Page 1

นายชาคริ ต วงศ์บุญช่วย 5244283012

นางสาวอาภากร ศรี สนั ติ์ 5244283006

นายศรุ ต เกศดายุรัตน์ 5244283023

กล้วย (Banana) ขนส่งกล้ วย จากจังหวัด นราธิวาส ณ ศาลากลางจังหวัด ส่งถึง กรุงเทพฯ ณ อนุสาวรี ย์ชยั สมรภูมิ ในจานวน 27 ตัน


กล้ วย เป็ นพรรณไม้ ล้มลุกในสกุล Musa มีหลายชนิด เช่น กล้ วยน ้าว้ า กล้ วยน ้า ไท กล้ วยหอมทอง กล้ วยหอมเขียว กล้ วยไข่ กล้ วยตานี กล้ วยหักมุก กล้ วย เล็บมือนาง กล้ วยนิ ้วมือนาง กล้ วยส้ ม กล้ วยนาค กล้ วยหิน กล้ วยงาช้ าง ฯลฯ ในปี ค.ศ. 2484 เป็ นต้ นมา ได้ มีการรวบรวมพันธุ์กล้ วยไว้ บ้างในบางช่วง และสูญหายไป ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ รวมร่วมพันธุ์ไว้ ที่สถานีวิจยั ปากช่อง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปั จจุบนั การปลูกกล้ วยในประเทศไทย จอกจากจะปลูกเพื่อบริ โภคในประเทศแล้ ว ยังส่งกล้ วยหอมทองไปขายยัง ต่างประเทศ เช่น ญี่ปนุ่ ฮ่องกงและยุโรป แต่ปริ มาณการส่งออกลดลงทุกปี ๆ เพราะคุณภาพของกล้ วยหอมทอง ไม่เหมาะในการส่งออกต่างประเทศเนื่อง จากสุกง่ายและเปลือกบาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ ทาการศึกษาถึงสายพันธุ์กล้ วยซึง่ เป็ นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศพบว่า ประเทศไทยสามารถ ปลูกกล้ วยหอมคาเวนดิชได้ ดี


กล้ วย ทัว่ โลกมีกล้ วยอยู่ประมาณ 200-300 ชนิด สาหรับชนิดของ กล้ วยที่มีในประเทศไทยนันได้ ้ เก็บ รวบรวมพันธุ์ไว้ เมื่อปี พ.ศ.2524 ชึ่ งแบ่งออกเป็ น 5 กลุม่ ดังนี ้ 1. กล้ วยป่ าออร์ นาตา 2. กล้ วยป่ าอะคิวมินาตา 3. กล้ วยในสายพันธุ์อะคิวมินา ตา คัลทิฟาร์ 4. กล้ วยป่ าบาลบิเชียน่า 5. กล้ วยลูกผสมอะคิวมินาตา กับบาลบิเชียน่า

• คาที่เรี ยกกันติดปากว่ากล้ วยหอมทองนันมาจาก ้ สีผิว กล้ วยเมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็ นสีเหลืองทอง • ดินที่จะปลูกกล้ วยหอมทอง ควรเป็ นดินร่วน น ้าไม่ท่วมขัง และมีอินทรี ยวัตถุสงู • ประมาณ 10 เดือนหลังจากปลูก กล้ วยจะเริ่ มแทงปลี ออกมา ให้ ตดั ปลีทิ ้ง หลังจากตัดปลีประมาณ 90-110 วัน กล้ วยจะแก่พอดี • พื ้นที่ปลูก 3x3 เมตร จะปลูกกล้ วยได้ 177 ต้ นในพื ้นที่ 1 ไร่ , 3.5x3.5 ม. ได้ 133ต้ น 1 ไร่


ผู้ขนส่งทางรถ • DXplace ตลาดขนส่ งออนไลน์ - SasASasaS - ชัยรุ่งเรื อง • รถพ่วง อัตราค่าบริการ 30,000 ฿ •

ข้ อมูลสินค้ า • ระยะเวลาจัดเก็บ 10 – 15 วันก่อนสุก •

(เป็ นแก๊ สค่าบริการอยู่ที่ ก.ม./บาท)ระยะทาง1,130 ก.ม.

• ระยะเวลาในการขนส่ง 20 – 30 ช.ม.

ผู้ขนส่งทางรถไฟ  การรถไฟแห่งประเทศไทย •

รถไฟต่อตู้ 12,930฿ อัตราค่าบริการจานวน 2 ตู้

ระยะเวลาในการขนส่ง 19 ช.ม.

25,860 ฿

ผู้ขนส่งทางเรื อ  LCL SEA FREIGHT • ตู้ละ 6,500 ฿ อัตราค่าบริการบรรทุกบนเรือ 2 ตู้ 13,000 ฿  ระยะเวลาในการขนส่ง 50 - 58 ช.ม.

(ถ้ าต้ องการนาไปเก็บไหวรอการจาหน่าย เมื่อต้ องขายจะ ใช้ ก๊ าซเอนทีเลีย เพื่อให้ กล้ วยสุก)

• ราคารับซื ้ออยู่ที่ 14 บาท/กิโลกรัม • 1 ตัน เท่ากับ 1,000 กิโลกรัม • 27 ตัน = 27,000 กิโลกรัม • 27,000 kg x 14 ฿ = 378,000 ฿

ผู้ขนส่งทางเครื่ องบิน  Thaicargo • สายการบิน: การบินไทย และ DHL เครื่ องบิน โบอิง 747-400 อัตราค่าบริ การ 20 ฿/ ก.ก.  ระยะเวลาในการขนส่ง 50 นาที


เส้ นทางที่ 1 ทางรถ เส้ นทางที่ 2 ทางรถ – เครื่ องบิน – รถ เส้ นทางที่ 3 ทางรถ – เรื อ – รถ

เส้ นทางที่ 4 ทางรถ เส้ นทางที่ 5 ทางรถ – รถไฟ - รถ


ตารางค่าใช้จ่าย และเวลาในการขนส่ ง

รู ปแบบการเส้ นทาง

ทางรถระยะทาง

ทางเรือ ระยะทาง

ทางเครื่องบิน ระยะทาง

ทางรถไฟ ระยะทาง

รวมระยะทาง / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ระยะเวลา /รวมค่ าขนส่ ง

เส้ นทางที่ 1 (สีดา)

1,130 ก.ม.

-

-

-

1,130 ก.ม.

20 - 30 ช.ม.

ราคาขนส่ง (หน่วย บาท)

30,000 ฿

-

-

-

*1,130 ฿

30,000 ฿, 1,130 ฿

เส้ นทางที่ 2 (สีฟ้า)

190+31 ก.ม. (72+33 นาที )

-

1,000 ก.ม. (50 นาที)

-

1,221 ก.ม.

5 ช.ม. 30 นาที

ราคาขนส่ง (หน่วย บาท)

5,000 ฿

-

540,000 ฿

-

3,000 ฿

548,000 ฿

เส้ นทางที่ 3 (สีแดง)

110+127 ก.ม. (73+61 นาที)

1,271 ก.ม. (58 ช.ม.)

-

-

1,508 ก.ม.

2 วัน 7 ช.ม.

ราคาขนส่ง (หน่วย บาท)

6,000 ฿

13,000 ฿

-

-

2,000 ฿

21,000 ฿

เส้ นทางที่ 4 (สีส้ม)

1,533 ก.ม.

-

-

-

1,533 ก.ม.

**ไม่สามารถกาหนดวันส่งได้ แน่นอน

ราคาขนส่ง (หน่วย บาท)

20,000 ฿

-

-

-

**แชชค่าขนส่ง

20,000 ฿

ก.ม.

-

-

1,200 ก.ม.

1,442 ก.ม.

23 ช.ม. 45 นาที

600 ฿

32,640 ฿

ขนส่ ง

เส้ นทางที่ 5 (สีเขียว)

211+31

(72+35 นาที)

ราคาขนส่ง (หน่วย บาท)

6,000 ฿

(19 ช.ม.)

-

-

25,860 ฿

**ขนส่งร่วมทางกับผู้อื่น *ค่าส่งจากการใช้ แก๊ สในการเดินทาง


COMMENTS & QUESTIONS

Case study Banana  

the transportation management case study banama from thailand @DRU

Case study Banana  

the transportation management case study banama from thailand @DRU