Page 1

รายงาน การออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ OTOP วัตถุปรุงรสตรา ยอดรส

เสนอ อาจารย์ ประชิด ทิณบุตร

จัดทาโดย นางสาว ศศิธิดา สุภาเจริญ รหัสประจาตัว 5311317126 กลุ่ม 102 รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา วิชาการออกแบบกราฟิกสาหรับบรรจุภัณฑ์


คานา รายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา การออกแบบกราฟฟิคสาหรับบรรจุ ภัณฑ์ ชั้นอุดมศึกษาปีที่ 3 มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม เป็นรายงาน ที่ว่าด้วยเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ภายใต้โครงการ OTOP (หนึ่ง ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์) มีทั้งประวัติความเป็นมาของ OTOP และ ผลิตภัณฑ์ตรายอดรส และการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผู้จัดทา หากผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

จัดทาโดย นางสาว ศศิธิดา สุภาเจริญ


1 Research: สืบค้น ประวัติความเป็นมา ของ OTOP (หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์) ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน[AEC]ที่จะมีผลกระทบต่อการดาเนิน ธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยง ที่อาจจะเป็นภัยคุกคามต่อธุรกิจ หรือ แสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่ท้าทายความสาเร็จ สาหรับผู้ผลิตสินค้าหนึ่ง ตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นสินค้าเชิงวัฒนธรรม ไม่อาจเลี่ยง ผลกระทบที่จากการเปิดเสรีดังกล่าวได้ เนื่องจากการแข่งขันทางธุรกิจ ที่รุนแรงในปัจจุบันประเทศต่างๆล้วนหันมาให้ความสาคัญกับการเพื่ม ศักยภาพของชุมชน และใช้จุดแข็งของชุมชนทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา เพื่อเชื่อมโยงสู่ภาคการผลิตและบริการ

ประวัติความเป็นมา ผลิตภัณฑ์ตรายอดรส


กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ ตรา ยอดรส จัดตั้งขึ้นเมื่อ มกราคม ปี 2548 เพื่อดาเนินงานตามนโยบาย OTOP หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จาหน่าย ผงปรุงแต่งอาหาร เป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป โดยใช้ วัตถุดิบคุณภาพดี และได้รับมาตราฐานของ GMP ระดับสากล เพื่อให้ ผู้บริโภคมั่นใจความสะอาด ปลอดภัยของตัวผลิตภัณฑ์

- ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์

ชื่อกลุ่มผู้ประกอบการ : กลุ่มอาชีพปรุงแต่งอาหารตรา ยอดรส สินค้าในเครือ : วัตถุปรุงแต่งอาหารตรา ยอดรส รูปแบบด้านธุรกิจ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชื่อผู้ประกอบการ : คุณสุดใจ สีคต การติดต่อประสานงาน : ติดต่อคุณสุดใจ สีคต โทรศัพท์ 081-459-7335, แฟกซ์ 034-520-120 สถานที่ตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ : เลขที่ 15 หมู่ 4 ตาบล แก่งเสี้ยน อาเภอเมือง จังหวัด กาญจนบุรี ก่อตั้งกิจการ : ปี พ.ศ 2548


ข้อมูลด้านวัตถุดิบและส่วนประกอบ - เกลือ 47% - น้าตาล 35% - กระเทียม 8% - เห็ดหอม 5% ไม่มีปัญหาด้านการผลิตเท่าใดนัก

ข้อมูลด้านการตลาด กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก คือ แม่บ้าน และ ร้านอาหารทั่วไป

ราคาที่จัดจาหน่าย มีตั้งแต่ 20 บาท (ซองเล็ก) , 55 บาท (ซองกลาง) 75 บาท (ซองใหญ่) , 85 บาท (ซองใหญ่ที่สุด)

ช่องทางการจัดจาหน่าย ผลิตขายในบริเวณเขตอาเภอเมืองกาญจนบุรี และรับผลิตตามออเดอร์ ของลูกค้า ขนส่งทางไปรษณ์ย์


ปัญหาด้านการตลาด 1. ลูกค้ายังคงยึดติดและจดจาตัวบรรจุภัณฑ์ดั่งเดิมอยู่ 2. ภาพประกอบยังไม่ทันสมัยเท่าใดนัก

การบริหาร ด้านการจัดการองค์กร 1. ไม่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในองค์กรมากนัก 2. ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ จุดแข็ง 1. ตัวบรรจุภัณฑ์ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคได้เป็นเวลานาน 2. กลุ่มผู้ประกอบการมีความชานาญในการผลิตสินค้า

จุดอ่อน 1. ไม่มีต้นทุนด้านการผลิตเท่าใดนัก 2. คู่แข่งมีจานวนมาก และมีกาลังการผลิตที่มากกว่า


โอกาส ยังคงมีโอกาสในการส่งเสริมการขายได้มากกว่านี้ ถ้าได้กลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่พอรู้ด้านการตลาด อาจจะทาให้สินค้าเป็นที่รู้จักมากกว่าในจังหวัด กาญจนบุรี

อุปสรรค 1. ขาดกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆมาช่วย 2. ไม่มีต้นทุนกาลังทรัพย์ในการผลิตหรือจ้างบุคลากรเท่าใดนัก

ความต้องการของตัวผลิตภัณฑ์ในตลาด 1. วัตถุปรุงแต่งอาหาร รส หมู 2. วัตถุปรุงแต่งอาหาร รส เห็ดหอม 3. วัตถุปรุงแต่งอาหาร รส ไก่

เนื้อหาตัวบรรจุภัณฑ์ที่ต้องแก้ไข 1. รสไก่ยังไม่ได้รับหมายเลข อย. 2. แก้ส่วนประกอบของรสเห็ดหอม 15% 3. แก้ส่วนประกอบของรสหมู 7% 4. แก้ส่วนประกอบของรสไก่ 15 %


ปัจจุบัน กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ผลิตผงปรุงแต่งอาหารตรายอดรส จานวน 6 รส 1. รสหมู 2. รสไก่ 3. รสเนื้อ 4. รสเห็ดหอม 5. รสสาหร่าย 6. รสต้มยา ทางกลุ่มยังคงพัฒนาตัวสินค้าไปเรื่อยๆ ตามความเหมาะสม และ เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ให้เข้ามาใช้ผลิตภัณฑ์ของยอดรส การ ผู้ผลิตมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากได้รับความไว้วางใจใน ตัวผู้บริโภค ลูกค้าจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามกระแสตอบรับที่ดีของตัว ผลิตภัณฑ์ จุดเด่นของตัวผลิตภัณฑ์ ลักษณะพิเศษของตัวผลิตภัณฑ์จะมีความหอมจากสมุนไพร เมื่อ นามาปรุงแต่งอาหารจะได้รับความหอมของสมุนไพรและรสชาติที่ กลมกล่อม มาตรฐานและรางวัลต่างๆที่ได้รับ

1. ได้รับมาตรฐานโรงงาน GMP ระดับสากล 2. ได้รับ อย.


การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ดว ้ ยการมอง ชื่อผลิตภัณฑ์ วัตถุปรุงแต่งอาหา ร ตรายอดรส

ภาพโครงสร้าง และส่วนประกอบทางกราฟฟิคของผลิตภัณฑ์สินค้า ตรา ยอดรส วัตถุปรุงแต่งอาหาร (ด้านหน้า) ที่มา : ศศิธิดา สุภาเจริญ

ผลการวิเคราะห์ ก.โครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ปัจจุบัน หมายเลข 1 1.1 ประเภทของผลิตภัณฑ์สินค้า 1.2 ชื่อผลิตภัณฑ์ 1.3 สัญลักษณ์ประกอบ รูปหัวใจสีทองติดปีก 1.4 ภาพอาหาร


1.5 ซองบรรจุภัณฑ์ 1.5.1 บรรจุภัณฑ์ที่ใช้เป็นลักษณะของ พลาสติกเคลือบอลูมิเนียม หรือ โพลีเอธิลีน (Polyethylene) 1.5.2 รูปแบบถุงจัดทาเป็น รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 1.5.3 ขนาด ความกว้าง 13 cm. ความยาว 18 cm. ความหนา 1.5 cm. 1.5.4 ราคา 20 บาท

ภาพโครงสร้าง และส่วนประกอบทางกราฟฟิคของผลิตภัณฑ์สินค้า ตรา ยอดรส วัตถุปรุงรสอาหาร (ด้านหลัง) ที่มา : ศศิธิดา สุภาเจริญ


ผลการวิเคราะห์ หมายเลข 2 2.1 Graphic 2.2 ข้อความบรรยายข้อมูลของสินค้า 2.3 ส่วนประกอบในการผลิตสินค้า 2.4 ส่วนประกอบในการผลิตสินค้าเป็นภาษาอังกฤษ 2.5 ที่อยู่ของผู้ผลิต โดย กลุ่มอาชีพ “เครืองปรุงแต่งรสอาหาร ตรา ยอดรส” เลขที่ 15 หมู่ที่ 4 ต. แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจณบุรี 71000 โทร 05-17817674,01-4597335 2.6 ภาพประกอบการใช้สินค้า 2.7 วิธีการใช้สินค้า 2.8 วิธีการใช้สินค้าเป็นภาษาอังกฤษ 2.9 วิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 2.10 องค์ประกอบที่สนับสนุนผลิตภัณ์ภาพโครงสร้าง และส่วนประกอบ ทางกราฟฟิคของผลิตภัณฑ์สินค้า


2 Resume : สมมติฐาน ข้อเสียจากบรรจุภัณฑ์เดิม 1. ด้านกราฟฟิคดีไซน์ยังไม่ค่อยทันสมัยนัก 2. ไม่สามารถปิดได้จากตัวบรรจุภัณฑ์

1. การออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบใหม่

ที่มา : ศศิธิดา สุภาเจริญ

นี้คือแบบแรกที่ออกแบบ


แบบทีส ่ องที่ออกแบบ

กล่องสาหรับใส่ซองยอดรส เหมาะสาหรับผู้บริโภคที่ต้องการซื้อหลาย ซอง


สรุปผลการทางาน การทางานครั้งนี้มีอุปสรรคค่อนข้างมาก ในหลายๆด้าน ทั้งเรื่องการ ออกแบบ การใช้โปรแกรมต่างๆสาหรับออกแบบ แต่ได้รับคาแนะนาจาก หลายด้านทั้งอาจารย์ประชิด ทิณบุตร ผู้ฝึกสอน ที่คอยบอกหลักการ ออกแบบต่างๆ และเพื่อนผู้เรียนที่คอยถามไถ่และช่วยเหลือ ขอขอบคุณทุกคนที่ทาให้รายงานชิ้นนี้ผ่านไปได้ด้วยดี

สิ่งที่ได้พัฒนา 1. ออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ นั้นคือ กล่องสาหรับใส่ตัวซอง ซึ่ง สามารถบรรจุได้ราว 2-3 ซองในกล่องเดียว เพื่อความสวยงาม และสะดวกของผู้บริโภค ถ้าเกิดต้องการซื้อใช้หลายๆซอง 2. ภาพประกอบใหม่ 3. สีสันของตัวบรรจุภัณฑ์ใหม่ ทาให้ดูทันสมัยและสีสันสดใสมากขึ้น เผื่อดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้น

FINAL PROJECT  
FINAL PROJECT  

ส่งงานFINAL ยอดรส . ศศิธิดา