No XLXIII Gabe by Inked Kenny

Page 2

S A T E L L I T E

XL XI I I GABE LADUKE PHOTOGRAPHED BY INKED KENNY

“Clo thes ma ke the man . Nake d pe ople h ave litt le or no in flu e n ce on s ocie t y.” – Mark Twain