Page 1

ประวัติBlogger บล็อก (Blog) คือ คำว่ำ “Weblog” ถูกใช้งำนเป็นครั้งแรกโดย Jorn Barger ในเดือน ธันวำคม ปี 1997 ต่อมำมีฝรัง่ ทีช่ อบเรียกสัน้ ๆ ชือ่ นำย Peter Merholz จับมำเรียกย่อเหลือแต่ “Blog” แทนใน เดือนเมษำยน ปีค.ศ.1999 และจนมำถึงวันที่ 13 มีนำคม ค.ศ.2003 ทำง Oxford English Dictionary จึงได้บรรจุคำว่ำ blog ในพจนำนุกรม แสดงว่ำได้รับกำรยอมรับอย่ำงเป็น ทำงกำร บล็อก (Blog) ขึ้นแท่นศัพท์ยอดฮิต อันดับหนึ่ง ซึ่งถูกเสำะแสวงหำ ควำมหมำย ทำงพจนำนุกรม ออนไลน์ มำกที่สุด ประจำปี 2004 สำนักข่ำวเอพีรำยงำนว่ำ เว็บไซต์ ดิกชั่นนำรีหรือ พจนำนุกรมออนไลน์ “เมอร์เรียม-เว็บสเตอร์” ได้ประกำศ รำยชื่อ คำศัพท์ซึ่งถูกคลิก เข้ำไปค้นหำ ควำมหมำยผ่ำน ระบบออนไลน์มำกที่สุด 10 อันดับแรกประจำปีนี้ ซึ่งอันดับหนึ่งตกเป็นของคำว่ำ “บล็อก” (blog) ซึ่งเป็นคำย่อของ “เว็บ บล็อก” (web log) โดยนำยอำเธอร์ บิคเนล โฆษกสำนักพิมพ์พจนำนุกรมฉบับ เมอร์เรียม-เว็บสเตอร์ กล่ำวว่ำ สำนักพิมพ์ได้ เตรียมที่จะนำคำว่ำ “บล็อก” บรรจุลงในพจนำนุกรมฉบับล่ำสุดทั้งที่เป็นเล่มและ ฉบับออนไลน์แล้ว แต่จำกควำมต้องกำรของผู้ใช้ที่หลั่งไหลเข้ำมำ ทำให้เมอร์เรียม-เว็บสเตอร์ตัดสินใจบรรจุคำว่ำ “บล็อก” ลง ในเว็บไซต์ในสังกัดบำงแห่งไปก่อน โดยให้คำจำกัดควำมไว้ว่ำ “เว็บไซต์ที่บรรจุ เรื่องรำวเกีย่ วกับบันทึก ส่วนตัวประจำวัน ซึ่งสะท้อนถึงมุมมอง ควำมคิดเห็นของบุคคล โดยอำจรวมลิงค์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ตำมควำมประสงค์ของเจ้ำของเว็บบล็อกเองด้วย” โดยทัว่ ไป คำศัพท์ที่ถูกบรรจุลงในพจนำนุกรมนัน้ จะต้อง ผ่ำนกำรใช้งำน อย่ำงแพร่หลำย มำไม่น้อยกว่ำ 20 ปี ซึ่งหมำยควำมว่ำคำคำนั้นจะต้องถูกนำมำใช้ โดยทั่วไปในระยะเวลำหนึ่ง อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบันคำศัพท์ ทำงเทคโนโลยีรวมไปถึงโรคภัยไข้เจ็บใหม่ๆ อย่ำงเช่น โรคเอดส์ โรคไข้หวัดซำร์ส ถูกบรรจุลงในพจนำนุกรมภำยในระยะเวลำอันสั้น คำว่ำ “บล็อก” เริ่มใช้เป็นครัง้ แรกๆผ่ำนทำงหน้ำหนังสือพิมพ์และนิตยสำรเมื่อปี 2542 แต่ผู้รวบรวม พจนำนุกรมตัง้ ข้อสังเกตว่ำกำรรณรงค์หำเสียงเลือกตั้งประธำนำธิบดีสหรัฐฯ และกำรประชุมใหญ่ของ พรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันเพื่อรับรองชื่อ ผู้สมัครเข้ำชิงตำแหน่งประธำนำธิบดีที่ผ่ำนมำ ทำให้ ประชำชนชำวสหรัฐฯ ผู้ติดตำมข่ำวสำรส่วนใหญ่สนใจ และต้องกำรทรำบควำมหมำยที่แท้จริงของคำ ดังกล่ำว โดยเฉพำะเมื่อคำศัพท์เหล่ำนั้นปรำกฏเป็นข่ำวพำดหัวตำมหน้ำหนังสือพิมพ์ทั่วไป นอกเหนือจำกคำว่ำ “บล็อก” แล้ว คำศัพท์ที่ติดอันดับถูกเข้ำไปค้นหำควำมหมำยสูงสุด 10 อันดับแรก ประจำปีนี้ได้แก่ “อินคัมเบนท์” (incumbent) ซึ่งหมำยถึงผู้อยู่ในตำแหน่ง, “อิเล็กทอรัล” (electoral) หรือ คณะผู้เลือกตั้ง


ขณะที่บำงคำเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับสงครำมในอิรัก เช่น “สตอร์มส” (stroms) ซึ่งมีควำมหมำยว่ ำกำร โจมตีอย่ำงรุนแรง, “อิน-เซอร์เจ้นท์” (insurgent) หรือกองกำลังฝ่ำยต่อต้ำนกำรปกครอง อิรัก, “เฮอร์ริเคน” (hurri- cane) ซึ่งหมำย ถึงผลกระทบอย่ำงรุนแรง, “เพโลตัน” (peloton) ที่แปลว่ำกองทหำรขนำดเล็ก และซิคำด้ำ (cicada) ซึ่งควำมหมำยตำมรูปศัพท์ แปลว่ำจักจั่น

blogger คืออะไร

Blogger เป็นอีกหนึ่งบริกำรของ Google ที่จะช่วยให้คณ ุ มีพื้นที่สำหรับเขียนเรื่องรำวต่ำง ๆ ที่คุณต้องกำรใน ลักษณะของ Webblog บริกำรเหล่ำนี้คุณสำมำรถใช้งำนได้ฟรี โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย สำหรับคนที่อยำกมี เว็บไซต์ส่วนตัว แต่ไม่อยำกมีค่ำใช้จ่ำย blogger สำมำรถช่วยคุณได้ หำกคุณต้องกำรใช้ blogger เพียงแค่ สมัคร Gmail ก็สำมำรถสร้ำง blog ได้อย่ำงมำกมำย นอกจำกนี้กำรสร้ำง blog ด้วย blogger นั้นเชื่อมโยง พื้นที่เก็บรูปภำพเข้ำกับ picasa ซึ่งเป็นบริกำรด้ำนภำพถ่ำย ทำให้คุณมีพื้นที่เขียน blog และพื้นที่เก็บรูปภำพ ที่สัมพันธ์กัน

Webblog กับ Website ต่างกันอย่างไร 1. Website ต้องมี Domain Name และ Hosting เป็นของตนเอง และเสียค่ำใช้จ่ำย ส่วน Webblog นั้น เรำสำมำรถสมัครใช้บริกำรได้ฟรี แต่เรำต้องใช้ Domain ของผู้ให้บริกำร Webblog นั้น ๆ อยู่ในชื่อ domain ของเรำด้วย เช่น http://ninetechno.blogspot.com เป็นต้น 2. Website คุณสำมำรถสร้ำงรูปแบบของเว็บไซต์ได้เองมีควำมยืดหยุ่น ส่วน Webblog นั้นมี Template ให้เลือก โดยกำรเขียน blog ก็จะมีโครงสร้ำงที่ตำยตัวไม่สำมำรถปรับเปลี่ยนได้มำกนัก 3. Website หำกคุณต้องกำรเขียนเองต้องเรียนรู้ภำษำคอมพิวเตอร์หลำยภำษำอยู่พอสมควร แต่ Webblog คุณเพียงแค่เรียนรู้กำรใช้งำนเล็กน้อยคุณก็สำมำรถใช้งำนได้

Webblog ทาอะไรได้บ้าง 1. ทำเป็นเว็บไซต์ส่วนตัว


2. ไม่ค่อยเกิดปัญหำเรื่องเว็บล่ม 3. เขียนเรื่องรำวต่ำง ๆ และแบ่งปันให้กับผู้อื่น 4. หำรำยได้กับ google เช่น กำรเขียนบทควำม และนำโฆษณำของ google มำติดลง webblog ของ ตนเอง 5. ทำธุรกิจที่เรียกว่ำ E-commerce ก็พอจะใช้ได้อยู่บ้ำงครับ รำยละเอียดคร่ำว ๆ พอเข้ำใจเกี่ยวกับ Blogger กันแล้ว บทควำมต่อ ๆ ไปเรำจะมำดูวิธีกำรใช้งำนกัน ครับ

ประโยชน์ของบล็อก บล็อกเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงได้เป็นอย่างดี ถึงแม้จะดูไม่เป็นทางการ แต่ก็เป็นพื้นที่ ที่เราสามารถ่ายทอด ความสามารถ ความสนใจออกมาได้อย่างอิสระ ซึ่งเราสามารถใช้ประโยชน์จากเจ้าบล็อกแห่งนี้ได้มากมาย เช่น เขียนบล็อกเล่าสิ่งที่สนใจ เช่น สนใจเรื่องกีฬา ก็มาบอกเรากันหน่อยว่าเล่นกีฬาแล้วเป็นอย่างไร หรือ สนใจ เรื่องการออกแบบ เราได้อ่านหนังสือ หาข้อมูลอะไร เรียนรู้และลองทาอะไรมาบ้าง แถมยังเอาผลอ่านตัวเอง มาอวดเพื่อนๆ ใน Learners ก็ได้คะ ตัวอย่างเช่น น้อง วงศกฤต เกรียงวรกุล เขียนบันทึกเกี่ยวกับการออกแบบไว้ที่บล็อก Designs เขียนบล็อกนาเสนอการเรียนรู้ของตัวเอง เช่น เกี่ยวกับวิชาที่เราลงทะเบียนเรียน เราก็สามารถเล่าถึงการ เรียนของเรา โปรเจคหรืองานที่อาจารย์ให้ทา เจออะไรที่น่าสนใจ และได้เรียนรู้อะไรบ้าง เป็นต้น ตัวอย่างเช่น น้อง นาย จักรกฤษณ์ เหมวรรโณ เขียนเล่าถึงประสบการณ์การทาโปรเจคที่บล็อก project-H เขียนบล็อกเล่าประสบการณ์ต่างๆ เช่น ได้ไปฝึกงาน ก็เล่าถึงประสบการณ์ที่ได้ทางานในบริษัทต่างๆ หรือเอา


ประสบการณ์การทางานกลุม่ กับเพื่อนๆ มาบอกเล่ากันก็ได้คะ ตัวอย่างเช่น น้อง * * S.C.Kimberly * * เขียนเล่าประสบการณ์การฝึกงานไว้ที่บล็อก What an Experience!! นาเสนอผลงานของตัวเอง เช่น ในวิชาเรียนต่างๆ อาจารย์ก็จะมอบหมายงานให้ทา ทัง้ รายกลุ่ม รายคน เราก็ นาผลงานของเรา มานาเสนอใน Learner ได้เช่นกัน หากมีไฟล์ข้อมูล หรือไฟล์ภาพ ก็นามาใส่ในไฟล์อัลบั้ม ได้เลยคะ ที่เขียนไปข้างบนนั้น เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ นะค่ะ ใครมีตัวอย่างนอกจากนี้ มา comment ไว้ได้เลย เพื่อนๆ จะได้เข้าไปดูเป็นตัวอย่างกันง่ายๆ นะคะ

บล็อกเกอร์  

บล็อกเกอร์มีประโยชน์มากมาย

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you