Page 1

‫خبر‬

‫‪ »2048«‎‬پايان رژيم صهيونيستي‬ ‫در فيلم يک کارگردان اسرائيلي‬

‫فيلم سينمايي جديد اسرائيلي پيش‌بيني کرد که دولت رژيم‬ ‫صهيونيستي بدون اينكه جنگي عليه آن صورت بگيرد و يا شاهد‬ ‫درگيري باشد به دست خود اسرائيلي‌ها نابود خواهد شد‪ .‬به گزارش‬ ‫مشرق به نقل از ايسنا‪ ،‬يارون کفتوري‪ ،‬کارگردان داراي تابعيت ِرژيم‬ ‫صهيونيستي در فيلم "‪ "2048‬خود که در جشنواره سينمايي قدس‬ ‫نمايش داده مي‌شود‪ ،‬نابودي رژيم صهيونيستي را از طريق قص ‌ه‬ ‫گمناميککارگرداناسرائيليبهنام"يويونيتزر"بهنمايشمي‌گذارد‪.‬‬ ‫بهگزارشپايگاهاينترنتيالمحيط‪،‬اينفيلمنشانمي‌دهدکهاسرائيل‬ ‫در جهان وجود ندارد و تنها روياي شوم هرتزل به عنوان تنها خاطره از‬ ‫اينرژيمباقيخواهدماند‪.‬دراينفيلمنمايشدادهمي‌شودکهقبرهاي‬ ‫قديمي از اسرائيلي‌ها به طور پراکنده در جهان وجود دارد و فيلم يويو‬ ‫ساخته شده تا يک نوار مستند را که جدش طي چهل سال پيش يعني‬ ‫درسال‪2008‬درشصتمينسالگردتاسيسرژيمصهيونيستيمطرح‬ ‫کرده بود را تکميل کند‪.‬در بخش‌هايي ازاين فيلم نشان داده مي‌شود‬ ‫که از صهيونيست ها تنها تعداد اندکي باقي مانده‌اند که قصه‌هايي‬ ‫از اسرائيل را به زبان عبري بيان مي‌کنند‪.‬دوربين به همراه قهرمان‬ ‫فيلم که کارگردان يويو است به مکان‌هاي مختلف مي‌رود تا آخرين‬ ‫نشانه‌هاي اسرائيل را به تصوير بکشد‪ ،‬ازجمله اين آثار قبرهاي به جا‬ ‫ماند‌ه اسرائيلي و بخش تحقيقاتي اسرائيل در دفتر برلين و مغازه‌اي‬ ‫است که اشياي به جامانده از اسرائيل را در فلسطين مي‌فروشد‪.‬دراين‬ ‫فيلم نمايش داده مي شود که اسرائيل دولتي اشغالگر و غاصب است‬ ‫که دست به کشتارهاي هر روزه زده است و موساد را در کشورهاي‬ ‫مختلف فعال ساخته تا دست به ترورها بزند و سالح را به کشورهاي‬ ‫ديگربفرستد‪.‬درپاياناينفيلمنشاندادهمي‌شودکهاسرائيلبهداليل‬ ‫داخلي نابود مي‌شود و اسرائيل با اوضاع بحراني روبه رو ست که به‬ ‫سرعت به نابودي کابينه رژيم صهيونيستي کمک مي‌کند‪.‬البته اين‬ ‫فيلم در راستاي تشويق تماشاگران صهيونيست است که براي تغيير‬ ‫اوضاع کنوني داخل اين رژيم تالش کنند؛ چراکه درغير اين صورت‪،‬‬ ‫ادامهوضعکنونيموجبنابودياسرائيلخواهدشد‪.‬‬

‫ميترا حجار بعد از پنج سال روي‬ ‫پرده سينما مي‌آيد‬

‫فيلم سينمايي «آناهيتا» به کارگرداني عزيزاهلل حميدنژاد با بازي‬ ‫ميتراحجاررويپردهمي‌رود‪.‬بهگزارشخبرآنالين‪،‬سفرحجارازايران‬ ‫وحضوراودرجشنوارهفيلمبرلينوجشنواره‌ايدرآمريکاوانتشارخبر‬ ‫بازي او در فيلمي هاليوودي دست در دست هم داد تا چنين تصور شود‬ ‫پروندهبازيگريميتراحجاردرايرانبستهشده‪،‬اماانتخاباوبرايبازي‬ ‫در فيلم جديد حميدنژاد اين تصورات را برهم زد‪.‬ميترا حجار که مدت‬ ‫زيادي از بازگشت او به ايران نمي‌گذشت سال گذشته مقابل دوربين‬ ‫فيلمسينمايي«آناهيتا»بهکارگردانيحميدنژادفيلمسازشناختهشده‬ ‫رفت‪،‬امااينپايانحاشيه‌هايفيلمنبودزيرابهنظرمي‌رسيدبازيحجار‬ ‫درفيلميايرانيباواکنش‌هاييروبهروشود‪.‬نگراني‌هادراينزمينهنيز‬ ‫باصدورمجوزنمايشعموميفيلمتاحدودزياديازبينرفتوباثبت‬ ‫قرارداد اکران فيلم به کلي پايان يافت‪.‬در خالصه داستان «آناهيتا»‬ ‫آمدهاست‪«:‬تعداديدانشجوهنگامتحقيقرويمولکول‌هايآببه‬ ‫حقايق تازه‌اي دست پيدا مي‌کنند‪».‬عالوه بر حجار‌‪ ،‬شهاب حسيني‌‪،‬‬ ‫حميد صفايي‌‪ ،‬سامان ارسطو‪ ،‬پوريا پورسرخ و نرگس محمدي‬ ‫در اين فيلم بازي مي‌کنند‪.‬ميترا حجار که با بازي در فيلم سينمايي‬ ‫«غريبانه» وارد سينما شد‪ ،‬فيلم‌هاي «متولد ماه مهر»‌‪« ،‬اعتراض»‪،‬‬ ‫«سگکشي»‌‪«،‬قارچسمي»و«رخساره»رادرکارنامهدارد‪«.‬هوردر‬ ‫آتش»‌‪« ،‬شکوفه‌هاي سنگي» و «اشک سرما» از فيلم‌هايي هستند‬ ‫کهحميدنژادکارگردانيکردهاست‪«.‬آناهيتا»باپاياناکران«هرچي‬ ‫خدابخواد»درگروهسينماييقدسرويپردهمي‌رود‪.‬‬

‫فيلم سينمايي "ندارها" به کارگرداني‬ ‫محمدرضا عرب در تهران کليد خورد‬

‫محمدرضا عرب دومين فيلم سينمايي خود"ندارها"را‬ ‫دو هفته پيش در تهران کليد زد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار خبرگزاري سينماي ايران‪"،‬ندارها" نام‬ ‫دومين فيلم سينمايي است که محمد رضا عرب آن را جلوي‬ ‫دوربين برد و فيلمبرداري آن از دو هفته پيش در تهران آغاز‬ ‫شده است‪.‬گروه در حال روزکاري در نماهاي خياباني است‬ ‫و تمام لوکيشن هاي فيلم نيز در تهران قرار دارد‪ .‬در خالصه‬ ‫داستان اين فيلم آمده‪ :‬خدا به هر کسي اين فرصت و لياقت رو‬ ‫نمي ده که بتونه در حق ديگران خوبي کنه چه به داراش چه به‬ ‫ندارش ‪ ،‬اشتباه ما از همين جا شروع شد از اينکه وسوسه شديم‬ ‫اين فرصت رو به زور از خدا بگيريم‪ .‬گفتني است محمدرضا‬ ‫عرب متولد ‪ 1345‬در تهران‪ ،‬تهيه کننده وکارگردان‪ ،‬عضو‬ ‫کانون کارگردانان سينماي ايران و عضو مجمع فيلمسازان‬ ‫سينماي ايران است‪ .‬وي فعاليت هنري خود را در سال ‪1371‬‬ ‫با ساخت فيلم مستند داستاني ‪ 16‬ميليمتري "چون کوه"‬ ‫آغاز کرد و سپس به کارگرداني آثاري چون "ايستاده در باد"‪،‬‬ ‫""زمين سوخته"‪" ،‬کندوان ديار آفتاب"‪" ،‬صداي روشنايي"‪،‬‬ ‫""آئينه هاي روبه رو" پرداخت که در جشنواره هاي مختلف داخلي و‬ ‫بين المللي نيز به نمايش درآمدند‪.‬‬

‫**حديث روز**‬

‫رسول خدا صلي اهلل عليه و آله مي فرمايند‪:‬‬

‫اوقات شرعي دبي‬

‫مردم را از دوستانشان‬ ‫بشناسيد‪ ،‬چه‪ ،‬انسان هم خوى‬ ‫خود را به دوستى مى‏گيرد‬

‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫دفتر نمايندگي‪:‬‬

‫افق امارت هاي ديگر نسبت به دبي‬

‫اذان ظهر‪12:04 :‬‬

‫ابوظبي ‪ +5‬دقيقه‬

‫اذان مغرب‪17:53 :‬‬

‫العين ‪+ 3‬دقيقه‬

‫اذان صبح فردا‪5:19 :‬‬

‫شارجه ‪ -1‬دقيقه‬

‫تهران‬

‫شيراز‬

‫بندرعباس‬

‫دبي‬

‫ابوظبي‬

‫‪19‬‬

‫‪22‬‬

‫‪32‬‬

‫‪29‬‬

‫‪29‬‬

‫طلوع آفتاب فردا‪6:42 :‬‬

‫عجمان ‪ -1‬دقيقه‬

‫‪07‬‬

‫‪01‬‬

‫‪13‬‬

‫‪19‬‬

‫‪17‬‬

‫فرهنگ ‪16‬‬

‫دو شنبه‪8‬آذر ‪1389‬‬

‫‪22‬ذي‌الحجه‪ 29-1431‬نوامبر‪-2010‬شماره‪86‬‬

‫تماشاگرانشيکاگو"مرهم"رابرگزيدند‬

‫فيلم سينمايي "مرهم" ساخت ‌ه اخير‬ ‫عليرضا داوود‌نژاد در مرکز فرهنگي‬ ‫‪« GENESISKLE‬ژنسيکل» شيکاگو‬ ‫موفق به دريافت جايز ‌ه بهترين فيلم از‬ ‫نگاه تماشاگران شد‪ .‬به گزارش خبرنگار‬ ‫خبرگزاري سينماي ايران‪،‬طبق اعالم رسانه‬

‫بين‌المللي شهرزاد‪ ،‬اين مرکزبه مدت ‪ 21‬سال‬ ‫است‪ ،‬همه ساله آثاري را از کشور‌هاي مختلف‬ ‫دنيا به نمايش گذاشته و در نهايت جوايزي به‬ ‫برگزيدگان اين آثار اعطا مي‌کند‪.‬‬ ‫فيلم "مرهم" از ‪ 12‬تا ‪ 19‬دسامبر (‪ 21‬تا‬ ‫‪ 28‬آذر ماه ) در بخش مسابقه‌ جشنواره‌ فيلم‬ ‫دبي با حضور داوود‌نژاد به نمايش درمي‌آيد‪.‬‬ ‫"مرهم" چندي پيش هم در بخش مسابقه‌‬ ‫جشنواره‌ فيلم بمبئي حضور داشت‪ .‬پخش‬ ‫بين‌المللي فيلم "مرهم" را موسسه رسانه‌‬ ‫شهرزاد برعهده دارد‪.‬‬

‫نمايش ضد ايراني لندن‬

‫بهتازگينمايشيدرلندناجراشدهکهبرگي‬ ‫تازه از پروژه اسالم هراسي و توهين تازه اي به‬ ‫مذهب شيعه‪ ،‬سپاه وروحانيت است‪.‬به گزارش‬ ‫مشرق‪" ،‬اهريمن‌پرستان" عنوان نمايش گروه‬ ‫صوفي و دانشجويي در لندن بود که در ميدان‬ ‫پرترددترافالگاردرسهنوبتاجراشد‪.‬ايننمايش‬ ‫که برگي تازه از پروژه اسالم هراسي و اسالم‬ ‫ستيزي انگليس است با نسبت دان خرافات و‬ ‫فرقههايجعليبهاسالموشيعه‪،‬توهينتازهاي‬ ‫را به دين اسالم و مذهب شيعه ‪ ،‬سپاه پاسداران‪،‬‬ ‫روحانيت و تفکر ناب مهدوي و ظهور منجي در‬

‫قالب فعاليت هنري رقم زد‪.‬روي صحنه نمايش‬ ‫فردي با لباس سفيد در حال عبادت بود و در کنار‬ ‫آن‪ ،‬آدمک‌هايي پشت نرده در لباس‌هاي راه‬ ‫راه زندان در غل و زنجير ايستاده بودند و روي‬ ‫سينه‌هايشان عالمت‌هايي بود که نشان مي‌داد‬ ‫ازچهدينوفرقه‌ايهستند‪.‬‬

‫جهان نما‬

‫‪‎‬دبي ‪،‬خيابان شيخ زايد‬ ‫برج گراونورهاوس‪-‬شماره‪1006‬‬ ‫تلفن‪04-3298440:‬‬ ‫فكس‪04-3298441:‬‬ ‫تفالي به ديوان حافظ‬ ‫مرحبا اي پيک مشتاقان بده پيغام دوست‬ ‫تا کنم جان از سر رغبت فداي نام دوست‬ ‫واله و شيداست دائم همچو بلبل در قفس‬ ‫طوطي طبعم ز عشق شکر و بادام دوست‬ ‫زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من‬ ‫بر اميد دانه‌اي افتاده‌ام در دام دوست‬ ‫سر ز مستي برنگيرد تا به صبح روز حشر‬ ‫هر که چون من در ازل يک جرعه خورد از جام دوست‬ ‫بس نگويم شمه‌اي از شرح شوق خود از آنک‬ ‫دردسر باشد نمودن بيش از اين ابرام دوست‬ ‫گر دهد دستم کشم در ديده همچون توتيا‬ ‫خاک راهي کان مشرف گردد از اقدام دوست‬ ‫ميل من سوي وصال و قصد او سوي فراق‬ ‫ترک کام خود گرفتم تا برآيد کام دوست‬ ‫حافظ اندر درد او مي‌سوز و بي‌درمان بساز‬ ‫زان که درماني ندارد درد بي‌آرام دوست‬ ‫تاريخ نگار‬

‫‪‎‬عباس ميرزا و تحقيق‬ ‫در مورد علل عقب افتادگي ايران‬

‫پانزدهمين طالي‬ ‫كاروان ورزشي ايران‬ ‫‏'احسان حدادي' در ماده‬ ‫پرتاب ديسك رقابت هاي دو‬ ‫و ميداني بازي هاي آسيايي‬ ‫‪ 2010‬گوانگجو با پرتاب ‪67‬‬ ‫متر و ‪ 99‬سانتي متر ضمن‬ ‫شكستن ركورد پرتاب ديسك‬ ‫بازي هاي آسيايي پانزدهمين‬ ‫مدال طالي كاروان ورزشي‬ ‫كشورمان را به ارمغان آورد‪.‬‬

‫چهار دليل موفقيت گلد کوئيست‬

‫اگر گلدکوئيست و شبکه‪‎‬هاي هرمي سودي‬ ‫عايد اعضاي‪‎‬شان نمي‪‎‬کند و به تعبير يکي از‬ ‫همين اعضا‪ ،‬آنها را به خاک سياه هم مي‪‎‬نشاند و‬ ‫حتياگرپوليبرايآنهابياوردحاللنيست‪،‬پس‬ ‫چرا اين همه ايراني به‪‎‬سمت کوئيست رفته‪‎‬اند‪.‬‬ ‫اگر بعضي با اينكه با عضويت در اين شبکه‬ ‫ضرر کرده‪‎‬اند‪ ،‬چرا باز هم اصرار دارند از همان‬ ‫سوراخ براي دومين و شايد چندمين‪‎‬بار گزيده‬ ‫شوند‪ .‬راستي چرا وقتي مأموران ناجا اعضاي‬ ‫شبکه‪‎‬اي را دستگير کرده‪‎‬اند‪ ،‬يکي از اعضا که دار‬ ‫و ندارش را در همين ماجرا از دست داده‪ ،‬به دفاع‬ ‫از ليدر خودش اصرار دارد و مي‪‎‬گويد‪« :‬کوئيست‬ ‫زندگي من است!» راستي گلدکوئيست چطور‬ ‫آدم‪‎‬ها را جادو مي‪‎‬کند که چشم‪‎‬شان را مي‪‎‬بندند‬ ‫وتسليمشمي‪‎‬شوند‪.‬اينمواردمهمترينداليل‬ ‫موفقيت‪‎‬هايگلدکوئيستهستند‪.‬بخوانيد‪...‬‬ ‫‪-1‬برنامهآموزشي؛هميشهوهمه‪‎‬جا‬ ‫وجود برنامه آموزشي مدون براي ساخت‬ ‫يک هرم در تمامي مراحل حضور فرد در هرم‪،‬‬ ‫شايدمهمتريننکتهباشد‪.‬آموزش‪،‬جزوالينفک‬ ‫کوئيست است‪ .‬اين آموزش که هيچ ربطي به‬ ‫ايجاد مهارت‪‎‬هاي بيروني نداشته و تنها‪ ،‬مهارت‬ ‫فرد را در جهت رشد شبکه هرمي باال مي‪‎‬برد‪،‬‬ ‫به‪‎‬گونه‪‎‬اي است که در افراد‪ ،‬مهارت تأثيرگذاري‬ ‫بر روي نزديکان و آشنايان را ايجاد کرده و از اين‬ ‫طريقهرمخودراگسترشمي‪‎‬دهد‪.‬‬ ‫آموزش در کوئيست داراي ابعاد مختلفي‬ ‫است که عبارتند از‪ :‬ايجاد اهداف کاذب با دست‬ ‫گذاشتن بر روي عقده‪‎‬هاي دروني افراد‪ ،‬تهيه‬ ‫فهرست انساني و تمرکز بر روي افرادي که بر‬ ‫رويآنهاتأثيرگذارند‪،‬ايجادتعهددروغينوخراب‬

‫کردنپل‪‎‬هايپشتسراعضا‪...‬‬ ‫‪-2‬با کالسوخوشتيپ!‬ ‫يکي ديگر از علل موفقيت کوئيست‪ ،‬حفظ‬ ‫موارد ظاهري در آن است؛ شما در سيستم‪‎‬هاي‬ ‫ديگر(مانندپالينور‪،‬گالف‪،‬گلدماين‪،‬ايبيالوده‪‎‬ها‬ ‫سيستم ديگر) هيچ‪‎‬عکس و اثر و نام و نشاني از‬ ‫سران و مؤسسان اين سيستم‪‎‬ها نمي‪‎‬بينيد‪ .‬به‬ ‫اين ترتيب معموال مخاطبان با شک به اين‬

‫سيستم‪‎‬ها نگاه مي‪‎‬کنند و کمتر به آنها اعتماد‬ ‫دارند‪ ،‬اما مديران کوئيست حاضرند تا عکس‬ ‫بگيرند‪ ،‬سخنراني کنند‪ ،‬کتاب بنويسند و حتي‬ ‫ژست حقوق بشري و دلسوزانه بگيرند تا بتوانند‬ ‫هرم‪‎‬شانرارشددهند‪.‬‬ ‫‪-3‬قدمتفعاليت‬ ‫سيستم کوئيست‪ ،‬جزو پنج سيستم اولي بود‬ ‫که وارد ايران شد و اين امر باعث شد که بتواند‬

‫در ابتداي تب هرمي‪‎‬ها‪ ،‬از آب گل‪‎‬آلود‪ ،‬به‪‎‬خوبي‬ ‫ماهي بگيرد‪ .‬کوئيستي‪‎‬ها جوري تبليغ مي‪‎‬کنند‬ ‫که اگر سيستمي بتواند بيشتر از دو سال دوام‬ ‫بياوردومتوارينشود‪،‬جزوسيستم‪‎‬هايبازاريابي‬ ‫شبکه‪‎‬اي است‪ ،‬زيرا شرکت‪‎‬هاي به تعبير آنها‬ ‫غيرحرفه‪‎‬اي‪ ،‬توان ادامه کار را به اين اندازه‬ ‫نخواهند داشت و اگر بخواهند از دست شاکيان‬ ‫و افراد متضرر در امان باشند‪ ،‬بايد به سرعت‬ ‫بساط‪‎‬شان را جمع کرده و متواري شوند‪ .‬به اين‬ ‫ترتيب آنها اين‪‎‬طور استدالل مي‪‎‬کنند‪ :‬چون‬ ‫کوئيست مثال از سال ‪ 1998‬ميالدي کارش را‬ ‫شروع کرده‪ ،‬مادام‪‎‬العمر کارش را ادامه خواهد‬ ‫داد و به مشتريان تا ‪ 99‬سال سود تعلق خواهد‬ ‫گرفت!‬ ‫بايددانستکهچنينمعياريبرايتشخيص‬ ‫سالمت اقتصادي يک فعاليت شبکه‪‎‬اي‪ ،‬کامال‬ ‫پوچ و بي‪‎‬اساس است و سيستم‪‎‬هاي بازاريابي‬ ‫شبکه‪‎‬اي داراي معيارهاي کامال دقيقي براي‬ ‫شناسايي هستند که هيچ‪‎‬کدام در کوئيست‬ ‫مصداقندارند‪.‬‬ ‫‪-4‬جنجال‪‎‬هايرسانه‪‎‬اي‬ ‫کمنيستندکسانيکههنوزباورندارندکارکردندر‬ ‫کوئيستغيرقانونياست‪.‬واقعيتايناستکههرم‬ ‫کوئيستبه‪‎‬خوبيتوانستهازاخبارناقصويک‪‎‬طرفه‪،‬‬ ‫براي فريب افکار مردم استفاده کند‪ .‬اسپانسري‬ ‫بازي‪‎‬هاي فوتبال و اتومبي ‪‎‬لراني‪ ،‬عکس گرفتن با‬ ‫مسئولينبلندمرتبهکشورها‪،‬مانندپاپژانپلدومو‬ ‫ماهاتيرمحمدو‪...‬ازنمونه‪‎‬هاياينفريبكاري‪‎‬هاست‪.‬‬ ‫مسئوالن کوئيست گاه آن‪‎‬چنان آرزوي رشد در‬ ‫ايرانراداشته‪‎‬اندکهحتيازاسپانسريکنسرت‪‎‬هاي‬ ‫سآنجلسيهمنگذشت ‪‎‬هاند‪.‬‬ ‫نندگان ‪‎‬‬ ‫خوا ل‬

‫ژوبر که از سوي‬ ‫ناپلئون بناپارت به ايران‬ ‫اعزام شده بود‪ .‬در سال‬ ‫‪1221‬ق‪.‬دراردوگاهجنگي‬ ‫عباس ميرزا با روسها از او‬ ‫ديدن مي‌کند‪ .‬در اين ديدار‬ ‫به نقل ژوبر عباس ميرزا به‬ ‫ويچنينمي‌گويد‏‪:‬‬ ‫مردم به کارهاي من‬ ‫افتخار مي‌کنند‪ ،‬ولي‬ ‫چون من‪ ،‬از ضعيفي من‬ ‫بي‌خبرند‪.‬چهکرده‌امکهقدروقيمتجنگجويانمغربزمينراداشته‬ ‫باشم؟ يا چه شهري را تسخير کرده‌ام و چه انتقامي توانسته‌ام از تاراج‬ ‫ايالت خود بکشم؟ ‪ ...‬از شهرت فتوحات قشون فرانسه دانستم که‬ ‫رشادت قشون روسيه در برابر آنان هيچ است‪ ،‬مع‌الوصف تمام قواي‬ ‫مرا يک مشت اروپايي(روسي) سرگرم داشته‪ ،‬مانع پيشرفت کار من‬ ‫مي‌شوند‪...‬نمي‌دانماينقدرتيکهشما(اروپايي‌ها)رابرمامسلطکرده‬ ‫چيست و موجب ضعف ما و ترقي شما چه؟ شما در قشون جنگيدن و‬ ‫فتح کردن و بکار بردن قواي عقليه متبحريد و حال آنکه ما در جهل‬ ‫و شغب غوطه‌ور و بندرت آتيه را در نظر مي‌گيريم‪ .‬مگر جمعيت و‬ ‫حاصلخيزيوثروتمشرقزمينازاروپاکمتراست‪،‬ياآفتابکهقبلاز‬ ‫رسيدنبهشمابهمامي‌تابدتأثيراتمفيدشدرسرماکمترازشماست؟‬ ‫ياخداييکهمراحمشبرجميعذراتعالميکساناستخواستهشما‬ ‫رابرمابرتريدهد؟گماننمي‌کنم‪.‬اجنبيحرفبزن!بگومنچهبايد‬ ‫بکنمکهايرانيانراهشيارنمايم؟‬ ‫مسافرت به ارمنستان و ايران‪ ،‬ب‪.‬آ‪ .‬ژوبر‪ ،‬ترجمه‌ي محمود‬ ‫هدايت‪ ،‬ص‪ 94‬و‪95‬‏‪.‬‬

‫خوشبختي در يك قدمي‬ ‫مرد جواني از سقراط پرسيد راز موفقيت چيست؟ سقراط به او‬ ‫گفت‪" :‬فردا به كنار نهر آب بيا تا‌راز موفقيت را به تو بگويم‪ ".‬صبح‬ ‫فردا مرد جوان مشتاقانه به كنار رود رفت‪.‬‏‬ ‫سقراط از او خواست كه دنبالش به راه بيفتد‪ .‬جوان با او به راه‬ ‫افتاد‪ .‬به لبه رود رسيدند و‌به آب زدند و آنقدر پيش رفتند تا آب‬ ‫به زير چانه آنها رسيد‪‌.‬ناگهان سقراط مرد جوان را گرفت و زير‬ ‫آب فرو برد‪.‬‏‬ ‫جوان نوميدانه تالش كرد خود را رها كند‪ ،‬ا ّما سقراط آنقدر‌قوي‬ ‫بود كه او را نگه دارد‪ .‬مرد جوان آنقدر زير آب ماند كه رنگش به‬ ‫كبودي گراييد و باالخره توانست خود را‌خالصي بخشد‪.‬‏‬ ‫‏‌همين كه به روي آب آمد‪ ،‬اولين كاري كه كرد آن بود كه نفسي‬ ‫بس عميق كشيد و هوا را به اعماق ريه‌اش فرو فرستاد‪ .‬سقراط از‬ ‫او پرسيد "زير آب چه چيز را بيش از همه مشتاق بودي؟" گفت‪،‬‬ ‫"هوا‪‌".‬سقراط گفت‪" :‬هر زمان كه به همين ميزان كه اشتياق هوا‬ ‫را داشتي موفقيت را مشتاق بودي‪‌،‬تالش خواهي كرد كه آن را به‬ ‫دست بياوري؛ موفقيت راز ديگري ندارد"‪.‬‏‬


‫خبر‬

‫نوشابه‌ هايانرژي‌ زابرايقلبمضرن ‏د‬

‫متخصصان هشدار دادند‪ :‬نوشيدني‌هاي انرژي زا مي ‌توانند‬ ‫براي قلب مضر باشند‪ .‬نتايج يک پژوهش جديد در استان‬ ‫نشان داده است که نوشيدن يک قوطي نوشابه انرژي زا به‬ ‫تنهايي مي‌تواند به ميزان قابل توجهي‪ ،‬فشار خون را در افراد‬ ‫سالم افزايش دهد‪.‬‬ ‫محققان دانشگاه آداليد و بيمارستان سلطنتي آداليد‬ ‫همچنين دريافته‌اند که مصرف اين نوشيدني‌ها مي‌تواند‬ ‫چسبندگي خون را افزايش دهد و به عملکرد رگهاي خوني‬ ‫آسيب برساند‪ .‬دکتر اسکوت ويلوگباي محقق اصلي اين‬ ‫مطالعات مي‌گويد‪ :‬نوشابه‌هاي انرژي زا براي اين طراحي‬ ‫شده‌اند که سطح انرژي ما را افزايش داده و باال نگه دارند‬ ‫اما اين نوشيدني‌ها درعين حال مي‌توانند خطرات بالقوه براي‬ ‫قلب افراد سالم و حتي افرادي که تناسب اندام دارند‪ ،‬داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫محققان تاکيد مي‌کنند‪ :‬با توجه به اينكه اين نوشابه‌ها در بين‬ ‫جوانان طرفداران زيادي دارند بايد فورا تحقيقات بيشتري در‬ ‫زمينه ارتباط بين مصرف نوشيدني‌هاي انرژي زا و بيماريهاي‬ ‫قلبي انجام گيرد‪.‬‬

‫نوزادان‬ ‫با دست هايشان‬ ‫هم مي بينند‏!‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫نتايج يک تحقيق نشان داد‪ :‬نوزاد انسان حتي نوزاد‬ ‫هفت ماهه قادرند اشيا را با دست هاي خود درک کرده و از‬ ‫يکديگر تشخيص دهند‪.‬‬ ‫در اين پژوهش براي اولين بار درک کامل و موثر دست ها‬ ‫در نوزادان نارس انسان نشان داده شده است‪ .‬اين پديده توسط‬ ‫محققان دو آزمايشگاه مختلف در پاريس کشف شد‪ .‬تحقيقات‬ ‫نشان مي دهد اعضاي حسي و سيستم هاي حسي درنوزادان‬

‫نارس کمتر از نوزادان طبيعي کارايي دارند‪ ،‬اما اين آزمايش‬ ‫که روي ‪ 24‬نوزاد نارس انجام گرفت‪ ،‬براي اولين بار نشان داد‬ ‫اين نوزادان هم مي توانند يک جسم را با دست هاي خود درک‬ ‫کنند‪ .‬اين يافته مي تواند دانش محققان از قابليت هاي ادراکي‬ ‫نوزادان نارس را افزايش دهد و متخصصان را به درمان اين‬ ‫کودکان که با برخي از مشکالت رشدي مواجه هستند‪ ،‬اميدوار‬ ‫کند‪.‬‬

‫سالمت ‪15‬‬

‫دو شنبه‪8‬آذر ‪1389‬‬

‫‪22‬ذي‌الحجه‪ 29-1431‬نوامبر‪-2010‬شماره‪86‬‬

‫راههاي کنترل ودرمان؛‬

‫بيش فعالي و نقص توجه در کودکان‬

‫ارتباط سلولهاي سرطاني با ميزان‬ ‫اکسيژن دريافتي‬

‫درتحقيقيمشخصشدکهميزاناکسيژندرتمامسطحتوموربه‬ ‫يکاندازهنيست‪.‬تيمتحقيقاتيدانشگاهتورنتويکاناداطيتحقيقات‬ ‫خوددريافتندتومورهاييکهمساحتبيشتريرادربرميگيرندسطح‬ ‫کمتري اکسيژن دارند و در نتيجه به تشخيص و درمان‪ ،‬کمتر پاسخ‬ ‫ميدهند‪.‬‬ ‫مسير واکنش سلولي به عنوان مسير واکنش پروتئين آزاد شده‬ ‫سلولهايتوموريانسانيرادرمقابلکاهشاکسيژنودرمانتابشي‬ ‫ضدسرطانيحفظميکند‪.‬‬

‫‏بي خوابي‪ ،‬مغز را تحليل مي دهد‬

‫‏محققانبرايدومينباردرتصويربرداريهايمغزيمشاهدهکردند‬ ‫که بي خوابي‪ ،‬مغز را تحليل مي دهد‪ .‬در اين تصاوير مغزي ارتباط بين‬ ‫بي خوابي با کم شدن حجم قشر خاکستري مغز به چشم مي خورد‪.‬‬ ‫محققان مي گويند‪ :‬اين نواحي تحليل رفته از قشر خاکستري مخ‪،‬‬ ‫توانايي اين عضو را در تصميم گيري و استراحت تنظيم مي کند‪ .‬به‬ ‫گفته پژوهشگران‪ ،‬اين تحقيق مي تواند به کشف روش هاي جديد‬ ‫براي درمان بي خوابي منجر شود‪.‬‬ ‫اين يافته ها پيش بيني مي کنند که مبتاليان به بي خوابي مزمن‬ ‫ممکن است‪ ،‬ظرفيت هاي پيچيده اي براي ارزيابي ارزش موثر‬ ‫محرکهاداشتهباشند‪.‬اينامرپيامدهايديگريرويسايرفرايندهاي‬ ‫ذهنيبويژهتصميمگيريخواهدداشت‪.‬دراينتحقيق‪،‬مقدارمادهسفيد‬ ‫و خاکستري مغز در‪ 24‬داوطلب بالغ مبتال به بي خوابي مزمن با‪ 13‬فرد‬ ‫سالمموردمقايسهقرارگرفت‪.‬‬ ‫محققاندريافتند‪:‬ابتالبهبيخوابيومدتزمانآندرکاهشميزان‬ ‫مادهخاکستريمغزنقشدارد؛بهطوريکههرچهدرصدبيخوابيبيشتر‬ ‫باشد‪،‬حجماينناحيهازمغزکمترمي شود‪.‬‬

‫‏غذاهاي چرب خطر سکته مغزي‬ ‫را در زنان افزايش مي دهد‬

‫يک مطالعه که به تازگي انجام شده نشان مي دهد مصرف‬ ‫مقدار زياد چربي بويژه انواع چربي هاي موجود در شيريني ها‬ ‫خطر ابتال به سکته مغزي را در زنان باالي‪ 50‬سال به ميزان‬ ‫قابل توجهي افزايش مي دهد‪.‬محققان اعالم کردند‪ :‬از پيش‬ ‫مي دانستيم که غذاهاي پرچرب بويژه چربي ترانس که موجب‬ ‫انسداد شريان ها مي شود براي قلب و دور کمر مضر هستند اما‬ ‫اين مطالعه نشان داده است افرادي که بيشترين ميزان را مصرف‬ ‫مي کردند خطر ابتال به شايع ترين نوع سکته مغزي در آنها در‬ ‫مقايسه با افرادي در کمترين ميزان چربي را مصرف مي کردند‪44‬‬ ‫درصد افزايش مي يافت‪.‬دکتر کاهي متخصص تغذيه از دانشگاه‬ ‫کاروليناي شمالي و نويسنده اين مقاله به عنوان يکي از محققان‬ ‫اين طرح گفته است گرچه خطر ابتال به سکته مغزي در زنان‬ ‫پيش از يائسگي کمتر از مردان هم سن آنهاست اما پس از دوره‬ ‫يائسگي اين خطر افزايش مي يابد‪.‬پزشکان توصيه مي کنند که‬ ‫چربي کمتري در سبد غذايي روزانه گنجانده شود‪.‬‬

‫حميده عبادتي‪ :‬کارشناس ارشد‬ ‫روانشناسي‪ :‬اختالل نارسايي توجه و‬ ‫بيش فعالي‪ ،‬يکي از متداول ترين اختالل ها‬ ‫در ميان کودکان است که اغلب تا بزرگسالي‬ ‫نيز ادامه پيدا مي کند‪ .‬اين اختالل قبل از‬ ‫‪ 7‬سالگي شروع شده و الاقل به مدت ‪6‬‬ ‫ماه ادامه پيدا مي کند‪ .‬رفتار چنين کودکاني‬ ‫به لحاظ تفاوت هايي که در فعاليت هاي‬ ‫حرکتي نسبت به ساير همساالن داشته و‬ ‫اغلب شکايت اطرافيان را بر مي انگيزد قابل‬ ‫تشخيص است‪ .‬آنها در تمام مدت روز در‬ ‫حال جنب و جوشند و کمتر ديده مي شود‬ ‫که در حال نشسته باشند‪ .‬گر چه در هنگام‬ ‫بازي کمتر توجه ديگران را جلب مي کنند‬ ‫ولي با رعايت نکردن قوانين بازي و ناتواني‬ ‫در رعايت نوبت نشان مي دهند که متفاوت‬ ‫از ديگران هستند‪ .‬در اين کودکان عالوه بر‬ ‫بيش فعالي‪ ،‬نقص توجه نيز مشهود است و‬ ‫اين گونه به نظر مي رسد که آنان به حرف ها‬ ‫و دستورات ديگران هيچ توجهي نداشته و به‬ ‫راحتي توجه خود را از موضوعي به موضوع‬ ‫ديگر معطوف مي سازند‪ .‬غالب اين کودکان‬ ‫(هشتاد درصد) رفتارهاي پرخاشگرانه‬ ‫داشته‪ ،‬ستيزه جو و نافرمان هستند‪.‬‬ ‫براي کنترل و درمان اين اختالل الزم‬ ‫است شناخت بهتري از آن پيدا کنيم‪ .‬از جمله‬ ‫نشانه هاي اين اختالل مي توان نشانه هاي‬ ‫ذيل را نام برد؛‬

‫ضعف در تمرکز و توجه ‪ ،‬فزون جنبشي ‪،‬‬ ‫تقال و تکان خوردن فراوان در خالل خواب ‪،‬‬ ‫بي دقتي در انجام تکاليف و نگهداري وسايل‬ ‫شخصي ‪ ،‬ناتواني در به پايان رساندن کارها‬ ‫بي قراري ‪ ،‬درگيري با همساالن در حين‬ ‫بازي و بي توجهي به قواعد بازي ‪ ،‬بي توجهي‬ ‫به سخنان ديگران و قطع مکرر حرف هاي‬ ‫آنان ‪ ،‬خودآزاري ‪ ،‬پرخاشگري ورفتارهاي‬ ‫آزار دهنده نظير تنه زدن مکرر به افراد‪.‬‬ ‫اين ويژگي ها به ميزان متفاوت در‬ ‫کودکانبيشفعالديدهميشود‪،‬اماويژگي اي‬ ‫که در همه آنها مشترک است بي توجهي‬ ‫و بيش فعالي است‪ .‬به دليل رفتارهاي‬ ‫آزار دهنده اين عده محبوبيت چنداني در‬ ‫ميان اطرافيان نداشته و خود نيز به آن واقفند‪.‬‬ ‫به همين علت و به علت طرد شدن هاي‬ ‫فراوان‪ ،‬داراي اعتماد به نفس پايين بوده و‬ ‫اغلب روحيه شاد ندارند‪ .‬در سبب شناسي اين‬ ‫اختالل عوامل متعددي را مي توان نام برد؛‬ ‫عواملي نظير وراثت ‪ ،‬عوامل هنگام تولد‪،‬‬ ‫اين کودکان اغلب محصول زايماني دشوار‬ ‫بوده و يا مادر در دوران بارداري وضع رواني‬ ‫مطلوبي نداشته است ‪ ،‬نقص کار در دستگاه‬ ‫عصبي ‪ ،‬رژيم غذايي‪ ،‬نظير تاثير منفي‬ ‫طعم دهنده هاي مصنوعي يا مواد نگهدارنده‬ ‫غذايي ‪ ،‬استفاده افراطي از نورهاي روشنايي‬ ‫مهتابي که حاوي مقاديري از اشعه ايکس‬ ‫هستند ‪ ،‬عوامل رواني مثل کشمکش و‬

‫فشارهاي رواني در خانواده‪.‬‏‬ ‫درمان‬ ‫تاکنون هيچ درمان قطعي براي اين‬ ‫اختالل پيدا نشده است ولي به خوبي‬ ‫مي توان با روش هاي خاص‪ ،‬نشانه هاي اين‬ ‫اختالل را کنترل نمود‪ .‬از جمله درمان هاي‬ ‫موثر براي کنترل عالئم مي توان به دارو‬ ‫درماني اشاره کرد؛‬ ‫دارو درماني به همراه رژيم غذايي‬ ‫مناسب‪ .‬از جمله روش هاي ديگر‪ ،‬روش‬ ‫رفتار درماني است که در آن والدين و کودک‪،‬‬ ‫هر دو مي آموزند که چگونه نشانه ها را کنترل‬ ‫نمايند‪ .‬آنها مي آموزند که چگونه با رفتارهاي‬ ‫کودک کنار آمده و به رفتارهاي مناسب او‬ ‫پاداش دهند‪ .‬يکي از نکاتي که در برخورد با‬ ‫اين کودکان حائز اهميت است‪ ،‬اين است که‬ ‫طرد اين کودکان يا تنبيه بدني و خشمگين‬ ‫شدن در مقابل آنها نه تنها موجب بهبود شان‬ ‫نمي شود بلکه فرايند درمان را طوالني تر‬ ‫مي سازد‪.‬‬ ‫در اين مختصر به عنوان تلفيقي از‬ ‫روش هاي درماني‪ ،‬نکات زير را به والدين‬ ‫توصيه مي کنيم؛‬ ‫اصل مهم در برخورد با اين کودکان‬ ‫رعايت نظم و انضباط است به طوري که‬ ‫کودک بياموزد در ساعت خاصي غذا خورده‬ ‫و در ساعت خاصي بخوابد و غيره ‪ ،‬در گفتن‬ ‫"نه" به اين کودکان در مقابل خواسته هاي‬

‫غير منطقي آنها بايد قاطعيت را حفظ کرده‬ ‫و دچار ترديد نشويم ‪ ،‬از طرد و تنبيه کودک‬ ‫بپرهيزيم‪ ،‬چرا که موجب احساس حقارت او‬ ‫شده و بيش فعاليش را افزايش مي دهد ‪،‬‬ ‫فعاليت هاي مطلوب او را تشويق کرده و‬ ‫پاداش دهيم و او را طبق برنامه زمان بندي‬ ‫شده تشويق کنيم ‪ ،‬حتي االمکان از مطرح‬ ‫ساختن تعارض ميان والدين در حضور‬ ‫کودک خودداري کرده و شکايت هاي لفظي‬ ‫را در غياب ساير اعضاي خانواده به حداقل‬ ‫برسانيم ‪ ،‬استفاده از محرک هاي پر تنش‬ ‫نظير راديو‪ ،‬تلويزيون‪ ،‬بازي هاي کامپيوتري‬ ‫را به حداقل برسانيم ‪ ،‬ميان کودک و خانواده‬ ‫و ساير همساالن رابطه مهرآميز ايجاد‬ ‫کنيم ‪ ،‬در موقعيت هايي که کودک حق‬ ‫انتخاب دارد‪ ،‬انتخاب هايش را بين دو مورد‬ ‫محدود ساخته و او را در معرض سردرگمي و‬ ‫هجوم محرک ها قرار ندهيم‪.‬‬ ‫به عنوان مثال بپرسيم؛ از ميان دو‬ ‫غذا کدام يک را ميل دارد يا از ميان دو‬ ‫بازي کدام يک را دوست دارد؟ دادن‬ ‫دستورالعمل هاي کوتاه ومشخص به جاي‬ ‫سخنراني و پند و اندرز طوالني کمک به‬ ‫کودک در کشف استعدادهايش ‪ ،‬مشاوره‬ ‫و آموختن روش هاي کمک به فرزند در‬ ‫ورزش‪ ،‬تاثير داروها‪ ،‬روش هاي بهبود‬ ‫بخشيدن به عملکرد تحصيلي و غيره توسط‬ ‫والدين‪.‬‬

‫درمانگاه‬

‫‏سيگاري ها‪ ،‬بيماري هاي پوستي‬ ‫را جدي بگيرند!‬

‫‏مصرف سيگار عالوه بر اثرات تهديد کننده بر ارگان‌هاي داخلي‬ ‫ازجملهقلبوريهباتاثيربرپوستمنجربهپيريزودرسپوستشده‬ ‫وکاهشکيفيتزندگيرا بهدنبالدارد‪.‬تاثيرسيگاربررويپوستاز‬ ‫دو طريق صورت مي‌گيرد؛ به طوري که مصرف سيگار سبب پخش‬ ‫شدن مواد شيميايي مضر در محيط‪ ،‬خشکي سطح پوست‪ ،‬خارش و‬ ‫در نهايت اثر تخريبي بر پوست مي‌شود‪ .‬همچنين سيگار با انقباض‬ ‫عروق خوني به کاهش جريان خون در بافت‌ها از جمله پوست‬ ‫منجر شده و کمبود اکسيژن و مواد مغذي اساسي پوست را سبب‬ ‫مي‌شود‪.‬بر اساس اعالم دبيرخانه ستاد کشوري کنترل و مبارزه ملي‬ ‫با دخانيات‪ ،‬مطابق يافته‌هاي موجود‪ ،‬سيگار کاهش ذخيره ويتامين‬ ‫‏‪A‬‏ در بدن را سبب مي‌شود‪ .‬اين ويتامين نقش محافظت پوست در‬ ‫برابرعوارضمخربموجوددرسيگاررابرعهدهدارد‪.‬درحينسيگار‬ ‫کشيدن جمع شدن دهان منجر به ايجاد چين و چروک‌هاي اطراف‬ ‫دهان و اطراف چشم‌ها مي‌شود‪.‬‬ ‫تاثيرات سيگار بر پوست‪ ،‬مو و ناخن‏‪:‬‬ ‫تحقيقات نشان داده استعمال دخانيات آسيب‌هاي‬ ‫زير را بر روي پوست به دنبال دارد‪:‬‬ ‫ايجاد چين و چروک در پوست ‪ ،‬نازک شدن پوست و قابل‬ ‫مشاهده شدن رگ‌ها ‪ ،‬کاهش چربي زيرجلدي و در نهايت‬ ‫گودافتادگي گونه و کاسه چشم ‪ ،‬ريزش مو با الگوي مردانه ‪ ،‬نازک‬ ‫شدن صفحه ناخن‪ ،‬ضخيم شدن ناخن و تشديد چين‌هاي پوستي ‪،‬‬ ‫خاکستري شدن رنگ مو و سفيد شدن زودرس موها‪ ،‬تغيير رنگ‬ ‫پوست و ايجاد لکه‌هاي پوستي ‪ ،‬تحليل عضالت و آويزان شدن‬ ‫پوست ‪ ،‬ايجاد جوش‌هاي سرسياه معروف به جوش سيگاري‌ها‬ ‫يا جوش غيرالتهابي ‪ ،‬افزايش احتمال بروز نوعي بيماري پوستي‬ ‫به نام بيماري صدف يا پسوريازيس (بيماري پوستي وابسته به‬ ‫سيستم ايمني که باعث بروز پوسته‌هاي نقره‌اي ضخيم در آرنج‬ ‫و زانو شده که در صورت کنده شدن‪ ،‬زير آن نقاط خونريزي دهنده‬ ‫ديده مي‌شود‪ .‬البته اين بيماري انواع مختلف دارد که محل پوسته‌ها‬ ‫بر حسب نوع متفاوت است‪ .‬اما در سيگاري‌ها اين بيماري به دليل‬ ‫تاثير اجزاي سمي سيگار بر سيستم ايمني شديدتر است)‏‪.‬‬ ‫سيگار و خطر ‪ 3‬برابر شدن بيماري پوستي وابسته‬ ‫به سيستم ايمني‏‪:‬‬

‫کاهش قدرت ارتجاعي و خشکي و پيري زودرس پوست و‬ ‫عدم توانايي در تعريف کارآمد‪ ،‬ممانعت از خنک شدن پوست نيز از‬ ‫ديگر عوارض استعمال دخانيات بر روي پوست است‪ .‬سرطان‌هاي‬ ‫غيرمالنوماي پوستي از جمله سرطان‌هايي هستند که در اثر‬ ‫استعمال دخانيات به وجود مي‌آيند‪ .‬سيگار يکي از عوامل محيطي‬ ‫پيري زودرس پوست است‪ .‬سيگار يا هر نوع از مواد دخاني به علت‬ ‫وجود نيکوتين و مونوکسيد کربن مانع ترميم پوست مي‌شود‪.‬سيگار‬ ‫عاملخطرمهميبرايايجاديکبيماريخودايمنيوعروقيبهنام‬ ‫برگراست‪.‬دراينبيماريباايجادتنگيعروق‪،‬شريان‌هاووريدهاي‬ ‫کوچک مسدود شده و منجر به ايجاد زخم‌هاي پوستي در انگشتان‬ ‫پا مي‌شود‪ .‬انسداد عروق ايجاد شده با پيشرفت بيماري ناگزير به‬ ‫انتخاب درمان قطع پا براي ادامه حيات مي‌شود‪ .‬چهره سيگاري‌ها‬ ‫نيزبهصورتچهرهاخمو‪،‬خشنباچينوچروک‌هايپوستيفراوان‪،‬‬ ‫يکند‪.‬‬ ‫تشديدخطوطپوستيوعميقشدنآنهاتغييرم ‌‬


‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫دو شنبه‪8‬آذر ‪1389‬‬

‫‪22‬ذي‌الحجه‪ 29-1431‬نوامبر‪-2010‬شماره‪86‬‬

‫شتر و اهميت به اين حيوان اهلي يکي از زيبايي هاي امارات متحده عربي است‪ .‬امروزه شتر به يکي از‬ ‫جاذبه هاي گردشگري در امارات تبديل شده است‏‪ .‬هر ساله در امارات متحده عربي هزاران شتر‬ ‫کوهان دار براي شرکت در بزرگ ترين مسابقه زيبايي شترها جمع آوري مي شوند‪ .‬هنگام برگزاري‬ ‫مسابقه پرورش دهندگان شتر‪ ،‬گله هاي شتر خود را از بسياري نقاط از جمله بحرين‪ ،‬قطر و عربستان‬ ‫سعودي به امارات مي آورند‪.‬‏ هزاران نفر از کشورهاي عربي براي تماشاي مسابقه به امارات متحده عربي‬ ‫مي آيند و چند نفر نيز به عنوان داور مسابقه انتخاب مي شوند‪.‬‏‬

‫نماي متفاوت‬

‫قاب تصوير ‪14‬‬


‫خبر‬

‫بر اساس آخرين خبر؛‬

‫بيش از ‪ 33‬ميليون نفر به ويروس‬ ‫‪ H‬در جهان مبتال هستند‏‬ ‫‏‪ IV‬‏‬

‫بر اساس آمارهاي سازمان ملل متحد ‪ 33/3‬ميليون نفر از مردم‬ ‫درسراسرجهانبهويروس‏‪HIV‬‏ مبتالهستند‪.‬‏بهگزارشرويترز‪،‬‬ ‫اگر چه تعداد مبتاليان به ايدز در سالهاي اخير کمي کاهش داشته‬ ‫و از ‪ 33/4‬ميليون به ‪ 33/3‬ميليون نفر رسيده‪ ،‬اما با اين حال هم‬ ‫اکنون حداقل ‪ 56‬کشور درحال مبارزه با اين بيماري هستند‪.‬‏حدود‬ ‫‪ 5‬ميليون نفر از مبتاليان به ايدز به داروهاي ويژه نياز دارند که دو‬ ‫سوم از آنها در کشورهاي آفريقايي زندگي مي‌کنند‪.‬‏اپيدمي ابتال‬ ‫به ايدز که از ابتداي دهه ‪ 1980‬ميالدي فراگير شد ‪ 60‬ميليون‬ ‫نفر را مبتال کرد که تا کنون ‪ 30‬ميليون بيمار جان خود را از دست‬ ‫داده اند‪.‬‏به گفته دفتر پيشگيري از بيماري هاي واگير سازمان ملل‬ ‫تاکنون‪ 15/9‬ميليارد دالر براي درمان اين بيماري هزينه شده‬ ‫و اين درحالي است که حداقل ‪ 10‬ميليارد دالر ديگر براي انجام‬ ‫کمک به بيماران الزم است‪.‬‏بر اساس اين گزارش هم اکنون ‪10‬‬ ‫ميليوننفربهکمکهايمبرمبرايدرماناحتياجدارند‪.‬‏سازمانملل‬ ‫در آستانه هفته جهاني مبارزه با ايدز از دولت هاي جهان خواسته‬ ‫تا با تمام امکانات نسبت به فراهم آوردن شرايط درمان بيماران‬ ‫ايدزي اقدام کنند‏‪.‬‬

‫عرضه "سيستم عامل کروم"‬ ‫گوگل تا يک ماه آينده‏‬

‫‏ به گزارش پايگاه اينترنتي روزنامه ديلي‌تلگراف بنا بر اعالم‬ ‫شرکت گوگل سيستم عامل کروم اين شرکت که چالش‌هاي‬ ‫جديدي را براي سيستم عامل ويندوز شرکت مايکروسافت در‬ ‫بازار نت‌بوک‌ها به وجود خواهد آورد تا پايان سال جاري ميالدي‬ ‫به بازار عرضه خواهد شد‪.‬‏اين خبر در حالي اعالم مي‌شود که‬ ‫"اريک اشميت" مديرعامل اين شرکت در کنفرانس "وب ‪"2‬‬ ‫اعالم کرده بود که اين سيستم عامل در چند ماه آينده به بازار‬ ‫عرضه خواهد شد و تصاوير جديدتري از اين سيستم‌عامل در‬ ‫پايگاه اينترنتي پروژه ساخت آن منتشر شده است‪.‬‏در همين‬ ‫حال پايگاه اينترنتي "اسلش‌گير" گزارش کرد که سيستم عامل‬ ‫افسانه‌اي گوگل در ماه جاري (نوامبر) و ظرف يک‌هفته باقيمانده‬ ‫آينده معرفي خواهد شد و گوگل کار بر روي بازار نرم‌افزارها را به‬ ‫بازار سخت‌افزارها ترجيح مي دهد‪.‬‏اين پايگاه اينترنتي گزارش‬ ‫کرده است که نسخه آزمايشي (بتا) سيستم عامل کروم براي‬ ‫عرضه آماده است اما در آن شش نقص نرم افزاري (باگ) به‬ ‫عنوان مهمترين ايرادات سيستم عامل همچنان وجود دارد و‬ ‫اين قابليت‌هاي مسئله‌دار براي سرعت دادن به تاريخ عرضه‬ ‫اين سيستم‌عامل حذف خواهند شد‪.‬‏در همين حال مديرعامل‬ ‫گوگل در کنفرانس وب‪ 2‬تاکيد کرده بود که سيستم عامل کروم‬ ‫با صفحه‌کليدهاي فيزيکي سازگار خواهد بود و اين شرکت براي‬ ‫صفحات لمسي سيستم عامل آندروئيد را عرضه کرده است‪.‬‏‬

‫وزير کشور خبرداد‪:‬‏‬

‫هزينه ‪ 800‬ميليون دالري ايران‬ ‫براي مبارزه با موادمخدر‏‬

‫وزير کشور جمهوري اسالمي ايران پيش از حضور در چهارمين‬ ‫اجالس مبارزه با موادمخدر در پاکستان گفت‪ :‬جمهوري اسالمي‬ ‫ايران تاکنون ‪ 800‬ميليون دالر براي مراقبت‌هاي امنيتي از‬ ‫مرزهاي خود و مبارزه با مواد مخدر هزينه کرده است‪.‬‏مصطفي‬ ‫محمدنجار‪ ،‬که براي شرکت در اجالس سه جانبه وزراي مبارزه‬ ‫با مواد مخدر ايران‪ ،‬پاکستان و افغانستان در راس هيئتي بلند پايه‪،‬‬ ‫در حال عزيمت به اسالم آباد بود‪ ،‬افزود‪ :‬بنا به دعوت وزير کشور‬ ‫پاکستان در اجالس سه جانبه شرکت مي‌کنيم‪.‬‏بنابر گزارش ايرنا‪،‬‬ ‫دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر ايران که در فرودگاه مهرآباد تهران با‬ ‫خبرنگاران گفتگو مي‌کرد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬جمهوري اسالمي ايران‬ ‫مبتکر اجالس سه جانبه ايران‪ ،‬پاکستان و افغانستان بود و اولين‬ ‫اجالس آن به ميزباني تهران برگزار شد‪.‬‏وي با تاکيد بر اينکه ايران‬ ‫به منظور حفاظت از مرزهاي خود با پاکستان و افغانستان از چنين‬ ‫اجالس‌هاي منطقه‌اي حمايت مي‌کند‪ ،‬افزود‪:‬جمهوري اسالمي‬ ‫ايران اعتقاد دارد که مشکالت منطقه را در سطح منطقه بايد حل‬ ‫کرد و با همکاري منطقه‌اي و تعامل با سازمان‌هاي بين‌المللي به‬ ‫اين هدف رسيد‪ ،‬هرچند که نهادهاي ذيربط بين‌المللي تاکنون‬ ‫همکاري الزم را در اين خصوص نداشته‌اند‏‪.‬‬

‫روند افزايش‌ بي‌سابقه سقط جنين‬ ‫در ميان نوجوانان انگليسي‬

‫جديدترين آمارهاي منتشر شده حاکي از آن است که تعداد‬ ‫نوجوانان انگليسي که سقط جنين را تجربه کرده‌اند‪ ،‬طي دهه‬ ‫گذشته رشد چشمگيري داشته است‪.‬‏به گزارش تلگراف‪ ،‬بنابر آمار‬ ‫رسمي اعالم شده‪ ،‬از هر ‪10‬دختر نوجوان انگليسي ‪ 4‬نفر پيش‬ ‫از ‪ 20‬سالگي باردار شده و اقدام به سقط جنين خود کرده‌اند‪.‬‏آمار‬ ‫منتشر شده از سوي اداره آمار ملي کشور انگليس‪ ،‬همچنين نشانگر‬ ‫آن است که فرجام ‪ 42/4‬درصد از تمام موارد بارداري دختران‬ ‫پيش از سن ‪ 20‬سالگي در سال ‪ ،2008‬سقط جنين قانوني بوده‬ ‫است‪ .‬اين درحالي است که اين رقم در دهه گذشته ‪ 37/8‬درصد‬ ‫بوده است‪.‬‏کارشناسان مي‌گويند با وجود حصول پيشرفت‌هايي‬ ‫در زمينه توقف ميزان هشداردهنده بارداري در ميان نوجوانان‬ ‫انگليسي‪ ،‬سقط جنين به شکل فزاينده‌اي به روش اصلي بسياري‬ ‫از زنان جوان انگليسي براي توقف بارداري تبديل شده است‪.‬‏بالغ‬ ‫بر ‪ 2‬سوم (‪ 61/5‬درصد) از تمام موارد بارداري در ميان دختران زير‬ ‫‪ 16‬سال‪ ،‬به سقط جنين منتهي مي‌شود‪ .‬اين ميزان در دهه گذشته‬ ‫‪ 52‬درصد بوده است‪.‬‏برخي از موارد باالترين ميزان سقط جنين‬ ‫نوجوانان انگليسي مربوط به ثروتمندترين مناطق اين کشور بوده‪،‬‬ ‫به‌طوري‌که ‪ 70‬درصد از موارد سقط جنين در بين دختران زير ‪18‬‬ ‫سال در ‪ 3‬منطقه اين کشور رخ داده است‏‪.‬‬

‫رکوردشکني سرعت روي زمين؛‬

‫رانندگي با سرعت‬ ‫‪ 1600‬کيلومتر در ساعت‬ ‫را تجربه کنيد!‏‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫خودرويي که گفته مي‌شود ‪ 1000‬مايل در ساعت سرعت دارد‪،‬‬ ‫رکورد سرعت حرکت روي زمين را خواهد شکست‪.‬‏به گزارش اليو‬ ‫ساينس‪ ،‬توليدکنندگان انگليسي اين خودرو مي‌گويند خودروي فوق‬ ‫که تا سال‪ 2012‬عرضه خواهد شد‪ 1000،‬مايل در ساعت ( يک هزار و‬ ‫‪609‬کيلومتردرساعت)سرعتدارد‪.‬‏ايناتومبيل"‏‪Bloodhound‬‬ ‫‪SSC‬‏" نام دارد و ساخت قسمت عقب آن تا ماه ژانويه سال آينده آغاز‬ ‫خواهد شد‪.‬‏ريچارد نوبل رئيس اين پروژه در اين‌‌باره مي‌گويد‪:‬‬

‫کمپاني‌هايي از سراسر جهان خواستار حمايت از ساخت اين خودرو‬ ‫هستند‪ .‬تعداد افرادي که مي‌خواهند از اين پروژه حمايت مالي داشته‬ ‫باشند‪،‬بيشازظرفيتياستکهمادراختيارداريم‪.‬‏اينخودروبرايثبت‬ ‫نام خود در صدر فهرست سريع‌ترين خودروهاي جهان‪ ،‬بايد رکورد‬ ‫موجود که ‪ 763‬مايل بر ساعت بوده و در سال ‪ 1997‬به ثبت رسيده‬ ‫را بشکند‪.‬‏هنگامي که اين خودور ساخته و آماده حرکت شود‪ ،‬در بستر‬ ‫رودخانه‌ايخشک‌شدهدرآفريقايجنوبيآزمايشخواهدشد‏‪.‬‬

‫شهروند ‪13‬‬

‫دو شنبه‪8‬آذر ‪1389‬‬

‫‪22‬ذي‌الحجه‪ 29-1431‬نوامبر‪-2010‬شماره‪86‬‬

‫ثروتمندانبي‌احساسمي‌شوند‏!‬

‫در يک تحقيق دانشگاهي دانشمندان‬ ‫متوجه شدند افراد فقير نسبت به درک‬ ‫احساسات ديگران قدرت بيشتري دارند و‬ ‫عواطف انساني را عميق‌تر حس مي‌کنند‪.‬‬ ‫دانشمندان معتقدند يکي از مهمترين‬ ‫داليل اين موضوع آن است که افراد‬ ‫فقير بيشتر از ثروتمندان نياز دارند تا به‬ ‫انسان‌هاي ديگر تکيه کنند و بيشتر خود را‬ ‫نيازمند کمک‌هاي آنها مي‌دانند‪.‬‏‬ ‫اين در حالي است که ثروتمندان براي‬ ‫حل مشکالت خود کمتر به کمک ديگران‬ ‫وابسته هستند و هميشه سعي مي‌کنند‬ ‫بدون نياز به آنها مشکالت خود را حل‬ ‫کنند‪ .‬به عبارت بهتر ثروت باعث مي‌شود‬ ‫ثروتمندان در درک عواطف و احساسات‬ ‫انساني توانايي کمتري داشته باشند‪.‬‏‬ ‫براي مثال بسياري از مردمي که پول‬ ‫کافي براي استفاده از خدماتي مانند‬ ‫مهدکودک‌ها ندارند مجبورند فرزند‬ ‫خود را به همسايه‌ها‪ ،‬اقوام يا آشنايان‬ ‫خود بسپارند تا از آنها در برخي زمان‌ها‬ ‫مراقبت کنند‪ .‬به اين ترتيب ارتباط يک‬ ‫فرد با اطرافيانش بهتر مي‌شود و همين‬ ‫نيازها باعث مي‌شود يک نفر ارتباطات‬ ‫صميمي‌تري با ديگران داشته باشند‪.‬‏‬ ‫يکي از اين تحقيقات در اين باره روي‬ ‫داوطلباني انجام شد که در يک دانشگاه‬ ‫کار مي‌کردند‪ .‬برخي از اين افراد از دانشگاه‬ ‫فارغ‌التحصيل شده بودند و بعضي ديگر‬ ‫هنوز هم در حال ادامه تحصيل بودند‪.‬‬ ‫يکي از فاکتورهايي که مي‌توانست سطح‬ ‫اجتماعي هر فرد را مشخص کند ميزان‬ ‫تحصيالت بود‪ .‬هر چه سطح تحصيالت‬ ‫يک فرد باالتر باشد مي‌توان گفت او از‬ ‫لحاظ دسترسي به منابع مالي و سطح‬ ‫اجتماعي در رده باالتري قرار دارد‪.‬‏‬ ‫براي مثال در آمريکا يکي از معيارهاي‬ ‫تعيين سطح افراد ثروت است‪ .‬هر چه قدر‬ ‫يک فرد ثروتمندتر باشد مي‌توان گفت از‬ ‫کالس باالتري برخوردار است‪ .‬اين در‬ ‫حالي است که در انگلستان براي تعيين‬ ‫سطح يک فرد فاکتورهاي ديگري هم‬ ‫بايد مورد توجه قرار گيرد‪.‬‏‬ ‫در اين تحقيقات از هر کدام از داوطلبان‬ ‫خواسته شد به يک سري تصاوير که از‬ ‫چهره انسان تهيه شده بود نگاه کنند و‬ ‫بيان کنند هر تصوير چه احساسي را منتقل‬ ‫مي‌کند‪.‬‏‬ ‫در اين مطالعات مشخص شد افرادي‬

‫سودو كو (‪)82‬‬

‫گزارش‬

‫سيگاري ترين مردم دنيا اهل‬ ‫کجايند؟‬

‫طبق گزارشي رسمي‪ ،‬مردم ترکيه طي ‪ 4‬سال اخير بيش از ‪65‬‬ ‫ميليارد دالر براي خريد سيگار هزينه کرده اند‪.‬‏وزارت خزانه داري‬ ‫ترکيه در گزارشي اعالم کرد‪ :‬ترکها بيش از ‪ 3‬ميليارد پاکت سيگار‬ ‫طي ‪ 8‬ماه امسال مصرف کرده اند و ‪ 10‬ميليارد و ‪ 800‬ميليون دالر‬ ‫براي خريد اين تعداد سيگار هزينه کرده اند‪.‬‏اين گزارش حاکي‬ ‫است ميانگين ساالنه مصرف سيگار در ترکيه ‪ 4‬ميليارد پاکت و‬ ‫به ‪ 16‬ميليارد و ‪ 300‬ميليون دالر مي رسد‪.‬‏همچنين سيگاريهاي‬ ‫ترکيه از سال ‪ 65 ،2006‬ميليارد و ‪ 500‬ميليون دالر براري خريد‬ ‫سيگار هزينه کرده اند‪.‬‏گفتني است مقامات ترکيه سال گذشته‬ ‫استعمال دخانيات در اماکن عمومي را ممنوع و جريمه اي تا‬ ‫‪ 3‬هزار و ‪ 500‬دالر براي آن تعيين کردند‪.‬‏شهروندان سيگاري‬ ‫ترکيه به طور ميانگين روزانه حدود ‪ 70‬نخ سيگار مصرف مي کنند‪.‬‬ ‫دولت ترکيه براي درمان بيماريهاي ناشي از استعمال سيگار در‬ ‫اين کشور حدود ‪ 10‬ميليارد و ‪ 800‬هزار دالر طي ‪ 4‬سال گذشته‬ ‫هزينه کرده است‪.‬‏دولت ترکيه براي کاهش مصرف سيگار در اين‬ ‫کشور ماليات و عوارض فروش سيگار و مشتقات آن را طي ‪ 3‬سال‬ ‫اخير حدود صد در صد افزايش داده است‪.‬‏‬

‫سرآشپزهاي فرانسوي در مترو‬ ‫آشپزي مي کنند‏‬

‫بهترين سرآشپزهاي فرانسوي در طول اين هفته‪ ،‬به ابتکار‬ ‫سازمان حمل و نقل عمومي پاريس‪ ،‬غذاهاي خود را در متروي‬ ‫پاريسبرايعمومآمادهميکنند‪.‬‏اينابتکاربهمناسبتثبتآشپزي‬ ‫فرانسوي در فهرست ميراث فرهنگي يونسکو صورت گرفته است ‪.‬‬ ‫سرآشپزهاي رستورانهاي مشهور فرانسوي يکي پس از ديگري در‬ ‫طول هفته بهترين غذاهاي خود را در آشپزخانه اي که به اين منظور‬ ‫در يکي از ايستگاههاي متروي پاريس تعبيه شده است‪ ،‬تهيه مي‬ ‫کنند تا نشان دهند که بهترين غذاهايشان فقط ويژه افراد مرفه‬ ‫جامعه نيست‪.‬‏انتوان وسترمن از سرآشپزهاي فرانسوي گفت‪ :‬اگر ما‬ ‫بتوانيمهنرخودرااينطوربهمردمعاديدرمترونشاندهيموباعث‬ ‫خوشحاليشان شويم‪ ،‬احساس خرسندي مي کنيم‏‪.‬‬ ‫هر روز مسافران مترو با طعمهاي جديد اين غذاهاي فرانسوي‬ ‫آشنا مي شوند‪.‬‬

‫ماموريتويژهرانندگانمستدرآمريکا‬

‫که از سطح تحصيالت باالتري دارند‬ ‫بدتر از افرادي که تحصيالت پايين‌تر‬ ‫داشتند توانستند احساسات ديگران را‬ ‫به درستي تعيين کنند‪.‬‏در يک تحقيق‬ ‫ديگر دانشجويان دانشگاهي که از لحاظ‬ ‫اجتماعي سطح باالتري داشتند مشکل‬ ‫بيشتري در درک احساس افراد غريبه در‬ ‫حين يک مصاحبه شغلي داشتند‪ .‬سطح‬ ‫اجتماعي هر فرد بر اساس وضعيت‬ ‫اجتماعي و اقتصادي خانواده آن فرد بود‬ ‫که خودش در فرم‌هاي تحصيلي وارد کرده‬ ‫بود‪.‬‏تيم تحقيقاتي اعالم کرد اين نتايج‬ ‫نشان مي‌دهد که هر چه سطح اجتماعي‬ ‫مردم از لحاظ سواد و ثروت افزايش پيدا‬

‫مي‌کند کمتر از ديگران توانايي ارتباط‬ ‫برقرار کردن با انسان‌هاي ديگر را دارند‪.‬‬ ‫اين در حالي است که انسان‌هايي که از‬ ‫سطح اجتماعي پايين‌تري برخوردار‬ ‫هستد بهتر از ديگران مي‌توانند احساسات‬ ‫ديگران را درک کنند‪.‬‏‬ ‫نتايج اين تحقيقات در نشريه علوم‬ ‫اجتماعي توسط مايکل کراوس از دانشگاه‬ ‫سانفرانسيسکو به چاپ رسيده است‪.‬‏‬ ‫دکتر کراوس در اين باره گفت‪ :‬اين‬ ‫مطالعات نشان مي‌دهد که برخي عوامل‬ ‫مي‌تواند درک ما از احساسات ديگران را‬ ‫دچار تغييراتي کند‪.‬‏‬ ‫تمام اين موارد بستگي به محيطي‬

‫دارد که انسان‌ها در آن زندگي مي‌کنند‪.‬‬ ‫انسان‌هاي ثروتمند با مشکالتي دست به‬ ‫گريبان هستند که شايد انسان‌هاي فقير‬ ‫هيچ‌گاه با آنها روبه رو نشوند‪ .‬در عين‬ ‫حال فقرا بايد با مواردي در زندگي خود‬ ‫کنار بيايند که اصال در زندگي ثروتمندان‬ ‫موضوع مهمي به حساب نمي‌آيد‪.‬‏‬ ‫به اين ترتيب شايد قرار دادن افراد‬ ‫ثروتمند در مشاغلي که نياز به درک‬ ‫احساسات انسان‌هايي از طبقه پايين‬ ‫دارد چندان منطقي به نظر نرسد‪ .‬به نظر‬ ‫مي‌رسد اين گفته که انسان‌هاي ثروتمند‬ ‫فقرا را درک نمي‌کنند کامال درست باشد‪.‬‏‬ ‫ديلي‌ميل‪ 23 ،‬نوامبر‬

‫براي حل جدول اعداد در هر مربع كوچكتر ‪ 3×3‬هيچ عدد تكراري وجود نداشته باشد‪.‬همچنين هيچ عددي در يك سطريا ستون مربع بزرگ ‪ 9×9‬تكرار نشده باشد‪.‬‬

‫طبق يک گزارش جديد‪ ،‬برخي از رانندگاني که دولت فدرال‬ ‫آمريكا براي حمل و نقل تسليحات هسته اي در اين کشور استخدام‬ ‫مي کند‪ ،‬هنگام کار مست مي کنند‪.‬‏انتشار اين خبر که برخي‬ ‫رانندگان مسئول انتقال تسليحات خطرناک هسته اي در آمريكا‬ ‫حين انجام وظيفه مست هستند‪ ،‬مردم اين کشور را نگران کرده‬ ‫است‪.‬‏وزارت انرژي آمريكا ‪ 16‬مورد تصادف را بين سالهاي ‪ 2007‬و‬ ‫‪ 2009‬بررسي کرده که مشروبات الکلي در آنها دخالت داشته است‪.‬‬ ‫دو مورد از اين تصادفات توجه مسئوالن را به خود جلب کرده است‪،‬‬ ‫زيرا خودروهاي مورد نظر حامل مواد هسته اي بوده اند‪.‬‏به گفته‬ ‫مقامات آمريكايي چنين حوادثي بيانگر آسيب پذيري بالقوه امنيت‬ ‫ملي آمريكاست‪.‬‏حدود ‪ 600‬راننده مامور حمل و نقل مواد هسته اي‬ ‫در آمريكا هستند‪.‬‏گزارش اخير توجه بسياري از نمايندگان کنگره‬ ‫آمريكا را جلب کرده است‪ .‬آنها گفته اند که از وزارت انرژي خواهند‬ ‫خواست در اين باره تحقيق مفصل انجام دهد‏‪.‬‬

‫‏‪ 120‬ميليون نفر در دنيا‬ ‫به افسردگي مبتال هستند‬

‫‏ رئيس کميته بين‌المللي مواد مخدر سازمان ملل گفت‪450 :‬‬ ‫ميليون نفر در دنيا دچار اختالالت رواني و مغزي هستند که‬ ‫‪ 120‬ميليون نفر آنها افسرده هستند‪.‬‏پروفسور حميد قدس در‬ ‫هفدهمين کنگره بين‌المللي روانپزشکان ايران اظهار داشت‪:‬‬ ‫پيش‌بيني مي‌شود تا سال ‪ 2020‬نسبت بيماري‌هاي رواني ‪19‬‬ ‫درصد افزايش يابد به طوري که از هر ‪ 4‬خانواده يک نفر در طول‬ ‫عمر خود به بيماري رواني دچار خواهد شد‪.‬‏اين فوق تخصص‬ ‫اعصاب و روان تصريح کرد‪ :‬هزينه‌هاي اختالالت رواني بسيار‬ ‫باالست و باعث کاهش توان بازدهي در محل کار و خانه افراد‬ ‫مي‌شود‪ .‬در انگلستان ميزان هزينه‌هاي اختالالت رواني ساالنه‬ ‫‪ 50‬ميليون دالر است که ‪ 45‬درصد آن به علت ايجاد کاهش توان‬ ‫کار است‪.‬‏وي ادامه داد‪ :‬از بين ‪ 85‬کشور بررسي شده‪41 ،‬درصد‬ ‫فاقد سياست سالمت روان هستند که البته ايران دارد‪.‬‬

‫نما‬

‫سلطان قلبها مادر زن!‏‬


‫خبر‬

‫برگزاري همايش انجمن ملي‬ ‫تاريخ شفاهي در نيوزلند و استراليا‬

‫خبرگزاري فارس‪ :‬همايش سال آينده انجمن تاريخ شفاهي‬ ‫در سال ‪ 2011‬در دو كشور استراليا و نيوزلند برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش فارس به نقل از هفته‌نامه تاريخ شفاهي‪ ،‬همايش‬ ‫سال آينده در دوم و سوم آوريل ‪ 2011‬در روتوروا برگزار خواهد‬ ‫شد؛ در اين همايش از شركت كنندگان دعوت مي‌شود تا به‬ ‫تحوالت تاريخ شفاهي بنگرند؛ به شيوه‌هايي كه تاريخ شفاهي‬ ‫مورد استفاده است و توسط افراد و سازمان‌ها توسعه مي‌يابد‪،‬‬ ‫شيوه‌هاي ابتكاري در جمع آوري و ارائه مصاحبه‌ها‪ ،‬ابتكارات و‬ ‫كاربرد فناوري‌هاي جديد‪ ،‬كميته همايش شامل افرادي چون‪،‬‬ ‫شونا مك كاهون‪ ،‬مايكل دادينگ و لزلي هال است‪ .‬اما همايش‬ ‫دوساالنه در سال ‪ 2011‬انجمن تاريخ شفاهي در استراليا برگزار‬ ‫خواهد شد‪ ،‬محل برگزاري اين همايش مركز همايش كتابخانه‬ ‫ايالتي ويكتوريا‪ ،‬در شهر ملبورن خواهد بود‪ .‬موضوعات اين‬ ‫همايش از قبيل‪ ،‬خاطره و فاجعه‪ ،‬كاركرد خاطره براي حقوق بشر‪،‬‬ ‫خاطرات بومي‪ ،‬مكان جامعه و خاطره‪ ،‬جوامع صاحب هويت‪،‬‬ ‫جوامع معترض‪ ،‬جوامع جنسيتي‪ ،‬مهاجران و پناهندگان‪ ،‬جوامع‬ ‫كاري‪ ،‬جوامع فعال‪ ،‬خاطرات جنگ‪ ،‬جوامع نسل‌ها‪ ،‬نظريه‌هاي‬ ‫خاطرات جمعي و جامعه‌اي‪ ،‬رويكردهاي تازه براي ضبط زندگي‬ ‫افراد‪ ،‬فناوري‌هاي تازه براي مستندسازي خاطره و تاريخ‪ ،‬كاركرد‬ ‫خاطره در نوشتن خالق و داستان نويسي‪ ،‬مقوله‌هاي قومي در‬ ‫كاركرد خاطره و تربيت مورخان شفاهي براي جامعه است‪.‬‬

‫اختفاي کاريکاتوريست آمريکايي‬ ‫توهين کننده به پيامبر (ص)‏‬

‫کاريکاتوريست آمريکايي که چندي پيش تصويري توهين‬ ‫آميز عليه پيامبر اسالم (ص) در فيس بوک منتشر كرده بود‪ ،‬پس از‬ ‫اقدامات توهين آميزصورت گرفته اخيردر آمريکا عليه قرآن‪ ،‬از ترس‬ ‫خشممسلمانانبهزندگيمخفيانهرويآوردهاست‪.‬‏بهگزارششبکه‬ ‫العالم‪" ،‬مولي نوريس" چند ماه قبل در اقدامي توهين آميز با کشيدن‬ ‫کاريکاتوري موهن‪ ،‬پيشنهاد کرده بود که در فيس بوک روزي براي‬ ‫کشيدن کاريکاتور از پيامبر اسالم (ص) تعيين شود‪.‬‏بالفاصله پس از‬ ‫مطرحشدناينموضوع‪،‬موجيازخشممسلماناندرجهانبهراهافتاد‬ ‫کهپسازآن‪،‬اينزنبالغوطرحخود‪،‬آنرايکشوخيعنوانکرد!پس‬ ‫ازآنهمنوريستالشکردتابرايتبرئهخودش‪،‬عنوانکندکهپيشنهاد‬ ‫مطرحشدهدرصفحهفيسبوکمتعلقبهاونبودهاست‪.‬‏سردبيرهفته‬ ‫نامه سياتل‪ ،‬که معموال کاريکاتورهاي نوريس را منتشر مي کرد‪ ،‬در‬ ‫شماره اين هفته خود نوشت که اين کاريکاتوريست به درخواست اف‬ ‫بيآيبه"شبح"تبديلشدهاست‪،‬وبصورتمستمردرحالتغييرنامو‬ ‫کند‪.‬‬ ‫محلزندگيخوداستوتالشميکندتاهويتشرامحو ‏‬

‫روزنه‬

‫وجود ‪ 15‬فانوس قديمي در کعبه‏‬

‫فضاي داخلي کعبه همواره از نظر عموم پوشيده مانده و امکان‬ ‫تصويربرداري از آن وجود ندارد‪ ،‬تنها تصاويري محدود شکل‬ ‫کلي از اين فضاي مقدس ارائه مي‌دهند‪.‬‏‬ ‫کعبه با نامهاي خانه خدا‪ ،‬بيت اهلل الحرام‪ ،‬بيت العتيق و بيت‬ ‫الحرم در مکه قرار دارد که براي همگان به ويژه مسلمانان از‬ ‫اهميت خاصي برخوردار است‪.‬‏‬ ‫بر اساس روايات اسالمي‪ ،‬کعبه را ابتدا حضرت آدم ساخت و‬ ‫سپس حضرت ابراهيم به کمک پسرش اسماعيل آن را تعمير و‬ ‫بازسازي کرد‪.‬‏‬ ‫کعبه در زمان رسول خدا و قبل از بعثت‪ ،‬توسط قريش و با‬ ‫همکاري رسول خدا بر اساس بناي اوليه ابراهيم دوباره بازسازي‬ ‫شد‪.‬‏‬ ‫بناي کعبه از سنگهاي سياه و سختي ساخته شده که پرده‬ ‫سياهي بر روي آن قرار دارد‪ .‬مي گويند نخستين بار حضرت‬ ‫اسماعيل پرده اي بر کعبه کشيد و بعدها قريش نيز چنين کردند‬ ‫و پرده‌داري‪ ،‬منصبي ويژه براي آنان محسوب شد‪ .‬اکنون نيز آن‬ ‫پرده به صورتي خاص بافته و بر روي کعبه نهاده مي‌شود‪.‬‏‬ ‫سقف کعبه به صورت دو سقفي است که به وسيله سه پايه‬ ‫چوبي که در ميانه آن در يک رديف قرار گرفته‪ ،‬نگهداري مي‌شود‬ ‫و کف و ديواره هاي آن از مرمر است‪.‬‏‬ ‫آخرين در کعبه که از چوب ساج و نقره خالص است و با طال و‬ ‫جواهرات مزين شده‪ ،‬در دوران سعودي تعويض شده‌ است‪.‬‏‬ ‫کعبه از جمله اماکني است که به علت قداستي که دارد‪ ،‬امکان‬ ‫تصويربرداري از داخل آن وجود ندارد‪ ،‬در واقع عدم تصويربرداري‬ ‫و عکس انداختن از داخل کعبه به قداست و احترام خانه خدا‬ ‫باز مي گردد که از ورود دستگاههاي تصويربرداري ممانعت‬ ‫به عمل مي آورند‪.‬‏‬ ‫اما خانه خدا در دو مناسبت چون ماه شعبان و پيش از موسم‬ ‫حج باز مي شود تا طي مراسمي رسمي با آب زمزم و گالب ‪ ،‬از‬ ‫جمله گالب ناب کاشان‪ ،‬شستشو داده شود‪ ،‬در مواقع ديگري‬ ‫نيز از جمله برخي مناسبتهاي رسمي ديگر که پادشاهان‪،‬‬ ‫سفيران‪ ،‬وزيران و رؤساي کشورهاي مختلف مي آيند‪ ،‬اين در باز‬ ‫مي شود‪ .‬طي اين مراسم رسمي و يا زمان ترميم و بازسازي خانه‬ ‫خدا تعدادي عکس از داخل آن گرفته شده است‪.‬‏‬ ‫آنچه از اين تصاوير بر مي آيد اين است که کعبه از داخل‬ ‫چندان چراغاني نيست و برق کشي نشده است ‪ .‬در ديوارهاي‬ ‫داخلي آن ‪ 15‬فانوس قديمي آويزان است‪ .‬فضاي داخل کعبه‬ ‫تنها گنجايش نماز خواندن ‪ 50‬تا‪60‬نفر را دارد‪.‬‏‬ ‫کتابهايي در اين راستا نوشته و به عکس برداري و‬ ‫تصويربرداري از خانه خدا اشاره کرده اند‪ ،‬اما به طور کلي همه‬ ‫اينها به قداست و ممانعت از کشف جاللت و عظمت خانه خدا‬ ‫باز مي گردد تا همچنان اسرار کعبه پوشيده بماند‪ .‬چرا که برخي‬ ‫معتقدند اين عکسها قداست خانه خدا را از بين مي برد‪.‬‏‬ ‫تصويربرداري از داخل خانه خدا اگرچه نه از نظر شرعي و نه‬ ‫ديني مانعي ندارد‪ ،‬اما اعتقاد به حفظ ارزش و قداست خانه خدا‬ ‫عامل غيرمجاز اعالم کردن هرگونه تصويربرداري از آن است‪.‬‏‬

‫جوان ترين نقال ايران‪:‬‬

‫هنرنقالي‬ ‫بايد از ابزار مدرن دنيا‬ ‫بهرهگيرد‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫تهران_'مرشدمحسنميرزاعلي'گفت‪:‬درحاليكهتكنولوژيوابزارمدرنتمامدنيارا‬ ‫فراگرفتهوباعثنوگراييومدرنيزهشدنتماميهنرهاشدهاست‪،‬نقالينيزبهعنوانيك‬ ‫هنراصيلوقديمايرانيكهريشهدرتمدنوفرهنگچندهزارسالهايراندارد‪،‬نيزنبايداز‬ ‫دنيايخويشعقببماند‪'_.‬مرشدمحسنميرزاعلي'جوانتريننقالايراندرسومين‬ ‫روزازجشنواره'طوافتاواليت'كهدرآنبراينخستينبارنقاليباابزارديجيتالدرفضاي‬ ‫بازبرجآزاديبرگزارشد‪،‬اظهارداشت‪:‬دبيرجشنوارهطوافتاواليت‪،‬بانگاهينووفكري‬ ‫خالقانهاينبرنامه‌ريزيراانجامدادكهبراينخستين‌باردراينجشنوارهازپردهديجيتال‬

‫براينقالياستفادهشودكهروزگذشته‪،‬درمياناستقبالباورنكردنيتماشاگران‪،‬براي‬ ‫نخستينباردرجهانايناتفاقخجستهدرفضايبازبرجآزاديرخداد‪.‬ويبابيانايننكته‬ ‫كهايناتفاقنوبرايمخاطبانبسيارجذاببود‪،‬تاكيدكرد‪:‬دراينروش‪،‬نقاشي‌هاياصيل‬ ‫قهوهخانه‌ايبانگاهينووبررويپردهديجيتالنقشبستهوبااشاره‌ايتغييرمي‌كنند‪.‬ميرزا‬ ‫عليبابيانايننكتهكهمتاسفانهباظهوررسانه‌هاييهمچونراديووتلويزيون‪،‬بهمرور‬ ‫ايامازنقشپردهخوانيكمشدهواينهنراصيلبهحاشيهراندهشد‪،‬اضافهكرد‪:‬زبانوتفكر‬ ‫جوانامروزيبانسل‌هايقبليتفاوتكردهزيرادنياتغييركردهاست‪.‬‬

‫ادب و هنر ‪12‬‬

‫دو شنبه‪8‬آذر ‪1389‬‬

‫‪22‬ذي‌الحجه‪ 29-1431‬نوامبر‪-2010‬شماره‪86‬‬

‫مولوي‪ ،‬فرح بن فرح‬

‫موالنا جالل ادين محمد بلخي ‪،‬خود‬ ‫را فرح بن فرح مي داند ‪" .‬مولوي كه‬ ‫ماضي و مستقبل را سوخته و فرداي نسيه‬ ‫را گردن زده است از ساعت و تلوين رسته‬ ‫است و ابن الوقت و بل مير اوقات و احوال‬ ‫شده است ‪ .‬او كه جانش در عروسي و عيد‬ ‫كردن و نو شوندگي و گذار مستمر است‬ ‫كجا اجازت مي دهد كه خاشاك مالل در‬ ‫دلش بپايد ‪".‬‬ ‫جمله تلوين ها ز ساعت خاسته است‬ ‫رست از تلوين و از ساعت برست‬ ‫چون ز ساعت ساعتي بيرون شدي‬ ‫چون نماند محرم بي چون شدي‬ ‫غزليات او بعد از گذر قرون متمادي ‪،‬‬ ‫هنوز در ترنم موسيقيايي خود ‪ ،‬انسان را‬ ‫وجد مي آورد و به رقص و هلهله وا مي دارد‬ ‫‪ .‬اين شور و شوق عارفانه و اين وجد و حال‬ ‫روحاني چيست كه از پس سالها ‪ ،‬با گذاراز‬ ‫منازل هاي تاريك زمان و مكان خود را به‬ ‫امروز رسانده و هنوز آن واژگان مترنم ‪ ،‬در‬ ‫اشتياق معشوق هلهله سر مي دهد ‪:‬‬ ‫چه عروسي است در جان كه جهان‬ ‫زنقش رويش‬ ‫چو دو دست نوعروسان تر و پر‬ ‫نگار گردد‬ ‫راز و رمز شادمانگي موالنا‬ ‫براي پاسخ به اين سؤال فرازهايي از‬ ‫مقاالت شمس را از نظر مي گذرانيم و بعد‬ ‫به تحليل موضوع مي پردازيم ‪ :‬شمس‬ ‫تبريزي در انتقاد از انديشه هاي يأس آلود‬ ‫و انحصار طلب فلسفي مي گويد ‪ :‬شمس‬ ‫جهت نور خداست ‪ ،‬فلسفيك مانده باالي‬ ‫هفت فلك ‪ ،‬ميان فضا و خالء ‪ ،‬فلسفيك‬ ‫گويد عقول عشره است و همه ممكنات‬ ‫را محصور كرده ‪ ،‬عالم فراخ خدا را چگونه‬ ‫در حقه اي كرده ‪.‬شمس معتقد است كه ‪:‬‬ ‫عالم بس بزرگ و فراخ است ‪ .‬تو در حقه‬ ‫كردي كه همين است كه عقل من ادراك‬ ‫مي كند ‪ ..‬در عالم اسرار اندرون آفتابهاست‬ ‫ماه هاست ‪ ،‬ستاره هاست ‪ .‬در اندرون من‬ ‫بشارتي هست‪ .‬مرا عجب از اين مردمان‬ ‫است كه بي آن بشارت شادند ‪ .‬اگرهر يكي‬ ‫را تاج زرين بر سر نهادندي بايستي كه‬ ‫راضي نشوندي كه ما اين را چه كنيم ‪ .‬ما‬ ‫را گشاد اندرون مي بايد ‪.‬ثمره اين گشاد‬ ‫اندرون و بشارت و سرور و بهجت كه در‬ ‫وجود سراسر اشتياق شمس موج مي زند‬ ‫آن شادي بيكران و طرب فسون سازي‬ ‫است كه با تاللو خيره كننده خود فضاي‬ ‫شعر موالنا را پر كرده است ‪ .‬شمس در‬ ‫جايي ديگر مي گويد ‪ :‬دلي را كز آسمان‬ ‫دايره افالك بزرگتر و فراخ تر و لطيف تر‬ ‫و روشن تر است بدان انديشه و وسوسه‬ ‫چرا بايد تنگ داشتن و عالم خوش را بر‬ ‫خود زندان كردن ‪ .‬وي در اين مقام حتي‬ ‫در حديثي نبوي پيچيده است و به نقد آن‬ ‫پرداخته است ‪ :‬در هيچ حديث پيغامبر‬ ‫(ص) نپيچيدم اال اين حديت كه الدنيا‬ ‫سجن المؤمن چون من هيچ سجن نمي‬ ‫بينيم ‪ .‬مي گويم سجن كو ؟‬

‫آهنگر‬ ‫نميا يوشيج‬

‫در درون تنگنا‪ ،‬با کوره اش‪ ،‬آهنگر فرتوت‬

‫دست او بر پتک‬

‫و به فرمان عروقش دست‬ ‫دائم ًا فرياد او اين است‪ ،‬و اين است فرياد تالش او‪:‬‬ ‫" ـــ کي به دست من‬

‫آهن من گرم خواهد شد‬

‫و من او را نرم خواهم ديد؟‬ ‫آهن سرسخت!‬

‫قد برآور‪ ،‬باز شو‪ ،‬از هم دوتا شو‪ ،‬با خيال من يکي تر‬

‫زندگاني چه هوسناک است‪ ،‬چه شيرين!‬

‫زندگاني کن!"‬

‫چه برومندي دمي با زندگي آزاد بودن‪،‬‬

‫خواستن بي ترس‪ ،‬حرف از خواستن بي ترس گفتن‪ ،‬شاد‬

‫بودن!‬

‫او به هنگامي که تا دشمن از او در بيم باشد‬ ‫( آفريدگار شمشيري نخواهد بود چون)‬

‫و به هنگامي که از هيچ آفريدگار شمشيري نمي ترسد‪،‬‬

‫ز استغاثه هاي آناني که در زنجير زنگ آلوده اي را مي دهد‬

‫تعمير‪...‬‬

‫بر سر آن ساخته کاو راست در دست‪،‬‬

‫مي گذارد او ( آن آهنگر)‬

‫دست مردم را به جاي دست هاي خود‪.‬‬

‫و در جايي ديگر مي گويد ‪ :‬مرا از‬ ‫اين حديث عجب مي آيد كه الدنيا سجن‬ ‫المؤمن كه من هيچ سجن نديدم ‪ ،‬همه‬ ‫خوشي ديدم ‪‌،‬همه عزت ديدم ‪ ،‬همه دوست‬ ‫ديدم ‪ .‬وي در دو جايگاه ديگر نيز به تحليل‬ ‫اين حديث پرداخته و البته توجيهي نيزدر‬ ‫نهايت براي آن ارائه مي كند ‪ .‬اين عشق و‬ ‫شور و حال و وجد و شادمانگي ‪ ،‬بي گمان‬ ‫سراپاي وجود مولوي را كه به آن پير سرخ‬ ‫روي عشقي زبانزد مي ورزد آكنده است ‪.‬‬ ‫او خود به اين امر معترف است كه ‪:‬‬ ‫شمس تبريزي نشسته شاهوار و‬ ‫پيش او‬ ‫شعر من صف ها زده چون بندگان‬ ‫بي اختيار‬ ‫دقايق كالم شمس اينگونه در كالم‬ ‫مالي روم جلوه يافته است ‪:‬‬ ‫تو ز ضعف خود مكن در من نگاه‬ ‫بر تو شب بر من همين شب چاشتگاه‬ ‫بر تو زندان بر من اين زندان چون باغ‬ ‫عين مشغولي مراگشته فراغ‬ ‫انديشه هاي خيامي اگر به شادي‬ ‫هاي مبتذل و خوش گذراني ها و لذت‬ ‫جويي هاي اپيكوريستي مي انجامد اين‬ ‫گونه نگاه دقيق و موشكافانه عارفانه‬ ‫به نوعي شادماني منطقي و خردمندانه‬ ‫منتهي مي شود ‪:‬‬ ‫هر كه را پر غم و ترش ديدي‬ ‫نيست عاشق و زان واليت نيست‬ ‫اگر تو عاشقي غم را رها كن‬ ‫روي بين و ماتم را رها کن‬ ‫در خانه غم بودن از همت دون باشد‬ ‫و اندر دل دون همت اسرار تو چون باشد‬ ‫وي باز‪ ،‬با زباني پر آهنگ و مترنم ‪،‬‬

‫حداد عادل‪:‬‬

‫يونسكو اسير دست سلطه گران است‬

‫رئيس كنگره بين المللي روز جهاني فلسفه‬ ‫انصراف يونسكو از حضور در اين كنگره را به‬ ‫معنيتسليمشدناينسازماندربرابرقدرتهاي‬ ‫سلطه گر دانست وگفت‪‌:‬اميدوارم يونسكو‬ ‫فضايي براي گفتگو و رابطه همه ملت ها‬ ‫با حفظ معنويت باشد‪ .‬به گزارش خبرنگار‬ ‫فرهنگي ايرنا‪' ،‬غالمعلي حداد عادل' در‬ ‫آيين اختتاميه هشتمين كنگره بين المللي‬ ‫روز جهاني فلسفه در كتابخانه ملي افزود‪:‬‬ ‫در اين همايش ‪ 200‬مقاله به زبان فارسي و‬ ‫‪ 320‬سخنراني به زبان انگليسي قرائت شد‪.‬‬ ‫وي اظهارداشت‪ :‬همايش روز جهاني فلسفه‬ ‫در ايران با حضور ‪ 100‬ميهمان خارجي از ‪46‬‬ ‫كشور جهان برگزار شد كه عالوه بر مراسم‬

‫خبر‬

‫افتتاحيه و اختتاميه ‪ 110‬نشست تخصصي‬ ‫در موضوعات مختلف برگزار شد‪ .‬رئيس‬ ‫كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي‬ ‫ادامه داد‪ :‬اين همايش عنوان 'نظر و عمل'‬ ‫را براي خود انتخاب كرده بود كه تمامي‬ ‫استادان فلسفه با شنيدن اين عنوان اهميت‬ ‫و مناسب بودن آن را براي وضعيت جهان‬ ‫امروز تاييد كردند‪ .‬حداد عادل با بيان اينكه‬ ‫ما خوشحاليم كه فلسفه را در فضايي معنوي‬ ‫در ايران مي فهميم‪ ،‬مي خوانيم و تجربه مي‬ ‫كنيم‪ ،‬گفت‪ :‬در مدت سه روز برگزاري اين‬ ‫كنگره‪ ،‬از فضايي بسيار مناسب براي تفكر‪،‬‬ ‫تعقل‪ ،‬گفت و شنود و آشنايي با افكار تازه‬ ‫برخوردار بوديم‪.‬‬

‫اين شادي روحاني را اينگونه به تصوير‬ ‫مي كشد ‪:‬‬ ‫مسجداقصاستدلم‪،‬جنتمأواستدلم‬ ‫حور شده ‪ ‌،‬نور شده ‪ ،‬جمله آثارم از او‬ ‫قسمت گل خنده بود ‪ ،‬گريه ندارد‬

‫چه كند ؟‬ ‫سوسنوگلميشكنددردلهشيارمازاو‬ ‫خانه شادي است دلم ‪ ،‬غصه ندارم چه‬ ‫كنم ؟‬ ‫هر چه به عالم ترشي ‪ ،‬دورم و بيزارم‬

‫او به آنان‪ ،‬دست‪ ،‬با اين شيوه خواهد داد‪.‬‬

‫ساخته ناساخته‪،‬يا ساخته کوچک‪،‬‬

‫او‪ ،‬به دست کارهاي بس بزرگ ابزار مي بخشد‪.‬‬

‫او‪ ،‬جهان زندگي را مي دهد پرداخت!‬


‫خبر‬

‫«گارسيا برنال» نقش قهرمان‬ ‫بوكس جهان را بازي مي‌كند‬

‫«گارسيا برنال» در فيلم جديد «دستان سنگي»‪ ،‬نقش «روبرتو‬ ‫دوران»‪ ،‬بوكسور قهرمان جهان را بازي خواهد كرد‪.‬به گزارش‬ ‫خبرگزاري فارس به نقل از سايت سينمايي اسكرين ديلي‪« ،‬گائل‬ ‫گارسيا برنال» در فيلم «دستان جنگي»‪ ،‬نقش «روبرتو دوران»‪،‬‬ ‫بوكسور مالزيايي كه پنج بار قهرمان جهان شد را بازي خواهد كرد‪.‬‬ ‫«آل‌پاچينو»نيزدراينفيلمنقش«ريآرسل»‪،‬مربي«دوران»رابه‬ ‫عهدهدارد‪.‬اينپروژهسينمايي‪ 15‬ميليوندالريرا«بنسيلورمن»‬ ‫و«جيويزلدر»تهيه‌كنندگيخواهندكرد‪.‬بهگزارشاسكرينديلي‪،‬‬ ‫«روبرتو دوران» اولين بار سال ‪ 1968‬در سن ‪ 16‬سالگي به طور‬ ‫حرفه‌اي وارد عرصه رقابت‌هاي بوكس شد و پس از آنكه ‪ 5‬بار برنده‬ ‫جهانشد‪،‬سرانجامدرسال‪ 2002‬درسن‪ 50‬سالبازنشستهشد‪.‬‬

‫«انعکاس» مباحث اعتياد‬ ‫را به چالش مي‌کشد‬

‫گردانندگانشبکه‬ ‫تلويزيوني "من و تو"‬ ‫چهکسانيهستند؟‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫تلويزيون مبتذل «من و تو» توسط شماري از عناصر فراري و بعضا بهايي‬ ‫مديريت مي شود‪.‬اين شبكه تلويزيوني ماهواره اي كه گردانندگان آن در لندن‬ ‫مستقر شده اند‪ ،‬ظاهرا توسط يك خواننده مبتذل (خانم گ) به راه افتاده اما‬ ‫زيرنظربرخيهمكارانشبكهبيبيسيادارهميشودوجهتگيريآنازسوي‬ ‫سرويساطالعاتخارجيانگليس(امآي‪)6‬تدوينشدهاست‪.‬‬ ‫سوابق برخي مجريان و تهيه كنندگان اين تلويزيون به خوبي حاكي از‬ ‫حمايت گروهك بهائيت مستقر در لندن با كمك سرويس هاي اطالعاتي‬

‫انگلستان و در راستاي ضربه فرهنگي به انقالب اسالمي است‪.‬همچنين‬ ‫شبكه تلويزيوني بي بي سي فارسي از اين شبكه و عناصر بهايي آن پشتيباني‬ ‫ميكند‪.‬براساساينگزارش«سالومه‪-‬س»يكيازتهيهكنندگانشبكهمبتذل‬ ‫مذكور‪،‬پيشازايندردورهاصالحاتباروزنامههايزن(فائزههاشمي)وايران‬ ‫همكاري ميكردو مدتي مدير روابط عموميخانه سينما بوده است‪.‬همچنين‬ ‫«ندا‪-‬ج»دردوراندانشجوييبابرخيگروههايغيرقانونيهمكاريداشتهو‬ ‫مدتيباتلويزيونبيبيسيبهعنوانگزارشگرهمكاريكردهاست‪.‬‬

‫سينما ‪11‬‬

‫دو شنبه‪8‬آذر ‪1389‬‬

‫‪22‬ذي‌الحجه‪ 29-1431‬نوامبر‪-2010‬شماره‪86‬‬

‫ترجمه «ملک سليمان» براي دوبله ع ربي به پايان رسيد‬

‫آغازاکرانبين‌الملليازمنطقهخاورميانه‬

‫«انعکاس»باطرحمباحثيپيرامونمعضلاعتيادهرهفتهروي‬ ‫آنتن مي‌رود‪«.‬انعکاس» به تهيه‌کنندگي فرشاد شکيبي برنامه‌اي‬ ‫گفتگو محور است که با حضور کارشناسان اعتياد در حوزه‌هاي‬ ‫مختلف پيشگيري‪ ،‬درمان و مبارزه‪ ،‬مسئولين مرتبط را به بحث و‬ ‫تبادلنظردعوتمي‌کند‪.‬همچنين«انعکاس»باپيگيريتجربيات‬ ‫افراد رها شده از دام اعتياد مصاديقي از کساني که توانسته‌اند به‬ ‫سالمت برگردند را نشان مي‌دهد و از اين شواهد مکمل سخنان‬ ‫کارشناسان استفاده مي‌کند‪.‬ديگر موضوعاتي از قبيل مهارت‌هاي‬ ‫زندگي‪ ،‬نظارت‌هاي خانواده‪ ،‬چگونگي تشخيص افراد معتاد‪،‬‬ ‫روش‌هاي درمان‪ ،‬مبارزه پليس با سوداگران مرگ‪ ،‬برخوردقضائي‬ ‫با مسئولين قوه قضائيه و‪ ...‬نيز در اين برنامه مورد بررسي و تحليل‬ ‫قرارمي‌گيرند‪.‬عواملانعکاسعبارتندازمجريوکارشناس‪:‬هومان‬ ‫نارنجيها‪ ،‬مدير توليد‪ :‬محمد علي کشور دوست‪ ،‬تدوين‪ :‬سعيد‬ ‫خواجه نژاد‪ ،‬مدير تصويربرداري‪ :‬بهروز طهماسبي‪.‬اين برنامه در‪20‬‬ ‫قسمت‪30‬دقيقه‌ايهرهفتهسهشنبههاساعت‪17:45‬بهرويآنتن‬ ‫شبکهسومسيمامي‌رود‪.‬‬

‫بازيگرسريالمعروفمادرشراکشت‬

‫بازيگري که در يکي از قسمت‌هاي سريال پرطرفدار‬ ‫«بتي بدقيافه» حضور داشت در يک نزاع خانوادگي مادرش را با‬ ‫شمشيري‪ 90‬سانتي کشت‪.‬به گزارش خبرآنالين‪ ،‬نيروهاي پليس‬ ‫پس از تماسي مبني بر دعواي خانوادگي ساعت دو و بيست دقيقه‬ ‫بامداد به محل تماس رفتند و با جسد زانوزده يانيک بري ‪ 55‬ساله‬ ‫روبه رو شدند‪.‬ريموند کلي‪ ،‬مامور اين پروند اعالم کرد جاي شمشير‬ ‫روي گردن زن ديده شده و در زمان رسيدن پليس بري مرده بود‪.‬‬ ‫وي افزود‪« :‬پسر او را در اتاق خواب با شمشير ‪ 90‬سانتيمتري پيدا‬ ‫کرديم‪».‬مايکل بري‪ ،‬پسر ‪ 31‬ساله مقتول به اتهام قتل و در اختيار‬ ‫داشتنآلتقتالهبازداشتشد‪.‬مايکلدربيمارستان«کينگزکانتي»‬ ‫تحت نظارت مشاور بوده‪ ،‬پليس نمي‌داند او وکيل دارد يا نه‪.‬گفته‬ ‫مي‌شود دعواي مادر و پسر شديد بود‪ ،‬اما دليل چنين عکس‌العملي‬ ‫از پسر معلوم نيست‪ .‬همسايه‌هاي خانواده بري که ساکن منطقه‬ ‫«پراسپکتهايت»هستندبهخبرنگارانگفتندصدايدادوفرياداين‬ ‫دووعباراتيچون«توبه‪،‬گناهکار»و«توايماننياوردي»راشنيده‌اند‪.‬‬ ‫کليتائيدکردآنهاانجيليدرخانهپيداکرده‌اند‪.‬مايکلبريهيچگونه‬ ‫سابقهتخلفودستگيريندارد‪،‬همچنينکليابرازکردمتهمسابقه‬ ‫بيماري رواني نداشته است‪ .‬عالوه بر اين تاکنون گزارشي مبني بر‬ ‫دعواي خانوادگي بري به پليس مخابره نشده بود‪.‬بري پيش از اين‬ ‫درسريال«بتيبدقيافه»‪،‬سريالکمديمحبوبشبکهاي‌بي‌سيبا‬ ‫محوريت دختري نوجوان و مشکالتش در مدرسه و همچنين فيلم‬ ‫سينمايي«‪»DStepUp3‬بازيکردهبود‪.‬‬

‫بازيگر «الست» در تئاتر روي‬ ‫صحنه مي‌رود‬

‫متيوفاکس‪،‬بازيگرنقشدکترجکدرسريال«الست»اولينحضور‬ ‫خود در صحنه تئاتر بريتانيا را تجربه مي‌کند‪.‬به گزارش خبرآنالين‪ ،‬اين‬ ‫بازيگر آمريکايي در نمايش جديد نيل البوت آمريکايي روي صحنه‬ ‫مي‌رود‪.‬همبازيدکترجکدرايننمايشاليوياويليامز‪،‬بازيگربريتانيايي‬ ‫است‪.‬اين نمايش «در جنگلي تاريک و انبوه» نام دارد و يک کمدي‬ ‫است که به تدريج «به تريلري روانشناختي» تبديل مي‌شود‪.‬قرار است‬ ‫اجراي اين نمايش مارس آينده در تئاتر وودويل لندن آغاز شود‪ .‬فاکس‬ ‫در«درجنگليتاريکوانبوه»نقشبابيرابازيمي‌کندکهبهخواهرش‬ ‫(ويليامز) در مرتب کردن کلبه‌اش در جنگل کمک مي‌کند‪.‬فاکس‬ ‫‪ 44‬ساله گفت پس از سريال ماراتوني چون «الست» دلش مي‌خواست‬ ‫به دنياي تئاتر بازگردد‪ .‬پخش سريال «الست» مه گذشته پس از شش‬ ‫سال خاتمه يافت‪.‬اين بازيگر در گفتگو با بي‌بي‌سي گفت‪« :‬تا حاال دو‬ ‫سريال شش ساله براي تلويزيون کار کرده‌ام‪ .‬يعني حدود ‪ 275‬ساعت‬ ‫برنامه تلويزيوني‪ ،‬فيلم‌هاي زيادي هم بازي کرده‌ام‪».‬او ادامه داد‪« :‬هيچ‬ ‫وقت به اين فکر نکرده‌ام که پروژه بعدي فيلم‪ ،‬تلويزيون يا تئاتر است‪.‬‬ ‫دوستدارمدرداستان‌هاييغرقشومکهازآنهالذتمي‌برم‪.‬اينبارنوبت‬ ‫تاِندلندناست‪،‬چيزيکههميشهآرزويشراداشتم‪».‬از‬ ‫نمايشيدروس ‌‬ ‫ديگرنمايشنامه‌هاينيلالبوتکهکارگردانتئاترنيزهستمي‌توانبه‬ ‫«شکلاشياء»‪«،‬خوکچاق»‪«،‬نيمکتبخشش»و«بعضيدختر(ها)»‬ ‫اشاره کرد‪« .‬بعضي دختر(ها)» سال ‪ 2005‬در لندن روي صحنه رفت و‬ ‫ديويد شوئيمر‪ ،‬بازيگر سريال «دوستان» در آن بازي کرد‪.‬البوت درمورد‬ ‫نمايشجديدشگفت‪«:‬نوشتنشلذت‌بخشبود‪.‬هميشهپوياييخانواده‬ ‫وبرخوردزنانومردانرادوستداشته‌ام‪».‬ايننمايشنامه‌نويسدردنياي‬ ‫سينما هم شناخته شده است؛ فيلمنامه «گروه مردان»‪« ،‬پرستار بتي»‪،‬‬ ‫«مردحصيري»و«مرگدرمراسمتشييع»همگينوشتهاوهستند‪«.‬در‬ ‫جنگلي تاريک و انبوه» همچنين اولين حضور اليويا ويليامز در وست‌اند‬ ‫است‪.‬اينبازيگرتئاترپيشتردرتئاترمليوباربيکانرويصحنهرفتهبود‪.‬‬ ‫اوهمچنيندرفيلم‌هايمعروفيچون«حسششم»‪«،‬يکآموزش»و‬ ‫«نويسندهدرسايه»بازيکردهاست‪.‬پيش‌نمايش‌هايايناثراز‪3‬مارس‬ ‫آغازمي‌شودواجرايآنتا‪ 4‬ژوئنادامهدارد‪.‬‬

‫تهيه‌کننده فيلم سينمايي تاريخي –مذهبي‬ ‫«ملک سليمان» از پايان ترجمه اين فيلم براي‬ ‫دوبله عربي و آغاز اکران بين‌المللي آن از منطقه‬ ‫خاورميانه خبر داد‪.‬مجتبي فرآورده تهيه‌کننده‬ ‫فيلم سينمايي تاريخي – مذهبي «ملک‬ ‫سليمان» درباره اکران بين‌المللي اين فيلم‬ ‫به خبرنگار سينمايي برنا گفت‪ :‬اکران عرصه‬ ‫بين‌المللي با پايان نمايش عمومي فيلم در داخل‬ ‫کشور آغاز مي‌شود که در حال حاضر مشغول‬ ‫آماده‌کردن مقدمات اوليه اين برنامه هستيم‪.‬وي‬ ‫افزود‪ :‬منطقه خاورميانه و کشورهاي عربي اولين‬ ‫اکرانمانخواهدبودوپسازآنفيلمدرآمريکاي‬ ‫شماليبهنمايشعموميدرمي‌آيد‪.‬‬ ‫فرآورده از پايان ترجمه «ملک سليمان»‬ ‫به زبان عربي خبر داد و گفت‪ :‬از آنجا که ترجمه‬ ‫فيلم برايمان اهميت داشت‪ ،‬گروهي را به اين‬

‫کار اختصاص داديم و در حال حاضر اين مرحله‬ ‫به اتمام رسيده‌است‪.‬وي در ادامه بيان کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به انجام دوبله عربي فيلم در خارج از کشور‬ ‫هم‌اکنون هماهنگي‌هاي الزم براي اين مرحله‬ ‫را انجام مي‌دهيم تا با فارغ شدن از اکران داخل‬ ‫ايران دوبله را آغاز کنيم‪.‬فرآورده در پايان گفت‪:‬‬ ‫قطعا براي اکران بين‌المللي «ملک سليمان»‬ ‫با حضور عوامل فيلم مراسم افتتاحي ‌ه خواهيم‬ ‫داشت‪.‬به گزارش برنا‪ ،‬فيلم سينمايي «ملک‬ ‫سليمان» که با استقبال خوبي از سوي مخاطبان‬ ‫صورت گرفته‌است توانسته به فروش بيش از‬ ‫يک ميليارد و ‪ 50‬ميليون توماني در تهران و يک‬ ‫ميلياردتومانيدرشهرستان‌هادستيابدونامخود‬ ‫را در باشگاه ميلياردي‌ها ثبت کند‪.‬براساس اين‬ ‫گزارش‪« ،‬ملک سليمان» نخستين اکران خود‬ ‫را در بيست‌وهشتمين جشنواره بين‌المللي فيلم‬

‫فجر داشت و در بخش مسابقه سينماي ايران‪،‬‬ ‫نامزد جايزه شد و درنهايت توانست سيمرغ‬ ‫بلورين اين جشنواره را به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫«مهدي فقيه» براي بازي در اين فيلم سيمرغ‬ ‫بلورين بهترين بازيگر نقش دوم مرد را از آن خود‬ ‫کردو«سعيدملكان»جايزهبهترينچهره‌پردازي‪،‬‬ ‫«چان کونگ وينگ» سيمرغ بلورين بهترين‬ ‫موسيقي متن‪« ،‬لئولو» جايزه بهترين جلوه‌هاي‬ ‫ويژه رايانه‌اي و صدابرداري و «کي سونگ‬ ‫چانگ» سيمرغ بهترين صداگذاري را دريافت‬ ‫کردند‪.‬به گزارش برنا‪ ،‬نشان ويژه مصطفي‬ ‫عقاد (بيرق طاليي) دربخش مسابقه سينماي‬ ‫بين الملل‪ ،‬جايزه پالک طاليي جشنواره از ديگر‬ ‫جوايزاينفيلمدرجشنوارهفيلمفجرسالگذشته‬ ‫است‪.‬در خالصه داستان «ملک سليمان» آمده‬ ‫است‪ :‬حضرت سليمان (ع) از خداوند درخواست‬

‫ملكمي‌كند‪.‬براياينمنظوراوبايدازفتنه‌هايي‬ ‫عبوركند‪.‬‬ ‫امين زندگاني‪ ،‬محمود پاك‌نيت‪ ،‬حسين‬ ‫محجوب‪ ،‬مهدي فقيه‪ ،‬ارژنگ اميرفضلي و الهام‬ ‫حميديازجملهبازيگراناينفيلمهستند‪.‬عوامل‬ ‫پشت دوربين اين پروژه‪ ،‬عبارتند از‪ :‬نويسند‌ه‬ ‫فيلمنامه و كارگردان‪ :‬شهريار بحراني‪ ،‬مدير‬ ‫فيلمبرداري‪ :‬حميد خضوعي ابيانه‪ ،‬مديرتوليد‪:‬‬ ‫فرهادكي‌نژاد‪،‬مديرهنري‪:‬حميدقديريان‪،‬طراح‬ ‫چهره‌پردازي‪ :‬سعيد ملكان‪ ،‬تدوين‪ :‬محمدرضا‬ ‫مويني‪ ،‬جلوه‌هاي ويژه كامپيوتري‪ :‬لئولو‪ ،‬اجراي‬ ‫جلوه‌هاي ويژه كامپيوتري‪ :‬شركت كاريز پارسه‪،‬‬ ‫ايشياليجند‪،‬صدابردار‪:‬بهروزمعاونيان‪،‬صداگذار‪:‬‬ ‫كينسون تسانگ‪ ،‬مدير برنامه‌ريزي و دستيار‬ ‫اول كارگردان‪ :‬علي كريم و تهيه‌كننده‪ :‬مجتبي‬ ‫فرآورده‪،‬محصولبنيادسينماييفارابي‪.‬‬

‫تصوير وارونه بازيگري در سينما‬

‫سيد رضا صائمي‪ :‬هيچ شکي نيست‬ ‫که بازيگري بزرگترين وسوسه سينماست و‬ ‫درميان انواع کاالهاي جذابي که پشت ويترين‬ ‫سينما چيده شده اولين چيزي که به چشم‬ ‫ميآيدودلبريميکندهمينبازيگرياستکه‬ ‫عقل و هوش خيلي ها را دزديده و مسير زندگي‬ ‫آنها را تغيير داده است‪ .‬در ميان همين افرادي که‬ ‫عشق فيلم و عاشق بازيگري بودند برخي موفق‬ ‫شدند که پاي در سينما بگذارند و بازيگر شوند اما‬ ‫بسياري هم در مشاغل ديگري از صنعت بزرگ‬ ‫سينما مشغول به کار شدند يا استعداد و توانايي‬ ‫خود را در مهارت هاي ديگري از هنر هفتم‬ ‫شناسايي و کشف کردند‪ .‬هستند کارگردان ها و‬ ‫دوبلورهايبزرگي که باهدفوميل به بازيگري‬ ‫وارد اين عرصه شدند اما به هر دليلي سر از هنري‬ ‫ديگر درآوردند‪ .‬اما همواره اين عشق به بازيگري‬ ‫و ستاره شدن بود و هست که درهاي سينما را‬ ‫به روي افراد زيادي باز مي کند يا مسير زندگي‬ ‫خيليازآنهاراتغييرميدهدهرچندکهسرنوشت‬ ‫باسرشتآدميپيونديعميقداردوبازيگرينه‬ ‫فقط مهارت که پيش از آن هنري است که اگر‬ ‫استعداد ذاتي آن در کسي وجود نداشته باشد‬ ‫نمي تواند در اين حرفه موفق شود و يا دستکم به‬ ‫مرحله ستاره شدن برسد‪ .‬اساسا اين ستاره هاي‬ ‫سينماييهستندکهجلوهبازيگريراجذابودلربا‬ ‫مي سازند و وسوسه بازيگري را در سطح جامعه‬ ‫دامن مي زنند اما سوپراستار بودن راه دشواري‬ ‫است که به سادگي فراهم نمي شود و البته به‬ ‫اين سادگي و جذابيتي که به نظر مي رسد هم‬ ‫نيست‪.‬اينحقيقترابارهاوبارهاخودبازيگرانو‬ ‫ستاره هاي سينما در مصاحبه هايشان گفته اند و‬ ‫به دردسرها و دشواري هاي اين موقعيت اشاره‬ ‫کرده اند‪ .‬چه بسيار افرادي که در آرزوي ستاره‬ ‫شدن هستند در عمل نخواهند يا نتوانند بها و‬ ‫هزينه اين منزلت حرفه اي را پرداخت کرده و‬ ‫به سختي هاي اين کار‪،‬تن دهند! حاال بماند که‬

‫ستاره هاي دروغين‬

‫اين موقعيت براي زنان‪ ،‬مشکالت و معضالت‬ ‫مضاعفيهمدارد‪.‬اگربخواهيماينميلوعطش‬ ‫بهبازيگريرادرميانجوانانازحيثروانشناسيو‬ ‫جامعهشناختيموردبررسيقراردهيممطلببه‬ ‫درازامي کشدوخارجازحوصلهوهدفاينمقاله‬

‫است اما دستکم مي توان خيلي کوتاه اشاره کرد‬ ‫کهشهرت‪،‬محبوبيتوثروتکهدرذاتبازيگري‬ ‫والبتهستارهشدنوجودداردريشههايروانياين‬ ‫عالقهشديدرابازنماييميکندومنزلتوقدرت‬ ‫اجتماعي که به واسطه دستيابي به اين جايگاه‬ ‫براي فرد ايجاد مي شود داليل جامعه شناسانه‬ ‫گرايش به اين حرفه است که البته با توجه به‬ ‫فرهنگشناسيهايمختلفدرجوامعگوناگون‬ ‫داليل ديگري هم مي توان براي آن برشمرد‪.‬‬ ‫جالباينکههيچزبانوابزاريبهاندازهخودسينما‬ ‫از اين وسوسه سخن نگفته و تصوير کليشه اي‪،‬‬ ‫رويايي و چه بسا دروغين اين ميل عمومي را به‬ ‫تصوير نکشيده است‪ .‬مصداق بحث ما در اينجا‬ ‫همين سينماي خودمان است که در آن انواع و‬ ‫اقسام فيلمهايي توليد شده که قصد داشتند اين‬ ‫تصوير وارونه را به نمايش گذاشته و با وارد شدن‬ ‫به دنياي دروني و خصوصي ستاره هاي سينما و‬ ‫اصالخودسينما‪،‬واقعيترابهتصويربکشند‪.‬شايد‬ ‫يکي از واقعي ترين سوژه هايي که بر پرده خيالي‬

‫سينمانقشبستهاستزمانياستکهسينماخود‬ ‫به سوژه و قصه بدل شده و پرده از پرده خويش‬ ‫برداشتهاست‪.‬شايديکيازمتاخرترينفيلمهايي‬ ‫که اين موضوع را دستمايه روايت خود قرار داده‬ ‫سوپراستارتهمينهميالنيباشدکهخيليآشکارو‬

‫صريح به موقعيت دروغين و حتي سياه و تاريک‬ ‫يکستارهسينماييپرداختهوزندگيبازيگريبه‬ ‫نامکوروشزند(بابازيشهابحسيني)راروايت‬ ‫ميکندکهتاخرخرهدرفسادوتباهيغرقشدهو‬ ‫خودشازاينستارهبودنخستهاست‪.‬اواگرچهدر‬ ‫نظرمردمستارهپرنورودرخشانياستامادربطن‬ ‫خود انساني خسته و بريده است که جز سياهي و‬ ‫ظلمت چيزي نمي بيند‪ .‬همين مسئله در «کلوز‬ ‫آپ نماي نزديک» عباس کيارستمي نيز ديده‬ ‫مي شود که البته يک قصه واقعي را روايت‬ ‫مي کند‪ .‬دريکي از سکانس هاي فيلم محسن‬ ‫مخملباف به سبزيان که خود را به جاي او جا زده‬ ‫بودميگويدکهخودشازمخملبافبودنخسته‬ ‫است آن وقت تو مي خواهي مخملباف شوي‪.‬‬ ‫واقعيت اين است که ستاره بودن صرفا در‬ ‫بازيگري ختم نمي شود و تا کارگردان بودن‬ ‫هم امتداد مي يابد اما نه هيچ شغل سينمايي به‬ ‫اندازه بازيگري‪ ،‬ظرفيت ستاره سازي ندارد‪ .‬خود‬ ‫همين مخملباف در فيلم سينمايي« هنرپيشه»‬

‫نيز همين موقعيت را با بازي خوب اکبر عبدي‬ ‫بهنمايشميگذاردتاتصويرپوشالييکبازيگر‬ ‫سينمارانشاندهد‪.‬البتهمخملبافدرفيلمبهياد‬ ‫ماندني«سالمسينما»اساساعشقبههنرسينما‬ ‫و ميل ديوانه وار به بازيگري را در يک روايت‬ ‫مستند گونه به تصوير مي کشد و واقعيت رنج‬ ‫آوراينحرفهرابهعالقهمنداننشانميدهد‪.‬دريکياز‬ ‫سکانسهامخملبافازمحرمزينالزادهکهقهرمان‬ ‫باي سيکل ران وي بود مي پرسد که از‬ ‫بدبختي ها و آوارگي هايي که براي بازيگر شدن‬ ‫کشيدهبگويدوثابتکندکهبازيگريشغلسختو‬ ‫طاقت فرسايي است‪ .‬نمونه جذاب اين آوارگي‬ ‫و دربه دري را مي توان در فيلم ميهمان مامان‬ ‫داريوش مهرجويي و در تصوير کاراکتر حسن‬ ‫پور شيرازي‪ ،‬سراغ گرفت که عشق به بازيگري‬ ‫و سينما‪ ،‬همه چيز را از او گرفته و به قول خودش‬ ‫او به خاطر سينما جواني و سالمت و زندگيش را‬ ‫فدا کرده است‪ .‬يک عشق فيلمي که در نهايت‬ ‫به آپارتچي شدن سينما دلخوش کرد و با تمام‬ ‫بدبختي و نداري آن کنار آمد‪ .‬او در حالي به‬ ‫سينما عشق مي ورزيد و پوستر انواع بازيگران‬ ‫و فيلمهايشان را به در و ديوار خانه نصب‬ ‫ميکردکهتوانپذيراييازيکميهمانرانداشت‬ ‫وخانوادهاشدرفقرومضيقهبهسرميبردند‪.‬اودر‬ ‫حالي با همکاران و کساني مثل خودش از سينما‬ ‫و هنرپيشه هاي مورد عالقه اش حرف مي زد و‬ ‫آواز مي خواند که آن سوي درب‪ ،‬زن و فرزندش‬ ‫با سيلي صورت خود را جلوي غريبه ها سرخ نگه‬ ‫مي داشتند‪ .‬از جمله فيلمهايي که زندگي يک‬ ‫سوپراستارواقعيسينمايايرانرادستمايهقصه‬ ‫خودقراردادهبود«توفيقاجباري»محمدحسين‬ ‫لطيفيبودکهداستانيابهتربگويمزندگيواقعي‬ ‫محمدرضاگلزارراکهشايدنقطهايدهآلبازيگري‬ ‫براي جوانان باشد روايت مي کرد که چقدر ميان‬ ‫تصويربيرونيوتصوريکهمردموبهويدارندبا‬ ‫زندگيواقعيشمتفاوتاست‪.‬‬

‫روزنه‬

‫همه قطارهاي افسارگسيخته‬ ‫تاريخ سينما‬

‫«توقف‌ناپذير» به‬ ‫کارگرداني توني اسکات‬ ‫که به تازگي اکران‬ ‫شده‪ ،‬تازه‌ترين نمونه از‬ ‫فيلم‌هايي است که يک‬ ‫قطار از کنترل‌خارج‌شده‬ ‫را به پرده بزرگ آورده است‪.‬آنها واقعا‌ترسيدند؟ اين يکي از معروف‌ترين‬ ‫قصه‌ها درمورد سال‌هاي اول سينما ست‪.‬اوايل سال ‪ ،1896‬تماشاگران‬ ‫اولين نمايش فيلم «ورود يک قطار به ايستگاه ال سيوتا» ساخته برادران‬ ‫لومي‌ير به قدري از ديدن يک قطار بخار که روي پرده به آنها نزديک‬ ‫مي‌شد‪ ،‬وحشت کردند که سراسيمه از سالن بيرون زدند‪ .‬درست يا غلط‪،‬‬ ‫اينيکيازلحظه‌هايتعيين‌کنندهسال‌هايآغازينتاريخسينماست‪.‬از‬ ‫آنزمانتاکنونفيلم‌هايبسياريدرموردقطارها‪-‬بخصوصقطارهاي‬ ‫افسارگسيخته ‪ -‬در فواصل مختلف به پرده سينما راه پيدا کرده‌اند‪.‬‬ ‫تازه‌تريننمونه«توقف‌ناپذير»بهکارگردانيتونياسکاتاستکهاز‪12‬‬ ‫نوامبر در سينماهاي آمريکا اکران شده و از‪ 24‬نوامبر در بريتانيا روي پرده‬ ‫رفته است‪ .‬فيلم اسکات به لحاظ طرح داستاني و شخصيت‌ها به سادگي‬ ‫فيلميکقرنپيشبرادرانلومي‌يراست‪.‬‬ ‫کارگريخنگبهطورتصادفييکلکوموتيورابهراهمي‌اندازد‪.‬قطار‬ ‫ابتدا سرعت زيادي ندارد‪ ،‬اما به تدريج به باالترين سرعت خود مي‌رسد و‬ ‫از کنترل خارج مي‌شود‪ .‬در اتاق کنترل‪ ،‬کاني (با بازي روساريو داوسن)‬ ‫روز بدي دارد‪ .‬رئيس او درک نمي‌کند از خط خارج شدن يک ميليون تن‬ ‫فوالد تا چه حد مي‌تواند مصيبت بار باشد‪.‬اينجاست که دنزل واشنگتن‬ ‫ي خيلي خوب) به نقش فرانک‪ ،‬يک‬ ‫(باز هم در نقش يک آمريکايي خيل ‌‬ ‫مهندسراه‌آهنواردمي‌شودوباقطارخودشدنبالقطارافسارگسيخته‬ ‫راهمي‌افتد‪.‬کلداستانفيلممتمرکزبرتالش‌هابرايمتوقفکردنقطار‬ ‫استکهحاملموادشيمياييسمياست‪.‬معدودتالش‌هابرايپرداختن‬ ‫به پس زمينه شخصيت‌ها مانند ارتباط واشنگتن با دخترانش يا زندگي‬ ‫زناشويي افتضاح دستيار جوانش‪ ،‬خنده‌دار از کار درآمده است‪.‬اين قطار‬ ‫مي‌‌تواند متوقف شود يا نشود‪ ،‬اما تماشاگران احتماال گزينه دوم را ترجيح‬ ‫مي‌دهند‪ ،‬فقط به اين خاطر که شاهد يک انفجار عظيم و راضي‌کننده‬ ‫باشند‪.‬بااينحال‪«،‬توقف‌ناپذير»باتمامنقاطضعفداستانيخودبهاندازه‬ ‫حضور در يک شهربازي هيجان‌انگيز است‪ .‬تصاوير گرفته شده از قطار‬ ‫همبسيارخوباست‪.‬‬


‫خبر‬

‫امين حيايي با اخراجي‌ هاي ‪3‬‬ ‫قرارداد سفيد امضا کرد‬

‫‏چند روز پيش‪ ،‬امين حيايي براي سومين قسمت اخراجي‌ها‬ ‫قرارداد بست‪ .‬حيايي بعد از اينکه متوجه شد در دفتر مسعود‬ ‫ده‌نمکي و در کنار ساخت اخراجي‌ها‪ ،‬بيش از سي نفر در کار‬ ‫نگارش فرهنگ نامه شصت جلدي " اسارت و آزادگان" اشتغال‬ ‫دارند و بخش عمده‌اي از منافع اخراجي‌ها هزينه چاپ اين کتب‬ ‫مي‌شود‪ ،‬قرارداد را سفيد امضا کرد‪ .‬سيدجواد هاشمي‪ ،‬فخرالدين‬ ‫صديق‌شريف‪ ،‬ماشاء‌اهلل شاهمرادي‌زاده‪ ،‬امير شجاعي و مريم‬ ‫سلطاني هم قرارداد امضا کردند تا آخرين گروه بازيگران‬ ‫اخراجي‌ها انتخاب شوند‪ .‬براساس اين گزارش‪ ،‬تاکنون قرارداد‬ ‫بازيگراني چون محمدرضا شريفي‌نيا‪ ،‬علي دهکردي‪ ،‬بهنوش‬ ‫بختياري‪ ،‬مريم‌ کاوياني‪ ،‬سيروس کهوري‌نژاد‪ ،‬محمود مقامي‪،‬‬ ‫سپند اميرسليماني‪ ،‬حسام‌ نواب‌صفوي‪ ،‬رز رضوي و ابوالفضل‬ ‫همراه ثبت شده است‪ .‬در پروژه سينمايي "اخراجي‌ها‪ "3‬بيش از‬ ‫‪ 40‬بازيگر مطرح حضور خواهند داشت که به طور متوسط و در‬ ‫سکانس‌هاي متفاوت بين ‪ 100‬تا ‪ 2‬هزار هنرور نيز در غالب ‪100‬‬ ‫گروه بازيگري مقابل دوربين قرار خواهند گرفت که در نوع خود‬ ‫امري بي‌سابقه در سينماي ايران به حساب مي‌آيد‪ .‬طوالني‌شدن‬ ‫مراحل پيش‌توليد اين پروژه سينمايي به دليل پروداکشن وسيع‬ ‫آن است‪.‬‬ ‫‏‬

‫نخستينسالنمولتيويژن‬ ‫ايران در برج آزادي‬ ‫راه اندازي مي شود‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫‏مديرعامل بنياد رودکي‪ ،‬از افتتاح نخستين و تنها سالن‬ ‫تخصصي هنري مولتي ويژن ايران در آينده نزديک در برج‬ ‫آزادي خبر داد‪.‬‬ ‫«حسين پارسايي» افزود‪ :‬اولين قدم اين حرکت‪ ،‬اجراي برنامه‬ ‫سمفوني مقاومت در فضاي باز برج آزادي بود که با موفقيت‬ ‫گسترده اي همراه شد و اکنون با افتتاح وبرگزاري نخستين‬ ‫جشنواره طواف تا واليت دومين گام را دراين راه برداشته ايم‪.‬‬

‫مديرعامل بنياد رودکي با بيان اينكه اکنون رقابت سختي بين‬ ‫تاالر وحدت و برج آزادي به وجود آمده است‪ ،‬گفت‪ :‬اين رقابت‬ ‫اتفاق بسيار خجسته ومبارکي براي هنرکشور است که سبب‬ ‫اعتالي هنر در کشور مي شود‪ .‬برج آزادي يک مجموعه کامل از‬ ‫چندين سالن متعدد موسيقي ‪ ،‬تئاترو هنرهاي تجسمي است وبا‬ ‫افتتاح تاالر «مولتي ويژن» برج آزادي ‪ ،‬کشور داراي يک تاالر‬ ‫ويژه و تخصصي مي شود که تاکنون سابقه نداشته است‪.‬‬

‫دو شنبه‪8‬آذر ‪1389‬‬

‫‪22‬ذي‌الحجه‪ 29-1431‬نوامبر‪-2010‬شماره‪86‬‬

‫سينماوتلويزيون ‪10‬‬

‫م خاني و بهاره رهنما‬ ‫امين حيايي‪ ،‬محسن تنابنده‪ ،‬پيمان قاس ‌‬

‫گپي کوتاه با اهالي سن پطرزبورگ!‏‬

‫‏"ملک سليمان" پر فروش ترين‬ ‫فيلم سال ‪ 89‬تا پايان آبان‬

‫‏"ملک سليمان" با رقم ‪ 985‬ميليون فروش تا پايان روز‬ ‫پنج شنبه ‪ 27‬آبان در سينماهاي تهران‪ ،‬موفق شد به صدرنشيني‬ ‫"پوپک و ‪ "...‬خاتمه داده و در صدر جدول فروش سال ‪ 1389‬قرار‬ ‫گيرد‪".‬ملک سليمان" پس از ‪ 44‬روز نمايش به اين رقم رسيد و‬ ‫احتمال مي رود تا پايان اکرانش بيش از ‪ 1/300‬ميليارد بفروشد‬ ‫و اولين فيلم ميلياردي سال ‪ 1389‬باشد‪" .‬سن پطرزبورگ" هم‬ ‫‪ 518‬ميليون تومان فروخت و پس از "دموکراسي تو روز روشن"‬ ‫در رده هفتم جدول فروش سال ايستاد‪.‬‬ ‫ليست ده فيلم پرفروش سال ‪ 1389‬در اکران سينماهاي‬ ‫تهران به اين صورت است‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ملک سليمان ‪ 985‬ميليون تومان ‪ - 2‬پوپک و ‪...‬‬ ‫‪ 907‬ميليون تومان ‪ - 3‬پسر آدم دختر حوا ‪ 898‬ميليون تومان‬ ‫‪ - 4‬افراطي ها ‪ 735‬ميليون تومان ‪ - 5‬تسويه حساب ‪727‬‬ ‫ميليون تومان ‪ - 6‬دموکراسي تو روز روشن ‪ 629‬ميليون تومان‬ ‫‪ - 7‬سن پطرزبورگ ‪ 518‬ميليون تومان ‪ - 8‬چهل سالگي‬ ‫‪ 498‬ميليون تومان ‪ - 9‬هفت دقيقه تا پاييز ‪ 437‬ميليون تومان‬ ‫‪ - 10‬طال و مس ‪ 413‬ميليون تومان‬ ‫‏‬

‫فيلمبرداري "جدايي نادر‬ ‫از سيمين" به پايان رسيد‬

‫فيلمبرداري "جدايي نادر از سيمين" جديدترين فيلم اصغر‬ ‫فرهادي در خيابان‌هاي تهران به پايان رسيد‪.‬‬ ‫در آخرين سکانس سارينا فرهادي‪ ،‬پيمان معادي و ليال‬ ‫حاتمي مقابل دوربين محمود کالري رفتند تا با سپري شدن‬ ‫‪ 74‬جلسه فيلمبرداري‪" ،‬جدايي نادر از سيمين" به سرانجام‬ ‫برسد‪ .‬بيش از ‪ 50‬درصد از تدوين همزمان فيلم توسط هايده‬ ‫صفي‌ياري انجام شده است و همچنان ادامه دارد‪".‬جدايي نادر‬ ‫از سيمين" بابازيليالحاتمي‪،‬شهابحسيني‪،‬پيمانمعادي‪،‬سارهبيات‪،‬‬ ‫سارينافرهادي‪،‬علياصغرشهبازي‪،‬بابککريمي‪،‬شيرينيزدانبخش‪،‬‬ ‫کيميا حسيني و با حضور مريال زارعي روايت مي شود‪.‬اين‬ ‫فيلم با فيلمنامه‪ ،‬تهيه کنندگي و کارگرداني‌اصغر فرهادي از‬ ‫‪ 5‬شهريور ماه در تهران مقابل دوربين رفت‪.‬‬ ‫‏‬

‫‏"بلندترين شب سال" کليد مي‌خورد‬

‫‏فيلم تلويزيوني "بلندترين شب سال" بزودي مقابل دوربين‬ ‫مي‌رود‪.‬تله‌فيلم بلندترين شب سال به کارگرداني منوچهر هادي‬ ‫براي پخش در شب يلدا بزودي با پايان پيش‌توليد در تهران‬ ‫کليد مي‌خورد‪.‬تاکنون حضور حسين عابديني‪ ،‬علي سليماني‪،‬‬ ‫ناصر گيتي جاه‪ ،‬صديقه کيانفر‪ ،‬عطيه معصومي‪ ،‬عليرضا اسدي و‬ ‫محمدرضا داوودنژاد و (با حضور) يکتا ناصر در گروه بازيگران اين‬ ‫تله‌فيلم قطعي شده است‪.‬در خالصه داستان اين تله‌فيلم آمده‪:‬‬ ‫رحيم به انگيزه کار و شرکت در آزمون استخدامي در شب يلدا از‬ ‫تبريز به تهران مي‌آيد‪ .‬تقدير به گونه‌اي رقم مي‌خورد که او شب‬ ‫را در خيابان به صبح برساند و در اين ميان با آدم‌هاي مختلف و‬ ‫شرايط زندگي آنان آشنا مي‌شود‪ .‬علي‌اکبر کريمي تهيه‌کنندگي‬ ‫اين تله‌فيلم را براي گروه فيلم‌هاي تلويزيوني شبکه يک سيما‬ ‫برعهده دارد‪.‬‬ ‫‏‬

‫فيلم سن پطرزبورگ اين روزها فروش خوبي در سينما دارد‪.‬‬ ‫فرصتيپيشآمدکهگفتگوييکوتاهبابرخيبازيگراناينفيلم‬ ‫انجامدهيم‪.‬بخش‌هاييازمصاحبهباامينحيايي‪،‬بهارهرهنما‪،‬‬ ‫پيمان قاسم خاني و محسن تنابنده را با هم بخوانيم؛‬ ‫آقاي حيايي چه شد که در سن پطرزبورگ بازي‬ ‫کرديد؟‬ ‫امين حيايي‪ :‬فرصتي بود که در خدمت دوستان باشم‪،‬‬ ‫فيلمنامهفانتزيبودووقتيخواندمخوشمآمد‪،‬البتهاولقراربود‬ ‫نقش فرشاد را بازي کنم اما چون قرار داد کاله پهلوي را داشتم‬ ‫و درگير بازي در اين سريال بودم خيلي فرصت آزاد نداشتم‪.‬‬ ‫بنابراين نتوانستم حضور پررنگي داشته باشم‪ .‬اما چون به آقاي‬ ‫اعتباريان قول داده بودم و براي آقاي افخمي ارزش قائل بودم‬ ‫قبولکردمدرهمينحدکوتاههمدرسنپطرزبورگبازيکنم‪.‬‬ ‫خيليخوشحالمکهدراينفيلمبازيکردمچونتماميدوستان‬ ‫قديمي و صميمي ام در فيلم حضور داشتند‪.‬‬ ‫آيا حساسيتي در نقش هاي کوتاه و بلند نداريد؟‬ ‫امين حيايي‪ :‬خير‪،‬البته اين سن پطرزبورگ يک است و‬ ‫به هر حال اين اميدي بود که آقاي افخمي به من داد که بيا و من‬ ‫درستشميکنموسنپطرزبورگ‪ 2‬راهمداريم(امينحياييبا‬ ‫خندهميگويدفکرکنمهمهاششوخياست)‪.‬اميدوارمبيننده‬ ‫از همين نقش کوتاهي که داشتم راضي باشد‪.‬‬ ‫آقاي تنابنده چه شد که شما وارد پروژه‬ ‫سن پطرزبورگ شدي؟‬ ‫محسن تنابنده‪ :‬من قبال يک کاري را براي تلويزيون‬ ‫در ماه رمضان بازي مي کردم به نام مامور بدرقه‪،‬آقاي افخمي‬ ‫آنجا مرا ديد و پيشنهاد بازي داد‪ .‬من هم با کله قبول کردم (با‬ ‫خنده)‪.‬اول از طريق بهاره رهنما در جريان قرار گرفتم و بعدش‬ ‫پيمان قاسم خاني به من گفت‪ .‬بعد هم که به توافق رسيديم و‬ ‫کار توسط پيمان بازنويسي شد و کار را شروع کرديم‪.‬‬

‫ضرغامي‪:‬‬

‫سامانه سيگنال رساني ديجيتال در تمام استان ها‬ ‫راه اندازي مي شود‬

‫سينما فرهنگ پرفروش ترين‬ ‫سينماي تهران شد‬

‫‏با فروش ‪ 200‬ميليون ريال در آخر هفته گذشته‪ ،‬سينما‬ ‫فرهنگ تهران پرفروش ترين سينماي تهران در روزهاي آخر‬ ‫هفته گذشته شد‪.‬به گزارش روابط عمومي بنياد سينمايي فارابي‪،‬‬ ‫اين سينما طي روزهاي پنج شنبه و جمعه هفته قبل حدود ‪200‬‬ ‫ميليون ريال بليت فروشي داشته است‪ .‬بر پايه اين گزارش‪،‬‬ ‫فيلم هاي اکران شده در اين سينما روز پنج شنبه سيزدهم‬ ‫آبان ماه سال جاري مبلغ ‪ 98‬ميليون و ‪ 280‬هزار ريال و روز‬ ‫جمعه چهاردهمآبانماهمبلغ‪ 94‬ميليونو‪ 640‬هزارريالفروختهاند‪.‬‬ ‫فيلم ملک سليمان با فروش ‪ 66‬ميليون و ‪ 100‬هزار ريال در‬ ‫روز پنج شنبه و ‪ 55‬ميليون و ‪ 800‬هزار ريال در روز جمعه ‪،‬‬ ‫پرفروش ترين فيلم اين سينما بوده است‪.‬‬ ‫سينما فرهنگ تهران با دو سالن نمايش فيلم در خيابان‬ ‫شريعي باالتر از قلهک واقع شده است‪.‬‬

‫اين بار هم نقش اول بودي و تمام بار فيلم روي‬ ‫دوشت بود؟‬ ‫محسن تنابنده‪ :‬ببينيد من سيمرغ نقش اولم را بعد‬ ‫از سن پطرزبورگ گرفتم‪ .‬سيمرغ نقش مکملم را قبل از‬ ‫آن‪ .‬خيلي به اين فکر نمي کنم که فيلم طنز است يا درام‪.‬‬ ‫دوست دارم بتوانم اکثر نقش ها را کار کنم‪ .‬بعد هم فيلمنامه و‬ ‫کارگردان برايم مهم است‪ .‬خب در اين کار پيمان قاسم خاني‬ ‫و بهروز افخمي بودند‪.‬‬ ‫بازي با پيمان قاسم خاني چطور بود؟‬ ‫محسن تنابنده‪ :‬پيمان انتخاب اول و آخر آقاي افخمي‬ ‫بود‪ .‬ضمن اينکه آن دوره بازيگرهاي زيادي کانديدا شدند‬ ‫براي اين کار‪ ،‬اما آقاي افخمي اصرار داشتند که ايشون بازي‬ ‫کنند‪ .‬قبل از شروع کار کمي ترس داشتم چون تمام کار روي‬ ‫دوش دو بازيگر است و من نگران بودم که کار خيلي خوب‬ ‫نشود‪ .‬اما بعد از آشنايي با پيمان ترسم ريخت و مطمئن و‬ ‫خوشحال شدم و اصرار داشتم که بازيگر ديگري نباشد و‬ ‫حتما پيمان بازي کند‪.‬‬ ‫خانم رهنما شما چطور به پروژه طنز‬ ‫سن پطرزبورگ پيوستيد؟‬ ‫بهاره رهنما‪ :‬خب يکي اينکه آقاي افخمي هميشه‬ ‫استاد من بوده اند‪ .‬زماني که در باغ فردوس بازيگري‬ ‫ميخواندمايشانفيلمنامهنويسيدرسميدادند‪.‬سالبعدش‬ ‫همفيلمنامهخواندمکهايشانبازهماستادمبودند‪.‬اينشاگردو‬ ‫استاديادامهداشت تا کار گاو خوني که تجربه خوشايندي بود‪.‬‬ ‫ابتدا پيمان فيلمنامه را برايم خواند و پيشنهاد داد که بازي کنم‬ ‫و بعد هم که آقاي افخمي وارد کار شدند به پيمان گفت حتما‬ ‫يکي از نقش ها را بايد رهنما بازي کند‪ .‬از اين رو نقش رعنا را‬ ‫به عهده گرفتم ‪ ،‬يک زن حساس و غيرتي (با خنده)‪.‬‬ ‫فکر مي کنم در صحنه گالري است که به شدت‬

‫رئيس سازمان صدا و سيما از راه اندازي سامانه‬ ‫سيگنال رساني ديجيتال تا يک سال آينده در تمامي مراکز‬ ‫استان ها خبر داد‪ .‬عزت اهلل ضرغامي در حاشيه مراسم‬ ‫بهره برداري از سامانه سيگنال رساني ديجيتال صدا و سيماي‬ ‫مرکز گيالن در گفتگو با جمعي از خبرنگاران اظهار داشت‪ :‬اين‬ ‫سامانه پس از تهران و قم در استان گيالن راه اندازي شد و‬ ‫به مرور نيز در تمامي مراکز استان ها راه اندازي مي شود‪ .‬وي‬ ‫افزود‪ :‬با بهره برداري از اين سامانه ‪ 70‬درصد از جمعيت کشور‬ ‫تحت پوشش برنامه هاي ديجيتال قرار مي گيرند‪ .‬رئيس‬

‫رسانه ملي ادامه داد‪ :‬با راه اندازي سامانه سيگنال رساني‬ ‫ديجيتال در استان گيالن‪ 2/5 ،‬درصد به پوشش جمعيتي‬ ‫کشور افزوده شده و تعداد بهره مندان از برنامه هاي ديجيتال‬ ‫به ‪ 20/5‬درصد رسيد‪ .‬وي دريافت تعداد بيشتري از شبکه هاي‬ ‫تلويزيون همراه با کيفيت بسيار خوب و غير قابل مقايسه با‬ ‫سيستم آنالوگ را از ويژگي هاي مهم سامانه سيگنال رساني‬ ‫ديجيتال اعالم کرد‪ .‬ضرغامي تصريح کرد‪ :‬با راه اندازي اين‬ ‫سامانه ‪ 14 ،‬شبکه تلويزيوني به همراه ‪ 10‬شبکه راديويي به‬ ‫صورت ديجيتال بر روي گيرنده ها از طريق مبدل تلويزيوني‬ ‫(‏‪set up box‬‏) قابل دريافت خواهد بود‪ .‬وي با اشاره به‬ ‫استقبال خوب مردم از راه اندازي آزمايشي اين سامانه طي‬ ‫چند روز گذشته بيان داشت‪ :‬پيرو هماهنگي هاي انجام شده‬ ‫با معاونت فناوري و توسعه سازمان‪ ،‬مبدل هاي تلويزيوني‬ ‫به اندازه کافي در بازار موجود بوده و با قيمتي مناسب به‬ ‫مردم عرضه مي گردد‪ .‬رئيس سازمان صدا و سيما در مورد‬ ‫پخش برنامه هاي ايران در شبکه هاي ماهواره اي نيز گفت‪:‬‬ ‫هم اکنون بسياري از برنامه هاي ايران از طريق ماهواره‬ ‫«ايران ست» در شبکه هاي جهاني قابل دريافت است‪ .‬وي‬ ‫خاطرنشان ساخت‪ :‬همچنين ساخت و پرتاب ماهواره مستقل‬ ‫ديگري به اين سازمان محول شده که در مرحله تحقيق نهايي‬ ‫قرار دارد و در سالهاي آينده آن را اجرايي مي کنيم‪.‬‬

‫غيرتي مي شويد؟‬ ‫بهاره رهنما‪ :‬بله‪،‬اتفاقا در اين مدت تمام ايميل هاي من‬ ‫هم سئوال راجع به اين بود که ببخشيد فقط سر اينکه گوش‬ ‫دوست شما زد شما رابطه تان را به هم زدين (با خنده)‪ .‬اما نه‬ ‫اينجا نکته اين است که فرشاد رگ فمينيستي او را تحريک‬ ‫مي کند که مي گويد بايد در خانه بشيني و قرمه سبزي بپزي‬ ‫و کار و گالري تعطيل‪.‬‬ ‫آقاي قاسم خاني شما ابتداي کار فيلمنامه را با‬ ‫مهراب شروع کرديد؟‬ ‫پيمان قاسم خاني‪ :‬نه من سيناپس اصلي کار را در‬ ‫آوردم و بعد مهراب وارد شد‪ ،‬تا جايي که من مي دانم داستانش‬ ‫خيلي فرق مي کرده و بعد ايده هاي تازه آمد و سن پطرزبورگ‬ ‫شکل گرفت‪.‬‬ ‫زماني که فيلمنامه را مي نوشتيد چه کسي را‬ ‫براي نقش فرشاد در نظر داشتيد؟‬ ‫پيمان قاسم خاني‪ :‬ابتدا گلزار را مد نظر داشتيم ولي‬ ‫اواخر نوشتن فيلمنامه گفتند که گلزار براي مدتي نمي تواند‬ ‫بازي کند‪ .‬بعد از پايان فيلمنامه هم خيلي تالش کرديم و‬ ‫آقاي اعتباريان هم خيلي تالش کرد اما نشد و گلزار در فيلم‬ ‫بازي نکرد‪.‬‬

‫تماشا‬

‫ساده و سالم‪ ،‬کار يک استاد‪...‬‬

‫‏امير قادري‪" :‬کپي‬ ‫برابر اصل" فيلم تازه‬ ‫عباس کيارستمي را دوست‬ ‫داشتم‪ .‬ساده و سالم است‪.‬‬ ‫کار يک استاد‪...‬‬ ‫اين را که مي‌گويند‬ ‫با باقي فيلم‌هايش فرق‬ ‫مي‌کند‪ ،‬نفهميدم‪ .‬ادامه‬ ‫همان نگاه و همان روش و‬ ‫همان سبک است‪ .‬داستان‬ ‫زن و مردي که فرصتي‬ ‫براي با هم بودن پيدا‬ ‫مي‌کنند و باز به قول اندرو ساريس‪ ،‬سهم‌شان از جاودانگي جهان‬ ‫را صرف اين مي‌کنند که حرف بزنند‪ .‬ظرايفي که کيارستمي خرج‬ ‫ساختن و پرداختن شخصيت زن مي‌کند‪ ،‬در سينماي ما بي‌سابقه‬ ‫نباشد‪ ،‬کم سابقه است و ژوليت بينوش که اين نقش را بازي کرده‪،‬‬ ‫به حق جايزه بهترين بازيگر جشنواره کن را گرفته‪ .‬چند سال‬ ‫آشنايي کارگردان و بازيگر‪ ،‬حاال به ثمر نشسته و داريم نتيجه‌اش‬ ‫را مي‌بينيم‪ .‬کمتر ديده‌ام که بازيگري معتبر‪ ،‬چنين خود را در اختيار‬ ‫لنز کارگردانش بگذارد‪ .‬حاصل باشکوه يک همکاري پرثمر ميان‬ ‫فيلمساز و بازيگر‪ .‬کيارستمي و بينوش‪ .‬دارم آرام و بي‌دغدغه و‬ ‫شمرده مي‌نويسم‪ ،‬چون فيلم "کپي برابر اصل" کيارستمي هم اين‬ ‫طوري است و حس‌اش را به من هم منتقل کرده است‪ .‬داستان‬ ‫حزن‌انگيز شيريني است که زير نور آفتاب مي‌گذرد‪ .‬قابل درک‬ ‫است فيلمسازي که همه عمرش را صرف "کشف و درک لحظه"‬ ‫کرده‪ ،‬به ساخت چنين فيلمي برسد‪ .‬مرا ياد " پيش از طلوع"‬ ‫و "پيش از غروب" ريچارد لينک‌ليتر انداخت‪ .‬آن هم ماجراي‬ ‫همراهي و حرافي يک زن و يک مرد در يک روز ساده بود‪ .‬فيلم‬ ‫کيارستمي در مرحله‌اي از زندگي يک هنرمند ساخته شده که ب ‌ه‬ ‫آن مي‌گوييم‪ " :‬پختگي"‪ .‬حاصل يک عمر زندگي و ممارست روي‬ ‫سبکي که حاال ثمر نرم و شيرين‌اش را مي‌بينيم‪ .‬سبکي که قرار‬ ‫است به آدم‌ها فرصت بدهد تا خودشان را در لحظه ابراز کنند‪ .‬به‬ ‫همين سادگي و با همه پيچيدگي‪ .‬و حاصل کار فيلمسازي که انگار‬ ‫همه عمرش را نشسته و صرف اين کرده تا فقط خوب نگاه کند‪.‬‬ ‫بررسي بيشتر و دقيق‌تر و عميقتر (آنچه فيلم اليق‌اش است)‬ ‫باشد به وقتش‪ .‬که بايد حسابي درباره فيلم بنويسيم و بحث‬ ‫کنيم‪ .‬االن دلم مي‌خواهد به يک شخصيت جذاب فرعي فيلم‬ ‫اشاره کنم‪.‬‬ ‫پيرزن کافه داري که زن اصلي قصه سر ظهر‪ ،‬با او برخورد‬ ‫مي‌کند و دوست دارم فکر کنم اين پيرزن خود کيارستمي است‪.‬‬ ‫وقتي براي زن قصه درباره اعتدال صحبت مي‌کند و اينكه آدم‬ ‫نبايد به خاطر يک ايده‌آل خودش را بدبخت کند‪ ،‬نماينده کارگردان‬ ‫در داستان است و يک جور روش و نگاه را در حرف‌هاي روزمره‌اش‬ ‫ابراز مي‌کند که به نظرم تعريف سبک خود فيلم و مسير حرفه‌اي‬ ‫فيلمساز هم هست‪ .‬يک جور فيلم ساختن که شايد به نظر کپي‬ ‫بيايد‪ ،‬اما خيالتان راحت باشد که اصل است‪ .‬حداقل ديگر حاال‪...‬‬ ‫اصل اصل است‪.‬‬


‫خبر‬

‫دفاع كاپيتان بزرگ ميالن از رونالدينيو‬

‫مالديني‪ :‬برزيلي‌ها و اسپانيايي‌ها‬ ‫زندگي متفاوتي نسبت به ما دارند‬

‫كاپيتان سابق تيم فوتبال آ‪.‬ث ميالن اقدام اخير اين باشگاه در‬ ‫جريمه نقدي رونالدينيو را غيرمنطقي دانست‪.‬‏‬ ‫به گزارش گازتا دلو اسپورت ايتاليا‪ ،‬ماسيميليانو آلگري دو‬ ‫هفته پيش رونالدينيو را به اين خاطر كه تا ساعت ‪ 2‬بامداد در يك‬ ‫باشگاه شبانه وقت گذراني كرده جريمه كرد و او را مستحق راي‬ ‫محروميت به دستور كميته انضباطي باشگاه دانست‪.‬‬ ‫پائولو مالديني در اين خصوص گفت‪ :‬برزيلي‌ها و اسپانيايي‌ها‬ ‫با ما ايتاليايي‌ها فرق دارند‪ ،‬آنها به زندگي در شب عادت دارند و‬ ‫معموال وقتي كه مطمئن باشند قرار نيست صبح زود از خواب‬ ‫بيدار شوند شب را با خوشگذراني طي مي‌كنند‪ .‬رونالدينيو هم‬ ‫طبق عادت از آن شب استفاده كرده و فراموش كرده كه اين جا‬ ‫ايتاليا است نه سواحل آلگره يا كاتالونيا‪.‬‏‬

‫‪‎‬ايرانبهترينتيم‬ ‫فوتسال آسيا در سال‬ ‫‪ 2010‬شد‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫تيم ملي فوتسال ايران به عنوان برترين تيم در سال ‪2010‬‬ ‫انتخاب شد‪.‬‏به گزارش فارس‪ ،‬در جريان برگزاري مراسم برترين‬ ‫هاي فوتبال آسيا در سال ‪ 2010‬و هنگامي نوبت به معرفي برترين‬ ‫تيم فوتسال آسيا رسيد‪ ،‬تنها نامي كه در اذهان كارشناسان و مسئوالن‬ ‫اي اف سي وجود داشت‪ ،‬نام تيم ملي فوتسال ايران بود و در پايان نيز‬ ‫همچون سال هاي گذشته فوتسال ايران عنوان برترين را به خود‬ ‫اختصاص داد تا اين جايزه رنگ و بوي كام ً‬ ‫ال تكراري براي ايران به خود‬

‫بگيرد‪.‬اوگورا‪ ،‬كميته اجرايي اي اف سي و از اعضاي فيفا جايزه برترين را‬ ‫بهعباسترابيانهديهكرد‪.‬‏همچنيگفتنياستتيممليفوتسالايران‬ ‫از سال‪ 1992‬به اين‌سو در تمام دوره‌هاي جام جهاني فوتسال شرکت‬ ‫داشته و در قهرماني فوتسال جهان فيفا ‪ 1992‬نخستين حضور خود در‬ ‫اينجامودوميندورهاينجامتوانستبهمرحلهنيمه‌نهاييصعودکندو‬ ‫بهمقامچهارمبرسد‪.‬اينتيمهمچنينموفقشددرجامجهانيکوچک‬ ‫فوتسال‪ 2007‬کهدربرزيلبرگزارمي‌شدبهفينالمسابقاتبرسد‏‪.‬‬

‫ورزش ‪9‬‬

‫دو شنبه‪8‬آذر ‪1389‬‬

‫‪22‬ذي‌الحجه‪ 29-1431‬نوامبر‪-2010‬شماره‪86‬‬

‫‪‎‬تعامل ورزش و سياست‏‬

‫غير محرمانه با برنامه نود‬

‫رانيري‪ :‬با تغيير كامل تاكتيك‪،‬‬ ‫بايرن را شكست داديم‬

‫سرمربي تيم فوتبال آ‪.‬اس‪.‬رم ايتاليا گفت‪ :‬در نيمه دوم بازي با‬ ‫بايرن‌مونيخ تاكتيك تيم به طور كامل تغيير كرد تا به برد برسيم‪.‬‏‬ ‫به گزارش رويترز‪ ،‬كالديو رانيري عنوان كرد‪ :‬در نيمه دوم‬ ‫براي كسب نتيجه‪ ،‬اقدام به تغيير اساسي تاكتيك تيمي كرديم‪ .‬از‬ ‫بازيكنانم خواستم كه به بازي عمق دهند و شاگردانم همين كار را‬ ‫انجام دادند‪ .‬ضمن آنكه سرعت تيمي نيز افزايش يافت كه همين‬ ‫مسئله باعث ايجاد دردسر براي حريف آلماني شد‪.‬‏‬ ‫تيم تحت رهبري اين مربي در دور پنجم مرحله گروهي‬ ‫ليگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه خانگي المپيك‪ ،‬موفق شد‬ ‫‪ 3‬بر ‪ 2‬ژرمن‌ها را شكست دهد تا با كسب ‪ 9‬امتياز از گروه پنجم‪‌،‬‬ ‫در روز پاياني اميدوار به كسب امتياز براي كسب دومين سهميه‬ ‫صعود از گروه به دور حذفي شود‪.‬‏‬ ‫رانيري افزود‪ :‬با اين نتيجه نبايد از خود بيخود شويم‪ .‬چون‬ ‫هنوز هيچ اتفاق خاصي برايمان نيفتاده و صعود نكرده‌ايم‪ .‬يك‬ ‫بازي بسيار حساس ديگر در خانه كلوژ روماني در پيش داريم‪ .‬بايد‬ ‫هر سه امتياز اين بازي را كسب كنيم تا آن وقت به خاطر صعود به‬ ‫دور بعد خوشحال باشيم‪.‬‏‬

‫سئونگ نام با كنار زدن ذوب‌آهن‬ ‫بهترين باشگاه آسيا شد‬

‫باشگاه سئونگ نام كره‌جنوبي به دليل قهرماني در ليگ‬ ‫قهرمانان آسيا به عنوان بهترين تيم سال ‪ 2010‬قاره معرفي شد‪.‬‬ ‫تيم فوتبال ذوب‌آهن ايران در سال ‪ 2010‬با حضور در‬ ‫فينال ليگ قهرمانان توانست خود را به عنوان يكي از بهترين‬ ‫باشگاه هاي آسيا معرفي كند‪.‬‬ ‫تيم سئونگ نام كره‌جنوبي در ديدار پاياني ليگ قهرمانان‬ ‫توانست ذوب‌آهن را شكست داده و مقام قهرماني را به دست آورد‬ ‫و به همين دليل رقيب اصلي نماينده ايران براي كسب عنوان‬ ‫برترين باشگاه آسيا در سال ‪ 2010‬بود‪.‬‬ ‫االتحاد سوريه نيز به دليل قهرماني در ‪ AFC‬كاپ نامزد‬ ‫سوم براي تصاحب عنوان برترين باشگاه بود كه در پايان باشگاه‬ ‫سئونگ نام به عنوان بهترين باشگاه آسيا معرفي كرد‪.‬‏‬

‫براي انتخاب بهترين بازيكن سال جهان‬

‫كاسياس به رونالدو‪ ،‬مسي و روبن‬ ‫راي داد‬

‫دروازه‌بان تيم فوتبال رئال مادريد سه گزينه خود را به ترتيب‬ ‫اولويت براي مراسم انتخاب بهترين بازيكن سال جهان و اهداي‬ ‫توپ طالي فيفا معرفي كرد‪.‬‏‬ ‫به گزارش رويترز‪ ،‬ايكر كاسياس نام‌هاي كريستيانو رونالدو‪،‬‬ ‫ليونل مسي و آرين روبن را به مقامات فيفا در اجالس زوريخ‬ ‫تحويل داده و طبق قول قبلي اين اسامي را به روزنامه‌ها نيز ارسال‬ ‫كرد‪ .‬وي علت اصلي انتخاب خود را تكنيك فردي و خالقيت‬ ‫ذاتي عنوان كرده و در خصوص مسي گفته است‪ :‬او از ديد من‬ ‫بي‌نظير و بي‌رقيب است اما بايد مرا ببخشد چرا كه هم‌تيمي‌ام‬ ‫طبيعتا در اولويت قرار مي‌گيرد‪.‬‬ ‫مراسم انتخاب بهترين هاي سال جهان در سطوح بازيكن‪،‬‬ ‫مربي‪ ،‬گلزن‪ ،‬مرد اخالق و تيم ملي موفق‪ 21 ،‬دي در سالن بزرگ‬ ‫زوريخ (فيفا) سوئيس برگزار مي‌شود‪.‬‏‬

‫ونگر‪ :‬باخت مقابل براگا مايه‬ ‫تاسف است‬

‫سرمربي تيم فوتبال آرسنال گفت‪ :‬باخت از تيمي كه فقط‬ ‫درزمين خودش بازي مي‌كرد‪ ،‬مايه تاسف است‪.‬‏ به گزارش‬ ‫رويترز‪ ،‬آرسن ونگر اظهار داشت‪ :‬مايه تاسف است از تيمي‬ ‫شكست خورديم كه تنها درنيمه زمين خودش تجمع كرده بود‪.‬‬ ‫البته بيش از هر چيزي فكر مي‌كنم در اين مصاف بدشانس‬ ‫نيز بوديم چون داور يك پنالتي محرز را به سود ما نگرفت و‬ ‫قضاوت به طور كلي به ضررما بود‪ .‬اين مربي كه شب گذشته در‬ ‫دور پنجم رقابت‌هاي گروهي ليگ قهرمانان اروپا‪ ،‬شاگردانش‬ ‫‪ 2‬بر صفر در زمين براگا پرتغال شكست خوردند‪ ،‬افزود‪ :‬بايد‬ ‫نمايش بهتري مي‌ داشتيم‪ .‬با اين اوضاع نتوانستيم موقعيت‬ ‫زيادي خلق كنيم‪ .‬ونگر در مورد ميزبان گفت‪ :‬بازي با براگا از‬ ‫اين جهت سخت بود‪ .‬متوجه نشديم آنها تمام ترفند‌ها را به كار‬ ‫مي‌گيرند بازي را از سرعت بيندازند به جاي آنكه روشي خوب‬ ‫براي مقابله با اين ترفند‌ها داشته باشيم‪ ،‬همان اشتباهي را مرتكب‬ ‫شديم كه آنان مي‌خواستند‪ .‬در عقب زمين نيز باز عمل كرديم‪.‬‬ ‫وي تصريح كرد‪ :‬با وجود اين باخت از همين حاال مي گويم كه‬ ‫به دور بعد صعود خواهيم كرد‪.‬‏‬

‫خبر‬ ‫با راي فيفا‬

‫سرمربيسابقپرسپوليسبهپرداخت‬ ‫‪ 700‬ميليون تومان محكوم شد‬

‫سرمربي پيشين تيم فوتبال پرسپوليس از سوي فيفا به‬ ‫پرداخت ‪ 700‬ميليون تومان محكوم شد‪.‬‏‬ ‫به گزارش روزنامه نويه‌زورخرسايتونگ‪ ،‬آري هان روز گذشته‬ ‫از سوي فدراسيون جهاني فوتبال به پرداخت ‪ 500‬هزار يورو‬ ‫(‪ 700‬ميليون تومان) به فدراسيون فوتبال كامرون به عنوان زيان‬ ‫ملزم شد‪.‬‬ ‫اين مربي ‪ 62‬ساله كه فوريه ‪ 2006‬الي اوت همان سال هدايت‬ ‫سرخ‌پوشان تهراني را برعهده داشت‪ ،‬پس ترك ايران راهي قاره‬ ‫سياه شد و هدايت تيم كامرون معروف به شيران رام نشدني را‬ ‫برعهده گرفت‪.‬‬ ‫آري هان در فوريه سال ‪ 2007‬در شرايطي كه هنوز از مدت‬ ‫زمان قراردادش باقي بود‪ ،‬به يكباره و بدون هيچ دليلي اقدام به‬ ‫فسخ يك جانبه قراردادش كرد كه همين امر باعث اعتراض طرف‬ ‫مقابل شد‪.‬اين مربي اكنون در كشور چين زمام امور تيانجين تيدا‬ ‫را در اختيار دارد‪.‬‏‬

‫توتي‪ :‬قدرت واقعي رم را نشان داديم‬

‫هادي محمدي ف ‏ر ‪:‬برنامه ‪ 90‬سه شنبه‬ ‫شب مورخ ‪ 1389 /9 /2‬وبخش گفتگوي ويژه‬ ‫اين هفته که در رابطه با انتقال باشگاههاي‬ ‫ريشه داربه شهرستانها با حضور عزيزان‬ ‫جناب آقاي حاج رضايي و دکتر صدر از‬ ‫کارشناسان برجسته فوتبال برگزار شد‪ ،‬از‬ ‫چندين زاويه قابل بحث است‪ .‬شکي نيست که‬ ‫توانايي هاي عادل فردوسي پور و گزارش‬ ‫هاي زيبا‪ ،‬نقدهاي زيرکانه و اشراف ايشان‬ ‫بر ليگ هاي معتبر اروپايي ‪ ،‬کمک شاياني به‬ ‫فوتبال اين مرز و بوم نموده است ‪ ،‬اما آنچه که در‬ ‫برنامه نود دوم آذر ماه اتفاق افتاد‪ ،‬تنها بخشي از‬ ‫واقعيتفوتبالايرانبود‪.‬کارشناسانمحترماين‬ ‫برنامه از جمله بهترين هاي فوتبال کشورمان‬ ‫بوده و هستند‪ .‬اما به نظر مي رسد‪ ،‬بزرگان تنها‬ ‫از يک زاويه به واقعيت فوتبال کشورمان نگاه‬ ‫کردند‪ .‬در اين برنامه انتقال تيم هاي تهراني‬ ‫به شهرستان ها مورد نقد قرار گرفت‪ .‬شکي‬ ‫نيست که اين تيم ها ستارگان بزرگي به فوتبال‬ ‫كشور معرفي کرده‌اند‪ .‬باشگاه پاس تنها يک‬ ‫نمونه بارز اين مسئله است‪ .‬باشگاه پاس يکي‬ ‫از قديمي‌ترين و پرافتخارترين باشگاه‌هاي‬ ‫فوتبال در ايران بود‪ .‬پاس با ? قهرماني در ليگ‬ ‫فوتبال ايران پس از پرسپوليس و استقالل‪،‬‬ ‫سومين باشگاه پرافتخار اين جام است و در‬ ‫زمان حيات خود همراه استقالل دومين باشگاه‬ ‫پرافتخار اين جام بود‪ .‬بيشتر شهرت اين باشگاه‬ ‫در پي قهرماني در جام باشگاه‌هاي آسيا در سال‬ ‫‪1993‬است‪.‬حشمتمهاجراني‪،‬محمودياوري‪،‬‬ ‫همايون شاهرخي‪،‬ايرج دانايي فر و اخيرا وحيد‬ ‫هاشميانوجوادنکونامستارگانبزرگيبودندکه‬ ‫براي پيشرفت فوتبال کشور زحمات ارزنده اي‬ ‫کشيده اند‪ .‬با وجود اين پس از پايان فصل‬ ‫‪ 85-86‬باشگاه پاس تهران به شهر همدان‬ ‫منتقل شد‪ .‬باشگاه هماي تهران نيز از ديگر‬ ‫تيم هايي بود که در برنامه ‪ 90‬به ان اشاره شد‪.‬‬ ‫باشگاه هما تهران در سال ‪ 1341‬تأسيس‬

‫شده است‪ .‬بناي اصلي اين تيم را مرحوم پرويز‬ ‫دهداري با تشکيل تيم فوتبال "گارد" شکل‬ ‫داد‪.‬اين تيم اولين قهرمان فوتبال تهران بعد‬ ‫از پيروزي انقالب اسالمي است‪ .‬سال ‪1352‬‬ ‫به نمايندگي از ايران در جام رياست جمهوري‬ ‫کره حضور پيدا کرد و به مقام سومي آن بازي‌ها‬ ‫دستپيداکرد‪.‬اينتيمنيزبهيکيازنقاطمستعد‬ ‫کشور ولي بي نام نشان منتقل شد‪ .‬از اين جهت‬ ‫مستعد که در اين شهر با وجود محدوديت هاي‬ ‫فراوان و مشکالت ناشي از جنگ هشت ساله‬ ‫دفاع مقدس‪ ،‬در کارنامه خود ستارگاني چون‬ ‫بيان محمودي کاپيتان شن سا اراک و ملي‬ ‫پوشفوتبالبانوان‪،‬شاديبهراميوزهرافتاحي‬ ‫بازيکنانتيممليفوتبالبانوانزير‪19‬سال‪،‬نادر‬ ‫احمدي ملي پوش سابق تيم ملي اميد و بازيکن‬ ‫سابق فوالد خوزستان و بختيار رحماني بازيکن‬ ‫سابق تيم ملي نوجوانان و فوالد خوزستان تنها‬ ‫بخش کوچکي از استعدادهاي شهري بود که‬ ‫آقاي فردوسي شناختي از آن نداشتند‪ ،‬البته‬ ‫چنين مسئله‌اي طبيعي است چرا که آقاي‬ ‫فردوسي پور فقط بزرگان را مي بينند و اگر‬ ‫مانند محمد احمدزاده مربي تيم ملي نوجوانان‬ ‫کشورمان حداقل يکبار به اين شهر مي آمدند ‪،‬‬ ‫آنوقتمشخصميشدکهاستعدادمرزنشينان‬ ‫ايراناسالمياگربيشترازاستعداد مرکزنشينان‬ ‫عزيز نباشد‪ ،‬کمتر از آنان هم نيست‪ .‬بهتر بود‬ ‫آقاي فردوسي پور به عنوان يک کارشناسان‬ ‫ويژه حداقل با محمد احمدزاده گفتگو كرده و‬ ‫نسبت به استعدادهاي اين شهر شناخت پيدا‬ ‫كرده‪ ،‬بعد قضاوت مي کردند‪ .‬لبخندهاي اين‬ ‫گزارشگر عزيز مديون رشادت هاي مردمي‬ ‫است که در خطوط مرزي در نبردهاي تن به تن‬ ‫هشت سال دفاع مقدس بهاي زيادي متحمل‬ ‫شدند‪.‬آنوقتآقايگزارشگرباحسرتتمامبراي‬ ‫هماي تهران غصه مي خورند‪ .‬و در يک قياس‬ ‫معالفارغبامسرفسنجانکرمانمقايسهميکنند‬ ‫که روزگاري نه چندان دور بزرگترين ليدرهاي‬

‫‪‎‬بازگشت بوفون پس از ‪ 6‬ماه‬ ‫استراحت پرحاشيه‬ ‫دروازه‌بان محبوب‬ ‫نماينده تورين پس از‬ ‫‪ 6‬ماه تحمل استراحت‬ ‫ناشي از مصدوميت‬ ‫به تمرينات يووه‬ ‫بازگشت‪.‬‏‬ ‫به ‌گز ا ر ش‬ ‫گا ز تا د لو ا سپو ر ت‬ ‫ايتاليا‪ ،‬جان لوئيجي‬ ‫بوفون در زمان استراحت اجباري خود‪،‬‬ ‫از طريق دو وكيلش سرگرم مذاكره با دو‬ ‫باشگاه منچستر يونايتد و چلسي بود؛ هر‬ ‫چند بارها اين اخبار را تكذيب كرد؛ اما‬ ‫مشخص بود مذاكراتي در اين بين صورت‬ ‫گرفته و مي‌گيرد‪.‬حضور بوفون در تمرينات‬ ‫شايد خط بطالني بود بر شايعات مربوط به‬ ‫ترك هميشگي تورين توسط اين دروازه‌بان‬ ‫متعصب و قديمي كه تيمش را حتي در دسته‬ ‫دوم ايتاليا نيز تنها نگذاشت‪.‬‬

‫بر اساس اعالم‬ ‫رسمي وب سايت‬ ‫يوونتوس‪ ،‬جيجي‬ ‫بوفون براي اولين‬ ‫بار در فصل جديد به‬ ‫تمرينات بازگشته و كار‬ ‫خود را براي رسيدن به‬ ‫اوج آغاز كرده است‪.‬‬ ‫بوفون كه در‬ ‫ديدارهاي جام جهاني مصدوميت كهنه اش‬ ‫تشديد شده بود‪ ،‬دو بار تن به عمل جراحي‬ ‫داد و مراحل فيزيوتراپي را نيز با موفقيت‬ ‫پشت سر گذاشت‪.‬‬ ‫ماركو استوراري دروازه‌بان يوونتوس كه‬ ‫در فصل جاري و در غياب بوفون سنگربان‬ ‫اول بانوي پير محسوب مي‌شد در واكنش به‬ ‫بازگشت بوفون گفته است‪ :‬اميدوارم جيجي‬ ‫هر چه زود تر به اوج برسد و من نيز مثل همه‬ ‫هواداران يووه شاهد درخشش وي باشم‪.‬‏‬

‫اقتصادي کشور را در طول هشت سال يدک‬ ‫ميکشيدند‪.‬‬ ‫آنچه مسلم است اين اتفاقات در دوران‬ ‫رياست جمهوري دکتر احمدي نژاد روي داد‪.‬‬ ‫در اين برنامه بدون اينکه نامي از احمدي نژاد‬ ‫و سياست هاي فدراسيون فوتبال فوتبال يا‬ ‫جناح بندي هاي سياسي ذکر شود به نقد اين‬ ‫موضوع پرداختند‪ .‬کاري در سياست هاي‬ ‫تبليغاتي انتخابات دهم رياست جمهوري با‬ ‫موضوعفوتبالوورزشوپخشسيديمسابقه‬ ‫فوتبالايرانوعربستانوشاديبعدازگلعرب‬ ‫هادرورزشگاهآزاديبهصورتيکابزارتبليغاتي‬ ‫درآمد‪ .‬اين برنامه هم شبيه به آن سي دي هاي‬ ‫تبليغاتيبود‪.‬فقطزمانومکانآنفرقميکرد‪.‬‬ ‫و در واقع با يک رويکرد انتقادي نرم به مسئولين‬ ‫سازمانتربيتبدنيوفدراسيونفوتبالموضوع‬ ‫مورد نقد قرار گرفت‪ .‬حداقل انصاف ايجاب مي‬ ‫کرد که اين برنامه با حضور يکي از موافقان‬ ‫انتقال تيم هاي تهراني به شهرستان برگزار مي‬ ‫شد‪ .‬گرچه با تيمسار مالحي از مديران محترم‬ ‫و زحمتکش باشگاه پاس همدان ارتباط تلفني‬ ‫برقرار کردند‪ .‬اما يک ارتباط تلفني نمي تواند‬ ‫معياري براي قضاوت منصفانه باشد‪ .‬آن هم‬ ‫در حالتي که دو مخالف در مقابل يک موافق‬ ‫قرار دارند‪ .‬موافقي که خود زماني مدير عامل‬ ‫پاس تهران هم بوده است ‪ .‬گرچه در اين برنامه‬ ‫نظراتکارشناسانهمثبتيارائهشد‪.‬بهطولمثال‬ ‫سوء استفاده برخي از عناصر سودجو از انتقال‬ ‫اين تيم ها و بهره برداري آنان از اين انتقال اشاره‬ ‫شد‪،‬امابايدپذيرفتکهاينقدمباالخرهبايديک‬ ‫روزي برداشته مي شد‪ ،‬حال اگر سازمان محترم‬ ‫تربيتبدنيوفدراسيونمحترمفوتبالزمينهاين‬ ‫انتقال را فراهم نموده اند بهتر است با عزم ملي و‬ ‫همکاريمردمومسئوليناينانتقالدرراستاي‬ ‫شکوفايي استعداد‌هاي فردي و اجتماعي و در‬ ‫نتيجه تقويت فوتبال ملي کشورمان باشد‪.‬‬ ‫انتقاداتي که کارشناسان محترم برنامه ارائه‬

‫نمودند‪ ،‬يک پروسه ‪ 30‬ساله دارد که بخشي از‬ ‫ضعف فوتبال ملي ما را شکل مي دهند‪ .‬اما آنان‬ ‫به اين واقعيت اشاره نکردند در زمينه احداث و‬ ‫ساخت ورزشگاهها‪ ،‬استعداد يابي‪ ،‬توجه به‬ ‫مناطق محروم و توجه به رده هاي نونهاالن و‬ ‫نوجوان و جوانان در دوره هاي گذشته به ويژه‬ ‫پس از جنگ تحميلي کم کاري شده است‪ .‬اگر‬ ‫در دوران سازندگي و اصالحات توجه بيشتري‬ ‫به توسعه فوتبال در مناطق پيراموني مي شد‬ ‫نه االن مسئله انتقال باشگاه را داشتيم و نه بي‬ ‫عدالتيمتوجهمناطقپيرامونيياشهرستانها‬ ‫ميشد‪.‬آقايفردوسيپوراشارهنمودند‪.‬تيمهاي‬ ‫شهرستاني خودشان رده هاي پاييني جدول را‬ ‫طينمايندوبهليگهايباالتربيايندبهتراست‪.‬‬ ‫دراينجابايدگفتباکدامانگيزه‪،‬باکدامپشتوانه‬ ‫و کدام پروسه زماني؟ يک باشگاه اگر بخواهد‬ ‫بازيکن سازي کند حداقل به يک پروسه ‪10‬‬ ‫تا ‪ 15‬ساله نياز دارد تا يک تيم منسجم روانه‬ ‫مسابقات نمايد‪.‬همداني که حتي در رده هاي‬ ‫دستهاولتيمنداشتهچطورميتواندحداقل‪10‬‬ ‫سال زمان نياز دارد‪ .‬تا بتواند خود را به مسابقات‬ ‫معتبر برساند‪ .‬حال که در ‪ 10‬يا ‪ 15‬سال گذشته‬ ‫چنين موضوعي پي گيري نشده است‪.‬اجازه‬ ‫دهيمفوتبالماندرخدمتمنافعمليقرارگيرد‪.‬تا‬ ‫ازيکطرفباعثتوسعهفوتبالدرشهرستانها‬ ‫شودوازطرفديگرراهيباشدبرايمحروميت‬ ‫زدايي‪.‬پاسهمچنانکهگفتهشدنامهايبزرگي‬ ‫به اين مرز و بوم تقديم نموده اما اين فقط يک‬ ‫سوي قضيه است‪ .‬يک سوي ديگر قضيه نيز‬ ‫حضور‪ 30‬تا‪ 50‬هزار نفر ورزش دوست است که‬ ‫بهورزشگاههاميآيند‪.‬ونه‪40‬تا‪50‬نفرآنطورکه‬ ‫خودتيمسارمالحيعلنااشارهنمودند‪.‬حضور‪20‬‬ ‫تا ‪ 30‬هزار تماشاگر در يک شهرستان اميدهاي‬ ‫زياديرادريکشهرستانبهوجودميآورد‪.‬ابعاد‬ ‫اجتماعي اين مسئله در کاهش بزهکاري هاي‬ ‫اجتماعي‪ ،‬فساد اخالقي و کاهش اعتياد تاثير‬ ‫قاطعيخواهدداشت‪.‬‬

‫‪‎‬كنفدراسيون فوتبال آسيا استعفاي‬ ‫صفايي فراهاني را پذيرفت‬ ‫كميته اجرايي‬ ‫كنفدراسيون فوتبال‬ ‫آسيا با درخواست‬ ‫ا ستعفا ي‌صفا يي‬ ‫فراهاني موافقت كرد‪.‬‏‬ ‫اعضاي كميته‬ ‫اجرايي كنفدراسيون‬ ‫فوتبال آسيا در جلسه‬ ‫روز چهارشنبه بر اتحاد‬ ‫كنفدراسيون براي جلوگيري از دخالت‌هاي‬ ‫خارجي تأكيد كردند‪.‬‏جونجي اوگورا ژاپني‪،‬‬ ‫جان كو از سنگاپور و فاروق بوزو از سوريه‬ ‫سه عضوي هستند كه به‌دليل سن باالي ‪70‬‬ ‫سال از كميته اجرايي بازنشسته مي شوند‪.‬‬ ‫سيف المسكري از عمان‪ ،‬بختيار‬ ‫رحيموف از ازبكستان و دالي طاهر از‬ ‫اندونزي هم براي چهار سال آينده در‬ ‫انتخابات شركت نخواهند كرد‪.‬‬ ‫بقيه اعضا براي حضور در كميته اجرايي‬

‫بايد در مجمع روز‬ ‫ششم ژانويه (‪ 16‬دي)‬ ‫در دوحه قطر و براي‬ ‫به دست آوردن رأي‬ ‫رقابت كنند‪.‬‏‬ ‫اگرچه محمد بن‬ ‫همام رقيبي براي‬ ‫رياست چهار سال‬ ‫آينده كنفدراسيون‬ ‫ندارد؛ اما با آنچه مداخله ديگران در امور‬ ‫‏‪AFC‬‏ خواند‪ ،‬مبارزه خواهد كرد‪.‬‬ ‫وي اظهار داشت‪ :‬در گذشته ما و‬ ‫فدراسيون ها تالش داشتيم تا بدون دخالت‬ ‫سياسيون به طور مستقل كارهاي خود را‬ ‫انجام دهيم‪.‬بن همام گفت‪ :‬اين استقالل را‬ ‫تا حد خوبي حفظ كرديم‪.‬‬ ‫از ماه مي سال ‪ 2009‬شاهد عالقه‬ ‫روزافزون افرادي خارج از حوزه فوتبال به‬ ‫دخالت در‏‪AFC‬‏ بوده ايم‪.‬‬

‫كاپيتان تيم فوتبال رم پس از پيروزي ‪ 3‬بر ‪ 2‬برابر بايرن مونيخ‬ ‫گفت‪ :‬بايرن هرگز چنين تصوري از ما نداشت اما چهره واقعي رم‬ ‫را به آنها نشان داديم‪.‬‏به گزارش رويترز‪ ،‬فرانچسكو توتي تصريح‬ ‫كرد‪ :‬در نيمه دوم كنترل كامل بازي را در اختيار گرفتيم و هواداران‬ ‫نيز نقش بسزايي در افزايش انگيزه و انرژي ما داشتند‪.‬وي افزود‪:‬‬ ‫شايد بايرن هرگز چنين تصوري از رم نداشت اما چهره واقعي رم‬ ‫را به آنها نشان داديم‪ .‬اكنون در رتبه دوم جدول قرار داشته و تنها‬ ‫‪ 3‬امتياز با بايرن فاصله داريم‪ .‬آنها مغرور بودند و همين مسئله‬ ‫باعث شكستشان شد‪ ،‬اين احتمال وجود ندارد كه ما با توجه به‬ ‫تفاضل گل تيم اول گروه باشيم اما ثابت كرديم كه لياقت صعود‬ ‫از گروهمان را داريم و در بازي بعدي نيز با همه وجود وارد ميدان‬ ‫خواهيم شد‪.‬‏‬

‫زير نظر دو متخصص كوبايي‬

‫اينزاگي در بارسلونا جراحي مي‌شود‬

‫مهاجم مصدوم تيم فوتبال آ‪.‬ث ميالن براي جراحي زانوي خود‬ ‫به بيمارستاني در شهر بارسلونا مراجعه كرده است‪.‬‏‬ ‫به گزارش توتو اسپورت ايتاليا‪ ،‬فيليپو اينزاگي كه در بازي برابر‬ ‫پالرمو به شدت آسيب ديد و مصدوم شد‪ ،‬پس از مشاوره با چند‬ ‫پزشك مشهور ايتاليايي‪ ،‬بيمارستاني با نام كوئيرون را در شهر‬ ‫بارسلونا براي جراحي زانوي خود انتخاب كرد‪.‬دو پزشك كوبايي‬ ‫مستقر در اين بيمارستان فوق تخصصي‪ ،‬براي دو ماه به بيماران‬ ‫خود وقت مالقات و معاينه داده‌اند‪.‬‬ ‫اين دو سابقه جراحي زانوي بكام‪ ،‬رونالدو و فيگو را در كارنامه‬ ‫خود دارند‪.‬اينزاگي امروز ساعت ‪ 10‬صبح به وقت تهران به‬ ‫بيمارستان معرفي مي‌شود و جراحي پس از طي مراحل الزم و‬ ‫آزمايشات توصيه شده انجام مي‌شود‪.‬قرار است پيپو بالفاصله‬ ‫پس از جراحي و با هواپيماي اختصاصي ميالن زير نظر پرستاران‬ ‫ايتاليايي راهي بيمارستاني در شهر ميالن شود‪.‬‏‬

‫كاسياس‪ :‬اوضاع خوب است و‬ ‫مشكلي نداريم‬

‫دروازه‌بان تيم فوتبال رئال مادريد اوضاع را بسيار خوب توصيف‬ ‫كرد و گفت‪ :‬براي قهرماني در اروپا و الليگا مشكلي نداريم‪.‬‏‬ ‫به گزارش الرازون اسپانيا‪ ،‬ايكر كاسياس در خصوص برخي‬ ‫اتفاقات مبهم بازي برابر آژاكس آمستردام گفت‪ :‬مشكل خاصي‬ ‫نبود‪ .‬روزنامه‌ها كه متوجه ماجرا نشده بودند‪ ،‬هر طور كه دوست‬ ‫داشتند‪ ،‬برداشت كردند‪.‬وي ادامه داد‪ :‬راموس از اينكه قرار‬ ‫است تعويض شود‪ ،‬جا خورده بود‪ .‬از او خواستم بدون هيچ‬ ‫مشكل يا حركت اضافي زمين را ترك كند‪ .‬او بازيكن جوان‬ ‫و مغروري است و اخالق خاصي دارد‪ .‬مربي نيز با شناخت‬ ‫خود از او بابت برخي ناماليمتي‌ها دلخور نمي‌شود‪.‬كاسياس‬ ‫درباره ال‌كالسكيو دربي گفت‪ :‬به آن روز بزرگ نزديك شده‌ايم‪.‬‬ ‫مي‌دانيد عادت ندارم بيهوده از هيجان اين بازي كم كنم‪ .‬رئال‬ ‫مادريد براي پيروزي وارد نيوكمپ مي‌شود‪ .‬شك نكنيد تساوي‬ ‫هم براي ما ناكامي است‪.‬‏‬

‫نخست وزير مالزي با دريافت‬ ‫الماس فوتبال آسيا‪ ،‬ورزشي شد‬

‫كنفدراسيون فوتبال آسيا با اهداي جايزه الماس فوتبال آسيا به‬ ‫نخست وزير مالزي‪‌،‬يك مدير سياسي و ورزشي را مورد تقدير قرار‬ ‫داد‪.‬‏كنفدراسيون فوتبال آسيا از مديران و اشخاصي كه به فوتبال‬ ‫آسيا كمك مي‌كنند‪ ،‬آذر ماه هر سال از زحمات آنها با اهداي يك‬ ‫جايزه با عنوان الماس فوتبال آسيا‪ ،‬تشكر و تقدير مي كند‪.‬‬ ‫سال گذشته فارق بوزو‪ ،‬رئيس سابق كميته داوران‬ ‫كنفدراسيون فوتبال آسيا اين افتخار را به دست آورد‪ ،‬اما امسال‬ ‫الماس فوتبال آسيا به داتو سري نجيب تون رزاق‪ ،‬نخست وزير‬ ‫مالزي رسيد‪.‬‏‬


‫خبر‬

‫تجليل رئيس جمهور‬ ‫ازکشتي گيرغيرتمند‬

‫رئيس جمهوري ايران با تجليل از سعيد احمدي ‪ ،‬ملي پوش‬ ‫تيم كشتي آزاد كشورمان در بازي هاي آسيايي گوانگجو‪ ،‬اين‬ ‫ورزشكار غيور را شايسته قهرماني خواند‪.‬به نقل از پايگاه اطالع‬ ‫رساني رياست جمهوري‌؛ محمود احمدي نژاد در زنجان و‬ ‫هنگام تماشاي مسابقه سعيد احمدي با حريفي از چين‪ ،‬مبارزه‬ ‫غيرتمندانه اين ورزشكار را در شرايط نامساعد جسمي مورد‬ ‫تحسين قرار داد و خواستار تجليل از وي شد‪.‬سعيد احمدي در‬ ‫حالي كه از ناحيه زانو و مچ پا به شدت آسيب ديده بود ‪ ،‬به‬ ‫رغم رفتار ناجوانمردانه حريف چيني‪ ،‬مسابقه را تا پايان ادامه‬ ‫داد و در جايگاه پنجم آسيا قرار گرفت‪.‬‬

‫مرادي‪ :‬ناراحتم که طال نگرفتم‬

‫اولين مدرس زن‬ ‫فوتسالآسيايك‬ ‫ايرانياست‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫سايتورزشيعرباسپرتازموفقيتيكبانويايرانيدردريافتمدرك‬ ‫مدرسي كنفدراسيون فوتبال آسيا در رشته فوتسال خبر داد و نوشت‪ :‬اولين‬ ‫مدرسزنفوتسالآسيا‪،‬يكايرانياست‪.‬سايتورزشيعرباسپرتنوشت‪:‬‬ ‫ميتراچينسريازايرانپسازشركتدركالسهايآموزشيكنفدراسيون‬ ‫فوتبال آسيا موفق به دريافت مدرك مدرسي كنفدراسيون فوتبال آسيا‬ ‫در رشته فوتسال شد‪.‬به نوشته اين سايت ورزشي‪ ،‬چين سري اولين زن در‬ ‫سطح آسياست كه موفق به دريافت اين مدرك معتبر از سوي فيفا شده است‪.‬‬

‫كالسهايآموزشيكنفدراسيونفوتبالآسيابرايارائهمدركمدرسيفوتسال‬ ‫اينقارهدركواالمپورزيرنظرفيفابرگزارشد‪.‬برايشركتدراينكالسآموزشي‬ ‫ابتدا ‪ 69‬نفرازمربيانفوتسالآسيانامنويسيكردندكه‪ 9‬نفرازآنهازنبودند‪.‬اما‬ ‫درنهايت‪25‬نفرپذيرفتهشدندكه‪24‬نفرازآنهاراآقايانتشكيلدادندوميتراچين‬ ‫سريتنهازنپذيرفتهشدهدرايندورهآموزشيبود‪.‬سايتعرباسپرتدرادامه‬ ‫نوشت‪:‬چينسريباقبوليدرايندورهآموزشي‪،‬اينفرصت را براي زنان آسيا‬ ‫بوجودآوردتابتوانندبهمداركاستاديدررشتهفوتسالدستيابند‪.‬‬

‫ورزش ‪8‬‬

‫دو شنبه‪8‬آذر ‪1389‬‬

‫‪22‬ذي‌الحجه‪ 29-1431‬نوامبر‪-2010‬شماره‪86‬‬

‫پيرواني ‪:‬‬

‫شکست پايان راه اميدهاي فوتبال نيست‬

‫دونده ايران با ابراز ناراحتي از اينکه نتوانسته به مدال‬ ‫طالي ماده ‪ 1500‬متر دست پيدا کند‪ ،‬گفت تمام تالش خود‬ ‫را به کار خواهد بست تا در دوي ‪ 800‬متر به عنوان قهرماني‬ ‫دست پيدا کند‪.‬سجاد مرادي که به مدال نقره ماده ‪ 1500‬متر‬ ‫بازي هاي آسيايي دست پيدا کرد اظهار داشت‪ :‬بسيار ناراحتم چرا‬ ‫که هيچگاه به اين اندازه تمرين نکرده بودم و مدال طال را حق‬ ‫خود مي‌دانستم‪.‬وي افزود‪ :‬روزهاي بسياري را در حالي که کسي‬ ‫در پيست نبود به تنهايي تمرين مي کردم اما موفق به کسب‬ ‫عنوان قهرماني نشدم البته شايد قسمت همين بوده است‪ .‬من‬ ‫فقط ‪ 60‬صدم ثانيه کم آوردم وگرنه مدال طال از آن من بود‪.‬‬

‫تيم پيكان بازيكن سابق بولتون انگليس را جذب كرد‪ .‬زالتان‬ ‫آرشني اهل اسلواكي با تيم پيكان قرارداد امضا كرد و به اين تيم‬ ‫پيوست‪.‬آرشني‪ ،‬مهاجمي است كه در زمان حضور آندرانيك‬ ‫تيموريان عضو تيم بولتون انگليس بوده و فصل گذشته نيز در‬ ‫تيم دي استراداي اسلواكي بازي مي‌كرده است‪.‬وي ‪ 23‬سال سن‬ ‫دارد و به عنوان مهاجم به پيكان آمده است‪.‬‬

‫نيمکت‌‌نشيني‌هاي کاپيتان پرسپوليس سرانجام منجر به‬ ‫قهر او از تمرينات اين تيم شد تا سرپرست پرسپوليس مصمم‬ ‫به بازگرداندن وي به جمع سرخپوشان شد‪ .‬بعد از قهرکريم‬ ‫باقري از تمرينات پرسپوليس حبيب کاشاني به دنبال اين‬ ‫است تا با ايجاد صلح ميان وي وعلي دايي کاپيتان را به تيم‬ ‫برگرداند‪.‬در همين راستا کاشاني از دايي خواسته با باقري‬ ‫تماس بگيرد و او را به حضور در تمرين پرسپوليس دعوت کند‬ ‫اما سرمربي اين تيم از چنين کاري امتناع کرده و از کاشاني‬ ‫خواسته خودش در اين باره تصميم بگيرد‪ .‬علي دايي از‬ ‫دستيارانش خواسته درباره وضعيت باقري مصاحبه نکنند تا‬ ‫اوضاع به حالت عادي برگردد‪ .‬ظاهرا قرار بود در ديدار هفته‬ ‫آينده پرسپوليس با سپاهان اصفهان کريم باقري جانشين‬ ‫حسين بادامکي شود اما با قهر باقري از تمرينات اين تيم دايي‬ ‫تصميم دارد تياگو را جانشين اين بازيکن کند‪.‬‬

‫تجليل از پيشكسوت فوتبال ايران‬ ‫در مالزي‬

‫در مراسم تجليل از پيشكسوتان مربيگري فوتبال آسيا‬ ‫كه در كواالالمپور برگزار شد‪ ،‬از ‪ 6‬پيشكسوت مربيگري‬ ‫ايران نيز تجليل به عمل آمد‪ .‬در اين مراسم از بين ‪ 24‬مربي و‬ ‫مدرس فوتبال آسيا‪ 6 ،‬مربي و مدرس ايراني حضور داشتند كه‬ ‫از سوي كنفدراسيون فوتبال آسيا مورد تقدير قرار گرفتند‪.‬در‬ ‫اين مراسم حشمت مهاجراني‪ ،‬جالل طالبي‪ ،‬محمود بياتي‪،‬‬ ‫فرزند مرحوم احمدرضا رجبي و حسين شمس به عنوان مربي‬ ‫و مرتضي محصص به عنوان مدرس مورد تقدير كنفدراسيون‬ ‫فوتبال آسيا قرار گرفتند‪.‬‬

‫غيبت کاپيتان براي پرسپوليس‬ ‫جالب نيست‬

‫مربي تيم پرسپوليس ابراز اميدواري کرد خداحافظي کريم‬ ‫باقري از اين تيم شايعه بوده و عملي نشود‪.‬حسين عبدي در مورد‬ ‫خداحافظي کريم باقري از پرسپوليس گفت‪ :‬وي در تمرينات‬ ‫شرکت نکرد و ما فکر مي‌کرديم غيبت کريم دليل خاصي‬ ‫دارد اما نمي‌دانستيم وي قصد حضور نيافتن در ادامه تمرينات‬ ‫و خداحافظي از تيم را دارد‪.‬وي اضافه کرد‪ :‬من هنوز با باقري‬ ‫صحبت نکرده ام‪ ،‬اما قطعا مسئوالن باشگاه با وي در اين خصوص‬ ‫صحبت خواهند کرد‪ .‬البته اميدوارم بحث خداحافظي وي شايعه‬ ‫باشد‪.‬عبدي گفت‪ :‬اين مسائل و اتفاقات براي پرسپوليس جالب‬ ‫نيست زيرا هم کريم با باشگاه قرارداد دارد و هم باشگاه عالقمند‬ ‫به ادامه همکاري با اين بازيکن است‪.‬‬

‫عضويت استاندار اصفهان در تيم‬ ‫ذوب آهن‬

‫بازيكن بولتون سوار پيكان شد‬

‫دايي ‪ :‬با شمار ‪ 6‬تماس نمي گيرم‬

‫خبر‬

‫مربيتيمفوتبالاميدايرانباتاکيدبراينکه‬ ‫مستحق شکست برابر ژاپن نبوديم گفت‪ :‬از‬ ‫عملکرد بازيکنان تيم راضي هستم ولي برخي‬ ‫اشتباهات در خط دفاعي باعث شد ديدار مقابل‬ ‫ژاپن را واگذار کنيم‪.‬اميرحسين پيرواني افزود‪:‬‬ ‫ما بازي را خوب شروع کرديم و حتي در همان‬ ‫دقايقابتداييبازيبهگلرسيديماماناخودآگاه‬ ‫تيم عقب کشيد و دو هافبک مياني ما به خط‬ ‫دفاع نزديک شدند و اين امر باعث شد تا ژاپن‬ ‫حمالتبيشتريراتدارکببيندودرهماننيمه‬ ‫اول گل تساوي را دريافت کنيم‪.‬پيرواني افزود‪:‬‬ ‫در نيمه دوم شرايط تيمي ما بهتر شد و فوتبال‬ ‫قابل قبولي را ارائه داديم اما بازهم روي اشتباه‬ ‫خطدفاعيگلدومرادريافتکرديمدرحاليکه‬ ‫بارها به بازيکنان خط دفاعي روي توپ هاي‬

‫عمقي تذکر داده بوديم‪.‬وي اضافه کرد‪ :‬پس از‬ ‫دريافت گل دوم تغيير تاکتيک داديم و با چند‬ ‫جابه جايي و بکارگيري سه مهاجم نبض بازي‬ ‫را در دست گرفتيم به طوري که از دقيقه ‪ 60‬تا‬ ‫‪ 90‬کامال تيم ژاپن را به الک دفاعي فرو برديم‬ ‫به طوريکه تيم ژاپن هرگز در بازيهاي گذشته‬ ‫اينچنينتحتفشارقرارنگرفتهبود‪.‬مربيتيم‬ ‫اميد افزود‪ :‬در‪ 20‬دقيقه پاياني چندين موقعيت‬ ‫مناسب گل زني به دست آورديم که با بي دقتي‬ ‫آنهاراازدستداديمضمناينکهگلانصاريفرد‬ ‫هم مي توانست آفسايد نباشد که داور آن را‬ ‫آفسايد گرفت ‪.‬پيرواني يادآورشد‪ :‬غيبت سينا‬ ‫عشوري در عملکرد خط هافبک ما هم بسيار‬ ‫تاثيرگذاربودودراختيارنداشتناينبازيکناندر‬ ‫چنينبازيحساسيبرايماگرانتمامشد‪.‬وي‬

‫بابياناينکهبايدبپذيريمفوتبالژاپنپيشرفت‬ ‫کرده و به يکي از قدرتهاي آسيا تبديل شده‬ ‫است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬تيم ژاپن پيش از بازيهاي‬ ‫آسيايي نزديک به ‪ 8‬ماه در اردوي آماده سازي‬ ‫بوده و نزديک به ‪ 40‬بازي تدارکاتي انجام داده‬ ‫و کامال مشخص بود که آنها هماهنگ تر از ما‬ ‫هستند ولي فوتبالي که در نيمه دوم ارائه داديم‬ ‫مشخص شد که فاصله ما با آنها زياد نيست‪.‬‬ ‫مربي تيم اميد در مورد عملکرد اين تيم در‬ ‫بازيهايآسياييتصريحکرد‪:‬البتهکارشناسان‬ ‫بايدنظربدهند کهباتوجهبهتدارکاتي کهبراي‬ ‫تيم انجام شد آيا نتايج قابل قبول بود يا نه؟ به‬ ‫هرحال ما در دوران آماده سازي با مشکالتي‬ ‫روبرو بوديم که هرگز آنها را رسانه اي نکرديم‬ ‫ولي اين دليل نمي شود که اين گونه مسائل را‬

‫در نتيجه گيري تيم ناديده بگيريم‪.‬پيرواني در‬ ‫خصوص حضور در ديدار رده بندي گفت‪ :‬اين‬ ‫بازي تمام شد و حاال بايد دوباره شروع کنيم‬ ‫تا خود را براي بازي رده بندي آماده کنيم ‪ .‬به‬ ‫هرحال تيم تالش كرد و زحمت خود را کشيد‬ ‫تا بهترين عملکرد را در بازيهاي آسيايي داشته‬ ‫باشدواميدوارمباکسبمدالبرنزبتوانيمنتيجه‬ ‫زحماتمان را بگيريم ‪.‬وي در پايان خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬بايد داليل اين شکست را درنشست کادر‬ ‫فني بررسي کنيم و ببينيم درچه بخشي ضعف‬ ‫داشتيم که باعث شد مقابل ژاپن شکست‬ ‫بخوريموليقطعااينپايان کارتيماميدنيست‬ ‫و بايد خودمان را براي ميدان هاي بزرگ تر و‬ ‫سخت تر آماده کنيم هرچند شايد اين بازيها‬ ‫پايانکارکادرفنيتيماميدباشد‪.‬‬

‫داور گل سالم انصاري‌فرد را نديد‬

‫غالمحسين پيرواني گفت‪ :‬اين باخت خيلي درد‬ ‫داشت چون مي‌توانستيم برنده ميدان باشيم‪ .‬سرمربي‬ ‫تيم ملي فوتبال اميد پس از شكست دو بر يك ايران‬ ‫از ژاپن اظهار كرد‪ :‬بازيكنان ما با دو اشتباه بچگانه‬ ‫بازي را از دست دادند‪ .‬توپي كه بايد در ‪ 40‬متر دفع‬ ‫شود را در فاصله ‪ 15‬متري دفع كردند‪ .‬بازيكنان باور‬ ‫نداشتند كه مي‌توانند ژاپن را ببرند‪ .‬ا ن‌شاءاهلل كه من‬ ‫اشتباه كرد ه‌ام اما گل ما گل بود‪ .‬از روي نيمكت ديدم‬ ‫كه انصار ي‌فرد از پشت دفاع در رفت‪ ،‬البته داوري جزئي‬

‫از فوتبال است و من به نظر داور احترام مي‌گذارم اما من‬ ‫فكر مي‌كنم اشتباه كرد‪.‬وي ادامه داد‪ :‬ژاپن سه موقعيت‬ ‫گل داشت كه دو تاي آن را به گل تبديل كرد‪ .‬در حالي‬ ‫كه ما ‪ 6‬موقعيت مسلم گل داشتيم اما فقط به يك گل‬ ‫رسيديم‪ .‬روزي كه مي‌توانستيم برنده ميدان باشيم‪،‬‬ ‫بازنده شديم‪ .‬باختيم و اين باخت خيلي درد داشت چون‬ ‫ژاپني‌ها از ما قو ي‌تر نبودند‪ .‬من از همه عذرخواهي‬ ‫مي‌كنم چرا كه در حالي كه مي‌توانستيم برنده ميدان‬ ‫باشيم‪ ،‬باختيم‪.‬‬

‫استاندار اصفهان با دريافت پيراهن تيم ذوب آهن‪ ،‬نايب‬ ‫قهرمان ليگ قهرمانان آسيا‪ ،‬عضو افتخاري اين باشگاه شد‪ .‬در‬ ‫نشست عليرضا ذاکر استاندار اصفهان با مديرعامل‪ ،‬کادر فني و‬ ‫بازيکنان تيم فوتبال ذوب آهن پيراهن تيم فوتبال اين باشگاه‬ ‫که نام استاندار هم روي آن درج شده بود‪ ،‬به وي اهدا شد‪.‬در‬ ‫اين نشست ذاکر ضمن تبريک کسب عنوان نايب قهرماني ليگ‬ ‫قهرمانان آسيا‪ ،‬باشگاه ذوب آهن اصفهان را مايه افتخار ايران‬ ‫اسالمي دانست‪.‬مديرعامل‪ ،‬جمعي از معاونان و سرپرست‌هاي‬ ‫تيم‌هاي مختلف ورزشي باشگاه ذوب آهن‪ ،‬منصور ابراهيم زاده‬ ‫سرمربي و کادر فني تيم فوتبال باشگاه ذوب آهن در اين جلسه‬ ‫شرکت کردند‪.‬‬

‫صعود هندبال با طعم انتقام‬

‫تيم هندبال کشورمان با پيروزي مقابل ژاپن به ديدار نهايي‬ ‫بازيهاي آسيايي صعود کرد‪ .‬در مرحله نيمه نهايي رقابت هاي‬ ‫هندبال بازي هاي آسيايي تيم هاي ايران و ژاپن به مصاف هم‬ ‫رفتند که طي آن ملي پوشان کشورمان موفق شدند با نتيجه‬ ‫‪ 30‬بر ‪ 29‬حريف خود را شکست داده و به فينال راه يابند‪.‬اين‬ ‫پيروزي در حالي بدست آمد که گل سي ام ايران در آخرين ثانيه‬ ‫بازي به ثمر رسيد‪.‬ژاپني ها در رشته فوتبال موفق به شکست ايران‬ ‫در نيمه نهايي و صعود به فينال شدند و هندباليست هاي کشورمان‬ ‫انتقام اين شکست را از چشم بادامي ها گرفتند‪.‬‬

‫استکي‪:‬‬

‫روي گل آخر ريسک کردم‬

‫بازيکن تيم ملي هندبال ايران‪ ،‬راهيابي اين تيم به ديدار نهايي‬ ‫بازي‌هاي آسيايي گوانگجو را معجزه هندباليست‌هاي ايراني‬ ‫دانست‪.‬اهلل کرم استکي گفت‪ :‬واقعا نمي دانم چه بگويم و چه‬ ‫کلمه‌اي را بر زبان بياورم‪ .‬واقعا بازيکنان تيم ايران معجزه کردند و‬ ‫کارشان‪ ،‬کارستان بود‪ .‬ما باغيرت و تعصبي مثالزدني بازي کرديم‬ ‫و با اقتدار فيناليست شديم‪ .‬اينکه من گل آخر تيم کشورمان را به‬ ‫ثمر رساندم از لطف و عنايت خدا بود‪ .‬هم تيمي‌هايم در موقعيتي‬ ‫خوب به من پاس دادند و من در فضايي مناسب ريسک کردم و‬ ‫حاصل زحمات ديگر بازيکنان را به ثمر رساندم‪.‬‬

‫طاليي هاي گوانگجو صاحب خانه‬ ‫مي شوند‬

‫ورزشکاران متاهلي که در بازيهاي آسيايي گوانگجو طال گرفته‬ ‫باشند‪ ،‬صاحب خانه مي شوند‪ .‬در اين ميان بحث اهداي پاداش‬ ‫مطرح شده بود و همين مورد سبب شده تا ورزشکاران انگيزه‬ ‫بيشتري براي کسب موفقيت داشته باشند‪.‬رشته ووشو يکي از‬ ‫ورزش‌هايي بود که براي ايران ‪ 3‬مدال طال به ارمغان آورد و افتخار‬ ‫آفريني کرد‪.‬يکي از اين شروط اين بوده است که افراد قهرمان بايد‬ ‫متاهل باشند و نه مجرد؛مسئله اي که اسباب نارضايتي قهرمانان‬ ‫ووشو را فراهم آورد و باعث گاليه آنها شد‪.‬البته منابع آگاه در اين‬ ‫باره خبر دادند که از سوي سازمان تربيت بدني قبل از اعزام کاروان‬ ‫ايران به گوانگجو اعالم شده بود که فقط قهرمانان متاهل صاحب‬ ‫خانه مي شوند‪،‬حتي ‪ 3‬روز قبل از اعزام کاروان ايران به چين يکي از‬ ‫مسئوالن سازمان تربيت بدني اين موضوع را به گوش ورزشکاران‬ ‫رسانده بود‪.‬‬

‫سعيدلو‪:‬‬

‫پهلواني در جايگاه نخست قرار دارد‬

‫رئيس سازمان تربيت بدني در خصوص جايگاه ايران در‬ ‫بازي هاي آسيايي گفت آنچه اولويت دارد‪ ،‬اخالق پهلواني‬ ‫است‪.‬علي سعيدلو اظهار داشت‪ :‬چهارمي و پنجمي چندان‬ ‫تفاوتي با يکديگر نمي کند مهم اين است که بچه‌ها اخالق‬ ‫پهلواني و قهرماني از خودشان نشان دهند که اين اتفاق در‬ ‫بازي هاي آسيايي گوانگجو روي داده است‪.‬وي افزود‪ :‬در اين‬ ‫بازي ها مشخص شد که فاصله بين طال و نقره‪ ،‬تنها چند صدم‬ ‫ثانيه است اما ارزش هاي پهلواني در درجه و جايگاه نخست‬ ‫اهميت قرار دارد‪.‬‬


‫خبر‬

‫افزايش ‪ 2.4‬درصدي نرخ‬ ‫مشارکت نيروي کار‬

‫‏براساس برآورد مرکز آمار ايران در سال ‪ ،1388‬جمعيت‬ ‫کل کشور با رشدي به ميزان ‪ 1/5‬درصد به ‪ 73/6‬ميليون نفر‬ ‫رسيد که سهم مردان از کل جمعيت ‪ 50/8‬درصد بود‪.‬‬ ‫ضريب شهرنشيني جمعيت کشور در سال ‪ 88‬نيز به ‪71‬‬ ‫درصد رسيد که در مقايسه با سال قبل از آن با افزايش همراه‬ ‫بود‪ .‬در اين سال ‪ 52/3‬ميليون نفر در مناطق شهري و مابقي‬ ‫در مناطق روستايي ساکن بودند‪.‬بر پايه اين گزارش‪ ،‬در طرح‬ ‫آمارگيري کار مرکز آمار ايران‪ ،‬در سال ‪ 88‬جمعيت فعال‬ ‫اقتصادي ‪ 23/8‬ميليون نفر برآورد شد که در مقايسه با سال‬ ‫گذشته ‪ 4/1‬درصد افزايش نشان مي‌دهد‪.‬‏تعداد دانشجويان‬ ‫کشور در سال ‪ ،1384‬معادل ‪ 2/4‬ميليون نفر بوده است که با‬ ‫توجه به دوره تحصيلي‪ ،‬بيشتر آنان در سال ‪ 88‬فارغ‌التحصيل‬ ‫و وارد بازار کار شده‌اند که همين امر نيز يکي از داليل افزايش‬ ‫جمعيت فعال بشمار مي‌آيد‪.‬‬ ‫همچنين از آنجا که سهم بااليي از جمعيت در محدوده‬ ‫سني ‪ 15-25‬سال قرار دارند‪ ،‬مي‌توان افزايش جمعيت فعال‬ ‫را در سالهاي آتي انتظار داشت‪.‬براساس اين گزارش نرخ‬ ‫مشارکت زنان و مردان در سال ‪ 88‬به ترتيب ‪ 14/5‬و ‪62/8‬‬ ‫درصد بوده که اين آمار در مقايسه با سال ‪ 87‬افزايش داشته‬ ‫است‪.‬‏‬

‫تاسيس بيش از ‪270‬‬ ‫شرکت ايراني در ‪ 10‬ماه‬ ‫گذشتهدرترکيه‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫‏‪ 276‬شرکت با مشارکت سرمايه ايراني براي گسترش مناسبات‬ ‫اقتصادي و تجاري ايران و ترکيه در ‪ 10‬ماه گذشته در ترکيه تاسيس‬ ‫شد‪.‬تازه‌ترين آمار روزنامه "شناسنامه تجاري" ترکيه که اتحاديه‬ ‫اتاق‌ها و بورس‌هاي اين کشور آن را منتشر مي‌کند ‪،‬نشان مي‌دهد‬ ‫در ماه اکتبر تعداد تاسيس شرکت در ترکيه نسبت به ماه قبل از آن‬ ‫‪ 11/16‬درصد و در‪ 10‬ماه سال جاري ميالدي ‪ 18/3‬درصد افزايش‬ ‫داشته است‪.‬‏واحد مرکزي خبر به نقل از گزارش اين نشريه نوشت‪:‬‬

‫در اين ماه ‪ 216‬شرکت با سرمايه خارجي در ترکيه تاسيس شد‬ ‫که ‪ 46‬شرکت داراي سرمايه ايراني است‪.‬‏در ‪ 10‬ماه سال جاري‬ ‫ميالدي دو هزار و پنج شرکت با سرمايه خارجي در ترکيه تاسيس‬ ‫شد که ‪ 276‬شرکت آن داراي سرمايه ايراني است‪.‬‏براساس قوانين‬ ‫و مقررات جاري در ترکيه‪ ،‬سرمايه‌گذاران خارجي هم مي‌توانند با‬ ‫‪ 100‬درصد سرمايه خارجي شرکت در اين کشور تاسيس كنند و هم‬ ‫در تاسيس شرکت با شهروندان ترکيه‌اي مشارکت کنند‪.‬‏‬

‫سرمايه ‪7‬‬

‫دو شنبه‪8‬آذر ‪1389‬‬

‫‪22‬ذي‌الحجه‪ 29-1431‬نوامبر‪-2010‬شماره‪86‬‬

‫با هدف توسعه صنعت خودرو صورت مي گيرد‪:‬‬

‫نمايشگاه بين‌المللي خودرو در عربستان‬

‫از سرگيري مجدد مذاكرات‬ ‫تجارت آزاد ژاپن و استراليا‬

‫‏بدنبال استقبال دولت ژاپن از سياست حمايت گرايي‬ ‫تجاري كمتر در ماه جاري‪ ،‬اين كشور و استراليا موافقت‬ ‫كردند مذاكرات متوقف شده براي يك قرارداد تجارت آزاد‬ ‫را مجددا آغاز كنند‪.‬‏‬ ‫به گزارش ايسنا‪ ،‬دوازدهمين دور گفتگوها قرار است‬ ‫اوايل سال آينده در مورد مذاكرات تجاري آغاز شود كه از‬ ‫آوريل ‪ 2007‬شروع شد و از آن زمان بيشتر به دليل حمايت‬ ‫ژاپن از بخش كشاورزي خود كه از نظر سياسي حساس‬ ‫است‪ ،‬متوقف شد‪.‬‏‬ ‫نائوتو كان‪ ،‬نخست وزير ژاپن‪ ،‬اعالم كرده است‬ ‫كشورش بايد بازارهاي خود را باز كند و پذيراي تجارت‬ ‫آزاد باشد يا بيشتر از اين از رقيبان منطقه ايش عقب بماند‪.‬‬ ‫توكيو با هشدار نسبت به لزوم تبديل شدن اين كشور‬ ‫به يك مكان جذاب تر براي سرمايه گذاري‪ ،‬عالوه بر‬ ‫اينكه قصد دارد حيات جديدي به مذاكرات تجارت آزاد با‬ ‫استراليا بدهد‪ ،‬در نظر دارد گفتگوهاي تجاري معلق شده‬ ‫با كره جنوبي را از سر بگيرد و بدنبال شركاي تجاري آزاد‬ ‫جديدي است‪.‬‏‬ ‫ژاپن كه سومين اقتصاد بزرگ جهان است‪ ،‬به عنوان‬ ‫مهمترين بازار صادرات استراليا براي مواد خامي مانند‬ ‫سنگ آهن و زغال‪ ،‬عقب تر از رقيب صنعتي خود چين‬ ‫قرار گرفته كه دومين اقتصاد بزرگ جهان محسوب‬ ‫مي شود‪.‬‏استراليا كه صادركننده عمده توليدات زراعي‬ ‫مانند گوشت گاو و گندم است‪ ،‬با چين سرگرم مذاكره براي‬ ‫تجارت آزاد است‪.‬‏‬

‫بيست و هشتمين نمايشگاه‬ ‫بين المللي خودرو طي روزهاي ‪ 5‬تا‬ ‫‪ 9‬دسامبر در شهر رياض‪ ،‬پايتخت‬ ‫عربستان برگزار خواهد شد‪.‬‏‬ ‫به گزارش تريد عربيا پيش‌بيني‬ ‫مي شود بيش از ‪ 85‬هزار نفر از نمايشگاه‬ ‫صنعت خودروسازي رياض بازديد‬ ‫كنند‪.‬اين نمايشگاه طي روزهاي ‪ 5‬تا ‪9‬‬ ‫دسامبر در شهر رياض داير خواهد شد ‪.‬‬ ‫اين‌نمايشگا ه‌قديمي‌ترين نمايشگاه‬ ‫خودرو در خاورميانه به شمار مي رود‬

‫رئيس کل سازمان سرمايه گذاري وزارت اقتصاد‪:‬‬

‫کاهشزمانرسيدگيبهدرخواست‬ ‫سرمايه‌گذاران خارجي از‪ 4‬ماه به‪ 10‬روز‬

‫مردم عراق از نظر بهداشتي و‬ ‫غذايي مشکل دارند‏‬

‫‏‏بر اساس گزارش‌هاي سازمان ملل‪ ،‬دستكم ‪ 4‬ميليون‬ ‫نفر در عراق از داشتن غذاي كافي محروم هستند‪.‬‏‬ ‫به گزارش تقريب شبکه الجزيره در گزارشي در مورد‬ ‫مشکالت بهداشتي و غذايي در عراق گفت‪ :‬تقريب ًا ‪40‬‬ ‫درصد از جمعيت ‪ 27/5‬ميليون نفري اين كشور دسترسي‬ ‫به آب آشاميدني سالم ندارند وهمچنين تقريب ًا ‪ 30‬درصد از‬ ‫مردم عراق به خدمات بهداشتي مناسب دسترسي ندارند‪.‬‏‬ ‫اين گزارش مي افزايد‪ :‬تحقيقات ميداني در اين كشور‬ ‫نشان مي‌دهد كه نيمي از اراضي حاصلخيز در عراق قابليت‬ ‫كشت خود را از دست داده‌اند‪.‬‬ ‫‏اين شبكه با بيان اينكه عراق در حال حاضر مجبور است‬ ‫‪ 68‬درصد نيازهاي غذايي خود را از خارج وارد كند‪ ،‬تاكيد‬ ‫كرد كه امنيت غذايي اين كشور با تهديد مواجه شده است‬ ‫و احتمال افزايش قيمت‌ها وجود دارد‪.‬‏الجزيره در گزارش‬ ‫خود مي افزايد عراق ‪ 98‬درصد توليد ناخالص ملي خود را‬ ‫از فروش نفت به دست مي‌آورد با اين حال كشاورزي نقش‬ ‫بسيار مهمي در زندگي اقتصادي مردم اين كشور دارد‪.‬‏‬

‫نما‬

‫آلودگي هواي تهران‬

‫كارتون‪ :‬طاهر شعباني‬

‫و پيش بيني مي شود بيش از ‪ 85‬هزار‬ ‫نفر امسال از اين نمايشگاه ديدن كنند‪.‬‬ ‫اين بيست و هشتمين نمايشگاه بين‬ ‫المللي خودرو است كه در مركز اصلي‬ ‫نمايشگاههاي بين المللي رياض‬ ‫برگزار خواهد شد ‪.‬‬ ‫صنعت خودروسازي و بازار خودروي‬ ‫عربستان علي رغم بحران و ركود جهاني‬ ‫با رشد و رونق چشمگيري روبرو شده‬ ‫است ‪ .‬پيش بيني مي شود ميزان فروش‬ ‫خودرو در بازار عربستان امسال به‬

‫به گزارش سازمان سرمايه گذاري‬ ‫وزارت اقتصاد‪"،‬بهروز عليشيري" با اعالم‬ ‫اين خبر افزود‪ :‬زمان رسيدگي به درخواست‬ ‫سرمايهگذارانخارجياز‪ 4‬ماهبه‪ 10‬روزکاهشيافته‬ ‫است‪.‬‏وي خاطرنشان کرد‪ :‬براي دستيابي به رشد‬ ‫قابلقبولبايدنزديکبه‪ 1000‬تا‪ 1100‬ميليارددالر‬ ‫سرمايه خارجي وارد کشور شود و اين در حالي است‬ ‫که در بهترين شرايط دولت قادر به تامين يک پنجم‬

‫از اين مبلغ از طريق منابع عمومي است‪.‬‏عليشيري با‬ ‫اشاره به اتکاء مديران کشور به بودجه‌هاي عمومي‬ ‫ساليانهگفت‪:‬اگربهکشورهايهمسايهخودماننگاه‬ ‫کنيممي‌بينيمکهکشورهايحاشيهخليجفارسفقط‬ ‫در بخش نيروگاهي رقمي در حدود ‪ 40‬ميليارد دالر‬ ‫سرمايهگذاريانجامداده‌اند‪.‬‏ويتاکيدکرد‪:‬بايديک‬ ‫گروهازمشاوريناميندرسرمايهگذاريخارجيتوسط‬ ‫نهادهايتخصصيومشاورينماليپروژه‌هاطراحي‬ ‫شود تا پروژه‌هاي قابل طراحي و عرضه را به سرمايه‬ ‫گذارخارجيمعرفيکند‪.‬‏ويدرادامهبهحضورايراندر‬ ‫بازارهايبين‌الملليجذبسرمايهگذاراشارهکردگفت‪:‬‬ ‫بايدباحضوردربازارهايبين‌الملليفرصت‌هارامعرفي‬ ‫کنيم‪.‬‏معاون وزير اقتصاد رشد جذب سرمايه‌گذاري‬ ‫خارجي در سال ‪ 88‬را بيش از ‪ 86‬درصد اعالم کرد و‬ ‫افزود‪ :‬در سالجاري بيش از‪ 800‬ميليون دالر سرمايه‬ ‫خارجيجذبکرده‌ايم‬

‫سهم بانک هاي خصوصي‬ ‫از بازار پول ايران‬ ‫عليسليماني‌شايسته‪:‬درفروردينسال‪79‬‬ ‫آيين‌نامه تاسيس بانک‌هاي خصوصي در مجلس‬ ‫تصويب شد و در سال ‪ 80‬اولين بانک خصوصي با‬ ‫پايه عمليات پولي و بانکي‪ ،‬موفق به کسب مجوز‬ ‫فعاليتازبانکمرکزيشد‪.‬‏درحال‌حاضربانک‌هاي‬ ‫خصوصي شامل‌‪ :‬پارسيان‪ ،‬پاسارگاد‪ ،‬اقتصادنوين‪،‬‬ ‫کارآفرين‪ ،‬سامان‪ ،‬سرمايه‪ ،‬سينا‪ ،‬دي‪ ،‬تات‪،‬‬ ‫شهر‪‌،‬انصار و قرض‌الحسنه مهر ايران هستند و‬ ‫بانک‌هايي که براساس تبصره ذيل اصل ‪ 44‬از‬ ‫دولتي به خصوصي تغيير وضعيت داده‌اند‪ ،‬عبارتند‬ ‫از‪:‬صادراتايران‪،‬ملت‪،‬تجارتورفاه‪.‬اينمجموعه‬ ‫عظيم پولي در پايان سال ‪ ،1388‬با ‪ 18000‬شعبه‬ ‫فعالوحدود‪200000‬نفرنيرويانسانيمتخصص‪،‬‬ ‫خدمات پولي و مالي خود را در داخل و خارج از کشور‬ ‫به مشتريان ارائه کرده‌اند‪ .‬شايان ذکر است به اين‬ ‫مجموعه تعداد بيشتري از بانک‌هاي خصوصي‬ ‫که در ماه‌هاي اخير مجوز فعاليت گرفته‌اند‪ ،‬اضافه‬ ‫شدهکهاينامرفعاليتبانکداريراگسترشخواهد‬ ‫داد‪.‬‏تاکنون اين بانک‌ها‪ ،‬در زمينه جذب سپرده‌ها‪،‬‬

‫اعطايتسهيالت‪،‬بانکدارينوينومدرن‪،‬شفافيت‬ ‫اطالعات‪ ،‬فرهنگ‌سازي تکريم مشتري‪ ،‬تنوع‬ ‫محصوالت‪،‬خدماتوايجادروحيهرقابتدرفضاي‬ ‫نظام بانکي‪ ،‬دستاوردهاي خوبي را در کارنامه خود‬ ‫ثبتکرده‌اند‪.‬‏حجمفعاليتبانک‌هايخصوصيبه‬ ‫سرعتدرحالافزايشاستوتعدادشعب‪‌،‬باشتابي‬ ‫باالدراينبانک‌هاروبهفزونياست‪.‬درمجموع‪،‬هر‬ ‫ناظر بيروني‪ ،‬بدون نياز به انجام بررسي‌هاي دقيق‪،‬‬ ‫به راحتي به اين نتيجه مي‌رسد که پويايي و نقش‬ ‫چشمگير عنصر رهبري در مجموعه فعاليت‌هاي‬ ‫آنها‪ ،‬نوآوري‪ ،‬قدرت شناخت فرصت‌ها و هدفگرا‬ ‫بودن بانک‌هاي خصوصي‪ ،‬نمايانگر جنبه‌هاي‬ ‫بارز افزايش در سهم بازار اين بانک‌ها در فضاي‬ ‫رقابتي بانکداري کشور است‪.‬‏روند جذب سپرده در‬ ‫نظام بانکي کشور بين سال‌هاي ‪ 1384‬تا مردادماه‬ ‫‪ 1389‬روند صعودي داشته است‪ .‬رکود در بازارهاي‬ ‫اقتصادي ايران در سال‌هاي اخير به ويژه در بخش‬ ‫مسکن منجر به رشد جذب سپرده در بانک‌ها شده‬ ‫است‏‪.‬‬

‫بيش از ‪ 69‬ميليارد ريال سعودي برسد‪.‬‬ ‫رشد جمعيت جوان پايين بودن تعرفه‬ ‫واردات و رشد درآمد سرانه و پايين بودن‬ ‫هزينه سوخت از جمله مهمترين عوامل‬ ‫رشد و رونق بازار خودروي عربستان به‬ ‫شمار مي رود ‪.‬‬ ‫حجم و اندازه برگزاري اين‬ ‫نمايشگاه در سال ‪ 2010‬بيش از ‪30‬‬ ‫درصد گسترده تر از سال گذشته خواهد‬ ‫بود ‪ .‬به اعتقاد كارشناسان اقتصادي‬ ‫برگزاري اين نمايشگاه موجب ارتقاي‬

‫جايگاه بازار خودروي عربستان در‬ ‫خاور ميانه خواهد شد ‪ .‬سال گذشته ‪86‬‬ ‫هزار نفر از نمايشگاه خودروي رياض‬ ‫ديدن كردند كه ‪ 68‬درصد آنها ساكنين‬ ‫عربستان بودند ‪ 24 .‬درصد بازديد‬ ‫كنندگان از كشورهاي عربي خليج‬ ‫فارس بودند ‪.‬‬ ‫آلمان‪ ،‬ايران‪ ،‬تايلند‪ ،‬استراليا‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫ايتاليا و امارات از جمله كشورهايي‬ ‫بودند كه در نمايشگاه ‪ 2009‬حضور‬ ‫داشتند ‪.‬‏‬

‫گزارش‬

‫آشنايي با مراکز اقتصاد اسالمي آمريکا‬

‫در بحبوحه بحران اقتصاد جهاني به اعتقاد بسياري از کارشناسان‬ ‫اقتصادي‪،‬اقتصاداسالميراهنجاتاقتصادروبهزوالليبراليخواهدبود‪.‬لذادر‬ ‫سالهاياخيراقتصاداسالميموردتوجهبسياريازکارشناسانواقتصاددانان‬ ‫آمريکاييقرارگرفتهاست‪.‬‏بااينکهمراکزاسالميدرآمريکاروزبهروزدرحال‬ ‫افزايشاستواينخودنشانازگسترشتعاليمنورانياسالمدرميانجامعه‬ ‫بحران زده آمريکايي است‪ ،‬ليکن جاي برخي مراکز تخصصي در رشته هاي‬ ‫مهم اسالمي خالي است و يا کمبودهاي کمي و کيفي زيادي در اين باره‬ ‫مشاهده مي گردد که اميد است در آينده اي نزديک شاهد شکوفايي هر چه‬ ‫بيشتراينمراکزاسالميوشکلگيريمراکزتخصصيوبرطرفشدناين‬ ‫خالباشيم‪.‬‬ ‫در ذيل مروري مجمل داريم بر برخي مراکز و انجمن هاي فعال اقتصاد‬ ‫اسالميدراياالتمتحده‏‪.‬‬ ‫‏‪-1‬شرکتبينالملليفايالکا(‏‪FailakaInternational,Inc‬‏‏)‬ ‫شرکتفايالکاکهدرسال‪ 1996‬ميالديتاسيسشدهباداشتنماهيتي‬ ‫پژوهشي نخستين شرکت خصوصي است که بر اطالعات عملکردي‬ ‫صندوق ها و دارايي هاي خالص اسالمي نظارت داشته و آنها را منتشر‬ ‫کرده است‪ .‬از طرح هاي اصلي اين شرکت برنامه اطالعات مالي اسالمي‬ ‫(‏‪HIFIP‬‏) است‪ .‬شرکت فايل کا با تأسيس مرکز اطالعات و تحقيقات‪،‬‬ ‫در جهت تأمين بودجه تحقيق در مورد محصوالت و خدمات مالي اسالمي‬ ‫و توسعه آنها و نيز ارائه تحليل هاي صنعتي و مطالعات بازاريابي فعاليت مي‬ ‫کند‪.‬اينمرکزبايکگروهاجراييزيرنظرمسئولادارهميشود‪.‬ازمقاالتيکه‬ ‫توسطاينشرکتبهچاپرسيدهاستميتوانبهانتشارمقاالتتحقيقاتيدر‬ ‫مورداقتصادوسرمايهگذاريبارويکرداسالمياشارهکرد‏‪.‬‬ ‫همچنين از مهمترين کنفرانسهايي که اين انجمن آنها را برگزار کرده‬ ‫نخستين کنفرانس بانکداري اسالمي‪ ،‬سمينار بين المللي بانکداري و‬ ‫امور مالي اسالمي‪ ،‬کنفرانس بانکداري اسالمي ‪ -‬جهاني را مي توان نام برد‪.‬‬ ‫سايت‪:‬‏‪www.failaka.com‬‬ ‫‏‪-2‬جماعت شيعة اثني عشري نيويورک‏‪Shia Ithna-Asheri‬‬ ‫‪Jamaat of NY (SIJNY‬‏‏)‬ ‫اين مرکز خصوصي که ماهيتي آموزشي و فرهنگي دارد يک مدرسه‬ ‫اسالمي به نام مدرسة الحسين است که به آموزش مباني تشيع به‬ ‫عالقهمندانميپردازد‪.‬همچنينمحافلقرائتوتفسيرقرآن‪،‬جلساتبحث‬ ‫درموردمسائلاسالميوسمينارهاييباموضوعاتمختلفاسالميبرگزار‬ ‫مي کند که در اين بين بحث در زمينه هاي اقتصاد اسالمي جايگاهي خاص‬ ‫دارد‪ .‬اين مرکز‪ ،‬زير نظر رياست و با کميته مديريتي اداره مي شود و مسئول‬ ‫فعليآنعبدالرسولخلفاناست‪.‬اينمرکزهمچنينداراييکبخشزنان‬ ‫نيزهستونشريهمجلةالنساءرابهچاپميرساند‏‪.‬‬


‫سفره خانه‬

‫سوپ سيب زميني‬

‫موضوع‪ :‬آشپزي‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫سيب زميني= ‪500‬گرم‬ ‫هويج= ‪2‬عدد‬ ‫کرفس= ‪ 3‬شاخه‬ ‫جعفري= ‪100‬گرم‬ ‫تره فرنگي= يک عدد‬ ‫خامه= ‪100‬گرم‬ ‫روغن مايع= يک استکان‬ ‫آبليمو= ‪ 1/4‬پيمانه‬ ‫نمک و فلفل= از هر کدام ‪ 1/2‬قاشق چايخوري‬ ‫پنير گودا=‪ 200‬گرم‬ ‫جوز هندي= يکعدد‬ ‫طرز تهيه‪:‬‬ ‫کرفس‪ ،‬هويج‪ ،‬سيب زميني‪ ،‬جعفري و تره فرنگي را خرد‬ ‫مي کنيم‪ .‬روغن را در قابلمه ريخته و هويج‪ ،‬کرفس‪ ،‬تره فرنگي‬ ‫و سيب زميني را به آن اضافه مي کنيم و روي حرارت کمي تفت‬ ‫مي دهيم‪ .‬سپس به اين مواد آب افزوده و مي گذاريم تا کام ً‬ ‫ال‬ ‫بپزند‪ .‬در صورت تمايل پس از پختن مي توانيم مواد را کام ً‬ ‫ال له‬ ‫کنيم‪ .‬سپس جعفري‪ ،‬آبليمو‪ ،‬نمک‪ ،‬فلفل و خامه را به مواد اضافه‬ ‫کرده و مجدداً سوپ را روي حرارت قرار مي دهيم‪ .‬کمي از جوز‬ ‫هندي را روي موادمان رنده مي کنيم؛ پنير گودا را خرد کرده و در‬ ‫ظرفي که مي خواهيم سوپ را سرو کنيم ميريزيم‪ ،‬سپس سوپ را‬ ‫روي پنير ريخته و با جعفري آنرا تزئين مي کنيم‪.‬‬

‫خبر‬

‫استقبالهندي‌هاازسخناناحمدي‌نژاد‬ ‫درباره ازدواج درسن پايين‬

‫رسانه‌هاي هندوستان سخنان رئيس جمهوركشورمان دررابطه با‬ ‫ازدواج درسن پايين را خردمندانه توصيف كردند وآن را نشانه اصالت‬ ‫افكارفرهنگي ايران دانستند‪ .‬مردم هندوستان استقبال گسترده‌اي‬ ‫از سخنان احمدي‌نژاد در رابطه با لزوم كاهش سن ازدواج در دنيا‬ ‫داشته‌اند‪ .‬مردم هندوستان كه مردمي سنت‌گرا و داراي رسوم زندگي‬ ‫در كنار خانواده هستند‪ ،‬سخنان احمدي نژاد را در رابطه با ازدواج در‬ ‫سن پايين خردمندانه وصف كردند و آن را نشانه تفاهمات ‪ 2‬كشور در‬ ‫رابطه با لزوم احترام به سنت و اخالق بيان كردند‪ .‬مردم هند كه تأثير‬ ‫منفيفرهنگغربرادرنزدخانواده‌هايغربيبهخوبيلمسكردهاند‪،‬‬ ‫الگوبردارينسلنوپايهندراازفرهنگغربامريزيان‌بارمي‌دانندو‬ ‫آنرااساسازهمگيسختگيخانوادهوبناييبرايايجادناهنجاري‌هاي‬ ‫اجتماعي ذكر مي‌كنند‪.‬رسانه‌هاي هندوستان سخنان رئيس جمهور‬ ‫كشورمان را نشانه اصالت افكار فرهنگي ايران و رهبران ايران دانستند‬ ‫و افزودند اين الگوها باعث ثبات در جامعه و خانواده مي‌شود‪.‬همانطور‬ ‫كه مي‌دانيم تخريب نهاد خانواده در دستور كار شبكه‌هاي راديويي و‬ ‫تلويزيوني وابسته به غرب قرار گرفته است‪ .‬غرب براي رسوخ به فكر‬ ‫وانديشهوسپسرفتارانسان‌هابهصورتگريوتصويرسازيمي‌پردازد‪،‬‬ ‫تصويري كه مي‌تواند به خاطرجاذبه‌هايش زشتي‌ها را زيبا جلوه دهد‬ ‫وعيب ها را بپوشاند ودروغ‌ها را راست بنماياند‪ .‬درقرن‪ 21‬يكي از‬ ‫مشهورترين مراكز برده‌داري و سوء استفاده جنسي زنان‪ ،‬آمريكا به‬ ‫خصوص ايالت سانفرانسيسكو به شمارمي‌رود‪ ،‬براساس آماروزارت‬ ‫امور خارجه آمريكا‪ ،‬ساالنه حداقل‪ 900‬هزارنفربراي كاراجباري و‬ ‫سوء استفاده جنسي و بردگي در جهان قاچاق مي‌شوند وبيش از‪85‬‬ ‫درصدآنانرازنانودخترانتشكيلمي‌دهندكهازاينتعداد‪،‬چيزيبيش‬ ‫از‪140000‬تا‪210000‬هزارقاچاقانسانبهآمريكاصورتمي‌گيرد‪.‬‬

‫برگزاري جشن بزرگ ازدواج‌‬ ‫آسماني درکاخ نياوران‬

‫شهرداريمنطقهيکتهرانجشن‪40‬زوجآسمانيراباهدفترويج‬ ‫سنتحسنهپيامبر(ص)وازدواجساده‪،‬باکمکبهجواناندرمجموعه‬ ‫فرهنگيـتاريخينياورانبرگزار‌کرد‪.‬حميدرضابتوبااعالمخبرفوق‬ ‫اظهار داشت‪ :‬جشن پيوند‪ 40‬زوج از جوانان با هدف فرهنگ سازي‬ ‫و نهادينه کردن الگوي سادگي درآغاز زندگي مشترک‪ ،‬با همکاري‬ ‫مؤسساتخيريه‪،‬برگزار‌شد‪.‬ويافزود‪:‬دراينجشنبرنامه‌هايشاد‬ ‫ومفرحباحضورهنرمندانوهنرپيشگانمحبوبواجرايموسيقيبه‬ ‫همراهاهداءجوايزبهاين‪ 40‬زوجاجرامي‌شود‪.‬‬

‫معاون عمراني وزيرآموزش و پرورش‪:‬‬

‫مدارس جديداالحداث فاقد‬ ‫نمازخانه را تحويل نمي‌گيريم‬

‫معاون عمراني وزير آموزش و پرورش گفت‪ :‬بخشي از فضاهاي‬ ‫آموزشيمدارسبايدبهاحداثنمازخانهاختصاصيابدوبههميندليل‬ ‫پروژه‌هايي كه نمازخانه نداشته باشند را تحويل نمي‌گيريم‪ .‬مرتضي‬ ‫رئيسيدرگردهماييمعاونانفنيونظارتاداراتكلنوسازيمدارس‬ ‫سراسركشوردراردوگا‌هشهيدباهنرتهراندرحالبرگزارياست‪،‬بااشاره‬ ‫به مهمترين شاخص‌هاي فعاليت سازمان نوسازي‪ ،‬توسعه و تجهيز‬ ‫مدارس كشوراظهارداشت‪ :‬موضوع مقاوم‌سازي مدارس‪ ،‬نخستين‬ ‫شاخصفعاليتاينسازماناستوهيچسازمانيدركشورنيستكهدر‬ ‫تبحرداشتهباشد‪.‬‬ ‫اينرابطهبهاينميزان ّ‬

‫نسلببرها‬ ‫تا‪12‬سال آينده‬ ‫منقرض‬ ‫د‬ ‫خواهدش ‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫كارشناسان جهاني حيات وحش در اجالس ببرها درروسيه تاكيد‬ ‫كردند كه اگركشورها هيچ اقدام فوري براي محافظت از زيستگاه‌هاي اين‬ ‫گربه‌سانان باشكوه انجام ندهند‪ ،‬نسل آنها ظرف‪ 12‬سال آينده منقرض‬ ‫خواهد شد‪ .‬اين كارشناسان تاكيد كردند‪ :‬در حال حاضردوراه‌كار مهم براي‬ ‫جلوگيري از انقراض ببرها‪ ،‬تالش براي حفظ زيستگاه‌هاي آنها و نيز مبارزه‬ ‫با شكارچيان اين حيوانات با ارزش است‪.‬جيمز ليپ‪ ،‬دبير كل صندوق‬ ‫جهاني حيات وحش در اجالس سن پترزبورگ متذكر شد‪ :‬اگر اقدامات‬

‫محافظتي صحيح و به موقع در اين زمينه صورت نگيرد‪ ،‬ببرها تا سال‬ ‫‪ 2022‬ميالدي ناپديد خواهند شد‪ .‬به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس‪،‬‬ ‫دراين اجالس اجراي يك برنامه گسترده از سوي ‪ 13‬كشور جهان كه هنوز‬ ‫در حيات وحش خود ببر دارند‪‌،‬تصويب شد‪.‬هدف از اين برنامه افزايش دو‬ ‫برابري جمعيت ببرها تا سال ‪ 2022‬ميالدي در كشورهاي بنگالدش‪،‬‬ ‫بوتان‪ ،‬كامبوج‪ ،‬چين‪ ،‬هند‪ ،‬اندونزي‪ ،‬الئوس‪ ،‬مالزي‪ ،‬ميانمار‪ ،‬نپال‪ ،‬تايلند‪،‬‬ ‫ويتنام و روسيه است‪.‬‬

‫دو شنبه‪8‬آذر ‪1389‬‬

‫‪22‬ذي‌الحجه‪ 29-1431‬نوامبر‪-2010‬شماره‪86‬‬

‫ازدواج دخترخوشبخت‬

‫خاطره بهفر‪ :‬دخترتان پاک ونجيب‬ ‫است‪ ،‬درتربيت وفراهم کردن امکانات‬ ‫براي اوکوتاهي نکرده‌ايد؟ با هزارزحمت‬ ‫جهيزيه‌اي برايش تدارک ديده‌ايد که کم‬ ‫و کاستي ندارد‌‪ ،‬خواستگاررا به‌قدرکافي‬ ‫دوانده‌ايد تا به عشق و اراده راسخش‬ ‫براي ازدواج مطمئن شويد‪ ،‬با چند دوست‬ ‫وآشنا ونيزهم محلي‌هاي داماد به‌صحبت‬ ‫ومشورت نشسته‌ايد وايرادي نيافته‌ايد‌‪.‬‬ ‫همه مي‌گويند‌‪ :‬پسر خوبي است‪ .‬با خود‬ ‫گفته‌ايد‌‪ :‬دستش هم که به‌دهانش مي‌رسد‪.‬‬ ‫شايد دخترتان ديگر خواستگار مناسبي مانند‬ ‫او پيدا نکند‌‪ ،‬خانواده داماد هم که مهريه و‬ ‫جشن مورد نظر شما را پذيرفته‌اند‪ ،‬همه کار‬ ‫کرده‌ايد‪ ،‬اما باز هم هنگامي‌که خطبه عقد را‬ ‫مي‌خوانند نگرانيد‪ ،‬دلتان مي‌لرزد‪ .‬حق داريد؛‬ ‫درميان دوست و فاميل دخترهايي بوده‌اند‬ ‫که با همه اين مقدمات زندگي مشترکشان را‬ ‫آغاز کرده‌اند اما سرانجام خوشي نداشته‌اند‪،‬‬ ‫زندگي‌هايشان به حرمت شکني‪ ،‬تلخي‬ ‫وتنهايي وسرگرداني دردادگاه‌هاي خانواده‬ ‫رسيده و‪ ...‬وچقدر تالش و رنج‪ ،‬تنها براي‬ ‫نشاندن مهر طالق برشناسنامه‪.‬پدر و‬ ‫مادرهاي آنها هم براي خوشبختي دخترشان‬ ‫از هيچ فداکاري‌اي دريغ نکرده‌اند اما دلخون‬ ‫شده‌اند و نااميد‪ .‬برخي از آنها در سال‌هاي‬ ‫نخست زندگي مشترک شاد وراضي بوده‌اند‬ ‫اما پس از سال‌ها به دردسر افتاده‌اند‌؛ شوهر‬ ‫ظرفيت پولدارشدن را نداشته وبه فساد‬ ‫وهوسراني افتاده يا دود اعتياد‌‪ ،‬عقل و انصاف‬ ‫و مسئوليت‌پذيريش را کمرنگ و کمرنگ‌تر‬ ‫کرده و گاه خشونت‌هاي رفتاريش آن‌قدر‬ ‫شدت گرفته و آزار‌دهنده شده که امنيت جان‬ ‫و روان خانواده را تهديد‌کرده است‪ .‬کسي از‬ ‫آينده خبر ندارد‪ .‬مبادا دخترمن هم؟به‌راستي‬ ‫چه بايد کرد‌؟ کدام تدبير مي‌تواند هر‬

‫چه بيشتر از نگراني‌هاي پدر و مادري که‬ ‫با چشمان خيس‌‪ ،‬نگاهي نگران و دلي پر‬ ‫تپش دخترشان را روانه خانه بخت مي‌کنند‪،‬‬ ‫بکاهد؟‬ ‫بيراه نيست اگر بگوييم يکي از اين تدابير‬ ‫آن است که پيش از تهيه جهيزيه و در باز‬ ‫کردن روي خواستگار و تدارک جشن و‪...‬‬ ‫سري به دادگاه‌هاي خانواده زده و با نگاهي‬ ‫عميق به تجارب مراجعين آنجا نگريسته وبا‬ ‫ذهني بازوجست‌وجوگر به درد‌دل‌هاي آنها‬ ‫گوش دهيم که تجاربشان سخت آموزنده‬ ‫است وراهگشا‪ ،‬آنگاه خواهيم شنيد که‌‪:‬‬ ‫‪ -1‬اگرمحيط خانواده دختربه‌لحاظ رواني‬ ‫وعاطفي‌‪ ،‬امن‪ ،‬گرم و صميمانه باشد تصميم‬ ‫اوبراي ازدواج عاقالنه‌ترخواهد بود‌‪ .‬دختري‬ ‫که با پدرومادررابطه‌اي دوستانه داشته‬ ‫وحسن‌نيت‌‪،‬آگاهيوتجاربايشانراشايسته‬ ‫تکيه و باور بداند‌‪ ،‬به‌سادگي با شنيدن هرندايي‬ ‫به‌نام خواستگاري عقل نمي‌بازد ومحاسبات‬ ‫و برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت زندگي‌اش‬ ‫را بر هم نمي‌زند وازگرداب انتخاب‌ها و‬ ‫ازدواج‌هايعجوالنهوبرپايهاحساساتخامو‬ ‫سطحي وزودگذردرامان خواهد بود‌‪.‬‬ ‫‪ -2‬خوب است خانواده دختر بدانند که‬ ‫اگردختربه بلوغ فکري‪،‬عاطفي ورواني‬ ‫کافي نرسيده‪ ،‬استعدادهايش شکوفا نشده‬ ‫وبه هويت وجايگاه اجتماعي دست نيافته‬ ‫و به بيان ديگرزمان ازدواجش نرسيده‌‬ ‫وازراه رسيدن مناسب‌ترين خواستگار هم‬ ‫نبايد زمان ازدواج او را نزديک‌تر سازد و‬ ‫عدم‌آمادگي دختر را براي ازدواج از يادها‬ ‫ببرد‌‪ .‬اينکه مرد (خواستگار)به شرايط و بلوغ‬ ‫اجتماعي‪ ،‬شغلي‌‪ ،‬فکري‌‪ ،‬اقتصادي و‪ ...‬الزم‬ ‫براي ازدواج دست يافته دليل موجهي براي‬ ‫آن نيست که دختر ما با پاسخ مثبت دادن‬ ‫به او‪ ،‬خودش از رشد فکري و اجتماعي و‪...‬‬

‫بازماند‪.‬دختر‪،‬پيشازآنکهدخترباشدونيازمند‬ ‫ازدواج وزندگي مشترک‌‪ ،‬يک انسان است‬ ‫وبه‌عنوان يک انسان نيازمند تکامل روحي‪،‬‬ ‫معنوي وشکوفايي استعدادهايش‪. ...‬‬ ‫‪-3‬يکيازثمراتشکوفاشدناستعداددختر‪،‬‬ ‫يافتن توانايي مالي است وداشتن اين توانايي‬ ‫واستقالل براي زن درقالب زندگي مشترک‪،‬‬ ‫همه سود است ويک تکيه‌گاه استواروپايدار‌‪.‬‬ ‫اگرتنها تکيه‌گاه اقتصادي زن‌‪ ،‬شوهراوباشد‬ ‫و‪...‬شوهرفوتکنديازندگيمشترکبهجدايي‬ ‫بينجامد‪ ،‬اگرمرد به‌دليل بيماري يا يک سانحه‬ ‫ازکارافتاده شود ويا اگرتالش‌هاي اوبراي‬ ‫تأمين هزينه‌هاي زندگي خانواده کافي نباشد‬ ‫و‪ ...‬درهمه اين موارد داشتن شغل وتوانايي‬ ‫اقتصاديزنگره‌گشاست‌‪.‬‬ ‫‪-4‬درشرايطکنونيجامعه‌‪،‬دخترمي‌تواند‬ ‫با استفاده ازشروط ضمن عقد‪ ،‬برخي حقوق‬ ‫مانند حق طالق‪ ،‬حق سرپرستي فرزندان‪،‬‬ ‫حق‌داشتن شغل وادامه تحصيل‪ ،‬انتخاب‬ ‫محل سکونت و‪ ...‬را درعقدنامه براي خود‬ ‫ثبت کند‌‪ .‬آنچه دردادگاه‌هاي خانواده همواره‬ ‫قابل مشاهده است اين است که نداشتن‬ ‫هريک ازاين حقوق مي‌تواند مشکالت‬ ‫فراواني را درزندگي مشترک پديد آورد‬ ‫برخالف گفته مشهور«مهرم حالل‪ ،‬جونم‬ ‫آزاد» دردادگاه‌ها مي‌بينيم که زنان بسياري‬ ‫که زندگي مشترک به‌ داليل گوناگون‬ ‫برايشان غيرقابل تحمل‌شده‪ ،‬سال‌هاست‬ ‫که مهرشان را حالل کرده‌اند اما جانشان‬ ‫آزاد نشده است‪.‬يکي ازنگراني‌هايي که‬ ‫ممکن است داماد را در واگذاري حق طالق‬ ‫به همسر آينده‌اش سست و هراسان کند‬ ‫وجود مهريه سنگين است و نگراني او بي‌جا‬ ‫هم نيست‌؛ اگر زن حق طالق و نيز مهريه‬ ‫سنگين داشته باشد‌‪ ،‬گويي شوهر‪ ،‬چکي‬ ‫با مبلغ هنگفت در دست ديگري دارد که‬

‫زندگي ‪6‬‬

‫هر لحظه بايد در اضطراب و انتظار به اجرا‬ ‫گذاشته شدن آن باشد‌‪.‬‬ ‫بهتر است واقع‌بين باشيم و به‌جاي‬ ‫پافشاري بر افزودن شمارسکه‌هاي مهريه‬ ‫درعقدنامه‌‪ ،‬حقوقي نقد وواقعي همچون حق‬ ‫طالق‪ ،‬حق سرپرستي فرزندان‪ ،‬حق داشتن‬ ‫شغل وادامه تحصيل ونپذيرفتن رقيب(هوو)‬ ‫به هيچ شکل را براي دخترهايمان زنده‬ ‫کنيم‪ .‬يکي ازتوجيهاتي که براي ندادن‬ ‫حق طالق به زن شنيده مي‌شود اين است‬ ‫که اگرزن حق طالق داشته باشد به‌دليل‬ ‫احساساتي بودن‪ ،‬به هربهانه‌اي مي‌خواهد‬ ‫طالق بگيرد‪ .‬تجربه نشان مي‌دهد که‬ ‫زن به‌دليل همان احساس وعاطفه وتعلق‬ ‫خاطري که به همسروفرزندانش دارد ازهيچ‬ ‫تالشي براي حفظ کانون خانواده وزندگي‬ ‫مشترک دريغ ندارد‪ .‬ازسوي ديگردرجامعه‬ ‫کنوني ما مرد با آنکه حق طالق دارد و پس از‬ ‫جدايي نيز با عدم‌امنيت اجتماعي و اقتصادي‬ ‫و عاطفي و مشکالتي که زنان مطلقه دارند‬ ‫روبه‌رو نخواهد شد‪ ،‬به‌سادگي سراغ جدايي‬ ‫نمي‌رود و بيشتر در پي حل مشکالت‬ ‫زندگي زناشويي‌اش مي‌رود‌‪ ،‬چگونه است‬ ‫که نگرانيم مبادا زن با وجود آگاهي به همه‬ ‫مشکالت پس از جدايي‪ ،‬هر دم در پي رها‬ ‫کردن شوهر و خانواده‌اش باشد؟ واقعيت‬ ‫آن است که زناني که براي طالق گرفتن‬ ‫به دادگاه مي‌روند‪ ،‬همه راه‌ها براي ساختن‬ ‫وحل مشکالت زندگي زناشويي را پيموده‬ ‫و به بن‌بست رسيده‌اند‌‪ .‬داشتن زندگي‬ ‫مشترک موفق نيازمند به‌دست آوردن‬ ‫آگاهي و مهارت‌هاي بسيار براي گشودن‬ ‫گره‌هاي زندگي زناشويي است؛ آگاهي و‬ ‫مهارت در زمينه‌هاي روانشناسي‪ ،‬حقوقي‪،‬‬ ‫قانوني و‪ ...‬که اينهمه نشان ازازدواجي براي‬ ‫يک دخترخوشبخت دارد‪.‬‬

‫رييس موسسه تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران‪:‬‬

‫پديده تاخيردرازدواج جوانان مشهود است‬ ‫رئيس موسسه مطالعات وتحقيقات‬ ‫اجتماعي دانشگاه تهران با بيان اين كه‬ ‫«ازدواج موقت بدون ثبت» مشكالتي را‬ ‫در پي دارد‪ ،‬عنوان كرد‪ :‬نتيجه ثبت قانوني‬ ‫ازدواج موقت كه درماده «‪ »22‬اليحه حمايت‬ ‫ازخانواد ‌ه آمده است‪ ،‬حمايت از زوجه است‪.‬‬ ‫دكترسيدضياءهاشمي‪،‬افزود‪:‬زنانودختراني‬ ‫كه به هر دليلي نسبت به ازدواج موقت اقدام‬ ‫مي‌كنند‪،‬بايدازحمايتقانونيبرخوردارباشند‬ ‫تا در معرض سوء استفاده قرار نگيرند‪.‬وي با‬ ‫تاكيد بر ضرورت پرداختن قانوني به موضوع‬ ‫ازدواج موقت‪ ،‬عنوان كرد‪ :‬قانون بايد نسبت‬ ‫به شرايط روز جامعه حساس باشد و بتواند‬ ‫روش‌هايي براي كساني كه به دنبال ارضاي‬ ‫نيازهاي خود از راه‌هاي مشروع هستند‪،‬‬

‫ي كند‪.‬رئيس موسسه مطالعات و‬ ‫پيش‌بين ‌‬ ‫تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران با اشاره‬ ‫به تحوالت جامعه در سال‌هاي اخير‪ ،‬تصريح‬ ‫كرد‪ :‬قانون گذار بايد همواره در حال اصالح‬ ‫قوانين متناسب با نيازها و اقتضائات روز باشد‪.‬‬ ‫به اعتقاد وي‪ ،‬با توجه به رشد آمار طالق در‬ ‫كشور‪ ،‬در حال حاضر با جمعيتي از مردان و‬ ‫زنان مواجهيم كه با وجود داشتن تجربه‬ ‫ازدواج‪،‬درچارچوبخانواد ‌هحضورندارندوبايد‬ ‫ي‬ ‫راهحليبرايرفعنيازهاياينگروهپيش‌بين ‌‬ ‫شود‪.‬هاشمي ادامه داد‪ :‬همچنين اگرسن‬ ‫ازدواج را برابربا زمان احساس نيازبه ارتباط‬ ‫با جنس مخالف در نظر بگيريم‪ ،‬وجود پديده‬ ‫تاخير در ازدواج جوانان مشهود است و بر اين‬ ‫اساس عده ديگري از افراد جامعه نمي‌توانند‬

‫درچارچوبخانواده‌‪،‬دائمباپاسخگويبخشي‬ ‫از نيازهاي خود باشند‪.‬وي با بيان اين كه ثبت‬ ‫نشدن ازدواج موقت مشكالتي در پي دارد‪،‬‬ ‫تصريح كرد‪ :‬يكي از مهمترين اين مشكالت‬ ‫در هنگام بروز پديده «بارداري» رخ مي‌دهد‪،‬‬ ‫به طوري كه در صورت وقوع بارداري حاصل‬ ‫از ازدواج موقت ثبت نشده‪ ،‬زوجه از هيچ ملجا‬ ‫و پناهگاهي برخودار نيست‪.‬رئيس موسسه‬ ‫مطالعاتوتحقيقاتاجتماعيدانشگاهتهران‬ ‫در عين حال تاكيد كرد‪ :‬قانون بايد اولويت و‬ ‫اهميت اصلي را براي خانواد ‌ه دائمي قائل شده‬ ‫و ازدواج دائم را به عنوان شيوه اصلي ارتباطات‬ ‫ميان زن و مرد تعريف كند‪ ،‬اما در عين حال‬ ‫نبايد تنها روش مشروع برقراري اين ارتباط را‬ ‫ازدواج دائم معرفي كند‪.‬‬

‫درامتداد تاريکي‬

‫درس عبرت‬

‫پورخياط‪ :‬روزها ازپي هم مي گذشتند ودوران جوانيم درحال‬ ‫سپري شدن بود‪ .‬اصرارخانواده براين بود که همسري براي خود‬ ‫انتخاب کنم ومن هم سعي داشتم با اين موضوع کنار بيايم‪ .‬با توجه‬ ‫به اين که سن وسالم افزايش پيدا کرده بود‪ ،‬براي انتخاب همسر‬ ‫آينده ام بسيار حساس شده بودم‪.‬با اصرار مادرم در سن ‪32‬سالگي به‬ ‫خواستگاري دختري رفتيم که با من‪17‬سال تفاوت سني داشت‪ .‬با‬ ‫توجهبهاصرارخانوادهامبهاينازدواجرضايتدادم‪.‬چندروزاولزندگي‬ ‫بههرنحويبوددرمقابلخواستههايخانوادهعروسواطرافيانکوتاه‬ ‫آمدم‪ .‬يک هفته ازازدواجمان گذشت وطي اين مدت‪ ،‬روحيه کودکانه‬ ‫همسرمن آزارم مي داد‪ .‬حرف ها و حرکات او کامال با خواسته هاي‬ ‫من تفاوت داشت‪.‬پس از چند ماه صبرم لبريز شد و مشاجره ما بر سر‬ ‫مسائل پيش پا افتاده سر گرفت‪ .‬او با قهر و بي محلي غرورم را زير پا‬ ‫گذاشته بود‪ .‬دعواهاي ما هر روز بيشتر و بيشتر مي شد و با پا درمياني‬ ‫خانواده ها به طور موقت با يکديگر آشتي مي کرديم ولي طولي نمي‬ ‫کشيد که باز دعواهاي ما از سرگرفته مي شد‪ .‬تماس هاي مشکوک‬ ‫تلفني که با او برقرار مي شد آزارم مي داد و وقتي مخاطب تماس ها را‬ ‫از او جويا مي شدم مسخره‌ام مي کرد و لقب هاي کم جنبه و هزاران‬ ‫وصله ديگر به من مي زد‪ .‬اين حرف هاي او خيلي زود کينه و نفرت را‬ ‫درقلبم شعلهورساخت‪.‬ديگرواسطهشدناقوامهمبرايمنتاثيري‬ ‫نداشت‪ .‬آن قدر در مورد انتخاب همسر آينده ام حساس بودم که اين‬ ‫حساسيت کار دستم داد‪ .‬هر لحظه از زندگي مشترکمان مي گذشت‬ ‫پشيمانيوحسرتازدواجباايندختربرايمبيشترميشدوحاضرنبودم‬ ‫لحظه اي در کنار او باشم‪.‬در افکار خودم احساس مي کردم او تمام‬ ‫احساساتمرابهسخرهگرفتهاست‪.‬اوهميشهگوشيتلفنهمراهش‬ ‫رادردستشميگرفتوپيامکبازيميکرد‪.‬ديگرکاسهصبرملبريز‬ ‫شد و دادخواست جدايي تنظيم کردم‪.‬با اين عملم تهديدهاي خانواده‬ ‫همسرمدرمحلکاروخانهبرايمآغازشدتاجاييکهبرادرزنمدرمحل‬ ‫کار با من درگير شد و اين مسئله باعث شد که ديگر نتوانم سرم را در‬ ‫مقابل همکارانم بلند کنم‪ .‬من هر چه کوتاه مي آمدم‪ ،‬بي فايده بود از‬ ‫اينروديگرتحملهيچکسرانداشتم‪.‬اختالفسنيمنوهمسرمو‬ ‫اين که حرف هاي همديگر را درک نمي کرديم موجب از هم پاشيده‬ ‫شدنزندگيمشترکمانشد‪.‬حالباورنميکنمزندگيامرابراياين‬ ‫که دل مادرم را نشکنم به بازيگرفتم‪،‬بددليتنها عاملتاخير افتادن‬ ‫ازدواجمنبودورفتارهمسرمهماينعارضهرادروجودمتقويتکرد‪.‬‬ ‫اشتباهدوطرفبهقيمتتباهشدنزندگيمانتمامشد‪.‬حالدوستدارم‬ ‫افراديکهاينسرنوشتتلخرا ميخوانندآنراهمچوندرسعبرتي‬ ‫برايخودبهيادگارداشتهباشند‪.‬‬

‫خبر‬

‫بهره مندي‪ 820‬هزارخانوارازخدمات‬ ‫صندوق بيمه روستايي‬

‫مديرعامل صندوق بيمه روستاييان وعشاير گفت‪ :‬بيش از‪820‬‬ ‫هزارخانوارروستاييکشورازخدماتصندوقبيمهاجتماعيروستاييان‬ ‫وعشايري بهره‌مند هستند‪ .‬سيد مجيد موسويان درهمايش مديران‬ ‫ستاديواستانيوزارترفاهوتاميناجتماعيافزود‪:‬صندوقبيمهاجتماعي‬ ‫روستاييانوعشايريکيازموفقتريننهادهايبيمهاياستکهباوجود‬ ‫اختياريبودنتوانسته‪23‬درصدازجامعههدفخودراتحتپوششقرار‬ ‫بدهد‪،‬بهاينمعنيکهازهرپنجخانوارروستايييکخانواربيمهشدهاست‪.‬‬ ‫وياضافهکرد‪:‬براساسسرشماريسال‪،85‬جمعيتروستايياندرکشور‬ ‫‪20‬ميليونو‪500‬هزارنفراستکهاينتعداددرقالبپنجميليونو‪67‬هزار‬ ‫و‪815‬خانوارتعريفميشوند‪.‬موسويانادامهداد‪:‬ازاينتعدادسهميليونو‬ ‫‪147‬هزارو‪106‬خانواربهعنوانجمعيتهدفمشمولاينصندوقبيمه‬ ‫ميشوندکهتاکنون‪710‬هزارخانوار(‪23‬درصد)بيمهشدهاندوايندرصد‬ ‫درنظامبيمهاختياريرقمقابلقبولياست‪.‬‬

‫روسيه داشتن تمساح‪ ،‬ببروپنگوئن را‬ ‫به عنوان حيوان خانگي ممنوع مي‌كند‬

‫رسانه‌هايدولتيروسيهاعالمكردكهبهزوديهيچكسنمي‌تواند‬ ‫تمساح‪،‬ببروپنگوئنرابهعنوانحيوانخانگينزدخودنگهدارد‪«.‬ايوگني‬ ‫تگولوكف»رئيسكميتهمنابعطبيعيروسيهدرمصاحبه‌ايبارسانه‌هاي‬ ‫دولتياينكشور‪،‬عنوانكرد‪:‬اگرپارلماناينكشوراليحهمنعنگهداري‬ ‫حيواناتي همچون تمساح‪ ،‬ببروپنگوئن را نزد افراد به تصويب برساند‪،‬‬ ‫ديگرهيچ كس اجازه نگهداري از آن‌ها را در خانه خود به عنوان حيوان‬ ‫خانگينخواهدداشت‪.‬اينحيواناتدرفهرستحيواناتدرمعرضانقراض‬ ‫قراردارند‪.‬همچنينحيواناتديگريهمچونميمون‌هاومارهاهمدراين‬ ‫فهرستهستند‪.‬براساسگزارشرسانه‌هايدولتياينكشور‪،‬يكيديگراز‬ ‫عوامليكهاحتمالتصويباينقانونراحتميمي‌كند‪،‬انتقالبيماري‌هاي‬ ‫واگيروخطرناكازطريقحيواناتبهانسان‌هاست‪.‬‬

‫براساس آمارجديد‬

‫بيش از ‪ 8‬ميليون آمريكايي به‬ ‫خودكشي فكر كرده‌اند‬

‫آمار جديد نشان مي‌دهد‌‌‪ 8/4‬ميليون آمريكايي سال‌‌‪ 2009‬به‬ ‫خودكشيفكركرده‌اندو‌‌‪ 2/2‬ميليونتنطرح‌هاييرابرايخودكشي‬ ‫طراحي و يك ميليون تن براي خودكشي تالش كرده‌اند‪.‬به گزارش‬ ‫پايگاهاينترنتيفلسطيناليوم‪،‬مسئوالنپزشكيپليسفدرالآمريكا‬ ‫اعالمكردهاندحدود‌‌‪20‬درصدازافرادبالغآمريكايييعني‌‌‪45/1‬ميليون‬ ‫تنازآشفتگي‌هايذهنيدرسالگذشتهرنجبردهوبهمصرفالكليا‬ ‫مواد مخدر روي آوردهوبرخيازآنانبهيكيازايندومعتادشده‌اند‪.‬‬


‫خبر‬

‫آمستردام‪ ،‬تجارت گردشگري‬ ‫مواد مخدر را ممنوع مي‌کند‬

‫به دنبال افزايش استعمال مواد مخدر گردشگران در کافه‌هاي‬ ‫شهرآمستردام‪،‬دولتهلندفروشآنهادرچنيناماکنيراممنوعکرد‪.‬‬ ‫درصورت تداوم طرح ممنوعيت فروش مواد مخدر در کافه‌هاي‬ ‫آمستردام‪ ،‬گردشگران اين شهر ديگر قادر به تهيه و استعمال مواد‬ ‫مخدردراينشهرنخواهندبود‪.‬گزارش‌هاحاکيازآناست‌‪،‬ميليون‌ها‬ ‫گردشگرخارجيکهساالنهبهپايتختهلندمسافرتمي‌کنند‪،‬خريد‬ ‫مواد مخدر ارزانقيمت در فهرست اصلي خريد آنها قرار دارد‪ .‬موادي‬ ‫که خريد و استعمال آن اکنون‪ ،‬مطابق با قوانين هلند است‪.‬اما وزير‬ ‫دادگستري هلند‪ ،‬با تصديق طرح‌هاي پيشنهادي از سوي دولت‬ ‫که مانع از ورود گردشگران به کافه‌هاي شهر آمستردام شده است‬ ‫مي‌افزايد‪ :‬بي شک ما از ورود گردشگر به کشور استقبال مي‌کنيم‬ ‫اما اين ورود نبايد تنها معطوف به کافه‌هاي شهر آمستردام باشد‪.‬وي‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬درصورتي که اين طرح نيمه کاره رها شود در آينده‬ ‫نزديک بايد شاهد خارج از دسترس قرار گرفتن کافه‌هاي شهر براي‬ ‫ديگرگردشگرانباشيم‪.‬‬

‫شهرونيز‬ ‫در حال فرو رفتن‬ ‫در آب‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫در حالي که بارش سنگين برف در مناطق کوهستاني شمال ايتاليا‪،‬‬ ‫مشکالت زيادي را براي مردم اين منطقه به وجود آورده است‪ ،‬بارش شديد‬ ‫باران در چند روز گذشته در سراسر اين کشور ‪ ،‬موجب وقوع سيل و طغيان‬ ‫رودخانه ها در بسياري از اين مناطق شده و شهر ونيز را در آب فرو برده‬ ‫است‪.‬به گزارش واحد مرکزي خبر؛ در ونيز واقع در شمال ايتاليا ‪ ،‬سطح آب‬ ‫دريا به بيش از ‪ 124‬سانتيمتر افزايش يافته و اهالي اين شهر و گردشگران‬ ‫خارجي فقط با پوشيدن چکمه هاي الستيکي بسيار بلند قادر به رفت و آمد‬

‫در شهر هستند‪ .‬اين در حالي است که در بسياري از نواحي مرکزي ايتاليا‬ ‫جاري شدن سيل خسارت هاي زيادي بر جاي گذاشته است‪.‬يک سالمند‬ ‫ايتاليايي که سيل همه اموال او را از بين برد ‪ ،‬گفت سيل زحمات يک عمر‬ ‫کار من را يک شبه نابود کرد‪.‬همچنين ادامه بارش باران هاي سيل آسا در‬ ‫رم در چند روز اخير سبب باال آمدن سطح آب رودخانه توره در اين شهر‬ ‫شده است‪.‬به گفته کارشناسان هواشناسي‪ ،‬بارش باران تا ‪ 48‬ساعت آينده‬ ‫در سراسر ايتاليا ادامه خواهد داشت‪.‬‬

‫گردشگري ‪5‬‬

‫دو شنبه‪8‬آذر ‪1389‬‬

‫‪22‬ذي‌الحجه‪ 29-1431‬نوامبر‪-2010‬شماره‪86‬‬

‫جالب ترين استخر جهان‬

‫روند صعودي گردشگري ترکيه‬ ‫ادامه دارد‬

‫پيش بيني مي‌شود درآمد گردشگري ترکيه تا پايان سال جديد‬ ‫به ‪ 22/50‬ميليارد دالر رسيده و در سال آينده نيز ‪ 23/8‬ميليارد دالر‬ ‫شود‪.‬به گزارش ميراث آريا(‪ )Chtn‬و براساس داده‌هاي اطالعاتي‬ ‫سازمان گردشگري ترکيه‪ ،‬اين کشور در سال آتي سه درصد از کل‬ ‫درآمد گردشگري جهان را به خود اختصاص خواهد داد‪.‬سازمان‬ ‫جهاني گردشگر اعالم کرد‪ ،‬سه ميليون و ‪ 600‬هزار نفر در ‪32‬‬ ‫تخصصگوناگونصنعتگردشگريدرترکيهدرسال‪2009‬فعاليت‬ ‫مي‌کردند‪ .‬شمار گردشگران ورودي به اين کشور در اين سال ‪27‬‬ ‫ميليون نفر و درآمد حاصل از اين بخش نيز‪21‬ميليارد و‪ 200‬ميليون‬ ‫دالربودهاست‪.‬اينروندافزايشيکهبهصورتمداومبرخالفبحران‬ ‫مالياخيروطيدوسالگذشتهادامهداشته‌‪،‬کارشناسانگردشگري‬ ‫جهانرابهثبترکورديجديددرسالجديداميدوارکردهاست‪.‬‬

‫طرح‌هاي ويژه تايوان براي جذب‬ ‫گردشگر‬

‫تايوانبهمنظورجذبششميليونگردشگرتاپايانسال‪،2011‬‬ ‫برنامه‌هايتفريحيمختلفبامناسبت‌هايگوناگونبرگزارمي‌کند‪.‬‬ ‫بخش گردشگري وزارت حمل و نقل و ارتباطالت تايوان درصدد‬ ‫استبهمنظوريکصدمينسالگرداستقاللاينکشوردرسال‪،2011‬‬ ‫برنامه‌هاوطرحهايگوناگونيرابهمنظورتوسعهصنعتگردشگري‬ ‫خود به اجرا در آورد‪.‬اين فعاليت‌ها که به منظور جذب شش ميليون‬ ‫گردشگر تا پايان سال آينده برنامه ريزي شده اند‪ ،‬اميد زيادي را براي‬ ‫کسبدرآمدي‪ 8/8‬ميليارددالريبراياينکشوربهوجودآوردهاند‪.‬‬ ‫معاون سازمان گردشگري تايوان اعالم کرد‌‪ :‬اين کشور برنامه‌هاي‬ ‫گوناگوني را براي هر سال طراحي کرده است از اين رو به مناسبت‬ ‫يکصدمين سالگرد شکل گيري اين کشور در سال آتي برنامه‌هاي‬ ‫مختلفي همچون جشنواره فانوس‪ ،‬مسابقات جهاني اتومبيل راني‪،‬‬ ‫جشنواره غذاي تايواني و جشنوراه بهاره را در نظر گرفته ايم‪.‬عالوه‬ ‫بر آن آتش بازي سال نو در برج ‪ 101‬طبقه شهر تايپه و جشنواره‬ ‫بين المللي گل و گياه تايپه که از ششم نوامبر آغاز شده و تا‪ 25‬آوريل‬ ‫‪2011‬ادامهخواهدداشت‪،‬ازديگربرنامه‌هايياستکهبهدنبالطرح‬ ‫جذبگردشگربهاجرادرآمدهيابرگزارخواهندشد‪.‬‬

‫نمايشگاه‌هاي گردشگري‬ ‫و هتلداري يونان به اتمام رسيد‬

‫تو‌ششمين‌نمايشگاه‌بي ‌نالمللي‌گردشگري(‪)philoxenia‬و‬ ‫بيس ‌‬ ‫اولين نمايشگاه بين المللي تجهيزات هتلداري يونان پس از چهار‬ ‫روزفعاليتکارخودراپاياندادند‪.‬درنمايشگاهبينالملليگردشگري‬ ‫امسال يونان که به صورت مشترک با همکاري وزارت فرهنگ و‬ ‫گردشگريوسازمانمليگردشگرييونانبرگزارشد‪ 320‬شرکت‬ ‫کننده از ‪ 13‬کشور جهان حضور داشتند‪.‬همچنين پنجمين دوره‬ ‫جشنواره جوايز گردشگري فيلوکسنيا‌‪ ،‬که به معرفي بهترين مقصد‬ ‫گردشگري از نگاه مسافران يوناني مي‌پردازد با استقبالي گسترده‌تر‬ ‫از دوره‌هاي پيش برگزار شد‪.‬در اين جشنواره‪ ،‬بهترين مقصدهاي‬ ‫گردشگري ساحلي و کوهستاني‪ ،‬بهترين شهر توريست‪ ،‬بهترين‬ ‫تفرجگاه اسکي و بهترين مقصد گردشگري خارجي معرفي شدند‪.‬‬ ‫گفتنياستکشورهايشرکتکنندهدراينرويدادهارامصر‪،‬آلباني‪،‬‬ ‫برزيل‪،‬بلغارستان‪،‬غنا‪،‬هند‪،‬قبرس‪‌،‬روسيه‪،‬صربستان‪،‬سوريه‪،‬ترکيه‬ ‫‪،‬تونسويونانتشکيلدادند‪.‬‬

‫کلمبيا در صدد جذب چهار ميليون‬ ‫گردشگر تا سال‪2014‬‬

‫و زارت تجارت‪ ،‬صنعت و گردشگري کلمبيا در نظر دارد تا سال‬ ‫‪ 2014‬شمار گردشگران ورودي به اين کشور را به چهار ميليون نفر‬ ‫برساند‌‪.‬درپينشستمقاماتگردشگريکلمبيادرشهرساحليکالي‬ ‫اين کشور‪ ،‬دولت کلمبيا تصميم به توسعه زيرساخت‌هاي بخش‬ ‫گردشگري جهت افزايش شمار بازديد کنندگان ورودي اين کشور‬ ‫تايکونيمبرابرميزانکنونيتاچهارسالآيندهگرفت‪.‬‬ ‫در اين اجالس بودجه‌اي ‪ 400‬ميليون دالري براي بهبود‬ ‫زيرساخت‌هاي عمومي کلمبيا در نظر گرفته شد که ‪ 64‬ميليون‬ ‫دالر آن براي توسعه زيربناي بخش گردشگري تا چهار سال آينده‬ ‫تخصيص داده شده است که صرف احداث جاده‪ ،‬مراکز برگزاري‬ ‫همايش‪،‬خيابانسازيوتوسعهاسکله‌هاوتجهيزبنادرخواهدشد‪.‬در‬ ‫حال حاضر از مجموع ‪ 133‬کشور عضو در اجالس جهاني اقتصاد‪،‬‬ ‫کلمبيادرردهصدوسومقراردارد‪.‬مقاماتاينکشوراميدوارندباانجام‬ ‫برنامه‌هاي خود تا چهار سال آينده‪ ،‬رتبه کلمبيا را از جايگاه کنوني به‬ ‫ردهپنجاهمارتقادهند‪.‬‬

‫مجتمع پارک شني آسماني ‪Sands‬‬ ‫‪ SkyPark‬به مساحت ‪ 12‬هزار و‬ ‫چهارصد مترمربع داراي ‪ 250‬نوع‬ ‫مختلف درخت و ‪ 650‬نوع گياه که يکي‬ ‫از گرانترين تفريحگاه هاي جهان را‬ ‫در خود جاي داده است ‪ 24 ،‬ژوئن در‬ ‫سنگاپور گشايش يافت‪ .‬اين پارک براي‬ ‫پذيرش ‪ 4‬هزار نفر گنجايش داشته و در‬

‫ارتفاع ‪ 200‬متري بر بام سه برج ‪ 55‬طبقه‬ ‫هتل آسمان خراش ‪Marina Bay‬‬ ‫‪ Sands‬قرار گرفته و اين سه برج را به هم‬ ‫متصل مي کند ضمن اينکه ترسناک ترين‬ ‫استخر جهان نيز در آن قرار دارد که در‬ ‫باالي طبقه ‪ 55‬است و نماي شهر به‬ ‫زيباترين حالت در حال شنا قابل مشاهده‬ ‫است‪.‬مساحت اين پارک برابر با مساحت‬

‫سه زمين فوتبال است و استخري به‬ ‫طول ‪ 152‬متر را در خود جاي داده که‬ ‫بزرگترين و ترسناک ترين استخر روباز‬ ‫جهان در چنين ارتفاعي است‪ .‬طول اين‬ ‫استخر ‪ 152‬متر است و همان طور که در‬ ‫تصاوير مي بينيد داراي لبه نيست و اگر‬ ‫شما به کناره ها برويد به جاي اينکه به‬ ‫پايين سقوط کنيد به درون يک حوضچه‬

‫مي افتيد که دور تا دور اين استخر را فرا‬ ‫گرفته و نقش ديگر آن پمپ کردن آبي‬ ‫است که از کناره هاي استخر به پايين‬ ‫مي ريزد و برگرداندن دوباره آن به داخل‬ ‫استخر است‪ .‬اين پارک توسط ‪Moshe‬‬ ‫‪ Sadie‬طراحي شده‪ .‬هزينه ساخت اين‬ ‫مجتمع به مبلغ ‪ 8‬ميليارد دالر توسط‬ ‫سرمايه گذاران تامين شده است ‪.‬‬

‫پليس نيوزلند اعالم كرد‬

‫‏‪ 29‬كارگر گرفتار در معدن بر اثر انفجار دوم جان باختند‬ ‫پليس نيوزلند اعالم كرد‪ 29 :‬معدنچي گرفتار شده در يك‬ ‫معدن زغال سنگ در اين كشور پس از وقوع انفجار دوم در روز‬ ‫چهارشنبه جان باخته و هيچ كس ديگر زنده نمانده است‏‪.‬‬ ‫اززمانوقوعنخستينانفجاردرجمعهگذشتهتاكنونوجود‬ ‫گازهاي انفجاري و سمي مانع ورود امدادگران به معدن شده‬ ‫بود‪.‬امابهگفتهپليساگرهمكسيزندهماندهبودهدرانفجاردوم‬ ‫جان خود را از دست داده است‪.‬‏مدير عمليات امداد در اين باره به‬

‫خبرنگاران گفت‪ :‬متاسفانه بايد به اطالع مردم نيوزلند برسانم‬ ‫كه ساعت ‪ 2:37‬بعد از ظهر چهارشنبه انفجار عظيم ديگري‬ ‫در زير زمين رخ داده كه ديگر احتمال نمي رود كسي زنده‬ ‫مانده باشد‪ .‬انفجار دوم هم به مانند انفجار اول بسيار قدرتمند‬ ‫بوده است‪.‬‏به نوشته آسوشيتدپرس انفجار دوم پس از اولين‬ ‫پيشرفت‌ها در عمليات نجات پس از چند روز حاصل شده بود‪.‬‬ ‫زماني كه تيم حفاري موفق به حفر تونلي باريك به قسمتي كه‬

‫تهران غرق در غبار آلودگي‬

‫‪ 29‬كارگر در آنجا گرفتار شده بودند شده و دو ربات هم به داخل‬ ‫تونل فرستاده شده بودند تا نخستين تصاوير از داخل معدن را به‬ ‫مقامها مخابره كنند‪.‬‏هنوز به درستي مشخص نيست كه علت‬ ‫انفجار دوم چه بوده‪ .‬معدن نيوزلند سابقه ايمني خوبي دارند و‬ ‫در ‪ 114‬سال گذشته تنها ‪ 181‬جان باخته را داشته اند‪ .‬بدترين‬ ‫حادثه معدن اين كشور مربوط به سال ‪ 1986‬بوده كه در آن ‪65‬‬ ‫نفر در اثر انفجار گاز جان باختند‏‪.‬‬

‫گزارش‬

‫نگاهي به روند گردشگري در آسيا‬

‫سيدمحمدبرازنده‪:‬بهگفتهبعضيازصاحبنظرانمسائلاقتصادي‪،‬با‬ ‫وجودبحران‌هاييکهدرسطحاقتصادجهانيبخصوصاياالتمتحدهآمريکا‬ ‫رخدادهاست‪،‬آسياهمچنانبهروندروبهرشدخوددرصنعتگردشگريادامه‬ ‫مي‌دهد‪.‬طبقآخرينآمارسازمانجهانيگردشگري‪،‬رشدگردشگريآسيابا‬ ‫اندکي کاهش نسبت به سال‌هاي گذشته در حال افزايش است‪".‬دان بيرچ"‬ ‫رئيسشرکتمسافرتيآسيا‪-‬اقيانوسيهآباکس(‪)abacs‬گفت‪:‬بهنظرمي‌رسد‬ ‫علي‌رغم فشارهاي اقتصادي که در سطح جهان وجود دارد‪ ،‬مردم ترجيح‬ ‫مي‌دهندبخشيازدرآمدخودراصرفمسافرتکنند‪.‬اينشرکترشدپنجالي‬ ‫ششدرصديمسافرانرادرسال‪2011‬برايمنطقهآسيا–اقيانوسيهپيش‌بيني‬ ‫مي‌کند‪.‬ويافزود‪:‬روندمداومنشانه‌ايمثبتدرثباتوتکاملصنايعگردشگري‬ ‫و مسافرتي منطقه است‪ ،‬اما شکي نيست که در سال‌هاي آتي با يک تزلزل‬ ‫ملموسروبه‌روخواهيمشد‪،‬اگرچهمي‌توانفرصت‌هاييرانيزدراينبي‌ثباتيبه‬ ‫دستآورد‪.‬امارشدسريعاينصنعتدرگذشتهبازارهايخرده‌فروشيمتعددي‬ ‫را در صنعت گردشگري به‌وجود آورده است‪ .‬از اين رو آژانس‌هاي مسافرتي‬ ‫نيازمندتالشبيشتريجهتسازماندهيدرآمدهايگذشتهخودهستندتارشد‬ ‫تجاريخودراطيماه‌هايآيندهتداومبخشند‪.‬اينبدانمعناستکهحرکتبه‬ ‫سمت متنوع‌سازي توليدات و خط‌مشي‌هاي تجاري باعث اختالل موقتي در‬ ‫اين بخش خواهد شد‪ .‬سال‪ 2011‬را مي‌توان‪ ،‬دوره نگرش به خط مشي‌هاي‬ ‫جديددانست‪.‬‬ ‫افزايشتعدادمسافران‪:‬‬ ‫ازششسالگذشتهتابهامروز‪،‬رشدتعدادمسافرانروبهافزايشاستکهبه‬ ‫تبرونمرزياينمنطقهبه‌وجودآمدهاست‪.‬خطوطهواييمدرن‬ ‫علتمسافر ‌‬ ‫ياقديميدرحالبهبود‪،‬پروژه‌هاييهمچونايجادراه‌هايجديد‪،‬همکاري‌هاي‬ ‫جديدتر و باالتر بردن پروازهاي خود عوامل مهم افزايش مسافران هستند‪.‬از‬ ‫اين رو‪ ،‬منطقه آسيا‪ -‬اقيانوسيه با گسترش چشمگير سياست خود از نظر‬ ‫خدماتپروازيوکاهشهزينه‌هايحمل‌ونقل(‪)LCC‬روبه‌روست‪.‬گزارش‬ ‫يکهفته‌ايدرزمينهمسافرت‌هايهواييآسيا‪-‬اقيانوسيهنشانمي‌دهد‪،‬خطوط‬ ‫هواييچين‪،‬نيوزيلندوويتنامناوگانهواييخودراگسترشدادهوقزاقستانماکائو‬ ‫و ژاپن مسيرهاي جديد هوايي را اعالم کرده‌اند‪.‬به‌عنوان مثال کشور هند سال‬ ‫گذشته به علت کاهش هزينه‌هاي حمل و نقل خود شاهد مسافرت بيش از‬ ‫هشت ميليون مسافر در بخش هوايي خود بود که يک رشد ‪ 75‬درصدي را تا‬ ‫سپتامبر‪2009‬بهارمغانآورد‪.‬امااينروندافزايشتنهامختصبههندنمي‌شود‪.‬‬ ‫شرکت‌هاياستراليايينيزبرايعقبنماندندرکورسرقابتازهواپيماهاي‬ ‫جت جهت کاهش هزينه‌هاي حمل و نقل خود استفاده کردند‪ .‬بعد از آن ديگر‬ ‫شرکت‌ها نيز به جنب‌وجوشي براي شرکت در اين زمينه و کاهش هزينه‌هاي‬ ‫خودافتادند‪.‬برطبقآمارهايبهدستآمدهتعدادمسافرانخطوطهواييدربيش‬ ‫از‪ 390‬هزار پرواز در ماه سپتامبر سال گذشته به‪ 58‬ميليون نفر رسيده که رشد‬ ‫‪ 24‬درصدينسبتبهسالگذشتهرانشانمي‌دهد‪.‬اگرچهبهنظرمي‌رسدبراي‬ ‫رسيدنبهبازارهايسطحباال‪،‬کاهشهزينه‌هايحمل‌ونقلباارائهخدماتکامل‬ ‫همراهاست‪.‬تحقيقاتنشانازتالشبسيارخطوطهواييخاورميانهبرايتبديل‬ ‫شدن به منطقه مرکزي بازارهاي بين‌المللي و پوشش آنها را دارد‪ 10.‬فرودگاه‬ ‫بزرگاينمنطقههزينه‌ايبالغبر‪ 32‬ميليارددالرراصرفتأسيسفرودگاهي‬ ‫بين‌المللي مي‌کنند که در سال‪ 2012‬راه‌اندازي خواهد شد‪ .‬اين بدان معنا ست‬ ‫کهمنطقهخاورميانهمي‌تواندساالنهنزديکبه‪400‬ميليونمسافرراجابه‌جاکند‪.‬‬ ‫بيشتراينرشدرامي‌توانبهرشدخطوطهواييمنطقهنسبتداد‪.‬خطوطهوايي‬ ‫خاورميانهساالنه‪10‬درصدرشدمي‌کنندکهتقريب ًادوبرابرخطوطهواييدرسطح‬ ‫جهان است‪.‬در رأس سرمايه‌گذاري‌هاي زيرساختي‪ ،‬دبي‪ ،‬تالش بيشتري بر‬ ‫روي بخش گردشگري دارد‪ .‬مخصوص ًا در اروپا و آمريکاي شمالي قصد دارد تا‬ ‫پايانسال‪2010‬ميزانگردشگرانخودرابه‪15‬ميليوننفربرسانند‪.‬بيرچمعتقد‬ ‫است‪:‬خاورميانهباافزايشناوگانهواييخودوروندروبهرشدصنعتگردشگري‬ ‫قصدرقابتباکشورهايآسيايجنوب‌شرقيرادارد‪.‬‬


‫خبر‬

‫اينفوماين بازار کاال را بررسي کرد؛‏‬

‫کاهش قيمت کاال در بازارهاي جهاني‬

‫روند قيمت اکثر کاالهاي پايه در هفته گذشته کاهشي بود‪.‬‏‬ ‫روند قيمت کاالهاي روي‪ ،‬آلومينيوم و نفت خام طي ‪9‬هفته‬ ‫گذشته کاهشي و روند قيمت طال افزايشي بود‪.‬‏‬ ‫قيمت آلومينيوم که با رنگ قرمز نشان داده شده‪ ،‬از ‪1/065‬‬ ‫دالر براي هر پوند به ‪ 1/025‬دالر کاهش يافته است‪ .‬به همين‬ ‫ترتيب قيمت روي که با رنگ سبز معلوم شده است‪ ،‬از ‪1/04‬‬ ‫دالر براي هر پوند پس از طي روند کاهشي به ‪ 0/96‬دالر رسيده‬ ‫است‪.‬‏‬

‫فدراسيون بورس هاي جهاني خبر داد‪:‬‏‬

‫برج مراقبت اروپا‪،‬‬ ‫حامي بازارهاي مالي‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫پارلمان اروپا به کارگروه جديد ناظرين بازارهاي مالي اروپا‬ ‫جواب مثبت داد‪.‬‏‬ ‫به گزارش بازار سرمايه پارلمان اروپا با رأي اکثريت‪ ،‬با فعاليت‬ ‫کارگروه جديد که شامل ناظرين بازارهاي مالي هستند موافقت‬ ‫کرد‪.‬‏‬ ‫بر اساس اين گزارش‪ ،‬فعاليت اين گروه از ژانويه سال ‪ 2011‬آغاز‬ ‫خواهد شد و شامل يک بخش مديريت ريسک و سه نهاد نظارتي بر‬

‫خدمات مالي اروپايي است که وظيفه نظارت بر بانک هاي اروپايي‬ ‫واقع در لندن‪ ،‬شرکت هاي بيمه و بازنشستگي واقع در فرانکفورت و‬ ‫نظارت بر بازارهاي اوراق بهادار پاريس را بر عهده دارند‪.‬‏‬ ‫اين کارگروه در واقع مانند برج مراقبتي اروپا عمل مي کند و‬ ‫با رفع نيازهاي بازار سرمايه و شناسايي ريسک در بازارهاي مالي‬ ‫اروپا به حل بحران هاي مالي و پيشگيري از اين بحران ها کمک‬ ‫مي کند‪.‬‏‬

‫بورس ‪4‬‬

‫دو شنبه‪8‬آذر ‪1389‬‬

‫‪22‬ذي‌الحجه‪ 29-1431‬نوامبر‪-2010‬شماره‪86‬‬

‫اسوشيتد پرس خبر داد‪:‬‏‬

‫شاهزاده عربي‪ ،‬جنرال موتورز را خريد!‏‬

‫قيمت نفت خام برنت که با رنگ آبي کشيده شده است نيز پس‬ ‫از طي يک روند افزايشي و کاهشي‪ ،‬از ‪ 84/6‬دالر براي هر بشکه‬ ‫به ‪ 83/8‬دالر کاهش يافته است‪ .‬از سوي ديگر‪ ،‬قيمت طال که با‬ ‫رنگ قهوه‌اي مشخص است با ‪ 20‬دالر افزايش براي هر اونس‬ ‫از ‪ 1338‬دالر به ‪ 1358‬دالر رسيده است‪.‬‏‬

‫در بزرگترين اجتماع بانكداران اسالمي مطرح‬ ‫شد‏‪:‬‬

‫بانكداري اسالمي گوي سبقت را‬ ‫از بانك‌هاي سنتي ربوده است‬

‫نمايندگان بزرگ ترين اجتماع بانكداران اسالمي در‬ ‫جهان اعالم كردند‪ :‬بازارهاي ماليه اسالمي در سراسر جهان‬ ‫با عملكرد خوبي روبرو بوده است و بانكداري اسالمي پس از‬ ‫سبقت از بانك‌هاي سنتي‪ ،‬روز به روز فاصله خود را با اين بانك‌ها‬ ‫‏بيشتر مي‌كند‪.‬‏به گزارش باشگاه خبري فارس "توانا"‪ ،‬به نقل از‬ ‫"ترد عربيا "‪ ،‬كنفرانس جهاني بانكداري اسالمي كه ساالنه‬ ‫در بحرين برگزار مي‌شود‪ ،‬بيش از يك ميليون و ‪ 200‬هزار‬ ‫نفر از صاحبان صنايع كشورها را جذب كرده است‪.‬نمايندگان‬ ‫شركت‌كننده در اين كنفرانس خبرهاي خوبي از آخرين‬ ‫گزارش رقابت‌آميز بانكداري اسالمي دريافت كردند‪.‬بر‬ ‫اساس اين گزارش‪ ،‬صنعت ماليه اسالمي در سال ‪ 2010‬كه‬ ‫سال سودآوري نبود‪ ،‬رشد بسيار زيادي داشته است‪.‬‏‬

‫شاهزاده عربي‪ ،‬يک درصد از سهام‬ ‫شرکت جنرال موتورز را خريداري کرد‪.‬‏‬ ‫الوالد بن طالل‪ ،‬شاهزاده عربي و‬ ‫صاحب شرکت هلدينگ کينگدام ‪500‬‬ ‫ميليون از سهام شرکت جنرال موتورز را‬ ‫در عرضه اوليه خريداري کرد‪.‬‏بر اساس‬ ‫اين گزارش‪ ،‬اين ميليونر عرب‪ ،‬علت‬ ‫خريد سهام شرکت يادشده را قيمت پايين‬

‫آن و رشد توليدات آتي اين شرکت در شود‪.‬‏شايان ذکر است‪ ،‬شرکت هلدينگ‬ ‫کشورهاي برزيل و چين عنوان کرد‪.‬‏اين کينگدام واقع در عربستان صعودي است‬ ‫در حالي است که‪ ،‬وزارت خزانه داري و بزگترين شرکت سرمايه گذاري در اين‬ ‫آمريکا که مالک اصلي شرکت جنرال کشور به شمار مي رود‪.‬‏گفتني است‪ ،‬تنها‬ ‫موتورز محسوب مي شود در عرضه ‪ 6‬درصد از سهام اين شرکت در بورس‬ ‫عمومي هر سهم را به قيمت ‪ 33‬دالر به عربستان عرضه شده است و ‪ 94‬درصد آن‬ ‫فروش رساندند در حالي که قرار بود سهام خصوصي بوده و متعلق به مالک آن الوالد‬ ‫جي ام با قيمت ‪ 26‬تا ‪ 29‬دالر به بازار عرضه بن طالل بن عبدالغزيز است‪.‬‏اين شرکت‬

‫يک شرکت سرمايه گذاري چند منظوره‬ ‫است که در زمينه امالک و مستغالت‪،‬‬ ‫مخابرات‪ ،‬بانک‪ ،‬راديو تلويزيون و‬ ‫رسانه‪ ،‬سرگرمي‪ ،‬سالمت‪،‬الکترونيک و‬ ‫کامپيوتر‪ ،‬کشاورزي‪ ،‬رستوران‪ ،‬طراحي‬ ‫لباس‪ ،‬سوپرمارکت‪ ،‬توريسم‪،‬خدمات‬ ‫مسافرتي و رفاهي و خودرو سازي مشغول‬ ‫به سرمايه گذاري است ‪.‬‏‬

‫گزارش‬

‫نيويورك‌تايمزنسبتبهعواقبطرح‬ ‫ضدايرانيسناتورآمريكاييهشدارداد‬

‫نيويورك تايمز با اشاره به طرح يك سناتور آمريكا‬ ‫براي ممنوعيت ورود مقامات شركت‌هاي خارجي همكار با‬ ‫ايران به آمريكا هشدار داد اين طرح موجب افزايش خشم‬ ‫و نارضايتي بين‌المللي از آمريكا خواهد شد‪.‬‏‬ ‫‏يك سناتور آمريكايي در راستاي سياست هاي‬ ‫ضد ايراني آمريكا طرحي را تهيه كرده كه بر اساس آن‬ ‫از ورود مديران و سهامداران شركت هايي كه با ايران‬ ‫همكاري تجاري و اقتصادي دارند به داخل آمريكا‬ ‫جلوگيري خواهد شد ‪.‬‏‬ ‫اسكات براون سناتور جمهوري خواه ايالت ماساچوست‬ ‫تاكيد كرد با اجراي اين قانون دولت آمريكا ويزاي سفر‬ ‫‏به اين كشور را به مقامهاي شركتهايي كه تحريم هاي‬ ‫بين المللي بر ضد ايران را نقض مي كنند اعطا نخواهد كرد‬ ‫و اين افراد حق سفر به آمريكا را نخواهند داشت ‪.‬‏‬ ‫‏در عين حال نيويورك تايمز هشدار داد اين قانون‬ ‫مي تواند موجب افزايش خشم و نارضايتي بين المللي از‬ ‫آمريكا شود ‪ .‬شبيه اين قانون در سال ‪ 1966‬بر ضد كوبا‬ ‫اعمال شد ‪ .‬آمريكا در سال ‪ 1966‬با تصويب چنين قانوني‬ ‫مقام هاي شركتهاي نفتي مكزيك و كانادا را از ورود به اين‬ ‫كشور منع كرد ‪ .‬اين قانون موسوم به قانون هلمز برتون بود‬ ‫كه مقامات رسمي كانادا و مكزيك رسما به آن اعتراض‬ ‫كردند و اتحاديه اروپا نيز در برابر آن به سازمان تجارت‬ ‫جهاني مراجعه كرد‪.‬‏‬ ‫قانون مورد نظر براون شامل كليه مديران و سهامداران‬ ‫شركتهايي خواهد شد كه بيش از ‪ 20‬ميليون دالر در صنعت‬ ‫نفت و گاز ايران سرمايه گذاري كنند ‪ .‬اين طرح به وزارت‬ ‫خارجه آمريكا اين اجازه را مي دهد تا با ارسال نامه هاي‬ ‫تهديد آميز به مقامهاي ارشد شركتهاي طرف قرارداد با‬ ‫ايران نسبت به ورود آنها به داخل خاك آمريكا هشدار‬ ‫دهد ‪.‬‏‬ ‫بر اساس اين گزارش دولت واشنگتن همچنين مي تواند‬ ‫اين شركتها را از ادامه همكاري در بازار آمريكا منع كند ‪.‬‏‬


‫ادامه از صفحه اول‬

‫‪‎‬آيا بحران مالي آمريکا‬ ‫تمام شده است؟‬

‫اما به جاي آن آدمهاي شرکت مالي و اعتباري گلدمن که رياست‬ ‫خزانهدارياياالتمتحدهوحتيشايدخزانهداريفدرالاينکشوررادردست‬ ‫داشتند‪ ،‬از اين بحران براي تامين يارانه از جيب ماليات دهندگان و از محل‬ ‫خزانه داري فدرال براي بانکهاي ورشکسته استفاده کردند‪ .‬اين بحران هم‬ ‫شکل و شمايل يک بحران دستکاري شده را داشته و هم شکل و شمايل يک‬ ‫بحران واقعي را که به خاطر حرص وولع ايجاد شده به خاطر خصوصي سازي‬ ‫ها به وجود آمد‪.‬‏اين بحران تا زماني که مقررات مالي دوباره برقرار نشود‪ ،‬تمام‬ ‫نخواهد شد اما وال استريت تا کنون توانسته از برقراري مجدد اين مقررات‬ ‫جلوگيري کند‪ .‬به عالوه اينکه نحوه پاسخگويي به اين بحران خود تخم‬ ‫بحرانهاي ديگري را کاشته است‪ .‬اکنون کسور بودجه هاي دولتي به صورتي‬ ‫انفجار گونه رخ نموده‪ .‬در سال مالي ‪ ،2009‬کسر بودجه فدرال اياالت متحده‬ ‫آمريکا يک مميز چهار تريليون دالر بود که از کسر بودجه سال ‪ 2008‬اين‬ ‫کشور سه برابر بيشتر است‪ .‬بر اساس تازه ترين گزارشها‪ ،‬کسور بودجه دولت‬ ‫باراکاوبامارئيسجمهورآمريکابرايسالهاي‪ 2010‬و‪،2011‬درمجموعبالغ‬ ‫بر‪2/9‬تريليوندالرخواهدبود‪.‬تخمينمذکوربراساساينفرضاستواراست‬ ‫کهرکودماليعظيمپايانيافتهاست‪.‬خزانهدارياياالتمتحدهظرفسهسال‬ ‫از کجا و چگونه خواهد توانست ‪ 4/1‬تريليون دالر استقراض کند؟اين مبلغ به‬ ‫طرز فاحشي از مجموع مازاد تجاري هاي شرکاي بازرگاني اياالت متحده هم‬ ‫بيشتراستکهبازيافتآندرسالهايگذشتهکسوربودجهقبليدولتآمريکارا‬ ‫جبرانکردهاستوحتيشايدازمجموعسپردههايماليکلجهانهمبيشتر‬ ‫باشد‪.‬هنوزمعلومنيستکهکسربودجهسال‪2009‬آمريکاچگونهوازکجاتامين‬ ‫ماليشد‪.‬يکمنبعاحتماليبراياينتامينمالي‪،‬ممکناستذخايربانکياي‬ ‫بوده باشد که توسط خزانه داري فدرال براي نهادهاي مالي ايجاد شد آن هم‬ ‫زمانيکهابزارهايماليمسمومآننهادهاراخريدوآنهاراازورشکستگينجات‬ ‫داد‪.‬بعد از اين ذخاير براي خريد کمربند مالي تازه اي براي خزانه داري استفاده‬ ‫شد‪ .‬به عبارت ديگر‪ ،‬اين کسر بودجه از طريق وخامت ترازنامه خزانه داري‬ ‫فدرال آمريکا تامين مالي شد‪ .‬اما اين تبادل دارايي ها تا چه زماني بايد ادامه‬ ‫يابد تا خزانه داري فدرال وادار شود تا براي تامين مالي کسر بودجه دولت پول‬ ‫تازهدرآورد؟کسربودجههاومشکالتماليمشابهيگريبانگيراتحاديهاروپاو‬ ‫بخصوصاعضايضعيفترايناتحاديهشدهاست‪.‬نتيجهگيرياينکه‪:‬بحران‬ ‫اوليه تخمهاي دو بحران جديد را کاشته است که عبارتند از‪ :‬افزايش بدهي‬ ‫دولت و تورم‪.‬‏بحران سومي هم در راه است‪ .‬اين بحران زماني روي خواهد داد‬ ‫کهاعتمادبهدالرآمريکابهعنوانذخيرهارزيدربانکهايکشورهايجهاناز‬ ‫بين برود‪ .‬اين بحران مکانيسم بازپرداختهاي بين المللي را مختل خواهد کرد‪.‬‬ ‫در آن صورت اوضاع بخصوص براي اياالت متحده بسيار دشوار خواهد شد‬ ‫چرا که اين کشور ديگر حتي توان پرداخت هزينه واردات با پول رايج خود را‬ ‫همنخواهدداشت‪.‬بحرانماليجهاناساسايکبحرانآمريکايياستکهبه‬ ‫واسطه فروش ابزارهاي مالي مسموم به خارج از اين کشور سرايت کرده است‪.‬‬ ‫بقيهکشورهايجهانزمانيدچارمشکلشدندکهبهوالاستريتاعتمادکردند‪.‬‬ ‫بحران واقعي آمريکا بسيار وخيم تر از بحران مالي است‪ .‬بحران مالي واقعي‬ ‫آمريکا انتقال مشاغل خدماتي توليدي‪ ،‬صنعتي و حرفه اي آمريکا به خارج از‬ ‫اينکشوربرايکاهشهزينههاخواهدبودمثلمشاغلمربوطبهمهندسينرم‬ ‫افزاروفناورياطالعات‪.‬انتقالمشاغلبهخارجازخاکآمريکاابتدابهواسطهفشار‬ ‫وارده توسط وال استريت بر شرکتها براي کسب درآمدهاي باالتر و به واسطه‬ ‫تبديل‪ -‬اعطاي مزاياي مربوط به نحوه عملکرد ‪ -‬به شکل اصلي پرداخت‬ ‫غرامت به مديران به راه افتاد‪ .‬بدين ترتيب مديران اجرايي شرکتها به واسطه‬ ‫استفاده از نيروي کار ارزانتر در خارج از خاک آمريکا براي توليد محصوالتي که‬ ‫درداخلآمريکابازاردارد‪،‬درآمدهاراافزايشدادهومزايادريافتميکنند‪.‬انتقال‬ ‫مشاغل به خارج در حال نابودي آن نردبان پويايي و ترقي اقتصادي است که‬ ‫روزيآمريکارابهجامعهايازفرصتهاياقتصاديمبدلکردهبودوهمچنيندر‬ ‫حالازبينبردنارزشتحصيالتعاليهميشود‪.‬دردههاولقرن‪21‬ميالدي‪،‬‬ ‫اقتصاداياالتمتحدهتنهاقادربودهدرعرصهخدماتداخليغيرقابلمبادلهاز‬ ‫قبيلپيشخدمتي‪،‬کافهداري‪،‬فروش‪،‬بيمهدرمانيوتاميناجتماعيو‪-‬پيش‬ ‫از سقوط بازار امالک ‪ -‬در ساختمان سازي ايجاد فرصتهاي شغلي کند‪.‬در آمد‬ ‫اينگونهمشاغلازمشاغليکهبهخارجازآمريکامنتقلشدندکمتراستوهم‬ ‫اينکه اين مشاغل توليد کاال و خدماتي براي صادرات نمي کنند‪.‬انقال مشاغل‬ ‫بهخارجازآمريکاکسريتجارياينکشورراافزايشدادهوفشاربيشتريبراي‬ ‫کاهش نقش دالر به عنوان ذخيره ارزي وارد ساخته است‪ .‬زماني که خدمات و‬ ‫کاالهاي آمريکايي که در خارج از آن کشور توليد شده اند به آن باز مي گردند‪،‬‬ ‫بر حجم واردات مي افزايند و به تبع عدم توازن تجاري را بدتر مي کنند‪.‬اين‬ ‫سياستانتقالمشاغلبهخارجازآمريکانابخردانهاست‪.‬اينسياسترشدتوليد‬ ‫ناخالصداخلياياالتمتحدهبهنفعاماکنيکهمشاغلبهآنهامنتقلشدهتغيير‬ ‫ميدهد‪،‬مثلچين‪،‬وبنابراينمانعرشددرآمدهايمصرفکنندگانآمريکايي‬ ‫مي گردد‪ .‬در دهه گذشته‪ ،‬عدم رشد درآمد براي تامين افزايش ميزان مصرف‬ ‫خانوارهاي آمريکايي باعث افزايش بدهي هاي آنها شده است‪.‬همينطور با‬ ‫توجه به اينکه خانه هاي اکثر آنها هم گرو گذاشته شده و پولش خرج شده‪،‬‬ ‫قيمت مسکن و امالک هم کاهش يافته‪ ،‬بدهي هاي اعتباري آنها به سطوح‬ ‫غيرقابل تحمل افزايش يافته و ديگر ممکن نيست که اقتصاد آمريکا بتواند‬ ‫رشد خود را بر افزايش بدهي هاي مصرف کنندگان استوار سازد‪ .‬اين عامل‬ ‫ترمزبهبوداقتصادياياالتمتحدهاست‪.‬بستههاييارانهايمحرکاقتصاد‪،‬‬ ‫نمي توانند جايگزين رشد واقعي درآمدها شوند‪ .‬همزمان با انتقال بسياري از‬ ‫مشاغل پرارزش و پرتوليد آمريکايي به خارج‪ ،‬ديگر راهي براي دستيابي به‬ ‫رشد واقعي در درآمدهاي فردي در اين کشور وجود ندارد‪ .‬صرف هزينه هاي‬ ‫يارانهايمحرکاقتصادتنهابربدهيهايدولتآمريکاوفشاربردالرافزودهو‬ ‫تخمتورميشديدراکاشتهاست‪.‬دالرآمريکاهمبهايندليلتاکنونبهعنوان‬ ‫ذخيرهارزيدوامآوردهکهظاهراهنوزجايگزينيبرايآنپيدانشدهاست‪.‬يورو‬ ‫مشکالتخاصخودش رادارد‪.‬بهعالوهاينکه يوروواحدپول يکتشکيالت‬ ‫سياسي است که وجود خارجي ندارد‪ .‬در کشورهاي قاره اروپا به رغم وجود يک‬ ‫واحد پول مشترک (البته به جز انگليس که آن را نپذيرفته) استقالل و تماميت‬ ‫ارضيمليوجوددارد‪.‬اگردنيادالررابهعنوانذخيرهارزيرهاکند‪،‬آنگاهممکن‬ ‫استکهنتيجهاينکاراحتماالتعامالتدوجانبهباواحدپوليکشورهاييباشد‬ ‫که اين کار را کرده اند‪ ،‬مثل برزيل و چين که دارند اين کار را مي کنند‪ .‬به عنوان‬ ‫راهچارهممکناستسياستموسومبهنقشهبانکورکهتوسطجانميناردکينز‬ ‫ابداع شده اعمال گردد چرا که براي اجراي آن وجود کشوري که واحد پولش‬ ‫ذخيره ارزي ديگر کشورهاي جهان باشد الزم نيست‪ .‬طرح کينز با هدف حفظ‬ ‫توازن تجاري کشور برنامه ريزي شده است‪.‬هيچ کشوري که واحد پولي اش‬ ‫ذخيره ارزي کشورهاي ديگر است نمي تواند به اندازه آمريکا کسور تجاري و‬ ‫بودجه اي خود را تا اين اندازه از توازن خارج سازد‪ .‬احتمال عدم توانايي آمريکا‬ ‫به اجراي تعهدات مالي خود و‪ /‬يا افزايش تورم در آن و سقوط ارزش معامالتي‬ ‫دالرتهديديبراينظامذخيرهمالياست‪.‬خطراتيکهاقتصادآمريکاراتهديد‬ ‫مي کنند فوق العاده شديد و جدي اند‪ .‬با اين وجود نه دولت اوباما‪ ،‬نه مخالفان‬ ‫جمهوريخواه‪ ،‬نه اقتصاد دانان‪ ،‬نه وال استريت و نه رسانه هاي اين کشور هيچ‬ ‫نشاني از آگاهي از اين خطرات از خود نشان نمي دهند‪ .‬در عوض‪ ،‬به مردم اين‬ ‫کشوردرموردنجاتازبحرانماليوبهبوداقتصاديدروغتحويلدادهميشود‬ ‫و همزمان هزينه هاي بيشتري صرف جنگهاي بي هدفي مي شود که دارند‬ ‫تخريبوانهدامماليواقتصاديآمريکاراتسريعميکنند‪.‬‬

‫***‬ ‫پال کريگ رابرتس معاون وزير خزانه داري در دولت رونالد ريگان‬ ‫رئيسجمهوراسبقآمريکابود‪.‬تازهترينکتابوي"اقتصادازدسترفته‬ ‫بود"نامداردوتوسطانتشاراتکانترپانچ‪/‬ايکيمنتشرشدهاست‪.‬‬ ‫نشانيايميلويعبارتاستاز‪:‬‬ ‫‏‪PaulCraigRoberts@yahoo.com‬‬

‫طي ‪ 9‬ماه نخست ‪:2010‬‬

‫واردات چين از ايران‬ ‫‪ 30‬درصد افزايش يافت‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫سازمان گمرك چين اعالم كرد ميزان واردات اين كشور از‬ ‫ايران طي ‪ 9‬ماه نخست ‪ 2010‬بيش از ‪ 30‬درصد رشد داشته است ‪.‬‏‬ ‫به گزارش خبرگزاري شينهوا ميزان واردات چين از ايران طي‬ ‫ماه سپتامبر ‪ 2010‬به بيش از ‪ 1/8‬ميليارد دالر رسيده است ‪ .‬اين‬ ‫رقم در ‪ 9‬ماه نخست ‪ 2010‬نيز با ‪ 30/1‬درصد رشد به بيش از ‪12/9‬‬ ‫ميليارد دالر رسيده است ‪.‬‬ ‫بر اساس اين گزارش ميزان كل واردات چين از ايران طي سال‬

‫‪ 2004‬ميالدي به ‪ 4/4‬ميليارد دالر‪ ،‬در سال ‪ 2005‬به بيش از ‪6/7‬‬ ‫ميليارد دالر‪ ،‬در سال ‪ 2006‬به ‪ 9/9‬ميليارد دالر‪ ،‬در سال ‪ 2007‬به‬ ‫بيش از ‪ 13/3‬ميليارد دالر و در سال ‪ 2008‬به بيش از ‪ 19/5‬ميليارد‬ ‫دالر رسيده است ‪.‬‬ ‫بر اساس اين گزارش ميزان واردات چين از ايران پس از افت‬ ‫نسبي در سال ‪ 2009‬از ابتداي سال ‪ 2010‬بار ديگر روند صعودي‬ ‫داشته است ‪.‬‏‬

‫بازار‬

‫دو شنبه‪8‬آذر ‪1389‬‬

‫‪22‬ذي‌الحجه‪ 29-1431‬نوامبر‪-2010‬شماره‪86‬‬

‫بحرانجهانيآب‬

‫‪3‬‬

‫خبر‬

‫كيميكال بيزينس گزارش داد‪:‬‬

‫بهره‌برداري از ‪ 4‬پروژه بزرگ‬ ‫پتروشيمي در ايران تا ‪2014‬‬

‫‏پايگاه اينترنتي كيميكال بيزينس اعالم كرد تا پايان سال ‪2014‬‬ ‫چهارپروژهپتروشيميباظرفيت‪ 6‬ميليونتندرايرانبهبهره‌برداري‬ ‫خواهدرسيد‪.‬‏بيستوهشتمينكنفرانسجهانيمتانولاوايلنوامبر‬ ‫درشهربارسلوناياسپانيابرگزارشد‪.‬براساسگزارشپايگاهاينترنتي‬ ‫كيميكال بيزينس يك مقام پتروشيمي ايران در اين كنفرانس از‬ ‫اجراي ‪ 9‬پروژه پتروشيمي در ايران با ظرفيت توليد ‪ 15‬ميليون تن‬ ‫در سال خبر داد كه در اين صورت ظرفيت توليد متانول ايران به ‪20‬‬ ‫ميليون تن در سال خواهد رسيد ‪ .‬بر اساس اين گزارش برنامه زماني‬ ‫اجراي اين پروژه ها اعالم نشده ولي چهار پروژه با ظرفيت ‪ 6‬ميليون‬ ‫تندرسالتاپايانسال‪2014‬تكميلخواهدشد‪.‬يكتحليلگرمسائل‬ ‫انرژي در اين باره گفت فكر نمي كنم چنين اتفاقي در ايران بيفتد ‪ .‬به‬ ‫نظرمنايجادچنينظرفيتتوليديدرصنعتمتانولايرانغيرواقعي‬ ‫است‪.‬درصورتيكهايرانبتواندميزانتوليدمتانولخودراتااينحجم‬ ‫افزايشدهدقيمتجهانيآنبهشدتافتخواهدكرد‪.‬فاميليضمن‬ ‫اشاره به تاثيرات تحريم هاي بين المللي بر صنعت پتروشيمي ايران‬ ‫گفتالبتهاينتحريمهاچالشهاييرابرايدستيابيبهتكنولوژيهاي‬ ‫جديدومنابعماليايجادكردهاستوليايرانميتواندبهجايگاهبلندي‬ ‫در صنعت متانول جهان دست يابد ‪.‬به گفته وي مجتمع پتروشيمي‬ ‫خارك نيز ظرفيت توليد خود را پس از بازسازي بويلر مركزي بيش از‬ ‫‪ 85‬تا‪ 95‬درصد افزايش داده است‏‪.‬‬

‫با ب ي‌اعتنايي به فشارهاي آمريكا‬

‫اني ايتاليا‪ :‬به معامالت نفتي‬ ‫با ايران ادامه مي‌دهيم‬

‫مارتين خور‬ ‫مترجم‪ :‬يعقوب نعمتي ورجني‬ ‫به نظر مي رسد که در سال هاي اخير‬ ‫تغييرات اقليمي در صدر مشکالت جهاني‬ ‫قرار گرفته باشد‪ .‬با اين حال مشکالت‬ ‫هشدار دهنده آب ‪-‬کمبود‪ ،‬فقدان دسترسي‬ ‫به آب آشاميدني و پاکيزه‪ ،‬آلودگي و سيل‪-‬‬ ‫نيز به همين اندازه مهم و حتي تهديدآميزتر‬ ‫مي باشد‪.‬‬ ‫حتي مجمع عمومي سازمان ملل نيز حق‬ ‫دسترسي به آب بهداشتي را به عنوان يکي‬ ‫از حقوق بنيادين بشر به رسميت شناخت‪.‬‬ ‫اين امر اهميت حياتي آب براي بقاي افراد و‬ ‫شالوده توسعه ملل و در واقع جهان را نشان‬ ‫مي دهد‪.‬‬ ‫سيل پاکستان نيز از دو مسئله حکايت‬ ‫مي کند‪ :‬تاثيرات ويرانگر تغييرات اقليمي؛ و‬ ‫همچنين اهميت زهکشي مناسب بويژه در‬ ‫رودخانه ها و آبراهه هاي اصلي‪.‬‬ ‫هم اينک کمبود فزاينده آب در بسياري‬ ‫از کشورها به يک بحران تبديل شده است‪.‬‬ ‫يک دهه قبل پيش بيني مي شد که تا سال‬ ‫‪ 2025‬يک سوم کشورها با کمبود آب مواجه‬ ‫خواهند شد‪ .‬با اين حال هم اينک به آستانه‬

‫اين بحران نزديک شده ايم‪.‬‬ ‫هم اينک دو ميليارد نفر از مردم جهان‬ ‫در کشورهايي زندگي مي کنند که داراي‬ ‫بحران آب هستند و در صورتي که روندهاي‬ ‫جاري تغيير پيدا نکند تا سال ‪ 2025‬دو سوم‬ ‫مردم دنيا با اين بحران روبه رو خواهند شد‪.‬‬ ‫بدتر اينکه همان طوري که در قرن گذشته‬ ‫بر سر تصاحب منابع نفتي جنگ روي مي داد‬ ‫ممکن است در قرن حاضر جنگ هايي براي‬ ‫کنترل منابع آب رخ دهد‪.‬‬ ‫در قرن بيستم جمعيت جهان سه برابر‬ ‫شد ولي مصرف آب هفت برابر بيشتر شد‪.‬‬ ‫تا سال ‪ 2025‬که دو ميليارد نفر ديگر به‬ ‫جمعيت جهان افزوده مي شود‪ ،‬انسان ها به‬ ‫‪ 80‬درصد افزايش در ذخاير آب نياز خواهند‬ ‫داشت‪ .‬هيچ کس نمي داند که اين آب از کجا‬ ‫خواهد آمد!‪.‬‬ ‫هم اينک تقاضاي فزاينده اي براي آب‬ ‫وجود دارد ولي ذخاير آن محدود بوده و در‬ ‫حال کاهش است‪ .‬بخش زيادي از آب هاي‬ ‫سطحي نيز آلوده بوده و قابل استفاده نيستند‪.‬‬ ‫ساالنه ‪ 5‬ميليون نفر نيز از بيماري هاي آب‬ ‫آلوده جان خود را از دست مي دهند‪.‬‬ ‫تغييرات اقليمي نيز بر منابع آبي تاثير‬

‫وزير نفت پيشين ونزوئال‪:‬‬

‫قيمت ‪ 100‬دالري براي نفت خام كامال‬ ‫عادالنه است‏‬ ‫وزير نفت پيشين ونزوئال تاكيد كرد‬ ‫قيمت ‪ 100‬دالر براي هر بشكه نفت در‬ ‫شرايط كنوني كامال عادالنه و منصفانه‬ ‫است ‪.‬‏به گزارش بلومبرگ رافائل راميرز‬ ‫تصريح كرد در شرايط كنوني هيچ نيازي‬ ‫به تغيير سقف توليد‬ ‫اوپك در نشست ماه‬ ‫دسامبر نخواهد بود ‪.‬‬ ‫قيمت ‪ 100‬دالر براي‬ ‫هر بشكه نفت با توجه‬ ‫به كاهش ارزش دالر‬ ‫و شرايط حاكم بر‬ ‫اقتصاد جهاني كامال‬ ‫عادالنه است ‪.‬‬ ‫اوپك از دسامبر ‪ 2008‬تا كنون سقف‬ ‫توليد خود را در حد ‪ 24/845‬ميليون بشكه‬ ‫در روز ثابت نگه داشته است اما پايبندي‬ ‫اعضا به سهميه هاي خود در حدود ‪60‬‬ ‫درصد است‪.‬‬ ‫قيمت جهاني نفت طي ماه هاي اخير‬ ‫بين ‪ 70‬تا ‪ 80‬دالر در هر بشكه در نوسان‬ ‫بوده است اما اظهارات اخير مقامات اوپك‬ ‫نشان مي دهد اين سازمان خواهان‬

‫افزايش قيمت ها به مرز ‪ 100‬دالر است‪.‬‬ ‫ايران و ونزوئال تاكيد كرده اند قيمت ‪100‬‬ ‫دالري براي نفت عادالنه تر از قيمت هاي‬ ‫كنوني است‪.‬‬ ‫وزير نفت عربستان نيز كه حافظ منافع‬ ‫كشورهاي صنعتي‬ ‫و مصرف كننده در‬ ‫درون سازمان اوپك‬ ‫شناخته مي شود نيز‬ ‫اخيرا گفته است شايد‬ ‫نتوان از افزايش قيمت‬ ‫نفت به سطح ‪ 90‬دالر‬ ‫يا بيشتر جلوگيري‬ ‫كرد‪ .‬تحليلگران اين‬ ‫سخن را به معناي خواست عربستان براي‬ ‫رسيدن قيمت ها به سطح ‪ 90‬دالر ارزيابي‬ ‫كرده اند‪.‬‬ ‫رياست اوپك از ابتداي سال آينده‬ ‫ميالدي به ايران واگذار خواهد شد و انتظار‬ ‫مي رود در اين دوره يك ساله سازمان‬ ‫اوپك جهت گيري بيشتري به سمت تامين‬ ‫منافع توليدكنندگان نفت و عادالنه شدن‬ ‫قيمت ها داشته باشد‪.‬‏‬

‫مي گذارد‪ .‬گرمايش جهاني‪ ،‬موجب ذوب‬ ‫شدن يخچال هاي طبيعي مي شود و از اين‬ ‫رو در آينده يخچال هاي طبيعي کمتري‬ ‫وجود خواهد داشت‪ .‬از سوي ديگر کمبود آب‬ ‫به منبع منازعه نيز تبديل شده است‪ .‬اين امر‬ ‫بويژه در مورد منابع آبي مشترک بين دو يا‬ ‫چند کشور حادتر مي باشد‪.‬‬ ‫در آفريقا ‪ 50‬رودخانه بين دو يا چند کشور‬ ‫مشترک است‪ .‬في المثل دسترسي به آب رود‬ ‫نيل‪ ،‬قابليت ايجاد منازعه بين زامبيا‪ ،‬نيجر‬ ‫و‪...‬رادارد‪.‬ازسويديگردرآسيايمرکزينيز‬ ‫کشورهايي همانند ترکمنستان‪ ،‬ازبکستان‪،‬‬ ‫قزاقستان‪ ،‬قرقيزستان و تاجيکستان در‬ ‫معرض منازعه بر سر آب رودخانه آمودريا‬ ‫قرار دارند‪.‬‬ ‫از سوي ديگر بايد اذعان داشت که‬ ‫آب خاورميانه در حال اتمام است‪ .‬در اين‬ ‫شرايط زمينه هاي درگيري نيز ببيشتر‬ ‫مي شود‪ .‬عالوه بر اين در حوزه رودخانه اردن‪،‬‬ ‫ميان اسرائيلي ها‪ ،‬فلسطيني ها‪ ،‬اردني ها و‬ ‫سوري ها‪ ،‬بر سر کنترل منابع محدود آبي‬ ‫منطقه منازعه دامنه داري وجود دارد‪.‬‬ ‫از اين رو مسئله آب بايستي به اندازه‬ ‫تغييرات اقليمي جدي گرفته شود؛ زيرا‬

‫آب شايد مهمترين چيزي باشد که همه‬ ‫انسان ها بدان نياز دارند و کمبود آن نيز بر‬ ‫سالمت انسان و همچنين ژئوپولتيک تاثير‬ ‫مي گذارد‪ .‬آب در حال پشت سر گذاشتن‬ ‫نفت از نظر نادرترين منبع حياتي جهان است‪.‬‬ ‫همان طور که در تاريخ قرن بيستم منازغات‬ ‫نفتي فراواني رخ مي داد‪ ،‬منازعه بر سر آب نيز‬ ‫نقطه عطفي در نظم آتي جهاني و سرنوشت‬ ‫تمدن خواهد بود‪.‬‬ ‫بنابراين‪ ،‬آب بايستي به عنوان يک‬ ‫مسئله بحراني شناخته شده و راه حل هاي‬ ‫اين بحران نيز بايد در صدر برنامه هاي ملي‬ ‫و جهاني قرار بگيرند‪.‬‬ ‫کامال به موقع بود که مجمع عمومي‬ ‫سازمان ملل طي قطعنامه اي‪ ،‬حق دسترسي‬ ‫به آب بهداشتي را به مثابه يکي از حقوق‬ ‫بنيادين بشر اعالم کرد‪ .‬از اين رو همه‬ ‫کشورها بايد براي دستيابي‪ ،‬مديريت و‬ ‫استفاده خردمندانه از منابع آبي همه تالش‬ ‫خود را به کار بگيرند‪.‬‬

‫*مدير اجرايي موسسه مطالعاتي و‬ ‫سياستگذاري‏‪South Centre‬‏‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ماهنامه‏‪،Monthlyreview‬‬ ‫شماره اکتبر ‪.2010‬‬

‫رويترز گزارش داد‪:‬‬

‫تالش يك شركت فرانسوي براي تسلط‬ ‫بر بازار خاويار جهان‬ ‫يك شركت فرانسوي با هدف در دست‬ ‫گرفتنكنترلبازارخاويارجهاناعالمكردخاويار‬ ‫توليديخودرابهيكهشتمقيمتخاوياردرياي‬ ‫خزرروانهبازارهايجهانيمي‌كند‪.‬‏رويترزضمن‬ ‫اشارهبهشرايطحاكمبربازارجهانيخاويارنوشت‬ ‫سالهايسالاستكهنام‬ ‫خاوياردرجهانمترادفو‬ ‫هممعنيباروسيهوايران‬ ‫بودولييكصادركننده‬ ‫فرانسوي قصد دارد با‬ ‫ايجاد تحول در صنعت‬ ‫خاويار آن را به شكل‬ ‫تازه اي به بازارهاي بين‬ ‫الملليعرضهكند‪.‬رويترز‬ ‫افزود از سال ‪ 1872‬ميالدي رستوران پرونير‬ ‫هاوئسدر‪550‬كيلومتريجنوبغربيپاريس‬ ‫به مكان ايده آل و مهمي براي سياستمداران‪،‬‬ ‫ستارگان سينما و گردشگرهاي بين المللي‬ ‫تبديلشدهاست‪.‬يكيازمهمترينغذاهاييكه‬ ‫درمنوياينرستوراندربيستسالاخيرهمواره‬ ‫خودنماييكردهخاوياردريايخزراست‪.‬درحالي‬ ‫كهتوليدوصادراتخاوياردربازارهايجهانيبا‬ ‫محدوديتهايزياديروبهروشدهنيكالسباروير‬

‫مديرعاملرستورانهايزنجيرهايپرونيرقصد‬ ‫داردباكاهشقيمتخاويارتوليديدرفرانسهاين‬ ‫محصولرابهصورتگستردهتريدربازارهاي‬ ‫بينالملليعرضهكند‪.‬ويدراينبارهتاكيدكرد‬ ‫بايدتحولتازهوجديديدربازارخاويارايجادكنيم‬ ‫‪.‬بر اساس اين گزارش‬ ‫ويقصدداردبااستفادهاز‬ ‫تكنيكهايجديدصنعت‬ ‫غذاييخاوياررابهگونهاي‬ ‫بستهبنديكندكهمدت‬ ‫ماندگاريآنبيشترشده‬ ‫و طعم شوري كمتري‬ ‫داشتهباشد‪.‬صيدبيرويه‬ ‫و آلودگي محيط زيست‬ ‫دريايخزرموجبكاهششديدماهيانخاويار‬ ‫شده است ‪ .‬تعداد ماهيان بلوگا در در ياي خزر از‬ ‫سال‪ 1986‬ميالدي بيش از‪ 90‬درصد كاهش‬ ‫داشتهاست‪.‬درسال‪2006‬صيدوتوليدخاوياردر‬ ‫دريايخزرممنوعشدواينمسئلهموجبافزايش‬ ‫شديدقيمتخاوياردربازارهايجهانيشد‪.‬بهرغم‬ ‫آن‪،‬خاوياريكهبهطورمصنوعيتوليدميشود‬ ‫كيفيتبسيارپايينترينسبتبهخاوياردرياي‬ ‫خزردارد‪.‬‬

‫به‌رغم فشارهاي آمريكا رئيس شركت نفتي اني ايتاليا تاكيد كرد‬ ‫اينشركتتاسهسالآيندهبهخريدارينفتازايرانادامهخواهدداد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس پائولو اسكاروني گفت ما حداقل تا سه سال آينده از‬ ‫ايران نفت خريداري خواهيم كرد ‪.‬اين در حالي است كه واشنگتن در‬ ‫راستاي سياست هاي ضد ايراني خود فشار زيادي را به شركت هاي‬ ‫غربي وارد آورده است تا از همكاري و معامله با ايران خودداري كنند‪.‬‬ ‫ايتاليا بزرگترين وارد كننده نفت از ايران در ميان كشورهاي اتحاديه‬ ‫اروپاست‪.‬براساسگزارشرويترزاسكارونيافزود‪:‬شركتانيايتاليا‬ ‫براي خريد نفت از ايران نيازي به تامين مالي و ابزارهاي مالي و بانكي‬ ‫ندارد و نفت را به صورت مستقيم از ايران خريداري مي كند ‪.‬وي گفت‬ ‫شركت متبوعش در سالهاي ‪ 2000‬و ‪ 2001‬دو قرارداد براي توسعه‬ ‫دو ميدان نفتي با ايران امضا كرده است و از بابت اين قراردادها داراي‬ ‫منافعيكميليارددالريدرايراناست‪.‬راهبازپرداختبدهيايراندر‬ ‫اينپروژهفروشنفتبهانيايتالياست‪.‬درعينحالساراس‪،‬شركت‬ ‫پااليشگاهيايتاليايياعالمكردبهعلتتحريمهايماليوبانكيبر‬ ‫ضد ايران انجام معامالت نفتي با اين كشور با چالشهايي روبه رو شده‬ ‫است ‪.‬در حالي رويترز از اعتقاد كارشناسان انرژي به كاهش صادرات‬ ‫نفت ايران به بازارهاي اروپا طي سال ‪ 2011‬خبر داده است كه طي‬ ‫ماههايباقيماندهازسال‪ 2010‬كهتحريمهاييكجانبهعليهايران‬ ‫اجراشدهاستصادراتنفتايرانبهاروپاباافزايشارزشمواجهشده‬ ‫است‪.‬ايران پنجمين صادركننده نفت به اتحاديه اروپا طي اين سال‬ ‫بوده است‪ .‬در قانون جديد تحريم هاي اتحاديه اروپا عليه ايران هيچ‬ ‫ممنوعيتيبرايوارداتنفتازايرانوضعنشدهاست‏‪.‬‬

‫رئيس سازمان دامپزشکي‪:‬‏‬

‫درصدد زمينه‌سازي براي صادرات‬ ‫داروي دامي هستيم‬

‫رئيس سازمان دامپزشکي کشور گفت‪ 95 :‬درصد داروهاي‬ ‫دامي توليد مي‌شود و درصدد زمينه‌سازي براي صادرات دارو‬ ‫هستيم‪.‬‏به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران دکتر محسن‬ ‫دستور در جمع خبرنگاران سفرش به گيالن را به‌منظور بازديد از‬ ‫وضعيت کشتارگاه‌هاي اين استان عنوان كرد و گفت‪ :‬در بازديد از‬ ‫کشتارگاه صنعتي رشت شاهد وضعيت خوبي هستيم‪.‬‏‬ ‫وي افزود‪ :‬استان گيالن داراي ‪ 22‬کشتارگاه سنتي بود که طي‬ ‫چند سال اخير تعطيل شد و همه کشتارهاي آن در دو کشتارگاه‬ ‫صنعتي استان انجام مي‌شود که از اقدامات خوب اين استان است‪.‬‬ ‫همچنين در حال حاضر شش کشتارگاه سنتي در استان به فعاليت‬ ‫مشغول است که اميدواريم به همت مسئوالن هرچه زودتر تعطيل‬ ‫کشتارهاي آن به صورت کامال بهداشتي و با نظارت کامل در‬ ‫کشتارگاه‌هاي صنعتي گيالن انجام شود‪.‬‏‬

‫بدون شرح‬

‫نما‬


‫خبر‬

‫تا سال ‪2013‬‏‬

‫االمانه‏‪HSBC‬‏ بيست‌وشش شعبه‬ ‫جديد تاسيس مي‌كند‏‬

‫االمانه‏‪HSBC‬‏ بانك برهارد مالزي تصميم دارد ‪ 26‬شعبه‬ ‫جديد تا سال ‪ 2013‬تأسيس كند‪.‬‏‬ ‫به گزارش برناما‪ ،‬مختار حسين معاون رئيس االمانه‏‪HSBC‬‏‬ ‫بانك برهارد مالزي در مراسم افتتاح هشتمين شعبه خود در حومه‬ ‫كواالالمپور از تصميم اين االمانه براي تأسيس ‪ 26‬شعبه جديد‬ ‫خبر داد‪.‬‏‬ ‫وي افزد‪ :‬مجموعه محصوالت بانكداري تجاري االمانه‬ ‫‏‪HSBC‬‏ براي حرفه‌هايي كه به دنبال جايگزيني براي بانكداري‬ ‫سنتي و همچنين ارتباط جهاني هستند‪ ،‬مناسب است‪.‬‏‬ ‫مختار حسين توضيح داد‪ :‬از آنجا كه االمانه تصميم دارد به‬ ‫وسيله قرض از گروه‏‪HSBC‬‏ سرمايه‌گذاري با آن و ارتباطات‬ ‫جهاني اين گروه‪ ،‬يك پايگاه خدمات در سطح جهاني فراهم كند‪،‬‬ ‫ما مي‌توانيم يك پيشنهاد مالي اسالمي كامل را به مشتريان‬ ‫عرضه كنيم‪.‬‏‬ ‫معاون رئيس االمانه ‏‪HSBC‬‏ گفت‪ :‬االمانه ‏‪HSBC‬‏‬ ‫يك مجموعه كامل از پيشنهادهاي ابتكاري شريعتمدار براي‬ ‫مشتريان خرد و صنفي ارائه مي‌دهد‪.‬‏‬

‫وزير اقتصاد روسيه‪:‬‏‬

‫پس از‪ 17‬سال مذاكره مسكو در‪2011‬‬ ‫بهسازمانتجارتجهانيمي‌پيوند ‏د‬

‫وزير اقتصاد روسيه تاكيد كرد روسيه مي تواند‬ ‫پس از ‪ 17‬سال مذاكره و رايزني در سال ‪ 2011‬به ‪wto‬‬ ‫بپيوندد ‪.‬‏‬ ‫به گزارش رويترز الويرا نابيولينا تصريح كرد اين‬ ‫كشور در مراحل نهايي پيوستن به سازمان تجارت جهاني‬ ‫قرار دارد و ساير مسائل باقي مانده طي ماههاي آينده‬ ‫حل و فصل خواهد شد ‪ .‬اين آخرين گام مسكو براي پيوستن‬ ‫به سازمان تجارت جهاني خواهد بود ‪ .‬روسيه بزرگترين‬ ‫اقتصاد جهان است كه هنوز نتوانسته به ‪ 153‬عضو ديگر‬ ‫‪ wto‬ملحق شود ‪ .‬وي افزود دور نهايي مذاكرات روسيه‬ ‫با اتحاديه اروپا در خصوص مسائل باقي مانده در زمينه‬ ‫تعرفه واردات و صادرات كاال بزودي در شهر بروكسل‬ ‫برگزار خواهد شد ‪.‬‏‬ ‫وي ضمن اشاره به پيشرفتهاي چشمگير در مذاكرات‬ ‫روسيه و آمريكا گفت طي ماههاي اخير توانستيم مسائلي‬ ‫را كه طي سالها حل نشده باقي مانده بود با مقامهاي‬ ‫آمريكايي حل و فصل كنيم ‪ .‬آمريكا نيز طي ماه سپتامبر‬ ‫رسما از عضويت روسيه در سازمان تجارت جهاني حمايت‬ ‫كرده است ‪.‬‏‬ ‫كارل دي گاچت كميسر تجاري اتحاديه اروپا تاكيد كرد‬ ‫مسائلي مثل تعرفه صادرات برخي كاالها كه از سوي روسيه‬ ‫اعمال مي شود مهمترين مانع براي موافقت اروپا با پيوستن‬ ‫مسكو به سازمان تجارت جهاني است ‪.‬‏‬ ‫وزير اقتصاد روسيه افزود علي رغم برخي مشكالت و‬ ‫مسائل باقي مانده اميدوارم روسيه تا اواسط سال ‪ 2011‬به‬ ‫سازمان تجارت جهاني بپيوندد ‪.‬‏‬ ‫روسيه بايد موافقت گرجستان را نيز براي پيوستن به‬ ‫‪ wto‬جلب نمايد ‪ .‬مشكالت و چالشهاي سياسي در روابط‬ ‫دو كشور مانع بزرگي براي مسكو در راه پيوستن به ‪wto‬‬ ‫خواهد بود ‪ .‬گرجستان مي تواند از حق وتوي خود در برابر‬ ‫عضويت روسيه استفاده كند ‪.‬‏‬

‫حمله ستيزه جويان يه يک خط‬ ‫لوله نفتي در دلتاي نيجريه‬

‫ستيزه جويان نيجريايي از حمله و تخريب يک خط‬ ‫لوله انتقال نفت به يک پااليشگاه در دلتاي نيجر خبر‬ ‫دادند‪.‬‏به گزارش خبرگزاري فرانسه‪ ،‬ستيزه جويان‬ ‫نيجريايي موسوم به جنبش رهايي بخش دلتاي نيجر‬ ‫(ام‪.‬يي‪.‬ان‪.‬دي) (سه شنبه دوم آذر) اعالم کردند‪ :‬افراد‬ ‫مسلح اين گروه به يک خط لوله انتقال نفت به يک‬ ‫پااليشگاه در منطقه نفتخيز دلتاي نيجر حمله کرده‬ ‫اند‪.‬‏اين گروه ستيزه جويان در يک بيانيه اينترنتي به‬ ‫رسانه ها اعالم کردند‪ :‬افراد مسلح اين گروه يکشنبه (‪ 30‬آبان)‬ ‫به خط لوله نفتي اوبيدي‪-‬پااليشگاه حمله و آن را تخريب‬ ‫کرده اند‪.‬‏ستيزه جويان عنوان کردند‪ :‬اين خط لوله نفت خام را‬ ‫به پااليشگاه واقع در شهر واري در جنوب منطقه دلتاي نيجر‬ ‫منتقل مي کند‪.‬‏سرهنگ تيموتي آنتيگها‪ ،‬يک سخنگوي‬ ‫نظاميان مستقر در منطقه دلتاي نيجر ضمن تکذيب ادعاي‬ ‫ستيزه جويان نيجريايي مبني بر حمله به اين خط لوله نفتي‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما اطالعي از حمله به خط لوله انتقال نفت اوبيدي‪-‬‬ ‫پااليشگاه نداريم‪.‬‏حمالت اين گروه ستيزه جو‪ ،‬صنعت نفت‬ ‫بزرگترين کشور توليدکننده نفت آفريقا را ظرف سه سال‬ ‫گذشته با مشکالتي رو به رو کرده و توليد کشور را به دو سوم‬ ‫ظرفيت توليد کاهش داده است؛ اين موضوع‪ ،‬کاهش ماهانه‬ ‫يک ميليارد دالري درآمدهاي کشور را به همراه داشته است‪.‬‏‬ ‫هدف اين گروه و ديگر گروه‌هاي مسلح نيجريه‪ ،‬داشتن‬ ‫سهمي عادالنه از ثروت‌هاي نفتي دلتاي نيجر عنوان شده‬ ‫است‪ .‬دلتاي نيجر يکي از بزرگترين مناطق تاالبي جهان‬ ‫است که روستا‌هاي آن با وجود گذشت حدود پنج دهه‬ ‫استخراج نفت‪ ،‬همچنان با فقر دست و پنجه نرم مي‌کنند‪.‬‏‬ ‫نيجريه‪ ،‬با ‪ 37‬ميليارد و ‪ 200‬ميليون بشکه ذخاير اثبات‬ ‫شده نفت‪ ،‬از اعضاي سازمان کشورهاي صادر کننده نفت‬ ‫(اوپک) است و توليد روزانه نفت اين کشور در سال ‪2009‬‬ ‫ميالدي‪ ،‬بين يک ميليون و ‪ 600‬هزار بشکه تا ‪ 2‬ميليون‬ ‫بشکه در روز‪ ،‬در نوسان بوده است‪.‬‏‬

‫توليدزعفرانهند‬ ‫تا ‪ 4‬سال آينده‬ ‫دو برابر مي‌شو ‏د‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫برنامه ملي زعفران هند اعالم كرد ميزان توليد زعفران اين كشور تا چهار‬ ‫سال آينده با دو برابر افزايش به بيش از ‪ 18/5‬تن خواهد رسيد‪.‬‏به گزارش آسيا‬ ‫پالسهندهماكنوندومينتوليدكنندهبزرگزعفرانجهانپسازايراناست‪.‬‬ ‫زعفران يكي از گرانترين ادويه ها به شمار مي رود و براي آشپزي و مصارف‬ ‫داروييكاربرددارد‪.‬‏براساساينگزارشبااجرايطرحافزايشبهرهوريتوليد‬ ‫و كشت زعفران در هند طي سالهاي‪ 2010‬تا‪ 2014‬ميزان برداشت زعفران از‬ ‫هرهكتاربهبيشاز‪ 5‬كيلوگرمخواهدرسيد‪.‬ميزانتوليدكنونيزعفراندرهند‬

‫دو شنبه‪8‬آذر ‪1389‬‬

‫‪22‬ذي‌الحجه‪ 29-1431‬نوامبر‪-2010‬شماره‪86‬‬

‫‪9/46‬تناستوبااجراياينطرحاينرقمتاچهارسالآيندهبهبيشاز‪18/5‬تن‬ ‫خواهدرسيد‪.‬‏زعفرانهندبهصورتاختصاصيدرمنطقهجامووكشميرتوليد‬ ‫ميشود‪.‬البتهسطحزيركشتزعفراندراينمنطقهاز‪ 5707‬هكتاربهكمتراز‬ ‫‪3785‬هكتاركاهشيافتهاست‪.‬‏طيسالهاياخيرميزانبرداشتزعفرانازهر‬ ‫هكتارزمينهايكشاورزيمنطقهاز‪3/13‬كيلوگرمدرهرهكتاربهكمتراز‪2/5‬‬ ‫كيلو كاهش يافته است ‪.‬دولتهند قصددارد براي تشويق كشاورزاندر زمينه‬ ‫كشتزعفرانتسهيالتوامكاناتويژهايدراختيارآنهاقراردهد‏‪.‬‬

‫اقتصادبين الملل ‪2‬‬

‫مکزيک‪ ،‬نفت و مواد مخدر‏‬ ‫گسترش دامنه تأثير فعاليت قاچاقچيان‬ ‫مواد مخدر در مکزيک‪ ،‬به تدريج صنعت نفت‬ ‫اين کشور عمده توليدکننده نفت غيراوپکي را‬ ‫نيز به مخاطره انداخته است‪.‬‏به گزارش هفته‬ ‫نامه انرژي کامپس‪ ،‬اوج گرفتن درگيري دولت‬ ‫مکزيک با قاچاقچيان تندرو مواد مخدر‪ ،‬روز به‬ ‫روزبيشترموردتوجهمحافلداخليوبينالمللي‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‏هيالري کلينتون‪ ،‬وزير امور‬ ‫خارجه آمريکا چندي پيش اعالم کرد خشونت‬ ‫ها در مکزيک کم کم به شورش تبديل شده و‬ ‫وضعيت اين کشور را با دو دهه پيش کلمبيا‬ ‫مقايسه کرد‪ .‬اين اظهار نظر ها‪ ،‬درگيري هاي‬ ‫لفظيشديديرادرپيداشت‪.‬‏بخشيازنگراني‬ ‫مسئوالن آمريکايي درباره وضعيت مکزيک‪،‬‬ ‫از آنجا ناشي مي شود که مکزيک دومين‬ ‫صادرکننده نفت به آمريکاست و درگيري‬ ‫هاي کنوني‪ ،‬بر صنعت نفت اين کشور نيز تأثير‬ ‫گذاشته است‪.‬‏از دسامبر ‪ 2006‬و با اعالم جنگ‬ ‫عليه قاچاقچيان مواد مخدر از سوي فليپه‬ ‫کالدرون‪ ،‬رئيس جمهور مکزيک‪ ،‬درگيري ها‬ ‫در اين کشور شدت گرفت‪.‬‏از آن پس‪ ،‬ساالنه‬ ‫هزاران نفر در مکزيک در جريان درگيري هاي‬ ‫مربوط به مواد مخدر‪ ،‬کشته يا ربوده شده‬ ‫اند‪.‬‏تابستان امسال‪ ،‬يکي از پر تلفات ترين دوره‬ ‫ها بود و در ماه ژوئيه‪ ،‬بيش از هزار و ‪ 200‬نفر در‬ ‫درگيري ها کشته شدند‪.‬‏شهر مکزيکي سيوداد‬ ‫خوارسدرمرزاينکشورباآمريکا‪،‬خطرناکترين‬ ‫شهر بوده و برآورد مي شود در دو سال گذشته‪،‬‬ ‫بيش از‪ 4‬هزار و‪ 500‬نفر در اين شهر کشته شده‬ ‫باشند‪.‬‏در آمريکا‪ ،‬ايالت هاي مرزي همچون‬ ‫تگزاس‪ ،‬بارها به شهروندان خود تذکر داده اند‬ ‫که جز در موارد بسيار ضروري‪ ،‬از سفر به شمال‬ ‫مکزيک پرهيز کنند‪.‬‏امکانات پليس محلي‬ ‫مکزيک‪ ،‬براي مبارزه با اين مشکل بسيار‬ ‫اندک است‪ ،‬زيرا قاچاقچيان‪ ،‬به پيشرفته ترين‬ ‫سالح ها مجهز هستند که از آمريکا به اين‬ ‫کشور قاچاق شده و يا از ارتش مکزيک دزديده‬ ‫مي شوند‪.‬‏گردش مالي قاچاق مواد مخدر در‬ ‫مکزيک‪ ،‬ساالنه حدود ‪ 40‬ميليارد دالر را در بر‬ ‫مي گيرد و همزمان‪ ،‬قاچاقچيان دامنه فعاليت‬ ‫خودراگسترشدادهوبهفعاليتهاييهمچون‬ ‫زور گيري‪ ،‬قاچاق انسان‪ ،‬آدم ربايي و حتي‬ ‫دزدي نفت و فرآورده هاي نفتي نيز روي آورده‬ ‫اند‪.‬‏برآورد شده است که از سال ‪ 2008‬ميالدي‬ ‫تاکنون‪،‬فرآوردههاينفتيبهارزشحدوديک‬ ‫ميليارد دالر از شرکت دولتي پيمکس مکزيک‬ ‫دزديده شده باشد‪.‬‏يکي از گروه هاي تبهکار‬ ‫مکزيک که در سال جاري ميالدي منهدم شد‪،‬‬ ‫به تنهايي معادل ‪ 50‬ميليون دالر فرآورده هاي‬ ‫نفتي ربوده بود‪.‬‏بعضي از منابع آگاه اعالم‬ ‫مي کنند قاچاقچيان تمرکز خود را بر صنعت‬ ‫نفت و گاز افزايش داده اند‪.‬‏در ماه هاي اخير‪،‬‬ ‫گروه هاي تبهکار‪ ،‬در ميدان گازي بورگس در‬ ‫شمال شرق مکزيک‪ ،‬چند کارگر را ربودند و‬ ‫گزارش هايي وجود دارد که از تالش بعضي‬ ‫گروه هاي تبهکار براي باجگيري از شرکت‬ ‫پيمکسخبردادهاند‪.‬‏بعضيازکارگرانشرکت‬ ‫پيمکس‪ ،‬از ترس‪ ،‬کار در ميدان بورگس را رها‬ ‫کرده اند؛ اما مواردي از اين دست‪ ،‬تأثير زيادي‬ ‫بر توليد اين ميدان گازي نداشته است‪.‬‏بورگس‬ ‫يکي از مهمترين مناطق توليد گاز مکزيک‬ ‫است که روزانه‪ ،‬بيش از يک ميليارد و ‪400‬‬ ‫ميليون فوت مکعب گاز توليد مي کند‪.‬‏با وجود‬ ‫آمارهاي نگران کننده و تعداد کشته هاي زياد‪،‬‬ ‫بايد پرسيد که اين مشکل تا چه حد جدي است‬ ‫و آيا دليلي براي نگراني صنعت نفت مکزيک‪،‬‬ ‫از اين بابت وجود دارد‪.‬‏به داليل گوناگون‪ ،‬از‬ ‫جمله اين که شرکت پيمکس اعالميه هاي‬ ‫اندکي درباره مشکالت امنيتي خود منتشر‬ ‫کرده‪ ،‬برآورد دقيق خطرهايي که بخش انرژي‬ ‫مکزيک را تهديد مي کند دشوار است‪.‬‏اما‬ ‫بدون شک‪ ،‬سطح خشونت ها‪ ،‬جدي و رو به‬ ‫فزوني است و قاچاقچيان‪ ،‬از مرزهاي پيشين‬ ‫فعاليت خود فراتر رفته و فعاليت هايي همچون‬ ‫بمب گذاري و کشتن نيروهاي پليس و‬ ‫خبرنگاران را آغاز کرده اند‪.‬‏حتي پيروزي هاي‬ ‫دولت مکزيک در دستگيري سران قاچاقچيان‬ ‫و منهدم کردن دار و دسته هاي فعلي‪ ،‬سبب‬ ‫شده است جنگ و رقابت دار و دسته هاي‬

‫روزنه‬ ‫تا سال ‪:2020‬‏‬

‫آمريكا استفاده از انرژي‌هاي‬ ‫تجديدپذير را ‪ 4‬برابر مي‌كند‏‬

‫يك نهاد رسمي آمريكا اعالم كرد اين كشور تا سال ‪2020‬‬ ‫حجم استفاده از انرژي هاي تجديدپذير را ‪ 4‬برابر خواهد كرد و به‬ ‫‪ 10‬درصد كل انرژي مصرفي اين كشور خواهد رساند‪.‬‏‬ ‫بهگزارشسي‌نت‪،‬شورايمليتحقيقاتآمريكادرآخرينگزارش‬ ‫خود اعالم كرد‪ ،‬منابع انرژي تجديد شدني مانند باد‪ ،‬خورشيد‪ ،‬انرژي‬ ‫داخلي زمين‪ ،‬امواج دريا و جزر و مد تا سال ‪ 2020‬ميالدي حدود ‪10‬‬ ‫درصد از كل انرژي مورد نياز آمريكا را تامين خواهند كرد‪.‬‏در حال حاضر‬ ‫انرژي‌هاي تجديد شدني ‪ 2/5‬درصد انرژي مورد نياز آمريكا را توليد‬ ‫مي‌كنند و اين كشور در تالش است تا رقم ياد شده را طي يك دهه آتي‬ ‫به ‪ 10‬درصد برساند‪.‬‏دولت آمريكا پيش‌بيني مي‌كند كه در سال ‪2035‬‬ ‫ميالدي بيش از ‪ 20‬درصد انرژي مورد نياز خود را از اين منابع تامين‬ ‫خواهدكردكهالبتهاينجريانبهسياستگذاري‌هاوسرمايه‌گذاري‌هاي‬ ‫جديدنيازدارد‏‪.‬‬

‫وزير نفت قط ر‪:‬‏‬

‫تغيير سقف توليد اوپك در نشست‬ ‫دسامبر بعيد است‬

‫باقيماندهبرايپرکردنجايقبليها‪،‬شديدتر‬ ‫وخشنترشود‪.‬‏بااينهمه‪،‬هنوزنميتوانگفت‬ ‫مکزيکدراينجنگهاشکستخوردهاست‬ ‫و دولت اين کشور در مناطق مختلف‪ ،‬حتي‬ ‫در خطرناک ترين آنها‪ ،‬همچنان حضوري‬ ‫پررنگ و قدرتمند دارد‪ .‬‏کالدرون‪ ،‬حضور‬ ‫نيروهاي امنيتي در شمال مکزيک را براي‬ ‫مبارزه با دار و دسته هاي خالفکار‪ ،‬تقويت‬ ‫کرده است و افزون بر اين‪ ،‬دامنه خشونت ها‬ ‫در شمال اين کشور محدود باقي مانده و ديگر‬ ‫مناطق مکزيک‪ ،‬از امنيت و آرامش قابل‬ ‫قبولي برخوردارند‪.‬‏بنا بر گزارش دفتر مواد‬ ‫مخدر و بزهکاري سازمان ملل‪ ،‬نرخ قتل در‬ ‫مکزيک در سال ‪ 2008‬ميالدي‪ 11/6 ،‬نفر از‬ ‫هر صد هزار نفر بوده که نشان دهنده امنيت‬ ‫بسيار باالي مکزيک در مقايسه با ديگر‬ ‫کشورهاي آمريکاي جنوبي است‪.‬‏براي‬ ‫نمونه‪ ،‬اين نرخ در برزيل ‪ 22‬نفر‪ ،‬در کشور‬ ‫پر گردشگر بليز ‪ 34/3‬نفر و در ونزوئال‪52 ،‬‬ ‫نفر درهرصدهزارنفربودهاست‪.‬‏برخالفگفتههاي‬ ‫کلينتون‪ ،‬وضعيت مکزيک بسيار بهتر از‬ ‫روزهاي سياه کلمبيا ست که شهروندان‪،‬‬ ‫از ترس ربوده شدن‪ ،‬حاضر نبودند در‬ ‫بزرگراه هاي آن رانندگي کنند‪.‬‏‬ ‫در واقع‪ ،‬بيشتر مناطق مکزيک‪ ،‬با وجود‬ ‫خشونتهايمحلي‪،‬بهفعاليتعاديخودادامه‬ ‫مي دهند‪.‬‏افزون بر اين‪ ،‬تحليلگران معتقدند‬ ‫صنعت نفت مکزيک‪ ،‬تا حدودي در برابر‬ ‫خشونتهايمربوطبهقاچاقچيانازمصونيت‬ ‫برخوردار است‪.‬‏از جمله داليل اين مصونيت‪،‬‬ ‫وضعيت جغرافيايي صنعت نفت مکزيک‬ ‫است زيرا گروه هاي خالفکار مکزيک‪ ،‬بيشتر‬ ‫در شمال و غرب اين کشور متمرکزند‪ ،‬در حالي‬ ‫که تأسيسات نفتي‪ ،‬يا فراساحلي هستند و در‬ ‫خليجمکزيکقراردارند‪،‬يادرجنوباينکشور‬ ‫قرار گرفته اند‪.‬‏حتي به گفته يک کارشناس‬ ‫مقيم مکزيکو سيتي‪ ،‬تأسيسات ميدان گازي‬ ‫بورگس در نزديکي مسيرهاي قاچاق مواد‬ ‫مخدر در شمال اين کشور‪ ،‬با خطر زيادي رو به‬ ‫رو نيستند‪.‬‏با اينكه خشونت ها‪ ،‬خطر مستقيم‬ ‫زيادي براي بخش انرژي مکزيک ندارند‪ ،‬اما‬ ‫با توجه به گسترش دامنه فعاليت گروه هاي‬ ‫خالفکار به فعاليت هاي اقتصادي قانوني در‬ ‫اينکشور‪،‬هنوزخطردزديوباجگيري‪،‬صنعت‬ ‫نفت و گاز مکزيک را تهديد مي کند‪.‬‏مدت ها‬ ‫است که شرکت پيمکس‪ ،‬از سرقت نفت خط‬ ‫لوله هاي خود از سوي فرصت طلبان‪ ،‬رنج مي‬ ‫بردوگفتهميشودبيشتراينگونهفعاليتها‪،‬به‬ ‫دست گروه هاي بزهکار سنتي روي مي دهد‪،‬‬ ‫نه قاچاقچيان مواد مخدر‪.‬‏با اين حال‪ ،‬ادعا شده‬ ‫استقاچاقچيانموادمخدر‪،‬برايپولشويي‪،‬از‬ ‫شرکت هاي خدمات دهنده به پيمکس بهره‬ ‫برداري مي کنند‪.‬‏به اعتقاد آليسون بنتون‪،‬‬ ‫تحليلگر دفتر مکزيک گروه مشاوره امنيتي‬ ‫اوراسيا‪ ،‬قاچاقچيان مواد مخدر مکزيک‪،‬‬ ‫نمي توانند به راحتي دامنه فعاليت هاي خود‬ ‫را از باجگيري‪ ،‬دزدي و مواردي از اين دست‬

‫فراتر ببرند و يک حمله همه جانبه را به زير‬ ‫ساختهاينفتوگازمکزيکترتيبدهند‪.‬‬ ‫‏بنتون گفت‪ :‬گروه هاي فعال در قاچاق مواد‬ ‫مخدر‪،‬شايداعتقادداشتهباشندکهصنعتنفت‬ ‫مکزيک‪ ،‬منبع گذرايي براي به دست آوردن‬ ‫پول هاي بادآورده است‪ ،‬اما فکر نمي کنم‬ ‫اين صنعت به يک هدف سازمان يافته براي‬ ‫آنها تبديل شود‪ ،‬زيرا اين کار براي آنها چندان‬ ‫عاقالنه نيست‪.‬‏وي افزود‪ :‬واکنش نشان دادن‬

‫به اين فعاليت ها‪ ،‬براي دولت مرکزي مکزيک‬ ‫است‪ .‬با اين حال بنتون تأکيد مي کند‬ ‫آسان ‏‏‬ ‫با تمرکز دولت بر سازمان هاي بزرگ قاچاق‬ ‫مواد مخدر‪ ،‬گروه هاي کوچک تر مي توانند‬ ‫براي اخاذي از پيمکس‪ ،‬کارگران را بدزدند‪.‬‬ ‫‏براي پيشگيري از چنين حوادثي‪ ،‬پيمکس و‬ ‫شريکان اين شرکت‪ ،‬نيازمند تقويت امنيت‬ ‫ميدان هاي نفتي هستند که هزينه عمليات‬ ‫آنها را باال مي برد‏‪.‬‬

‫وزير نفت قطر تاكيد كرد اوپك در نشست آتي خود كه در ماه‬ ‫دسامبر در اكوادور برگزار خواهد شد سهميه هاي توليد نفت را‬ ‫تغيير نخواهد داد‪.‬‏به گزارش گلف تايمز عبداهلل العطيه از پيش بيني‬ ‫در خصوص قيمت نفت در آينده خودداري كرد‪.‬و وي افزود رابطه‬ ‫زيادي بين ارزش دالر آمريكا و قيمت جهاني نفت وجود دارد ‪.‬‏‬ ‫قطر هم اكنون بزرگترين صادر كننده ال ان جي جهان‬ ‫به شمار مي رود ‪.‬‏‬ ‫قيمت جهاني نفت طي سال ‪ 2010‬بين ‪ 70‬تا ‪ 80‬دالر در هر‬ ‫بشكه تثبيت شده است ‪ .‬عربستان و ساير اعضاي اوپك بر اين‬ ‫باورند كه قيمت ‪ 90‬دالر در هر بشكه در شرايط كنوني قيمتي‬ ‫عادالنه و مناسب براي توليد كننده و مصرف كننده است اما ايران‬ ‫قيمت ‪ 100‬دالري را كامال رضايت بخش مي داند ‪.‬‏‬ ‫سقف توليد اوپك هم اكنون ‪ 24/845‬ميليون بشكه در روز‬ ‫است ‪.‬‏‬


‫‪www.sarmayeh.ae‬‬

‫‌دو شنبه‪8‬آذر ‪1389‬‬

‫هم‬ ‫در‬ ‫‪2‬‬

‫ويژهنامهصبحاماراتمتحدهعربي‬

‫‪22‬ذي‌الحجه‪29-1431‬نوامبر‪-2010‬شماره‪16-86‬صفحه‬

‫شاهزاده عربي‪،‬‬ ‫جنرال موتورز را‬ ‫خريد‏!‬ ‫‪4‬‬

‫نمايشگاهبين‌المللي‬ ‫خودرو در عربستان‬ ‫‪7‬‬

‫اولين مدرس زن‬ ‫فوتسال آسيا يك‬ ‫ايراني است‬ ‫‪8‬‬

‫آغاز اکران‬ ‫بين‌المللياز‬ ‫منطقهخاورميانه‬ ‫سرمقاله‬

‫‪‎‬آيا بحران مالي آمريکا‬ ‫تمام شده است؟‬ ‫نويسنده‪ :‬پال کريگ رابرتس‬ ‫ترجمه جمشيد سلمانيان‬

‫آيا بحران مالي تمام شده است؟ آيا بهبود اوضاع مالي واقعي‬ ‫است و اگر نه‪ ،‬چشم اندازهاي پيش روي آمريکايي ها چيست؟‬ ‫پاسخ کوتاه به اين سئواالت اين است که بحران مالي اياالت‬ ‫متحده خاتمه نيافته‪ ،‬بهبود اوضاع مالي واقعي نيست و اياالت‬ ‫متحده با بحراني بس بدتر از بحران مالي روبرو است‪ .‬اوضاعي‬ ‫که من متوجه آن شده ام از اين قرار است‪:‬‏‬ ‫بحران مالي جهان يک بحران بانکي تلقي مي گردد‬ ‫که خصوصي سازي هاي حماقت آميز در عرصه هاي مالي‬ ‫اياالت متحده باعث آن شده است‪ .‬بانکهاي سرمايه گذاري‬ ‫سطح دارائي ها را به نحو غيرمسئوالنه اي باال بردند‪ ،‬با نرخ‬ ‫بهره هاي تقلبي‪ ،‬اوراق سرمايه گذاري سئوال بر انگيزي صادر‬ ‫کردند و اين سرمايه گذاري ها را از طريق فروشهاي مستقيم به‬ ‫مشتريان و نه بواسطه بازار صورت دادند‪.‬‬ ‫اين بحران زماني آغاز شد که آمريکا گذاشت شرکت‬ ‫سرمايه گذاري برادران ليمان ورشکسته شود که اين امر باعث‬ ‫به خطر افتادن دارائي هاي بازارهاي پولي در همه جاي دنيا شد‪.‬‬ ‫بانکهاي سرمايه گذاري که سياست اقتصادي اياالت متحده‬ ‫را تحت کنترل خود دارند از اين بحران استفاده کردند تا به نفع‬ ‫خود يارانه هاي هنگفتي را از محل خزانه داري کل آمريکا و به‬ ‫هزينه ماليات دهندگان دريافت کنند‪ .‬اينکه چه ميزان از بحران‬ ‫واقعي و چه ميزان از آن بزرگنمائي براي دريافت اين يارانه ها‬ ‫بود در حال حاضر مشخص نيست‪.‬‬ ‫همانگونه که بيشتر ابزارهاي مالي ثانويه هرگز در باراز‬ ‫ارزش گذاري نشده بود‪ ،‬و از آنجا که ترکيب دقيق وامهاي‬ ‫خوب و بد در اينگونه سرمايه گذاري ها معلوم نبود (چون اين‬ ‫سرمايه گذاري‌ها بر اساس بسته هائي از وام‌هاي تضميني‬ ‫استوار اند)‪ ،‬مقررات معامالت بازار به بازار ارزشهاي اين سرمايه‬ ‫گذاري ها را بسيار کاهش داد که باعث شد توان بازپرداخت‬ ‫بسياري از نهادهاي مالي به مخاطره بيفتد‪.‬‏همچنين مقررات‬ ‫کاهش ممتد ارزش سرمايه گذاري ها لغو گرديد که همين اجازه‬ ‫داد تا سرمايه هاي ربايي و احتکار کنندگان‪ ،‬سيستم بازار تامين‬ ‫سرمايه براي شرکت هاي مورد نظر را با کاهش دادن ارزش‬ ‫سهام آنها نابود کنند‪.‬‏در اين زمان راه حل آشکار تعليق مقررات‬ ‫معامالت بازار به بازار بود تا اينکه بتوان ارزشهاي بهتري براي‬ ‫ابزارهاي مالي ثانويه ايجاد کرد و مانع کاهش ارزش سرمايه‬ ‫گذاري هايي شد که داشت تامين سرمايه براي بازارها را نابود‬ ‫مي کرد‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪3‬‬

‫‪‎‬در پنج ماهه نخست امسال محقق شد‪:‬‬

‫افزايش تعداد گردشگران شارجه‬

‫اميرحسينروزبه‪:‬درپنجماههنخستامسال‪،‬تعدادگردشگرانشارجهبيشازهفتدرصدبيشترشدهاست‪.‬بنابهگزارشمنتشرشدهتوسطادارهتوسعهتجارتوگردشگريشارجه؛تعدادکلمهماناندرهتلهاومسافرخانههاي‬ ‫شارجهبه‪ 637390‬نفررسيددرحاليکهاينتعداددربازهزمانيمشابهسال‪2009‬به‪594105‬نفربود‪.‬‏بهگزارشروزنامهسرمايهبهنقلازگلفنيوزطبقيافتههايجديد‪،‬اماکنمسافرتيشارجهدر‪ 70‬درصداوقاتدارايمهمانبودنددر‬ ‫حاليکهاينرقمدرسالگذشته‪67،‬درصدبود‪.‬آمارادارهتوسعهتجارتوگردشگريشارجهنشانميدهدکهگردشگراناروپايي‪46،‬درصدازکلگردشگرانشارجهراتشکيلميدهند‪،‬درحاليکهمسافرانششکشورعربيمنطقه‪25،‬‬ ‫درصدازهمهگردشگرانشارجهرابهخوداختصاصدادهاند؛گردشگرانآسيايينيز‪14‬درصدازکلگردشگرانشارجههستند؛مسافرانديگرکشورهايعربينيز‪10‬درصدازگردشگرانشارجهراتشکيلميدهند‪.‬درعينحالپنجدرصد‬ ‫باقيماندهازگردشگران‪،‬ازکشورهايمشترکالمنافع‪،‬اياالتمتحدهآمريکا‪،‬آفريقاومنطقهپاسيفيکبهشارجهواردميشوند‪.‬‏محمدالنعمانمديرکلادارهتوسعهتجارتوگردشگريشارجهدراينبارهاظهارداشت‪":‬اينادارهراهبردروشني‬ ‫رابرايحضوردربازارهايعمدهگردشگريجهاندرپيشگرفتهاست؛چراکهاينبازارهاازاهميتبسيارباالييدرصنعتگردشگريونيزسازماندهيبهفعاليتهاورويدادهاييکهمستقيماباترويجگردشگريارتباطدارند‪،‬برخورداربوده‬ ‫وازاينروشرکتدرايننوعفعاليتها‪،‬ميتواندبهحضوردربازارهايعمدهگردشگريجهانونمايشگاههايسياحتيوجذبتورهاازسرتاسرجهانبهشارجهنقششايانيايفانمايد"‪.‬‏ منبع‪:‬‏‪17‎- Gulfnews‬‏ نوامبر‪.2010‬‏‬

‫‪‎‬با سهم ‪ 13‬درصدي در كل صادرات اين كشور‪:‬‬

‫ايران و امارات دومين بازار چاي هند شناخته شدند‬

‫سازمان چاي هند اعالم كرد ايران و امارات با اختصاص ‪13‬‬ ‫درصد صادرات چاي هند به خود به عنوان دومين بازار چاي اين‬ ‫كشور شناخته شده اند‪.‬‏‬ ‫به گزارش پايگاه اينترنتي بيزينس الين سازمان چاي هند‬ ‫اعالم كرد طي سالهاي ‪ 2005‬تا ‪ 2009‬ميالدي سهم اين‬ ‫كشور در بازار جهاني صادرات چاي از ‪ 15‬درصد به كمتر از ‪13‬‬ ‫درصد كاهش يافته است ‪.‬‬ ‫سهم چين در اين مدت از ‪ 16‬درصد به بيش از ‪ 19‬درصد‬ ‫افزايش داشته و سهم كنيا نيز از ‪ 19‬به ‪ 22‬درصد رشد يافته است‪.‬‬ ‫بر اساس اين گزارش در سال ‪ 2005‬ميالدي چين با پشت سر‬ ‫گذاشتن هند به بزرگترين توليد كننده چاي جهان تبديل شده‬ ‫است ‪.‬در سال ‪ 2009‬ميزان صادرات چاي چين به بيش از ‪300‬‬ ‫هزار تن رسيده است كه ‪ 230‬هزار تن آن به صورت برگ سبز‬

‫بوده است ‪ .‬ميزان صادرات چاي سياه هند در سال ‪ 2009‬به ‪197‬‬ ‫ميليون كيلوگرم رسيده است ‪ .‬در سال ‪ 2010‬صادرات چاي‬ ‫چين نسبت به سال ‪ 2009‬بيش از ‪ 2‬درصد افزايش خواهد يافت ‪.‬‬ ‫بر اساس اين گزارش مهمترين خريداران چاي هند عراق و‬ ‫كشورهاي استقالل يافته شوروي سابق با ‪ 21‬درصد ‪ ،‬ايران و‬ ‫امارات با ‪ 13‬درصد‪ ،‬انگليس و ايرلند با ‪ 11‬درصد‪ ،‬پاكستان با‬ ‫‪ 7‬درصد‪ ،‬آمريكا و كانادا با ‪ 4‬درصد‪ ،‬افغانستان با ‪ 4‬درصد‪ ،‬كنيا با‬ ‫‪ 4‬درصد‪ ،‬آلمان و هلند با ‪ 3‬درصد‪ ،‬لهستان و استراليا با ‪ 2‬درصد و‬ ‫ساير كشورها با ‪ 7‬درصد هستند ‪.‬مهمترين بازارهاي صادراتي‬ ‫چاي چين نيز كشورهاي مراكش‪ ،‬اتحاديه اروپا و آمريكا هستند ‪.‬‬ ‫صنعت چاي هند طي سالهاي اخير با چالشهاي زيادي از جمله‬ ‫نامساعد بودن شرايط آب و هوايي و افزايش هزينه هاي توليد‬ ‫روبرو بوده است ‪.‬‏‬

‫‪11‬‬

‫رانندگي با سرعت‬ ‫‪ 1600‬کيلومتر در‬ ‫ساعت‬ ‫‪13‬‬

‫بيشفعاليونقص‬ ‫توجهدرکودکان‬ ‫‪15‬‬

sarmayeh 86  

sarmayeh news paper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you