Page 1

‫خبر‬

‫پخش برنامه‌هاي شبکه سحر‬ ‫در شبکه‌هاي خارجي‬

‫مهدي مجتهد‪ ،‬مدير شبکه جهاني سحر با اعالم توسعه‬ ‫برنامه‌هاي اجتماعي و ساخت فيلم سينمايي "عروسک و يلدا"‬ ‫توسط محمدحسين لطيفي‪ ،‬تاکيد کرد گاهي شبکه‌هاي محلي‬ ‫خارجي برنامه‌هايشان را قطع مي‌کنند و برنامه‌هاي شبکه سحر را‬ ‫پخش مي‌کنند تا مخاطب خود را از دست ندهند‪ .‬مهدي مجتهد در‬ ‫يکنشستمطبوعاتيگفت‪:‬درحالحاضردردور‌هتوسعهرسانه‌هابه‬ ‫لحاظکميوکيفيهستيم‪.‬سرعترشددررسانه‌هايغيرفارسيبه‬ ‫خاطر ماهواره‌هاي جديد خيلي سريعتر است‪ .‬در واقع تنوع و تعدد اين‬ ‫رسانه‌هازيادشدهوآنهمبهخاطررقابتبرايجذبمخاطباناست‪.‬‬ ‫شبکهسحربهعنواننماينده‌ايازرسانهجمهورياسالميايرانسعي‬ ‫داردحرفجديبرايمخاطبانبزند‪.‬‏ويدرادامهافزود‪:‬دراينسال‌ها‬ ‫دوستان در معاونت برون مرزي تالش کردند گام‌هاي خوبي بردارند‪.‬‬ ‫شبکه سحر از زمان جنگ تحميلي فعاليت و برنامه‌هاي متنوع براي‬ ‫مخاطب داشته است‪ ،‬اما از سال‪ 1376‬عنوان شبکه سحر را از آن خود‬ ‫کرد‪ .‬در حال حاضر اين شبکه به شش زبان بوسنيايي‪ ،‬اردو‪ ،‬آذري‪،‬‬ ‫کردي‪ ،‬انگليسي و فرانسه برنامه پخش مي‌کند‪ .‬من هم که از سال‬ ‫گذشته به مديريت اين شبکه منصوب شدم تالش کردم با توجه به‬ ‫امکاناتسازمانصداوسيمابهتوسعهکميوکيفيکمککنم‪.‬‏مدير‬ ‫شبکه سحر با اشاره به افزايش زمان برنامه‌هاي شبکه سحر گفت‪ :‬از‬ ‫سالگذشتهزمانپخشبرنامه‌هاياينشبکهدوبرابرشدهاست‪.‬قب ً‬ ‫ال‬ ‫ما‪ 19‬ساعتپخشداشتيم‪،‬امادرحالحاضردوکاناليکودوشبکه‬ ‫سحر ‪ 38‬ساعت پخش دارد‪ .‬با افزايش زمان تالش کرديم برنامه‌ها‬ ‫درزمينه‌هايکودک‪،‬خانواده‪،‬فيلموسريالو‪...‬متنوع‌ترشود‪.‬توسعه‬ ‫برنامه‌هاياجتماعيجزءاولويت‌هايجديمادرشبکهاست‪.‬مجتهد‬ ‫خاطرنشانساخت‪:‬سعيمي‌کنيمبرنامه‌هابومي‌ترباشدتابامخاطبان‬ ‫بيشتر ارتباط برقرار کند‪.‬در زمينهدوبلهو زيرنويس‪ 96‬درصد افزايش‬ ‫داشتيم‪ .‬در مجموع توليدات شبکه افزايش يافته است‪ .‬همچنين از‬ ‫توليداتمراکزاستان‌هانسبتبهگذشتهبيشتربهرهمي‌بريم‪.‬توليدات‬ ‫دفاتر خارج از کشور هم افزايش يافته است‪ .‬در گذشته گروه فيلم و‬ ‫سريال شبکه سحر مستقل نبوده‪ ،‬اما مدتي است فعال شده و آقاي‬ ‫عليبرزيمديريتاينگروهرابرعهدهدارد‏‪.‬‬

‫**حديث روز**‬

‫رسول خدا صلي اهلل عليه و آله مي فرمايند‪:‬‬

‫چه بسا كه از خود ستايى‪،‬‬ ‫از قدر خود مى‏كاهند و از فروتنى‪،‬‬ ‫بر مقام خود مى‏افزايند‪.‬‬

‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫اوقات شرعي دبي‬

‫دفتر نمايندگي‪:‬‬

‫افق امارت هاي ديگر نسبت به دبي‬

‫اذان ظهر‪12:04 :‬‬

‫ابوظبي ‪ +5‬دقيقه‬

‫اذان مغرب‪17:43 :‬‬

‫العين ‪+ 3‬دقيقه‬

‫اذان صبح فردا‪5:20 :‬‬

‫شارجه ‪ -1‬دقيقه‬

‫تهران‬

‫شيراز‬

‫بندرعباس‬

‫دبي‬

‫ابوظبي‬

‫‪15‬‬

‫‪21‬‬

‫‪31‬‬

‫‪29‬‬

‫‪30‬‬

‫طلوع آفتاب فردا‪6:43 :‬‬

‫عجمان ‪ -1‬دقيقه‬

‫‪06‬‬

‫‪01‬‬

‫‪13‬‬

‫‪18‬‬

‫‪19‬‬

‫فرهنگ ‪16‬‬

‫دوشنبه اول آذر ‪1389‬‬

‫‪15‬ذي‌الحجه‪ 22-1431‬نوامبر‪-2010‬شماره‪80‬‬

‫احتمال اکران "عصر روز دهم ‌" در ماه محرم‬

‫فيلمسينمايي"عصرروزدهم"بهکارگرداني‬ ‫مجتبيراعيوتهيه‌کنندگيمنوچهرمحمدي‬ ‫در صورت فراهم شدن شرايط همزمان با ماه‬ ‫محرم روي پرده سينما خواهد رفت‪.‬بحث‬ ‫اکراناينفيلمسينماييروزدوشنبه‪ 24‬آباندر‬ ‫جلسهشورايصنفينمايشازسويتهيه‌کننده‬

‫وپخش‌کنندهايناثرمطرحشد‪.‬محمديوناصر‬ ‫شعبانيدرخصوصاکرانفيلمسينمايي"عصر‬ ‫روز دهم" و درخواست بنياد سينمايي فارابي و‬ ‫اداره کل ارزشيابي و نظارت سينماي حرفه‌اي‬ ‫مبني بر اکران فيلم در ماه محرم نکاتي را در‬ ‫شوراي صنفي نمايش مطرح کردند‪.‬‏فروش‬ ‫باالي "ملک سليمان ‌" به کارگرداني شهريار‬ ‫بحراني و قرارداد اکران فيلم "نفودي" که بعد از‬ ‫فيلمبحرانيدرگروهاستقاللاکرانخواهدشد‬ ‫مشکالتيپيشروينمايش"عصرروزدهم"‬ ‫درماهمحرمبهوجودآوردهاست‏‪.‬‬

‫بنياد فردوسي از صابري تقدير کرد‬

‫شب اجراي ويژه نمايش "رستم و‬ ‫اسفنديار" بنياد فردوسي از پري صابري‬ ‫کارگردان اين نمايش به دليل يک عمر‬ ‫تالش مستمر در اجراي نمايش‌هاي‬ ‫ايراني و همچنين نگارش نمايشنامه‌هايي‬ ‫از داستان‌هاي فردوسي تقدير کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬نمايش "رستم و‬ ‫اسفنديار" چندي پيش ويژه هنرمندان و‬ ‫خبرنگاران روي صحنه رفت و در پايان‬ ‫اجراي نمايش بنياد فردوسي از پري‬ ‫صابري با اهداي لوح يادبود تقدير کرد‪ .‬در‬

‫جهان نما‬

‫شوراي راهبردي شبکه جام جم‬ ‫معرفي شدند‬

‫اعضاي شوراي راهبردي شبکه جام جم به پيشنهاد مجيد رجبي‬ ‫معمار مدير اين شبکه و با موافقت علي دارابي معاون سيما انتخاب‬ ‫شدند‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬اين اعضا عبارتند از‪ :‬الهام امين‌زاده (عضو‬ ‫کميسيونامنيتمليمجلسهفتمواستادروابطبينالمللدانشگاه‬ ‫تهران)‪،‬محمدباقرخرمشاد(استاددانشگاهورئيسسازمانفرهنگو‬ ‫ارتباطات اسالمي)‪ ،‬حجت االسالم سيدمحسن ميري (دبير شوراي‬ ‫عالي سازمان فرهنگ و ارتباطات)‪ ،‬رامين مهمان‌پرست (سخنگوي‬ ‫وزارت امور خارجه)‪ ،‬سيد محمد حسيني ( مشاور رئيس سازمان و‬ ‫رئيس مرکز بين الملل صدا و سيما)‪ ،‬رضا شاکري( رئيس مرکز طرح‬ ‫و برنامه‌ريزي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت سازمان صداوسيما) و‬ ‫مهديمجتهد(مديرشبکهسحر)‪.‬‏اعضاياينشورابرايمدت‪2‬سال‬ ‫انتخابشدند‏‪.‬‬

‫‏‪ 15‬فيلم انيميشن وارد رقابت‬ ‫اسکار شدند‬

‫آکادميعلوموهنرهايسينمايي‪15‬فيلمرابرايحضوردربخش‬ ‫بهترين فيلم بلند انيميشن اسکار هشتاد و سوم پذيرفت‪.‬‏‏"چگونه‬ ‫اژدهاي خود را تربيت کنيد" و "مگامايند" هر توليد شرکت دريم‬ ‫ورکسو"داستاناسباب‌بازي‪"3‬ديسني‪-‬پيکسارازجملهفيلم‌هاي‬ ‫واجدشرايطبرايحضوردراينبخشهستند‪.‬‏برابرباقوانينآکادمي‪،‬‬ ‫اگرحداقل‪16‬فيلمبرايحضوردربخشاسکارفيلمبلندانيميشنواجد‬ ‫شرايطشناختهشوند‪،‬آکادميمي‌توانددرنهايتپنجفيلمرانامزداسکار‬ ‫کند‪،‬امابابودن‪ 15‬رقيبتعدادنامزدهانهايتسهفيلمخواهدبود‏‪.‬‬

‫تفالي به ديوان حافظ‬

‫رونق عهد شباب است دگر بستان را‬

‫رونق عهد شباب است دگر بستان را‬ ‫مي‌رسد مژده گل بلبل خوش الحان را‬ ‫اي صبا گر به جوانان چمن بازرسي‬ ‫خدمت ما برسان سرو و گل و ريحان را‬ ‫گر چنين جلوه کند مغبچه باده فروش‬ ‫خاکروب در ميخانه کنم مژگان را‬ ‫اي که بر مه کشي از عنبر سارا چوگان‬ ‫مضطرب حال مگردان من سرگردان را‬ ‫ترسم اين قوم که بر دردکشان مي‌خندند‬ ‫در سر کار خرابات کنند ايمان را‬ ‫يار مردان خدا باش که در کشتي نوح‬ ‫هست خاکي که به آبي نخرد طوفان را‬ ‫برو از خانه گردون به در و نان مطلب‬ ‫کان سيه کاسه در آخر بکشد مهمان را‬ ‫هر که را خوابگه آخر مشتي خاک است‬ ‫گو چه حاجت که به افالک کشي ايوان را‬ ‫ماه کنعاني من مسند مصر آن تو شد‬ ‫وقت آن است که بدرود کني زندان را‬ ‫حافظا مي خور و رندي کن و خوش باش ولي‬ ‫دام تزوير مکن چون دگران قرآن را‬ ‫تاريخ نگار‬

‫هفته فيلم ايران در اوکراين‬

‫هفته فيلم ايران در اوکراين با حضور جمعي از هنرمندان ايراني و‬ ‫باهدففراهم‌آوردنفرصتيبرايکشفبيشترمشترکاتفرهنگي‬ ‫و همچنين فرهنگ سينمايي دو ملت در شهر کيف برگزارشد‪ .‬هفته‬ ‫فيلم اوکراين با توجه به سکونت حدود ‪ 30‬هزار ايراني در اين کشور‬ ‫و ضرورت ايجاد ارتباط فرهنگي‪ ،‬به همت موسسه رسانه‌هاي‬ ‫تصويري و با همکاري سفارت جمهوري اسالمي ايران در اوکراين‬ ‫از ‪ 23‬آبان ماه در محل خانه اوکراين کيف برگزار شد‪.‬‏در اين هفته‬ ‫فيلم که به مدت چهار روز و با حضور سينماگران ايراني ادامه داشت‪،‬‬ ‫فيلم‌هايي همچون "کنعان"‪" ،‬دوزخ‪ ،‬برزخ‪ ،‬بهشت"‪" ،‬کيفر" و‪ ...‬به‬ ‫نمايش در آمدند‪ .‬اين برنامه به دنبال برپايي موفقت‌آميز هفته فيلم‬ ‫ايران در قطر و استقبال کم‌نظير عالقمندان به سينماي ايران در‬ ‫اين کشور برگزار شد‪.‬‏هفته فيلم ايران در قطر نيز به همت موسسه‬ ‫رسانه‌هاي تصويري از ‪ 13‬تا ‪ 16‬آبان سال جاري با حضور سه بازيگر‬ ‫سينماي ايران و نمايش فيلم‌هاي "کنعان"‪" ،‬خيلي دور‪ ،‬خيلي‬ ‫نزديک"‪" ،‬دوزخ‪ ،‬برزخ‪ ،‬بهشت" و "حيران" برپا شده بود‪.‬‬ ‫‏‬

‫اين اجرا هنرمنداني چون خسرو سينايي‪،‬‬ ‫هادي مرزبان‪ ،‬حسين مسافرآستانه‪،‬‬ ‫عبدالحسين مختاباد‪ ،‬فرزانه کابلي‪ ،‬منيژه‬ ‫محامدي‪ ،‬نادر رجب‌پور‪ ،‬چيستا يثربي‪،‬‬ ‫محمد اسکندري و محمد ساربان حضور‬ ‫داشتند‪.‬‏‬

‫دبي ‪،‬خيابان شيخ زايد‬ ‫برج گراونورهاوس‪-‬شماره‪1006‬‬ ‫تلفن‪04-3298440:‬‬ ‫فكس‪04-3298441:‬‬

‫کارنامه درسي احمدشاه قاجار‏‬

‫جزاير نخل در‬ ‫دبي بزرگترين و‬ ‫زيبا ترين جزاير‬ ‫مصنوعي جهان‬ ‫هستند‬

‫بدون شرح‬

‫حجاب خيال انگيز‬ ‫آيدا بگيچ ‪-‬ترجمه‪ :‬نيلوفر‬ ‫ميناوند – بالکان‬ ‫فيلم "برف" به کارگرداني آيدا‬ ‫بگيچ هنرمند بوسنيايي داستان زناني‬ ‫را به تصوير مي کشد که در سال هاي‬ ‫جنگ‪ ،‬همسرانشان را از دست داده‬ ‫اند‪.‬‬ ‫اين فيلم در شصت و يکمين‬ ‫جشنواره فيلم کن جايزه "‪Grand‬‬ ‫‪ " Prix‬را کسب کرد و به اين ترتيب‬ ‫جامعه هنري بوسني را مسرور و به‬ ‫آينده اميدوار نمود‪" .‬برف" توانست‬ ‫نگاه هنرمندان جهان را يکبار ديگر‬ ‫متوجه سالهاي بي خانماني و کشتار‬ ‫مسلمانان بوسني کند‪.‬‬ ‫بگيچ ‪ 17‬ساله بود که کشورش‬ ‫دوره سخت جنگ را سپري مي کرد‪.‬‬ ‫او در سال ‪ 1993‬در آکادمي هنرهاي‬ ‫نمايشي شروع به تحصيل کرد‪.‬‬ ‫بگيچ درباره دوران تحصيلش‬ ‫مي گويد‪" :‬مردم بوسني با زنده نگاه‬ ‫داشتن فعاليت هاي هنري در دوران‬ ‫سخت جنگ نشان دادند که تا چه‬ ‫حد براي هنر اهميت قائلند‪ .‬مهم‬ ‫دانستن فعاليت هاي هنري بخشي‬ ‫از حيات سياسي و فرهنگي ما بود‪.‬‬ ‫ما به اين طريق از حيثيتمان حفاظت‬ ‫مي کرديم‪ .‬کسي قادر نبود هنر را از‬ ‫ما بگيرد‪ .‬اين مطلب يکبار ديگر نشان‬ ‫داد که معنويت مي تواند بر ماديت پيروز‬ ‫شود‪ .‬چنين افکاري براي تحصيل من‬

‫در رشته کارگرداني آن هم در آن سال‬ ‫هاي سخت و دشوار دليل بسنده اي‬ ‫بود‪".‬بگيچ در کنار توضيحات مفصلي‬ ‫که به ‪ AA‬داده است درباره با حجاب‬ ‫بودنش مي گويد‪" :‬در اين خصوص با‬ ‫واکنش هاي متعددي از سوي هنرمندان‬ ‫جهانمواجهشدهام‪.‬دريکيازجشنوارههاي‬ ‫اروپايي برخي از فيلمسازان گفتند‬ ‫تو اصال شبيه زنان محجبه اي که ما‬ ‫مي بينيم نيستي و من در پاسخ گفتم‬ ‫اتفاقا من کامال مانند آن ها هستم‪.‬‬ ‫مسئله اين جاست که شما براي شناخت‬ ‫دقيق تر آن ها تالش نمي کنيد‪ .‬عده اي‬ ‫فکر مي کنند زنان باحجاب بايد خانه‬ ‫نشين شوند و حضور اجتماعي نداشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫اين ها مي گويند شما در عالم کار و‬ ‫کوشش و مخصوصا عرصه فيلم و سينما‬ ‫چه کاري داريد؟‬ ‫اين هنرمند بوسنيايي ادامه داد‪:‬‬ ‫برخي گمان مي کنند من تحت تاثير و‬ ‫يا با فشار خانواده‪ ،‬همسر يا سنت هاي‬ ‫اجتماعي باحجاب هستم‪ .‬گفتگو با اين‬ ‫قبيل افراد کار آساني نيست‪ .‬شما اگر به‬ ‫زني بگوييد حجاب را به تشخيص خود‬ ‫انتخاب نکرده در حقيقت به او توهين‬ ‫کرده ايد‪ .‬آن چه مهم است افکار و‬ ‫انديشه هاي انسان است و بايد از حکم‬ ‫کردن بر اساس ظواهر فرد پرهيز کنيم‪.‬‬ ‫من گمان مي کنم استفاده از حجاب‬ ‫نوعي هنر خيال انگيز است‪.‬‬

‫خوشبختي در يك قدمي‬

‫براي خوشبختي و موفقيت چه کنيم؟‬

‫بايدبدانيمکهآدمهايموفق‪،‬آنقدرهابرجسته‪،‬بااستعدادويامنحصر‬ ‫بهفردنيستند‪،‬آنهافقطتوانستهاندنحوهکارکردهرچيزاينجهانرادرک‬ ‫کنند و بفهمند که پيشرفت خود آنها نيزمطابق بر اصولي است که بر‬ ‫محيطپيرامونآنهاحاکماست‪.‬آنهاميدانندکهتصحيحمداوموپيوسته‪،‬‬ ‫راه رسيدن بهاهداف است‪،‬دراينبارهبارهاازمسيرمنحرفميشوند‪،‬‬ ‫اشتباهرااصالحميکنندودوبارهبهراهاصليبرميگردند‪.‬درراهرسيدن‬ ‫به هر هدف مي توانيم به شهامت و اراده قويتر دست يابيم‪ ،‬برقدرت‬ ‫متقاعدسازيخويشبيفزاييم‪،‬انضباطفرديرابياموزيم‪،‬توانوطاقت‬ ‫خويش را افزايش دهيم و اعتماد به نفس خودراباال ببريم‪ .‬هميشه به‬ ‫موفقيت و پيروزي باورداشته باشيد و به خود تلقين کنيد که "من مي‬ ‫توانم"‪"،‬منموفقخواهمشد"فکرناکاميراازسربيرونبرانيدچونطرز‬ ‫تفکرشما‪،‬شمارابهسويخوشبختيسوقخواهدداد‪.‬هرگاهبهتوانايي‬ ‫خود براي موفقيت شک کرديد‪ ،‬به موانعي فکر کنيد که ديگران بر آن‬ ‫چيرهشدهاند‪.‬درراهرسيدنبهموفقيتوخوشبختي‪،‬بامشکالتزيادي‬ ‫مواجهميشويمکهبايدآنهارابپذيريموبدانيمکهمشکالت‪،‬بخشياز‬ ‫ميراثجهانهستندکهمارابرايرهاييازخودبهسوييادگيريوتجربه‬ ‫مي رانند‪ .‬بنابراين با مشکالت مبارزه کنيد و آنها را باتالش و کوشش‬ ‫پشتسربگذاريدتادرزندگيپيروزشويد‪،‬بهقولهوراس‪"،‬بدبختينبوغ‬ ‫رانمايانميسازدوخوشبختيآنراميپوشاند‪".‬‬


‫خبر‬

‫تابش نيمي از اشعه زيانبار‬ ‫خورشيد در روزهاي ابري‬

‫دبير انجمن متخصصان پوست‪ ،‬مو و زيبايي ايران گفت‪ :‬ميزان‬ ‫عبور اشعه زيانبار خورشيد در روزهاي غير آفتابي پاييز و زمستان از‬ ‫پشت ابر ‪ 50‬درصد روزهاي آفتابي است‪ .‬دکتر سيد محمد گلشني‬ ‫افزود‪:‬خطر ابتال به سرطان پوست ‪ ،‬چين و چروک و پيري زودرس‬ ‫آن حتي در روزهاي غير آفتابي پاييز و زمستان نيز وجود دارد‪ .‬وي‬ ‫نوع‪B‬‏کهعاملاصليسرطانپوست‬ ‫اظهارداشت‪:‬اشعهماوراءبنفش ‏‬ ‫محسوب مي‌شود‪ ،‬قادر به عبور از شيشه نيست در حالي که اشعه‬ ‫ماوراء بنفش نوع‏‪A‬‏ تا حدي اين ويژگي را دارد و اثرات سوء خود را‬ ‫‪ U‬عامل مؤثر چروک پيري‬ ‫به جا مي‌گذارد‪ .‬وي گفت‪ :‬اشعه‏‪ VA‬‏‬ ‫و لک‌هاي ناشي از آفتاب بر روي پوست محسوب مي‌شود و در کنار‬ ‫اشعه‏‪UVB‬‏ که سرطان‌زايي اثبات شده‌اي دارد فقط از طريق ضد‬ ‫آفتاب‌هاي فيزيکي و شيميايي قابل کنترل است‪ .‬گلشني با اشاره به‬ ‫اينکه عيار حفاظتي ضد آفتاب‏‪SPF‬‏ با عدد ‪ 30‬تفاوت چنداني با‬ ‫انواع‪ 60‬و‪ 100‬ندارد گفت‪ :‬بهره‌گيري از ضد آفتاب حتي در روزهاي‬ ‫غيرآفتابي و ابري يک ضرورت در جلوگيري از چين و چروک‌هاي‬ ‫پوست‪،‬پيريآنوحتيابتالبهسرطانمحسوبمي‌شود‪.‬‬

‫بدويد‬ ‫تا باهوش تر شويد‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫محققان آلماني در مطالعات جديد خود فهميده اند آنهايي که‬ ‫زياد مي دوند از اطرافيان خود باهوشترند‪ ،‬چون دويدنهاي آهسته‬ ‫مي تواند هوش افراد را افزايش دهد‪.‬‬ ‫آلمانيها با بررسي روي ذهن افراد و مقايسه قابليتهاي ذهني‬ ‫انسانها با يکديگر به اين نتيجه رسيده اند آنهايي که به صورت‬ ‫آهسته و مداوم مي دوند و البته به برخي بيماريهاي مغزي هم‬ ‫مبتال بوده اند‪ ،‬پس از آنکه دوران آزمايش به سر رسيد‪ ،‬بيماريهاي‬

‫تمرکزي و حافظه تصويري در آنها بهبود پيدا کرد‪ .‬گفته مي شود‬ ‫آنهايي که مشکل حافظه تصويري دارند‪ ،‬با دويدنهاي ساده اي که‬ ‫در طول روز انجام مي شود خواهند توانست تصاوير را خيلي راحت تر‬ ‫به خاطر بياورند و همچنين جداول را خيلي راحت تر تکميل کنند‪.‬‬ ‫محققان بر اين باورند ناحيه اي از مغز که مسئوليت حافظه را بر عهده‬ ‫دارد‪ ،‬مهمترين عامل در اين زمينه محسوب مي شود و بيشترين‬ ‫تاثير را از دويدن مي گيرد‪.‬‬

‫سالمت ‪15‬‬

‫دوشنبه اول آذر ‪1389‬‬

‫‪15‬ذي‌الحجه‪ 22-1431‬نوامبر‪-2010‬شماره‪80‬‬

‫هيچ کس از خطر ديابت در امان نيست‬

‫‏امواج صوتي به ترميم استخوان‬ ‫کمک مي کند‬

‫‏محققان مي گويند‪ :‬پالس هاي اصوات با فرکانس باال باعث‬ ‫التيام بسيار سريعتر استخوان هاي شکسته مي شود‪ .‬به گزارش‬ ‫روزنامه ديلي تلگراف‪ ،‬در اين مطالعه بيماراني که استخوان پاي‬ ‫آنها شکسته شده و پس از چهار ماه هنوز کامال التيام نيافته بود‪،‬‬ ‫تحت درمان با سونوگرافي قرار گرفتند‪ .‬نتيجه اين درمان در يک‬ ‫دوره ‪ 16‬هفته اي نشان داد که تراکم استخوان در محل جراحت‬ ‫‪ 34‬درصد بيشتر شده است‪ .‬در اين مطالعه جلسات درماني توسط‬ ‫گروهي از دانشمندان آلماني انجام مي شد و هر روز ‪ 20‬دقيقه طول‬ ‫مي کشيد‪ .‬دکتر 'جان بالک' مشاور شرکت تجهيزا ت پزشکي در‬ ‫سانفرانسيسکوکهپشتيبانياينمطالعهرابرعهدهداشته‪،‬گفت‪:‬اين‬ ‫يافته ها نشانگر پيشرفت در التيام شکستگي استخوان است‪.‬‬

‫‏چه عواملي سبب بروز ميخچه مي‌شوند؟‬

‫‏ميخچه‌ها‪،‬پينه‌هايدردناکيهستندکهرويانگشتانپاهادراثر‬ ‫سايش‪ ،‬راه رفتن زياد و پوشيدن کفش‌هاي نامناسب و ناراحت شکل‬ ‫مي‌گيرند‪ .‬متخصصان آکادمي جراحان ارتوپدي در آمريکا چندين‬ ‫دليلبرايبروزميخچهعنوان‌کرده‌اند‪.‬بهگزارشهلتنيوز‪،‬پوشيدن‬ ‫کفش‌هاي خيلي تنگ يا خيلي گشاد سبب ايجاد ميخچه مي‌شود‪.‬‬ ‫شکلغيرطبيعيانگشتانپاها‪،‬مانندانگشتانخميدهياچکشياحتمال‬ ‫بروزميخچهراافزايشمي‌دهد‪.‬کفش‌هايپاشنهبلندهميکيازعوامل‬ ‫معمولدربروزميخچههستند‪.‬وجوديکبرآمدگيياقوسنابهجادرداخل‬ ‫کفشکهدائمرويانگشتانساييدهمي‌شود‪،‬مي‌توانددربروزميخچهتاثير‬ ‫داشتهباشد‪.‬درپاياننيزتاکيدمي‌شودکهاستفادهازجوراب‌هاينامناسباز‬ ‫نظرجنسواندازههممي‌تواندعاملايجادميخچهباشد‪.‬‬

‫بيشتر سردردها ناشي از مشکالت‬ ‫دنداني است‬

‫‏عضو هيئت مديره انجمن دندانپزشکي ايران گفت‪ :‬بسياري از‬ ‫سردردهاي شبيه سردردهاي ميگرني که به صورت يک طرفه بيمار با‬ ‫آنها مواجهه است ناشي از مشکالت دنداني و فکي است‪ .‬دکتر همايون‬ ‫فراست گفت‪ :‬اکلوژن يکي از موضوعات تخصصي رشته دندانپزشکي‬ ‫است که به ارتباط بين دندان هاي باال و پايين و نحوه قرارگيري دندان ها‬ ‫بر روي هم مي پردازد‪ .‬گاهي وجود مشکل در اين زمينه منجر به بروز‬ ‫دردهايي در ناحيه گيجگاهي و فکي و به دنبال آن سرددرهاي شبيه‬ ‫نوع ميگرني مي شود‪ .‬وي گفت‪ :‬اکلوژن در واقع نتيجه نهايي کار يک‬ ‫دندانپزشک است يعني چنانچه يک کار مرتبط با دندانپزشکي از جمله‬ ‫ارتودنسي‪ ،‬ترميمي‪ ،‬و نظاير آن را دندانپزشک به خوبي انجام دهد اما در‬ ‫آخرنحوهقرارگيريدندانهامناسبنباشدوبيماربامشکلمواجهشود‪،‬‬ ‫نتيجه کار رضايت بخش نمي تواند باشد‪ .‬اين متخصص دندانپزشکي‬ ‫اظهار داشت‪ :‬نتايج يک بررسي نشان داده است در‪ 57/5‬درصد کساني‬ ‫که سردرد داشته اند و سردرد آنها ميگرن تشخيص داده شده بود و در‬ ‫عين حال در ناحيه مفصل گيجگاهي فکي هم دچار مشکل بودند ‪ ،‬با‬ ‫روشهايدرمانرفعمشکلگيجگاهيفککهمرتبطبادندانهابوده‬ ‫است‪،‬سردردآنهادرمانشد‪.‬‬

‫سعيد اويس‪ :‬به طور کلي در توصيف‬ ‫ديابت بايد بگوييم؛ ديابت يک بيماري‬ ‫مخرب‪ ،‬مزمن‪ ،‬غير واگير‪ ،‬خاموش و‬ ‫بي رحم است‪ .‬مخرب است چرا که‬ ‫عوارضي چون کوري‪ ،‬نارسايي کليوي‪،‬‬ ‫دياليز‪ ،‬قطع عضو و بيماريهاي قلبي و‬ ‫عروقي‪ ،‬سرانجام عدم توجه به آن است‪.‬‬ ‫مزمن است چرا که درماني براي آن کشف‬ ‫نشده و تا پايان عمر همراه فرد باقي‬ ‫مي ماند و نياز به مراقبت مستمر دارد‪.‬غير‬ ‫واگير است و تنها راه سرايت آن عالوه‬ ‫بر مباحث مرتبط به شيوه زندگي‪ ،‬مقوله‬ ‫ارثي بودن است‪ .‬خاموش و بي صداست‬ ‫چرا که تا زماني که فرد مبتال به عوارض‬ ‫آن نشده است‪ ،‬دردي به دنبال ندارد و‬ ‫ممکن است فرد مبتال‪ ،‬بيش از ده سال از‬ ‫وجود آن بي اطالع باشد و ناگهان با بروز‬ ‫مشکالت کليوي و يا چشمي به وجود آن‬ ‫آگاهي پيدا کند که ديگر آن زمان‪ ،‬کار از‬ ‫کار گذشته است و در نهايت‪ ،‬بي رحم است‬ ‫چرا که پير و جوان و کودک‪ ،‬زن و مرد‪،‬‬ ‫غني و فقير نمي شناسد‪ .‬نوع اول آن در‬ ‫افراد زير سي سال و نوع دوم آن در افراد‬ ‫باالي سي سال رخ مي دهد‪ .‬بنابر اين هيچ‬ ‫کس از خطر ديابت در امان نيست‪ .‬ديابت‬ ‫در نزديکي ماست‪.‬‏‬

‫پيشگيري از ديابت‪:‬‏‬ ‫تنها راه‪ ،‬پيشگيري و آموزش شيوه‬ ‫هاي کنترل آن است‪ .‬البته در همه علوم‬ ‫و فنون و در سراسر دنيا و در همه طول‬ ‫تاريخ‪ ،‬پايه هاي پيشگيري بر آموزش‬ ‫استوار شده است‪ .‬پيشگيري اوليه آن‬ ‫است که با آموزش و اطالع رساني‪ ،‬شيوه‬ ‫زندگي مردم را اصالح نموده و از بروز‬ ‫ديابت و عوارض ديابت جلوگيري نماييم‪.‬‬ ‫اگر به طور جدي و ساختارمند به مباحث‬ ‫آموزشي توجه نشود در چند سال آينده‬ ‫شاهد شيوع گسترده اين بيماري خواهيم‬ ‫بود و اين به معناي وقوع يک فاجعه ملي‬ ‫است‪ .‬پيشگيري ثانويه‪ ،‬از طريق توسعه‬ ‫آموزش در ميان بيماران ديابتي است تا‬ ‫از بروز عوارض سهمگين و مخرب ديابت‬ ‫جلوگيري نماييم‪.‬‬ ‫آموزش ساختارمند‪:‬‏‬ ‫توصيه فدراسيون بين المللي ديابت‬ ‫آن است که هر بيمار ديابتي حد اقل هر‬ ‫دو سال به پانزده ساعت کالس آموزشي‬ ‫نياز دارد‪ .‬اولين گام هر کشوري که به‬ ‫طور جدي خواهان مقابله با ديابت‬ ‫مي باشد آن است که براي آموزش و‬ ‫توسعه آن‪ ،‬ارزش و اعتنايي که مناسب آن‬ ‫است قائل شود‪ .‬بنا بر يافته هاي پژوهشي‬

‫بايد گفت آموزش ساختارمند ديابت‪،‬‬ ‫مي تواند تا پنجاه درصد مصرف داروهاي‬ ‫خوراکي را در بيماران ديابتي کاهش دهد‪.‬‬ ‫همچنين آناليز اطالعات مطالعه موسوم‬ ‫به ‏‪rosso‬‏ ثابت مي کند خودپايشي‬ ‫قند خون در بيماراني که تحت درمان‬ ‫با داروهاي خوراکي ضد ديابت هستند و‬ ‫نيز بيماراني که تحت درمان انسولين مي‬ ‫باشند‪ ،‬موجب کاهش هزينه هاي بيمار‬ ‫مي شود‪ .‬اين کاهش هزينه ها به علت‬ ‫عوارض کمتر ديابت و در نتيجه کاهش‬ ‫هزينه درمان عوارض است‪ .‬البته منظور‬ ‫از آموزش‪ ،‬آموزش ساختارمند‪ ،‬مستمر و‬ ‫بر اساس استانداردهاي علمي و معتبر‬ ‫است‪ .‬بدون ترديد با توجه به مراجعات‬ ‫محدود بيمار به پزشک به طور کلي بايد‬ ‫اذعان نمود که در مطب فرصت اندکي‬ ‫براي آموزش بيمار وجود دارد‪ .‬به همين‬ ‫جهت تنها راه موجود‪ ،‬توسعه و گسترش‬ ‫برنامه هاي آموزشي به طور ساختارمند و‬ ‫با همکاري پرستاران آموزش ديده است‪.‬‏‬ ‫فرهنگ استفاده از گلوکومتر‪:‬‏‬ ‫اهميت استفاده از گلوکومتر در‬ ‫پيشگيري از عوارض ديابت در تحقيقات‬ ‫متعدد به اثبات رسيده است‪ .‬روش و زمان‬ ‫صحيح انجام آزمايش قند خون با استفاده‬

‫از دستگاه گلوکومتر از جمله مواردي است‬ ‫که فرد ديابتي‪ ،‬روزانه با آن برخورد دارد‬ ‫و آموختن چگونگي انجام صحيح آن و‬ ‫ايجاد عادت و ملکه براي انجام مستمر‬ ‫آن‪ ،‬نقش حياتي در سالمت وي دارد‪.‬‬ ‫اما توجه به ميزان کارآيي و کيفيت‬ ‫اين دستگاه ها نيز از اهميت ويژه اي‬ ‫برخوردار است‪ .‬استفاده از دستگاه هاي‬ ‫داراي "هولوگرام " که تحت نظارت‬ ‫مراجع ذي صالح وارد شده و از خدمات‬ ‫""بيمه مسئوليت" برخوردار مي باشند‬ ‫مي تواند راهکار مناسبي براي اطمينان‬ ‫از دقت‪ ،‬اصالت‪ ،‬کيفيت دستگاه ها و نيز‬ ‫اطمينان از جبران خسارات احتمالي باشد‪.‬‬ ‫در حقيقت موفقيت در تنظيم قند خون‬ ‫وابسته به صحت و دقت نتايجي است که‬ ‫با استفاده از دستگاههاي کنترل قند خون‬ ‫براي بيمار محرز و مشخص شده است‪ .‬به‬ ‫همين جهت شايد با اطمينان بتوان گفت‬ ‫فرهنگ سازي اعتنا به سالمت در تامين‬ ‫مقدمات الزم جهت انجام تست قند خون‬ ‫صحيح (توجه به تاريخ مصرف نوارهاي‬ ‫تست قند خون‪ ،‬توجه به هولوگرام‪،‬‬ ‫درج کد بيمه مسئوليت دستگاه‪ ،‬ميزان‬ ‫خدمات پس از فروش گلوکومترها و ساير‬ ‫هشدارهاي ضروري)‪ ،‬حياتي است‪.‬‬

‫درمانگاه‬

‫بهترين خوردنيها براي‬ ‫از بين بردن استرس‬

‫استرس ممکن است همه جا با شما باشد‪ ،‬مثل محيط کار‪ ،‬در‬ ‫هنگام رانندگي‪ ،‬در جشن‌ها و مراسم و يا حتي در منزل و زماني‬ ‫که اخبار ناخوشايندي ممکن است از طريق راديو و تلويزيون به‬ ‫گوشتان برسد‪ ،‬اما در دنياي پرتنش امروز‪ ،‬چه کساني ممکن است‬ ‫از استرس در امان باشند؟‬ ‫کارشناسان معتقدند که يک رژيم غذايي تحريک کننده و‬ ‫نامنظم و آشفته در واقع پيش فاکتوري براي بروز استرس است که‬ ‫معموال شامل مصرف چاي و ميان وعده‌ها به طور مکرر و نامنظم‬ ‫است‪ ،‬اما با دنبال کردن يک رژيم غذايي منظم و همچنين انتخاب‬ ‫خوردني‌هايي مناسب مي‌توان تا حد امکان استرس روزانه را از خود‬ ‫دور نگهداشت‪ .‬سايت تغذيه هول فود کاتولوگ فهرستي از مواد‬ ‫غذايي ارائه‌کرد ‌ه است که اين خوردني‌ها تاثير بسزايي در دور کردن‬ ‫استرس از انسان دارند و يا به عبارتي آرامش بخش هستند؛‬ ‫ـ اولين خوردني استرس زادر اين فهرست‪" ،‬ماست" است‪.‬‬ ‫ماست بويژه‌ براي فصل تابستان مفيد است‪ ،‬چون سبک بوده‬ ‫و هضم آن هم آسان است‪ .‬دکتر شيفا شارما‪ ،‬متخصص تناسب‬ ‫اندام در هند در اين باره مي‌گويد‪ :‬ماست يا هر محصول لبني ديگر‬ ‫غني از ماده‌اي به نام تيروسين است که ميزان سروتونين را در‬ ‫مغز افزايش مي‌دهد‪ .‬به بياني ديگر پروتئين‌ها در محصوالت‬ ‫لبني مقدار سروتونين را که نوروهورموني در مغز است‪ ،‬افزايش‬ ‫مي‌دهند و در نتيجه استرس اعصاب را کاهش داده و شما را آرام‬ ‫مي سازد‪.‬‬ ‫ـ خوردني بعدي براي از بين بردن استرس‪" ،‬شکالت تلخ"‬ ‫است‪ .‬پزشکان مي گويند‪ :‬مصرف شکالت تلخ از مقدار هورمون‬ ‫استرس مي‌کاهد و ساير آشفتگي‌هاي بيوشيميايي مرتبط با‬ ‫استرس را متعادل مي‌سازد‪.‬‬ ‫ـ مرکبات هم خوردني‌هاي مناسبي هستند براي برطرف‬ ‫کردن استرس‪ .‬ميوه‌ها حاوي قند طبيعي هستند که ذهن را از‬ ‫استرس خالي مي‌سازند و مرکبات و ميوه‌هاي تابستاني تاثير‬ ‫بيشتري در اين زمينه دارند‪.‬‬ ‫ـ خوردني ضد استرس بعدي "بادام درختي" است‪ .‬بادام‬ ‫سرشار از ويتامين "‏‪B2‎‬‏" و ويتامين ‏"‪E‬‏"‪ ،‬منيزيم و روي است‪.‬‬ ‫‪ B‬و منيزيم تاثير بسزايي در توليد سروتونين دارند که‬ ‫ويتامين‌هاي‏ ‏‬ ‫خلق انسان را تنظيم مي‌کنند و استرس را تسکين مي‌دهند‪ .‬روي‬ ‫هم مي‌تواند با برخي از اثرات منفي استرس مقابله کند و ويتامين‬ ‫‏‪E‬‏ هم به عنوان يک آنتي اکسيدان مولکول‌هاي راديکال آزاد را که‬ ‫با استرس و بيماري قلبي مرتبط هستند‪ ،‬نابود مي‌سازد‪.‬‬ ‫ـ گزينه بعدي "چاي" گياهي يا "چاي سياه" است که ضمن‬ ‫کنترل کالري‌ها‪ ،‬خلق و خوي شما را نيز بهبود مي‌بخشد‪.‬چاي‬ ‫بابونه‪ ،‬چاي ياسمن و ساير چاي‌هاي گياهي تاثير شگفت انگيزي‬ ‫روي بدن شما دارند و مي‌توانند مثل يک داروي مسکن عمل‬ ‫کنند‪ .‬ـ ماهي هم جزء خوراکي‌هاي ضد استرس و آرامش بخش‬ ‫است‪" .‬ماهي" منبع غني از چربي‌هاي امگا ــ ‪ 3‬است که حاوي‬ ‫‪ B‬مفيد براي مقابله با‬ ‫ويتامين‌هاي گروه‏‪B‬‏ بويژه‌‏‪B6‎‬‏ و‏‪ 12‎‬‏‬ ‫استرس هستند‪ .‬در واقع ويتامين‏‪B12‎‬‏ يکي از مهمترين مکمل‌ها‬ ‫براي ساخت سروتونين به عنوان هورمون شادي در مغز است‬ ‫و کمبود ويتامين‏‪B12‎‬‏ مي‌تواند سبب افسردگي شود‪ .‬ـ "کلم‬ ‫بروکلي" يکي ديگر از خوردني‌هاي مفيد براي مقابله با استرس‬ ‫است که وقتي به پاستا‪ ،‬برنج و يا ساالد افزوده مي‌شود‪ ،‬تاثير‬ ‫معجزه آسايي در ايجاد شادي در شما اعمال مي‌کند‪ .‬کلم بروکلي‬ ‫هم سرشار از ويتامين‌هاي گروه‏‪B‬‏ شامل اسيد فوليک است که به‬ ‫کاهش ترس‪ ،‬اضطراب و نگراني استرس و حتي افسردگي کمک‬ ‫مي‌کنند‪ .‬فيبر موجود در اين سبزي نيز براي مقابله با يبوست و‬ ‫سندرم روده ترکيب پذير مفيد است که اين سندرم در واقع حاصل‬ ‫استرس بلند مدت است‪ .‬ـ آخرين ماده معجزه آسا در کاهش‬ ‫استرس "سير" است‪ .‬سير براي آرام کردن تنش و استرس و نيز‬ ‫کاهش گلوکز خون مفيد است‪ .‬سير سرشار از آنتي اکسيدان‌ها‬ ‫است و اين مواد در مقابله با استرس بسيار مفيد هستند‪.‬‬


‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫دوشنبه اول آذر ‪1389‬‬

‫‪15‬ذي‌الحجه‪ 22-1431‬نوامبر‪-2010‬شماره‪80‬‬

‫اقامه نماز‬ ‫عيد سعيد قربان‬ ‫در قاهره‬

‫نماي متفاوت‬

‫قاب تصوير ‪14‬‬


‫خبر‬

‫در فرودگاه‌هاي آمريکا روي م ي‌دهد‬

‫سوءاستفاده جنسي از مسافرين‏‬

‫يک پايگاه خبري آمريکايي اقدام به انتشار جزئياتي از‬ ‫دستورالعمل جديد اداره امنيت حمل و نقل آمريکا براي لمس‬ ‫اندام‌هاي تناسلي بدن مسافران و تصويربرداري از بدن عريان‬ ‫آن‌ها پرداخت و آن را سوءاستفاده جنسي رسمي دولت آمريکا‬ ‫دانست‪.‬پايگاه خبري "کامن دريمز" با بيان اين خبر نوشت‪ :‬بعد از‬ ‫آنکه تصويب استفاده از دستگاه‌هاي اسکن عريان بدن مسافرين‬ ‫هوايي در فرودگاه‌هاي آمريکا‪ ،‬با اعتراضات بسياري از گروه‌هاي‬ ‫حامي حقوق بشر روبرو شد‪ ،‬هم‌اکنون اداره امنيت حمل و نقل‬ ‫اياالت متحده آمريکا دستورالعمل جديدي را براي ماموران خود‬ ‫صادر کرده است که بر اساس آن‌‪ ،‬ماموران امنيتي مي‌توانند از‬ ‫"کف دست و انگشتان" خود براي بازرسي بدن مسافرين استفاده‬ ‫کنند‪.‬‏مشرق نيوز گزارش داد‪،‬اين دستورالعمل بدان معناست که‬ ‫مامورين اداره امنيت حمل و نقل آمريکا مي‌توانند اندام‌هاي‬ ‫تناسلي‪ ،‬سينه‌ها و ديگر اعضاي حساس بدن مسافرين را لمس‬ ‫کنند که در واقع اقدامي بسيار توهين‌آميز بوده و زمينه را براي‬ ‫سوءاستفاده جنسي ماموران آمريکايي فراهم مي‌کند‪.‬‏به نوشته‬ ‫اين پايگاه خبري‪ ،‬استفاده از روش جديد بازرسي مسافرين که در‬ ‫آمريکا آن را "دستمالي" کردن مسافرين مي‌نامند‪ ،‬هفته گذشته‬ ‫در حالي بطور رسمي از سوي اداره امنيت حمل و نقل اعالم شد‬ ‫که قرار است هزار دستگاه اسکن عريان بدن نيز تا سال ‪ 2011‬در‬ ‫فرودگاه‌هاي آمريکا به کار گرفته شود‪.‬‏‬

‫در کنفرانس "وب‪"2‬؛‬

‫گوگل کيف پول‬ ‫الکترونيکيمبتنيبر‬ ‫آندرويد را معرفي کرد‏ ‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫به گزارش پايگاه اينترنتي روزنامه ديلي‌تلگراف ‪"،‬اريک اشميت"‬ ‫مديرعامل شرکت گوگل در کنفرانس "وب ‪ "2‬در سانفرانسيسکو ضمن‬ ‫رونمايي غيررسمي از تلفن همراه "نکسوس‌اس" ‪،‬مهمترين ويژگي اين‬ ‫تلفن همراه مبتني بر سيستم عامل آندرويد ‪ 2.3‬را نيز معرفي کرد‪.‬‏اريک‬ ‫اشميت در اين کنفرانس اصال توضيحي در مورد خصوصيات تلفن همراه‬ ‫"نکسوس‌اس"ندادامابامعرفيفناوريموسومبه‏‪NFC‬‏دراينتلفنهمراه‬ ‫که مبتني بر يک پردازنده هوشمند است کيف پول الکترونيکي آندرويدي را‬

‫هم معرفي کرد‪.‬‏کاربرد اين فناوري مبتني بر تراشه هوشمند‪ ،‬اين است که‬ ‫کاربران اين تلفن همراه قادر خواهند بود تا از موبايل خود به عنوان يک کيف‬ ‫پول الکترونيکي استفاده کنند و به راحتي و در باالترين درجه امنيتي از کارت‬ ‫اعتباري خود براي دريافت و يا پرداخت امور مالي خود استفاده کنند‪.‬‏البته اين‬ ‫تراشههوشمنددرمعدوديازتلفنهايهمراهکهدارايسيستمعاملآندرويد‬ ‫‪ 2.3‬هستند عرضه خواهد شد و خود سيستم عامل آندرويد شيريني زنجبيلي‬ ‫نيزچندهفتهديگربرايتلفنهمراه"نکسوسوان"عرضهخواهدشد‏‪.‬‬

‫شهروند ‪13‬‬

‫دوشنبه اول آذر ‪1389‬‬

‫‪15‬ذي‌الحجه‪ 22-1431‬نوامبر‪-2010‬شماره‪80‬‬

‫نقش الگوهاي رفتاري در ت ربيت فرزند ‏‬

‫‏ وقت نصيحت والدين سر به فلک مي‌کشد‬

‫زنان با استرس کاري باال بيشتر‬ ‫دچار حمله قلبي مي شوند‏‬

‫‏‏تحقيقات نشان مي دهد زناني که داراي مشاغل استرس زا‬ ‫هستند ‪ 50‬درصد بيشتر از زنان معمولي به حمالت قلبي دچار‬ ‫مي شوند‪.‬به گزارش شبکه ايران به نقل از آسوشيتدپرس‪،‬‬ ‫گرفتگي شريان هاي خوني‪ ،‬سکته قلبي و تصلب شرايين از‬ ‫جمله شايع ترين بيماري هايي است که در اثر کارهاي استرس زا‬ ‫خانم هاي شاغل را مي آزارد‪.‬‏‬ ‫اين در حالي است که نگراني بابت از دست دادن شغل اين‬ ‫استرس را دو برابر مي کند‪.‬‏‬ ‫طبق نتيجه اين تحقيقات زناني که به مشاغل پراسترس‬ ‫مشغولند توانايي مديريت کردن امور را ندارند و از اين رو به هيچ‬ ‫وجه براي تصدي مشاغل مديريتي مناسب نيستند‪.‬‏‬ ‫از سوي ديگر فشار خون باال ارمغان ديگري براي مشاغل‬ ‫استرس زا محسوب مي شود که زنان را بيشتر تحت الشعاع‬ ‫قرار مي دهد‪.‬‏‬ ‫اين تحقيقات نشان مي‌دهد استرس زياد براي افراد اعم از‬ ‫زن و مرد به هيچ وجه مطلوب نيست و باعث تحريک هورمون‬ ‫جنگندگي در افراد مي شود که داراي تبعاتي منفي است‪.‬‏‬

‫چه چيزي ضريب‌هوشي را‬ ‫افزايش مي دهد؟‬

‫توانايي جسمي در تقويت قابليتهاي گفتاري‪ ،‬قدرت تجسم‬ ‫فضايي‪ ،‬تحليل رياضيات‪ ،‬فراگيري فنون و تقويت قدرت‬ ‫استدالل موثر است‪.‬‏‬ ‫پژوهشگران اعالم کردند فعاليت‌هاي روزانه و ورزش در باال‬ ‫رفتن ضريب هوشي افراد موثر است‪.‬‏‬ ‫به گفته پژوهشگران هيچ ارتباط مستقيمي بين قدرت‬ ‫عضالني و هوش وجود ندارد‪ ،‬اما توانايي جسمي در تقويت‬ ‫قابليتهاي گفتاري‪ ،‬قدرت تجسم فضايي‪ ،‬تحليل رياضيات‪،‬‬ ‫فراگيري فنون و تقويت قدرت استدالل موثر است‪.‬‏‬ ‫علت اين فرايند تقويت عملکرد دستگاه قلبي‪-‬عروقي در‬ ‫رساندن اکسيژن و مواد مغذي به مغز در نتيجه ورزيدگي بدن‬ ‫و ورزش مداوم است‪.‬‏‬ ‫به گفته پژوهشگران از شيوه هاي مناسب براي تقويت‬ ‫عملکرد دستگاه قلبي‪-‬عروقي مي توان به پياده روي تند حداقل‬ ‫روزي يک ساعت‪ ،‬دوچرخه سواري و چند مرتبه شنا در هفته‬ ‫اشاره کرد‪.‬‏‬

‫هويت تاريخي ايتاليا دستخوش‬ ‫تنش‌هاي سياسي‏‬

‫گنجينه‌هاي تاريخي ايتاليا از کاخ طاليي مشهور نرون تا‬ ‫کلوزيوم‪ ،‬در خطر تخريب و ويراني قرار گرفته اند‪.‬‏‬ ‫‪‎‌‎‬‏ کارشناسان ميراث فرهنگي ايتاليا اعالم کردند‪ ،‬گنجينه‌هاي‬ ‫تاريخي اين کشور به دليل اهمال مسئوالن و کاهش بودجه‌هاي‬ ‫عمراني روبه ويراني نهاده‌اند‪.‬‏‬ ‫باستان‌شناسان و معترضاني که براي محافظت از مناطقي‬ ‫مبارزه مي‌کنند که منبع اصلي ورود ميليون‌ها گردشگر به ايتاليا‬ ‫هستند‪ ،‬سرنوشت تمامي آثار تاريخي اين کشور را همچون خانه‬ ‫گالدياتورهاي پامپي محکوم به ويراني مي دانند‪.‬‏‬ ‫به گفته کارشناسان‪ ،‬کم کاري و سهل انگاري دستگاه‌هاي‬ ‫نظارتي دولتي بر بناها و ميراث تاريخي اين کشور همچون خانه‬ ‫ويران شده پامپي و به دنبال آن کاخ طاليي نرون باعث شده است‬ ‫تا اين ساختمان‌ها تنها بر اثر انباشته شدن آب باران سست شده و‬ ‫فروبرزيند و يا در خطر تخريب قرار گيرند‪.‬‏‬ ‫اولين نشانه‌هاي ويراني در بناهاي تاريخي ايتاليا را مي‌توان‬ ‫با فروريختن بخشي از ساروج ديوار کلوزيوم دانست‪ .‬اين اتفاق‬ ‫اگرچه به بسته شدن کلوزويوم انجاميد و هزينه‌اي ‪ 34‬ميليون‬ ‫دالري را براي بازسازي کامل بنا به وجومد آورد‪ ،‬اما کمبود‬ ‫بودجه‌هاي عمراني دست نياز دولتمردان را به سوي حاميان مالي‬ ‫دراز کرد که تاکنون نتيجه‌اي نداده است‪.‬‏‬ ‫کارشناسان بر اين عقيده‌اند‪ ،‬دعواهاي سياسي احزاب‬ ‫چب گرا و راست گراي ايتاليا‪ ،‬نتيجه تمام بي توجهي‌هايي است‬ ‫که عاقبت آن‪ ،‬ويراني گنجينه‌هاي تاريخي و هويتي اين کشور‬ ‫شده است‪.‬‬

‫برخي از والدين تنها دائم ًا نصيحت‬ ‫مي‌کنند و يا سؤال و جواب بي‌شمار‪ .‬امروز‬ ‫چطور بود؟ به جاي اين که وقتت را صرف‬ ‫ورزش کني به درست بيشتر اهميت بده‪،‬‬ ‫من صالح تو را مي‌خواهم‪...‬شبکه ايران‪:‬‬ ‫مي‌گويد وقتي نمره‌اي زير ‪ 20‬مي‌گيرم‬ ‫تنم مي‌لرزد نه از کم بودن نمره بلکه از‬ ‫نصيحت‌هاي بي‌پايان و تکراري پدرم‪ .‬باور‬ ‫کنيد غير از پند و اندرز از پدرم تاکنون حرف‬ ‫ديگري نشنيده‌ام؛ آنقدر تکراري شده که‬ ‫از اولين جمله تا آخرش را از حفظم‪.‬‏‏ برخي‬ ‫اوقات نوجواني که تجربه چنين سؤاالتي را‬ ‫داشته در مقابل سؤاالت والدين تنها جوابي‬ ‫سرسري مي‌دهد يا دقيق ًا به والدين چيزي را‬ ‫مي‌گويد که آنها مي‌خواهند بشنوند يا اص ً‬ ‫ال‬ ‫جواب نمي‌دهد‪.‬‏‬ ‫وقتي ميان حرف و عمل فاصله‬ ‫زياد است‏‬ ‫بسياريازوالدينسعيمي‌کنندآموزش‌هاي‬ ‫مورد نظر خود در زمينه‌هاي گوناگون تربيتي‪،‬‬ ‫اخالقي و ‪ ...‬را از طريق نصيحت کردن ارائه‬ ‫دهند‪ ،‬آنها تصور مي‌کنند با نصيحت کردن‬

‫سودو كو (‪)76‬‬

‫مي‌توان عاداتي را در فرزندان ايجاد و يا آن را‬ ‫از بين برد‪.‬‏دکتر پرويز مراديان زند روانشناس‪،‬‬ ‫در گفتگو با شبکه ايران در اين باره مي‌گويد‪:‬‬ ‫وظيفه پدر و مادر آموزش الگوهاي رفتاري‬ ‫متناسب با فرهنگ به نسل جديد است‪ ،‬دقت‬ ‫کنيدماازالگوهايرفتاريصحبتمي‌کنيمنه‬ ‫الگوهاي گفتاري‪.‬‏مراديان در ادامه مي‌افزايد‪:‬‬ ‫آنچه در تربيت فرزندان مهم است رفتار والدين‬ ‫استنهگفتارآنها‪،‬پدرومادرهابايدازطريقرفتار‬ ‫خود رفتاري را در کودک ايجاد کنند و اشاعه‬ ‫دهند‪.‬‏وي در ادامه به کاربرد گفتار در تربيت‬ ‫فرزنداناشارهمي‌کندومي‌گويد‪:‬والدينزماني‬ ‫مي‌توانندازگفتاراستفادهکنندکهخودفرزندان‬ ‫بخواهند دليل رفتاري را بدانند و در اين باره از‬ ‫والدينسوالکنند‪،‬آنموقعاستکهگفتارنقش‬ ‫موثرخودراايفامي‌کند‪.‬‏مرادياندرتوضيحگفته‬ ‫خود مي‌افزايد‪ :‬شما اگر از يک نوجوان بزهکار‬ ‫سوالکنيداوبهخوبيبرايشماتوضيحمي‌دهد‬ ‫که مثال دزدي کار بسياري بدي است و در اين‬ ‫بارهمي‌تواندبرايشمابسيارصحبتکند‪،‬دليل‬ ‫اين رفتار اين است که اين نوجوان از پدر و مادر‬ ‫خوددرمذمتدزديبسيارشنيدهاستاماجايي‬

‫از آنها رفتاري را ديده است که مغاير گفته‌شان‬ ‫بوده‪،‬بههمينخاطردستبهدزديزدهاست‪.‬‏او‬ ‫معتقداست‪:‬وقتيبيشترارتباطوالدينبانوجوان‬ ‫پند و اندرز باشد در شرايطي هم که نياز به پند‬ ‫و اندرز باشد نزد نوجوان پند و اندرز بي‌ثمر و‬ ‫تکراري مي‌شود‪.‬‏بسياري از والدين در سؤال‬ ‫کردن از تکاليف مدرسه نوجوانان وسواس‬ ‫عجيبيدارندوآنقدرتکراريسؤالمي‌کنندکه‬ ‫نوجوانازپاسخدادنطفرهمي‌رود‏‪.‬‬ ‫نصيحت و رنجش نوجوان‏‬ ‫دستوراتي نظير برو اتاقت‌رو تميز کن‪ ،‬برو‬ ‫سر تکاليفت‪ ،‬برو حمام کن و‪ ...‬ممکن است‬ ‫بارها و بارها تکرار شود‪ ،‬به جاي تکرار اين‬ ‫دستورات‪ ،‬بهتر است اين دستورات قانونمند‬ ‫شود و پاداش و تنبيهي داشته باشد‪.‬سؤاالت‬ ‫پيچ در پيچ‪ ،‬نصيحت‌ها‪ ،‬تکرار سؤاالت‬ ‫و دستورات‪ ،‬باعث عصبانيت‪ ،‬رنجش‪،‬‬ ‫نافرماني‪ ،‬مخالفت و فرار نوجوان مي‌شود‪.‬‏‬ ‫سيدجواد آرامي روانشناس در اين باره‬ ‫به شبکه ايران مي‌گويد‪ :‬اگر نصيحت انتقال‬ ‫اطالعات دقيق و درست باشد و راهکارهايي‬ ‫برايحلمشکلبهفردارائهدهدمي‌تواندمفيد‬

‫باشد‪.‬‏او در ادامه به ويژگي‌هاي نصيحت اشاره‬ ‫مي‌کند و مي‌گويد‪ :‬اگر نصيحت به صورت‬ ‫انتقاد‪ ،‬سرکوب و يا خط و نشان کشيدن براي‬ ‫فرزند به ويژه نوجوان باشد از اثر بخشي مثبتي‬ ‫برخوردار نخواهد بود و باعث انتقال انرژي‬ ‫منفي به فرزند مي‌شود‪.‬‏آرامي معتقد است‪:‬‬ ‫در فرهنگ ما مبناي نصيحت کردن عموما‬ ‫زير سوال بردن شخص مورد خطاب است‪،‬‬ ‫از اين رو بسيار ديده مي‌شود که والدين هنگام‬ ‫نصيحتفرزندخودازجمالتکليو ياکلمات‬ ‫نامناسب استفاه مي‌کنند و در آخر هيچ گونه‬ ‫راه حلي نيز به فرزند خود نشان نمي‌دهند بلکه‬ ‫بامقايسهاوباديگرانباعثپايينآمدناعتماد‬ ‫بهنفسفرزندخودمي‌شوند‪.‬‏اوادامهمي‌دهد‪:‬از‬ ‫آنجايي که نوجوان در سني قرار دارد که کمتر‬ ‫تحت نفوذ خانواده است و خود درحال کسب‬ ‫هويت بزرگساالن است هنگام رويارويي‬ ‫با نصيحت‌هاي پدر و مادر حالت تدافعي به‬ ‫خود مي‌گيرد‪ ،‬به همين خاطر پدر و مادر بايد‬ ‫با نوجوان ارتباطي فراتر از چارچوب خانوادگي‬ ‫داشتهباشندوبااويکرابطهصميميودوستانه‬ ‫برقرار کنند تا بتوانند روي او اثر بگذارند‏‪.‬‬

‫روزنه‬

‫‏‪ 25‬درصد مردم بيش‌تر در دنياي‬ ‫مجازي هستند تا حقيقي‬

‫امروزه مردم در حالي که روي مبل خود نشسته يا روي تخت خود‬ ‫درازکشيده‌اند‪11‬روشمختلفبرايارتباطبرقرارکردنبادوستانشان‬ ‫دارند و اصال الزم نيست از خانه خود خارج شوند‪ .‬اين روش‌ها شامل‬ ‫نامه‌هاي الکترونيکي‪ ،‬چت‌ها‪ ،‬پيام کوتاه و شکل‌هاي مختلفي از‬ ‫سايت‌هاياجتماعيهستند‪.‬‏اينمطالعاتنشانمي‌دهدحتيزماني‬ ‫که مردم زمان مالقات حضوري با يکديگر دارند‪ ،‬براي مثال در آخر‬ ‫هفته‌ها و ايام تعطيل نزديک به ‪ 11‬درصد از مردم ترجيح مي‌دهند‬ ‫در خانه خود باقي بمانند و با استفاده از اين رسانه‌ها به ارتباط برقرار‬ ‫کردنباديگرانبپردازند‪.‬‏برايتوضيحاينموضوعداليلمختلفيرا‬ ‫مي‌توانبيانکرد‪.‬تنبلي‪،‬هزينهزيادحملونقل‪،‬کمبودوقتوبسياري‬ ‫فاکتورهاي ديگر را مي‌توان اشاره کرد‪ .‬حتي بسياري از مردم امروزه‬ ‫ترجيحمي‌دهندخيليتماسحضوريباديگراننداشتهباشندوباچند‬ ‫پيامکوتاهياچت‌هايآناليناقدامبهگفتگوباديگرانکنند‪.‬‏بررسي‌ها‬ ‫نشانمي‌دهدمردمبهطورمتوسط‪4.6‬ساعتدرهفتهراصرفگفتگو‬ ‫بادوستانخودازطريقاينترنتورسانه‌هايمجازيمي‌کنند‪.‬ايندر‬ ‫حالي است که نزديک به يک چهارم مردم در استفاده از اينترنت براي‬ ‫ارتباط با ديگران زياده‌روي مي‌کنند به طوري که نزديک به ‪ 3‬درصد‬ ‫از مردم بيش از‪ 25‬ساعت در هفته را صرف صحبت کردن با دوستان‬ ‫خودازطريقرسانه‌هايالکترونيکيمي‌کنند‪.‬‏مطالعهروي‪2‬هزارنفر‬ ‫در کشور انگلستان نشان مي‌دهد نزديک به ‪ 11‬درصد از آن‌ها همه‬ ‫کارهايروزانهخودرابااستفادهازسايت‌هاياجتماعيوفناوري‌هاي‬ ‫نويننظموترتيبمي‌دهند‪.‬‏کارشناسانمعتقدندجوامعبهسرعتدر‬ ‫حال تکامل هستند‪ .‬بعضي از مردم به قدري به استفاده از رسانه‌هاي‬ ‫جديد عادت کرده‌اند که ماه‌هاست چهره دوستان خود را نديده‌اند‪ ،‬اما‬ ‫با استفاده از سايت‌هاي اجتماعي از آخرين اتفاقاتي که براي آن‌ها‬ ‫مي‌افتدخبردارند‪.‬‏حتيرفتهرفتهصحبتکردنبادوستانوآشنايان‬ ‫نيز از طريق تلفن يا موبايل در حال رنگ باختن است‪ ،‬به طوري که‬ ‫تحقيقات نشان مي‌دهد امروزه مردم بيش‌تر تمايل دارند با استفاده از‬ ‫پيامکوتاهيااي‌ميلبادوستانخودارتباطبرقرارکنندتااينکهباآن‌ها‬ ‫تماس بگيرند‪.‬‏به نظر مي‌رسد که مردم به جاي گفتگوهاي طوالني‬ ‫ترجيح مي‌دهند با سريع‌ترين و کوتاه‌ترين روش‌ها با ديگران تماس‬ ‫بگيرند و اطالعات را منتقل کنند‪ .‬بيش از ‪ 70‬درصد از مردم با پيام‬ ‫کوتاه با دوستان يا خانواده خود ارتباط برقرار مي‌کنند‪ 31 .‬درصد از‬ ‫سايت‌هاي اجتماعي استفاده مي‌کنند و براي‪ 27‬درصد نيز استفاده از‬ ‫اي‌ميل اصلي‌ترين روش ارتباط با ديگران است‪ 18 .‬درصد از چت و‬ ‫سيستم‌هايپيام‌رسانيسريعاستفادهمي‌کنند‪.‬‏دکترآريکسيگمان‬ ‫از موسسه بيولوژي در اين باره گفت‪ :‬کمبود ارتباطات حقيقي و چهره‬ ‫به چهره مي‌تواند اثرات بيولوژيکي روي انسان داشته باشد‪.‬‏کمبود‬ ‫ارتباطات چهره به چهره مي‌تواند شيوه فعاليت ژن‌ها را تغيير دهد‪،‬‬ ‫سيستمايمنيبدنرافرسودهکند‪،‬رويکاراييذهنيانسانتاثيرمنفي‬ ‫داشتهباشدوتعادلهورمونيبدنرابههمبزند‪.‬همينعواملمي‌تواند‬ ‫در دراز مدت خطر سرطان‪ ،‬سکته‪ ،‬بيماري‌هاي قلبي و فراموشي را‬ ‫افزايشدهد‪.‬‏اودرادامهگفت‪:‬تحقيقاتمانشانمي‌دهدتعدادمردمي‬ ‫که ارتباطات چهره به چهره دارند از سال ‪ 1987‬به شدت کاهش پيدا‬ ‫کردهکهمهم‌تريندليلآننيزرسانه‌هاياجتماعيوتکنولوژي‌هاي‬ ‫جديدهستند‏‪.‬‬ ‫تلگراف‪ 14 ،‬نوامبر‬

‫نما‬

‫تصاوير "گوگل‌استريت‌ويو" يک شهروند‬ ‫انگليسي را وادار به گرفتن رژيم کرد!‏‬

‫براي حل جدول اعداد در هر مربع كوچكتر ‪ 3×3‬هيچ عدد تكراري وجود نداشته باشد‪.‬همچنين هيچ عددي در يك سطريا ستون مربع بزرگ ‪ 9×9‬تكرار نشده باشد‪.‬‬

‫‏‏اين شهروند ‪ 56‬ساله انگليسي پس از ديدن تصوير خود در‬ ‫گوگل استريت‌ويو‪ ،‬تصميم به کاهش وزن گرفت تا با گرفتن رژيم‬ ‫يک سوم وزن خود را کاهش داده و اکنون به وزن ايده‌آل خود برسد‪.‬‬ ‫به گزارش شبکه ايران به نقل از گيزمودو يک شهروند انگليسي‬

‫پس از ديدن تصوير خود در سرويس گوگل استريت‌ويو تصميم‬ ‫به کاهش وزن و گرفتن رژيم گرفت که نهايتا موفق به کاهش‬ ‫‪ 46‬کيلوگرم از وزن خود شد‪.‬‏‏"باب ميوزه" هنگامي که تقريبا يک‬ ‫سال پيش تصوير خود را در سرويس گوگل استريت‌ويو و در کنار‬ ‫خيابان ديد‪ 135 ،‬کيلوگرم وزن داشت و بنا بر اعالم خودش بسيار از‬ ‫ديدن تصوير خود در اين سرويس شرمنده شده بوده است‪.‬‏‬


‫خبر‬

‫برگزيدگان جشنواره بي ن‌المللي "گالويژ"‬ ‫معرفي شدند‏‬

‫‏ تقدير از سه ايراني‏‬

‫چهاردهمين فستيوال بين‌المللي "گالويژ" با معرفي‬ ‫برگزيدگان خود به کارش پايان داد و موسي بيدج‪ ،‬ناصر فيض و‬ ‫شراره کامراني هم از ايران مورد تقدير قرار گرفتند‪.‬‏‬ ‫به گزارش مهر به نقل از‏‪ ،PNA‬چهاردهمين فستيوال‬ ‫بين‌المللي "گالويژ" که ‪ 10‬نوامبر (‪ 19‬آبان) به ياد "مارف‬ ‫خزنه‌دار" نويسنده فقيد کرد و با شعار "آزادي انديشه؛ دروازه‬ ‫خالقيت" در سليمانيه کردستان عراق آغاز به کار کرده بود‪،‬‬ ‫همزمان با دويست و بيست و ششمين سالروز تاسيس اين شهر‪،‬‬ ‫با معرفي برگزيدگانش به کار خود پايان داد‪.‬‏‬ ‫در مراسم اختتاميه اين فستيوال ادبي که با حضور نويسندگان‬ ‫کرد و نيز مهمانان خارجي در تاالر "توار" سليمانيه برگزار مي‌شد‪،‬‬ ‫"اندري ولتر" شاعر فرانسوي سه قطعه از شعرهاي خود را قرائت‬ ‫کرد و سپس "مال بختيار" مسئول اجرايي دفتر سياسي اتحاديه‬ ‫ميهني کردستان عراق و مسئول اصلي فستيوال "گالويژ"‬ ‫در سخناني به اهميت اين رويداد فرهنگي پرداخت‪.‬‏در ادامه‬ ‫برگزيدگان شعر‪ ،‬داستان و نقد ادبي به شرح زير معرفي شدند‪:‬‏‬ ‫شاخه شعر‪ :‬رزگار جباري و زانا خليل (رتبه اول)‪ ،‬رابر فاريق‬ ‫و تابان فايق (رتبه دوم) و محمد موفقي و ديار گلزار (رتبه سوم)‪.‬‏‬ ‫شاخه داستان‪ :‬توانا امين و پشتيوان علي عبدالرحمن (رتبه‬ ‫اول)‪ ،‬بيان عبداهلل فقي و اميد حاجي‌عثمان (رتبه دوم) و محسن‬ ‫احمد عمر‪ ،‬محمدرشيد فتاتح و امين گرديگالني (رتبه سوم)‏‪.‬‬ ‫شاخه نقد ادبي‪ :‬آري عثمان خيات و هاوژين سليوه (رتبه اول)‪،‬‬ ‫دلير عثمان قادر و سوران آزاد (رتبه دوم) و قارمان لشکر و محمد‬ ‫منتک (رتبه سوم)‪.‬‏همچنين جايزه ويژه فستيوال "گالويژ" به دو‬ ‫نويسنده فقيد کرد مارف خزنه‌دار و محي‌الدين زنگنه و جايزه "يار‬ ‫هميشگي کتاب" هم به لطيف هلمت اهدا شد‪ .‬عالوه بر اينها‪،‬‬ ‫جايزه پرفروشترين کتاب به پشکو نجم‌الدين تقديم شد‪.‬‏‬

‫حداد عادل‪:‬‏‬

‫زبان فارسي را تحقير نکنيم‏‬

‫رئيس کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي تاکيد‬ ‫کرد‪ :‬با تدريس زبان انگليسي در دانشگاهها و فراگيري آن‪ ،‬زبان‬ ‫فارسي را تحقير نکنيم‪.‬‏همايش ملي نشر با حضور سيد محمد‬ ‫حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي‪ ،‬غالمعلي حداد عادل‬ ‫رئيس کميسيون فرهنگي مجلس‪ ،‬علي اکبر اشعري مشاور‬ ‫رئيس جمهور و رئيس کتابخانه ملي‪ ،‬اعضاي شوراي عالي‬ ‫انقالب فرهنگي‪ ،‬دکتر علي زارعي نجف دري دبير کل اجالس‬ ‫بين‌المللي ناشران جهان اسالم و برخي ديگر از چهره‌هاي‬ ‫فرهنگي در سالن کنفرانس کتابخانه ملي برگزار شد‪.‬‏غالمعلي‬ ‫حداد عادل در اين مراسم به آثار مخرب هجمه زبان انگليسي‬ ‫در ايران اشاره کرد و گفت‪ :‬با سوق دادن تمامي کالس‌ها در‬ ‫دانشگاه‌ها و لزوم تدريس و فراگيري زبان انگليسي‪ ،‬زبان فارسي‬ ‫را تحقير نکنيم‪.‬‏وي اظهار کرد‪ :‬تحقير زبان فارسي تحقير ايرانيان‬ ‫است در صورتي که قدرت يک ملت در زبانش نهفته است‪.‬‏حداد‬ ‫عادل بيان کرد‌‪ :‬زبان فارسي زبان بقال و نشستن يک عده دور‬ ‫هم و ناليدن شعرگونه نيست‪ .‬زبان فارسي زبان دوم جهان اسالم‬ ‫است‪.‬‏وي با تاکيد بر اينکه زبان فارسي براي زبان علم شدن هيچ‬ ‫چيز کم ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬اين شعار نيست‪ .‬با نگاهي به تاريخ به اين‬ ‫مسئله خواهيد رسيد و اين يک واقعيت است‪.‬‏‬

‫باهدف جلب آراي عمومي؛‏‬

‫قانون طراحي شهري‪ ،‬مسلمانان‬ ‫استراليارا مورد هدف قرار داده است‏‬

‫مسلمانان استراليا اظهار داشتند که قانونهاي جديد‬ ‫طرح‌ريزي شهري اين جامعه ديني را هدف قرار داده و مانع از‬ ‫استفاده مسلمانان از ساختمانهاي خالي به‌عنوان مسجد مي‌شود‬ ‫که از سوي ساير گروه‌هاي ديني رها شده و متروک مانده‌اند‪.‬‏‬ ‫به گزارش اي آن آي‪ ،‬اين قانونگذاري مناقشه‌برانگيز‬ ‫ازسوي شوراي کانتربري در نيوساوت ولز بر مسلمانان و جوامع‬ ‫اسالمي شهرهاي بلمور کمپسي ‪ ،‬کانتربري و الکمبا تأثيرگذار‬ ‫است‪.‬‏اين اقدام از سوي شهردار اين شهرها مورد حمايت قرار‬ ‫گرفته وساکنان محلي نيز با استفاده از ساختمان کليساي‬ ‫سابق شهر به عنوان مسجد مخالفت مي‌کنند‪.‬‏براساس قانون‬ ‫کنترل طراحي شهري تمام گروههاي ديني بايد از راهبردهاي‬ ‫طرح‌ريزي شهري در مناطق مسکوني خود پيروي کنند‪.‬‏قوانين‬ ‫طرح‌ريزي در اکثر مناطق محلي نيوساوت ولز از سازمانهاي‬ ‫ديني نخواسته درصورت خريد زميني به منظور بهره‌برداري به‬ ‫عنوان محل عبادت و نيايش درخواست جديدي به شوراي شهر‬ ‫ارائه کنند‪.‬‬

‫اعواني‪:‬‏‬

‫اساتيد خارجي براي برگزاري‬ ‫همايش روز جهاني فلسفه‬ ‫همکاري خوبي داشته‌اند‏‬

‫دبير عملي همايش روز جهاني فلسفه گفت‪ :‬تقريبً‌ا همه‬ ‫ميهمانان خارجي ما در همايش حضور خواهند داشت و تاکنون‬ ‫همکاري خوبي از طرف اساتيد و صاحب نظران در برگزاري اين‬ ‫همايش صورت گرفته است و ان شاءاهلل اين همايش‪ ،‬همايش‬ ‫خوب و به ياد ماندني خواهد شد‪.‬‏به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬دکتر‬ ‫غالمرضا اعواني دبير عملي همايش روز جهاني فلسفه درباره‬ ‫برگزاري اين همايش گفت‪ :‬روز جهاني فلسفه از سال ‪2002‬‬ ‫گرامي داشته مي‌شود و ما همه ساله در موسسه پژوهشي حکمت‬ ‫و فلسفه ايران برنامه‌اي را در اين باره برگزار کرده‌ايم‪ .‬سال پيش‬ ‫هم همايشي بزرگ با موضوع "فلسفه اسالمي و چالش هاي‬ ‫جهان امروز " در تهران و همدان برگزار شد که در آن در حدود‬ ‫‪ 130‬مقاله از جمله ‪ 38‬مقاله از اساتيد خارجي ارائه شد‪.‬‏‬

‫محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه گفت‪ :‬يکي از برکات همايش روز‬ ‫جهاني فلسفه اين مي‪‎‬تواند باشد که ظرفيتهاي فلسفه در ايران را‬ ‫به دنيا نشان دهد‪.‬‏امير يوسفي درمورد نقش برگزاري همايش روز‬ ‫جهاني فلسفه در معرفي فلسفه ايراني به جهانيان گفت‪ :‬ذات فلسفه‬ ‫‌همايشفلسفه‪،‬نوآوري‌هاي‬ ‫به عنوان يک کنش نظري مبتني برتعامل و داد و ستد و دهش است‬ ‫‌ فلسفه ايراني ‪ -‬اسالمي را و فلسفه‏‪‎‬اي که در معرض گفتگو و تعامل نباشد خيلي زودبه خاموشي‬ ‫به جهانيان نشان مي‏دهد ‏ مي‪‎‬گرايد‪ .‬ازسوي ديگرما برغم اينکه زبان فارسي يک زبان همه گير‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫و جهاني نيست و مخاطبيني که به اين زبان تکلم مي‪‎‬کنند مخاطبين‬ ‫پرشماري نيستند گرفتار يک تنگناي زباني هستيم وآن تنگناي‬ ‫زباني فرصت را براي اينکه شناخت جهاني از فلسفه ايراني حاصل‬ ‫بشود کم مي‪‎‬کند‪.‬‏وي افزود‪ :‬اين همايش درواقع مي‪‎‬تواند اين نقش‬ ‫را داشته باشد و به طور کلي حال و هواي فلسفه در ايران را به کساني‬ ‫که ازخارج از ايران مي‪‎‬آيند معرفي بکند‪ .‬به طورمعمول چيزي به زبان‬ ‫انگليسي توسط فيلسوفان ما نوشته نمي‏شود‪.‬‬

‫دوشنبه اول آذر ‪1389‬‬

‫‪15‬ذي‌الحجه‪ 22-1431‬نوامبر‪-2010‬شماره‪80‬‬

‫جستاري در داستاني از بيهقي‬

‫ادب و هنر ‪12‬‬

‫حکايت بر دار کردن حسنک وزير‬

‫‏ اکبر خوردچشم‪ :‬شورانگيزترين‪،‬‬ ‫بي بديل ترين و جالب ترين قسمت کتاب تاريخ‬ ‫بيهقي‪ ،‬ماجراي بر دار کردن "بوعلي حسن بن‬ ‫ميکائيل"(‪)1‬معروفبهحسنکوزيراست‪.‬بهاين‬ ‫خاطرکهماجرايبردارکردنحسنکوزيرازجهات‬ ‫مختلفويژگيهايمنحصربهفردخودشرادارد‬ ‫کهپرداختنبهآنجالبتوجهاست‪.‬اصالبهجرات‬ ‫مي توان گفت که شرح جزءجزء اين حادثه‪ ،‬چون‬ ‫نگيني بر کتاب تاريخ بيهقي مي درخشد و بس‪.‬‬ ‫حاالکه سخن از برجستگي داستان بر دار کردن‬ ‫حسنک وزير به ميان آمد‪ ،‬در اين مقال تالش‬ ‫ميکنيمبراياثباتاينادعاکهچراداستانحسنک‬ ‫وزيرازابعادگوناگونبرتراستبهجنبههايداستاني‬ ‫وساختاريآنبپردازيم‪.‬اماقبلازآنذکرايننکته‬ ‫راالزمميدانيمکههرچندساختارشناسيداستان‬ ‫نويسيموردنظرمابيشترمربوطبهداستانجديدوبه‬ ‫اصطالحداستانمدرناست‪،‬وليخبدرداستاني‬ ‫کهابوالفضلبيهقيآنرانقلميکند‪،‬درستهمين‬ ‫ساختارتعريفشدهبهخوبيرعايتشدهاستکهدر‬ ‫ذيلبهشرحهرکدامازآنهاپرداختهميشود؛‬ ‫‏ الف)زاويهديد‬ ‫‏ درست است که تاريخ بيهقي يک کتاب‬ ‫تاريخي است و به تبع آن داستان بر دار کردن‬ ‫حسنک وزير هم از اين گونه روايت تاريخي بهره‬ ‫ميبرد‪ ،‬امابايدگفت کهاينداستاندرشکلکلي‬ ‫از زاويه ديد سوم شخص ياهمان داناي کل بهره‬ ‫ميبرد‪.‬هرچنددراينبيناززاويهديداولشخص‬ ‫همدربرخيمواردبيبهرهنيستکهخودهميندر‬ ‫همآميختندوزاويهديدسومشخصواولشخص‬ ‫وبهينهاستفادهکردنازآنهادرجايخودتااندازهاي‬ ‫برقويبودنايناثرافزودهاست‏‪.‬‬ ‫‏ آن گونه که از شواهد داستان بر مي آيد‪،‬‬ ‫ظاهراابوالفضلبيهقيبهعنوانيکمورخاديبو‬ ‫نکتهسنجدربيرونداستانايستادهوتنهاروايتگر‬ ‫باشد؛‬ ‫حوادثمربوطبهآنمي ‏‬ ‫‏ "چون حسنک را از بلخ به هرات آوردند‪،‬‬ ‫بوسهل زوزني او را به علي رايض چاکر خويش‬ ‫سپرد و ‪2("...‬‏)‬ ‫‏اماگاهياوقات‪،‬يعنيآنجاکهنيازاستوشرايط‬ ‫داستانايجابميکند‪،‬خودنگارندهداخلشدهوبه‬ ‫خواننده متذکر مي شود که اين شرح حادثه از يک‬ ‫سندوواقعيتنگاريبرخورداراستوآن مشاهده‬ ‫نويسندهميباشد؛"چوناينکوکبهراستشدمن‬ ‫کهبولفضلموقوميبيرونطارمبهدکانهانشسته‬ ‫درانتظارحسنک‪-‬يکساعتببود‪3("...‬‏)‬ ‫‏ شايد اين حضور نگارنده در البه الي حوادث‬ ‫داستانيکضرورتانکارناپذيراست‪.‬زيرااگرغير‬ ‫اينباشد‪،‬کالمتاثيرگذارياشراازدستميدهد‪.‬‬ ‫بهخاطرهمينازنظرمخاطب‪،‬عليرغمکهنبودن‬ ‫اثر‪ ،‬انتخاب زاويه ديد از طرف ابوالفضل بيهقي‬ ‫به استادي هرچند تمام تر انجام شده است؛ زيرا‬ ‫برخالف داستان هاي به اصطالح مدرن امروزي‬ ‫کهدرسراسراثرتنهاازيکزاويهديدبهرهميبرند‪،‬‬ ‫ابوالفضل بيهقي باتوجه به شرايط و حوادث پيش‬ ‫آمده‪،‬بامهارتهرچهتمامترتغييرروايتداده‪،‬زاويه‬ ‫ديديراانتخابکردهوبهشرححوادثداستانيخود‬ ‫پرداخته‪،‬چنانچهگاهياوقاتخوددرداستاناست‬ ‫وبهعنوانيکيازشخصيتهايداستانشحرکت‬ ‫مي کند و آنچه را مي بيند بي هيچ کم و کاستي‬ ‫شرحميدهد‪.‬گاهيهمدربيرونداستانايستاده‬ ‫و همانند يک راوي داناي کل به شرح حوادث‬ ‫مي پردازد‪ .‬پس بر همين مناسبت است که سخن‬ ‫وداستانبيهقيازنظرشيوهروايتازابتداتاانتهابر‬ ‫مخاطباثرگذاراست‏‪.‬‬ ‫‏ ب)شخصيتپردازي‬ ‫‏ بي ترديد قوي ترين نقطه داستان پردازي‬ ‫بيهقيشخصيتپردازيدراثرشاست؛گوييدر‬ ‫کتابتاريخبيهقيشخصيتهاهمگيزندهوپويا‬ ‫هستندوچونآدميانزندهبهاينطرفوآنطرف‬ ‫حرکتميکنند‪،‬سخنميگويندوچونهمگانبه‬ ‫ادامهحياتخويشميپردازند‪.‬پسباايناوصاف‬ ‫بايدگفتکهبيهقيباوسواسهرچهتمامترسعي‬ ‫کرده است شخصيت هاي زنده و پويا را در نظر ما‬ ‫مجسم کند که هرکدامشان با رفتار و کارهاي‬ ‫خودشان با کارکرد و کنش خودشان‪ ،‬خود و آنچه‬ ‫راکهدرونشاناستبهمانشانميدهند‏‪.‬‬ ‫‏ با مطالعه در کل کتاب تاريخ بيهقي ‪ -‬البته از‬ ‫جلد پنج تا ده ‪ -‬بدون هيچ شک و شبهه اي بايد‬ ‫اذعانداشتکهاوجهنرشخصيتپردازيداستاني‬ ‫ابوالفضل بيهقي در داستان حسنک وزير نمود‬ ‫خارق العاده اي پيدا مي کند؛ به طوري که با يک‬ ‫حسابسرانگشتيميتوانگفتکهدريکداستان‬ ‫هشت صفحه اي بيش از بيست و پنج شخصيت‬

‫وجوددارد؛شخصيتهاييکههرکدامشاندرجاي‬ ‫خودازضرورياتداستانبهشمارميروندونبودن‬ ‫يکي از آنها به داستان لطمه اي جبران ناپذير وارد‬ ‫ميکند‏‪.‬‬ ‫‏ گفتيم که اوج هنر بيهقي در داستان حسنک‬ ‫وزير‪،‬دربخششخصيتپردازيآننمودبسياري‬ ‫پيداميکند‪.‬پسدرادامهبايدمتذکرشدکهدراين‬ ‫داستان ما با سه نوع شخصيت يا همان کاراکتر‬ ‫روبه رو هستيم؛ از يک طرف تعداد پنج نفر از‬ ‫شخصيت هاي خوب و عدالتجو که در محل‬ ‫ثقل آنها حسنک وزير قرار دارد‪ ،‬از آن سوي هم‬ ‫تعداد هشت نفر از شخصيت هاي بد و فتنه انگيز‬ ‫که همگي در حول محور بوسهل زوزني در حال‬ ‫چرخشهستندوسرانجامدرمياناينشخصيت‬ ‫خوب و بد تعداد دوازده نفر از شخصيت هاي عادل‬ ‫وبهاصطالحخاکستريرنگمثلبونصرمشکان‬ ‫قرار دارند که تنها در مواقع نياز حاضر مي شوند و‬ ‫در حد توان خود به داستان و حوادث آن سرعت‬ ‫ميدهند‪.‬تقابلشخصيتهايخوبوبدداستانو‬ ‫بهدنبالشآمدنورفتنشخصيتهايخاکستري‬ ‫رنگبهدرونوبرونداستان‪،‬سرعتخاصيبهاين‬ ‫اثردادهاستوجالبآنکهزمانياينسرعتخوب‬ ‫ومطلوباستکهباچاشنياعتمادهمراهميشود؛‬ ‫يعنيابوالفضلبيهقيباحساسيتهرچهتمامتروبا‬ ‫صراحتکاملبهپردازششخصيتهايداستاني‬ ‫اشپرداختهوخودبهصراحتميگويدکهدرقبال‬ ‫هيچ کدام ‪ -‬ولو اينکه دوست هم هستند ‪ -‬جانب‬ ‫افراطوعدولازحقرابرنگرفتهاست؛‬ ‫‏ "و پس از حسنک‪ ،‬اين ميکائيل بسيار‬ ‫بالها ديد و محنت ها کشيد و امروز برجاي‬ ‫است و به عبادت و قرآن خواندن مشغول شده‬ ‫است ‪ -‬چون دوستي زشت کند چه چاره از باز‬ ‫گفتن و ‪)4("...‬‏‬ ‫‏ همان گونه که گفته شد بيهقي گاهي اوقات‬ ‫خود وارد داستان شده و به معرفي شخصيت هاي‬ ‫داستانش مي پردازد که به ظاهر امروزه اين‬ ‫امر چندان مطلوب نيست‪ ،‬چنانچه در تعريف‬ ‫و معرفي کردن شخصيت بوسهل چنين مي‬ ‫خوانيم‪" :‬اين بوسهل مردي امام زاده و محتشم و‬ ‫فاضل و اديب بود‪ .‬اما شرارت زعارتي در طبع وي‬ ‫موکد شده ‪5("...‬‏)‬ ‫‏ امااينمعرفيشخصيتبوسهلزوزنينهتنها‬ ‫به داستان ضربه نمي زند‪ ،‬بلکه در دنباله مطلب در‬ ‫خدمتنويسندهوسطوربهنگارشدرآمدهاوست‏‪.‬‬ ‫‏درادامهاينمقالبايدگفتکهزيباييوپختگي‬ ‫شخصيتپردازيبيهقيدرداستانحسنکوزير‬ ‫زماني نمود پيدا مي کند که همراه با توضيحات‬ ‫داستاني است؛ يعني با در کنار هم قرار گرفتن‬ ‫توصيف حاالت دروني افراد و توصيف صحنه‬ ‫هاي بيروني داستان‪ ،‬بنابراين ما در کمتر داستاني‬ ‫سراغ داريم که نويسنده توانسته باشد با استفاده از‬ ‫کلماتکوتاه‪-‬بهاصطالحچکشي‪-‬حاالتدروني‬ ‫شخصيتخودرابااتفاقاتپيرامونآنوفقبدهد‪.‬‬ ‫في المثل آنجايي که حسنک وزير با اقتدار هرچه‬ ‫تمامترازکرانهبازارپيدايشميشود‪،‬درستمثلآن‬ ‫استکهيکدوربينفيلمبرداريباهنرمنديهرچه‬ ‫تمامترآنچهراکهاتفاقميافتد‪،‬ارائهميدهد؛‬ ‫‏ "و سواران رفته بودند با پيادگان تا حسنک را‬ ‫بياورند‪.‬چونازکرانبازارعاشقاندرآوردندوميان‬ ‫شارستانرسيدو‪6("...‬‏)‬ ‫‏ و يا آنجايي که حسنک را مي خواهند‬ ‫به دار بکشند‪ ،‬در کنار هم قرار گرفتن حاالت‬ ‫درون و اتفاقات برون باعث شده است که يک‬

‫شخصيت پردازي همراه با توصيف صحنه ها در‬ ‫يابد؛ "و دو پيک را ايستانيده‬ ‫نظر خواننده تجسم ‏‏‬ ‫بودند که از بغداد آمده اند و قرآن خوانان قرآن مي‬ ‫خواندند‪.‬حسنکرافرمودندکهجامهبيرونکش‪.‬‬ ‫وي دست اندر زير کرد و ازار بند استوار کرد‪ .‬ازار را‬ ‫ببستوجبهوپيراهنبکشيدودورانداخت‪.‬بادستار‬ ‫برهنهباازاربايستادودستهايدرهمزدهتنيچون‬ ‫سفيد و روي چون صد هزار نگار و همه خلق به در‬ ‫ميگريستند‪7("...‬‏)‬ ‫‏ سخنآخ ‏ر‬ ‫‏ به هر حال داستان حسنک وزير يک داستان‬

‫محض نيست‪ ،‬بلکه در دل خودش رگه هايي از‬ ‫تراژديداردوآنراميتوانيکاثرتراژديکناميدو‬ ‫ازاينحيثهمموردبررسيقرارداد‪.‬پسبرهمگان‪،‬‬ ‫بخصوصدبيرانادبياتواجباستکهدرکالس‬ ‫درسخودبهتمامجنبههايداستانتوجهداشتهو‬ ‫آنراباکنکاشبيشتريتدريسنمايند‏‪.‬‬ ‫‏ پينوشتها‏‪:‬‬ ‫‏ ‪ -1‬کتابتاريخايرانازاستادحسن‬ ‫پيرنيا‬ ‫‏ ‪2‬الي‪ -7‬کتاب تاريخ بيهقي‪ ،‬بخش‬ ‫حکايتبردار کردنحسنک وزير‬

‫برگي از دفتر نظم‬

‫دزدان كشتي آزادي‬ ‫علي‌رضا قزوه‏‬

‫‏(ما هيچ وقت اول شليك نكرديم‪ .‬هميشه آنها بودند كه شليك‬ ‫كردند ‪)...‬‏‬ ‫باراك‌هاي مشترك‬ ‫ومانور مشترك ايهود‪ -‬اوباما‬ ‫دو گيج قدرت‬ ‫پانصد صندلي چرخدار خالي را اشغال مي كنند‬ ‫دو افعي سپيد و سياه‬ ‫بر نقشه چهل كشور ديگر‬ ‫چمباتمه مي زنند‬ ‫دزدان درياي كارائيب‬ ‫شليك مي كنند‬ ‫به موج هاي مديترانه‬ ‫شليك مي كنند‬ ‫به پرچم شهيد فلسطين‬ ‫مي‌ترسند حاال‬ ‫از پرچم اردوغان حتي‬ ‫و زرد مي كنند از شنيدن نام سيد حسن‬ ‫ديوانه مي شوند از شنيدن نام كشور من ايران‬ ‫الو! دزدان درياي كارائيب!‏‬ ‫از بندر اشدود‬ ‫دو صندلي بفرستيد براي دو پريزيدنت كال و گس‬ ‫كه فكر مي كنند‬ ‫دنيا نشسته است به انتظار نطق بچگانه آنها‬ ‫حال آن كه ما‬ ‫بندر اشدود را دود مي كنيم‬ ‫تا كشتي مرمره بدرخشد‬ ‫در شبهاي ماهتابي خرداد‬ ‫با ده شهيد تازه‬ ‫دو صندلي اشغالي را بفرستيد براي دو پير ناكام زكام‬ ‫شايد با نطقشان حمايتتان كردند‬ ‫ادامه مانور مشترك باراك ها‬ ‫بگو پست را تحويل بگيرند‏‬ ‫دو صندلي كه رسيد‬ ‫نقشه روشن خواهد شد‬ ‫الو ‪ ...‬الو ‪...‬‏‬ ‫بعد از كشتي آزادي‪...‬‏‬ ‫برو به سمت ميدان ‪...‬‏‬ ‫امشب اسم رمز را‬ ‫از راديو بي بي سي خواهند گفت‬ ‫از راديو آزادي ‪...‬‏‬ ‫شما تمام شديد‬ ‫مانورهاي شما تمام شد‬


‫روزنه‬

‫‪‎‬اين فيلم‌ها يك ماه قبل از‬ ‫انتخابات ميان‌دوره‌اي‬ ‫اياالت متحده روي پرده رفته‌اند‬

‫رضا حسيني ‪" :‬وال استريت‪ :‬پول هرگز نمي‌خوابد" تنها يكي‬ ‫از پنج فيلمي است كه درباره تشويش‌ها و نگراني‌هاي اقتصادي مردم‬ ‫آمريكادرماهاكتبررويپردهسينماهارفت‪.‬بافرارسيدنفصلانتخابات‬ ‫وشدتگرفتنكشمكش‌هاياقتصاديدرواشنگتن‪،‬هجوماينگروه‬ ‫از فيلم‌ها به پرده‌اي نقره‌اي خبر از داغ بودن بحث‌هاي اقتصادي در‬ ‫محافل سياسي و جامعه آمريكا مي‌دهد‪ .‬در ماه گذشته حداقل پنج فيلم‬ ‫درقالب‌هايمستندوداستانيبهنمايشدرآمدندكهبهبررسيريشه‌ها‪،‬‬ ‫داليل و اثرات بحران اقتصادي جهان مي‌پرداختند‪ .‬حتي آخرين فيلم‬ ‫وودي آلن با عنوان "با غريبه بلندقامت و سبزه‌رويي مالقات خواهي‬ ‫كرد" هم شخصيت‌هاي هميشگي او را در حالي تصوير مي‌كند كه با‬ ‫مشكالتماليدستبهگريبانهستند‪.‬آياكسيازدستاين"اهريمن‬ ‫ماندگار" در امان مانده است؟ اگر بخواهيم براساس پنج فيلمي كه در‬ ‫اين‌جا آمده است به پاسخي برسيم‪ ،‬جواب منفي است‪ .‬در ادامه با اين‬ ‫پنجفيلمآشنامي‌شويدكهدرستيكماهقبلازانتخاباتميان‌دوره‌اي‬ ‫اياالت متحده روي پرده رفته‌اند‪.‬‏‬ ‫والاستريت‪:‬پولهرگزنمي‌خوابد(اكران‪24‬سپتامبر)‬ ‫‏‪Money Never Sleeps:2 Wall Street‬‏‬ ‫واقعا ايده خوبي بود‪ .‬با نابساماني و فروپاشي مالي كه در سال‬ ‫‪ 2008‬روي داد و همه‌گير شد‪ ،‬بايد پاي قسمت دوم "وال استريت"‬ ‫به ميان مي‌آمد‪ ،‬چون وجود جرياني مشابه آنچه باعث توليد فيلم‬ ‫نخست شد‪ ،‬احساس مي‌شد‪" .‬وال استريت ‪ "2‬بايد به صحنه جرم‬ ‫برمي‌گشت و با چرخش داستاني جديدي به جاه‌طلبي و حرص موجود‬ ‫در شكم اين ديو مي‌پرداخت‪ .‬شيا البيئوف در نقش سوداگر جوان‬ ‫فيلم بازي مي‌كند كه روياي غرق شدن در ثروت را در سر مي‌پروراند؛‬ ‫كري ماليگن نامزد اوست كه قطب اخالقي فيلم به شمار مي‌آيد و‬ ‫تصادف ًا دختر گوردن جِكو است؛ نقشي كه مايكل داگالس دوباره جان‬ ‫بخشيده و شمايلي از آدم‌هاي نابكار و خبيث اين عرصه را به نمايش‬ ‫گذاشته است‪ .‬اگر استون در فيلمش صرفا به آنچه مي‌پرداخت كه‬ ‫كام ً‬ ‫ال با آن آشنايي دارد (پدر استون كارگزار و دالل مجربي بود) "وال‬ ‫استريت‪ :‬پول هرگز نمي‌خوابد" مي‌توانست روايتي معتبر و جامع از‬ ‫غروربي‌حدوحصرووظيفه‌نشناسيباشدكهبهباتالقماليواقتصادي‬ ‫فعلي دامن زده است‪ .‬اما با ميان آمدن انگيزه‌هاي ملودراماتيك و يك‬ ‫مثلث دراماتيك پيش‌پاافتاده ميان سه شخصيت اصلي‪ ،‬فيلم تنها به‬ ‫اندازه كتاب‌هاي ا ِنرون (شركتي كه در سال ‪ 2001‬اعالم ورشكستگي‬ ‫كرد) متقاعدكننده و باورپذير به نظر مي‌رسد‪.‬‏‬ ‫اقتصاد عجيب‌الخلقه (اكران اول اكتبر)‬ ‫‪F‬‬ ‫‏‪ reakonomics‬‏‬ ‫فيلمي غيرداستاني براساس كتاب پرفروش استفن دابنر و استيون‬ ‫ل ِويت كه نمي‌تواند ريشه‌يابي كامال درستي از مصيبت‌هاي اقتصادي‬ ‫ما داشته باشد‪ ،‬اما يكي از بخش‌هاي فيلم كه "فساد محض" نام دارد‬ ‫و الكس جيبني (ا ِنرون‪ :‬باهوش‌ترين آدم‌ها در اتاق) آن را كارگرداني‬ ‫كرده‪ ،‬قابل تامل و درخور توجه است‪" .‬فساد محض" مجموعه‌اي از‬ ‫فريادها و اعتراض‌هايي است به لولوخرخره‌هاي وال استريت از جمله‬ ‫هنك گرين‌برگ‪ ،‬ريچارد فولد و برني مدوف‪ .‬اپيزود جيبني پيوندهاي‬ ‫جالبي ميان فساد در سومو (كشتي ژاپني)‪ ،‬نيروهاي پليس ژاپن و وال‬ ‫استريت برقرار مي‌كند‪ ،‬اما در نهايت آشكار مي‌شود كه در اين دنياي‬ ‫پارانويايي هر يك از باالدستان دست به هر كاري مي‌زند تا جايگاه‬ ‫خودش را حفظ كند و در بازي باقي بماند‪.‬‬ ‫جرم خودي‌ها (اكران هشتم اكتبر ) ‏‪Inside Job‬‏‬ ‫اين بررسي جامع و روشن‌كننده در باب ورشكستگي اقتصادي‬ ‫ثمره تالش چارلز فرگوسن است كه پيش از اين مستند پژوهشي‬ ‫درخشان "پاياني به چشم نمي‌آيد" را درباره جنگ عراق در كارنامه‬ ‫موفقيت‌هايش به ثبت رسانده است‪ .‬فرگوسن به‌واسطه گفتگوهايي‬ ‫كه در فيلمش با شخصيت‌هايي از دولت بوش مانند گلن هابرد در‬ ‫سمت مشاور اقتصادي و پل والكر رئيس بانك مركزي دولت‌هاي‬ ‫كارتر و ريگان انجام داده است اين‌طور استدالل و نتيجه‌گيري مي‌كند‬ ‫كهپروسهحذفنظارتدولتيبهصنعتيتبهكارانهوغيراخالقيدامن‬ ‫زده است‪" .‬جرم خودي‌ها" نه فقط به اندازه كافي درباره پيوندهاي‬ ‫توطئه‌آميز ميان نابساماني گسترده در نظام رهني‪ ،‬تعهدات وام‌هاي‬ ‫ضامن‌دار‪ ،‬بانك‌هاي سرمايه‌گذاري و آژانس‌هاي اعتبارپژوهي‬ ‫توضيحمي‌دهدكهباعثچنينوضعيتاقتصاديشده‌اندبلكهنگاهي‬ ‫به نظام گردش پول مي‌اندازد تا بر عملكرد نادرست ناظران اقتصادي‬ ‫ش ژورناليستي‬ ‫مربوطه صحه بگذارد‪" .‬جرم خودي‌ها" يك گزار ‌‬ ‫هوشمندانه و درجه يك است كه ابعاد تراژدي عظيم ورشكستگي‬ ‫اقتصادي آمريكا را فاش مي‌كند‪.‬‬ ‫من پولت را مي‌خوام (اكران پانزدهم اكتبر)‬ ‫‏‪I Want Your Money‬‏‬ ‫انگارريگريگزباقرض‌گرفتنكتابفيلمسازيمايكلمورموفق‬ ‫به ساخت اين مستند گستاخانه و ضداوبامايي شده است‪ .‬او تفسيري‬ ‫جناح راستي از واقعيت ارائه مي‌دهد تا مشكالت مالي و كسري بودجه‬ ‫سرسام‌آور اياالت متحده را ريشه‌يابي كند‪ .‬فيلم با كليپ‌هاي آرشيوي‬ ‫فراواني كه از رونالد ريگان قهرمان نظريه "نظام تراوشي" (مبني بر‬ ‫اين انديشه كه كمك دولت به شركت‌هاي بزرگ (صاحبان سرمايه‬ ‫و ثروت) عاقبت موجب بهره‌مندي طبقات پايين جامعه خواهد شد)‬ ‫در اختيار داشته و گفتگوهاي آرشيوي متعدد با كساني چون نوت‬ ‫گين‌گريچ‪ ،‬كن بلك‌ول‪ ،‬مايكل ريگان و اندرو بريت‌بارت‪ ،‬مستقيم‬ ‫به سراغ تفكرات ايدئولوژيكي محافظه‌كارانه درباره شياطين دستگاه‬ ‫دولتي‪،‬نظاممالياتيوكثيف‌ترينواژهدنيايعني"سوسياليسم"مي‌رود‪.‬‬ ‫چنين مستندي تنها يك عنوان دارد‌‪ :‬تبليغي از فاكس نيوز‪.‬‬ ‫مردان كمپاني (اكران بيست‌ودوم اكتبر)‬ ‫‪Th‬‬ ‫‏‪ e Company Men‬‏‬ ‫"مردان كمپاني" درامي تقريبا مشابه فيلم تحسين‌شده "رو هوا"‬ ‫(‪ )2009‬است كه جان ولز آن را كارگرداني كرده و رويكرد تلويزيوني‬ ‫خود را به كشمكش‌هاي روزمره شركتي در دوران ركود اقتصادي‬ ‫تزريق كرده است‪ .‬ماجراهاي فيلم به‌واسطه زندگي سه مرد جريان‬ ‫مي‌يابند‪ :‬بابي واكر (بن افلك) مغرور كه اخيرا از كارش اخراج شده‬ ‫و تازه به اهميت خانواده نسبت به كار پي برده است (با كمك رزمري‬ ‫دويت در نقش همسر مهربانش و كوين كاستنر در نقش برادرزنش كه‬ ‫هر دو بازي‌هاي خوب و تماشايي ارائه دادند)؛ كارمند باسابقه‌اي با نام‬ ‫فيل وودوارد (كريس كوپر) كه تجربه‌اش مسئوليت زيادي را برايش‬ ‫ايجاد كرده است؛ و جين مك‌كلري (تامي لي جونز) از دماغ فيل افتاده‬ ‫كه مي‌كوشد رفقايش را از زيان‌هاي مالي برهاند‪ .‬اين شخصيت‌ها‬ ‫به عنوان چرخ‌دنده‌هايي در دنياي بي‌رحم كاپيتاليسم در نظر گرفته‬ ‫شده‌اند و انجام وظيفه مي‌كنند‪.‬‬

‫رابرت دنيرو‏‪deniro‬‏ ‪ ،‬ميشل فايفر‪ ،‬هيالري سوانک و اشتن‬ ‫کوچر براي بازي در فيلم عاشقانه "شب سال نو" مذاکره مي‌کنند‪.‬‬ ‫اين فيلم را استوديو نيوالين توليد خواهد کرد و گري مارشال آن را‬ ‫کارگرداني مي‌کند‪ .‬از "شب سال نو" به عنوان دنباله‌اي بر فيلم "روز‬ ‫ولنتاين" به کارگرداني مارشال ياد شده که فوريه ‪ 2010‬اکران شد‪.‬‏‬ ‫‏"شب سال نو" داستان در‌ هم آميخته چند نيويورکي و ارتباط آنها‬ ‫در روزهاي منتهي به شب سال نو است‪ .‬رابرت دنيرو نقش يک مرد‬

‫‪‎‬رابرت دنيرو و‬ ‫ميشل فايفر‬ ‫در "شب سال نو"‬ ‫به هم مي‌رسند‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫بداخالق رو به مرگ را بازي مي‌کند و ميشل فايفر به نقش يک منشي‬ ‫دلزده ظاهر مي‌شود که مي‌کوشد به زندگي خود سر و سامان بدهد‪.‬‏‬ ‫هيالري سوانک نقش تهيه‌کننده نمايش معروف شب سال نو در‬ ‫ميدان تايمز در منهتن را دارد و اشتن کوچر هم نقش مردي را بازي‬ ‫مي‌کند که از شب سال نو متنفر است‪ .‬پيش از اين حضور لئا ميشل و‬ ‫آبيگيل برسلين در پروژه "شب سال نو" قطعي شده بود‪.‬‏‬ ‫انتظار مي‌رود فيلمبرداري ماه دسامبر در نيويورک آغاز شود‪.‬‬

‫سينما ‪11‬‬

‫دوشنبه اول آذر ‪1389‬‬

‫‪15‬ذي‌الحجه‪ 22-1431‬نوامبر‪-2010‬شماره‪80‬‬

‫‪‎‬يادداشت راسِ ل اسشيکل بر فيلم "جاده انقالبي"‏‬

‫مردم معمولي و مردان ديوانه‬

‫خبر‬

‫‪‎‬‏"تورنته ‪ "4‬از اسپانيا به آرژانتين‬ ‫مي‌رود‬

‫چهارمين قسمت مجموعه فيلم اسپانيايي "تورنته‪"4‬‬ ‫‏‪torrente‬‏ همزمان با اين كشور اروپايي‪ ،‬در كشورهاي‬ ‫آمريكاي التين هم به نمايش در مي‌آيد‪ .‬يك شركت توليد و‬ ‫توزيع آرژانتيني امتياز پخش اين كمدي اكشن را در قاره آمريكاي‬ ‫التين خريداري كرده است‪" .‬تورنته‪ "4‬با بازي سانتياگو سگورا‬ ‫در شرايطي به نمايش عمومي در مي‌آيد كه اين مجموعه لقب‬ ‫موفق‌ترين مجموعه فيلم دنباله‌دار تاريخ سينماي اسپانيا را گرفته‬ ‫است‪ .‬سگورا كه يكي از تهيه‌كنندگان اين مجموعه فيلم نيز‬ ‫هست در چهارمين قسمت آن دوباره در نقش يك پليس وظيفه‬ ‫شناس و بي‌دست و پا به نام خوزه لوئيس تورنته ظاهر شده است‪.‬‬ ‫"تورنته ‪ "4‬محصول مشترك يك شركت فعال فيلمسازي اسپانيا‬ ‫و يك شبكه تلويزيوني است و فيلمبرداري آن ماه ژوالي آغاز شده‬ ‫است‪ .‬اين كمدي اكشن به صورت سه‌بعدي ساخته شده و بهار‬ ‫آينده در اسپانيا و آمريكاي التين به روي پرده سينماها مي‌رود‪.‬‬

‫استنلي توچي و پاتريشيا کالرکسن‬ ‫مجري مراسم جايزه گاتام شدند‬

‫ترجمه سارا ترابي‪ :‬زماني که ريچارد‬ ‫يِتسدرسال‪"1961‬جادهانقالبي"رابهچاپ‬ ‫رساند‪ ،‬شخصيت‌هاي کتاب‪ ،‬ديدگاه و وضع‬ ‫ظاهرشان به سمت کليشه‌شدن پيش رفته‬ ‫بود و با گذشت تقريبا نيم قرن از آن زمان‪،‬‬ ‫فيلم تلخي که به تازگي سام مِندِز بر اساس‬ ‫فيلمنامه‌اي از جاستين هايت ساخته‪ ،‬ثابت‬ ‫مي‌کند که او هم نتوانسته به اين داستان‬ ‫غم‌انگيز شادابي ببخشد‪.‬‬ ‫فرانک ويلر (انتخاب اشتباه لئوناردو‬ ‫دي کاپريو) کسي است که در حومه زندگي‬ ‫مي‌کند و براي کار به شهر در رفت و آمد‬ ‫است‪ .‬کاله دهاتي به سر مي‌گذارد و کراوات‬ ‫باريک و لباس (برادران بروک) را پوشيده‪،‬‬ ‫زياد سيگار مي‌کشد و الکل مصرف مي‌کند‪،‬‬ ‫از کارش متنفر است و معاشقه کوچک و‬ ‫بي‌رنگ و رويي با همکارش دارد‪ .‬او فکر‬ ‫مي‌کند که لياقت کار بهتري دارد‪ ،‬ولي در‬ ‫کارهايي که به او پيشنهاد مي‌شود‪ ،‬هيچ نوع‬ ‫هوش و انرژي به چشم نمي‌خورد تا او را‬ ‫از لباس خاکستري کار پر زحمتش رهايي‬ ‫بخشد‪ .‬همسر او‪ ،‬آپريل (کيت وينسلت)‬ ‫زماني آرزو داشته هنرپيشه شود‪ ،‬ولي االن‬ ‫نقش مادري بي‌نظم و پرخاشگر را دارد‪ ،‬که‬ ‫طرح مهاجرت خانواده و نقل مکان به پاريس‬ ‫را در سر مي‌پروراند‪ .‬جايي که او مي‌تواند به‬ ‫خوبي خانواده‌اش را از نظر مالي حمايت کند‪.‬‬ ‫فرانک را هم اين طور تصور مي‌کند که با يک‬ ‫لباس سياه يقه برگشته در کافه‌ها مي‌نشيند و‬ ‫درباره اگزيستانسياليسم بحث مي‌کند‪.‬‬ ‫اين اتفاق رخ نمي‌دهد‪ .‬بيشتر به اين‬

‫دليل که فرانک خيلي تصادفي مورد توجه‬ ‫روساي شرکتش قرار مي‌گيرد‪ .‬اين تصميم‬ ‫او (آپريل) را در ساعاتي کسالت‌بار و عصبي‬ ‫در خانه‌ کوچکشان واقع در رولوشنري رود‬ ‫سرگردان مي‌کند و تراژدي داستان آغاز‬ ‫مي‌شود‪ .‬از ابتداي فيلم گسترش تراژيک‬ ‫داستان را مي‌توان دريافت‪ .‬فيلم سحرآميزي‬ ‫که به راحتي نمي‌توان با آن همذات‌پنداري‬ ‫کرد‪ .‬فيلم به ما بخش کوچکي از زندگي‬ ‫حومه‌نشينان يا مشکالت زندگي در منهتن‬ ‫را نشان مي‌دهد‪ ،‬اگر حافظه ياري کند و يا‬ ‫آنطور که در مجموعه‌ تلويزيوني "مردان‬ ‫ديوانه" بازگو مي‌شود‪ ،‬هيچ کدام از اينها‬ ‫دليل زندگي احمقانه و پوچي که در آن دوران‬ ‫وجود داشته و اين فيلم سعي در نشان دادن‬ ‫آن دارد‪ ،‬نيستند‪.‬‬ ‫داستان يِتس در حيطه‌ ادبيات‬ ‫همزمان با‬ ‫ِ‬ ‫اعتراضي دو نوشته‌ داستاني و غيرداستاني‬ ‫ديگر با نام‌هاي "مردي با لباس فالنل‬ ‫خاکستري" و "مرد سازمان‌يافته" نيز به طور‬ ‫دلسوزانه‌اي مسائلي را در ارتباط با هم‌سازي‬ ‫طبقه‌ متوسط آمريکا مطرح مي‌کنند‪ .‬شاهد‬ ‫نسلي هستيم که خيلي زود از پا در آمده‌اند‬ ‫و دچار افسردگي فراگير بعد از جنگ جهاني‬ ‫دوم شده‌اند‪ .‬سکوت اختيار کرده و همه‌ اين‬ ‫موارد اشتياقشان به داشتن يک زندگي توام‬ ‫با موفقيت و خوشبختي بدون ريسک را‬ ‫توجيه‌پذير مي‌کند‪ .‬از اين نظر اين زوج مثال‬ ‫خيلي خوبي نيستند‪ .‬آنها در زمره‌ کساني‬ ‫هستند که تقدير جبري آنها را بدانجا رسانده‪،‬‬ ‫قربانيان بد اقبال و مسخ شده‌اي که زمان‬

‫زندگيشان در اين دوره قرار گرفته است‪.‬‬ ‫داستان يِتس و نه اين فيلم‪ ،‬فرانک‬ ‫نه‬ ‫ِ‬ ‫و آپريل را در يک پيوستار تاريخي قرار‬ ‫نداده‌اند‪ .‬هر چند هر دو به اين نکته اشاره‬ ‫دارند که گذران زندگي در اين زمان خاص‬ ‫باعث تلخي و تيرگي کاراکترها شده‪ .‬آنها در‬ ‫برابر حوادثي که در آينده برايشان رقم خورد‪،‬‬ ‫همچنان تلخ باقي ماندند (فيلم به حوادثي که‬ ‫در اواخر دهه‌ي ‪ 50‬اتفاق افتاده‪ ،‬اشاره دارد)‪.‬‬ ‫اتفاقاتي که به شدت روحيه آمريکايي‌ها‬ ‫را تغيير داد‪ .‬دو سال بعد از چاپ داستان‬ ‫يِتس کندي ترور شد‪ ،‬هفت سال بعد از آن‬ ‫حوادث ‪ 1968‬اتفاق افتادند‪ .‬بزرگ‌ترين‬ ‫تاريخ‌سازان آمريکا کساني مانند فيليپ راث‬ ‫و جان آپدايک در طبقه‌ متوسط موضوعات‬ ‫غيرقابل تغييري را بيان کردند‪.‬‬ ‫من نمي‌دانم چرا داستان يِتس در بين‬ ‫منتقدين تا اين اندازه هوادار پيدا کرده (قطعا‬ ‫من يکي از آنها نيستم) و نمي‌دانم چرا تا اين‬ ‫اندازه فيلمسازان مختلف از لحظه‌اي که اين‬ ‫داستان به چاپ رسيده‪ ،‬به ساخت آن عالقه‬ ‫نشان داده‌اند‪ .‬شايد ميانه‌روي يا واقعي بودن‬ ‫داستان جذبشان کرده و اين باعث شده‬ ‫که مجاب شوند هر اندازه هم که داستان‬ ‫کسالت‌باري باشد‪ ،‬باز هم قابل قبول و خوب‬ ‫است‪ .‬و در نهايت نمي‌فهمم به چه دليلي‬ ‫ساخت اين اثر را به يک زوج انگليسي (مندز‬ ‫و هايت) محول کرده‌اند‪ .‬با وجود اينکه که‬ ‫آنها قبال "زيبايي آمريکايي" را ساخته بودند‬ ‫که وجوه تلخ و طعنه‌آميز زيادي از آمريکا‬ ‫بيان مي‌کرد‪.‬‬

‫با نگاهي به وقايع زندگي حومه‌نشينان‬ ‫هم‌نسل شخصيت‌هاي اين فيلم‬ ‫مي‌توانستيم تصوير روشني از زندگي اين‬ ‫نسل داشته باشيم‪ .‬اما آمريکايي‌هاي طبق ‌ه‬ ‫متوسط دهه‌ ‪ 50‬به داستان شادتري احتياج‬ ‫داشتند‪ .‬داستاني که در فضاي بازتر و با‬ ‫ملودرام هيجان‌انگيز و قوي همراه باشد‪ .‬اين‬ ‫شايد همان دليلي است که باعث شده اين‬ ‫فيلم تا اين اندازه دور از ذهن و بي‌احساس‬ ‫به نظر برسد‪ .‬حتي با وجود وجوه هنري فيلم‪،‬‬ ‫همچنان به هيجان‪ ،‬سرکشي و شهامت‬ ‫بيشتري نياز دارد‪ ،‬تا حس‌هايي که درباره‌ي‬ ‫زندگي داريم با تيرگي محض پر نشوند؛‬ ‫کشمکش انساني‪ ،‬روابط جنسي‪ ،‬طنز‪،‬‬ ‫طعنه‌ي کمتر و آگاهي از انتخابهايشان در‬ ‫برابر سرنوشت از قبل تعيين شده مي‌توانست‬ ‫کمک بيشتري به فيلم بکند‪.‬‬ ‫اين‌ها چيزهايي هستند که در مجموع ‌ه‬ ‫تلويزيوني "مردان ديوانه" وجود دارد‬ ‫وتوانسته مثال‌هاي مناسب و ساده و‬ ‫بي‌دردسري براي به تصوير کشيدن فضايي‬ ‫دل‌پذير و خودماني بيابد‪.‬‬ ‫يا مثال مي‌توانيد فيلم‌هاي داگالس‬ ‫سيرک را ببينيد‪.‬‬ ‫غم و رنجي که جين وايمن و النا ترنر‬ ‫در آن فيلم‌ها به تصوير مي‌کشند‪ ،‬هم‬ ‫سرگرم‌کننده و هم آموزنده است‪ .‬بيشتر به‬ ‫تماشاي کشمکش بين اين دو مي‌نشينيم‬ ‫تا فضاي غم‌انگيزي که آنها را احاطه کرده‬ ‫است‪ .‬شايد آن فيلم‌ها کامال واقعي و صادق‬ ‫نباشند‪ ،‬اما جاده‌ انقالبي هم نيست‪.‬‏‬

‫‪‎‬‏"مگامايند" با فروش ‪ 47/6‬ميليون دالري در صدر جدول ايستاد‬ ‫هفته گذشته سه فيلم اكران جديد حضور‬ ‫قدرتمندي در گيشه داشتند و ركوردي را براي‬ ‫مجموعفروشپايانهفتهفيلم‌هابهجاگذاشتند‪.‬‬ ‫انيميشن كمپاني‌هاي دريم‌وركز و پارامونت‬ ‫پيكچرزباعنوان"مگامايند"‏‪megamind‬‏با‬ ‫فروش‪47/6‬ميليوندالريدرصدرجدولايستاد‪.‬‬ ‫ويلفرل‪،‬برادپيتوتينافيازصداپيشگانمهم‬ ‫اينانيميشن‪/‬كمدي‪130‬ميليوندالريهستند‬ ‫كه از نظر منتقدان يكي ديگر از انيميشن‌هاي‬ ‫خوب امسال است و نمي‌توان آن را رقيب‬ ‫قدرتمندي براي "داستان اسباب‌بازي ‪ "3‬در‬ ‫فصل جوايز به حساب آورد‪ .‬مكان دوم جدول‬ ‫در اختيار كمدي "موعد" است كه رابرت داوني‬ ‫جونيوروزاكگاليفياناكيسستارگانآنهستند‪.‬‬ ‫اينكمديدرپايانهفتهافتتاحيه‪ 33/5‬ميليون‬ ‫دالر فروخت كه براي فيلمي با درجه نمايش‬ ‫‪ R‬رقم بااليي است‪ .‬البته فروش آن از فيلم‬ ‫‏‏‬ ‫قبلي كارگردانش "خماري صبحگاهي" با رقم‬

‫‪ 45‬ميليون پايين‌تر است‪ .‬اين فيلم چندان‬ ‫موردتوجهمنتقدانقرارنگرفتوليتماشاگران‬ ‫را راضي كرد و امتياز ‏‪B-‬‏ را از آن‌ها گرفت‪ .‬البته‬ ‫تماشاگران زير ‪ 18‬سال بيشتر از اين كمدي‬ ‫راضي بودند و امتياز ‏‪A-‬‏ را به آن دادند‪" .‬براي‬ ‫دخترانرنگين"تايلرپريهمكهاقتباسيازيك‬ ‫نمايشنامهتحسين‌شدهاستدررتبهسومجدول‬ ‫قرارگرفتو‪ 20/1‬ميليوندالرفروخت‪.‬فروش‬ ‫فيلمبهنسبتآثاركارگردانشپايين‌تراستولي‬ ‫بازهمفروشافتتاحيهخوبياست‪.‬مخصوصااز‬ ‫اين لحاظ كه اولين فيلم درجه‏‪R‬‏ اين كارگردان‬ ‫است‪.‬ايندرامجديتايلرپرياولينفيلماوست‬ ‫كه ‪ 87‬درصد از تماشاگرانش باالي ‪ 25‬سال‬ ‫سن دارند و ستارگان زني مانند كيمبرلي اليس‪،‬‬ ‫ووپيگولدبرگ‪،‬تندينيوتن‪،‬كريواشينگتنو‬ ‫جنت جكسن در آن حضور دارند‪ .‬اكشن كمدي‬ ‫"قرمز"همباستارگانبزرگش‪،‬بروسويليس‪،‬‬ ‫هلنميرن‪،‬مورگانفريمنوجانمالكوويچكه‬

‫طي دو هفته گذشته در مكان سوم جاي داشت‬ ‫اين هفته تنها يك پله سقوط كرد‪ .‬اين در حالي‬ ‫استكهفيلم‌هايپرفروشهفته‌هايقبلدرزير‬ ‫اين فيلم قرار گرفتند و فروششان افت بيشتري‬ ‫داشتهاست‏‪.‬‬ ‫‏"نخل صحرا" به پورتمن و فرث‬ ‫تعلقگرفت‬ ‫ناتاليپورتمنبازيگرفرانسويوکالينفرث‬ ‫بازيگر انگليسي جايزه افتخاري "نخل صحرا"‬ ‫راازجشنوارهپالماسپرينگزدريافتمي‌کنند‪.‬به‬ ‫گزارش مهر از ورايتي در جريان بيست و دومين‬ ‫دوره جشنواره پالم اسپرينگز آمريکا ‪ ،‬جايزه‬ ‫نخل صحرا که به دستاورد‌هاي ويژه در عرصه‬ ‫بازيگري اهدا مي شود امسال به پورتمن و فرث‬ ‫تعلق مي‌گيرد‪.‬‏اين جايزه روز هشتم ژانويه به دو‬ ‫بازيگريادشدهاهداميشود‪.‬پيشازاينبازيگران‬ ‫بزرگي چون دنيل دي لوئيس ‪ ،‬شان پن ‪ ،‬جف‬ ‫بريجز‪،‬ماريونکوتيار‪،‬هالهبري‪،‬نائوميواتسو‬

‫کيتوينسلتبرندهجايزهنخلصحراشده‌اند‏‪.‬‬ ‫آخرين فيلم ناتالي پورتمن " قوي سياه"‬ ‫ساختهدارنآرونوفسکياستکهدرآنپورتمن‬ ‫نقشيکرقصندهسرگشتهبالهرابازيمي‌کند‪.‬‬ ‫کالينفرثنيزاخيرادرفيلم"سخنرانيپادشاه"‬ ‫نقشجرجششمپادشاهسابقبريتانيارابرعهده‬ ‫داشت‏‪.‬‬

‫استنلي توچي و پاتريشيا کالرکسن بازيگران آمريکايي به‬ ‫عنوان مجريان مراسم جوايز سينماي مستقل گاتام برگزيده‬ ‫شدند‪ .‬به گزارش هاليوود ريپورتر بيستمين دوره مراسم اهداي‬ ‫جوايز سينماي مستقل گاتام ‪ ،‬بيست و نهم نوامبر (‪ 8‬آذر) در‬ ‫وال استريت نيويورک برگزار مي‌شود‪.‬‏‬ ‫در ميان چهره هايي که براي اهداي جوايز گوناگون روي‬ ‫صحنه مي روند نيز مي توان به جولين مور ‪ ،‬آن هاتاوي ‪ ،‬جسي‬ ‫آيزنبرگ ‪،‬باربارا کاپل ‪ ،‬آنتوني مکي ‪ ،‬ليتن ميستر ‪ ،‬رزي پرز ‪ ،‬سم‬ ‫راکول ‪ ،‬جان توروو ميشل ويليامز اشاره کرد‪.‬‏‬ ‫جوايز امسال در شش رشته اصلي بهترين فيلم ‪ ،‬بهترين مستند‬ ‫فيلمساز نوخاسته ‪ ،‬بازيگر نوخاسته ‪ ،‬بهترين گروه بازيگري و‬ ‫بهترين فيلمي که در سالن‌هاي سينما به نمايش در نمي‌آيد اهدا‬ ‫خواهد شد‪.‬‏در اين مراسم رابرت دووال و هيالري سوانک بازيگران‬ ‫آمريکايي ‪ ،‬دارن آرونوفسکي فيلمساز و جيمز شيموس تهيه کننده‬ ‫جايزه دستاورد يک عمر فعاليت هنري دريافت مي‌کنند‪.‬‏‬


‫خبر‬ ‫ماه‌چهره خليلي‪ ،‬بازيگر "مختارنامه"‪:‬‬

‫تحمل سختيهاي سريال تاريخي‬ ‫وظيفه بازيگر است‬

‫ماه‌چهره خليلي که در سريال "مختارنامه" به کارگرداني‬ ‫داوود ميرباقري نقش "جاريه" را بازي مي‌کند‪ ،‬همزمان با اين‬ ‫سريال در مجموعه‌هاي "نردبام آسمان"‪" ،‬در چشم باد" و "کاله‬ ‫پهلوي" هم بازي کرد؛ او هماهنگي و برنامه‌ريزي را عاملي‬ ‫براي پيش نيامدن مشکالت حضور همزمان در چهار سريال‬ ‫تاريخي دانست‪.‬‬ ‫اين بازيگر اذعان کرد که بازي همزمان در چند سريال تاريخي‬ ‫براي حس و حال خود بازيگر بسيار سخت است و ادامه‌داد‪ :‬تطبيق‬ ‫خود براي ايفاي نقش يک زن ايراني کامل در سريال "در چشم‬ ‫باد" و سپس ايفاي نقش خواهر مختار که شخصيتي کامال منفي‬ ‫است در "مختارنامه"‪ ،‬به همراه بازي در نقش زني انگليسي در‬ ‫"کاله پهلوي" و همسر حاکم در "نردبام آسمان" کمي دشوار‬ ‫است؛ اما به هرحال اين کار ماست و بايد درست هم انجام شود‪.‬‬ ‫ماه‌چهره‌ خليلي از دشواري‌هاي بازي در سريال‌هاي تاريخي‬ ‫سخن گفت و در عين حال افزود‪ :‬برايم فرقي ندارد که در سريالي‬ ‫تاريخي يا در سريالي که قصه‌اي روز دارد‪ ،‬بازي کنم؛ آن چه‬ ‫اهميت دارد‪ ،‬فيلمنامه است‪.‬‬ ‫اين بازيگر با بيان اين‌که بازي در سريال‌هاي تاريخي‬ ‫دشواري‌هاي خاص خود را دارد‪ ،‬در عين حال تحمل اين‬ ‫سختي‌ها را وظيفه‌ خود دانست‪.‬‬

‫با عوامل قلب يخي‬ ‫شام بخوريد!‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫‏تهيه کننده سريال قلب يخي که محصولش مدتي است از‬ ‫طريق شبکه نمايش خانگي در دسترس قرار گرفته و با استقبال‬ ‫نسبي مردم نيز روبرو شده‪ ،‬با همکاري مجله زندگي ايده آل روش‬ ‫بديعي را براي تبليغ اين سريال انتخاب کرده است‪ .‬وي در سؤالي‬ ‫از خوانندگان اين مجله خواسته‪ ،‬سرانجام حامد (حسين ياري) را‬ ‫در اين مجموعه حدس بزنند و جايزه بگيرند اما قسمت جالب ماجرا‬ ‫جوايز اين مسابقه است که سيد کمال طباطبايي تهيه کننده سريال‬

‫قرار است اهدا کند؛‬ ‫ از بين کساني که در اين نظرسنجي شرکت کنند ‪ 20‬نفر در‬‫فصل دوم اين سريال در چند سکانس بازي خواهند کرد!‬ ‫ از بين کساني که پاسخ صحيح بدهند ‪ 5‬نفر مي توانند به مدت‬‫يک هفته مهمان ويژه گروه تصويربرداري قلب يخي در پشت‬ ‫صحنه باشند‪.‬‬ ‫‪ -‬يک شب شام مشترک با عوامل و بازيگران قلب يخي!‬

‫دوشنبه اول آذر ‪1389‬‬

‫‪15‬ذي‌الحجه‪ 22-1431‬نوامبر‪-2010‬شماره‪80‬‬

‫ترکيب هاي تکراري!‬

‫سينماوتلويزيون ‪10‬‬

‫جاي ستاره هاي سينما خالي است‬

‫‏پيش توليد سريال مستند‬ ‫"سفر به صفر مرزي"‬

‫‏سريال مستند "سفر به صفر مرزي" به سفارش تامين برنامه‬ ‫شبکه ‪ 2‬سيما در ‪ 150‬قسمت ‪15‬دقيقه‌اي به تهيه کنندگي سعيد‬ ‫رضوان‪ ،‬مرداد ماه سال جاري در شرکت "پارين فيلم" شروع و‬ ‫تاکنون مراحل تحقيق و نگارش متن و پيش توليد اين سريال‬ ‫همزمان در حال انجام مي‌باشد‪.‬‬ ‫اين سريال به عنوان اولين و بزرگترين پروژه بين‌المللي‪،‬‬ ‫نگاهي موشکافانه به جامعه ساکن در صفر مرزي خواهد داشت‪.‬‬ ‫نحوه زندگي مردم مرزنشين به لحاظ جغرافيايي‪ ،‬آداب و رسوم‪،‬‬ ‫گويش‌ها‪ ،‬موسيقي محلي‪ ،‬صنايع دستي‪ ،‬منابع طبيعي‪ ،‬زندگي‬ ‫عشايري‪ ،‬بازي‌هاي محلي‪ ،‬منابع زيست محيطي گياهان و‬ ‫جانوران‪ ،‬آثار و گنجينه‌هاي باستاني و‪ ...‬در ‪ 16‬استان مرزي‬ ‫کشور به تصوير کشيده خواهد شد‪ .‬عوامل اين سريال عبارتند از‪:‬‬ ‫محقق و نويسنده‪ :‬احمد خدايي پارسا و سحردوست‪ -‬کارگردان‪:‬‬ ‫احمد خدايي پارسا‪ -‬مجري طرح‪ :‬غزال حسيني‪ -‬تصويربردار‪:‬‬ ‫رضا زينلي‪ -‬صدابردار‪ :‬احسان صابريان‪ -‬تدوين و صداگذاري‪:‬‬ ‫فربد بهمن زاده‪ -‬بازيگران‪ :‬بابک برهانيان و مهسا حيدري‪-‬‬ ‫توليد و تدارکات‪ :‬سعيد نظري‪.‬‬

‫‏پس از دو بار تغيير کامل فيلمنامه و گروه بازيگ ران؛‬

‫نقش‌آفريني بيش از ‪ 40‬بازيگر‬ ‫مطرح در اخراجي هاي ‪3‬‬

‫‏پس از دو بار تغيير کامل فيلمنامه و گروه بازيگران سرانجام‬ ‫قرارداد گروه اول بازيگران "اخراجي‌هاي ‪ "3‬به کارگرداني و‬ ‫تهيه‌کنندگي "مسعود ده‌نمکي" ثبت شد‪.‬‬ ‫با ثبت قرار داد اولين گروه از بازيگران فيلم سينمايي‬ ‫"اخراجي‌هاي ‪ "3‬آخرين فيلم از سه‌گانه سينمايي "مسعود‬ ‫ده‌نمکي" وارد فاز جديدي از توليد شد‪ .‬براساس اين گزارش‪،‬‬ ‫اولين گروه از بازيگران فيلم سينمايي "اخراجي‌هاي ‪ "3‬قرارداد‬ ‫بازي در اين فيلم را به ثبت رساندند که از جمله مي‌توان به‬ ‫محمدرضا شريفي‌نيا‪ ،‬علي دهکردي و بهنوش بختياري اشاره‬ ‫کرد‪ .‬در اين خبر آمده است‪ ،‬محمدرضا شريفي‌نيا‪ ،‬علي‌دهکردي‪،‬‬ ‫بهنوش بختياري‪ ،‬مريم‌ کاوياني‪ ،‬سيروس کهوري‌نژاد‪ ،‬محمود‬ ‫مقامي‪،‬سپنداميرسليماني‪،‬رزرضويوابوالفضلهمراهبازيگراني‬ ‫هستند که قرار داد بازي آنها طي هفته گذشته به ثبت رسيد و گروه‬ ‫دوم بازيگران نيز به زودي قراردادشان امضاء خواهد شد‪.‬‬ ‫در پروژه سينمايي "اخراجي‌ها‪ "3‬بيش از ‪ 40‬بازيگر مطرح‬ ‫حضور خواهند داشت که به طور متوسط و در سکانس‌هاي‬ ‫متفاوت بين ‪ 100‬تا ‪2‬هزار هنرور نيز در قالب ‪ 100‬گروه بازيگري‬ ‫مقابل دوربين قرار خواهند گرفت که در نوع خود امري بي‌سابقه‬ ‫در سينماي ايران به حساب مي‌آيد‪.‬‬

‫‏مرتضي ضرابي‪:‬‬

‫ساخت "بعدازظهر سگي سگي"‬ ‫ي خواست‬ ‫شجاعت م ‌‬

‫‏مرتضي ضرابي چهره‌پرداز و بازيگر گفت‪ :‬فيلم سينمايي‬ ‫"بعدازظهر سگي سگي" ساخته مصطفي کيايي‪ ،‬فيلمي نجيب و‬ ‫آبرومند بود و ساخت اين فيلم شجاعت مي‌خواست‪.‬‬ ‫مرتضي ضرابي طراح چهر ‌ه پردازي و بازيگر سينما و تلويزيون‬ ‫با بيان اين مطلب اظهار داشت‪ :‬متاسفانه استقبال چنداني از اين‬ ‫فيلم نشده است ولي فيلم نسبت به ساير فيلم‌هاي طنزي که‬ ‫امسال اکران گرفت يک مقدار باالتر قرار مي‌گيرد و به‌نظرم‬ ‫فيلم نجيب و آبرومندي در ژانر طنز است‪ .‬وي که اين روزها‬ ‫اين فيلم سينمايي را روي پرده اکران دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ساخت‬ ‫"بعدازظهر سگي سگي" شجاعت مي‌خواست‪ ،‬به عالوه آن که‬ ‫قواعد حرفه‌اي سينما در آن خوب رعايت شده بود و بازيگران‬ ‫فيلم هم به‌خوبي در آن بازي کرده بودند‪ .‬ضرابي افزود‪ :‬به‌تازگي‬ ‫کار طراحي چهره‌پردازي و بازي در فيلم "حقه‌باز دم‌دراز" و‬ ‫تله‌فيلم‌هاي "دروازه بهشت" و " عنکبوت" را انجام داده‌ام‪ .‬وي‬ ‫علت عدم حضورش در سريال‌ها را تکراري بودن نقش‌ها عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬متاسفانه همه نقش‌ها تکراري شده و به اين دليل‬ ‫تمايلي به همکاري با سريال‌ها نداشتم و اين دست پيشنهادها‬ ‫را نپذيرفتم‪.‬‬

‫‏اين روزها ترکيب تکراري بازيگران در فيلم هاي‬ ‫سينمايي فرصت درخشش چهره هاي تازه و ستاره ها را‬ ‫از آنها گرفته است‪.‬‬ ‫مدتي است بسياري از تهيه کنندگان و کارگردان ها از‬ ‫بحراني صحبت مي کنند که مي توان آن را بازيگرساالري‬ ‫خواند‪ ،‬بازيگرساالري محصول داليلي است که شرح آنها‬ ‫در اين فرصت امکان ندارد‪ ،‬توليد انبوه فيلم هاي نود دقيقه اي‬ ‫در تلويزيون و اين روزها در شبکه نمايش خانگي نياز به‬ ‫بازيگران را افزايش داده و اين موضوع تعادل بازار عرضه و‬ ‫تقاضا را برهم زده است‪.‬‬ ‫بازيگران مي توانند دستمزد حضور در يک فيلم سينمايي‬ ‫را از بازي در مجموعه اي تلويزيوني‪ ،‬فيلمي نود دقيقه اي‬ ‫يا فيلمي که متعلق به شبکه نمايش خانگي است به دست‬ ‫بياورند آن هم در زمان کوتاه و شرايط آسان تر‪ .‬اين گونه است‬ ‫که اشتياق بازيگران براي حضور در سينما کمتر از قبل شده‬ ‫است‪ .‬توليد انبوهي از فيلم هاي عامه پسند که پيرو جريان‬ ‫حاکم بر مجموعه هاي طنز تلويزيون ساخته شده باعث شده‬ ‫گروهي خاص در اين فيلم ها بازي کنند‪ ،‬ترکيب بازيگران‬ ‫اين آثار که نمونه هاي ابتدايي شان در گيشه موفق بوده حاال‬ ‫به ترکيبي آشنا و تکراري تبديل شده است‪.‬‬ ‫بهاره رهنما‪ ،‬سيدجواد رضويان‪ ،‬پوريا پورسرخ‪ ،‬رضا‬ ‫شفيعي جم‪ ،‬علي صادقي‪ ،‬الناز شاکردوست‪ ،‬احمد پورمخبر‬ ‫و حتي بازيگر با استعدادي مثل حامد کميلي را مي توان در‬ ‫نقش هايي کم و بيش مشابه روي پرده سينماها ديد‪ .‬سينماي‬ ‫عامه پسند اين روزها قابليت هاي بازيگران را به قربانگاه‬ ‫مي برد و آنها را به موجوداتي تک بعدي و تکراري تبديل‬ ‫مي کند‪ .‬شاکردوست در فيلم هاي متعدد و مختلف هميشه‬ ‫سيمايي مشابه دارد‪ .‬احمد پورمخبر در قالب پيرمردي که‬ ‫هنوز هواي جواني به سر دارد با آن لحن تکراري هيچ تفاوت‬

‫و تنوعي را با خود روي پرده نمي آورد‪ .‬او اصال بازيگر نيست‬ ‫ولي يکي از پرکارترين بازيگران اين سينما است و از اين‬ ‫پروژه به آن پروژه مي رود تا با لودگي هايش تماشاگر را‬ ‫بخنداند‪ .‬رضويان‪ ،‬صادقي‪ ،‬شفيعي جم و‪ ...‬هم خارج از ساختار‬ ‫کليشه اي ديده نمي شوند‪ .‬سردر سينماها در يکي دو سال‬ ‫اخير بارها تصوير خندان رضويان و چهره هاي شفيعي جم و‬ ‫صادقي را به خود ديده‪ ،‬تصاوير مشابهي که اگر نام فيلم ها را‬ ‫از رويشان برداريم چندان نمي توان تشخيص داد متعلق به‬ ‫کدام فيلم هستند‪.‬‬ ‫زماني در دهه هفتاد‪ ،‬بيتا فرهي و خسرو شکيبايي در چند‬ ‫فيلم کنار هم نقش آفريني کردند و به اصطالح زوج سينمايي‬ ‫لقب گرفتند‪ ،‬کيفيت نقش آفريني اين دو بازيگر و تنوع اين‬ ‫تجربه ها کنار هم تصويري خاطره انگيز در سينماي ايران‬ ‫رقم زده‪ ،‬تصويري که نشان مي دهد زوج هاي سينمايي يا‬ ‫ترکيب هاي مناسب مي توانند چقدر دوست داشتني باشند‪ .‬در‬ ‫سينماي جهان هم بسياري از همکاري هاي مشابه تعدادي‬ ‫از بازيگران و ستاره ها با هم تکرارنشدني و خاطره انگيز بوده‬ ‫است‪ .‬ترکيب بازيگراني که اين روزها روي پرده مي روند‬ ‫فرصت و مجالي براي درخشش چهره هاي تازه فراهم نمي‬ ‫کند‪ ،‬در اين سينما است که مهدي هاشمي پس از سال ها‬ ‫فرصت بازي در فيلمي را پيدا مي کند يا مدت ها است نامي‬ ‫از رضا کيانيان‪ ،‬پرويز پرستويي يا بازيگران تراز اولي که بازي‬ ‫شان جلوه اي از توانايي هاي بازيگري در سينماي ايران است‬ ‫نمي شنويم‪ .‬اين گونه استفاده از بازيگران قابليت هاي‬ ‫بازيگري در سينماي ايران را زير سوال مي برد‪ .‬آيا همه سهم‬ ‫سينماي ايران از بازيگرانش اين است؟‬ ‫آيا تقليد‪ ،‬حرکت هاي چندش آور و بازي هاي ناشيانه را‬ ‫مي توان تعريف بازيگري دانست؟ در ميان اين بازيگران‬ ‫پرکار سينماي عامه پسند گاهي چهره هايي ديده مي‬

‫ليال اوتادي‪:‬‬

‫تا دو ماه آينده در هيچ پروژه‌اي نمي‌توانم بازي کنم‬ ‫ليال اوتادي با اشاره به اينکه به دليل شکستگي پا‪ ،‬در هيچ‬ ‫پروژه‌اي نمي‌تواند بازي کند‪ ،‬گفت‪ :‬اخباري که درباره فعاليت‬ ‫سينمايي من منتشر شده‪ ،‬کذب محض‬ ‫و ساخته ذهن افراد است‪.‬‬ ‫ليال اوتادي گفت‪ :‬اين دومين‬ ‫باري است که امسال خبرهاي کذب‬ ‫و نادرست از فعاليت‌هايم در دنياي‬ ‫مجازي و نشريات نامعتبر يا کم معتبر‬ ‫منتشر شده است که براي خودم جالب‬ ‫و تعجب آور است! وي ادامه‌داد‪ :‬از تمام‬ ‫دست‌اندرکاران تقاضامي‌کنم تا فضا را‬ ‫استريليزه و پاک کنند و خبرهاي درست تحويل مردم دهند‪.‬‬ ‫مردم عالقمند‌ند خبرهاي درست را بگيرند نه اخباري را که‬

‫با دشمني‌ها و کينه‌توزي‌ها ارائه مي‌شود‪ .‬اوتادي در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬امروز به توصيه دوستانم که زودتر مطلع شدند‪ ،‬با پاي‬ ‫شکسته (که چند وقتي است دچار آن‬ ‫شده‌ام) پاي کامپيوتر و دنياي مجازي‬ ‫نشستم و با مرور اخبار اينترنت‪ ،‬خبرهايي‬ ‫کذب را خواندم‪ .‬دلم مي‌خواهد بدانم چه‬ ‫کسي اين دشمني را روا داشته تا با طرح‬ ‫اين گونه خبرها‪ ،‬مردم را نسبت به من‬ ‫هيستريک و عصبي نمايد‪ .‬وي در خاتمه‬ ‫افزود‪ :‬مدتي‌است پاي من شکسته و تا‬ ‫دو ماه آينده نمي‌توانم در هيچ پروژه‌اي‬ ‫فعاليت کنم و تمام اخباري که درباره من منتشر شده است‪،‬‬ ‫کذب محض و ساخته ذهن افراد است‪.‬‬

‫شوند که حضورشان در اين آثار مايه تعجب است‪ .‬ترانه‬ ‫عليدوستي‪ ،‬نيکي کريمي و حتي حامد کميلي که مي تواند‬ ‫از چهره هاي شاخص بازيگري سال هاي آينده باشد در اين‬ ‫فضا قرار گرفته و به ستاره اين فيلم ها تبديل شده اند‪ .‬فيلم‬ ‫هايي که به نظر مي رسد دوران طاليي شان تمام شده‪،‬‬ ‫مدت ها است فيلمي از اين جريان فروش خوبي در گيشه‬ ‫ندارد‪ ،‬اما توليد اين آثار قابليت هاي تعدادي از سينماگران‬ ‫را کاهش مي دهد‪ ،‬عواملي که در اين پروژه ها همکاري‬ ‫مي کنند و بازيگرانشان در چنبره اي از کاستي ها سهم خود‬ ‫را مي خواهند‪ ،‬سهمي که نه براي سينماي ايران و نه براي‬ ‫تماشاگرانش چيزي به ارمغان نمي آورد‪.‬‬

‫تماشا‬

‫در اين سرماي خوش‌نشينها‪،‬‬ ‫اينها يخ نبندند!‬

‫عليرضا وطن‌ دوست‪ :‬با اينکه هنوز زود است که بر‬ ‫مجموعه خوش‌نشين‌ها قضاوتي شود‪ .‬ولي بايد قبول کرد که‬ ‫دندان روي جگر گذاشتن و صبور بودن و ننوشتن درباره نقايص و‬ ‫کمبودها سخت است‪.‬‬ ‫از چند ماه پيش همگان از نبود مجموعه طنزي شبانه در رسانه‬ ‫ملي گله داشتند‪ ،‬تا آنجا که مديران شبکه به حرف آمدند و اقرار‬ ‫کردند که هيچ فيلمنامه طنز قابل تأملي به دستمان نمي رسد و‬ ‫حتي اعالم کردند که اين کاره‌ها بيايند وسط!‬ ‫االن که چند ماهي از آن درخواست مي گذرد و متوجه مي شويم‬ ‫که گويا آن اعالم هم ثمري نداشته و عاقبت مجبور شدند که اين‬ ‫پروژه را به جاي دادن به يک فيلمنامه خوب‪ ،‬به نام‌ها بدهند‪.‬‬ ‫نام‌هايي که حول محور "سعيد آقاخاني" جمع شوند و با يک خط‬ ‫داستان پرداخت نشده طنز شبانه‌اي را کليد بزنند‪.‬‬ ‫باز همان فرمول هميشگي بر قرار است‪ .‬در چنين‬ ‫مجموعه هايي معموال‪:‬‬ ‫‪ -1‬داستان هاي فرعي اصل است و سير خط اصلي‪ ،‬فرع‪.‬‬ ‫‪ -2‬بار طنز فقط بر دوش همان نام‌هاست‪ ،‬که پس از چند روز و‬ ‫تکرار تيپ هاي گذشته‌يشان يخ مي بندند!‬ ‫‪ -3‬انتخاب بازيگران فقط بر مبناي جذب مخاطب بسته‬ ‫مي شود و در نتيجه ناهماهنگي و عدم تناسب در بين آنها موج‬ ‫مي زند‪(.‬زن و شوهرهاي مجموعه)‬ ‫‪ -4‬نبود خالقيت و نوآوري و در نتيجه‪ ،‬تکرا و تکرار و تکرار‬ ‫اگر اردشير و فتوحي بميرند و زنده شوند‪ ،‬اگر چندين بار‬ ‫شخصيت مجموعه در وسط خيابان از صداي بوق ماشيني بترسد‪،‬‬ ‫اگر خانواده اردشير همه با هم صحبت کنند و بعد با هم سکوت‬ ‫کنند‪ ،‬اگر درب ماشيني با لگد باز شود و يا اگر و اگر و‪...‬‬ ‫نه تنها جذابيتي براي مخاطب ندارد و باعث خنده نمي شود‬ ‫بلکه در مواقعي آزار دهنده است‪.‬‬ ‫فعال که براي ما از خوش‌نشين‌ها تک جمله‌هاي مادربزرگ‪،‬‬ ‫بعضي از سکانسهاي آفاق (مرجانه گلچين) و کمي هم‬ ‫ديالوگ‌هاي بداه ‌ه علي صادقي مانده است‪ .‬که هر سه هم دقيقا‬ ‫تکرار تيپ مجموعه‌ قبلي خودشان را به نمايش مي گذارند‪.‬‬ ‫باز هم صبر مي کنيم‪ ،‬فقط اميدواريم در اين سرماي‬ ‫خوش‌نشين‌ها‪ ،‬اينها يخ نبندند!‬


‫خبر‬

‫نايب رئيس فيفا پس از زلزله‌هاي اخير و سونامي در اندونزي‬ ‫‪ 200‬هزار دالر به فدراسيون فوتبال اين كشور اهدا كرد‪.‬‏‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬زمين‌لرزه‌اي به بزرگي ‪ 7،5‬ريشتر هفته‬ ‫گذشته ساحل سوماترا را لرزاند‪ .‬اين زلزله ‪ 450‬نفر را به كام مرگ‬ ‫كشاند و صدها مجروح و هزاران بي‌خانمان باقي گذاشت‪.‬‏‬ ‫اينكمكبالعوضتوسطچونگمونگجونبهمحمدبنهمام‬ ‫در توكيو اهدا شد‪.‬‏‬

‫روسل‪:‬‏‬

‫از مورينيو به نحو شايسته‌اي‬ ‫پذيرايي مي‌كنيم‏‬

‫مديرعامل باشگاه بارسلونا گفت‪ :‬در ال‌كالسيكو دربي به نحو‬ ‫شايسته‌اي از مورينيو پذيرايي خواهيم كرد‪.‬‏‬ ‫به گزارش اسپورت كاتالونيا‪ ،‬ساندرو روسل اظهار داشت‪:‬‬ ‫خوزه مورينيو حتي در سمت مربيگري در رئال مادريد هم عضوي‬ ‫از خانواده بارسلونا محسوب مي‌شود‪ .‬خود او هم به خوبي مي‌داند‬ ‫تمام نفوذ امروزش را مديون فعاليت در آكادمي بارسا است‪.‬‏‬ ‫وي افزود‪ :‬مورينيو به عنوان مترجم و تحليلگر سايت‌هاي‬ ‫غير اسپانيايي‪ ،‬دوران به يادماندني را در بارسا سپري كرد‪ .‬با او‬ ‫در روز بزرگ ال‌كالسيكو دربي مثل يك عضو خانواده برخورد‬ ‫مي‌كنيم تا حتي براي يك ثانيه هم احساس غريبگي نكند‪.‬‏‬ ‫روسل در خصوص خريد آفالي‪ ،‬بازيكن كليدي پي‪.‬اس‪.‬وي‬ ‫آيندهوون گفت‪ :‬تماس‌هايي برقرار شد؛ اما سياست باشگاه حكم‬ ‫مي كند فعال سكوت كنم‪.‬‏‬ ‫ال‌كالسيكو دربي ‪ 8‬آذر در ورزشگاه نيوكمپ بين بارسلونا و‬ ‫رئال مادريد برگزار مي‌شود‪.‬‏‬

‫كمك ‪ 200‬هزار دالري‬ ‫فيفا به اندونزي‏‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫اين پول براي كمك به بازسازي جزيره هاي پاگاي شمالي‪،‬‬ ‫پاگاي جنوبي و منتاوي است كه بيشترين خسارات را در اين زمين لرزه‬ ‫متحمل شده‌اند‪.‬‏‬ ‫چونگ ماه گذشته پس از وقوع سيل در پاكستان هديه‌اي به‬ ‫فدراسيون فوتبال اين كشور نيز پرداخت كرد‪ .‬سيل ماه گذشته‬ ‫در پاكستان جان افراد زيادي را گرفت و هزاران نفر را بي‌خانمان‬ ‫كرد‪.‬‏‬

‫ورزش ‪9‬‬

‫دوشنبه اول آذر ‪1389‬‬

‫‪15‬ذي‌الحجه‪ 22-1431‬نوامبر‪-2010‬شماره‪80‬‬

‫ناكامي در زندگي خصوصي به دليل مهاجرت به اسپانيا‬

‫اوزيل به خاطر رئال‌مادريد همسرش را از دست داد‬

‫به دليل مصدوميت از ناحيه زانو‬

‫آخرو به بازي با برزيل نمي‌رسد‏‬

‫داماد مارادونا به علت مصدوميت توان همراهي تيمش مقابل‬ ‫تيم ملي برزيل را ندارد‪.‬‏‬ ‫به گزارش الزارون چاپ مادريد‪ ،‬در حالي كه بليت رفت و‬ ‫برگشت آخرو مهاجم آرژانتيني اتلتيكومادريد به دوحه قطر نيز‬ ‫خريداري و به وكيل بازيكن تحويل داده شده بود وي به علت‬ ‫آسيب ديدگي شديد از ناحيه زانو از همراهي تيم ملي فوتبال‬ ‫آرژانتين مقابل برزيل انصراف داد‪.‬‏‬ ‫دو تيم برزيل و آرژانتين به ميزباني كشور قطر فردا برابر‬ ‫يكديگر صف‌آرايي مي‌كنند‪.‬‏‬ ‫در اين ديدار برزيل پس از سال‌ها رونالدينيو را در اختيار دارد‬ ‫اما پاتو هم‌تيمي وي در ميالن به علت مصدوميت در ايتاليا‬ ‫مي‌ماند‪.‬‏‬

‫انتخابم گوارديوال بود ولي مورينيو‬ ‫را فراموش نمي‌كنم‬

‫مهاجم آرژانتيني بارسلونا راي خود به اداره آمار و ارقام فيفا را‬ ‫فاش كرد و گفت‪ :‬انتخابم گوارديوال بود ولي مورينيو را فراموش‬ ‫نمي‌كنم‪.‬‏‬ ‫به گزاراش سايت رسمي فيفا‪ ،‬دو روز پيش مورينيو به عنوان‬ ‫بهترين مربي جهان با راي بيش از ‪ 400‬بازيكن برتر فوتبال‬ ‫جهان و ‪ 30‬مربي آكادميك تحت قرارداد فيفا انتخاب شد و‬ ‫گوارديوال در رتبه دوم قرار گرفت‪.‬‏‬ ‫ليونل مسي در مصاحبه‌اي كه با سايت رسمي فيفا داشت به‬ ‫اين موضوع اشاره كرد و گفت‪ :‬مشخصا انتخاب من گوارديوال‬ ‫بود اما اعتراف مي‌كنم كه براي شخصيت عجيب مورينيو احترام‬ ‫خاصي قايلم و او را يكي از بهترين مربيان جهان مي‌دانم‪.‬‏‬

‫در پاسخ به سئوال يك خب رنگار كاتالونيايي‬

‫گوارديوال‪ :‬در زمان حال زندگي مي‌كنم‬

‫سرمربي تيم فوتبال بارسلونا در پاسخ به اينكه تيم ملي‬ ‫كاتالونيا را در صورت تاسيس به رسميت مي‌شناسد‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫زمان حال زندگي مي‌كنم‪.‬‏به گزارش روزنامه اسپورت كاتاالن‪،‬‬ ‫جوزپه گوارديوال تصريح كرد‪ :‬اكنون سرمربي بارسلونا هستم‪.‬‬ ‫دوست دارم با اين تيم بار ديگر به قله افتخارات دست پيدا كنم‪.‬‏‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬از چيزي كه وجود ندارد‪ ،‬با من صحبت نكنيد‬ ‫چرا كه در زمان حال زندگي مي‌كنم‪ .‬اطرافيانم مي دانند كه هرگز‬ ‫اهل سياست نيستم‪.‬‏‬ ‫گوارديوال اظهار داشت‪ :‬در آستانه ال‌كالسيكو دربي هستيم‪.‬‬ ‫مثل هميشه روزنامه‌ها براي افزايش تيراژ خود دست به دامن‬ ‫سياست شده‌اند؛ در حالي كه اين بازي براي من و مردانم تنها‬ ‫ابعاد فني دارد و به ‪ 3‬امتياز آن فكر مي كنيم‪ .‬ال‌دربي ‪ 8‬آذر در‬ ‫نيوكمپ برگزار مي‌شود‪.‬‏‬

‫افالي آبي و اناري شد‬

‫هافبك تهاجمي تيم فوتبال باشگاه پي‪.‬اس‪.‬وي آيندهوون با‬ ‫توافق داخلي دو طرف مذاكره كننده به بارسلونا پيوست‪.‬‏‬ ‫به گزارش ماركا‪ ،‬ابراهيم افالي با ‪ 24‬سال‪ ،‬در پست هافبك‬ ‫تهاجمي با توافق داخلي و عقد قراردادي بين دو باشگاه بارسلونا و‬ ‫آيندهوون رسما آبي و اناري شد؛ اما قرارداد رسمي تحت نظر فيفا‬ ‫در فصل نقل و انتقاالت زمستاني منعقد خواهد شد‪.‬‏‬ ‫افالي در سال ‪ 2007‬جايزه مخصوص بهترين بازيكن جوان‬ ‫سال را تحت نام جايزه يوهان كرايف‪ ،‬به خود اختصاص داد و همان‬ ‫مراسم آغازگر آشنايي وي با دالالن كاتالونيايي بود‪.‬‏‬ ‫وي در‪ 154‬بازي خود با لباس آيندهوون ‪ 4‬گل زده و به عنوان‬ ‫يك هافبك تهاجمي ميل شديد به بازي‌سازي و پاس گل دارد‪.‬‏‬ ‫روزنامه‌هاي مادريدي از هم اكنون او را چاوي يا اينيستا دوم‬ ‫خطاب مي‌كنند به اين اميد كه فشار رواني الزم بر او وارد شود‪.‬‏‬ ‫قرارداد اصلي افالي با بارسلونا براي ‪ 5‬فصل آينده خواهد بود و‬ ‫مبلغ مورد نظر به صورت رسمي منتشر نشده است‪.‬‏‬ ‫به نظر مي‌رسد اين مبلغ چندان وسوسه انگيز نباشد چرا كه‬ ‫افالي به خاطر مشكالت خانوادگي توان ادامه فعاليت حرفه‌اي‬ ‫در هلند را ندارد و كوچ به كاتالونيا براي او مهمتر از پولي است كه‬ ‫دريافت مي كند‪.‬‏‬

‫‪‎‬دنياي مدرن و موضوع مهاجرت‬

‫كاسياس‪ :‬گوارديوال بهترين الگو‬ ‫براي همه ما است‬

‫مسي‪:‬‬

‫با توافق داخلي سران دو باشگاه‬

‫ادامه از صفحه اول‬

‫او نمونه تعصب در بارسلونا است‬

‫دروازه‌بان تيم ملي فوتبال‪ ،‬سرمربي بارسلونا را بهترين الگو‬ ‫براي جوانان اسپانيايي دانست‪.‬‏‬ ‫به گزارش ماركا اسپانيا‪ ،‬ايكر كاسياس در آستانه سفر هوايي‬ ‫به پرتغال براي بازي برابر تيم كشور همسايه‪ ،‬گفت‪ :‬از ال دربي‬ ‫نپرسيد چرا كه اكنون پيراهن تيم ملي را بر تن دارم‪ .‬من هم مثل‬ ‫سايرين‪ ،‬فقط به تيم ملي فكر مي‌كنم‪.‬‏‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬اگر از داويد ويا هم بپرسيد‪ ،‬متوجه مي‌شويد‬ ‫دغدغه همه ما تيم ملي است‪ .‬اكنون ديگر به الليگا فكر‬ ‫نمي‌كنيم‪.‬‏‬ ‫كاسياس درباره جوزپه گوارديوال گفت‪ :‬در راي‌گيري فيفا از‬ ‫من سئوالي نشد؛ اما اگر مي‌پرسيدند‪ ،‬با عذرخواهي از مورينيو‪،‬‬ ‫قطعا به گوارديوال راي مي‌دادم‪ .‬او را بهترين الگو براي جوانان‬ ‫اسپانيايي مي‌دانم‪ .‬كسي كه با تيمش در يك سال ‪ 6‬جام را فتح‬ ‫كرد؛ اما حتي براي يك ثانيه هم مغرور نشد و با رفتار مثال زدني‬ ‫خود درس‌هاي خوبي به همه ما داد‪.‬‏‬ ‫دروازه‌بان تيم ملي اسپانيا افزود‪ :‬گوارديوال عاشق وطنش‬ ‫است و اين را به همه ثابت كرده‪ .‬او نمونه تعصب در بارسلونا است‪.‬‬ ‫مردانش نيز تحت تاثير او هستند‪ .‬براي اين مربي بزرگ آرزوي‬ ‫موفقيت مي‌كنم‪.‬‏‬

‫خبر‬

‫زندگي خصوصي بازيكن مسلمان‬ ‫ژرمن‌ها تحت تاثير حضور در تيم رئال‬ ‫مادريد قرار گرفت و به طالق منجر شد‪.‬‏‬ ‫به گزارش روزنامه اكسپرس‪ ،‬آنه‌ماريا‬ ‫الگربلوم از سه هفته قبل اقدام به ترك‬ ‫هميشگي زندگي مشترك با مسعود‬ ‫اوزيل‪ ،‬هافبك آلمان‌ها در جام‌جهاني‬ ‫‪ 2010‬كرد‪.‬‏‬ ‫اين چهره ‪ 28‬ساله كه با لژيونر كنوني‬

‫آلمان‌ها از يك سال قبل نامزد بود‪ ،‬به دليل‬ ‫عالقه به همسر ورزشكارش به آيين اسالم‬ ‫گرويد؛ اما در مواجهه با خبرنگاران آلماني در‬ ‫شهر برمن اظهار داشت‪ ،‬براي هميشه اوزيل‬ ‫‪ 22‬ساله را ترك كرده است‪ .‬وي علت اين امر‬ ‫را لژيونر شدن همسرش در تابستان گذشته‬ ‫و حضور مستمر در تمرينات كهكشاني‌هاي‬ ‫مادريدي بيان كرد‪.‬‏‬ ‫الگربلوم اظهار داشت‪ :‬در اين چند ماه كه‬

‫با مسعود در مادريد زندگي كردم‪ ،‬به خاطر‬ ‫دوري از كشورم‪ ،‬بسيار اذيت شدم‪ .‬دوري‬ ‫از وطن و نبود او در منزل به دليل حضور‬ ‫دائمي در تمرينات و بازي‌هاي رئال سبب‬ ‫شد تصميم به جدايي از او بگيرم‪.‬‏‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬به برمن‪ ،‬شهر زادگاهم‪،‬‬ ‫براي هميشه بازمي‌گردم‪ .‬اين شكل زندگي‬ ‫هماني نبود كه از زندگي با او انتظار داشتم‪.‬‬ ‫تائيد مي‌‌كنم براي هميشه از هم جدا‬

‫شده‌ايم‪.‬‏‬ ‫اوزيل كه تا زمان مسابقات‬ ‫آفريقاي‌جنوبي در تيم وردربرمن عضو بود‪،‬‬ ‫پس از درخشش در پيكارهايي كه منجر‬ ‫به سومي تيم كشورش شد‪ ،‬به پيشنهاد‬ ‫خيره‌كننده متمول‌هاي رئال‌مادريد پاسخ‬ ‫مثبت داد‪ .‬اين ستاره تكنيكي در مدت‬ ‫حضورش به يكي از مردان موثر خوزه‬ ‫مورينيو تبديل شد‪.‬‏‬

‫در پاسخ به امكان استفاده از بكام‏‬

‫كاپلو‌‪ :‬درهاي تيم ملي به روي همه باز است‬

‫بكام هستند‪ ،‬ابراز كرد‪.‬‏‬ ‫او ادامه داد‪ :‬بكام هم مي‌تواند بازيكني‬ ‫آماده باشد و براي كشورش بازي كند‪ .‬البته‬ ‫بحث كنوني اين است كه خودش ترجيح‬ ‫مي‌دهد توان خود را صرف تيم باشگاهي‬ ‫آمريكايي‌اش كند‪.‬‏‬ ‫بكام ‪ 35‬ساله كه چند ماه قبل از‬ ‫جام‌جهاني ‪ 2010‬دچار مصدوميت شديد‬ ‫شد‪ ،‬فرصت حضور به همراه تيم وطنش‬ ‫در اين پيكارها را از دست داد‪ .‬پس از آن‪،‬‬ ‫براي بازگشت به تيم ابراز تمايل كرد؛ اما‬ ‫مربي ايتاليايي تمايلي بر استفاده از اين‬ ‫بازيكن نشان نداد و حتي گفت ستاره پا به‬ ‫سن گذاشته بهتر است به فكر بازنشستگي‬ ‫باشد‪.‬‏‬

‫سرمربي تيم ملي فوتبال انگليس گفت‪:‬‬ ‫درهاي تيم ملي به روي همه بازيكنان آماده‬ ‫باز است‪.‬‏‬ ‫به گزارش سان‪ ،‬فابيو كاپلو اظهار داشت‪:‬‬ ‫از زماني كه در جزيره حضور دارم‪ ،‬از ورود‬ ‫بازيكنان آماده استقبال كرده‌ام‪ .‬االن نيز‬ ‫همين باور را دارم‪ .‬بسيار عالقمندم بيش از‬ ‫پيش شاهد بازيكناني آماده‌تر باشم‪.‬‏‬ ‫اين مربي ‪ 64‬ساله اين اظهارات را پس از‬ ‫دعوت از بازيكنان مورد نظرش براي بازي‬ ‫دوستانه با فرانسه در روز چهارشنبه هفته‬ ‫جاري در ورزشگاه ويمبلي لندن بيان كرد‪.‬‏‬ ‫مسئول فني دو سال گذشته انگليسي‌ها‬ ‫نظرش را در پاسخ به سئوال برخي رسانه‌ها‬ ‫كه مايل به آگاهي از احتمال حضور ديويد‬

‫نستا‪:‬‬

‫ابراهيموويچ يك بازيكن كليدي براي ما است‬ ‫مدافع تيم فوتبال ميالن ايتاليا گفت‪ :‬بايد‬ ‫قبول كرد ابراهيموويچ يك بازيكن كليدي‬ ‫براي ما است‪.‬‏به گزارش خبرگزاري فرانسه‪،‬‬ ‫الساندرو نستا تصريح كرد‪ :‬بازي بسيار‬ ‫مهمي را پشت سر گذاشته‌ايم‪.‬‬ ‫از اينكه با ‪ 3‬امتياز آن در صدر قرار‬ ‫داريم‪ ،‬خوشحالم‪.‬‏وي افزود‪ :‬وقتي با اينتر‬ ‫فاصله زيادي در جدول داريم‪ ،‬آرامش پيدا‬

‫مي‌كنم‪ .‬اكنون بايد مراقب ساير رقبا باشيم‪.‬‬ ‫‏نستا درباره تالش ميالن براي حفظ گل‬ ‫زده‪ ،‬گفت‪ :‬در نيمه دوم ‪ 10‬نفره بوديم و‬ ‫بسيار عالي كنترل بازي را در اختيار گرفتيم‪.‬‬ ‫زالتان حفظ توپ بي نظيري دارد و در خالل‬ ‫بازي واقعا براي تيم مفيد بازي كرد‪.‬‬ ‫‏ميالن با تك گل زالتان برابر اينتر به‬ ‫پيروزي رسيد‪.‬‏‬

‫با ‪ 9‬گل زده براي كائن‏‬

‫يك مراكشي بهترين گلزن ليگ فرانسه‬ ‫مهاجم مراكشي تيم كائن در صدر فهرست‬ ‫گلزنانليگدستهاولفوتبالفرانسه(لوشامپيونه)‬ ‫جاي گرفت‪.‬‏با انجام مسابقات هفته سيزدهم‪،‬‬ ‫يوسف العربي موفق شده تا كنون ‪ 9‬گل به ثمر‬ ‫رساندودرصدرفهرستبرترينگلزنانجايگيرد‪.‬‬ ‫‏ديميتري پايه‪ ،‬عضو سن‌آتين و موسي سو از تيم‬ ‫ليلبا‪ 8‬گلزدهدرردهدومحاضرهستند‪.‬آندرسون‬ ‫نه‌نهعضوخطحملهپاري‌سن‌ژرمننيزقادربهزدن‬

‫‪ 7‬گلشدهواكنوندرردهسومجايدارد‪.‬‏فهرست‬ ‫سيزدهم‪:‬‬ ‫‏‬ ‫گلزنانلوشامپيونهتاپايانهفته‬ ‫‏‪ 9‬گل زده‪:‬‏‬ ‫يوسف العربي ‪ -‬كائن‏‬ ‫‏‪ 8‬گل زده‪:‬‏‬ ‫ديميتريپايه‪-‬سن‌آتين‪،‬موسيسو‪-‬ليل‏‬ ‫‏‪ 7‬گل زده‪:‬‏‬ ‫آندرسون نه‌نه‪ -‬پاري‌سن‌ژرمن‬

‫در بيشتر موارد مهاجرت شرايط نژادي و فرهنگي مختلفي پيدا‬ ‫مي‌کنند‪ .‬اين مسئله باعثتنش‌هاياجتماعيترسوواهمه از خارجي‬ ‫و برخورد و مقابله باهويت ملي وبومي‪ ،‬در بسياري از کشورهاي توسعه‬ ‫يافته به حساب مي‌آيد‪.‬‬ ‫کشورهاي مهاجرپذير نيز از نيروي کار مهاجران نفع مي‌برند‪.‬‬ ‫بسياري ازکشورهاي صنعتي براي گردش اقتصاد خود به نيروي کار‬ ‫ارزان مهاجرين نيازدارند‪.‬‬ ‫مهاجرانبويژهدربخش‌هايکشاورزي‪،‬ساختمان‪،‬رستوران‌داري‬ ‫وهتل‌داري‪ ،‬مراقبت از سالمندان‪ ،‬نظافت و خدمتکاري منازل مشغول‬ ‫به کارهستند‪.‬‬ ‫حتي در درون اتحاديه اروپا نيز انجام کار محدوديت‌هاي اقامتي‬ ‫براي بعضي از کشورها دارد‪ ،‬و اين امر رسم ًا به مهاجرت و کار‬ ‫غيرقانوني دامن مي‌زند‪.‬‬ ‫در واقع در بحث‌هاي مربوط به مهاجرت غالب ًا چنين جلوه داده‬ ‫مي‌شود‪ ،‬که مهاجرين خود را به زور به جوامع مرفه‌تر تحميل‬ ‫مي‌کنند‪.‬‬ ‫دراين ميان نه تنها به علل مهاجرت‪ ،‬که ريشه بسياري از آنان‪،‬‬ ‫مناسبات اقتصادي جهاني است‪ ،‬اشاره نمي‌شود‪ ،‬بلکه در مورد منافع‬ ‫سرشاري که از راه مهاجرت قانوني و غيرقانوني نصيب سوداگران‬ ‫مي‌گردد‪ ،‬نيز سکوت مي‌شودكه دراين راستا با موانع هاي متعددي‬ ‫مواجهه مي شوند‪ ،‬البته موانع مهاجرت فقط مسائل قانوني نيستند‬ ‫بلکه موارد طبيعي هم خيلي نيرومند هستند‪.‬‬ ‫مهاجران هنگام ترک کشورشان بايد خيلي چيزهاي مورد عالقه‬ ‫را از قبيل‪ :‬خانواده‪ ،‬دوستان‪ ،‬شبکه حمايتي‪ ،‬و فرهنگ خود راهم‬ ‫ترک گويند‪.‬‬ ‫آنها همچنين بايد دارايي‌هاي خود را به مقدار زياد به پول نقد‬ ‫تبديل کنند‪ ،‬که خرج مسافرت ومهاجرت خود را تامين کنند‪ .‬وقتي‬ ‫که آنها به کشور جديد مي‌رسند‪ ،‬با خيلي چيزهاي غيرمطمئن و‬ ‫پيش بيني نشده مانند‪ :‬پيدا کردن کار‪ ،‬محلي براي زندگي کردن‪،‬‬ ‫قوانين جديد‪ ،‬الگوهاي فرهنگي جديد‪ ،‬مسائل مربوط به لهجه‬ ‫زباني‪ ،‬راشيسم و نژادگرايي و ساير رفتارهاي مخالف باخانواده‬ ‫خود مواجه مي‌شوند ‪ ،‬اما در حال حاضربر طبق آخرين گزارش‌ها‬ ‫برنامه توسعه سازمان ملل متحد مهاجرت به نفع کشورهاي فقير‬ ‫نيز مي‌باشد‪.‬‬ ‫همانند آنچه که در بازار آزاد جهاني وجود دارد‪ ،‬اين‌طور به‌نظر‬ ‫مي رسد ‪،‬که نيروي کار مازاد کشورهاي خود را که تقاضا كار براي‬ ‫آن‌ها کم است ترک کرده وبه کشورهاي ديگر مي‌روند‪ ،‬که تقاضاي‬ ‫كار براي آن‌ها زياد است‪.‬مهاجرت‌هاي بين‌المللي منجر به کسب‬ ‫مهارت و آموزش نيز مي‌شود‪.‬‬ ‫مزاياي مهاجرت براي کشورهايي مثل کانادا که نرخ تولد در آن‬ ‫پايين است‪ ،‬به وضوح قابل مشاهده است‪ .‬طبيعي است که کشورهاي‬ ‫فقير تمايلي به از دست دادن نيروهاي متخصص ندارند؛ اما راه حل‬ ‫اين مشکل اين نيست که نيروي کار آماده در جايي باشد‪ ،‬که به کار‬ ‫گرفته نشود و يا محروم از کار کردن باشد‪ ،‬در واقع شواهدي موجود‬ ‫است‪ ،‬که مهاجرت‌هاي اين چنيني موجب مساعدت به کشورهاي‬ ‫فقير است ‪،‬در حال حاضر هيچ کشوري آزادي کامل براي رفت و آمد‬ ‫و کوچ کردن را فراتر از مرزهاي خود نمي‌دهد ‪،‬وقوانين حقوق بشر‬ ‫بين‌المللي اجازه داخل شدن به مرزهاي کشور ديگر را نمي‌دهند‪.‬بر‬ ‫طبق ماده ‪ 13‬اعالميه بين‌المللي حقوق بشر شهروندان نبايستي‬ ‫ممانعتي در ترک کشور خود داشته باشند‪.‬‬ ‫کوفي عنان دبيرکل پيشين سازمان ملل در گزارشي در مورد اثر‬ ‫توسعه اي مهاجرت بين المللي خواستار ايجاد مجمع دائمي شد‪ ،‬که‬ ‫دولت ها از طريق آن بتوانند نگرش هاي سياستي در مورد مهاجرت‬ ‫را مقايسه و بررسي نمايند‪ ،‬وي مي گويد مهاجران نه تنها مشاغلي‬ ‫که ساکنان دائم کشورهاي ميزبان رغبتي به انجام آن ندارند‪ ،‬قبول‬ ‫مي کنند‪ ،‬بلکه اوضاع اقتصادي را بهبود بخشيده و تقاضا براي کار‬ ‫را فعال مي کنند‪.‬‬ ‫مهاجران‪ ،‬نظام بازنشستگي را در کشورهايي که داراي جمعيت‬ ‫سالمند تقويت مي کنند ‪،‬براساس گزارش سازمان ملل متحد‪،‬‬ ‫مهاجرت مي تواند براي هر دو طرف يعني کشور مهاجر پذير وکشور‬ ‫اعزام کننده مهاجر داراي منفعت باشد‏‬


‫خبر‬

‫با موافقت فيفا دژاگه براي ايران‬ ‫بازي مي کند‬

‫فدراسيون فوتبال ايران نام اشكان دژاگه را در فهرست ‪ 50‬نفره‬ ‫بازيكنان تيم ملي فوتبال براي حضور در جام ملت‌هاي آسيا قرار داد‪.‬‬ ‫اشكان دژاگه بازيكن ايراني االصل كه در ولفسبورگ آلمان توپ‬ ‫مي‌زند در فهرست تيم ملي ايران براي حضور در جام ملت‌هاي آسيا‬ ‫قرارگرفتهتادرصورتموافقتفيفا‪،‬تيممليايرانرادرقطرهمراهي‬ ‫كند‪.‬مسئوالنفدراسيونفوتبالايراندرحالرايزنيهستندتابتوانند‬ ‫موافقتفيفارابرايحضوردژاگهدرتيممليايرانجلبكنند‪.‬پيشاز‬ ‫اينفريدونزنديهمكهدرتيمكايزرسالترنبازيمي‌كردوبهتيم‬ ‫مليجوانانآلماندعوتشدهبودباپيگيريفدراسيونفوتبالايران‬ ‫بهتيممليدعوتشد‪.‬‬

‫مخالفت با فروش مهاجم‬ ‫قرمزپوش‬

‫نکونام ‪:‬‬

‫قهرماني در جام ملتها‬ ‫آسان نيست‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫کاپيتان تيم ملي فوتبال کشورمان گفت‪ :‬در حال حاضر بايد از‬ ‫افشين قطبي سرمربي تيم ملي حمايت کنيم تا ملي پوشان بتوانند در‬ ‫مسابقات جام ملت هاي آسيا نتايج مطلوب کسب کنند‪ .‬جواد نکونام‬ ‫افزود‪ :‬من فکر مي کنم اگر ديدار دوستانه با نيجريه برگزار مي شد تيم‬ ‫محک خوبي مي خورد و مي توانستيم بازي دوستانه خوبي در داخل‬ ‫کشور برگزار کنيم‪ ،‬اما متاسفانه به دليل مشکالتي که من در جريان‬ ‫آننيستماينمسابقهلغوگرديد‪.‬ويگفت‪:‬دستيابيبهقهرمانيدرجام‬

‫ملت هاي آسيا بسيار دشوار است اما مي توانيم با تالش بيشتر به اين‬ ‫موقعيت دست يابيم ما مي توانيم در جام ملت هاي آسيا موفق شويم‬ ‫به شرطي که شرايط موفقيت فراهم شود‪.‬وي افزود‪ :‬تيم ملي دو هفته‬ ‫پيش از آغاز جام ملت هاي آسيا در امارات اردو دارد ما بايد از اين اردو‬ ‫براي برگزاري تمرينات نهايي و ديدارهاي تدارکاتي مناسب استفاده‬ ‫کنيم‪.‬بايدبرايموفقيتدرجامملتهاتالشوهمتبازيکنانبيشتر‬ ‫شود تا شانس موفقيت تيم ملي افزايش يابد‪.‬‬

‫ورزش ‪8‬‬

‫دوشنبه اول آذر ‪1389‬‬

‫‪15‬ذي‌الحجه‪ 22-1431‬نوامبر‪-2010‬شماره‪80‬‬

‫قطبي‪:‬عشق مردم بنزين کار من است‬

‫يك تيم از ليگ تركيه اخيرا پيشنهاد قابل توجهي را براي‬ ‫جذب غالمرضا رضايي‪ ‌،‬مهاجم تيم فوتبال پرسپوليس مطرح‬ ‫كرده است‪.‬اين پيشنهاد در جلسه كميته فني باشگاه مطرح شد‬ ‫و كادر فني مخالفت خود را با اين انتقال اعالم كرد‪.‬كادر فني تيم‬ ‫پرسپوليس اعالم كرد با توجه به شرايط تيم و وضعيت آن در‬ ‫جدول رده بندي ليگ برتر و نياز پرسپوليس به اين بازيكن در ليگ‬ ‫قهرمانان آسيا‪ ،‬با اين درخواست مخالفت مي‌شود‪.‬‬

‫هافبک تيم ملي فوتبال ايران با اشاره به رقابت هاي جام‬ ‫ملت هاي آسيا گفت‪ :‬کار سختي داريم اما همه انتظار قهرماني‬ ‫دارند‪.‬پژمان نوري خاطرنشان کرد‪ :‬انتظارات از تيم ملي ايران در‬ ‫رقابت هاي جام ملت هاي آسيا بسيار باال مي باشد‪.‬وي ادامه داد‪ :‬با‬ ‫توجه به شرايط کنوني که فوتبال ايران دارد همه مردم ما خواهان‬ ‫قهرماني اين تيم در رقابت هاي جام ملت هاي آسيا هستند‪.‬نوري‬ ‫گفت‪ :‬کار بسيار سختي را در رقابت هاي جام ملت در ديدار با ساير‬ ‫حريفانمان در پيش داريم اما بايد انتظارات مردم را برآورده کنيم‪.‬‬

‫چين همچنان درحسرت طالي‬ ‫فوتبال مي سوزد‬

‫براي فتح جام ملت‌ها هم قسم شده‌ايم‬

‫ميالد ميداوودي درباره آخرين وضعيت در استقالل اظهار داشت‪:‬‬ ‫دربارهشرايطمندراستقاللچيزينپرسيدچوندرحالحاضردرتيم‬ ‫مليهستموصالحنيستدربارهاستقاللصحبتکنم‪.‬ويادامهداد‪:‬‬ ‫اردويخوبيرابرگزارکرديموهمهبازيکنانفکرشانديداربانيجريه‬ ‫بود تا خودشان را در آن ديدار مورد ارزيابي قرار دهند و شايستگي شان‬ ‫رابهکادرفنينشاندهند‪.‬نميدانمکهچرااينبازيلغوشدوازکنسل‬ ‫شدنمسابقهتعجبکردم‪.‬ميداووديتصريحکرد‪:‬شرايطخوبيدرتيم‬ ‫مليدارموتمريناتمرابهطورمنظمانجامميدهمواينکادرفنياست‬ ‫کهتصميمميگيردازچهبازيکنيدرزمينبهرهببرد‪.‬بازيکناستقالل‬ ‫درپايانگفت‪:‬برايموفقيتدرجامملتهايآسياهمقسمشدهايمو‬ ‫آمادهايمکهبهتريننتايجراکسبکنيمودلمردمايرانراشادکنيم‪.‬‬

‫تيم پرسپوليس به تورنمنت شش جانبه امارات دعوت شد که‬ ‫در آن دو تيم زسکا مسکو روسيه و شاختار دونتسک اوکراين به‬ ‫همراه يک تيم از ليگ برتر مصر و دو تيم اماراتي شرکت خواهند‬ ‫کرد‪.‬همچنين سفر تيم پرسپوليس براي شرکت در رقابت‌هاي‬ ‫چهارجانبه به ترکيه نيز قطعي شد و اين تيم در نيم فصل و از‬ ‫‪ 12‬تا ‪ 18‬آذر در اين تورنمنت شرکت خواهد کرد‪.‬از سوي ديگر طي‬ ‫روزهاي گذشته درخواستي رسمي براي شرکت تيم پرسپوليس‬ ‫در تورنمنت شش جانبه امارات به اين باشگاه رسيده بود که با‬ ‫موافقت کادر فني‪ ،‬حضور اين تيم در اين تورنمت قطعي شد‪ .‬بر اين‬ ‫اساس پرسپوليس چند روز پس از بازگشت از ترکيه به امارات سفر‬ ‫مي کند که در اين تورنمنت دو تيم زسکا مسکو روسيه و شاختار‬ ‫دونتسک اوکراين به همراه يک تيم از ليگ برتر مصر و دو تيم‬ ‫اماراتي شرکت خواهند داشت‪.‬‬

‫همه انتظار قهرماني دارند!‬

‫کاپيتان دوم تيم پرسپوليس رسما از جمع بازيكنان اين تيم كنار‬ ‫گذاشته شد‪ .‬در جلسه كميته فني پرسپوليس علي دايي دوباره تاكيد‬ ‫كردكهنيازيبهشيثرضايينداردواينبازيكنبايدتيمآيندهخودرا‬ ‫معرفي كند تا باشگاه رضايت نامه اش را صادر کند‪ .‬شيث رضايي نيز‬ ‫دراينجلسهاعالمكردهنميخواهدازپرسپوليسجداشودوترجيح‬ ‫مي دهد با تيم اميدهاي پرسپوليس تمرين كند‪ .‬با اين شرايط شيث‬ ‫بايدتاآخرفصلبيرونبماندمگرآنكهبهيكتيمخارجيبرود‪.‬‬

‫ميداوودي‪:‬‬

‫پرسپوليس در امارات پا به توپ مي شود‬

‫نوري‪:‬‬

‫اخراج کاپيتان دوم سرخپوشان‬

‫مطبوعات ورزشي چين نوشتند‪:‬براي تماشاگران چيني هيچ‬ ‫طاليي بيشتر از نشان زرين فوتبال در بازيهاي آسيايي ارزش ندارد‪.‬‬ ‫مطبوعات ورزشي چين با اشاره به اينكه تيم فوتبال اميد اين كشور‬ ‫با دريافت سه گل از تيم اميد كره جنوبي شكست تحقير آميزي را‬ ‫متحمل شد افزودند‪:‬هيچ مدال زريني در بازيهاي آسيايي براي‬ ‫عاشقانفوتبالدرچينبيشترازنشانطالياينرشتهاهميتندارد‬ ‫و اين در حالي است كه تيم اميد با پذيرش شكست از كره جنوبي از‬ ‫دور رقابت ها حذف شد‪.‬به نوشته اين روزنامه ها‪ ،‬فوتباليست هاي‬ ‫تيم اميد چين در برابر چشمان ‪ 45‬هزار تماشاگر خودي سه بر صفر‬ ‫از تيم قدرتمند كره جنوبي شكست خوردند و اين ضربه سنگيني به‬ ‫فوتبالچينبودكهسالهاستدردشرطبنديوتبانيدرمسابقات‬ ‫و فساد داوران و مقام هاي فوتبال را تجربه مي كند‪.‬‬

‫خبر‬

‫نيجريه به ايران غرامت مي‌پردازد‬

‫سرمربي تيم ملي فوتبال ايران‪ ،‬مردم را‬ ‫حاميان اصلي خود در اين تيم خواند و آنها‬ ‫را بنزين کارش توصيف کرد‪ .‬افشين قطبي‬ ‫افزود‪ 26 :‬بازيکن را به اردوي تيم ملي دعوت‬ ‫کرديم که اين اردو با حضور جواد نکونام و‬ ‫مسعودشجاعيکاملشد‪.‬برايايناردوشش‬ ‫جلسه تمرين پيش بيني کرده بوديم که بيشتر‬ ‫شامل کارهاي ريکاوري و جزئياتي براي‬ ‫ساختن تيم بود‪.‬وي گفت‪ :‬خوشحالم از اين‬ ‫که بازيکنان جديدي که به اردوي تيم ملي‬ ‫دعوت شدند بخوبي خود را نشان دادند‪ .‬من به‬ ‫آيندهتيمملياميدوارموهرچهکهبهمسابقات‬ ‫جام ملت‌هاي آسيا نزديک‌تر مي‌شويم تمرکز‬ ‫بازيکنانبيشترشدهوترکيبتيمبهتروکامل‌تر‬ ‫مي‌شود‪.‬وي در خصوص لغو ديدار دوستانه با‬ ‫نيجريه که قرار بود در ورزشگاه آزادي برگزار‬ ‫شود‪ ،‬گفت‪ :‬با وجود لغو بازي اردوي تيم ملي‬ ‫همچنان ادامه پيدا مي‌کند‪ .‬ما زمان کمي تا‬ ‫آغاز مسابقات جام ملت‌هاي آسيا پيش رو‬ ‫داريموبايدازهرفرصتبرايتمرينوگردهم‬ ‫آوردن بازيکنان استفاده کنيم‪ .‬به همين خاطر‬ ‫اردويتيممليادامهپيدامي‌کند‪.‬سرمربيتيم‬ ‫ملي فوتبال کشورمان با تاکيد بر اينکه رابطه‬ ‫دوستانه با همکارانش در اين تيم دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫سعي مي‌کنم از کليه نقطه نظرات همکارانم‬

‫استفاده کنم اما در نهايت تصميم نهايي را‬ ‫خودممي‌گيرمکهسعيمي‌کنمبهترينتصميم‬ ‫باشد‪.‬ويمهمترين تکليف تيم ملي را ساختن‬ ‫و سازندگي براي آينده عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫روزگاري که يک نفر کار مي‌کرد و تصميم‬ ‫مي‌گرفت گذشته است‪ .‬همکاران من به مانند‬ ‫خودم نقاط ضعف و قوتي دارند‪ .‬من سعي مي‬ ‫کنم از نقاط قوت آنها استفاده کرده و به نفع تيم‬ ‫ملي بهره ببرم‪.‬وي نقطه قوت کادرفني تيم‬ ‫ملي فوتبال کشورمان را همدلي و احساس‬ ‫نزديکي به يکديگر عنوان کرد و گفت‪ :‬زماني‬ ‫که اردوهاي تيم ملي تعطيل است و ما از هم‬ ‫دوريم دلمان براي هم تنگ مي‌شود و زماني‬ ‫که کنار هم قرار مي‌گيريم سعي مي‌کنيم‬ ‫تيمي يکدست ساخته و در جهت منافع‬ ‫فوتبال کشور حرکت کنيم‪.‬قطبي با تاکيد بر‬ ‫اينکه بازيکنان‪ ،‬مربيان‪ ،‬و کادر سرپرستي تيم‬ ‫ملي ابتدا به موفقيت اين تيم فکر مي‌کنند و‬ ‫پس از آن به دنبال عناوين شخصي هستند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بازيکنان تيم ملي مي‌دانند و اين را درک‬ ‫کرده‌اند که با موفقيت تيم ملي موفقيت آنها‬ ‫تضمين مي‌شود و مي‌توانند عناوين شخصي‬ ‫را به دست آورند‪.‬سرمربي تيم ملي با تکراراين‬ ‫موضوع که با انتشار بيانيه قصد خداحافظي از‬ ‫تيم ملي را نداشته و قرارداد او به اتمام رسيده‬

‫و تمايلي به ادامه همکاري با تيم ملي ندارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬من براي انتشار بيانيه زمان درستي را‬ ‫انتخاب کردم و از اين کار اهداف مختلفي‬ ‫را دنبال مي‌کردم که مهم ترين آن اين بود‬ ‫که احساس مي‌کردم برخي از افراد دنبال‬ ‫صندلي تيم ملي و فدراسيون فوتبال هستند و‬ ‫باموفقيتتيمملياحساسخطرکردهوگمان‬ ‫ي کردند اگر تيم ملي موفق شود از صندلي‬ ‫م‌‬ ‫تيم ملي دورتر مي‌شوند به همين خاطر با‬ ‫انتشار بيانيه کاري کردم که خيال آنها آسوده‬ ‫شود و تا دو ماه به تيم ملي کاري نداشته باشند‬ ‫و تمرکزشان را بگذارند براي بعد از جام ملت‌ها‬ ‫و پس از آن به دنبال مربي جديد براي تيم‬ ‫ملي و حواشي باشند‪.‬سرمربي تيم ملي فوتبال‬ ‫کشورمان هدف ديگر خود از انتشار بيانيه را‬ ‫کم کردن فشار از روي بازيکنان و کمک‬ ‫براي تمرکز بيشتر آنها عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫هدف ديگر من از انتشار اين بيانيه‪ ،‬شخصي‬ ‫بود‪ .‬قرارداد من با فدراسيون فوتبال در پايان‬ ‫جام ملت‌هاي آسيا به اتمام مي‌رسد‪ .‬احساس‬ ‫مي کنم که به تجربه‌اي نياز دارم و مي‌خواهم‬ ‫کار کردن در فضايي تازه را تجربه کنم تا‬ ‫پيشرفت بيشتري داشته باشم‪.‬وي در ادامه‬ ‫تصريح کرد‪ :‬فدراسيون فوتبال اين فرصت را‬ ‫دارد بعد از جام ملت‌هاي آسيا تيم خوبي را که‬

‫ما ساختيم در اختيار مربي جديد قرار دهد تا‬ ‫اين مجموعه را براي حضور در جام جهاني‬ ‫آينده آماده کند‪.‬وي گفت‪ :‬بازيکنان تيم ملي‬ ‫به اندازه کافي باهوش هستند و مي‌دانند اگر‬ ‫تيم ملي موفق باشد مي‌توانند اسم خود را در‬ ‫تاريخ ورزش ايران به عنوان يک قهرمان و‬ ‫پهلوان ثبت کنند‪ .‬آنها اين را مي دانند که‬ ‫با نمايش خوب خود کارنامه شان پربارتر‬ ‫مي‌شود و مي‌توانند قراردادهايي بهتر به‬ ‫امضا برسانند به همين خاطر با تمام وجود‬ ‫براي موفقيت تيم ملي تالش خواهند کرد‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬در زندگي آموخته‌ام که چطور با‬ ‫مشکالت بسازم و بايستم‪ .‬لغو بازي با نيجريه‬ ‫ناراحت کننده است اما چاره‌اي نيست‪ .‬سعي‬ ‫مي‌کنيم از همين فرصت اندک هم براي‬ ‫ساختن تيم ملي استفاده کنيم‪.‬‬ ‫قطبي تصريح کرد‪ :‬فدراسيون فوتبال‬ ‫تمام امکانات و سرمايه‌اي که مي‌توانست‬ ‫در اختيار تيم ملي قرار دهد را قرار داد و در اين‬ ‫مدت با برگزاري بهترين ديدارهاي تدارکاتي‬ ‫و اردوهاي مختلف‪ ،‬تيم ملي آماده شد‪ .‬هر‬ ‫نتيجه‌اي که تيم ملي در جام ملت‌هاي آسيا‬ ‫به دست آورد نتيجه فوتبال ماست اما من‬ ‫به عنوان سرمربي تيم ملي مسئوليت تمام‬ ‫نتيجه ها را بر عهده مي گيرم‪.‬‬

‫عباس ترابيان از مذاكره با سران فدراسيون فوتبال نيجريه و‬ ‫قبول پرداخت غرامت از سوي اين كشور آفريقايي خبر داد‪ .‬رئيس‬ ‫كميته روابط بين‌الملل فدراسيون فوتبال درباره لغو ديدار دوستانه‬ ‫تيم‌هاي ايران و نيجريه گفت‪ :‬پس از آنكه اين بازي به صورت‬ ‫يك طرفه لغو شد نامه‌اي را به فدراسيون فوتبال اين كشور ارسال‬ ‫و ادعاي غرامت كرديم كه آنها هم خيلي سريع جواب اين نامه را‬ ‫دادند‪.‬ترابيان ادامه داد‪ :‬طرف نيجريه‌اي با پذيرش اين مسئله به‬ ‫ما گفت كه كامال حق با شماست و نيجريه به دليل لغو اين بازي به‬ ‫ايران غرامت پرداخت خواهد كرد‪.‬‬

‫دايي ‪ ،‬سکوبرت را پسنديد‬

‫سکو برت پس از جلسه نهايي با حبيب کاشاني‪ ،‬به همراه مدير‬ ‫روابط عمومي باشگاه پرسپوليس به هيئت فوتبال رفت تا قرارداد‬ ‫نهايي خود را با اين باشگاه به ثبت برساند‪ .‬به موجب قرارداد ميان‬ ‫باشگاه پرسپوليس و سکو برت‪ ،‬اين بازيکن تا پايان فصل پيراهن‬ ‫پرسپوليس را به تن خواهد داشت‪.‬‬

‫قادرحسن باز هم نيامد‬

‫قائم مقام باشگاه استقالل گفت‪ :‬قرار بود قادر حسن‪ ،‬بازيكن‬ ‫فرانسوي اين تيم وارد تهران شود اما به بهانه بيماري مادرش باز‬ ‫هم سفر خود را به تاخير انداخت‪.‬‬ ‫علي نظري جويباري در خصوص به تعويق افتادن مجدد‬ ‫حضور قادر حسن‪ ،‬بازيكن فرانسوي اين تيم در استقالل اظهار‬ ‫داشت‪:‬اولين مشكل حضور حسن در استقالل به ويزا مربوط‬ ‫مي شد كه مسئوالن باشگاه با تالش و پيگيري اين مسئله را‬ ‫برطرف كردند و قرار بود اين بازيكن وارد تهران شود‪.‬وي افزود‪ :‬در‬ ‫حالي كه باشگاه براي استقبال از اين بازيكن دو نفر را به فرودگاه‬ ‫فرستاده بود اما متوجه شديم كه باز هم قادر حسن به ايران نيامده‬ ‫است‪.‬قائم مقام باشگاه استقالل در واكنش به اين خبر كه گفته مي‬ ‫شود مسئوالن باشگاه اين بازيكن را ديگر نمي خواهند‪ ،‬تصريح‬ ‫كرد‪ :‬چنين چيزي صحت ندارد‪ .‬ما با اين بازيكن حتي قرارداد‬ ‫داخلي هم امضا كرده ايم و منتظر حضور وي در باشگاه هستيم تا‬ ‫پس از تست پزشكي در تمرينات شركت كند‪.‬‬

‫حجازي‪ ،‬جانشين فيروزکريمي‬ ‫در تبريز‬

‫مالک باشگاه گسترش فوالد تبريز به واسطه روابط خوبش‬ ‫با ناصر حجازي عالقه دارد تا از رئيس کميته فني استقالل در‬ ‫باشگاه خود استفاده کند‪.‬‬ ‫زنوزي مالک باشگاه گسترش فوالد تبريز روابط بسيار خوبي‬ ‫با ناصر حجازي دارد؛ تا جايي که چندي قبل رئيس کميته فني‬ ‫باشگاه استقالل تهران اعالم داشت زنوزي هزينه هاي درمان‬ ‫او را متقبل شده و ماهانه ‪ 5‬ميليون دارو برايش تهيه مي‌کند‪.‬‬ ‫اما ارتباط خوب اين دو تنها به موضوع درمان حجازي محدود‬ ‫نمي شود‪ .‬زنوزي عالقه بسياري دارد تا حجازي را به تبريز بياورد‬ ‫و هدايت تيم گسترش فوالد را به او بسپارد‪ .‬در صورتي که شرايط‬ ‫جسماني حجازي اجازه دهد‪ ،‬حضور وي در باشگاه دسته اولي‬ ‫گسترش فوالد محتمل به نظر مي رسد‪.‬نکته جالب توجه اين‬ ‫ماجرا آنجاست که حجازي در تبريز جانشين فيروز کريمي‬ ‫مي شود؛ همان مربي اي که در ليگ هفتم جاي ناصرخان را در‬ ‫استقالل گرفت و البته به هيچ عنوان نيز موفق نبود‪.‬‬


‫خبر‬

‫قيمت نفت صادراتي ايران به اروپا‬ ‫کاهش و به آسيا افزايش يافت‬

‫داوجونز به نقل از يک مقام آگاه اعالم کرد قيمت نفت صادراتي‬ ‫ايران به شمال اروپا و درياي مديترانه در دسامبر کاهش و قيمت‬ ‫نفت صادراتي ايران به آسيا در همين ماه افزايش داشته است ‪.‬‏‬ ‫داوجونز به نقل از اين مقام آگاه افزود قيمت نفت صادراتي‬ ‫ايران براي ماه دسامبر براي کشورهاي شمال غرب اروپا و حوزه‬ ‫درياي مديترانه کاهش يافته ولي قيمت نفت صادراتي ايران به‬ ‫بازارهاي آسيايي افزايش داشته است ‪.‬‏عربستان نيز در اقدامي‬ ‫مشابه پيش از اين قيمت نفت صادراتي به اروپا و درياي مديترانه‬ ‫را کاهش و قيمت نفت صادراتي به آسيا را افزايش داده است ‪.‬‬ ‫‏بر اساس اين گزارش قيمت نفت سنگين ايران براي تحويل در‬ ‫ماه دسامبر در اروپاي شمالي نسبت به ماه قبل از آن ‪ 35‬سنت و‬ ‫قيمت نفت سنگين ايران براي تحويل در ماه دسامبر در مديترانه‬ ‫نسبت به ماه قبل از آن ‪ 45‬سنت ارزان تر شده است‪ .‬نفت صادراتي‬ ‫ايران به آسيا نيز براي تحويل در دسامبر نسبت به ماه قبل از آن‬ ‫‪ 20‬سنت افزايش داشته است‪.‬‏‬

‫افزايش‬ ‫ده‌ها ميليارد دالري‬ ‫ذخاير ارزي با اقدام‬ ‫به‌موقع بانک مرکزي‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫‏بانک مرکزي با تبديل بخشي از ذخاير ارزي کشور به طال در ‪ 2‬سال‬ ‫اخير‪ ،‬موجب افزايش ده‌ها ميليارد دالري ذخاير ارزي ايران شد‪ .‬پس از آن‬ ‫که مصباحي‌مقدم رئيس کميسيون ويژه طرح تحول مجلس از تبديل‬ ‫بخش قابل توجهي از ذخاير ارزي کشور به طال و واردات ‪ 300‬تن طال‬ ‫در سال‌هاي ا خير خبر داد‪ ،‬رئيس‌کل بانک مرکزي نيز از سود چشمگير‬ ‫کشور از اين اقدام سخن گفت‪.‬محمود بهمني با بيان اينکه طي ‪ 2‬سال‬ ‫گذشته چند صد تن طال وارد کرديم گفت‪ :‬با اين اقدام ذخاير ما بيش از‬

‫ده‌ها ميليارد دالر افزايش يافته و اين اولين بار است که چنين ذخيره‌اي را‬ ‫در بانک مرکزي داريم‪.‬طي ‪ 2‬سال اخير که ايران بخشي از ذخاير ارزي خود‬ ‫را به طال تبديل کرد‪ ،‬قيمت طال در بازارهاي جهاني به شدت افزايش يافت‬ ‫و موجب شد ايران منفعت قابل توجهي از اقدام خود بهره‌مند شود‪ .‬نمودار‬ ‫ذيل به خوبي نشان مي‌دهد که در اين مدت تقريبا قيمت طال ‪ 2‬برابر شده‬ ‫است‪.‬بانک جهاني در آخرين گزارش خود‪ ،‬ميزان ذخاير ارز و طالي ايران‬ ‫را بيش از ‪ 100‬ميليارد دالر برآورد کرده است‪.‬‬

‫سرمايه ‪7‬‬

‫دوشنبه اول آذر ‪1389‬‬

‫‪15‬ذي‌الحجه‪ 22-1431‬نوامبر‪-2010‬شماره‪80‬‬

‫‏‪ 14‬هزار ميليارد تومان گردش‬ ‫ساالنه مالي زنجيره گندم‏‬

‫معاون وزير بازرگاني گردش مالي ساالنه زنجيره توليد‬ ‫گندم‪ ،‬آرد و نان را ‪ 14‬هزار ميليارد تومان اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫در سال زراعي جاري افزون بر ‪ 11‬ميليون و ‪ 200‬هزارتن گندم‬ ‫مازاد از کشاورزان توسط ‪ 800‬مرکز خريداري شده است‪.‬‬ ‫"حميدعليخاني" در مراسم روز ملي نان که با حضور وزير‬ ‫بازرگاني و جمعي از فعاالن بخش دولتي و خصوصي برگزار شد‪،‬‬ ‫‌افزود‪ :‬جمهوري اسالمي ايران در توليد و صادرات گندم به جايگاه‬ ‫مطلوبي رسيده است و توان تامين گندم مورد نياز خاورميانه‬ ‫را دارد‪ .‬وي با بيان اينکه گزاف نيست که بگوييم صنعت نان‬ ‫توانايي کسب رتبه‌هاي نخست را دارد‪‌،‬افزود‪ :‬با توجه به جايگاه‬ ‫منحصربفرد نان بايد آسيب‌هاي مسير توليد و عرضه را رفع کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ايرنا‪ ،‬مديرعامل شرکت مادرتخصصي بازرگاني‬ ‫دولتي ايران همچنين از برنامه اين شرکت براي امضاي دو‬ ‫توافقنامه با وزارت بهداشت با هدف حفظ بهداشت خودي و‬ ‫محيط کار نانوايان و سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي براي‬ ‫استانداردسازي کيفيت گندم در آينده اي نزديک خبر داد‪.‬‬ ‫وي در بخش ديگري ازسخنان خود رسيدن به خودکفايي‬ ‫گندم را يک موفقيت بزرگ در سال جاري بيان کرد و گفت‪‌:‬تا‬ ‫سال ‪ 80‬هرسال حدود شش ميليون تن گندم وارد کشور مي‌شد‪.‬‬ ‫‏‬

‫توليد سيگارهاي قاچاق از‬ ‫توتون‌هاي سوخته‬

‫دبير کل جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات از توليد سيگارهاي‬ ‫قاچاق در کشورهاي همسايه ايران با استفاده از بدترين نوع‬ ‫توتوني که بايد سوزانده شوند خبر داد‪.‬‏دبير کل جمعيت مبارزه با‬ ‫استعمالدخانياتازتوليدسيگارهايقاچاقدرکشورهايهمسايه‬ ‫ايران با استفاده از بدترين نوع توتوني که بايد سوزانده شوند خبر‬ ‫داد‪.‬‏محمدرضا مسجدي در گفتگو با مهر گفت‪ :‬سيگارهاي قاچاق‬ ‫توسط چند کمپاني بين‌المللي که انحصار سيگار دنيا را در اختيار‬ ‫دارند توليد مي شود‪.‬وي با اشاره ورود‪ 20‬ميليارد نخ سيگار قاچاق در‬ ‫کشور افزود‪ :‬قطعا اين ميزان سيگار با چمدان و ساک دستي قاچاق‬ ‫نمي‌شود‪.‬‏اين متخصص ريه با تاکيد بر اينکه استفاده از مواد دخاني‬ ‫از هر نوع آن براي سالمت فرد مصرف کننده مضر و خطرناک‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬سيگارهاي قاچاقي که وارد کشورمان مي‌شود به‬ ‫جهت استفاده از بي‌کيفيت‌ترين نوع توتون که بايد سوزانده شوند و‬ ‫استاندارد نيستند در کشورهاي همسايه توليد و با کمترين قيمت در‬ ‫اختيار مصرف کنندگان قرار مي‌گيرد‪.‬‏مسجدي با اشاره به عوارض‬ ‫استعمال سيگار بر سالمت جسم و روح مصرف‌کنندگان مواد‬ ‫دخاني ادامه داد‪ :‬سيگار قاچاق عالوه بر اينکه اقتصاد کشورمان‬ ‫را تهديد مي‌کند به دليل ارزان بودن قيمت باعث گرايش بيشتر‬ ‫برايمصرفآنهامي‌شود‪.‬‏ويافزود‪:‬توتون‌هاييکهدرسيگارهاي‬ ‫قاچاق استفاده مي‌شود استاندارد نيستند و مواد افزودني آن‌ها به‬ ‫مراتب خطرناک‌تر از توتونهاي استاندارد است که توسط شرکت‬ ‫دخانيات استفاده مي‌شود‏‪.‬‬

‫بهاي نفت در کمتر از ‪ 85‬دالر‬ ‫تثبيت شد‏‬

‫بهاي هر بشکه نفت خام در پايان معامالت نخستين روز‬ ‫معامالتي هفته گذشته (دوشنبه ‪ 24‬آبان) بازار نيويورک‪ ،‬با ‪ 2‬سنت‬ ‫کاهش‪،‬درسطح‪84‬دالرو‪86‬سنتتثبيتشد‪.‬‏بهگزارشخبرگزاري‬ ‫رويترز از نيويورک‪ ،‬کاهش بهاي بنزين در آمريکا و افزايش ارزش‬ ‫دالر‪ ،‬سبب شد بهاي نفت در کمتر از ‪ 85‬دالر تثبيت شود‪ .‬بهاي‬ ‫نفت خام شيرين سبک پايه بورس نيويورک براي تحويل در ماه‬ ‫دسامبر‪،‬با‪2‬سنتکاهش‪،‬به‪84‬دالرو‪86‬سنتبرايهربشکهرسيد‪.‬‏دربازار‬ ‫آي‪.‬سي‪.‬ييلندننيزبهاينفتخامبرنتدريايشمالبرايتحويل‬ ‫درماهدسامبر‪36‬سنتافزايشيافتوبههربشکه‪86‬دالرو‪70‬سنت‬ ‫رسيد‪ .‬انتشار خبرهايي درباره احتمال بازگشايي پااليشگاه ان‪.‬جي‬ ‫شرکت کونکوفيليپس در آمريکا که براي انجام عمليات نگهداري‬ ‫تعطيل شده بود‪ ،‬بهاي بنزين را در اين کشور کاهش داد و در پي آن‪،‬‬ ‫بازار نفت نيز تأثير پذيرفت‪ .‬ادامه بحران کسر بودجه در ايرلند‪ ،‬سبب‬ ‫نگراني هايي در حوزه يورو شده است و اين مسئله‪ ،‬ارزش يورو را در‬ ‫برابردالرپايينآورد‪.‬باتوجهقيمتگذارينفتبادالر‪،‬افزايشارزش‬ ‫اين ارز سبب مي شود خريد نفت براي کساني که ارزهاي ديگر را در‬ ‫دست دارند‪ ،‬گران تمام شود‪.‬‏فاتح بيرول‪ ،‬کارشناس اقتصادي ارشد‬ ‫آژانسبينالملليانرژيگفت‪:‬بهايباالينفت‪،‬بهبازسازياقتصاد‬ ‫جهان آسيب مي رساند و فرا رفتن قيمت نفت از مرز ‪ 90‬دالر‪ ،‬براي‬ ‫اوپک هم نامطلوب است‪ .‬کارشناسان پيش بيني مي کنند پس از‬ ‫پايان دوره مشوق هاي اقتصادي دولت ژاپن‪ ،‬رشد اقتصاد اين کشور‬ ‫کندميشود‏‪.‬‬

‫اروپا و يورو‬ ‫کريستين الگارد*‬ ‫مترجم‪ :‬فاطمه سادات رضوي‬ ‫از نظر همه افرادي که در ‪ 16‬کشور حوزه‬ ‫يورو زندگي مي کنند‪ ،‬موفقيت پايدار يورو‪،‬‬ ‫يک مسئله فني و نيز احساسي محسوب‬ ‫مي شود‪ .‬در اين ميان اذهان و قلوب درگير‬ ‫شده اند‪ .‬از نظر من بديهي است که يورو براي‬ ‫اروپا ونيز اقتصاد جهاني از اهميت حياتي‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫در ابتدا بايد يادآور شد که اين ايده اروپايي‬ ‫در وهله اول به مثابه پروژه اي براي تضمين‬ ‫صلح و دموکراسي ميان اروپايي ها پي ريزي‬ ‫شد‪ .‬پس از انتشار واحد پول جديد در سال‬ ‫‪ 1999‬وپس از اين که شهروندان اروپايي‬ ‫توانستند از ژانويه ‪ 2002‬آن را بکار گيرند‪،‬‬ ‫دليل قاطعي براي واقعيت بودن همگرايي‬ ‫اروپا ارائه گرديد‪.‬‬ ‫با اين حال بايد خاطرنشان ساخت که‬ ‫به هنگام ورود اسلووني به حوزه يورو در‬ ‫سال ‪ 2007‬بسياري از افراد بر اين باور بودند‬ ‫که اين کشور به نوعي وارد اروپاي قديم‬

‫مي شود‪ .‬ولي قبرس‪ ،‬مالت و اسلواکي نيز‬ ‫يورو را واحد پول خود نمودند‪ .‬هم اينک‬ ‫اعضاي جديدي نيز در راهند که في المثل‬ ‫استوني قرار است از ژانويه ‪ 2011‬وارد حوزه‬ ‫يورو شود‪.‬بايد اذعان داشت که بحران هاي‬ ‫متعددي بر حوزه يورو تاثير گذار هستند که‬ ‫نياز به اصالح در نهادهاي اروپايي و نحوه‬ ‫عملکرد آن ها را پررنگ مي سازند‪ .‬استدالل‬ ‫مي شود که نهادهاي اروپايي صرفا در مواقع‬ ‫بحراني به حرکت درمي آيند‪ .‬شايد اين‬ ‫مسئله درباره ارز واحد نيز صحيح باشد که در‬ ‫واقع از چالش هايي که بر آنها فائق مي آيند‬ ‫توان و اعتبار مي گيرد‪.‬‬ ‫در ماههاي اخير و در نتيجه عميق ترين‬ ‫بحران اقتصادي و مالي سده اخير‪ ،‬حوزه يورو‬ ‫بدترين نوسانات در تاريخ خود را تجربه کرده‬ ‫است؛ ولي در عرصه ماليه عمومي‪ ،‬حوزه يورو‬ ‫به مثابه يک کل‪ ،‬بهتر از اياالت متحده و ژاپن‬ ‫عمل کرده است‪.‬‬ ‫با آغاز بحران مالي يونان و دشواري هاي‬ ‫پيش روي ديگر اعضاي يورو‪ ،‬اقتصادهاي‬

‫حوزه يورو‪ ،‬خود را در آستانه فاجعه يافتند‪.‬‬ ‫ولي اتحاديه اروپا با حمايت از برنامه يونان‬ ‫و طرح تضمين مالي براي کل حوزه يورو‬ ‫با سرعت و قاطعيت واکنش نشان داد‪ .‬در‬ ‫مواقع اضطراري‪ ،‬با حمايت آنگال مرکل‬ ‫صدراعظم آلمان و نيکال سارکوزي رئيس‬ ‫جمهور فرانسه‪ ،‬حکمراني اقتصادي اروپا‬ ‫شروع به شکل گيري نمود‪.‬‬ ‫به دنبال نشست شوراي اروپا فرانسه و‬ ‫آلمان به طور مشترک شماري از اصالحات‬ ‫احتمالي را پيشنهاد نمودند‪ .‬از اين رو بر‬ ‫ضرورت مسائل ذيل تاکيد گرديد‪:‬‬ ‫•‏ تقويت معاهده ثبات و رشد‬ ‫•‏ تداوم اقدامات براي گسترش دامنه‬ ‫نظارت اقتصادي بر کسري هاي بخش‬ ‫دولتي و خصوصي و در صورت ضرورت با‬ ‫تحميل مجازات هاي سياسي‬ ‫‏•‏ پي ريزي چارچوبي معتبر براي‬ ‫تشخيص بحران بدون دست اندازي به‬ ‫امتيازات بودجه اي کشورهاي عضو‬ ‫البتهرويکردهايبالقوهديگرينيزمدنظر‬

‫مي باشد‪ .‬ولي تمامي اين رويکردهاي موجود‬ ‫متفق القول هستند که زمان پايه ريزي و‬ ‫نهادينه سازي حکمراني اقتصادي اروپا‬ ‫فرارسيده است‪ .‬اين فرآيند هم اينک در حال‬ ‫انجام است‪ .‬کميسيون اروپا پيشنهادهايي‬ ‫را ارائه داده است و گروه کاري با رياست‬ ‫هرمان فن رامپي نيز در حال بررسي و ارائه‬ ‫راهکار هاي خاص خود است‪.‬انتظار مي رود‬ ‫که يورو‪ ،‬که خود را به عنوان يک سرمايه در‬ ‫دوران بحران نشان داد‪ ،‬بتواند در راهبري‬ ‫اقتصادهاي اروپايي به سوي رشد پايدار و‬ ‫قوي‪ ،‬نيز کارآمد باشد‪ .‬در واقع بنا به گزارش‬ ‫اداره آمار اتحاديه اروپا‪ ،‬تا چهارماهه دوم سال‬ ‫‪ ،2010‬حوزه يورو سريع تر از اياالت متحده‬ ‫رشد داشته و يورو دومين ارز عمده تجاري‬ ‫جهان بوده است‪ .‬يورو همانند خود اتحاديه‬ ‫اروپا‪،‬يک ماجراجويي هيجان برانگيز است‬ ‫که بايد ادامه داشته باشد و اتحاديه اروپا قصد‬ ‫دارد تا از اين تداوم مطمئن شود‪.‬‬ ‫*وزير اقتصاد‪ ،‬صنعت و کار‬ ‫فرانسه‪.‬‏‬

‫‪ W‬از زبان وزير بازرگاني‬ ‫آخرين وضعيت الحاق ايران به‏‪ TO‬‏‬ ‫ايران به ‪ 400‬سوال از ‪ 700‬سوال‬ ‫گزارش رژيم تجاري پاسخ گفته است‪.‬‬ ‫مهدي غضنفري‪ ،‬وزير بازرگاني در اولين‬ ‫سمينار تخصصي "تبعات الحاق به سازمان‬ ‫جهاني تجارت (‏‪WTO‬‏) براي تجار بخش‬ ‫خصوصي ايران" در توضيح آخرين وضعيت‬ ‫روند الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني‬ ‫گفت‪:‬در سال ‪ 1375‬درخواست عضويت به‬ ‫‏‪wto‬‏ را ارائه کرديم و ‪ 9‬سال بعد يعني در‬ ‫سال ‪ 1384‬به‌عنوان عضو ناظر پذيرفته‬ ‫شديم و به‌دنبال آن فعاليت‌هاي وزارت‌‬ ‫بازرگاني در سه مقوله اجرا‪ ،‬آموزش و‬ ‫پژوهش و اطالع‌رساني بيشتر شد‪.‬‬ ‫وي اضافه کرد‪ :‬به‌دنبال ارائه گزارش‬ ‫رژيم تجاري‪ 700 ،‬سؤال دريافت کرديم که‬ ‫جنبه‌هاي مختلفي داشت و به ‪ 55‬دستگاه از‬ ‫جمله اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران‬ ‫فرستاده شد‪.‬‬ ‫غضنفري خاطرنشان کرد‪ :‬از مجموع‬ ‫‪ 700‬سؤال‪ 400 ،‬سؤال پاسخ داده شده و‬ ‫پاسخ ‪ 264‬سؤال نهايي شده است‪ .‬کار مهم‬ ‫ديگر امسال‪ ،‬گرفتن مصوبه‌اي از دولت بود‬ ‫تا با گروهي از وزرا‪ ،‬اتاق ايران و اتاق تعاون‬ ‫کارگروهي تشکيل شود و تفويض اختيار‬ ‫صورت گيرد تا پاسخ‌هاي ارائه شده را تأييد‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫غضنفري اعالم کرد‪ :‬در بحث آموزش‬ ‫بايد گفت که اگر ورود ما به ‏‪WTO‬‏‬

‫روزنه‬

‫همگرايي‌ منطقه‌اي و تجارتي‬ ‫در كشور‌هاي اسالمي‬

‫خالد احمد زاده‪ :‬امروزه گسترش تجارت‪ ،‬سرمايه‌گذاري‌ها و‬ ‫وابستگي متقابل بين‌المللي‪ ،‬گسترش بازارها‪ ،‬جهاني شدن فعاليت‌ها‬ ‫و شكل‌گيري نظام‌هاي نوين سازماندهي صنعتي‪ ،‬جلوه هايي از اقتصاد‬ ‫و تجارت در نظام جديد اقتصاد جهاني است‪.‬‏‬ ‫درچنين شرايطي آزاد سازي‌هاي تجاري در سطح جهاني در قالب‬ ‫سازمان جهاني تجارت و در سطوح منطقه‌اي درقالب پيمان‌هاي‬ ‫منطقه‌اي همچنان ادامه دارد‪.‬‏‬ ‫اين ترتيبات تجاري همگي بر اين اصل استوار هستند كه منافع‬ ‫مشاركت كنندگان را اعتال بخشند و سبب ادغام يا همگرايي تجاري شوند‬ ‫و همچنين اعضا را براي ادغام موفق تر در نظام جديد تجارت بين‌المللي‬ ‫آماده سازند تا منافع بيشتري نصيب آنها شود‪.‬‏‬ ‫البته اين تحوالت در اقتصاد جهاني‪ ،‬منجر به بهبود موقعيت نسبي‬ ‫كشورهاي در حال توسعه شده است؛ اما همه اين كشورها به طور يكسان‬ ‫از اين شرايط بهره‌مند نشده‌اند‪.‬‏‬ ‫سازمان كنفرانس اسالمي(‏‪OIC‬‏) نيز به عنوان بزرگ‌ترين تشكل‬ ‫سياسي و اقتصادي در زمينه گسترش همكاري‌ها ميان كشورهاي‬ ‫اسالمي در تمام حوزه‌هاي سياسي‪ ،‬اقتصادي‪ ،‬فرهنگي و اجتماعي‬ ‫تاسيس شده است‪.‬‏‬ ‫از سوي ديگر‪ ،‬در اين راستا ضرورت پرداختن به مطالعه تجارت‬ ‫خدمات در حوزه جهاني و منطقه‌اي در كنار مقوله تجارت كااليي برجسته‬ ‫مي‌گردد‪.‬‏موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات موسوم به (‏‪GATS‬‏)‬ ‫نيز در بردارنده اصول و قواعدي چند جانبه براي تجارت خدمات‪ ،‬با‬ ‫هدف آزاد‌سازي تدريجي و به عنوان ابزاري براي رشد اقتصادي و توسعه‬ ‫كشور‌ها مي‌باشد‪.‬‏‬ ‫يكي از عرصه‌هاي تجارت خدمات‪ ،‬مبادالت خدمات فني‬ ‫و مهندسي است و صادرات خدمات فني و مهندسي‪ ،‬عالوه بر آنكه‬ ‫مي‌تواند به‌طور مستقيم بخشي از نيازهاي ارزي كشور را برآورده نمايد‪،‬‬ ‫به‌طور غيرمستقيم نيز مي‌تواند از طريق توسعه صادرات كااليي به بهبود‬ ‫وضعيت درآمدهاي ارزي كشور در راستاي بهبود تجاري‪ ،‬اشتغالزايي‬ ‫مولد و پايدار و‪ ..‬كمك نمايد‪.‬‏‬ ‫گسترش پژوهش و نوآوري‪ ،‬ارتقاي كيفيت محصوالت كااليي‬ ‫و خدماتي‪ ،‬ايجاد فرصت‌هاي جديد براي ظرفيت‌هاي بدون استفاده‬ ‫به‌ويژه در عرصه خدمات مشاوره و پيمانكاري ساختماني و تاسيساتي‪ ،‬از‬ ‫ديگر آثار گسترش تجارت خدمات فني و مهندسي است‪.‬‏‬ ‫از ديگر مواردي که اهميت و ضرورت مطالعه بخش تجارت خدمات‬ ‫فني و مهندسي را برجسته مي‌سازد‪ ،‬ارتباط نزديك‌تر با ساير كشورها و‬ ‫آشنايي با ساختار اقتصادي و تجاري آنها‪ ،‬کمک به توسعه روابط سياسي‬ ‫و اقتصادي دولت‌ها و ارتقاي توانمندي سرمايه‌هاي انساني در حوزه فني‬ ‫و مهندسي به صورت رقابتي شدن عرصه در دنياي بين‌الملل و پيشرفت‬ ‫در فناوري و ابعاد مديريتي مي‌باشد‪.‬‏‬ ‫مطابق آمارهاي رسمي سازمان توسعه و تجارت و انجمن‬ ‫صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي‪ ،‬ارزش صادرات خدمات فني‬ ‫و مهندسي از ‪ 75‬ميليون دالر در سال‪ 1373‬به‪ 3001‬ميليون دالر در‬ ‫سال ‪1388‬بالغ شده است‪.‬‏‬ ‫اين در حالي است که از دهه هشتاد به اين سو‪ ،‬رشد فزاينده‌اي در‬ ‫افزايش صادرات خدمات فني و مهندسي شركت‌هاي ايراني ايجاد شده‬ ‫است‪.‬‏‬ ‫طي اين دوره سهم کشورهاي عضو (‏‪OIC‬‏) از‪ 5/49‬درصد تا ‪7/81‬‬ ‫درصد متغير بوده و كشورهاي تركيه‪ ،‬مصر و مالزي در بين كشورهاي‬ ‫اسالمي‪ ،‬رقباي ايران در اين حوزه از صادرات محسوب مي‌گردند‪.‬‏‬ ‫با عنايت به مواد پيش‌گفته‪ ،‬ضرورت ايجاد فضايي براي مطالعه بيشتر‬ ‫درخصوص همگرايي‌هاي منطقه‌اي در راستاي ارتقاي تجارت خدمات و‬ ‫به‌ويژه صادرات خدمات فني و مهندسي كامال محسوس است‪.‬‏‬ ‫از سوي ديگر در اين فرايند شركت‌هاي ايراني صادركننده خدمات‬ ‫فني و مهندسي نيز مي‌توانند با تاثيرپذيري از رقابت‌هاي منطقه‌اي به‬ ‫مزيت‌هاي قابل تاملي دست يابند و با شناخت بيشتر از بازارهاي منطقه‪،‬‬ ‫دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز‪ 20‬ساله كشور نيز مهيا گردد‪.‬‬ ‫موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني در راستاي ارتقاء ايده‬ ‫تعميق همگرايي اقتصادي كشورهاي اسالمي دومين همايش‬ ‫بين‌المللي ًهمگرايي اقتصادي و تجاري بين كشورهاي اسالمي با‬ ‫همكاري سازمان‌هاي بين‌المللي وابسته به سازمان كنفرانس اسالمي‬ ‫و با حضور انديشمندان و صاحب‌نظران اقتصادي خارجي و داخلي طي‬ ‫روزهاي ‪ 30‬آبان لغايت‪ 1‬آذر ماه سال جاري برگزار خواهد كردو يكي‬ ‫از محورهاي قابل بحث اين همايش‪ ،‬دورنماي تجارت خدمات فني‬ ‫و مهندسي است‪.‬‏‬ ‫طرح و تحليل راهكارهاي توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي‬ ‫فيمابين كشورهاي اسالمي ‪،‬مي‌تواند زمينه دسترسي بيشتر فعالين‬ ‫توليدي و صادراتي مسلمان به بازار كشورهاي اسالمي باشد‪.‬‬

‫نما‬

‫بحران اقتصادي غرب‏‬ ‫‏ كارتون‪ :‬سعيد صادقي‬

‫خارج از شناخت مقررات باشد‪ ،‬منجر به‬ ‫نتيجه نخواهد شد و به علت اهميت اين‬ ‫مسئله در برخي کشورها دانشگاه‌هايي در‬ ‫اين‌باره ايجاد شده است‪ ،‬بنا‌بر‌اين نيازمند‬ ‫متخصصاني هستيم که بررسي کنند کدام‬ ‫قوانين به نفع ما است و چه مواردي را بايد‬ ‫رد کرد يا پذيرفت‪.‬غضنفري توضيح داد‪:‬‬ ‫وزارت بازرگاني از سال ‪ 1384‬هر سال دو‬ ‫دوره آموزش بلندمدت ‪ 80‬ساعته برگزار‬ ‫مي‌کند و اين کار بيش از ‪ 10‬دوره است که‬ ‫انجام مي‌شود‪ .‬همچنين پژوهش‌هايي‬

‫از گذشته درخصوص تبعات پيوستن به‬ ‫‏‪WTO‬‏ انجام شده است و کتاب‌ها و‬ ‫مقاله‌هاي تخصصي و خبرنامه رويدادها و‬ ‫تحوالت‏‪WTO‬‏ نيز وجود دارد‪.‬‏‬ ‫تصريح کرد‪ :‬اجراي هدفمندي يارانه‌ها‪،‬‬ ‫پيش از الحاق به‏‪WTO‬‏ از بزرگ‌ترين‬ ‫کارهايي بود که بايد انجام مي‌شد و بسيار‬ ‫مي‌تواند به ورود ما به‏‪WTO‬‏ کمک کند‬ ‫و عدم اجراي اين مسئله مي‌توانست‪ ،‬سبب‬ ‫بروز مشکل شود‪ ،‬به‌نحوي‌که مجبور شويم‬ ‫به‌صورت يک‌باره و دستوري اين کار را‬

‫انجام دهيم‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬اقتصادي که بتواند بدون‬ ‫يارانه در حامل‌هاي انرژي‪ ،‬رقابت کند؛ بابت‬ ‫از دست دادن بازار‪ ،‬ترسي از الحاق نخواهد‬ ‫داشت و همه اين کارها بازي برد ‪ -‬برد براي‬ ‫حفظ منافع ما است‪.‬‬ ‫غضنفري يادآور شد‪ :‬اکنون اين عزم‬ ‫ملي شکل گرفته است که ‪ 20‬درصد يارانه‌ها‬ ‫به شکل ديگري مصرف شود و از محاسن‬ ‫اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها‪ ،‬توانمندتر‬ ‫شدن دولت براي الحاق به‏‪WTO‬‏ است‪.‬‬


‫خبر‬

‫سلطان هروئين كاليفرنيا‬ ‫دستگيرشد‬

‫پليس فدرال اياالت متحده آمريكا ازدستگيري سلطان‬ ‫هروئين درايالت كاليفرنيا خبرداد‪.‬‬ ‫درگزارش پليس فدرال اياالت متحده آمريكا آمده است‬ ‫كه "خوزه آنتونيو مدينا آرگوئين" ‪ 36‬ساله روز گذشته توسط‬ ‫ماموران پليس و نيروهاي امنيتي آمريكا درايالت "كاليفرنيا"‬ ‫محاصره و دستگير شد‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش پليس فدرال آمريكا‪ ،‬اين مرد كه "سلطان‬ ‫هروئين كاليفرنيا" لقب دارد‪ ،‬توسط دادگاه عالي ايالتي به ‪ 13‬سال‬ ‫حبس و پرداخت جريمه نقدي محكوم شد‪.‬‬ ‫همچنين تمام اموال و حسابهاي بانكي اين فرد‪ ،‬هم توسط‬ ‫دولت آمريكا مسدود شد‪.‬‬ ‫به گزارش ايسنا‪ ،‬ماموران و بازرسان دپارتمان پليس فدرال‬ ‫آمريكا و نيروهاي امنيتي ايالت كاليفرنيا نيز در جستجو از منزل‬ ‫اين مرد ‪ 36‬ساله‪ 40 ،‬كيلوگرم هروئين و چندين قبضه سالح و‬ ‫مهمات كشف و ضبط كردند‪.‬‬

‫‪7‬کشته‬ ‫درحريقخانه‬ ‫كارگرانخارجي‬ ‫فرانس ه‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫وزيركارومهاجرتفرانسهازكشتهشدنهفتكارگردرپيوقوعآتش‌سوزيدر‬ ‫خانهكارگرانخارجيدراينكشورخبرداد‪.‬اريكبسوندرمصاحبه‌ايبارسانه‌هاي‬ ‫دولتياينكشور‪،‬عنوانكرد‪:‬درپيوقوعحريقدرخانهكارگراندرشهر"ديژون"‬ ‫واقع درشرق اين كشور‪ ،‬دستكم هفت كارگر خارجي جان خود را از دست داده و‬ ‫‪90‬تنهممجروحشدندكهوضعيت‪11‬تنازآن‌هاوخيماست‪.‬اينمقاممسئولدر‬ ‫مصاحبه‌ايباخبرگزاريآسوشيتدپرس‪،‬خاطرنشانكرد‪:‬اينحادثهدرساعتدو‬ ‫بامدادبهوقتمحليرخدادودوتنازجانباختگاناينحادثهافراديبودندكهبراي‬

‫حفظجانازپنجره‌هايساختمانبهبيرونپريدهبودند‪.‬براساساعالمكارشناس‬ ‫ودپارتمانآتش‌نشانيمنطقه"ديژون"علتوقوعاينآتش‌سوزيهنوزمشخص‬ ‫نيست‪.‬براساسگزارشدپارتمانمهاجرتوكارفرانسه‪،‬اكثرسكنهاينساختمان‬ ‫‪ 11‬طبقه از مهاجران آفريقايي بودند كه با خانواده‌هاي خود در اين مكان زندگي‬ ‫مي‌كردند‪.‬براساس اين گزارش‪ 134 ،‬سكنه اين ساختمان پس از وقوع حريق‬ ‫بالفاصلهمحلراترككردهوبيشازيكصدتنبهدليلاستنشاقدودسميناشي‬ ‫ازاينحريقهمچناندربيمارستانبستريهستند‪.‬‬

‫حوادث ‪6‬‬

‫دوشنبه اول آذر ‪1389‬‬

‫‪15‬ذي‌الحجه‪ 22-1431‬نوامبر‪-2010‬شماره‪80‬‬

‫التماس‌هاي زن جوان را كسي نشنيد‬

‫ن‬ ‫کر شدن دلفين ها ؛عامل خودکشي آنا ‏‬

‫پژوهشگران مي گويند اغلب دلفين هايي که مرده در کنار‬ ‫سواحل پيدا مي شوند‪ ،‬يا کر هستند و يا قدرت شنوايي آنها‬ ‫کم شده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاري يونايتدپرس‪ ،‬پژوهشگران‬ ‫دانشگاه فلوريداي جنوبي با اشاره به نتايج تازه ترين‬ ‫تحقيقات در نواحي ساحلي سراسر جهان اعالم کردند‪،‬‬ ‫حس شنوايي مانند حس بينايي از اهميت زيادي براي‬ ‫دلفينها برخوردار است و دلفين هايي که نتوانند از امواج‬ ‫صوتي براي شناسايي جاي غذا يا پيدا کردن خانواده خود‬ ‫استفاده کنند‪ ،‬دچار ضعف جسماني و بي رمق مي شوند و در‬ ‫نتيجه از بقيه جدا مي افتند‪.‬‏‬ ‫اداره ملي اقيانوس شناسي اعالم کرد‪ ،‬ساالنه به طور ميانگين‬ ‫حدود يک هزار و دويست تا يک هزار و ششصد وال و دلفين در‬ ‫سواحل آمريکا به گل مي نشينند و بررسيها نشان داده است‬ ‫اغلب اين جانوران کر شده اند يا از قدرت شنوايي آنها کاسته‬ ‫شده است‪.‬‏‬ ‫به گفته پژوهشگران‪ ،‬دلفين ها بدون توانايي شنيدن امواج‬ ‫صوتي‪ ،‬بي دفاع و بي رمق مي شوند‪ .‬برخي از دانشمندان علت‬ ‫بروز اين مشکل را ترکيبي از باال رفتن سن‪ ،‬نقص مادرزادي يا‬ ‫ابتال به بيماري مي دانند؛ ولي برخي ديگر آلودگي صوتي ناشي‬ ‫از فعاليتهاي بشر در اکوسيستم درياها را علت نقص شنوايي‬ ‫دلفين ها ذکر مي کنند‪.‬‏‬ ‫به گفته آنها صداي موتور قايقهاي تندرو و کشتي هاي‬ ‫پهن پيکر اقيانوس پيما‪ ،‬اکوسيستم آبهاي آزاد را آلوده‬ ‫مي کند‪ .‬به اين عوامل ايجاد آلودگي صوتي‪ ،‬بايد سروصداي‬ ‫ناشي از آزمايشهاي لرزه نگاري براي اکتشاف نفت و گاز در‬ ‫بستر درياها و نيز آلودگي صوتي ناشي از اجراي رزمايش هاي‬ ‫دريايي مختلف را اضافه کرد ‪.‬‬

‫بازداشت عکاس متخلف‬

‫عاملانتشاراينترنتي‪،‬عکسهايزنانجواندرمشهدبازداشت‬ ‫شد‪.‬رئيس پليس اداره نظارت بر اماکن عمومي مشهد گفت‪ :‬اين‬ ‫فرد به بهانه تبليغات ‪ ،‬عکس زنان و دختران جوان را در اينترنت‬ ‫منتشر مي کرد ‪.‬‬ ‫در بازرسي از خانه وي ‪ 290 ،‬قطعه عکس و ‪ 486‬حلقه لوح‬ ‫فشرده حاوي تصاوير زنان و دختران جوان به دست آمد ‪.‬چندي‬ ‫پيش نيز مالک يک عکاسي ديگر در مشهد به جرم انتشار اينترنتي‬ ‫عکس زنان و دختران بازداشت شد ‪.‬‬

‫مرگپسرآمريکاييدرميهمانيشبانه‬

‫متهمان اين پرونده که روزحادثه کنترل رفتارشان را ازدست‬ ‫داده بودند‪ ،‬دريک ميهماني درايالت جورجيا مقتول را بشدت مورد‬ ‫ضرب وشتم قرارداده واورا کشتند‪.‬مرگ نوجوان آمريکايي در يک‬ ‫ميهماني بر اثر ضرب وشتم دوستانش‪ ،‬پليس جورجيا را در برابر‬ ‫سناريوي تلخي قرار داد‪.‬اين ‪ 4‬پسر نوجوان‪ ،‬به قتل يک نوجوان‬ ‫در ايالت جورجياي آمريکا متهم شدند‪.‬متهمان اين پرونده که روز‬ ‫حادثه کنترل رفتارشان را از دست داده بودند‪ ،‬در يک ميهماني در‬ ‫ايالت جورجيا مقتول را بشدت مورد ضرب و شتم قرار داده و او را‬ ‫کشتند‪.‬مامور کالنتري شهر "داگالس‌کانتي" در اين باره گفت‪:‬‬ ‫متهمان اين پرونده "هوراس دامون کلمن" ‪ 19‬ساله‪" ،‬امانوئل‬ ‫بنجامين بويکينز" ‪ 18‬ساله‪" ،‬کوانتز دونتا مالوري" ‪ 18‬ساله و‬ ‫"تراسن فرانکلين" ‪ 19‬ساله هستند‪ .‬آنها به قتل "بابي موريس‬ ‫تيلمن" ‪ 18‬ساله در يک ميهماني که در متروي "آتالنتا" برگزار‬ ‫مي‌شد‪ ،‬متهم شدند‪.‬فرگوسن گفت‪ :‬يک نوجوان‪ ،‬دوستش را در‬ ‫حال ضرب و شتم قرباني ديده است‪.‬‬

‫‪ 41‬بسته هروئين ازشكم يك‬ ‫زن‪ 37‬ساله خارج شد‬

‫دريك حادثه تكان‌دهنده ‪2‬مرد‬ ‫شرورپس ازربودن زن جوان‪ ،‬وي را مورد‬ ‫آزارواذيت قرار داده ودربيابان‌هاي اطراف‬ ‫تهران رها كردند‪.‬پس از شكايت زن جوان‬ ‫در شعبه ‪ 8‬بازپرسي دادسراي جنايي‬ ‫تهران و دستور ويژه قضائي‪ ،‬يك تيم از‬ ‫كارآگاهان پليس آگاهي با سرنخ‌هايي كه‬ ‫درباره ‪ 2‬شرور متجاوز به دست آوردند‪ ،‬آنها‬ ‫را دستگير كردند‪.‬در بازرسي از تلفن همراه‬ ‫اين ‪ 2‬شرور نيز تصاوير اقدام تبهكارانه آنها و‬ ‫التماس‌هاي زن جوان به دست آمد‪.‬‬ ‫شروع يك ماجرا‬ ‫زن جوان كه آثار كبودي روي صورت‬ ‫و دست‌هايش مشهود بود‪ ،‬وقتي وارد اتاق‬ ‫قاضي جنايي شد‪ ،‬براحتي مي‌شد نشانه‌هاي‬ ‫دلهره و اضطراب را در چهره‌اش ديد‪ .‬هراس‬ ‫از مشاهده يك آشنا به اين ترس بيشتر دامن‬ ‫مي‌زد‪.‬وقتي روي صندلي مقابل قاضي‬ ‫نشست‪ ،‬با اولين پرسش به يكباره بغضش‬ ‫تركيد و دنيا بر سرش هوار شد‪ ،‬قاضي زن‬ ‫جوان را دعوت به آرامش كرد اما ضجه‌هاي‬

‫زن خبر از اتفاقي شوم مي‌داد‪.‬وقتي كمي‬ ‫آرام شد‪ ،‬با همان بغضي كه آزارش مي‌داد‬ ‫به بازپرس قندي‌زاده گفت‪ :‬نمي‌دانم‬ ‫از كجا شروع كنم اما با باليي كه بر سرم‬ ‫آمده است‪ ،‬قصد خودكشي دارم‪.‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫غروب قصد رفتن به خانه‌ام را داشتم كه يك‬ ‫خودروي پژو با ‪ 2‬سرنشين كه تصور مي‌كردم‬ ‫مسافركش است‪ ،‬توقف كرد و من سوار شدم‪.‬‬ ‫زن شاكي افزود‪ :‬پس از طي مسافتي كوتاه‬ ‫به يكباره سرنشين خودرو سرم را زير صندلي‬ ‫برد و گفت‪ ،‬ما دستور ربودن تو را داريم‪،‬‬ ‫اگر فرياد بزني‪ ‌،‬بدون لحظه‌اي ترديد تو را‬ ‫خواهيم كشت‪.‬‬ ‫رهايي دربيابان‬ ‫زن جوان با بغضي كه گلويش را گرفته بود‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬در آن لحظات به مرگ فكر مي‌كردم‬ ‫و هزاران پرسش بي‌پاسخ در ذهنم خطور‬ ‫مي‌كرد كه چه كسي دستور ربودن مرا به ‪2‬‬ ‫مردشروردادهاست‪.‬ويگفت‪:‬ساعتيبعدودر‬ ‫تاريكي خود را در بيابان ديدم‪ ،‬ترس و وحشت‬ ‫تمام وجودم را فرا گرفته بود‪ ،‬با هر التماسي‬

‫آخرين نوشته‌ قرباني‪11‬ساله‬

‫انهدام يک باند فساد و فحشا‬ ‫در كرمانشاه‬

‫يک باند فساد وفحشاء درشهرکرمانشاه شناسايي و‬ ‫منهدم شد‪.‬‬ ‫سرهنگ علي دولتي‪ ،‬جانشين انتظامي استان کرمانشاه‬ ‫درباره انهدام اين باند فساد وفحشاء اظهار كرد‪ :‬ماموران‬ ‫پليس امنيت اخالقي با دريافت خبري مبني بر فعاليت باند‬ ‫فساد وفحشا دركرمانشاه‪ ،‬شناسايي وانهدام اين باند را در‬ ‫دستور کار قرار دادند‪.‬‬ ‫دولتي اضافه کرد‪ :‬در بررسيها مشخص شد فردي به‬ ‫نام "جعفر" در يکي از محالت کرمانشاه با جمع‌آوري زنان‬ ‫و دختران فراري زمينه ايجاد روابط نامشروع و فعل حرام را‬ ‫مهيا مي‌كند‪.‬‬ ‫وي گفت ‪ :‬اکيپي از کارکنان پليس امنيت اخالقي با هماهنگي‬ ‫مقام قضائي منزل موصوف را کنترل و تمامي حرکتها را زير نظر‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫در بازرسي از اين منزل‪ ،‬چهار زن که يکي از آنها داراي‬ ‫سابقه اتهام رابطه نامشروع بود به همراه سرکرده باند‬ ‫دستگير شد‪.‬‬ ‫دولتي افزود‪ :‬در ادامه بازرسي چهار دستگاه تجهيزات‬ ‫دريافت امواج ماهواره‌اي و ‪ 70‬حلقه سي دي مبتذل و غيرمجاز‬ ‫کشف و ضبط شد‪.‬‬ ‫جانشين انتظامي استان کرمانشاه همچنين از دستگيري‬ ‫متهمه‌اي که در برخي از نقاط شهر اقدام به فال‌گيري‪ ،‬رمالي‬ ‫و دعا‌نويسي مي‌کرد‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬اين متهمه توسط پليس با هماهنگي قضائي‬ ‫دستگير و در بازرسي از منزل وي‪ 12‬جلد کتاب دعانويسي‪،‬‬ ‫رمالي‪ ،‬فال‌گيري و غيره کشف و ضبط شد‪.‬‬ ‫دولتي در خاتمه از کشف ‪ 3‬هزار و ‪ 700‬حلقه سي‌دي غيرمجاز‬ ‫و مبتذل و پلمپ ‪ 9‬باب مغازه فاقد پروانه کسب توسط کارکنان‬ ‫پليس اطالعات خبرداد‪.‬‬

‫خبر‬

‫به اطرافم نگاه کردم‪ ،‬ديدم همه جا مثل‬ ‫يک باغ زيباست‪ .‬پر از درختان گوناگون با‬ ‫ميوه‌هاي خوشمزه و خوش عطر‪ ،‬فرشته‌ها‬ ‫گفتند‪":‬ازاينميوه‌هابخور"هرچهمي‌خوردم‬ ‫سير نمي‌شدم‪.‬در سمت ديگرم يک رود روان‬ ‫بود‪ .‬از آن نوشيدم‪ .‬بسيار گوارا و خنک بود‪.‬‬ ‫تهران امروز‪ :‬کانون پرورش فکري‬ ‫کودکان ونوجوانان مازندران‪ ،‬در گزارشي‬ ‫آخرين نوشته‌هاي مرحوم "عليرضا"‬ ‫پسربچه ‪ 11‬ساله و از مقتوالن حادثه قتل‬ ‫در "بابل" که چند روز قبل از اتفاق روايت‬ ‫شده را منتشر کرد‪.‬‬ ‫در اين دست‌نوشته که تحت‬ ‫عنوان"بهشت" آمده است‪ ،‬مي‌خوانيم‪:‬‬ ‫احساس آرامش مي‌کردم‪ .‬انگار روي‬ ‫يک تخت نرم وراحت که روي آن با پر قو‬ ‫درست شده بود‪ ،‬خوابيده بودم‪.‬دو نفر را‬ ‫ديدم که بال‌هاي سفيدي دارند وکنار تختم‬ ‫نشسته‌اند‪ .‬گفتم‪" :‬شما را نمي‌شناسم!"‬

‫گفتند‪" :‬ما فرشتههستيم‪".‬‬ ‫گفتم‪" :‬فرشته‌ها فقط پيش خدا هستند‪".‬‬ ‫گفتند‪" :‬اينجا بهشت است‪ ،‬همان جايي که‬ ‫خداوند به نيکوکاران وعده داده است‪ ".‬به‬ ‫اطرافم نگاه کردم‪ ،‬ديدم همه جا مثل يک باغ‬ ‫زيباست‪ .‬پر از درختان گوناگون با ميوه‌هاي‬ ‫خوشمزه و خوش عطر‪ ،‬فرشته‌ها گفتند‪" :‬از‬ ‫اين ميوه‌ها بخور" هر چه مي‌خوردم سير‬ ‫نمي‌شدم‪.‬در سمت ديگرم يک رود روان بود‪.‬‬ ‫از آن نوشيدم‪ .‬بسيار گوارا و خنک بود‪.‬‬ ‫گشتي در باغ زدم‪ .‬پرندگان زيبا آواز‬ ‫مي‌خواندند‪ .‬من هم همراه آنها آواز خواندم‪.‬‬ ‫آنجاخيليزيبابود‪.‬همين‌طورکهراهمي‌رفتم‬ ‫کسي مرا صدا زد‪ .‬پسرم! بلند شو‪ ،‬مدرسه ات‬ ‫دير شده است‪ .‬مادرم بود که مرا از خواب بيدار‬ ‫کرده بود‪ .‬خواب را براي مادرم تعريف کردم‪.‬‬ ‫او گفت‪" :‬چه خواب خوبي! خواب بهشت را‬ ‫ديدي!" از مادرم پرسيدم "چرا من خواب‬ ‫بهشت را ديدم؟" مادرم گفت‪" :‬کمي فکر‬ ‫کن‪ " .‬تازه يادم آمد که روز قبل‪ ،‬من همراه‬ ‫با پدر ومادرم به بيمارستان و عيادت بيماران‬ ‫رفتم‪،‬کودکيدرآنجابستريبود‪.‬هديه‌ايبه‬ ‫او دادم و برايش دعا کردم وآرزو کردم هيچ‬ ‫کس بيمار نشود‪ .‬حاال يادم آمد پس به همين‬ ‫خاطر خواب بهشت راديدم‪.‬‬ ‫‌اي کاش دوباره به خوابم بيايد‪ ،‬عليرضا‬ ‫‪ 11‬ساله يکم آبان ماه‪.‬‬ ‫گفتني است‪ ،‬در حادثه دلخراش قتل‬ ‫در شهرستان"بابل"‪ ،‬چهار نفر از اعضاي‬ ‫يک خانواده از جمله يك دختر بچه ‪7‬‬ ‫ساله و پسربچه‌اي ‪ 11‬ساله ‪-‬عليرضا‪ -‬به‬ ‫طرز فجيعي به قتل رسيدند که با تالش‬ ‫کارآگاهان پليس آگاهي مازندران قاتالن‬ ‫شناساييودستگيرشدند‪.‬‬

‫كه مي‌كردم‪ ،‬آنها قهقهه سر مي‌دادند‪.‬آنها با‬ ‫ضرب و شتم مرا مورد آزار و اذيت قرار داده‬ ‫و از رفتار شيطاني خود فيلم گرفتند و تهديد‬ ‫كردند اگر شكايتي عليه آنها مطرح كنم‪ ،‬بار‬ ‫ديگر به سراغم خواهند آمد و فيلم‌هاي تهيه‬ ‫شده از آزار و اذيت‌هايشان را پخش خواهند‬ ‫كرد‪.‬زن جوان اضافه كرد‪ :‬آنها در تاريكي شب‬ ‫مرا در بيابان رها كرده و متواري شدند و من‬ ‫فقط توانستم ‪ 2‬شماره پالك خودروي آنها را‬ ‫بهخاطربسپارموسپسبارساندنخودبهجاده‬ ‫متوجه شدم در بيابان‌هاي لواسان رها شده‌ام‪.‬‬ ‫دستورويژه‬ ‫پس ازاين شكايت تكان‌دهنده بازپرس‬ ‫قندي‌زاده دستورپيگيري ويژه را صادر كرد و با‬ ‫ارجاعپروندهبهپليسآگاهيبهدليلحساسيت‬ ‫موضوعيكتيمويژهازمامورانتحقيقدراين‬ ‫زمينه را آغاز كرده و با بررسي شماره پالك‬ ‫صدهادستگاهخودرويپژو‪،‬سرانجامموفقبه‬ ‫شناسايي خودروي متهمان شدند‪ .‬با به دست‬ ‫آمدن اطالعات مربوط به مالك اين خودرو‪،‬‬ ‫وي در شرق تهران شناسايي و دستگير شد‪.‬با‬

‫دستگيري اولين متهم‪ ،‬وي ابتدا منكر جرم‬ ‫شد‪ .‬بادعوت از زن شاكي‪ ،‬وي با مشاهده‬ ‫متهم بشدت دچار ترس و وحشت شد و او را‬ ‫شناسايي كرد ‪ ،‬اما متهم همچنان جرم خود را‬ ‫انكارمي‌كرد‪.‬باانتقالمتهمبهشعبه‪ 8‬بازپرسي‬ ‫دادسراي جنايي وي مقابل قاضي پرونده‬ ‫اعتراف كرد كه با همدستي يكي از دوستانش‬ ‫زن جوان را در حاشيه خيابان ربوده و با تهديد‬ ‫چاقو و ضرب و شتم او را در بيابان‌هاي لواسان‬ ‫مورد آزار و اذيت قرار داده است‪.‬‬ ‫در پي اين اعترافات ماموران در مرحله‬ ‫بعدي همدست متهم را نيز دستگير و‬ ‫در بازرسي از تلفن همراه وي تصاوير‬ ‫غيراخالقي از صحنه جرم را نيز كشف و‬ ‫ضبط كردند‪.‬با اعتراف متهم دوم به ارتكاب‬ ‫جرم سياه خود‪ ،‬بازپرس شعبه ‪ 8‬دادسراي‬ ‫جنايي تهران با صدور قرار قانوني آنها را براي‬ ‫ادامه تحقيقات در اختيار پليس آگاهي قرار‬ ‫داد تا در خصوص ديگر جرايم ارتكابي از‬ ‫سوي ‪ 2‬شرور متجاوز و تحقيقات تكميلي‬ ‫انجام شود‪.‬‬

‫سارقان هزارچهره دستگيرشدند‬ ‫سارقان حرفه‌اي که براي فرارازدست‬ ‫قانون‪ ،‬چندين نوبت اقدام به جراحي‬ ‫پالستيک روي صورت خود کرده بودند؛‬ ‫توسط ماموران يگان امداد شهريارشناسايي‬ ‫و درتعقيب وگريزيک ساعته دستگيرشدند‪.‬‬ ‫سرهنگ عبدالرضا خيرخواهان‪ ،‬فرمانده‬ ‫انتظامي شهرستان شهرياردرمورد اين‬ ‫پرونده گفت‪ :‬ساعت‪ 12‬شب‪ ،‬گشت يگان‬ ‫امداد شهرياردر حين گشت‌زني به يک‬ ‫دستگاه خودرو پرايد داراي دو سرنشين‪،‬‬ ‫مظنون شده و دستور توقف مي‌دهند اما‬ ‫سرنشينان خودرو به محض مشاهده پليس‬ ‫بدون توجه به فرمان ايست‪ ،‬اقدام به فرار‬ ‫مي‌کنند‪.‬وي تصريح کرد‪ :‬پس از ساعاتي‪،‬‬ ‫تعقيب و گريز سرنشينان خودرو را متوقف‬ ‫و به داخل چهار ديواري مخروبه‌اي که در‬ ‫آن نزديکي بود‪ ،‬فرار مي‌کنند‪.‬خيرخواهان‬ ‫گفت‪ :‬با مخفي شدن متهمان داخل چهار‬ ‫ديواري‪ ،‬محوطه تحت محاصره قرار گرفت‬ ‫که در همين حين يکي از متهمان که مسلح‬ ‫بود شروع به تيراندازي به سمت ماموران‬ ‫کرد و ماموران نيز وارد چهارديواري شده و‬ ‫درعملياتي‪ ،‬ابتدا فرد بدون اسلحه را دستگير‬ ‫و سپس فرد مسلح را در حالي که قصد داشت‬ ‫ماموران را مورد هدف گلوله قرار دهد‪،‬‬ ‫خلع سالح ودستگير کردند‪.‬فرمانده انتظامي‬ ‫شهريار گفت‪ :‬در بازرسي بدني ازمتهمان‬ ‫يک قبضه سالح کلت کمري‪ ،‬تعداد‪18‬‬ ‫تيرجنگي ومقداري موادمخدرازنوع شيشه‬ ‫کشف وضبط شد‪.‬خيرخواهان با اشاره به‬ ‫اينکه متهمان با معرفي خود با اسامي جعلي‬ ‫ومستعارقصد داشتند ماموران را فريب دهند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ماموران حين بازجويي ازمتهمان‬ ‫متوجه شدند که آثارجراحي پالستيک‬

‫برصورت آنها مشخص است‪ ،‬بنابراين با‬ ‫انجام بازجويي‌هاي فني واستعالم ازبانک‬ ‫اطالعات پليس‪ ،‬هويت اصلي متهمان به‬ ‫نامهاي "آرش" و "پرويز" مشخص شد‪.‬وي‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬متهمان اعتراف کردند که‬ ‫پس ازهرسرقت و تخلفي‪ ،‬وقتي متوجه‬ ‫مي شدند که چهره آنها بين مالباختگان‬ ‫ومردم شناسايي شده است‪ ،‬براي اينکه از‬ ‫طريق چهره‌نگاري در دام پليس گرفتار‬ ‫نشوند‪ ،‬اقدام به جراحي پالستيک صورت‬ ‫مي‌کردند‪.‬فرمانده انتظامي شهرستان‬ ‫شهريار تصريح کرد‪ :‬در بررسي پرونده‬ ‫کيفري متهمان مشخص شد که متهم‬ ‫رديف اول "آرش" داراي ‪ 4‬پرونده نزاع و‬ ‫درگيري مسلحانه است که در ارتکاب اين‬ ‫جرائمنزديکبه‪20‬نفررامجروحکردهاست‪.‬‬ ‫وي گفت‪ :‬متهمان دستگيرشده با تشکيل‬ ‫پرونده براي سير مراحل قانوني تحويل‬ ‫دادسرا و از آن طريق روانه زندان شدند‪.‬‬

‫يكزن‪37‬سالهتوسطپليسسيدنيدراستراليابهاتهامبلعيدن‬ ‫‪ 41‬بسته حاوي هروئين دستگير شد‪ .‬رئيس پليس مبارزه با مواد‬ ‫مخدراستراليادرمصاحبه‌ايبارسانه‌هايدولتياينكشور‪،‬عنوان‬ ‫كرد‪ :‬نام اين زن ‪ 37‬ساله به داليل امنيتي فاش نشده است‪ ،‬اما اين‬ ‫‪ 41‬بسته حاوي هروئين در پي وخامت اوضاع وي و انتقال‬ ‫به بيمارستان از معده‌اش خارج شد‪ .‬همچنين ماموران شش‬ ‫بسته بزرگتر را هم در محل سكونت اين زن جوان يافتند‪.‬‬ ‫به گزارش پايگاه اطالع‌رساني شورت نيوز‪ ،‬بر اساس گزارش‬ ‫پليس "سيدني" اين زن حين اقامت و گذراندن تعطيالت در‬ ‫ويتنام اين هروئين‌ها را براي فروش به استراليا منتقل كرده‬ ‫است‪ .‬همچنين بر اساس تخمين‌هاي اوليه‪ ،‬اين هروئين‌ها ‪45‬‬ ‫هزار دالر ارزش دارند‪.‬‬

‫قاچاقچي كاال درخراسان رضوي‬ ‫محكوم شد‬

‫قاچاقچي كاال كه اقدام به قاچاق كاال در استان خراسان‬ ‫رضوي كرده بود از سوي سازمان تعزيرات حكومتي محكوم‬ ‫شد‪.‬به گزارش سازمان تعزيرات حكومتي‪ ،‬حسب شكايت گمرك‬ ‫مشهد مبني بر ورود مقاديري انواع البسه خارجي بدون اسناد و‬ ‫مدارك مثبته گمركي پرونده‌اي در اين باره تشكيل شد‪.‬دراين‬ ‫راستا پرونده فوق پس از انجام تحقيقات مقدماتي و سير مراحل‬ ‫قانوني جهت رسيدگي و اعمال قانون به شعبه پنجم ويژه قاچاق‬ ‫كاال و ارز تعزيرات حكومتي شهرستان مشهد ارجاع شد‪.‬شعبه‬ ‫مذكور پس از بررسي مستندات موجود در پرونده‪ ،‬متخلف را‬ ‫عالوه بر ضبط كاال به پرداخت بيش از ‪ 122‬ميليون ريال جزاي‬ ‫نقدي در حق صندوق دولت محكوم كرد‪.‬‬

‫دستگيريمرديبهخاطرانتشارتصاوير‬ ‫خصوصي نامزدسابقش درفيس بوك‬

‫پليس نيوزلند از دستگيري مردي ‪ 20‬ساله به اتهام انتشار‬ ‫تصاوير خصوصي نامزد سابقش در فيس بوك خبر داد‪ .‬در گزارش‬ ‫پليس نيوزلند آمده است كه "جاشوآ سيمون آشبي" ‪ 20‬ساله روز‬ ‫گذشته با حضور در دادگاه "ولينگتون" و اثبات اتهامش مبني‬ ‫بر انتشار تصاوير خصوصي نامزد سابقش در شبكه اينترنتي‬ ‫"فيس بوك"‪ ،‬به چهار ماه حبس و پرداخت جريمه نقدي محكوم‬ ‫شد‪.‬اين مرد جوان در حالي كه صورت خود را پوشانده بود‪ ،‬در مقابل‬ ‫خبرنگاران اعالم كرد كه به دليل تنفري كه از نامزد سابقش داشته‬ ‫است‪ ،‬اين كار را انجام داد‪.‬‬ ‫قاضي رسيدگي به اين پرونده‌ هم در مصاحبه‌اي با پايگاه‬ ‫اطالع رساني تلگراف‪ ،‬تصريح كرد‪ :‬اين مرد جوان تصاوير‬ ‫خصوصي نامزد سابقش را در صفحه زنان "فيس بوك"‬ ‫منتشر كرد و در طول ‪ 12‬ساعتي كه اين تصاوير در صفحه‬ ‫فيس بوك بود‪ ،‬بيش از ‪ 500‬ميليون كاربر آن‌ها را مشاهده‬ ‫كردند‪ .‬بر اساس راي دادگاه اين جوان به اتهام هتك حرمت و‬ ‫وارد شدن به حريم خصوصي نامزد سابقش و ارسال نامه‌هاي‬ ‫تهديد آميز به وي به چهار ماه حبس محكوم شد‪.‬‬

‫كشف ‪5‬كيلوگرم شيشه ازچمدان‬ ‫يك مسافردرفرودگاه تبريز‬

‫مسافري كه بيش از پنج كيلوگرم موادمخدر از نوع شيشه‬ ‫را در چمدانش جاسازي كرده بود‪ ،‬در فرودگاه تبريز دستگير‬ ‫شد‪.‬سردارحيدري‪ ،‬رئيس پليس فرودگاه‌هاي كشوردرباره‬ ‫جزئيات اين خبراظهار كرد‪ :‬ماموران پليس فرودگاه تبريز‬ ‫در گيت بازرسي متوجه شدند كه يكي ازمسافران هواپيماي‬ ‫تبريز به دمشق‪ ،‬اقدام به قاچاق موادمخدر كرده است‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬ماموران پليس با توقف فرد مورد نظر كه يك‬ ‫ايراني بود‪ ،‬در بازرسي‌هاي بيشتر متوجه شدند كه وي ‪5‬كيلو و‬ ‫‪ 500‬گرم مواد مخدر از نوع شيشه را در جداره چمدانش جاسازي‬ ‫كرده و قصد انتقال آن را به كشور سوريه داشته است‪.‬‬


‫خبر‬

‫متروي دبي در تعطيالت عيد‬ ‫سريعترشد‏‬

‫شرکت متروي دبي به منظور رفاه حال گردشگران عيد‬ ‫قربان‪ ،‬ساعات کاري خود را تا ‪ 19‬ساعت در روز افزايش داد‪.‬‏‬ ‫‏‌شرکت متروي دبي با اضافه کردن يک ساعت به مدت زمان‬ ‫فعاليتروزانهخوددرتعطيالتعيدقربان‪،‬حملونقلگردشگراني‬ ‫را که براي تعطيالت عيد قربان به اين منطقه مسافرت کرده بودند‬ ‫تسهيل کرد‪.‬‏به گفته رئيس سازمان حمل و نقل و راه‌هاي دبي‪،‬‬ ‫مشابه اين اقدام نيز در بخش اتوبوسراني انجام گرفت و تمام‬ ‫ايستگاه‌هاي اتوبوس از ساعت پنج صبح تا يک بامداد باز بوده و‬ ‫پارکينگ‌هاي عمومي نيز از پانزدهم تا نوزدهم نوامبر به صورت‬ ‫رايگان بود‪.‬‏به گفته وي‌‪ ،‬تصميمات اتخاذ شده به اين دليل انجام‬ ‫شد ‪ ،‬زيرا کارشناسان جابه‌جايي مسافران در اين مدت را به مراتب‬ ‫بيشتر از روزهاي عادي پيش بيني کرده و همانطور که انتظار‬ ‫مي رفت در طول تعطيالت عيد بيش از ‪ 200‬هزار نفر به صورت‬ ‫روزانه از سيستم حمل و نقل عمومي استفاده کردند‪.‬‏رئيس سازمان‬ ‫حمل و نقل و جاده‌هاي دبي خاطرنشان کرد‪:‬توقف هر قطار در‬ ‫ايستگاه ‪ 20‬ثانيه شد و از ساعت شش صبح تا چهار بعد از ظهر مدت‬ ‫زمان انتظار هشت دقيقه و از اين ساعت به بعد شش دقيقه بود‪.‬‬

‫سرما عشاير همدان را‬ ‫راهي کرد‬

‫الوند‪ ،‬کوچ ساکنانش را‬ ‫به نظاره نشسته است‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫وقت رفتن فرارسيده است و بايد چادرها را کند‪ ،‬مشکها را برچيد‬ ‫و توشه سفر را آماده کرد‪ .‬به گزارش خبرنگار مهر در همدان‪ ،‬شبها و‬ ‫روزها را بايد براي رسيدن به خورشيدي روشن تر و سرزميني گرمتر‬ ‫پيمود و از فرسنگ ها کوره راه و کوه گذشت تا به ديار آشناي ديگري‬ ‫براي چند صباح زندگي دوباره رسيد‪.‬‏نمودار زندگي عشاير به يک چادر‪،‬‬ ‫چند راس دام‪ ،‬نان و پنير و مشکهاي پر خالصه مي شود و اين همان‬ ‫تصويري از يک زندگي ساده است که چشم دل بر امور پر زرق وبرق‬

‫دنيوي بسته است‪.‬‏بخشي از عشاير غرب ايران زمين که از ديرباز با‬ ‫زندگي آرام و شيرين خود به سان طفلي در آغوش مادر دوران ييالق‬ ‫را بين دره ها و صخره هاي دامنه الوند به سر مي برند‪ ،‬اينک به سمت‬ ‫قشالق کوچ مي کنند‪.‬‏چمنزارهاي دامنه الوند در اين مدت هر از گاهي‬ ‫خوراک دام هاي گرسنه عشاير ساکن در منطقه مي شد ولي هم اکنون‬ ‫ننه سرما با ميهماني سرزده اش آهنگ کوچ ساکنان الوند را به گوش‬ ‫کوه رسانده است‪.‬‏‬

‫گردشگري ‪5‬‬

‫دوشنبه اول آذر ‪1389‬‬

‫‪15‬ذي‌الحجه‪ 22-1431‬نوامبر‪-2010‬شماره‪80‬‬

‫سوريه؛ پذيراي ‪ 8‬ميليون گردشگر‬

‫«ني» تركمن‪ ،‬سازي كه خاموش مي‌شود‬

‫تاريخ هزارساله‌ تركمن‪ ،‬سرشار از غم و شادي و درد و هجران‬ ‫و كوچ و هجوم و دفاع است‪ .‬موسيقي تركمن‪ ،‬در طي اين سال‌ها‬ ‫بيانگر تاريخ و سبك زندگي مردم تركمن بوده است‪ .‬موسيقي و‬ ‫شعري كه با زن و طبيعت و اقتصاد و روابط اجتماعي تركمن‌ها‬ ‫پيوند خورده است‪.‬‏حاج محمد ايري از جمله كساني است كه‬ ‫دوتار و كمانچه و ني مي‌نوازد و در زمينه موسيقي فولكلوريك‬ ‫تركمن‌ها فعاليت مي‌كند‪ .‬او كار خود را از سال ‪ 1356‬با سازهاي‬ ‫بادي آغاز كرده و نزديك به ‪ 10‬سال بعد به نزد استاد رفته‬ ‫و نواختن دوتار و كمانچه را آموخته است‪.‬‏به باور اين نوازنده‬ ‫تركمن‪" ،‬عروسي‪ ،‬تنها چيزي است كه نسل جوان را با موسيقي‬ ‫محلي پيوند مي‌دهد‪ .‬جشن‌هايي كه ‪ 5 ،4‬روز طول مي‌كشند و‬ ‫فرصتي در اختيار جوانان مي‌گذارند تا با دوتار و كمانچه آشنا‬ ‫شوند‪ .‬پس از هر عروسي‪ ،‬تعدادي عالقه‌مند مي‌آيند و از ما‬ ‫مي‌خواهند نواختن اين سازها را به آنها آموزش دهيم اما بسيار‬ ‫اندكند كساني كه مسير خود را تا به انتها پي مي‌گيرند چراكه‬ ‫يادگرفتن دوتار‪ ،‬كار آساني نيست‪".‬‏ايري در گفتگو با‏‪CHN‬‏‬ ‫"ني"را سازي فراموش‌شده در تاريخ موسيقي تركمن مي‌داند و‬ ‫مي‌گويد‪ ":‬ني‪ ،‬سازي چوپاني است و حاال چوپاني وجود ندارد كه‬ ‫براي گوسفندان بنوازد‪ .‬در نتيجه ني هم كاربرد خود را از دست‬ ‫داده است‪.‬مسئوالن و متوليان فرهنگي هم به‌دنبال مستند كردن‬ ‫نغمه‌هايي نيستند كه رو به فراموشي است‪".‬‏‬

‫فعاليت ‪ 3‬شرکت خدمات مسافرتي‬ ‫و گردشگري در تهران تعليق ش ‏د‬

‫‏ سه شرکت خدمات مسافرتي و گردشگري در شهر تهران به‬ ‫دليل بي توجهي و عدم رعايت مفاد آيين نامه مورد عمل به حالت‬ ‫آمد‪ .‬فريدون محمدي‪ ،‬معاون گردشگري اداره‌کل‬ ‫تعليق در ‏‏‬ ‫ميراث فرهنگي‪،‬صنايع دستي و گردشگري استان تهران‬ ‫افزود‪ :‬کميسيون فني اين معاونت شرکت خدمات مسافرتي‬ ‫«گشت بهشت» را به دليل تعطيلي غير موجه و عدم فعاليت به‬ ‫مدت يک‌ماه ‪،‬شرکت خدمات مسافرتي سيناتور شرق به دليل‬ ‫عدم معرفي مدير فني واجد الشرايط در زمان مقرر و عدم ارائه‬ ‫گزارش عملکرد و همچنين شرکت سير آسمان را به دليل عدم‬ ‫تطبيق وضعيت با آيين نامه به مدت دو ماه تعليق کرد‪.‬‏وي گفت ‪:‬‬ ‫درصورت عدم رفع نواقص‪ ،‬قبل از انقضاي زمان تعليق‪،‬موضوع‬ ‫لغو مجوز در دستور کار کميسيون فني قرار مي‌گيرد‪.‬‏‬

‫ثبت ‪ 4‬اثر از چين و كرواسي در‬ ‫فهرست ميراث معنوي يونسكو‬

‫‏پنجمين نشست كميته بين دولتي يونسكو براي حفاظت‬ ‫از ميراث فرهنگ معنوي كه براي بررسي آثار فرهنگي ارائه‬ ‫شده از سوي ‪ 31‬كشور جهان در نايروبي پايتخت كنيا برگزار‬ ‫شدو ‪ 4‬اثر از دو كشور چين و كرواسي به عنوان آثاري كه نيازمند‬ ‫حفاظت اضطراري هستند‪ ،‬به اين فهرست افزوده شد‪.‬‏به گزارش‬ ‫شينهوا به نقل ازبيانيه رسمي يونسكو روش هاي سنتي براي‬ ‫جلوگيري از جريان آب به نام مشرپ‪ ،‬نوعي چاپ چوبي متحرك‬ ‫و يك سنت موسيقي موسوم به اوجكانجه در كرواسي از جمله‬ ‫آثار ثبت شده اخير در فهرست ميراث معنوي يونسكو هستند‪.‬‏با‬ ‫ثبت اين آثار جديد تعداد آثار موجود در فهرست ميراث معنوي‬ ‫كه نيازمند اقدامات فوري حفاظتي است به ‪ 16‬اثر رسيد‪ .‬روش‬ ‫ويژه چاپ چيني با استفاده از نوعي چوب متحرك‪ ،‬سنت ساخت‬ ‫پارتيشن هاي ضد نشت از كشور چين و آواز سنتي اوجكانجه از‬ ‫كشور كرواسي و نيز مراسم سنتي كارناوال الست در بلژيك‪ ،‬اپرا‬ ‫و رقص فالمنگو و مهارت هاي سنتي فرش بافي دركاشان ايران‬ ‫و شكار با شاهين از جمله ‪ 47‬اثري است كه به كميته بين دولتي‬ ‫ميراث معنوي يونسكو ارائه شده است‪.‬‏‬

‫مجسمه مسيح‪ ،‬راهنماي‬ ‫توريست‌ها در لهستان‏‬

‫مجمسه غول پيکر عيسي مسيح به عنوان نماد راهنما براي‬ ‫توريست‌ها در لهستان نصب مي‌شود‪ .‬گفته مي‌شود اين مجسمه‬ ‫بزرگ‌ترين مجسمه از نوع خود در سرتاسر جهان است‪.‬‏‬ ‫مجمسه غول پيکر عيسي مسيح به عنوان يک نماد توريستي‬ ‫در مزارع و نواحي کشاورزي لهستان نصب مي شود‪.‬‏‬ ‫مخارج اين مجسمه که گفته مي شود بزرگ ترين مجسمه از‬ ‫نوع خود در سرتاسر جهان است‪ ،‬با هزينه کمک هاي شخصي و‬ ‫تحت حمايت کليساي کاتوليک محلي‪ ،‬تامين شده است‪.‬‏‬

‫‏سارا محمدي نژاد‪ :‬سعداهلل القالع‬ ‫وزير گردشگري سوريه اعالم کرد که اين‬ ‫کشور چشم انداز نويني به گردشگري به‬ ‫مثابه يکي از موتورهاي اقتصاد و توسعه‬ ‫ملي و پلي براي ارتباط بين ملت ها اتخاذ‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش روزنامه سرمايه‪ ،‬وي در‬ ‫جمع شرکت کنندگان در اولين سمپوزيوم‬ ‫نمايندگان افتخاري سوريه در خارج گفت‬ ‫که سوريه گهواره تمدن ها و اديان است و‬ ‫گردشگري سوريه در طي سال هاي اخير‬ ‫رشد چشمگيري داشته و توانسته ساالنه‬ ‫‪ 8‬ميليون نفر را به اين کشور جذب کند؛ از‬ ‫سوي ديگر تعادلي بين رشد گردشگري و‬ ‫سرمايه گذاري در اين حوزه ايجاد شده به‬ ‫صورتيکهتعدادگردشگرانهرپنجسالدوبرابر‬ ‫مي شود‪ .‬همچينن طي يک برنامه يازده ساله‪،‬‬ ‫بودجه هاي اختصاص يافته به گردشگري به‬ ‫‪ 3‬ميليارد ليره افزايش پيدا کرده است‪.‬‬ ‫در اين نشست نقش نمايندگان افتخاري‬

‫سوريه در گسترش روابط اقتصادي سوريه‬ ‫با کشورهاي ديگر نيز مورد بحث و بررسي‬ ‫قرار گرفت‪ .‬در ادامه اين سمپوزيوم وزير‬ ‫بازرگاني و اقتصاد از نمايندگان افتخاري‬ ‫سوريه خواست تا به عنوان پلي بين سوريه‬ ‫و جهان خارج‪ ،‬بر بعد اقتصادي کار خود نيز‬ ‫تمرکز کنند‪.‬‬ ‫وي افزود که اقتصاد سوريه به همکاري‬ ‫بين بخش هاي دولتي و خصوصي در فرآيند‬ ‫توسعه اقتصادي و افزايش توليد ناخالص‬ ‫داخلي وابستگي دارد‪ ،‬و دولت سوريه نيز‬ ‫براي ارائه تسهيالت و اصالح ساختار قانوني‬ ‫و تقويت محيط تجاري‪ ،‬گام هاي متعددي را‬ ‫برداشته است‪ .‬وي همچنين پيشرفت هاي‬ ‫حاصل شده در همگرايي با اقتصاد جهاني و‬ ‫امضاي توافقات براي افزايش رقابت پذيري‬ ‫اقتصاد ملي و پيدا کردن بازارهاي جديد براي‬ ‫محصوالت سوريه را نيز تشريح کرد‪.‬‬ ‫وزير بازرگاني و اقتصاد سوريه‬ ‫اظهار داشت که بازار سوريه‪ ،‬از طريق‬

‫بخش‌هايي از خانه تاريخي‬ ‫نواب صفوي اصفهان تخريب شد‬ ‫هفته گذشته بخش‌هايي از خانه تاريخي‬ ‫نوابصفوياصفهانتوسطبرخيازاهاليمحل‬ ‫تخريب شد‪ .‬گفته مي‌شود در هنگام تخريب‬ ‫برخيمسئوالنمتوليميراثفرهنگيازجمله‬ ‫يگان حفاظت آثار تاريخي هم در محل حضور‬ ‫داشتندامادرنهايتاهاليمحلبخشيازايناثر‬ ‫مليراباخاکيکسانکردهوآواربه‌جايماندهرا‬ ‫بالودرجابهجاکردند‪.‬‏خانهتاريخينوابصفوي‬ ‫در محدوده بافت تاريخي مرکز شهر اصفهان‬ ‫در ضلع جنوبي خيابان‬ ‫ابن سينا و در ابتداي‬ ‫کوچهمسجدآقانورواقع‬ ‫شده و با قدمتي صفوي‬ ‫ـ قاجاري در سال‪1384‬‬ ‫به شماره ‪ 12124‬در‬ ‫فهرست آثار ملي ايران‬ ‫به ثبت رسيد‪ .‬خانه نواب‬ ‫صفوي در ضلع جنوبي‬ ‫خيابان ابن سينا دقيق ًا در دهانه ورودي کوچه‬ ‫مسجد آقانور داراي ساباطي نه چندان عريض‬ ‫با اتاق فروار (اتاق پذيرايي خانه‌هاي تاريخي)‬ ‫در قسمت فوقاني بود که اين بخش از گذر را از‬ ‫ديگرقسمت‌هايکوچهمتمايزنشانمي‌داد‪.‬‏از‬ ‫چند سال پيش اهالي محل به دليل مشکالتي‬ ‫که در رابطه با وجود اين ساباط براي آنها پيش‬ ‫آمدهبودگاليهمندبودند‪.‬‏بهگفتهآناندهانهتنگ‬ ‫ساباطمذکوربهدليلهمزمانيترددعابرينپياده‬

‫با وسايل نقليه کوچک و بزرگ باعث کندي در‬ ‫رفت و آمد و تصادفات و حوادث بي‌شماري‬ ‫شده بود‪.‬‏از ديگر عوامل نارضايتي اهالي محل‪،‬‬ ‫متروک ماندن اين خانه تاريخي است که اين‬ ‫محلرابهفضاييبرايجمعشدناراذلواوباش‬ ‫درآنمحدودهتبديلکردهاست‏‪.‬‬ ‫به گفته آنان در اين رابطه‪ ،‬گزارش‌ها و‬ ‫شکاياتمتعدديبهسازمان‌هايمرتبطازسوي‬ ‫اهاليمحلدادهومطرحشدهاستکهمتاسفانه‬ ‫هيچ گونه تغييري در‬ ‫بهبود وضع محل ايجاد‬ ‫نکرد‪.‬‏اين مسائل باعث‬ ‫شد مردم محل در اقدام‬ ‫ناگهاني و خودسرانه روز‬ ‫پنجشنبه‪13‬آبانماهسال‬ ‫جاري عليرغم حضور‬ ‫مأموران سازمان‌هاي‬ ‫مسئول و حتي يگان‬ ‫حفاظت اداره ميراث فرهنگي اصفهان‪ ،‬ابتدا‬ ‫ساباطواتاقفوقانياينخانهتاريخيراتخريب‬ ‫کنند و فرداي همان روز اقدام به جمع کردن‬ ‫آوارهايباقيماندهازاينتخريببالودريکوچک‬ ‫کردند‪.‬‏شايانذکراستبدنهاينساباطچندسال‬ ‫پيشتوسطسازمانميراثفرهنگيمرمتشده‬ ‫بود‪ .‬ساباط ‪،‬كوچه و رهگذر مسقفي است كه در‬ ‫بافتقديمزيستاستان‌هاييماننديزد‪،‬کرمان‪،‬‬ ‫اصفهانوخوزستانيافتمي‌شدند‏‪.‬‬

‫موافقت نامه هاي مبادالت تجاري به عمل‬ ‫آمده با کشورهاي عربي‪ ،‬امتيازات رقابتي و‬ ‫بازارهاي آزا ِد ‪ 400‬ميليون نفري را در اختيار‬ ‫شرکت هاي مايل به سرمايه گذاري در‬ ‫سوريه قرار مي دهد‪.‬‬ ‫نمايندگان افتخاري نيز در اين نشست بر‬ ‫اهميت همکاري و تمرکز بر سرمايه گذاري‪،‬‬ ‫اقتصاد‪ ،‬گردشگري و فرهنگ تاکيد کردند‪.‬‬ ‫افراد شرکت کننده در اين سمپوزيوم‪ ،‬در‬ ‫راستاي تحقق وظايف خود و آشنا ساختن‬ ‫کشورها و ملت هاي ديگر با فرهنگ‪،‬‬ ‫اقتصاد و بازرگاني سوريه و نيز کمک به اتباع‬ ‫سوريه و دفاع از حقوق و منافع آنان‪ ،‬اهميت‬ ‫همکاري بين نمايندگان‪ ،‬سفارت خانه ها‪ ،‬و‬ ‫وزراي خارجه را مورد تاکيد قرار دادند‪.‬‬ ‫شرکت کنندگان در پايان اين سمپوزيوم‪،‬‬ ‫تشکيل شوراهاي تجاري مشترک‪،‬‬ ‫انجمن هاي دوستي‪ ،‬توافقات دوجانبه‪،‬‬ ‫نمايشگاههاي توليدات سوريه‪ ،‬و سفر به‬ ‫اين کشور را خواستار شدند‪ .‬آنان همچنين‬

‫ضرورت تمرکز نمايندگان افتخاري بر‬ ‫سرمايهگذاري‪،‬اقتصاد‪،‬گردشگري‪،‬وفرهنگ‪،‬‬ ‫و برگزاري سمينارها و نمايشگاههايي‬ ‫براي آشنايي ملت هاي ديگر با سوريه و‬ ‫پيشرفتهايآنوهمچنينبرقراريارتباطات‬ ‫مستقيم بين نمايندگان و شوراهاي تجاري و‬ ‫اتاق هاي بازرگاني سوريه را خاطرنشان‬ ‫ساختند‪ .‬اين نمايندگان همچنين بر‬ ‫اهميت توجه به سوريه اي هاي مقيم‬ ‫خارج به منظور حل مشکالت و تقويت‬ ‫پيوندهايشان با سرزمين مادري نيز‬ ‫اشاره کردند‪.‬در اين سمپوزيوم دو روزه‪،‬‬ ‫مسائل مختلف مرتبط با نقش نمايندگان‬ ‫افتخاري‪ ،‬وظايف آنها‪ ،‬نحوه ارتباطشان با‬ ‫سفارت خانه هاي سوريه‪ ،‬دشواري هاي‬ ‫پيش روي آنان و چگونگي حل اين مسائل‪،‬‬ ‫و چشم اندازهاي سرمايه گذاري در سوريه‬ ‫و توسعه مبادالت تجاري اين کشور‪ ،‬مورد‬ ‫بحث و بررسي قرار گرفت‪.‬‬ ‫‪ 1‬نوامبر‪2010‬‏‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‏‪ 5‎- SANA‬‏‬

‫اسب‌هاي وارداتي؛ تهديدي جدي‬ ‫براي اصالت نژاد اسب ترکمن‬ ‫از نگاره‌هاي تخت‌جمشيد تا دشت‌هاي‬ ‫فراخفالتايرانوازنوارهايشماليالبرزگرفته‬ ‫تا قلب گلستان ترکمن صحرا‪ ،‬خاستگاه اصيل‬ ‫ترين اسب ايراني است‪ .‬گفته مي شود اسب‬ ‫ايراني قدمتي چند هزار ساله دارد به طوري که‬ ‫قدمتنژاداسبچههايخزربه‪ 4000‬هزارسال‬ ‫ميرسد‪.‬اصالتيکهديگردرترکمنصحرامهد‬ ‫اصيل ترين اسب ايراني هم ديده نمي شود‪.‬از‬ ‫گذشتهتاکنوناسبهاياصيلايرانيبهلحاظ‬ ‫چابکي‪ ،‬استقامت و‬ ‫زيبايي بسيار مورد توجه‬ ‫بوده اند‪ .‬اين درحالي‬ ‫استکهامروزهباواردات‬ ‫اسب هاي خارجي و‬ ‫تغييرات ژنتيکي به‬ ‫وجود آمده‪ ،‬نژاد و اصالت‬ ‫اسب هاي ايراني به‬ ‫خطر افتاده است‪ .‬به‬ ‫طوري که در حال حاضر در ترکمن صحرا تنها‬ ‫در حدود ‪ 700‬راس اسب اصيل ترکمن وجود‬ ‫دارد‪.‬‏حکيم ايگدري مدير مجموعه سوارکاري‬ ‫گنبد کاووس در خصوص جلوگيري از به خطر‬ ‫افتادن نژاد اسب اصيل ترکمن به‏‪CHN‬‏‬ ‫گفت‪ :‬با اينکه اسب هاي اصيل ترکمن صحرا‬ ‫از استقامت بااليي برخوردارند و نسبت به‬ ‫اسب هاي ساير کشورها بسيار متمايز هستند‬ ‫اما در دهه ‪ 40‬يکسري اسب از پاکستان وارد‬

‫ايران شدند که به دليل برخورداري از سرعت‬ ‫باال در مسافت هاي کوتاه‪ ،‬مردم منطقه شيفته‬ ‫سرعتخارقالعادهايناسبهاشدندبهطوري‬ ‫که ماديون هاي ترکمن را با تروبرد جفت‬ ‫مي کردند درواقعازآنموقعبهبعدنسليرابهوجود‬ ‫آوردندبهنامدخون‪.‬‏ويگفت‪:‬درشرايطفعليتعداد‬ ‫دخونهابهوفوريافتميشودوازتعداداسبهاي‬ ‫اصيل ترکمن کاسته شده است‪ .‬اما اخيرا با‬ ‫همکاري معاونت فني فدراسيون سوارکاري‬ ‫و معاونت اسبدواني و‬ ‫همچنينمردممنطقهاز‬ ‫اسبهاييکهدرمنطقه‬ ‫به عنوان اسب اصيل‬ ‫يافت مي شود نمونه‬ ‫يال گرفته شده و براي‬ ‫آزمايشژنتيکبهخارج‬ ‫مي‌رود تا به اين ترتيب‬ ‫اسبهاياصيلمنطقه‬ ‫شناسايي و به تکثير و پرورش آنها بپردازيم تا‬ ‫به حالت اوليه برگردد‪.‬‏در اين ميان ايگدري با‬ ‫اشاره به برگزاري مسابقات اسبدواني در فصل‬ ‫بهار و پاييز و جوايز کورس ها مي گويد‪ :‬در هر‬ ‫سال ‪ 2‬فصل بهار و پاييز بين اسبهاي ترکمن‪،‬‬ ‫اسبهاي دخون و اسبهاي تروبرد داخلي و‬ ‫اسبهايتروبردوارداتيوعربکورسبرگزار‬ ‫مي شود‪ .‬که جوايز آنها از محل درآمد کورس‬ ‫تامينمي‌شود‪.‬‬

‫روزنه‬ ‫روستاي تاريخي چينو‬

‫نشانه‌اي که از تاريخ حذف مي‌شود‬

‫"چينو" روستايي تاريخي در دل جنگل‌هاي گرگان است‪.‬‬ ‫روستايي که هر روز نشانه‌هاي تاريخي خود را ميان ساخت و‬ ‫سازهاي بي‌رويه ويالسازان و بساز بفروش‌ها از دست مي‌دهد‪.‬‬ ‫روستايي کوهستاني که کم‌کم هويت خود را فراموش مي‌کند‬ ‫و شبيه مناطق ويالسازي شده طبيعت حاشيه شهرهايي چون‬ ‫تهران مي‌شود‪ .‬اما در اين ميان هرچند چينو در فهرست ميراث‬ ‫ملي ثبت شده اما نظارتي در حفاظت از آن نمي‌شود‪.‬‏‬ ‫به گزارش‏‪CHN‬‏ روستاي چينو در شمال شرقي ايران در‬ ‫استان گلستان واقع شده است‪ .‬اين روستا از توابع علي‌آباد کتول‬ ‫است و در ‪ 50‬کيلومتري شرق گرگان واقع شده است‪ .‬روستاي‬ ‫چينو از جمله جاذبه‌هاي ديدني استان گلستان است که گفته‬ ‫مي‌شود سهم نه چندان زيادي از سهم گردشگري اين استان را به‬ ‫خود اختصاص مي‌دهد‪ .‬اما اين روستا به دليل بي‌توجهي متوليان‬ ‫حفاظت از ميراث فرهنگي در حال تخريب و از بين رفتن است‪.‬‬ ‫شايد در نگاه اول روستاي چينو مثل هر روستاي گيالني‪،‬‬ ‫مازندراني و يا گرگاني به نظر آيد‪ .‬همان شکل و شمايل آشناي‬ ‫روستاهايي که مي‌شناسيم؛ با همان ويژگي‌هاي بام‌هاي شيب‌دار‬ ‫و خانه‌هاي کوچک ولي اصيل؛ اما وقتي دقيق‌تر نگاه مي‌شود‬ ‫تفاوت‌هايي به چشم مي‌آيد‪ .‬تفاوت‌هايي که روستاي چينو را‬ ‫به يک روستاي تاريخي تبديل و آن را در فهرست ميراث ملي به‬ ‫ثبت رسانده است‪ .‬چينو چندان روستاي بزرگي نيست اما ساختار‬ ‫معماري آن مي‌تواند آن را به يکي از روستاهاي مهم استان‬ ‫گلستان تبديل کند‪.‬‏‬ ‫عجيب نيست که در اين روستا خانه‌اي را ببينيد که روي ديوار‬ ‫گلي بنا شده باشد‪ .‬يک سوي خانه را ديوار نگه داشته و سوي ديگر‬ ‫آن را ستون‌هاي چوبي و تازه کف خانه از باالي ديوار نمايان‬ ‫مي‌شود‪ .‬خانه‌اي معلق ميان زمين و آسمان که شايد در کمتر‬ ‫معماري روستايي ديده شده باشد‪.‬‬

‫خبر‬

‫خشکي و دماي باالي هوا؛ عامل‬ ‫حريق در جنگلهاي غرب کشور‬

‫مدير کل اداره منابع طبيعي استان کردستان با بيان اينکه‬ ‫جنگلهاي غرب مانند بسياري از مناطق دنيا به دليل خشکي و‬ ‫دماي باالي هوا با تنشهايي مانند آتش سوزي مواجه شده اندگفت‪:‬‬ ‫پنج هزار و ‪ 600‬هکتار از عرصه هاي طبيعي اين استان در يک‬ ‫سال گذشته طعمه حريق شده اند‪.‬‬ ‫اکرم توفيقي مديرکل اداره منابع طبيعي استان کردستان در‬ ‫گفتگو با خبرنگار مهر پيرامون آخرين وضعيت آتش سوزي و‬ ‫تداوم آتش در بستر جنگلهاي مريوان و سروآباد گفت‪ :‬دماي‬ ‫هواي منطقه در آبانماه امسال هنوز باالي ‪ 25‬درجه است و امسال‬ ‫کمتر از ‪ 12‬ميلي متر بارندگي داشتيم در حالي که در سالهاي‬ ‫گذشته باالي ‪ 150‬ميلي متر بارندگي در منطقه اتفاق افتاده بود‬ ‫و اين نشان مي دهد که منطقه از نظر اقليمي با تنشهايي دست‬ ‫به گريبان است‪.‬‏‬ ‫مديرکل منابع طبيعي کردستان با اشاره به فعاليت سازمانهاي‬ ‫غير دولتي منطقه تاکيد کرد‪ :‬اعضا و مديران‏‪NGO‬‏ ها بسيار‬ ‫دلسوز هستند و در طول آتش سوزي ها بسيار زحمت مي کشند‬ ‫اما در برآورد مساحت آتش سوزي ها دچار اشتباهاتي هستند از‬ ‫جمله اينکه آتش منطقه گاران را صد هکتار عنوان کردند و منابع‬ ‫طبيعي را زير سئوال بردند در حالي که کل ايستگاه تحت مراقبت‬ ‫‪ 30‬هکتار است‪.‬‏‬ ‫در همين رابطه عضو هيئت مديره انجمن غيردولتي سبز چيا‬ ‫در کردستان با قبول اشتباه در برآورد گستردگي آتش سوزي‬ ‫منطقه گاران به خبرنگار مهر گفت‪ :‬از هموطنان و افکار عمومي‬ ‫کشور براي اين اشتباه عذر خواهي مي کنيم‪ .‬دليل اين تخمين‪،‬‬ ‫موقعيت کارشناسان انجمن در لحظه خاموش کردن آتش بوده که‬ ‫گسترش بيش از حد آتش و دود در جنگلها و در مناطق باالدست‬ ‫باعث فشار و استرس در آنها شده و آنها را به اشتباه انداخته است‪.‬‏‬

‫تخت جمشيد در تاريکي فرو رفت!‏‬

‫چند روزي است که برق مجموعه‌ تاريخي تخت جمشيد‬ ‫(پارسه) قطع شده است‪ .‬‏محمدرضا بذرگر مديرکل ميراث‬ ‫فرهنگي ‌و گردشگري استان فارس بيان کرد‪ :‬ابالغ بودجه‌ جاري‬ ‫دستگاه‌هاي اجرايي گاهي زمان مي‌برد‌‪ ،‬بنابراين مشکل خاصي‬ ‫وجود ندارد‪.‬‏او ادامه داد‪ :‬دستور داده‌ام‪ ،‬اگر بدهکاري وجود دارد‪ ،‬به‬ ‫سرعت پرداخت شود و اگر مشکل فني وجود دارد‪ ،‬آن را حل کنند‪.‬‬ ‫برق منطقه اي فارس هم قول داده است‪ ،‬ايستگاه مناسب برق در‬ ‫منطق ‌ه تخت جمشيد (پارسه) استقرار يابد‪.‬‏‬ ‫مديرکل ميراث فرهنگي و گردشگري فارس اظهار کرد‪‌:‬‬ ‫براي جلوگيري از بروز مشکالت امنيتي و حفاظتي‪ ،‬با مأموران‬ ‫تخت جمشيد (پارسه) هماهنگي کامل شده است و مشکل خاصي‬ ‫وجود ندارد‪.‬‏وي با رد اين مطلب که مجموع ‌ه تخت جمشيد (پارسه)‬ ‫به اداره برق بدهي ميليوني دارد‪ ،‬گفت‪ ‌:‬از ميزان دقيق بدهي برق‬ ‫ندارم‪ .‬از ‪ 18‬آبان‌ماه برق مجموعه‌ تاريخي تخت جمشيد‬ ‫اطالع ‏‏‬ ‫(پارسه) و خدمات رفاهي اين مجموعه قطع شده است‪.‬‏پس از‬ ‫آرامگاه حافظ‪ ،‬تخت جمشيد (پارسه) پذيراي بيش‌ترين تعداد‬ ‫گردشگران داخلي و خارجي در هر سال است‪.‬‏‬


‫خبر‬

‫از سوي هيئت مديره سازمان بورس؛ ‏‬

‫سقف کارمزد معامالت‬ ‫قرارداد آتي شمش طالي ‪ 10‬انسي‬ ‫اعالم شد ‏‬

‫هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار سقف کارمزد‬ ‫معامالت قرارداد آتي شمش طالي ‪ 10‬انسي در بورس کاالي‬ ‫ايران را تصويب کرد‪.‬‏‬ ‫به گزارش سنا‪ ،‬هيئت مديره سازمان بورس‪ ،‬سقف کارمزد‬ ‫معامالت قراردادهاي آتي شمش طال (اندازه قرارداد ‪ 10‬اونس)‬ ‫در بورس کاالي ايران را به شرح زير اعالم کرد‪.‬‏‬ ‫بر اساس سقف کارمزد معامالت بورس؛ خريدار و فروشنده‬ ‫هر يک موظفند بابت هر بار معامله يک قرارداد آتي شمش‬ ‫طالي ‪ 10‬انسي تا سقف ‪ 80‬هزار ريال به بورس پرداخت‬ ‫کنند‪.‬‏‬ ‫در خصوص سقف کارمزد تسويه نيز خريدار و فروشنده هر‬ ‫يک موظفند بابت تسويه هر قرارداد آتي فوق الذکر که منجر‬ ‫به تسويه نقدي يا تحويل شود‪ ،‬تا سقف ‪ 200‬هزار ريال کارمزد‬ ‫به اتاق پاياپاي بورس کاال پرداخت نمايند‪.‬‏‬ ‫سقف کارمزد کارگزار نيز طبق اين مصوبه اعالم شد که‬ ‫بر اساس آن خريدار و فروشنده هر يک موظفند بابت هر بار‬ ‫معامله يک قرارداد آتي فوق تا سقف ‪ 80‬هزار ريال کارمزد به‬ ‫کارگزار خود پرداخت کنند‪.‬‏‬ ‫همچنين تعيين کارمزدهاي قطعي در مورد سقف کارمزد‬ ‫معامالت بورس و کارمزد تسويه برعهده هيئت مديره‬ ‫شرکت بورس کاالي ايران و سقف کارمزد کارگزار بر عهده‬ ‫شرکت هاي کارگزاري عضو اين بورس خواهد بود‪.‬‏‬

‫در طوالن ي‌ترين عرضه اوليه سهام‬

‫سهام پااليشگاه تبريز معامله شد‬

‫با معامله بيش از ‪ 89‬ميليون سهم پااليشگاه تبريز به‬ ‫قيمت هر سهم ‪ 1402‬ريال طوالني‌ترين عرضه اوليه سهام‬ ‫شركت‌هاي تازه وارد به بورس به پايان رسيد و بيش از ‪7.7‬‬ ‫ميليون سهم اين شركت به جا ماند و به فروش نرفت‪.‬‏‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬سازمان خصوصي‌سازي ‪ 5‬درصد از‬ ‫سهام پااليشگاه تبريز به عنوان شانزدهمين شركت مشمول‬ ‫اصل ‪ 44‬را در بورس عرضه كرد و از بيش از ‪ 97‬ميليون سهم‬ ‫قابل عرضه موفق به فروش ‪ 89‬ميليون و ‪ 339‬هزار و ‪904‬‬ ‫سهم اين شركت شد‪.‬‏‬ ‫به اين ترتيب بيش از ‪ 7‬ميليون و ‪ 765‬هزار سهم اين‬ ‫شركت به فروش نرسيد و به جا ماند‪ ،‬با اين اوصاف اين‬ ‫عرضه اوليه كه از ساعت ‪ 10.57‬دقيقه شروع شده بود با‬ ‫باقي‌ماندن ‪ 7.7‬ميليون سهم به پايان رسيد تا طوالني‌ترين‬ ‫عرضه اوليه شركت‌هاي مشمول اصل ‪ 44‬رقم خورد‪.‬‏‬

‫بلومبرگ گزارش داد‪ :‬‏‬

‫تب ايرلند‪ ،‬يورو را‬ ‫ضعيف کرد ‏‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫‏ ايرلندهنوزبهصورتعلنيازاتحاديهاروپادرخواستکمکمالينکرده‬ ‫است‪.‬‏به گزارش بازار سرمايه کارشناسان اقتصادي اروپا بر اين باورند که‬ ‫ايرلندبايدباکنارگذاشتنغرورمليوبرايجلوگيريازبيثباتيبيشتراقتصاد‬ ‫اروپاآمادگيقطعيخودرابرايدريافتکمکهايماليازصندوقثباتاروپا‬ ‫اعالم کند‪.‬‏بر اساس اين گزارش‪ ،‬نگرانيهاي بين المللي نسبت به وضعيت‬ ‫بحران بدهي و کسري بودجه ايرلند موجب کاهش ارزش يورو و نگراني‬ ‫سرمايه گذاران شده است‪.‬‏اين در حالي است که‪ ،‬نشست وزراي دارايي‬

‫اتحاديه اروپا در حالي در شهر بروکسل آغاز به کار مي کند که برايان کوون‬ ‫نخست وزير ايرلند آمادگي اين کشور را براي دريافت کمکهاي مالي اروپا‬ ‫اعالم نکرده است ‪.‬‏بر اين اساس‪ ،‬کوون افزود دولت ايرلند تا اواسط سال‬ ‫‪ 2011‬نيازي به دريافت کمکهاي مالي خارجي نخواهد داشت ‪ .‬در حالي که‬ ‫مقامهايايرلندبرعدمنيازاينکشوربهدريافتکمکهايخارجياصراردارند‬ ‫ويتور کنستانسيو معاون بانک مرکزي اروپا تاکيد کرد بانک مرکزي اروپا‬ ‫براياعطايهرگونهکمکماليبهايرلندآمادگيکاملدارد‪.‬‏‬

‫دوشنبه اول آذر ‪1389‬‬

‫‪15‬ذي‌الحجه‪ 22-1431‬نوامبر‪-2010‬شماره‪80‬‬

‫آيندهمبهمدال ‏ر‬

‫مارتين فلدشتاين‬ ‫مترجم‪ :‬عارف ايراني‬ ‫سياست اقتصادي آمريکا به دنبالي دالري‬ ‫است که در داخل قوي و در خارج رقابتي باشد‪ .‬دالر‬ ‫قويدرداخلبهمعنايدالرياستکهبهلطفنرخ‬ ‫پايين تورم بتواند قدرت خريد خود را حفظ کند‪ .‬دالر‬ ‫رقابتي در خارج نيز بدين معناست که ارزهاي ديگر‬ ‫نتوانند خط مشي هايي را اجرا کنند که در راستاي‬ ‫ترويج صادرات و ممانعت از واردات بطور مصنوعي‬ ‫ارزشآنهاراکاهشميدهد‪.‬‏بازارهايمالياياالت‬ ‫متحده مي دانند که بانک مرکزي اين کشور نرخ‬ ‫تورمي حدود ‪ 2‬درصد را مدنظر دارد‪ .‬و در عين‬ ‫اينکه بانک مذکور‪ ،‬مي خواهد تورم پايين و رشد‬ ‫را تضمين کند‪ ،‬مقامات مالي از اين مسئله آگاهند‬ ‫کهرشدپايدارمستلزمتثبيتقيمتهاست‪.‬‏مقامات‬ ‫خزانه داري آمريکا براي چندين دهه اصرار‬ ‫داشته اند که دالر قوي براي آمريکا مطلوب است‪.‬‬ ‫ولي اين شعار‪ ،‬هرگز راهنماي اقدامات رسمي‬ ‫اياالت متحده در بازارهاي بين المللي نبوده‬ ‫است‪.‬‏در سال هاي اخير کشورهاي جهان‪ ،‬حجم‬ ‫بسيار کالني از ارز خارجي را انباشت کرده اند که‬ ‫مي توان به دو تريليون دالر چين‪ ،‬و صدها ميليارد‬ ‫دالر کره‪ ،‬تايوان‪ ،‬سنگاپور‪ ،‬هند و کشورهاي توليد‬ ‫کنندهنفتاشارهکرد‪.‬بخشاعظماينارزهابهدالر‬ ‫ذخيره شده است‪ .‬دالر آمريکا به عنوان ارز پس انداز‬ ‫اصلي اين کشورها‪ ،‬عمق بازار مالي اياالت متحده و‬ ‫چشم انداز نسبتا مطلوب براي خط مشي هاي‬ ‫آمريکا را بازتاب مي دهد‪.‬‏البته هم اينک يورو‪،‬‬ ‫بديل اصلي در برابر دالر به شمار مي آيد‪ .‬در حالي‬ ‫که بحران در اروپا و آينده نامعلوم يورو‪ ،‬وقفه اي را‬ ‫در چرخش از دالر به يورو ايجاد کرد‪ ،‬ولي برهم‬ ‫خوردن تعادل به نفع يورو در آينده از سر گرفته‬ ‫خواهد شد‪ .‬اقدامات کشورهاي داراي ذخاير کالن‬ ‫براي توازن مخاطرات‪ ،‬بار ديگر ارزش يورو نسبت‬

‫به دالر را افزايش خواهد داد‪ .‬ارزهاي ديگري هم‬ ‫سهم اندکي در اين ذخاير دارند و در آينده نيز اين‬ ‫روند ادامه مي يابد‪.‬‏مهم ترين خطر براي نقش‬ ‫مستمر دالر عبارتست از بدهي ملي عظيم و‬ ‫فزاينده اياالت متحده‪ .‬پس از اين که بدهي ملي‬ ‫آمريکا در نيم قرن اخير بين ‪ 25‬و ‪ 50‬درصد از‬ ‫توليد ناخالص داخلي بود‪ ،‬کسري هاي بودجه اي‬ ‫اخير‪ ،‬ميزان بدهي را به ‪ 62‬درصد از توليد ناخالص‬ ‫داخلي رسانده است‪ .‬دفتر رسمي بودجه کنگره‬ ‫پيش بيني مي کند که خط مشي هاي کنوني تا‬ ‫انتهاي دهه ممکن است ميزان بدهي را تا حدود‬ ‫‪ 100‬درصد توليد ناخالص داخلي افزايش دهد‪.‬‏‬ ‫سرمايه گذاران خارجي از اين مسئله هراس‬ ‫دارند که دولت هاي آينده اياالت متحده بخواهند‬

‫با ممکن ساختن نرخ تورم باالتر‪ ،‬ارزش واقعي اين‬ ‫بدهي ها را کاهش دهند‪ .‬در واقع سرمايه گذاران‬ ‫خارجي که نزديک به نيمي از بدهي هاي دولت‬ ‫آمريکا را در اختيار دارند و در آينده ممکن است‬ ‫سهم بيشتري را به دست آورند‪ ،‬نگران هستند که‬ ‫دولت اياالت متحده يک روز تالش کند تا به گونه‬ ‫اي ارزش بدهي هاي خود را کاهش دهد که به‬ ‫ضرر آنان باشد و نه آمريکايي ها؛ و يا اينکه بر طلب‬ ‫کاران خارجي تاثير بگذارد ولي ماليات دهندگان‬ ‫آمريکايي را از فشار بدهي هاي خارجي معاف‬ ‫سازد‪ .‬تالش براي بازپرداخت اصل و سود بدهي‬ ‫از طريق اوراق بهادا ِر داراي سود اندک و نه به‬ ‫صورت نقدي‪ ،‬نتيجه مشابهي خواهد داشت‪.‬‏‬ ‫البتهدرصورتيکهاحتمالچنينسياستهايي‬

‫بورس ‪4‬‬

‫بسيار اندک است‪ ،‬ولي چنين احتماالتي ممکن‬ ‫است موجب شود که سرمايه گذاران خارجي‪،‬‬ ‫از دالر دوري کنند‪ .‬خط مشي هاي کنوني و‬ ‫همچنين سياست هايي که در بودجه اخير دولت‬ ‫تدوين شده اند‪ ،‬مي تواند بدهي ملي را به سرعت‬ ‫بيشتر کند‪ ،‬ولي اين خط مشي ها قابل اجتناب هم‬ ‫نيستند‪ .‬بهترين راه حفاظت از نقش آينده دالر و‬ ‫سالمت اقتصاد اياالت متحده تدوين خط مشي‬ ‫هايي خواهد بود که رشد بدهي ملي آمريکا را‬ ‫کاهش دهد‪.‬‏‬ ‫‏* استاد اقتصاد در دانشگاه هاروارد‪،‬‬ ‫رئيس شوراي مشاوران اقتصادي‬ ‫رونالد ريگان‪ ،‬و رئيس پيشين اداره ملي‬ ‫پژوهش هاي اقتصادي‪.‬‏‬

‫روزنه‬

‫بررسي وضعيت صنعت پتروشيمي‬ ‫در بورس تهران‏‬

‫از جمله گروههايي که در نيمه دوم و خصوص ًا ماههاي پاياني‬ ‫هر سال با افزايش در آمد و به دنبال آن افزايش سود مواجه‬ ‫مي شوند گروه نفت و پترو شيمي است و معموال سهام اين گروه‬ ‫نيز در اين فصل بيشتر مورد توجه قرار مي گيريد‪.‬‏بورس اوراق‬ ‫بهادار تهران نيز به لحاظ اينکه نفت و پتروشيمي از جمله صنايع‬ ‫قديمي و با سابقه ايران قلمداد مي گردندو از يک نظر مي توان‬ ‫گفت بار عمده گردش اقتصاد کشورمان نيز به روي اين شرکتها‬ ‫متمرکز گشته ‪،‬ميزبان تعداد قابل توجهي از نماد هاي مرتبط با‬ ‫اين صنعت مي باشد‪.‬‏در اين گزارش قصد داريم به بررسي وضعيت‬ ‫کلي اين گروه و برخي از نماد هاي مطرح آن بپردازيم گفتني است‬ ‫اغلب نماد هاي مطرح فعاالن در اين حوزه در وضعيت محصوالت‬ ‫شيميايي و صنعت نفتي ‪،‬کک و هسته اي قرار گرفته اند‪.‬اين‬ ‫تقسيم بندي بر اساس نوع محصوالت توليدي انجام شده است‬ ‫که در مجموع مي توان گفت ‪ 19‬نماد در اين دو گروه بصورت‬ ‫مستقيم با نفت و انواع مشتقات آن در گيرند‪.‬‏به گزارش بورس‬ ‫نيوز دو صنعت مذکور از ابتداي سال تا کنون بطور ميانگين ‪35‬‬ ‫درصد بازدهي داشته اند‪.‬اين در حالي است بازدهي آنها در مدت‬ ‫مشابه سال گذشته نيز ‪ 35‬در صد گزارش شده است‪.‬‏اما بطور کلي‬ ‫اوضاع سال جاري اين گروه نسبت به سال گذشته بهبود نشان‬ ‫مي دهد و نماد جديد را نيز در اين مدت به اين گروه اضافه شده‬ ‫که پااليش نفت تبريز از آن جمله اند ‪.‬‏گفتني است نماد هاي نفت‬ ‫بهران صنايع شيميايي ايران و پتروشيمي شيراز به ترتيب با ‪،116‬‬ ‫‪ 114‬و ‪ 71‬درصد بهترين عملکرد را از لحاظ بازدهي در سال ‪89‬‬ ‫تا کنون داشته اند ‪ .‬پس از آن ها نيز نمادهاي پتر وشيمي شازند ‪،‬‬ ‫فارابي و فن آوران به ترتيب با ‪ 44، 61‬و ‪ 40‬در صد بازدهي در‬ ‫رتبه هاي بعدي از اين حيث قرار گرفته اند ‪.‬‏به گزارش بورس نيوز‬ ‫بيش از ‪ 608.2‬ميليون سهم در اين ‪ 19‬نماد از ابتداي سال تا کنون‬ ‫مورد معامله قرار گرفت که بيش از ‪ 2.1‬در صد از حجم معامالت‬ ‫کل بازار را تا اين مقطع از سال را شامل مي شود‪.‬‏خاطر نشان‬ ‫مي شود که حجم معامالت اين نماد ها در سال گذشته بيش از ‪678‬‬ ‫ميليون سهم بود اين در حالي بود که سال گذشته نماد پااليش نفت‬ ‫تبريز در اين گروه وجود نداشت‪.‬‏نماد هاي پااليش نفت اصفهان‬ ‫‪،‬پتروشيمي شازند و پااليش نفت تبريز بيشترين حجم معامالت‬ ‫را در اين گروه بخود اختصاص داده اند‪.‬‏‬


‫خبر‬

‫رشد‪ 32‬درصدي صادرات فرش ايران‬

‫جشنواره فرش دستباف استان قزوين هفته گذشته در سراي‬ ‫سعدالسلطنهقزوينبرگزارشد‪.‬‏دراينجشنوارهکهمعاونبرنامهريزي‬ ‫استانداري‪ ،‬روساي سازمانهاي ميراث فرهنگي‪ ،‬بازرگاني و مديران‬ ‫دستگاههاي اجرايي استان و جمعي از هنرمندان حضور داشتند‪،‬‬ ‫فيصل مرداسي گفت‪ :‬ويژگي فرش ايراني آن است که با عنصر‬ ‫خالقيت درآميخته و نوآوري و ابتکار در آن موج مي زند و اين هنر‬ ‫راازسايرکارهامتمايزکردهاست‪.‬‏ويافزود‪:‬اصالتاينهنردرحدي‬ ‫است که امروز جهانيان کشور ما را با هنر فرش مي شناسند و مردم‬ ‫کشورمانباخلقآثاربيبديلدرفرشموجبافتخارکشوردرجهان‬ ‫شدهاند‪.‬‏معاونوزيربازرگانيتصريحکرد‪:‬گذشتگانباتالشفراوان‬ ‫توانستنداينهنرارزشمندرابهمامنتقلکنندوامروزماوظيفهداريمبا‬ ‫حرکتي جديد ضمن صيانت از فرهنگ و هنر کشور آن را به آيندگان‬ ‫منتقلکنيم‪.‬‏مرداسييادآورشد‪:‬خوشبختانهرويکرددولتدهمامور‬ ‫فرهنگياستوباتصويببخشبازرگانيدربرنامهپنجمتوسعهدر‬ ‫مجلس شوراي اسالمي براي اولين بار فرش دستباف ايران داراي‬ ‫حکممستقليشدکهميتواندبهارتقايآنکمکشايانيکند‏‪.‬‬ ‫‏‪ 311‬ميليون دالر صادرات فرش‬ ‫رئيس مرکز ملي فرش ايران خاطرنشان کرد‪ :‬ميزان صادرات‬ ‫فرشدستبافدرهفتماههامسالقابلتوجهبودوتوانستيمباحجم‬ ‫‪ 311‬ميليون دالر شاهد رشد ‪ 32‬درصدي در اين زمينه باشيم‪.‬‏وي‬ ‫گفت‪:‬اميدواريمباتالشبازرگانان‪،‬صادرکنندگان‪،‬تجاروفرشبافان‬ ‫بتوانيم تا پايان سال ميزان صادرات فرش را به ‪ 500‬ميليون دالر‬ ‫افزايش دهيم که با رشد ‪ 20‬درصدي مي توان اميدواري بيشتري‬ ‫به آينده داشت‪.‬‏وي سالهاي ‪ 80‬به بعد را از سالهاي دشوار در زمينه‬ ‫صادرات فرش دانست و اظهار داشت‪ :‬در طول ‪ 10‬سال گذشته‬ ‫سختيهاي زيادي را در بخش صادرات فرش متحمل شديم اما از‬ ‫سالگذشتهبااتفاقاتيکهدررشداقتصاديکشورعليرغمتحريمها‬ ‫ايجادشدهوضعيتصادراتيبهترشدهاست‏‪.‬‬

‫طي ده ماه نخست ‪: 2010‬‏‬

‫ارزش صادرات نفت ايران‬ ‫‪ 37‬درصد افزايش يافت‏‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫اداره اطالعات انرژي آمريكا اعالم كرد ارزش صادرات نفت‬ ‫خام ايران طي ده ماه نخست ‪ 2010‬با رشد ‪ 37‬درصدي نسبت‬ ‫به مدت مشابه سال قبل روبه رو شده است ‪.‬‏‬ ‫به گزارش گروه اقتصاد بين الملل فارس ارزش صادرات‬ ‫نفت ايران در اين مدت با ‪ 37‬درصد رشد به بيش از ‪ 59‬ميليارد‬ ‫دالر رسيده است ‪ .‬اين رقم در مدت مشابه سال قبل به‬ ‫‪ 43‬ميليارد دالر رسيده بود ‪.‬‏‬

‫ايران دومين صادر كننده بزرگ نفت اوپك پس از عربستان‬ ‫به شمار مي رود ‪ .‬ميزان صادرات ‪ 12‬عضو اوپك نيز در ‪ 10‬ماه‬ ‫نخست ‪ 2010‬به بيش از ‪ 613‬ميليارد دالر رسيده است ‪.‬‏‬ ‫كل درآمد نفتي ايران در ‪ 12‬ماه سال ‪ 2009‬بالغ بر‬ ‫‪ 53‬ميليارد دالر گزارش شده است كه درآمد نفتي ايران در‬ ‫‪ 10‬ماه نخست ‪ 2010‬حدود ‪ 6‬ميليارد دالر از اين رقم بيشتر‬ ‫بوده است‪.‬‏‬

‫بازار‬

‫دوشنبه اول آذر ‪1389‬‬

‫‪15‬ذي‌الحجه‪ 22-1431‬نوامبر‪-2010‬شماره‪80‬‬

‫‪3‬‬

‫گزارش نيويورك تايمز از‪:‬‏‬

‫افول بازار سيگارغرب و رقابت دربازارهاي شرقي‬

‫برگزاري جشنواره‌هاي فروش در‬ ‫آستانه اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها‏‬

‫يکيازارکاناصليهدفمندکردنيارانه‌هااصالح‪،‬شفافسازيو‬ ‫عادالنهشدنقيمت‌هاستکهبرگزاريجشنواره‌هايخريدبهتحقق‬ ‫اين امر کمک زيادي خواهد کرد‪.‬به گزارش روابط عمومي مجمع‬ ‫واردات‪ ،‬در آستانه اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها‪ ،‬رئيس مجمع‬ ‫عالي واردات از برگزاري جشنواره‌هاي فروش خبر داد‪.‬‏‏"حمدحسين‬ ‫برخوردار"بااشارهبهاينکهاجرايقانونهدفمندکردنيارانه‌هامي‌تواند‬ ‫منشا اصالح نارسايي‌هاي موجود در اقتصاد کشور باشد‪ ،‬گفت‪ :‬يکي‬ ‫ازارکاناصليهدفمندکردنيارانه‌هااصالح‪،‬شفاف‌سازيوعادالنه‬ ‫شدن قيمت‌هاست که برگزاري جشنواره‌هاي خريد به تحقق اين‬ ‫امر کمک زيادي خواهد کرد‪.‬‏وي از قانون هدفمندسازي يارانه‌ها‬ ‫به عنوان بزرگترين تحول اقتصادي کشور که مي‌تواند آينده‌اي‬ ‫درخشانرابرايکشوررقمبزندنامبردوافزود‪:‬همهبايددرمسيرتحقق‬ ‫اين هدف ملي نقش موثر ايفا کنند‪ .‬از اين رو برگزاري جشنواره‌هاي‬ ‫فروش مي‌تواند به عنوان يک ابزار مناسب جهت حمايت از مردم در‬ ‫دسترسيبهکاالهايموردنيازوايجاداطمينانالزمدرجامعه‪،‬حمايت‬ ‫از دولت در اجراي اين تحول عظيم و استفاده از همکاري و همراهي‬ ‫اصنافدربهنتيجهرسيدناينپروژهمليموردتوجهقرارگيرد‪.‬‏‬

‫نخستين محموله پتروشيمي ايران‬ ‫به‌زودي راهي بازار برزيل مي‌شود‬

‫يك پايگاه تخصصي پتروشيمي به نقل از منابع آگاه اعالم‬ ‫كرد ايران در راستاي سياست متنوع سازي بازارهاي صادراتي‌اش‬ ‫به‌زودي نخستين محموله پتروشيمي خود را به برزيل صادر‬ ‫خواهد كرد‪.‬‏ميزان صادرات محصوالت پتروشيمي ايران در هفت‬ ‫ماه نخست سال جاري منتهي به ‪ 22‬اكتبر نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال قبل ‪ 50‬درصد رشد داشته است‪ .‬ميزان صادرات محصوالت‬ ‫پتروشيمي ايران در اين مدت به بيش از ‪ 5/6‬ميليارد دالر رسيده‬ ‫است ‪.‬‏مهمترين اقالم صادراتي صنعت پتروشيمي ايران در اين‬ ‫مدت شامل متانول و پروپان مايع بوده است ‪ .‬در اين مدت ميعانات‬ ‫گازي مجموعا به ارزش‪ 2/79‬ميليارد دالر از ايران صادر شده است‬ ‫‪.‬‏بر اساس گزارش پليمر آپديت به نقل از منابع آگاه‪ ،‬ايران به زودي‬ ‫نخستين محموله پتروشيمي خود را به برزيل صادر خواهد كرد ‪ .‬اين‬ ‫بخشي از اهداف بلند مدت ايران براي متنوع سازي بازار صادراتي‬ ‫محصوالت پتروشيمي است ‪ .‬برزيل و آرژانتين بازارهاي بالقوه اي‬ ‫برايتوسعهصادراتمحصوالتپتروشيميايرانبهشمارميروند‬ ‫‪.‬‏ايران چندي پيش نيز نخستين محموله پتروشيمي خود را به مصر‬ ‫صادر كرده است ‪.‬‏منابع آگاه به پليمر آپديت گفتند ايران مذاكرات‬ ‫مهمي را با كشورهاي آلبا مثل ونزوئال‪ ،‬اكوادور‪ ،‬بوليوي و برزيل‬ ‫براي صادرات محصوالت پتروشيمي آغاز كرده است ‪ .‬ايران قصد‬ ‫دارد تا پايان امسال ‪ 44‬ميليون تن محصوالت پتروشيمي توليد كند‬ ‫و اين رقم را تا سال ‪ 2015‬به بيش از ‪ 100‬ميليون تن افزايش دهد ‪.‬‏‬

‫يك شركت ايراني در مناقصه اپراتور‬ ‫سوم تلفن همراه سوريه شركت كرد‬

‫شش شركت خارجي در مناقصه اپراتور سوم تلفن همراه سوريه‬ ‫شركت كرده اند كه در اين بين نام يك شركت ايراني نيز به چشم‬ ‫مي خورد ‪.‬‏محمد جاللي معاون وزير مخابرات و ارتباطات سوريه‬ ‫ضمن اعالم اين خبر افزود شركت‌هاي تامكوي ايران‪ ،‬تلكام‬ ‫فرانسه‪ ،‬اتصاالت امارات‪ ،‬ترك سل تركيه‪ ،‬اس تي سي عربستان و‬ ‫كيوتلقطردراينمناقصهشركتكردهاند‪.‬‏براساسگزارشفرانس‬ ‫پرس‪ ،‬كميسيون وزارت ارتباطات سوريه در خصوص برنده نهايي‬ ‫اين مناقصه كه در ماه سپتامبر برگزار شد تصميم گيري خواهد كرد ‪.‬‬ ‫شركت برنده در اين مناقصه همراه با شركت خصوصي سورياتل و ام‬ ‫تي ان آفريقاي جنوبي پروژه اپراتور سوم تلفن همراه سوريه را اجرا‬ ‫خواهد كرد ‪.‬‏حدود ‪ 10/2‬ميليون نفر از جمعيت ‪ 22‬ميليوني سوريه‬ ‫مشتركتلفنهمراههستند‪.‬اينرقم‪ 5‬سالقبلكمتراز‪ 2/9‬ميليون‬ ‫نفر بوده است‪.‬‏‬

‫نيويورك تايمز اعالم كرد ميزان مصرف‬ ‫سيگار در آمريكا و اروپا رو به كاهش است‬ ‫و بنابراين رقابت شديدي ميان شركت‌هاي‬ ‫بزرگ بر سر بازارهاي درحال توسعه آغاز‬ ‫شده است‪.‬‏‬ ‫روزنامه نيويورك تايمز افزود ‪ ،‬شركتهايي‬ ‫مثل فيليپ موريس و بريتيش آمريكن‬ ‫توباكو با اعمال محدوديتهاي زيادي در‬ ‫بازار انگليس‪ ،‬هشدارهاي بيشتر سالمتي در‬ ‫آمريكاي جنوبي و افزايش ماليات سيگار در‬ ‫فيليپين و مكزيك روبه رو هستند ‪ .‬شركتهاي‬ ‫بزرگ سيگار جهان ميلياردها دالر براي‬ ‫بازاريابي محصوالت خود در بازارهاي آسيا و‬ ‫آفريقا هزينه مي كنند و در يك مورد تبليغات‬ ‫وسيعي را در يك شبكه تلويزيوني استراليا‬ ‫انجام داده اند ‪.‬‏‬ ‫اين در حالي است كه مقامهاي بهداشت‬ ‫و سالمت از ‪ 171‬كشور جهان طي هفته‬ ‫جاري در نشست مقابله با كشيدن سيگار‬ ‫در اروگوئه شركت مي كنند ‪ .‬شركت فيليپ‬ ‫موريس امسال شكايتي را بر ضد سياستهاي‬ ‫محدود كننده دولت اروگوئه در زمينه‬ ‫مصرف سيگار مطرح كرده است ‪ .‬اما سازمان‬ ‫بهداشت جهاني از كليه كشورهاي عضو‬

‫اين سازمان خواسته است تا محدوديتهاي‬ ‫زيادي را براي تبليغات مصرف سيگار اعمال‬ ‫كنند ‪ .‬بر اساس اين گزارش هشدارهاي‬ ‫دولت اروگوئه در زمينه تبليغ و مصرف‬ ‫سيگار شامل ‪ 80‬درصد سيگارهاي موجود‬ ‫در بازار اين كشور مي شود ‪ .‬اروگوئه همچنين‬ ‫شركت مارلبورو را مجبور به توليد يك طرح‬ ‫و شكل از سيگار خود نموده است ‪ .‬داگالس‬ ‫بيچر رئيس بخش مقابله با مصرف سيگار‬ ‫سازمان بهداشت جهاني در اين باره گفت‬ ‫شركتهاي دخانيات بزرگ جهان با طرح‬ ‫شكايت و اقامه دعوي بر ضد كشورهاي‬ ‫كم درآمد قصد تهديد اين كشورها را‬ ‫دارند ‪ .‬توليد ناخالص داخلي اروگوئه معادل‬ ‫نيمي از فروش ساليانه ‪ 66‬ميليارد دالري‬ ‫يك شركت سيگار است ‪.‬‏‬ ‫پيتر نيكسون معاون شركت فيليپ‬ ‫موريس در اين باره گفت اين شركت بر‬ ‫ضد هر كشوري كه در زمينه بازاريابي و‬ ‫فروش محصوالت خود محدوديت ايجاد‬ ‫كند شكايت خواهد كرد ‪ .‬بيچر افزود‬ ‫شركتهاي بزرگ سيگار جهان به دنبال يافتن‬ ‫بازارهاي جديدي در كشورهاي در حال توسعه‬ ‫هستند ‪ .‬ميزان مصرف سيگار در آمريكا و‬

‫اروپا به شدت رو به كاهش است و شركتهاي‬ ‫بزرگ سيگار جهان به دنبال افزايش فروش‬ ‫در بازارهاي در حال توسعه هستند ‪.‬‏‬ ‫ميزان فروش جهاني سيگار هر سال‬ ‫‪ 2‬درصد افزايش دارد ‪ .‬طي سال هاي‬ ‫اخير تعداد كشورهايي كه در آسيا ‪،‬آفريقا‬ ‫و آمريكاي التين قوانين سخت گيرانه اي‬ ‫را در زمينه مصرف و تبليغ سيگار اعمال كرده اند‬ ‫افزايش يافته است ‪ .‬البته شركتهاي‬ ‫بزرگ سيگار جهان هم با اقدامي مشترك‬ ‫و هماهنگ بر ضد اين كشورها شكايت‬ ‫كرده اند ‪ .‬غير از اروگوئه برزيل نيز طي‬ ‫سالهاي اخير اقدامات زيادي را براي‬ ‫محدود كردن فعاليتهاي تبليغاتي و مصرف‬ ‫سيگار براي شركتهاي بزرگ بين المللي‬ ‫ايجاد كرده است ‪ .‬برزيل شركتهاي بزرگ‬ ‫سيگار فعال در اين كشور را مجبور كرده تا بر‬ ‫روي پاكتهاي سيگار نشانه ها و عكسهاي‬ ‫هشدار دهنده چاپ كنند ‪.‬‏‬ ‫در استراليا دولت اين كشور به شركت هاي‬ ‫سيگار دستور داد پاكت سيگارهاي توليدي‬ ‫خود را سفيد و بدون هيچ گونه تبليغ خاصي‬ ‫تهيه كنند تا هيچ گونه جذابيتي براي مصرف‬ ‫كنندگان نداشته باشد ‪ .‬اين اقدام دولت‬

‫استراليا با مخالفت شديد شركتهاي بزرگ‬ ‫سيگار روبه رو شد ‪ .‬برخي از كشورهاي در‬ ‫حال توسعه نيز براي مقابله با مصرف روز‬ ‫افزون سيگار در كشورهاي خود ماليات بر‬ ‫مصرف سيگار را به شدت افزايش داده اند ‪.‬‬ ‫ولي در برخي از كشورها مثل اندونزي كه‬ ‫پنجمين بازار بزرگ سيگار جهان است‬ ‫شركتهاي سيگار آزادي عمل بيشتري‬ ‫دارند ‪ .‬اين شركتها تبليغات تلويزيوني دارند و‬ ‫بسياري از اين تبليغات پيش از آغاز فيلمهاي‬ ‫پر بيننده پخش مي شود ‪ .‬در اين كشور هيچ‬ ‫نوع محدوديت خاصي براي تبليغ سيگار با‬ ‫ماركهاي تجاري مختلف ديده نمي شود ‪.‬‬ ‫دولت اندونزي هر سال ‪ 2/5‬ميليارد دالر تنها‬ ‫از محل فروش سيگارهاي شركت فيليپ‬ ‫موريس درآمد كسب مي كند ‪.‬‏‬ ‫شركت بريتيش آمريكن توباكو ساليانه‬ ‫ميليونها دالر بر ضد فعاليتهاي بين المللي‬ ‫مقابله با مصرف سيگار هزينه مي كند ‪.‬‬ ‫به اعتقاد كارشناسان اين شركت اعمال‬ ‫محدوديتهاي تجاري مثل ممنوعيت‬ ‫تبليغات و افزايش ماليات بر مصرف‬ ‫سيگار موجب تشكيل بازار سياه سيگار در‬ ‫كشورهاي در حال توسعه شده است ‪.‬‏‬

‫تجارت خارجي‪ ،‬محرك اصلي اقتصاد کشوره‏ا‬

‫نويسنده‪ :‬دكتر همام الشماع‏‬ ‫مترجم‪ :‬محمد جواد گوديني‬ ‫رشد سريع و استثنايي چين‪ ،‬اهميت‬ ‫تجارت خارجي و درآمدهاي ناشي از تجارت‬ ‫را در حمايت از توسعه و پيشرفت كشور‬ ‫چين‪ ،‬آن هم در زمان بحران اقتصادي در‬ ‫سطح جهان‪ ،‬روشن مي‌سازد‪ .‬به همين‬ ‫خاطر‪ ،‬بسياري از كشورهاي جهان در‬ ‫شرايط بحران و ركود ناشي از آن به عوامل‬ ‫و گسترش تجارت خارجي و صادرات‬ ‫كاالهاي توليدي خود روي آورده‌اند‪.‬‬ ‫اياالت متحده آمريكا در سياست‌هاي‬ ‫مربوط به تجارت خارجي و روابط بين‌الملل‪،‬‬ ‫در پي كاهش اموري است كه سد راه توسعه‬ ‫تجارت خارجي اين كشور مي‌باشد آن‬ ‫هم در زماني كه كشورهاي توسعه يافته‬ ‫بر گسترش صادرات براي تحقق توسعه‬ ‫اقتصادي تمركز يافته‌اند؛ بويژه كشورهاي‬ ‫چين و آلمان‪ .‬‏اياالت متحده آمريكا با‬ ‫وخيم‌تر شدن اوضاع و گسترش نتايج‬ ‫بحران مالي جهاني و انعكاس آن در سطح‬ ‫جامعه آمريكا‪ ،‬اهميت ويژه‌اي براي تجارت‬ ‫خارجي و افزايش درصد تقاضا و خدمات‬

‫داخلي مبذول داشته است‪.‬‏سياست‌هايي‬ ‫كه شوراي اتحاديه پس انداز در پيش گرفته‬ ‫است‪ ،‬انتقادات گسترده‌اي را در اياالت‬ ‫متحده آمريكا برانگيخته است؛ چرا كه‬ ‫تسهيالت نقدي موجب كاهش قيمت دالر‬

‫مي‌شود و مشكالت جهان و اختالل‌هاي‬ ‫اقتصادي در جهان بيشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫اما كساني كه از اين سياست‌ها حمايت‬ ‫مي‌كنند مدعي‌اند اين اقدامات موجب‬ ‫افزايش صادرات خواهد شد‪.‬‏سياست‌هاي‬ ‫تسهيالت نقدي كه اياالت متحده بدون‬

‫واكنش رسانه‌اي و جنجال مطبوعاتي آن‬ ‫را پيگيري مي‌كند‪ ،‬نتايج كمي بر قيمت‬ ‫دالر بر جاي گذاشته است؛ دالر در شرايطي‬ ‫كه يورو به دليل بحران وامداري برخي از‬ ‫كشورهاي اروپايي كاهش يافته بود‪ ،‬اندكي‬

‫بهبود يافت و ارزش دالر كمي بيشترشده‬ ‫بود‪.‬‏خبرهايي كه از اياالت متحده مي‌رسد‪،‬‬ ‫گوياي بهبودي است كه در حجم تجاري‬ ‫اين كشور بيشتر از آنچه انتظار مي‌رفت‪،‬‬ ‫رخ داده است‪ .‬ميزان كمبود بودجه تجاري‬ ‫آمريكا به ‪ 44‬ميليارد دالر رسيده است كه‬

‫در مقايسه با ‪ 46/5‬ميليارد دالر آمريكا و‬ ‫در مقايسه با پيش‌بيني‌هايي كه از سوي‬ ‫منابع آگاه به دست مي‌آمد و بيانگر كمبود‬ ‫‪ 45‬ميليارد دالري اياالت متحده آمريكا‬ ‫بود‪ ،‬بهبود يافته است‪ .‬صادرات اياالت‬ ‫متحده حدود ‪ 0/3‬درصد افزايش يافته‬ ‫و به ‪ 154/1‬ميليارد دالر رسيده است و‬ ‫واردات اين كشور ‪ 1/0‬درصد كاهش را‬ ‫مشاهده كرده و به ‪ 198/1‬ميليارد دالر‬ ‫رسيده است‪ .‬كاهش واردات در مقايسه با‬ ‫افزايش صادرات با هدف افزايش تقاضاي‬ ‫كاالهاي آمريكايي و رونق يافتن تجارت‬ ‫اين كشور و نيز گسترش اشتغال آفريني‬ ‫پيگيري مي‌شود‪.‬‏با اين وجود و با تمامي‬ ‫اقداماتي كه در زمينه رونق تجارت خارجي‬ ‫اياالت متحده انجام شده است‪ ،‬ناتواني‬ ‫اقتصادي اين كشور همچنان واضح است و‬ ‫در سال‪ 2009‬سومين كشور ناكام در عرصه‬ ‫بودجه رقم خورد‪)1(.‬‏‬ ‫پي نوشت‪:‬‏‬ ‫‏‪ -1‬با اندكي دخل و تصرف‬ ‫منبع‪ :‬روزنامه البيان چاپ امارات‬ ‫‪2010/11/14‬‏‬

‫روزنه‬

‫‏"حالل" نشان رضايت الهي‏‬

‫‏"حالل" نشان رضايت الهي است و "حرام" نشان عدم رضايت‬ ‫او‪ .‬پروردگار مهربان‪ ،‬گونه خوردن وآشاميدن ما را بر مبناي حالل‬ ‫تشريع نموده است‪ .‬آنچه مي خوريم بايد پاک‪ ،‬بهداشتي و به‬ ‫دور از ناپاکي ها باشد‪،‬مجموعه اين بايدها و نبايدها‪ ،‬عنوان‬ ‫"غذاي حالل" است که از حيث پاکي و سالمت حتي شماري‬ ‫از غيرمسلمانان راجذب خود نموده است‪.‬‏‬ ‫آنچه مسلم است غذاي پاک و حالل در روح و قلب انسان اثر‬ ‫نيکو و غذاي حرام‪ ،‬اثر بدي مي‏گذارد و مخصوص ًا روح‏ هاي لطيف‬ ‫و سبک با خوردن حتي يک لقمه غذاي حالل يا حرام اين اثر را به‬ ‫خوبي حس مي‏کنند‪.‬‏‬ ‫از مرحوم "کرباليي کاظم فراهاني" که خداوند به او عنايت‬ ‫فرموده بود و بدون اينکه سواد داشته باشد‪ ،‬تمام سي جزء قرآن را‬ ‫يکباره حفظ شده بود‪ ،‬نقل مي‏کنند که ‪:‬طالب مدرسه فيضيه قم‬ ‫او را دعوت مي‏کردند و از او سئواالتي در مورد قرآن مي‏کردند و او‬ ‫همه سئواالت را جواب مي‏داد‪.‬‏‬ ‫گاهي هم بعضي او را به صرف ناهار دعوت مي کردند و او‬ ‫مي پذيرفت‪ ،‬ولي مي ديدند گاهي بعد از خوردن غذا از آن محل خارج‬ ‫مي شود و با داخل کردن انگشت در حلق خود سعي مي کند غذاها‬ ‫را از شکم خود خارج کند‪ .‬از او مي‏پرسيدند چرا اين کار را مي‏کني؟!‬ ‫‏بينم‪.‬‬ ‫ميگفت‪:‬غذاييکهخوردمحاللنبودهنورقلبمکمشده‪،‬ديگرنمي ‏‬ ‫اثر غذاهاي حالل در سبکي و نور باطن و توجه به عبادات و‬ ‫نيز اثر غذاهاي حرام در سنگيني و کدورت و کسالت در عبادات‬ ‫به خوبي مشهود است و لذا در روايات بسياري بر کسب حالل و‬ ‫اجتناب از حرام تأکيد و تحريص شده است که به گوشه اي از آن‬ ‫اشاره مي‏کنيم‪:‬‏‬ ‫رسول خدا صلّي اهلل عليه و آله و سلّم در سه روايت چنين‬ ‫فرموده‏اند‪" :‬عبادت هفتاد جزء است که بهترين جزء آن طلب‬ ‫روزي حالل است"‪.‬‏‬ ‫‏"هر کس لقمه حالل بخورد‪ ،‬فرشته‏اي باالي سر او مي‏ايستد و‬ ‫براي او طلب مغفرت مي‏نمايد تا از خوردن دست بکشد"‪.‬‏‬ ‫هر کس غذاي حالل بخورد خداوند قلب او را تا چهل روز‬ ‫نوراني مي‏گرداند‪ .‬و امام صادق عليه السالم فرمودند‪ :‬طلب رزق‬ ‫حالل را رها نکن زيرا روزي حالل انسان را در دينش کمک‬ ‫مي‏نمايد‪.‬‏‬ ‫در مورد اجتناب از غذاي حرام و کسب حرام هم روايات زيادي‬ ‫از رسول خدا صلّي اهلل عليه و آله و سلّم وارد شده از آن جمله‪:‬‏‬ ‫‏"هر کس از راه غير حالل مالي به دست آورد‪ ،‬توشه‏اش به‬ ‫سوي آتش است"‪.‬‏‬ ‫خداي تعالي مي‏فرمايد‪" :‬هر کس توجهي نکند که از چه راهي‬ ‫درهم و دينار به دست مي‏آورد من هم توجهي نمي‏کنم که از چه‬ ‫دري او را داخل آتش کنم"‪.‬‏‬ ‫‏"وقتي لقمه حرام در شکم کسي واقع شد‪ ،‬هر فرشته‏اي در‬ ‫آسمانها و زمين او را لعنت مي کنند"‪.‬‏‬ ‫‏"عبادت همراه با حرام‏خوري مانند ساختمان بر روي شن يا‬

‫بر روي آب است"‪.‬‏‬ ‫حكايت شده است كه بايزيد بسطامي چند سال عبادت بسيار‬ ‫كرد ولي طعم و لذتي از عبادتش احساس نمي كرد روزي نزد‬ ‫مادرش آمد و گفت ‪ :‬مدتي است عبادت مي كنم ولي شيريني‬ ‫عبادت را درك نمي كنم فكر كن ببين آيا موقعي كه در رحم تو‬ ‫بوده ام يا بچه شير خواربودام تو غذاي حرامي نخورده اي ؟مادر‬ ‫با يزيد مدتي دراز به اين حرف فكر كرد و سپس گفت ‪ :‬فرزندم وقتي‬ ‫كه تو در رحم من بودي روزي پشت بام رفتم ظرف غذايي را ديدم‬ ‫بدون اجازه صاحبش باندازه سر انگشتي از آن غذا خوردم بايزيد‬ ‫گفت ‪ :‬معلوم شد علت چيست كه من مزه عبادت را حس نمي كنم‬ ‫و رفت صاحب غذا را پيدا كرد و ازآن رضايت گرفت ‪.‬‏‬ ‫اگر از منظر ديگر به غذاي حرام نگاه كنيم مي بينيم بسيار در‬ ‫مورد آن سخت گيري شده است ودر روايات يك لقمه از غذاي‬ ‫حرام را هم تحريم و ممنوع دانسته اند و پيامدهاي نا خوش و آثار‬ ‫سوء تغذيه حرام را در همان يك لقمه موجود مي دانند و شايد به‬ ‫همين خاطر در عرف مردم و در دين به جاي تعبير از تغذيه حرام از‬ ‫لقمه حرام استفاده زيادي شده است چون لقمه يعني چيزي كه در‬ ‫يك مرحله خورده مي شود و كوچكترين واحد غذا مي باشد‪.‬‏‬ ‫درحديثمعروفيازحضرتپيامبر(صلياهللعليهواله)ميآيد‪:‬هر‬ ‫كسي لقمه اي از حرام بخورد تا چهل شب نماز او قبول نمي شود و‬ ‫تا چهل روز دعاي او مستجاب نمي گردد و هر گوشتي كه از حرام‬ ‫برويد آتش دوزخ براي آن سزاوارتر است و حتي يك لقمه نيز باعث‬ ‫روييدن گوشت مي شود منظور از روييدن مي تواند اين باشد كه‬ ‫حتي يك لقمه داراي همان آثار وعواقب شوم است ‪.‬‏‬ ‫براي شناسايي و شناخت تغذيه حرام يكي از بهترين ابزار‬ ‫صحبت و گفتگو پيرامون ويژگي ها و خصوصيات آن مي باشد‪.‬‏‬ ‫از مجموعه اين احاديث روشن مي‏شود که انسان بايد در کسب‬ ‫خود دقت کند تا حالل باشد و در نتيجه غذايي که مي‏خورد حالل‬ ‫باشد تا اثرات آن در قلب و روح او‪ ،‬نورانيت و لطافت باشد و عباداتش‬ ‫مقبول درگاه حضرت حق واقع گردد‪.‬‏‬


‫خبر‬

‫‪‎‬‏ توسط نخست وزير اين كشور؛‬

‫شايعهمذاكرهايرلندبرايدريافت‬ ‫كمكماليازاتحاديهاروپاتكذيبشد‬

‫برايان كوون نخست وزير ايرلند آماده شدن اين كشور‬ ‫براي دريافت كمك چندميليارد يورويي اتحاديه اروپا را تكذيب‬ ‫كرد‪.‬‏‬ ‫به گزارش شينهوا‪ ،‬نخست وزير ايرلند با توضيح اينكه اين‬ ‫كشور هيچ درخواست كمك مالي از اروپا ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬ذخيره‬ ‫مالي ايرلند تا نيمه سال آينده كامل است‪.‬‬ ‫برايان كوون به دنبال گمانه‌زني‌ها در اين موضوع اين‬ ‫اظهارات را بيان كرد‪.‬‬ ‫كوون در ادامه در مورد استفاده از لغت "كمك مالي " يا‬ ‫نجات از تنگنا " (‏‪bailout‬‏) اظهار داشت‪ :‬استفاده از اين‬ ‫لغت به اين معني است كه يك كشور تعهدات خود را درنظر‬ ‫نمي گيرد‪.‬‬ ‫وي اضافه كرد‪ :‬چنين عبارت تحقيركننده‌اي بر آشفتگي‬ ‫اوضاع مي افزايد‪.‬‬ ‫نخست وزير ايرلند تصريح كرد‪ :‬ما با همتايان اروپايي خود‬ ‫در حال يافتن راهي براي پشتيباني از اقتصاد و ثبات بانكداري‬ ‫به بهترين شكل در منطقه يورو هستيم‪.‬‬ ‫كوون بيان داشت‪ :‬ما به ثبات اقتصادي نيازمنديم در نتيجه‬ ‫روي هم رفته ارزش پول شروع به كاهش مي‌كند و اگر ارزش‬ ‫كنوني پول "شيوه معيار " شود‪ ،‬شرايط بانك‌ها براي فعاليت به‬ ‫عنوان موتور محركه بهبود اقتصادي مشكل خواهد شد‪.‬‬ ‫وي با تأكيد بر اينكه دولت ايرلند مصمم است در رابطه با‬ ‫اين موضوعات به راه خود ادامه دهد‪ ،‬افزود‪" :‬برايان لنيهان‬ ‫" وزير اقتصاد ايرلند روز سه‌شنبه در نشست وزراي اقتصادي‬ ‫اتحاديه اروپا در بروكسل شركت خواهد كرد‪.‬‏‬

‫رويترز اعالم كرد ايران با برگزاري دومين مناقصه طي ماه جاري‬ ‫‪‎‬براي دومين بار طي ماه نوامبر ‪ 30‬هزار تن برنج ديگر از بازارهاي خارجي خريداري خواهد كرد‏‪.‬‬ ‫تجار و بازرگانان اروپايي اعالم كردند ايران مناقصه ديگري را براي‬ ‫خريد ‪ 30‬هزار تن برنج از بازارهاي بين المللي برگزار خواهد كرد‪ .‬بر‬ ‫اساس گزارش رويترز اين محموله بايد در ماه دسامبر به مقصد ايران‬ ‫بارگيري شود‪ .‬اين مناقصه روز جمعه گذشته ارائه شده و تا روز دوشنبه‬ ‫‪ 15‬نوامبر اعتبار داشته است ‪ .‬بر اساس اين گزارش كشورهاي تايلند‪،‬‬

‫ايران ‪ 30‬هزار تن برنج‬ ‫از بازارهاي خارجي‬ ‫خريداريمي‌كند‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫ويتنام‪ ،‬پاكستان‪ ،‬هند‪ ،‬آرژانتين و اروگوئه مي‌توانند براي فروش برنج به‬ ‫ايران در اين مناقصه شركت كنند‪ .‬پيش تر نيز ايران مناقصه اي را براي‬ ‫خريد ‪ 30‬هزار تن برنج برگزار كرده بود‪ .‬بر اساس اين مناقصه كه در‬ ‫‪ 9‬نوامبربرگزارشدميبايستمحمولهبرنجموردنظردرماهدسامبروارد‬ ‫ايران مي شد‪ .‬ايران هر سال بخش مهمي از برنج مورد نياز خود را كه‬ ‫بالغ بر يك ميليون تن مي شود از بازارهاي خارجي تامين مي كند كه دو‬ ‫محموله ‪ 30‬هزار تني نسبت به اين رقم‪ ،‬رقم قابل توجهي نيست‪.‬‬

‫دوشنبه اول آذر ‪1389‬‬

‫‪15‬ذي‌الحجه‪ 22-1431‬نوامبر‪-2010‬شماره‪80‬‬

‫‪‎‬آمار جديد اتحاديه اروپا از بحران يونان‬

‫اقتصادبين الملل ‪2‬‬

‫زمزمه دلهره اي جديد در قاره سبز!‬

‫توليد گاز طبيعي نروژ تا ‪ 10‬سال‬ ‫آينده ‪ 40‬درصد افزايش مي‌يابد‬

‫دولت نروژ پيش‌بيني كرد توليد گاز طبيعي اين كشور كه‬ ‫‪ 99‬ميليارد متر مكعب در سال است تا ده سال آينده بيش از‬ ‫‪ 25‬تا ‪ 40‬درصد رشد خواهد داشت ‪.‬‏‬ ‫يك پايگاه تخصصي انرژي با بررسي وضعيت توليد گاز‬ ‫در نروژ اعالم كرد بر اساس پيش بيني دولت نروژ ميزان توليد‬ ‫گاز طبيعي اين كشور از ‪ 99‬ميليارد متر مكعب در سال در شرايط‬ ‫كنوني تا ده سال آينده بيش از ‪ 25‬تا ‪ 40‬درصد رشد خواهد داشت ‪.‬‬ ‫ولي با توجه به ذخاير گازي موجود و سرمايه گذاري هاي انجام‬ ‫شده ظرفيت توليد گاز نروژ طي ده سال آينده كمتر از ‪ 20‬تا‬ ‫‪ 25‬درصد افزايش خواهد يافت ‪.‬‬ ‫ميزان صادرات گاز نروژ از طريق خط لوله طي سالهاي‬ ‫‪ 2015‬و ‪ 2016‬به اوج خود خواهد رسيد ‪ .‬اين رقم در سال‬ ‫‪ 2015‬به ‪ 118‬ميليارد متر مكعب و در سال ‪ 2016‬به‬ ‫‪ 127‬ميليارد متر مكعب خواهد رسيد ‪ .‬تا سال ‪ 2030‬نيز‬ ‫صادرات گاز نروژ از طريق خط لوله به ‪ 78‬تا ‪ 94‬ميليارد‬ ‫متر مكعب كاهش خواهد يافت ‪ .‬اوج توليد گاز طبيعي نروژ‬ ‫طي سالهاي ‪ 2015‬تا ‪ 2020‬خواهد بود و اين رقم بين‬ ‫‪ 124‬تا ‪ 135‬ميليارد متر مكعب در سال در نوسان خواهد‬ ‫بود ‪ .‬تا سال ‪ 2030‬اين رقم به كمتر از ‪ 96‬تا ‪ 115‬ميليارد‬ ‫متر مكعب كاهش خواهد يافت كه به شدت كمتر از رقم‬ ‫‪ 127‬ميليارد متر مكعب پيش بيني شده از سوي سازمان‬ ‫بين المللي انرژي است ‪ .‬بنا براين با توجه به بدترين و بهترين‬ ‫سناريو در خصوص توليد و صادرات گاز نروژ بايد به اين‬ ‫واقعيت توجه كرد كه ميزان صادرات نروژ به اتحاديه اروپا تا‬ ‫سال ‪ 2030‬كاهش خواهد يافت ‪.‬‬

‫تا سال ‪:2030‬‬

‫وابستگي اروپا به گاز وارداتي‬ ‫از‪ 80‬درصد عبور مي‌كند‬

‫يك پايگاه اينترنتي با اشاره به اين كه اروپا تا سال ‪2030‬‬ ‫بايد ‪ 87‬درصد نياز گازي خود را از خارج تامين كند نوشت‬ ‫روسيه ظرفيت محدودي براي تامين اين نياز دارد‪.‬‬ ‫پايگاه اينترنتي هدالين‌نيوز در تحليلي به بررسي روابط‬ ‫گازي روسيه و اروپا پرداخت و نوشت عرضه گاز روسيه تاثير و‬ ‫نقش مهمي در برقراري امنيت انرژي اتحاديه اروپا دارد‪.‬‬ ‫بر اساس اين گزارش اروپا بايد براي تعيين استراتژي هاي‬ ‫بلند مدت خود در بخش انرژي به دو عامل مهم يعني مسائل‬ ‫ژئوپلتيك و محدوديت منابع قابل دسترس توجه ويژه اي‬ ‫داشته باشد ‪ .‬گسترش شكاف بين توليد و مصرف گاز در اروپا‬ ‫موجب خواهد شد تا كشورهاي اروپايي طي سالهاي ‪ 2006‬تا‬ ‫‪ 2030‬مجبور باشند تا ‪ 87‬درصد گاز مورد نياز خود را از طريق‬ ‫واردات تامين كنند ‪.‬‬

‫نما‬

‫بدون شرح‬

‫آمار جديد اتحاديه اروپا نشان مي دهد‬ ‫که کسري بودجه دولت يونان از آنچه قبال‬ ‫تصور مي شد بيشتر است و اين کشور ممکن‬ ‫است نتواند به هدف تعيين شده براي کاهش‬ ‫کسري بودجه خود دست يابد‪.‬‏‬ ‫به گزارش بي‪.‬بي‪.‬سي‪ ،‬طبق اين آمار‪،‬‬ ‫کسري بودجه يونان اکنون معادل ‪ 15‬مميز‬ ‫چهار درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور‬ ‫است‪.‬‏‬ ‫در سال گذشته ميالدي اين رقم دو درصد‬ ‫کمتر محاسبه شده بود‪.‬‏‬ ‫جرج پاپاندرئو‪ ،‬نخست وزير يونان هفته‬ ‫گذشته گفته بود که دولتش هنوز قادر است‬ ‫همانطور که قول داده ميزان کسري بودجه‬ ‫خود را تا پايان سال جاري ميالدي به حدود‬ ‫هشت درصد توليد ناخالص داخلي برساند‪.‬‏‬ ‫ولي در آغاز هفته جاري او در مصاحبه با‬ ‫يک روزنامه اذعان کرد که کسري بودجه‪،‬‬ ‫دولت يونان را تحت فشار زيادي قرار داده‬ ‫است‪.‬‬

‫پاپاندرئو در اين مصاحبه گفته بود ممکن‬ ‫است دولت ناچار شود براي بازپرداخت‬ ‫کمک هاي مالي اتحاديه اروپا مهلت‬ ‫بيشتري بخواهد‪.‬‏‬ ‫مقامات اتحاديه اروپا‪ ،‬صندوق بين المللي‬ ‫پول و کميسيون اروپا به آتن سفر کرده اند‬ ‫تا در باره لزوم اعطاي سومين قسمت بسته‬ ‫نجات اقتصادي ‪ 145‬ميليارد دالري به يونان‬ ‫بحث و گفتگو کنند‪.‬‏‬ ‫دولت يونان براي کاهش کسري بودجه و‬ ‫افزايش درآمد خود تالش زيادي کرده است‬ ‫و از جمله حقوق کارمندان دولت را کاهش‬ ‫داده است‪.‬‏‬ ‫افزايش ماليات ها و ثابت نگاهداشتن‬ ‫حقوق بازنشستگي از جمله تالش هاي ديگر‬ ‫دولت يونان براي افزايش درآمد است‪.‬‏‬ ‫اين تالش ها موجب يک رشته تظاهرات‬ ‫و اعتصاب ها در يونان شد که بعضي از آنها به‬ ‫خشونت منجر گرديد‪.‬‏‬ ‫طبق اين گزارش يکي از مشکالت‬

‫سرخس دروازه ورود به آسياي ميانه‬ ‫مي شود‬

‫مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي‬ ‫سرخس از اين منطقه به عنوان دروازه‬ ‫ورود به آسياي ميانه ياد کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫مهر‪ ،‬محمد مهدي مروج الشريعه گفت‪:‬‬ ‫منطقه آزاد از زمان آغاز به کار خود‪ ،‬فراز‬ ‫و نشيبهاي متعددي را تجربه کرده؛ اما‬ ‫خوشبختانه هم اکنون حرکتي رو به جلو با‬ ‫محوريت توسعه مناسب تجاري و صنعتي‬ ‫و به فراخور امکانات مديريتي را آغاز کرده‬ ‫است‪.‬‏مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي‬ ‫سرخس‪ ،‬به اقدامات اوليه مديريتي در‬ ‫اين منطقه اشاره کرد و افزود‪ :‬بازنگري در‬ ‫طرحهاي اجرايي و اولويت بندي در اجراي‬ ‫آنها‪ ،‬از جمله اين اقدامات است‪.‬‏‬ ‫وي‪ ،‬مهمترين پروژه زيرساختي در‬ ‫منطقه ويژه اقتصادي سرخس را تکميل‬ ‫مراحل اجرايي احداث جاده ترانزيت در اين‬ ‫منطقه برشمرد و تصريح کرد‪ :‬اين جاده ‪15‬‬ ‫کيلومتري که ‪ 7‬کيلومتر از مراحل احداث آن‬ ‫باقي مانده است‪ ،‬سايت اصلي منطقه را به‬ ‫مرز ايران با کشورهاي آسياي ميانه متصل‬

‫مي سازد‪.‬‏مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي‬ ‫سرخس امکان تخليه‪ ،‬بارگيري و ورود‬ ‫کاالهاي ترانزيت‪ ،‬ورود کاالهاي وارداتي‬ ‫از قبيل مواد اوليه در بخشهاي صنعتي از‬ ‫طريق کشورهاي آسياي ميانه و حوزه خليج‬ ‫فارس و نيز ري اکسپورت اين کاالها از‬ ‫طريق منطقه ويژه اقتصادي سرخس را از‬ ‫مزيتهاي اصلي اين جاده ترانزيتي عنوان‬ ‫کرد‪.‬‏وي اظهار داشت‪ :‬از ديگر مزيتهاي‬ ‫اين جاده ترانزيتي‪ ،‬امکان واردات دام زنده‪،‬‬ ‫گوشت و علوفه دامي به کشور است که از‬ ‫طريق واردات از کشورهاي آسياي ميانه‪،‬‬ ‫بخشي از نياز داخلي کشور را نيز تامين‬ ‫خواهد کرد‪.‬‏‬ ‫مروج الشريعه به تصويب پستهاي‬ ‫سازماني در منطقه ويژه اقتصادي سرخس‬ ‫اشاره کرد و اظهار داشت‪ 8 :‬پست سازماني‬ ‫در گمرک منطقه ويژه اقتصادي سرخس‬ ‫مصوب شده است که تا ‪ 20‬پست سازماني‬ ‫نيز با هماهنگي گمرک جمهوري اسالمي‬ ‫ايران قابل افزايش خواهد بود‪.‬‏‬

‫متعدد دولت يونان اين است که برنامه هاي‬ ‫صرفه جويي موجب کاهش فعاليت هاي‬ ‫اقتصادي شده و در نتيجه افزايش درآمد‬ ‫دولت از منبع افزايش ماليات ها‪ ،‬در حد‬ ‫انتظار نبوده است‪.‬‏‬ ‫در ماه مه سال جاري رهبران شانزده‬ ‫کشور عضو منطقه يورو موافقت خود را با‬ ‫اعطاي بسته نجات مالي ‪ 145‬ميليارد دالري‬ ‫به يونان با هدف مقابله با بحران مالي اين‬

‫کشور اعالم کردند‪.‬‏‬ ‫کمک مالي اعضاي منطقه يورو به يونان‬ ‫با اين اميد صورت گرفته بود تا از گسترش‬ ‫بحران از يونان به ساير کشورهاي اروپا‬ ‫جلوگيري شود‪.‬‏‬ ‫درصد کسري بودجه يونان اکنون از‬ ‫کسري بودجه ايرلند که قبال بيشترين‬ ‫کسري بودجه را در ميان کشورهاي عضو‬ ‫اتحاديه اروپا داشت‪ ،‬بيشتر شده است‪.‬‏‬

‫خبر‬ ‫در ماه سپتامبر نسبت به ماه مي‪:‬‬

‫صادرات نفت ايران به كره جنوبي‬ ‫‪ 27‬درصد افزايش يافت‬

‫صادرات نفت خام ايران به كره جنوبي با افزايش ‪ 27‬درصدي نسبت‬ ‫به چهار ماه گذشته به ‪ 6/76‬ميليون بشكه در ماه سپتامبر رسيد‪.‬‏ميزان‬ ‫واردات نفت خام كره جنوبي طي ماه سپتامبر ‪ 2010‬با رشد‪10/2‬‬ ‫درصدي به بيش از‪ 74/9‬ميليون بشكه معادل ‪ 2.5‬ميليون بشكه در روز‬ ‫رسيد ‪ .‬واردات نفت خام كره جنوبي در مدت مشابه سال قبل به ‪ 68‬ميليون‬ ‫بشكه رسيده بود ‪.‬‬ ‫شركت ملي نفت كره اعالم كرد افزايش فعاليت پااليشگاههاي اين‬ ‫كشور تاثير زيادي در رشد واردات نفت داشته است ‪ .‬ميزان واردات نفت‬ ‫كره نسبت به ماه اوت نيز ‪ 2/4‬درصد رشد داشته است ‪ .‬ميانگين قيمت‬ ‫هر بشكه نفت وارداتي كره در اين مدت به ‪ 75/34‬دالر رسيده است ‪ .‬اين‬ ‫رقم در سپتامبر ‪ 2009‬به ‪ 70/91‬دالر و در اوت امسال به‪ 74/54‬دالر‬ ‫رسيده بود ‪ .‬بر اساس اين گزارش خاورميانه ‪ 79/3‬درصد نفت وارداتي‬ ‫كره جنوبي را تامين كرده است ‪.‬‬ ‫اين رقم در سپتامبر سال گذشته ‪ 84‬درصد بوده است ‪ .‬عربستان در‬ ‫ماه سپتامبر بزرگترين صادر كننده نفت به كره بوده است و بيش از ‪22/41‬‬ ‫ميليون بشكه نفت به اين كشور صادر كرده است ‪ .‬امارات با ‪ 7/65‬ميليون‬ ‫بشكه در جايگاه دوم است و كويت با ‪ 7/32‬ميليون بشكه در جايگاه سوم‬ ‫قرار دارد ‪ .‬بر اساس اين گزارش جمهوري اسالمي ايران نيز با ‪6/76‬‬ ‫ميليون بشكه و قطر با ‪ 6/18‬ميليون بشكه به ترتيب در رتبه هاي چهارم‬ ‫و پنجم قرار داشته اند ‪ .‬بيش از ‪ 9‬درصد نفت خام مورد نياز كره جنوبي در‬ ‫ماه سپتامبر از ايران تامين شده است و سهم ايران در تامين نفت مورد نياز‬ ‫كره از ماه مي يعني چهار ماه قبل از آن ‪ 2‬درصد افزايش يافته است‪ .‬در‬ ‫ماه مي‪ ،‬ارديبهشت ايران ‪ 7‬درصد نفت خام مورد نياز كره را تامين كرده و‬ ‫‪ 5/32‬ميليون بشكه نفت به اين كشور صادر كرده بود‪.‬‬ ‫در شرايطي صادرات نفت ايران به كره افزايش يافته است كه دولت‬ ‫آمريكا در راستاي سياست هاي ضد ايراني خود فشار فزاينده اي را به‬ ‫سئول وارد آورده تا از سطح مبادالت خود با ايران بكاهد‪ .‬اگر چه آمريكا‬ ‫به دليل نياز بازار جهاني نفت سياست تحريم عليه فروش نفت ايران را در‬ ‫پيش نگرفته است اما اميدوار بود با ايجاد محدوديت هاي مالي مشكالتي‬ ‫را در زمينه صادرات نفت ايران پديد بياورد كه آمارهاي محافل بين المللي‬ ‫به نااميدي آمريكا در اين زمينه اشاره دارد‪ .‬صادرات نفت ايران به كره از‬ ‫ماه مي تاكنون ‪ 27‬درصد افزايش داشته است‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش منابع نفتي‪ ،‬صادرات نفت ايران به ژاپن و چين نيز در‬ ‫ماه سپتامبر با افزايش باالي ‪ 10‬درصد مواجه شده است‪.‬‬ ‫ميزان تقاضاي نفت كره در ماه سپتامبر با ‪ 5/7‬درصد رشد نسبت به‬ ‫سال قبل به ‪ 63/5‬ميليون بشكه رسيده است ‪.‬‬


‫ويژهنامهصبحاماراتمتحدهعربي‬

‫‪www.sarmayeh.ae‬‬

‫دو‌شنبه اول آذر ‪1389‬‬

‫‪15‬ذي‌الحجه‪ 22-1431‬نوامبر‪-2010‬شماره‪16-80‬صفحه‪-‬رايگان‬

‫ايران ‪ 30‬هزار تن برنج‬ ‫از بازارهاي خارجي‬ ‫خريداريمي‌كند‬ ‫‪2‬‬

‫سوريه؛‬

‫پذيراي ‪ 8‬ميليون‬ ‫گردشگر‬ ‫‪5‬‬

‫آخرين وضعيت الحاق‬ ‫ايران به‏‪WTO‬‏ از‬ ‫زبان وزير بازرگاني‬ ‫‪7‬‬

‫اوزيل به خاطر‬ ‫رئال‌مادريدهمسرش‬ ‫را از دست داد‬

‫‪‎‬بازگشايي منطقه آزاد صنعتي خليفه؛‏‬

‫سرمقاله‬

‫‪‎‬دنياي مدرن و موضوع مهاجرت‬ ‫حسين محمدي فومني‬

‫امروزه مهاجرت مردم يك كشور به سرزمين هاي ديگر به‬ ‫داليل متعددي از جمله به منظور دستيابي به شرايط بهتر اقتصادي‬ ‫و اجتماعي و يا به داليل سياسي انجام مي گيرد‪ .‬مهاجرت‬ ‫‌جايي مردم از مکاني به مکاني ديگر براي‬ ‫عبارت‌است از‪ ( :‬جابه َ‬ ‫کار يا زندگي‪) .‬مردم معمو ًال به دليل دور شدن از شرايط يا عوامل‬ ‫نامساعد دورکننده‌اي مانند فقر‪ ،‬کمبود غذا‪ ،‬بالياي طبيعي‪ ،‬جنگ‪،‬‬ ‫بيکاري و کمبود امنيت مهاجرت مي‌کنند‪ .‬دليل دوم مي‌تواند‬ ‫شرايط و عوامل مساعد جذب کننده مانند امکانات بهداشتي بيشتر‪،‬‬ ‫آموزش بهتر‪ ،‬درآمد بيشتر و مسکن بهتر در مقصد مهاجرت باشد‪.‬‬ ‫اگرچه مهاجرت بشر براي مدت صدها هزار سال وجود داشته‬ ‫و دارد‪« ،‬مهاجرت» در مفهوم مدرن به حرکت و کوچ افراد از‬ ‫يک مليت‪ -‬کشور به کشور ديگر‪ ،‬که در آنجا شهروند نيستند‪،‬‬ ‫محسوب مي‌شود‪ .‬مهاجرت به‌طور ضمني به اقامت درازمدت‬ ‫اطالق مي‌شود‪ ،‬توريستها و بازديد کنندگان موقتي و کوتاه مدت‬ ‫به‌عنوان مهاجر شناخته نمي‌شوند‪ .‬مها جرت به انواع مختلف مانند‬ ‫مهاجرت خارجي و داخلي تقسيم مي شود‪:‬‬ ‫مهاجرت خارجي‪ ،‬بين کشورها صورت مي‌گيرد‪ ،‬و مهاجران از‬ ‫کشوري به کشور ديگر مهاجرت مي‌کنند‪ ،‬در حالي که مهاجرت‬ ‫داخلي جابه‌جايي بين نواحي داخلي يک کشور است‪ .‬حرکت روزانه‬ ‫مردم از حومه‌ها و شهرک‌هاي اطراف به داخل شهرهاي بزرگ‬ ‫براي رفتن به محل کار يا استفاده از خدمات داخل شهرها‪ ،‬نوعي‬ ‫مهاجرت داخلي است که به آن مهاجرت روزانه گفته مي‌شود‪.‬در‬ ‫اين نوع مهاجرت مردم در شب به محل سکونت خود بازمي‌گردند‪.‬‬ ‫حرکت کوچ‌نشينان و جابه‌جايي کارگران از شهرها به روستاها در‬ ‫فصل ميوه‌چيني‪ ،‬نوع ديگري از مهاجرت داخلي است‪ ،‬که به آن‬ ‫مهاجرت فصلي مي‌گويند‪.‬پناهندگي نوعي از مهاجرت خارجي‬ ‫است‪ ،‬که عوامل دافعه در مبدا؛مردم را مجبور به نقل مکان مي‌کند‪.‬‬ ‫به‌عنواننمونه‪،‬تشکيلدولتاسرائيلزمينهسازپناهندگيبسياري‬ ‫از فلسطيني ها به اردن‪ ،‬مصر‪ ،‬سوريه و لبنان شد‪ .‬حمله شوروي به‬ ‫افغانستان و جنگ‌هاي داخلي در آن کشور‪ ،‬باعث پناهندگي افغانها‬ ‫به ايران و پاکستان گرديد‪.‬‬ ‫خشکسالي‪ ،‬قحطي و جنگ‌هاي داخلي باعث پناهندگي به‬ ‫کشورهاي مجاور شده است‪.‬برخي مهاجرت‌هاي خارجي با هدف‬ ‫دستيابي به منابع طبيعي و ثروت و يا دستمزد و رفاه بيشتر انجام‬ ‫مي‌پذيرد‪ ،‬که به آن مهاجرت اختياري گفته مي‌شود‪.‬در اين گونه‬ ‫مهاجرت‌ها کشور مبدا دچار مشکالت اقتصادي است‪ .‬به‌عنوان‬ ‫نمونه مهاجرت اروپاييان به آمريکا‪ ،‬استراليا‪ ،‬کانادا و آفريقا در‬ ‫قرن نوزدهم يک مهاجرت اختياري است‪ .‬مهاجرت کارگران‬ ‫ترکيه به آلمان غربي پس از جنگ جهاني دوم‪ ،‬و مهاجرت مردم‬ ‫اتريش‪ ،‬مجارستان‪،‬يوگسالوي به آلمان پس از سال ‪ 1989‬نيز‬ ‫مهاجرت‌هاي اختياري هستند‪.‬‬

‫ادامه در صفحه ‪9‬‬

‫آغاز ماراتن اقتصادي ابوظبي‬

‫يعقوب نعمتي وروجني‪ :‬منطقه آزاد صنعتي خليفه در ابوظبي‪ ،‬موجب جذب سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي به ابوظبي شده و راه اندازي صنايع جديد که به تنوع بخشي اقتصاد ابوظبي و امارات منجر مي شوند‬ ‫را تسهيل خواهد نمود‪.‬به گزارش روزنامه سرمايه به نقل از حبرگزاري وام اين منطقه آزاد صنعتي بين ابوظبي و دبي واقع شده‪ ،‬و از يک لنگرگاه پيشرفته که تا اواسط سال ‪ 2010‬عملياتي مي شود برخوردار خواهد بود؛ و از‬ ‫اين رو دسترسي آسان به بازارهاي جهاني را تضمين مي نمايد‪ .‬عالوه بر اين منطقه مذکور‪ ،‬به واسطه راههاي ارتباطي جاده اي و ريلي نيز با بقيه جهان مرتبط خواهد شد‪.‬از سوي ديگر بنا به برآوردهاي رسمي انتظار مي رود‬ ‫که تا سال ‪ 2030‬اين منطقه حدود ‪ 15‬درصد از توليد ناخالص غير نفتي ابوظبي و بين ‪ 60‬تا ‪ 80‬درصد از کاالهاي توليدي آن را به خود اختصاص دهد‪ .‬البته اين موارد‪ ،‬اهداف بلندپروازانه اي به نظر مي رسند ولي با موفقيت‬ ‫منطقه صنعتي در دستيابي به هزينه هاي عملياتي پايين براي شرکت ها و تبديل شدن به محلي مناسب براي تجارت‪ ،‬اهداف مذکور قابل دستيابي هستند‪.‬بازگشايي منطقه آزاد به روي سرمايه گذاران و فعاالن اقتصادي‬ ‫يکي از بنيان هاي مهم چشم انداز اقتصادي ‪ 2030‬ابوظبي هست که با هدف تضمين رشد و توسعه اقتصادي آن تدوين شده است‪ .‬صنايع مدنظر براي اين منطقه آزاد طيف گسترده اي از ماشين آالت سنگين تا تجارت و‬ ‫تکنولوژي و ابتکارات کوچک را شامل مي شوند‪ .‬اين گستردگي‪ ،‬براي تضمين تنوع اقتصادي ابوظبي اساسي مي باشد‪.‬از سوي ديگر تضمين مالکيت کامل خارجي شرکت هاي فعال در اين منطقه آزاد با توجه به اهداف‬ ‫منبع‪:‬‏‪15‎- WAM‬‏ نوامبر ‪2010‬‬ ‫راهبردي اقتصادي ابوظبي‪ ،‬موجبات جذب سرمايه گذاري هاي الزم به اين منطقه را فراهم خواهد آورد‪.‬‬

‫ايران اولين توليد کننده فرش جهان‬

‫رئيس مرکز ملي فرش ايران گفت‪ :‬کشور ايران با در اختيار‬ ‫داشتن ‪ 32‬درصد توليد فرش دستباف اولين توليد کننده فرش‬ ‫جهان محسوب مي شود‪.‬‬ ‫فيصل مرداسي در حاشيه برگزاري جشنواره فرش دستباف‬ ‫استان قزوين در گفتگو با مهر در قزوين اظهارداشت‪ :‬ساالنه پنج‬ ‫ميليون مترمربع فرش دستباف در ايران توليد مي شود که با در‬ ‫اختيار داشتن سهم ‪ 32‬درصدي توليد اولين کشور در زمينه فرش‬ ‫دستباف هستيم‪.‬‏‬ ‫وي افزود‪ :‬بدليل آن که در طول ‪ 10‬سال گذشته سرشماري‬ ‫قاليبافان صورت نگرفته در حال حاضر هيچ آمار درستي از تعداد‬ ‫بافندگان فرش در کشور نداريم ولي در سرشماري سال ‪ 90‬با‬

‫هماهنگي مرکز آمار تالش مي کنيم مجوز سرشماري قاليبافان‬ ‫هم گرفته شود‪.‬‬ ‫مرداسي از ميزان صادرات فرش به عنوان يکي از کاالهاي‬ ‫مهم غير نفتي در توسعه اقتصادي کشور ياد کرد و گفت‪ :‬ساالنه‬ ‫پنج ميليون مترمربع فرش دستباف در کشور توليد مي شود و آمار‬ ‫صادرات ساالنه نيز قريب به ‪ 500‬ميليون دالر از گمرکات کشور‬ ‫است‪.‬‏وي با اشاره به رقيبان جدي ايران در توليد فرش دستباف‬ ‫يادآورشد‪ :‬رقباي جدي ايران در فرش دستباف کشورهاي‬ ‫پاکستان‪ ،‬هندوستان وافغانستان هستند هرچند کشورهاي چين‬ ‫و ترکيه نيز در رديف رقبا هستند ولي ميزان توليد و صادرات آنها‬ ‫قابل مقايسه با کشورمان نيست‪.‬‬

‫‪‎‬رشد ‪ 15‬درصدي تجارت خارجي امارات‬ ‫اميرحسن روزبه‪ :‬گزارش‌هاي واصله حاكي از آن است‬ ‫كه تجارت خارجي امارات در بخش‌هاي غير نفتي در هشت ماهه‬ ‫نخست سال جاري به طور چشمگيري افزايش يافته است‪.‬‬ ‫به گزارش روزنامه سرمايه به نقل از سايت الجزيره شوراي‬ ‫اتحاديه گمرك اعالم كرد ميزان تجارت خارجي غير نفتي امارات‬ ‫متحده عربي در هشت ماهه اخير به‪ 130‬ميليارد دالر افزايش‬ ‫داشته است؛ اين در حالي است كه ميزان تجارت خارجي غير‬ ‫نفتي اين كشور در سال ‪ 2009‬و در همين بازه زماني ‪ 120‬ميليارد‬ ‫دالر بوده است‪.‬‬ ‫ميزان تبادالت تجاري امارات با كشورهاي عربي نيز رو به‬ ‫افزايش بوده و رقم ‪ 2/5‬ميليارد دالري را به ثبت رسانده است‪ .‬از‬ ‫سوي ديگر واردات امارات نيز با ‪ 0/9‬درصد افزايش به ‪ 40/9‬ميليارد‬ ‫درهم (‪ 11‬ميليارد دالر) رسيده است كه افزايش قابل مالحظه‌اي‬ ‫به شماره مي‌رود‪ .‬ميانگين رشد تجارت امارات در صادرات به‪21/5‬‬

‫درصد رسيده است‪.‬‬ ‫هند‪ ،‬چين‪ ،‬اياالت متحده آمريكا در صدر كشورهايي هستند كه‬ ‫كاالهاي خود را به امارات وارد مي‌كنند‪ .‬نروژ‪ ،‬هند و سوئيس نيز در‬ ‫ابتداي ليست كشورهاي وارد كننده محصوالت غيرنفتي از امارات‬ ‫مي‌باشند‪ .‬امارات متحده عربي همچنين روابط تجاري مطلوبي با‬ ‫ايران و عراق (از كشورهاي همسايه) دارد‪.‬‬ ‫تحليلگران پيش‌بيني مي‌كنند اقتصاد امارات در سال جاري‬ ‫به ميزان ‪ 2/4‬درصد رشد داشته باشد‪ .‬امارات در سال گذشته رقم‬ ‫‪ 16‬ميليارد دالري را در تجارت به ثبت رساند‪ .‬بحران مالي جهاني‬ ‫به دومين اقتصاد قدرتمند در ميان كشورهاي عربي ‪ -‬پس از‬ ‫عربستان سعودي‪ -‬زيان‌هايي وارد آورد؛ اما امارات توانست در‬ ‫سال ‪ 2010‬به توسعه تجارت خارجي خود سرعت بخشد و رقم‬ ‫‪ 15‬درصدي را به ثبت برساند‪.‬‬ ‫منبع خبر‪ :‬سايت الجزيره ‪2010/11/14‬‏‬

‫‪9‬‬ ‫ترکيب هاي تکراري!‬

‫جاي ستاره هاي‬ ‫سينما خالي است‬ ‫‪10‬‬

‫همايشفلسفه‪،‬نوآوري‌هاي‬ ‫فلسفه ايراني ‪ -‬اسالمي را‬ ‫به جهانيان نشان مي‏دهد‬ ‫‪12‬‬

sarmayeh 80  
sarmayeh 80  

sarmayeh news paper 80

Advertisement