Page 1

ABOUT ME

SASILAK PICHITWORAKARN PORTFOLIO

GRAPHIC DESIGN MAGAZINE LAYOUT


ABOUT ME

SASILAK PICHITWORAKARN

IG : JAJAR_JUSTRIGHT E-mail : LOVE.IN.MUSIC@HOTMAIL.COM J.SASILAK@GMAIL.COM


INTRODUCTION


Sasilak Pichitworakarn Faculty of Industrial Education and Technology Educational Communications and Technology King Mongkut's University of Technology Thonburi


CONTENTS


01

BOOK AND GRAPHIC DESIGN MY BOOK / LAYOUT PRACRICE / ILLUSTRATION BANNER / BROCHURE / CLINIC ADVERTISING GRAPHIC CONTENT ON FACEBOOK

62

RECOMMEND MOVIE AND BOOK

67

SWOT ANALYSIS


Book AND Graphic MY BOOK ILLUSTRATION Brochure Beauty Advertising


OU

MY

BOO

RJ O จาก เป็นหน OUR URการ N J ัง ตลอ เดินท สือที่ได้แ OUR- EY N า ด

ระยะ งไปย รงบัน EY ในก เป็นข เวลา ังสถาน ดาลใจ ารท 1 �ำหน องขวัญ ปี ท�ำ ที่ต่างๆ ังสือ และ ข เล่มแ เป็นผ ึ้นเพื่อ รกข ลงา องต น นเอง

K


OUR JO

OUR JOUR-NEY บันทึกไดอารี่แบ่งอ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเ


OUR-NEY

ออกเป็น 3 พาร์ทหลักคือ มหาวิทยาลัย เทียน และถนนข้าวสารในช่วงกลางคืน

MY BOOK 6


MY BOOK 8


MY BOOK 10


MY BOOK 12


MY BOOK 14


MY BOOK 16


UNCO


ONVENTIONALLY LAYOUT PRACTICE


ศิลปะแต่ละแขนง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงมีความสามารถในการดึงดูด ผู้คนสามารถเลือกความสนใจได้อย่างอิสระ และหนึ่งในนั้นคือ ศิลปะ "แฟชั่น"

"UNCONVENTIONALLY" เมื่อ "แฟชั่น" ไม่เพียงแต่บ่งบอกวิถีแห่งยุคสมัย แต่ส่งความนัยถึงการสะท้อนความเป็นตัวตน นอกจากเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 'แฟชั่น' ยังทรงอิทธิพลต่อความรู้สึก และขับเคลื่อนจิตวิญญาณศิลปินอย่างไม่หยุดยั้ง


UNCONVENTIONALLY 20


UNCONVENTIONALLY 22


UNCONVENTIONALLY 24


UNCONVENTIONALLY 28


ILLUSTRATION

FUNNY ENGLISH GAME

โปรเจคออกแบบเกมพิมพ์คำ� ศัพท์เพือ่ ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษา อั ง กฤษพื้ น ฐานส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นค�ำศัพท์ง่าย ๆ เกี่ ย วกั บ สั ต ว์ ที่ เ ด็ ก รู ้ จั ก หรื อ เคยเห็ น ผ่ า นหนั ง สื อ เพื่ อ ฝึ ก ทั ก ษะการพิ ม พ์ และสามารถจดจ� ำ ค� ำ ศั พ ท์ ไ ด้ อ ย่ า ง รวดเร็ว


ILLUSTRATION 30


FUNNY ENG

STORY


GLISH GAME

Y PAGE

ILLUSTRATION 32


FUNNY ENG

MENU PAG


GLISH GAME

GE & GAME

ILLUSTRATION 34


ILLUSTRATION Thonburi InfoGraphic map

โปรเจค Co-operative Education ร่วมกับอนุสาร อ.ส.ท. นิตยสารใน เครือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผ่าน การน� ำ เสนอผลงานในรู ป แบบดิ จิ ทั ล แมกกาซีนเรื่อง ท่องเที่ยววิถีฝั่งธนฯ บน ถนนหลากสไตล์ ที่แนะน�ำสถานที่ท่อง เที่ยวในย่านพื้นที่ฝั่งธนบุรีผ่านรูปแบบ การเขียนนิตยสารผสมผสานกับอินโฟ กราฟิกแมพที่แสดงสถานที่และเส้นทาง อย่างคร่าว ๆ เพื่อเพิ่มความง่ายและ ความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น


ILLUSTRATION 36


ILLUSTRATION 38


ILLUSTRATION Beauty Product

แนะน� ำ เคล็ ด ลั บ และวิ ธี ก ารใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ Feliz Hyaluronic Acid Serum เซรั่มที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยแห่งวัย อุดมไป ด้วยสารสกัดจากกรดไฮยาลูรอนนิค ซึ่ง ท�ำออกมาสไตล์หวาน น่ารัก สดใส มีกลิ่น อายความคาวาอิ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่ม เป้าหมายเพศหญิงได้ง่ายขึ้น


ILLUSTRATION 40


ILLUSTRATION 42


ILLUSTRATION

Warehouse Fulfillment Jump Starter

Warehouse Fulfillment แนะน�ำขั้น ตอนการให้บริการจัดเก็บคลังสินค้าจาก บริษัท Jump Starter ได้แรงบันดาลใจ จากงานอินโฟกราฟิกที่แสดงโครงสร้าง ภายในอาคารหรือสถานที่ต่างๆ ออกมา ในรูปแบบเมตริก 3 มิติ และเลือกใช้สี แดงซึ่งเป็นสีของบริษัท Jump starter เป็นสีหลัก


ILLUSTRATION 44


ILLUSTRATION 46


ILLUSTRATION

Customer Service Jump Starter

Customer Service แนะน�ำบริการ คอลเซ็นเตอร์บริษัท Jump Starter ที่ ไ ด้ แ รงบั น ดาลใจเช่ น เดี ย วกั น กั บ Warehouse Fulfillment จากผลงาน อิน โฟกราฟิกที่แ สดงโครงสร้างภายใน อาคารหรือสถานที่ต่างๆ ออกมา ในรูป แบบเมตริก 3 มิติ เลือกใช้สีแดงซึ่งเป็นสี ของบริษัท Jump starter เป็นสีหลัก


ILLUSTRATION 48


ILLUSTRATION 50


Banner On Fa


acebook Page

Brochure 52


Single page


e Brochure

Brochure 54


Beauty Clinic


Advertising

Advertising 56


Graphic CONTENT ON FACEBOOK

การน� ำ คอนเทนต์ ที่ น ่ า สนใจจากเว็ บ ไซต์ หรือแหล่งที่มาต่างๆ มาสร้างให้อยู่ในรูปแบบ กราฟิกประกอบคอนเทนต์เพื่อโพสต์ลงในสื่ออนไลน์ ส�ำหรับภาพเซ็ตนี้ใช้ ประกอบ Facebook Page โดยใช้หัวข้อ "10 อาชีพที่หุ่นยนต์จะแย่ง งาน" ซึ่งเป็นหัวข้อใกล้ตัวที่คนให้ความสนใจมากพอสมควร เป็นการสร้าง กราฟิกประกอบบคอนเทนต์เพื่อขยายความเข้าใจให้กับผู้อ่าน นอกจากนี้ ยังสามารถรีไรท์ และดัดแปลงเนื้อหาส�ำหรับเพจของเราโดยตรง เพื่อใช้ ในการสร้างกลุ่มเป้าหมายทางอ้อม และยังท�ำให้บุคคลภายนอกสามารถ


Graphic CONTENT ON FACEBOOK

เรื่องราว "10 วิธีพิชิตตัวเองเพื่อก้าวสู่ความส�ำเร็จ" ที่ให้ก�ำลัง ใจผู้ที่ไล่ตามความฝันในการท�ำงานและสิ่งต่างๆ


Recommend movie and Book


Little Miss Sunshine RecoMmend Movie "ขี้แพ้ตัวจริงคือพวกที่กลัวไม่ชนะทั้ง ๆ ที่ไม่พยายามทำ�อะไรเลย" ภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจที่เสียดสีสังคม 'ดัดจริต' ด้วยเวที ประกวด Little Miss Sunshie เวทีแห่งความใฝ่ฝันของ โอลีฟ ฮูเวอร์ เด็กสาวตัวน้อยจากครอบครัวที่ความคิดเห็นไม่ลง รอยกันสักเท่าไร เมื่อพวกเขาต้องเดินทางเพื่อพาเธอไปประกวด ชิงแชมป์ยังแคลิฟอร์เนีย เหตุการณ์ไม่คาดฝันต่าง ๆ จึงเกิดขึ้น มุมมองจากภาพยนตร์ 1 ชั่วโมงครี่ง แฝงแง่คิดผ่านบสนทนา เหตุการณ์ ประกอบกับอีโก้ของแต่ละปัจเจกบุคคล ที่สะท้อนปม ของตัวละครได้อย่างลึกซึ้งและแยบยล เมื่อท้ายที่สุดแล้วความสุข ไม่มีความหมาย แต่ความทุกข์ต่างหากที่มอบบทเรียนแก่พวกเขา อาจทำ�ให้เราบอกตัวเองได้ว่า "แพ้บ้างก็ไม่เห็นเป็นไรนี่นา"


Rich Dad Poor Dad RecoMmend Book "คนจนและคนชั้นกลางท�ำงานเพื่อเงิน ในขณะที่คนรวยใช้เงินท�ำงาน" ความจริงจาก 'Rich Dad Poor Dad' พ่อรวยสอนลูก หนังสือ ธุรกิจติดอันดับ Best Seller ตลอดกาล ที่คนสร้างเนื้อสร้างตัว ต้องอ่าน Robert T. Kiyosaki นักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินได้เผย ทัศนคติการสร้างเงินตามประสา 'พ่อรวย' ในแบบที่ 'พ่อจน' ไม่เคย เข้าใจ โดยเขาได้หยิบยกความเข้าใจพื้นฐานทางการเงิน พฤติกรรม การใช้เงิน และความได้เปรียบเชิงข้อมูลในยุคกระแสโลกาภิวัฒน์ สิ่ง สุดท้ายที่ขาดไปไม่ได้ คือการคัดสรรมุมมองที่ถูกต้องต่อการสร้าง ทรัพย์สินอย่างยั่งยืน พร้อมหัวใจแห่งการใช้เงินในทิศทางที่ควรเป็น


SWOT analysis INDICATION OF MYSELF


strangths มีความตั้งใจในการท�ำงาน สามารถอยู่กับงานหรือสิ่งที่เราสนใจได้นาน มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความถนัดในโปรแกรม Adobe Indesign และ Adobe Illustrator

weaknesses ในการออกแบบงานประเภทต่าง ๆ จ�ำเป็นต้องดูตัวอย่างงานดีไซน์จ�ำนวนมาก และใช้เวลาค่อนข้างนานในบางครั้ง เมื่อท�ำงานติดต่อกันนานเกินไปจนสมองไม่แล่น จะต้องนิ่งและใช้เวลากับตัวเองระยะหนึ่ง

opportunities สื่อต่าง ๆ มากมายมีส่วนท�ำให้ เราสารมารถเรียนรู้สิ่งที่สนใจได้รวดเร็ว อีกทั้งครอบครัวยังให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

threats ต้องใช้เวลาพอสมควรในการปรับตัว ให้เข้ากับคอนเซ็ปต์งานทีแ่ ปลกใหม่และท้าทาย อีกทัง้ ยังจ�ำเป น็ ต้องหารูปแบบทีใ่ ช่ ในการฝ กึ ฝน ทักษะมุมมองต่อสิง่ ต่าง ๆ เพือ่ พัฒนาไอเดียของเรา


ธTHANKS SASILAK.Portfolio

Sasilak Portfolio  
Sasilak Portfolio  
Advertisement