Page 1

Kulttuuriympäristöjen Satakunta Tietoa toimijoille


Mitä kulttuuriympäristö on? • Rakennettu kulttuuriympäristö, rakennusperintö muodostuu yhdyskuntarakenteesta, rakennuksista sisä- ja ulkotiloineen, pihoista, puistoista sekä erilaisista rakenteista kuten kaduista, teistä ja silloista. Joskus rakennusperinnöllä tarkoitetaan erityisesti vanhoja rakennuksia. • Muinaisjäännökset ovat entisajan ihmisten toiminnastaan maahan tai veteen jättämiä jälkiä ja muinaismuistolain rauhoittamia. Kiinteitä muinaisjäännöksiä ovat esim. hautaröykkiöt ja uhrikivet, keskiaikaisten kaupunkien ja kylien jäännökset sekä monet teollisuus- ja sotahistorian kohteet. Myös vedenalainen kulttuuriperintö ja yli sata vuotta vanhat hylyt ovat lain suojaamia. • Maisema muodostuu ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta. Siinä näkyy jälkiä asumisesta, elinkeinoista ja uskomuksista. Kulttuuri- ja perinnemaisema -käsitteet ovat osin päällekkäiset. Perinnemaisema on usein melko pienialainen, perinteisten elinkeinojen ja maankäyttötapojen muovaama alue, jonka historialliset piirteet ovat säilyneet. Perinnemaisemia ovat esimerkiksi niityt ja hakamaat ja niiden käyttöön liittyvät rakenteet ja rakennelmat.

Maisema muodostuu ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta.


Lait ohjaavat kulttuuriympäristön suojelua Puitteet kulttuuriympäristön hyvälle hoidolle on määritelty lainsäädännössä ja kansainvälisillä sopimuksilla. Maankäyttö- ja rakennuslaki (1999/132) ohjaa kaavoitusta ja siihen liittyviä selvityksiä sekä rakentamista. Rakennetun ympäristön suojelu tapahtuu Suomessa yleensä kuntien tekemissä eriasteisissa kaavoissa. Laki rakennusperinnön suojelemisesta (2010/498) määrittelee suojelun perusteena käytettävät arvot. Lain avulla suojellaan erityisesti niitä kohteita, joita kaavoituksella ei ole voitu suojella. Kirkkolaki (1993/1054) suojelee automaattisesti kaikki ennen vuotta 1917 rakennetut kirkot. Kirkkolailla on suojeltu myös tätä nuorempia kirkkoja kuten Nakkilan kirkko.   Muinaismuistolaki (1963/295) rauhoittaa kiinteät muinaisjäännökset. Laki suojelee kaikenikäiset muinaisjäännökset kivikautisista asuinpaikoista historiallisen ajan kylä-

tontteihin ilman eri päätöstä. Lain mukaan yli sata vuotta vanhemmat esineet, joiden omistajaa ei tunneta, ovat muinaisesineitä ja valtion omaisuutta. Alueellisia tavoitteita kulttuuriympäristön hoidolle asettavat Lounais-Suomen ympäristöstrategia ja ympäristöohjelma sekä Satakunnan kulttuuriympäristöohjelma.

”Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille.” Suomen perustuslaki 20§


Kulttuuriympäristön arvot Rakennetun kulttuuriympäristön ja kulttuurimaisemien arvoa määriteltäessä puhutaan mm. historiallisista, rakennushistoriallisista ja maisemallisista arvoista. Kohteen arvon määrittämisessä käytetään vakiintuneita kriteerejä, joita ovat esimerkiksi säilyneisyys, harvinaisuus tai tyypillisyys, historiallinen todistusvoimaisuus, monimuotoisuus ja ajallinen kerroksisuus. Alueiden ja kohteiden hoito ja suojelu perustuu tunnistettuihin arvoihin ja niiden valtakunnalliseen, maakunnalliseen tai paikalliseen merkittävyyteen.

Kohteen arvon määrittämisessä käytetään vakiintuneita kriteerejä


Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY) on Museoviraston laatima, valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden perusteena oleva inventointi rakennetun kulttuuriympäristön osalta. Valtakunnalliseen luetteloon valitut kohteet antavat alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä. Satakunnassa on 83 valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö ilmentää maakunnan ominaisluonnetta ja erityispiirteitä. Satakunnan maakunnallisesti arvokkaat kohteet ja alueet on inventoitu vuosina 2003–2005 Satakunnan rakennusperintö -selvityksessä ja osoitettu maakuntakaavassa. Tiedot maakunnallisesti merkittävistä kulttuuriympäristöistä löytyvät myös Satakunnan kulttuuriympäristöt eilen, tänään, huomenna -kirjasta (toim. Niina

Uusi-Seppä, Satakunnan Museo 2012). Satakunnassa on noin 730 maakunnallisesti arvokasta rakennetun ympäristön kohdetta tai aluetta. Valtakunnallisesti arvokkaat maisemaalueet ovat edustavimpia maaseudun kulttuurimaisemia, joiden arvo perustuu sekä monimuotoiseen maaseudun luontoon että hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan. Vuonna 1993 julkaistussa maisema-aluetyöryhmän mietinnössä on huomioitu Satakunnasta viisi valtakunnallisesti merkittävää maisema-aluetta. Inventointi päivitetään vuosina 2013–2014.   Paikallisesti arvokasta rakennusperintöä ja kulttuuriympäristöä kartoitetaan yleensä kuntakaavoja varten tehtävissä rakennusinventoinneissa ja joskus myös kulttuuriympäristöohjelman laatimisen yhteydessä. Kohteet kertovat alueen elämästä ja elinkeinoista ja niillä on tärkeä sija paikallisten asukkaiden muistoissa. Kohteet huomioidaan yleis- ja asemakaavoissa.


Viranomaistehtävät kulttuuriympäristön hoidossa Kulttuuriympäristön vaalimiseen liittyvät asiantuntijatehtävät kuuluvat maankäyttö- ja rakennuslain, rakennussuojelulain sekä museoalan lainsäädännön mukaisesti Museovirastolle. Museoviraston ja Satakunnan Museon tekemällä yhteistyösopimuksella näiden tehtävien hoito on siirretty suurimmaksi osaksi Satakunnan Museolle sen toimialueella Satakunnassa. Maakuntamuseo vastaa sekä arkeologisen kulttuuriperinnön että rakennusperinnön ja korjausrakentamisen asiantuntija- ja viranomaistehtävistä. Satakunnan Museo antaa lausuntoja eriasteisista kaavoista (yleis- ja asemakaavat sekä rantayleiskaavat ja ranta-asemakaavat) niiden eri vaiheissa (valmisteluaineisto, kaavaluonnos ja -ehdotus), tiesuunnitelmista, maa-ainestenotosta sekä mittaviin maankäyttöhankkeisiin liittyvistä ympäristövaikutusten arvioinneista. Museo ottaa kantaa myös rakennusten purku- ja muutoshankkeisiin sekä arvokkaissa kulttuuriympäristöissä tapahtuviin uudisrakennushankkeisiin.

Kysy Satakunnan Museosta!


Neuvonta Satakunnan Museo neuvoo yleisöä rakennusperinnön ja kulttuuriympäristön hoitoon sekä maakunnan rakennetun ympäristön historiaan liittyvissä kysymyksissä. Rakennustutkija käy tarvittaessa paikan päällä arvioimassa rakennuksen tai rakennetun ympäristön kulttuurihistoriallista arvoa lähinnä suojelutarvetta silmällä pitäen.

Rakennustutkija tai rakennuskonservaattori käyvät myös arvioimassa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen korjaustyön tarpeita ja periaatteita. Arkeologi opastaa muinaisjäännösten suojelun ja käytön kysymyksissä ja tarkastaa kohteita maastossa.


Kulttuuriympäristöä koskevat selvitykset Kulttuuriympäristön huomioiminen edellyttää tietoa arvokkaista kohteista ja niiden säilymisen edellytyksistä. Inventointi on järjestelmällistä tiedon hankintaa ja tallentamista maisemasta, rakennetusta ympäristöstä, muinaisjäännöksistä tai perinnebiotoopeista. Siinä kerätään, järjestetään ja tuotetaan tietoa ympäristön nykytilasta ja siihen johtaneista syistä. Uusia historiallisia kerrostumia tulee koko ajan inventoinnin piiriin ja vanhoja inventointeja on päivitettävä. Kattavat ja ajan tasalla olevat inventoinnit niin muinaismuistojen kuin rakennusperinnönkin osalta ovat tärkeätä lähdeaineistoa maankäytönsuunnittelulle. Vuonna 2007 Satakunnan Museo otti käyttöön oman Internetin kautta käytettävän PAKKI -rakennusinventointisovelluksen. PAKKI helpottaa rakennus- ja maisemainventointien tekemistä kunnissa ja mahdollistaa tietojen pitämisen ajan tasalla. PAKISTA löytyvät tiedot myös valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaista kulttuuriympäristöistä ja kohteista. Sovellukseen tallennettuja tietoja kunnat voivat selata omilla käyttäjätunnuksillaan. Tietoa voidaan hyödyntää mm. maankäytön suunnittelussa, rakennuslupamenettelyssä, kuntamarkkinoinnissa, opetuksessa ja kulttuurimatkailun kehittämisessä. Kiinteistöjen omistajat voivat kysyä omaa kiinteistöään koskevia tietoja joko omasta kunnasta tai suoraan museolta.

Tieto rakennetusta ympäristöstä auttaa vaalimaan sitä.


Kulttuuriympäristöohjelma tarjoaa kansalaisvaikuttamisen kanavan

Kulttuuriympäristöohjelmat Kulttuuriympäristöohjelma on asukkaiden, yhteisöjen, viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistyönä tekemä linjaus paikallisen kulttuuriympäristön hoidosta ja käytöstä. Kulttuuriympäristöohjelmissa yhdistyvät asiantuntijoiden tuottama inventointitieto asukkaiden paikallistuntemukseen ja arvostuksiin. Ohjelman tavoitteena on sopia, mitä kohteita paikkakunnalla vaalitaan

ja miten niiden hoito toteutetaan. Satakunnassa vasta kolmella kunnalla on oma kulttuuriympäristöohjelma: Kankaanpään ohjelma valmistui jo vuonna 1997, Euran ja Merikarvian ohjelmat vuonna 2011. Satakunnan maakunnallinen kulttuuriympäristöohjelma on valmistunut vuonna 2009.


Rakennuskulttuuritalo Toivo Satakunnan Museo perusti vuonna 1995 korjausrakentamiskeskuksen, Rakennuskulttuuritalo Toivon, auttamaan vanhojen rakennusten korjaajia myös käytännössä. Toivo toimii Porin V kaupunginosassa tontilla, jossa on viisi ennen vuotta 1907 rakennettua hirsirakennusta: neljä asuinrakennusta ja ulkorakennus. Yksi rakennuksista, Korsmanin talo, on kunnostettu vuoden 1951 porilaiskodiksi ennen kaikkea kulttuuriperintöopetuksen tarpeisiin. Toivon keskeinen korjausneuvonnan väline on korjausnäyttely, jossa on esillä näyttelyrakennuksen korjausvaiheita ja talon historiaa kertomassa korjausmenetelmistä ja materiaaleista sekä sisustuksesta. Myös muut pihapiirin talot toimivat osana korjausnäyttelyä. Toivosta on saatavissa tietoa perinteiseen rakentamiseen soveltuvista materiaaleista ja niiden toimittajista, perinteisen rakentamisen taitajista sekä yksityiskohtaisia työohjeita. Käsikirjastossa on hyvä valikoima vanhaa ja uutta rakentamiseen ja korjaamiseen liittyvää kirjallisuutta. Toivossa on myös pieni rakennustarvikkeiden myymälä, jonka valikoimissa on uusia tai käyttämättömiä vanhoja rakennusosia. Rakennusosien kierrätys tapahtuu Porin Varaosapankissa.

Toivon korjausnäyttely esittelee korjausmenetelmiä ja materiaaleja.


Käytännön neuvoja rakennuksen korjaajalle

Tule Toivon ikkunankorjauskurssille!

Rakennuskulttuuritalo Toivo neuvoo korjaajia kunnostamaan rakennuksiaan niin, että niiden arvot ja ominaisluonne säilyvät, unohtamatta sitä, että vanhassakin talossa asuu nykyaikaisia ihmisiä. Neuvoja voi kysyä joko vierailemalla Toivossa, puhelimitse tai sähköpostitse. Toivon rakennuskonservaattori ja intendentti tekevät korjausneuvontakäyntejä koko Satakunnan alueella. Kuntoarvioita ja korjaussuunnitelmia ei tehdä.   Toivon tiloissa tapahtuva neuvonta on maksutonta, mutta korjausneuvontakäynnit korjauskohteissa maksullisia. Viranomaistehtäviin, esim. korjausavustuksiin liittyvät käynnit ovat maksuttomia.   Korjausneuvontapäivät, koulutus ja kurssit   Toivo järjestää myös tavallisille korjaajille suunnattua koulutusta, mm. keväisin kolme yhden päivän pituista ikkunankorjauskurssia ja syyskuussa, Euroopan rakennusperintöpäivään liittyen korjausneuvontapäivän jossain päin Satakuntaa.


Avustukset rakennusperinnön hoitoon

Avustukset muinaisjäännösten hoitoon

• Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen välttämättömyyskorjauksiin on mahdollista hakea avustusta joko Museovirastolta tai Varsinais-Suomen ELY-keskukselta.

• Museovirasto on vuodesta 2012 lähtien jakanut avustuksia muinaisjäännösten hoitoon. Avustusta voi hakea alueen maanomistaja tai hänen luvallaan myös muu toimija, esimerkiksi yhdistys. Hakuaika on syksyllä. Lisätietoja avustuksesta saa Satakunnan Museosta.

• Avustusten hakuaika on syksyllä. Satakunnan Museo osallistuu avustuspäätösten valmisteluun ja valvoo myönnettyjen avustusten käyttöä. Tietoa avustuksista voit kysyä myös Satakunnan Museosta.

• Tietoa Satakunnan muinaisjäännöksistä löytyy Museoviraston ylläpitämästä kulttuuriperintöportaalista.


Maakunnallinen museotyö Paikallismuseot ovat tärkeä osa paikallista identiteettiä.

Paikallismuseot ovat tärkeä osa paikallista identiteettiä. Ne ylläpitävät rakennuskulttuuria ja kulttuuriympäristöä. Paikallismuseoissa tehdään kokonaisvaltaista kulttuuriympäristötyötä: ne toimivat oppimisympäristöinä, työllistäjinä, kulttuurimatkailukohteina, asiantuntijoina sekä vapaaehtoistyön ja osallistumisen areenoina. Satakunnan Museo tekee yhteistyötä maakunnan paikallismuseoiden kanssa. Maakuntatutkijan toimenkuvana on paikallismuseotoiminnan sekä yhteistyön kehittäminen, asiantuntija-avun antaminen sekä tietokantojen ja rekistereiden ylläpitäminen.


Lisätietoa www.finlex.fi • maankäyttö- ja rakennuslaki • laki rakennusperinnön suojelusta • muinaismuistolaki • kirkkolaki Museovirasto www.nba.fi • suojelu • hoito • avustukset • korjauskortisto • muinaisjäännösrekisteri kulttuuriymparisto.nba.fi • valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt www.rky.fi   www.rakennusperinto.fi • ajankohtaista • käsitteet • suojelu • korjaaminen • Katso, ymmärrä, hoida -kansalaisen kulttuuriympäristöopas   Varsinais-Suomen ELY-keskus www.ely-keskus.fi, www.ymparisto.fi • tietoa maankäytönsuunnittelusta ja kulttuuriympäristön hoidosta • avustukset

ymparisto.lounaispaikka.fi • Satakunnan kulttuuriympäristöohjelma • Lounais-Suomen ympäristöohjelma ja -strategia • ympäristöohjelmien toteutumisen seuranta Satakunnan Museo www.pori.fi/kulttuuri/museot.html • tietoa museon viranomaistehtävistä, näyttelyistä ja tapahtumista • Satakunnan kulttuuriympäristöt eilen, tänään, huomenna issuu.com/satakunnan_museo aikamatkasatakunnassa.fi • tutustumiskohteita Satakunnassa   www.lounaispaikka.fi • arvokkaat kulttuuriympäristöt kartalla • paikkatietoa www.satakunta.fi • tietoa maakunnasta • maakuntakaava www.varaosapankki.org • rakennusosien kierrätystä


Ota yhteytt채

Satakunnan Museo Hallituskatu 11, 28100 PORI p. 02 621 1078 satakunnanmuseo@pori.fi

Rakennuskulttuuritalo Toivo Varvinkatu 19, 28100 Pori p. 02 621 1051 toivo@pori.fi

Leena Koivisto arkeologi p. 044 701 0930 leena.koivisto@pori.fi

Tuulikki Kiilo intendentti p. 044 701 1051 tuulikki.kiilo@pori.fi

Liisa Nummelin rakennustutkija p. 044 701 1077 liisa.nummelin@pori.fi

Kalle Virtanen rakennuskonservaattori p. 044 701 1052 kalle.virtanen@pori.fi

Akuliina Aartolahti maakuntatutkija p. 044 701 1056 akuliina.aartolahti@pori.fi


Kulttuuriympäristöä ovat

Siinä näkyy jälkiä

• Muinaisjäännökset • Maisemat • Rakennettu ympäristö

• Maanviljelystä • Teollisuudesta • Kaupasta

• Liikenteestä • Asumisesta • Uskomuksista

Satakunnan kulttuuriympäristöt eilen, tänään, huomenna -hanke

Kulttuuriympäristöjen Satakunta. Tietoa toimijoille  

Satakunnan Museon kulttuuriympäristötoiminnot

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you