Page 1

PORTFOLIO LOOK AT HERE

MARUKIN ANGKULANAWIN G a m e

M a r u k i n


PREFACE คำนำ แฟมสะสมผลงาน(Portfolio) นี้ จัดทำขึ้นเพื่อ นำเสนอขอมูลเกี่ยวกับ ประวัติสวนตัว ความรู ทักษะ ตลอดจนกิจกรรมที่ผมทำระหวางเรียน โดย แฟมสะสมผลงาน ฉบับนี้ประกอบดวยเอกสารเกี่ยว กับ ประวัติสวนตัว ประวัติทางการศึกษาและผมงาน ทางดานการแสดง ซึ่งทำใหผมเกิดความภาคภูมิใจ รวมทั้งภาพกิจกรรมตางๆที่ผมไดเขารวม


CONTENT

สารบัญ

01 02 03

PROFILE ประวัติสวนตัว

EDUCATION ประวัติการศึกษา

ACTIVITIES กิจกรรม


PROFILE

ชื่อ:นายมฤคินทร อังคุละนาวิน(เกม) ว/ด/ป:09 ธันวาคม พ.ศ.2541 อายุ: 21 สัญชาติ: ไทย เชื้อชาติ: ไทย ศาสนา: พุทธ การศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม คณะ: ครุศาสตร เกรด:2.90 สาขา: เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เปาหมาย:อยากรวมงานและหาประสบการณ ใหม

CONTACT marukin angkulanawin

มฤคินทร์ อังคุละนาวิน


EDUCATION ประวัติการศึกษา โรงเรียนอรุณวิทยา ระดับมัธยมศึกษา 1-6

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ระดีบปริญญาตรี


ACTIVITIE ACTIVITIE


ACTIVITIE CTIVITIE


CTIVITIE CTIVITIE


ACTIVITIE CTIVITIE


ACTIVITIE CTIVITIE


ACTIVITIE CTIVITIE


PORTFOLIO MARUKIN ANGKULANAWIN Game marukin *v*

Profile for jame munich10

มฤคินทร์ อังคุละนาวิน 028  

มฤคินทร์ อังคุละนาวิน 028  

Advertisement