Page 1

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ร่าง ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับอุดมศึกษา” หลักการและเหตุผล ตามทีส่ านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้จัดทาร่างตัวบ่งชี้การ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพ การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา โดยตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สมศ. ให้ความสาคัญใน 3 เรื่อง หลักๆ ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน ความเท่าเทียมกันและความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยให้ความสาคัญในการประเมิน คุณภาพที่สามารถสร้างความเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาทุกระดับ ให้เข้ากับชุมชนและสังคม โดยมีการประเมิน ตัวบ่งชี้ใน 3 มิติ ตัวบ่งชี้พื้นฐาน ทุกสถาบันต้องมีและปฏิบัติได้ และเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน ตัว บ่งชี้อัตลักษณ์ สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบัน และต้นสังกัด ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ตามนโยบายรัฐบาล ตามกาลเวลา สภาพปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไป โดยต้องมี ลักษณะเป็นผู้ชี้นาสังคม และพัฒนาผู้เรียน ด้วยเหตุนี้สถาบันอุดมศึกษาจะต้องเร่งปรับวิธีการดาเนินงานให้มีความสอดคล้อง และสามารถรายงานผล ตามตั ว บ่ ง ชี้ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกได้ เครื อ ข่ า ยอุ ด มศึ กษาเพื่ อ พั ฒ นาการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระดับอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน จึงได้เห็นถึงความสาคัญในเรื่องดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดโครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ “ร่าง ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับอุดมศึกษา” เพื่อเป็นการสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ และเป็นเวทีให้สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายฯได้แลกเปลี่ยนรู้ร่วมกันกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน ซึ่งเคยดารงตาแหน่ง คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ การศึกษาระดับอุดมศึกษา และเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ตลอดจนสามารถ ถ่ายทอดให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ตามวัตถุประสงค์ของการอบรมได้ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายฯ ให้สอดคล้องกับ ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) 2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย และประสานความร่วมมือใน การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ และยั่งยืน ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิธีการดาเนินโครงการ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ “ ร่ า งตั ว บ่ ง ชี้ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับอุดมศึกษา” โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน ให้เกียรติบรรยายและร่วมเสวนา


กาหนดการ วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมปองทิพย์ 1 ชั้น 9 อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ผู้เข้าร่วมโครงการ ตัวแทนผู้บริหาร หรือคณาจารย์จากสมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ประมาณ 100 คน เนื้อหาการอบรม 1. การวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) 2. การวิ เ คราะห์ แ ละหาแนวทางการการด าเนิ น งานที่ ส ะท้ อ นกั บ บริ บ ทของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและ สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ ผลการประเมินในด้านความรู้ ความเข้าใจ และการนาไปใช้ประโยชน์ ได้ระดับคะแนนการประเมินเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่ องตัว บ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ และแนวทางการการ ดาเนินงานที่สะท้อนกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา 2. เพื่อประสานความร่วมมือในการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันในเครือข่ายฯ วิธีการลงทะเบียน อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 700 บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวันและอาหารว่าง) โดยส่งแบบ ตอบรั บไปยั งสานักพัฒนาคุณ ภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ ทางโทรสารหมายเลข 02-5166122 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2557 วิธีการชาระเงินค่าลงทะเบียน โอนเงินเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยกรุงเทพ” ธนาคารกรุงเทพ สาขากล้วยน้าไท เลขที่บัญชี 117-3-03161-6 ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินทาง Fax หมายเลข 02-5166122 หรือ สแกนส่งมาที่ krittayakon.h@bu.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบ็ญจะ นิสสัยสุข หรือ คุณกฤตยากรณ์ โหยหวล โทร. 0-2902-0299 ต่อ 2409, 2410, 2450 ***************************************************************


กำหนดกำรโครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ร่ำงตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับอุดมศึกษำ” วันอังคำรที่ 25 มีนำคม 2557 ณ ห้องประชุมปองทิพย์ 1 ชั้น 9 อำคำรนิเทศศำสตร์คอมเพล็กซ์ ปองทิพย์ โอสถำนุเครำะห์ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ วิทยำเขตรังสิต ********************************************** 09.00 - 09.30 น. 09.30 – 10.30 น. 10.30 – 10.45 น. 10.45 – 11.45 น. 11.45 – 12.00 น. 12.00 - 13.00 น.

ลงทะเบียน การบรรยาย “ร่าง ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับอุดมศึกษา” โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน พักรับประทานเครื่องดื่มชา-กาแฟ ของว่าง การบรรยาย “ร่าง ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับอุดมศึกษา” โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน (ต่อ) เปิดโอกาสซักถาม รับประทานอาหารกลางวัน

หมำยเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ร่าง ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับอุดมศึกษา” วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 1. นาย/นาง/นางสาว....................................................... นามสกุล................................................................. ตาแหน่งทางวิชาการ........................................ตาแหน่งบริหาร....................................................................... มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน....................................................................................................................... สถานที่ติดต่อปัจจุบัน .............................................................................................................................................................................. เบอร์โทรศัพท์.............................เบอร์โทรสาร....................................มือถือ..................................................... Email................................................................................................................................................................... 2. นาย/นาง/นางสาว.........................................................นามสกุล................................................................. ตาแหน่งทางวิชาการ........................................ตาแหน่งบริหาร....................................................................... มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน........................................................................................................................ สถานที่ติดต่อปัจจุบัน ........................................................................................................................................................................ เบอร์โทรศัพท์..............................เบอร์โทรสาร.................................มือถือ..................................................... Email................................................................................................................................................................... หมายเหตุ ท่านที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ร่างตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับ อุดมศึกษา” มีอัตราค่า ลงทะเบียนท่า นละ 700 บาท (รวมค่า เอกสาร อาหารกลางวันและอาหารว่าง) โดยกรุณาโอนเงินเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยกรุงเทพ” ธนาคารกรุงเทพ สาขากล้วยน้าไท เลขที่บัญชี 117-3-03161-6 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เมื่อโอนเงินแล้ ว กรุณาส่ง หลักฐานการโอนเงินทาง Fax หมายเลข 02-5166122 หรือ สแกนส่งมาที่ krittayakon.h@bu.ac.th สานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ภายในวัน พฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ทผี่ ้ชู ่วยศาสตราจารย์เบ็ญจะ นิสสัยสุขหรือคุณกฤตยากรณ์ โหยหวล เบอร์โทรศัพท์: 02-9020299 ต่อ 2409, 2410, 2450

24032557  
24032557  
Advertisement