v 12, 13 Xob-Xn-I-fn¬ \-SØ - s - ∏-´p. N∏m-Øn¬ \n∂pw

{]m¿∞n-®m-cw-`n® {]h¿Ø\w Be-Sn, D∏p-X-d, am´p-°-´, tImgn-a-e, e∫-°-S, I´-∏-\, hmgh-c, CSp°n, ]g-b-cn-I≠w XpSßnb k`m-ta-J-e-bn¬s∏´ At\Iw ÿe- ß - f n¬ \S- ∂ p. ssltd-©nse kphn-ti-j-I∑m-cpsS F√m-h-cp-sSbpw klI-c-W-tØm-sS-bm-Wv ip{iq-jIƒ \S-°p-∂-Xv. ]g-b-cn-I-≠Øv kam-]n® c≠mw L´ {]h¿Ø\w Gsd A\p-{K-lo-Xam-bn-cp-∂p. aq∂pw \mepw A©pw L´-ambn ssltd-©nse apgp-h≥ {Kma-{]-tZ-i-ßfpw kµ¿in-°p-hm-\mWv ssltd-©nse kphn-ti-j-I-∑m-cpsS Xmev]-cyw. ssltd-©nse kphnti-j-I-∑m¿°v th≠n kphn. hn.-Fw. t]mƒ, cmPm-°mSv, Ph: 9446224941

Zm-ks\ IpSpw-_-ambn Hm¿Øp {]m¿∞n- ° p- ∂ - X n- t \m- s Sm∏w Chn-sS-bp≈ {]-h¿-Ø\ - w hcpw Znh-k-ß-fn¬ IqSp-X-¬ i‡ambn apt∂m-´p-t]m-Ip-∂-Xn\pw ssZh- a - ° ƒ {i≤- t bmsS {]m¿∞n-°p-I.

ssh.-Fw.-C.-F^v {]h¿Ø\w ]p¬∏≈n-: hb-\mSv ssh.-Fw.C.-F-^ns‚ GI-Zn\ ktΩ-f\w P\p-hcn 7 \v \S-∂p. `h-\k-µ¿i-\hpw eLp-teJ hnXc-Whpw \S-∂p. ss__nƒ ¢m n\v kt¥mjv amXyp t\-XrXzw \evIn.

Hu´v do®p-Iƒ Hdo m: 2012 P\p-hcn apX¬ G{]n¬ 27 hsc aq∂p Pn√-Ifn¬ Hu´vdo-®p-Iƒ \S-∂p-h-cp∂p. Pq¨ apX¬ Unkw-_¿ hsc ss__nƒ s{Sbn-\nwKv \SØp-hm\pw Xocp-am-\n-®n-cn-°p∂p. {]m¿∞\ Bh- i y- s ∏Sp∂p.

Ipº-\mSv sk‚¿ tkmZco kamPw ssZh- l n- X - a m- b m¬ Ipº\mSv sk‚¿ tkmZ-co-k-am-PØns‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ 62˛mwaXv hna≥kv ss__nƒ Iymºv 2012 G{]n¬ 2 Xn¶ƒ apX¬ 7 i\n-hsc Ipº-\mSv {_Zd¨ k`m- l m- f n¬ \S- ° pw. ""ssZh-Øn¬ \n∂pw P\n-®-h≥ Xs∂- Ø m≥ kq£n- ° p∂p'' F∂-XmWv Iymºv Xow. {_Z¿ hdp-Kokv tXmakv (dm∂n) ¢m p-Iƒ°v t\XrXzw \evIpw. 12 hb- n\p apI-fn¬ {]mb-ap≈ ktlm-Z-cn-am¿°v k`m-hn-`mK hyXym-k-sat\y ¢m n¬ ]s¶-Sp-°mw. ss__nƒ ¢m v, {Kq∏v ÃUn, hN-

\-[ym-\w, {Kq∏v {]m¿∞-\, Km\m-`y-k-\w, Sme‚ v ssSw, XpSßn-b ]cn-]m-Sn-Iƒ D≠m-bn-cn°pw. ]s¶-Sp-°p-∂-h¿ ss__nƒ, t\m´p-_p-°v, t]\, InS° apX-em-bh Icp-X-Ww. Iymºv ^okv D≠m-bn-cn-°p-∂-X-√. kw`m-h-\-Iƒ kzoI-cn-°p-∂Xm-Wv. kw`m-h-\-Iƒ Ab-bv-

°p-hm≥ Xmev]-cy-ap-≈-h¿ {ioaXn en√n Fw. tXmakv, taa\ hoSv, Ce-¥q¿ CuÃv ]n.H, Ce-¥q¿, ]Ø-\w-Xn´ - 689 643 F∂ hnem-k-hp-ambn _‘s∏-Sp-I. Iymºns‚ A\p-{K-lØn-\mbn ssZh-a-°-fpsS {]m¿∞-\bpw kl-I-c-Whpw A`y¿∞n-®p-sIm-≈p-∂p.

IÆq¿ tkmZcokamPw IpSn- b m- ∑ e: IÆq¿ Pn√bnse ktlm-Zc - n-am-cpsS ktΩf\w s^{_q. 18 i\n-bmgvN IpSn-bm-∑e Akw-ªn-bn¬ \S∂p. ktlm-Zcn tamfn cmPs‚

SATHYAM SERVICE TRUST WANTED 1. OFFICE SECRETARY (2): He/she should have good command over English with good knowledge of computers. Candidate must have Christian mission commitment and dynamic attitude with the ability to correspond independently. 2. ACCOUNTANTS (2): Ability to work on accounting programs especially tally. 3. EDITORS (2): Experience with English language editing for our Christian Magazine. 4. SOCIAL WORKERS (3): with MSW & experience. 5. MANAGER(3): HR & Marketing with MBA 6. DRIVERS (2): with licence of heavy & light vehicles 7. SALES PERSONS (3)

SATHYAM MINISTRIES THOTTABHAGOM P.O., THIRUVALLA-689 541, KERALA, INDIA.

Tel: 0469 - 2619209, 2619005, Mobile: 0-9447178230 E-mail: satyam_india@yahoo.com, web: www.sathyam.org

A[y-£-X-bn¬ \S∂ ao‰nwKn¬ Pkn Nmt°m (Ipd-am¥q¿) en\n tXmakv (sN-dp-]pg) F∂n-h¿ hN\w ip{iq-jn®p. ss__nƒ Izn v, Sme‚ v ssSw F∂nh \S-∂p.

Ipº-\mSv sk‚¿ ktlm-Z-cnam-cpsS c≠mw i\n-bmgvN \S°m- d p≈ {]m¿∞\mtbmKw am¿®v 10--mw XobXn i\n-bmgvN

kXy- \ n- t I- X ≥ kv s ]jy¬ kvIqfn¬ h®v \S-∂p. ktlmZcn Hma\m tPmkv hN\ ip{iqj \n¿∆-ln-®p.

lcn-bm\ I¨h≥j≥ lcn- b m\: tdmØ°v {_Zd¨ Akw-ªn-bpsS Npa-X-ebn¬ 2012 G{]n¬ 3,4 Xob-XnI-fn¬ kphn-tij tbmK-߃ \SØs∏Sp-∂p. ktlm-Z-c≥ Fw.sP. _m_p (U-¬-ln) apJy {]`m-j-Whpw ss__nƒ ¢m pw \S-Øpw. ktlm-Z-c≥

K

FUvhn≥ t]mƒ Km\-ip-{iqj \n¿∆- l n- ° pw. tbmK- Ø ns‚ A\p-{K-l-Øn-\mbn {]m¿∞n°p-I. IqSp-X¬ hnh-c-߃°v: P. S. Sunny (kphn-ti-j-I≥), 1640/12 Court lane, Rohtak 124001, Haryana, Ph: 946831614.

w ‘... ‘... ‘... ‘... \ m

X≥\ma- Io¿Ø\w `‡tc! {InkvXp-hn¬ kt¥m-jn-∏n≥ NnØw Ie-ßn-SmsX BÀm-Zn-∏n≥ I¿Ømhv hmk-ÿ-e-sam-cp°n thKw FØnSpw \sΩbpw tN¿°p-hm≥ X≥\ma Io¿Ø\w sNbvXn-Sp-hn≥ h≥ Ir]-I-tfm¿Øv hµn-°p-hn≥ a∂-h- a∂≥ Xm≥ k¿∆hpw hn´v a∂n-Xn¬ h∂Xv Io¿Øn-bv°p-hn≥ GI-\m¬ ]m]hpw ]m]-Øm¬ arXyphpw temtI hs∂-∂Xv kXy-h-N\w ]m]-Øn¬ Dcp-hmb a¿Xy¿ ka-kvXcpw im] in£-Iƒ°v Ah-Im-in-Iƒ Ignhn√ ho´p-hm≥ ]m]-°Sw Hgn-bm-\m-hn√ ssZh-tIm]w hgn kXyw Poh-\m-ta-ip-hn-ep≈ Agn-bm- hnizmksam-gn®p in£m-hn[n {]Xym-i-bn¬ hf¿∂v {]nbsc Im¥-\-h≥ {]Xy-£X ImØv \msam-cp-ßoSmw \nXy-Po-h-t\In hogmsX kq£n-∏-h≥ \nXytX XmX≥ k∂n[u \n¿ØnSpw tamZm¬ (sIm®pt__n, lqè)

Bdm-aS I¨h≥j≥

kXyw t¢mØv _m¶v

Xncp-h\¥-]pcw: Bdm-aS {_Z-d¨ k`-bpsS B`n-ap-Jy-Øn¬ k`m-lm-fn¬ h®v 2012 G-{]n¬ 13 apX¬ 15 hsc kp-hn-tij-tbm-K-߃ \S-°p-∂-Xm--Wv. {]kvXp-Xt- bm-Kß - f - n¬ k-tlmZ- c - ∑ m¿ sI.- k n. P]- k nwKv (Im´m-°-S), ssh. t_-_n (Xncp-h-\-¥-]p-c-w) F∂n-h¿ ssZhh-N\w ip{iq-jn-°p-∂-Xm-Wv. ssZh-P-\w k`-bp-sS {]h¿Ø\--ßsf {]m¿-∞-\-bn¬ Hm¿°pI.

kXyw an\n-kv{Sokv Bcw-`n® kXyw t¢mØv _m¶ns‚ {]h¿Ø\w hn]p-e-am-b-co-Xn-bn¬ \S-∂p-h-cp-∂p. C≥Uybnse hnhn[ kwÿm-\-ß-fn¬ \n¿[-\-cm-b-h¿°v hkv{Xw \¬IpI F∂ e£y-tØmsS ]gb hkv{Xw tiJ-cn®v hnXcWw sNøp∂p. ]g-bXpw Xm¶ƒ°v Bh-iy-an-√m-ØXpw D]tbm-K-{]-Z-hp-amb hkv{X߃ R߃°v FØn®p X∂m¬ ^e-{]-Z-ambn hnX-cWw sNøm-\m-hpw. Cu {]h¿Ø-\-Øn¬ ]¶m-fn-I-fm-Ip-hm≥ Xmev]-cy-ap-≈-h¿ hkv{X-߃ Rß-fpsS Hm^o-kn¬ FØn®p Xcn-I. kXyw an\n-kv{So-kv, tXm´-`mKw ]n.-H., Xncp-h√ Mob:9447126182


12

2012 amˬv 14

JEEVA VACHANAM

REGISTERED

Fortnightly

Reg. No. 2893/86/M7 Posted On 14 th & 29 th every month at

RMS Thiruvalla

J E E VA VA C H A N A M SATHYAM MINISTRIES THOTTABHAGOM P.O., THIRUVALLA-689 541, KERALA(S) INDIA Tele/Fax 0469-2619209, 2619005, 2619657 Mobile: 9447126182, 9446026182

""\ns‚ hN\w Fs‚ Imen\v Zo]hpw Fs‚ ]mXbv°v {]Im-ihpw BIp∂p'' (k¶o¿Ø\w 119:105)

Xriq-cn¬ hna≥kv ss__nƒ Iymºv Xriq¿: s\√n-°p∂v kntbm≥ {_Z-d¨ N¿®n¬ sh®v 2012 G{]n¬ 16 apX¬ 20 hsc ktlm-Z-cn-am¿°p-th≠nbp≈ {]tXyI ss__nƒ Iymºv \S-°pw. 14 hb p apX¬ {]mb-ap-≈-h¿°p kw_-‘n-°m-

hp-∂-XmWv. tXmwk¨ _n. tXmakv (apw-ss_), Gen-bmΩ h¿°n (h- b - \ m- S v ) F∂n- h ¿ Iymºv eotU-gvkm-bn-cn-°pw. Iymºv ^okv 50 cq]. ]s¶-Sp-°p-∂h - ¿ ss__nƒ, ]m´p ]pkvX-Iw,

t\m´p-_p-°v, t]\ apX-em-bh Icp-tX-≠-Xm-Wv. IqSp-X¬ hnh-c-߃°v Mrs. Mariamma James (Convenor), Cheeran House, Nellikkunnu, Thrissur - 5. Ph: 0487-2427957

{InÃy≥ FIvkvt]m Hm^okv DZvLm-S\w sNbvXp

{InkvXy≥ FIvkvt]m Hm^okv _nj∏v tXmakv G{_lmw DZvLm-S\w sNøp∂p. APnXv amXyqkv, ]mÿ tPmkv sF°-c-∏-Sn, sI.-]n. amXyp, kmwIp´n Nmt°m, tUm. kn.-hn. hS-h-\, dh. kÆn G{_lmw, A®≥Ip™v Ce-¥q¿ F∂n-h¿ kao]w

Xncp-h√: ss{IkvXh kmw-kv- hsc Xncp-h-√-bn¬ \S-Øp∂ Im-cn-I-th-Zn-bpsS B`n-ap-Jy- {InkvXy≥ FIvkvt]m-bpsS Øn¬ Unkw-_¿ 3 apX¬ 9 Hm^okv kphm¿Øm _n- ¬ -

Unw-Kn¬ {]h¿Ø\w Bcw-`n®p. _nj]v tXmakv G{_-lm-w Hm^okv DZvLm-S\w sN-bvXp. dh. kÆn G{_lmw A-≤y£X hln® ao‰nw-Kn¬ tUm. kn.-hn. hS-h\ {]kw-Kn-®p. {InkvXy≥ FIvkvt]m-bn¬ C¥y-bnepw hntZ-i-Øp-ap≈ {]i-kvX-cmb ayqknIv {Sq∏p-Iƒ, {InkvXob kmwkvIm-cnI \rØ- ] - c n]m- S n, C¥y- b n- ¬ \n∂pw hntZ-iØp \n∂p-ap-≈ 100¬]cw ]pkvXI-{]-km-[-I¿, 200 kphn-tij kwL-S-\-Iƒ, anj≥ eotUgv k v \S- Ø p∂ skan- \ m- d p- I ƒ XpS- ß nb t{]m{Km-ap-I-ƒ D≠m-bn-cn-°psa∂v kwLm-S-I¿ Adn-bn-®p.

E-mail: office@truthintl.org web site: www.truthintl.org Toll free # 1-800-425-1211

kphn-ti-j-tbm-Khpw kwKo-X-km-bm”hpw -\S-Ød: \k-sdØv ]ªnIv an\n-kv{Sn-bp-sSbpw \S-Ød {_Zd¨ Akw-ªn-bp-sSbpw kw-bp‡ kl-I-c-W-tØmsS 2012 am¿®v 2,3,4 Xob-Xn-I-fn¬ (sh≈n, i\n, Rmb¿) \S-Ød {_Z-d¨ Akw-ªn-lmƒ A¶-WØn¬ sh®v sshIn´v 6.30

apX¬ kphn-ti-j-tbmK-߃ \S-∂p. ssZh-Zm-k-∑m-cmb {_Z¿ sI.-kn. sska¨, {_Z¿ tam≥k≥ sFk-Iv, {_Z¿ H.F-kv. A\n¬Ip-am¿ F∂n-h¿ ssZh-h-N\w ip{iq-jn-®p. \ktdØv thmbvkns‚ kwKo-X-hncp∂pw \S-∂p.

_ncp-Z-Zm\ ktΩ-f\w s\√n-°p∂v (Xr-iq¿): ctlmt_mØv Xntbm-f-Pn-°¬ C-≥Ãn-‰yq-´ns‚ 5-˛maXv _ncp-Z-Zm\ ktΩ-f\w 2012 am¿®v 25\v \S°pw. tUm. kmP≥ amXyqkv (aqUn ss_-_nƒ C≥Ãn-‰yq´v

( USA) apJym- X nYn Bbn- c n°pw. 21 hnZym¿∞n-Iƒ°v _ncpZw \evIpw. Cu ktΩ-f-\Øns‚ A\p- { K- l - Ø n- \ mbn {]m¿∞n°pI.

Hdo- -bn¬ tIm¨{^≥kv tImcm-]p´v: Hdo- -bnse tImcm-]p´v Pn√-bnse k`-I-fpsS kwbp‡ B`n-ap-Jy-Øn¬ \SØ-s∏-Sp∂ tIm¨{^≥kv 2012 sabv 22 apX¬ 25 hsc \S-°pw. {_Z¿ tPm-¿÷v amXyp (a-lmcm-jv{S), ap-Jy {]-kw-K-I-\m-bn-

cn-°pw. 500 ¬ A-[nIw AwK߃ Cu tIm¨{^≥kn¬ ]s¶-Sp-°p-sa∂v {]Xo-£n-°p∂p. Cu ao‰nw-Kp-If - psS \S-Øn∏n-\mbpw B-floI D-W-¿-∆n\mbpw ssZh-a-°ƒ {]m¿-∞n°p-I.

hb-\mSv sa¬_¨ ^manen tIm¨{^≥kv ssh.-Fw.-C.-F-^v. G{]n¬ 8 apX¬ hb-\mSv: hb-\mSv ssh.-Fw.-C.sa¬_¨: Cu h¿jsØ sa¬_¨ {_Z- d ¨ Akwªn ^manen tIm¨{^≥-kv G-{]n¬ 8 -- 10 hsc sa¬_-Wnse cmhvk¨ hnt√-Pn¬ sh®v \SØ-s∏-Spw. ""\mw Fgp-t∂‰v ]-Wn-bpI'' (s\l. 2:18) F∂-XmWv Nn-¥mhn-j-bw. {_Z¿ C-hm≥ en-Un-

¬ (sa¬_¨), {_Z¿ cmP≥ h¿§o-kv, {_Z¿ t_m-_n sFk-Iv, {_Z¿ tPm-kv ssae{] ({_n- k v t _≥) F∂n- h - c mWv {]`m-j-I¿. Cu IpSpw-_-k-tΩ-f-\-Øns‚ A-\p-{K-l-Øn-\mbn ssZha- ° - f psS {]m¿∞\ £Wn°p∂p.

Ãohm¿Uvkv ss__nƒ tImtfPv sNss∂: SBC bpsS ]pXnb _m®n-te°p≈ {]th-i\w Bcw-`n-®p. c£n-°-s∏´p kv\m\s∏´ bphm- ° - ∑ m¿°v {]thi\w e`n-°p-∂-Xm-Wv. Cw-•o-jv am[y-a-Øn-ep≈ tImgv-kn-s‚

tbmKyX +2 hpw Cw•ojv `mjbn-ep≈ ]cn-N-b-hp-am-Wv. ]p-Xnb _m®v 2012 PqWn¬ Bcw-`n°pw. aq∂p h¿jw ssZ¿Lyap≈ _n.-‰n.-F-®v. _ncp-Z-]-T-\amWv SBC bn¬ \S-°p-∂Xv.

kXyw Xntbm-f-Pn-°¬ skan-\mcn I´∏\: kXyw Xntbm-f-Pn-°¬ skan\m-cn-bpsS {]h¿Ø\-߃ A\p-{K-l-I-c-ambn \S°p- ∂ p. 2012˛13 A≤y- b \

h¿j-tØ-bv°p≈ AUvan-j≥ Bcw-`n-®p. IqSp-X¬ hnhc-߃°v _‘-s∏-Sp-I. Ph: 04868 - 259225, 9447511013.

F^v bqWn-‰ns‚ kphn-tij {]h¿Ø-\-߃ A\p-{K-l-ambn \S-∂p-h-cp-∂p. s^{_p-hcn 23 \v hymgmgvN GI-Zn\ kphntij {]h¿Ø\w am≠mSv ÿew- k - ` - b psS kl- I - c - W Øn¬ \S-∂p. hoSp-Iƒ k-µ¿in-°p-Ibpw kphn-tijw Adnbn-°p-Ibpw sNbvXp. eLp-teJ-Ifpw sNdp-]p-kvXIßfpw hnX-cWw sNbvXp. hb-\m-´nse hnhn[ ÿew-k` - I - f - n¬ \n∂v ktlm-Z-c≥am¿ kw_-‘n®p. hb- \ m- ´ nse {]h¿Ø- \ sØ {]m¿∞-\-bn¬ Hm¿°p-I. (sk-{I-´-dn) ]n.-sI. h¿§okv.

tkmZ-co-k-amPw sIm´m-c-°c: 2012 s^{_p-hcn 11 \v tkmZco kam-P-Øns‚ ktΩ- f \w sFh¿Ime sctlm-t_mØv {_Z-d¨ k`-bn¬ sh®v \S-Ø-s∏-´p. hN-\-]T- \ w, Xme- ¥ p- ] - c n- t im- [ - \ , ss__nƒ Iznkv F∂n-hbpw ktΩ-f-\-Øn¬ \S-∂p.

Printed, Published and Owned by C.V. Vadavana, Sathyam Publications, Tiruvalla, Printed at Mangalam Offset Press. Published at Sathyam Publications, Tiruvalla. Editor: C.V. Vadavana.

Jeevavachanam  

A christian fortnightly magazine from Sathyam Publications