Page 1

Arts In Motion: Promoting Gender Equality


PANUNUMPA ANG ARTS IN MOTION: PROMOTING GENDER EQUALITY ay isang organisasyong naglalayong linangin ang natatagong talento ng mga estudyante sa larangan ng sining at panitikan. ako, bilang isang opisyal/miyembro ng AIM-Artes ay nangangakong patatatagin at pauunlarin ang pagkakaroon ng pantay na pagtingin sa pagitan ng magkaibang kasarian. pananatilihin kong matibay at matatag ang pagkakaisa ng bawat kasapi upang maipamalas ang sariling hinaing ng walang pag-aalinlangan.


PARAAN NG PAGIGING KASAPI 1. May tiwala sa sarili at may sariling pagkukusa. 2. Handang makinig at sumunod sa anumang mga suhestiyon ng kasapi para sa higit na ikabubuti ng organisasyon at 3. Anumang kasarian ay maaaring makilahok basta interesado sa larangan ng sining at panitikan.


AIM - Artes LAYON NG ORGANISASYON: - Isang samahang naglalayon na linangin ang interes ng mga estudyante sa pamamagitan ng sining. - Upang ipakilala ang isang samahan na walang kinikilalang kasarian - Upang maipamalas ang pagkamalikhain at natatagong angking galing ng mga estudyante sa larangan ng sining at panitikan na magbibigay karangalan sa paaralan.


MISSION: Isang kolehiyong hindi lamang instutusyong pangakademya datapwat isang kolehiyong lumilinang sa pagkakapantay-pantay ng bawat mag-aaral sa paraang pang sining at pampanitikan.

VISION: Magkaroon ng mahuhusay at disiplinadong miyembro na may kakayahang makipagsabayan sa sining at panitikan.

Stfl  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you