Page 1

Treball en equip a la xarxa

2n Semestre Curs 2009-2010

Treball en equip a la xarxa Primera Pràctica d’Avaluació Continuada (PAC1) Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

Comunicació i col·laboració a la xarxa Presentació i objectius Aquesta primera pràctica és la fase inicial del procés d’elaboració del projecte virtual a l’assignatura Treball en equip a la xarxa. El projecte virtual consistirà en la realització i presentació d’un informe sobre el tema Sortides laborals dels professionals de les TIC i haurà de ser elaborat conjuntament per un equip de treball format per estudiants de l'aula al llarg del curs utilitzant una Wiki.

El procés complet del projecte virtual de treball es desenvoluparà en quatre etapes, corresponents a les quatre Pràctiques d'Avaluació Continuada (PACs) del curs:

o

PAC1. Comunicació i col·laboració a la xarxa. o

Fase de creació dels equips de treball, definició de l'enfocament del projecte i planificació del treball.

o

PAC2. Cerca i elaboració compartida de la informació. o

Fase de cerca i tria col·laboratives d'informació i estructuració dels continguts del projecte en la Wiki.

o

PAC3. Elaboració i presentació de la informació digital. o

Fase de elaboració de la primera versió del projecte a partir de l’estructura del projecte definida a la PAC2.

o

PAC4. Difusió i discussió de la informació a la xarxa. o

Fase de tancament i difusió del projecte elaborat per cada equip de treball, i debat amb la resta de grups sobre els productes elaborats i publicats per cada equip.

Pràctica 1 d’avaluació continuada

1


Treball en equip a la xarxa

2n Semestre Curs 2009-2010

Amb l’objectiu de fixar les bases dels equips de treball i donar inici al projecte, aquesta Primera Pràctica d’Avaluació Continuada (PAC1) consistirà en les següents activitats: dues de caràcter individual i dues a realitzar en grup:

A- Activitats individuals 1. Debat a l’aula a partir de la presentació del cas plantejada pel consultor des del Tauler, a fi de compartir visions que puguin afavorir la formació dels grups. 2. Primeres cerques individuals a la xarxa, compartides mitjançant un marcador social. B- Activitats en grup 3. Formació dels grups de treball i concreció del tema del projecte. 4. Elaboració dels primers acords de funcionament del grup i de la planificació grupal del projecte virtual, a partir de les vostres planificacions individuals.

Els objectius competencials a assolir amb aquestes activitats són: •

Cercar i localitzar informació a la xarxa.

Adquirir habilitats de comunicació en un entorn virtual en el marc d’una comunitat d’aprenentatge.

Iniciar l’assoliment d’estratègies de treball en grup en un entorn virtual.

Adquirir habilitats de disseny i planificació d’un projecte virtual.

Enunciat En aquesta primera PAC us plantegem l’àmbit temàtic sobre el qual desenvolupareu el projecte: “Sortides laborals dels professionals de les TIC” Es pot enfocar el treball de manera genèrica o des d’un punt de vista concret, o bé es pot acotar geogràficament o es poden estudiar els canvis respecte de la situació anterior. Uns exemples de focalització del tema, entre els quals n’haureu d’escollir un, poden ser: 

Les sortides en l’empresa privada.Les sortides en l’empresa pública.Nous empresaris, l’aventura d’emprendre amb les TIC.Ensenyant les TIC....

Pràctica 1 d’avaluació continuada

2


Treball en equip a la xarxa

2n Semestre Curs 2009-2010

A- Activitats individuals

1. Debat sobre un cas de treball en equip. El primer pas per a possibilitar la creació de grups virtuals de treball és l’intercanvi inicial d’idees, en el context de l’aula virtual. El consultor us enviarà un document amb una situació determinada (cas). La reflexió personal sobre aquesta situació, i el consegüent posicionament individual, us oferirà pautes i detalls per conèixer els vostres companys/es de l’aula. Més endavant, aquests intercanvis d’idees, parers i reflexions fets a l’espai “Debat” de l’aula us seran de molt ajut per tal de posar-vos d’acord amb els companys o companyes que hauran de formar grup amb vosaltres fins al final del semestre. Per a realitzar l’activitat de debat disposeu del material: Orientacions sobre els debats virtuals que us donarà pautes i orientacions. El Debat tindrà lloc a les dates i en l'espai que s'indicaran en el calendari i el Tauler de l'aula, i requerirà un mínim de dues intervencions de cada estudiant i un màxim de 4.

2. Primeres cerques individuals, compartides amb un marcador social. La segona de les activitats a dur a terme en aquesta PAC consisteix en realitzar dues cerques a la xarxa i seleccionar dues pàgines web que continguin informació textual, visual, multimèdia, etc. sobre el focus del tema que hàgiu triat. Es faran de manera individual i sobre l’àmbit temàtic triat per a aquest semestre, “Sortides laborals dels professionals de les TIC” Un cop fetes les cerques i seleccionats els dos enllaços, haureu de compartir-los amb la resta de companys de l'aula mitjançant el marcador social Del.icio.us, i etiquetar-los incloent-hi en cada cas una breu descripció/resum del recurs, la valoració crítica sobre les seves característiques i la justificació de la seva utilitat per al tema del projecte de treball. El consultor us donarà més indicacions via Tauler de l’aula sobre com realitzar aquesta tasca. Aquesta activitat de compartir públicament resultats i la del debat, es realitzaran de forma paral·lela, i us han de facilitar la cerca dels companys/es adequats/des en la creació dels grups de treball. Us permetran anar veient com treballen els altres companys/es i serà essencial per decidir amb quines persones us pot interessar més formar grup de treball.

Pràctica 1 d’avaluació continuada

3


Treball en equip a la xarxa

2n Semestre Curs 2009-2010

B- Activitats en grup

3. Formació del grup de treball i concreció del tema del projecte grupal Les dues activitats anteriors us ajudaran a tenir prou informació per cercar i escollir els companys del vostre grup de treball. Així, amb aquesta informació i les orientacions del/de la consultor/a, serà el moment de formar els grups. Rebreu totes les instruccions per fer-ho a través del Tauler de l’aula. Un cop creat el grup, que haurà de ser de quatre membres, el consultor us assignarà un espai propi de treball, on caldrà posar-li un nom al grup i concretar el tema del vostre projecte virtual grupal. Aquests grups de treball els formareu vosaltres amb el suport del/de la consultor/a i es mantindran al llarg de tot el semestre. Per tal de poder treballar en grup, disposareu d’un espai propi que us permetrà establir una comunicació asíncrona fluïda i alhora gestionar tota la informació necessària per poder tirar endavant el vostre projecte, que conclourà amb la seva redacció i la presentació en un entorn wiki.

4. Elaboració dels primers acords del grup. La planificació grupal. Tenint en compte que, a partir d’ara, les diferents pràctiques de l’assignatura es realitzaran en grup (amb algunes intervencions individuals), caldrà que redacteu uns acords inicials de funcionament, abans de començar amb les primeres activitats relacionades amb el Projecte. Per fer això us serà d’ajut consultar el document sobre “El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic”. Per tal de definir aquests acords, caldrà tenir en compte la freqüència de connexió prevista, els interessos, les habilitats, el sistema de repartiment de feina, la coordinació de les tasques, etc.; és a dir, tots aquells elements que constitueixin un marc idoni per al bon funcionament del grup. Per tant, s’han d’entendre aquests acords com un ferm compromís que signa cada membre amb la resta de l’equip, però cal considerar que, en funció de les vostres necessitats i interessos, els acords inicials es poden actualitzar, de forma consensuada pel grup i d’acord amb el/la consultor/a, al llarg del semestre. Per tant, cal veure’ls com quelcom flexible i, si cal, modificable. El procés de debat i definició dels acords inicials de funcionament el fareu de forma cooperativa tots els membres de cada grup mitjançant GoogleDocs, una eina d'elaboració col.laborativa de documents que també fareu servir per a redactar de forma grupal el document final que requerix aquesta primera PAC. Per a utilitzar aquesta eina necessitareu crear un compte

Pràctica 1 d’avaluació continuada

4


Treball en equip a la xarxa

2n Semestre Curs 2009-2010

d’usuari a Google Docs (http://docs.google.com), El consultor us donarà més indicacions via Tauler de l’aula sobre com realitzar aquesta tasca. Una vegada tingueu redactats aquests acords, haureu d’elaborar una Planificació del Projecte que cal entendre com una tècnica d’estudi i d’organització que us serà útil com a model també per a la planificació d’activitats a realitzar en altres assignatures.

Aquesta tasca la concretareu amb el grup a partir de les respectives planificacions individuals que compartireu amb els companys i companyes del grup mitjançant l’espai de Debat de l’aula, especificant la vostra disponibilitat de temps per a l’assignatura al llarg del semestre, circumstàncies personals que poden afectar al desenvolupament del treball i comunicació grupal, etc...

A partir de les planificacions individuals, amb l’eina Google Calendar, haureu d'elaborar la planificació grupal que concretarà el vostre acord d’acció al llarg del semestre per tal d’assolir els objectius de l’assignatura d’una manera àgil i còmoda. En concret, la planificació grupal haurà de recollir les tasques a realitzar al llarg de tot el projecte, com es duran a terme i com us organitzareu, així com la seva distribució en el temps, tenint en compte:

a) Les planificacions individuals de cadascun dels membres de l’equip. b) Els enunciats de totes les activitats d’avaluació continuada de l’assignatura (continguts que es treballen, materials relacionats, eines a emprar, resultats esperats). c) Contrastar aquests continguts i materials que haureu d’emprar, amb els coneixements previs dels diferents membres del vostre grup. d) Valorar el temps del que disposeu i com l’organitzeu, tenint en compte la planificació i disponibilitats individuals del membres del grup. És molt important deixar un temps de marge per fer front als possibles imprevistos que puguin sorgir.

La planificació del projecte que heu de presentar en funció de les fases ha de recollir: • • • • •

Els objectius generals del projecte. Les tasques concretes i continguts a desenvolupar. Els materials, recursos i eines que utilitzareu. Les assignacions dels rols de cada membre del grup en cadascuna de les tasques. La temporització concretada en la distribució de les tasques en el temps.

La planificació ha d'abastar totes les activitats en grup dins de l’assignatura i ha d’estar degudament justificada.

Com a resultat d’aquestes activitats en grup (acords + planificació), i utilitzant GoogleDocs, caldrà que elaborareu un document final de la PAC1 on hi constarà:

el nom del grup

Pràctica 1 d’avaluació continuada

5


Treball en equip a la xarxa

2n Semestre Curs 2009-2010

els noms i cognoms dels membres integrants

el tema triat (en l’àmbit esmentat més amunt) i acotat pel grup com a tema del projecte

els acords a què els membres del grup han arribat de forma consensuada.

la planificació grupal per a la realització del projecte en el marc de l’assignatura

Recursos a emprar •

Per al debat sobre un cas de treball en equip: “Orientacions sobre els debats virtuals”.

Per a realitzar les cerques: “Procés de cerca i localització d’informació per Internet” i “Guia de fonts d’informació de la Biblioteca”.

Per compartir les webs amb un marcador social “Els marcadors socials”.

Per al treball cooperatiu en entorns virtuals: “El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic”,.

Per a l’elaboració del projecte el material: “El projecte virtual”.

Per elaborar i compartir documents: Guia de Google Docs.

Articles i documentació que el consultor proporcionarà sobre el tema.

A més, també podeu consultar els següents materials complementaris: •

Eines de redacció: introducció a Word

Redacció, elaboració i presentació de la informació digital amb Writer

@ctitud Digit@l

Nocions de tecnologia digital

Aquests materials els trobareu dins l’apartat Recursos de l’aula.

Criteris de Valoració Pel que fa al treball individual •

La claredat de la informació compartida i l’estil comunicatiu emprat en general.

La qualitat de les intervencions, la concreció del contingut, la capacitat de síntesi i el seguiment dels fils de conversa

Pràctica 1 d’avaluació continuada

6


Treball en equip a la xarxa •

2n Semestre Curs 2009-2010

L'interès i qualitat de les cerques realitzades, així com l’adequada argumentació d’aquestes.

L’adequat ús i aplicació del marcador social per compartir la informació localitzada a les cerques.

Pel que fa al treball en grup •

La participació activa, la presa de decisions i la reflexió col·laborativa mantingudes en l’espai de grup durant el procés d’elaboració de la PAC. Es valorarà positivament una actitud proactiva en el grup i d’implicació en el treball grupal

L’agilitat en el procés d’intercanvi d’informació i de fitxers a l’espai de grup.

L’agilitat en la formació dels grups de treball i en l’assignació de nom i en la concreció del tema.

La coherència i ajustament de la proposta de tema per al projecte amb les cerques realitzades i compartides al marcador social

La viabilitat i adequació dels acords de funcionament del grup.

La viabilitat de la planificació com a eina fonamental del grup per desenvolupar el projecte, i que aquesta incorpori els elements referenciats en aquest enunciat i tingui un format adequat i fàcil per al seu seguiment

L’ajustament i coherència de la planificació grupal en referència a les planificacions individuals

L’actitud cívica en el marc del treball en un entorn virtual

Les nocions i coneixements bàsics de tecnologia digital

Pel que fa a l’estructura i presentació del document lliurat: •

L’ordre i claredat de l’estructura, el format, els recursos tipogràfics emprats, l’ús de plantilles, imatges, capçaleres i peus de pàgina, estils, numeracions i vinyetes, taules, vincles, portada, etc.

Correcció ortogràfica i d’estil.

Format de lliurament de les activitats Activitats individuals •

Activitat 1: Participació al Debat de l’aula

Activitat 2: Aportació de les adreces web cercades, compartides i comentades en el marcador social Delicious.

Activitats en grup (activitat 3 i 4) Un membre del grup haurà de lliurar a la seva àrea d’Avaluació de l’aula, apartat de Lliurament i registre d’AC, el document final elaborat amb GoogleDocs i exportat per a un

Pràctica 1 d’avaluació continuada

7


Treball en equip a la xarxa

2n Semestre Curs 2009-2010

format de document Word, Writer d’OpenOffice, PDF o RTF.

Aquest document haurà de

contenir: -

portada amb el nom del grup dels integrants,

-

la proposta de tema del projecte virtual,

-

els acords inicials grupals,

-

la taula de planificació grupal del projecte

L’arxiu que haureu de lliurar complirà un dels formats i extensions següent:

.doc (o .rtf) (de MS Office)

.odt (o .sxw) (d’Open Office)

.pdf (Format de Document Portàtil)

Pràctica 1 d’avaluació continuada

8

proba  

proba pac1 uoc