Page 1

แฟ้ มสะสมผลงาน

PORT FOLIO คณะศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ

FOLIO

-SASITHORN PHASEEDA-SATRI SI SURIYOTHAIนางสาวศศิ ธร ผาสีดา โรงเรียนสตรีศรีสรุ โิ ยทัย


คำนำ แ

PREFACE

แฟ้ มสะสมผลงำน (portfolio) นี้ ข้ำพเจ้ำจัดทำขึน้ เพื่อเป็นตัวแทนนำเสนอ เอกสำรข้อมู ลเกี่ยวกับ ประวัติส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ ทักษะ และ ควำมสนใจ พิเศษรวมทัง้ เกียรติบัตร ตลอดจนพัฒนำกำรทำงด้ำนต่ำง ๆ ของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำหวังว่ำแฟ้ มสะสมผลงำนฉบับนีจ้ ะทำให้ทุกท่ำนที่อ่ำนได้เห็นคุณค่ำ และควำมโดยรวมของข้ำพเจ้ำ ขอขอบคุณคุณครูซ่ึงเป็นผู ้ที่ให้คำแนะนำ ในกำรรำบรงมเอกสำร หลักฐำน และข้อมู ลต่ำง ๆ ในกำรจัดทำแฟ้ มสะสมสผลงำน (Portfolio) ฉบับนีใ้ ห้สำเร็จลุล่วง ด้วยดีและขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ที่ได้กรุ ณ่ให้ควำมช่ วยเหลือในกำร จัดเตรียมเอกสำรและข้อแนะนำหลำยประกำรจนทำให้แฟ้ มสะสมผลงำนฉบับนีม้ ี ควำมสมบู รณ์มำกยิ่งขึน้

ผู จ้ ดั ทำ นำงสำว ศศิธร ผำสีดำ


TABLE OF CONTENT

CONTENT

สารบัญ

01

Profile

02

Educational

03

Activities

04

Certificate


PART ONE

ส่วนที่หนึ่ง PROFILE ประวัตสิ ่วนตัว


PROFILE

นางสาวศศิธร ผาสีดา ชื่อเล่น กิฟ ๊ ข้อมู ลทัว่ ไป เกิดวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2544 เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุ ทธ

ที่อยู ่ 205/536 ซอยสาธุ ประดิษฐ์ 34 แยก 6 แขวง บางโพงพาง เขต ยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120 การศึ กษา

แผนการเรียนศิลป์ ภาษาฝรัง่ เศส จบการศึกษาระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย -ครอบครัว-

บิดา

นาย เกศักดิ์ ผาสีดา อายุ 44 ปี อาชีพ รับจ้าง

มารดา นาง อุ ดร ผาสีดา อายุ 43 ปี อาชีพ รับจ้าง Tel.

064-512-1222

E-mail Gift_sasithorn@hotmail.com

“What is not started today is never finish tomorrow”


PART TWO

ส่วนที่สอง EDUCATIONAL ประวัติการศึกษา


ประวัตกิ ารศึ กษา

EDUCATION

SASITHORN PHASEEDA

โรงเรียนสารสาสน์พฒ ั นา ระดับอนุบาลปี ที่ 1-3

โรงเรียนสารสาสน์พฒ ั นา ระดับประถมศึ กษาปี ที่ 1-6

โรงเรียนสตรีศรีสรุ โิ ยทัย ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 แผนการเรียน MINI ENGLISH PROGRAM โรงเรียนสตรีศรีสรุ โิ ยทัย ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 แผนการเรียนภาษาฝรัง่ เศส


PART THREE

ส่วนที่สาม ACTIVITIES กิจกรรม


ACTIVITIE กิจกรรมที่เข้าร่วม S เดินขบวนพาเหรด กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี การศึกษาั2561

สตาฟสแตนกิจกรรมวันกีฬาสี Suriyothai game ปี การศึกษาั2561

ร่วมถือกล่องรบบริจาค ค่ายศิลปวฒนธรรมอีสาน ร่วมกบพี่ ๆัUTK ปี การศึกษาั2561


ACTIVITIE กิจกรรมที่เข้าร่วม S ตัวแทนถือพานไหว้ครูกิจกรรมวันไหว้ครู ปี การศึกษา 2561

ตัวแทนถือพานไหว้ครูกิจกรรมวันไหว้ครู ปี การศึกษา 2562

ตัวแทนลูกวันเฉลิมพระชนพรรษาพระพันปี หลวง ปี การศึกษา 2562


ACTIVITIE กิจกรรมที่เข้าร่วม S ตัวแทนเข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมฝรัง่ เศส Vers l’univers ปี การศึกษา 2562

ร่วมกิจกรรมกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม และโครงการจิตอาสา ปี การศึกษา 2562

ร่วมกิจกรรมจัดบอร์ดนิทรรศการหัวข้อ Horizon 4.0 pour le français en Thaïlande

ปี การศึกษา 2562


PART FOUR

ส่วนที่ส่ี CERTIFICATE ประกาศนียบัตร


CERTIFICATE เกียรติบตั ร S

ได้เกียรติบัตร”เด็กดีศรีสุริโยทัย” ด้านสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนปี การศึกษา 2562

ได้เกียรติบัตรเการสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรัง่ เศส “Delf A1” ปี การศึกษา 2562


CERTIFICATE เกียรติบตั ร S

ได้เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรม ฝรัง่ เศส “Vers l’ univers” ปี การศึกษา 2562

ได้เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม และโครงการจิตอาสา ปี การศึกษา 2562


“What is not started today is never finish tomorrow” “ไม่เริ่มต้นในวันนี้

จะไม่มีทางสาเร็จในวันพรุ ่งนี”้

-THANK YOU-

Profile for Sasithorn 601-22

22  

22  

Advertisement