Page 1

БЕОГРАДСКИ САВЕЗ ЗА СПОРТСКУ АНИМАЦИЈУ И СПОРТСКУ РЕКРЕАЦИЈУ

СТАТУТ

Београд, 2012.

1


На основу члана 38. и члана 53. став 3. тачка 1. Закона о спорту Републике Србије (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2011), Оснивачка скупштина Београдског Савеза за спортску анимацију и спортску рекреацију на седници одржаној дана 02.04.2012. године усвојила је С Т А Т УТ

Београдског Савеза за спортску анимацију и спортску рекреацију

I Основне одредбе Члан 1. Београдски Савез за спортску анимацију и спортску рекреацију (у даљем тексту: Савез) је добровољна, невладина, неполитична и непрофитна градска спортско-рекреативна организација-савез за град Београд. У Савез се удружују градски спортски Савези чији су програми блиско везани за подручје рекреације и спортске анимације , градске и општинске спортске и спортско-рекреативне асоцијације и организације, спортски савези и спортски центри. У Савез се могу удружити и друге заинтересоване организације које доприносе или могу допринети развоју и унапређењу спорта, спортске рекреације и спортске анимације. 1. Назив и седиште Савеза Члан 2. Назив Савеза је: Београдски Савез за спортску анимацијиу и спортску рекреацију Скраћени назив је: Београдски Савез за анимацију и рекреацију– БСАР Назив Савеза на страном језику је: Belgrade Association of sports animation and sports recreation Седиште Савеза је у Београду, ул. Азањска 27а.

2


2. Подручје активности Члан 3. Савез обавља активности и делатности на остваривању статутарних циљева на целој територији града Београда. 3. Правни статус Члан 4. Савез је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом и овим Статутом. 4. Печат, заштитни знак и застава Члан 5. Савез има печат округлог облика, на којем је кружно исписани назив, а у средини печата је стилизовани знак Савеза. Савез има штамбиљ који је правоугаоног облика на коме је исписан назив и остављено место за број и датум. Савез има свој знак, логотип и друге симболе, чији изглед утврђује Скупштина Савеза. Савез има заставу чији изглед утврђује Управни одбор Савеза. 5. Чланство у другим удружењима и савезима националног и међународног нивоа Члан 6. Савез се може учланити у одговарајуће националне и међународне спортске и спортско-рекреативне организације и савезе у складу са циљевима и задацима, а о чему одлуку доноси Управни Одбор Савеза. 6. Заступање и представљање Члан 7. Савез представљају и заступају Председник и Генерални секретаар Савеза. Одлуком Управног Одбора могу се одредити и друга лица с' правима и обавезама представљања и заступања у границама датих овлашћења. 3


7. Забрана дискриминације Члан 8. Забрањена је свака врста дискриминације лица у надлежности Савеза и његових чланова, с обзиром на неко лично својство, статус, опредељење или уверење, у складу са законом. У Савезу и код њених чланова није допуштено кршење слобода и права човека и грађанина.

II Циљеви и садржај активности Савеза 1. Циљеви Члан 9. Циљ Савеза је да: -

-

-

-

својим деловањем доприноси развоју и промоцији спорта у граду Београду; повећање броја грађана који се баве спортом, спортском рекреацијом, спортском анимацијом, а посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом; промовише образовну и васпитну функцију спорта, фер плеја, разумевања, толеранције и одговорности кроз бављење спортом; обавља пословe којима се обезбеђују услови за праћење, развој и унапређење масовног-рекреативног спорта, школског спорта, и спорта инвалидних лица; ствара услове за стални развој и унапређење програма спортске рекреације и спортске анимације у: спортско-рекреативним и другим организацијама и институцијама, месним заједницама и предузећима, дечијим установама, школама и факултетима, спортско-рекреативним, фитнес и велнес центрима, планинарским , соколским, феријалним, извиђачким и туристичко-угоститељским организацијама, као и у организацијама које се баве ловом и риболовом; обавља друге послове у складу са Законом о спорту, Стратегијом развоја спорта у Републици Србији, граду Београду и овим Статутом

4


2. Садржај активности Члан 10. Савез своје циљеве остварује кроз: 1) стварање услова за развој спорта у граду Београду; 2) организовање масовних спортско-рекреативних манифестација и такмичења; 3) подршку изградњи и одржавању спортских објеката; 4) перманентно стручно образовање и усавршавање спортских стручњака и стручњака у спортској рекреацији, спортској анимацији и спорту; 5) пружање помоћи својим члановима у унапређењу стручног рада; 6) подстицање рада својих чланова додељивањем награда и признања за изузетне спортске резултате и за допринос развоју и унапређењу рекреативног спорта у граду Београду; 7) усклађивање активности чланова Савеза; 8) заступање заједничких интереса својих чланова пред градским и државним органима, и органима јединица локалне самоуправе; 9) издавање сопствених публикација и подршку излажења других публикација од значаја за развој спорта у Београду и унапређење спортске науке и стручног рада у спорту; 10) остваривање међународне спортске сарадње; 11) популаризацију спорта у медијима, образовним институцијама и другим организацијама; 12) предузимање мера за спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, лажирање спортских резултата); 13) бригу о заштити здравља спортиста; 14) подстицање бављења спортом, посебно жена, деце, омладине , старих и инвалидних лица , у свом подручју деловања; 15) подршку предшколском и школском спорту; 16) активности на јачању спортског морала и спортског духа код својих чланова и утврђивању правила понашања у њиховим међусобним односима; 17) пружање помоћи својим члановима у области маркетинга, повезивања са привредом, увођења нових метода рада и пословања, прибављања пословних информација и сл.; 18) праћење да ли је рад чланова Савеза у складу са законом, Статутом и општим актима Савеза и њиховим статутом и општим актима и помагање члановима у отклањању недостатака у раду и решавању спорова који угрожавају остваривање функција и циљева чланова Савеза; 19) организовање заједничких служби; 20) предлагање годишњих и посебних програма за финансирање из јавних прихода и буџета, у складу са законом;

5


21) организовање стручних усавршавања за спортске стручњаке и стручњаке у спортској рекреацији и спортској анимацији, а за потребе Савеза и његових чланица; 22) специјализоване спортско-рекреативне програме за децу, омладину, жене и инвалидна и хендикепирана лица; 23) друге активности и мере које доприносе реализацији циљева Савеза и остваривању положаја утврђеног Законом о спорту и Стратегијом развоја спорта у Републици Србији. Остваривање циљева Савеза ближе се регулише одговарајућим општим актима које доносе надлежни органи Савеза у складу са овим Статутом. Савез може ради остваривања активности из става 1. овог члана основати привредна друштва, установе или други законом утврђен облик организовања, у земљи и иностранству, самостално или са другим правним и физичким лицима.

3. Стручни рад Члан 11. Стручни рад у Савезу и код чланова Савеза могу обављати искључиво лица која имају одговарајуће спортско звање у складу са Законом (спортски стручњаци и стручњаци у спорту). Спортски стручњаци из става 1. овог члана су обавезни да се стручно усавршавају у складу са законом и општим актима Савеза. 4. Обављање спортских активности и спортских делатности Члан 12. Савез и сви чланови Савеза у обављању спортских активности и спортских делатности, нарочито се ангажују на афирмацији духа олимпизма, подстицању фер плеја, унапређењу васпитно-образовног и стручног рада у спорту, подстицању и афирмацији добровољног рада у спорту, борби против лажирања, сузбијању насиља и допинга у спорту. Савез и чланови Савеза остварују своје циљеве и обављају спортске активности и делатности у складу са законом, спортским правилима Савеза и својим општим актима. Савез и чланови Савеза обавезни су да обезбеде да бављење спортом буде хумано, слободно и добровољно, здраво и безбедно, у складу са природном средином и друштвеним окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво, одговорно, независно од злоупотреба и циљева који су супротни спортском духу и доступно свим грађанима под једнаким условима без обзира на узраст, ниво физичких способности, степен евентуалне инвалидности, пол и друго лично својство.

6


III Чланство у Савезу Члан 13. Савез и њени чланови функционишу као јединствен систем спорта у Београду и Републици Србији. Чланови Савеза у остваривању својих циљева и задатака самостално уређују своју унутрашњу организацију и рад, доносе и реализују програме развоја, организују такмичења за која су надлежни и остварују и друге циљеве и задатке утврђене својим плановима и плановима Савеза. Организација и рад чланова Савеза уређује се њиховим Статутима, у складу са Законом и правилима Савеза. Чланство у Савезу се не може преносити. Члан 14. Члан Савеза може постати само један градски Спортски Савез у одређеној грани спорта. Чланови Савеза могу постати и организације које се баве у ширем или ужем облику спортском активношћу са територије јединица локалне самоуправе (градски, општински и нивоа приватних иницијатива). Са исте територије, члан Савеза може постати само један градски Савез. Члан 15. Чланство у Савезу може се остварити уз услов да је организација регистрована у складу са Законом, ако приложи писану изјаву да прихвата Статут Савеза и ако испуњава, Законом и подзаконским актима, прописане услове за обављање спортских активности и делатности. Члан 16. Савез има следеће врсте чланова: редовне, помажуће и почасне . -

Редовни чланови имају право да учествују у избору органа Савеза и да буду бирани у те органе Помажући чланови Савеза имају право да учествују у раду Скупштине Савеза и да износе своје ставове, мишљења и предлоге; Почасни чланови имају саветодавну улогу 7


Члан 17. Редовни чланови Савеза су спортске организације које су у Савезу активно укључене у организацију и реализацију програма Савеза а које се баве спортско-рекреативном активношћу за коју је Савез регистрован, стручњаци ангажовани у Савезу (спортски стручњаци и стручњаци у спорту), лица изабрана у органе Савеза и радници у радном односу са Савезом. Члан 18. Помажући чланови могу бити физичка и правна лица која су спремна да трајно помажу Савез у остваривању његових статутарних циљева и задатака. Помажући чланови имају право на коришћење објеката и услуга стручних радника Савеза, под условима утврђеним Одлуком Управног одбора Савеза. Члан 19. За почасног члана може се именовати лице које је својим радом допринело раду и развоју Савеза, као и лице које има знатне заслуге за унапређење спорта и рекреације.

1. Начин учлањења Члан 20. Молба за пријем у чланство Савеза подноси се у писаној форми Управном Одбору Савеза. Уз молбу се прилаже: Одлука о удруживању у Савез, копија свог Статута, копија Решења о упису у регистар код надлежног државног органа и попуњен упитник за Књигу чланова. О пријему у чланство у Савез одлучује Управни Одбор на првој наредној седници овог органа. У случају одбијања молбе за пријем у чланство, подносилац молбе може поднети жалбу Арбитражном суду Спортског Савеза Србије чија Одлука је коначна.

8


2. Права и обавезе чланова Члан 21. Члан има право да: -

Покреће и разматра сва питања везана за остваривање циљева Савеза; Користи помоћ, подршку и услуге Савеза, у мери која не штети интересима других чланова Савеза; Да учествује у активностима и остварује увид у рад Савеза и његових органа. Учествује у активностима Савеза.

Члан је дужан да: -

У потпуности поштује сва своја општа акта као и акта Савеза; Учествује у активностима Савеза у оквиру својих могућности; Усагласи свој Статут и друга општа акта са Статутом и општим актима Савеза; Чува углед Савеза, чланова и сопствени углед; Обезбеди јавност рада, објективно информише чланство и сарађује са другим члановима Савеза у складу са Законом и својим Статутом.

3. Начин учествовања у раду и одлучивању Члан 22. Члан учествује у раду Савеза, а редовни члан и у одлучивању у органима Савеза преко својих представника. Лице које представља члана Савеза мора да поседује писмено овлашћење оверено печатом члана Савеза и потписано од стране лица овлашћеног за заступање. 4.

Књига чланова и друге евиденције

Члан 23. Савез и чланови Савеза воде евиденције својих чланова (књига чланова), и друге базичне евиденције, у складу са Законом о спорту.

9


5. Престанак чланства Члан 24. Чланство у Савезу се гаси престанком рада, иступањем или искључивањем из чланства. Престанак рада члана Савеза утвђује се на основу Одлуке надлежног државног органа којом је члан брисан из одговарајућег регистра. Иступање из чланства Савеза се врши само на основу писмене изјаве члана Савеза. Искључење члана Савеза могуће је ако члан својим активностима штети угледу Савеза, поступа супротно интересима Савеза и њених органа, крши Законске обавезе, Статут и друге акте Савеза и своја општа акта и престане да испуњава обавезе и услове утврђене за пријем. Пре искључења Управни Одбор Савеза је дужан да упозори члана на околности због којих може бити искључе н из чланства и да рок од 2 (два) месеца да отклони уочене пропусте. Одлуку о искључењу доноси Управни Одбор већином од укупног броја чланова и у писменој форми са образложењем се саопштава члану Савеза. Престанком својства члана Савеза престаје и право учешћа у активностима Савеза.

IV Органи Савеза Члан 25. Савезом управљају чланови преко својих изабраних представника у органима Савеза на начин одрђен овим Статутом. Члан 26. Органи Савеза су: -

Скупштина Управни Одбор Надзорни Одбор Председник Савеза Генерални секретар

Мандат чланова органа Савеза траје 4 (четири) године. У случају када је истекао мандат органа Савеза, а нису изабрани нови органи, раније изабрани органи врше дужност до преузимања дужности од стране новоизабраних органа. 10


Лица која су правоснажно осуђена за кривична дела не могу вршити функције у Савезу док трају правне последице осуде. Члан 27. Чланови органа Савеза одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују Савезу, ако такву одлуку донесу намерно или непажњом за штету не одговарају одсутни чланови и они који су били против штетне одлуке или су се суздржали од гласања. Члан органа Савеза нема право гласа у случајевима када се ради о покретању или одустајању од спора који се води против њега и у сукобу интереса на пословима између њега и Савеза. 1. Скупштина 1.1 Састав, избор и мандат Члан 28. Скупштина Савеза је највиши орган Савеза. Скупштину сачињава по један представник редовних чланова Савеза (чланови Скупштине). Представник редовног члана Савеза у Скупштини може бити његов заступник или друго лице на основу писменог пуномоћја издатог од члана Савеза, које је оверено печатом члана Савеза и потписано од стране заступника члана Савеза. Пуномоћје се издаје за сваку седницу Скупштине. У раду Скупштине могу учествовати представници, почасних и помажућих чланова (по један), као и представници, по позиву Председника Савеза, других организација и државних органа. 1.2 Надлежност Скупштине и начин сазивања Члан 29. Скупштина: -

Утврђује основе четворогодишњег програма развоја Савеза и смернице за њихово извршавање; Доноси и мења Статут Савеза и Пословник Скупштине и друга документа (резолуције, одлуке и решења) сагласно овом Статуту; Бира и разрешава председника Савеза, потпредседника Савеза, чланове Управног Одбора и чланове Надзорног Одбора; Разматра и одлучује о Извештају о раду и финансијском извештају Савеза, о раду Управног Одбора и других радних тела Савеза; 11


-

-

-

Именује и разрешава Генералног секретара на четворогодишњи мандат с' тим што ове функције, својом одлуком , Скупштина може пренети на Управни Одбор Савеза; Усваја Завршни рачун с тим што Скупштинском одлуком ову функцију, ради ефикаснијег и рационалнијег пословања, може пренети на Управни Одбор Савеза; Доноси одлуку о престанку рада Савеза; Члан 30.

Седницу Скупштине сазива Председник Савеза, а у његовој спречености потпредседник кога он овласти најмање једном годишње или по потреби, на своју иницијативу, на предлог Управног Одбора , на предлог Надзорног Одбора или на захтев најмање 1/2 чланица Савеза, седница Скупштине, на захтев чланица мора се сазвати најкасније у року од 30 дана од поднетог захтева. У случају спречености из било ког разлога да седницу не сазову лица или органи из става 1. овог члана, седницу Скупштине може сазвати Надзорни Одбор или Управни Одбор Савеза. Изборна седница Скупштине одржава се сваке 4. (четврте) године. По правилу се сазива најкасније 2 (два) месеца пре истека мандата, а најкасније 60 (шездесет) дана по истеку мандата изборним органима. Материјали за седницу се шаљу по правилу 2 (две) недеље пре одржавања седнице, односно најмање 7 (седам) дана пре дана одржавања седнице. 1.3 Одлучивање Скупштине Члан 31. Скупштина одлучује пуноважно ако седници присуствује више од половине чланова Скупштине са овереним пуномоћјима издатим од члана Савеза. Пуномоћје се издаје за сваку седницу Скупштине. Уколико у заказано време за почетак седнице Скупштине није присутна половина чланова Скупштине у складу са ставом 1. овог члана, почетак се одлаже за 30 минута након чега се седница одржава са присутним представницима чланова Скупштине с' тим да најмањи број присутних мора бити већи од 1/3 чланова Скупштине и доноси пуноправне одлуке , сем у случајевима када је то Статутом другачије регулисано. Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова. За одлучивање о доношењу, изменама и допунама Статута потребна је већина од укупног броја чланова Скупштине Савеза. О раду седнице Скупштине води се Записник који потпис ује Председник Савеза и записничар. Рад седнице Скупштине Савеза ближе се регулише Пословником о раду.

12


2. Управни Одбор 2.1 Састав и избор Члан 32. Управни Одбор чине: 1. Председник 2. потпредседник 3. 5 (пет) чланова Председник Савеза је уједно по функцији и председник Управног одбора. Чланове Управног одбора бира и разрешава Скупштина Савеза, на предлог Председника Савеза, на период од четири године, тако да структура чланова Управног одбора обезбеђује заступљеност свих области спорта у Савезу и одговара структури чланства Савеза. Исто лице може бити поново бирано у Управни одбор Савеза. Најмање једна петина чланова Управног одбора морају бити жене. Члану Управног одбора мандат престаје: смрћу, оставком, разрешењем и престанком чланства у Савезу члана Савеза чијом надлежношћу је био обухваћен у тренутку избора. Управни одбор констатује испуњеност услова за престанак чланства у Управном одбору. Председник Савеза одређује сваком члану Управног одбора конкретно задужење. Скупштина Савеза може превремено разрешити члана Управног одбора и на његово место изабрати друго лице. Мандат новоизабраног члана Управног одбора траје колико и мандат осталих раније изабраних чланова. 2.2 Надлежности Управног Одбора Члан 33. Управни Одбор: -

-

-

Извршава закључке и одлуке Скупштине и подноси Скупштини Извештај о раду; Припрема и утврђује нацрте и предлоге програма развоја из надлежности Скупштине и доноси оперативне планове за њихово извршење; Предлаже Статут Савеза, пословник о раду Скупштине и друга нормативна акта из надлежности Скупштине и њихове измене и допуне; По овлашћењу Скупштине доноси Годишњи програм и финансијски план и усваја Завршни рачун Савеза; 13


-

-

-

Доноси одлуке о пријему нових чланица; Доноси и мења општа акта од значаја за рад Савеза изузимајући Статут Савеза и пословник о раду Скупштине Савеза; Успоставља и развија сарадњу са надлежним републичким органима и другим организацијама и органима подносећи захтеве за сврсисходније решавање актуелних питања у области спортске анимације и спортске рекреације; По одлуци Скупштине врши избор генералног секретара на мандат од 4 године; Организује скупове, стручна усавршавања и саветовања од заједничког интереса; Одлучује о заштити и безбедности имовине Савеза; Доноси одлуке о учлањењу и престанку чланства Савеза у другим организацијама; Доноси одлуке о признањима, похвалама и наградама организацијама и појединцима у складу са посебним општим актом; Врши и друге послове, по овлашћењу Скупштине, утврђене овим Статутом и Пословником о раду Скупштине.

Управни Одбор може ради успешнијег остваривања програмских задатака формирати Комисије и друга радна тела стручног и саветодавног карактера. 2.3 Седнице Управног Одбора Члан 34. Управни Одбор заседа и одлучује у седницама које сазива Председник, а у случају његове спречености потпредседник кога овласти Председник или члан кога овласти Председник. Седнице Управног Одбора, одржавају се по правилу најмање једном у 4 (четири) месеца. Управни Одбор може да одлучује ако је присутно више од половине укупног броја чланова, а одлуке се доносе простом већином присутних чланова. У случају поделе гласова одлучује глас Председника. У случају да Управни Одбор нема кворум потребан за одлучивање, Председник, односно потпредседник ће, у хитним случајевима, сазвати, најкасније у року од 3 (три) дана, нову седницу са истим дневним редом. Управни Одбор на поновљеној седници може да одлучује већином гласова присутних чланова. Управни Одбор може, у складу са пословником да одлучује у хитним питањима, осим усвајања општих аката, и на седници одржаној уз коришћење електронских средстава комуникације (тзв. Електронска седница). Управни Одбор може у складу са пословником на писмени предлог Председника да одлучује и писменим изјашњењем чланова ван седнице, осим 14


усвајања општих аката. Уколико члан Управног Одбора не одговори на предлог одлуке Председника у остављеном року, сматраће се да је дао сагласност. 3. Надзорни Одбор Члан 35. Надзорни Одбор је надзорни орган Савеза који врши надзор над употребом материјалних средстава и законитошћу пословања и прегледа предлог завршног рачуна Савеза. Члан 36. Надзорни Одбор састоји се од 3 (три) члана које бира и разрешава Скупштина Савеза. Чланови Надзорног Одбора из својих редова бирају Председника. Мандат чланова Надзорног Одбора траје 4 (четири) године, а може престати пре истека мандата давањем оставке или опозивом. Чланови Надзорног Одбора могу бити изабрани само у још једном мандату. Седнице Надзорног Одбора сазива и руководи њиховим радом Председник, а Надзорни Одбор доноси одлуке већином гласова чланова Надзорнг Одбора. Надзорни Одбор подноси Скупштини Извештај о годишњем и четворогодишњем раду. Члан 37. Управни Одбор може именовати ревизора са надзорним овлашћењима утврђеним у складу са прописима о рачуноводству и ревизији. 4. Председник Савеза Члан 38. Председник Савеза је уједно по функцији и председник Управног одбора и бира га Скупштина на период од 4 (четири) године уз могућност поновног избора. Председник Савеза за свој рад одговара Скупштини. У случају да Скупштина Савеза не усвоји годишњи извештај о раду Савеза, приступа се гласању о поверењу (разрешењу) Председника Савеза. Уколико Председник Савеза поднесе оставку или буде разрешен, његове послове преузима потпредседник који је дужан да, у року од најкасније 3 (три) месеца, сазове ванредну Изборну Скупштину.

15


Члан 39. Председник Савеза обавља следеће послове: -

Заступа и представља Савез; Сазива и председава седницама Скупштине и Управног Одбора; Брине о извршењу програма, планова и закључака Скупштине и Управног Одбора; Закључује Уговоре и врши друге правне радње; Утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Управни Одбор Савеза; Подноси Управном Одбору и Скупштини Извештај о раду и Годишњи Извештај који обухвата и његов рад и рад Управног Одбора.

Потпредседник Упавног Одбора кога овласти председник, замењује председника у свим правима и обавезама за време његовог одсуства. Члан 40. Лица која су својим радом у спортској анимацијји и спортској рекреацији у Републици Србији то заслужили, Скупштина може прогласити почасним преседником са правом учешћа у раду Скупштине и Управног Одбора Савеза, без права гласа. 5. Генерални секретар Члан 41. Генералног секретара Савеза именује и разрешава Скупштина Савеза ако Скупштинском Одлуком ове надлежности нису пренете на Управни Одбор и ако овим Статутом није другачије регулисано. Генерални секретар се бира из редова истакнутих спортских стручњака или стручњака у спорту са вишегодишњим искуством у раду и познавању програмске орјентације Савеза, на локалном, националном и међународном нивоу, који има високу стручну спрему и знање једног светског језика. Мандат Генералног секретара траје 4 (четири) године и може бити поново именован. Генерални секретар за свој рад је одговоран Скупштини и Управном Одбору у складу са ставом 1. овог члана.

16


Члан 42. Генерални секретар Савеза: - Представља и заступа Савез; - Закључује Уговоре и врши друге правне радње; - Одговоран за законитост пословања Савеза; - Финансијски је налогодавац за реализацију финансијског плана Савеза; - Стара се о припремама седница Органа Савеза и извршавању закључака Одлука и других аката тих органа; - Организује и контролише обављање стручних послова у Савезу и предузима мере за унапређење тих послова; - Стара се о вођењу Записника са седница Органа Савеза; - Одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у Савезу; - Одобрава службена путовања у земљи и иностранству; - Учествује у раду Скупштине и Управног Одбора; Врши и друге послове који су му поверени у складу са Статутом и другим општим актима Савеза. Сукоб интереса и забрана конкуренције Члан 43. Генерални секретар, чланови органа и тела Савеза дужни су да поступају савесно, пажљиво и одговорно према Савезу, у складу са Законом и општим актима Савеза. Лица из става 1. овог члана, која имају лични интерес, не смеју користити Савез за лично богаћење, односно личне потребе. Генерални секретар, запослени и чланови Органа Савеза не могу директно или индиректно бити ангажовани у конкурентској организацији у области спорта. Решавање спорова Члан 44. Спорови у Савезу решавају се мирним путем. Уколико се спор не може решити на начин из претходног става именује се Арбитражни суд од три члана који чини по један представник учесница у спору, који именују арбитра који је по занимању дипломирани правник, а у случају одсуства споразума Арбитра именује Председник Савеза. Материјално финансијски спорови, уколико се не реше арбитражом, решавају се редовним судским путем у складу са законом. 17


V Облици организовања и рада Члан 45. Облици организовања и рада Савеза су: одбори, комисије, секције и др. Делокруг, надлежност, састав и начин рада појединих организационих делова и облика рада утврђује се одговарајућим општим актима која доноси Управни Одбор, а спроводе их: 1. Програмски директор 2. Одбори и комисије које именује Управни одбор. Члан 46. Савез може имати следеће Одборе и Комисије: -

Стручни Одбор Одбор за хитна питања Комисија за међународну сарадњу Комисија за развој програма спортске анимације и рекреативног спорта Комисија за пропаганду и односе са јавношћу Комисија за нормативну делатност Комисија за маркетинг и односе са јавношшћу

Одбор и Комисије чине: -

Председник кога именује и разрешава Управни Одбор Савеза Два до четири члана Одбора-Комисије које именује и разрешава Управни Одбор Савеза на предлог Председника Одбора-Комисије

Мандат Председника и чланова Одбора-Комисије траје 4 (четири) године.

18


VI Стручна служба Члан 47. За обављање стручних, административних, финансијских и помоћних послова, Савез има Стручну службу. Пословима Стручне службе Савеза руководи Председник и Генерални секретар Савеза. Лица ангажована у Стручној служби Савеза, у складу са пословима које обављају, имају право на одговарајућу накнаду, односно зараду и друга примања ако су у радном односу. Обављање одређених послова из става 1. овог члана Управни Одбор Савеза може поверити одговарајућим стручним институцијама и организацијама, односно појединцима. VII Општа акта Члан 48. Општа акта Савеза су Статут, правилници и одлуке којима се, на општи начин, уређују поједина питања. Предлог за промену Статута мора бити достављен члановима Скупштине најмање 15 (петнаест) дана пре одржавања Скупштине. Амандмани на предлог Статута, односно измена и допуна Статута, достављају се Скупшт ини писмено најкасније 3 (три) дана пре седнице Скупштине. Статут, односно измене и допуне Статута усвајају се већином од укупног броја делегата Скупштине са правом гласа. Одлука је донета ако се за предлог позитивно изјасни већина од укупног броја чланова Савеза. Начин доношења Статута, односно измена и допуна Статута ближе се уређује Пословником о раду Скупштине. Општа акта која доноси Управни Одбор Савеза усвајају се већином од укупног броја чланова Управног Одбора. Јавна расправа се води само о Нацрту Статута Савеза. Члан 49. Статут и друга општа акта члана Савеза морају бити у сагласности са Законом и Статутом и општим актима Савеза а у супротном су неважећи. У случају несагласности одредбе Статута и другог општег акта члана Савеза са одредбом Статута и општег акта Савеза, непосредно се примењује одредба Статута, односно општег акта Савеза.

19


Члан 50. Одлуке као појединачни акти које доносе Органи и овлашћена лица у Савезу морају бити у складу са општим актом Савеза и Законом, а у супротности су ништавне. Одлуке као појединачни акти које доносе Органи чланова Савеза морају бити у складу са Законом, општим актима Савеза и општим актима члана Савеза, а у супротном су ништавне.

VIII Статусне промене Члан 51. Одлуку о Статусним променама доноси, у складу са Законом о спорту, Скупштина Савеза, на предлог Управног одбора, већином од укупног броја чланова Скупштине. Управни Одбор Савеза може двотрећинском већином од укупног броја својих чланова одлучити да се о статусној промени одлучује путем непосредног гласања (референдума) чланова Савеза. На непосредном гласању у име члана Савеза право гласа има заступник члана Савеза или лице са специјалним пуномоћјем овереним печатом члана Савеза и потписаним од заступника члана Савеза. Одлука је донета ако се за предлог одлуке изјасни већина од укупног броја чланова Савеза. IX Анти-допинг правила Члан 52. Допинг је у супротности са фундаменталним принципима спорта и медицинском етиком. Допинг је забрањен, како на такмичењима тако и изван такмичења. Под допингом се подразумева свака активност утврђена Законом о спречавању допинга у спорту Републике Србије. Управни одбор Савеза утврђује анти-допинг правила, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту. Сви непосредни и посредни чланови Савеза су обавезни да поштују обавезе из Закона о спречавању допинга у спорту и анти-допинг правила Савеза . За кршење анти-допинг правила, одговорном лицу се изричу одговарајуће казне, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту и општим актима Савеза. Допинг контролу спроводи Антидопинг агенција Републике Србије, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту.

20


X Имовина и средства Члан 53. Савез стиче средства за реализацију својих циљева из: -

-

Прихода од сопствених активности; Спонзорства; Донаторства; Јавних прихода; Непосредног обављања привредних и других делатности у складу са Законом; Прихода предузећа, установа, агенција и других организација са којима Савез сарађује или је њихов оснивач или суоснивач; Уписнине; Чланарине; Буџета Републике Србије преко Министарства за омладину и спорт на основу понуђених програма као и из фондова невладиних организација за израду проје ката из домена своје активности; Других извора у складу са Законом.

Објекти и средства којима располаже и које стекне Савез представљају њену имовину. Председник Савеза је финансијски налогодавац за располагање средствима Савеза. Савез има динарски и девизни рачун и преко својих рачуна послује самостално. Добит коју Савез оствари у току пословне године искључиво се користи за остваривање Статутарних циљева Савеза. Члан 54. Савез управља и користи објекте и средства којима располаже или су му дати на коришћење. Савез може променити намену спортском објекту којим располаже само изузетно и под условима утврђеним Законом о спорту. Савез може објекте и средства којима располаже, односно користи, дати на коришћење члановима Савеза, под условима утврђеним одлуком Управног одбора Савеза.

21


XI Одговорност за проузроковану штету Члан 55. Чланови Органа Савеза одговарају солидарно за штету коју су, гласањем за одређену одлуку проузроковали Савезу ако је та одлука донешена грубом непажњом или са намером да се штета проузрокује. За штету из става 1. овог члана не одговарају чланови који су били одсутни, били против или су били уздржани. Одредбе става 1. и 2. овог члана сходно се примењују и на одлуке Генералног секретара.

XII Јавност рада Члан 56. Рад Савеза је јаван, у складу са Законом и овим Статутом. Јавност рада Савеза обезбеђује се јавношћу седница Органа, објављивањем одлука Органа и благовременим и истинитим информисањем јавности и чланова Савеза о активностима Савеза. Представник Савеза који даје податке и информације у вези са радом Савеза одговоран је за њихову тачност. Ставове Савеза, односно њених органа и тела могу да износе и заступају само изабрани функционери Савеза. Члан 57. Савез има Интернет сајт (страницу) и електронски часопис у којима се објављују информације о раду, одлукама и општим актима Савеза. Интернет презентација и електронски часопис Савеза су Службена гласила Савеза. XIII Престанак рада Члан 58. Савез престаје са радом Одлуком Скупштине Савеза, донетом двотрећинском већином делегата Скупштине са правом гласа. О доношењу Одлуке о престанку рада обавештава се надлежни регистарски Орган, ради брисања из регистра.

22


У случају престанка рада Савез, имовина Савеза прелази на организацију која остварује исте или сличне циљеве као Савез, а ако такве организације нема, на редовне чланице Савеза. XIV Прелазне и завршне одредбе

Члан 59. Општи акти Савеза утврђени овим Статутом донеће се у року од 3 (три) месеца од дана ступања на снагу Статута.

Члан 60. Овај Статут ступа на снагу 8. (осмог) дана од дана објављивања овог Статута на огласној табли Савеза.

Председник Скупштине _______________________________ Ружица Вјештица

23

БЕОГРАДСКИ САВЕЗ ЗА СПОРТСКУ АНИМАЦИЈУ И СПОРТСКУ РЕКРЕАЦИЈУ СТАТУТ  
БЕОГРАДСКИ САВЕЗ ЗА СПОРТСКУ АНИМАЦИЈУ И СПОРТСКУ РЕКРЕАЦИЈУ СТАТУТ  

БЕОГРАДСКИ САВЕЗ ЗА СПОРТСКУ АНИМАЦИЈУ И СПОРТСКУ РЕКРЕАЦИЈУ СТАТУТ