Page 1

ข้า วโพดอ่อ น ชื่อ วิท ยาศาสตร์ วงศ์

ZINGIBERACEAE

ชื่อ สามัญ ชื่อ ท้อ งถิ่น

Zea mays Linn.

Baby Corn.

ข่า หยวก ข่า หลวง (ภาคเหนือ ) , กฏุก กโรหิน ี (ภาคกลาง)


ลัก ษณะ : ข้า วโพดเป็น พืช พวกหญ้า มีล ำา ต้น แข็ง แรง และตั้ง ตรง คล้า ยต้น อ้อ ย ความสูง ของลำา ต้น แตกต่า งกัน ไปตาม สายพัน ธุ์ อาจมีค วามสูง ตั้ง แต่ 30 เซนติเ มตร ไปจนถึง 6 เมตร ลำา ต้น เป็น ปล้อ งๆ อาจมีต ั้ง แต่ 8-20 ปล้อ ง ใบ ยาวเรีย วเกาะติด กับ ต้น ฝัก ข้า วโพดจะเกิด ตรงข้อ อยู่ ตรงส่ว นกลางของลำา ต้น โดยมีเ ปลือ กเป็น กลีบ บางๆ สี เขีย ว มีห ลายชั้น ห่อ หุ้ม อยู่เ ปลือ กชั้น นอกมีส ีเ ขีย วแก่ กว่า ชั้น ใน ปลายฝัก มีเ ส้น เล็ก ๆ สีเ ขีย วอ่อ นใสบาง เหมือ นเส้น ผม เรีย กว่า ไหมข้า วโพด หรือ ฝอย ข้า วโพด ข้า วโพดต้น หนึ่ง อาจมีห ลายฝัก ก็ไ ด้ และ เมล็ด ข้า วโพดที่เ รารับ ประทานมีห ลายสี เช่น สีน วล สี เหลือ ง สีม ่ว ง ขึ้น อยู่ก ับ สายพัน ธุ์ โดยจะเกาะติด อยู่ต รง ส่ว นที่เ ป็น แกนกลางเรีย กว่า ซัก ข้า วโพด


ประโยชน์ : โดยจะประกอบด้ว ย คาร์โ บไฮเดรต เบต้า แคโรทีน วิต ามิน ซี แคลเซีย ม เส้น ใยอาหาร ฟอสฟอรัส เป็น สารประกอบกับ แคลเซีย มในการสร้า งกระดูก และฟัน ช่ว ยให้ก ารหลั่ง นำ้า นมเป็น ไปตามปกติ ช่ว ยสร้า ง เนื้อ เยื่อ กล้า มเนื้อ รวมกับ ธาตุอ ื่น รัก ษาสมดุล ความ เป็น กรด-ด่า งในร่า งกาย ถ้า กิน ข้า วโพดอ่อ นเป็น ประจำา จะช่ว ยลดคลอเรสเตอรอลในเลือ ด ป้อ งกัน เส้น เลือ ดแข็ง ตัว ช่ว ยย่อ ยอาหาร ลดอาการบวมนำ้า รัก ษาโรคไตอัก เสบเรื้อ รัง โรคเบาหวาน ความดัน โลหิต สูง ปัส สาวะอัก เสบเรื้อ รัง และจมูก อัก เสบเรื้อ รัง ช่ว ยบำา รุง หัว ใจ ทำา ให้เ จริญ อาหาร กระตุ้น ให้ กระเพาะและลำา ไส้ท ำา งานได้ด ีอ ีก ด้ว ย นอกจากประโยชน์ใ นรูป ของอาหารแล้ว ข้า วโพดยัง มี ประโยชน์ใ นอุต สาหกรรมเครื่อ งอุป โภคหลายชนิด


เช่น ทำา สบู่, นำ้า มัน ใส่ผ ม, นำ้า หอม, กระดาษ, ผ้า ตลอด จนฝัก , ใบ, ลำา ต้น ยัง นำา มาใช้ท ำา ผลิต ภัณ ฑ์อ ีก หลาย อย่า ง อาทิ ปุ๋ย , วัต ถุฉ นวนไฟฟ้า ซัง ข้า วโพดแห้ง ยัง ใช้เ ป็น เชื้อ เพลิง ในการหุง ต้ม ได้ข ้า วโพดมีส รรพคุณ ทางยา อาทิ ช่ว ยบำา รุง ร่า งกาย , หัว ใจ, ปอด, ขับ ปัส สาวะ และนำา มาพอกรัก ษาแผล คุณ ค่า ทางอาหาร : ข้า วโพดอ่อ น 100 กรัม ให้พ ลัง งาน 33 กิโ ลแคลอรี ประกอบด้ว ย นำ้า 91.8 กรัม โปรตีน 2.3 กรัม ไขมัน 0.3 กรัม คาร์โ บไฮเดรต 5.3 กรัม แคลเซีย ม 4 มิล ลิก รัม ฟอสฟอรัส 25 มิล ลิก รัม เหล็ก 0.5 มิล ลิก รัม เบต้า -แคโร ทีน 12 ไมโครกรัม ไทอะมิน 0.13 มิล ลิก รัม ไนอะซิน 0.4 มิล ลิก รัม วิต ามิน ซี 23 มิล ลิก รัม "ข้า วโพด"มีค ุณ ค่า ทางอาหารมากมาย ประกอบไป


ด้ว ยสารอาหาร ดัง นี้ - คาร์โ บไฮเดรต "ข้า วโพด"มีค าร์โ บไฮเดรตประมาณ ร้อ ยละ 72 ข้า วโพดหนัก 1 กรัม ให้พ ลัง งาน 4 แคลอรี่ - ไขมัน เมล็ด ข้า วโพดมีไ ขมัน อยู่ร ้อ ยละ 4 มีฤ ทธิ์ช ่ว ย ควบคุม คอเลสเตอรอล ช่ว ยลดความดัน โลหิต สูง - โปรตีน โปรตีน ในข้า วโพดเป็น โปรตีน ที่ไ ม่ส มบูร ณ์ เพราะจากกรดอะมิโ นที่จ ำา เป็น ต่อ ร่า งกายคือ ไลซีน และทริบ โตฟาน ควรรับ ประทานข้า วโพดร่ว มกับ ถั่ว เมล็ด ต่า งๆ - วิต ามิน อุด มด้ว ยวิต ามิน บี 1 และวิต ามิน บี 2 รวมไป ถึง เกลือ แร่ด ้ว ย

ข้าวโพดอ่อน  
ข้าวโพดอ่อน  
Advertisement