Page 1

.

Ле­по ли­це Ср­би­је 2014. ка ­т а ­л ог ­ из ­д а ­њ а

ПРИНЦИП ПРЕС


ОБЈЕКТИВ


УВОД

„П

рин­цип Прес” је ли­дер срп­ског из­да­ва­штва у обла­сти не­го­ ва­ња на­ци­он ­ ал­не кул­тур­не и ду­хов­не ба­шти­не, ге­о­по­ет­ и­ке и пред­ста­вља­ња ту­ри­стич­ке по­ну­де, по­пра­вља­ња ими­џа и ре­брен­ди­ра­ ња Ср­би­је. Сво­јом укуп­ном из­да­вач­ком про­дук­ци­јом, на срп­ском и ви­ше свет­ских је­зи­ка, вр­хун­ски опре­мље­но и ди­зај­ни­ра­но, „Прин­цип Прес” до­след­но пред­ста­вља ле­по ли­це Ср­би­је. Афир­ми­ше оно што Ср­ бе чи­ни на­ро­дом ме­ђу на­ро­ди­ма у европ­ској по­ро­ди­ци. То су из­да­ ња ко­ји­ма се на јед­но­ста­ван и упе­ча­тљив на­чин по­ма­же стран­ци­ма (пут­ни­ци­ма, го­сти­ма, ту­ри­сти­ма, ин­ве­сти­то­ри­ма, сви­ма) да на пра­ ви на­чин от­кри­ју ве­ро­до­стој­ну Ср­би­ју, да је бо­ље раз­ум ­ е­ју и при­сни­ је до­жи­ве, да кроз њу пу­ту­ју и ис­ко­ри­сте ње­не ве­ли­ке мо­гућ­но­сти. Исто­вре­ме­но, то су на­сло­ви ко­ји срп­ске чи­та­оц ­ е под­сти­чу да не­пре­ ста­но из­но­ва от­кри­ва­ју при­влач­ност соп­стве­не зе­мље, ње­не мо­жда за­бо­ра­вље­не ча­ри и пред­но­сти, да об­но­ве дар ра­до­зна­ло­сти и спо­соб­ ност по­зи­тив­них пре­по­зна­ва­ња. Та­ква из­да­ња тре­ба­ло би да има сва­ка на­ша ку­ћа, би­бли­о­те­ка, ин­ сти­ту­ци­ја. Она су и од­ли­чан кор­по­ра­тив­ни, по­слов­ни и лич­ни дар. По­ред ве­ли­ког бро­ја про­бир­љи­вих до­ма­ћих и ино­стра­них чи­та­ла­ца, о њи­хо­вој вред­но­сти све­до­чи и низ ве­о­ма углед­них на­гра­да ко­ји­ма су овен­ча­на, од „Моштанице” за издавачки подухват године на Ме­ ђу­на­род­ном сај­му књи­га у Ба­ња­лу­ци (2010), „Злат­ног бе­оч ­ у­га” за трај­ни до­при­нос кул­ту­ри Бе­о­гра­да (2009), „Злат­не знач­ке” Кул­тур­ но-про­свет­не за­јед­ни­це Ср­би­је (2009), пре­ко „Ту­ри­стич­ког цве­та” (2006), „Нај­бо­ље ту­ри­стич­ке пу­бли­ка­ци­је у Ср­би­ји” (2007), на­гра­де „Сту­пље” (Бањалука, 2007. и 2008), до „Сре­бр­ног пе­ча­та” за ди­зајн и ори­ги­нал­но гра­фич­ко ре­ше­ње на Сај­му гра­фи­ке у Бе­о­гра­ду (2006), те ви­ше­стру­ке на­гра­де „Гу­тем­берг”.

ПРИНЦИП ПРЕС Цетињска 6, 11000 Београд Тел.: +381 (11) 322 70 34, 322 16 92; Факс: +381 (11) 324 56 21 www.turistinfosrbija.com, office@turistinfosrbija.com www.nacionalnarevija.com, office@nacionalnarevija.com

03


СРБИЈА – ГЕОПОЕТИЧКИ АЛБУМ 04

К

њи­гу ко­ја је пред ва­ма мо­гли би­ смо на­зва­ти ал­бу­мом, све­до­чан­ ством, збир­ком до­ку­ме­на­та. Она не же­ли да убе­ђу­је. Не про­па­ги­ра, не на­ме­ће, не спи­ну­је. Ни­је порт­па­рол, адво­кат, бр­бљи­ви ре­клам­ни агент. Ни­је ни ту­ри­стич­ки но­ви­нар, огре­зао у ис­пра­зно­сти и фра­зу. Као на не­ком ду­гом и ле­пом ста­рин­ском пу­то­ва­њу, кад сед­не­те у воз и раз­мак­не­те за­ве­се на про­зо­ру, пред ва­ма ће ов­де про­ми­ ца­ти број­не сли­ке. Гле­дај­те их сми­ре­ но и ра­до­зна­ло, от­кри­ва­лач­ки, сво­јим и очи­ма оних ко­ји­ма ће­те при­ча­ти о том пу­то­ва­њу. Не­ке од тих сли­ка упам­ти­ће­те од­мах, дру­ги­ма се по­вре­ме­но вра­ћа­ти и об­на­вља­ти сво­ју та­на­ну ве­за­ност, а мо­жда ће се све оне сли­ти у јед­ну, у ве­ли­ки мо­за­ич­ки пор­трет Ср­би­је ко­ји ће­те по­не­ти за­ув­ ек. И не за­бо­ра­ви­те опо­ме­ну јед­ног од нај­не­срећ­ни­јих прин­че­ва свет­ске књи­жев­ но­сти: „Са­мо плит­ки љу­ди не су­де пре­ма из­гле­ду. Пра­ва ми­сте­ри­ја све­та је оно ви­дљи­во, а не не­ви­дљи­во.” Формат: 21х30 cm. Обим: 240 страна

ЈУГОЗАПАДНА СРБИЈА


СРБИЈА – ГЕОПОЕТИЧКИ АЛБУМ

К

нигу, которую вы держите в руках, можно назвать альбомом, свидетельством, со­бранием документов. Она не стремится убе­дить. Она не пропагандирует, не на­вяз­ыв­­ а­ет оп­ре­деленное мнение, не старается ввести в заблужде­ние. Она не пресс-секретарь, не адвокат, не ре­ кла­ми­рующий свою продукцию коммивояжер. Она не тур-журналист, рути­нны­ми фразами опи­сывающий сте­ реотипы. Она похожа на ста­­ринное долгое прекрасное путешествие, когда вы садитесь на поезд и раздвигае­ те за­на­вески, собираясь насладиться мельканием про­­ плывающих за окном видов. Разглядывайте их спо­койно и лю­боз­нательно, смотрите не только своими глазами, но и глазами тех, ко­му вы потом будете рассказывать об этом путешествии. Что-то вам за­по­мнится сразу, для чего-то нужно будет воссоздать то­ ненькую нить во­споминаний, а может быть, все для вас сольется в один большой мозаичный портрет Сербии, который останется в памяти навсегда. Только не забудьте слова классика мировой литературы: «Лишь мелочные люди не верят первому взгляду. Настоящий мир очевиден, а не скрыт от глаз.»

T

he book before you could be called an album, testi­ mony, anthology of documents. It does not want to persuade. It does not propagate, does not impose, does not spin. It is not a PR, lawyer, blabby advertising agent. Neither is it a tourist reporter, steeped into phrases and the type of self-termination called routine. Just like on a long and beautiful old-fashioned journey, when you sit in a train and open curtains on the window, numerous im­ ages will be unraveling in front of you. Watch them calmly and with curiosity, as an explorer, with your eyes and eyes of those to whom you will be telling about the journey. Some of these images you will remember right away, the others you will occasionally retrieve and restore your fine connection, and maybe all of them will merge into one, into a large mosaic portrait of Serbia that you will carry forever. And do not forget the warning of one of the most ill-fortuned princes in world lit­ erature: “It is only shallow people who do not judge by appearances. The true mystery of the world is the visible, not the invisible.”

05


СРБИЈА – ГЕОПОЕТИЧКИ АЛБУМ 06

L

e livre devant vous pourrait être appelé album, témoi­ gnage, recueil de documents. Il n’aspire pas à persua­ der. Il ne propage pas, il n’impose pas, il n’exagère pas. Il n’est ni porte-parole, ni avocat, ni agent de publicité ba­ vard. Il n’est ni journaliste touristique, infecté par des cli­ chés et cette forme d’auto-éteinte nommé routine. Comme dans un beau, long voyage à l’an­cienne, quand vous vous installez dans un train et écartez les rideaux sur la fenêtre, de nombreuses images passeront devant vous. Regardez-les tranquillement et curieusement, dans l’esprit chercheur, avec vos propres yeux et les yeux de ceux à qui vous racon­ terez ce voyage. Quelques-unes de ces images vous retien­ drez tout de suite, aux autres vous retournerez de temps en temps et renouvellerez votre relation subtile, et peut-être, elles deviendront une seule, un grand portrait mosaïque de la Serbie que vous emporterez pour toujours. Et n’oubliez pas l’avertissement d’un des plus malheureux princes de la littéra­ ture mondiale : “Il n’y a que les esprits légers pour ne pas juger sur les apparences. Le vrai mystère du monde est le visible, et non l’invisible.”

E

ste libro que tiene delante podríamos de­no­minar un álbum, un testimonio o una co­le­cción de documen­ tos. No quiere persuadir. No pro­paga, no impone, no da vueltas. No es un por­t­avoz, un abogado, un agente pub­ licitario par­lanchín. Tampoco es un periodista turístico, abi­smado en palabrería y en aquella forma de auto-apaga­ miento llamado la rutina. Como en algún antiguo viaje lar­ go y lindo cuando se sienta en el tren y abre las cortinas de la ventana, pasarán aquí numerosas imágenes delante de sus ojos. Mírelos con calma y curiosidad, de forma de­scu­bridora, con sus propios y con los ojos de otros a los que contará sobre ese viaje. Algunas de estas imágenes recor­ dará instantáneamente, a otras volverá de vez en cuando renovando sus vínculos finos, y tal vez todas ellas converjan en una imagen, en un retrato mosaico grande de Serbia que llevará consigo para siempre. Y no se olvide de la advertencia de uno de los príncipes más de­sa­for­tunados de la literatura mundial: „Sólo gente superficial no juzga porla apariencia. El misterio ver­ dadero del mundo es lo visible, no lo invisible.”


СРБИЈА – ОД ЗЛАТА ЈАБУКА

Н

о­во из­да­ње нај­леп­ше мо­но­гра­фи­је о Ср­би­ји, у одво­је­ним из­да­њи­ма на че­ ти­ри је­зи­ка (ен­гле­ски, ру­ски, ита­ли­јан­ски, срп­ски), са оби­љем вр­хун­ских фо­то­гра­фи­ја и тек­сто­ви­ма ве­ли­ких зна­ла­ца пе­ра. „Књи­га нај­леп­ших пеј­за­жа Ср­ би­је”, „осли­ка­на са две ни­јан­се злат­ног – ви­зан­тиј­ском и ба­рок­ном”, „књи­га о тра­ја­њу ле­по­те и ду­ха упр­кос оскуд­ним вре­ме­ни­ма”. „Књи­га у ко­јој се пред на­ шим очи­ма до­га­ђа Ср­би­ја са­ма, у свом нај­ра­ско­шни­јем из­да­њу”. Лук­су­зно је опре­мље­на, у твр­дом и ви­ше ва­ри­ја­на­та рас­ко­шног ко­жног по­ве­ за, на нај­бо­љем па­пи­ру, са мо­гућ­но­шћу руч­не из­ра­де ва­шег уни­кат­ног при­мер­ка! Пре­до­ча­ва­ју­ћи раз­ли­чи­те аспек­те срп­ске исто­ри­је и кул­ту­ре, од пра­ис­ то­риј­ ских све­до­чан­ста­ва о из­у­зет­ним кул­ту­ра­ма и ци­ви­ли­за­ци­ја­ма на тлу Ср­би­је, пре­ ко пре­бо­га­тог рим­ског и сред­њо­ве­ков­ног на­сле­ђа, до ва­жних са­вре­ме­них зби­ва­ ња, „СР­БИ­ЈА, ОД ЗЛА­ТА ЈА­БУ­КА” ле­по­том и сти­лом над­ви­су­је до­са­да­шње књи­ге о Ср­би­ји.

07


СРБИЈА – ОД ЗЛАТА ЈАБУКА 08

Као што се до­бар глас да­ле­ко чу­је, „СР­БИ­ЈА, ОД ЗЛА­ТА ЈА­БУ­КА” сти­гла је на све кон­ти­нен­те и ме­ри­ди­ја­не, по­бу­ђу­ју­ћи оду­ше­вље­ње и гра­де­ћи друк­чи­ју сли­ку о овој зе­мљи, из­ван про­па­ганд­них и дру­гих сте­ре­от­ и­па. На­гра­де: „Ту­ри­стич­ки цвет 2006” за нај­бо­љу књи­гу у Ср­би­ји у обла­сти ту­ри­ зма, и „Гу­тем­берг 2006” на Ме­ђу­на­род­ном сај­му књи­га и гра­фи­ке у Ба­ња­лу­ци. Фор­мат: 23,5x29 cm. Обим: 288 стра­на


Dimensions: 23.5x29 cm; Pages: 288

SERBIA – THE GOLDEN APPLE

T

his representative monograph, with its beauty and style, with numerous supreme photographs and texts in Serbian and English, surpasses all previous publications about Serbia.

09


ВОДИЧ КРОЗ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКУ БАШТИНУ

ВОДИЧ КРОЗ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКУ БАШТИНУ

Упознајте Србију I

10

Е

ди­ци­ја „Упо­знај­те Ср­би­ју” са­да и у фор­ми књи­га! Ре­пре­зен­та­тив­ни том Во­дич кроз кул­тур­но-исто­риј­ску ба­шти­ну у де­сет ве­ли­ких по­гла­вља-те­ма са­жи­ма огром­ну гра­ђу из исто­ри­је срп­ске кул­ту­ре и на­ро­да срп­ског. Кул­тур­на ба­шти­на рим­ске им­пе­ри­је на овим про­сто­ри­ма, гра­до­ви срп­ског злат­ног сред­њо­ве­ко­вља, нај­ве­ће срп­ске бит­ке, чу­ве­не же­не, слав­не љу­ба­ви срп­ских вла­да­ра, Ср­би­ја у зна­ ме­ни­тим ино­стра­ним хро­ни­ка­ма, стран­ци ко­ји су угра­ди­ли се­бе у Ср­би­ју и срп­ску кул­ту­ру... Фор­мат: 20 х 20,6 cm. Обим: 252 стра­не

ВИМИНАЦИЈУМ


ВОДИЧ КРОЗ ДУХОВНО-ИСТОРИЈСКУ БАШТИНУ

Фор­мат: 20 х 20,6 cm. Обим: 252 стра­не

ВОДИЧ КРОЗ ДУХОВНО-ИСТОРИЈСКУ БАШТИНУ

Упознајте Србију II

Т

ом Во­дич кроз ду­хов­но-исто­риј­ску ба­шти­ну, та­ко­ђе у де­сет те­ма-по­гла­вља, на ве­ом ­ а за­ни­мљив на­чин пре­до­ча­ва нам ра­зно­вр­сне еле­мен­те гран­ди­о­зног срп­ ског ду­хов­ног на­сле­ђа. Све­ти­те­љи и ми­ро­по­ма­за­ни вла­да­ри, све срп­ске ди­на­сти­је, све­те сли­ке и хра­мо­ви, све­те го­ре и во­де, хо­до­ча­шћа и чу­да, пра­зни­ци и сла­ве, ви­ зи­о­на­ри и за­ду­жби­на­ри... Оби­ље по­да­та­ка, име­на, вр­ хун­ских фо­то­гра­фи­ја, углед­ни ауто­ри. Сто­на књи­га, во­дич, све­зна­дар. Све то, и мно­го ви­ше!

11


ЕДИЦИЈА „УПОЗНАЈТЕ СРБИЈУ”

К

о­ли­ко за­и­ста зна­мо о овој зе­мљи и овом на­ро­ду, о њи­хо­вој исто­ри­ји и кул­ ту­ри, при­род­ним ле­по­та­ма, ве­ли­ка­ни­ма, ства­ра­о­ци­ма и де­ли­ма, гра­до­ви­ма, сим­бо­ли­ма, му­зи­ци, га­стро­но­ми­ји, ви­ни­ма, ху­мо­ру...? За­сно­ва­на на уве­ре­њу да је зна­ти пред­ус­ лов за во­ле­ти, еди­ци­ја „УПО­ЗНАЈ­ТЕ СР­БИ­ЈУ” учи нас оно што још ни­смо на­уч ­ и­ли, под­се­ћа на оно што смо за­бо­ра­ви­ ли, под­сти­че да от­пу­ту­је­мо где још ни­смо би­ли. Ње­не све­ске су љуп­ке, прак­тич­не, од­лич­но на­пи­са­не и бо­га­то илу­стро­ва­не. Из­ван­ре­дан по­клон за вас, ва­шу де­цу, при­ја­те­ље, по­слов­не и дру­ге парт­не­ре!

Едиција УПОЗНАЈТЕ СРБИЈУ 01

. Етно села Србије

21 све­ска у ком­пле­ту, на кунстдру­ку, пун ко­лор, ши­ве­но жи­цом, у спе­ци­јал­ној ку­ти­ји! Фор­мат сва­ке све­ске: 19,5 x 19,5 cm Обим: 24 стра­не (укуп­но 504) ОЗНАЈТЕ

Едиција УП

илишт.а ч е л и е Бањ Србије

Е СРБИЈУ 02

Едиција УПОЗНАЈТ

и С . алдаш е н и о Војв

. Реке и је зер

12

СРБИЈУ 07

Едиција УПО

. а Србије ЗНАЈТЕ СРБИЈУ

04 ОЗНАЈТЕ

Едиција УП

СРБИЈУ 06

рци Дво . одине Војв

Едиција УПО

ЗНАЈТЕ СРБ

Водопад клисуре С и. и рбије

ИЈУ 12


Римско наслеђе . на тлу Србије

Едиција УПО

ЗНАЈТЕ СРБИ

ЈУ 19

Старе четвр српских гра ти дова

Е СРБИЈУ 03

Едиција УПОЗНАЈТ

Београ дска тврђава

ЗНАЈТЕ СРБИЈУ

Едиција УПО

Српски ср

Српск Едиција УПО

10

а и путеви вин

ЗНАЈТЕ СРБ

едњовеко вни утврђени гр адови

ИЈУ 09

Еди­ци­ја „Упо­знај­те Ср­би­ју” на је­дин­ствен на­чин во­ди нас у би­сер­на ет­но се­ла Ср­би­је, на са­ла­ше, ре­ке, је­зе­ра, у ло­ви­шта, двор­це, ба­ње, на во­до­па­де, у кли­су­ре, пе­ћи­не, на све­те го­ре и во­де... Кроз све­ске Еди­ци­је „Упо­знај­те Ср­би­ју” сти­че­мо или осве­жа­ва­мо ва­жна зна­ња о Бе­ог­ рад­ској твр­ђа­ви, рим­ском на­сле­ђу на тлу Ср­би­је, срп­ским сред­њо­ве­ков­ним утвр­ђе­ним гра­до­ви­ма, пу­те­ви­ма ви­на... Рас­кри­љу­је­мо фа­сци­нант­ни ге­о­по­ет­ ич­ки ал­бум Ср­би­је, пред ко­јим за­ста­је дах. Сту­па­мо на тло нео­бич­не, за­чуд­не Ср­би­је. Са­зна­је­мо о срп­ским фре­ска­ма и ико­на­ма, па­три­јар­си­ма, ста­рим че­твр­ти­ма срп­ ских гра­до­ва, бла­гу Ко­со­ва и Ме­то­хи­је, не­по­зна­тим анег­до­та­ма о чу­ве­ним Ср­би­ ма, о то­ме шта су зна­ме­ни­ти стран­ци го­во­ри­ли и пи­са­ли о Ср­би­ји и Ср­би­ма...

пске р с е енит иконе м а н З ке и с е р ф ија

Едиц

АЈТЕ

ЗН УПО

ЈУ 16

СРБИ

ЕДИЦИЈА „УПОЗНАЈТЕ СРБИЈУ”

Едиција УПОЗНАЈТЕ СРБИЈУ 08

. Српски патријарси веку XXвеку XIXи иXX у уXIX Едиција УПОЗНАЈТЕ СРБИЈУ 17

Едиција УПОЗНАЈТЕ СРБИЈУ 17

ОЗНАЈТЕ

Едиција УП

СРБИЈУ 21

Чувени странци. о Србији

POLITIKA СРБИЈУ 18

сова Благо Кои.је и Метох ОЗНАЈТЕ

Едиција УП

. Србија анегдотам у а Едиција УПО

ЗНАЈТЕ СРБ

ИЈУ 20

13


СРБИЈА – ДРУМОВИМА, ПРУГАМА, РЕКАМА 14

Н

ај­пот­пу­ни­ји ту­ри­стич­ки во­дич кроз Ср­би­ју. Спој бо­га­тог и по­у­зда­ног пут­ног при­руч­ни­ка, ге­о­по­ет­ и­ке, кул­тур­но-исто­риј­ске и при­вред­не па­но­ра­ме, пу­то­ ка­за за про­ве­ре­на ме­ста и по­зи­ва на ма­што­ви­то ис­тра­жи­ва­ње. Све ујед­но. Ма­ла ен­ци­кло­пе­ди­ја Ср­би­је да­та кроз иде­ју пу­то­ва­ња. У одво­је­ним из­да­њи­ма на срп­ ском, ен­гле­ском, ита­ли­јан­ском и не­мач­ком је­зи­ку, са пре­ко 2.000 илу­стра­ци­ја, у бро­ши­ра­ном и ви­ше вр­ста ко­жног по­ве­за... На­гра­да: „Нај­бо­ља ту­ри­стич­ка пу­бли­ка­ци­ја у Ср­би­ји”, Кру­ше­вац, 2007. Фор­мат: 14,5x20,4 cm. Обим: 592 стра­не

T

he most complete tourist guide through Serbia, a small encyclopedia for the road, in Serbian and four world languages, with over 2.000 extraordinary illustrations. Dimensions: 14.5x20.4 cm. Pages: 592


Фор­мат: 20,6 x 20 cm. Обим: 216 стра­на

ПРАВОСЛАВНИ СРПСКИ АРХИЕПИСКОПИ И ПАТРИЈАРСИ (1219-2010)

И

з­уз­ ет­на књи­га, ко­ја ме­ђу истим ко­ри­ца­ма са­би­ра би­о­гра­фи­је свих по­гла­ва­ра Срп­ске пра­во­слав­не цр­кве, од Све­тог Са­ве до па­три­јар­ха Иринеја. Бо­га­то илу­ стро­ва­на и вр­хун­ски опре­мље­на, бла­го­сло­вље­на.

15


ЧУВАР СВЕТИХ ХУМКИ

Д

ир­љи­ва при­ча о по­ро­ди­ци Ми­ха­ил ­ о­вић, ко­ја од 1927. у три ге­не­ра­ци­је уза­ стоп­но чу­ва Срп­ско рат­нич­ко гро­бље у Со­лу­ну, и пре све­га о осам­де­се­то­го­ ди­шњем Ђор­ђу Ми­ха­и­ло­ви­ћу, ко­ји је чу­вар не­пре­кид­но од 1960. до да­нас. Пу­них по­ла ве­ка! Уз оби­ље фо­то­гра­фи­ја, по­тре­сних сце­ на и екс­клу­зив­не гра­ђе, ова књи­га и исто­им ­ е­ни до­ку­мен­тар­ни филм (уз њу) још јед­ном нам пре­до­ ча­ва­ју, за­пра­во, це­лу ве­ли­чан­ стве­ну и стра­шну срп­ску епо­ пе­ју у Пр­вом свет­ском ра­ту, Гол­го­ту и Вас­крс Ср­би­је. На­гра­да: „Моштаница” (за издавачки подухват) на Ме­ђу­на­род­ном сај­му књи­га у Ба­ња­лу­ци 2010. Фор­мат: 20 x 20,6 cm. Обим: 288 стра­на Твр­ди и ме­ки по­вез, ши­ве­но, пун ко­лор

16


Фор­мат: 20,6 x 20 cm. Обим: 264 стра­на

К

Фор­мат: 20,6 x 20 cm. Обим: 232 стра­на

СРБИ СВЕТИТЕЉИ

а­пи­тал­на књи­га о Ср­би­ма све­ти­те­љи­ма, од све­тог Јо­ва­на Вла­ди­ми­ра у X, до све­тог Ју­ сти­на Ће­лиј­ског у XX ве­ку. О њи­хо­вим жи­во­ти­ма и ду­хов­ном под­ви­гу, о њи­хо­вој ва­жно­сти за срп­ ску ду­хов­ност, исто­ри­ју и суд­би­ну. Књи­га дар, на­дах­ну­ће, пам­те­ник. Од­лич­но опре­мље­на, у твр­дом по­ве­зу и пу­ном ко­ло­ру, на 236 бо­га­то илу­стро­ва­них стра­на! Књи­га за сва­ки наш дом, храм, би­бли­о­те­ку, шко­ лу, за сва­ко­га од нас!

НАЦИОНАЛНИ ПОДСЕТНИК 2014.

Г

о­ди­не 2014. на­вр­ша­ва се сто го­ди­на од по­ чет­ка Ве­ли­ког ра­та, Пр­вог свет­ског. Ми­мо сво­је во­ље и хте­ња, бра­не­ћи до­слов­но соп­стве­ ни праг и оп­ста­нак, Ср­би­ја је у ње­му про­шла гол­го­ту и опет вас­кр­сну­ла. При­зи­ва­ју­ћи се­ћа­ ње и пи­је­тет за хе­ро­је и му­че­ни­ке ко­ји су свој жи­вот угра­ди­ли у сло­бо­ду и ује­ди­ње­ње Отаџ­ би­не, „Прин­цип Прес“ пре­до­ча­ва нам овај ле­ пи и по­тре­сни Под­сет­ник.

17


НЕЧУЈНА ЗВОНА – ХРИШЋАНСКО НАСЛЕЂЕ КОСМЕТА 18

К

њи­га о хри­шћан­ском на­сле­ђу Ко­со­ва и Ме­то­хи­је, о дра­го­це­ној ду­хов­ној, кул­ тур­ној и умет­нич­кој ба­шти­ни ко­ју су Ср­би оста­ви­ли хри­шћан­ској Евро­пи, о бес­цен бла­гу од ко­јег мно­го то­га ни­ка­да ви­ше не­ће­мо ви­де­ти. „Цр­кве се ру­ше, ми­ни­ра­ју и па­ле, фре­ске из­ло­же­не про­па­да­њу, ико­не ра­ња­ве но­же­ви­ма, исто­ри­ја се фал­си­фи­ку­је, нај­зна­чај­ни­јим срп­ским спо­ме­ни­ци­ма не мо­же се при­ћи од бо­дљи­ ка­ве жи­це, не­ста­ју кр­сто­ви и гро­бо­ви, љу­ ди и гра­до­ви... На ли­тур­ги­је Ср­би иду под ору­жа­ном прат­њом, као ло­го­ра­ши... Али, упр­кос све­му, још је ва­жно ре­ћи и све­до­ чи­ти, баш као што стих ве­ли: ‘Не­мој оти­ћи не­мо у там­ну ноћ’.” На­гра­да: „Сту­пље” (за не­го­ва­ње срп­ ске тра­ди­ци­је и пра­во­слав­не ду­хов­но­сти) на Ме­ђу­на­род­ном сај­му књи­га у Ба­ња­лу­ ци 2007. Фор­мат: 20x20,6 cm. Обим: 446 стра­на


На­гра­да: „Гу­тем­берг”, на Сај­му књи­га и гра­фи­ке, Ба­ња­лу­ка, 2006. Фор­мат: 19x19 cm; Обим: 464 стра­не

ТУРИСТИЧКА БИБЛИЈА СРБИЈЕ „БЕЛИ АНЂЕО”

О

би­ман во­дич кроз кул­тур­но на­ сле­ђе Ср­би­је, штам­пан упо­ре­до на срп­ском и ен­гле­ском, ова ре­пре­ зен­та­тив­на књи­га је ду­го ме­ђу књи­ жар­ским хи­то­ви­ма. „Ма­ње во­дич кроз про­стор а ви­ше кроз вре­ме, ма­ ње ге­ог­ ра­фи­ја а ви­ше по­вест и при­ча, ма­ње бе­де­кер а ви­ше све­зна­дар, ма­ње ен­ци­кло­пе­ди­ја а ви­ше по­ку­шај да се у срп­ском на­сле­ђу, че­шће тра­гич­ном не­го срећ­ном, иден­ти­фи­ку­ју ве­ко­ви­ма чу­ва­не ци­ви­ли­за­циј­ске вред­но­сти, оно што Ср­бе за­у­век обе­ле­жа­ва као европ­ски на­род а Ср­би­ју као ва­жан евро-ре­ги­он.” У твр­дом и ви­ше ва­ри­ја­на­та ко­жног по­ве­за, бо­га­то илу­стро­ван, пи­сан с мај­стор­ском јед­но­став­но­шћу и про­ве­ре­ним уви­ди­ма, ово је са­же­ти уџ­бе­ник срп­ске исто­ри­је и кул­ту­ре, књи­га за сва­ку срп­ску ку­ћу и би­бли­о­ те­ку, на свим ме­ри­ди­ја­ни­ма.

19


ЗАВИЧАЈ ЦАРЕВА

Т

ај низ римских царева пореклом из балканских провинција ступа на престо у околностима „када је криза Империје ушла у тамни неповратни апогеј“. Управо беше затворен први миленијумски круг Рима, кохезионе силе ослабиле, темељне вредности пољуљане. Једноставни, очврсли у немаштини, храбри, расли с елементарним осећањем части и вере, доносећи изворни genius loci овог тла и баштину великог сећања, градили су, сви одреда, своје војничке каријере на римским основним етичким начелима: pietas, devotio, fides. У њима су препознати идеал, животна снага и чврстина које је Римско Царство нетрагом губило. Верно служивши Империји — вели Милан Будимир — заслужили су да од поданика постану господари и да труд, тегобу и жртву генерација предака одену у царски гримиз, као намирење божанске награде. Управо та везаност за сопствене корене враћала их је, на један антејски начин, родном тлу. Ту су тражили вечни смирај и успомену. 

П

о­во­дом 1700 го­ди­на Ми­лан­ског едик­та (313–2013) из штам­пе је иза­шла лук­ су­зна мо­но­гра­фи­ја ЗА­ВИ­ЧАЈ ЦА­РЕ­ВА - Рим­ски вла­да­ри са про­сто­ра да­на­ шње Ср­би­је, на срп­ском, ита­ли­јан­ском и ен­гле­ском је­зи­ку. На те­ри­то­ри­ји да­на­шње Ср­би­је ро­ђе­но је ше­сна­ест рим­ских ца­ре­ва и по­диг­ нут низ рим­ских гра­до­ва, утвр­ђе­ња и па­ла­та. Ка­сно­ан­тич­ка исто­ри­ја се до­брим де­лом од­ви­ја­ла на по­зор­ни­ци Ср­би­је, оста­вља­ју­ћи нам бо­га­то спо­ме­нич­ко и ар­ хе­ол ­ о­шко на­сле­ђе, ко­је, иако у струч­ном по­гле­ду со­лид­но про­уч ­ е­но, ни­је ши­ ро­кој јав­но­сти, ни у зе­мљи ни у ино­стран­ству, пред­ста­вље­но на на­чин ко­ји за­ слу­жу­је. Ти­ме се про­пу­шта шан­са да кул­тур­но-исто­риј­ска сли­ка о Ср­би­ји до­би­је јед­ну зна­чај­ну бо­ју и сво­је ме­сто у европ­ском ду­ги­ном спек­тру.

20


ЗАВИЧАЈ ЦАРЕВА Мо­но­гра­фи­ја „За­ви­чај ца­ре­ва“ је про­је­кат ко­јим је кул­тур­но бо­гат­ство ан­тич­ ке Ср­би­је ста­вље­но у је­дан ши­ри кон­текст европ­ске исто­ри­је, чи­ме ће се до­при­ не­ти тач­ни­јој пер­цеп­ци­ји Ср­би­је и код нас и у ино­стран­ству. Сир­ми­јум, Ви­ми­на­ци­јум, Син­ги­ду­нум, На­ис­ ус, Ме­ди­ја­на, Фелиx Ро­му­ли­ја­на, Ул­пи­ја­на, Ју­сти­ни­ја­на При­ма…са­мо су не­ки ва­жни­ји рим­ски ло­ка­ли­те­ти Ср­би­ је. Ауре­ли­јан, Га­ле­ри­је, Мак­си­мин Да­ја, Кон­стан­тин Ве­ли­ки…са­мо су не­ка од ве­ли­ких име­на Рим­ског Цар­ства ро­ђе­них на тлу Ср­би­је. Мо­но­гр­афи­ја је бо­га­то илу­стро­ва­на фо­то­гра­фи­ја­ма и цр­те­жи­ма, штам­па­на на кунстдру­ку и у пу­ном ко­ло­ру, у твр­дом и лук­су­зном ко­жном по­ве­зу и пред­ста­вља иде­а­лан по­клон за по­слов­не и про­то­ко­лар­не по­тре­бе.

e province bali e “in cui la cris tenebroso apo la ario di Roma, ilvac ali dament povertà, coragore e fede, intrisi , grandi memorie militari sui prin nob rico essi In l’Impero Romano — edeltà l’Impero di passare da sud la eriale l’impegno, e il tenati, di coglier con questo legame sul re, come Anteo, na. eter e a pac

21


ЗАВИЧАЈ РИМСКИХ ЦАРЕВА

S

ir­mi­um, Vi­mi­na­ci­um, Fe­lix Ro­mu­li­an ­ a, Ju­sti­ ni­an ­ a Pri­ma, Me­di­an ­ a, Ul­pi­a­na... Ср­би­ја је про­стор на ко­јем се на­ла­зи зна­тан број ар­хе­о­ ло­шких на­ла­зи­шта из вре­ме­на Рим­ског Цар­ ства, без ко­јих је го­то­во не­мо­гу­ће ис­при­ча­ти при­чу о успо­ну и про­па­сти те „нај­слав­ни­је од свих им­пе­ри­ја”. Пре­сто­ни­ца Ис­точ­ног Рим­ ског Цар­ства би­ла је та­мо где је да­нас Срем­ ска Ми­тро­ви­ца. Чак ше­сна­ест рим­ских ца­ре­ ва, не ра­чу­на­ју­ћи оне ра­но­ви­зан­тиј­ске, ро­ђе­ но је на тлу да­на­шње Ср­би­је. Ту су и њи­хо­ве за­вет­не гра­ђе­ви­не, спо­ме­ни­ци, гра­до­ви у ко­ ји­ма су сто­ло­ва­ли, утвр­ђе­ња, ну­ми­зма­тич­ке се­ри­је ко­је пам­те њи­хо­ве ли­ко­ве, тра­го­ви њи­хо­вих уз­бу­дљи­вих жи­во­та и смр­ти. Књи­га је штам­па­на у срп­ско-ен­гле­ском и срп­ско-ита­ли­јан­ском из­да­њу, у твр­дом по­ве­зу и пу­ном ко­ло­ру, са из­ван­ред­ним тек­стом проф. др Алек­сан­дра Јо­ва­но­ви­ћа и оби­љем аутен­тич­них илу­стра­ци­ја. Фор­мат: 20x20,6 cm. Обим: 396 стра­на

100 ДОБРИХ РАЗЛОГА ДА ПОСЕТИТЕ СРБИЈУ

К

њи­га ко­ја, у срп­ско-ен­гле­ском и срп­ско-не­мач­ком из­ да­њу, на кре­ат­ и­ван и прак­ти­чан на­чин, реч­ју и фо­то­ гра­фи­јом пред­ста­вља Ср­би­ју, ње­не при­род­не и дру­ге ле­ по­те, ње­ну ба­шти­ну и ту­ри­стич­ке мо­гућ­но­сти. Сто ме­ста, сто иза­зо­ва, сто нај­леп­ших пу­сто­ло­ви­на за оне ра­до­зна­ле ду­хом, пу­то­ва­ња и до­га­ђа­ји, љу­ди и пре­де­ли. Про­на­ђи­те свој раз­лог! Фор­мат: 29,5x21 cm; Обим: 264 стра­не

22


1 Јануар

19/

Свети мученик Бонифатије

20/2 Јануар Четвртак 

Петак

Свети Игњатије Богоносац

„Који се, дакле, понизи као дијете ово, онај је највећи у Царству небеском“ (Мт. 18, 4). То дете, које је узео Господ и ставио међу своје ученике, био је Игњатије. Доцније је Игњатије био ученик Светог Јована Богослова, а потом епископ у Антиохији. Увео је антифонски начин појања у цркви, како су му то открили ангели. Када је христоборни цар Трајан пролазио кроз Антиохију, чуо је за Игњатија, позвао га је и почео да убеђује да принесе жртве идолима, па ће му дати звање сенатора. Кад он то одби, оковали су га и послали у Рим да га баце зверима. У Риму је у циркусу бачен пред лавове, који су га растргли, оставивши само неколико већих костију и – срце. Свети Игњатије је пострадао 106. године.

700

700

700

900

900

900

1100

1100

1100

1300

1300

1300

1500

1500

1700

1700

Свети Григорије (Григентије), епископ Омиритски. Свети Бонифатије Милостиви, епископ Ферентински. Преподобни Илија Муромец. Седмица 28. по Духовима. Глас 2. Божићни пост, вода.

Свети Јован Кронштатски. Свети Данило Други, архиепископ Српски. Претпразништво Христовог Рођења. Седмица 28. по Духовима. Глас 2. Божићни пост, уље.

3 Јануар

21/

Света мученица Јулијана

Рођена у Никомидији, од родитеља незнабожних, али чувши јеванђељску проповед, свим срцем обрати се Христу. Би заручена за сенатора Елевсија. Да би га одбила од себе, рекла му је да неће поћи за њега ако не буде епарх Никомидијски, што он, митом, и постиже. Тада му је открила да је хришћанка и он је оптужи њеном оцу који је, избивши је, предаде њему на истјазавање. Тукли су је до крви и бацили у тамницу где је Господ исцели. Онда је епарх баци у зажарену пећ, али ни огањ је не опали. Видевши то чудо, око 500 мушкараца и 130 жена обратише се Христовој вери. Зли епарх све их посече мачем, на крају и свету Јулијану, 304. године. А епарха Елевсија, након бродолома, на једном острву растргоше пси.

1500

4 Јануар

22/

Субота

Света великомученица Анастасија

Рођена у Риму, у сенаторском и богатом дому, од оца паганина и мајке хришћанке. Отац је приморао да се уда за незнабошца Публија, који је мучио зато што није хтела да ступи са њим у телесну везу, али убрзо је погинуо. Тајно је одлазила хришћанским мученицима у тамницама, прво у Риму, а потом и у Македонији, и делила је своје богатство сиромасима. У Македонији је откривена да је хришћанка. Началник жречева Улпијан похотљиво насрну на њу, али наједном ослепе. У тамници је преживела 30 дана без хране, потом су је, са другим хришћанима, ставили у лађу коју су војници на дубини преврнули, да их подаве. На крају, уморена је 304. године тако што је над ватром привезана ногама и рукама за четири коца.

700

Православни 900

ПоДсЕТниК 1100

A20 14 a

1300

сл ав а му и ми ло ст

AСвети ваСи лије ОСтрО шки ЧудОт в О ра ц a 1500

1700

Свети Петар Чудотворац, митрополит Руски. Свети мученик Темистокле. Претпразништво Христовог Рођења. Седмица 28. по Духовима. Глас 2. Божићни пост, вода.

1700

Света мученица Теодотија с три детета. Субота пред Христовим Рођењем. Претпразништво Христовог Рођења. Седмица 28. по Духовима. Глас 2. Божићни пост, уље.

С благословом Светог Архијереј ског Синода Српске Правосла вне Цркве ПРИ НЦИ П ПРЕ С

Н

аша стона књига и у 2014, наш ро­ков­ ник, поучник, подсетник. Овога пута у шест верзија. Фор­мат: 20,6 х 20 cm. Обим: 216 стра­на

ПРАВОСЛАВНИ ПОДСЕТНИК 2014.

Среда

Као младић, био је слуга код богате и развратне Римљанке Аглаиде, са којом је имао нечисте везе. Она га посла у Азију да јој донесе мошти неког мученика, да их има као амајлију у кући. Али Бонифатије у Тарсу, видевши хришћанске мученике: једноме одсечене ноге, другоме руке, трећем избодене очи, четврте на вешалима..., покаја се због свог грешног живота, горко заплака и викну судији да је и он хришћанин. Након што су га шибали, налили су му олово у уста, да би га на крају посекли мачем. Свети Бонифатије је пострадао за Христа 290. године. Примивши Бонифатијево тело, Аглаида сагради цркву у коју положи његове мошти, и сама се покаја и, раздавши све своје имање сиромасима, повуче се из света.

23


Православни Планер 2014.

ски. ван Кронштат гоносац. Св. Јо уље. Св. Игњатије Бо Српски. Пост, ги, архиепископ Св. Данило Дру

2014

ЧЕТ 20

2

бује страху. Горда душа ро ичник) (Св. Јован Леств

СА ПоРукАмА СвЕтИх отАЦА

ПОн 17

30

уТО 18

31

мистокле. на. Св. муч. Те Св. муч. Јулија т, вода. полит Руски. Пос творац, митро

рок Да­ Пајсије. Св. про Авакум и игуман , уље. Преп.муч. ђакон је и Мисаил. Пост Ананије, Азари нил и три отрока:

. Анастасија. Св. великомуч та. Пост, уље. тија с три дете

Св. муч. Теодо

нски. јан. Св. Флор Ами Св. муч. Севасти т, уље. русалимски. Пос Св. Модест Је

. муч. Критских дски. Св. десет , уље. Преп. наум Охри дан. Оци. Пост дотворац. Туцин Св. нифонт Чу

тије) Оми­ горије (Григен фатије. Св. Гри да. Св. муч. Бони стиви. Пост, во нифатије Мило ритски. Св. Бо

 СРЕ 19 Као од Бога вана звезда 1 засијао си садаро висине духовне и обасјао све оне који седе у сенци смртној и там и греха хвале Те сви који слав е Творца. Алилуја. Из Акатиста Светом Василију Острошком Чудотворцу, Кондак 5.

С благословом Светог Архијерејског Синода Српске Православне Цркве ПРИНЦИП ПРЕС

П

ПЕТ 21

Св. Петар Чудо

3

СуБ 22

4

нЕД 23

5

равославни планер за 2014, у шест верзија и практичном џепном фор­мату, са ду­хов­ним поукама и пре­гледним датумима. Приручник за вас и поклон за пријатеље! Фор­мат: 8 х 12 cm. Обим: 112 стра­на

Свети Василије Тврдошки и Острошки, фреска у Саборној цркви у Требињу

СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ

A ЈАНУАР a Уторак

Среда

Свети мученик Бонифатије

6

7

8

Петак

3

уље

И

Свети Игњатије Богоносац

9

Субота

4

Света мученица Јулијана

10

Недеља

5

Св. великомученица Анастасија

11

Преп. Наум Охридски - Туциндан – Оци

12

Бадњи дан

13

Рождество Христово – Божић

14

Сабор Пресвете Богородице

15

Свети првомученик и архиђакон Стефан

16

Свети Симон Мироточиви

17

Св. 14.000 младенаца Витлејемских

18

Света мученица Анисија

19

уље

зузетно леп велики пра­во­славни ка­ лендар за 2014. го­дину. Засваки ме­ сец у новој го­дини, за сваки српски дом, учионицу, канцеларију!

Четвртак

2

вода

1

уље

Понедељак

уље

A2014 a

вода

ПРАВОСЛАВНИ ЗИДНИ ПОДСЕТНИК

уље

ПРАВОСЛАВНИ ПЛАНЕР И КАЛЕНДАР 2014.

ЈАнуАР 3/ЈАнуАР ДЕЦЕМБАР 201

Обрезање Господње

21

Свети пророк Малахија

23

Свети мученик Полиевкт

Преподобни Георгије Хозевит

29

Свети Григорије Ниски

30

Свети Сава

Преподобни Гаврило Лесновски

Преп. Синклитикија – Крстовдан

25

Часне вериге Светог апостола Петра

Преподобни Теодосије Велики

31

риба

28

Свети Јевстатије Српски

24

риба

Сабор Светог Јована Крститеља – Јовањдан

27

24

Преподобни Серафим Саровски

22

Богојављење

26

уље

Преподобна Меланија Римљанка

20

уље

Фор­мат: 31 х 64 cm. Обим: 26 стра­на

Преподобни Антоније Велики

Свети Атанасије Велики

Света мученица Татијана

Свети мученици Ермил и Стратоник


СЛОВО ЉУБВЕ И ДУШАНОВ ЗАКОНИК

Фор­мат: 20 х 21 cm. Обим: 132 стра­не

ИСТОРИЈА СРЦА

И

за ку­ли­са исто­ри­је и по­ли­ти­ке, иза ма­ски сра­чу­на­тог и су­ро­вог све­та, ка­кве су за­и­ ста би­ле љу­ба­ви тог ду­гог ни­за слав­них па­ро­ ва? Ка­ко су се гра­на­ле, цве­та­ле или ве­ну­ле у њи­хо­вим соп­стве­ним ср­ци­ма? Кроз ба­ри­је­ре ауто­ри­те­та и сло­же­них оба­ве­за, ти­ту­ла и про­ то­ко­ла, двор­ске за­сто­ре и из­ма­гли­це над бо­ ји­шти­ма, је­су ли успе­ва­ли да до­пру до оног дру­гог и до се­бе са­мих? Убе­дљи­во и уз­бу­дљи­во шти­во, све­де­но а ду­бо­ ко, пу­но ва­тре и уну­тар­њих вр­тло­га, та­на­но а ока­то. Тврд по­вез, пун ко­лор, илу­стро­ва­но.

25


СТО ГОДИНА ОД КУМАНОВСКЕ БИТКЕ

ЛЕГЕНДЕ О БЕОГРАДУ

Б

ит­ка ко­јом је на са­мом по­чет­ку ре­шен Пр­ви бал­кан­ски рат и за­ по­че­та за­вр­шна ета­па Срп­ске осло­ бо­ди­лач­ке ре­во­лу­ци­је ду­ге сто че­тр­ на­ест го­ди­на. Сим­бо­лич­ки рас­плет Ко­сов­ског бо­ја из 1389, окон­ча­ње тур­ ске оку­па­ци­је Бал­ка­на и осло­бо­ђе­ње срп­ске Све­те зе­мље. Пред­и­сто­ри­ја и ток бит­ке, ње­ни хе­ро­ји и тра­ги­ча­ри, ви­дљи­ви ре­зул­та­ти и ду­го­роч­не по­ сле­ди­це, ва­жни до­ку­мен­ти и по­тре­сне лич­не при­че. Ле­по на­пи­са­на, на­уч­но уте­ме­ље­на и бо­га­то илу­стро­ва­на мо­но­гра­фи­ја, у твр­дом по­ве­зу и пу­ном ко­ло­ру. Фор­мат: 20 х 21 cm. Обим: 240 стра­на

Д

рев­на је и ду­бо­ка пред­ста­ва о Бе­о­гра­ду као мит­ском гра­ду на све­тим во­да­ма. Из ње су се, у свим вре­ме­ни­ма, ро­ји­ле ча­роб­не при­че, за­го­нет­не ле­ген­де од ко­јих је, ка­жу, тај град и са­здан. За­што је Бе­ог­ рад био то­ли­ко ва­жан Ср­би­ма и за­што су Ср­би то­ли­ко ва­жни Бе­о­ гра­ду? За­што су се та­ко ду­го тра­жи­ли, кроз ми­ле­ни­ју­ме и по­ко­ле­ња, и шта се за­пра­во до­ го­ди­ло ка­да су се нај­зад ме­ђу­соб­но от­кри­ли? Из­ме­ђу исто­ри­је и књи­жев­но­сти, ствар­но­сти и сна, књи­га нај­леп­ших ле­ген­ди о пре­сто­ни­ци срп­ског про­сто­ра, срп­ског вре­ме­на и срп­ске суд­би­не. Тврд по­вез, пун ко­лор, илу­стро­ва­но.

26 Фор­мат: 20 х 21 cm. Обим: 100 стра­на


ЖЕНСКИ ПОДСЕТНИК

П

одсетник за савремену жену. Модеран, практичан, љубак. Уз велику прегледну бележницу/агенду, ту су лични подаци, информације битне у ванредним ситуацијама, евиденција нарочито важ­них датума и догађаја, контакт са свима онима који су данашњој жени десна рука током године, најпотребнији сервиси на које се може ослонити, попис књига, филмова, позоришних представа, музичких издања, концерата, друштвених догађаја које би требало да има на уму. Мали записник о ономе што je позајмила, листа Чувене жен.е њој значајних бро­је­ва телефона, мејл-адреса, Србије сајтова, ПМС роковник... Поврх свега, календар за четири године, 20122015, и специјални до­датак: Чувене жене Србије. ДАН

МЕСЕЦ

07

07 30 08

08 30 09

09 30 10

10 30 11

11 30 12

12 30 13

13 30 14

14 30 15

15 30 16

16 30 17

Формат: 14,5 х 20,4 cm. Обим: 336 страна

17 30 18 БЕЛЕШКЕ

Формат: 14,5 х 20,4 cm. Обим: 336 страна

МУШКИ ПОДСЕТНИК

В

ише од роковника, нотеса, планера. Подсетник за модерног мушкарца, добро организованог, пословног, ефикасног, али и пажљивог, духовитог, радозналог. У средишту је обиман нотес са сатницом и бележницом. Ту су простор за личне податке, информације битне у ванредним ситуацијама, евиденција нарочито важних датума и догађаја, контакт са кључним сарадницима, најпотребнији сервиси (редовни и они „за не дај Бо­же“), листе наслова и догађаја у културном и друштвеном животу ко­је не би требало сметнути с ума. И још мноштво корисних страница, попут бележнице о позајмљеноме, листа њему значајних бројева телефона, мејл-адреса, сајтова, даљинар путовања... Поврх свега, ту су календар за четири године, 2012-2015, и специјални додатак: Највећи срп­ ски задужбинари.

27


45 SEK ♦ 500

HUF ♦ HR

20 HRK ♦

MK 200 MKD

♦ BiH

6 KM ♦ CG

3€

година VII  број 39, 2013.  www.nacio цена 290 ди nalnarevij н. a.com

н.

40 NOK ♦

ди 3. цена 290 број 38, 201 m година VII .co onalnarevija www.naci 

MKD ♦ BiH

6 KM ♦ CG

3€

EU 5 € ♦ GB

3,5 £ ♦ USA

7 $ ♦ CH 7 CHF ♦

EU 5 € ♦ GB

20 13 .

3,5 £ ♦ USA

бр ој 39 ·

CHF 7 $ ♦ CH 7

♦ 40 NOK

♦ 45 SEK

♦ 500 HUF

♦ HR 20 HRK

♦ MK 200

Више од го молитве, дишњице, посвете

WEGO{ I MI

а и поуке Искушењ

број 38 · 201 3.

година I  број 2, 2013.  цијена 5 KM www.nacionalnarevija.com ар 2013. ање • јану

ално изд • специј ija.com година I onalnarev www.naci

EU 5 € ♦ GB 3,5 £ ♦

USA 7 $ ♦ CH 7 CHF ♦ 40 NOK ♦

45 SEK ♦ 500 HUF ♦

HR 20 HRK ♦ MK 200

MKD ♦ CG 3 € ♦ SRB

290 RSD

EU 5 € ♦ GB 3,5 £ ♦ USA 7 $ ♦ CH 7 CHF ♦ 40 NOK ♦ 45 SEK ♦ 500 HUF ♦ HR 20 HRK ♦ MK 200 MKD ♦ CG 3 € ♦ SRB 290 DIN

година I  број 1, 2013.  цијена 5 KM www.nacionalnare vija.com

Завјештања и чекања

Ризнице и сјећања

NAJDUBQI DAMARI BALK ANA број 2· 2013.

DA BO|URI OPET PROCVJETAJU

www.nacionalnarevija.com


Часопис отмене Србије „СРБИЈА — Националнa ревијa”, je луксузни двомесечник на српском и енглеском језику, у два одвојена и истовремена издања. По садржају, смислу и циљевима, реч је о пројекту који за Србију има најшири значај. На натполитички начин се бавећи националном баштином, културом, туристичком понудом, путовањима, симболима, идејама, градовима, пределима, људима, брендовима, феноменима — „Национална ревија” и самој Србији и свету истрајно открива лепо лице лепе „СРБИЈА — Националнa ревијa”, погледом je луксузни двомесечник на српском иучвршћује енглескомпостојеће језику, у Србије. С позитивним и креативним на живот и свет, обнавља старе, два одвојена истовремена издања. По садржају, смислу и циљевима, реч је о пројекту који за и ствара нове и мостове. У оквиру своје кампање лице Србије”начин , више се хиљада примерака сваког броја „Накултуром, ционалне Србију има најшири значај. „Лепо На натполитички бавећи националном баштином, ревије” бесплатно се дели страним дипломатским и конзуларним представништвима у нашој туристичком понудом, путовањима, симболима, идејама, градовима, пределима, људима, брендоземљи, угледним припадницима дипломатског кора лично, иностраним привредним, културним вима, феноменима — „Национална ревија” самој Србији свету истрајно открива лепо лицестралепе и другим представништвима, страним коми панијама које и послују у Србији, акредитованим Србије. С позитивнимградоначелницима, и креативним погледом на живот и свет, обнавља старе,државним учвршћујезва постојеће ним дописницима..., председницима општина, високим ничницима… од укупног тиража од 10 000 примерака 3500 примерака се бесплатно дистрибуира и ствараДакле, нове мостове. на наведене ВИП адресе, око 2000 примерака добијају спонзори, партнери и оглашивачи, остатак У оквиру своје кампање „Лепо лице Србије”, више хиљада примерака сваког броја „Националне тиража се пласира у најширу дистрибутивну мрежу. ревије” бесплатно се дели страними дипломатским и конзуларним пред ставништвима у нашој Осим великог броја разноликих веома истанчаних читалаца, овај врхунски магазин стекао је прворазредбе пословне сапутнике, партнере који најуспешнији у ономе чиме се баве знају зашто земљи, угледним припадницима дипломатског кора лично, иностраним привредним, културним су обезбедили своје стално место у СРБИЈИ ЦИОНАЛНОЈ РЕВИЈИ.у Србији, акредитованим страи другим представништвима, страним комНА панијама које послују Ево прилике да се придружите! нимПостаните дописницима..., градоначелницима, председницима општина, високим државним званичнидео победничке Србије!

Часопис отмене Србије

цима… Дакле, од укупног тиража од 10 000 примерака 3500 примерака се бесплатно дистрибуира на наведене ВИП адресе, око 2000 примерака добијају спонзори, партнери и оглашивачи, остатак КОРИЦА (K4) КОРИЦА (K3) КОРИЦА (K2) тиража се пласира у најширу дистрибутивну мрежу. ГЕНЕРАЛНИ Осим великог броја разноликих и веома истанчаних читалаца, овај врхунски магазин стекао је СПОНЗОР 1/1 1/1 прворазредбе пословне сапутнике, партнере који најуспешнији у ономе чиме се баве знају зашто 150.000 су обезбедили своје стално местодин. у СРБИЈИ150.000 НАЦИОдин. НАЛНОЈ РЕВИЈИ. Ево прилике да се придружите! Постаните део победничке Србије! 20,5 х 29,7 cm

20,5 х 29,7 cm

КОРИЦА (K3) УНУТРАШЊА ПРВА КОРИЦА (K2) СТРАНА УНУТРАШЊА СТРАНА

КОРИЦА (K4)

СТУБАЦ 1/2 ГЕНЕРАЛНИ 30.000 60.000 дин. СПОНЗОР дин.

1/1 1/1 1/1 1/1 95.000 дин. 110.000 150.000 дин. дин. 150.000 дин. 20,5 х 29,7 cm

20,5 х 29,7 cm

450.000 дин.

20,5 х 15+четири cm унутрашње стране 12 х 29,7 cm + маркица у импресуму, на рикни, на насловној страни и поред пагинације

Наведене цене су без ПДВ-а.

20,5 х 29,7 cm 20,5 х 29,7 cm Искористите прилику да се нађете у одабраном друштву, да се међу онима који су најбољи у свом послу представите и ви. Осим директног рекламирања (ценовник имате пред собом), постоји могућност индиректног УНУТРАШЊА ПРВА оглашавања у форми економских репортажа и ПР текстова. У завиСТУБАЦ сности од обима закупљеног УНУТРАШЊА 1/2 огласног простора, Национална ревиСТРАНА ја одобриће Вам зна чајне сразмерне попусте. СТРАНА 30.000

60.000 дин.

Цетињска 6, 11000 Београд 1/1 Тел.: +381 (11) 322 70 34

110.000 дин.

1/1 ПРИНЦИП ПРЕС

95.000 дин.

дин.www.nacionalnarevija.com www.turistinfosrbija.com

20,5 х 15 cm 20,5 х 29,7 cm

20,5 х 29,7 cm

12 х 29,7 cm

Наведене цене су без ПДВ-а.

Искористите прилику да се нађете у одабраном друштву, да се међу онима који су најбољи у свом послу представите и ви. Осим директног рекламирања (ценовник имате пред собом), постоји могућност индиректног оглашавања у форми економских репортажа и ПР текстова. У зависности од обима закупљеног огласног простора, Национална ревија одобриће Вам значајне сразмерне попусте.

Цетињска 6, 11000 Београд Тел.: +381 (11) 322 70 34

ПРИНЦИП ПРЕС

www.nacionalnarevija.com www.turistinfosrbija.com


П РИНЦИП ПРЕС Медијски партнери:

РТС - ЈАВНИ СЕРВИС СРБИЈЕ

РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ВОЈВОДИНЕ

НОВИНЕ СРПСКЕ ПАТРИЈАРШИЈЕ

РТВ СРПСКЕ

Партнери издања: 

Т

ај низ римских царева пореклом из балканских провинција ступа на престо у околностима „када је криза Империје ушла у тамни неповратни апогеј“. Управо беше затворен први миленијумски круг Рима, кохезионе силе ослабиле, темељне вредности ПД РБ „КОЛУБА РА“ пољуљане. Једноставни, очврсли у немаштини, храбри, расли с елементарним осећањем части и вере, доносећи изворни genius loci овог тла и баштину великог сећања, градили су, сви одреда, своје војничке каријере на римским основним етичким начелима: pietas, devotio, fides. У њима су препознати идеал, животна снага и чврстина које је Римско Царство нетрагом губило. Верно служивши Империји — вели Милан Будимир — заслужили су да од поданика постану господари и да труд, тегобу и жртву генерација предака одену у царски гримиз, као намирење божанске награде. Управо та везаност за сопствене корене враћала их је, на један антејски начин, родном тлу. Ту су тражили вечни смирај и успомену.

ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ “ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ”

Завод за бране, хидроенергетику, руднике и саобраћајнице ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ „ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ”

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА, ВРЊАЧКА БАЊА

-turizam.com

Кабинет председника Републике Градови и општине:              

Беочин, Зајечар, Пирот, Прибој, Бор, Пећинци, Врњачка Бања, Ваљево, Вршац, Лазаревац, Земун, Књажевац, Неготин, Зрењанин (...)

Влада Републике Србије

Министарства:  Министарство унутрашњих послова,  Министарство вера и дијаспоре,  Министарство економије и регионалног развоја,  Министарство спољних послова,  Министарство правде,  Министарство за инфраструктуру и енергетику,  Министарство просвете и науке,  Министарство омладине и спорта,  Министарство животне средине, рударства и просторног планирања,  Министарство културе, информисања и информационог друштва,  Министарство за Косово и Метохију.

Цетињска 6, Београд; Тел.: +381 (11) 322 70 34; Факс: +381 (11) 324 56 21 www.nacionalnarevija.com, www.turistinfosrbija.com

Katalog 2014  
Katalog 2014  
Advertisement