Page 1

‫به ًام خذا‬ ‫چای اگر تلخ است شیریي هی شَد با حبه قٌذ‬ ‫زًذگی زیباست یار غن هشَ ای هَشوٌذ‬ ‫هوچَ بلبل باش ٍ ایٌک ًغوه شادی بخَاى‬ ‫صبح آدیٌه است ٍرزش هیکي ٍ با ها بخٌذ‬

‫ایستگبُ هشتشن ٍسصش ّوگبًی صجح آدیٌِ لبئن شْش سبثمِ ای ثیست سبلِ داسد وِ دس آى سبل ّب‬ ‫ٍسصشىبساى دس سٍصّبی تعطیل ثِ دٍس ّن جوع هی شذًذ ٍ ثِ وَُ ٍ جٌگل هی سفتٌذ ٍلی ثِ‬ ‫هشٍس صهبى حضَس ٍسصشىبساى ووتش شذ ٍ تعذاد ووی دس سٍصّبی تعطیل دس جبدُ ًظبهی ثِ دٍس‬ ‫ّن جوع هی شذًذ ٍ ثِ ٍسصش هی پشداختٌذ ٍلی اص اثتذای سبل ‪ 1388‬ثب ّوبٌّگی هسئَلیي‬ ‫ٍسصش ّوگبًی جٌبة آلبی افشیي حسیي صادُ سئیس ّیبت ٍسصش ّبی ّوگبًی ٍ ّوىبسی‬ ‫آلبیبى عسگشی ًجف صادُ ‪،‬ثْشام هَلش ًژاد‪،‬سیذ احوذ هَسَی ‪ ،‬پشٍیض وشَسی‪،‬هشثیبى ایستگبُ‬ ‫ّبی هختلف ٍسصش ّوگبًی ٍ ثب تشىیل ّیئت اهٌبی ثیست ًفشُ اص پیشىسَتبى ٍ ٍسصشىبساى‬ ‫فعلی دس دٍ گشٍُ ثِ شىل یه گشٍُ هشَستی ٍ ًظبستی ثِ اسبهی آلبی خسشٍ شبّتبجی ‪ -‬آلبی‬ ‫هشتضی هَسَی ‪ -‬آلبی هَلش ًژاد ‪ -‬آلبی دوتش ثْشاهیبى ‪ -‬آلبی هذسس جعفشی ‪ -‬آلبی هصذق‪-‬‬ ‫آلبی دثیش ثشاس پَس ‪ -‬آلبیی احوذی ‪ -‬آلبی احوذ خَششٍ ‪ -‬آلبی حویذ حسیي پَس – آلبی ایشج‬ ‫الیبسی ‪،‬خبًن یعمَة ًژاد(ًظشی) ‪ -‬خبًن سئَفی (گش جی وبس)‪ -‬خبًن شفیع صادُ وِ سْس خبًن‬ ‫ًبهجشدُ ثِ ًوبیٌذگی خبًن ّبی ٍسصشىبس ٍ گشٍُ دٍ‪،‬گشٍُ تذاسوبت ‪،‬ثشًبهِ سیضی ٍ اجشایی‪ ،‬ثِ‬ ‫اسبهی آلبیبى هحوذ شفیع صادُ ‪،‬دثیش سهضبى پَس ‪ ،‬آلبی ًعوتی ‪،‬آلبی سحین خَشجخت ‪،‬اثبرس ًظشی‬ ‫‪ ،‬هحوذ علی گشجی وبس ثِ صَست هٌسجن تش ٍ ثب شَس ٍ ًشبط ثیشتش ٍ ثب حضَس ولیِ ی‬


‫ٍسصشىبساى ّوگبًی لبئن شْش ثِ صَست ایستگبّی هشتشن ٍ چَى اغلت دس سٍصّبی جوعِ‬ ‫ثشگضاس هی شَد ًبم صجح آدیٌِ سا ثِ خَد گشفت‪ .‬ایي ایستگبُ ثب تالش ّبی آلبیبى هحوذ شفیع‬ ‫صادُ ٍ هحوذ علی گشجی وبس تَاًست ثب ّویبسی خَد ٍسصشىبساى ثِ صَست خبًَادگی ثِ ًمبط‬ ‫هختلف هبصًذساى اص جولِ جٌگل ّبی شیشگبُ‪،‬صیشآة‪،‬اٍسین‪ ،‬اسفع وَُ‪ٍ،‬سسه ‪،‬هٌطمِ وَّستبًی‬ ‫سیٌِ ٍ آة گشم السیجبى ‪،‬هٌطمِ ی وَّستبًی وتبلن ٍ آة گشم سبدات شْش‪ ،‬هٌطمِ ی چوستبى‬ ‫ًَس ٍ آة گشم الٍیج ‪ ،‬تلِ وبثیي ًوه آثشٍد ٍسبحل دسیبی چبلَس‪،‬سَاحل دسیبی ثٌْویش –‬ ‫ثبثلسش‪ ،‬والس آثبد ‪،‬آثشبس شیشگبُ‪ ،‬پبسن جٌگلی جَاسم ٍ سبیش ًمبط استبى سفش ًوَدُ وِ ثب‬ ‫ّوبٌّگی لجلی اص سَی شْشداساى هٌبطك یبد شذُ هَسد استمجبل ٍ پزیشایی لشاس گشفتٌذ‪ .‬جب داسد اص‬ ‫صحوبت شَسای اسالهی شْش لبئن شْش‪،‬شْشداس هحتشم ٍ سبصهبى اتَثَس ساًی ثبثل وِ دس ثشخی‬ ‫سفشّب اتَثَس دس اختیبس ٍسصشىبساى لشاس هی دٌّذ تشىش ٍلذسداًی داشتِ ثبشین اهشٍصُ ایستگبُ‬ ‫صجح آدیٌِ ثب جوعیتی حذٍد دٍیست ٍ پٌجبُ ًفش اص وَدن چْبس سبلِ تب هشد ٍ صى ّشتبدٍ پٌج‬ ‫سبلِ ثب خبًَادُ ّبی خَد ّش صجح جوعِ سبعت ‪ 05:30‬دلیمِ دس پبسن جٌگلی تالس دس وٌبس ّن‬ ‫گشد هی آیٌذ ٍ ثِ ٍسصش هی پشداصًذ دس ثعضی اٍلبت ثب ّوت افشاد داٍطلت ثشًبهِ پزیشایی‬ ‫صجحبًِ اص دٍستبى ثِ عول هی آیذ ‪ .‬دست اًذسوبساى استگبُ صجح آدیٌِ اص ولیِ عضیضاًی وِ طی‬ ‫ایي سبل ّب ثب ووه ّبی هبدی ٍ هعٌَی خَد تَاًستِ اًذ چٌیي جوع دٍستبًِ ٍ سبلوی سا فشاّن‬ ‫ًوبیٌذ ووبل تشىش ٍ لذسداًی سا داشتِ ٍ اهیذٍاسین شبّذ حضَس ثیشتش هشدم ٍ حوبیت هسئَلیي‬ ‫شْشی ثبشین‪.‬‬ ‫ایستگبُ هشتشن ٍسصش ّوگبًی صجح آدیٌِ لبئن شْش‬

tarikhche sobheadineh  
tarikhche sobheadineh  

Compilation:sasan torabi

Advertisement