Agora 4/2013

Page 16

HUIPPUVIERAILU

Saako töissä olla luova? TEKSTI & KUVA: Anne Sankari

– Riittää kun ihminen tekee sitä, mistä nauttii. Työn tulisi tuottaa mielihyvää, ei ahdistusta eikä apatiaa, sanoo luovuustutkija Kari Uusikylä. Luovuus on väljästi määritellen uuden tuottamista. On luovia neroja, mutta Uusikylä nostaa esiin ihmisten arkista luovuutta.

Luovuus ei vaadi taiteellista persoonallisuutta tai esiintymishalua. Kuka vaan on luova, jos hänellä on uskallusta tehdä ja hän toteuttaa itseään sellaisella alueella, josta hän pitää.

KOKEILE

– Kaikkien pitäisi nykyään olla huippuja, mikä on mahdotonta.

Riittävästi haastetta Uusikylän oma ”guru” on flow-käsitteestä tunnettu Mihaly Czikszentmihalyi. Flowtilassa kaikki tuntuu sujuvan kuin itses-

Älä murehdi turhia. Aseta päivälle tavoite. Nauti siitä, mitä osaat. Suunnittele ajankäyttösi niin, että energia riittää tärkeään. Varaa aikaa lepoon ja ajatteluun.

Kasvatustieteen emeritusprofessori Kari Uusikylä luennoi 13.11. SAMKissa. Luento kuului osana muun muassa henkilöstöhallinnon koulutukseen.

tään, kun keskittyy tekemiseensä täysillä. – Flow on mahdollista kaikessa tekemisessä, mutta se iskee nimenomaan tehdessä, ei odotellessa. Myös Teresa Amabile on siteerattujen joukossa:

joutuu ponnistelemaan. Myös eri mieltä saa

– Amabile väittää, että työpaikoilla luovuus

olla. Luovuustutkijat erottavat kuitenkin luo-

tapetaan useammin kuin sitä tuetaan.

van kapinallisen ja sabotöörin, terveen kriittisyyden ja jatkuvan ”päänaukomisen”.

16

Tämä ei tarkoita, että johtajat olisivat luo-

– Luovuus elää ideoiden konflikteista, mutta

vuuden vihollisia. Luovuus vain saatetaan

kuolee ihmisten välisiin konflikteihin. Haas-

tappaa vahingossa esimerkiksi tuottavuu-

teensa on siinä, miten tulosvastuu, kilpailu ja

den, yhtenäisyyden ja kontrollin nimissä.

luova vapaus sovitetaan yhteen.

– Ihmisille pitäisi antaa kykyihinsä nähden

– Aidot luovat prosessit vaativat aikaa, ide-

sopivia haasteita, ei liikaa eikä liian vähän.

oiden kokeilua ja kypsyttelyä, joskus päiviä,

Tämä edellyttää, että johtajat tuntevat alai-

joskus vuosia. On myös hyväksyttävä se, että

sensa todella hyvin. Se on vaivalloista. Sii-

kukaan ei voi taata luovan ponnistelun loppu-

näkö syy, miksi luovuus jää niin usein piiloon,

tuloksen laatua – on siis voitava myös erehtyä

kysyy Uusikylä.

ja mennä pieleen.

Ideat ottavat yhteen

Ihminen tarvitsee luovuuttaan.

Luovassa ympäristössä on tarpeeksi vapaut-

vottavasti työpäivän jälkeen on jokin paikka,

ta ja tarpeeksi vaikeita tehtäviä, joiden vuoksi

jossa niin voi tehdä.

| AGORA 4/2013

– Jos työssä ei voi toteuttaa luovuutta, toi-

TÄYDENNYSKOULUTUKSET SAMK panostaa työelämän osaamis- ja koulutustarpeiden kartoittamiseen ja tarjoaa tähän pohjautuen alueen ammattilaisten tarvitsemaa koulutusta: ›› lyhyitä täsmäkoulutuksia, pitkiä ammatillista osaamista syventäviä opintoja ›› työ- ja elinkeinohallinnon sekä työnantajien kanssa yhteishankintakoulutuksia: kehitetään osaamista, turvataan työvoiman saatavuutta sekä edistetään työnantajien toimintaedellytyksiä ja työpaikkojen säilymistä. Lisätietoja: Myyntipäällikkö Pia Lamminen, p. 044 710 3128 www.samk.fi/koulutuspalvelut