Page 1

‫خبر‬

‫**حديث روز**‬

‫تهيه کننده «سايه هاي هجوم» خبر داد‪:‬‬

‫«پرس‌تي‌وي» در پنج نوبت شبانه روز‬ ‫نفوذ طالبان را بررسي مي کند‬

‫«سايه هاي هجوم» به کارگرداني علي زارع پور نفوذ و ظهور‬ ‫طالبان در پاکستان را بررسي مي‌کند‪.‬زهرا مشتاق تهيه‌کننده‬ ‫«سايه‌هاي هجوم» درباره اين برنامه به خبرنگار تلويزيون برنا‬ ‫گفت‪ :‬سايه‌هاي هجوم درباره ظهور و نفوذ طالبان به شکلي کامال‬ ‫مستند در پاکستان ساخته و تهيه شده است و به جنگ‌هاي داخلي‬ ‫کهبهايندليلرخدادهاستمي‌پردازد‪.‬ويافزود‪«:‬پرستي‌وي»در‬ ‫پنج نوبت اين برنامه را براي نقاط مختلف جهان به روي آنتن مي‌برد‬ ‫و در هر قسمت از اين مستند جريانات داخلي پاکستان از زاويه ديد‬ ‫افراد مختلف بازگو مي‌شود‪«.‬سايه‌هاي هجوم» به کارگرداني علي‬ ‫زارع پور در هفت قسمت در حال پخش از «پرس‌تي‌وي» است‬

‫رسول خدا صلي اهلل عليه و آله مي فرمايند‪:‬‬

‫بهترين مردم‪،‬‬ ‫سودمندترين آنان به‬ ‫حال ديگرانند‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫يک منتقد‪:‬‬

‫" مختارنامه " يک ورژن ايراني از‬ ‫روايت مختار است‬

‫حسنمعظميگفت‪":‬مختارنامه"بهلحاظمشابهسازيبافضاي‬ ‫اجتماعي و سياسي معاصر ايران ‪ ،‬يک ورژن ايراني از روايت مختار‬ ‫است‪.‬معظميبهخبرنگارخبرگزاريسينمايايرانگفت‪:‬اينسريال‪،‬‬ ‫ازمعدودمجموعههايتاريخيتوليدشدهدرتلويزيونايراناستکه‬ ‫بالغ بر ‪ 9‬سال متمادي صرف توليد آن شده است و به لحاظ وسواسي‬ ‫که داوود ميرباقري در خلق يک اثر شاخص و متفاوت داشته و نتيجه‬ ‫آن به خوبي قابل رويت اثر قبال تقدير و تحسين است‪.‬وي افزود‪:‬‬ ‫اما اين مجموعه به رغم وجوه مثبتش همچون انتخاب بازيگران‪،‬‬ ‫قصه پردازي و جنس فيلمبرداري داراي نواقصي نيز هست که يکي‬ ‫از آنها بحث جلوه هاي ويژه گريم است‪.‬معظمي تصريح کرد‪ :‬در‬ ‫چهره پردازي برخي بازيگران اغراق شده است تا جايي که حتي به‬ ‫باورپذيريمخاطبازشخصيتهايمذکورلطمهميزند‪.‬وياظهار‬ ‫داشت‪ :‬اما فراتر از مشکالت جزئي به نظر مي رسد " مختارنامه " در‬ ‫حوزهتحقيقوپژوهشقدريدچارلکنتاستوايکاشميرباقري‬ ‫چندين سال متمادي را نيز صرف مسئله تحقيق و پژوهش پيرامون‬ ‫شخصيت اجتماعي و سياسي مختار مي کرد کما اينکه معتقدم ما در‬ ‫ايرانهنوزغيرحرفهايعملميکنيمودرسينماوتلويزيونحرفهاي‬ ‫جهان سناريست و کارگردان دو حرفه مجزا از يکديگرند و من تصور‬ ‫ميکنمميرباقريعالوهبرايندومسئوليتدرحوزهتوليدنيزدخلو‬ ‫تصرفيداشتهاست‪.‬ويافزود‪:‬ازسويديگربهنظرميرسدميرباقري‬ ‫در پرداختن به شخصيت مختارعربي دچار خود سانسوري شده است‬ ‫و همچنين تالش کرده تا بازتاب عيني فضاي اجتماعي و سياسي‬ ‫معاصرايرانرادر"مختارنامه"بهتصويرکشدامانهچندانظريفودر‬ ‫لفافهبلکهبسيارصريحوعريانوهمينامرسببشدهتا"مختارنامه"‬ ‫نمونه اي ايراني از داستان مختار به نظر رس وشايد بتوان گفت چنين‬ ‫پرداختيبراييکشبکهسراسريقدرينيزمخربباشد‪.‬‬

‫افق امارت هاي ديگر نسبت به دبي‬

‫اذان ظهر‪12:02 :‬‬

‫ابوظبي ‪ +5‬دقيقه‬

‫اذان مغرب‪17:47 :‬‬

‫العين ‪+ 3‬دقيقه‬

‫اذان صبح فردا‪5:14 :‬‬ ‫طلوع آفتاب فردا‪6:36 :‬‬

‫شارجه ‪ -1‬دقيقه‬

‫تهران‬

‫شيراز‬

‫بندرعباس‬

‫دبي‬

‫ابوظبي‬

‫‪19‬‬

‫‪23‬‬

‫‪31‬‬

‫‪32‬‬

‫‪32‬‬

‫عجمان ‪ -1‬دقيقه‬

‫‪09‬‬

‫‪03‬‬

‫‪17‬‬

‫‪21‬‬

‫‪23‬‬

‫فرهنگ ‪16‬‬

‫پنج‌شنبه ‪ 20‬آبان ‪1389‬‬

‫‪4‬ذي الحجه ‪ 11-1431‬نوامبر ‪-2010‬شماره ‪75‬‬

‫بانوي اندونزيايي در ايران چادري شد‬

‫جيتي روسيال هادي‪ ،‬روزنامه‌نگار‬ ‫اندونزيايي که براي شرکت در همايش‬ ‫خبرنگارانزنجهاناسالمبهايرانآمدهبود‪،‬از‬ ‫عالقهويژهخودبهچادرسخنگفت‪.‬بهگزارش‬ ‫مرکزخبرحوزه‪،‬ويکهسردبيريمجله«نور»‬ ‫دراندونزيرابرعهدهداردابرازداشت‪:‬احساس‬ ‫مي‌کنم زنان داراي پوشش چادر‪ ،‬از متانت و‬ ‫وقار بيشتري برخوردارند‪.‬مسئوالن برگزاري‬ ‫همايش خبرنگاران زن جهان اسالم هم که از‬ ‫عالقهاينمسلماناندونزياييبهپوششچادر‬ ‫مطلعشدهبودند‪،‬يکچادربهوياهداکردند‪.‬‬

‫نبايد به هر طريقي تماشاگر را‬ ‫جذب كرد‬

‫وزيرفرهنگوارشاداسالميگفت‪:‬تاکيدمابرايناست؛فيلم‌هايي‬ ‫ساخته شود که جاذبه الزم را براي مخاطب داشته باشند‪ .‬البته‬ ‫نمي‌خواهيمبگوييمبههروسيله‌ايتماشاگرراجذبکرد‪.‬بهگزارش‬ ‫ي گفت‪ :‬تاکيد وزارت ارشاد بر‬ ‫گروه دريافت خبر ايسنا‪ ،‬دكتر حسين ‌‬ ‫ساختفيلم‌هايدارايجاذبهالزمبرايتماشاگراست‪،‬امانبايدبههر‬ ‫طريقي تماشاگر را جذب کرد‪.‬سيد محمد حسيني درباره توجه وزارت‬ ‫فرهنگوارشاداسالميبهفيلم‌هايفرهنگياظهارداشت‪:‬درمقوله‬ ‫سينما در عين حالي که بايد به مضمون و محتوا توجه شود و فيلم‌ها‬ ‫داراي پيام باشند‪ ،‬بايد به مقوله جاذبه هم توجه داشت زيرا فيلم‌ها بايد‬ ‫بتوانند تماشاگر را به سمت سينما تشويق و جذب کنند‪.‬وزير فرهنگ‬ ‫وارشاداسالميتصريحکرد‪:‬يکسريانتقاداتيبرخيازسينماگران‬ ‫درباره مشکالت فيلم‌هاي فرهنگي مطرح کرده‌اند که بيشتر درباره‬ ‫بحث اکران است‪ .‬گاهي اوقات فرصت و مجالي براي اکران برخي‬ ‫از فيلم‌هاي فرهنگي نيست که اين موضوع هم به هر حال به خود‬ ‫سينماگرانبرمي‌گردد‪.‬زيرامعاونتسينماييدخلوتصرفيدرمسئله‬ ‫اکران ندارد و تنها در حد يک هم فکري است‪.‬حسيني در ادامه افزود‪:‬‬ ‫اگرواقعااحساسشودکهحقيکسريازفيلم‌هايفرهنگيتضييع‬ ‫و به بعضي از تهيه‌کنندگان و برخي از فيلم‌ها کم‌توجهي مي‌شود‪ ،‬در‬ ‫آنشرايطمعاونتسينماييتصميم‌گيريخواهدکرداماهمکارانما‬ ‫درمعاونتسينماييدراينبارههنوزبهيکنتيجهنهايينرسيده‌اندو‬ ‫بههرحالفع ً‬ ‫البناندارنددربحثاکرانفيلم‌هاواردشوند‪.‬ويدرادامه‬ ‫بربحثسينمايپرجاذبهبرايمخاطبتاکيدکردوگفت‪:‬تاکيدمابر‬ ‫ايناست؛فيلم‌هاييساختهشودکهجاذبهالزمرابرايمخاطبداشته‬ ‫باشند‪.‬البتهنمي‌خواهيمبگوييمبههروسيله‌ايتماشاگرراجذبکرد‪.‬‬ ‫وزير ارشاد خاطر نشان کرد‪ :‬برخي فيلمي به اسم طنز اما سرشار از‬ ‫لودگي و با استفاده از ابزارهاي سبک وسخيف سعي مي‌کنند به هر‬ ‫طريقي تماشاگر را جذب کنند ولي حمايت و توجه از اين گونه فيلم‌ها‬ ‫مدنظروزارتارشادنيست‪.‬حسينيدرادامهبهسينماگرانتوصيهکرد؛‬ ‫مي‌توان فيلم‌هاي فرهنگي با مضامين عالي توليد کرد و در کنار آن‬ ‫بهگونه‌ايعملشودکهبتوانتماشاگرراهمبهسمتسينماجذبکرد‪.‬‬

‫اوقات شرعي دبي‬

‫دفتر نمايندگي‪:‬‬

‫با ورود "تري مايسون"‬

‫تصويربرداريمستند"جعبهسياهيازدهسپتامبر" آغازشد‬

‫با ورود "تري مايسون" نويسنده کتاب‬ ‫پرفروش "دروغ بزرگ" به ايران تصويربرداري‬ ‫فيلم مستند "جعبه سياه يازده سپتامبر" به‬ ‫کارگرداني محمدرضا اسالملو در تهران آغاز‬ ‫شد‪.‬اينفيلممستنددربيترهبري‪،‬صداوسيما‪،‬‬ ‫برج ميالد و در سطح شهر تهران تصويربرداري‬ ‫خواهد شد و صحنه هاي مربوط به اين نويسنده‬ ‫به پايان مي رسد‪.‬بر اساس اين گزارش ادامه‬ ‫فيلمبردارياينفيلمدرآمريکاوچندکشورديگر‬ ‫توسط"ديويدجانسن"ادامهپيداخواهدکرد‪.‬‬

‫دبي ‪،‬خيابان شيخ زايد‬ ‫برج گراونورهاوس‪-‬شماره‪1006‬‬ ‫تلفن‪04-3298440:‬‬ ‫فكس‪04-3298441:‬‬ ‫تفالي به ديوان حافظ‬ ‫آن سيه چرده که شيريني عالم با اوست‬ ‫چشم ميگون لب خندان دل خرم با اوست‬ ‫گر چه شيرين دهنان پادشهانند ولي‬ ‫او سليمان زمان است که خاتم با اوست‬ ‫روي خوب است و کمال هنر و دامن پاک‬ ‫الجرم همت پاکان دو عالم با اوست‬ ‫خال مشکين که بدان عارض گندمگون است‬ ‫سر آن دانه که شد رهزن آدم با اوست‬ ‫دلبرم عزم سفر کرد خدا را ياران‬ ‫چه کنم با دل مجروح که مرهم با اوست‬ ‫با که اين نکته توان گفت که آن سنگين دل‬

‫جهان نما‬

‫کشت ما را و دم عيسي مريم با اوست‬ ‫حافظ از معتقدان است گرامي دارش‬ ‫زان که بخشايش بس روح مکرم با اوست‬ ‫تاريخ نگار‬

‫يک لطيفه از عالمه طباطبايي‬

‫نمايشگاه‬ ‫اسكناس ها و‬ ‫ادوات رايج در‬ ‫بانك ملي مركزي‬

‫نمايشگاهي از اسکناس ها‬ ‫و ادوات رايج در بانک ملي‬ ‫مرکزي مشهد در معرض ديد‬ ‫همگان قرار گرفت‪.‬‬

‫ناگفته انتظامي از هزاردستان‬ ‫عزت‌اهللانتظاميدرسريال«هزاردستان»‬ ‫ن مظفر» را ايفا كرده است؛ آدمي‬ ‫نقش «خا ‌‬ ‫ظاهرالصالح كه در پشت‏پرد‌ه تمام اتفاقات‬ ‫سياسي ـ اجتماعي روز نقش دارد‪.‬به گزارش‬ ‫رجانيوز‪ ،‬اين بازيگر پيشكسوت تئاتر‪،‬‬ ‫سينما و تلويزيون پس از ‪ 31‬سال بازي در‬ ‫«هزاردستان»درگفتگوباايسنا‪،‬شركتكردو‬ ‫دربار‌ه‏پخشمجددسريالمرحومعليحاتمي‬ ‫گفت‪«:‬هزاردستان»باسريال‌هاييكهدرحال‬ ‫حاضرساختهمي‌شوند‪،‬قابلمقايسهنيست؛در‬ ‫صورتيكهامكاناتفيلمسازيدرزمانحاضر‬ ‫خيلي بيشتر از زمان ساخت «هزاردستان»‬ ‫است‪.‬انتظامي در اين گفتگو يادآور شد‪:‬‬ ‫«هزاردستان» سريال با اهميتي است كه‬ ‫زمان و كار زيادي صرف توليدش شده است‪.‬‬ ‫بهترين بازيگران آن زمان در «هزاردستان»‬ ‫بازي مي‌كردند؛ كارگردان بر كارش مسلط‬ ‫بود‪ ،‬فيلمبردار خوبي داشت و ديالوگ‌هاي‬ ‫زيبايي براي آن نوشته شده بود‪.‬وي تاكيد‬ ‫كرد‪« :‬هزاردستان» حساب شده ساخته‬

‫شده بود و سال‌ها روي آن كار شد‪.‬عزت‌اهلل‬ ‫انتظامي به ايسنا گفت‪ :‬قبل از «هزاردستان»‪،‬‬ ‫سريال‌هايي مثل «مرادبرقي» ساخته شده‬ ‫بودولي«مرادبرقي»يكسريالكمديبودو‬ ‫جايگاهخاصخودشراداشت‪«.‬هزاردستان»‬ ‫اولين سريال تاريخي است كه تحوالتي را كه‬ ‫در يك زمان خاص رخ داده‪ ،‬منعكس مي‌كند‬ ‫و به همين جهت اهميت زيادي دارد‪.‬او افزود‪:‬‬ ‫«هزاردستان» در زماني كه پخش مي‌شد‬ ‫سريالپربيننده‌ايبود؛پخشاينسريالباعث‬ ‫خلوت شدن خيابان‌ها مي‌شد و حاال پس از‬ ‫مدتي دوباره پخش مي‌شود‪.‬انتظامي در پاسخ‬ ‫به اين پرسش كه آيا پايان «هزاردستان» در‬ ‫زمان پخش اوليه (‪ 22‬سال قبل) تغيير كرد؟‬ ‫گفت‪ :‬پايان اين سريال بعد از تحوالتي كه به‬ ‫وجودآمد‪،‬تغييركرد؛قراربود«هزاردستان»به‬ ‫صورت ديگري تمام شود‪.‬اين بازيگر سينما و‬ ‫تلويزيوندرپايانتاكيدكرد‪:‬باتوجهبهامكاناتي‬ ‫كه در آن زمان وجود داشته كار علي حاتمي‬ ‫فوق‌العادهبودهاست‪.‬‬

‫مدير شبكه سحر ‪:‬‬

‫«يوسف پيامبر(ع)» ارتباط خوبي ميان‬ ‫كشورهاي اسالمي و جهان برقرار كرد‬ ‫مهديمجتهديگفت‪:‬سريالپرمخاطب‬ ‫«يوسف پيامبر(ع)» توانست ارتباط خوبي‬ ‫بين كشورهاي مختلف جهان و كشورهاي‬ ‫اسالميبرقراركند‪«.‬مهديمجتهدي»مدير‬ ‫سابقشبكهالكوثرومديرفعليشبكهسحربا‬ ‫فرجاهللسلحشوركارگردانمجموعهتلويزيوني‬ ‫«يوسفپيامبر(ع)»ديداركرد‪.‬بنابراينگزارش‪،‬‬ ‫دراينديدارمجتهديگفت‪:‬بهراستيمي‌توان‬ ‫گفت سريال جذاب و پر مخاطب «يوسف‬ ‫پيامبر(ع)» بهترين عامل شهرت و محبوبيت‬ ‫برايشبكهالكوثربودهاستودرواقعاينسريال‬ ‫زيباوقرآنيتوانستشبكهالكوثررابهخانه‌هاي‬ ‫مردم برده و مخاطبان بسيار زيادي را به خود‬ ‫جلب كند و اين سريال توانست ارتباط خوبي‬ ‫بين كشورهاي مختلف جهان و كشورهاي‬ ‫اسالمي برقرار كند‪.‬سلحشور نيز ضمن بيان‬ ‫سخنانيپيرامونشيوهساختسريال‪،‬هزينه‌ها‬ ‫وپشتصحنه‌هايسريال«يوسفپيامبر(ع)»‬

‫اظهارداشت‪:‬اگرعناياتوامدادخداوندبزرگو‬ ‫همكاري و تالش صميمانه همه عوامل نبود‪،‬‬ ‫شايد اين سريال آن قدر موفق و مورد توجه‬ ‫مردم نبود و به حقيقت مي‌توان گفت خود‬ ‫خداوند همواره ما را در اين مجموعه كمك و‬ ‫رهبري كرد‪ .‬بنده هرگز اين مجموعه را از خود‬ ‫نمي‌بينم‪،‬زيرااينداستانزيباازخودخداوندبوده‬ ‫و در قرآنش هم آن را نوشته و نويسندگي كرده‬ ‫است‪.‬مجتهدينيزتصريحكرد‪:‬اينسريالبه‬ ‫هركشوريكهمي‌رسيدمورداستقبالبي‌نظير‬ ‫مردمآنكشورقرارمي‌گرفتوبعدهممعنويت‬ ‫خاصيبينمردمبهجامي‌گذاشت‪.‬جالباينكه‬ ‫در زمان پخش سريال حتي براي چندمين بار‬ ‫خيابان‌ها‪،‬مراكزتفريحيوفروشگاه‌هاخلوت‬ ‫مي‌شدوحتيدرسطحشهرتمامتلويزيون‌هاي‬ ‫تبليغاتي هم سريال «يوسف پيامبر(ع)» را‬ ‫پخش مي‌كردند تا هركسي هم كه بيرون از‬ ‫خانهبود‪،‬ازآنمراكزسريالرامشاهدهكند‪.‬‬

‫يكي از شاگردان عالمه طباطبايي مي گويد‪ :‬چندين سال قبل‬ ‫كه به مشهد مقدس رفته بودم براي ديدن عالمه طباطبايي به‬ ‫منزل او رفتيم‪ .‬ديدم در اتاق بر روي تشكي نشسته‌اند (زيرا طبيب‬ ‫دستور داده بود كه به خاطر كسالت قلبي بر روي زمين ننشينند)‪.‬‬ ‫ايشان از روي تشك برخاستند و مرا به نشستن روي آن تعارف‬ ‫كردند‪ ،‬من از نشستن خودداري كردم و مدتي هر دو ايستاده بوديم‬ ‫تا باالخره فرمودند‪ :‬بنشينيد تا جمله‌اي را عرض كنم‪.‬‬ ‫من هم ادب نموده و اطاعت كردم و نشستم و ايشان نيز روي‬ ‫زمين نشستند و سپس فرمودند‪ :‬جمله‌اي را كه مي‌خواستم عرض‬ ‫كنم اين است كه آنجا كه شما نشستي نرم‌تر است!‬

‫خوشبختي در يك قدمي‬ ‫وقتي هدف بزرگي الهام بخش شما مي شود‪ ،‬وقتي طرح‬ ‫بزرگي به ميان مي آيد‪ ،‬انديشه هاي شما حد و مرزها را پشت سر‬ ‫مي گذارد‪ .‬ذهن شما به فراسوي محدوديتها مي رود‪ ،‬هشياريتان‬ ‫در همه جهان بسط پيدا مي کند و خود را در دنياي جديد عالي و‬ ‫شگفت انگيز مي يابيد‬


‫خبر‬

‫هله هوله خوري براي سالمت مغز‬ ‫مضر است‬

‫‏خوردني‌هاي فرآوري شده مثل فست فودها و تنقالت ناسالم‬ ‫عالوه بر اينکه سبب چاقي و اضافه وزن مي‌شوند‪ ،‬همچنين به‬ ‫سالمت و بهداشت رفتاري و احساس کودکان آسيب مي‌رساند‪.‬‬ ‫متخصصان انستيتو سالمت کودک "تله تون" تاکيد کردند‬ ‫که مصرف زياد اين قبيل خوردني‌ها و غذاها خطر بروز مشکالت‬ ‫رفتاري و احساسي را تشديد کرده و احتمال ابتال به نقص توجه‬ ‫ناشي از بيش فعالي را در کودکان تا دو برابر افزايش مي‌دهد‪.‬‬ ‫به گزارش روزنامه‌ سيدني مورنينگ هرالد‪ ،‬اين يافته حاصل‬ ‫بررسي‌هاي متخصصان روي اطالعات مربوط به يک‌هزار و‬ ‫‪ 800‬نوجوان است که از بدو تولد از سوي اين انستيتو بهداشتي‬ ‫تحت مطالعه قرار داشتند‪ .‬اين بررسي‌ها تائيد کرد‪ :‬نوجواناني‬ ‫که الگوي تغذيه سالمتري دارند‪ ،‬کمتر با اين مشکالت مواجه‬ ‫مي‌شوند‪.‬‬

‫مصرف خاويار براي‬ ‫تقويتاعصاب‬ ‫موثراست‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫يک متخصص تغذيه اظهار کرد‪ :‬لسيتين يکي از ليپيدهاي با ارزش‬ ‫خاويار است که در تقويت سيستم اعصاب نقش بسزايي دارد‪.‬‬ ‫دکتر مينا ميران گفت‪ :‬خاويار ماده‌اي پر انرژي و سرشار از انواع‬ ‫ويتامين‌ها‪ ،‬مواد معدني‪ ،‬اسيدهاي چرب و آنتي اکسيدان‌ها بوده و‬ ‫منبعي غني از امگا ‪ 3‬است‪ .‬وي تصريح کرد‪ :‬تحقيقات نشان مي‌دهد‬ ‫خاويار و ‪ 15‬نوع موجود دريايي ديگر سرشار از اسيد چرب ضروري‬ ‫هستند‪ .‬پروتئين آن داراي اسيد آمينه آرژنين‪ ،‬هيستامين و ايزولوسين‬

‫ليزين است‪ ،‬چربي آن به دو صورت عمده وجود دارد که حاوي ‪ 25‬درصد‬ ‫کلسترول و ‪ 75‬درصد لسيتين مي‌باشد‪.‬‬ ‫اين متخصص تغذيه گفت‪ :‬خاويار غني از نوعي الکل چرب با زنجيره‬ ‫بلند است که در بدن به اسيد چرب تبديل مي‌شود‪ .‬اين اسيد در پيشگيري‬ ‫از بيماري هاي قلبي عروقي و التهاب مفاصل موثر بوده و سرشار از آهن‬ ‫است که مصرف آن در افراد دچار کم خوني ناشي از فقر آهن توصيه‬ ‫مي‌شود‪.‬‬

‫سالمت ‪15‬‬

‫پنج‌شنبه ‪ 20‬آبان ‪1389‬‬

‫‪4‬ذي الحجه ‪ 11-1431‬نوامبر ‪-2010‬شماره ‪75‬‬

‫پرسش سرمايه از دکتر محمد رضا وفا متخصص تغذيه و رژيم درماني؛‬

‫چرا شير به بعضي‌ها نمي سازد؟‬

‫استفاده ازغذاهاي فوري؛ عامل‬ ‫ابتال به سرطان معده‬

‫‏دکترعلي يعقوبي در نشست خبري پنجمين کنگره جراحان‬ ‫عمومي ايران اظهار کرد‪ :‬برخي بيماري‌ها با نوع زندگي‬ ‫افراد ارتباط دارد و برخي سرطان‌ها در برخي مناطق کشور‬ ‫بيشتر ديده مي‌شود‪ ،‬البته با توجه به آنکه آمار کاملي در‬ ‫اين زمينه از سوي وزارت بهداشت منتشر نمي‌شود به طور‬ ‫جامع نمي‌توان در اين زمينه اظهارنظر کرد‪ .‬رئيس پنجمين‬ ‫کنگره سراسري جراحان عمومي ايران استفاده از غذاهاي‬ ‫فوري در شهرهاي صنعتي را يکي از عوامل ابتال به سرطان‬ ‫معده برشمرد و اظهار کرد‪ :‬در گذشته در کردستان و ديگر‬ ‫مناطق غرب ايران‪ ،‬شمار مبتاليان به سرطان معده بيشتر‬ ‫بود اما در حال حاضر اين سرطان در شهرهاي صنعتي نيز‬ ‫ديده مي‌شود‪.‬‬

‫‏فراگيري دو زبان‪ ،‬بروز آلزايمر را‬ ‫به تاخير مي اندازد‬

‫‏تحقيقات مرکز روانپزشکي باليني دانشگاه علوم پزشکي‬ ‫ژوهانسبورگ آفريقاي جنوبي اعالم کرد که فرا گرفتن دو و‬ ‫يا چند زبان موجب مي شود نشانه ها و عالئم بيماري آلزايمر‬ ‫(فراموشي دوران پيري) ديرتر از حد معمول ظهور و بروز يابد‪.‬‬ ‫تحقيقات پزشکي ثابت کرده است که مغز افراد چند زبانه با‬ ‫باالرفتن ظرفيت «ذخيره حافظه شناختي» ناشي از چند زبانگي‬ ‫فعاليت مغزي ‪ ،‬به راحتي مي تواند اندوخته هاي اطالعاتي را تا‬ ‫مدت هاي طوالني در خود حفظ کند‪ .‬اين ذخيره اطالعات مغز‬ ‫را قادر مي سازد به هنگام بروز آلزايمر حتي در شرايط وجود‬ ‫تنش هاي عصبي و بروز آسيب هاي مغزي بهتر از شرايط‬ ‫« خالء اطالعات حافظه» عمل کند‪ .‬براساس اين گزارش‪ ،‬يک‬ ‫تيم پژوهشي کانادايي نيز پس از اين تحقيقات به نتيجه مشابهي‬ ‫دست يافتند و اعالم کردند که تکلم به چند زبان ضرورتا بدان‬ ‫معني نيست که آلزايمري رخ ندهد ولي به دليل چند زبانگي‬ ‫نشانه هاي اين بيماري خيلي ديرتر از زمان معمول آن بروز‬ ‫مي کند‪.‬‬

‫‏دستکاري آکنه موجب باقي ماندن‬ ‫جاي جوش مي شود‏‬

‫دانشيار گروه پوست دانشگاه علوم پزشکي دانشگاه تهران‬ ‫گفت‪ :‬دستکاري آکنه باعث مي شود بعد از درمان جاي‬ ‫جوش ها بر روي پوست باقي بماند‪ .‬دکتر کامران بليغي افزود‪:‬‬ ‫ماندن جاي‌ آکنه بر روي پوست بستگي به عمق آن دارد‪ ،‬اما‬ ‫دستکاري باعث مي شود تا جاي جوش روي پوست باقي بماند‪.‬‬ ‫به گفته وي البته برخي از آکنه ها زمينه ژنتيک دارد و جاي آنها‬ ‫روي پوست باقي مي ماند‪ .‬وي در خصوص درمان جوشگاه آکنه‬ ‫روي پوست گفت‪ :‬روش هاي زيادي براي اين کار وجود دارد‪ ،‬اما‬ ‫هيچ روشي به طور ‪ 100‬درصد جوشگاه آکنه را از بين نمي برد و‬ ‫مجموعه کارها براي بهبودي در طول زمان نسبي است‪.‬‬ ‫اين پزشک در خصوص تاثير غذا بر آکنه اظهار داشت‪ :‬تغذيه‬ ‫در جا گذاري تاثيري ندارد‪ ،‬البته نظرها در دخالت مستقيم تغذيه در‬ ‫بروز آکنه هم متفاوت است‪ ،‬اما آنچه مسلم است اينکه کساني که‬ ‫اضافه وزن دارند آکنه آنها سخت تر به درمان جواب مي دهد‪.‬‬

‫گفتگو از سميه مقصودعلي‪ :‬شير‬ ‫براي بسياري از ما نوشيدني خوش طعمي‬ ‫است که صبح يا عصر‪ ،‬آن را با لذت‪ ،‬همراه‬ ‫با تکه هايي از يک کيک يا بيسکويت‬ ‫مي نوشيم اما براي خيلي ها‪ ،‬همين نوشيدني‬ ‫گوارا‪ ،‬مايه دردسر و دل درد است؛ طوري که‬ ‫ترجيح مي دهند براي درد نکشيدن‪ ،‬دور‬ ‫شير و بقيه لبنيات را خط بکشند‪ .‬براي آنکه‬ ‫بفهميم چرا دسته اي از مردم‪ ،‬نسبت به شير‬ ‫اين گونه عکس العمل نشان مي دهند و‬ ‫راهکار درست براي مقابله با اين مشکل‬ ‫چيست‪ ،‬گفتگويي داشته ايم با دکتر محمد‬ ‫رضا وفا‪ ،‬متخصص تغذيه و رژيم درماني‪.‬‬ ‫ماحصل اين گفتگو را در زير مي خوانيد؛‬ ‫اينکهميگويندبعضي‌هاعدمتحمل‬ ‫الکتوزشيردارند‪،‬يعنيچه؟اينمشکل‬ ‫بهچهعلتيپيشميآيد؟‬ ‫عدم تحمل الکتوز يک مشکل‬ ‫متابوليسمي ژنتيکي و مادرزادي است که‬ ‫باعث مي شود به طور طبيعي‪ ،‬آن آنزيمي‬ ‫که قند شير را به گلوکز و فروکتوز مي شکند‬ ‫(آنزيم الکتاز)‪ ،‬در بدن توليد نشود‪ .‬از آنجا‬ ‫که قند اصلي شير‪ ،‬الکتوز است؛ وقتي اين‬ ‫افراد شير مي نوشند‪ ،‬نمي توانند اين قند را‬ ‫به ترکيبات ساده تر بشکنند و مقدار زيادي‬ ‫از اين قند که از طريق شير و لبنيات وارد‬ ‫دستگاه گوارش شان مي شود و امکان هضم‬ ‫ندارد‪ ،‬باقي مي ماند و توسط ميکروارگانيسم‬ ‫هاي موجود در دستگاه گوارش تخمير‬

‫ميشودودرنتيجه‪،‬ترکيباتحدواسطيايجاد‬ ‫ايجاد‬ ‫اسمزي‬ ‫مي‌شوندکه‌فشار‬ ‫مي کنند و اين به اسهال و نفخ مي انجامد‪.‬‬ ‫اين بيماري مي تواند بسيار شديد باشد و‬ ‫جذب موادمغذي را مختل کند و نهايتا به‬ ‫مشکالت متابوليسمي و سوءتغذيه منجر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بعضي‌ها در دوران شيرخوارگي‬ ‫به راحتي شير را هضم مي کنند اما در‬ ‫سنين باالتر دچار اين عدم تحمل‬ ‫مي شوند! چرا؟‬ ‫خب‪ ،‬عدم تحمل الکتوز ممکن‬ ‫است به شکل سازشي هم به وجود آيد‪.‬‬ ‫به عبارت ديگر‪ ،‬کساني که تا دو سالگي‬ ‫مصرف شير مادر در برنامه غذايي شان‬ ‫هست و بعد از اين سن شير را به طور کامل‬ ‫حذف مي کنند و به مدت طوالني مصرف‬ ‫نمي کنند‪ ،‬اگر در سنين ديگر (مثال در دوران‬ ‫دبيرستان) مجددا بخواهند به دليل نقش‬ ‫شير در رشد و نمو و تامين کلسيم و حتي‬ ‫توصيه هاي والدين و مربيان يک دفعه شير‬ ‫مصرف کنند‪ ،‬از آنجا که ژن هايي که در بدن‪،‬‬ ‫سنتز اين آنزيم را برعهده دارند‪ ،‬براي مدت‬ ‫طوالني خاموش بوده اند‪ ،‬سنتز الکتوز و‬ ‫آنزيم مربوط به آن در بدنشان به اندازه کافي‬ ‫نخواهد بود و ممکن است عوارضي مشابه‬ ‫افرادي که به طور ژنتيکي‪ ،‬اين آنزيم را از بدو‬ ‫تولد نداشته اند‪ ،‬در آنها ديده شود‪.‬‬ ‫يعني افرادي که مبتال به‬

‫اين ناراحتي هستند‪ ،‬مجبورند‬ ‫شير و لبنيات را به کلي از برنامه‬ ‫غذايي خود حذف کنند؟‬ ‫نه! بهترين انتخاب براي تمام آنها‬ ‫مصرف شير کم الکتوز يا بي الکتوز است‪.‬‬ ‫در صنايع غذايي به کمک دستگاه هاي‬ ‫مخصوصي الکتوز را از شير حذف يا کم‬ ‫کرده اند و آن را به قندهاي تشکيل دهنده‬ ‫آن (گلوکز و فروکتوز) شکسته اند و به اين‬ ‫ترتيب‪ ،‬ديگر نيازي به هضم قند الکتوز در‬ ‫بدن نيست‪.‬‬ ‫افرادي که حتي با خوردن شير‬ ‫بدون الکتوز هم دچار دل درد‬ ‫مي شوند‪ ،‬چه کار بايد بکنند؟‬ ‫بعضي‌ها وقتي براي مدت زمان بسيار‬ ‫طوالني يک ماده غذايي را مصرف نکنند‪،‬‬ ‫ممکن است به ترکيبات مختلف موجود در‬ ‫آن نيز حساسيت نشان دهند‪ .‬ناسازگاريهايي‬ ‫نظير دل درد مربوط به عدم استفاده طوالني‬ ‫مدت از يک ماده غذايي است‪ .‬بنابراين‬ ‫مصرف کم و تدريجي اين ماده غذايي مي‬ ‫تواند بدن را سازگار و مشکالت را رفع کند‪.‬‬ ‫پس دسته دوم که مشکل‬ ‫ژنتيکي عدم تحمل به الکتوز ندارند‪،‬‬ ‫ميتواننددوبارهشيرمعموليبخورند؟‬ ‫بله؛ اين دسته از افراد اگر شير را به مقدار‬ ‫کم به برنامه غذايي خود اضافه کنند‪ ،‬مي‬ ‫توانند کم کم مشکل خود را برطرف کنند تا‬ ‫آنزيم هاي مورد نياز آنها به تدريج بازسازي‬

‫شود‪.‬‬ ‫آيا اين افراد مي توانند ساير مواد‬ ‫لبني يا شيرهاي مخلوط را مصرف‬ ‫کنند؟‬ ‫اکتوز قند شير است و مخلوط کردن آن با‬ ‫کاکائو‪ ،‬شکالت يا انواع ميوه ها هيچ تغييري‬ ‫در نوع قند آن به وجود نمي آورد‪ .‬البته اين‬ ‫افراد مشکلي در مصرف ماست و پنير ندارند‬ ‫چون در ماست فرايند تخمير انجام مي شود‬ ‫و طي آن قند الکتوز به اسيدالکتيک تبديل‬ ‫مي شود که براي هضمش نيازي به آنزيم‬ ‫الکتاز نيست‪.‬‬ ‫معموال تعداد افرادي که به طور‬ ‫ژنتيکي مبتال به عدم تحمل الکتوز‬ ‫هستند بيشتر است يا تعداد افرادي‬ ‫که به دليل نخوردن طوالني مدت شير‬ ‫دچار اين عارضه شده اند؟‬ ‫خب‪ ،‬درصد قابل توجهي از افراد جامعه از‬ ‫گروه دوم هستند و چون مدت طوالني شير‬ ‫و لبنيات را از برنامه غذايي خود حذف کرده‬ ‫اند وقتي در سنين و شرايط مختلف مجبور‬ ‫مي شوند شير را در برنامه غذايي خود وارد‬ ‫کنند با عدم تحمل اتفاقي که به دليل مدت‬ ‫طوالني عدم مصرف شير به وجود آمده‪،‬‬ ‫مواجه خواهند شد اما با مصرف حجم کم‬ ‫شير رقيق شده مي توان دستگاه گوارش را‬ ‫به ترشح آنزيم مورد نظر وادار کرد و از آن‬ ‫به بعد‪ ،‬اين نوشيدني ارزشمند را در برنامه‬ ‫غذايي روزانه گنجاند‪.‬‬

‫درمانگاه‬

‫کيوي بخوريد‪ ،‬سرما نخوريد‬

‫اصل اين ميوه به کشور‬ ‫چين برمي‌گردد و مردم آن‬ ‫ديار به اين ميوه "يانگ تاوو"‬ ‫مي‌گفته اند تا آنکه در اوايل‬ ‫قرن بيستم تخم اين ميوه‬ ‫توسط مسافران نيوزيلندي‬ ‫خريداري شد‪ .‬آنها اين ميوه را‬ ‫گوس‌بريناميدند‪،‬امادرسال‪1961‬کيويبهعنوانيکدسرگرانقيمت‬ ‫وارد منوي رستوران‌هاي آمريکايي شد و مردم اين کشور نام آن را به‬ ‫کيويتغييردادندوباايننام‪،‬کمکمبهتمامدنيامعرفيشد‪.‬باسردشدن‬ ‫هوا‪ ،‬بسياري از ميوه‌ها و سبزي‌هايي که منبع غني ويتامين‏‪C‬‏ هستند‬ ‫دردسترسماقرارمي‌گيرند‪ ،‬ازانواعمرکباتگرفتهتاکلم‌هايمختلف‬ ‫و حتي کيوي‪.‬کيوي يکي از منابع غني ويتامين‏‪C‬‏ است و مي‌دانيدکه‬ ‫خوردن مواد غذايي غني از اين ويتامين‪ ،‬ابتال به سرماخوردگي را‬ ‫کاهش مي دهد‪.‬بررسي ها نشان داده‌است که هر عدد کيوي متوسط ‪،‬‬ ‫‪ 57‬ميلي‌گرم ويتامين‏‪C‬‏ دارد‪ .‬به اين علت متخصصان تغذيه‪،‬اين ميوه‬ ‫را منبع عالي اين ويتامين معرفي مي‌کنند‪ .‬ويتامين‏‪C‬‏ يکي از آنتي‬ ‫اکسيدانهايقوياست‪.‬افراديکهدربرنامهغذاييروزانهخودازانواع‬ ‫آنتي اکسيدان‌ها استفاده مي‌کنند‪ ،‬کمتر به بيماري‌هاي قلبي عروقي‪،‬‬ ‫سکته قلبي و انواع سرطان‌ها دچار مي شوند ودستگاه ايمني بدنشان‬ ‫يرسيده‌تر‬ ‫هنگاممقابلهبااسترس‌‪،‬قوي‌ترعملخواهدکرد‪.‬هرچهکيو ‌‬ ‫باشد‪،‬آنتياکسيدانبيشتريخواهدداشتومغذي‌ترخواهدبود‪.‬عالوه‬ ‫بر ويتامين‏‪،C‬کيوي منبع مناسب فيبر غذايي نيز است‪ ،‬طوري که در‬ ‫هر يک عدد آن‪ 2/5،‬گرم فيبر وجود دارد‪ .‬بررسي‌ها نشان داده‌است‪،‬‬ ‫رژيم‌هايي که فيبر غذايي زيادي دارند‪ ،‬نمي‌گذارند سطح کلسترول‬ ‫خون به حد غيرمجاز و بيمارگونه برسد و به اين ترتيب خطر ابتال به‬ ‫بيماري‌هايقلبي‌عروقيوحمالتقلبيکممي‌شود‪.‬‬ ‫فيبرها سطح قند خون را نيز در حد طبيعي تنظيم‬ ‫مي‌کنند‬ ‫همچنين به علت متصل شدن فيبرها به ترکيبات سمي در روده‬ ‫بزرگ و دفع سريع‌تر آنها‪ ،‬احتمال بروز سرطان روده به حداقل مي‌رسد‪.‬‬ ‫دريافت اين ماده مغذي همچنين در کاهش عالئم بيماري آسم بسيار‬ ‫موثر است‪ .‬اما نبايد حداقل ‪ 2‬تا ‪ 3‬ساعت قبل و بعد از مصرف لبنيات و‬ ‫ساير منابع غذايي کلسيم و حتي قرص‌هاي کلسيم‪ ،‬کيوي خورد‪ ،‬زيرا‬ ‫همکلسيمجذبنمي‌شودوهمدرافرادمستعد‪،‬احتمالتشکيلسنگ‬ ‫افزايشمييابد‪.‬‬

‫خبر‬

‫کمبود آهن مي‌تواند عالمتي‬ ‫از بيماري گوارشي باشد‬

‫‏يک فوق تخصص بيماري‌هاي گوارش و کبد با بيان اينکه‬ ‫بيماري سلياک نوعي بيماري گوارشي خود ايمني مزمن است که‬ ‫ممکن است با عالئمي از جمله کمبود آهن بروز کند‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫صورت مواجه با کمبود آهن بويژه در زنان نبايد تنها به استفاده از‬ ‫قرصآهناکتفاکرد‪.‬دکترشهرامآگاهضمنبيانمطلبفوقگفت‪:‬‬ ‫بيماري سلياک با زمينه ارثي به دليل حساسيت به پروتئين گلوتن‬ ‫که در گندم‪ ،‬جو و برخي غالت ديگر وجود دارد‪ ،‬رخ مي‌دهد‪ .‬وي‬ ‫افزود‪ :‬معموال سنين شايع تظاهر بيماري در بزرگساالن دهه دوم‬ ‫و سوم زندگي است اما گاه در همه سنين نيز خود را نشان مي‌دهد‬ ‫که طي آن منبع حساسيت به اين پروتئين باعث التهاب و به مرور‪،‬‬ ‫از بين رفتن کرک‌ها بويژه در روده باريک (قسمت فوقاني) مي‌شود‬ ‫که مهمترين پيامد آن سوء جذب بوده و با اسهال همراه است‪ .‬وي‬ ‫در ادامه ضمن اشاره به اينکه در موارد خفيف نيز امکان نفخ شکم‬ ‫وجود دارد‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬در بيماراني که درگير اين نوع مشکالت‬ ‫هستند‪ ،‬آزمايش خون مخصوص سلولوژي بهترين راه تشخيص‬ ‫بيماري روده و در بيماراني که ظن قوي وجود دارد‪ ،‬آندوسکوپي و‬ ‫نمونه برداري از قسمت دوم اثني عشر داراي اهميت است‏‪.‬‬


‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫قاب تصوير ‪14‬‬

‫پنج‌شنبه ‪ 20‬آبان ‪1389‬‬

‫‪4‬ذي الحجه ‪ 11-1431‬نوامبر ‪-2010‬شماره ‪75‬‬

‫هتل‌هاي عجيب دنيا‬

‫يک هتل لوکس در عجيب‌ترين شرايط ممکن يعني زير دريا‬ ‫‪ ...‬اين هتل در فيجي است‪ .‬بايد تجربه خيلي جالبي باشد‏‪‎‎‬‬

‫هتل يخ يک تجربه منحصر به فرد و غير قابل مقايسه با ساير‬ ‫هتل هاست‪ .‬اين هتل در کانادا است‪‎‬‬

‫نماي متفاوت‬

‫هتل امداد در کانال آمستردام هلند قرار دارد‪ .‬ازاين جعبه ها در پاي‬ ‫دکل ها و سکوهاي دريايي استفاده مي‌شود‪.‬‬ ‫وسطيهجنگلباهوايبکر‪...‬بهمعماريعجيبآنتوجهکنيد‪.‬شبيههرموارون ‪‎‬ه‪‎‬هستند‪.‬ولينميدانمچرا‬ ‫است‬ ‫ل‪‎‬گرمسير‪،‬نزديکدهکدهيالپايکشورمکزيک ‪‎‎‬‬ ‫بهآنموشکهتلمي‌گويند‪.‬اينهتلدريکجنگ ‪‎‬‬

‫اين هتل بتوني اتريشي خيلي عجيب است‪ .‬کشور اتريش هميشه براي‬ ‫معماري عجيب و غريبش معروف بوده و هست‪‎‎‬‬

‫يک هتل غير عادي با فضايي افسانه‌‌هاي علي بابا‪ ...‬هتلي کامال عجيب و‬ ‫غريب در ترکيه و شبيه کندوان ايران است‪‎.‎‬‬

‫يک هتل غير عادي با فضايي افسانه‌‌هاي علي بابا‪ ...‬هتلي کامال عجيب و‬ ‫غريب در ترکيه و شبيه کندوان ايران است‪‎.‎‬‬

‫زندگي در زندان با لباسهاي اجباري زندان‪ .‬با اين تفاوت که ورود و خروج در‪‎‎‬هر ساعت و‬ ‫به ميل خود شخص است‪ .‬اما يک تجربه جالب در کشور آلمان است‪‎‬‬

‫اولين هتل شن ماسه اي دنيا که به شکل قلعه در ساحل ويماف در شهر‬ ‫ساحلي دورست انگليس است‪‎‬‬

‫هتل کپسول در ژاپن قراردارد‪ .‬احتماال اجاره اش هم بايد خيلي‬ ‫پايين باشد‪‎‎‬‬

‫اين هتل يک صمصميت و يکرنگي فوق العاده با طبيعت و حيات وحش در‬ ‫جنگل‌هاي شگفت‌انگيز هند ايجاد کرده است‪‎‬‬


‫خبر‬ ‫رئيس كليساي پروتستان آلمان‪:‬‬

‫اسالم جزئي از جامعه آلمان است‬

‫رئيس كليساي پروتستان آلمان تأكيد كرد‪ :‬دين اسالم‬ ‫جزئي جداناشدني از جامعه آلمان است‪.‬‏‏"نيكالس اشنايدر" طي‬ ‫مصاحبه‌ با روزنامه آلماني "فرانكفورت روندشاو" كه روز شنبه‬ ‫‪ 15‬آبان منتشر شد‪ ،‬تصريح كرد‪ :‬درحال حاضر در كشور آلمان‬ ‫چهار ميليون مسلمان زندگي مي‌كنند و اين بدان معناست كه‬ ‫دين اسالم همراه با مردم اين كشور به اين مرحله رسيده است‪،‬‬ ‫بنابراين اين يك امر بديهي است كه دين اسالم جايگاه خاصي‬ ‫در آلمان دارد و مورد استقبال قرار گرفته است ‪.‬اشنايدر همچنين‬ ‫از دولت آلمان و كشورهاي غربي خواست تا حمايت از مسيحيان‬ ‫در كشورهاي اسالمي را مد نظر قرار دهند ‪.‬‏به گزارش "العرب‬ ‫اونالين"‪ ،‬وي گفت‪ :‬اين يك واقعيت غيرقابل انكار است كه دين‬ ‫مسيحيت بيشترين پيروان را در سطح دنيا دارد ‪ ،‬لذا ما بايد دولت‌ها‬ ‫را بر جلوگيري از هتك حرمت مقدسات ديني تشويق کنيم ‪.‬‏‬

‫فوربس معرفي کرد؛‬

‫"بيل گيتس"‬ ‫قدرتمندترين فرد‬ ‫دنياي تکنولوژي‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫به گزارش پايگاه اينترنتي روزنامه انگليسي ديلي‌تلگراف‪ ،‬نشريه معتبر‬ ‫فوربس در آخرين شماره خود "بيل گيتس" بنيانگذار شرکت مايکروسافت را‬ ‫به عنوان با نفوذترين فرد در دنياي فناوري معرفي کرده است‪.‬در اين فهرست‬ ‫نام گيتس باالتر از افرادي همچون "روبرت مرداک"و "استيو جابز" قرار‬ ‫گرفته است‪.‬بيل گيتس که چندي قبل از رياست شرکت مايکروسافت کنار‬ ‫کشيده و بيشتر به همراه همسر خود "مليندا گيتس" مشغول بنياد خيريه خود‬ ‫است‪،‬ازسويفوربسبهخاطراينکهثروتخودراصرفکارهايخيرخواهانه‬

‫نيز مي‌کند‪ ،‬تقدير شده است‪.‬در مکان هشتم اين فهرست نيز استيو جابز‬ ‫مديرعامل اپل قرار دارد که از سوي فوربس به عنوان فردي با تلفيقي از‬ ‫خالقيتوتواناييتوصيفشدهکهتوانستهاستباابداعخوديعنيتلفنهمراه‬ ‫آيفون يک صنعتچند ميليارددالري را بهوجود آورد‪.‬لري پيج و سرگئي برين‬ ‫ازبنيانگذارانگوگلنيزدراينفهرستبهطورمشترکدرمکان‪ 22‬قراردارند‬ ‫و مارک زوکربرگ معروف فيس‌بوک نيز با افزايش محبوبيت فيس‌بوک در‬ ‫مکان چهلم اين فهرست قرار گرفته است‏‪.‬‬

‫شهروند ‪13‬‬

‫پنج‌شنبه ‪ 20‬آبان ‪1389‬‬

‫‪4‬ذي الحجه ‪ 11-1431‬نوامبر ‪-2010‬شماره ‪75‬‬

‫نگهداري سگ و تبعات حقوقي آن؛‬

‫دلخوشي‌هايي از جنس مردم آزاري‬

‫در انگليس؛‬

‫‏"خرج" حيوانات خانگي‬ ‫از انسان‌ها بيشتر شد‬

‫بر اساس تحقيقي که در انگليس انجام شده مردم اين کشور‬ ‫ترجيح مي‌دهند بيشتر از اينکه درآمدشان را صرف برطرف کردن‬ ‫نيازهاي خود کنند آن را براي حيواناتشان هزينه‌کنند‪.‬‏اين تحقيق‬ ‫نشان مي‌دهد فروش غذاي سگ و گربه در سال ‪ 2009‬حدود‪6/7‬‬ ‫درصد افزايش يافته است‪.‬‏همچنين اين گزارش نشان مي‌دهد‬ ‫محبت ورزيدن به حيوانات در ميان مردم انگليس بسيار افزايش‬ ‫يافته است‪.‬‏طبق آنچه "زيگونت" گزارش کرده علت وابستگي‬ ‫انگليسي‌ها به حيوانات خانگي داليل اجتماعي بي‌شماري دارد‪.‬‏‬ ‫افزايش ساعت کاري‪ ،‬تنهايي و افزايش تجرد در ميان مردم‬ ‫اين کشور از جمله داليل وابستگي آنان به حيوانات خانگي است‬ ‫تا جايي که حاضرند بيشتر درآمدشان را به خريد کردن براي‬ ‫حيواناتشان اختصاص دهند تا برآوردن نيازهاي خود‪.‬‏‬

‫پديده کشند قرمز در چابهار‬

‫شکوفايي پالنکتوني با تراکم بيش از ‪ 6‬ميليون سلول در ليتر‬ ‫در مناطق بريس و پسابندر در منطقه شرقي چابهار ديده شده‬ ‫است‪.‬به گزارش مهر‪ ،‬در بررسيهاي انجام شده توسط محققين‬ ‫مرکز تحقيقات شيالتي آبهاي دور چابهار وابسته به موسسه‬ ‫تحقيقات شيالت ايران در چند روز اخير شکوفايي پالنکتوني با‬ ‫تراکم بيش از ‪ 6‬ميليون سلول در ليتر مناطق بريس و پساندر واقع‬ ‫در منطقه شرقي چابهار ديده است‪.‬‬ ‫هر ساله در اين فصل مناطق جنوب شرقي چابهار با شکوفايي‬ ‫پالنکتوني مختلفي که غالب آنها از خانواده داينوفالژله ها هستند‬ ‫مواجه مي شود‪ .‬در سالهاي گذشته نيز تلفات در گونه هاي مختلف‬ ‫مشاهده و گزارش شده است‪ .‬شناسايي هاي اوليه در مرکز‬ ‫تحقيقات مشخص کرد که گونه مذکور‏‪chatonella sp‬‏‬ ‫است‪.‬از گونه هاي اين خانواده يک گونه به نام‏‪chatonella‬‬ ‫‪marina‬‏ داراي بيوتوکسين است که شکوفايي آن همواره‬ ‫با تلفات همراه است‪.‬طول نوار ساحلي در پسابندر حدودا ‪12‬‬ ‫کيلومتر است که تلفات ماهي‪ ،‬عالوه بر پهنه آبي در نوار ساحلي‬ ‫پراکنده شده است‪ .‬با توجه به اطالعات به دست آمده از صيادان‬ ‫هر ساله در اين زمان رنگ آب تغيير مي کند و به اصطالح مردم‬ ‫بومي مي گويند که" دريا مريض است" و معموال متعاقب اين‬ ‫تغيير رنگ‪ ،‬تالطم آب ناشي از امواج‪ ،‬اين امر را بهبود بخشيده و‬ ‫رنگ آب به شکل طبيعي برمي گردد‪.‬‏‬

‫محروميت اسراي فلسطيني‬ ‫از ديدار با وکال‬

‫کميته وزارتي رژيم صهيونيستي در امور قانونگذاري اليحه‬ ‫محروميت اسراي فلسطيني از مالقات با وکالي حقوقي خود به‬ ‫مدت يکسال را بررسي مي‌کند‪.‬خبرگزاري فلسطيني "سما " اعالم‬ ‫کرد بر اساس اليحه قانوني که کميته وزارتي امور قانونگذاري رژيم‬ ‫صهيونيستيآنرابررسيمي‌کند‪،‬اسرايفلسطينيکهاکنونهرسه‬ ‫هفتهيکبارباوکاليحقوقيمالقاتکننداينمدتحداکثربهيکسال‬ ‫افزايش‌مي‌يابد‪".‬اسحاقاهارونويچ"وزيرامنيتداخلياينپيشنهادرا‬ ‫ارائهکردهاست‪.‬درهمينرابطهجمعيتحقوقشهروندياعالمکردکه‬ ‫اينقانوندرصورتتصويبنقضحقوقاساسياسراست‪.‬پيشازاين‬ ‫نيزرژيمصهيونيستيبراياعمالفشاربرحماسوگروه‌هايمقاومت‬ ‫جهتآزادي"گلعادشاليت"نظامياسيرصهيونيستدرنزدمقاومت‪،‬‬ ‫محدوديت‌هاياضافيبراياسرايفلسطينيدرنظرگرفتهبودکهاز‬ ‫جملهآنممنوعيتمالقاتباخانواده‌هابود‏‪.‬‬

‫هيالري کلينتون‪ :‬‏‬

‫‏گاهيموسيقيبهترازيکسخنراني‬ ‫ت‬ ‫قادربهانتقالارزش‌هايآمريکايياس ‏‬

‫هيالري کلينتون اخيراً در برنامه‌اي تحت عنوان «مسير‬ ‫ضرب‌آهنگ‪ :‬موسيقي آمريکايي در فراسوي مرزها»اظهار داشت‪:‬‬ ‫«منفکرمي‌کنممواقعيوجودداردکهموسيقيبهترازيکسخنراني‬ ‫قادربهانتقالارزش‌هايآمريکايياست‪».‬‏روزنامهآمريکاييهافينگتن‬ ‫پست با تشريح چگونگي استفاده مقامات آمريکايي از موسيقي براي‬ ‫انتقال ارزش‌ها و ديپلماسي فرهنگي مدنظر خود به ديگر کشورها‪ ،‬بر‬ ‫کارآمدي اين روش تاکيد کرد‪.‬‏بر اساس اين گزارش‪ ،‬پايگاه اينترنتي‬ ‫روزنامه"هافينگتنپست"درمقاله‌ايبهقلم"لينداکانستنت"‏ نوشت‪:‬‬ ‫اخيراً در برنامه‌اي که تحت عنوان "مسير ضرب‌آهنگ‪ :‬موسيقي‬ ‫آمريکاييدرفراسويمرزها"کهصبح‌هاييکشنبهازشبکهسي‌بي‌اس‬ ‫پخش مي‌شود‪ ،‬خانم "هيالري کلينتون" وزير امور خارجه آمريکا به‬ ‫‌درستياظهارداشت‪":‬منفکرمي‌کنممواقعيوجوددارد کهموسيقي‬ ‫بهترازيکسخنرانيقادربهانتقالارزش‌هايآمريکايياست‪ .‬‏"‬

‫"من سه ساله سگ دارم و االن اون‬ ‫براي من جاي يه فرزند رو گرفته! ببينيد‬ ‫قبول کنيد که ايراني‌ها خيلي از دنيا‬ ‫عقب هستند‪ ،‬اروپايي‌ها ‪ 40‬سال پيش‬ ‫سگ داشتند و ايراني‌ها تازه به اين نتيجه‬ ‫رسيدند‪ .‬به شما هم پيشنهاد مي‌دهم يه‬ ‫سگ رو نگه داريد‪". ...‬‬ ‫متاسفانه اغلب کساني که در ايران به‬ ‫دنبال نگهداري حيوانات خانگي هستند‬ ‫اين موضوع برايشان بيشتر جنبه خودنمايي‬ ‫دارد‪ ،‬بخصوص در سال‌هاي اخير که خريد‬ ‫و فروش حيوانات خانگي با قيمت‌هاي باال‬ ‫و نامگذاري‌هاي عجيب و غريب روي آنها‬ ‫بيشتر به يک مد شباهت پيدا کرده است‪.‬‏‬ ‫حيواناتي که مخل آسايش‬ ‫همسايه‌ها شده‌اند‬ ‫چند سالي است که بسياري اصرار دارند‬ ‫حيوانات خانگي را در آپارتمان‌هاي ‪80 ،70‬‬ ‫متري خود که البته ديوارهاي آن از کاغذ هم‬ ‫نازک‌تر است نگه دارند‪ ،‬از سويي همسايگان‬ ‫و از سوي ديگر صاحب خانه‌ها با نگهداري‬ ‫حيوانات اهلي در آپارتمان‌ها مخالفت‬ ‫مي‌کنند‪.‬‬ ‫با ورود فرهنگ نگهداري از حيوانات‬

‫سودو كو (‪)61‬‬

‫خانگي در آپارتمان‪ ،‬بحث ضعف قوانين‬ ‫حمايت کننده از حيوانات از سوي بسياري از‬ ‫به ظاهر روشنفکران جامعه مطرح شد!‬ ‫اما نمي‌دانم چرا هيچ گاه موضوع حقوق‬ ‫ساير افراد جامعه در برابر آسيب‌هايي که‬ ‫ممکناستبهدليلنگهداريبرخيحيوانات‬ ‫در خانه و آپارتمان متوجه همسايگان و يا‬ ‫ساير افراد جامعه شود‪ ،‬مطرح نشده است‪.‬‬ ‫مجتبي مزيناني کارشناس حقوقي در‬ ‫گفتگو با شبکه ايران در اين باره مي‌گويد‪:‬‬ ‫در مورد نگهداري از حيوانات خانگي‬ ‫قانون مدوني در کشور ما وجود ندارد‪ ،‬البته‬ ‫اين ضعف قوانين ما نيست چرا که اساسا‬ ‫نگهداري از حيوانات خانگي چند سالي است‬ ‫که در جامعه ما باب شده است و با فرهنگ‬ ‫ايراني ‪-‬اسالمي ما سازگاري ندارد‪.‬‬ ‫وي در ادامه مي‌افزايد‪:‬اگر نگهداري‬ ‫حيوانات مخل نظم و آسايش ديگران شود‪،‬‬ ‫افراد مي‌توانند با استناد به موادي از قانون‬ ‫مجازات اسالمي طرح شکايت کنند‪.‬‬ ‫وي با اشاره به اصل ‪ 40‬قانون اساسي‬ ‫مي‌گويد‪ :‬اين اصل براساس يک قاعده بسيار‬ ‫مهم فقهي مطرح شده است و آن اين است‬ ‫که هيچ کس نمي‌تواند اعمال حق خويش‬

‫را به وسيله ضرر به غير و يا تجاوز به منافع‬ ‫عمومي قرار دهد‪.‬‬ ‫او در توضيح گفته خود مي‌افزايد‪ :‬فرض‬ ‫کنيد فردي بگويد من مالک اين خانه هستم و‬ ‫در چارچوب خانه خود هرکاري که مي‌خواهم‬ ‫اعم از نگهداري حيوان يا برگزاري ميهماني‬ ‫انجام مي‌دهم‪ ،‬اما وي بايد بداند که قانون‬ ‫چنين اجازه‌اي به او نمي‌دهد‪.‬‬ ‫مزيناني در ادامه مي‌افزايد‪ :‬اگر سر و‬ ‫صداي حيوانات باعث برهم خوردن آرامش‬ ‫همسايه‌ها شد آنها مي‌توانند با استناد به اين‬ ‫قانون رفع مزاحمت کنند‪.‬‏‬ ‫قوانيني مربوط به رفع مزاحمت از‬ ‫حيوانات شخصي‬ ‫وي در ادامه با اشاره به موادي از قانون‬ ‫مجازات اسالمي گفت‪ :‬به عنوان نمونه در‬ ‫ماده ‪ 357‬آمده است؛ صاحب هر حيواني‬ ‫که خطر حمله و آسيب رساندن آن را مي‌داند‬ ‫بايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر اهمال و‬ ‫سهل انگاري موجب تلف يا خسارت گردد‬ ‫صاحب حيوان عهده دار مي‌باشد و اگر از‬ ‫حال حيوان که خطر حمله و زيان رساندن به‬ ‫ديگران در آن هست آگاه نباشد‪ ،‬يا آنکه آگاه‬ ‫باشد ولي توانايي حفظ آن را نداشته باشد و در‬

‫نگهدارياوکوتاهينکندعهدهدارخسارتش‬ ‫نيست‪.‬مزيناني همچنين در اين باره به ماده‬ ‫‪ 358‬قانون مجازات اسالمي اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬هرگاه حيواني به کسي حمله کند و‬ ‫آن شخص به عنوان دفاع از خود به مقدار‬ ‫الزم او را دفع نمايد و همين دفاع موجب‬ ‫مردن يا آسيب ديدن آن حيوان شود‪ ،‬شخص‬ ‫دفع کننده ضامن نمي‌باشد و همچنين اگر‬ ‫آن حيوان را از هجوم به نفس يا مال محترم‬ ‫به عنوان دفاع به مقدار الزم بازدارد و همين‬ ‫کار موجب تلف و يا آسيب او شود عهده دار‬ ‫نخواهد بود‪.‬وي همچنين با اشاره به ماده‬ ‫‪ 360‬قانون اسالمي گفت‪ :‬هرگاه کسي با اذن‬ ‫وارد خانه کسي بشود و سگ خانه به او آسيب‬ ‫برساند صاحب خانه ضامن مي‌باشد‪ ،‬خواه آن‬ ‫سگ قب ً‬ ‫ال در خانه بوده يا بعداً وارد شده باشد‬ ‫و خواه صاحب خانه بداند که آن حيوان او را‬ ‫آسيب مي‌رساند و خواه نداند‪.‬‬ ‫وي در ادامه افزود‪ :‬در حال حاضر‬ ‫پرونده‌هاي مربوط به نگهداري حيوانات‬ ‫خانگي در دادگاه‌ها کم نيست‪ ،‬البته تمام‬ ‫اينها ناشي از ناآگاهي دارندگان اين حيوانات‬ ‫نسبت به حقوق حيوان و افراد جامعه‬ ‫مي‌شود‪.‬‏‬

‫براي حل جدول اعداد در هر مربع كوچكتر ‪ 3×3‬هيچ عدد تكراري وجود نداشته باشد‪.‬همچنين هيچ عددي در يك سطريا ستون مربع بزرگ ‪ 9×9‬تكرار نشده باشد‪.‬‬

‫گزارش‬

‫بهترين کشورهاي جهان براي‬ ‫زندگي کجا هستند؟‬

‫‏درگزارشسازمانمللمتحدمعيارهاييمانندسالمت‪،‬فقر‪،‬ثروت‬ ‫وميزانتحصيالتبراياولويتبنديکشورهايجهاناستفادهشده‬ ‫استودراينبينرقابتزياديبينکشورهايثروتمندوتوسعهيافته‬ ‫جهانبرايکسبباالترينمقام‌هاوجوددارد‪.‬درشاخصتوسعهانساني‬ ‫سازمانمللکشورنروژبااميدبهزندگي‪81‬سالودرآمدسرانه‪58‬هزارو‬ ‫‪ 810‬دالرباالترينرتبهراازآنخودکردهاست‪.‬اينکشورازسال‪2001‬‬ ‫تابهحالبهجزدردوسالبهترينرتبهراداشتهاست‪.‬البتهکشورنروژدر‬ ‫هيچکدامازمعيارهايتعيينشدهبرايشاخصتوسعهانسانيبهترين‬ ‫وضعيت را ندارد‪ ،‬براي مثال بيشترين درآمد سرانه متعلق به کشور‬ ‫ليختن اشتاين است که سومين کشور کوچک اروپاست‪ .‬درآمد سرانه‬ ‫مردم اين کشور ‪ 81‬هزار و ‪ 11‬دالر است‪ .‬باالترين اميد به زندگي هم‬ ‫با‪ 83/6‬سالمتعلقبهکشورژاپناستوبهاينترتيبمردماينکشور‬ ‫بهترين وضعيت را از لحاظ طول عمر در جهان دارد‪ .‬اما در مجموع با‬ ‫در نظر گرفتن همه شاخص‌ها کشور نروژ بيشترين امتياز را در برنامه‬ ‫توسعهسازمانمللازآنخودکردهاست‪.‬بعدازنروژ‪،‬کشورهاياستراليا‪،‬‬ ‫نيو زيلند‪ ،‬آمريکا و ايرلند در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفتند‪.‬در ميان‪169‬‬ ‫کشورجهانکهدراينرتبهبنديقرارگرفتهبودندکشورزيمبابوهبدترين‬ ‫وضعيتراداشتوباالترازآننيزکشورهايموزامبيک‪،‬بوروندي‪،‬نيجر‬ ‫و جمهوري دموکراتيک کنگو قرار گرفتند‪ .‬در زيمبابوه اميد به زندگي‬ ‫فقط ‪ 47‬سال است و درآمد سرانه اين کشور نيز از ‪ 176‬دالر تجاوز‬ ‫نمي‌کند‪.‬جمهوريدموکراتيککنگو‪،‬زامبياوزيمبابوهتنهاسهکشوري‬ ‫هستندکهازنظرشاخصتوسعهانسانينسبتبهسال‪ 1970‬وضعيت‬ ‫بدتريپيداکرده‌اند‪.‬‬ ‫هلن کالرک نخست وزير سابق نيوزيلند و رئيس برنامه توسعه‬ ‫سازمان ملل (‏‪UNDP‬‏) در اين باره گفت‪ :‬اين سه کشور به دليل‬ ‫درگيري‌هايداخلي‪،‬شيوعفاجعه‌بارويروسايدزووضعيتنامناسب‬ ‫اقتصاديوسياسيوضعيتبسياربغرنجيدارند‪.‬‬ ‫دراينگزارشسعيشدهاستارزيابيدقيق‌تريبرايتعيينکيفيت‬ ‫زندگيدرکشورهايجهانصورتگيردوبههميندليلعالوهبردرآمد‬ ‫شاخص‌هاي ديگري مانند وضعيت سالمت عمومي‪ ،‬تحصيالت‪،‬‬ ‫برابريجنسيتيوآزاديسياسيمدنظرقرارگرفتهاست‪.‬بادرنظرگرفتن‬ ‫اينمعيارهابسياريازکشورهايجهاننسبتبهسال‪1970‬پيشرفت‬ ‫قابلتوجهيداشته‌اند‪.‬بهطورکلياميدبهزندگياز‪ 59‬سالبه‪ 70‬سال‬ ‫رسيده است‪ ،‬داشتن تحصيالت ابتدايي از‪ 55‬درصد تا‪ 70‬درصد رشد‬ ‫داشتهاستودرآمدسرانهنيزنزديکبه‪ 2‬برابرشدهوبهبيشاز‪ 10‬هزار‬ ‫دالر رسيده است‪ .‬در اين بين کشورهاي فقير نيز رشد خوبي داشته‌اند‪.‬‬ ‫در مجموع مي‌توان گفت کشورهاي جهان تحصيل‌کرده‌تر‪ ،‬سالم‌تر‬ ‫و ثروتمندتر شده‌اند‪ .‬اما در عوض برخي کشورها پس رفت داشته‌اند و‬ ‫خصوصادرزمينهسالمتافتزياديکرده‌اند‪.‬‬ ‫برخيکشورهانيزبهشدترتبهخودراارتقابخشيده‌اند‪.‬برايمثال‬ ‫چيندرطول‪5‬سالگذشتهرتبهخودرا‪8‬ردهارتقادادهاست‪.‬کرهجنوبي‬ ‫واندونزينيزوضعيتمشابهيداشته‌اند‪.‬کشورهايآسيايشرقيدر‬ ‫اينبينبهترينعملکردرادرطول‪ 40‬سالگذشتهداشتهاستوتقريبا‬ ‫دوبرابرکشورهايجهانرشدداشتهاند‪.‬چيندومينکشورجهاناست‬ ‫کهازسال‪ 1970‬بيشترينترقيرادراينرده‌بنديداشتهکهمهمترين‬ ‫داليلآننيزوضعيتسالمت‪،‬افزايشدرآمدسرانهوميزانتحصيالت‬ ‫است‪.‬‬ ‫درطول‪ 4‬دههگذشتهدرآمدسرانهکشورچين‪ 21‬برابرشدهاستو‬ ‫ميليون‌هانفردراينکشورازخطفقرخارجشده‌اند‪.‬امادرعوضاميدبه‬ ‫زندگيدراينکشورتغييرينداشتهاست‪.‬‬ ‫التهبايدتوجهداشتکهرشداقتصاديبهتنهايينشان‌دهندهبهتر‬ ‫شدنوضعيتسالمتوتحصيالتيککشورنيست‪.‬دراينبيننپال‬ ‫باوجودجنگداخليطوالنيمدتيکهدراينکشوردرجريانبودهاست‬ ‫يکيازبهترينعملکردهارادرزمينهبهبودوضعيتکليکشورداشته‬ ‫است‪.‬يککودککهامروزهدراينکشوربهدنيامي‌آيدنسبتبهکودکي‬ ‫که در سال ‪ 1970‬در اين کشور متولد مي‌شود ‪ 25‬سال بيشتر اميد به‬ ‫زندگيدارد‪.‬‬ ‫رويترز‪6،‬نوامب ‏ر‬

‫نما‬

‫فقر و غنا در متروي لندن‬

‫ديويد مودل‪ ،‬عکاس‪ :‬در يکي از روزهايي که براي عکاسي‬ ‫از تظاهرات کنندگان به مرکز لندن مي رفتم در مترو با صحنه جالبي‬ ‫روبه رو شدم‪.‬مترو از آن دسته مکان هايي است که در آن معموال‬ ‫افراد مختلف و ناهمگون در کنار هم قرار مي گيرند ‪.‬اين چند نفر‬ ‫نسبت به مسافران ديگر نا متعارف به نظر مي رسيدند و مي دانستم‬ ‫که توجه بقيه به آنها جلب خواهد شد‪.‬پس بايد منتظر مي ماندم تا از‬ ‫عکس العمل ديگران در موقع مناسب عکس بگيرم‏‪.‬‬


‫روزنه‬

‫خطر نابودي جمالت ماندگار‬ ‫تاريخ ادبيات‬

‫نسخه‌هاي دستنويس «ديويد کاپرفيلد»‪« ،‬داستان دو شهر»‬ ‫و «معماي ادوين درود» بر اثر پوسيدگي اسيد کاغذ در حال‬ ‫نابودي هستند‪.‬به گزارش خبرآنالين‪ ،‬وقتي چارلز ديکنز در سال‬ ‫‪ 1859‬قلم پَر خود را برداشت و جمله «بهترين دوران بود‪ ،‬بدترين‬ ‫دوران بود» را باالي کاغذي تميز نوشت‪ ،‬نمي‌دانست که يکي‬ ‫از ماندگارترين پاراگراف‌هاي آغازين تاريخ ادبيات انگليسي را‬ ‫مي‌نويسد‪.‬‬ ‫جمله کوبنده نويسنده صحنه الزم براي داستان عاشقانه در‬ ‫ميان آشوب‌هاي انقالب فرانسه را فراهم ساخت‪ ،‬اما اين پاراگراف‬ ‫جاودانه که آغازگر «داستان دو شهر» است شايد به زودي از بين‬ ‫برود‪.‬در هفته جاري موزه «ويکتوريا و آلبرت» کمپيني به راه‬ ‫مي‌اندازد تا با جمع‌آوري کمک‌هاي مالي دست‌نويس سه اثر‬ ‫چارلز ديکنز را ترميم کند‪ .‬اين آثار را جان فارستر‪ ،‬دوست صميمي‬ ‫ديکنز از خانه او برداشت و نگهداري کرد‪.‬سال ‪ 1876‬زماني که‬ ‫فارستر‪ ،‬کارگزار ادبي کتابخانه‌اش را به موزه «ويکتوريا و آلبرت»‬ ‫اهدا کرد اين نسخه‌ها به دست موزه رسيد‪.‬موزه حاال اميدوار است‬ ‫بتواند اين آثار بي‌قيمت را که با وجود خط خوردگي و پخش بودن‬ ‫جوهر از ارزش بااليي برخوردار هستند تا سالروز ‪ 200‬سالگي‬ ‫ديکنز در سال ‪ 2012‬ترميم کند‪.‬جان مريتن‪ ،‬مسئول بخش حفظ‬ ‫نوشتار و تصوير موزه گفت‪« :‬در حال حاضر نمي‌توانيم با خيال‬ ‫آسوده اين آثار را به نمايش بگذاريم زيرا بسيار آسيب ديده‌اند‬ ‫و شکننده شده‌اند‪ .‬آخرين بار در دهه ‪ 1960‬ترميم روي آن‌ها‬ ‫صورت گرفت و در حفاظ کتاب قرار گرفتند‪ .‬اما متاسفانه کاغذ‬ ‫محافظي که به کار رفته بود بسيار اسيدي بود و به کاغذهاي‬ ‫نسخه‌هاي اصلي آسيب رساند‪».‬بخشي از اين دست‌نويس‌ها‬ ‫ديگر قابل خواندن نيستند زيرا کاغذها به هم چسبيده‌اند و ديگر‬ ‫نمي‌شود آن را ورق زد‪.‬اگر موزه بتواند ‪ 25‬هزار پوند کمک مالي‬ ‫جمع‌آوري کند آن وقت مي‌تواند «داستان دو شهر» و «ديويد‬ ‫کاپرفيلد»را که در سال ‪ 1850‬منتشر شد ترميم کند‪.‬آخرين‬ ‫دست‌نويس مربوط به رمان ناتمام ديکنز به نام «معماي ادوين‬ ‫درود» است‪ .‬اگر اين دست‌نويس ترميم شود دوستداران ديکنز‬ ‫و متخصصان آثار او مي‌توانند يادداشت‌ها و تغييرات ديکنز را‬

‫مطالعه کنند و باالخره يکي از مشهورترين پرونده‌هاي حل‌نشده‬ ‫تاريخ ادبيات را حل کنند‪.‬مريتن معتقد است اين آثار با جوهر روي‬ ‫کاغذ نامرغوب نوشته شده‌اند ولي با اين حال جزء ميراث فرهنگي‬ ‫بريتانيا هستند‪.‬در انتها مريتن همه چيز را مديون فارستر مي‌داند‪،‬‬ ‫دوست ديکنز که عالوه بر چاپ روزنامه‪ ،‬کتاب دوجلدي «زندگي‬ ‫چارلز ديکنز» را بين سالهاي ‪ 1872‬تا ‪ 1874‬نوشت و اگر زحمات‬ ‫او نبود اين دست‌نويس‌ها در سطل زباله مي‌افتادند‪«.‬داستان دو‬ ‫شهر» به صورت هفتگي چاپ شد و اولين بخش آن در شماره‬ ‫‪ 30‬آوريل ‪ 1859‬گاهنامه «تمام طول سال»‪ ،‬متعلق به ديکنز به‬ ‫چاپ رسيد و ‪ 31‬هفته بعد در شماره ‪ 25‬نوامبر خاتمه يافت‪.‬‬

‫نما‬

‫استاد فرشچيان در قاب كاريكاتور‬

‫استاد مسلم نگارگري و مينياتور ايران به همراه جمعي‬ ‫از هنرمندان كشور در قاب كاريكاتور قرار گرفت‪.‬به گزارش‬ ‫وب سايت خانه كاريكاتور ايران محمود عليمرادي كاريكاتوريست‬ ‫ايراني كاريكاتور چهره استاد محمود فرشچيان را نمايي‬ ‫توجه برانگيز از سبيل‌هاي استاد ترسيم كرد‪.‬اين اقدام بي‌سابقه در‬ ‫كشيدن كاريكاتور از اين چهره‌ برجسته‌ي هنري كشور در خارج‬ ‫از ايران بازتاب گسترده‌اي داشته است از ديگر ويژگي‌هاي اين‬ ‫كاريكاتور چهره‌ گلگون استاد فرشچيان است كه در آن نور تابيده‬ ‫بر پيشاني و گونه‌ها همراه با سپيدي موي سر و سبيل و مژه‌هاي‬ ‫استاد اين اثر را بسيار تأثيرگذار مي‌كند‪ .‬عليمرداني در اين كاريكاتور‬ ‫كه در كادر سياه‪ ،‬تابشي نوراني را ارائه مي‌كند بيني استاد را دراز‬ ‫و چشمان او را كوچك نشان مي‌دهد‪.‬او در گالري كاريكاتورهاي‬ ‫خود در وب‌سايت ايران كارتون همچنين كاريكاتور چهره‌استاد‬ ‫عزت‌اهلل انتظامي بازيگر مشهور سينما و استاد شهريار شاعر نامي‬ ‫معاصر را نيز كشيده و عرضه كرده است‪.‬نگاه او به كاريكاتور چهره‌‬ ‫ابراهيم حاتمي كيا و شجريان نيز قابل توجه است اما قدر مسلم‬ ‫مهمترين اثر او در اين مجموعه كاريكاتور چهره‌ استاد فرشچيان‬ ‫است‪.‬‬

‫كتابخانههاي‬ ‫شبانه روزي در تهران‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫ازهفتهكتابسالگذشتهتاكنونعالوهبرراه‌‌اندازي‪120‬كتابخانهمحلي‪،‬‬ ‫‪ 53‬كتابخانه شهر تهران در نقاط مختلف شهر شبانه‌روزي شده‌اند‪.‬به گزارش‬ ‫رجانيوزبهنقلازستادخبريهجدهميندورههفتهكتابجمهورياسالمي‪،‬‬ ‫عبداهللرمضاني‪،‬مديركلفرهنگيمعاونتفرهنگياجتماعيشهرداريتهران‬ ‫با اشاره به تنظيم سند راه‌بردي توسعه كتاب و كتابخواني در شهرداري تهران‬ ‫گفت‪:‬ازسالگذشتهتاكنون‪120‬كتابخانهدرسرايمحالتراه‌اندازيشدهكه‬ ‫نشان‌دهندهارادهجديشهرداريدراينمسيراست‪.‬ويهمچنينازشبانه‌روزي‬

‫كردن‪ 53‬كتابخانهشهرداريدرنقاطمختلفشهرخبردادوگفت‪:‬ايندرحالي‬ ‫ا‌ست كهسالگذشتههمزمانباهفتهكتابتنهايك كتابخانهشبانه‌روزيدر‬ ‫تهران وجود داشت‪.‬مديركل فرهنگي معاونت فرهنگي اجتماعي شهرداري‬ ‫ادامه داد‪ :‬بدين ترتيب با وجود‪ 376‬محله موجود در تهران پيش بيني‌مي‌شود‬ ‫با سرعت كنوني شهرداري نزديك به ‪ 7‬سال آينده در تمامي محالت شهر‬ ‫تهرانيككتابخانهشبانه‌روزيوجودداشتهباشد‪.‬هجدهميندورههفتهكتاب‬ ‫جمهورياسالميايران‪23‬تا‪30‬آبانماهدرسراسركشوربرگزارخواهدشد‪.‬‬

‫پنج‌شنبه ‪ 20‬آبان ‪1389‬‬

‫‪4‬ذي الحجه ‪ 11-1431‬نوامبر ‪-2010‬شماره ‪75‬‬

‫در گفتگو با منوچهر نيازي نقاش برجسته کشور مطرح شد‬

‫ادب و هنر ‪12‬‬

‫اين سرزمين پر از استعدادهاي جوان و شکوفاي هنري است‬

‫سما بابايي‪ :‬منوچهر نيازي حاال‬ ‫درآستانه ‪ 73‬سالگي قرار دارد‪ ،‬اما هنوز هم‬ ‫دنبال کشف فضاهاي تازه در عرصه نقاشي‬ ‫است‪.‬اين را مي‌شود با نگاهي به تابلو‌هايي که‬ ‫در نمايشگاه اخيرش عرضه کرده دريافت‪.‬‬ ‫تاپيش از اين او بيشتر به طبيعت گرايي بها‬ ‫مي‌داد‪ ،‬اما حاال به سراغ انسان و موقعيت او‬ ‫در جهان معاصر رفته است‪.‬او که تا به حال‬ ‫نمايشگاه‌هاي مختلفي در شهرهايي چون‬ ‫پاريس‪،‬توکيو‪،‬سيدني‪،‬شيکاگو‪،‬لس‌آنجلس‪،‬‬ ‫نيويورک‪ ،‬مونيخ‪ ،‬سنگاپور‪ ،‬آبادان‪ ،‬تهران‪،‬‬ ‫شيراز‪ ،‬اصفهان‪ ،‬و‪ ...‬برگزار کرده حاال از‬ ‫مسئوالن مي‌خواهد قدر استعدادهاي جوان‬ ‫را در حوزه هنرهاي تجسمي بدانند و زمينه را‬ ‫براي رشد و شکوفايي هنر نسل جديد آماده‬ ‫کنند‪ .‬به بهانه برگزاري نمايشگاه شصتمين‬ ‫سال تجربه خالقانه نيازي در خانه هنر تهران‬ ‫با او گفتگو کرده‌ايم‪.‬‬ ‫آثاري که تا حاال به نمايش‬ ‫گذاشته ايد‪ ،‬آثاري هستند که در‬ ‫پنج سال اخير آنها را کشيده‌ايد‪،‬‬ ‫به نظر مي‌رسد در اين سال‌ها نگاه‬ ‫شما در نقاشي با تغييرات بسياري‬ ‫همراه شده است‪ .‬آن طبيعت‌گرايي‬ ‫از آثارتان حذف شده و انسان به‬ ‫عنوان يک عنصر جديد وارد کار‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫من در طول اين ‪ 60‬سالي که نقاشي‬ ‫مي‌کنم‪ ،‬سبک‌هاي مختلفي را تجربه‬ ‫کرده‌ام‪ ،‬اما اکنون در ‪ 73‬سالگي به اين‬ ‫نتيجه رسيده‌ام که هنرمند بايد فرزند زمان‬ ‫خودش باشد‪ .‬يعني از آن چيزي الهام بگيرد‬ ‫که در روزگارش جريان دارد‪.‬اين مي تواند‬ ‫يک موضوع اجتماعي باشد و يا حتي اتفاقي‬ ‫طبيعي که خواه ناخواه بر زندگي انسان‌ها‬ ‫جريان مي گذارد‪ .‬به همين خاطر است که‬ ‫حاال اين پرسوناژها وارد کارهاي من شده‬ ‫است‪ .‬آدم‌هايي با حس‌هاي مختلف انساني‪.‬‬ ‫آدم‌هاي زمانه ما خواه ناخواه ديگر آن شادابي‬ ‫و سرزندگي گذشته‌شان را ندارند‪ .‬تمام اين‬ ‫مسئله هم به جريانات و مشکالت اجتماعي‬ ‫بر نمي‌گردد‪ ،‬اتفاقا گاه رشد تکنولوژي سبب‬ ‫مي‌شود برخي مشکالت ظهور و بروز پيدا‬ ‫کنند‪ .‬آدم‌هاي معاصر طبيعت را فراموش‬ ‫کرده‌اند‪ .‬انگار نه تنها لذتي از بودن در طبيعت‬ ‫نمي‌برند‪ ،‬بلکه محصوالت طبيعي را هم به‬ ‫شکل مصنوعي دريافت مي‌کنند‪ ،‬حال همه‬ ‫اينها در کار من به عنوان يک نقاش بروز و‬ ‫ظهور پيدا مي‌کند‪ .‬يعني من ديگر نمي‌توانم‬ ‫طبيعت بکر را به تصوير بکشم‪ ،‬بلکه بايد‬ ‫آدم‌هايي را ترسيم کنم که خود را در اين‬ ‫چارچوب قرار داده‌اند‪.‬اين مشکالت در جامعه‬ ‫امروز به شکلي بسيار جهان شمول وجود دارد‬ ‫و تمام انسان‌ها کم و بيش با آن درگير هستند‪.‬‬ ‫آدم‌هايي از مناطق مختلف دنيا «شادي» را‬ ‫از دست داده‌اند و اين مشکل بزرگي است که‬ ‫نمي‌توان ناديده‌اش گرفت‪.‬‬ ‫با توجه به صحبتهايتان چرا‬

‫نمي‌توان اين رنج و اندوه را در‬ ‫وجود اين آدم‌ها مشاهده کرد؟ اين‬ ‫به خاطر ازدحام آدم‌ها در تابلوها‬ ‫نيست؟‬ ‫اين ازدحام به شکل کامال عامدانه‌اي‬ ‫صورت گرفته است‪ .‬دلم مي‌خواست‬ ‫سرگرداني انسان‌ها را در همين ازدحام نشان‬ ‫دهم‪ .‬توده‌اي که همه‌شان با دلمشغولي‌ها و‬ ‫مشکالت مشابهي مواجه هستند‪ .‬از طرفي‬ ‫نميخواستم عيني‌سازي صرف را مد نظر‬ ‫قراردهم‪ .‬اينکه انساني را بکشم که اين درد‬ ‫و رنج را تنها در وجود او مشاهده کرد‪ .‬چون‬ ‫همان طور که گفتم‪ ،‬تمام انسان‌هاي معاصر‬ ‫کم و بيش با اين حس‌ها درگير هستند و اين‬ ‫در حالي است که همه ما در يک ازدحام و‬ ‫انفجار جمعيت به سر مي‌بريم و در عين حال‬ ‫موجوداتي تنها هستيم‪.‬‬ ‫يعني اين جزئي‌نگري و پرداختن‬ ‫به اينکه يک انسان يا يک فيگور نماد‬ ‫تمام آن چيزهايي باشد که همه به‬ ‫شکل عام با آن مواجه هستند‪ ،‬شما‬ ‫را از هدفتان دور کرد؟‬ ‫من قبال اين شکل کار را تجربه کرده‬ ‫بودم‪ .‬ضمن اينکه قطع کارهايي که در اين‬ ‫نمايشگاه عرضه شده‪ ،‬بسيار بزرگ است و به‬ ‫همين خاطر گمان کردم يک فيگور خاص‬ ‫ارضايم نمي‌کند‪ .‬در حال حاضر اگر به تمام‬ ‫نمايشگاه‌هاي هنري مراجعه کنيد‪ ،‬مي‌توانيد‬ ‫اين شکل کار را مشاهده کنيد‪ ،‬اينکه نقاشان‬ ‫تالش مي‌کنند تا با نقاشي فيگوراتيو‬ ‫دغدغه‌هاي انسان معاصر را نشان دهند‪ ،‬اما‬ ‫کسي به اين مسئله توجه ندارد که مشکالت‬ ‫ديگر فردي نيست‪ ،‬چيزي است که همه ما‬ ‫کم و بيش با آن مواجه هستيم‪ .‬اگر فرصتي‬ ‫باشد‪ ،‬در نمايشگاه‌هاي بعدي‌ام ادامه راهي‬ ‫را مشاهده خواهيد کرد که هم‌اکنون آغاز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫با وجودي که در اين نمايشگاه‬ ‫از کارهاي سابقتان فاصله گرفته‬ ‫ايد‪ ،‬اما همچنان چند کار به سبک‬ ‫و سياق سابق در اين نمايشگاه‬ ‫ديده مي‌شود‪ ،‬يعني طبيعت‌گرايي‬ ‫به شکل کامل از کارهاي شما بيرون‬ ‫نرفته و اين در حالي است که شما‬ ‫از راهي تازه در نقاشي تان سخن‬ ‫مي گوييد‪.‬‬ ‫طبيعت هيچ وقت از کارهاي من‬ ‫حذف نمي‌شود‪ .‬اگر بخواهم هم اين اتفاق‬ ‫نمي‌تواند رخ دهد‪ ،‬چون عاشق طبيعت‬ ‫هستم‪ .‬البته هميشه سعي کرده‌ام از مناظر‬ ‫طبيعي بهانه‌اي بسازم براي اينکه حرف‌ها‬ ‫و ايده‌هاي خودم را پياده کنم‪ .‬يعني هيچ‌گاه‬ ‫نخواسته‌ام آن را به شکل صرف نمايش دهم‪.‬‬ ‫اين کار اصال ضرورتي ندارد‪ ،‬چون کسي که‬ ‫بخواهد مناظر طبيعي را به همان شکل‬ ‫مشاهده کند‪ ،‬مي‌تواند يک جستجوي ساده‬ ‫در اينترنت داشته باشد و يا اينکه خودش به‬ ‫آن نقاط سفر کند‪.‬مخاطب بايد شکلي‬

‫تازه اي از طبيعتي را مشاهده کند که نگاه‬ ‫خالقانه نقاش در آن لحاظ شده است‪ .‬شما‬ ‫در پوسته‌هاي درخت هايي که من کشيده ام‪،‬‬ ‫مي توانيد نقش انسان‌ها را مشاهده کنيد‪.‬‬ ‫در آثارتان گاه نشانه ها تداخل‬ ‫پيدا کرده اند‪ .‬ساختمان هاي‬ ‫نيويورک‪ ،‬انسان هايي با نشانه هاي‬ ‫شرقي دارند‪ .‬اين دليل خاصي دارد؟‬ ‫چون من يک ايراني و شرقي ام ‪ ،‬خواه‬ ‫ناخواه اين مسئله در آثارم ديده مي شود‪ .‬اما‬

‫صرف نظر از اين بحث‌هاي تکنيکي دلم‬ ‫مي خواهد به مسئوالن ارشاد يادآوري کنم‬ ‫کهاينسرزمينپرازاستعدادهايجوانوشکوفاي‬ ‫هنري است که بايد قدرشان را دانست و زمينه‬ ‫کاري مناسبي برايشان پيدا کرد‪ .‬من مطمئن‬ ‫هستم چنانچه ظرفيت هاي بالقوه هنرمندان‬ ‫ايرانيبهشکلبالفعلدرآيد‪،‬ماديگرهيچنيازي‬ ‫بهمنابعزيرزمينينداريموميتوانيمبااستفادهاز‬ ‫همينموضوعبهراحتيمنابعماليفراوانيراوارد‬ ‫کشورمانکنيم‪.‬‬

‫برگي از دفتر نظم‬

‫روز مبادا‬ ‫قيصر امين پور‬ ‫وقتي تو نيستي‬ ‫نه هست هاي ما‬ ‫چونان که بايدند‬ ‫نه بايد ها‪...‬‬ ‫مثل هميشه آخر حرفم‬ ‫و حرف آخرم را‬ ‫با بغض مي خورم‬ ‫عمري است‬ ‫لبخند هاي الغر خود را‬ ‫در دل ذخيره مي کنم ‪:‬‬ ‫باشد براي روز مبادا !‬ ‫اما‬ ‫در صفحه هاي تقويم‬ ‫روزي به نام روز مبادا نيست‬ ‫آن روز هر چه باشد‬ ‫روزي شبيه ديروز‬ ‫روزي شبيه فردا‬ ‫روزي درست مثل همين روزهاي ماست‬ ‫اما کسي چه مي داند ؟‬ ‫شايد‬ ‫امروز نيز روز مبادا باشد !‬ ‫***‬ ‫وقتي تو نيستي‬ ‫نه هست هاي ما‬ ‫چونانکه بايدند‬ ‫نه بايد ها‪...‬‬ ‫هر روز بي تو‬ ‫روز مبادا ست !‬


‫خبر‬

‫«نويسنده پشت پرده» پوالنسكي‬ ‫صدرنشين جوايز فيلم اروپا شد‬

‫فيلم «نويسنده پشت پرده» ساخته رومن پوالنسكي‬ ‫صدرنشين جوايز فيلم اروپا شد‪ .‬جديدترين فيلم پوالنسكي كه‬ ‫در قالب تريلر سياسي ساخته شده است در ‪ 7‬رشته نامزد دريافت‬ ‫جايزه شده است‪.‬‬ ‫تريلر « نويسنده پشت پرده» با حضور بازيگراني چون‬ ‫ايوان مك گرگور‪ ،‬پيرس برازنان‪ ،‬كيم كاترال‪ ،‬الويا ويليامز‪ ،‬تام‬ ‫ويلكينسون‪ ،‬تيموتي هوتون و الي واالش تهيه و توليد شده است‪.‬‬ ‫نويسنده پشت پرده بر مبناي رماني به همين نام نوشته «رابرت‬ ‫هريس» ساخته شده و فيلمنامه را «هريس» و«پوالنسکي»‬ ‫با همکاري يکديگر نوشته‌اند‪.‬اين داستان درباره نويسنده‌اي‬ ‫است که معموال بي‌نام مي‌نويسد و داراي هويت مخفي است‪.‬‬ ‫قرارمي‌شود که او با هويت جعلي خاطرات نخست وزير سابق را در‬ ‫قالب کتابي بنويسد و به نوعي امتياز اين کار را مي‌خرد‪«.‬برازنان»‬ ‫و «نيكالس کيج» در اين فيلم به‌ترتيب نقش «آدام لنگ»‬ ‫نخست وزير انگليس و نويسنده بي‌نام را بازي مي‌کنند‪.‬بنا بر‬ ‫اعالم هاليوود ريپورتر‪ ،‬اين فيلم در رشته‌ بهترين فيلم‪ ،‬بهترين‬ ‫كارگردان و بهترين بازيگري مرد براي «ايوان مك گرگور» نامزد‬ ‫دريافت جايزه است‪.‬در بخش بهترين فيلم‪ ،‬آثار مطرح ديگري‬ ‫چون «عسل» ساخته سميح كاپالن اوغلو كارگردان تركيه‌اي‪،‬‬ ‫«دايان و آدم‌ها» ساخته «خاوير بووا»‪« ،‬روح آشپزخانه» ساخته‬ ‫فاتح آكين‪ ،‬درام ضد جنگ «لبنان» اثر «ساموئل مائوز» نامزد‬ ‫دريافت جايزه هستند‪.‬فيلم لبنان چندي پيش برنده جايزه بهترين‬ ‫فيلم در جشنواره ونيز شده است‪ 2300.‬عضو آكادمي فيلم اروپا‬ ‫برندگان اين دوره را در بخشهاي مختلف در ‪ 4‬دسامبر (‪ 19‬آذر) در‬ ‫تالين پايتخت استوني معرفي خواهند كرد‪.‬‬

‫انيميشن"آخرينفرستاده"‬ ‫اواخر سال ‪90‬‬ ‫ازشبکهسحرپخشميشود‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫انيميشن "آخرين فرستاده" به تهيه کنندگي داريوش دالوند‬ ‫اواخر سال آينده آماده پخش از شبکه سحر مي‌شود‪.‬به گزارش‬ ‫خبرگزاري مهر‪ ،‬تاکنون ‪ 152‬دقيقه از اين انيميشن تهيه شده‬ ‫و توليد آن همچنان ادامه دارد‪ .‬انيميشن "آخرين فرستاده" در‬ ‫‪ 50‬قسمت ‪ 15‬دقيقه‌اي تهيه مي‌شود‪ .‬داستان اين انيميشن درباره‬ ‫زندگي پيامبر (ص) است که از زبان شخصيت محوري سلمان‬ ‫فارسي صحابه ايراني رسول اکرم (ص) روايت مي شود‪ -.‬هر روز‬

‫يک فيلم مستند سينمايي جنگ با موضوع هاي مختلف از شبکه‬ ‫مستند روي آنتن مي رود‪ .‬فيلم هاي "بهار در خزان"‪" ،‬فصل سرد"‪،‬‬ ‫"از خرمشهر تا بازي دراز"‪" ،‬عروج" و ‪ ...‬در اين هفته از اين شبکه‬ ‫پخش مي شود‪ -.‬حسين ساري‪ ،‬مدير کل پويانمايي سازمان صدا‬ ‫و سيما با اشاره به رشد صنعت پويانمايي در کشورمان‪ ،‬خراسان‬ ‫رضوي را نقطه اميدي در اين عرصه هنري دانست که ظرفيت و‬ ‫توانايي تبديل شدن به قطب انيميشن کشور را دارد‪.‬‬

‫پنج‌شنبه ‪ 20‬آبان ‪1389‬‬

‫‪4‬ذي الحجه ‪ 11-1431‬نوامبر ‪-2010‬شماره ‪75‬‬

‫نگاهي به فيلم " چارلي وريک " ساخته دان سيگل‬

‫سينما ‪11‬‬

‫خشن و بي رحم ‪ ،‬خونسرد و جدي‬

‫انيميشن «مگامايند» ‪ 12/5‬ميليون‬ ‫دالر فروخت‬

‫انيميشن «مگامايند» در اكران روز جمعه هفته گذشته در‬ ‫سينماهاي آمريكاي شمالي‪ 12/5‬ميليون دالر فروخت‪ .‬اين فيلم‬ ‫توسط «تيلور پري» در قالب يك درام مهيج ساخته شده است‪.‬بنا بر‬ ‫اعالم هاليوود ريپورتر‪ ،‬انيميشن «مگامايند» جديد ترين محصول‬ ‫كمپاني‌هاي دريم‌وركز و پارامونت است و در قالب سه‌بعدي اكران‬ ‫شده است‪.‬اين فيلم در ‪ 3944‬سالن سينمايي در آمريكاي شمالي‬ ‫به روي پرده رفته است‪.‬در خالصه اين داستان چنين آمده است‪:‬‬ ‫مگامايند خبيث اکنون تمام دشمنانش را از سر راهش برداشته‬ ‫است و رقيبي براي مبارزه ندارد‪ .‬اما مگامايند حاال که حريفي‬ ‫ندارد حوصله‌اش سر رفته است؛ بنابراين او يک رقيب جديد به‬ ‫نام تايتان خلق مي‌کند و‪...‬بنابراين گزارش‪ ،‬فيلم ‪Due Date‬‬ ‫به كارگرداني « تاد فيليپس» نيز با حدود ‪ 12‬ميليون دالر فروش‬ ‫در جايگاه دوم گيشه قرارگرفته است‪.‬فيلم «براي دختران رنگين‬ ‫پوست » نيز با‪ 7/4‬ميليون دالر فروش در رتبه سوم گيشه آمريكا‬ ‫جاي گرفته است‪.‬سري هفتم از آثار تريلر و خاص سينماي وحشت‬ ‫موسوم به «اره»‪ ،‬نيز كه توسط كمپاني اليونزگيت در ‪ 2808‬سالن‬ ‫سينمايي به روي پرده رفته است توانست با ‪ 2/7‬ميليون دالر رتبه‬ ‫چهارم و« فيلم سرخ » با ‪ 2/5‬ميليون دالر رتبه پنجم را به نام‬ ‫خود ثبت كند‪«.‬اره‪ »7‬براساس فيلمنامه‌اي از «ماركوز دانستان» و‬ ‫«پاتريك ملتون» با شخصيت‌هايي جديد و متفاوت با نسخه‌هاي‬ ‫قبلي‪ ،‬ساخته شده است‪.‬بنا براين گزارش‪« ،‬كوين گروترت»‬ ‫كارگرداني نسخه جديد اره را برعهده داشته است‪.‬‬

‫اسپيلبرگ «تن تن» را به تصوير كشيد‬

‫«استيون اسپيلبرگ» جديدترين پروژه سينمايي‌اش‬ ‫«ماجراهاي تن تن‪ :‬راز تك شاخ» را به تصوير كشيد‪ .‬در اين پروژه‬ ‫سينمايي كه از اوايل سال گذشته به شكل اقتباسي‪ ،‬تهيه و توليد‬ ‫مي‌شود‪ ،‬بازيگراني چون «جمي بل»‪« ،‬دانيل كريك»‪« ،‬اندي‬ ‫سرميكس» نقش‌آفريني خواهند كرد‪.‬بنابر اعالم لس آنجلس‬ ‫تايمز‪ ،‬اسپيلبرگ براي ساخت بخش‌هاي خاص پروژه تن تن از‬ ‫تكنولوژي‌ جديد «پرفورمنس كپچر» بهره خواهد برد‪«.‬رابرت‬ ‫رودات» (نامزد دريافت اسكار بهترين فيلمنامه براي «نجات‬ ‫سرباز رايان») نگارش فيلمنامه‌ «ماجراهاي تن تن» را بر عهده‬ ‫گرفته است‪.‬داستان نسخه سينمايي «تن تن» به مبارزه گروهي‬ ‫از سربازان متحد به رهبري «كارل فرانكلين» مي‌پردازد كه‬ ‫به مقابله با تهاجم نيروهاي بيگانه مي‌پردازند‪.‬اسپيلبرگ درباره‬ ‫فضاي «ماجراهاي تن تن» نيز گفته است‪ ،‬حوادث اين فيلم در‬ ‫يك دنياي واقعي با مردم تخيلي رخ مي‌دهد‪.‬‬

‫«كيسي افلك» هم به فهرست‬ ‫بازيگران «سرقت از برج» اضافه شد‬

‫«كيسي افلك» هم به فهرست بازيگران «سرقت از برج»‬ ‫اضافه شد‪ .‬اين فيلم توسط «برت رتنر» خالق آثاري چون «ساعت‬ ‫شلوغي» ساخته مي‌شود‪.‬بنا بر اعالم كامينگ سون‪ ،‬اين فيلم‬ ‫كمدي جديدترين محصول شركت فيلمسازان يونيورسال خواهد‬ ‫بود‪.‬بن استيلر‪ ،‬ماتئو برادريك و جادهيرش از ديگر بازيگران پروژه‬ ‫سينمايي سرقت از برج هستند‪.‬داستان فيلم درباره مدير پرمشغله‬ ‫يک برج (بن استيلر) مجلل است‪ .‬او يک تيم از کارگران فريب‬ ‫خورده را براي دزدي ازخانه يکي از مستاجران برج که ساکن‬ ‫پنت هاوس است‪ ،‬رهبري مي کند‪.‬افلک نقش دوست استيلر را‬ ‫بازي مي‌کند که در دزدي از برج نيز براي او کار مي کند‪.‬برادريک‬ ‫نقش يکي از شخصيت‌هاي خوب اين داستان را بازي مي کند‬ ‫که به خاطر از دست دادن شغلش مجبور مي شود به گروه دزدي‬ ‫استيلر ملحق شود‪.‬آلن آلدا‪ ،‬تي لئوني‪ ،‬ادي مورفي‪ ،‬گابوري سيدني‬ ‫و مايكل بنا از ديگر بازيگران اين فيلم خواهند بود‪.‬برج براي اكران‬ ‫در سال ‪ 2011‬ميالدي آماده مي‌شود‪.‬‬

‫با تهي ه‌كنندگي «دي‌كاپريو»‪،‬‬

‫پروژه سينمايي «ميراث ترون»‬ ‫براي اكران در ماه آينده آماده شد‬

‫پروژه سينمايي «ميراث ترون» براي اكران در ‪ 17‬دسامبر (‪26‬‬ ‫آذر) آماده شد‪ ،).‬جف بريجز بازيگر صاحب نام هاليوودي كه سال‬ ‫گذشته با فيلم «دل ديوانه» موفق به دريافت جايزه اسكار بهترين‬ ‫بازيگر مرد شده بود‪ ،‬به زودي با فيلم « حماسه ترون» به پرده‬ ‫سينماهاي جهان مي‌رسد‪.‬اين فيلم كه از جديدترين محصوالت‬ ‫کمپاني « والت ديزني پيكچرز» است‪ ،‬نخستين اكران ويژه خود را‬ ‫در « سن ديه‌گو »تجربه خواهد كرد‪.‬اين نمايش ويژه كه «كاميك‬ ‫كان» نام دارد با هدف پرداخت به آثاري که از روي کتاب‌هاي‬ ‫کميک ساخته شده‌اند از جمله فيلم‌ها‪ ،‬سريال ها و ساير آثار هنري‬ ‫اجراميشود‪.‬فيلمتوسط«جوزفكازينسكي»کارگردانيميشود‬ ‫و طبق برنامه‌ريزي‌ها در سه قالب نمايشي‪ ،‬دو بعدي و سه بعدي‬ ‫و همچنين آيمكس نمايش خود را آغاز مي‌كند‪.‬جف بريجز در‬ ‫سال ‪ 2010‬و در هشتاد و دومين دوره جوايز اسکار موفق شد تا‬ ‫جايزه اسکار بهترين بازيگر نقش اول مرد را به خاطر بازي در فيلم‬ ‫دل ديوانه به خود اختصاص دهد‪ .‬او همچنين جايزه گلدن گلوب‬ ‫بهترينبازيگرنقشاولمردوجايزهانجمنصنفيبازيگرانسينما‬ ‫براي بهترين بازيگر نقش اول مرد را پيشتر به خاطر بازي در همين‬ ‫فيلم در سال ‪ 2010‬دريافت كرده بود‪.‬‬

‫خبر‬

‫زاك افرون در پروژه‌ سينمايي‬ ‫«آكيرا» نقش‌آفريني مي‌كند‬

‫مهدي عليپور‪:‬چارلي وريک ( والتر‬ ‫متئو ) به همراه همسر و دو نفر از دوستانش‬ ‫تصميم مي گيرند از بانک کوچکي واقع‬ ‫در ترس کراسس ايالت نيومکزيکو سرقت‬ ‫کنند ‪ .‬در حين سرقت با پليس درگير شده‬ ‫و همسر چارلي و يکي از سارقان کشته‬ ‫مي شوند ‪ .‬چارلي و هارمن ساليوان ( اندي‬ ‫رابينسون ) پس از آن که اتومبيل و لوازم‬ ‫سرقت را نابود مي کنند ‪ ،‬با يک اتومبيل ون‬ ‫به محل سکونت خود رفته تا بعد از شمارش‬ ‫پولها آنها را تقسيم کنند ‪ .‬بعد از شمارش‬ ‫پولها متوجه مي شوند که پولهاي سرقت‬ ‫شده بيش از انتظار آنها بوده است ‪ .‬چارلي که‬ ‫مرد بسيار با تجربه اي مي باشد به زياد بودن‬ ‫مقدار پولها به دليل کوچک بودن بانک ‪،‬‬ ‫مشکوک مي شود و تصميم مي گيرد به مدت‬ ‫دو يا سه سال پولها را مخفي کند تا آبها از‬ ‫آسياب بيفتد ؛ ولي ساليوان با اين امر مخالفت‬ ‫مي کند ‪ .‬پس از آنکه چارلي و ساليوان با‬ ‫هم به توافق مي رسند از طريق اخبار متوجه‬ ‫مي شوند که بانک مقدار پولهاي سرقت شده‬ ‫را ‪ 2000‬دالر اعالم کرده و اين در حاليست‬ ‫که پولهاي شمارش شده حدود ‪ 750‬هزار‬ ‫دالر مي باشد ‪...‬‬

‫درست است که فيلم ماجراي يک‬ ‫سرقت و تعقيب و گريزهاي پس از آن را‬ ‫نشان مي دهد ‪ ،‬ولي به جز سکانس آغازين‬ ‫فيلم و سکانس پاياني ‪ ،‬از صحنه هاي‬ ‫پر التهاب و به اصطالح اکشن در فيلم خبري‬ ‫نيست ‪ .‬دان سيگل در اولين سکانس فيلم که‬ ‫سرقتي خونين و نفسگير را نشان مي دهد و‬ ‫طي آن دو پليس کشته و يک پليس به شدت‬ ‫زخمي مي شوند ‪ ،‬حرفه اي بودن سارقان‬ ‫بانک را به خوبي بيان مي کند ‪.‬نقطه آغازين‬ ‫ماجراي فيلم سرقت از بانک مي باشد و پس‬ ‫از آنکه سارقان به محل سکونت خود رسيدند‬ ‫داستان فيلم به چهار خط ( دو خط اصلي و‬ ‫دو خط فرعي ) تقسيم مي شود که همگي به‬ ‫موازات هم بيان مي شوند ‪.‬دو خط اصلي آن‬ ‫عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ .1‬جستجوي سارقان براي پيداکردن‬ ‫راهي براي فرار از دست تبهکاران و پليس‬ ‫‪ .2‬جستجوي مولي ( جو دان بيکر ) به‬ ‫عنوان شرخري که از طرف تبهکاران براي‬ ‫پيداکردن سارقان مأمور شده است‬ ‫و دو خط فرعي آن عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ .1‬جستجوي پليس براي پيداکردن‬ ‫‌سارقان‬

‫""ديزني"فيلمسينمايي‬ ‫"گاوچران نينجا وايکينگ" را مي سازد‬ ‫شرکت فيلمسازي "والت ديزني" با‬ ‫همکاري مارک گوردون و "منيجمنت‬ ‫‪ "360‬بر اساس کتابي محبوب فيلم‬ ‫سينمايي "گاوچران نينجا وايکينگ" را‬ ‫مي سازد‪.‬به گزارش خبرنگار سينما پرس‪،‬‬ ‫شرکت فيلمسازي "والت ديزني" به تازگي‬ ‫اعالم کرده است که با همکاري مارک‬ ‫گوردون و "منيجمنت ‪ "360‬بر اساس کتاب‬ ‫داستاني محبوب و معروفي به نام "گاوچران‬ ‫نينجا وايکينگ" (‪Cowboy Ninja‬‬ ‫‪ )Viking‬فيلم سينمايي را با همين نام‬ ‫تهيه و توليد مي کند‪.‬بنابر گزارش پايگاه‬ ‫اطالع رساني ورايتي‪ ،‬پل ورنيک و رت‬

‫ريس فيلمنامه "گاوچران نينجا وايکينگ"‬ ‫را مي نويسند و هنوز اسامي گروه بازيگران و‬ ‫کارگرداناينپروژهسينماييمشخصنشده‬ ‫است‪".‬گاوچران نينجا وايکينگ" داستان‬ ‫پسر بچه دکتر روانکاوي به نام سباستين‬ ‫گيسلينراروايتميکندکهبهوسيلهآزمايشات‬ ‫پيچيدهايبهمهارتهايبرجستهگاوچرانها‪،‬‬ ‫نينجاها و وايکينگها مسلط مي شود‪.‬مارک‬ ‫گوردون پيش از اين تهيه کنندگي فيلم هاي‬ ‫سينمايي معروف و پرفروشي مانند "‪"2012‬‬ ‫(‪" ،)2012‬پس فردا" (‪The Day After‬‬ ‫‪ )Tomorrow‬و "سرعت" (‪ )Speed‬را‬ ‫برعهده داشته است‪.‬‬

‫‪ .2‬جستجوي مينارد بويل ( جان ورنون )‬ ‫به عنوان نماينده تبهکاران براي پيداکردن‬ ‫مسبب اصلي سرقت‬ ‫که به علت آنکه پليس در دو سکانس اول‬ ‫فيلم نقش بسيار ضعيفي را دارد و کام ً‬ ‫ال به‬ ‫حاشيه برده مي شود ‪ ،‬و به دليل آنکه بيننده‬ ‫مي داند که سرقت توسط چارلي وريک‬ ‫طراحي شده است ‪ ،‬نه شخصي ديگر ‪،‬‬ ‫مي توان گفت دو خط فرعي داستان بسيار‬ ‫بيهوده مي باشند و سيگل مي توانست با‬ ‫حذف اين دو خط ‪ ،‬به دو خط اصلي داستان‬ ‫بهتر پرداخته و هيجان و التهاب فيلم‬ ‫را باالتر برده و در نتيجه فيلمي جذابتر را‬ ‫بسازد ‪.‬اين چهار خط موازي پس از آن که‬ ‫مولي محل سکونت سارقان را پيدا مي کند‬ ‫‪ ،‬عم ً‬ ‫ال به پايان مي رسد و بعد از آن فيلم با‬ ‫داستاني تعليق گونه که مقابله چارلي و مولي‬ ‫را به تصوير مي کشد ‪ ،‬تا پايان فيلم ادامه‬ ‫مي يابد ‪.‬‬ ‫تمام کاراکترهاي اصلي فيلم يعني‬ ‫چارلي ‪ ،‬مولي ‪ ،‬ساليوان و بويل ‪ ،‬و برخي‬ ‫از کاراکترهاي فرعي فيلم همچون نايدين‬ ‫همسر چارلي ‪ ،‬خشن و بي رحم مي باشند ؛‬ ‫بخصوص چارلي و مولي شخيصيتي بسيار‬

‫شبيه يکديگر داشته و هر دوي آنها خشن و‬ ‫بي رحم و در عين حال بسيار جدي و خونسرد‬ ‫عمل مي کنند ؛ و همه اين خصوصيات‬ ‫شخصيت هري کاالهان در فيلم هري‬ ‫کثيف ‪ ،‬فيلم قبلي دان سيگل را تداعي‬ ‫مي کند ‪ .‬که اين مطلب نشان دهنده‬ ‫عالقه بسيار زياد سيگل به شخصيت هري‬ ‫کاالهانميباشد‪.‬امامتأسفانهبايدگفتيکي‬ ‫ازمهمترينعلتهايشهرتنيافتنشخصيت‬ ‫چارليوريکهمينشباهتبسيارزياداوبامولي‬ ‫مي باشد ‪ .‬در هري کثيف به دليل آنکه در کل‬ ‫فيلم تنها کاراکتر خشن ‪ ،‬جدي ‪ ،‬بي رحم و‬ ‫خونسرد ‪ ،‬هري کاالهان بود ‪ ،‬او به عنوان‬ ‫شخصيتي منحصر به فرد و يگانه ديده مي شد‬ ‫ولي اين قاعده در اين فيلم رعايت نشده و ما با‬ ‫دو کاراکتر بسيار شبيه هم روبه رو هستيم ‪.‬‬ ‫مشخصات فيلم‬ ‫‪Charley Varrick‬‬ ‫چارلي وريک‬ ‫محصول سال ‪1973‬‬ ‫آمريکا‬ ‫هنرپيشگان‪ :‬والتر متئو ‪ ،‬اندي‬ ‫رابينسون ‪ ،‬جو دان بيکر ‪ ،‬جان ورنون‬ ‫کارگردان‪ :‬دان سيگل‬

‫حضور« جيمز مك اوي» در كمدي‬ ‫خانوادگي«كريسمسآرتور»‬ ‫«جيمز مك اوي» بازيگر آثاري چون‬ ‫«تاوان» و« تحت تعقيب» در پروژه‌‬ ‫سينمايي و كمدي «كريسمس آرتور»‬ ‫صداپيشگي مي‌كند‪ ،.‬اين فيلم كه يك اثر‬ ‫انيميشن خواهد بود در قالب آثار سي‌جي‬ ‫(‪ )CG‬درگونه آثار كمدي ـ خانوادگي‬ ‫آماده نمايش خواهد شد‪.‬بنابر اعالم هاليوود‬ ‫ريپورتر‪ ،‬بازيگراني چون هيوالئوري‪،‬‬ ‫جيم براد بنت نيز با مك اوي در اين پروژه‬ ‫همكاري خواهند كرد‪.‬‬ ‫« سارا اسميت» كارگرداني اين‬ ‫انيميشن را بر اساس فيلمنامه اي از‬ ‫«پيتر بيهام» برعهده خواهد داشت‪.‬‬

‫كريسمس آرتور جديدترين محصول‬ ‫شركت فيلمسازي سوني پيكچرز است‬ ‫و در ‪ 23‬نوامبر سال ‪ 2011‬به روي پرده‬ ‫خواهد رفت‪.‬بيل نيگي‪ ،‬ايملدا استانتون‪،‬‬ ‫اشلي جنن ديگر بازيگران اين انيميشن‬ ‫كمدي خواهند بود‪.‬داستان اين فيلم در‬ ‫مورد سفر آرتور به قطب شمال همزمان‬ ‫با كريسمس است كه در آنجا با پدربزرگ‬ ‫بابانوئل آشنا مي شود‪.‬جيمز مك اوي‬ ‫بازيگر مطرح هاليوود‪ ،‬در سالهاي اخيربا‬ ‫حضور در آثاري چون « تاوان» و «آخرين‬ ‫پادشاه اسكاتلند» براي سينما دوستان به‬ ‫چهره‌اي شاخص بدل شده است‪.‬‬

‫«زاك افرون» بازيگر سري آثار «دبيرستان موزيكال» در‬ ‫پروژ ‌ه سينمايي «آكيرا» نقش‌آفريني مي‌كند‪ .‬اين فيلم تركيب‬ ‫فيلم داستاني و انيميشن خواهد بود و در كمپاني «آپيان وي»‬ ‫كمپاني فيلمسازي «لئوناردو دي‌كاپريو» تهيه و توليد مي‌شود‪.‬‬ ‫بنابر اعالم هاليوود ريپورتر‪ ،‬فيلم اكشن «آكيرا» براساس فيلم‬ ‫انيميشني كه در سال ‪ 1988‬ساخته شد مورد اقتباس قرار گرفته و‬ ‫براي اكران آماده مي‌شود‪.‬آكيرا»‪ ،‬انيميشن پربيننده ژاپني‪ ،‬سال‬ ‫‪ 1988‬ساخته شد‪« .‬كاتسوشيرو اوتومو» كارگردان اين انيميشن‬ ‫با سازندگان نسخه جديد سينمايي همكاري خواهد داشت‪ .‬اهالي‬ ‫سينما آكيرا را يكي از بهترين انيميشن‌هاي تاريخ سينماي ژاپن‬ ‫مي‌دانند‪ .‬قصه فيلم در باره اهالي يك شهر بزرگ ژاپن است كه‬ ‫دوباره‌سازي مي‌شود‪.‬در جريان اين دوباره‌سازي‪ ،‬يك سري اتفاق‬ ‫رخ مي‌دهد كه خط اصلي قصه فيلم را به پيش مي‌برد‪.‬‬


‫خبر‬

‫چرا بخشي را که کمتر به آن توجه‬ ‫ي شود‪ ،‬مهجورتر مي‌ کنيم؟!‬ ‫م ‌‬

‫‏رضا برجي گفت‪ :‬چه اشکالي دارد که مانند هر سال بخشي‬ ‫از جشنواره فجر نيز به سينماي مستند اختصاص يابد؟! چرا‬ ‫يک بخشي که کمتر به آن توجه مي‌شود‪ ،‬بايد کاري کنيم که‬ ‫مهجورتر شود؟! اين مستندساز در پي حذف بخش مستند و فيلم‬ ‫کوتاه از جشنواره فيلم فجر‪ ،‬با بيان اين مطلب ادامه داد‪ :‬چه لزومي‬ ‫دارد وقتي بعد از سال‌ها موضوعي مورد قبول همه واقع شده‬ ‫است‪ ،‬بياييم آن را تغيير دهيم‪ .‬در کنار اين موضوع همه مي‌دانند‬ ‫که خيلي‌ها در جامعه ما جايزه جشنواره فجر راخيلي باالتر از امثال‬ ‫جشنواره سينما حقيقت مي‌دانند‪ .‬چه اشکالي دارد که مانند هر‬ ‫سال‪ ،‬بخشي از جشنواره فجر نيز به سينماي مستند اختصاص‬ ‫يابد؟ ضمنا زماني که جشنواره فجر برگزار مي‌شود‪ ،‬در واقع جشن‬ ‫سينماي ايران است و مردم هم سينمارو مي‌شوند و هم توجهشان‬ ‫به اين عرصه افزايش مي‌يابد‪.‬‬ ‫‏‬

‫‏"بهشتاينجاست"‬ ‫باحضور‬ ‫فرامرزقريبيان‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫‏فيلمبرداري فيلم سينمايي "بهشت اينجاست" به کارگرداني حميد‬ ‫سليميان و تهيه‌کنندگي محمدصادق آذين در روستاي حيرت ادامه دارد‬ ‫و تدوين همزمان تصاوير در تهران انجام مي‌شود‪ .‬مهدي بشکوفه مدير‬ ‫توليد گفت‪ :‬فيلمبرداري در روستاي حيرت همچنان ادامه دارد و فرامرز‬ ‫قريبيان براي ايفاي يکي از نقش‌هاي اصلي جلوي دوربين رفت‪ .‬وي ادامه‬ ‫داد‪ :‬ضبط سکانس‌هاي شبانه فيلم در روستاي حيرت آغاز شده و تدوين‬ ‫تصاوير توسط سپيده عبدالوهاب در تهران انجام مي‌شود تا مراحل فني‬

‫فيلم هرچه سريع‌تر انجام شود و فيلم براي نمايش در جشنواره بيست و نهم‬ ‫فيلم فجر آماده نمايش شود‪ .‬پس از اتمام ضبط صحنه‌هاي روستا گروه در‬ ‫جنگل‌هاي چشمه سر (اطراف چالوس) فيلمبرداري را پي خواهند گرفت‪.‬‬ ‫فيلمنامه‪ ،‬داستان پسري به نام علي را روايت مي‌کند‪ .‬در خالصه‬ ‫داستان فيلم آمده است‪ :‬علي هفت ساله است اما روح بزرگش در‬ ‫جستجوي حرف‌هاي تازه‌اي است‪ .‬جنگل که همه را مي‌ترساند براي او‬ ‫دوست داشتني‌ترين پناهگاه مي‌شود‪...‬‬

‫پنج‌شنبه ‪ 20‬آبان ‪1389‬‬

‫‪4‬ذي الحجه ‪ 11-1431‬نوامبر ‪-2010‬شماره ‪75‬‬

‫سينماوتلويزيون ‪10‬‬

‫سينمايروستاييفاتحجشنوار ‌ههايخارجي!‬

‫‏"داستان‌هاي باورنکردني دنيا "‬ ‫در شبکه سوم پخش مي‌شود‏‬

‫‏ پندار اکبري‪ ،‬بازيگر تلويزيون گفت‪ :‬در تله فيلم "داستان‌هاي‬ ‫باورنکردني دنيا " ساخته صادق پروين آشتياني‌‪ ،‬نقش نريمان را‬ ‫بر عهده دارم واين تله فيلم ماه آينده در شبکه سيما پخش خواهد‬ ‫شد‪.‬وي در خصوص تازه‌ترين فعاليت‌هايش اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫تله فيلم "داستان‌هاي باورنکردني دنيا " ساخته صادق پروين‬ ‫آشتياني ايفاي نقش مي‌کنم‪ .‬وي در ادامه افزود‪ :‬اين تله فيلم‬ ‫قرار است ماه آينده از شبکه سوم سيما پخش شود و محمدرضا‬ ‫تختکيشان تهيه‌کنندگي آن را بر عهده دارد‪ .‬وي در باره نقش خود‬ ‫در اين تله فيلم گفت‪ :‬کاراکتر نريمان در تله فيلم "داستان‌هاي‬ ‫باورنکردني دنيا " نقشي متفاوت از ساير نقش‌هايي است که تا‬ ‫به حال بازي کرده‌ام‪.‬‬ ‫‏‬

‫ميرعابديني‪:‬‬

‫اميدوارم مخاطب با "خواب است‬ ‫پروانه" ارتباط برقرار کند‬

‫‏ کارگردان فيلم سينمايي "خواب است پروانه" ابراز اميدواري‬ ‫کرد نمايش اين فيلم در جشنواره آسيايي رم با استقبال مخاطبان‬ ‫مواجه شود‪ .‬مزدک ميرعابديني گفت‪" :‬خواب است پروانه"‬ ‫داستان روانپزشکي است که در يک روز و در مطبش با هفت‬ ‫بيمار مواجه مي‌شود‪ ،‬فيلم پرديالوگ و کمي پيچيده است و قصه‬ ‫آن در يک لوکيشن روايت مي‌شود‪ .‬ميرعابديني گفت‪" :‬خواب‬ ‫است پروانه" را براي مخاطب خارجي نساخته‌ام اما اميدوارم‬ ‫مخاطب خارجي با اين فيلم ارتباط برقرار کند و آن را دوست‬ ‫داشته باشد‪ .‬قطعا از نمايش فيلم در ايران خوشحال مي‌شوم و‬ ‫اميدوارم "خواب است پروانه" فرصت اين را داشته باشد که روي‬ ‫پرده سينماهاي ايران برود‪".‬خواب است پروانه" در کنار هفت‬ ‫فيلم ديگر در بخش مسابقه جشنواره آسيايي رم حضور دارد‪.‬‬ ‫پارسال فيلم سينمايي "درباره الي" به کارگرداني اصغر فرهادي‬ ‫جايزه ويژه اين جشنواره را دريافت کرد‪ .‬مزدک ميرعابديني در‬ ‫فيلم سينمايي "بدرود بغداد" به کارگرداني مهدي نادري بازي‬ ‫کرده است‪.‬‏‬ ‫‏‬

‫‏"چهار سوي علم" از شبکه مستند‬ ‫پخش مي‌شود‏‬

‫‏ مستند "چهار سوي علم" هر روز ساعت ‪ 20:30‬به مدت‬ ‫يرود‪.‬مستند"چهارسويعلم"‬ ‫‪ 60‬دقيقهازشبکهمستندرويآنتنم ‌‬ ‫با پرداختن به مسائل علمي سعي دارد کليه امور را کارشناسي کند‪.‬‬ ‫اين مستند به موضوع‌هايي همچون کالبد شکافي مريخي‪ ،‬معرفي‬ ‫توابع شرق مانند ايرانيان و تاريخچه زندگي و درجات علمي آنها‪،‬‬ ‫حياتوحشعلمي‪،‬فناوري‪،‬دايناسورهاوکوه‌هايآتشفشاناشارهکرد‪.‬‬

‫تدوين نهايي "سيب و سلما"‬ ‫ي شود‬ ‫بزودي آغاز م ‌‬

‫‏تدوينوصداگذاريفيلمسينمايي"سيبوسلما"بهکارگرداني‬ ‫حبيب‌اهلل بهمني آغاز مي‌شود‪ .‬حدود ‪ 10‬روز است بهمن اردالن‬ ‫صداگذاري فيلم تازه حبيب‌اهلل بهمني را آغاز کرده‪ ،‬ولي هنوز‬ ‫آهنگساز فيلم مشخص نشده است‪ .‬تدوين فيلم هنوز به مرحله‬ ‫نهايي نرسيده و مرحله تدوين اوليه آن توسط حسن ايوبي در حال‬ ‫انجام است و همزمان صداگذاري پيگيري مي‌شود‪".‬سيب و سلما"‬ ‫داستان طلب ‌ه جواني است که سيبي را مي‌خورد و پس از خوردن‬ ‫سيب به دنبال مالک اصلي آن و جلب رضايت او مي‌گردد‪ .‬هادي‬ ‫ديباجي‪ ،‬سوگل قالتيان‪ ،‬اسماعيل خلج‪ ،‬داوود فتحعلي‌بيگي‪،‬‬ ‫بهروز بقايي‪ ،‬محمدعلي سليمان‌تاش‪ ،‬زويا امامي‪ ،‬آرزو والي‌زاده‪،‬‬ ‫صادق بهاري‪ ،‬آرمان ضيايي‌مهر‪ ،‬مسعود چوبين‪ ،‬سهيال چوبين با‬ ‫حضور جعفر دهقان بازيگران اصلي فيلم هستند‪.‬‬

‫نيما داورزني‪ :‬چند سالي است‌معيار انتخاب فيلم‌هاي‬ ‫ايراني در جشنواره‌هاي بين‌المللي مختص سينماي روستايي‬ ‫ايران شده که به تعبيري‪ ،‬قصد سياه‌ نمايي جامعه ايراني را‬ ‫دارند‪ .‬در اين بين‪ ،‬برخي کارگردانان سينماي ايران به دنبال‬ ‫ساخت آثار جشنواره‌اي و برخي ديگر به فکر ارتقاي اين رسانه‬ ‫در جهان هستند‪.‬يکي از مهمترين وظايف و دغدغه‌هاي‬ ‫فيلمسازان در سراسر جهان به تصوير کشيدن مشکالت و‬ ‫معضالت اجتماعي و روابط انساني است‪ ،‬آنچه سرگذشت‬ ‫و چگونگي زندگي انسان‌ها را رقم مي‌زند‪ ،‬سينماگران را‬ ‫موظف کرد تا با شناخت کامل از جامعه و شرايط حاکم بر آن‪،‬‬ ‫تحقيقات ميداني و مشاوره با کارشناسان و روانشناسان‪ ،‬به‬ ‫بيان مسائل و معضالت فردي‪ ،‬خانوادگي و اجتماعي بپردازند‬ ‫و با استفاده از ابزاري تاثيرگذار به نام سينما الگوهاي رفتاري‬ ‫قابل قبولي ارائه کنند‪.‬‬ ‫سينماگران و هنرمندان ما در ايران نيز از اين قاعده‬ ‫مستثني نيستند و به تصوير کشيدن مسائل اجتماعي و‬ ‫ارائه راهکار مناسب در راستاي حل بحرا‌ن‌هاي شخصي‬ ‫و اجتماعي از جمله وظايف آنها به شمار مي‌آيد‪ .‬در سينماي‬ ‫امروز ايران گونه‌هاي متفاوتي از آثار سينمايي توليد مي‌شود‪،‬‬ ‫بسياري از اين توليدات راهي بخش‌هاي رقابتي و غيررقابتي‬ ‫جشنواره‌هاي خارج از کشور مي‌شوند و هر از چند گاهي شاهد‬ ‫موفقيت فيلمسازان ايران در فستيوال‌هاي خارجي هستيم‪.‬‬ ‫اين امر اتفاقي مثبت و فرهنگي براي هنر و سينماي ايران به‬ ‫شمار مي‌آيد و نام ايران را در اين فستيوال ها زنده مي‌کند‪.‬‬ ‫اما نکته قابل تامل در اين‌باره توجه جشنواره‌هاي خارجي‬ ‫به نوعي خاص از فيلمسازي در ايران است‪ ،‬در بسياري از‬ ‫اوقات با کمي دقت در محتواي آثاري که راهي جشنواره‌هاي‪‎‬‬ ‫‪‎‬خارجي مي‌شوند‪ ،‬متوجه مي‌شويم اين آثار به نوعي به بيان‬ ‫فرهنگ‌هاي کهنه‪ ،‬باورها و اعتقادات قديمي برخي اقوام‬ ‫ايراني و هموطنان در اقصي نقاط کشور پرداخته که امروزه‬ ‫تغيير کرده‪ ،‬کمرنگ شده و يا به ندرت ديده مي‌شود‪.‬‬ ‫حال سئوال اين است آيا فرهنگي که به اشتباه در‬ ‫نقطه‌اي از کشور وجود داشته و يا دارد بايد در بعد جهاني و در‬ ‫فستيوال هاي خارجي به نمايش درآيد؟ آيا فرهنگ ايران و‬

‫شمقدري‪:‬‬

‫مي‪‎‬گشايد‬ ‫مستندساز راه را براي بازتاب حقيقت ‌‏‪‎‬‬

‫‏‏"سيسيلي‌ها" کليد مي‌خورد‏‬

‫ي ها" به کارگرداني روح‌اهلل حسيني‬ ‫‏ فيلم ويدئويي "سيسيل ‌‬ ‫در تهران کليد مي‌خورد‪ .‬فيلمبرداري اين فيلم در خانه‌اي حوالي‬ ‫ميدان شوش تهران کليد مي‌خورد و ‪ 20‬جلسه ادامه دارد‪ .‬فيلمنامه‬ ‫"سيسيلي‌ها" را مژگان تمجيدي نوشته که روايت زندگي سياوش‬ ‫بچهجنوبشهراستکهعاشقايتالياستوبهسياسيسيليمعروف‬ ‫است‪.‬اوکالهبردارخرده‌پايياستکهسهرابدوستشپيشنهاديک‬ ‫کار بزرگ را به او مي‌دهد‪ .‬پيشنهاد سهراب سيا را وسوسه مي‌کند‪،‬‬ ‫او وارد خانواده مهناز مي‌شود و اتفاقاتي برايش پيش مي‌آيد‪.‬حميد‬ ‫لواليي‪ ،‬حسن شکوهي‪ ،‬کيانوش گرامي‪ ،‬فرهاد بشارتي‪ ،‬ابراهيم‬ ‫آباديوپريسارضاييدراينفيلمبازيمي‌کنند‪".‬سيسيلي‌ها"براي‬ ‫نمايشدرسينماهاتبديلبهنسخه‪35‬ميليمتريمي‌شود‪.‬‬

‫ايراني تنها در خرده فرهنگ‌هاي اشتباه به جا مانده از قديم‬ ‫در برخي نقاط کشور خالصه شده است و سينماي ايران‬ ‫چيزهاي بهتري براي ارائه به دنيا ندارد؟‬ ‫جواد طوسي منتقد سينما در اين‌باره مي‌گويد‪ :‬در يک نگاه‬ ‫واقع بينانه نمي‌شود سياست جشنواره‌هاي خارجي را تنها‬ ‫مبتني بر فعاليت‌هاي فرهنگي دانست‪ .‬با توجه به رخدادهاي‬ ‫چند سال اخير در ايران برخوردهاي سياسي نقش‏‪‎‎‬موثري در‬ ‫انتخاب فيلم‌هاي ايراني توسط جشنواره هاي خارجي داشته‬ ‫است‪ .‬اين جشنواره‌ها در پي رعايت قوانين خاص خودشان‬ ‫هستند ولي بايد فيلمساز ايراني هوشمند باشد تا بهانه‌اي‬ ‫به دست اين‌گونه مجامع ندهد‪ ،‬البته اين به معناي نگاه‬ ‫خوش‌بينانه در فيلم نيست‪ .‬ما معتقد به تعادل هستم يعني‬ ‫نه تلخي‌هاي جامعه را بزرگ کنيم و نه نگاه خوش‌بينانه‌اي‬ ‫در فيلم ارائه دهيم‪‎.‎‬‬ ‫محمد نيک‌بين تهيه‌کننده سينما در اين‌باره مي‌گويد‪:‬‬ ‫سال‌هاست که در جشنواره‌هاي مختلف حضور داريم و به‬ ‫نظر مي‌رسد موضوعاتي که ارائه مي‌دهيم دچار تکرار شده‬ ‫و حرف تازه اي براي گفتن نداريم‪ .‬اينکه هر جشنواره‌اي‬ ‫سياستي خاص را دنبال مي‌کند امري طبيعي است اما نبايد‬ ‫فراموش کنيم که چنانچه توليدات قابل قبولي ارائه دهيم‪،‬‬ ‫حضوري درخشان را در اين مجامع تجربه خواهيم کرد و به‬ ‫صورت غير مستقيم باعث تغيير در سياست حاکم بر اين‬ ‫جشنواره‌ها مي‌شويم‪ .‬وي مي‌افزايد‪ :‬خوشبختانه روند ارائه‬ ‫آثار روستايي به جشنواره در حال تغيير است و در سال‌هاي‬ ‫اخير شاهد موفقيت آثار شهري در جشنواره‌هاي خارجي‬ ‫بوده‌ايم‪ .‬بسياري از آثاري که موقعيت‌هاي شهري و مسائل‬ ‫اجتماعي را به تصوير کشيده‌اند در جشنواره‌ها حضور دارند‪،‬‬ ‫ديده مي‌شوند و مورد استقبال قرار مي‌گيرند‪.‬‬ ‫حضور فيلم‌هايي همچون "آواز گنجشک‌ها" مجيد‬ ‫مجيدي‪" ،‬کافه ترانزيت" کامپوزيا پرتوي‪" ،‬نفس عميق"‬ ‫پرويز شهبازي‪" ‌،‬ميم مثل مادر" رسول مالقلي پور‪،‬‬ ‫"بيست" عبدالرضا کاهاني‪" ،‬چراغي در مه" پناه بر خدا‬ ‫رضايي‪" ،‬چيزهايي هست که نمي‌داني" فردين صاحب‬ ‫زماني و ‪ ...‬در جشنواره‌ها و مجامع معتبر بين‌المللي موجب‬

‫‏معاون امورسينمايي و سمعي و بصري وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمي در پيامي به چهارمين جشنواره بين‌المللي‬ ‫سينماحقيقت عنوان کرد‪ :‬مستند‏‪‎ ‎‬ساز با عبور از حجاب‬

‫خويشتن‪ ،‬راه را براي بازتاب حقيقت مي‌گشايد‪.‬‬ ‫در اين پيام آمده است به نام تجلي بخش زيبايي‌ها‪ ،‬فيلم‬ ‫مستند بستر رشد و بالندگي سينماي کشور است‪ .‬دوربين‬ ‫جستجوگر مستندساز دريچه ورود به زواياي پنهان و ظرايف‬ ‫هر رويداد و واقعه و حادثه اي است‪ .‬سينماي مستند زمينه ساز‬ ‫تخيل برآمده از عناصر واقعيت و پايگاهي‬ ‫نگاه خالقانه و‬ ‫ِ‬ ‫متکي بر فرهنگ و باورها و ارزشهاي اصيل و مستمر‬ ‫مي باشد‪ .‬اين سينما بيش از آنكه متکي بر سرمايه ‪ ،‬ابزار و مهارت‬ ‫فني باشد‪ ،‬بر ايده و نگاه خالقانه و کشف جستجوي ماهرانه‬ ‫فيلمسازمستقراست‪.‬نحوهپرورشوشاخوبرگدادنبههرسوژه‬ ‫مي‌تواندپايه‌هاييکفيلممستندارزشمندرابنانهد‪.‬‬ ‫در اين پيام آمده است‪ :‬سينماي مستند سياسي حوزه‌اي‬ ‫است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است‪ .‬نوع نگاه و تجربه‬ ‫مستند دفاع مقدس مي‌تواند راهگشاي مستند سياسي باشد‪.‬‏‬

‫بالندگي هر چه بيشتر سينما و هنر کشورمان بوده است‪.‬اما‬ ‫متاسفانه در دوره‌اي خاص عالقه جشنواره‌هاي خارجي به‬ ‫نوعي مشخص از سينماي ايران و تب حضور جهاني ميان‬ ‫فيلمسازان مشکالتي را در زمينه توليد فراهم کرد که حاصل‬ ‫آن ايجاد نوعي سينماي جشنواره‌‌اي بود‪ ،‬سينمايي که با وجود‬ ‫بيان واقعيت‌هاي زندگي بخشي خاص از مردم‪ ،‬تصويري‬ ‫ناراحت‌کننده از جامعه ايراني را به جهانيان عرضه مي کرد‪.‬‬ ‫خوشبختانه اين روند رفته رفته رو به کاهش است و در سال‌ها ي‬ ‫اخير گرچه حضور کمرنگ تري در جشنواره‌ها داشته‌ايم اما‬ ‫سينماي شهري ما نيز تا حدودي در جشنواره‌هاي خارجي‬ ‫حضور پيدا کرده و ديده شده است‪.‬حضور موفق فيلم هايي‬ ‫ي‬ ‫همچون "درباره الي" نشان داد سينماي ايران قابليت‌ها ‌‬ ‫بسياري دارد و چنانچه فيلمسازان ما هوشمندانه و با رعايت‬ ‫استانداردهاي سينمايي از فضاي سينماي روستايي فاصله‬ ‫گرفتهوموضوعاتموردنظرخودرادرفضاييشهريوامروزي‬ ‫به تصوير بکشند نيز مي‌‌توانند در ارائه اثري قابل قبول موفق‬ ‫باشند و مورد توجه جشنواره‌هاي خارجي قرار گيرند‪.‬‬

‫‏تماشا‬

‫اعتراض خاموش تماشاگران‬ ‫به يک اثر سينمايي‬

‫‏جمعيازتماشاگرانسينمايايراندراعتراضبهکيفيتيکفيلم‪،‬سالن‬ ‫سينماراترککردند‪ .‬مخاطبانسينمايايرانبسيارماخوذبهحياهستندکهبا‬ ‫ديدن برخي از فيلم ها تنها به ترک سالن بسنده مي کنند و همانند تماشاگران‬ ‫ديگر کشورها در پشت گيشه ها نمي ايستند تا هزينه بليت خود را طلب کنند‪.‬‬ ‫شايد همين موضوع سبب شده تا برخي با ساختن فيلم هاي دست چندم که‬ ‫حتي از تله فيلم ها به مراتب کيفيت پايين تري دارند تنها به گيشه فکر کنند‬ ‫و به فکر مخاطب نباشند‪ .‬شايد بارها در رسانه هاي مختلف درباره فيلم هاي‬ ‫طنز سخيف حرف هايي به ميان آمده باشد و همه اين نوع فيلم ها را آسيب‬ ‫اين روزهاي سينماي ايران مي دانند اما تمام اين نقدها تاثيري نداشته و اين‬ ‫آثار روز به روز روانه سالن هاي سينمايي مي شوند‪ .‬فيلم سينمايي «هرچي‬ ‫خدا بخواد» با احترام به همه بازيگراني که در اين اثر سينمايي بازي کردند‬ ‫تفاوتي با فيلم هاي طنزي که اين روزها مي بينيم ندارد‪ .‬دست اندرکاران‬ ‫اين اثر سينمايي براي جذب مخاطب از بازيگراني همچون حامد کميلي‪،‬‬ ‫رضا عطاران‪ ،‬ترانه عليدوستي و پوريا پورسرخ استفاده کرده اند اما همه اين‬ ‫بازيگران نيز نتوانستند اين اثر سينمايي را از سقوط نجات دهند‪ .‬موضوع‬ ‫پيش پا افتاده و کشيده شدن اتفاقات فيلم به موضوعات حاشيه اي و در‬ ‫نهايت ازدواج از آسيب هاي اين اثر سينمايي است‪ .‬دقيقا مشخص نيست‬ ‫فيلم چه هدفي را دنبال مي کند و به دنبال چه پيامي است و اگر بگوييم‬ ‫تنها به حضور جمعي از بازيگران مخاطب پسند در اين اثر سينمايي توجه‬ ‫شده اغراق نکرديم‪ .‬عالوه بر ريتم کند اين اثر سينمايي لحظات طنز در اين‬ ‫فيلم به درستي خلق نمي شود و فاصله بين اتفاقات طنز بسيار زياد است و‬ ‫اين امر سبب مي شود تا مخاطب احساس نکند اين فيلم طنز است‪ .‬استفاده‬ ‫از برخي از الفاظ و بي مزگي لحظات طنز نشان مي دهد تفکري پشت اين اثر‬ ‫سينمايي در خلق صحنه هاي کميک نبوده و همين موضوع سبب مي شود‬ ‫تا فيلم براي مخاطب کسل کننده شود‪ .‬به هر حال مخاطب براي ديدن اين‬ ‫اثر سينمايي در سينما آفريقا ‪ 3‬هزار تومان هزينه مي کند و اين هزينه براي‬ ‫ديدن چنين فيلمي بسيار گزاف است‪ .‬عصر روز پنجشنبه ساعت ‪ 17‬سينما‬ ‫آفريقا مملو از تماشاگراني بود که براي پر کردن اوقات فراغت خود و براي‬ ‫تفريح و شادابي به اين سينما آمده بودند‪ .‬اکران اين اثر سينمايي راس ساعت‬ ‫‪ 17‬آغاز شد و در اين ميان تا ساعت ‪ 17‬و ‪ 20‬تماشاگران وارد سالن مي شدند‪.‬‬ ‫فيلم با تالش بازيگران براي ايجاد لحظات طنز آغاز شد اما تمام اين تالش ها‬ ‫به خنده منجر نشد حتي ورود رضا عطاران نيز نتوانست لبخند را بر لب‬ ‫تماشاگران اين اثر سينمايي بنشاند‪ .‬ريتم کند فيلم و صحنه هاي تکراري‬ ‫سبب شد تا بسياري از تماشاگران خسته شده و از حدود دقيقه‪ 60‬فيلم اقدام به‬ ‫خروج از سالن سينما بکنند‪ .‬علي صابري يکي از تماشاگران اين اثر سينمايي‬ ‫که به همراه همسرش براي ديدن اين فيلم آمده بود‪ ،‬درباره آن گفت‪ :‬تبليغات‬ ‫اين اثر سينمايي نمايانگر اين بود که فيلم اثري طنز است اما متاسفانه من‬ ‫چيزي به نام طنز در اين فيلم نديدم‪ .‬فاطمه رضايي يکي ديگر از تماشاگران‬ ‫اين فيلم نيز گفت‪ :‬تصور مي کردم اگر محتوايي در فيلم وجود ندارد حداقل‬ ‫براي خلق لحظه هاي طنز اندکي از فضاي کار دور شوم و خستگي يک هفته‬ ‫کار را فراموش کنم اما اکنون چنين تصوري ندارم‪.‬‬ ‫کامران طهماسبي يکي ديگر از تماشاگران حاضر در سينما آفريقا درباره‬ ‫اين فيلم گفت‪ :‬اين فيلم يا فيلم هاي ديگر طنز تقريبا در يک سطح قرار دارد و‬ ‫فرقي نمي کرد اگر به ديدن اثر سينمايي ديگري مي رفتم‪ .‬يکي از تفريحات‬ ‫من و همسرم آمدن به سينماست اما تصور مي کنم با چنين وضعيتي آمدن به‬ ‫سينما را از برنامه هاي تفريحي خود حذف کنيم‪.‬‬ ‫رامتينرزاقينيزدربارهاينفيلمگفت‪:‬اينکهبخواهيممخاطبرابهبهانه‬ ‫الفاظ زشت جذب يک فيلم کنيم جالب نيست‪ .‬وي افزود‪ :‬در اين فيلم تنها‬ ‫نامخانوادگييکيازشخصيتهايفيلمدستمايهطنزشدهبودوحالسئوال‬ ‫اينجاست که دلگشا يا دلگشاد چقدر مي تواند مخاطب را بخنداند؟‬


‫خبر‬

‫ پاتو به چلسي نمي‌رود‬

‫مهاجم برزيلي آ‪.‬ث‌ميالن به عضويت چلسي در نخواهد آمد‪.‬‬ ‫در شرايطي كه گزارش‌ها و اخبار منتشرشده رسانه‌‌ها حكايت‬ ‫از انتقال آلكساندر پاتو به استامفوردبريج دارد‪ ،‬كارلو آنجلوتي‬ ‫تاكيد كرد چنين انتقالي حداقل در آينده‌اي نزديك ممكن‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫سرمربي چلسي در گفتگو با يك كانال تلويزيوني خصوصي‬ ‫كشورش اعالم كرد خريد اين گلزن ‪ 21‬ساله باتوجه به ترافيك‬ ‫بازيكن در تيمش‪ ،‬در برنامه نيست اما اين احتمال هست كه در‬ ‫سال‌ آينده تالشي در اين زمينه صورت بگيرد‪.‬‬ ‫پاتو كه از سال ‪ 2007‬درخدمت روسونري‌ها است‪ ،‬هدف‬ ‫بسياري از تيم‌هاي بزرگ قاره سبز از جمله چلسي بوده است‪.‬‬

‫آنجلوتي‪:‬‬

‫‌من‌سيتي‬ ‫ديگر مدعي قهرماني نيست‬

‫از نظر سرمربي تيم پيشتاز ليگ برتر‪ ،‬منچسترسيتي از جمع‬ ‫مدعيان قهرماني خارج شده است‪.‬‬ ‫كارلو آنجلوتي اظهار داشت‪ :‬از نظر من منچسترسيتي اينك‬ ‫چهره يك مدعي را ندارد‪ .‬آن گونه كه از اوضاع و احوال بر مي‌آيد‪،‬‬ ‫آنها درگير مشكالت داخلي هستند‪.‬‬ ‫اين مربي افزود‪ :‬سيتي‌ها از پنج هفته قبل كه برابرشان ناكام‬ ‫شديم‪ ،‬به خواب رفتند و هنوز در اين وضعيت هستند‪.‬‬ ‫اين مربي ايتاليايي كه تابستان سال گذشته زمام امور استان‬ ‫فوردبريجي‌ها را برعهده گرفت و در پايان فصل دو مقام قهرماني‬ ‫ليگ و جام‌حذفي را به دست آورد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در حال حاضر آرسنال‬ ‫و منچستريونايتد‪ ،‬جدي‌ترين رقباي ما در مسير قهرماني هستند‪.‬‬ ‫دو حريف قدرتمند كه از نظر من قدرتي برابر با هم دارند‪.‬‬ ‫چلسي اينك با وجود يك بازي كمتر نسبت به من‌يونايتد‪،‬‬ ‫در حالي كه هفته يازدهم ليگ درحال برگزاري است با ‪ 25‬امتياز‬ ‫در صدر است و من‌يونايتد نيز با دو امتياز اختالف در رتبه دوم‬ ‫جاي دارد‪.‬‬

‫پس از توقف خانگي‬

‫بنيتس‪ :‬اين هم بدشانسي بود‬

‫سرمربي اسپانيايي تيم فوتبال اينترميالن پس از تساوي با‬ ‫برشا گفت‪ :‬مطمئن باشيد كه اين هم بدشانسي بود‪.‬‬ ‫رافائل بنيتس در نشست خبري پس از بازي تيمش برابر‬ ‫برشا كه با تساوي يك بر يك به پايان رسيد گفت‪ :‬بايد منتظر‬ ‫آناليز بازي باشيم‪ .‬قطعا با بازيكنان كم‌كار و پر اشتباه برخورد‬ ‫جدي خواهد شد‪ .‬ما در آستانه بازي هاي مهم در ليگ قهرمانان‬ ‫اروپا‪ ،‬كوپا ايتاليا و كالچو هستيم و دوست ندارم بيهوده فضا را‬ ‫متشنج كنم‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬اين هم بدشانسي بود و اطمينان دارم كه در‬ ‫بازي‌هاي آينده همه چيز را جبران خواهيم كرد‪ .‬ما رتبه دوم را‬ ‫هنوز از دست نداده‌ايم و بايد صبر كرد تا نتيجه بازي ميالن برابر‬ ‫باري مشخص شود‪.‬‬ ‫بنيتس كه متهم به تداوم داللي در ليورپول انگليس است در‬ ‫اين خصوص گفت‪ :‬اين اشتباه بزرگي است كه تصور كنيد به پول‬ ‫حاصل از داللي چند بازيكن احتياج دارم‪ ،‬چرا بايد هنوز با ليورپول‬ ‫ارتباط داشته باشم‪ .‬در زمان مربيگري خود در اين تيم نيز چنين‬ ‫كارهايي نمي‌كردم چه رسد به اكنون كه ديگر تمام فكرم معطوف‬ ‫اينترميالن شده است‪.‬‬

‫‪ 777‬روز انتظار ب ي‌نتيجه ماند‬

‫هارگريوز باز هم آسيب ديد‬

‫بازيكن خط مياني تيم فوتبال منچستريونايتد پس از ‪ 777‬روز‬ ‫دوري از فوتبال بار ديگر صدمه ديد‪.‬‬ ‫اوون هارگريوز در چهارمين دقيقه ديدار يارانش از هفته‬ ‫يازدهم ليگ برتر مقابل ولورهامپتون بار ديگر دچار مصدوميت‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اين بازيكن كه در تاريخ ‪ 21‬سپتامبر سال ‪ 2008‬دچار‬ ‫مصدوميتي طوالني و سنگين شد‪ ،‬روز گذشته از ناحيه‬ ‫همسترينگ آسيب ديد و باالجبار مجبور به ترك زمين شد‪.‬‬ ‫سرآلكس فرگوسن‪ ،‬سرمربي اسكاتلندي شياطين سرخ اين‬ ‫واقعه را ناكامي بزرگ خواند و اظهار داشت‪ :‬شرط بسته بودم اوون‬ ‫هارگريوز باز خواهد گشت و به ما كمك خواهد كرد اما متاسفانه‬ ‫پس از تنها چند دقيقه باز هم صدمه ديد‪ .‬فكر مي‌كنم اين يك‬ ‫ضربه مهلك براي ما بود‪.‬‬ ‫كادرپزشكيتيماولدترافورديهنوزدرموردشدتمصدوميت‬ ‫و طول دوره نقاهت اين بازيكن واكنشي نشان نداده است‪.‬‬

‫آنلكا‪:‬‬

‫محال است مربي شوم‬

‫مهاجم فرانسوي تيم فوتبال چلسي انگليس تصميمي براي‬ ‫فعاليت در عرصه مربيگري ندارد‪.‬‬ ‫نيكوال آنلكا گفت‪ :‬مربيگري كاري نيست كه در طبيعت من‬ ‫باشد‪ .‬روحيه الزم براي اين كار را ندارم‪ .‬وقتي بازنشسته شوم‪،‬‬ ‫برايم مسلم است كه‌به اين حرفه‌ نخواهم پرداخت‪.‬‬ ‫اين گلزن كه در رقابت‌هاي جام‌‌جهاني ‪ 2010‬به خاطر‬ ‫بي‌نظمي از اردوي تيم كشورش اخراج شد‪ ،‬افزود‪ :‬شايد فقط‬ ‫آموزش كودكان را برعهده گيرم و به آنها تكنيك ياد دهم ولي‬ ‫تحمل كار پرفشار مربيگري حرفه‌اي را ندارم‪.‬‬ ‫آنلكا كه اكنون همراه با همسر و دو پسر كوچكش در حومه‬ ‫لندن زندگي مي‌كند‪ ،‬در سال ‪ 2004‬به آيين اسالم گرويد‪.‬‬ ‫اين مهاجم ‪ 31‬ساله ادامه داد‪ ‌:‬حتي پس از خاتمه دوره بازي‌‪،‬‬ ‫در انگليس باقي خواهم ماند اما محال است مسئوليت تيمي‬ ‫بزرگ را بپذيرم‪.‬‬

‫گاليه آقاي خاص از مالك‌‬ ‫من‌سيتي‬

‫مورينيو‪ :‬پول همه چيز‬ ‫نيست‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫سرمربي رئال مادريد پس از صحبت با مالك باشگاه‬ ‫منچسترسيتي گفت‪ :‬از لحاظ مالي در حدي هستم كه بگويم پول‬ ‫همه چيز نيست‪.‬خوزه مورينيو سرمربي پرتغالي رئال مادريد پس‬ ‫از تماس تلفني با مالك عرب باشگاه منچسترسيتي انگليس كه به‬ ‫اصرار وكيل اين شخص برقرار شده بود به خبرنگاران گفت‪ :‬ادبيات‬ ‫شيخ منصور تجاري و غير منطقي بود‪ .‬او بدون اين كه نظر مرا‬ ‫بپرسد بالفاصله پس از احوال‌پرسي اوليه خواست قيمت مرا بداند و‬

‫اين براي من تا حدودي توهين آميز بود‪ .‬آقاي خاص تاكيد كرد‪ :‬به‬ ‫هر حال اين ادبيات او است و دلخور نيستم اما مسئله اين است كه‬ ‫براي من پول همه چيز نيست و دليلي ندارد اعتبار تاريخي خود در‬ ‫رئال مادريد را به بهاي پول‌هاي شيخ منصور در من‌سيتي رها كنم‪.‬‬ ‫مورينيو در خصوص ال‌كالسكيو دربي اسپانيا گفت‪ :‬هيچ استرس يا‬ ‫مشكلي در كار نيست‪ .‬ما يك بازي بسيار سخت برابر اتلتيكومادريد‬ ‫پيش رو داريم و اين بازي بسيار مهم‌تر از بازي با بارسلونا است‪.‬‬

‫ورزش ‪9‬‬

‫پنج‌شنبه ‪ 20‬آبان ‪1389‬‬

‫‪4‬ذي الحجه ‪ 11-1431‬نوامبر ‪-2010‬شماره ‪75‬‬

‫با ‪ 24‬سال و يك روز حضور پرافتخار در اولدترافورد‬

‫فرگوسن ركوردخود را بهبود بخشيد‬

‫سرمربي تيم فوتبال منچستريونايتد‬ ‫ركورد بيشترين مدت حضور بر مسند تيمي‬ ‫بريتانيايي را كه متعلق به خودش است‪،‬‬ ‫بهبود بخشيد‪.‬‬ ‫سرآلكس فرگوسن كه در تاريخ‬ ‫ششم نوامبر سال ‪ 1986‬مسئوليت تيم‬ ‫اولدترافوردي را برعهده گرفت‪ ،‬روز گذشته‬ ‫همزمان با بازي تيمش در هفته يازدهم ليگ‬ ‫برتر و جدال خانگي مقابل ولورهامپتون‪ ،‬وارد‬ ‫بيست وپنجمين سال حضورش در اين تيم‬ ‫به عنوان سرمربي شد‪.‬‬ ‫پيرمرد اولدترافوردي كه متولد ‪31‬‬ ‫دسامبر سال ‪ 1941‬در گوان در حومه‬ ‫گالسكو اسكاتلند است‪ ،‬در يك ربع قرن‬ ‫فعاليت مربيگري براي يونايتدي‌ها‪ ،‬به ‪11‬‬ ‫مقام قهرماني ليگ‪ 5 ،‬عنوان جام حذفي‪،‬‬ ‫‪ 4‬مقام قهرماني جام اتحاديه‪ 9 ،‬عنوان‬ ‫قهرماني جام خيريه‪ 2 ،‬مقام قهرماني‬ ‫ليگ قهرمانان اروپا‪ ،‬يك قهرماني جام‬ ‫جامداران سابق‪ ،‬يك قهرماني سوپرجام‪،‬‬ ‫يك قهرماني جام بين قاره‌اي و يك جام‬ ‫قهرماني باشگاه‌هاي جهان رسيد‪ .‬او در‬ ‫عين حال بارها از سوي مراكز مهم داخلي‬ ‫و خارجي مورد تقدير واقع شد‪.‬‬ ‫كسب اين همه افتخار سبب شد بسياري‬ ‫از تحليل‌گران و كارشناسان از او به عنوان‬ ‫يك نابغه تكرارنشدني در مربيگري و برترين‬ ‫مربي جهان ياد كنند‪.‬‬ ‫در فهرستي كه بدين خاطر انتشار يافته‪‌،‬‬ ‫نزديك ترين رقيب به او در زمينه حضوري‬ ‫طوالني در يك تيم از جزيره‪ ،‬آرسن ونگر‪،‬‬ ‫سرمربي فرانسوي آرسنال است كه اكنون‬ ‫‪ 14‬سال و ‪ 30‬روز را در لندن در نقش مسئول‬ ‫فني توپچي‌ها پشت سر گذاشته است‪.‬‬ ‫در رده سوم نيز جان كولمن ‪ ،‬مربي تيم‬ ‫آرينگتون استانلي از ليگ دسته دوم با ‪11‬‬ ‫سال و ‪ 82‬روز قرار دارد‪.‬‬ ‫فهرست ‪ 10‬مربي با قدمت انگليس به‬

‫از دست‌دادن امتيازات ديگر مجاز نيست‬

‫الم‪ :‬دقايق اوليه نيمه دوم باعث‬ ‫تساوي با گالدباخ شد‬

‫مدافع تيم فوتبال بايرن‌مونيخ گفت‪ :‬به دليل آنكه در ابتداي‬ ‫نيمه دوم خوب كار نكرديم‪ ،‬به جاي برد به تساوي رسيديم‪.‬فيليپ‬ ‫الم اظهار داشت‪ :‬در نيمه اول بازي با بروسيا مونشن‌گالدباخ‬ ‫فوتبال بسيار زيبايي را به معرض نمايش گذاشتيم‪ .‬حتي در ‪20‬‬ ‫دقيقه آخر بازي نيز بسيار عالي بوديم ولي در ‪ 15‬يا ‪ 20‬دقيقه‬ ‫ابتدايي نيمه دوم با افت روبرو شديم كه همين زمان براي كسب‬ ‫تساوي به جاي برد براي ما كفايت كرد‪ .‬وي كه در تساوي ‪3‬‬ ‫بر ‪ 3‬خارج از خانه برابر بروسيامونشن‌گالدباخ در هفته يازدهم‬ ‫بوندس‌ليگا خود يكي از گل‌هاي‌ تيمش را به ثمر رساند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در دقايق اوليه ‪ 45‬دقيقه دوم توپ‌هاي زيادي را از دست داديم‪.‬‬ ‫متاسفانه اين وضعيت براي مرتبه نخست نبود‪ .‬زيرا در بازي با‬ ‫تيم كلوژ در ليگ قهرمانان نيز براي دقايقي با چنين مشكلي‬ ‫روبرو شديم‪ .‬الم ادامه داد‪‌:‬نبايد اجازه تكرار آن تجربه را مي‌داديم‬ ‫ولي موفق نشديم و تاوانش را با تعويض برد با تساوي داديم‪.‬‬ ‫خيلي از امتيازات را تا به اينجا از دست داده‌ايم‪ .‬ديگر نبايد اجازه‬ ‫دهيم امتيازي از دست برود‪ .‬بايرن كه فصل قبل به مقام نخست‬ ‫بوندس‌ليگا رسيد‪ ،‬با اين تساوي ‪ 16‬امتيازي شد و در رده نهم‬ ‫جدول ايستاد‪.‬‬

‫حتي با وجود غيبت بازيكنان‬

‫‌منچستر ‬ ‫هيچ‌وقت دست از كار نمي‌كشد‬

‫شرح زير است‪:‬‬ ‫‪-1‬سرآلكس فرگوسن‪ ،‬منچستريونايتد‪،‬‬ ‫مدت حضور‪24 ،‬سال و يك روز‬ ‫‪-2‬آرسن ونگر‪ ،‬آرسنال ‪ ،‬مدت حضور‪:‬‬ ‫‪14‬سال و ‪ 30‬روز‬ ‫‪-3‬جان كولمن‪ ،‬آرينگتون استانلي‪،‬‬ ‫مدت حضور ‪ 11 :‬سال و ‪ 82‬روز‬

‫درگيريهاي سياسي چين و ژاپن به‬ ‫بازي‌هاي گوانگجو کشيد‬

‫با افزايش تنش ديپلماتيك ميان چين و‬ ‫ژاپن‪ ،‬مقامات چيني براي پرهيز از حوادث‬ ‫احتمالي تصميم گرفتند‪ ،‬تماشاچيان ژاپني‬ ‫مسابقات فوتبال بازي هاي آسيايي گوانگجو‬ ‫را از سايرين جدا كنند ‪ .‬به گزارش روز يكشنبه‬ ‫خبرگزاري فرانسه‪ ،‬كنسول سفارت ژاپن‬ ‫در گوانگجو در وب سايت خود نوشته است‬ ‫كه به دستور مقامات امنيتي اين شهر‪ ،‬ورود‬ ‫هرگونه دوربين‪ ،‬بنر و بطري هاي حاوي هر‬ ‫نوع مايع به ورزشگاه ممنوع خواهد بود تا از‬ ‫بروز حوادث نامطلوب جلوگيري شود‪.‬وي از‬ ‫بازديدكنندگان ژاپني و هواداران تيم ملي‬ ‫اين كشور خواست از ' طعنه زدن و اهانت به‬ ‫بازيكنان حريف و هواداران آن‪ ،‬دشنام دادن‬ ‫به كشور مقابل و يا شعارهاي غيردوستانه‬ ‫خودداري كنند'‪.‬اين هشدار پس از افزايش‬ ‫تنش ميان اين دو قدرت برتر آسيايي داده‬ ‫شده است‪ ،‬تنشي كه بازداشت كاپيتان يك‬ ‫كشتي ماهيگيري چيني در ماه گذشته توسط‬

‫خبر‬

‫گارد ساحلي ژاپن منشا آن شد‪.‬در مسابقات‬ ‫قهرماني فوتبال زير ‪ 19‬سال كه ماه گذشته‬ ‫در چين برگزار شد‪ ،‬تيم ژاپن هو شد و يك‬ ‫تماشاچي چيني پرچم ملي آن كشور را در‬ ‫حين برگزاري مراسم و پخش سرود ملي‬ ‫ژاپن قبل از يك مسابقه ربود‪.‬كنسول ژاپن‬ ‫گفت كه تماشاچيان ژاپني توسط ماموران‬ ‫امنيتي به سمت دو بخش ويژه در سالن مركز‬ ‫ورزشي (تيان هه) كه ‪ 50‬هزار صندلي دارد‪،‬‬ ‫اسكورت مي شوند‪.‬خبرگزاري كيودو به نقل‬ ‫از مسئول امنيتي ورزشگاه خبرداد‪ :‬حدود ‪20‬‬ ‫هزار بليت مسابقه چين و ژاپن از هم اكنون‬ ‫فروخته شده ولي انتظار مي رود كه فقط ‪200‬‬ ‫ژاپني كه اغلب آنها ساكنان محلي باشند به‬ ‫ورزشگاه بيايند‪.‬وي به اين خبرگزاري گفته‬ ‫است‪ ،‬ما امنيت همه بازيكنان و تماشاچيان‬ ‫را تضمين مي كنيم‪.‬ژاپن و چين به همراه‬ ‫مالزي و قزاقستان در گروه آ رقابت هاي‬ ‫فوتبال بازيهاي آسيايي هستند‪.‬‬

‫‪-4‬ديويد مويز‪ ،‬اورتون‪ 8 ،‬سال و ‪230‬‬ ‫روز‬ ‫‪-5‬جان استيل‪ ،‬داگن هام‪ ،‬مدت حضور ‪:‬‬ ‫‪ 6‬سال و ‪ 197‬روز‬ ‫‪-6‬ديويد جونز‪ ،‬كارديف سيتي‪ 5 ،‬سال‬ ‫و ‪ 159‬روز‬ ‫‪-7‬پل توالب‪ ،‬بريستول‌روورز‪ ،‬مدت‬

‫حضور‪ 5 :‬سال و ‪ 39‬روز‬ ‫‪-8‬سامي مك‌ايلوري‪ ،‬موروكيب‪ ،‬مدت‬ ‫حضور ‪ 4 :‬سال و ‪ 384‬روز‬ ‫‪-9‬توني پوليس‪ ،‬استوك‌سيتي‪ ،‬مدت‬ ‫حضور ‪ 4‬سال و ‪ 139‬روز‬ ‫‪ -10‬پل تيس‌دال‪ ،‬اكسترسيتي‪ ،‬مدت‬ ‫حضور ‪ 4 :‬سال و ‪127‬روز‬

‫تيم منتخب اروپا در تصرف ستارگان شاغل ليگ برتر‬

‫‪ 11‬مرد برتر ماه اكتبر اروپا معرفي شدند‬ ‫پنج ستاره شاغل در ليگ برتر انگليس‬ ‫به تيم منتخب برترين‌هاي قاره اروپا در ماه‬ ‫ميالدي گذشته (اكتبر) راه يافتند‪.‬‬ ‫در راي‌گيري نويسندگان نشريات‬ ‫ورزشي اين قاره بازيكناني همچون‬ ‫برانيسالو ايوانوويچ‌ و جان‌تري از چلسي‪،‬‬ ‫‌نمانيا ويديچ از منچستريونايتد‪ ،‬گرت بال‬ ‫و رافائل فان‌درفارت از تاتنهام به علت‬ ‫درخشش زياد درعرصه رقابت‌هاي داخلي‬ ‫و بين‌المللي‪ ،‬مورد توجه واقع شدند و به جمع‬ ‫‪ 11‬مرد اين ماه راه يافتند‪ .‬پس از بازيكنان‬ ‫اين ليگ‪ ،‬سه بازيكن از الليگا اسپانيا به‬ ‫نام‌هاي كريستيانو رونالدو و مسعود اوزيل از‬ ‫رئال مادريد در كنار ليونل مسي از بارسلونا‪،‬‬ ‫بيشترين سهم از اين پيكارها را در تيم‬ ‫ستارگان داشتند‪ .‬فهرست نفرات اين تيم‬ ‫به شرح زير است (اين تيم در قالب ‪3-4-3‬‬ ‫انتخاب شده است)‪:‬‬ ‫دروازه‌بان‪ :‬استيو االنا‪ ،‬برست فرانسه‬

‫مدافع راست‪‌ :‬برانيسالو ايوانوويچ‪،‬‬ ‫چلسي انگليس‬ ‫مدافع مياني‪ :‬نمانيا ويديچ‪،‬‬ ‫منچستريونايتد انگليس‬ ‫مدافع چپ‪ :‬جان تري‪ ،‬چلسي انگليس‬ ‫هافبك راست‪ :‬گرت بال‪ ،‬تاتنهام‬ ‫انگليس‬ ‫هافبك مياني‪‌ :‬مسعود اوزيل‌‪‌،‬رئال‬ ‫مادريد اسپانيا‬ ‫هافبك مياني‌‪ :‬نوري شاهين‪،‬‬ ‫بروسيادورتموند آلمان‬ ‫هافبك چپ‪‌:‬رافائل فان‌درفارت‪ ،‬تاتنهام‬ ‫انگليس‬ ‫مهاجم راست‪ :‬ليونل مسي‪ ،‬بارسلونا‬ ‫اسپانيا‬ ‫مهاجم نوك حمله‪ :‬ساموئل اتوئو‪،‬‬ ‫اينترميالن ايتاليا‬ ‫مهاجم چپ‪ :‬كريستيانو رونالدو‪ ،‬رئال‬ ‫مادريد‬

‫سرمربي تيم فوتبال منچستريونايتد گفت‪ :‬به اين دليل كه‬ ‫هيچ‌وقت دست از كار نمي‌كشيم‪ ،‬برنده بازي با ولورهامپتون در دقيقه‬ ‫ن اظهار داشت‪ :‬به اين دليل برنده‬ ‫پاياني شديم‪.‬سرآلكس فرگوس ‌‬ ‫بازي با ولورهامپتون شديم كه هيچ وقت نمي‌گويم بازي تمام شد‬ ‫و دست از كار بكشيم‪ .‬در واقع به خود و توانايي خويش باور داريم‪.‬‬ ‫ما در زمين خانگي خود بارها و بارها حضور داشته‌ايم‪ .‬در اينجا بارها‬ ‫موفق به خلق كارهاي اعجاب‌انگيز شده‌ايم بنابراين روحيه تيم در‬ ‫مسير پيروزي طلبي است‪ .‬تيم تحت رهبري اين مربي اسكاتلندي‬ ‫در هفته يازدهم ليگ برتر در دقيقه پاياني در سايه درخشش و‬ ‫گلزني پارك جي‌سونگ‪ ،‬بازيكن كره‌اي ‪ 2‬بر يك برنده شد و با ‪23‬‬ ‫امتياز دررده دوم جدول ايستاد‪ .‬فرگوسن افزود‪ :‬نزد ما دست از كار‬ ‫كشيدن هيچ گاه معنا ندارد‪ .‬حتي در شرايطي مثل امروز كه بسياري از‬ ‫اعضا ي تيم با سرماخوردگي و صدمه‌ديدگي مواجه بودند‪ ،‬ديگر‬ ‫بازيكنان كنترل را به دست گرفتند و نتيجه دلخواه را به دست آوردند‪.‬‬

‫شكست سنگين شاگردان بالژوويچ‬ ‫در جدال سرمربيان سابق تيم‌ملي‬

‫هفتهسي‌اموپايانيليگفوتبالچينباشكستسنگينشاگردان‬ ‫ميروسالو بالژوويچ مقابل تيم برانكو ايوانكوويچ به‌پايان رسيد‪ .‬در‬ ‫آخرين هفته از پيكارهاي ليگ چين‪ ،‬شاندونگ لوننگ با حضور‬ ‫برانكوايوانكوويچسرمربيسابقتيممليايرانكهازچندهفتهمانده‬ ‫بهپايانمسابقاتقهرمانيخودرامسجلكردهبودميزبانشانگهاي‬ ‫شنهوا با سرمربيگري ميروسالو بالژوويچ بود كه در پايان با نتيجه‬ ‫پرگل‪ 5‬بر‪ 2‬به برتريدست يافت‪ .‬شانگهاي با اين شكست ازجايگاه‬ ‫دوم به مكان چهارم جدول رده‌بندي سقوط كرد و ب ‌ه لطف امتيازاتي‬ ‫كهدرهفته‌هايگذشتهبهدستآوردهبودبه‌عنوانچهارميننماينده‬ ‫كشور چين جواز حضور در ليگ قهرمانان سال آينده را كسب كرد‪.‬‬ ‫در ديگر ديدار مهم برگزار شده تيانجين تدا با حضور آري‌هان هلندي‬ ‫سرمربي سابق پرسپوليس با يك گل مقابل هنان جيان به برتري‬ ‫رسيد‪ .‬تيانجين با اين برد موفق شد به مكان دوم جدول رده‌بندي‬ ‫صعود كند و جواز حضور در ليگ قهرمانان آسيا را بدست آورد‪.‬‬ ‫*جدول رده‌بندي‪:‬‬ ‫‪-1‬شاندونگ‪ 30 ،‬بازي‪ 63 ،‬امتياز‬ ‫‪-2‬تيانجين تدا‪ 30 ،‬بازي‪ 50 ،‬امتياز‬ ‫‪-3‬هانگژو‪ 30 ،‬بازي‪ 48 ،‬امتياز‪ ،‬تفاضل ‪+8‬‬ ‫‪-4‬شانگهاي‪ 30 ،‬بازي‪ 48 ،‬امتياز‪ ،‬تفاضل ‪+3‬‬ ‫‪-5‬بيجينگ گوان‪ 30 ،‬بازي‪ 46 ،‬امتياز‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-14‬چانگ‌كيونگ‪ 30 ،‬بازي‌‪ 30 ،‬امتياز‪ ،‬تفاضل ‪-12‬‬ ‫‪-15‬كينگدو‪ 30 ،‬بازي‪ 30 ،‬امتياز‪ ،‬تفاضل ‪-13‬‬ ‫‪-16‬چانگشا‪ 30 ،‬بازي‪ 30 ،‬امتياز‪ ،‬تفاضل ‪-18‬‬

‫رونالدو‪:‬‬

‫فضاي نيوكمپ دلهره‌آور است‬

‫مهاجم پرتغالي تيم فوتبال رئال مادريد اسپانيا گفت‪ :‬هر چند‬ ‫گفتن اين جمله از سوي يك رئال مادريدي درست نيست اما‬ ‫حقيقت اين است كه فضاي نيوكمپ دلهره‌آور است‪ .‬كريستيانو‬ ‫رونالدو به دعوت تلويزيون بارسلونا ميهمان رسانه تصويري‬ ‫حريف سنتي رئال مادريد بود و در پاسخ به اين سؤال كه در مورد‬ ‫الكالسيكو چه احساسي داري گفت‪ :‬مشخص است كه اين يك‬ ‫بازي معمولي نيست و ما محكوم به پيروزي در اين بازي بزرگ‬ ‫هستيم‪.‬وي ادامه داد‪ :‬يك دربي بزرگتر قبل از آن پيش روي ما‬ ‫است و پيروزي برابر اتلتيكومادريد نيز فوق العاده براي افزايش‬ ‫روحيه ما مهم و تاثيرگذار خواهد بود‪.‬‬


‫خبر‬

‫ليگ برتر ايران پاک است‬

‫رئيس کميته ضددوپينگ فدراسيون فوتبال گفت‪ :‬از ابتداي‬ ‫فصل جديد بيش از ‪ 100‬نمونه گيري دوپينگ از بازيکنان ليگ‬ ‫برتر انجام شده که تاکنون پاسخ تمامي آنها منفي بوده است‪.‬‬ ‫احمد هاشميان رئيس کميته ضد دوپينگ فدراسيون فوتبال‬ ‫ضمن اعالم اين مطلب افزود‪ :‬در فصل جديد تاکنون نمونه مثبت‬ ‫دوپينگ در مسابقات ليگ برتر نداشته‌ايم و تنها مورد مربوط به‬ ‫تخلف بازيکن باشگاه شهرداري تبريز در خصوص امتناع از حضور‬ ‫براي انجام نمونه گيري دوپينگ بوده است‪ .‬هاشميان همچنين‬ ‫با اعالم اينکه به تازگي پاسخ چهار نمونه کنترل دوپينگ نيز‬ ‫منفي اعالم شده است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در آخرين گزارش دريافتي‬ ‫از آزمايشگاه کلن آلمان نتيجه چهار نمونه دوپينگ از بازيکنان‬ ‫ليگ برتر منفي بوده است‪.‬‬

‫االتحاد قهرمان فوتبال‬ ‫جام کنفدراسيونها‬

‫حجازي آبي پوشان‬ ‫را تهديد کرد‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫رئيس کميته فني استقالل از کنار گذاشتن چند‬ ‫بازيکن استقالل در نيم فصل دوم رقابت هاي ليگ‬ ‫برتر خبر داد‪ .‬صحبت هاي ناصر حجازي در تمرين‬ ‫استقالل تندتر از آني بود که انتظار مي رفت‪ .‬مديرفني‬ ‫آبي پوشان که از شکست تيمش در بازي با نفت آبادان‬ ‫به شدت ناراحت بود خبر از کنار گذاشتن چند بازيکن‬ ‫اين تيم داد‪.‬حجازي در جمع بازيکنان اظهار داشت‪ :‬در‬

‫آبادان بسيار ضعيف کار کرديد و نمايشي خارج از تصور‬ ‫داشتيد‪ .‬البته نيم فصل تغييرات زيادي خواهيم داشت و‬ ‫شايد چند بازيکن کنار گذاشته شوند‪.‬رئيس کميته فني‬ ‫استقالل در شرايطي از تغييرات سخن گفته که سرمربي‬ ‫آبي پوشان در جريان اين موضوع نيست و حتي خبرهايي‬ ‫در خصوص ناراحتي مظلومي از صحبت هاي حجازي‬ ‫منتشر شده است‪.‬‬

‫ورزش ‪8‬‬

‫پنج‌شنبه ‪ 20‬آبان ‪1389‬‬

‫‪4‬ذي الحجه ‪ 11-1431‬نوامبر ‪-2010‬شماره ‪75‬‬

‫ابراهي م‌زاده ‪:‬‬

‫با فرار‪ ،‬جام را در آغوش مي گيريم‬

‫باشگاه پرسپوليس براي جذب عماد محمدرضا‪ ،‬مهاجم‬ ‫عراقي باشگاه الزمالک مصر به طور رسمي با اين باشگاه مکاتبه‬ ‫کرد‪ .‬پس از توافق اوليه باشگاه پرسپوليس و عمادرضا که در‬ ‫مذاکرات طرفين در تهران صورت گرفت‪ ،‬باشگاه پرسپوليس‬ ‫با ارسال ايميلي به باشگاه الزمالک مصر‪ ،‬خواستار اعالم شرايط‬ ‫اين باشگاه براي صدور رضايتنامه عمادرضا براي پيوستن وي به‬ ‫جمع سرخپوشان شد‪.‬باشگاه پرسپوليس قصد جذب اين مهاجم‬ ‫عراقي را از نيم فصل رقابت‌هاي ليگ برتر کشور دارد و براين‬ ‫اساس مکاتبه اوليه را با باشگاه الزمالک انجام داده است‪.‬بر اساس‬ ‫قوانين فيفا‪ ،‬درخواست نهايي براي جذب عمادرضا بايد به وسيله‬ ‫مکاتبه رسمي باشگاه پرسپوليس از طريق فدراسيون فوتبال‬ ‫ايران با باشگاه الزمالک انجام شود‪.‬‬

‫اهداي ‪ 40‬دستگاه خودرو به فيناليستها‬

‫وزير صنايع و معادن از اهدا ‪ 40‬دستگاه خودرو به ذوب آهني‬ ‫ها به خاطر حضور در فينال ليگ قهرمانان آسيا خبر داد‪ .‬اعضاي‬ ‫تيم فوتبال ذوب آهن قبل از پروازبه توکيو در نشستي با علي اکبر‬ ‫محرابيان وزير صنايع و معادن شرکت کردند‪.‬در اين نشست‬ ‫محرابيان به بازيکنان‪ ،‬کادر فني و مسئوالن باشگاه ذوب آهن‬ ‫وعده داد چه عنوان قهرماني ليگ آسيا را از آن خود کنند و چه‬ ‫به عنوان نايب قهرماني برسند ‪ 40‬دستگاه خودرو تيبا يا سمند به‬ ‫آنها اهدا خواهد کرد‪.‬‬

‫پدرافشينقطبيسرمربيتيممليفوتبالکشورمانکهدرآمريکا‬ ‫زندگيميکند‪،‬هفتهجاريبهايرانسفرميکندتاچندروزيرادرکنار‬ ‫فرزند خود باشد و به زادگاهش برود‪.‬پدر قطبي که مدت بسيار زيادي‬ ‫استبهايرانسفرنکرده‪،‬باحضورشدرايرانقصدداردبهزادگاهخود‬ ‫شيرازبرود‪.‬سرمربيتيمملينيزپدرشراهمراهيميکند‪.‬‬

‫شب وروزبه فينال فکر مي کنم‬

‫خيلي دوست داشتم من هم جزو كانديداهاي بازيكن سال آسيا‬ ‫مي‌بودم اما االن اصال ناراحت نيستم‪.‬من با طالبي خيلي دوست‬ ‫هستم و از انتخاب او خوشحالم‪ .‬محمدرضا خلعتبري‪،‬مهاجم‬ ‫سرعتي ذوب آهن گفت كه هيچ فكري جز بازي با سئونگنام‬ ‫ايلهوا ندارد‪.‬او در اين باره گفت‪:‬من شب ها كه مي خواهم فقط‬ ‫به فينال ليگ قهرمانان فكر مي كنم‪.‬باور كنيد هيچ فكري جز‬ ‫سئونگنام در سرم نيست و دوست دارم در اين بازي بتوانم به طور‬ ‫كامل توانايي هايم را نشان دهم‪.‬محمد رضا خلعتبري بي ترديد‬ ‫يكي از تاثيرگذارترين مهره هاي ذوب آهن در رسيدن به اين‬ ‫مرحله از ليگ قهرمانان آسيا بوده است‪.‬‬

‫کاناوارونظاره گر پيروزي سپاهان‬

‫مکاتبات رسمي براي جذب عمادرضا‬

‫پدرامپراطور به ايران مي‌آيد‬

‫خلعتبري‪:‬‬

‫تيم فوتبال االتحاد سوريه با برتري مقابل القادسيه کويت‬ ‫عنوان قهرماني هفتمين دوره مسابقات فوتبال جام کنفدراسيون‬ ‫فوتبال آسيا را از آن خود کرد‪ .‬ديدار نهايي هفتمين دوره در ورزشگاه‬ ‫جابر االحمد شهر العارضيه کويت برگزار شد‪.‬اين ديدار که براي‬ ‫تماشاي آن بيش از ‪ 58‬هزار تماشاگر به ورزشگاه آمده بودند‪ ،‬در‬ ‫پايان‪ 120‬دقيقه تالش دو تيم به نتيجه تساوي يک بريک انجاميد‬ ‫تا تيم سوري در ضربات پنالتي به برتري ‪ 4‬بر ‪ 2‬دست يافته براي‬ ‫نخستين بار قهرمان جام کنفدراسيون فوتبال آسيا شود‪.‬‬

‫تيمفوتبالسپاهانکهپسازتعويقديدارهايشدررقابت‌هاي‬ ‫ليگ برتر و براي برگزاري اردوي يک هفته اي راهي امارات شده‪،‬‬ ‫در نخستين ديدار تدارکاتيش در اين اردو با نتيجه ‪ 4‬بر ‪ 2‬از سد‬ ‫االهلي امارات گذشت‪.‬در اين مسابقه که در ورزشگاه شيخ راشد‬ ‫ابوظبي برگزار شد‪ ،‬محسن بنگر‪ ،‬ميلوارد يانوش‪ ،‬ابراهيم توره و‬ ‫مهدي کريميان گل‌هاي تيم سپاهان را به ثمر رساندند‪ .‬همچنين‬ ‫عبود عبداهلل و اسماعيل حمود دو گل تيم ميزبان زننده گل‌هاي‬ ‫تيم االهلي بودند‪.‬فابيو کاناوارو مدافع سرشناس ايتاليايي تيم‬ ‫االهلي در اين بازي حضور نداشت و از جايگاه ويژه تماشاگر اين‬ ‫مسابقه بود‪ .‬هادي عقيلي‪ ،‬خسرو حيدري‪ ،‬محرم نويدکيا و فابيو‬ ‫جانواريو بازيکنان غايب سپاهان در اين مسابقه بودند‪.‬‬

‫خبر‬

‫قلعه نويي ازکفاشيان حکم گرفت !‬

‫سرمربي تيم فوتبال ذوب‌آهن هدف‬ ‫نهايي مديران‪ ،‬کادرفني و بازيکنان اين‬ ‫تيم را حضور در جام باشگاه‌هاي جهان‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬با فرار از گروه مرگ‬ ‫حاال در آستانه قهرماني آسيا هستيم‪.‬‬ ‫منصور ابراهيم زاده گفت‪ :‬از روز نخست‬ ‫که در مسابقات ليگ قهرمانان آسيا حضور‬ ‫يافتيم‪ ،‬برنامه‌ريزي ما حضور در جام‬ ‫باشگاه‌هاي جهان بود که براي رسيدن به‬ ‫جام باشگاه‌هاي جهان هم تنها بايد قهرمان‬ ‫آسيا شويم و بسيار اميدواريم بازي نهايي را‬ ‫هم با موفقيت پشت سرگذاشته و به هدفمان‬ ‫دست يابيم‪.‬وي اضافه کرد‪ :‬در بازي فينال‬ ‫برابر سئونگنام با تمام توان و انرژي به ميدان‬ ‫مي‌رويم و اعتقاد داريم توجه کامل به کاري‬ ‫که مي‌خواهيم انجام دهيم‪ ،‬باعث موفقيت‬ ‫مي‌شود‪ .‬در مجموع اميدواريم نماينده‬ ‫شايسته‌اي براي فوتبال ايران در آن مسابقه‬

‫مهم باشيم‪.‬وي در مورد آخرين شناختش از‬ ‫تيم سئونگنام ايلهوآچونما تاکيد کرد‪ :‬چهار‬ ‫فيلم ديدارهاي اخير اين تيم را ديده‌ايم و‬ ‫تا پيش از آن بازي هم اطالعاتمان را از‬ ‫حريف کامل‌تـر مي‌کنيم‪ .‬همه بازيکنان‬ ‫هم در شرايط خوبي براي حضور قدرتمندانه‬ ‫در اين ديدار قرار دارند‪.‬ذوب آهن در راه‬ ‫رسيدن به فينال تيم‌هاي بزرگي را پشت‬ ‫سرگذاشت‪ .‬ابراهيم زاده در اين خصوص‬ ‫اظهار داشت‪ :‬پس از قرعه‌کشي مرحله‬ ‫گروهي‪ ،‬همه مي گفتند تيم ذوب آهن در‬ ‫گروه مرگ قرار دارد‪ ،‬حتي حريفان هم از ما‬ ‫غافل بودند ولي ما با حذف کردن بنيادکار‬ ‫تيم مطرح ازبکستان و االتحاد نايب قهرمان‬ ‫آسيا گروه مرگ را به زندگي تبديل کرديم‪.‬‬ ‫وي با بيان اينکه اگر بتوانيد از مرگ فرار‬ ‫کنيد زندگي خوبي خواهيد داشت‪ ،‬افزود‪ :‬ما‬ ‫و بازيکنان از روز نخست يا علي(ع) گفتيم‬

‫و عشق را آغاز کرديم‪ .‬کسانيکه هم در بين‬ ‫راه به ما اضافه شدند‪ ،‬انگيزه بااليي داشتند‪.‬‬ ‫ما مصمم بوديم مشکالت را برطرف کنيم و‬ ‫در نهايت اين مسير سخت را با حذف کردن‬ ‫قهرمان آسيا و تيم مطرح الهالل عربستان‬ ‫تا به حال با موفقيت پشت سرگذاشته‌ايم‪.‬‬ ‫سرمربي تيم فوتبال ذوب آهن با تقدير از‬ ‫زحمات مسئوالن اين باشگاه که بدون ادعا‬ ‫برنامه‌هاي تيم را براي رسيدن به موفقيت‬ ‫پيش بردند‪ ،‬به بازي با الهالل عربستان هم‬ ‫اشاره و خاطرنشان کرد‪ :‬خبرنگاران پيش از‬ ‫ديدار با الهالل گفتند ما نگران بازي شما با‬ ‫اين تيم هستيم اما من گفتم نگرانيم الهالل‬ ‫نيست بلکه نگرانم نمي‌توانيم پس از بازي‬ ‫به مدينه برويم‪.‬وي در اين خصوص افزود‪:‬‬ ‫در روز آن بازي که پس از حذف الشباب‪،‬‬ ‫تمام مسئوالن و مردم عربستان بسيج‬ ‫شده بودند تا الهالل ما را شکست دهد‪،‬‬

‫حتي تماشاگران رقيب الهالل هم براي‬ ‫تشويق اين تيم به ورزشگاه آمده بودند‪ ،‬ما‬ ‫همه شعارها را ذوب آهن و ايران مي‌شنيديم‬ ‫و در نهايت با تالش مضاعف بازيکنان‬ ‫موفق شديم‪ ،‬اين تيم قدرتمند را در خانه‬ ‫اش شکست داده و حذف کنيم‪.‬ابراهيم‬ ‫زاده در پايان با بيان اينکه خوشحال است‬ ‫مردم ايران به اين باور رسيده اند که ذوب‬ ‫آهن توانايي قهرماني در آسيا را دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بهترين هديه براي ما محبت‌ و احترام‌ مردم‬ ‫به ما است که در اين مدت بيشتر شده و‬ ‫اميدواريم گام آخر را هم محکم برداريم تا‬ ‫بيش از اين آنها را خوشحال کنيم‪.‬ديدار‬ ‫نهايي مسابقات فوتبال ليگ قهرمانان آسيا‬ ‫روز ‪ 22‬آبان بين تيم‌هاي ذوب آهن ايران‬ ‫و سئونگنام کره‌جنوبي با قضاوت يويچي‬ ‫نيشيمورا ژاپني در ورزشگاه المپيک شهر‬ ‫توکيو ژاپن برگزار مي‌شود‪.‬‬

‫تاج‪ :‬داوران هم بايد محروم شوند‬ ‫نايب رئيس فدراسيون فوتبال ايران گفت‪ :‬داوري‬ ‫که اشتباه تاثيرگذاري انجام مي دهد بايد محروم شود‪.‬‬ ‫مهدي تاج گفت‪:‬من هميشه از داوران و کمک داوران دفاع‬ ‫كرده ام‪.‬اما داوران بايد به مطالبات باشگاه ها پاسخ دهند و‬ ‫عنايت رئيس كميته داوران بايد رسيدگي بيشتري به حوزه‬ ‫داوري داشته باشد اگر داوري بد سوت زد و كميته داوران‬

‫اين داور را محروم كرد ديگر كسي به كميته داوران و داوري‬ ‫هجمه نمي‌كند‪ .‬وي افزود‪:‬هيچ كس شك ندارد كه داوران مي‬ ‫روند تا بهترين سو ت‌هايشان را بزنند اما دفاع مطلق از داوران‬ ‫هيچ معنايي ندارد و داوراني كه آمادگي جسماني خوبي دارند‬ ‫بايد قضاوت كنند در واقع بايد داوران بايد به مطالبات به حق‬ ‫باشگاه ها پاسخ دهند‪.‬‬

‫امير قلعه نويي از رئيس فدراسيون فوتبال حکم گرفت‪.‬علي‬ ‫کفاشيان حکم سرمربي تيم سپاهان براي عضويت در کميته فني‬ ‫تيمهايمليفوتبالراصادرکردودرآنآمدهاست‪:‬بهاستنادماده‪57‬‬ ‫اساسنامهفدراسيونوباعنايتبهمصوبههيئترئيسهفدراسيون‪،‬با‬ ‫توجه به تخصص و تجارب ارزشمند و به موجب اين ابالغ به سمت‬ ‫عضو کميته فني فدراسيون فوتبال منصوب مي شويد‪.‬‬

‫قطر ميزبان جام جهاني خورشيدي‬

‫قطر با رد شايعات منتشره در مورد هرگونه انگيزه سياسي براي‬ ‫پيشنهاد برگزاري مسابقات فوتبال جام جهاني ‪ 2022‬از ميزباني موفق اين‬ ‫رقابتهايدراينكشورابرازاطمينانكرد‪.‬بهگزارشساكروي‪،‬ناصرالخاطر‬ ‫مدير ارتباطات و بازاريابي پيشنهاد ميزباني قطر مي گويد كه هدف قطر از‬ ‫برگزارياينرويدادبزرگورزشيجمعكردنكشورهايمختلفدنيادركنار‬ ‫هماست‪.‬ويهمچنينمعتقداستكهفرهنگكمفوتبالاينكشوربههيچ‬ ‫عنوانتاثيريبرموفقيت‌آنهادربرگزاريجامجهانينخواهدداشت‪.‬الخاطر‬ ‫اظهار داشت‪ :‬ما افزايش حضور تماشاگران در ورزشگاه ها را در برنامه داريم و‬ ‫ميخواهيمعالقهمردمقطربهفوتبالرانشانبدهيم‪.‬ويگفت‪:‬سفرهيئت‬ ‫بازرسي فيفا به دوحه و حضورشان در اولين بازي ليگ كه بين دو تيم السد و‬ ‫الريانبرگزارشد‪،‬فرصتخوبيبهوجودآوردتاآنهاهمازجايگاهفوتبالدرقلب‬ ‫مردم ما و شور و اشتياق آنها براي پيگيري مسابقات مطلع شوند‪.‬وي گفت‪ :‬با‬ ‫استفاده از فن آوري هاي روز و انرژي خورشيدي‪ ،‬دماي ورزشگاه ها در زمان‬ ‫برگزاري مسابقات جام جهاني از ‪ 19‬درجه سلسيوس باالتر نخواهد رفت و‬ ‫دماي محل تجمع تماشاگران نيز كمتر از ‪ 27‬درجه خواهد بود‪.‬وي افزود‪ :‬ما‬ ‫شرايط خوب و راحتي را براي بازي تيم ها و همچنين تماشاگران به وجود‬ ‫ميآوريمتاگرمارانشوند‪.‬‬

‫همايش آموزش کنترل‬ ‫دوپينگ درفوتبال‬

‫همايش آموزش کنترل دوپينگ ويژه ليگ‌هاي فوتبال کشور‬ ‫‪ 30‬آبان‌ در محل آکادمي فوتبال برگزار خواهد شد‪ .‬در اين همايش‬ ‫يک روزه که ويژه تيم‌هاي حاضر در ليگ‌هاي دسته اول‪ ،‬دوم و‬ ‫سوم فوتبال کشور برگزار مي شود‪ ،‬ضمن مرور آئين نامه کنترل‬ ‫دوپينگ‪ ،‬آخرين قوانين و دستورالعمل‌ها در خصوص دوپينگ‬ ‫تشريح خواهد شد‪.‬احمد هاشميان‪ ،‬رئيس کميته کنترل دوپينگ‬ ‫فدراسيون فوتبال حضور سرپرستان و کادر پزشکي تيم‌ها را‬ ‫در اين همايش الزامي عنوان کرد و اظهار داشت‪ :‬اميدواريم با‬ ‫برگزاري اين دوره بتوانيم به آموزش رده‌هاي پايين‌تر ليگ فوتبال‬ ‫کشور بپردازيم و دايره اطالع رساني دوپينگ را در حوزه فوتبال‬ ‫گسترش دهيم‪.‬کار تدريس اين دوره را خانم دکترهراتيان‪ ،‬دکتر‬ ‫سيف برقي و دکتر خانلري برعهده خواهند داشت‬

‫پروين آمد ‪ ،‬مهريزي رفت‬

‫سرپرست باشگاه استيل آذين از سمت خود استعفا داد‪ .‬امير‬ ‫مهريزي‪ ،‬سرپرست باشگاه استيل آذين كه از هفته هفتم ليگ برتر‬ ‫پس از استعفاي مصطفي آجرلو مديرعامل پيشين اين باشگاه به‬ ‫استيلآذينآمدهبوداستعفايخودراتقديمهيئتمديرهباشگاهكرد‪.‬‬ ‫اين در حالي است كه از دو روز پيش مسئوليت كليه امور فني باشگاه‬ ‫استيلآذينبهعليپروينسپردهشدهبود‪.‬مهريزيپسازايناتفاق‬ ‫عنوان كرده بود كه از آمدن پروين كامال بي اطالع است‪.‬‬

‫جباري ‪ 3‬هفته پا به توپ نمي شود‬

‫با نظر پزشک استقالل مجتبي جباري تا ‪ 3‬هفته قادر به حضور‬ ‫در تمرينات گروهي آبي‌ها نيست‪.‬دکتر نوروزي طي صحبتي که‬ ‫با پرويز مظلومي داشت اين موضوع را به اطالع سرمربي آبي‌ها‬ ‫رساند‪.‬جباري در ديدار مقابل صنعت نفت از ناحيه کشاله ران دچار‬ ‫آسيب‌ديدگي شد‪.‬‬


‫خبر‬

‫بيزينس‪ 24‬گزارش داد‪:‬‏‬

‫امارات واردكننده بزرگ گاز به‌رغم‬ ‫صادرات گسترده نفت‬

‫درحالياماراتجزءبزرگترينتوليدكنندگاننفتجهانبهشمارميرودكه‬ ‫اينكشوربرايتامينانرژيموردنيازخوداكنونبهيكواردكنندهبزرگگاز‬ ‫تبديلشدهاست‪.‬‏بهگزارشپايگاهاينترنتيبيزينس‪ 24‬اماراتازسال‪2007‬‬ ‫تا كنون بخشي از گاز طبيعي مورد نياز خود را از طريق خط لوله دلفين از قطر‬ ‫وارد مي كند ‪ .‬اين كشور قصد دارد نخستين محموله ال ان جي را نيز از قطر‬ ‫واردكند‪.‬ميزانوارداتانرژياماراتهماكنونبيشترازصادراتآنشدهاست‬ ‫‪.‬ميزانمصرفگازطبيعياماراتطيدهسالاخيربهشدترشدداشتهكهرشد‬ ‫جمعيت‪،‬افزايشتقاضابرايتوليدبرقوآبوگسترشصنعتيشدنجامعه‬ ‫امارات مهمترين عوامل اين مسئله بوده است‪.‬‏بر اساس اين گزارش اكنون‬ ‫كمبودشديدگازطبيعيروندرشدوتوسعهاقتصادياماراتراتهديدميكند‬ ‫‪.‬شارجهدرتابستانگذشتهباكمبودبرقروبروشدودرمنطقهعجماننيزبهعلت‬ ‫كمبودبرقبسياريازكارخانههاباتعطيليروبروشدند‪.‬پيشبينيميشودتا‬ ‫سال‪2020‬كمبودگازطبيعيدراماراتبهبيشاز‪30‬ميلياردمترمكعببرسد‪.‬‬ ‫ابوظبيقصدداردباسرمايهگذاريدربخشانرژيهستهاياينمسئلهراحل‬ ‫كندوليتوليدبرقهستهايدرابوظبيتاقبلازسال‪2017‬بسياربعيداست‪.‬‏بر‬ ‫اساساينگزارشاماراتبايداينواقعيتتلخرابپذيردكهبرايتامينانرژي‬ ‫موردنيازخوداكنونبهيكواردكنندهبزرگتبديلشدهاست‏‪.‬‬

‫‌سرمايه‌گذاري‬ ‫‪ 10‬ميليارد دالري‬ ‫امارات در مصر‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫وزير تجارت و صنايع مصر از سرمايه گذاري ‪ 10‬ميليارد دالري امارات‬ ‫متحده عربي در بخش هاي مختلف اقتصادي مصر خبر داد‪.‬‏به گزارش‬ ‫خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران در دبي رشيد محمد رشيد وزير‬ ‫تجارت و صنايع مصر روز پنج شنبه گذشته در کنفرانس خبري در قصر‬ ‫االمارات در ابوظبي اظهار کرد که تا پايان نيمه نخست سال جاري‬ ‫ميالدي حجم سرمايه گذاري هاي امارات متحده عربي از مرز ‪ 10‬ميليارد‬ ‫دالر گذشت‪.‬‏وي افزود‪ :‬بيشتر سرمايه گذاري‌هاي امارات در بخش هاي‬

‫نفت و گاز‪ ،‬ساخت و ساز‪ ،‬گردشگري و توريستي و بانکداري است که در‬ ‫حال حاضر بيش از ‪ 38‬شعبه از بانک هاي مختلف امارات متحده عربي در‬ ‫شهرهاي مختلف مصر فعاليت دارند‪.‬‏همچنين وي از تمايل امارات براي‬ ‫سرمايه گذاري کم سابقه در بخش کشاورزي مصر خبر داد‪.‬‏‬ ‫طبق آمارهاي منتشر شده حجم مبادالت تجاري بين امارات‬ ‫متحده عربي و مصر طي سال هاي ‪ 2004‬تا سال ‪ 2009‬ميالدي بالغ بر‬ ‫‪ 994‬ميليون و ‪ 300‬هزار دالر بود‪.‬‏‬

‫پنج‌شنبه ‪ 20‬آبان ‪1389‬‬

‫‪4‬ذي الحجه ‪ 11-1431‬نوامبر ‪-2010‬شماره ‪75‬‬

‫موسسه فريزر آمريكا گزارش داد‪:‬‏‬

‫سرمايه ‪7‬‬

‫صعود ‪ 5‬پله‌اي ايران در رده‌بندي اقتصادهاي آزاد جهان‬

‫افزايش توليد نفت ميدان آپر زاکوم‬ ‫امارات ظرف ‪ 5‬سال آينده‬

‫امارات در نظر دارد توليد نفت از ميدان آپر زاکوم را تا سال ‪ 2015‬به ‪750‬‬ ‫هزاربشکهدرروزافزايشدهد‪.‬‏بهگزارشرويترز‪،‬شرکتتوسعهميداننفتي‬ ‫زاکوم (زد‪.‬اي‪.‬دي‪.‬سي‪.‬او) امارات اعالم کرد‪ :‬اين شرکت در نظر دارد توليد‬ ‫روزانه نفت خام از ميدان آپرزاکوم را از رقم ‪ 550‬هزار بشکه کنوني به ‪750‬‬ ‫هزاربشکهافزايشدهد‪.‬‏شرکتملينفتابوظبي(ادنوک)‪ 60‬درصدازسهام‬ ‫شرکتزد‪.‬اي‪.‬دي‪.‬سي‪.‬اورادراختياردارد‪،‬درحاليکهشرکتاينپکسژاپننيز‬ ‫‪12‬درصدازسهاماينشرکتراخريداريکردهاست‪.‬‏همچنينشرکتاکسون‬ ‫موبيلآمريکا‪28،‬درصدازسهامپروژهتوليدازميداننفتيآپرزاکوماماراترابه‬ ‫خوداختصاصدادهاست‪.‬‏براساسبرنامههاياوليهقراربودتوليدنفتميدان‬ ‫آپرزاکوم تا سال ‪ 2010‬به ‪ 750‬هزار بشکه در روز برسد‪.‬‏همچنين صالح البو‬ ‫فالح‪،‬مديرشرکتزد‪.‬اي‪.‬دي‪.‬سي‪.‬اوامارات‪،‬چنديپيشاعالمکردهبودکه‬ ‫اماراتمتحدهعربيدرنظرداردبهمنظورافزايشظرفيتتوليدنفتخامميدان‬ ‫آپرزاکوماينکشور‪،‬يکيازبزرگترينميدانهاينفتيامارات‪،‬رقميبيش‬ ‫از‪12‬ميليارددالرسرمايهگذاريکند‪.‬‏درهمينحالعبدالمنيمسيفالکيندي‪،‬‬ ‫رئيسشرکتعملياتنفتدرميدان‌هايخشکيابوظبي(ادکو)هفتهگذشته‬ ‫اعالمکردهبود‪:‬باتوجهبهکاهشهزينههايساختوبهبودقيمتهايجهاني‬ ‫نفتخام‪،‬ابوظبيدرنظرداردباپيشبردپروژههايدرحالاجرا‪،‬ظرفيتتوليد‬ ‫نفتخامخودراروزانهيکميليونبشکهافزايشدهد‏‪.‬‬

‫وزير صنايع خبر داد‪:‬‏‬

‫حضور شركتهاي ايراني در‬ ‫خودروسازي و معادن آفريقا‬

‫وزيرصنايعومعادنگفت‪:‬شركتهايايرانيدرزمينهتوليدخودرو‪،‬تراكتور‬ ‫و اكتشاف و استحصال معادن كشورهاي آفريقايي فعال هستند‪.‬‏به گزارش‬ ‫روابط عمومي وزارت صنايع و معادن‪ ،‬علي اكبر محرابيان در ديدار با رئيس‬ ‫مجلسكوموربااشارهبهسياستراهبرديايراندرتوسعهروابطباكشورهاي‬ ‫آفريقايي‪،‬گفت‪:‬ايرانخواستارروابطنزديكوصميمانهباكشورهايآفريقايي‬ ‫به ويژه كومور است‪.‬‏وي با بيان اينكه توافق مجالس ايران و كومور سرمايه‬ ‫ارزشمنديبرايتوسعهروابطدوكشوراست‪،‬افزود‪:‬مناسباتايرانوكومور‬ ‫بايدبهصورتهمهجانبهبهخصوصدرحوزههايصنعتيگسترشيابد‪.‬‏وي‬ ‫اظهارداشت‪:‬شركتهايايرانيدراكثرنقاطجهانبهخصوصدركشورهاي‬ ‫آفريقاييدرحالتوليدخودرو‪،‬تراكتورواحداثكارخانههايكوچكوبزرگ‬ ‫صنعتي‪ ،‬اكتشاف و استحصال معادن و ايجاد صنايع كشاورزي و غذايي‬ ‫هستند و كومور نيز مي تواند از توانمندي و فناوري هاي نوين صنعتي ايران‬ ‫برايبهبودشرايطزندگيمردممسلمانخوداستفادهكند‏‪.‬‬

‫موسسه تحقيقاتي فريزر در جديدترين گزارش‬ ‫خود اعالم كرد ايران با صعود ‪ 5‬پله‌اي در رده‌بندي‬ ‫اقتصادهاي آزاد جهان رتبه ‪ 107‬در ميان ‪ 141‬كشور‬ ‫دنيارابهخوداختصاصداد‏‪.‬‬ ‫گزارش "سال ‪ 2010‬آزادي اقتصادي در جهان "‬ ‫موسسه تحقيقاتي فريزر آمريكا درجه آزادي اقتصادي‬ ‫‪ 141‬كشور دنيا را بر اساس اطالعات سال ‪2008‬‬ ‫(‪ )1387‬كشورها برآورد كرده است‪.‬‏اين موسسه معتبر‬ ‫پنج شاخص مهم را در تعيين درجه آزادي اقتصادي‬ ‫كشورها موثر مي داند ‪ .‬اين شاخصها عبارتند از ‪ ،‬حجم‬ ‫و اندازه دولت ‪ ،‬ساختار قانوني و امنيت حقوق مالكيت ‪،‬‬ ‫نقدينگي ‪ ،‬آزادي تجارت بين المللي و قوانين اعتبارات‪،‬‬ ‫بازاركاروتجارت‏‪.‬‬ ‫‏*صعود ‪ 5‬پله‌اي ايران در رده‌بندي‬ ‫ن‬ ‫اقتصادهايآزادجها ‏‬ ‫براساساينگزارشدرجهآزادياقتصادايرانطي‬ ‫سال‪1387‬نسبتبهسالقبلكمترشدهامارتبهجهاني‬ ‫ايران در اين زمينه ‪ 5‬پله افزايش داشته است‪ .‬در حالي‬ ‫كه ايران طي سال‪ 1386‬با كسب نمره‪ 6/15‬رتبه‪112‬‬ ‫جهان از نظر آزادي اقتصادي را كسب كرده بود در سال‬ ‫‪ 1387‬نمره‪ 6/08‬رابدستآوردهودرجايگاه‪ 107‬جهان‬ ‫از اين نظر قرار گرفته است‪.‬‏گزارش فريزر از ‪ 5‬شاخص‬ ‫اصلي تعيين كننده درجه آزادي اقتصادي حاكي است‪:‬‬ ‫شاخص حجم و اندازه دولت ايران ‪ 6/27‬از ده است كه‬ ‫از اين لحاظ ايران در جايگاه‪ 79‬جهان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫شاخص ساختارهاي قانوني و امنيت حقوق مالكيت‬

‫ايران نيز‪ 6/12‬است كه از اين لحاظ نيز ايران در جايگاه‬ ‫‪ 53‬قرار دارد ‪ .‬از لحاظ نقدينگي نيز ايران داراي شاخص‬ ‫‪ 7/73‬و رتبه جهاني ‪ 80‬است و از نظر آزادي تجارت‬ ‫بين المللي ايران داراي شاخص‪ 4/99‬و رتبه‪ 135‬است‬ ‫وباالخرهازلحاظقوانيناعتبارات‪،‬بازاركاروتجارتنيز‬ ‫دارايشاخص‪ 5/38‬ورتبهجهاني‪ 130‬است‏‪.‬‬ ‫‏*دولتايرانبزرگترشد‬ ‫بر اساس گزارش فريزر‪ ،‬نمره ايران از نظر حجم‬ ‫دولت به ميزان‪ 0/12‬واحد در سال ‪1387‬كاهش يافته‬ ‫و از ‪ 6/39‬به‪ 6/27‬رسيده است كه اين امر نشان دهنده‬ ‫بزرگ شدن دولت ايران طي اين سال است‪ .‬به همين‬ ‫ترتيبرتبهايراناز‪73‬به‪79‬رسيدهاست‪.‬‏شاخصحجم‬ ‫دولت بر اساس معيارهايي مثل هزينه و مصرف دولت ‪،‬‬ ‫پرداختهاي انتقالي و يارانه ها ‪ ،‬سرمايه گذاري دولتي و‬ ‫نرخهايمالياتيارزيابيشدهاندوهزينههايدولتيدر‬ ‫مدتموردبررسيافزايشيافتهومعيارهايديگريعني‬ ‫پرداختهايانتقاليويارانهها‪،‬سرمايهگذاريدولتيو‬ ‫نرخهايمالياتيدراينمدتتغييرينداشتهاست‏‪.‬‬ ‫‏* ايران پنجاه و سومين كشور قانونمند‬ ‫جهاندراقتصادشناختهشد‬ ‫شاخص دوم يعني ساختارهاي قانوني و امنيت‬ ‫حقوق مالكيت نيز داراي معيارهايي از جمله استقالل‬ ‫دستگاه قضائي ‪ ،‬دادگاههاي عادل و بي طرف ‪ ،‬حمايت‬ ‫از حقوق مالكيت ‪ ،‬دخالتهاي نظامي ‪ ،‬جنبه حقوقي‬ ‫قراردادها و موانع قانوني فروش دارايي واقعي است و‬ ‫درجه اين شاخص از ‪ 6‬در سال گذشته به‪ 6/12‬افزايش‬

‫يافته است‪.‬اين امر نشان دهنده رشد قابل توجه ايران از‬ ‫نظر ايجاد ساختارهاي قانوني و اجراي قانون در جهت‬ ‫حمايت از بخش خصوصي است‪.‬‏در نتيجه رتبه جهاني‬ ‫ايرانازايننظر‪5‬پلهبهبودپيداكردهاستواز‪58‬درسال‬ ‫‪ 1386‬به‪ 53‬در سال‪ 1387‬ارتقاء پيدا كرده است‪.‬‏در اين‬ ‫شاخص‪،‬ايرانازنظرفاكتوراجرايقراردادهاارتقاءداشته‬ ‫وتقريبادربقيهشاخصهاتغييرينداشتهاند‏‪.‬‬ ‫‏* آزادي مالكيت ارز خارجي در ايران‬ ‫كاملاست‬ ‫موسسه تحقيقاتي فريزر شاخص سوم يعني‬ ‫نقدينگي را نيز بر اساس معيارهايي مثل رشد پول ‪،‬‬ ‫انحرافمعيارتورم‪،‬نرختورموآزاديمالكيتارزخارجي‬ ‫ارزيابي كرده است و بر اين اساس شاخص نقدينگي در‬ ‫ايران از‪ 8/09‬به ‪ 7/73‬تنزل يافته است‪ .‬بدين ترتيب از‬ ‫نظر نقدينگي وضعيت ايران طي سال ‪ 1387‬بدتر شده‬ ‫است‪.‬‏رتبه جهاني ايران از اين نظر از ‪77‬به ‪ 80‬رسيده‬ ‫است‪.‬‏حجمنقدينگيوتورمطياينمدتكاهشيافته‬ ‫اما انحراف معيار تورم نزول داشته و آزادي مالكيت ارز‬ ‫خارجي بدون تغيير باقي مانده است‪.‬جالب اين كه ايران‬ ‫ازنظرآزاديمالكيتارزخارجينمرهكامل‪ 10‬راكسب‬ ‫كردهاست‏‪.‬‬ ‫‏*آزاديتجارتبين‌الملليدرايرانكاهشيافت‬ ‫شاخص چهارم يعني آزادي تجارت بين المللي نيز‬ ‫با معيارهاي ماليات بر تجارت بين المللي ‪ ،‬موانع قانوني‬ ‫تجارت ‪ ،‬حجم تجارت و بازرگاني ‪ ،‬نرخ ارز در بازار سياه و‬ ‫كنترلهاي بين المللي بر بازار سرمايه برآورد شده است و‬

‫موسسه فريزر شاخص آزادي تجارت بين المللي ايران‬ ‫را از‪ 5‬به‪ 4/99‬كاهش داده است‏‪.‬‬ ‫رتبه ايران از اين نظر از ‪ 120‬به ‪135‬نزول يافته‬ ‫است‏‪.‬‬ ‫اين گزارش درباره شاخص بازار سياه ارز بهترين‬ ‫نمره و عملكرد يعني عدد ده را به ايران اختصاص داده‬ ‫استوكنترلهايبينالملليبربازارسرمايهكمتريننمره‬ ‫يعنيصفررابهخوداختصاصدادهاست‏‪.‬‬ ‫شاخص پنجم يعني قوانين اعتبارات ‪ ،‬بازرگاني و‬ ‫بازار كار نيز در اين گزارش از ‪ 5/47‬به‪ 5/38‬كاهش پيدا‬ ‫كرده است ورتبه ايران از نظر اين شاخص نيز از ‪ 113‬در‬ ‫سال‪ 1386‬به‪ 130‬در سال‪ 1387‬تنزل پيدا كرده است‏‪.‬‬ ‫‏*هنگ‌كنگهمچنانآزاد‌تريناقتصادجهان‬ ‫براساسگزارشفريزر‪،‬هنگ‌كنگبادرجهآزادي‬ ‫‪ 9/05‬همانند سالهاي گذشته در رتبه اول اين فهرست‬ ‫قرار گرفته است و كشورهاي سنگاپور ‪ ،‬نيوزلند ‪،‬‬ ‫سوئيس ‪،‬شيلي‪ ،‬آمريكا‪،‬كانادا‪ ،‬استراليا‪،‬موريتوس و‬ ‫انگليس در رتبه هاي بعدي قرار دارند و كشورهاي‬ ‫الجزاير‪ ،‬جمهوري دموكراتيك كنگو‪،‬بروندي‪،‬‬ ‫گينه بيسائو‪،‬جمهوري آفريقاي مركزي‪ ،‬جمهوري‬ ‫كنگو‪،‬ونزوئال ‪،‬آنگوال‪،‬ميانمار‪ ،‬و باالخره زيمبابوه‬ ‫بسته‌ترين اقتصادهاي جهان را به خود اختصاص‬ ‫داده اند‏‪.‬‬ ‫بر اساس اين گزارش اقتصاد كشورهايي چون‬ ‫سوريه‪ ،‬اوكراين‪،‬سريالنكا‪ ،‬پاكستان‪ ،‬و الجزاير نسبت‬ ‫بهايرانبستهتراعالمشدهاست‏‪.‬‬

‫گزارش‬

‫‏‪ 10‬دليل عمده براي ناکامي چابهار‏‬

‫مدير عامل منطقه آزاد چابهار‪ 10‬دليل عمده برآورده نشدن اهداف و‬ ‫برنامه‌هاياينمنطقهراتشريحكرد‪.‬‏سعيدرحيميدريكنشستخبري‬ ‫در خصوص اقدامات صورت گرفته در ‪ 10‬ماه گذشته در اين منطقه آزاد‬ ‫اظهار داشت‪ :‬من در روزهاي اولي كه آمدم عملكرد ‪ 17‬ساله چابهار را‬ ‫عارضه‌يابي كردم چرا كه معتقدم بايد براي موفقيت هر سازماني علل و‬ ‫داليل توفيق و عدم توفيق آن سازمان شناسايي شود‪.‬‏وي با بيان اينكه‬ ‫منطقه آزاد چابهار به شأن و منزلت واقعي خود پس از ‪ 17‬سال نرسيده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬قرار بود اين منطقه به عنوان موتور اقتصادي سيستان و‬ ‫كشورو محل ايجاد اشتغال باشد اما اين اتفاق‌هانيفتاده است‪.‬‏مديرعامل‬ ‫منطقه آزاد چابهار گفت‪ :‬در عارضه‌يابي كه انجام دادم به ‪ 10‬رويكرد و‬ ‫موضوع رسيدم كه بايد در ‪ 17‬سال گذشته انجام مي‌شد اما به داليلي‬ ‫انجام نشده است و من تقصير را به گردن مديران قبلي نمي‌اندازم بلكه‬ ‫شرايططوريبودهاستكهآنهانتوانسته‌انداينكارراانجامدهند‪.‬‏فلسفه‬ ‫وجوديايجادمنطقهآزادچابهارفعاليتدرحوزهترانزيتبودهاستوقرار‬ ‫بودتااينمنطقهبهعنوانحلقهترانزيتيشرقكشورفعاليتكنداماپساز‬ ‫‪ 17‬سال هيچ ترانزيتي از اين منطقه صورت نگرفته است‪.‬‏رحيمي گفت‪:‬‬ ‫فعاليت‌هايترانزيتيالزاماتيداردكهشامل‪4‬حلقهاست‪،‬حلقهاولوجود‬ ‫خطكشتيراني‪،‬حلقهدوموجودبندر‪ ،‬اسلكهوتجهيزاتالزم‪،‬حلقهسوم‬ ‫وجودمنطقهآزادبهعنوانباراندازوحلقهچهارمراه‌هايارتباطياست‏‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬تاكنون هيچ خط كشتيراني به چابهار وجود نداشته است‬ ‫و ما در حال پيگيري يك خط كشتيراني هستيم كه در اين زمينه وزارت‬ ‫بازرگاني‪،‬سازمانتوسعهتجارتوشخصآقايبقاييبهشدتپيگيراين‬ ‫موضوعهستندوحتيسازمانتوسعهتجارتبرايايجاداينخطيارانه‌اي‬ ‫هم در نظر گرفته است و ما به لحاظ اسكله‌اي خوشبختانه اسكله‌هاي‬ ‫شهيدبهشتيوشهيدكالنتريچابهارظرفيت‪ 1.2‬ميليونتنيدارندكه‬ ‫قابلارتقاءبه‪2‬ميليونتناستوتاچندسالآيندهمي‌تواندبه‪6‬ميليونتن‬ ‫نيزافزايشظرفيتيابد‪.‬‏مديرعاملمنطقهآزادچابهارگفت‪:‬درخصوص‬ ‫راه‌هايارتباطيبهراه‌آهنچابهاركمتوجهيشدهاستيعنيمدلخوبي‬ ‫برايآنانتخابنشدهاستچراكهقراربودمحورشرقازچابهارعبوركند‬ ‫امابهداليلاعتباراتسنگينيكهطلبمي‌كنداينموضوعدرحالحاضر‬ ‫امكان‌پذيرنيستلذاماتصميمگرفته‌ايمتاچابهاررابهشبكهريليكشور‬ ‫متصلكنيمكهاينموضوعهزينه‌هايماراتايكدهمكاهشمي‌دهد‪.‬‬ ‫خوشبختانهدربودجهجاريسال‪85،89‬ميلياردتومانبراياتصالچابهار‬ ‫بهخطآهنريليكشوردرنظرگرفتهشدهاست‪.‬‬

‫تبليغ برنج‏‬ ‫رسول آذرگون‬

‫نما‬


‫خبر‬

‫گرفتن مهريه‪ 200‬سكه‌اي براي‬ ‫بخشيدن به يك خيريه‬

‫زنيدردادگاهخانوادهگفت‪:‬مي‌خواهممهريه‪200‬سكه‌ايخودرا‬ ‫ازشوهرمبگيرمتامقدارزياديازآنرابهخيريهببخشم‪.‬زنيبامراجعه‬ ‫به دادگاه خانواده شهيد محالتي دادخواست مهريه خود را به قاضي‬ ‫يكيازشعبارائهكرد‪.‬اينزندرحضورقاضيشعبه‪254‬اينمجتمع‬ ‫قضايي خانواده با بيان اينكه‪ 7‬سال از زندگي مشتركمان مي‌گذرد‪،‬‬ ‫گفت‌‪ :‬مهريه‌ام را مي‌خواهم تا مقدارزيادي از آن را وقف يك خيريه‬ ‫كنم‪.‬وي با اشاره به اينكه شوهرم خسيس است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬شوهرم با‬ ‫انفاقوكمككردنبهديگرانمخالفاستومنمي‌خواهماينكار‬ ‫را با مهريه‌ام كه حق خودم است‪ ،‬انجام دهم‪.‬زن در برابر قاضي اين‬ ‫پروندهايستادوبيانكرد‪:‬مهريه‌ام‪200‬سكهبهارآزادياستكهمقدار‬ ‫زيادي از آن را بايد به دليل نيت و نذري كه دارم به خيريه بدهم ولي‬ ‫شوهرم جلوي اين كارم را با ندادن مهريه گرفته است‪.‬مرد ‪ 36‬ساله‬ ‫در دادگاه گفت‪ :‬من اگر مهريه همسرم را بدهم اجازه اين كار را به او‬ ‫نمي‌دهمچراكهاومي‌تواندبهشكلبهترياينمبلغراخرجكند‪.‬وي‬ ‫افزود‪:‬همسرمازرويلجبازيويك‌دندگيمي‌خواهداينكارراانجام‬ ‫دهد و من او را نمي‌بخشم‪.‬زن در مقابل قاضي دادگاه گفت‪ :‬اين مبلغ‬ ‫حق من است ومن به هر شكلي كه بخواهم مي‌توانم از آن استفاده‬ ‫كنم‪.‬قاضياينشعبهبعدازشنيدناظهاراتطرفين‪،‬مردرامحكومبه‬ ‫پرداختمهريهزنكردموهردورابهمصالحهدعوتكرد‪.‬‬

‫حمله مردان مسلح به يك‬ ‫خبرنگارروس درمسكو‬

‫رسانه‌هاي دولتي روسيه ازحمله مردان مسلح به يك‬ ‫خبرنگار درپايتخت اين كشور خبر دادند‪« .‬ميخايل ميخائيليان»‬ ‫سردبيرروزنامه‌ «كامرسانت» چاپ روسيه در مصاحبه‌اي با‬ ‫رسانه‌هاي دولتي اين كشور‪ ،‬عنوان كرد‪ :‬دو مرد مسلح با حمله‬ ‫به «اولگ كاشين» خبرنگار‪ 30‬ساله اين روزنامه‌ او را به شدت‬ ‫مجروح كردند‪.‬وي خاطر نشان كرد‪ :‬متاسفانه اين خبرنگار دركما‬ ‫است وتحت مراقبتهاي ويژه‌ پزشكي قرار دارد‪ .‬بر اساس گزارش‬ ‫بازرسان پليس مسكو ازفرد مضروب شي با‌ارزشي به سرقت نرفته‬ ‫است و اين احتمال وجود دارد كه ضاربان تنها انگيزه شخصي‬ ‫داشته‌اند‪.‬بر اساس گزارش پايگاه اطالع‌رساني دولت روسيه‪ ،‬اين‬ ‫خبرنگار و روزنامه‌ نگار ‪ 30‬ساله از ناحيه دست و جمجمه دچار‬ ‫شكستگي شديد شده و هم‌اكنون دربيهوشي كامل است‪.‬‬

‫كشف اسكناس جعلي ودستگيري‬ ‫دوجاعل درمشگين شهر‬

‫فرمانده انتظامي مشگين شهراردبيل ازكشف اسكناس جعلي‬ ‫ودستگيريدوجاعلدرمنطقهخبرداد‪.‬سرهنگشاهرخبختياريدر‬ ‫اين خصوص گفت‪ :‬با تالش مردم واقدام به موقع ماموران انتظامي‬ ‫يك نفر كه اقدام به ارائه چك پول جعلي به شهروندان نموده بود‬ ‫دستگيروبه يگان انتظامي انتقال يافت‪ .‬وي افزود‪ :‬پس ازانجام‬ ‫تحقيقات الزم مشخص شد وي به اتفاق فرد ديگري اقدام به جعل‬ ‫پك پول درسطح شهر نموده كه دراقدامي ديگرهمدست اين فرد‬ ‫دستگيروازآنانوسايلوتجهيزاتجعلاسكناسهمراهبا‪ 60‬قطعه‬ ‫چك پول جعلي‪ 500‬هزارريالي كشف شد و تحقيقات بيشتر در اين‬ ‫زمينهادامهدارد‪.‬فرماندهانتظاميمشگينشهربااشارهبهدستگيري‬ ‫قاچاقچي مواد مخدر در منطقه اظهارکرد‪ :‬در اقدامي ديگر كه توسط‬ ‫ماموران مبارزه با مواد مخدر پليس شهرستان انجام شد يكي از‬ ‫قاچاقچيانموادمخدردستگيروازويمقاديرقابلتوجهيترياككه‬ ‫جهتتوزيعبهمنطقهحملشدهبودكشفگرديد‪.‬‬

‫برخورد پژو‪ 206‬با نيوجرسي‬ ‫تمام‪ 4‬سرنشين آنرا كشت‬

‫در پي برخورد يك دستگاه پژو ‪ 206‬با نيوجرسي در شمال به‬ ‫جنوببزرگراهصالحآبادتمامي‪4‬سرنشينآنكشتهشدند‪.‬سروان‬ ‫جعفري‪ ،‬جانشين رئيس منطقه ‪ 19‬راهورتهران درخصوص اين‬ ‫حادثه‪ ،‬گفت‪ :‬در ساعت ‪ 1:30‬دقيقه بامداد روزگذشته درمسير‬ ‫شمال به جنوب بزرگراه صالح آباد يك دستگاه خودرو‪ 206‬با‬ ‫نيوجرسي تصادف كرد ودچارواژگوني شد‪.‬وي علت اين حادثه‬ ‫را توجه نكردن به جلوازسوي راننده ‪206‬عنوان وتصريح كرد‪:‬‬ ‫براثراين حادثه دوسرنشين خودرو به بيرون پرتاب شدند وجان‬ ‫باختند همچنين دو سرنشين ديگر نيز بر اثر شدت واژگوني جان‬ ‫خود را از دست دادند‪ .‬فرمانده آتش نشانان مستقردرصحنه حادثه‬ ‫نيز گفت‪ :‬اين خودروپس ازانحراف مسير با گاردريل برخورد كرده‬ ‫و واژگون شده و پس از آن از ناحيه موتور خودرودچارحريق شده‬ ‫بود كه آتش‌نشانان با استفاده از لوله‌هاي آب توانستند حريق اين‬ ‫خودرورا مهاركنند‪.‬‬

‫كشف بيش از‪ 10‬ميليون نخ‬ ‫سيگار قاچاق‬

‫درهفت ماهه ابتداي سال‌‪ 89‬كشف بيش از‌‪ 10‬ميليون نخ‬ ‫سيگارقاچاق توسط واحدهاي بازرسي و نظارت مجامع امور‬ ‫صنفي كشور كشف شد‪ .‬روابط عمومي شوراي اصناف كشور‪،‬‬ ‫براساس گزارش واحد كشف كاالي قاچاق مديريت بازرسي و‬ ‫نظارت شوراي اصناف كشوردرهفت ماهه اول سال‌‪ 89‬معادل‌‪10‬‬ ‫ميليون و‌‪ 937‬هزار و‌‪ 324‬نخ سيگار در سراسر كشور كشف شده‬ ‫كه استان تهران با چهار ميليون و‌‪ 825‬هزار و‌‪ 308‬نخ بيشترين و‬ ‫استان خراسان جنوبي با‌‪ 401‬نخ كمترين ميزان كشف را به خود‬ ‫اختصاص دادند‪ .‬كشفيات واحدهاي فوق‌الذكرعالوه‌برسيگار‬ ‫شامل اقالم آرايشي و بهداشتي‪ ،‬تجهيزات پزشكي و اسباب‌بازي‬ ‫بوده است و تعداد دو هزار و‌‪ 195‬پرونده در طي اين مدت تشكيل‬ ‫شده است‪.‬آمار كشفيات سيگار قاچاق‪ ،‬در مهرماه سال جاري‬ ‫نيز‪ ،‬سه ميليون و‌‪ 841‬هزار و‌‪ 127‬نخ بوده كه استان تهران با دو‬ ‫ميليون و‌‪ 647‬هزار و‌‪ 93‬نخ سيگار قاچاق كشف شده بيشترين‬ ‫آمار را به خود اختصاص داده است‪.‬‬

‫چهارسال زندگي بدون غذا‬

‫پسربچه انگليسي‬ ‫ازغذا خوردن مي‌ترسد‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫يك پسربچه چهارساله انگليسي به قدري ازآب وغذا مي‌ترسد كه در‬ ‫تمامچهارسالعمرخودهيچچيزنخوردهاست‪.‬پزشكانميگويند‪:‬دانيل‬ ‫هاريسونچهارسالهدردوراننوزاديبامشكلرفلكسشديدمعدهمواجه‬ ‫بوده و به اختالل رواني اوتيسم هم مبتال است‪ .‬خاطره لحظات سخت و‬ ‫دردناكغذاخوردن‪،‬موجبشدهكودكبيچارهبهطوركليدستازخوردن‬ ‫و آشاميدن بكشد و فقط از طريق لوله‌اي كه به معده وي متصل است‪ ،‬مواد‬ ‫مغذي و ضروري براي ادامه حيات را دريافت مي‌كند‪.‬به گزارش روزنام ‌ه‬

‫ديلي ميل چاپ لندن‪ ،‬پدر‪ 41‬ساله دانيل مي‌گويد آرزو دارد روزي شاهد آن‬ ‫باشد كه پسرش مانند ساير همساالن خود غذا بخورد‪.‬او مي‌گويد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر پزشكان معتقدند كه پسرم از لحاظ پزشكي مشكلي براي خوردن‬ ‫ندارد اما ترس از خوردن در ذهن او النه كرده و هنوز كسي نتوانسته اين‬ ‫ترسرادراودرمانكند‪.‬درحالحاضرتنهااميدوالديندانيليكبيمارستان‬ ‫دانشگاهي در اتريش است كه متخصصان آن ادعا‌كرده‌اند موردي مشابه‬ ‫دانيلرادرگذشتهباموفقيتدرمان‌كرده‌اند‪.‬‬

‫پنج‌شنبه ‪ 20‬آبان ‪1389‬‬

‫‪4‬ذي الحجه ‪ 11-1431‬نوامبر ‪-2010‬شماره ‪75‬‬

‫پس از‪ 8‬سال ازوقوع قتل‬

‫شهال اعدام مي‌شود‬ ‫"الله با رفتن بچه‌هايش روي تخت‬ ‫درازکشيد‪ .‬من از روي پله‌ها و سکوي طبقه‬ ‫دوبلکساوراديدمکهمجلهمي‌خواندوقتيديدم‬ ‫خوابيد چوب بيسبال وچاقويي نيزازآشپزخانه‬ ‫برداشتموخودمرابهپشتشرساندم‪"...‬‬ ‫ساعت‪ 14‬بعد‌از‌ظهر‪ 17‬مهر‌ماه سال‪81‬‬ ‫يهولناکدرخيابانگل‌نبيتهرانرخداد‬ ‫جنايت ‌‬ ‫که درآن الله سحرخيزان‌ـ ‪ 32‬ساله‌ـ درغياب‬ ‫‪ 2‬پسرش که درمدرسه بودند وهمسرش که‬ ‫مربي تيم پرسپوليس بوده ودراردوي آلمان‬ ‫بود به کام مرگ فرورفت‪.‬اين قتل جنجالي با‬ ‫اقدامات ويژه پليس جنايي پايتخت موشکافي‬ ‫شد و کارآگاهان تحت نظر قاضي فخر‌الدين‬ ‫جعفر‌زاده به بررسي‌هاي کارشناسانه پرداختند‬ ‫واين درحالي بود که همسر صيغه‌اي ناصر‬ ‫محمد‌خاني‪،‬ازآبان‌ماههمانسالبازداشتشد‪.‬‬ ‫سکوت شهال‪ 11‬ماه طول کشيد‪ ،‬پليس‬ ‫مظنون‌گيري‌هاي گسترده‌اي کرده بود‪ ،‬ناصر‬ ‫محمد‌خاني‪ ،‬دوباربازداشت شد‪ ،‬تصوراين بود‬ ‫که وي اطالعات مهمي دارد که افشا نمي‌کند‬ ‫ومي‌ترسد در صورت اثبات گناه شهال‪ ،‬ازلحاظ‬ ‫اخالقي هم خصوصا خانواده الله و بچه‌هايش‬ ‫وي را عامل اصلي اين حادثه بدانند‪.‬در سوي‬ ‫ديگر‪،‬اقداماتعلمينشانمي‌دادشهال‪،‬دخالت‬ ‫مستقيميدرقتلهوويشداشتهاست‪.‬دفترچه‬ ‫خاطرات اين زن مرموز به جزروزجنايت درباقي‬ ‫روزهابدونقلمخوردگيبوداماتيمتحقيقديد‬ ‫که وي در روز جنايت پس ازنوشتن‪ 2‬خط همه‬ ‫را قلم زده وبعد کارهاي روز‌مره‌اش را نوشته‬ ‫که نشان مي‌داد شهال‪ ،‬سعي درداستان‌سرايي‬ ‫داشتهاست‪.‬داليلديگرينيزبود‪،‬شهال‪،‬روزي‬ ‫وحتيساعتينبودکهباتلفنبا«ناصر»درايران‬ ‫وآلمان تماس نداشته باشد اما بررسي‌هاي‬ ‫مخابراتي نشان مي‌داد ازساعت‪ 8‬غروب پيش‬ ‫ازجنايت تا‪ 10:5‬صبح روزقتل الله‪ ،‬نه‌تنها‬ ‫شهال‪،‬هيچتماسيباناصردرآلماننداشتهبلکه‬ ‫هيچمکالمه‌ايباديگرآشناياننيزنداشتهاست‪.‬‬ ‫اينکه شهال‪ ،‬در همه‌حال در تعقيب الله بود و‬ ‫گاهي سرقت‌هاي مرموزي از قبيل آلبوم‌هاي‬ ‫عکس و فيلم‌هاي مراسم خصوصي از خانه‬ ‫ناصر محمد‌خاني صورت مي‌گرفت‪ ،‬نشان از‬ ‫رفتارهاي عجيب اين مظنون داشت اما وي‬ ‫سکوتمي‌کردومشخصنبودچگونهتوانسته‬ ‫در روز روشن وارد خانه شده و الله را در اتاق‬ ‫خوابش به قتل برساند‪.‬اين معما بي‌پاسخ بود تا‬ ‫اينکهناصر‪،‬ادعاييکردکهنشانمي‌دادشهال‪،‬‬ ‫يک شب تا صبح در بالکن خانه آنها پنهان شده‬

‫و از پنجره ناظر رفتارهاي خصوصي آنها‌ بوده‬ ‫است‪ .‬پس شهال هميشه کليد يدک داشته‬ ‫و مي‌‌توانسته در خانه الله‪ ،‬پنهان شود‪ .‬بويژه‬ ‫اينکه وقتي الله و بچه‌هايش در مسافرت‬ ‫قطرونزد خانواده‌شان بودند‪ ،‬شهال به همراه‬ ‫خواهرش به اين خانه رفته و آنجا را تميز کرده‬ ‫بود پس مي‌دانست در کجاي خانه مي‌تواند‬ ‫پنهان شود‪ .‬اين‌ها همه درحد فرضيه بودند تا‬ ‫اينکهدرشباعترافوقتيشهال‪،‬باچهرهتکيده‬ ‫ناصر‪ ،‬دربازداشت روبه‌رو شد تحت‌‌تاثيرفضاي‬ ‫عاطفي‪،‬پردهازجزئياتقتلبرداشت‪.‬‬ ‫شهال روز پيش از جنايت به خانه الله که به‬ ‫رفته و‬ ‫همراه بچه‌هايش به جشن دعوت بودند ‌‌‬ ‫هنوز آنجا را ترك نكرده بودكه ناگهان آنها به‬ ‫همراه ميهمان ديگري ازراه مي‌رسند وشهال‬ ‫درخانهگرفتارمي‌شود‪.‬اينزنحتياشارهکردکه‬ ‫موبايلشراسريعخاموشکرده‪،‬کفش‌هايشرا‬ ‫روي شوفاژ گذاشته وخود مثل دکوري‪ ،‬پشت‬

‫قتلفجيعدختر‪ 5‬سالهدرساختمانالماس‬ ‫او شب حادثه نيزدخترم چنان را کتک زد که‬ ‫بي هوش شد‪ .‬همسرم دراتاق را روي من قفل کرد‬ ‫وفرزندم را به بيمارستان برد تا اين که همسايگان‬ ‫متوجه شدند وبا در آوردن لوالهاي درمرا آزاد‬ ‫کردندوقتيبهبيمارستانرسيدموفهميدمدخترم‬ ‫مرده است! درادامه رسيدگي به پرونده قتل فجيع‬ ‫دختر‪5‬ساله اي درمشهد‪ ،‬محل ارتکاب جنايت‬ ‫درواحد‪ 47‬ساختمانالماسدرحضورمقامقضايي‬ ‫مورد بازرسي قرارگرفت‬ ‫و زواياي ديگري ازاين‬ ‫پرونده جنايي آشکارشد‪.‬‬ ‫آراي قضايي که دريکي‬ ‫ازمجتمع هاي آپارتماني‬ ‫بولواروحدت کشف شد‬ ‫حکا يت‌ا ز ا ختال فا ت‬ ‫خا نو ا د گي ‌ز ن‬ ‫جوان با همسرش‬ ‫«م»داشت که مدعي‬ ‫است ازاوجدا شده وبا جواني به نام امير‬ ‫( متهم به قتل) ازدواج کرده است‪.‬اين زن در‬ ‫بازجوييهايانجامشدهگفت‪:‬پسازازدواجبا«م»‬ ‫درطبقه همکف منزل پدرم زندگي مي کرديم‪،‬‬ ‫شوهرم به موادمخدراعتياد داشت وبه همين دليل‬ ‫مابايکديگراختالفداشتيمتااينکهجوانمجردي‬ ‫طبقهفوقانيمنزلپدرمرااجارهکرد‪.‬درهمينهنگام‬ ‫شوهرمخانهراترککردوبارهاکردنمنودخترم‬ ‫(فاطمه) به مکان نامعلومي رفت‪ .‬پس ازاين ماجرا‬ ‫من با آن جوان مجرد که اميرنام دارد آشنا شدم‬ ‫وبا يکديگرروابطي داشتيم تا آن که اوازمن فيلم‬

‫گرفت ومن مجبورشدم با اوازدواج کنم که حاصل‬ ‫اين ازدواج دختر‪ 2‬ماهه اي به نام ارغوان است‪.‬‬ ‫اين زن جوان افزود‪ :‬اميرمدام فرزندم فاطمه را به‬ ‫بهانه هاي مختلف کتک مي‌زد تا اين که چند ماه‬ ‫قبل به منزل جديد آمديم‪.‬اوشب حادثه نيزچنان‬ ‫دخترم را کتک زد که بي هوش شد‪ .‬وي ادامه داد‪:‬‬ ‫همسرم دراتاق را روي من قفل کرد وفرزندم را به‬ ‫بيمارستانبردتااينکههمسايگانمتوجهشدندوبا‬ ‫درآوردن لوالهاي درمرا‬ ‫آزاد کردند به بيمارستان‬ ‫كه رسيدم‪ ،‬وفهميدم‬ ‫دخترم مرده است! دراين‬ ‫ارتباط يکي ازهمسايگان‬ ‫اين زن به مقام قضايي‬ ‫گفت‪ :‬آن شب اين زن‬ ‫وشوهربهطرزوحشتناکي‬ ‫بايکديگردعواميکردند‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬من تنها يک‬ ‫باراين زوج را با هم ديدم وهميشه مرد به تنهايي‬ ‫بيرونميرفت‪.‬اوادامهداد‪:‬چندخانمجوانديگرهم‬ ‫ميآمدندکهاوميگفتخواهرانمهستنداماحاالگفته‬ ‫که آن ها دخترخاله هايم بودند!بنابراين گزارش‪ ،‬به‬ ‫دستورسروانسيدعليجعفريرئيسکالنتريکوي‬ ‫پليسبررسيهايمامورانتجسسدربارهدرستيويا‬ ‫نادرستيادعاهايزنجوانيکهدخترشبهقتلرسيده‬ ‫ادامه دارد‪.‬اين گزارش حاکي است‪ :‬ظهرروز گذشته‬ ‫«م» پدراصلي فاطمه (مقتوله) براي اعالم شکايت‬ ‫به کالنتري کوي پليس مراجعه کرد و«ارغوان»‬ ‫دختر‪2‬ماههاينزننيزبهبهزيستيتحويلشد‪.‬‬

‫پردهحريريباچين‌هايزيادوبينفضايخالي‬ ‫شوفاژوديوارپنهان شده بود‪ .‬شهال‪ ،‬حتي اشاره‬ ‫کرد آن شب چه رفتارها وحرف‌هايي بين الله‪،‬‬ ‫مهرنوشوبچه‌هاردوبدلشدهوآنهاچهلباسي‬ ‫بهتنداشته‌اند‪.‬درطبقهدومخانهدوبلکسهمه‬ ‫مي‌خوابند وصبح ابتدا مهرنوش و بچه‌اش آنجا‬ ‫را ترک کرده سپس بچه‌ها به مدرسه مي‌روند‪.‬‬ ‫اين زن حتي ادعا کرد وقتي الله نمازغفيله را به‬ ‫مهرنوش ياد مي‌داد آن را به خاطرش سپرده‬ ‫وصبح نيزوقتي مهرنوش مي‌رفت اجازه‬ ‫استفاده کردن ازيک لوازم آرايشي را ازالله‬ ‫گرفته که مقتول با دلخوري گفته چرا اجازه‬ ‫مي‌گيري‪،‬راحتاستفادهکن!شهالهمانشب‬ ‫اعتراف‪،‬بهصحنهقتلبردهشدودربرابردوربين‬ ‫فيلمبرداري پليس وقاضي جعفرزاده چگونگي‬ ‫قتل را تشريح کرد‪ .‬عامل جنايت زنانه با گريه‬ ‫گفت‪« :‬الله با رفتن بچه‌هايش روي تخت دراز‬ ‫کشيد‪.‬منازرويپله‌هاوسکويطبقهدوبلکس‬

‫حوادث ‪6‬‬

‫او را ديدم که مجله مي‌خواند وقتي ديدم خوابيد‬ ‫چوب بيسبال وچاقويي نيزازآشپزخانه برداشتم‬ ‫وخودم را به پشتش رساندم اودرآهني را بسته‬ ‫بودومننمي‌توانستمفرارکنمبهخاطرهمينبه‬ ‫سرمزداورابهقتلبرسانمابتداضربه‌ايباچوب‬ ‫به باالي گوش سمت راست وي زدم وقتي بلند‬ ‫شد ضربه‌اي با چاقو به سينه‌اش زدم بعد پا به‬ ‫فرار گذاشتم‪ ،‬اوازپشت موهايم را گرفت که با‬ ‫چاقوضرباتي به پاهايش زدم‪ ،‬گالويزشديم و او‬ ‫روي زمين افتاد و روي سينه‌اش نشستم‪ ،‬تيغه‬ ‫چاقو را گرفت و التماس کرد به خاطر مادرش‬ ‫و بچه‌ها او را نکشم واگردزد هستم پول وطال‬ ‫برداشته وبروم بعد به اورژانس يا پليس زنگ‬ ‫بزنم تا بيايند سراغش وقتي قول دادم چاقو‬ ‫را رها کرد ومن ضربات نهايي را زدم»‪ .‬شهال‬ ‫در صحنه قتل به مواردي اشاره کرد که حتي‬ ‫پليس از آن غافل بود‪ ،‬قطره خون روي تشک‬ ‫که شسته نشده وشهال آن را برعکس کرده بود‬ ‫وموارد ديگرکه بعدها همه را منکرشد‪ .‬اين زن‬ ‫با وجود انکارجنايت دردادگاه‪ ،‬به قصاص نفس‬ ‫محکوم شد‪ ،‬وي بارها به اعترافات ضدونقيض‬ ‫پرداخت تا خود را بي‌گناه نشان دهد اما اين‬ ‫حکم که دردادگاه بدوي صادر شد پس از‪8‬‬ ‫سال ومطالعه پروند‌ه ازسوي بيش از‪ 31‬قاضي‬ ‫وداليلعجيبيکهبرخيحتيخودشهالبهآن‬ ‫اشاره مي‌کردند تا قتل را به گردن مردي آشنا‬ ‫بيندازند به خاطروجود مدارک پزشکي‪ ،‬پليسي‬ ‫وقضاييبارهاوبارهاتاييدشد‪.‬‬ ‫آخريننامهشهال‬ ‫شهال تحت حکم قطعي قصاص نفس‬ ‫ودرحالي که با مرگ پدرالله‪ ،‬خواهرش وارث‬ ‫بودهوپسربزرگقربانيجنايتنيزبهسنقانوني‬ ‫رسيدهبود‪،‬درزنداناوينبهسرمي‌بردتااينکه‪2‬‬ ‫ماه پيش نامه‌اي به رئيس قوه قضائيه نوشت‬ ‫وخواست تعيين تکليف شود اگربي‌گناه است‬ ‫آزادشدهواقداماترهايي‌اشصورتگيرد‪.‬‬ ‫اجازهاجرايحکممرگ‬ ‫آيت‌اهلل الريجاني رئيس قوه قضائيه پس‬ ‫ازمطالعه وبررسي نهايي پرونده قطوراتهام‬ ‫شهال پس ازگذشت اين همه سال استيذان‬ ‫را پذيرفت واجازه اجراي حکم قصاص نفس‬ ‫را صادرکرد‪.‬پرونده شهال ازدفترنظارت‬ ‫وپيگيريقوهقضائيهبهاجراياحکامدادسراي‬ ‫امورجنايي تهران ارسال شد تا پس ازتشريفات‬ ‫قانوني و رايزني براي صلح وسازش درصورت‬ ‫اصراراولياي دم براي مجازات مرگ شهال‪ ،‬اين‬ ‫زنبهدارمجازاتآويختهشود‪.‬‬

‫فريب دخترجوان به بهانه ازدواج‬

‫متاسفانه ياسردراثراين رفت وآمدها ازمن‬ ‫سوءاستفاده کرد وچند هفته از اين ماجرا گذشت‪.‬‬ ‫درحالي که منتظربودم تا مرد روياهايم طبق‬ ‫قراري که گذاشته بوديم به خواستگاريم بيايد يک‬ ‫روز او گفت‪ :‬از عهده پرداخت مهريه همسرش بر‬ ‫نمي آيد وبهتراست همديگررا فراموش کنيم‪.‬دل‬ ‫بسته نگاهش شدم وهرلحظه به اوفکرمي کردم‬ ‫امااززمانيکهفهميدمزنوبچهداردخودمراعقب‬ ‫کشيدم وگفتم‪ :‬محال‬ ‫استبهچنينازدواجيتن‬ ‫بدهم‪.‬چند هفته گذشت‬ ‫واوهرروزبا چشمانش‬ ‫تعقيبم مي کرد‪ .‬ولي‬ ‫توجهي نشان ندادم چون‬ ‫دوست نداشتم زندگي‬ ‫کسي را به بازي بگيرم‪.‬‬ ‫يک روزظهرازشرکت که‬ ‫بيرون آمدم‪ ،‬دخترجواني‬ ‫صدايم زد وگفت‪ :‬خواهرياسرهستم وبرادرم‬ ‫خيلي ازشما تعريف وتمجيد مي کند‪ .‬اوقصد دارد‬ ‫همسرش را که بيماررواني است طالق بدهد و‬ ‫مي خواهد با توازدواج کند‪ .‬برادرم پسر خوبي است‬ ‫واگرافتخاربدهيتاجسرمانخواهيشد‪.‬دخترجوان‬ ‫دردايره اجتماعي کالنتري جهاد مشهد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اين پيشنهاد با توجه به حرکات ورفتارمنطقي که‬ ‫همکارم ازخودش نشان مي داد‪ ،‬فکرم را حسابي‬ ‫به خود مشغول کرد ودرکمترازيک هفته رابطه‬ ‫عاطفي بين من وياسر به وجود آمد‪ .‬اوقول داد تا‬ ‫زماني که همسرش را طالق نداده حرفي ازازدواج‬

‫نزندوبااينترفندبهبهانهاينکهبايدبيشترباهمآشنا‬ ‫شويمگاهيبيرونميرفتيم‪.‬متاسفانهياسردراثراين‬ ‫رفتوآمدهاازمنسوءاستفادهکردوچندهفتهازاين‬ ‫ماجراگذشت‪.‬درحاليکهمنتظربودمتامردروياهايم‬ ‫طبققراريکهگذاشتهبوديمبهخواستگاريامبيايد‬ ‫يک روزاوگفت‪ :‬ازعهده پرداخت مهريه همسرش‬ ‫برنمي آيد وبهتراست همديگررا فراموش کنيم‪.‬‬ ‫با شنيدن اين مسئله ازنظرروحي ورواني داشتم‬ ‫ديوانه مي شدم تا اين که‬ ‫همسرياسروبرادرانش‬ ‫به درخانه ما آمدند وبا داد‬ ‫وفرياد‪ ،‬آبرووحيثيتمان را‬ ‫جلوي همسايه ها به باد‬ ‫دادند‪.‬پدرم ازاين ماجرا‬ ‫شوکه شده بود وزماني‬ ‫که فهميد چه حماقتي‬ ‫کردهاممراباخودبهکالنتري‬ ‫آوردتاازياسرشکايتکنم‪.‬‬ ‫درادامهخواهرياسرکهپسازدستگيريبرادرشبه‬ ‫کالنتريآمدهبود‪،‬گفت‪:‬همسرياسرخيليخانواده‬ ‫ما را تحقيرمي کند وبراي شوهرش احترامي قائل‬ ‫نيست‪.‬ياسرواقعاقصدداشتاوراطالقبدهدوبااين‬ ‫دخترخانمازدواجکند‪.‬اماوقتيکهعروسمانفهميد‬ ‫ماجراازچهقراراستبهدستوپاافتادوحتيبهدليل‬ ‫اين که رقيب خودش را اززندگي حذف کند همراه‬ ‫برادرانشبهسراغايندخترجوانوخانوادهاشرفت‬ ‫وآبروريزيراهانداخت‪.‬خواهرياسرافزود‪:‬احساسات‬ ‫وسرنوشت دختري را به بازي گرفتيم وحاال‬ ‫نميدانيمچهخاکيبرسرمانبريزيم‪.‬‬

‫خبر‬

‫باند جعفرآمريكايي متالشي شد‬

‫سارقاني كه با تشكيل باندي اقدام به‪ 15‬فقره سرقت‬ ‫خودرودرمشهدكردهبودند‪،‬دستگيرشدند‪.‬سرهنگماشااهللصادقي‬ ‫رئيس پليس آگاهي خراسان رضوي گفت‪:‬ماموران‪ ،‬سارقي را در‬ ‫حين سرقت خودرويي در مقابل يكي ازمجتمع‌هاي تجاري مشهد‬ ‫دستگيركردند‪.‬صادقيافزود‪:‬متهمدستگيرشدهدربازجويي‌هاياوليه‬ ‫ضمناعترافبهدوفقرهسرقتخودرو‪،‬همدستشرانيزمعرفيكرد‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬با دستگيري همدست متهم‪ ،‬دونفرعضو ديگر اين باند‬ ‫سرقت خودرو نيز دستگير و تحت بازجويي‌هاي فني و پليسي اداره‬ ‫مبارزه با سرقت پليس آگاهي خراسان رضوي به‪ 15‬فقره سرقت‬ ‫خودرواعتراف كردند‪.‬صادقي تصريح كرد‪ :‬يكي ازاعضاي اصلي اين‬ ‫باند با نام مستعار جعفرآمريكايي عالوه براين اعترافات‪ ،‬به فروش‬ ‫كپسول‌هاي گاز‪ CNG‬اين خودروها به برخي نمايندگي‌هاي غير‬ ‫مجازنصب كپسول گاز خودروها اعتراف كرد‪.‬رئيس پليس آگاهي‬ ‫مشهد درپايان خاطر نشان كرد‪ :‬با اطالعات ارائه شده ازسوي متهم‪،‬‬ ‫خريدار اموال مسروقه نيز شناسايي وبه همراه ساير متهمان به مقام‬ ‫قضاييمعرفيشدند‪.‬‬

‫زن مرد نما با چاقواخاذي مي‌كرد‬

‫زني كه درلباس مردانه اقدام به زورگيري ازشهروندان مي‌كرد با‬ ‫هوشياري مأموران كالنتري‪ 12‬شهيد چمران گرگان دستگيرشد‪.‬‬ ‫سرهنگ محمدنژاد ‪ ،‬فرمانده انتظامي گرگان در اين باره گفت‪ :‬عصر‬ ‫روز پنجشنبه دخترخانمي با سر و صورتي خونين به مأموران گشت‬ ‫كالنتري‪12‬مراجعهكردوباارائهشکايتيعنوانکردکهمرديباچاقو‬ ‫به من حمله‌ور شده و پس از مجروح كردن من از ناحيه چشم و دست‬ ‫راست اقدام به سرقت كيفم كه حاوي بيش از يكصد هزار تومان وجه‬ ‫نقدويكدستگاهگوشيتلفنهمراهبود‪،‬كرد‪.‬فرماندهانتظاميگرگان‬ ‫افزود‪ :‬در پي اين شکايت و ارائه مشخصات‪ ،‬مأموران دقايقي بعد به‬ ‫زني كه در يکي از خيابان‌هاي اطراف محل حادثه در حال حركت‬ ‫بود‪ ،‬مشكوك شدند و طي يك تعقيب وگريز اورا دستگيرکردند‪.‬‬ ‫وي تصريح كرد‪ :‬در بررسي‌هاي به عمل آمده مشخص شد وي با‬ ‫تغييرچهره وپوشيدن لباس مردانه سوژه‌هاي مورد نظر را كه اغلب‬ ‫زنان جوان بودند انتخاب ودريك فرصت مناسب اقدام به زورگيري‬ ‫يمتهمبهچندين‬ ‫ازآنانمي‌كرد‪.‬سرهنگمحمد‌نژادافزود‪:‬دربازجوي ‌‬ ‫فقرهسرقتوزورگيرياعترافكرد‪.‬‬

‫دستگيري جاعل چک‌ پولها‬

‫فرمانده انتظامي شهرستان مهاباد درآذربايجان غربي‬ ‫ازدستگيري جاعل حرفه‌اي با يک هزارو‪ 154‬قطعه چک پول‬ ‫جعلي دراين شهرستان خبرداد‪ .‬سرهنگ ولي‌زاده‪ ،‬درتوضيح اين‬ ‫خبرگفت‪ :‬درپي دريافت خبري مبني بر فعاليت گسترده فردي‬ ‫با هويت معلوم در زمينه تهيه و توزيع چک پول و اسکناسهاي‬ ‫جعلي در سطح شهرستان‪ ،‬بررسي‌هاي موضوع در دستور کار‬ ‫اين فرماندهي قرار گرفت‪.‬به گفته وي پس از انجام فعاليتهاي‬ ‫اطالعاتي‪ ،‬محل فعاليت متهم شناسايي و تحت مراقبت قرار‬ ‫گرفت‪.‬فرمانده انتظامي مهاباد در پايان گفت‪ :‬در يک اقدام‬ ‫غافلگيرانه متهم دستگير و در بازرسي از محل فعاليت اين فرد‪،‬‬ ‫‪ 541‬قطعه ايران چک يک ميليون ريالي‪ 613 ،‬قطعه ايران چک‬ ‫‪ 500‬هزار ريالي‪ ،‬چهار قطعه اسکناس ‪ 20‬هزار ريالي جعلي به‬ ‫همراه ‪ 10‬قبضه کلت‌کمري و آالت و ادوات جرم کشف و متهم‬ ‫پس ازتکميل پرونده به مرجع قضايي معرفي شد‪.‬‬

‫انهدام باند سرقت ازسايت شركت‬ ‫مخابرات وايرانسل‬

‫باند سه نفره‌اي که اقدام به سرقت از سايتهاي شرکت مخابرات‬ ‫و ايرانسل در کرمانشاه مي‌كردند‪ ،‬متالشي شد‪ .‬سرداركشوري‪،‬‬ ‫فرمانده انتظامي استان کرمانشاه درباره اقرارمتهمان به‪ 13‬فقره‬ ‫سرقت ازسايتهاي مخابراتي گفت‪ :‬درپي گزارش شرکتهاي‬ ‫مخابرات و ايرانسل مبني برسرقتهاي متعدد از اين سايتها درنقاط‬ ‫مختلف و شهر کرمانشاه‪ ،‬رسيدگي به موضوع دردستورکارپليس‬ ‫قرارگرفت‪.‬کشوري اضافه کرد‪ :‬ماموران تجسس کالنتري‪15‬‬ ‫پس ازانجام فعاليتهاي اطالعاتي ومراقبتهاي ويژه‪ ،‬سه نفر را حين‬ ‫سرقت ازسايت مخابراتي شهرک بعثت دستگيركردند‪.‬وي گفت‪:‬‬ ‫متهمان دربازجويي‌هاي فني به‪ 13‬فقره سرقت ازسايت‌هاي‬ ‫مختلف اقرار كرده‌اند‪.‬كشوري افزود‪ :‬در اين رابطه يک مالخر که‬ ‫اقدام به خريد اموال مسروقه از متهمان مي‌كرد با راهنماي‌هاي‬ ‫متهمان دستگيرشد‪ .‬ارزش اموال مسروقه ‪ 554‬ميليون ريال‬ ‫است‪.‬فرمانده انتظامي کرمانشاه تصريح کرد ‪ :‬متهمي که به‬ ‫اتهام سرقت سيم برق توسط ماموران کالنتري ‪ 17‬دستگير شده‬ ‫بود براي بازجويي‌هاي فني و تخصصي تحويل کارکنان شعبه‬ ‫سرقت پليس آگاهي شد‪ .‬متهم پس از بازجويي عالوه بر سرقت‬ ‫فوق به ‪ 5‬فقره سرقت سيم برق اقرار کرد‪ .‬کشوري گفت ‪ :‬ارزش‬ ‫اموال مسروقه ‪ 40‬ميليون ريال بود‪.‬‬

‫مادربزرگ نوه‌اش را فروخت !‬ ‫مادربزرگ‪ 45‬سالهآمريكاييبهعلتنيازمالينوهخودرادرمقابل‬ ‫‪ 30‬هزار دالر فروخت‪ .‬مادر بزرگي درفلوريداي امريکا به علت نياز به‬ ‫پولنوه‪ 8‬هفته‌ايخودراباکمکيکيازخويشاوندانشفروخت‪.‬اين‬ ‫گزارشمي‌افزايدماهگذشتهدرپيآنکهپليسباکمکفرديازاقدام‬ ‫اينمادربزرگوشريکجرمشمطلعشدهردورابازداشتکرد‪.‬‬


‫خبر‬

‫ژاپن‪ ،‬ميزبان نشست شوراي‬ ‫جهاني مسافرت و گردشگري‪2012‬‬

‫شوراي جهاني مسافرت و گردشگري طي اطالعيه‌اي‪،‬‬ ‫ژاپن رابه عنوان ميزبان نشست سال ‪ 2012‬اين سازمان برگزيد‪.‬‬ ‫شهر توکيوي ژاپن‪ ،‬پس از سپري کردن رقابتي فشرده با سه‬ ‫منتخب ديگر برگزار کننده اجالس جهاني شوراي مسافرت و‬ ‫گردشگري به دليل برخوردار بودن از تمامي شاخص‌هاي مدنظر‬ ‫شورا‪،‬به عنوان شهر ميزبان نشست ‪ 2012‬برگزيده شد‪.‬بر اساس‬ ‫گزارش شوراي جهاني مسافرت و گردشگري‪ ،‬شهر توکيو به‬ ‫دليل ارائه برنامه‌هاي متقاعد کننده و جذاب مبتني بر الزامات‬ ‫اين صنعت‪ ،‬برخورداري از حمايت دولتي و اشتياق آژانس‌هاي‬ ‫گردشگري آن و مصمم در برگزاري نشستي بدون آلودگي‬ ‫کربني و استانداردهاي باال‪ ،‬به عنوان ميزبان نشست برگزيده‬ ‫شد‪.‬کارشناسان معتقدند‪ ،‬يکصدمين سالگرد تاسيس سازمان‬ ‫گردشگري ژاپن که همزمان با برگزاري اين نشست است‪ ،‬سند‬ ‫و ضامن معتبري براي موفقيت اين رويداد خواهد بود‪.‬شوراي‬ ‫جهاني مسافرت و گردشگري در سال ‪ 1990‬تاسيس شده و‬ ‫نشست‌هاي ساليانه‌آن نيز از سال ‪ 2000‬تاکنون در کشورهاي‬ ‫مختلف برگزار مي‌شود و داراي بيش از هزار عضو فعال است‬ ‫که در اجالس‌هاي خود در خصوص مسائل مختلف مرتبط با‬ ‫گردشگري‪ ،‬فرصت‌ها‪ ،‬چالش‌ها و مشکالت اين صنعت به بحث‬ ‫و تبادل نظر خواهند پرداخت‪.‬گفتني است ميزباني يازدهمين‬ ‫دوره اين نشست که از هفدهم تا نوزدهم ماه مه سال ‪ 2011‬برگزار‬ ‫خواهد شد را شهر الس وگاس آمريکا بر عهده خواهد داشت‪.‬‬

‫ساخت روبات‬ ‫راهنمايگردشگر‬ ‫در تايوان‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫تايواني‌ها به تازگي موفق به ساخت روباتي شدند که مي‌تواند به عنوان‬ ‫راهنماي گروه‌هاي گردشگري مورد استفاه قرار گيرد‪ .‬گروهي از دانشجويان‬ ‫دانشگاهمليتايوانموفقبهساختروباتيشدهاندکهمي‌تواندنقشهمحليکه‬ ‫درآنفعاليتمي‌کندرابرايخودترسيمنمودهوبهعنوانراهنمايگروه‌هاي‬ ‫گردشگري مورد استفاده قرار گيرد‪.‬اين روبات که ‪ Hsiao Mei‬نام گرفته‬ ‫است‪ ،‬از فناوري نقشه‌برداري ليزري و گيرنده ماهواره‌اي‪ GPS‬براي هدايت‬ ‫خوددرمسيراستفادهمي‌کندومي‌تواندازگوشه‌هاوموانعموجودبهعنوانميز‬

‫وصندلياستفادهکند‪.‬هوانگهانپنگ‪،‬استادآزمايشگاهمهندسيمکانيک‬ ‫روباتيکدردانشگاهمليتايوانگفت‪:‬قابليتنقشه‌برداريمهم‌ترينقابليت‬ ‫اين روبات است که آن را از نمونه‌هاي مشابه متمايز مي‌کند‪.‬اين روبات پس‬ ‫از انتشار نور ليزر و دريافت انعکاس آن‪ ،‬عمق و ابعاد دقيق اتفاق‌ها را مشخص‬ ‫مي‌کندوجايهريکازاشياراپيدامي‌کندوگفتهمي‌شودکهاينفرآيندروبات‬ ‫تايواني شبيه سيستم رادارها است‪ .‬اين روبات قادر است که از فضا نقشه‌هاي‬ ‫دوبعديوسه‌بعديتهيهکند‪.‬‬

‫گردشگري ‪5‬‬

‫پنج‌شنبه ‪ 20‬آبان ‪1389‬‬

‫‪4‬ذي الحجه ‪ 11-1431‬نوامبر ‪-2010‬شماره ‪75‬‬

‫"کلماکره"ايراني‪،‬ششمينگنجينهبزرگجهان‬

‫صنايع دستي کامبوج‪ ،‬جهاني شد‬

‫کامبوج با صادرات ‪ 19‬ميليارد دالري صنايع دستي طي سه‬ ‫سال گذشته نام خود را در فهرست جهاني توليد کنندگان صنايع‬ ‫دستي ثبت کرد‪ ،‌.‬شمع‪ ،‬سراميک‪ ،‬اشياي ساخته شده از الياف‬ ‫سبزيجات‪ ،‬چوب و چرم‪ ،‬از جمله محصوالتي هستند که با فروش‬ ‫دربازارهاي بين المللي و کسب درآمدي بالغ بر ‪ 19‬ميليارد دالر‪،‬‬ ‫کامبوج را در فهرست صادرکنندگان جهاني اين صنعت قرار‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫اين صنعت که هر ساله فورشي هشت ميليون دالري را نصيب‬ ‫اين کشور مي‌کرده‪ ،‬يکي از مهم‌ترين بخش‌هاي رشد اقتصادي‬ ‫کامبوج به شمار مي‌رود و با در اختيار داشتن ‪ 15‬درصد از نيروي‬ ‫کار اين کشور‪ ،‬نياز مالي ‪ 350‬هزار نفر از شهروندان کامبوجي را‬ ‫به صورت مستقيم تامين مي‌کند‪.‬دولت کامبوج درصدد است به‬ ‫منظور تثبيت موقعيت خود در بازارهاي جهاني و توسعه صادرات‬ ‫خود به کشورهاي بيشتر‪ ،‬با شرکت در نمايشگاه‌هاي معتبر‬ ‫بين المللي‪ ،‬به تبليغ اين صنعت بپردازد‪.‬‬ ‫فعاالن بخش صنايع دستي کامبوج اميدوارند‪ ،‬با معرفي اين‬ ‫صنعت در بازارهاي جهاني‪ ،‬به زودي به يکي از منابع اصلي‬ ‫صادر کننده اين محصوالت تبديل و به عنوان رقيبي جدي با‬ ‫کشورهاي صاحب اين صنعت درنظر گرفته خواهند شد‪.‬‬

‫اولين پروژه باستان‌شناسي داخلي‬ ‫زير آب چين کليد مي‌خورد‬

‫باستان‌شناسان چيني در صددند با استفاده از مجهزترين‬ ‫ابزارآالت جستجو و کاوش زير آب براي نخستين بار‪،‬‬ ‫کاوش‌هاي باستان‌شناسي را در آب‌هاي اين کشور انجام دهند‪.‬‬ ‫باستان‌شناسان در نظر دارند با شناسايي مناطق باستاني غرق‬ ‫شده و دست نخورده اين کشور همچون ميادين نبرد باستاني يا‬ ‫ش و شناسايي آثار تاريخي زير آب‬ ‫کشتي‌هاي شکسته‪ ،‬به کاو ‌‬ ‫چين بپردازند‪.‬به گفته سرپرست تيم تحقيق‪ ،‬سعي شده است تا‬ ‫در اين کار پيشرفته‌ترين امکانات از ماشين‌هاي ردياب صوتي‬ ‫گرفته تا پمپ‌هاي شن کش ‪ ،‬براي پيدا کردن آثار و گنجينه‌هاي‬ ‫غرق شده در آب‌هاي اين کشور استفاده شود‪.‬‬ ‫فان چانگ شنگ‪ ،‬رئيس موسسه باستان‌شناسي شرق چين‬ ‫اعالم کرد‪ ،‬پيش از اين نيز پروژه‌هاي باستان‌شناسي دريايي در‬ ‫مناطق ساحلي کشور انجام شده بود اما اين اقدام اولين تجربه‬ ‫باستان‌شناسان در شناسايي گنجينه‌هاي غرق شده در آب‌هاي‬ ‫آزاد کشور خواهد بود‪.‬الزم به ذکر است توسعه باستان‌شناسي زير‬ ‫آب چين از اواخر دهه ‪ 80‬آغاز شد‪.‬‬ ‫زماني که چين بيرون کشيدن کشتي‌هاي شکسته خود را‬ ‫شروع کرده بود و در چند سال اخير نيز به لطف کسب تجربه‌هاي‬ ‫عملي‪ ،‬رشدي سريع در اين بخش به دست آورد‪...‬‬

‫کشف جاده‌هاي رومي در زيرزمين‬ ‫خان ‌ه يوناني‬

‫نشانه‌هايي از چند جاده رومي در زير زمين خانه‌هاي قديمي‬ ‫يکي از شهرهاي شمال غربي يونان کشف شد‪.‬‬ ‫‌ خاک برداري از زير زمين سه خانه آپارتماني در شهر وريا در‬ ‫شمال غربي يونان براي ايجاد پارکينگ و انباري منجر به کشف‬ ‫و شناسايي آثاري از راه‌هاي باستاني شد که پس از بررسي‌هاي‬ ‫کارشناسي به دوره حضور رومي‌ها در اين کشور تعلق گرفت‪.‬‬ ‫گفتني است اين راه‌ها که يکي از محافظت شده‌ترين بخش‌هاي‬ ‫يک جاده رومي است که به شهر باستاني اليميا ختم مي‌شده است‬ ‫در هفته نخست اکتشاف همزمان با بزرگداشت روز استقالل اين‬ ‫شهر از حکومت عثماني در معرض ديد عموم قرار گرفتند‪.‬به گفته‬ ‫کارشناسان‪ ،‬اين نشانه‌ها که در زير زمين سه ساختمان کشف‬ ‫شده اند متعلق به سه راه باستاني هستند‪ ،‬که يکي از آنها محو‬ ‫شده و دو راه ديگر که از راه هاي اصلي اين شهر بودند هنوز هم در‬ ‫امتداد جاده‌هاي امروزي قرار دارند‪.‬‬ ‫کارشناسان وزارت فرهنگ يونان اميدوارند‪ ،‬طي‬ ‫هماهنگي‌هاي الزم با مسئوالن شهرداري اين منطقه‪ ،‬مقدمات‬ ‫نمايش عمومي اين راه‌هاي قديمي را به صورت ساالنه براي‬ ‫گردشگران فراهم کرده و آن را تبديل به يکي از جاذبه‌هاي‬ ‫گردشگري شهر کنند‪.‬‬

‫بسياري از اشياي تاريخي و ارزشمند غار‬ ‫کلماکره که سال ‪ 68‬به صورت اتفاقي در‬ ‫لرستان کشف شد و از آن به عنوان يکي از ‪6‬‬ ‫گنجينهبزرگکشفشدهدرجهانيادميکنند‬ ‫امروز در اختيار دالالن آثار تاريخي و موزه هاي‬ ‫فرانسه‪ ،‬آلمان و ژاپن است‪.‬به گزارش خبرنگار‬ ‫مهر‪ ،‬غار کلماکره در شرق يکي از آخرين‬ ‫دره هاي صخره اي کوه آهکي مله و بخش‬ ‫مرکزي پلدختر در استان لرستان واقع شده‬ ‫است‪.‬پيشانيغار‪1/50‬مترجلوترازپاييندهانه‬ ‫آن است و اين يکي از ويژگيهاي غار کلماکره‬ ‫است که باعث پنهان ماندن آن از ديدگاه‬ ‫رهگذران‪ ،‬شکارچيان و شبانان بوده است‪.‬‬ ‫حوضچه هاي پر از آب‪ ،‬دهليزها و حفره هايي‬ ‫که مکان مخفي کردن اشياي درون غاربوده از‬ ‫جلوههايمنحصربهفردغارباستانيکلماکره‬ ‫به حساب مي آيد که به صورت اتفاقي توسط‬ ‫يک شکارچي پيدا شد‪.‬اهالي منطقه مي گويند‬ ‫پاييز سال ‪ 68‬يک شکارچي محلي در تعقيب‬ ‫بز کوهي به اين غار رسيده و آن را کشف کرده‬ ‫است‪ .‬او در بازديد اول خود از اين غار تنها يک‬ ‫سکه قديمي پيدا کرد و آن را به عتيقه فروشي‬ ‫نشان داد‪ .‬عتيقه فروش به او گفت به طور حتم‬ ‫درمحليکهاينسکهراپيداکرديگنجينهفته‬ ‫است‪.‬شکارچيوهمدستانشدروروددوباره به‬ ‫غار اولين گنجينه غار کلماکره که شامل سکه‬ ‫و تعدادي مجسمه نقره اي از اشکال حيوانات و‬ ‫جامهاينقرهاي راکهمربوطبهاوايلحکومت‬ ‫هخامنشيواواخردورهمادهابودهاستازسقف‬ ‫غار کشف کردند و بسياري از اين آثار را به يغما‬ ‫بردند‪.‬وقتيادارهميراثفرهنگيآنزمانازاين‬

‫موضوع مطلع شد‪ ،‬کارشناسانش را به همراه‬ ‫جمعي از کوهنوردان کرمانشاه به بازديد از غار‬ ‫فرستاد‪ .‬اما بعد از مدتي به اين نتيجه رسيدند‬ ‫که ادامه کار کاوش بيهوده است و ديگر شي‬ ‫تاريخي در اين غار وجود ندارد به همين دليل‬ ‫غار را ترک کرده و تنها در محل ورودي غار‬ ‫ديواري کشيدند تا قاچاقچيان وارد آن نشوند‬ ‫که اين کار مانعي براي ورود قاچاقچيان به غار‬ ‫نشد‪.‬زمانيکهآوازهپايانعملياتحفاظتياداره‬ ‫ميراثفرهنگيبهگوشهمگانرسيدحفاران‬ ‫دندانشانرابرايحفاريغيرمجازويافتناشياي‬ ‫تاريخيديگرتيزکردندوگروه‌هايمختلفياز‬ ‫دالالن‪ ،‬مال‌خرها‪ ،‬دزدها‪ ،‬جاعالن آثار هنري‬ ‫و حفاران ساده‌لوح نيز مناظر و نمادهاي زيباي‬ ‫غار را به ويرانه‌هاي مخروبه تبديل کرده و آثار‬ ‫ديگري را يافته و دزديدند‪.‬متاسفانه حفاظت‬ ‫نکردن ميراث فرهنگي از غار ورود غارتگران‬ ‫را آسان کرده است‪.‬روزبه ميرزايي کارشناس‬ ‫گردشگري در اين باره به خبرنگار مهر‬ ‫مي گويد‪ :‬حفاظت نکردن از اين غار باعث شد‬ ‫تا ورود دوباره متخلفان به داخل غار صدمات‬ ‫جبران ناپذيرتري به جاذبه هاي منحصر به‬ ‫فرد غار وارد کنند‪ .‬اين افراد به دليل اينکه تصور‬ ‫مي کردند اشياي ديگري در اين غار پيدا مي‬ ‫کنندقسمتهايغيرقابلدسترسغارراشکافته‬ ‫و آن را تخريب کردند‪.‬اين استاد دانشگاه ادامه‬ ‫داد‪ :‬به دليل اينکه سازمان ميراث فرهنگي آن‬ ‫زماننتوانستآنگونهکهشايستهبودازاينغار‬ ‫شگفت آور حراست کند اکنون فقط ستونهاي‬ ‫درهمريختهشدهغارباقيماندهوتمامديوارههاي‬ ‫آن توسط مواد منفجره تخريب شده است‪.‬وي‬

‫افزود‪ :‬مجسمه هاي اين غار عمدتا نقره اي و‬ ‫شامل اشکال حيوانات وحشي‪ ،‬تنگهاي نقره‬ ‫اي با برجستگيهاي بسيار زيبا‪ ،‬ريتون و سکه‬ ‫هايطالونقرههستندکهحدود‪ 114‬شيازآن‬ ‫گنجينه بزرگ‪ ،‬اکنون در موزه فلک االفالک‬ ‫خرم آباد نگهداري مي شود‪.‬ميرزايي با اعالم‬ ‫اينکه بسياري از پديده هاي توصيف ناپذير و‬ ‫طبيعي اين مکان شگفت انگيز و آثار‪2700‬‬ ‫ساله آن به اميد گنج يابي توسط سوداگران آثار‬ ‫عتيقه منهدم شد بيان کرد‪ :‬بسياري از اشياي‬ ‫تاريخي اين غار که اکنون در موزه نگهداري‬ ‫مي شود اموالي است که از سارقان کشف و‬ ‫ضبطشدهاست‪.‬ويادامهداد‪:‬بسياريازاشياي‬ ‫سرقت شده از غار کلماکره توسط غارتگران‬ ‫آثار تاريخي فروخته شدند بنابراين هيچ کس‬ ‫از تعداد دقيق اشياي غارت شده از اين غا‌ر خبر‬ ‫ندارد‪.‬اولين اشياي ضبط شده از سارقان توسط‬ ‫کميته انقالب اسالمي پل‌دختر عبارت بودند‬ ‫از‪:‬ماسکطالييازچهر‌هانسان‪،‬سهعددگوش‬ ‫کوچک حيوان از جنس نقره‪ ،‬سه عدد گوش‬ ‫بزرگ حيوان از جنس نقره‪ ،‬دو عدد ميله فلزي‬ ‫منحني داس مانند‪ ،‬سه قطعه شمش نقره‪.‬‬ ‫اکنون بخشي از گنجينه نقره‌اي کلماکره‬ ‫شامل ‪ 114‬شي در موزه فلک‌االفالک‪ ،‬صد‬ ‫شيدرموزهايرانباستان‪ 2،‬شيدراستانايالم‬ ‫و‪ 2‬شي در تبريز موجود است اما‪ 2‬شي تاريخي‬ ‫ديگرنيزکهازاينغارسرقتشدهاستدرحال‬ ‫حاضر در موزه ميهو ژاپن‪ 30 ،‬شي درموزه لور‬ ‫فرانسهوتعداديديگردرموزهمتروپليتنآلمان‬ ‫بهنمايشگذاشتهشدهاست‪.‬همچنينبسياري‬ ‫از اشيايي که سر از موزه ها و بازارهاي خارجي‬

‫شفق و فلق از نگاه عکاسان‬

‫در آورد در قالب يک نمايش ويژه در نيويورک‪،‬‬ ‫لس‌آنجلس‪ ،‬لندن و وين در معرض ديد عموم‬ ‫گذاشتهشدند‪.‬اشيايتاريخيگنجينهکلماکره‬ ‫به واسطه ظرايف هنري فوق‌العاده‌اي که در‬ ‫ساخت آنها به کار رفته است هريک به اندازه‬ ‫گنجينه‌ايارزشمندهستند‪.‬امابهنظرمي‌رسد‬ ‫ب تر و گرانبها تر‬ ‫استفاده از طال به دليل کميا ‌‬ ‫بودن‪ ،‬کمتر از نقره بوده است‪ .‬بنابراين اشيا‬ ‫اين مجموعه که عالوه بر تکنيکهاي هنري‬ ‫واال به نوعي با اين فلز مزين شده‌اند در مرتبه‬ ‫ممتازترينسبتبهسايراشياگنجينهقراردارند‪.‬‬ ‫اشياىغارکلماکرهبهپادشاهخاصيتعلقندارد‬ ‫اما در خزانه هخامنشيان در شوش نگهدارى‬ ‫مى شد تا اينکه کوروش بابل و بين النهرين را‬ ‫به تصرف خود در آورد و تمام خزائن را از معابد‬ ‫بابل به خزانه انتقال داد تا زمان حمله اسکندر که‬ ‫بهدستورپادشاهىشوش‪،‬گنجينهاينپادشاهى‬ ‫راازشوشکهپايتختزمستانىهخامنشيانبود‬ ‫بهکوههايىدردرهپلدخترکهغارکلماکرهدرآن‬ ‫قرارداشتبردندوچهارنگهبانمأمورمحافظت‬ ‫ازاينگنجينهشدند‪.‬‬ ‫اسکندرپادشاهىکردوچهارنگهباندرطول‬ ‫عمر خود به نگهبانى از اين گنجينه ادامه دادند و‬ ‫درحالىکهامانتدارىخودرافراموشنکردهبودند‬ ‫با اسرارى در دل در جلوى غار مدفون شدند و در‬ ‫زمان کشف غار و گنجينه آن اجساد اين چهار‬ ‫نگهبان که هر‬ ‫کدام ديگرى را‬ ‫با دستان خود‬ ‫دفن کرده بود‬ ‫پيداشد‪.‬‬

‫خبر‬ ‫از سوي معاونت گردشگري؛‬

‫نسخه اوليه کتاب راهنماي گردشگري‬ ‫کشورهاي عضو اکو تائيد شد‬

‫نسخه اوليه کتاب راهنماي گردشگري کشورهاي عضو‬ ‫اکو پس از بررسي کارشناسي در معاونت گردشگري‪ ،‬مورد تائيد‬ ‫نهايي قرار گرفت‪.‬به گزارش پارس توريسم‪ ،‬عليرضا عامري‪،‬‬ ‫سرپرست معاونت گردشگري سازمان با بيان اين خبر گفت‪ :‬چاپ‬ ‫کتاب راهنماي گردشگري به عنوان مصوبه اجالس اخير وزراي‬ ‫گردشگري کشورهاي عضو اکو در دستور کار قرار گرفت تا ‪10‬‬ ‫کشورهمسايهوعضوبتوانندبهياريمنبعاطالعاتيموثق‪،‬بهتبادل‬ ‫گردشگر بپردازند‪.‬وي افزود‪ :‬با توجه به اينکه کشور ايران مسئوليت‬ ‫چاپ و نشر اين کتاب را به عهده گرفته است؛ هم اکنون نسخه اوليه‬ ‫آن به ياري موسسه فرهنگي اکو تهيه و پس از ارزيابي‪ ،‬مورد تائيد‬ ‫نهايي کارشناسان معاونت گردشگري قرار گرفته است‪.‬وي با بيان‬ ‫اينکه طبق برنامه‌ريزي صورت گرفته کتاب راهنماي گردشگري‬ ‫کشورهاي عضو اکو‪ ،‬پيش از پايان سال جاري‪ ،‬منتشر خواهد شد‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬منبع اطالعاتي مورد نظر که به زبان انگليسي تهيه‬ ‫شده است؛ پس از نشر از سوي کشورهاي عضو خريداري و به عنوان‬ ‫بهترين ابزار اطالع‌رساني مورد بهره‌برداري قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫عامري همچنين با اشاره به جمع‌آوري اطالعات مربوط به ايران و‬ ‫ترجمه آن در معاونت گردشگري‪ ،‬يادآور شد‪ :‬ما در مجموعه پيش‬ ‫رو تالش کرديم تا با گردآوري اطالعات ضروري درباره جاذبه‌هاي‬ ‫گردشگري‪ ،‬راه‌ها‪ ،‬مراکز اقامتي و پذيرايي و ساير امکانات موجود‪،‬‬ ‫زمينه انعکاسي مطلوب از ظرفيت‌هاي گردشگري کشور را فراهم‬ ‫آوريم‪.‬گفتنياستبرمبنايايناقدامبهزوديجاذبه‌هايگردشگري‬ ‫کشورهايآذربايجان‪،‬قزاقستان‪،‬قرقيزستان‪،‬پاکستان‪،‬تاجيکستان‪،‬‬ ‫ترکيه‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬ازبکستان و افغانستان در کنار ايران به عنوان‬ ‫‪10‬کشورهمسايه‪،‬مسلمانوعضوسازمانهمکاري‌هاياقتصادي‪،‬‬ ‫به اشتراک گذاشته مي‌‌‌‌شود تا با فراهم آوردن بستر مطالعاتي مناسب‬ ‫رونقصنعتگردشگريمنطقهحاصلشود‪.‬‬

‫اعتبار جديد دولت براى اجراى‬ ‫طرح‌هاى گردشگرى استان تهران‬

‫دولتدر راستايجذبگردشگر‪،‬کمکبهتامينزيرساخت‌هاي‬ ‫گردشگري و تکميل و تجهيز طرح‌‌هاي گردشگري در سطح کشور‪،‬‬ ‫با اختصاص اعتبار جديد به پروژه‌هاي گردشگري در استان تهران‬ ‫موافقت کرد‪.‬هيئت وزيران در دور سوم سفرهاي استاني که در مرکز‬ ‫استان تهران تشکيل شد‪ ،‬سازمان ميراث‌فرهنگي‪ ،‬صنايع‌دستي و‬ ‫گردشگري را موظف کرد با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت‬ ‫راهبردي رئيس جمهور و با همکاري استانداري و رعايت قوانين و‬ ‫مقرراتمربوطنسبتبهاختصاصمبلغ‪ 70‬ميلياردريالبرايکمک‬ ‫به تامين زيرساخت‌هاي مناطق نمونه گردشگري مصوب داراي‬ ‫سرمايه‌گذاربخشخصوصيوطرحجامعگردشگريمصوبوتامين‬ ‫زيرساختسايرپروژه‌هايگردشگريمشمولبامشارکتاستانبه‬ ‫نسبت مساوي طي سال‌هاي ‪ 1389‬و ‪ 1390‬اقدام کند‪ .‬همچنين بر‬ ‫اين اساس‪ ،‬ايجاد پايگاه موزه باستان‌شناسي در محل دژ رشکان و‬ ‫اختصاص مبلغ ‪ 45‬ميليارد ريال به منظور مرمت بناهاي شاخص و‬ ‫تاريخي استان با مشارکت استان به نسبت مساوي طي سال‌هاي‬ ‫‪ 1389‬و‪ 1390‬ازديگروظايفياستکههيئتدولتبهعهدهسازمان‬ ‫ميراث‌فرهنگي‪،‬صنايع‌دستيوگردشگريگذاشتهاست‪.‬‬


‫خبر‬

‫فدراسيون بورس هاي جهاني گزارش داد‪:‬‬

‫گسترش ابزارهاي مالي در بورس‬ ‫بخارست‏‬

‫بورس اوراق بهادار بخارست در صدد جذب ابزارهاي مالي‬ ‫جديد در پلتفرم معامالتي خود است‪.‬‏بورس اوراق بهادار بخارست‬ ‫طي برنامه اي تصميم دارد تا از شرکت هاي تجاري براي پذيرفته‬ ‫شدن در بخش ابزارهاي مالي دعوت به عمل آورد‪.‬‏بر اساس‬ ‫اين گزارش‪ ،‬طي اين طرح‪ ،‬نهاد مذکور شرکت هاي مختلف و‬ ‫سهامداران آنها را براي وارد شدن در بورس تشويق مي کند و در‬ ‫صورت تمايل آنها براي هر شرکت يک مشاور به سوي رايگان‬ ‫تعيين مي کند تا مراحل پذيرش را به انجام برساند‪.‬‏اين در حالي‬ ‫است که‪ ،‬بورس بخارست با اين کار قصد دارد تعداد سهامداران را‬ ‫افزايش داده تا بالتبع ميزان نقدينگي بازار نيز افزايش پيدا کند‪.‬‏‬

‫فدراسيون بورس هاي جهاني گزارش داد‪:‬‬

‫با بورس همراه بمبئي‪ ،‬هيچ کس‬ ‫تنها نيست!‏‬

‫بورس بمبئي اقدام به راه اندازي بورس همراه کرد‪.‬به گزارش‬ ‫بازار سرمايه‪،‬بورس بمبئي در اقدامي به منظور دسترسي هر چه‬ ‫بيشتر سهامداران به بازار اين کشور‪ ،‬بورس همراه را راه اندازي‬ ‫کرد‪.‬‏بر اساس اين گزارش‪ ،‬بورس همراه که الزمه آن دسترسي‬ ‫به اينترنت است‪ ،‬از تاريخ ‪ 21‬سپتامبر شروع به کار کرده است‪.‬‏اين‬ ‫در حالي است که‪ ،‬سهامداران مي توانند از طريق رايانه و تلفن‬ ‫همراه نرم افزار بورس همراه را نصب کرده و مستقيم به پورتال‬ ‫کارگزاري متصل شده و به راحتي خريد و فروش کنند‪.‬‏‬

‫صندوق بي ن‌المللي پول با رد ادعاهاي غرب‪:‬‏‬

‫افزايش قيمت نفت اقتصاد جهان‬ ‫را تهديد نمي‌كند‬

‫صندوق بين‌المللي پول با رد ادعاهاي كشورهاي غربي اعالم‬ ‫كرد افزايش قيمت نفت تهديدي عليه رشد و رونق اقتصادي جهان‬ ‫نيست‪.‬‏معاوناولصندوقبينالملليپولتاكيدكرد‪:‬افزايشقيمت‬ ‫نفت تهديدي عليه رشد و رونق اقتصادي جهان نيست و صندوق‬ ‫به دقت تحوالت اقتصادي جهان و بخصوص سياستهاي مالي و‬ ‫پولي آمريكا را زير نظر دارد‪.‬‏در حالي اين سخن مطرح مي شود كه‬ ‫كشورهاي غربي به عنوان بزرگترين واردكنندگان انرژي و با هدف‬ ‫پاييننگهداشتنقيمتاينمادهادعاكردهاندافزايشقيمتنفتروند‬ ‫رشدو رونق اقتصادجهان را بهخطر مي اندازد‪.‬‏جان ليپسكيتصريح‬ ‫كرد شرايط بازار انرژي و قيمتهاي كنوني نفت مطابق با شرايط رشد‬ ‫و رونق اقتصادي جهان است و افزايش قيمت نفت در شرايط كنوني‬ ‫تهديديعليهرشدورونقاقتصاديجهاننيست‏‪.‬‬

‫‪‎‬پذيره‌نويسيسهام‬ ‫‪ 3‬بانکخصوصيجديد‬ ‫در آينده نزديک‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫پذيره‌نويسيسهام‪3‬بانکآريا‪،‬آرينوايرانزميندرآيندهنزديک‬ ‫صورت مي‌گيرد‪.‬بنابر اعالم مديرعامل شرکت تامين سرمايه امين‪،‬‬ ‫براي تامين مالي بانک آريا با سرمايه ‪200‬ميليارد تومان که متعلق به‬ ‫تجار بزرگ بخش فوالد و مواد غذايي است و اولين بانک بازرگاني‬ ‫کشور خواهد بود و کار بانکداري بازرگاني و شرکتي انجام خواهد‬ ‫داد‪ ،‬اوراق مشارکت منتشر خواهد شد‪.‬به گزارش ايرنا‪ ،‬محمد آرام‬ ‫بنيار ادامه داد‪ :‬بانک آرين نيز که اولين بانک الکترونيکي کشور است‬

‫با سرمايه ‪ 70‬ميليارد تومان به منظور توسعه خدمات پرداخت هاي‬ ‫الکترونيکي راه‌اندازي خواهد شد‪.‬وي افزود‪ :‬بانک ايران زمين نيز با‬ ‫سرمايه‪200‬ميلياردتومانبهعنوانبانکيصنعتيکهدربخشتامين‬ ‫مالي هوافضا فعاليت خواهد کرد‪ ،‬پذيره‌نويسي مي‌کند‪.‬‏هم‌اکنون‬ ‫بانک‌هاي اقتصاد نوين‪ ،‬پارسيان‪ ،‬کارآفرين‪،‬سامان‪ ،‬پاسارگاد‪،‬‬ ‫سرمايه‪ ،‬سينا‪ ،‬تات‪ ،‬شهر‪ ،‬دي‪ ،‬انصار‪ ،‬تجارت‪ ،‬رفاه کارگران‪ ،‬صادرات‬ ‫و ملت‪ ،‬بانک‌هاي خصوصي کشور محسوب مي‌شوند‏‪.‬‬

‫بورس ‪4‬‬

‫پنج‌شنبه ‪ 20‬آبان ‪1389‬‬

‫‪4‬ذي الحجه ‪ 11-1431‬نوامبر ‪-2010‬شماره ‪75‬‬

‫‪‎‬تا پايان امسال در فرابورس صورت مي پذيرد‬

‫چوب حراج به سهام همراه اول‬

‫مديرعامل تامين سرمايه امين گفت ‪:‬‬ ‫‌ ‪ 10‬درصد از سهام شرکت همراه اول تا پايان‬ ‫امسال در فرابورس عرضه مي شود‪.‬‏دکتر‬ ‫"محمد آرام" در نشست مطبوعاتي خود با‬ ‫رسانههاافزود‌‪:‬ارزشگذاريسهامهمراهاول‬ ‫انجامشدهاستبهطوريکهقبلازعرضهاين‬ ‫سهم‪ ،‬سمينار تخصصي با حضور فعاالن بازار‬ ‫سرمايه در اين زمينه برگزار خواهد شد‏‪.‬‬ ‫دکتر آرام گفت ‪ :‬عرضه سهام همراه‬ ‫اول يک عرضه حرفه اي خواهد بود که‬ ‫پيش بيني مي شود استقبال خوبي از اين‬ ‫شرکت در بازار صورت گيرد‪.‬‏وي به پذيرش‬ ‫برخي شرکت‌هاي بخش خصوصي اشاره‬ ‫کرد و افزود ‪ ‌:‬پذيرش شرکت‌هايي از جمله‬ ‫مواد غذايي و آب معدني داماش و آهن و‬ ‫فوالد لوشان در فرابورس در دستور کار‬ ‫اين شرکت قرار دارد‪.‬مديرعامل شرکت‬ ‫تامين سرمايه امين درباره ارزش گذاري‬ ‫سهام پست بانک گفت ‪ ‌:‬بيش از ‪ 70‬درصد‬ ‫سپرده‌هاي اين شرکت سپرده‌هاي جاري‬ ‫بوده و در نتيجه سودآوري بسياري بااليي‬ ‫دارد و چون در درون مخابرات تاسيس شده‬ ‫يک بانک تخصصي در حوزه مخابرات است‬ ‫کهميتواندبخشعمدهايازگردشيارانههاي‬ ‫نقدي را به خود اختصاص دهد‪.‬‏‬ ‫پذيره نويسي ‪ 3‬بانک جديد‬ ‫مدير عامل شرکت تامين سرمايه امين‬ ‫گفت ‪ ‌:‬پذيره نويسي اوليه سه بانک جديد در‬ ‫دستورکار اين شرکت قرار دارد‪.‬وي افزود ‪:‬‬ ‫بانک آريا با سرمايه ‪ 200‬ميليارد‪ ،‬نخستين‬

‫بانک بخش بازرگاني ايران خواهد بود که‬ ‫فعاليت آن در تامين مالي تجارت و بانکداري‬ ‫شرکتي است‪.‬مديرعامل تامين سرمايه‬ ‫امين از انتشار اوراق سرمايه در گردش تحت‬ ‫عنوان اوراق مالي تجاري خبر داد و اظهار‬ ‫داشت ‪ ‌:‬سررسيد اين اوراق بين ‪ 6‬ماه تا يک‬ ‫سال است که تامين سرمايه امين مطالعات‬ ‫گسترده اي را در اين زمينه انجام داده است‪.‬‏‬ ‫دکتر آرام گفت ‌‪ :‬بانک آرين به عنوان‬ ‫نخستين بانک الکترونيکي و با سرمايه اي‬ ‫معادل ‪ 70‬ميليارد تومان و بانک ايران زمين‬ ‫در حوزه صنعت با سرمايه ‪ 200‬ميليارد تومان‬ ‫به زودي پذيره نويسي خود را آغاز خواهند‬

‫کرد‪.‬‏وي يکي ديگر از برنامه هاي شرکت‬ ‫تامين سرمايه امين را سه پذيره نويسي حق‬ ‫تقدمسهامذکرکردوافزود‌‪:‬تعهدپذيرهنويسي‬ ‫حق تقدم استفاده نشده بانک کارآفرين با‬ ‫موفقيت انجام شد به طوري که سرمايه‪ 200‬تا‬ ‫‪ 300‬ميليارد تومان اين بانک تامين شد‪.‬دکتر‬ ‫آرامافزود‪:‬پذيرهنويسيحقتقدمدوبانکملت‬ ‫و تجارت در آذرماه انجام خواهد شد و افزايش‬ ‫سرمايهشرکتهايگلگهروسرمايهگذاري‬ ‫خوارزمينيزبهزوديآغازميشود‏‪.‬‬ ‫راهاندازي‪2‬صندوقسرمايهگذاري‬ ‫جديد‬ ‫مديرعامل تامين سرمايه امين گفت‪:‬‬

‫سرمايه صندوق سرمايه گذاري امين‬ ‫گلوبال ظرف سه ماه آينده به ‪ 50‬ميليارد‬ ‫تومان افزايش خواهد يافت و دو صندوق‬ ‫سرمايه گذاري جديد با سقف ‪ 100‬ميليارد‬ ‫تومان با همکاري بانک شهر و بانک تجارت‬ ‫به زودي راه اندازي مي شود‪.‬‏‬ ‫برنامه‌هايجديدتامينسرمايهامين‬ ‫مديرعامل شرکت تامين سرمايه امين با‬ ‫بيان اينکه سه قرارداد با اپراتور سوم‪ ،‬فوالد‬ ‫خوزستان و بنياد تعاون ناجا براي تامين مالي‬ ‫منعقد شده است ‪ ،‬افزود‪ :‬در صنعت ساختمان‬ ‫تامين مالي صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد‬ ‫ثابت زمين و ساختمان نيز طراحي شده است‏‪.‬‬

‫گزارش‬

‫رئيس شورايعالي جامعه حسابداران رسمي‪:‬‬

‫خصوصي سازي بانک ها جذب‬ ‫سرمايه گذاران خارجي را باال مي بر ‏د‬

‫واگذاري سهام بانک هاي دولتي از طريق بورس مي‬ ‫تواند باعث جذب سرمايه گذاران خارجي و بويژه ايرانيان‬ ‫خارج از کشور شود‪.‬‏‬ ‫به گزارش سنا ‪ ،‬مصطفي جهانباني‪ ،‬رئيس شورايعالي‬ ‫جامعه حسابداران رسمي‪ ،‬با اشاره به آثار خصوصي سازي‬ ‫آخرين بانک دولتي از طريق بورس‪ ،‬گفت‪ :‬واگذاري سهام‬ ‫بانک هاي دولتي از طريق بورس مي تواند باعث جذب‬ ‫سرمايه گذاران مختلف از جمله سرمايه گذاران خارجي و‬ ‫بويژه ايرانيان خارج از کشور شود ‪.‬‬ ‫‏وي گفت ‪ :‬در صورت تحقق اين امر نه تنها بورس اوراق‬ ‫بهادار از رشد و توسعه بااليي برخوردار خواهد شد بلکه‬ ‫مي تواند زمينه تحول و پيشرفت در ساير بخشهاي‬ ‫اقتصادي را نيز فراهم آورد ‪.‬‏وي با اشاره به اين موضوع‬ ‫که در کشورهايي همانند ايران که شبکه بانکي نقش‬ ‫اصلي را در سيستم مالي ايفا مي کند و بازار سرمايه‬ ‫و اوراق بهادار در حال توسعه است‪ ،‬خصوصي سازي‬ ‫سيستم بانکي را از ارکان اصلي توسعه در بخش مالي‬ ‫دانست که نقش موثر و با اهميتي بر روند توسعه اقتصادي‬ ‫کشور خواهد داشت‪.‬‏‬ ‫رئيس شورايعالي جامعه حسابداران رسمي‪ ،‬با بيان‬ ‫اينکه مالکيت و کنترل دولت بر نظام بانکي باعث کند‬ ‫شدن روند توسعه بازارهاي مالي‪ ،‬رشد اقتصادي و به‬ ‫وجود آمدن انحصار مي شود‪ ،‬گفت‪ :‬تجربه خصوصي‬ ‫سازي بانکها در ساير کشورها نشان مي دهد که بانک‬ ‫هاي خصوصي شده با رشد تقريبي مواجه بوده و نسبت‬ ‫هاي مربوط به سودآوري‪ ،‬کارمزد دريافتي و کفايت‬ ‫سرمايه آنها به طرز چشم گيري افزايش‪ ،‬نسبت هاي‬ ‫اهرمي کاهش يافته و سود بيشتري نصيب سهامداران‬ ‫شده است‪.‬‏وي تاکيد کرد‪ :‬خصوصي سازي همچنين‬ ‫باعث رشد شبکه بانکي و استفاده از تکنولوژيهاي جديد‬ ‫در بانکها شده است‪.‬‏‬


‫خبر‬

‫امارات خودروهاي گازسوز وارد مي‌کن ‏د‬

‫امارات متحده عربي تصميم دارد طي سال آينده خودروهاي‬ ‫گازسوز از کشورهاي مختلف جهان وارد کند‪.‬‬ ‫‏به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران در دبي‪،‬‬ ‫امارات متحده عربي تصميم دارد طي سال آينده خودروهاي‬ ‫گاز سوز را جايگزين خودروهاي بنزيني کند‪.‬‏شرکت نفت ابوظبي‬ ‫" ادنوک" نيز در گزارشي اعالم کرد که طي سه ماهه نخست‬ ‫سال آينده ميالدي بيش از ‪ 5‬ايستگاه توزيع ويژه خودروهاي‬ ‫گازسوز در ابوظبي راه‌اندازي خواهد کرد که تا پايان سال‬ ‫‪ 2011‬ميالدي تعداد اين ايستگاه‌ها از عدد ‪ 12‬خواهد گذشت‪.‬‏‬

‫‏اکسون موبيل به دنبال حضور‬ ‫ت‬ ‫در مناقصه ميدان گازي شاه امارا ‏‬

‫شرکت اکسون موبيل قصد دارد در مناقصه توسعه ميدان‬ ‫گازي شاه امارات شرکت کند‪.‬‏به گزارش پايگاه اينترنتي‬ ‫امارات‪ ،24-7‬به دنبال خروج شرکت کونوکو فيليپس از طرح‬ ‫توسعه ميدان گازي شاه امارات‪ ،‬شرکت اکسون موبيل آمريکا‬ ‫اعالم کرده است که بار ديگر در مناقصه توسعه اين ميدان‬ ‫شرکت خواهد کرد‪.‬‬ ‫‏شرکت اکسون موبيل پيشتر نيز در مناقصه توسعه اين‬ ‫ميدان گازي شرکت کرده بود اما شرکت کونوکوفيليپس برنده‬ ‫مناقصه توسعه اين ميدان گازي شد و اکسون موبيل از طرح‬ ‫توسعه آن باز ماند؛ در همين حال‪ ،‬شرکت کونوکو فيليپس در‬ ‫آوريل گذشته با واگذاري سهام ‪ 40‬درصدي خود‪ ،‬از طرح توسعه‬ ‫ميدان شاه خارج شد‪.‬‏‬ ‫مورتن ماريتزن‪ ،‬مدير شرکت اکسون موبيل در ابوظبي‬ ‫با بيان اينكه تجربه هاي اين شرکت در توليد گاز ترش‬ ‫مي تواند براي پروژه هاي پيچيده اي مانند ميدان گازي شاه‬ ‫امارات سودآور باشد؛ اظهار داشت‪ :‬فناوري و تجربه هاي اکسون‬ ‫موبيل در توليد گازهاي ترش در سرتا سر جهان مي تواند سرمايه‬ ‫بزرگي براي ابوظبي به شمار رود‪.‬‏شرکت ملي نفت ابوظبي‬ ‫(ادنوک) در هفته جاري اعالم کرد‪ :‬اين شرکت به منظور توسعه‬ ‫ميدان گازي شاه به دنبال شرکاي جديدي است‪.‬‏يوسف ابن‬ ‫عمر‪ ،‬مدير اجرايي ادنوک با بيان اينکه اين شرکت بر پايه برنامه‬ ‫زمانبندي شده‪ ،‬به طرح هاي توسعه ميدان گازي شاه ادامه‬ ‫مي دهد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬خروج شرکت کونوکوفيليپس از طرح‬ ‫توسعه ميدان شاه تاثيري بر برنامه هاي مربوط به توسعه اين‬ ‫ميدان نخواهد داشت‪.‬‏توسعه ميدان گازي شاه بخشي از برنامه‬ ‫بلند مدت ابوظبي براي توسعه ذخاير گازي و تامين نيازهاي رو‬ ‫به رشد انرژي مصرف کنندگان داخلي به شمار مي رود‪.‬‏‬

‫توليدگندم‪ 69/4‬درصدافزايشيافت‬

‫بررسي توليد محصوالت عمده زراعي کشور طي سال‌هاي‬ ‫گذشته حاکي از آن است که توليد گندم در سال ‪ 88‬نسبت‬ ‫به سال پيش از آن‪ ،‬از هفت ميليون و ‪ 956‬هزار تن با رشد‬ ‫‪ 69/4‬درصدي به ‪ 13‬ميليون و‪ 484/5‬هزار تن رسيد‪.‬بر همين‬ ‫اساس با مصوبه هيئت وزيران در آبان‌ماه سال ‪ ،88‬قيمت خريد‬ ‫تضميني گندم در سال زراعي ‪ 88-87‬نسبت به سال گذشته با‬ ‫‪ 8/9‬درصد‪ ،‬سه‌هزار و ‪ 50‬ريال در هر کيلو و همچنين طي اين‬ ‫مدت قيمت جو نيز با ‪ 63/6‬درصد افزايش‪ ،‬هر کيلو ‪ 2‬هزار و‬ ‫‪ 700‬ريال تعيين شد‪.‬‬ ‫در عين حال‪ ،‬مجموع توليد محصوالت زراعي و باغي در‬ ‫سال زراعي ‪ 88-87‬با رويکرد حمايتي دولت دهم حدود ‪80/3‬‬ ‫ميليون تن برآورد شد که نسبت به سال زراعي قبل از آن‪18/5 ،‬‬ ‫درصد افزايش يافته است‪.‬‏ مطابق آمار يادشده‪ ،‬برآورد توليد‬ ‫محصوالت زراعي ‪ 64/7‬ميليون تن است که نسبت به سال‬ ‫زراعي قبل حدود ‪ 10/3‬ميليون تن (‪ 18/9‬درصد) افزايش‬ ‫نشان مي‌دهد‪.‬مجموع توليد محصوالت باغي کشور نيز حدود‬ ‫‪ 15/6‬ميليون تن پيش بيني شد که نسبت به سال زراعي قبل‪،‬‬ ‫افزايشي معادل ‪ 16/8‬درصد دارد‪.‬‏‬

‫ظرفيت کانتينري بندر شهيدرجايي‬ ‫به رتبه ‪ 49‬جهان رسيد‬

‫شعار توسعه دريا محور در چند سال گذشته بارها از زبان‬ ‫مسئوالن متولي حمل ونقل کشورشنيده شده است‪ .‬تمام‬ ‫مسئوالن و متوليان دريايي کشور يک صدا خواستار توسعه‬ ‫دريامحور هستند اما بايد پذيرفت که با در اختيار داشتن بيش از‬ ‫‪ 3‬هزار کليومتر مرز آبي در کشور هنوز فاصله زيادي تا محقق‬ ‫شدن توسعه دريامحور داريم‪.‬‏‬ ‫در مقابل واگذاري فعاليتهاي در بخش حمل ونقل بويژه‬ ‫در زمينه توسعه دريايي به بخش خصوصي سبب شده تا بستر‬ ‫تجارت دريايي نسبت به گذشته رونق يابد به طوري که به‬ ‫گفته مسئوالن بخش دريايي ظرفيت کانتينري بندر شهيد‬ ‫رجايي از رتبه ‪ 79‬در سه سال گذشته به رتبه ‪ 49‬در ميان بنادر‬ ‫کانتينري جهان ارتقا يافته است‪.‬‏به گفته عليرضا چشم جهان‬ ‫مدير امور کانتينر و لجستيک تايدواتر خاورميانه در بازديد‬ ‫خبرنگاران از فعاليت بندر شهيد رجايي هم اکنون ‪ 3/3‬ميليون‬ ‫‏‪TEU‬‏ ظرفيت در سال عمليات در اين بندر انجام شده که از‬ ‫اين مقدار در سال گذشته ‪ 2/2‬ميليون‏‪TEU‬‏ استفاده مي شود‬ ‫که ‪ 75‬درصد از اين ميزان مربوط به صادرات و واردات کشور‬ ‫و ‪ 25‬درصد مابقي به ترانزيت و ترانشيپ بازارهاي بين المللي‬ ‫بوده است‪.‬‏‬ ‫وي تصريح کرد‪ " :‬بخش کانتينري در بندر شهيد رجايي‬ ‫در هفت ماهه سال جاري ‪ 16/5‬درصد رشد عملياتي نسبت‬ ‫به سال گذشته داشته است و ‪ 75‬درصد بازار ما بازار داخلي‬ ‫صادرات و واردات و ‪ 25‬درصد آن مربوط به بازارهاي خارجي‬ ‫است که خوشبختانه عليرغم تمامي فشارهايي که بر اثر‬ ‫تحريم ها اعمال مي شود به هيچ عنوان شاهد تغيير و يا کاهش‬ ‫در اين بخش نبوده ايم ‪".‬‏‬

‫قطر ‪ 5‬هزار تن خاك‬ ‫كشاورزي از ايران‬ ‫وارد كرد‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫سفير ايران در دوحه با اشاره به امضاي قرارداد صدور خاك‬ ‫كشاورزي به قطر گفت اين كشور تاكنون ‪ 5‬هزار تن خاك از‬ ‫ايران وارد كرده است‪.‬‏‬ ‫بر اساس گزارش قطرتريبيون سهرابي به امضاي قراردادي‬ ‫در زمينه صدور خاك حاصلخيز از ايران به قطر خبر داد و گفت‬ ‫اين قرارداد پيشتر امضاء و نهايي شده است‪.‬‬ ‫وي افزود‪":‬قطر تاكنون ‪ 5‬هزار تن خاك كشاورزي از ايران‬

‫وارد كرده است"‪.‬‬ ‫به گفته وي قطر به منظور افزايش توليدات كشاورزي‬ ‫خود و تامين امنيت غذايي مقادير فراوان خاك حاصلخيز از‬ ‫ايران وارد خواهد كرد‪.‬سهرابي همچنين از سرمايه گذاري‬ ‫قطر در ميدان هاي گازي ايران و تاسيسات مايع سازي گاز‬ ‫استقبال كرد و گفت انتظار مي رود حجم مبادالت دو كشور به‬ ‫‪ 10‬ميليارد دالر برسد‪.‬‬

‫بازار‬

‫پنج‌شنبه ‪ 20‬آبان ‪1389‬‬

‫‪4‬ذي الحجه ‪ 11-1431‬نوامبر ‪-2010‬شماره ‪75‬‬

‫‪3‬‬

‫امارات؛پيشتازنوآورياقتصاديدرمنطقه‬ ‫پروين‌مشتاقي ‪‌:‬طبق‌گزارش‬ ‫رقابت‌پذيري‌جهاني‬ ‫‪World Competitiveness Review‬‏‬ ‫امارات متحده عربي تنها اقتصاد منطقه‬ ‫استکهبهپيشرفتهترينمرحلهتوسعهمبتني‬ ‫بر نوآوري دست يافته است‪ .‬شايان ذکر است‬ ‫اين پيشرفت ها ناشي از تنوع ساختاري اين‬ ‫کشور است‪ .‬در اين طبقه بندي‪ ،‬امارات متحده‬ ‫عربي رتبه بيست و سوم را در بين کشورهاي‬ ‫اين گروه داشته و در کل رتبه بيست و پنجم‬ ‫را داراست‪.‬‬ ‫به گزارش روزنامه سرمايه به نقل از وام‬ ‫طبق آمار وارقام ارائه شده در اين گزارش‬ ‫بحراناقتصاديجهانياينفاصلهرقابتيرادر‬ ‫بينکشورهايعربيمنطقهوبقيهکشورهاي‬ ‫جهان عرب افزايش داده است‪.‬‬ ‫رازتوانرقابتيجهانعربوجودنهادهاي‬ ‫قدرتمند‪،‬شفاف‪،‬ثباتاقتصادکالنوپيشرفت‬ ‫کسب و کار در اين منطقه است‪ .‬پيشرفت و‬ ‫توسعه ديگر کشورها مستلزم اين است که‬ ‫تالششان را براي ارتقاء کارآمدي بازارهاي‬ ‫کار‪ ،‬افزايش توسعه و ثبات بازارهاي مالي و‬ ‫اقتصادي و ايجاد اصالحات در امر آموزش‬ ‫شتاببخشند‪.‬‬ ‫کشورهاي عربي منطقه به ترازهاي‬ ‫سازمان همکاري و توسعه اقتصادي‬ ‫(‏‪OECD‬‏ ) تعدادي از شاخص ها از قبيل‬ ‫نهادها‪ ،‬زير ساخت‪ ،‬راندمان توليد کاال‪ ،‬کار و‬ ‫بازارهاي مالي دست يافته اند‪ .‬شمال آفريقا از‬ ‫نظر زيرساخت‪ ،‬ثبات اقتصاد کالن‪ ،‬وسعت و‬ ‫بزرگي بازار و ابتکار و نوآوري ازمنطقه شرقي‬ ‫پيشيگرفتهاست‪.‬ازطرفيمنطقهشرقازنظر‬ ‫آموزش‪ ،‬راندمان توليد کاال‪ ،‬کار و بازارهاي‬ ‫مالي و پيشرفت کسب و کار از شمال آفريقا‬ ‫سبقتگرفتهاست‪.‬‬ ‫در حالي که دسترسي به آموزش به شدت‬ ‫بهبوديافتهاست‪،‬اماهمچنانکيفيتآموزشي‬ ‫با سرعت خيلي کمي در بين کشورهاي عضو‬ ‫سازمان همکاري و توسعه اقتصادي درحال‬ ‫بهبود يافتن است‪ .‬اصالحات صورت گرفته در‬ ‫اقتصاد کشورهاي عربي منطقه به طور قابل‬

‫توجهيکيفيتآموزشدراينمنطقهرادرطي‬ ‫ساليان گذشته بهبود بخشيده است‪ .‬در حالي‬ ‫که شمال آفريقا و منطقه شرقي آن همچنان‬ ‫راکدماندهوپيشرفتينکردهاند‪.‬‬ ‫در طي پنج سال گذشته‪ ،‬تالش هاي‬ ‫صورت گرفته به طور متوسط وضعيت رقابتي‬ ‫منطقه را بهبود بخشيده و نتايج بهتري را‬ ‫درحوزه هاي کليدي از قبيل بهبود وضعيت‬ ‫سالمت‪ ،‬آموزش ابتدايي‪ ،‬تحصيالت عاليه‬ ‫و آموزش و پيشرفت هايي در عرصه فناوري‬ ‫در برداشته است‪ .‬مسعود احمد‪ ،‬رئيس حوزه‬

‫افزايش ‪ 10‬ميليارد دالري صادرات‬ ‫در اوج تحريم‌ها‬ ‫رئيس کل گمرک ايران گفت‪ :‬صادرات‬ ‫غيرنفتي در هفت ماهه نخست امسال‪ ،‬با‬ ‫احتساب ميعانات گازي با ‪ 26‬درصد افزايش‬ ‫نسبتبهمدتمشابهسالقبلبه‪ 17‬ميلياردو‬ ‫‪ 447‬ميليوندالررسيد‏‪.‬‬ ‫به گزارش گمرک ايران‪" ،‬اردشير‬ ‫محمدي" افزود‪ :‬در مدت يادشده وزن‬ ‫کاالهاي صادراتي با احتساب ميعانات گازي‬ ‫به ‪ 38‬ميليون و ‪ 678‬هزار تن رسيد که نسبت‬ ‫به هفت ماهه سال قبل‬ ‫‪ 25.8‬درصد افزايش‬ ‫نشانمي‌دهد‪.‬‬ ‫معاون وزير امور‬ ‫اقتصاديوداراييدرباره‬ ‫ميزانصادراتغيرنفتي‬ ‫بدون احتساب ميعانات‬ ‫گازي‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫اين مدت ‪ 14‬ميليارد‬ ‫و ‪ 652‬ميليون دالر انواع کاال بدون احتساب‬ ‫ميعانات گازي صادر شد که از اين نظر با‬ ‫‪ 31‬درصديبارشدمواجهبود‪.‬‬ ‫رئيسکلگمرکگفت‪:‬پروپانمايعشده‪،‬‬ ‫پلياتيلن‪،‬سايرگازهاينفتي‪،‬متانولوسنگ‬ ‫آهن‪ 5‬قلمکااليعمدهصادراتيدراينمدت‬ ‫بود که اقالم يادشده‪ 22/3‬درصد از ارزش کل‬ ‫کاالهايصادراتيرابهخوداختصاصداد‏‪.‬‬ ‫وي از افزايش ‪ 50‬درصدي صادرات‬ ‫محصوالت پتروشيمي خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫در اين مدت ‪ 5‬ميليارد و ‪ 646‬ميليون دالر‬ ‫انواع محصوالت پتروشيمي صادر شد که‬ ‫اين ميزان ‪ 32/4‬درصد از صادرات غيرنفتي‬ ‫را شامل مي‌شد‪.‬‏به گفته وي در اين مدت‬

‫ميزان صادرات ميعانات گازي ‪ 2‬ميليارد و‬ ‫‪ 795‬ميليون دالر و صادرات ساير کاالها ‪8‬‬ ‫ميليارد و ‪ 972‬ميليون دالر بوده که نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال قبل به ترتيب‪ 5/2‬و ‪21/2‬‬ ‫درصدافزايشداشتهاست‪.‬معاونوزيراقتصاد‬ ‫درخصوص ميزان واردات کاال در هفت ماهه‬ ‫سال ‪ ،89‬افزود‪ :‬در اين مدت ‪ 26‬ميليون و‬ ‫‪ 968‬هزار تن انواع کاال به ارزش ‪ 34‬ميليارد‬ ‫و ‪ 486‬ميليون دالر وارد شد که اين ميزان‬ ‫نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال قبل از نظر ارزش‬ ‫‪ 23/4‬درصد و از حيث‬ ‫وزن ‪ 0/61‬درصد‬ ‫افزايشداشت‏‪.‬‬ ‫محمدي در رابطه‬ ‫با تاثير تحريم ها بر‬ ‫روند مبادالت تجاري‬ ‫ايران با ساير کشورها‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬حجم تجارت خارجي کشورمان در‬ ‫هفت ماهه اول سال جاري نسبت به سال‬ ‫گذشته ‪ 10‬ميليارد دالر افزايش يافته که اين‬ ‫رقمنشانمي‌دهدتحريم‌هايصورتگرفته‬ ‫عليه کشورمان بي‌اثر بوده است‪.‬وي افزود‪:‬‬ ‫ارزش مبادالت تجاري ايران در هفت ماهه‬ ‫سال گذشته ‪ 42‬ميليارد دالر بود که اين رقم‬ ‫درهفتماههامسال به‪ 52‬ميليارد دالر رسيد‪.‬‬ ‫رئيسکلگمرکايرانافزود‪:‬افغانستان‪،‬هند‬ ‫‪،‬اماراتمتحدهعربي‪،‬عراقوچينعمده‌ترين‬ ‫خريداران کاالهاي ايران در مدت ياد شده‬ ‫بودند‪.‬بهگفتهويبيشترينميزانوارداتنيزاز‬ ‫کشورهايجمهوريکره‪،‬ترکيه‪،‬آلمان‪،‬چين‬ ‫واماراتمتحدهعربيصورتگرفتهاست‏‪.‬‬

‫خاور ميانه و آسياي مرکزي در صندوق بين‬ ‫المللي پول‪ ،‬اظهار داشت‪ ":‬در چنين محيط‬ ‫اقتصادي جهاني‪ ،‬چيزي که براي کشورها‬ ‫خيلي مهم است و اهميت آن بيش از گذشته‬ ‫احساس مي شود اين است مسئولين اصول‬ ‫بنيادي را که منجر به رشد و توسعه اقتصادي‬ ‫ميشودپايهگذاريکنند‪".‬ويهمچنيناظهار‬ ‫داشت‪ " :‬افزايش رقابت در منطقه خاورميانه و‬ ‫شمال آفريقا نقش کليدي در افزايش توانايي‬ ‫منطقهبرايرشدسريعتر‪،‬ايجادموقعيتهاي‬ ‫شغلي بيشتر و بهره مندي کامل از مزاياي‬

‫جهاني شدن خواهد داشت‪ ".‬اين به معناي‬ ‫بهبود کيفيت آموزش‪ ،‬ايجاد محيط کسب و‬ ‫کار مطلوب تر‪ ،‬عمق بخشيدن و تنوع جريان‬ ‫هاي تجاري است‪.‬‬ ‫اين گزارش حاوي اطالعات جامع و‬ ‫اطالعاتآماريدرموردهريکاز‪ 14‬کشوري‬ ‫که در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته اند‬ ‫مي باشد‪ .‬همچنين اطالعات جامع و کاملي‬ ‫در مورد رتبه کشورها در اين مقوالت ارائه‬ ‫مي دهد‪.‬‬

‫منبع‪:‬‏‪25‎- WAM‬‏ اکتبر‪2010‬‬

‫با عرضه گازوئيل يورو ‪ 4‬در جايگاه‌ها صورت م ي‌گيرد؛‬

‫ورود خودروهاي ديزلي سبک‬ ‫به بازار داخلي از سال آينده‬

‫سياوش رضايي‪ :‬در جديدترين سبد‬ ‫سوخت خودروها که در سال جاري از سوي‬ ‫ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت ابالغ شد‬ ‫براي اولين‌بار در کشور سهم گازوئيل در اين‬ ‫سبد به ‪ 20‬درصد رسيده است‪ .‬براساس سبد‬ ‫سوخت خودروها تا سال ‪ 1393‬بايد ‪ 25‬تا ‪30‬‬ ‫درصد ناوگان حمل و نقل سبک کشور از گاز‬ ‫طبيعي(‏‪CNG‬‏)‪ ،‬گاز مايع(‏‪LPG‬‏) و بخش‬ ‫کوچکي نيز از برق يا هيبريد (سوخت مرکب‬ ‫از برق و گاز يا برق و‬ ‫بنزين) باشد‪ 70 .‬تا ‪75‬‬ ‫درصد مابقي اين سبد‬ ‫نيز به بنزين و گازوئيل‬ ‫اختصاص يافته است‬ ‫که در حدد ‪ 20‬درصد‬ ‫آن مربوط به گازوئيل‬ ‫است‪ .‬براساس سبد‬ ‫سوخت خودروها‪ ،‬به‬ ‫خودروهاي سبک ديزلي توجه ويژه‌اي شده‬ ‫است به طوري که ‪ 20‬درصد خودروهاي‬ ‫سواري و وانت بايد ديزلي شوند اما رسيدن‬ ‫به اين هدف به زيرساخت‌‌هايي نياز دارد که‬ ‫فراهم کردن آن برعهده وزارت نفت به عنوان‬ ‫توليدوعرضه‌کنندهگازوئيلبااستانداردباالواز‬ ‫سويديگرخودروسازانبهعنوانتوليدکننده‬ ‫خودروهايديزليگذاشتهشدهاست‪.‬‏قائم‌مقام‬ ‫ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت در گفتگو‬ ‫با خبرنگار "ايران" در اين باره گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر مهمترين مسئله‪ ،‬عرضه گازوئيل با‬ ‫استاندارد باال در تمام جايگاه‌هاي سوخت‬ ‫کشوراست‏‪.‬‬ ‫عبداهللجالليافزود‪:‬درصورتيکهامکان‬

‫عرضه گازوئيل مناسب براي خودروهاي‬ ‫سواري در سراسر کشور فراهم شود از سال‬ ‫آيندهخودروهايديزليسبکواردبازارداخلي‬ ‫مي‌شود‪.‬‏بهگفتهوي‪،‬براساستکاليفقانوني‬ ‫وزارت نفت تا پايان سال‪ 90‬بايستي بخشي از‬ ‫گازوئيلعرضهشدهدرجايگاه‌هايسوخترا‬ ‫به گازوئيل با استاندارد يورو‪ 4‬اختصاص دهد‪.‬‬ ‫از سوي ديگر خودروسازان نيز بايد بستر توليد‬ ‫خودروهاي ديزلي سبک را در کشور فراهم‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‏توليد‪2‬خودروي‬ ‫ديزلي سبک در‬ ‫کشور‪:‬‏قائم مقام ستاد‬ ‫مديريت حمل و نقل و‬ ‫سوخت در ادامه با اشاره‬ ‫به توليد دو خودروي‬ ‫ديزلي سبک در کشور‬ ‫گفت‪ :‬پس از توليد‬ ‫خودروي وانت‌نيسان ديزلي که از سال‌هاي‬ ‫گذشته آغاز شده بود خودروي پژو‪ 206‬ديزلي‬ ‫نيز در کشور توليد مي‌شود ولي به دليل فراهم‬ ‫‌نبودنسوختموردنيازبهخارجازکشورصادر‬ ‫مي‌شود‪.‬‏ويتوضيحداد‪:‬دربخشخودروسازان‬ ‫با توجه به اينكه امکان واردات خودروهاي‬ ‫ديزليسبکنيزوجوددارد‪،‬مي‌تواناميدواربود‬ ‫کهدرزمانمحدوديتوليداينگونهخودروها‬ ‫در کشور افزايش يابد‪.‬‏جاللي تصريح کرد‪:‬‬ ‫در حال حاضر تقاضاي خودروهاي ديزلي در‬ ‫کشوربسيارمحدوداستکهدراينزمينهبايد‬ ‫فرهنگ‌سازي شود تا براساس سبد سوخت‬ ‫تصويبي دولت در بخش خودروهاي سبک‬ ‫بهسمتديزلحرکتکنيم‏‪.‬‬

‫روزنه‬

‫کشاورزيفرانسهالگوييموفقدرتوليد‬

‫ليالايمني‪:‬مقام معظمرهبريامسالراسالهمتمضاعفوکار‬ ‫مضاعف ناميده‌اند و اين امر مي‌تواند سرآغاز تحولي نوين در پيشرفت‬ ‫کشور باشد‪ .‬بديهي است که همت و کار مضاعف بايد در جهت تحقق‬ ‫اهداف سند چشم‌انداز ‪ 20‬ساله و سياست‌هاي کلي نظام باشد‪ .‬اين‬ ‫اهداف کلي و آرماني نبوده و برنامه‌هاي ‪ 5‬ساله توسعه نيز به نحوي بايد‬ ‫طراحي شوند که راه را براي رسيدن به اين اهداف هموار کند‪ .‬به فرموده‬ ‫مقام معظم رهبري‪ ،‬عمل بايد در تمام بخشها بويژه اقتصاد کشور نمود‬ ‫داشته باشد و عملکرد دستگاهها نيز بايد به گونه‌اي باشد که در پايان‬ ‫سال جاري بتوانند آمار و ارقامي دقيق و قابل استناد در اين زمينه به‬ ‫مراجع زيربط ارائه دهند‏‪.‬‬ ‫کشاورزي يکي از مهمترين زيرمجموعه‌هاي بخش اقتصادي‬ ‫کشور است و افزايش بهره‌وري و توليد در اين بخش مي‌تواند گامي‬ ‫موثر براي تحقق اهداف سند چشم‌انداز به شمار آيد‪ .‬بخش کشاورزي‬ ‫که تامين کننده غذا و مواد اوليه صنايع غذايي است از طريق توسعه‬ ‫و گسترش صادرات و ايجاد بازار براي محصوالت نقش موثري در‬ ‫ارزآوري براي کشور نيز به عهده دارد‏‪.‬‬ ‫همچنينآمارهانشانمي‌دهدحدود‪ 14‬درصدارزشتوليدناخالص‬ ‫ملي و ‪ 20‬درصد اشتغال به اين بخش اختصاص دارد‪ .‬براساس سند‬ ‫چشم‌انداز ‪20‬ساله‪ ،‬کشاورزي محور توسعه کل اقتصاد کشور بوده و تا‬ ‫انتهاي اين سند بايد ‪ 20‬درصد توليد ناخالص ملي‪ 25 ،‬درصد اشتغال‬ ‫کشور‪ 50 ،‬درصد صادرات غيرنفتي (منهاي محصوالت پتروشيمي)‬ ‫به اين بخش اختصاص يابد‪.‬در اين راستا بررسي عملکرد کشورهاي‬ ‫مختلف بويژه کشورهايي که در زمينه توليد و صادرات محصوالت‬ ‫کشاورزيعملکردموفقيت‌آميزيداشته‌اندمي‌تواندکمکموثريبراي‬ ‫دستاندرکارانبخشکشاورزيبودهوراهرابرايافزايشبهره‌وريدر‬ ‫اين بخش هموارتر سازد‪.‬‏قرن‌هاي متمادي است که بخش کشاورزي‬ ‫فرانسه يکي از بزرگترين توليدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت‬ ‫کشاورزي در قاره اروپا ست‪ .‬اين موضوع سبب شده است که فرانسه‬ ‫در دوران قبل از صنعتي شدن دنيا نقش بسيار اساسي را ايفا کند‪ .‬با اين‬ ‫حال هنوز هم فرانسه در زمينه کشاورزي در قاره اروپا پيشرو است‪.‬در‬ ‫اين کشور حدود ‪ 730‬هزار مزرعه وجود دارد و تقريبا هفت درصد از‬ ‫نيروي کار در اين کشور در بخش کشاورزي و يا بخش‌هاي مرتبط با‬ ‫آن نظير ماهيگيري و جنگلداري مشغول به کار هستند‪ .‬اگر بخواهيم‬ ‫تمام کساني را که درگير فعاليت‌هاي مرتبط با کشاورزي هستند را در‬ ‫نظر بگيريم درصد کساني که در زير گروه کشاورزي فعاليت مي‌کنند‪،‬‬ ‫بسيار بزرگتر مي‌شود‪.‬‏از سال ‪ 2001‬تعداد زيادي از جوانان اين کشور‬ ‫به عنوان شغل پاره وقت در مزارعي به غير از مزارع خارجي مشغول به‬ ‫کار هستند‪ .‬عالوه بر اين‪ ،‬به کارگيري روش‌هاي بازاريابي جديد در‬ ‫اين زمينه و نيز توسعه بخش توريسم کشاورزي سبب شده است که‬ ‫استعدادهايجوانبهاينبخشروبياورند‪.‬دردورانپسازجنگجهاني‬ ‫دوم‪ ،‬دولت اين کشور تالش کرد با روي آوردن به سمت تجهيزات‬ ‫جديد و استفاده از روش‌هاي علمي توليدات کشاورزي خود را مدرنيزه‬ ‫کند‪ .‬در سال ‪ 1997‬حدود ‪ 86‬درصد از مزارع حداقل يک تراکتور داشتند‬ ‫و کشاورزان تجهيزات خود را به روز کرده بودند‪ .‬مساحت زمين‌هاي‬ ‫آبياري شده در سال ‪ 1997‬دو برابر سال ‪ 1979‬بود‏‪.‬‬ ‫اصلي‌ترين توليدات کشاورزي کشور فرانسه چغندرقند‪ ،‬شير‪،‬‬ ‫گوشت گاو‪ ،‬دانه‌هاي روغني و غالت هستند‪ .‬فرانسه اولين توليدکننده‬ ‫چغندرقند در اروپاست و ساالنه ‪29‬ميليون تن چغندرقند توليد مي‌کند‪.‬‬ ‫فرانسه همچنين با توليد بيش از ‪ 23‬ميليون تن شير در سال در اتحاديه‬ ‫اروپا در مقام دوم ايستاده است‪ .‬تقريبا نيمي از درآمد مزارع فرانسه به‬ ‫پرورشدامونيميهمبهتوليدمحصوالتمربوطمي‌شود‪.‬‏جنگل‌هاي‬ ‫فرانسه به داليل اقتصادي و اکولوژي از جايگاه ويژه‌اي برخوردارند‪.‬‬

‫نما‬

‫ارزانترين موبايل جهان به قيمت‬ ‫‪ 1700‬تومان‏‬

‫در دهه ‪ 1980‬که موبايل‌ها براي اولين بار عرضه شدند‪ ،‬به اندازه‬ ‫يک آجر بودند‪ ،‬چند هزار دالر قيمت داشتند و فقط تاجران ثروتمند‬ ‫و صاحبان مشاغل پردرآمد از آنها استفاده مي‌کردند‪ .‬اما امروزه‬ ‫شما مي‌توانيد يک گوشي تلفن همراه را با قيمتي ارزانتر از يک‬ ‫فنجان قهوه خريداري کنيد‪.‬‏به گزارش تلگراف‪ ،‬کارفون‌ورهاوس‬ ‫که بزرگترين خرده‌فروش مستقل تلفن‌هاي همراه در اروپاست‪،‬‬ ‫به تازگي فروش ارزانترين تلفن همراه را به قيمت ‪ 99‬پني‬ ‫(‪ 1670‬تومان) آغاز کرده است‪.‬‏چارلز داتسون بنيانگذار و رئيس‬ ‫کارفون‌ورهاوس در اين باره گفت‪" :‬اين ارزانترين موبايلي است‬ ‫که تاکنون به فروش رفته است‪ .‬فروش آلکاتل‪OT-209‎‬‏ را در‬ ‫سراسر انگلستان آغاز کرده ايم‪ .‬البته علي‌رغم قيمت بسيار پايين‬ ‫اين تلفن‌هاي همراه‪ ،‬بعيد مي‌دانم در کريسمس امسال استقبال‬ ‫چشمگيري از آنها صورت گيرد"‪.‬‏‬


‫خبر‬

‫ب رنانكه‪:‬‬

‫سياست دالر درماني نرخ تورم را‬ ‫در آمريكا افزايش نمي‌دهد‬

‫رئيس فدرال رزرو آمريكا با دفاع از تزريق‪ 600‬ميليارد دالر نقدينگي‬ ‫بيشتربهاقتصادآمريكامدعيشداينعملنرختورمدرآمريكاراافزايش‬ ‫نميدهد‪.‬بنبرنانكهتصريحكردمابههيچوجهبهدنبالافزايشنرختورم‬ ‫نيستيم‪.‬هدفاصليماتحريكبيشترفعاليتهاياقتصاديبرايكمكبه‬ ‫افزايشرشدورونقاقتصاديومقابلهباروندنزوليسطحعموميقيمتها‬ ‫است‪.‬درحاليكهرشداقتصاديآمريكادرسهماههدوم‪ 2010‬بهكمتراز‬ ‫‪2‬درصدرسيدهونرخبيكارياينكشورهمچناندر‪9/6‬درصدثابتباقي‬ ‫مانده فدرال رزرو هفته گذشته تصميم گرفت ‪ 600‬ميليارد دالر ديگر به‬ ‫اقتصادبحرانزدهآمريكاتزريقكند‪.‬ايناقدامفدرالرزروبامخالفتهاي‬ ‫وسيع داخلي و بين المللي روبرو شده است ‪ .‬فدرال رزروآمريكا از اواخر‬ ‫سال ‪ 2008‬تا كنون عالوه بر كاهش نرخ بهره بانكي به نزديك صفر‬ ‫درصد بيش از ‪ 1.7‬تريليون دالر نقدينگي به اقتصاد تزريق كرده است ‪.‬‬ ‫برخيكارشناساناقتصاديبراينباورندكهايناقدامفدرالرزرودرآينده‬ ‫موجبتشكيلحبابقيمتدربخشمسكنوافزايششديدتورمخواهد‬ ‫شد‪.‬وليمقامهايفدرالرزروبراينباورندكهاجراياينسياستهاعالوه‬ ‫بر افزايش رشد و رونق اقتصادي موجب كاهش نرخ بيكاري خواهد شد ‪.‬‬ ‫برنانكهگفتمابهتعهداتخودبرايتثبيتقيمتهاپايبندهستيم‪.‬‬

‫ساركوزي‪:‬‬

‫اقتصاد جهان با تكيه بر‬ ‫يك يا دو قدرت به رشد‬ ‫و رونق نمي‌رسد‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫رئيس جمهور فرانسه گفت ديگر نمي‌توان با تكيه به قدرت يك يا‬ ‫دو كشور اقتصاد جهان را به رشد و رونق رساند و ساختن آن در قرن‪ 21‬به‬ ‫مشاركت همه كشورها نياز دارد ‪ .‬رئيس جمهور فرانسه كه با اعتراضات‬ ‫گسترده مردم به دليل سياست هاي رياضت اقتصادي خود مواجه شده‬ ‫استگفتديگرنميتوانباتكيهبهقدرتيكيادوكشوراقتصادجهان‬ ‫رابهرشدورونقرساندبلكهساختناقتصادجهاندرقرن‪ 21‬بهمشاركت‬ ‫همهكشورهانيازدارد‪.‬براساسگزارشفرانسپرسنيكاليساركوزي‬

‫كهدرجريانيككنفرانسخبريبارئيسجمهورچينسخنميگفت‬ ‫در عين حال نسبت به حصول توافق ميان اعضاي گروه‪ 20‬براي اصالح‬ ‫نظامماليجهانابرازترديدكرد‪.‬ويتاكيدكرد‪:‬خيليمشكلاستبتوان‬ ‫نسبت به دستيابي به توافق بين المللي در خصوص اصالح نظام مالي‬ ‫جهاندرنشستگروهبيستخوش‌بينبود‪.‬ويافزود‪:‬دستيابيبهتوافق‬ ‫جهانيبراياصالحسيستمپوليوماليجهانبسيارپيچيدهاستوفكر‬ ‫ميكنمنميتواننسبتبهاينمسئلهچندانخوشبينبود‪.‬‬

‫اقتصادبين الملل ‪2‬‬

‫پنج‌شنبه ‪ 20‬آبان ‪1389‬‬

‫‪4‬ذي الحجه ‪ 11-1431‬نوامبر ‪-2010‬شماره ‪75‬‬

‫نيويورك تايمز‪:‬‬

‫بحران بيكاري آمريكا تا ‪ 12‬سال ديگر حل نمي‌شود‬

‫استيگليتز‪:‬‬

‫اقتصاد آمريكا به هزينه‌هاي مالي‬ ‫بيشتر نياز دارد‬

‫برنده جايزه نوبل اقتصاد تاكيد كرد اقتصاد آمريكا در شرايط كنوني‬ ‫بهافزايشهزينههايماليبهجايادامهسياستهايانبساطيپولينياز‬ ‫دارد ‪ .‬ژوزف استيگليتز تصريح كرد ادامه سياستهاي انبساطي پولي و‬ ‫تزريق بيشتر دالر به اقتصاد تنها موجب تشكيل حباب در اقتصاد‬ ‫آمريكا خواهد شد ‪ .‬وي كه در نيويورك سخن مي گفت افزود‪ :‬افزايش‬ ‫هزينههايدولتيدرسال‪2009‬تاثيرمثبتخودرابراقتصادآمريكاداشته‬ ‫ولي اين هزينه ها كافي نبوده است ‪ .‬دولت آمريكا بايد در شرايط كنوني‬ ‫بهجايتزريقدالربيشتربهاقتصادوادامهسياستهايانبساطيپوليبه‬ ‫فكر افزايش هزينه هاي مالي و اجراي بسته هاي محرك مالي بيشتر‬ ‫باشد‪.‬استيگليتزگفتدرشرايطكنونيبامشكلتقاضايكلدراقتصاد‬ ‫روبرو هستيم ‪ .‬دولت بايد با افزايش هزينه هاي مالي خود به دنبال ايجاد‬ ‫فرصتهايشغليبيشتروكاهشنرخبيكاريباشد‪.‬ويتاكيدكرد‪:‬ادامه‬ ‫اجراي سياستهاي انبساطي پولي تنها موجب تشكيل حباب در اقتصاد‬ ‫آمريكا خواهد شد و تاثيرات منفي زيادي بر اقتصادهاي در حال توسعه و‬ ‫نوظهورخواهدداشت‪.‬‬

‫با دريافت باج ‪ 9/5‬ميليون دالري‪:‬‬

‫دزدان دريايي سومالي نفتكش‬ ‫كره‌اي را آزاد كردند‬

‫دزداندرياييسوماليمدعيشدندبادريافتباج‪ 9/5‬ميليوندالري‬ ‫نفتكش غول پيكر متعلق به كره جنوبي را آزاد كرده اند ‪ .‬نفتكش كره‬ ‫اي سامهو دريم كه هفت ماه پيش با پرچم جزاير مارشال در حال عبور‬ ‫از اقيانوس هند در مسير خود از آمريكا به عراق بود مورد حمله دزدان‬ ‫دريايي قرار گرفت و ربوده شد ‪ .‬يكي از دزدان دريايي در اين باره گفت‬ ‫با دريافت ‪ 10‬ميليون دالر اين نفتكش بزرگ كره اي را آزاد كرده ايم ‪.‬‬ ‫اين نفتكش كره اي حامل ‪ 170‬ميليون دالر نفت خام با ‪ 5‬خدمه كره اي‬ ‫و ‪ 19‬خدمه فيليپيني بوده است ‪ .‬بر اساس گزارش پرس تي وي در حالي‬ ‫كه اطالعات زياد و روشني از قراردادهاي شركتها و كشورهاي مختلف‬ ‫با دزدان دريايي براي آزادي كشتي هاي دزديده شده در دست نيست‬ ‫كارشناسان بر اين باورند كه باج ‪ 9/5‬ميليون دالري براي آزادي اين‬ ‫كشتيكرهاييكيازباالترينمبالغپرداختيبودهاست‪.‬وزيرحملونقل‬ ‫چين نيز از انجام عمليات موفقيت آميزي براي آزادي خدمه يك كشتي‬ ‫با پرچم سنگاپور از دست دزدان دريايي خبر داده است ‪ .‬اين كشتي با ‪19‬‬ ‫خدمهچينيدرآبهايخليجعدندرحالحركتبودهاستكهموردحمله‬ ‫قرار گرفته است ‪ .‬به رغم حضور نيروهاي دريايي چند مليتي در آبهاي‬ ‫خليج عدن و اقيانوس هند تعداد حمالت دزدان دريايي به كشتي هاي‬ ‫عبوري از سال ‪ 2007‬تا كنون به شدت افزايش داشته است ‪ .‬عدم وجود‬ ‫قوانينحقوقيالزموكافيبرايمحكوميتدزداندريايييكيازعوامل‬ ‫تشديد حمالت تروريستي دزدان دريايي به شمار مي رود ‪ .‬دادگاهي در‬ ‫شهرمومباسايكنيااخيرا‪17‬نفرازدزداندرياييراكهدرعملياتمشترك‬ ‫نيرويدرياييكرهجنوبيوآمريكادستگيرشدهبودندآزادكرد‪.‬‬

‫رويترز‪‎:‎‬‬

‫اروپا مجبور است سياستهاي‬ ‫رياضت اقتصادي را تحمل كند‬

‫در حالي كه اعتراضات سراسري فرانسه ازسرگرفته شده است‬ ‫كارشناسان‪‎‎‬معتقدند اروپا براي كاهش كسري بودجه مجبور است‬ ‫سياستهاي رياضت اقتصادي را‪‎‎‬تحمل كند‪‎.‎‬به‪‎‎‬گزارش رويترز‬ ‫اعتصابات مردمي فرانسه در اعتراض به‪‎‎‬وضعيت اقتصادي اين‬ ‫كشور از روز گذشته از سر گرفته شده است‪‎. ‎‬اين اعتصابات و‬ ‫راهپيمايي ها در اعتراض به تصميم دولت فرانسه در‏‪‎‎‬افزايش‬ ‫سن بازنشستگي و اصالح نظام تامين اجتماعي بوده است ‪ .‬اين‬ ‫در حالي‪‎‎‬است كه پارلمان و مجلس ملي فرانسه طرح پيشنهادي‬ ‫دولت مبني بر افزايش سن‪‎‎‬بازنشستگي از ‪ 60‬به ‪ 62‬سال را تاييد‬ ‫كرده اند‏‪‎. ‎‬گرچه اعتراضات سراسري در شهرهاي مختلف فرانسه‬ ‫بر ضد سياستهاي‪‎‎‬اقتصادي و مالي دولت ساركوزي طي ماههاي‬ ‫اخير ادامه داشته ولي دولت پاريس‪‎‎‬قصد ندارد از تصميمات خود‬ ‫عقب نشيني كند‪‎. ‎‬اعتصابات و اعتراضات سراسري مردم فرانسه‬ ‫در بين ساير كشورهاي‪‎‎‬اروپايي بي سابقه بوده است ‪ .‬كشورهاي‬ ‫اروپايي مجبورند براي كاهش بدهي و‪‎‎‬كسري بودجه سياستهاي‬ ‫رياضت اقتصادي را اجرا كنند ‪ .‬شوراي قانون اساسي‪‎‎‬فرانسه‬ ‫نيز قرار است پيش از امضاي اين قانون از سوي ساركوزي در‬ ‫خصوص آن‪‎‎‬نظر دهد‪. ‎‬‬

‫نيويورك تايمز طي گزارشي اعالم كرد‬ ‫اگر اقتصاد آمريكا در بهترين حالت بتواند‬ ‫هر ماه ‪ 208‬هزار فرصت شغلي جديد ايجاد‬ ‫كند ‪ 12‬سال طول مي‌كشد تا بحران بيكاري‬ ‫در اين كشور رفع شود‪.‬روزنامه نيويورك‬ ‫تايمز طي تحليلي ضمن اشاره به ايجاد ‪151‬‬ ‫هزار فرصت شغلي جديد در اقتصاد آمريكا‬ ‫در ماه اكتبر نوشت نرخ بيكاري آمريكا‬ ‫همچنان باال است و اين مسئله به يكي از‬ ‫مهمترين دغدغه هاي ذهني مردم آمريكا‬ ‫تبديل شده است ‪ .‬اين روزنامه در ادامه افزود‬ ‫پس از چهار ماه متوالي كه اقتصاد آمريكا‬ ‫با كاهش فرصتهاي شغلي روبرو بوده‬ ‫افزايش فرصتهاي شغلي در ماه اكتبر يك‬ ‫تحول مثبت به شمار مي رود ‪ .‬ولي ايجاد‬ ‫اين تعداد فرصت شغلي در اقتصاد آمريكا‬ ‫براي كاهش نرخ بيكاري به هيچ وجه كافي‬ ‫نيست ‪ .‬هم اكنون حدود ‪ 15‬ميليون نفر در‬ ‫آمريكا بيكارند و نرخ بيكاري حدود ‪9/6‬‬ ‫درصد است‪ .‬به علت ورود نيروي كار جديد‬ ‫به بازار كار آمريكا نرخ بيكاري اين كشور تا‬ ‫پايان امسال كاهش نخواهد يافت ‪.‬‬ ‫اين گزارش تاكيد كرده است‪ :‬اگر اقتصاد‬ ‫آمريكا بتواند در بهترين حالت هر ماه ‪208‬‬ ‫هزار فرصت شغلي جديد ايجاد كند بيش از‬ ‫‪ 12‬سال طول خواهد كشيد تا شكاف بين‬

‫جمعيت رو به رشد جوياي كار و فرصتهاي‬ ‫شغلي موجود در اين كشور پر شود ‪.‬‬ ‫در عين حال اين هدف نيز محقق نخواهد‬ ‫شد زيرا به اعتقاد كارشناسان اقتصادي‬ ‫جمهوريخواهان كنگره به هيچ وجه با‬ ‫طرح هاي اوباما براي نجات بازار كار آمريكا‬ ‫موافقت نخواهند كرد ‪ .‬از سوي ديگر تصميم‬ ‫جديد فدرال رزرو براي تزريق دالر بيشتر به‬ ‫اقتصاد آمريكا با هدف بهبود شرايط بازار كار‬ ‫ساير كشورهاي جهان را ناراحت و نگران‬ ‫كرده است ‪ .‬نخستين تاثير تزريق ‪600‬‬ ‫ميليارد دالر به اقتصاد آمريكا كاهش ارزش‬ ‫دالر‪ ،‬افزايش صادرات آمريكا و تشكيل‬ ‫حباب قيمتي در اقتصادهاي در حال توسعه و‬ ‫نوظهور خواهد بود ‪.‬‬ ‫بر اساس اين گزارش برگزاري نشست‬ ‫گروه بيست در كره جنوبي فرصت مناسبي‬ ‫براي كشورهاي عضو اين گروه براي انتقاد‬ ‫از سياستهاي آمريكا خواهد بود ‪.‬‬ ‫نيويورك تايمز آسيا را هدف اوباما براي‬ ‫توسعه صادرات خود معرفي كرده و نوشته‬ ‫است‪ :‬اوباما در نشست كابينه آمريكا گفت‬ ‫بايد با افزايش صادرات كاالهاي آمريكايي‬ ‫بهبازارهايآسياييزمينهافزايشاشتغالزايي‬ ‫در آمريكا را فراهم كنيم ‪.‬‬ ‫بر اساس اين گزارش اوباما در حالي كه‬

‫احضار روساي اکسون موبيل و شل رخ داد‪:‬‬

‫ادامه بررسي علل بروز بزرگترين نشت‬ ‫نفت تاريخ آمريکا‬ ‫مدير عامالن‬ ‫دو شرکت شل و‬ ‫اکسون موبيل‬ ‫بايد در برابر‬ ‫کميسيوني که‬ ‫مأمور بررسي‬ ‫فاجعه نشت نفت است‪ ،‬حاضر شوند‪ .‬به گزارش‬ ‫پايگاه خبري آرگوس از واشينگتن‪« ،‬کميسيون‬ ‫ملي رسيدگي به نشت نفت سکوي ديپواتر‬ ‫هرايزنبي‪.‬پيوامنيتحفاريدرآمريکا»اعالم‬ ‫کرد‪ :‬رکس تيلرسون‪ ،‬رئيس شرکت آمريکايي‬ ‫اکسون موبيل و ماروين ادوم‪ ،‬رئيس شرکت‬ ‫انگليسي‪-‬هلندي شل بايد براي پاسخگويي‬ ‫درباره ايمني در صنعت نفت‪ ،‬در برابر اين‬ ‫کميسيون حاضر شوند‪ .‬طبق اعالم کميسيون‬ ‫ياد شده‪ ،‬در نشست دو روزه اي که روزهاي‬ ‫‪ 17‬و ‪ 18‬آبان برگزار مي شود‪ ،‬فرد بارتليت‪،‬‬ ‫مشاور ارشد اين کميسيون‪ ،‬درباره يافته هاي‬ ‫اعضاي کميسيون درباره داليل حادثه انفجار‬

‫سکوي بي‪.‬پي‪ ،‬بحث خواهد کرد‪ .‬در نشست اين‬ ‫هفته از نمايندگان شرکت هاي بي‪.‬پي‪ ،‬ترنس‬ ‫اوشن و هاليبرتون نيز خواسته مي شود درباره‬ ‫يافته هاي اعضاي اين کميسيون توضيح دهند‪.‬‬ ‫چندي پيش‪ ،‬بارتليت اعالم کرده بود شرکت‬ ‫هاليبرتنازاحتمالبيثباتبودنترکيبسيمان‬ ‫به کار گرفته شده آگاه بود‪ ،‬اما اين مسئله را به‬ ‫مسئوالن شرکت بي‪.‬پي گوشزد نکرد‪.‬در دومين‬ ‫روز نشست اين هفته‪ ،‬مايکل برومويچ‪ ،‬مدير‬ ‫«اداره مديريت‪ ،‬قانون گذاري و اجراي قوانين‬ ‫انرژياقيانوسي»دربارهطرحهايدولتآمريکا‬ ‫براي قانون گذاري در زمينه حفاري فراساحلي‪،‬‬ ‫توضيح خواهد داد‪.‬طبق اعالم کميسيون‬ ‫ياد شده‪ ،‬تيلرسون و اودوم درباره فرهنگ‬ ‫ايمني در صنعت نفت صحبت خواهند کرد‪.‬در‬ ‫‪ 31‬فروردين امسال‪ ،‬انفجار سکوي ديپواتر‬ ‫هرايزن شرکت بي‪.‬پي سبب کشته شدن‬ ‫‪ 11‬کارگر و نشت بيش از ‪ 4‬ميليون بشکه نفت به‬ ‫خليج مکزيک شد‪.‬‬

‫قصد دارد گزارش اخير وزارت كار آمريكا را‬ ‫اميدوار كننده جلوه دهد اذعان كرده است‬ ‫گرچه تعداد فرصتهاي شغلي ايجاد شده در‬ ‫ماه اكتبر ركورد خوبي به شمار مي رود ولي‬ ‫هنوز ميليونها نفر بيكارند ‪ .‬اوباما گفته است‬

‫دولت آمريكا از هر پيشنهادي براي تسريع‬ ‫در روند اشتغال زايي در اقتصاد اين كشور‬ ‫استقبال خواهد كرد كه به عقيده تحليلگران‬ ‫اين سخن نوعي اذعان به وخامت شديد‬ ‫اوضاع اقتصادي اين كشور است‪.‬‬

‫گزارش‬ ‫فايننشال تايمز گزارش داد‪:‬‬

‫واكنش تند كشورهاي جهان به‬ ‫سياست دالر درماني آمريكا‬

‫فايننشال تايمز طي گزارشي از واكنش تند كشورهاي جهان به ويژه‬ ‫آلمان‪ ،‬چين و برزيل به سياست آمريكا در تزريق دالرهاي بدون پشتوانه‬ ‫به اقتصاد خود خبر داد‪.‬تصميم جديد فدرال رزرو آمريكا مبني بر تزريق‬ ‫‪ 600‬ميليارددالرديگربهاقتصاداينكشورباواكنشمنفيكشورهايدر‬ ‫حال توسعه و همچنين اروپا روبرو شده و نگراني ها نسبت به بروز جنگ‬ ‫ارزيدرجهانراتشديدكردهاست‪.‬دولتآمريكاكهباتزريق‪1500‬ميليارد‬ ‫دالربدونپشتوانهبهاقتصادبحرانزدهخودازسال‪ 2008‬نتوانستهرشدو‬ ‫رونق پايداري را به اين اقتصاد بازگرداند طي هفته گذشته تصميم گرفت‬ ‫‪ 600‬ميليارد دالر ديگر به بخش هاي مختلف اقتصادي خود تزريق كند‪.‬‬ ‫به دنبال اتخاذ اين تصميم ارزش دالر در برابر ارزهاي ديگر بيش از پيش‬ ‫كاهشيافتكهدالرضعيفصادراتآمريكاراتوسعهميدهدودرمقابل‬ ‫از حجم واردات به اين كشور مي كاهد و بدين ترتيب مقامات آمريكايي‬ ‫اميدوارند با اتخاذ اين سياست رشد و رونق را به اقتصاد خود بازگردانند‪.‬‬ ‫در مقابل‪ ،‬كشورهاي در حال توسعه بويژه چين بايد براي مقابله با كاهش‬ ‫ارزشدالرسياستهاييرااتخاذكنندتاازسطحصادرات آنهابهآمريكا‬ ‫كاسته نشود و اين امر مي تواند به جنگ ارزي در جهان منجر شود كه در‬ ‫يك سوي آن كشورهاي در حال توسعه و اروپا و در سمت ديگر آن آمريكا‬ ‫قرارخواهندگرفت‪.‬جوزفاستيگليزبرندهنوبلاقتصاد‪ 2001‬درمصاحبه‬ ‫با واشنگتن پست نسبت به بروز چنين جنگي هشدار داده است‪ .‬بر اساس‬ ‫گزارش روزنامه انگليسي فايننشال تايمز اين اقدام فدرال رزرو آمريكا‬ ‫با انتقادات و مخالفتهاي زيادي روبرو شده است ‪ .‬به اعتقاد كارشناسان‬ ‫اقتصاديوماليتصميمفدرالرزروبرايتزريقنقدينگيبيشتربهاقتصاد‬ ‫اين كشور موجب تشديد روند ورود سرمايه هاي خارجي به كشورهاي‬ ‫در حال توسعه و نوظهور و در نتيجه افزايش نرخ تورم در اين كشورها‬ ‫خواهدشد‪.‬براساساينگزارشچين‪،‬برزيلوآلمانصريحاازسياستهاي‬ ‫جديد فدرال رزرو آمريكا انتقاد كرده اند ‪ .‬بانكهاي مركزي شرق آسيا نيز‬ ‫اعالم كردند تدابير پولي و مالي جديدي را براي مقابله با ورود حجم زياد‬ ‫سرمايه هاي خارجي اتخاذ خواهند كرد ‪ .‬گيدو مونتگا وزير دارايي برزيل‬ ‫كه پيش از اين نسبت به وقوع جنگ ارزي در جهان هشدار داده است در‬ ‫واكنشبهتزريق‪ 600‬ميليارددالربدونپشتوانهبهاقتصادآمريكاازسوي‬ ‫دولتاينكشورگفت‪«:‬اينايدهمناسبوخوبينيستكهتنهادالرهاي‬ ‫بيشتر را از بالگرد به پايين پرتاب كنيد ‪ .‬بايد سياستهاي انبساطي پولي با‬ ‫انضباط مالي و سياستهاي مناسب مالي همراه باشد ‪ .‬دولت آمريكا بايد‬ ‫مصرفراتحريككند»‪.‬‬


‫ويژهنامهصبحاماراتمتحدهعربي‬

‫‪www.sarmayeh.ae‬‬

‫پنج‌شنبه ‪ 20‬آبان ‪1389‬‬

‫‪4‬ذي الحجه‪ 11-1431‬نوامبر‪-2010‬شماره‪16-75‬صفحه‪ -‬رايگان‬

‫امارات؛‬ ‫پيشتاز نوآوري‬ ‫اقتصادي در منطقه‬ ‫‪3‬‬ ‫پس از‪ 8‬سال ازوقوع قتل‬

‫شهال‬ ‫اعدام مي‌شود‬ ‫‪6‬‬

‫سرمايه‌گذاري‬ ‫‪ 10‬ميليارد دالري‬ ‫امارات در مصر‬ ‫‪7‬‬

‫حجازي آبي پوشان‬ ‫را تهديد کرد‬ ‫سرمقاله‬

‫نقش " ذخيره فدرالي" در مواجهه‬ ‫با بحران مالي جهاني‬ ‫بن ب رنانكه‬

‫‏ مترجم‪ :‬محمد جواد گوديني‬

‫‏باگذشتدوسالازسخت‌ترينبحرانماليبينالملليپسازدههسيقرن‬ ‫گذشته‪،‬كهبهراستيضربهسنگينيبرپيكردژاقتصادجهانيواردآورد‪،‬صندوق‬ ‫ذخيره فدرالي آمريكا با همكاري سياستگذاران داخلي و خارجي اين كشور در‬ ‫پي يافتن راه‌هاي مهار اين بحران از طريق اقدامات مبتكرانه براي بازگشت‬ ‫آرامشبهاقتصادونظامماليدرسطحجهاناست‪.‬ازمياناقداماتاتخاذشده‬ ‫توسطصندوق ذخيرهفدرالي‪،‬تسهيالتدراماتيكدرسياستنقديازطريق‬ ‫كاهش قيمت سود كوتاه مدت و فروش حدودا يك تريليون دالر ازسندهاي‬ ‫مستغالتموردحمايتدولتاستكهبهكاهشميزانسوددردرازمدتكمك‬ ‫است‪ .‬با وجود پيشرفت‌ها و‬ ‫مي‌كند و براي توقف روند سقوط بازار آزاد نيز مفيد ‏‏‬ ‫اقدامات انجام شده اينگونه كارها براي " مركز بازارهاي آزاد فدرالي" رضايت‬ ‫بخشنبودهاست‪.‬هدفاساسيصندوقپساندازفدراليعبارتاستاز‪:‬سعي‬ ‫درجهتتحققسطوحباالتريازكارآفرينيوباقينگهداشتنتورمدرسطح‬ ‫پايين‪ .‬متاسفانه اين دو هدف تاكنون تحقق نيافته است‪ ،‬چرا كه تالش براي‬ ‫كارآفرينيبي‌نتيجهماندهوآماربيكاريدراياالتمتحدهآمريكاوبسياريديگر‬ ‫ازكشورهايپيشرفتهآماربسياربااليياستكهروندصعوديدارد‪.‬بيكارينيزبه‬ ‫نوبهخودزيان‌هايفراوانيبههمراهداردوموجبفشارباراقتصاديبرخانواده‌ها‬ ‫وفراموشكردنمهارت‌هاوتخصص‌هاييكهافرادبيكاربراثرطوالنيشدن‬ ‫‌شود‪ .‬در حال حاضر بيشتر آمارها گوياي‌آن است كه‬ ‫زمان بيكاري داشتن مي ‏‏‬ ‫نسبتتورماز‪ 2‬درصدبيشترنخواهدشد‪.‬باوجوديكهتورماندكبهطوركلي‬ ‫چيزخوبوخوشايندياست‪،‬اماكاهشبيشازاندازهآنخطريبراياقتصاد‬ ‫محسوبمي‌شود؛خصوصازمانيكهاقتصاددروضعيتنابسامانيبهسرمي‌برد‪.‬‬ ‫درصدبسياركمتورمموجبكاهششديدقيمت‌هاودستمزدهامي‌شودواين‬ ‫امردردرازمدتبهركوداقتصاديدرسطح جامعهمي‌انجامد‪.‬باافزايشدرصد‬ ‫بيكاريوكاهششديدتورم"مركزبازارهايآزادفدرالي"درجلسه‌ايكهميان‬ ‫اعضايآنبرگزارشدبهايننتيجهدستيافتكهاقتصادبهحمايتبيشترينياز‬ ‫دارد و بهترين شيوه براي حمايت از اقتصاد ونظام مالي ‪ ،‬خريد اسناد درازمدت‬ ‫بيشترياست‪.‬بههمينخاطرمقررشدحدود‪600‬ميليارددالرتانيمهسال‪،2010‬‬ ‫سندخريداريشود‪.‬ايناقدامدركاهشمشكالتماليدرگذشتهموثرخواهد‬ ‫است‪.‬آنچه‬ ‫بودودرصورتاجرايصحيحدرپوياسازينظاماقتصاديتاثيرگذار ‏‏‬ ‫دراينجاتاكيدمي‌كنمآناستكهماتماميتدابيرالزمراانديشيده‌ايمودرجهت‬ ‫تحققآنفعاليتمي‌كنيم؛اماصندوقذخيرهفدراليبهتنهاييقادربهحلتمامي‬ ‫مشكالتنظاماقتصاديومالينخواهدبود‪.‬حلمشكالتومعضالتاقتصادي‬ ‫بهوقتكافيوهمكاريگستردهازسويبسياريازمراكز‪،‬سازمان‌ها‪،‬دولت‌ها‬ ‫و‪...‬نيازداردودراياالتمتحدهبهكمكبانكمركزياينكشور‪،‬كنگره‪،‬دولت‬ ‫ودستگاه‌هاياجراييوبخشخصوصينيازمنداست‪.‬مي‌توانگفتصندوق‬ ‫ذخيرهفدراليتعهدويژه‌ايبرايكاهشميزانبيكاريوافزايشفرصت‌هاي‬ ‫شغليوحفاظتازامنيتقيمتهادارد‪1(.‬‏)‬ ‫پينوشت‏‪:‬‬ ‫‏‪-1‬بادخلوتصرف‬ ‫منبع‪:‬روزنامهاالتحادچاپامارات‪2010/11/6‬‏‬

‫همزمان با آغاز فصل سرما‬

‫قيمت نفت در باالترين رقم شش ماه گذشت ‏ه‬

‫قيمت نفت در بازار هاي مالي جهان با رشد قابل توجهي همراه شد به طوري که قيمت اين طالي سياه به باالترين رقم در شش ماه اخير رسيد‪.‬‏به دنبال تصميم فدرال رزرو آمريکا در خصوص تزريق‬ ‫‪ 600‬ميليارد دالر ديگر به اقتصاد اين کشور و همچنين انتشار اخباري مثبت در مورد وضعيت اشتغال اين کشور قيمت جهاني نفت دراوايل هفته جاري به حدود ‪ 87‬دالر در هر بشکه رسيد که اين باالترين‬ ‫رقم در شش ماه گذشته است‪.‬‏قيمت نفت برنت نيز با گذشتن از مرز ‪ 88‬دالر در هر بشکه ‪ 88‬دالر ‪ 14‬سنت دادو ستد شد که اين رقم نيز درشش ماه گذشته رکورد محسوب مي شود‪.‬‏اين در حالي است که‬ ‫بسياري از کارشناسان با توجه به فرارسيدن زمستان و افزايش تقاضا در بازار نفت پيش بيني مي کنند قيمت نفت تا مرز ‪ 100‬دالر هم پيش برود‪ .‬به اعتقاد کارشناسان انرژي تصميم فدرال رزرو آمريکا طي‬ ‫روزهاي آتي و ادامه سياستهاي پولي و مالي انبساطي موجب افزايش بيش از پيش قيمت جهاني کاالها به خصوص طال و نفت خواهد شد‪.‬‏در همين حال سازمان کشورهاي صادر کننده نفت اعالم کرد‬ ‫که قيمت سبد نفتي اين سازمان متشکل از‪ 12‬کشور در روز پنج شنبه گذشته به بيش از ‪ 84‬دالر در هر بشکه رسيده است که اين رقم نيز باالترين مقدار در شش ماه گذشته براي سبد نفتي اوپک است ‪.‬‏‬

‫شيخ سعود بن صقر القاسمي عضو مجلس اعالي امارات و حاكم راس الخيمه‏‪:‬‬

‫توليد ناخالص راس الخيمه طي ‪ 7‬سال گذشته‬ ‫سه برابر شده است‏‬

‫اميرحسين روزبه‪ :‬به گزارش روزنامه سرمايه به نقل از روزنامه‬ ‫االتحاد چاپ امارات شيخ سعود بن صقر القاسمي عضو مجلس اعالي‬ ‫امارات و حاكم راس الخيمه در سخنراني خود در مراسم افتتاح كنفرانس‬ ‫افق‌هاي سرمايه گذاري صنعتي در ميان كشورهاي عضو شوراي حل‬ ‫اختالفهمكارياعالمكرد‪:‬وجودنظامصنعتيرقابتيبهتوسعهاقتصادي‬

‫پايدارمي‌انجامدواقداميزيربناييبرايساختاستراتژيصنعتيوتوسعه‬ ‫گستردهبرايكشورهايعضواست‪.‬ويافزود‪:‬اقتصادامارتراسالخيمه‬ ‫پيش از بحران مالي جهاني توانست به ميانگين ‪ 18‬درصدي دست يابد‬ ‫و توليد ناخالص دراين امارت طي ‪ 7‬سال گذشته به سه برابر رسيده و‬ ‫شامل ‪ 17/2‬ميليارد درهم مي‌شود‪.‬‏همچنين محمد احمد بن عبد العزيز‬ ‫الشحي مدير كل وزارت اقتصاد كه به نيابت از مهندس سلطان بن سعيد‬ ‫المنصوري وزير اقتصاد امارات سخن مي‌گفت‪ ،‬اعالم كرد‪ :‬اين كنفرانس‬ ‫عالقهگستردهدولتاماراترابهتقويتسرمايهگذاريدربخش صنعتي‬ ‫وبررسيمهمترينمشكالتپيشرويبخشصنعتيكهجايگاهويژهاي‬ ‫درمياندولت‌هايمنطقهوجهاندارد‪،‬نشانمي‌دهد‏‪.‬‬ ‫‏ اين كنفرانس مهمترين بحران‌ها ومعضالت پيش روي صنعت در‬ ‫ميانكشورهايعربيرادرزمانكنونيموردارزيابيقرارمي‌دهدوراه‌هاي‬ ‫گسترش صنعت براي تحقق توسعه مطلوب وپايدار وايجاد استراتژي‬ ‫صنعتيورشدگستردهبرايكشورهايمنطقهرابررسيمي‌كند‏‪.‬‬ ‫منبعخبر‪:‬روزنامهاالتحادچاپامارات‪2010/11/7‬‏‬

‫با اشاره به مذاکرات آتي ‪5+1‬؛‬

‫تايم‪ :‬تحريم‌ها تاثيري بر سياست‌هاي تهران ندارد‪‎‎‬‬

‫نشري ‪‎‬ه‪‎‬آمريکايي تايم نوشت‪ :‬ايران مذاکرات با‪ 5+1‬را براي خود‬ ‫فرصتيمي‌داندک ‏‪‎‬ه‪‎‬درآنبهجهانيانبگويد؛اينتحريم‌هاتاثيريبر‬ ‫يتايم‪‎‬درمقاله‌اي‬ ‫ت‪‎.‬نشريهآمريکاي ‪‎‬‬ ‫سياست‌هايتهراننخواه ‪‎‬د‪‎‬داش ‪‎‬‬ ‫نوشت‪ :‬آمريکايي‌ها به خوبي مي‌دانند که هر چند تحريم‌هايشا ‪‎‬ن‬ ‫‪‎‬مشکالتي براي ايران ايجاد کرده است اما ايران همچنان تجارت‬ ‫گسترده‌ايب‏‪‎‬ا‪‎‬همسايگانخودوکشورهايبزرگينظيرچيندار ‪‎‬د‪‎.‬بنابر‬ ‫گزارشفوق‪‎،‎‬آمريکايي‌هاازابتداهممي‌دانندکهنبايدانتظارچنداني‬

‫ي ‪‎5+1‬با ايران در راستاي توقف برنامه هسته‌اي اين‬ ‫از مذاکرات آت ‪‎‬‬ ‫کشورداشتهباشند‪‎،‎‬بنابراينازمانورتبليغاتيروياينمذاکراتپرهيز‬ ‫ت‪‎‬نمي‌کنند بگويند که تحقق مذاکرات ناشي‬ ‫مي‌کنند و حتي جرئ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬تايم افزود‪ :‬يک واقعيت‬ ‫از تحريم‌هاي سخت آنها عليه ايرا ‪‎‬ن‪‎‬اس ‪‎‬‬ ‫بزرگ درباره ‪ 5+1‬اين است که حتي ميا ‏‪‎‬ن‪‎‬قدرت‌هاي غربي حاضر‬ ‫در اين گروههمتوافقچندانيدرخصوص نحوهتقابل ب‪‎‬ا‪‎‬ايرانوجود‬ ‫ندارد‪،‬چهرسدبهتوافقميانقدرت‌هايغربيوچينوروسي ‏ه‪.‎‬‬

‫‪8‬‬ ‫نگهداري سگ و تبعات حقوقي آن؛‬

‫دلخوشي‌هايي از‬ ‫جنس مردم آزاري‬ ‫‪13‬‬

‫بانوي اندونزيايي‬ ‫در ايران‬ ‫چادري شد‬ ‫‪16‬‬

sarmayeh 75  

sarmayeh news paper no75

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you