Page 1

ฉบับที่ 49 เดือน พฤษภาคม 2556 http://department.utcc.ac.th/qa/

พัฒนามาตรฐาน เสริมสร้างรากฐาน งานคุณภาพ

ขอนาเสนอผลการเข้าร่วมโครงการเครือข่าย ประกันคุณภาพการศึกษา12 สถาบันและเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษาของ นักศึกษาระหว่างสถาบัน 9 สถาบัน รวมทั้งการอบรมในด้านต่างๆประจาปี 2555 วันที่ 2 พ.ค.56 คุณสยาม ค้าสุวรรณ คุณศศธร ชินชู คุณจารุณี คงเมือง นักวิชาการฯเข้า ร่วมอบรม เรือ่ ง “การใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ประจาปี 2555” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตึก อปร. คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเพิ่มพูนข้อมูลในการดาเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน การนาเข้าข้อมูลพื้นฐาน การ ประเมินผล และการจัดทารายงานและการจัดส่งรายงาน รวมทั้งการทดสอบระบบฐานข้อมูลฯเพื่อเตรียมสาหรับการเปิดใช้ประจาปี 2555 วันที่ 3 พ.ค.56 กองประกันคุณภาพการศึกษาและตัวแทนอาจารย์ นักศึกษาแต่ละ คณะวิชา เข้าร่วมโครงการเสวนา เรื่อง “ความสาเร็จของการบูรณา การภารกิ จ หลั ก ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา” โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อานวยการสานักงาน รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดงาน และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เบอร์ค ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผน และประกั น คุ ณภาพ มหาวิ ทยาลั ย ศรี ป ทุ ม ประธานคณะกรรมการเครื อ ข่ า ยการประกั น คุ ณ ภาพ การศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ มอบใบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรและนักศึกษาที่ ผ่านการคัดเลือกและรับรางวัล จากการส่งผลงานโครงการประกวดตราสัญลักษณ์เครือข่ายการประกัน คุณ ภาพการศึก ษา จ านวน 10 คน โดยมหาวิ ทยาลั ยหอการค้ า ไทยได้รั บ รางวั ล ชมเชย 2 คน คื อ นางสาวศศธร ชินชู นักวิชาการกองประกันคุณภาพการศึกษา และนายบัณฑิต สุขสวัสดิ์ นักศึกษาคณะ นิเทศศาสตร์

Page 1


ฉบับที่ 49 เดือน พฤษภาคม 2556

กองประกันคุณภาพการศึกษา พาตัวแทนนักศึกษาทุกคณะวิชาเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายด้านการประกัน คุณภาพการศึกษาของนักศึกษาระหว่างสถาบัน ประจาปี 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎราไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี เพื่อสร้างความ ร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน ในการนี้ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย ได้ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการคัดเลือกนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม(ระดับชาติ) ประจาปีการศึกษา 2555 และได้รับรางวัลโครงการ/กิจกรรมดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ในครั้งนี้ด้วย

10 พ.ค.56 ระดมความคิดพัฒนาเกณฑ์ประเมินคุณภาพบัณฑิต ดร.เอกธิป สุขวารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คุณพรจักรี พิริยะกุล หัวหน้ากองประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วม ประชุมวิชาการพัฒนา “คุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ : วัดอะไร วัดอย่างไร” โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา (องค์การมหาชน) ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นการพัฒนามาตรฐาน “คุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์: วัดอะไร วัดอย่างไร” เพื่อการพัฒนามาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่(พ.ศ.2559-2563) ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ) เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย และ ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อานวยการ สมศ. ได้นาผู้ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมกาหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพ บัณฑิตในอนาคต Page 2


ฉบับที่ 49 เดือน พฤษภาคม 2556 วันที่ 16 พ.ค.56

กองประกันคุณภาพการศึกษา โดย ดร.เอกธิป สุขวารีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และคุณพรจักรี พิริยะกุล หัวหน้ากองประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน เพื่อทาความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2555 โดยมีกาหนดการตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร ดังนี้

วันที่ 24-25 พ.ค.56 ดร.เอกธิป สุขวารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เข้าร่วมประชุมการเตรียมการ ตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx และการตรวจเยี่ยม เพื่อการประเมินองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมเซนจูรีพาร์ค จัดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) วันที่ 26 พ.ค.56

คุณพรจักรี พิริยะกุล หัวหน้ากองประกันคุณภาพการศึกษา และ คุณศิรินทร มีขอบทอง นักวิชาการกองประกันคุณภาพการศึกษาเป็น วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและการเขียน โครงการ โดยยกตัวอย่างการเขียนโครงการและให้นักศึกษาทาการ เขี ย นเองตามโครงการสั ม มนาคณะกรรมการนั ก ศึ ก ษา คณะบั ญ ชี ณ สวนสยาม Page 3


ฉบับที่ 49 เดือน พฤษภาคม 2556

บอกเล่า

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน 1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร 2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2ทีส่ อดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ/สาขา(ถ้ามี) 3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ. 3และมคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงาน ใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน 9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 อ้างอิงจาก: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 (ฉบับเดือนมากราคม 2554)

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมิถนุ ายน 2556 4 มิถุนายน 2556

กองประกันคุณภาพการศึกษาประชุมกับคุณมาเรียม โตลอย หัวหน้าแผนก พัฒนาระบบเว็บไซด์และระบบสารสนเทศ เรื่อง ทดลองระบบรายงานการ ประเมินตนเอง (E-SAR) ประจาปีการศึกษา 2555

13 มิถุนายน 2556

โครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ(EdPEx) เข้าตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ ห้องประชุมประกันคุณภาพการศึกษา

14 มิถุนายน 2556

กองประกันคุณภาพการศึกษาจัดอบรม เรือ่ ง การใช้ระบบรายงานการประเมิน ตนเอง (E-SAR) ประจาปีการศึกษา 2555 ให้กับผู้ที่มีหน้าที่จัดทา SAR

14 มิถุนายน 2556

กาหนดส่งเล่มรายงานการประเมินตนเองระดับคณะวิชาและฝ่าย

ที่ปรึกษา : ดร.เอกธิป สุขวารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

คุณพรจักรี พิริยะกุล หัวหน้ากองประกันคุณภาพการศึกษา กองบรรณาธิการ : นักวิชาการกองประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Page 3

Qa news may 052013  
Qa news may 052013  
Advertisement