Page 1


Ок омпа нииDr . Nona Док т орНоннаКу х ина . Компа ния' Док т орНона ' Вс е нт я б реэ т ог ог о д ак омпа нияDr . Nonaот ме т ил ас в ой13т и л е т нийюб ил е й. Ид а нныйфа к тс а мпос е б еу жед ос т а т оч ныйпов о д д л ят ог о , ч т об ыра с с к а з а т ьобэ т ойк омпа нии. Онау жез а ня л ас в ое ме с т онарынк еипопра в уз а с л у жил ав с е об ще еу в а же ниеб л а г о д а ря к а ч е с т в ус в ое йпро д у к ции. Из ра ил ь с к а як омпа нияDr . Nona-фе номе нс е г о д ня шне г од ня . Ее с ре мит е л ь ныйв з л е т-э т оне б ыв а л ыйпо д в игос нов а т е л яфирмыиг е не ра т ораид е й, на ше йб ыв ше йс оот е ч е с т в е нницыНоныКу х иной. Се г о д няона-Док т орНона . Име нноб л а г о д а ряс в ое йжиз не нной с ил еив е реонас от в орил ач у д о:по д а рил амног имл юдя мз д оров ь еи фина нс ов оеб л а г опо л у ч ие . Компа нияDr . Nonaб ыл аос нов а навИз ра ил ев1994г о д унаб а з е к л иник ине т ра д иционнойме д ицины" Ле ном" . Компа нияра з ра б а т ыв а е т , с а мос т оя т е л ь нопроиз в о д итипро д а е тл е ч е б ну юк ос ме т ик уи про д у к циюд л яз д оров ь янаос нов еприро д ныхк омпоне нт овМе рт в ог оморя . ис к л юч ит е л ь нойос об е ннос т ь юэ т ойпро д у к циия в л я е т с я в к л юч е ниеве ес ос т а вб иорг а номине ра л ь ног ок омпл е к с аМе рт в ог о моря . Вс япро д у к цияиме е ту ник а л ь ныйс ос т а в , об л а д а е тс а мымв ыс ок им к а ч е с т в омис в ойс т в а ми. Вне йот с у т с т в у ютв е ще с т в ажив от ног ои х имич е с к ог опроис х о жд е ния . Про д у к цияDr . Nonaпрошл аширок у юк л инич е с к у юа проб а цию, б ыл апров е ре наиу т в е ржд е наМинз д ра в омг ос у д а рс т в аИз ра ил ь , Упра в л е ние мпок онт ро л юз ак а ч е с т в омпище в ыхпро д у к т ов , ме д ик а ме нт овик ос ме т ич е с к ихс ре д с т вСША, ат а к жевт е хс т ра на х , г д е произ в о д ит с япро д а жат ов а ровк омпа нии, вт омч ис л е , вРос с ии, Ук ра ине , Г е рма нии. Нас е г о д ня шнийд е ньк омпа нияра б от а е ти у с пе шнора з в ив а е т с яв18с т ра на хмира . Док т орНоннаКу х ина-с оз д а т е л ьо д ноиме ннойпро д у к ции " Dr . Nona "-профе с с иона л ь ныйв ра ч д е рма т о л ог , ок онч ил аМинс к ий ме д ицинс к ийинс т ит у т . Ак а д е микРос с ийс к ойАк а д е миие с т е с т в е нныхна у к , а к а д е микНь юйорк с к ойАк а д е миит е х но л ог ич е с к ихи об ще с т в е нныхна у к . Ру к ов о д ит е л ьк л иник и" Ле ном" . Еже г о д нопринима е ток о л о3000па цие нт оввс в ое йк л иник е . Жив е твИз ра ил е . В2000г . НоннаКу х инау д ос т ое наз в а ния" Же нщинаг о д а "вс в ое й с т ра не . Яв л я е т с яа в т оромк ниг и" Уис т ок овжиз ни" .


Dr nona  
Dr nona  

Это препараты нового поколения, воздействующие на весь организм человека, эффективно повышающие сопротивляемость к болезням! Хотите жить дол...

Advertisement