Page 1

สื่อออนไลน์ ความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์ Social Network คืSocial Network คือ สังคมออนไลน์ที่จะช่วยให้คุณหาเพื่อนบนโลกอินเตอร์เน็ตได้ง่ายๆ เรา สามารถที่จะสร้างพื้นที่ส่วนตัวขึ้นมา เพื่อแนะนาตัวเองได้ เช่น -Face BoSocial Network คือ สังคมออนไลน์ที่ จะช่วยให้คุณหาเพื่อนบนโลกอินเตอร์เน็ตได้ง่ายๆ เราสามารถที่จะสร้างพื้นที่ส่วนตัวขึ้นมา เพื่อแนะนาตัวเองได้ เช่น -Face Book Hi5 Friendster My Space Orkut Bebo Tagged เว็บ SNS (Social Network Site) เหล่านี้ล้วน แล้วแต่เป็นเว็บที่สร้างขึ้นมาเพื่อการตอบสนองความต้องการในการติดต่อธุรกิจหรือหาเพื่อนบนโลกไซเบอร์ ทั้งสิ้น ok Hi5 Friendster My Space Orkut Bebo Tagged เว็บ SNS ความเสี่ยงที่พบมากก็คือความก้าวร้าวในสังคม ผลการวิจัยแสดงว่าเยาวชนทีป่ ระพฤติตัวก้าวร้าวในโลกออนไลน์นั้นมีโอกาสเป็นเหยื่อในทางออนไลน์มากกว่า เด็กปกติถึงสองเท่า ดังนั้นการใช้แนวทางสันติของเด็กเองคือกุญแจสาคัญสาหรับประสบการณ์บวกหรือลบที่ เด็กจะได้รับ เราได้ยินเรื่องการกลั่นแกล้งในโลกไซเบอร์มามากมาย แต่ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเหมือนที่ ปรากฏในข่าว วัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่เคยพบปัญหาการกลั่นแกล้งในโลกไซเบอร์ แต่มีพฤติกรรมเชิงลบแบบอื่นๆ ที่ ถือเป็นการกลั่นแกล้ง ซึ่งเกิดขึ้นในโรงเรียนและสามารถแสดงออกออนไลน์และทางโทรศัพท์ เช่น การแก่งแย่ง แข่งขันทางสังคม การล้อเล่นที่กลายเป็นการสร้าความเจ็บปวด ความผิดพลาดที่น่าอับอาย การระบายอารมณ์ โกรธ การโต้เถียงกัน ฯลฯ ทั้งหมดนี้ไม่อยู่ในข่าย "ความก้าวร้าวโดยเจตนาและเกิดขึ้นซ้าๆ" และความไม่สมดุล ของอานาจที่เป็นความหมายของการกลั่นแกล้ง แต่เราจาเป็นต้องช่วยเหลือบุตรหลานของเราในการหลีกเลี่ยง การแสดงออกแบบนี้ทางออนไลน์ เพื่อประโยชน์ของตัวเด็กเองและเพื่อนๆ การโพสต์ข้อมูลที่น่าอับอายหรือ สร้าง ความเสื่อมเสียเกี่ยวกับตัวเราเอง ข้อความ รูปภาพ หรือวิดีโอที่อาจทาให้เราอับอายทั้งในขณะนี้และในอนาคต ไม่ว่าจะโพสต์เองหรือคนอื่นโพสต์ให้ก็ตาม นี่คือปัญหาเรื่องชื่อเสียง การศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่าวัยรุ่นผู้ใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มปี ระสบการณ์นั้นมักจะตระหนักว่ากิจกรรมทางสังคมออนไลน์และการใช้การตั้งค่า ความเป็นส่วนตัวนั้นมีความสาคัญในเรื่องของการเปิดเผยต่อสาธารณะ แต่คุณสามารถช่วยให้เยาวชนได้คิดว่า การแบ่งปันจะสะท้อนตัวตนของพวกเขาอย่างไร ความอับอายและการเสื่อมเสียชื่อเสียงนั้นอาจเกิดขึ้นทันที หรืออาจเป็นผลเสียไปถึงอนาคตได้ เนื่องจากลักษณะของสื่อที่ลบออกได้ยาก


ความท้าทายของการอยู่หน้าจอ - การใช้เวลากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปอาจมีผลเสียอย่างมากกับกิจกรรมอื่นๆ ในชีวิตของเรา การ กาหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการใช้เวลาอยูห่ น้าจอนั้นเป็นเรื่องของการพูดคุยในครอบครัว และสร้างสมดุลกับ กิจกรรมอื่นๆ เช่น การเรียนและการเล่นกีฬา ส่วนหนึ่งที่ทาให้การใช้สังคมออนไลน์นั้น - ดึงดูดความสนใจ โดยเฉพาะสาหรับวัยรุ่นคือเป็นสิ่งที่ผสานรวมกับชีวิตสังคมและชีวิตในโรงเรียน อย่างแท้จริง ดังนั้นวัยรุ่นอาจพบเจอกับ "ดราม่า" ของชีวิตในโรงเรียนที่อยู่ในไซต์สงั คมออนไลน์ ตลอดจนรู้สึก ว่าจาเป็นต้องติดตามเรื่องราวอยู่เสมอ เวลาที่ใช้หน้าจอในปัจจุบันนั้นแตกต่างจากในสมัยสื่อมวลชน ซึ่งเป็นเรื่อง ของการบริโภคและเพื่อความบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากในปัจจุบันเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วม และยังเป็น เรื่องของชีวิตประจาวันด้วย แต่ในสื่อใหม่นี้ยังมีสิ่งอื่นๆ อีกมากมายนอกเหนือจากการสังสรรค์และความบันเทิง รวมถึงการเรียนรู้นอกระบบและการโต้ตอบและการสร้างสรรค์ที่เกิดจากความสนใจ - ความเสี่ยงทีจ่ ะติดต่อกับผู้ใหญ่ในทางทีไ่ ม่เหมาะสม -อย่าว่าแต่ไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์เลย ความเสี่ยงที่เยาวชนจะได้รับอันตรายจากคนที่รู้จักกันทาง อินเทอร์เน็ตทัว่ ไปนั้นมีอยู่นอ้ ยมาก ได้มีความเข้าใจผิดในวงกว้างเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในปี 2005 ที่พบว่าเด็ก วัยรุ่น 1 ใน 7 คนเคยได้รับข้อความเรื่องเพศออนไลน์ที่ไม่พึงประสงค์ แต่ผู้ดาเนินการศึกษาวิจัย คือ Crimes Against Children Research Center ได้เผยแพร่ข้อมูลที่อธิบายว่าข้อความเหล่านี้มักจะไม่ได้มาจากผู้ล่าเหยื่อ และ ผู้รับส่วนใหญ่ไม่คิดว่าเป็นเรือ่ งร้ายแรง "ส่วนใหญ่จากัดอยู่เพียงความคิดเห็นหรือคาถามสั้นๆ ทางออนไลน์ ใน ห้องแชท หรือข้อความแบบโต้ตอบทันที ซึ่งในจานวนนี้ส่วนมากเป็นความคิดเห็นที่หยาบคายเท่านั้น" และ "เยาวชนเกือบทั้งหมดสามารถรับมือกับข้อความที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ" ข้อความ เหล่านี้มีไม่ถึง 1% ที่นาไปสูก่ ารติดต่อกับตัวบุคคลจริงๆ และผู้ดาเนินการศึกษาระบุว่า "ไม่มีหลักฐานว่าผู้ล่า เหยื่อเหล่านี้มกี ารสะกดรอยตามหรือลักพาตัวเหยื่อโดยใช้ข้อมูลที่โพสต์ในไซต์สังคมออนไลน์”


รู้ทันเทรนด์ สื่อสังคมโลกออนไลน์ ปี 2012

โซเซียลมีเดียกลายเป็นเทรนด์สาคัญของโลกในปี 2011 ที่ผ่านมา มันเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมร่วมสมัย และทุกสิง่ ทุกอย่างรอบตัว นับตั้งแต่ชีวิตประจาวัน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน เรื่อยไปจนถึงโอกาสการทาธุรกิจแบบใหม่ และแก็ดเจ็ตใหม่อีกสารพัดที่จะต้องออกมาเพื่อรองรับการทางานเกีย่ วกับมัน ในปี 2012 โซเชียลมีเดียยังมีบทบาทสาคัญต่อโลกของเราต่อไป แต่ตัวมันเองก็กาลังมีความเปลี่ยนแปลง ไปอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน และนี่คือ 6 คาพยากรณ์ที่จะเกิดขึ้นกับโซเชียลมีเดีย ในปี 2012 จากบทความของ Adam Ostrow แห่งเว็บ Mashable

1. ผู้ใช้ Facebook เพิ่มขึ้นช้าลง แต่ปริมาณการใช้ยังพุ่งสูงขึ้น จานวนสมาชิกที่พุ่งพรวดพราดตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมา ทาให้ตอนนี้ Facebook มีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 800 ล้านคนทั่วโลก แน่นอนว่ามันย่อมถึงเวลาที่จานวนสมาชิกใหม่ที่เข้ามาจะค่อยๆ ชะลอตัวลง ยกเว้นจากตลาดที่ เพิ่งเกิดใหม่ อย่างในประเทศกาลังพัฒนาต่างๆ ทว่าปริมาณการใช้งานของสมาชิกแต่ละคนจะยังคงเพิ่มขึ้นพรวด พราดต่อไป หลังจากที่เรา add friends ถึงกันเพิ่มขึ้น ก็เพิ่มโอกาสที่จะคลิกลิงก์และแชร์ข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ตามไปด้วยล่าสุดจากการสารวจพบว่าสมาชิกแต่ละคนใช้เวลาออนไลน์ Facebook เฉลี่ย 7.5 ชั่วโมงต่อเดือน และตัวเลขนี้เองที่จะเพิ่มขึ้นต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปลี่ยนหน้าตาใหม่เป็นแบบ Timeline ก็ยิ่งดึงดูดให้ สมาชิกแต่ละคนเปิดดูข้อมูลของเพื่อนๆ มากขึ้น รวมไปถึงเกมและแอพฯ ต่าง ๆ ที่มีความดึงดูดมากขึ้นด้วย


2. หมดยุค Page View มาตรวัดใหม่ ๆ จะมาแทนที่ วงการโฆษณาออนไลน์พึ่งพาตัวเลขสถิติ Page View มาตั้งแต่ยุคอินเตอร์เน็ตเริม่ บูมเมื่อ 10 กว่าปีก่อน จนเมื่อเวลาผ่านไป ทุกคนล้วนรู้กันแล้วว่า Page View มีความน่าเชื่อถือลดลง และไม่สามารถสะท้อนความนิยม หรือความคิดของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตได้จริง เมื่อลักษณะการใช้งานอินเตอร์เน็ตเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จนมี คาพูดว่านี่คือยุคของ Death of the Page View เอเยนซี่โฆษณาระดับโลกหลายแห่งกาลังเริ่มต้นหามาตรวัดแบบ ใหม่ เพื่อคานวณหาสิ่งที่มีคุณค่าคู่ควรแก่การลงโฆษณา เช่น Starcom MediaVest Group ทางานร่วมกับกลุ่ม Share This หามาตรวัด “เนื้อหา” ที่ถูกแชร์บ่อยๆ และมีอทิ ธิพลแผ่ออกไปในวงกว้างอย่างแท้จริง แทนที่จะนับ เพียงจานวนผู้ที่เปิดเข้ามาดูคอนเทรนต์นั้น ๆ เท่านั้น

3. YouTube คืบคลานเข้าสู่ทีวีในห้องนั่งเล่น รายการทีวีจะไม่ได้มาในบ้านเราเพียงแค่ทางเสาอากาศและสายเคเบิลทีวีอีกต่อไป มันจะเข้ามาผ่านทาง เครือข่ายอินเตอร์เน็ต บรรดาอุปกรณ์ทีวีจาพวกสมาร์ททีวีและท็อปบ็อกซ์ต่าง ๆ เริ่มมีความพร้อมมากขึ้น อย่างเช่น Google TV ทาให้ช่องทางวิดีโอของ YouTube ไม่ได้ถูกจากัดอยู่แค่บนหน้าจอมอนิเตอร์คอมพิวเตอร์ อีกแล้ว มันจะกลายเป็นช่องรายการมาตรฐานแบบฟรี ๆ ในทีวีของเราในปีนี้ และรูปแบบของการดูทีวีในบ้านจะ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในอีก 1-2 ปีข้างหน้า เราจะได้ตื่นเต้นกับอะไรใหม่ ๆ มากมาย


4. คนดังลงทุนสร้างโซเชียลมีเดีย สาหรับผู้ใช้ Twitter คงคุ้นเคยกับการที่ได้เห็นเหล่าคนดังมากมายเข้ามาทวีตทักทายและแชร์ข้อมูลต่าง ๆ กับแฟนคลับ Followers ของพวกเขาในรอบ 3-4 ปีที่ผ่านมา โซเชียลมีเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Twitter เปิดให้คน ดังและแฟนคลับใกล้ชิดกันมากอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่ส่วนใหญ่เป็นไปแบบไม่เป็นทางการ และคนดัง ส่วนใหญ่เล่นโซเชียลมีเดียเหล่านี้อยู่แล้ว ไม่ได้มีการวางแผน วางกลยุทธ์การตลาดอะไรมากมาย ในปี 2012 เราจะได้เห็นการใช้โซเชียลมีเดียอย่างเอาจริงเอาจังทางธุรกิจ เหล่าคนดังจะเข้ามาเล่นอย่างมีกล ยุทธ์ มีแผนการ และหวังผลทางด้านการขายสินค้าหรือบริการของตนเองยิ่งถ้าเป็นคนดังระดับโลกที่มีเงินลงทุน เป็นกอบเป็นกา ก็จะลงทุนสนับสุนนผู้สร้างโซเชียลมีเดียที่ตนคิดว่าน่าจะเวิร์ก อย่างเช่น ลีโอนาร์โดดิคาปริโอ ลงทุนให้กับ Mobli จัสติน ทิมเบอร์เลคลงทุนให้กับ Dekko

5. มิจฉาชีพลามถึงสมาร์ทโฟนแน่ ๆ หลังจากที่พวก phishing และ malware กระจายอยู่ตามเว็บไซต์ต่าง ๆ และอีเมลจนทาให้ติดเครื่อง คอมพิวเตอร์กนั งอมแงม และผู้ใช้ถูกหลอกให้คลิกอะไรต่อมิอะไรมากมายมาแล้ว การเจริญเติบโตของตลาด สมาร์ทโฟน เป็นสิ่งที่ดึงดูดให้แฮกเกอร์พุ่งเป้าเข้ามาหา และมีทีท่าว่ามันกาลังจะมาระบาดในโทรศัพท์ของเรา ผ่านการเปิดโซเชียลมีเดียต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บรรดาแอพฯ ฟรีตา่ ง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บรรดาแอพฯ ฟรี ทีม่ ตี ดิ โฆษณาต่าง ๆ กาลังมีแนวโน้มว่ามันจะนาผู้ใช้ไปสู่เว็บที่มี phishing และ malware ได้ง่ายขึ้น


6. อีคอมเมิร์ซทาได้ง่าย และแพร่หลาย ใครที่เคยทาธุรกิจอีคอมเมิร์ซผ่านทางเว็บไซต์ต่าง ๆ คงต้องเคยเจอปัญหามีลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมน้อย ถ้า ลองเปลี่ยนช่องทางมา ใช้โซเชียลมีเดียจะมีโอกาสมากขึ้น เพราะโซเชียลมีเดียมีข้อได้เปรียบเว็บไซต์มากมาย มันเหมาะสาหรับการใช้ทาอีคอมเมิร์ซ เพราะเปิดโอกาสให้ผู้ชายสามารถมีลูกค้าคอยติดตามข่าวสารได้เป็น ประจาแถมยังประกาศข้อเสนอต่าง ๆ ออกไปได้ในวงกว้างขึ้น และคาดว่าในปี 2012 โซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่จะมี เครื่องไม้เครื่องมือใหม่ ๆ มาให้สมาชิกได้ทาธุรกิจอย่างง่ายดายมากขึน้ กว่านี้

สื่อออนไลน์  
สื่อออนไลน์  

สื่อออนไลน์