Page 1

‫خبر‬

‫مستند شهيد چمران‪ ،‬سينمايي‬ ‫هم مي‌شود‬

‫تصويربرداريمجموعهمستندتلويزيوني"ازبرکليتادهالويه"به‬ ‫تهيه‌کنندگيقربانحسيني‪،‬کهاز‪4‬مهرآغازشدهاستتاخردادسالآينده‬ ‫ادامهخواهدداشت‪.‬مجموعهمستندتلويزيوني"ازبرکليتادهالويه"به‬ ‫بررسيوبيانزندگي‌نامهوسرگذشتشهيدمصطفيچمرانمي‌پردازد‬ ‫کهدر‪ 26‬قسمت‪ 35‬دقيقه‌ايتوليدخواهدشد‪.‬دراينمجموعهمستند‬ ‫ابعاد مختلف شخصيتي شهيد چمران در بعدهاي علمي‪ ،‬اجتماعي‪،‬‬ ‫نظامي‪ ،‬سياسي‪ ،‬فرهنگي‪ ،‬مديريتي‪ ،‬هنري و خانوادگي مورد بررسي‬ ‫قرار خواهد گرفت‪.‬به منظور تدارک هرچه بهتر منابع و اطالعات براي‬ ‫ساختاينمجموعهمستندسلسلهگفتگوهاييبادوستان‪،‬همکاران‪،‬‬ ‫همرزمان و اعضاي خانواده اين شهيد بزرگوار در کشورهاي مختلف‬ ‫از ايران گرفته تا لبنان و آمريکا در دستور کار عوامل توليد قرار دارد‪.‬در‬ ‫برنامه‌ريزي‌هايانجامشده‪،‬تصويربرداريومصاحبه‌هايدرنظرگرفته‬ ‫شدهدرکشورهايايران‪،‬سوريه‪،‬لبنان‪،‬فلسطينودرصورتامکاندر‬ ‫کشورهايمصروآمريکاانجامخواهدشد‪.‬درسلسلهگفتگوهايدرنظر‬ ‫گرفتهشدهباافراديکهباشهيدچمرانآشناييدارنددربارهموضوعاتي‬ ‫ازقبيلخاطرات‪،‬اقداماتوفعاليت‌هايايشانصحبتخواهدشد‪.‬اين‬ ‫مجموعه مستند تلويزيوني پس از نهايي شدن کار ساخت‪ ،‬از يکي از‬ ‫شبکه‌هايجهانيجامجمويکيازشبکههايمليبهرويآنتنمي‌رود‪.‬‬ ‫گروهتوليدکارقصددارندنسخه‌ايسينماييازاينفيلمرانيزتهيهکردهو‬ ‫بهصورتفيلمسينماييپخشکنند‪.‬‬

‫كپي برداري «قهوه تلخ» ازرمان‬ ‫قبل ازانقالب‬

‫مهران مديري كه پس از كش و قوس هاي بسيار با تلويزيون‬ ‫در نهايت نتوانست كار خود را از سيماي ملي و براي ده ها ميليون‬ ‫مخاطب درشبكه خصوصي عرضه كرد‪ .‬با اين تفاوت كه در سخنان‬ ‫ابتداييخوددرهرقسمتاينكاررابهترينكارخودوگروهشمعرفي‬ ‫كرد‪.‬به گزارش بولتن مجموعه طنز قهوه تلخ كه حاصل چهارده ماه‬ ‫كار جمعي كمدين هاي گروه مهران مديري و برداران گليان به شمار‬ ‫مي رود در اولين نگاه و برخورد ‪ ،‬فيلمنامه خيالي و عجيب خود را به رخ‬ ‫مي كشد‪ .‬هر چند اين سناريو چندان نيز براي مهران مديري غريب و‬ ‫دور از دسترس نبوده و وي پيش از اين و در شبهاي برره با تبعيد يك‬ ‫روشنفكربهمنطقهايبهدورازرسوماتوفرهنگزمانهنشانداد كه‬ ‫با چنين ساختارهايي بيگانه نيست‪ .‬اما آنچه در اين ميان جالب است‬ ‫اينكه بر خالف شبهاي برره كه به نوعي ابتكار نويسندگان مجموعه‬ ‫بهشمارميرفتسريالقهوهتلخنهتنهاابتكارينبودهبلكهسطحي‬ ‫نازل از يك رمان معروف و پرفروش در زمان طاغوت مي باشد‪.‬رمان‬ ‫"ماشاهللخاندربارگاههارونالرشيد"نوشتهايرجپزشكزادنوشتهاي‬ ‫استكهآخرينساختهمهرانمديريسايهبهسايهآنحركتكردهو‬ ‫ازآنكپيبرداريكردهاست‪.‬اينرمانداستانشخصيبهنامماشاهلل‬ ‫ميباشدكهنگهبانبانكبودهوعالقهعجيبيبهوقايعزمانعباسي‬ ‫به خصوص زمان هارون الرشيد دارد‪ .‬ماشاهلل در تصادفي عجيب به‬ ‫يك باره به زمان هارون الرشيد منتقل شده و داستان هاي خنده داري‬ ‫را موجب مي شود ودر نهايت نيز باانگشتر هارون الرشيد به زمان حال‬ ‫برميگردد‪.‬فرهنگماشاهللوتناقضاتوتضادهايآنباآدابورسوم‬ ‫گذشتگان و نيز لباس‪ ،‬حرف زدن و حركات وي از جمله مواردي است‬ ‫كهاينرمانرابهداستانيخندهداروظنرمبدلساختهاست‪.‬اينرمان‬ ‫براياولينبارمجلهاطالعاتجوانانوبرايباردومدرمجلهفردوسي‬ ‫منتشر شده‌است‪.‬ايرج پزشكزاد نويسنده رمان ماشاهلل خان نويسنده‬ ‫داستان معروف دايي جان ناپلئون است كه سريال آن نيز توسط ناصر‬ ‫تقوايي در زمان طاغوت ساخته و پخش شد‪ .‬پزشكزاد پس از انقالب‬ ‫بهجمعصدانقالبپيوستهوتابهامروزدرزمرهمخالفاننظاماسالمي‬ ‫بهشمارميرود‪.‬‬

‫نامه‌هاي نيما يوشيج به همسرش‬ ‫با صداي عروس نيما‬

‫پسر نيما يوشيج گفت‪ :‬چهار دي‌وي‌دي که شامل اشعار نيما به‬ ‫همراه تصوير با صداي خودم و همسرم است‪ ،‬آماده انتشار کرده‌ام‬ ‫مضافبراينتعداديازنامه‌هاينيمابهمادرمرانيزباصدايهمسرم‬ ‫آماده انتشار کرده‌ام‪.‬شراگيم يوشيج‪ ،‬فرزند نيما يوشيج‪ ،‬پدر شعر نوي‬ ‫ايران در گفتگو با خبرآنالين‪ ،‬گفت‪ :‬معتقدم که نيما در جايگاهي قرار‬ ‫داردکهحتياگرسستهمشعرگفتهباشد‪،‬امروزهنمي‌تواندبهجايگاه‬ ‫هنري او لطمه‌اي وارد کند‪ .‬نيما اکنون بر فراز قله شعر و ادب اين‬ ‫سرزمين لميده است و به حق و بر حق به مقامش رسيده است مقامي‬ ‫کههيچيکازهمراهانشنتوانستندبهآندستپيداکنند‪.‬بنابراينمن‬ ‫آنچهازنيماباقيماندهراچاپخواهمکردوبهنظرديگرانهمبي‌اعتنا‬ ‫هستم زيرا به ملت عزيزم فکر مي‌کنم‪.‬وي در پاسخ به اين سوال که‬ ‫«آياقصدنداريدکتابمجموعهنامه‌هاينيمارامنتشرکنيد؟»گفت‪:‬‬ ‫اين کتاب تنها يک بار درسال‪ 1376‬پس از اصالح دوباره توسط من و‬ ‫همسرمازسويانتشاراتنگاهمنتشرشدکهفعالموردخشمناشرش‬ ‫انتشارات نگاه قرار دارد اما اين کتاب نيز براي چاپ آماده است‪.‬وي‬ ‫درباره انتشار آثار نيما به شکل صوتي نيز گفت‪ :‬چهار دي‌وي‌دي که‬ ‫شاملاشعارنيمابههمراهتصويرباصدايخودموهمسرماست‪،‬آماده‬ ‫انتشار کرده‌ام مضاف بر اين تعدادي از نامه‌هاي نيما به مادرم را نيز با‬ ‫صدايهمسرمآمادهکرده‌ام‪.‬‬

‫**حديث روز**‬

‫رسول خدا صلي اهلل عليه و آله مي فرمايند‪:‬‬

‫با هواي نفس خود نبرد كنيد‬ ‫تا مالك وجود خود گرديد‬

‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫اوقات شرعي دبي‬

‫دفتر نمايندگي‪:‬‬

‫افق امارت هاي ديگر نسبت به دبي‬

‫اذان ظهر‪12:04 :‬‬

‫ابوظبي ‪ +5‬دقيقه‬

‫اذان مغرب‪18:07 :‬‬

‫العين ‪+ 3‬دقيقه‬

‫اذان صبح فردا‪5:01 :‬‬

‫شارجه ‪ -1‬دقيقه‬

‫تهران‬

‫شيراز‬

‫بندرعباس‬

‫دبي‬

‫ابوظبي‬

‫‪25‬‬

‫‪29‬‬

‫‪33‬‬

‫‪37‬‬

‫‪37‬‬

‫طلوع آفتاب فردا‪6:19 :‬‬

‫عجمان ‪ -1‬دقيقه‬

‫‪15‬‬

‫‪11‬‬

‫‪24‬‬

‫‪27‬‬

‫‪26‬‬

‫فرهنگ ‪16‬‬

‫پنج شنبه‪22‬مهر‪1389‬‬

‫‪ 6‬ذي‌القعده ‪ 14-1431‬ا كتبر‪ -2010‬شماره‪51‬‬

‫بهرام رادان دست ياري کودکان نيازمند ايراني را گرفت‬

‫در حاشيه برگزاري جشنواره فيلم ياري در‬ ‫سوئد‪،‬بهرامرادانازکودکاننيازمندومحروم‬ ‫ايراني براي کمک به تحصيل حمايت کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاري مهر‪ ،‬بهرام رادان که‬ ‫به دعوت انجمن خيريه ياري در کشور سوئد‬ ‫به عنوان ميهمان ويژه دهمين سال برگزاري‬

‫اين جشنواره‪ ،‬به سوئد سفر کرده بود براي‬ ‫کمک و ياري کودکان نيازمند ايراني‪ ،‬کفالت‬ ‫تعدادي از اين کودکان را برعهده گرفت‪.‬در‬ ‫اين جشنواره که هر سال همزمان در دو شهر‬ ‫اوپساال و استکهلم برگزار مي‌شود عالوه بر‬ ‫بهرام رادان‪ ،‬هنرمنداني مثل تهمينه ميالني‪،‬‬ ‫مهناز افشار و السا فيروز‌آذر حاضر بودند‪.‬‬ ‫انجمن خيريه ياري‪ ،‬هزينه تحصيل کودکان‬ ‫بي‌بضاعت ايران را تا سن ‪ 18‬سالگي قبول‬ ‫مي‌کند که آنها بتوانند در شرايط آسوده مثل‬ ‫ساير کودکان‪ ،‬به ادامه تحصيل بپردازند‪.‬‬

‫محبوب‌ترين فيلم‌هاي جشنواره کودک‬

‫با بررسي نتايج روز اول آراي مردمي‬ ‫بيست و چهارمين جشنواره بين‌المللي فيلم‬ ‫کودک‪" ،‬دختران" و "مامان بهروز منو زد"‬ ‫در صدر جدول ايستادند‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬در‬ ‫اولين روز جشنواره جمعه شانزدهم مهرماه‬ ‫فيلم‌هاي "دختران" با کسب ‪ 85‬درصد‬ ‫آراي خوب‪" ،‬مامان بهروز منو زد" با ‪80‬‬ ‫درصد و "نخودي" با ‪ 73‬درصد فيلم‌هاي‬ ‫برگزيده مردمي بودند‪.‬آراي خوب ساير‬ ‫فيلم‌هاي روز اول جشنواره نيز عبارتند از‬ ‫"ترانه کوچک من" با‪ 66‬درصد‪" ،‬خواب‌هاي‬

‫دبي ‪،‬خيابان شيخ زايد‬ ‫برج گراونورهاوس‪-‬شماره‪1006‬‬ ‫تلفن‪04-3298440:‬‬ ‫فكس‪04-3298441:‬‬ ‫تفالي به ديوان حافظ‬ ‫دل سراپرده محبت اوست‬ ‫من که سر درنياورم به دو کون‬

‫دنباله دار" با ‪ 60‬درصد‪" ،‬علفزار" با ‪ 57‬درصد‬ ‫‪" ،‬راز دشت تاران" با ‪ 54/84‬درصد‪" ،‬روشن‪،‬‬ ‫خاموش‪ ،‬روشن" با ‪ 54/32‬درصد‪" ،‬سهم‬ ‫من از زندگي" با ‪ 44‬درصد‪" ،‬سنگ اول" با‬ ‫‪36‬درصد‪" ،‬شکارچي شنبه" با ‪ 35‬درصد و‬ ‫"خانه امن است" با ‪ 28‬درصد‪.‬‬

‫جهان نما‬

‫ديده آيينه دار طلعت اوست‬ ‫گردنم زير بار منت اوست‬

‫تو و طوبي و ما و قامت يار‬ ‫فکر هر کس به قدر همت اوست‬ ‫گر من آلوده دامنم چه عجب‬ ‫همه عالم گواه عصمت اوست‬ ‫من که باشم در آن حرم که صبا‬ ‫پرده دار حريم حرمت اوست‬ ‫بي خيالش مباد منظر چشم‬ ‫زان که اين گوشه جاي خلوت اوست‬ ‫هر گل نو که شد چمن آراي‬ ‫ز اثر رنگ و بوي صحبت اوست‬ ‫دور مجنون گذشت و نوبت ماست‬ ‫هر کسي پنج روز نوبت اوست‬ ‫ملکت عاشقي و گنج طرب‬ ‫هر چه دارم ز يمن همت اوست‬ ‫من و دل گر فدا شديم چه باک‬ ‫غرض اندر ميان سالمت اوست‬ ‫فقر ظاهر مبين که حافظ را‬ ‫سينه گنجينه محبت اوست‬ ‫تاريخ نگار‬

‫شکوه ايران‬ ‫در کجاست ؟‬

‫تالش‌قطر‬ ‫براي‌ميزباني‬ ‫‌جام‌جهاني‪2022‬‬ ‫ليلي رشيدي‪:‬‬

‫سينماي کودک فراموش شده است‬ ‫ليليرشيديگفت‪:‬سينمايکودکداراي‬ ‫روندمنظمينيستوازاينجهتبهمقدارزيادي‬ ‫فراموششدهاست‪.‬اينبازيگرسينماوتلويزيون‬ ‫درگفتگوباخبرنگارخبرگزاريسينمايايران‬ ‫در خصوص سينماي کودک و داليل رکود‬ ‫آن اظهارداشت‪ :‬مادر ايرانخيليکمسينماي‬ ‫کودک و فيلم هاي قابل توجه داريم‪ .‬همين‬ ‫مقدارکمهمبهايندليلکهمداومومنظمنيست‬ ‫بچههايمابهديدنآنعادتنکردهاندوبيشتر‪،‬‬ ‫فيلمهايکمدينازلمثل"چارچنگولي"و"يه‬ ‫جيب پرپول" را فيلم‬ ‫خود مي دانند‪.‬وي‬ ‫افزود‪ :‬بحث سينماي‬ ‫کودک هنوز در ايران‬ ‫جا نيفتاده است‪ .‬ممکن‬ ‫است دست اندرکاران و‬ ‫يا کارگردان هاي خوبي‬ ‫دراينحوزهداشتهباشيم‬ ‫اما چون هنوز جا نيفتاده‬ ‫بايدبچههارابهزوربهديدناينفيلمهابرد‪.‬وي‬ ‫در پاسخ به اين سئوال که آيا اين فيلم ها براي‬ ‫بچههاجذابهستنديانهخاطرنشانکرد‪:‬اين‬ ‫فيلم ها جذاب هست‪ .‬چرا نباشند؟ فيلم هايي‬ ‫مثل "آواز گنجشک ها" و يا فيلم هاي آقاي‬ ‫طالبيبرايبچههاجذابهستند‪.‬امامتاسفانه‬ ‫بچههايماعادتديدنفيلمهايسالمندارنديا‬ ‫آنراازيادبردهاند‪.‬اينبازيگرسينماوتلويزيونبا‬ ‫تاکيدبرتوليداندکفيلمهاييدرحوزهسينماي‬ ‫کودک ادامه داد‪ :‬اگر اين روند‪ ،‬درست باشد و‬

‫توليددراينزمينهبهمقدارکافيباشدبايدهمه‬ ‫جورفيلميداشتهباشيم‪.‬همفيلمهاييکهبيشتر‬ ‫بهدغدغههايامروزميپردازندوهمفيلمهايي‬ ‫کهبهذائقهديگرتماشاگرانخوشميآيد‪.‬وي‬ ‫افزود‪:‬امروزفقطيکنوعسينمايکودکوجود‬ ‫دارد‪.‬منميبينمکهدرمدارسهمزيادبچهها‬ ‫رابرايديدنفيلمبهسينمانميبرند‪.‬درنتيجه‬ ‫من متاسفم هم براي سينماي کودک و هم‬ ‫براي بچه ها که نه ياد گرفته اند و نه مي توانند‬ ‫فيلم هاي خوب در اين زمينه را تماشا کنند‪.‬‬ ‫بازيگرسريالتلويزيوني‬ ‫"زي زي گولو" در ادامه‬ ‫اظهار داشت‪ :‬البته من‬ ‫خود را بازيگر سينماي‬ ‫کودکنميدانم‪.‬تجربه‬ ‫هايي در اين زمينه در‬ ‫حوزه سينما و تلويزيون‬ ‫داشته ام‪ .‬اما نمي توانم‬ ‫بگويم در اين مورد‬ ‫متخصص هستم‪ .‬من در زمان بچگي خودم‬ ‫فيلم هايي مثل "شهر موش ها" و يا "چکمه"‬ ‫ساخته آقاي طالبي را به ياد مي آورم که برايم‬ ‫جذاببود‪.‬امروزگرچهممکناستفيلمهايي‬ ‫در حوزه کودک ساخته شود اما چون به روندي‬ ‫منظم و مداوم تبديل نشده نمي تواند تماشاگر‬ ‫داشتهباشدوجريانيراايجادکند‪.‬وياز"مرضيه‬ ‫برومند"بهعنوانيکيازکارگردانهايخوب‬ ‫در زمينه کار کودک نام برد و اضافه کرد‪ :‬خانم‬ ‫برومندواقعاکاربرايکودکانرابلداست‪.‬‬

‫'ملک سليمان'‬

‫شکست انحصار روايت تاريخ‬ ‫توسطهاليوود‬

‫سينمايي "ملک سليمان" به کارگرداني‬ ‫شهريار بحراني با اين صحنه ها آغاز مي شود‪.‬‬ ‫داستانسليماننبي(ع)ازداستانهايمحوري‬ ‫پيامبرانبنياسرائيلاستکهپيشازاينبسيار‬ ‫مورد توجه فيلمسازان يهودي قرار گرفته است‬ ‫وروايتيهوديآندرهاليوودبهفيلم"سليمان‬ ‫و ملکه سبا" تبديل شد که در سال هاي مياني‬ ‫قرنبيستمعرضهشد‪.‬اماملکسليمانچنانچه‬ ‫از ابتداي فيلم و از همان آغاز داستان مشخص‬ ‫است بر اساس منابع‬ ‫قرآني پيش مي رود‪.‬‬ ‫تاريخبنياسرائيلبسيار‬ ‫مورد توجه قرآن کريم‬ ‫قرار گرفته است و شايد‬ ‫آنچنان که گفته شده‬ ‫است يکي از داليل‬ ‫اصلي اين تاکيدات‬ ‫شباهت فتنه هايي‬ ‫که قوم موسي عليه السالم به آن مبتال شد‬ ‫با فتنه هايي است که در ميان مسلمين پيدا مي‬ ‫شود‪.‬يکيازايندورههايفتنهخيزدورهسليمان‬ ‫است‪.‬دورهايکهمتاسفانهسينمايايراندرباره‬ ‫آن پيش از اين فيلم سکوت کرده بود‪".‬ملک‬ ‫سليمان" پروژه اي عظيم است که تقريبا‬ ‫نمونه اي در سينماي ايران ندارد و البته تاريخي‬ ‫را هم که اين پروژه انتخاب کرده است موضوع‬ ‫خردي نيست‪.‬ملک سليمان اولين تالش‬ ‫ديجيتالي در سينماي ايران نيز آن هم در اين‬

‫حجم محسوب مي شود‪ .‬خلق صحنه هاي‬ ‫فانتزيموجوداتماوراييويابهنمايشقراردادن‬ ‫قدرتهاييکهدريدتواناييسليماننبيخدااست‬ ‫ازويژگيهايخاصايناثراست‪.‬تشريحشرايط‬ ‫مردموعلمايبنياسرائيلدردورهسليماننبي‬ ‫عليه السالم نيز جزء مباحثي است که اين اثر‬ ‫کوشيدهاستتابهآنبپردازد‪.‬مباحثيکهروايت‬ ‫يهوديبهآنرويخوشنشاننميدهد‪.‬چراکه‬ ‫درقدماولعلماييهودراکهدرمقابلپيامبرخود‬ ‫ايستادند و فرمان نبردند‬ ‫را زير سئوال مي برد‪.‬‬ ‫اين ها همه موضوعاتي‬ ‫استکهملکسليمانبا‬ ‫ورودبهآنهادفترشانراباز‬ ‫کردوامکاناينرابوجود‬ ‫آوردتابهصورتجديدر‬ ‫سينمايتاريخيايرانبه‬ ‫بحث گذاشته شوند‪.‬اما‬ ‫اگر قبول کنيم که ملک سليمان جزيي از اولين‬ ‫قدم هاي سينماي ايران براي ورود به ميداني‬ ‫چنين وسيع است‪ ،‬بايد توقع داشته باشيم که‬ ‫اين ديکته سخت غلطهايي را نيز داشته باشد‪.‬‬ ‫غلطهاييکهميتوانداصالحشدنشبهتولديک‬ ‫اثربينظيردرآيندهمنجرشود‪،‬چنانچهگفتهشده‬ ‫است که کارگردان اين اثر به دنبال آغاز قسمت‬ ‫دوم"ملکسليمان"است‪.‬بنابراينبايدنگاهي‬ ‫دقيقتروحتيبابزرگنماييبيشترينسبتبه‬ ‫کاستيهاياثرموجودخودبيندازد‪.‬‬

‫کريمخان زند پادشاه‬ ‫ايران پس از شکار در نزديکي‬ ‫تخت جمشيد اردو زد ‪ .‬از دور‬ ‫عظمت تخت جمشيد ديده‬ ‫مي شد يکي از فرماندهان‬ ‫گفت آيا شکوه ايران زمين در‬ ‫تخت جمشيد پايان مي يابد؟‬ ‫کريم خان پرسيد ‪ :‬در زمان‬ ‫پادشاهي نادرشاه افشار کجا بودي ؟ گفت در تمام آن دوران در روستايمان‬ ‫به پدرم در کشاورزي کمک مي کردم ‪ .‬کريمخان خنديد و گفت آن زمان‬ ‫همانند امروز تو از دور به پادشاه ايران زمين نادرشاه افشار نگاه مي کردم و‬ ‫ميگفتمآياتمامشکوهايرانزميندرنادرشاهافشارپايانمييابد!؟وامروزبه‬ ‫توميگويمديگرآنبزرگيوعظمترامندرکسيوجايينديدم‪ .‬اينسخن‬ ‫وکيلالرعاياکريمخانزندکهازسرداراننادرشاهافشاربودخودگويايعظمت‬ ‫و جوهر آن يگانه دوران ها را دارد ‪ .‬ارد بزرگ انديشمند برجسته کشورمان‬ ‫ميگويد‪:‬نادرشاهافشارتوانستازخرابآباديکهدشمنانبرايمانساختهبودند‬ ‫کشوريباشکوهبسازدناماوهميشهبرايايرانيانآشناودوستداشتنيخواهد‬ ‫بود‪ .‬نادرشاهافشاردرجمعارتشيانايرانميگويد‪:‬وقتيپادررکاباسبمي‬ ‫نهيبربالتاريخسوارشدهايشمشيروعملتوماندگارميشودچونهزاران‬ ‫فرزندبهدنيانيامدهاينسرزمينآزادياشانراازبازوانوانديشهماميخواهند‪.‬‬ ‫پسباعملخودميآموزانيمکهپدرانشاننسبتبهآيندهآنانبيتفاوتنبودهاند‬ ‫‪.‬وآنانخواهندآموختآزادياشانرابههيچقيمتوبهايينفروشند‬

‫خوشبختي در يك قدمي‬ ‫با انرژي کامل روي کارهايت تمرکز کن ‪.‬شيشه هاي رنگي ‪،‬‬ ‫هنگام نور از آنها بسيار زيبا و درخشان مي شوند‪ .‬کارهايت را هم‬ ‫اگر با انرژي انجام دهي ‪ ،‬شفاف و زيبا خواهند شد‪.‬‬


‫خبر‬

‫جوانان ورزشکار در میانسالي‪،‬‬ ‫قلب سالمتري دارند‬

‫یک متخصص قلب و عروق با اشاره به تاثیر ورزش در عملکرد‬ ‫قلببهمیانساالنتوصیهکردکهپیشازآغازورزشازوضعیتقلب‬ ‫خودآگاهشوند‪.‬دکترفرزانهاحمدی‪،‬عضوهیئتعلمیدانشگاهعلوم‬ ‫پزشکیجندی‌شاپوراهوازگفت‪:‬ورزشبرعملکردقلبموثراستو‬ ‫افرادیکهدرجوانیورزشکارهستنددردورانمیانسالیوپیریقلب‬ ‫سالمتری دارند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬ورزش بر عملکرد قلب تاثیر مستقیم‬ ‫دارد و افزایش توانایی قلب در گردش خون را سبب می‌شود‪ .‬این‬ ‫متخصصقلبوعروقبااشارهبهتاثیرورزشبرعملکردقلبوعروق‬ ‫درسنینمیانسالیادامهداد‪:‬ورزشکردندردورانمیانسالیوپیری‬ ‫نیزبرعملکردقلبوعروقموثراستومی‌تواندازابتالبهبیماری‌های‬ ‫قلبیوعروقیپیشگیریکند‪.‬البتهبایدبهایننکتهتوجهشودکهافراد‬ ‫میانسالومسنپیشازورزشالزماستآزمایش‌هاییراانجامداده‬ ‫وازوضعیتقلبخودآگاهشوند‪.‬‬

‫پرهیز از ورزش کردن‬ ‫ی کند‬ ‫چهره را پیر م ‌‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫محققان انگلیسی هشدار داده‌اند که پرهیز و خودداری از‬ ‫ورزش کردن می‌تواند موجب پیری موقت چهره‌ شما شود‪.‬‬ ‫محققان دانشگاه سنت اندرو تصاویری را ایجاد کرده‌اند‬ ‫که نشان می‌دهد ‪ 3‬فرد انتخاب شده اگر کمتر از ‪ 30‬دقیقه‬ ‫تحرک بدنی مالیم پنج نوبت در هفته داشته باشند پس از ‪ 5‬سال‪،‬‬ ‫‪ 10‬سال و ‪ 20‬سال چطور به نظر می‌رسند؟ آنها همین بررسی را‬ ‫همچنین روی افرادی انجام دادند که این ‪ 30‬دقیقه تحرک را با‬

‫همین جدول بندی زمانی دنبال کرده بودند و از چهره این افراد‬ ‫هم تصاویری به دست آمد‪ .‬محققان میانگین وزن را در ارتباط با‬ ‫سالهای عمر هر فرد در نظر گرفتند تا تصویری از ورزش نکردن‬ ‫روی چهره افراد را نشان دهند‪ .‬رز وایت‌هر محقق اصلی این‬ ‫پژوهش می‌گوید‪ :‬هدف از انجام این پژوهش تاکید بر مزیت‬ ‫یک الگوی زندگی فعال برای داشتن چهره‌ای شاداب و جوان‬ ‫بوده است‪.‬‬

‫سالمت ‪15‬‬

‫پنج شنبه‪22‬مهر‪1389‬‬

‫‪ 6‬ذي‌القعده ‪ 14-1431‬ا كتبر‪ -2010‬شماره‪51‬‬

‫در گفتگو با متخصصان و اساتید داروسازی مطرح شد؛‬

‫کاهش مدت بستری با حمایت تغذیه ای از بیماران آی سی یو‬

‫امگا ‪ 3‬براي سالمت قلب‬ ‫ضروري است‬

‫یک فوق تخصص تغذیه با تاکید بر لزوم توجه به مصرف امگا ‪3‬‬ ‫گفت‪ :‬امگا ‪ 3‬موجود در گوشت ماهی برای سالمت قلب ضروری‬ ‫است‪ .‬دکتر کیومرث دانشور گفت‪ :‬امگا ‪ 3‬موجود در چربی ماهی‬ ‫عملکرد کبد را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد و ساخت چربی در‬ ‫این اندام را کنترل می‌کند‪ .‬وی کبد را اندامی دانست که در مواردی‬ ‫حتی از مغز هم مهمتر است و گفت‪ :‬کبد فرماندهی شیمیایی بدن‬ ‫را بر عهده دارد‪ .‬بنابراین مصرف امگا ‪ 3‬می‌تواند در بهبود کارایی‬ ‫این اندام بسیار موثر باشد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬امگا ‪ 3‬کاهش میزان چربی‬ ‫موجود در خون را سبب می‌شود و با رسیدن خون تصفیه شده به مغز‬ ‫و قلب کمک بزرگی به حفظ سالمت بدن می‌کند‪ .‬همچنین امگا ‪3‬‬ ‫باعث می‌شود تا سم زدایی بدن با راندمان بسیار باال صورت گیرد‪.‬‬

‫انفجار چاقي در کودکان با رژیم‬ ‫بیسکویت و بستني‬

‫کودکان از چه موادی ساخته شد ‌ه اند؟ کمی نمک یا کمی شکر!‬ ‫اما یک پژوهش جدید در استرالیا تاکید می‌کند که هیچ یک از این‬ ‫مواد برای سالمت کودکان مفید نیستند‪ .‬جین اسکوت محقق‬ ‫دانشگاهفلیندرزودستیارانویدریافته‌اند‪:‬حتینوزادانیکههنوز‬ ‫فقط ‪ 4‬هفته از تولد آنها گذشته با رژیم غذایی حاوی بیسکویت‪،‬‬ ‫بستنی و نوشابه‌های شیرین بدون گاز بزرگ می‌شوند که همگی‬ ‫حاوی چربی‪ ،‬نمک و قند فراوان هستند‪ .‬این در حالی است که‬ ‫متخصصان تغذیه و مقامات بهداشتی پیوسته توصیه می‌کنند‬ ‫که نوزادان تا ‪ 6‬ماهگی باید حداکثر از شیر مادر تغذیه کنند‪.‬‬ ‫دکتر اسکوت تصریح کرد‪ :‬این یافته بسیار نگران کننده است چون‬ ‫عادات تغذیه‌ای که در سالهای نخست زندگی در فرد به وجود‬ ‫می‌آیند معموال تا پایان عمر با وی باقی می‌مانند و کودکی که دچار‬ ‫اضافه وزن باشد به احتمال خیلی بیشتر در دوران بزرگسالی هم با‬ ‫این مشکل مواجه خواهد بود‪ .‬پایگاه اینترنتی تاایندیا در این باره‬ ‫گزارشداد‪:‬پروفسورکالرکولینز‪،‬کارشناسچاقیدراسترالیاتاکید‬ ‫داردتغذیهنوزادانبسیارحائزاهمیتاستوبایدبرایوالدینشرایط‬ ‫برایارائهتغذیهصحیحومناسببهکودکانشانفراهمشود‪.‬‬

‫آهن زیاد سرعت پیشرفت آلزایمر‬ ‫را تشدید مي‌کند‬

‫براساسنتایجیکتحقیقجدیدافزایشبیشازحدآهندربدن‬ ‫می‌تواندخطرپیشرفتبیماریآلزایمرراتشدیدکند‪.‬اینتحقیقکه‬ ‫از سوی پژوهشگران در استرالیا انجام گرفته همچنین نقش پیش‬ ‫مادهپروتئینبتاآمیلوئید‪ APP‬راکهعاملتشکیلپالک‌هادرمغز‬ ‫مبتالیانبهاینبیماریاست‪،‬نشاندادهاست‪.‬دراینتحقیقدکتر‬ ‫جکروگرزازدانشگاهملبورنودستیارانویازموش‌ها‪،‬سلو‌لهای‬ ‫سالم مغز انسان و سلول‌های بیمار استفاده کردند تا نشان دهند که‬ ‫نقش‪APP‬احتماالبیرونانداختنآهنمسمومازنورون‌هایاهمان‬ ‫سلول‌هایعصبیاست امادربیماریآلزایمرعملکرد‪ APP‬تحت‬ ‫تاثیر عنصر روی قرار می‌گیرد که در پالک‌های این بیماری تجمع‬ ‫می‌کنند‪.‬بهگزارشمجلهعلمینیوساینتیست‪،‬درشرایطسالمتیو‬ ‫طبیعیعنصررویبهسیگنالدهیعصبیکمکمی‌کند‪.‬‬

‫سعید اویس‪:‬بدون تردید‪ ،‬بهره گیری‬ ‫از برنامه غذایی مناسب و رعایت رژیم‬ ‫غذایی ویژه هر بیماری می تواند از یکسو‬ ‫سبب تامین نیازهای مبرم انسان به مواد‬ ‫مغذی برای ترمیم آسیب های وارده به بدن‬ ‫شود و از سوی دیگر‪ ،‬سیستم ایمنی را برای‬ ‫مقابله موثر با عوامل بیماری زا تقویت کند‪.‬‬ ‫همواره شنیده ایم که داشتن تغذیه خوب‪،‬‬ ‫اهمیت زیادی دارد‪ ،‬اما قطعا رعایت رژیم‬ ‫تغذیه ای مناسب بخصوص برای بیماران‪،‬‬ ‫از اهمیت بیشتری برخوردار است‪ .‬پزشکان‬ ‫و محققان علوم تغذیه دریافته اند بیمارانی‬ ‫که در مدت بستری بودن در بیمارستان از‬ ‫تغذیه مناسبی برخوردار باشند‪ ،‬بخصوص‬ ‫بیمارانی که رژیم غذایی آنها‪ ،‬دارای کالری‬ ‫و پروتئین کافی بوده و از نظر ویتامین ها و‬ ‫مواد معدنی ضروری‪ ،‬غنی باشد‪ ،‬در برابر‬ ‫عوارض جانبی بیماری و روش های مختلف‬ ‫درمانی مانند مصرف داروها‪ ،‬اشعه درمانی‪،‬‬ ‫شیمی درمانی‪ ،‬جراحی و غیره از مقاومت‬ ‫بیشتری برخوردارند و سریع تر بهبود پیدا‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫دکتر ابوالفضل شجاعی فر‪ ،‬عضو‬ ‫هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران‬ ‫و متخصص جراحی عروق در خصوص‬ ‫بیمارانی که به دلیل انجام جراحی های‬ ‫سنگین همچون پیوند اعضا در آی سی یو‬ ‫بستری شده اند می گوید‪ :‬نمی توان‬

‫از این موضوع غفلت کرد که جراحی‬ ‫هر چه قدر هم موفق باشد و کادر درمانی‬ ‫هر چه قدرهم ورزیده باشند‪ ،‬ممکن است‬ ‫به علت حمایت های تغذیه ای نامناسب‬ ‫و ضعیف‪ ،‬اثر درمانی مناسبی در بر نداشته‬ ‫باشد‪ .‬اهمیت تامین مواد مغذی برای این‬ ‫دسته از بیماران تا آنجایی است که معموال از‬ ‫غذای آشپزخانه ای به دلیل آنکه نمی توان‬ ‫کنترل چندانی بر میزان مواد مغذی موجود‬ ‫در آن داشت‪ ،‬کمتر استفاده می شود‪.‬‬ ‫در خصوص بیماران بستری در بخش‬ ‫مراقبت های ویژه‪ ،‬عالوه بر آنکه میزان مواد‬ ‫مغذی در غذای فرموله به مراتب غنی تر‬ ‫از غذای آشپزخانه ای است‪ ،‬رعایت اصول‬ ‫بهداشتی نیز در این نوع تغذیه سهل تر و‬ ‫میسر تر است‪ .‬آنچه که در نوع تغذیه افراد‬ ‫سالم مشاهده شده است بر این نکته داللت‬ ‫دارد که قوای بدنی مناسب‪ ،‬سیستم ایمنی‬ ‫فعال و هوشیار و نیز دستگاه گوارش آماده‬ ‫سبب می شود که بسیاری از عوامل بیماری زا‬ ‫که ممکن است همراه تغذیه به بدن وارد‬ ‫شوند‪ ،‬مهار شوند‪ ،‬اما در بیماران بستری در‬ ‫آی سی یو رعایت اصول بهداشتی در تهیه‬ ‫غذا از حساسیت بیشتری برخوردار می باشد‪.‬‬ ‫به همین جهت است که متخصصان‪ ،‬غذای‬ ‫فرموله را در شرایط آی سی یو بر غذای‬ ‫آشپزخانه ای ترجیح می دهند‪.‬‬ ‫دکتر آرزو احمدی متخصص بیهوشی‬

‫و فلوشی بخش مراقبت های ویژه یکی‬ ‫از بیمارستان های تهران در این زمینه‬ ‫می گوید‪ :‬مطالعات بالینی در سراسر دنیا بر‬ ‫این موضوع اذعان دارد که حمایت تغذیه ای‬ ‫از بیماران بستری در بخش آی سی یو از‬ ‫طریق انتقال غذای فرموله به واسطه لوله‬ ‫(به غیر از شرایطی که ممنوعیت دارد) بسیار‬ ‫بر سایر روش ها ارجحیت دارد‪.‬‬ ‫در حالتی که نیاز بیمار به انرژی به طور‬ ‫فزاینده ای افزایش یافته‪ ،‬بهترین استراتژی‬ ‫تغذیه ای که می تواند با کمترین عوارض‪،‬‬ ‫کنترل شده ترین مواد مغذی را در اختیار‬ ‫بدن بیمار قرار دهد‪ ،‬استفاده از غذاهای‬ ‫فرموله است‪.‬‬ ‫دکتر مجتبی مجتهد زاده‪ ،‬استاد‬ ‫داروسازی بالینی و عضو هیئت علمی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی تهران معتقد است‪:‬‬ ‫اهمیت تامین مواد مغذی به میزان کافی و‬ ‫به صورت کنترل شده آن قدر زیاد است که‬ ‫اگر به صورتی صحیح انجام شود می تواند‬ ‫طول مدت بستری بیمار در آی سی یو را‬ ‫نیز به طور چشمگیری کاهش دهد‪ .‬به این‬ ‫ترتیب عالوه بر کاهش رنج و محنت بیمار‪،‬‬ ‫صرفهجوییقابلمالحظهاینیزدرهزینههای‬ ‫بیمار و همچنین بودجه محدود درمانی‬ ‫کشور صورت می گیرد‪.‬‬ ‫یکی از وظایف مهم داروسازان بالینی در‬ ‫بیمارستان‪ ،‬عالوه بر تنظیم دوز داروها در‬

‫شرایط ویژه بخصوص در بیماران بستری در‬ ‫بخشهایمراقبتهایویژه‪،‬محاسبهمیزان‬ ‫دقیق کالری‪ ،‬مقدار کربوهیدرات‪ ،‬پروتئین‬ ‫و چربی مورد نیاز هر بیمار و ویتامین های‬ ‫مورد نیاز هر بیمار به طور جداگانه‪،‬‬ ‫بخصوص در بیماران بستری در آی سی یو‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫دکتر منصور رستگار پناه‪ ،‬عضو هیئت‬ ‫علمی مرکز تحقیقات گوارش دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی تهران و متخصص داروسازی‬ ‫بالینی در این خصوص می گوید‪ :‬متاسفانه‬ ‫یکیازضعفهایمهمدربیمارانبستریدر‬ ‫آی سی یو در بیمارستان ها‪ ،‬عدم توجه دقیق‬ ‫به تغذیه این بیماران می باشد‪ .‬مطالعات‪،‬‬ ‫بیانگر این موضوع است که بیش از‬ ‫‪ 50‬درصد بیماران طی اقامت در بیمارستان‬ ‫با کمبود جدی برخی از مواد غذایی مواجه‬ ‫خواهند شد‪ .‬البته در این هنگام حمایت‬ ‫تغذیه ای از دیدگاه کادر درمانی‪ ،‬همچون‬ ‫تجویز دارو الزامی است و باید هر چه سریع تر‬ ‫بر اساس برآوردهایی که با استفاده از‬ ‫فرمول های علمی صورت می گیرد‪ ،‬نسبت‬ ‫به حمایت تغذیه ای از بیمار اقدام شود‪ .‬در‬ ‫این شرایط غذای فرموله ای که با توصیه‬ ‫داروسازان بالینی به صورت ‪noitirtun‬‬ ‫‪ laretne‬تهیه شده و در اختیار بیمار قرار‬ ‫می گیرد‪ ،‬بهترین و موثرترین شیوه حمایتی‬ ‫از بیمار خواهد بود‪.‬‬

‫روزنه‬

‫زایمان طبیعي یا سزارین؟‬ ‫حمیرا محمدي‬ ‫بهنظرمیرسدکهاینسئوالیکیازاصلیتریندلمشغولیهای‬ ‫هر زن باردار و خانواده اوست که معموال حتی از اوایل حاملگی با‬ ‫پزشک در میان گذاشته می شود‪ .‬زایمان از نظر لغوی به معنای کار‬ ‫سخت و مشکل است و کلمه آن یادآور دردهای شدید مادر است‪.‬‬ ‫پدیده زایمان طبیعی همان طور که از نامش پیداست روندی طبیعی‬ ‫است اما همیشه هم انجام آن بی دردسر نیست و مشکالتی رخ‬ ‫میدهدکهعلمپزشکیراهکارهاییرابرایرفعاینمشکالتپیشبینی‬ ‫کردهاستازجمله؛روشهایداروییوغیرداروییبرایکاهشدرد‬ ‫زایمان‪ ،‬استفاده از اقدام های درمانی یا دارویی برای تسریع زایمان‪،‬‬ ‫وسایل کمکی برای خروج سریعتر و بهتر جنین در نهایت اگر زایمان‬ ‫طبیعیمقدورنباشدیااحتمالآسیبشدیدبهنوزادیامادروجودداشته‬ ‫باشدعملجراحی‪،‬ضروریاست‪.‬اگرزایمانطبیعیدرمراکزدرمانی‬ ‫مجهز با نظارت مامای ماهر و متخصص زنان و زایمان با آمادگی‬ ‫روحی و جسمی مادر برای زایمان و نیز شرایط کاهش درد زایمان‬ ‫صورت گیرد به تجربه ای دلپذیر و ماندگار برای مادر تبدیل می شود‬ ‫و عوارض آن به حداقل می رسد‪ .‬پس از زایمان طبیعی‪ ،‬درد مادر به‬ ‫سرعت کاهش یافته و می تواند با فاصله کمی از زایمان‪ ،‬غذا بخورد‪،‬‬ ‫راه برود‪ ،‬فعالیت های معمول برای نگهداری و شیردهی فرزندش را‬ ‫به خوبی به عهده بگیرد و پس از مدت کوتاهی از بیمارستان مرخص‬ ‫شود‪.‬امادرصورتیکهعملجراحیسزارینصورتپذیرداحتمالبروز‬ ‫عوارضبیهوشیوعفونترحمیپساززایمان‪،‬بازشدنزخمجراحی‬ ‫وبرششکمیوجوددارد‪.‬درمقایسهایندوروش‪،‬شایانذکراستکه‬ ‫عوارضاحتمالیبراینوزاددرروشسزارینوزایمانطبیعیمساوی‬ ‫استولیعوارضمادریدرسزارینچندینبرابرزایمانطبیعیاست‪.‬‬ ‫احتمالبروزعوارضبیهوشی(تهوعوسردرد)‪،‬دردشدیدمحلبرش‬ ‫جراحی که مانع از تحرک زود هنگام مادر پس از جراحی می شود و‬ ‫کاهشقابلتوجهتواناییمادردرنگهدارینوزاددرروزهایاولپس‬ ‫ازعملسزارینبیشتراززایمانطبیعیاست‪.‬مدتزمانبستریشدن‬ ‫مادردربیمارستاننیزبههمیندالیلافزایشقابلتوجهینسبتبه‬ ‫زایمانطبیعیپیدامیکند‪.‬درمجموع‪،‬زایمانطبیعیبهترینروش‬ ‫زایمانبرایمادرونوزاداست‪.‬فقطدرصورتلزوموتشخیصپزشک‪،‬‬ ‫انتخاب سزارین صورت می گیرد‪ .‬شایان ذکر است انتخاب سزارین‬ ‫توسط بیمار به عنوان روش کم دردتر و کوتاهتر به لحاظ پزشکی‬ ‫نهتنهابرایبیماروسیستمبهداشتی‪،‬درمانیانتخابمعقولینیستبلکه‬ ‫ممکناستبهبروزصدماتجبرانناپذیریبرایمادرمنجرشود‪.‬‬

‫خبر‬

‫مصرف لیموترش موجب استحکام‬ ‫لثه‌ها مي‌شود‬

‫عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت‪:‬‬ ‫مصرف لیموترش موجب متعادل نگه داشتن وزن بدن‬ ‫می‌شود و به دلیل ساخته شدن کالژن به استحکام لثه‌ها‬ ‫کمک می‌کند‪.‬‬ ‫دکتر سید ضیاء الدین مظهری افزود‪ :‬لیموترش از خانواده‬ ‫مرکبات و سرشار از ویتامین ‪ C‬است که مصرف آن موجب‬ ‫تقویت سیستم ایمنی بدن می‌شود‪ .‬وی اظهار داشت ‪ :‬مصرف‬ ‫این میوه برای همه افراد در حد تعادل توصیه می‌شود و افرادی‬ ‫که مبتال به بیماری‌های معده از جمله رفالکس معده هستند‬ ‫باید با احتیاط مصرف کنند‪.‬‬ ‫این متخصص تغذیه یادآور شد ‪ :‬از خواص لیموترش‬ ‫می‌توان به متعادل نگه داشتن وزن بدن‪ ،‬رفع خشکی بزاق‬ ‫و دهان و پیشگیری از ایجاد لکه‌های پوستی ناشی از آسیب‬ ‫مویرگ‌ها در استحکام لثه‌ها اشاره کرد‪.‬‬ ‫مظهری خاطر نشان کرد‪ :‬مصرف لیموترش همراه با غذا‬ ‫موجب افزایش جذب آهن در بدن می‌شود‪.‬‬


‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫پنج شنبه‪22‬مهر‪1389‬‬

‫‪ 6‬ذي‌القعده ‪ 14-1431‬ا كتبر‪ -2010‬شماره‪51‬‬

‫ ‬

‫به مناسبت روز حافظ تعدادي از هنرمندان شيرازي در‬

‫آرامگاه حافظ گرد هم آمدند تا هر كدام به نحوي نقشي از‬ ‫حافظ را به تصوير بكشند‪.‬‬

‫نماي متفاوت‬

‫قاب تصوير ‪14‬‬


‫خبر‬

‫معاون علمی و فناوری رئی س‌جمهور‪:‬‬

‫خانه نخبگان ایراني راه‌اندازي مي‌شود‬

‫معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور از تاسیس خانه نخبگان‬ ‫ایرانی به همت بنیاد ملی نخبگان خبر داد و گفت‪ :‬خانه نخبگان‬ ‫محلی است که استعدادهای برتر کشور را دور هم جمع می‌کند‪.‬‬ ‫به گزارش شبکه ایران‪ ،‬نسرین سلطانخواه با بیان اینکه خانه‬ ‫نخبگان محلی است برای حضور مستقیم و فعالیت استعدادهای‬ ‫برتر کشور به شبکه خبر دانشجو اظهار داشت‪ :‬خانه نخبگان پس‬ ‫از راه‌اندازی توسط خود نخبگان اداره می‌شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خانه نخبگان نهادی غیر دولتی بوده و کمتر‬ ‫شکل دولتی دارد و استعدادهای برتر کشور می‌توانند با تشکیل‬ ‫گروه‌هایی در آن به فعالیت بپردازند‪.‬‬ ‫رئیس بنیاد ملی نخبگان در خصوص زمان راه‌اندازی خانه‬ ‫نخبگان تصريح کرد‪ :‬در حال حاضر به دنبال مکانی مناسب که‬ ‫در خور شان نخبه و نخبگی باشد‪ ،‬هستیم که امیدواریم بزودی‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫سلطانخواه اضافه کرد‪ :‬پیشنهاد اولیه بنیاد برای محل‬ ‫راه اندازی خانه نخبگان مدرسه دارالفنون بود؛ چراکه این مدرسه‬ ‫نخستین محل تربیت استعدادهای برتر کشور بوده است که این‬ ‫محل مورد تائید رئیس جمهور نیز قرار گرفت ولی هنوز با موانعی‬ ‫روبه روست که امیدواریم بزودی مرتفع شود‪.‬‬

‫امارات و چين تفاهم نامه‬ ‫قضائيامضاكردند‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫دو كشور امارات و چين در يك تفاهم نامه قضائي ‪ ،‬درباره مبارزه‬ ‫با جرم و جنايت توافق كردند‪.‬‬ ‫در ديدار منگ جيان چو معاون وزير كشور چين با ژنرال سيف بن‬ ‫زايد آل نهيان وزير كشور امارات دو كشور اين تفاهم نامه قضائي را‬ ‫به امضا رساندند‪.‬بر اساس اين توافقنامه دو كشور در زمينه تعهدات‬ ‫خود به قوانين بين‌المللي براي جلوگيري از خشونت عليه افراد و‬ ‫خسارات به اموال و اقدامات تروريستي و جرايم سازمان يافته با‬

‫يكديگر همكاري خواهند كرد‪.‬‬ ‫در اين توافقنامه همچنين ذكر شده كه امارات و چين در زمينه‬ ‫جرم و جنايت به تبادل اطالعات خواهند پرداخت ‪.‬‬ ‫در چارچوب اين توافقنامه ارائه روشن قوانين به منظور جلوگيري‬ ‫از جنايت ‪ ،‬همكاري در بخشهاي دفاع مدني ‪ ،‬آتش سوزي و‬ ‫آموزش نيروهاي انتظامي و مديريت مرزي بين دو طرف تبادل نظر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬

‫شهروند ‪13‬‬

‫پنج شنبه‪22‬مهر‪1389‬‬

‫‪ 6‬ذي‌القعده ‪ 14-1431‬ا كتبر‪ -2010‬شماره ‪51‬‬

‫زندانی چینی برنده جایزه صلح نوبل!‬

‫کتابخانه ملي فرانسه در بینگ‬

‫امکان دسترسی به آرشیو دیجیتالی کتابخانه ملی فرانسه در‬ ‫موتور جستجوی بینگ فراهم شد‪.‬‬ ‫به گزارش آسوشیتدپرس‪ ،‬مایکروسافت از امضاء‬ ‫تفاهم نامه‌ای خبر داد که امکان دسترسی موتور جستجوی این‬ ‫کمپانی موسوم به بینگ را به آرشیو دیجیتالی کتابخانه ملی‬ ‫فرانسه فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫این قرارداد که روز پنج‌شنبه به امضاي رسیده است به بینگ‬ ‫اجازه می‌دهد آرشیو آنالین ‪ 1/25‬میلیون کتاب و سند ‪ -‬از‬ ‫دست‌نوشته‌های مولیر ‪ -‬نویسنده فرانسوی تا روزنامه‌های قرن‬ ‫‪ 19‬را فهرست‌ و جستجو کند‪.‬‬ ‫البته این قرارداد انحصاری نیست‪ ،‬بدان معنا که مایکروسافت‬ ‫و کتابخانه ملی فرانسه هر دو می‌توانند قراردادهای مشابهی‬ ‫را با موتورهای جستجو و آرشیوهای دیجیتال دیگر به امضاء‬ ‫برسانند‪.‬‬ ‫استیو بالمر‪ ،‬رئیس مایکروسافت نیز در حاشیه بازدید خود از‬ ‫فرانسه اعالم کرد موتور جستجوی بینگ ظرف چند ماه آینده‬ ‫موتور جستجوی فرانسوی خود را فعال خواهد کرد‪.‬‬

‫‌زندگي نزدیک فرودگاه‌ها‬ ‫سکته قلبي مي‌آورد‬

‫زندگی کردن در مناطقی که مرتبا از روی آن هواپیما عبور‬ ‫می‌کند می‌تواند برای سالمت شما مضر باشد‪.‬‬ ‫با مطالعه روی بیش از ‪ 4/6‬میلیون نفر در سوئیس‪ ،‬محققان‬ ‫متوجه شدند افرادی که بر اثر حمالت قلبی جان خود را از دست‬ ‫می‌دهند در قسمت‌هایی که بیشتر در معرض صدای هواپیماها‬ ‫قرار دارند تعداد بیشتری دارند‪.‬‬ ‫ماتیاس ایگر از دانشگاه برن که در این تحقیقات شرکت‬ ‫داشته است گفت‪ :‬تاثیر صدای هواپیماها بسته به میزانی که یک‬ ‫فرد در معرض صدای آنها قرار می‌گیرد و شدت صدا متفاوت‬ ‫است‪.‬این اولین بار نیست که دانشمندان متوجه تاثیر سرو صدا‬ ‫روی سالمت قلبی انسان‌ها شده‌اند‪ ،‬اما این بار محققان به دنبال‬ ‫فهمیدن این موضوع بودند که چه عواملی می‌تواند تاثیر این‬ ‫صداها را افزایش دهد‪.‬‬ ‫ایگر و همکارانش در بین سال‌‌های ‪ 2000‬تا ‪ 2005‬متوجه‬ ‫بروز ‪ 15‬هزار و ‪ 532‬مرگ بر اثر حمله قلبی در بین ‪ 4/6‬میلیون‬ ‫سوئیسی شدند‪ .‬در این بین ایگر فاصله هر شخص از فرودگاه‌ها‬ ‫و جاده‌های اصلی بررسی کردند و میزان قرار گرفتن هر شخص‬ ‫در برابر صداهای هواپیماها ودیگر منابع آلودگی صوتی را‬ ‫مد نظر قرار دادند‪.‬‬ ‫بعد از بررسی این فاکتورها و مواردی مانند سطح تحصیالت‬ ‫و میزان درآمد و طول مدتی که هر شخص در برابر این آلودگی‌ها‬ ‫قرار می‌گیرد محققان به نتایج جالبی رسیدند‪.‬‬

‫دوقلوها حتي از دوره جنیني با هم‬ ‫بازي مي‌کنند‬

‫پژوهشگران ایتالیایی در بررسیهای خود کشف کردند که‬ ‫دوقلوها حتی در دوران جنینی نیز به اجتماعی بودن عالقه دارند‬ ‫و با هم بازی می کنند‪.‬‬ ‫دانشمندان دپارتمان روانشناسی عمومی دانشگاه پادوا‬ ‫با نشان دادن اینکه دوقلوها حتی در رحم مادر نیز به صورت‬ ‫اجتماعی زندگی می کنند نوعی بازی را کشف کردند که منجر به‬ ‫ایجاد یک تعامل شناختی در بین جنینها می شود‪.‬‬ ‫این محققان در این خصوص توضیح دادند‪" :‬توسعه‬ ‫اجتماع گرایی تا این حد زودرس می تواند در آینده به یک عنصر‬ ‫مهم در ارزیابی توسعه جنینی تبدیل شود‪ .‬در حقیقت توسعه‬ ‫مغزی ناهنجار می تواند حتی از طریق کاهش قدرت غریزه‬ ‫اجتماعی گرایی مورد بررسی قرار گیرد‪".‬‬ ‫این محققان با استفاده از اکوگرافی چهار بعدی‪ ،‬پنج جفت‬ ‫دوقلو را با امید یافتن چند عالمت تعامل میان آنها مورد بررسی‬ ‫قرار دادند‪ .‬اکوگرافی چهار بعدی‪ ،‬تکنیکی است که تصویربرداری‬ ‫از حرکات جنینها را به روشی بسیار دقیق امکان پذیر می کند‪.‬‬ ‫این دانشمندان افزودند‪" :‬نوزادان زمانی که به دنیا می آیند‬ ‫کامال برای تعامل کردن اجتماعی آماده اند‪ .‬تحقیقات قبلی‪،‬‬ ‫توانایی نوزادانی که تازه چند ساعت از زندگی خود را پشت سر‬ ‫گذاشته اند را در کپی کردن برای مثال حاالت چهره کسی که از‬ ‫آنها مراقبت می کند مورد بررسی قرار داده بود‪".‬‬

‫کارل ریتر و بیجورن اچ‪ .‬آمالند‬ ‫مترجم‪ :‬یعقوب نعمتي وروجني‬ ‫لیو جیائوبو زندانی چینی به خاطر تالش‬ ‫طوالنی مدت و غیرخشونت آمیز خود برای‬ ‫آنچه که آمریکایی ها آن را حقوق بنیادین‬ ‫بشر می نامند به عنوان برنده جایزه صلح‬ ‫نوبل سال ‪ 2010‬معرفی شد‪ .‬دولت چین که‬ ‫قبال به کمیته نوبل درباره معرفی وی هشدار‬ ‫داده بود‪ ،‬احتماال از این مسئله خشمگین‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫با اعالم لیو جیائوبو به عنوان برنده جایزه‬ ‫صلح نوبل در سال ‪ 2010‬این سئوال به‬ ‫اذهان خطور می کند که چرا کمیته نروژی‬ ‫نوبل‪ ،‬این جایزه را به افرادی اعطا می کند که‬ ‫به نوعی‪ ،‬در کشورهای غیرهمسو با آمریکا‬ ‫اپوزیسیون محسوب می شوند؟!‬ ‫رئیس کمیته نروژی نوبل اعالم کرد که‬ ‫لیو جیائوبو نمادی از مبارزه برای حقوق بشر‬ ‫در چین می باشد و دولت چین نیز باید انتظار‬ ‫داشته باشد که سیاست هایش مورد بررسی‬ ‫دقیق قرار بگیرد‪« :‬چین از نظر اقتصادی‬ ‫و سیاسی در حال تبدیل شدن به یک‬

‫سودو كو (‪)37‬‬

‫قدرت بزرگ است و مورد انتقاد واقع شدن‬ ‫قدرتهایبزرگامریطبیعیبهشمارمیآید»‪.‬‬ ‫لیو جیائوبوی ‪ 54‬ساله یکی از حامیان‬ ‫تحول سیاسی تدریجی و صلح آمیز است‪.‬‬ ‫شبکه خبری سی‪ .‬ان‪ .‬ان که در هتل های‬ ‫گردشگری و محل های خاص خارجیان‬ ‫قابل مشاهده است در حین اعالم برنده‬ ‫جایزه نوبل و گزارش های مرتبط با آن‪،‬‬ ‫دیگر قابل مشاهده نبود‪.‬وزیر خارجه چین به‬ ‫سرعت در این باره اعالم نظر نکرد ولی یکی‬ ‫از سخنگویان وی بیان داشت که انتخاب‬ ‫لیو در تضاد با اهداف این جایزه قرار دارد‪:‬‬ ‫«فرد نامبرده به خاطر لغو قوانین مدنی چین‬ ‫زندانی شده است؛ و به نظر من اقدامات وی‬ ‫به طور کامل با آرمان های جایزه صح نوبل‬ ‫مغایر است»‪.‬‬ ‫بیانیهجایزهنوبلاعالمداشتکهموقعیت‬ ‫جدید چین به عنوان یک قدرت سیاسی و‬ ‫اقتصادی بزرگ بایستی به مسئولیت پذیری‬ ‫فزاینده آن نیزمنتهی شود؛ بنا به ادعای این‬ ‫کمیته «چین علی رغم امضای چندین‬ ‫موافقت نامه بین المللی‪ ،‬مفاد آنها و همچنین‬

‫قوانین داخلی خود درباره حقوق بشر را نقض‬ ‫می کند‪ .‬به نظر می رسد که شهروندان چینی‬ ‫عمال از آزادی های خود محروم شده اند»‪.‬‬ ‫لیو جیائوبو سندی را با عنوان منشور‬ ‫‪ 08‬تهیهکردهودرآنخواستاراعطایآزادیهای‬ ‫بیشتر به شهروندان چینی و نیز خاتمه‬ ‫سلطه سیاسی حزب کمونیست شده است‪.‬‬ ‫از بین بیش از نزدیک به یک و نیم میلیارد‬ ‫نفر مردم چین فقط حدود چند هزار نفر‬ ‫نیز این منشور را امضاي کرده اند و حزب‬ ‫کمونیست چین این سند را به عنوان چالش‬ ‫مستقیمی برای خود می داند‪.‬البته پلیس‬ ‫چین لیو را قبل از انتشار این منشور در‬ ‫دسامبر ‪ 2008‬بازداشت کرد؛ وی پس از‬ ‫محاکمه به جرم براندازی از طریق نوشتن‬ ‫منشور ‪ 08‬و دیگر بیانیه های سیاسی‪ ،‬به‬ ‫‪ 11‬سال حبس محکوم شد‪ .‬در سالی که‬ ‫‪ 237‬نفر نامزد جایزه صلح نوبل شده بودند‪،‬‬ ‫با حمایت علنی برندگان سابق این جایزه‬ ‫همانند اسقف اعظم دسموند تاتو‪ ،‬و داالیی‬ ‫الما رهبر معنوی تبت‪ ،‬لیو به این عنوان‬ ‫برگزیده شد‪ .‬به هنگام برگزیده شدن‬

‫داالیی الما به عنوان برنده صلح نوبل در‬ ‫سال ‪ 1980‬دولت و بخش زیادی از مردم‬ ‫چین ازاین بابت به شدت خشمگین شدند‪.‬‬ ‫لیو جزو اولین موج دانشجویان اواسط‬ ‫دهه ‪ 1970‬و پس از یک دهه پرآشوب انقالب‬ ‫فرهنگی بود‪ .‬وی ابتدا در سال ‪ 1988‬فعالیت‬ ‫سیاسی خود را آغاز کرد‪ .‬وی همچنین در‬ ‫سال ‪ 1989‬در تظاهرات میدان تیان آن من‬ ‫در پکن نیز حضور داشت‪ .‬وی و چندین فعال‬ ‫مسن تر دیگر از دانشجویان می خواستند‬ ‫که ساعت ها قبل از حادثه تیان آن من در‬ ‫‪ 4‬ژوئن به طور صلح آمیزی این میدان را‬ ‫ترک کنند‪.‬پس از این ماجرا لیو زندانی و‬ ‫در اوایل ‪ 1991‬آزاد شد‪ .‬پنج سال بعد از آن‬ ‫ماجرا‪ ،‬لیو به خاطر نوشتن نامه ای سرگشاده‬ ‫که بر علیه جیانگ زمین رئیس جمهور وقت‬ ‫چین اعالم جرم می کرد به مدت سه سال به‬ ‫یک اردوگاه بازآموزی فرستاده شد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که سال گذشته باراک‬ ‫اوباما جایزه صلح نوبل را دریافت کرده بود‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫‪8–AssociatedPress‬اکتبر‪2010‬‬

‫روزنه‬

‫بازي آخر در بالکان‬ ‫فرانکو فراتیني‬ ‫مترجم‪ :‬عارف ايراني‬ ‫اکنون پس از گذشت ‪ 22‬سال اززمان فروپاشی یوگسالوی و‬ ‫رژیم کمونیست در آلبانی‪ ،‬منطقه غربی بالکان مجددا وارد مرحله‬ ‫جدیدی از تحول شده است‪ .‬اسلوونی در منطقه اتحادیه اروپا قرار‬ ‫گرفته‪ ،‬کرواسی خیلی به عضویت نزدیک است و همه کشورهای‬ ‫دیگری که در این منطقه قرار دارند در راستای عملکردهای‬ ‫اتحادیه اروپا در حال تحول هستند‪ .‬اما خطری که این پیشرفت را‬ ‫تهدید می کند این است که احتمال دارد این پیشرفت تحلیل رود‪.‬‬ ‫در واقع‪ ،‬اگرچه هم اکنون همگن سازی اتحادیه اروپا دموکراسی‬ ‫و ثبات را برای کشورهای بالکان به ارمغان آورده است‪ ،‬اما این‬ ‫فرایند هنوز به اتمام نرسیده است و تکمیل این کار امری ازطرفی‬ ‫حیاتی و خطیر بوده و در عین حال مشکوک و نامعلوم است‪ .‬بحران‬ ‫اقتصادی حاضر افکار عمومی در بالکان غربی را به این سو هدایت‬ ‫کرده که اطمینان خود را نسبت به این موضوع که صلح و رشد‬ ‫اقتصادی همچنان قابل دستیابی هستند را از دست بدهند‪ .‬با وجود‬ ‫این مسئله احتمال کاهش سرعت در فرایند همگن سازی این‬ ‫کشورها پیش بینی می شود‪.‬‬ ‫به طور کلی‪ ،‬این منطقه تاکنون پیشرفت قابل توجهی داشته‬ ‫است‪.‬نتایج ناشی از اصالحات دموکراتیک حاکی از آن است‬ ‫که این اصالحات به طور فزاینده ای عالجی موثر برای مقابله‬ ‫باعدم ثبات دراین کشورها هستند‪ .‬الزم به ذکراست که منشاء‬ ‫این مشکالت محدودیت هایی بوده که از سوی ناسیوناليسم‬ ‫اعمال شده وهمچنین محدودیت های ملیتی عامل دیگرایجاد‬ ‫این مشکالت از گذشته تاکنون بوده است‪ .‬نکته کلیدی و مهم‬ ‫این است که این اطمینان حاصل شود که بالکان غربی بر روی‬ ‫برنامه ریزی های اروپایی تمرکز کرده و ازطرفی اتحادیه اروپا باید‬ ‫از طریق اقدامات ابتکاری درحیطه رهبری و ترغیب کشورها به‬ ‫ایجاد ثبات دراین کشورها کمک کند‪.‬الزم است اتحادیه اروپا این‬ ‫اطمینان را در مردم ایجاد کند که دستيابی به معیارهای اتحادیه‬ ‫اروپا اثرات محسوسی برروی زندگی آنها خواهد داشت‪ .‬کشور‬ ‫صربستان نمونه واقعی این فرایند است‪ .‬از آنجایی که حمایت‬ ‫عموم افراد جامعه از فرایند همگن سازی در عرض چند ماه به‬ ‫شدت افزایش یافته‪ ،‬به طوري که این رقم از ‪ 40‬درصد به ‪60‬‬ ‫درصد صعود کرده است‪ .‬این افزایش در وهله اول به خاطر تصمیم‬ ‫اتحادیه اروپا در اوایل سال جاری مبنی بر آزادسازی ویزا بود‪.‬‬ ‫درطول ‪ 20‬سال گذشته‪ ،‬اثبات شده است که عضویت اتحادیه اروپا‬ ‫یکعاملارزشمندبرایایجادثبات‪،‬دموکراسیومدرنیتهسازیبالکان‬ ‫غربی است‪ .‬درحال حاضر نتیجه بخشی این تالش ها بستگی به‬ ‫عملکرد رهبران منطقه دارد که بتوانند بر موانع باقی مانده فائق آیند‬ ‫تاتفاهم بین حکومت های بلگراد و پریستینا برقرارشود‪ .‬اتحادیه‬ ‫اروپا پیشنهاد کرده است که نقش حامی در این فرایند ایفاء خواهد‬ ‫کرد‪ :‬ما مصرانه به هر دو رهبر اعالم می کنیم که با نگرشی نسبت‬ ‫به آنچه که درآینده می خواهند برای ایالت هایشان انجام دهند‪،‬‬ ‫بی هیچ درنگی این موقعیت را به چنگ آورند‪ .‬از طرفی گام های‬ ‫بعدی این رهبران در این مسیر کشورشان را عضوی از خانواده‬ ‫اروپا که همه کشورهای بالکان طبیعتا عضو آن هستند خواهد‬ ‫نمود‪.‬همچنین توانایی اتحادیه اروپا برای غلبه بر " خستگی ناشی‬ ‫از توسعه" و انجام تعهداتش نسبت به منطقه بستگی به حمایت‬ ‫عموم جامعه دارد‪ ،‬بنابراین ما نباید در تالشهایمان به منظور انتقال‬ ‫منافع اقتصادی و سیاسی ناشی از الحاق کشورهای بالکان غربی‬ ‫به اتحادیه اروپا کوتاهی و قصوری داشته باشیم‪.‬‬ ‫*فرانکو فراتیني وزیر امور خارجه ایتالیاست‪.‬‬ ‫*‬

‫نما‬

‫سیب زمیني بنفش هم آمد‬

‫یکشرکتاسکاتلندینوعجدیدسیبزمینیرابهصورتکامال‬ ‫طبیعی کشت داده است که درونش به رنگ بنفش تیره است‪.‬‬


‫خبر‬

‫«ميشل پاور» برنده داستان‬ ‫کودکان گاردين شد‬

‫ميشل پاور نويسنده کتاب پرفروش "شکارچي روح"‬ ‫جايزه داستان کودکان گاردين سال ‪ 2010‬را از آن خود کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از گاردين‪ ،‬نويسنده سري‬ ‫کتابهاي "تاريخچه تاريکي کهن" که هرگز به کسب جايزه‌اي‬ ‫براي کتابهايش دل نبسته بود عنوان کرد‪ :‬هدف من از نوشتن‬ ‫اين شش داستان واقع ًا خلق کتابهاي خوب بوده است و به دنبال‬ ‫چيز ديگري نبوده‌ام‪.‬جوليا اکيلشير رئيس هيئت داوران اين‬ ‫جايزه گفت‪ :‬اين اتفاق نسبت ًا نادري براي کتابهاي جديد است‬ ‫که يک سري کتاب برنده جايزه گاردين شود اما "تاريخچه‬ ‫تاريکي کهن" به گونه‌اي است که مي‌توان آن را به صورت يک‬ ‫مجموعه کلي و همچنين تک تک کتابهاي آن را به صورت‬ ‫مجزا به‌عنوان دستاوردي برجسته محسوب کرد‪.‬داوران‪،‬‬ ‫کتاب "شبح شکارچي" را يک داستان هيجان انگيز و سرشار از‬ ‫عشق‪ ‌،‬دوستي و وحشت توصيف کرده‌اند و آن را کتابي کامل‬ ‫دانسته‌اند که براي هر کس که طالب ماجراجويي و ماجراهاي‬ ‫ماقبل تاريخ است مي‌تواند جذاب باشد‪.‬پاور با دريافت مبلغ‬ ‫‪ 1500‬پوندي اين جايزه به خيل برندگان پيشين جايزه داستان‬ ‫کودکان گاردين همچون تد هيوز‪ ،‬ژاکلين ويلسون‪ ،‬آن فاين و‬ ‫فيليپ پولمن پيوسته است‪.‬‬

‫حضور با برنامه ايران‬ ‫درنمايشگاهكتاب‬ ‫فرانكفورت‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫امسال نيز همچون سال‌هاي گذشته نمايندگان ايران با حضور در نمايشگاه‬ ‫بين‌الملليكتابفرانكفورتبهمعرفيتوانمندي‌هايكشورماندرحوزه‌هايمختلف‬ ‫نشر مي‌پردازند‪.‬به گزارش روابط عمومي معاونت امور فرهنگي‪ ،‬بهمن دري معاون‬ ‫امور فرهنگي كه در جلسه شوراي مديران معاونت سخن مي‌گفت ضمن اعالم‬ ‫خبرفوقافزود‪:‬نمايشگاهبين‌الملليكتابفرانكفورتبه‌عنوانيكيازقديمي‌ترين‬ ‫نمايشگاه‌هايكتابدرسراسردنيا‪،‬محلتالقيدستاوردهايكشورهايمختلفدر‬ ‫حوزهنشراست‪.‬كشورماننيزازاينقاعدهمستثنينبودهوطيسالهايگذشتهتالش‬

‫نمودهبابرنامه‌ريزيمناسبوحضورنفراتكارشناسوخبره‪،‬ضمنحضور‪،‬به‌معرفي‬ ‫توانمندي‌هاينشركشورماندرحوزه‌هايمختلفبپردازد‪.‬وياضافهكرد‪:‬البتهناشران‬ ‫وكارشناسانمختلفينيزبهصورتفرديومستقلدرنمايشگاهحاضرمي‌شوند‪،‬نهاد‬ ‫نمايشگاهبين‌الملليكتابتهرانبه‌عنوانيكيازمعتبرترينوبزرگتريننمايشگاه‌هاي‬ ‫كتاب طي چندسال گذشته با در اختيار داشتن غرفه‌اي نسبت ًا بزرگ محل حضور‬ ‫كارشناسانمختلفايرانيومسئوليننمايشگاه‌هايبين‌الملليكتابوتعاملسازنده‬ ‫في‌مابينبودهكهماحصلآنعقدچندينتفاهم‌نامهبيننمايشگاهيبودهاست‪.‬‬

‫پنج شنبه‪22‬مهر‪1389‬‬

‫‪ 6‬ذي‌القعده ‪ 14-1431‬ا كتبر‪ -2010‬شماره ‪51‬‬

‫فرش ايراني‬

‫ادب و هنر ‪12‬‬

‫تار هنر در پود عشق‬

‫با دو جلد كتاب ‪ 450‬صفحه‌اي‬

‫"فان‌خال" در نمايشگاه كتاب‬ ‫فرانكفورت شركت كرد‬

‫سرمربي هلندي تيم فوتبال بايرن‌ مونيخ به دليل معرفي‬ ‫كتابش در نمايشگاه كتاب فرانكفورت حضور يافت‪.‬به گزارش‬ ‫خبرگزاري فارس و به نقل از خبرگزاري ورزش آلمان‪ ،‬لويي‬ ‫فان‌‌خال روز جمعه گذشته موفق نشد مصاف آلمان و تركيه در‬ ‫برلين را به عنوان تماشاگر ويژه تماشا كند‪ .‬او حتي اين جدال را‬ ‫كه از تلويزيون پخش شد و در آن جمعي از شاگردانش حضور‬ ‫داشتند‪ ،‬نتوانست به صورت زنده تماشا كند‪ .‬علت اين امر حضور‬ ‫وي در اولين روز نمايشگاه معتبر و جهاني كتاب فرانكفورت‬ ‫بود تا كتاب خود را در دو جلد به عالقه مندانش معرفي كند‪.‬‬ ‫اين اثر كه بالغ بر ‪ 450‬صفحه است‪ ،‬زندگي‌نامه وي از دوران‬ ‫كودكي تا ايام جواني و آخرين دوران مربيگري اين مربي ‪ 58‬ساله‬ ‫است‪.‬فان‌خال در مراسمي كه به همين خاطر برگزار شد‪ ،‬به همه‬ ‫ورزشكاران مطالعه كتابش را به دليل نكات آشكار و پنهاني كه‬ ‫دارد‪ ،‬توصيه كرد‪.‬مربي سال‌‌هاي دور بارسلونا از ماه‌ها قبل تالش‬ ‫داشت به موقع اين كتاب را آماده عرضه به بازار كند‪.‬‬

‫«خابير سرکاس» برنده جايزه ملي‬ ‫داستان‌نويسي اسپانيا شد‬

‫«خابير سِ رکاس» به خاطر کتاب پرفروش خود‬ ‫«کالبدشناسي يک واقعه» برنده جايزه ملي داستان نويسي‬ ‫اسپانيا شناخته شد‪ .‬کتاب مضموني تاريخي‪ -‬سياسي دارد و‬ ‫به گونه‌اي هنرمندانه خلق شده است‪.‬اين کتاب بي‌نظير که از‬ ‫توانايي هاي ادبي نويسنده خود و سطح باالي کيفيت تاريخي‬ ‫بهره برده است‪ ،‬با راي اکثريت داوران به عنوان برنده جايزه‬ ‫ملي داستان نويسي اسپانيا شناخته شد‪.‬‬ ‫يکي از داوران به خبرگزاري افه گفت‪« :‬اين اثر به واقع‬ ‫فوق‌العاده است‪.‬‬ ‫بسيار جسورانه خلق شده و بيش از هر چيز معنادار بودن‬ ‫و عظمت قلم نويسنده‌اش را آشکار مي کند‪».‬پس از اعالم‬ ‫برنده جايزه‪ ،‬نويسنده به خبرگزاري افه گفت‪« :‬ابتدا تصميم‬ ‫داشتم يک رمان بنويسم اما درآخر يک روزشمار تاريخي‬ ‫از آب در آمد که در آن به ماجراي کوتاي نافرجام ‪F-23‬‬ ‫پرداختم‪».‬پس از به تحرير در آوردن ماجرا در قالب يک‬ ‫رمان نويسنده ادعا کرد که آن را با کمال صداقت‪ ،‬عشق و‬ ‫سختگري نوشته است هرچند اذعان کرد که کتابي است که‬ ‫ممکن است از آن برداشت هاي درستي نشود‪.‬اثر برگزيده‬ ‫قسمتي از يک ماجراي تاريخي را نقل مي کند که شخص اول‬ ‫آن «آدلفو سوا ِرس»؛ اولين رئيس جمهور دموکرات اسپانيا در‬ ‫سال هاي ‪ 1981-1976‬است‪.‬‬

‫زهرا جلوداريان‪:‬فرش در فرهنگ‬ ‫ايراني از جايگاه‬ ‫وااليي برخوردار‬ ‫است‪ .‬ايرانيان‬ ‫از گذشته تا به‬ ‫امروز سفره هاي‬ ‫پر برکت خود را‬ ‫بر روي آن مي انداختند و گرماي خانواده‬ ‫را در کلبه عشق وجود خود احساس مي‬ ‫کردند وسعي و تالش مي کردند که‬ ‫فرش را هميشه تميز و پاکيزه نگاه دارند‬ ‫و حتي به ندرت با کفش به روي فرش پا‬ ‫مي گذاشتند تا جايي که فرش زيبا و خوش‬ ‫آب و رنگ را‪ ،‬نمايانگر حيثيت و آبروي‬ ‫صاحبخانه ايراني قلمداد مي کردند‪.‬‬ ‫بر اين اساس فرش دستباف را نبايد فقط‬ ‫به عنوان يک نوع از اقساط کاال به حساب‬ ‫آورد بلکه بخشي از هويت و آرماني دانست‬ ‫کهبرگرفتهازتخيالت‪،‬انديشههاواحساسات‬ ‫زيبا شناختي ايرانيان است‪ .‬فرش دستباف‬ ‫شکوفايي افکار و احساسات هنرمندي است‬ ‫که با قدم گذاشتن در عمق جهان معنا و با الهام‬ ‫گيري از جهان پيرامون خود و با استفاده از‬ ‫هوش و خالقيت خاص خود رنگها و زيبايي‬ ‫ها را در قالب طرحي بيان مي کند و مبتکران‬ ‫و صنعتگران را به ياري مي طلبد تا مواد اوليه‬ ‫فرش را از نخ و کرک و ابريشم و پود‪ ،‬رنگ‬ ‫آميزي کرده تا در دستان توانگر بافندگان‬ ‫جاني تازه به هنر بخشيده شود‪ .‬بافندگاني که‬ ‫در پشت دارهاي قالي زمزمه هايي از شعرهاي‬ ‫زيبا دارند و با چشمان نقش آفرينشان‬ ‫دانه دانه تارهاي چله و پود را همراهي‬ ‫مي کنند و شگفتا که با چه صبر و شکيبايي‬ ‫با انگشتان ظريفشان رنگهاي زيباي‬ ‫طبيعت را درجاهاي مخصوص خود جاي‬ ‫مي دهند و عطر نفسهايشان جاني دوباره‬ ‫به نقش هاي بافته شده مي دهد‪ .‬ايرانيان‬ ‫هنرمند و هنر دوست پيکره وجوديشان‬

‫از فکر و انديشه‪ ،‬تا دستان و انگشتان هنر‬ ‫آفرينشان با فرش‪ ،‬دوستي ديرينه دارد‪.‬‬ ‫قديمي ترين فرش دستباف ايران در سال‬ ‫‪ 1949‬در دومين مرحله کاوش هاي (رودنکو)‬ ‫باستان شناس روسي‪ ،‬در منطقه پازيريک از‬ ‫دل تاريخ بيرون آمد‪ .‬رودنکو در کتابي که به‬ ‫مناسبت اين اکتشاف در سال ‪ 1953‬در روسيه‬ ‫منتشر ساخت آن فرش را کار ايران و قديمي‬ ‫ترين فرش ايران در دنيا معرفي کرد‪.‬‬ ‫او نوشت‪ « :‬بدون اينکه بتوانيم به طورحتم‬ ‫بگوييم اين فرش کار کدام يک از سرزمين ماد‪،‬‬ ‫پارت (خراسان قديم) يا پارس است‪ ».‬تاريخ‬ ‫فرشمذکوروپارچههاييکهدرپازيريککشف‬ ‫شد به قرن پنجم و يا اوايل قرن چهارم پيش از‬ ‫ميالدبرميگردد‪.‬دررويفرشپازيريک‪،‬ريزه‬ ‫کاريهايمختلفوطرزگرهزدندماسبها‪،‬در‬ ‫نقوشبرجستهتختجمشيدنيزديدهميشودو‬ ‫حتيدرتاريخفرشايراناعتالياينهنراصيل‬ ‫را در دوران مغول‪ ،‬در قرن سيزدهم و چهاردهم‬ ‫ميالدي شاهد هستيم‪ .‬مغول هاي صحرا گرد‬ ‫کهبانخوپشمگوسفندانآشنايندخود‪،‬بافندگان‬ ‫گبهوخورجيناسبهستندوهمچنينميبينيم‬ ‫رنگ ها و نقش هاي بديع که ياد آور سرزمين‬ ‫گل و بلبل بوده و ايلخانان را بر آن داشته تا کاخ‬ ‫هايخودراباآنآذينکنند‪.‬وپسازآنگسترش‬ ‫نقش هاي مينياتوري فرش ايران که در زمان‬ ‫غازان خان در سال ‪1307 -1524‬ميالدي به‬ ‫اوج خود مي رسد‪ .‬اما در واقع اوج طاليي قالي‬ ‫ايران در دوران سالطين صفوي بويژه زمان‬ ‫حاکميت شاه طهماسب اول و شاه عباس کبير‬ ‫رخميدهد‪.‬‬ ‫«از اين دوران حدود سه هزار تخته‬ ‫فرش به يادگار مانده که در موزه هاي‬ ‫بزرگ جهان و يا در مجموعه هاي سنتي‬ ‫نگهداري مي شوند‪ ».‬در تاريخ زين االخبار‬ ‫به نقل از همادوران گرديزي در برشمردن‬ ‫هديه هاي سلطان محمود غزنوي به يوسف‬ ‫قورخان از فرش هاي گران مايه ارمني و‬

‫تابلو خواهران و كتاب‬ ‫اثري از ايمان ملكي‬

‫نما‬

‫قالي هاي اويسي سخن گفته شده و يا در‬ ‫تاريخ بيهقي‪ ،‬ابوالفضل بيهقي در شرح‬ ‫مجلسي از سلطان محمود غزنوي در اوايل‬ ‫قرن پنجم مي نويسد که «اين صفه را به‬ ‫قالي هاي رومي آراسته بودند» و حتي در‬ ‫باب آل بويه نيز گفته شده که اين حکومت‬ ‫در پيشرفت توسعه صنعت قالي بافي سهم‬ ‫فراواني داشته است‪ .‬همچنين در اثر بدليل‬

‫شعري از مجموعه‌ «باغبان»‬ ‫رابيندرانات تاگور‬ ‫با کوز ‌ه پرآب به بغل از راه کنار رود‌خانه مي‌گذشتي‪.‬‬ ‫چرا تند رو به من برگشتي و از پشت پرد ‌ه لرزانت نگاهم‬ ‫کردي؟‬ ‫آن نگا ِه زودگذر از آن تاريکي به من افتاد‪،‬‬ ‫مثل نسيمي که روي موج‌ها چين و شکن مي‌اندازد و تا ساحل‬ ‫ُپرسايه مي‌رود‪.‬‬ ‫آن‌گاه به سوي من آمد‪ ،‬مثل آن پرنده‌ شام‌گاهي‬ ‫که شتابان از پنجره‌ باز اتاق ِ بي‌چراغ به پنجره ديگري پرواز‬ ‫‌مي‌کند‬ ‫و در شب ناپديد مي‌شود‪.‬‬ ‫تو پنهاني مثل ستاره‌اي پشت تپه‌ها و من رهگذري در راهم‪.‬‬ ‫اما چرا تو موقعي که کوز ‌ه پرآب به بغل داشتي و از راه کنار‬ ‫رود‌خانه مي‌گذشتي‬ ‫يک لحظه ايستادي و به صورتم نگاه کردي؟‬

‫احمد پوري از معرفي نويسنده‌‬ ‫لهستاني برند ‌ه نوبل خبر داد‬

‫احمد پوري از معرفي نويسنده‌ لهستاني برنده‌ جايزه‌ نوبل‬ ‫ادبيات به فارسي‌زبانان خبر داد‪.‬ين مترجم رمان «دشمنان؛ يك‬ ‫داستان عاشقانه» نوشت ‌ه ايزاک بشويس سينگر را از چند ماه پيش‬ ‫در دست ترجمه دارد كه انتظار مي‌رود تا دو‪ ،‬سه ماه آينده آن را‬ ‫به نشر باغ بسپرد‪.‬پوري توضيح داد كه پيش‌تر از ايزاک بشويس‬ ‫سينگر‪ ،‬يكي دو داستان كوتاه ترجمه و در مجله‌ها منتشر شده و‬ ‫براي نخستين‌بار است كه از اين داستان‌نويس نوبليست‪ ،‬رماني‬ ‫به زبان فارسي ترجمه مي‌شود‪.‬به گفته‌ او‪ ،‬ماجراي اين رمان با‬ ‫فلش‌بكي به جنگ جهاني دوم آغاز مي‌شود و در ادامه‪ ،‬راوي كه‬ ‫شخصيت اصلي داستان است‪ ،‬با مرور رويداد‌ها و فجايع جنگ‪،‬‬ ‫داستانش را روايت مي‌كند‪ .‬در اين اثر‪ ،‬شخصيت اصلي دو سال‬ ‫بعد از پايان جنگ جهاني دوم را روايت مي‌كند؛ در حالي‌كه‬ ‫از اردوگاه‌هاي ارتش نازي جان سالم به در برده و به اياالت‬ ‫متحده‌ آمريكا رفته است‪ .‬در اين رفت و آمدها قصه به نيويورك‬ ‫هم مي‌رسد‪.‬احمد پوري همچنين درباره‌ دومين رمانش با نام‬ ‫«پشت درخت توت» كه از سوي نشر چشمه براي دريافت مجوز‬ ‫نشر ارائه شده است‪ ،‬گفت‪ ،‬فعال خبري نيست و هنوز چيزي‬ ‫نگفته‌اند‪.‬ايزاک بشويس سينگر در سال ‪ 1978‬به عنوان برگزيده‌‬ ‫جايزه‌ نوبل ادبيات معرفي شد‪ .‬از رمان‌هاي اين داستان‌نويس‬ ‫به كتاب‌هاي «خانواده‌ مسکات»‪« ،‬ملک اربابي»‪« ،‬شيطان در‬ ‫گوراي»‪« ،‬برده» و «مدرک» مي‌توان اشاره كرد‪.‬‬

‫برگي از دفتر نظم‬

‫فردوسي در شاهنامه در زمان به تخت‬ ‫نشستن تهمورث ديوبند آمده است‪:‬‬ ‫هر آن چيز کاندر جهان سودمند‬ ‫کنم آشکار‪ ،‬گشايم زبند‬ ‫پس از پشت ميش و بره پشم و موي‪،‬‬ ‫بريد و به رشتن نهادند روي‬ ‫به کوشش از او کرد پوشش‪ ،‬به راي؛‬ ‫به گستردني بود هم او رهنماي‪.‬‬


‫خبر‬

‫جايزه بهترين فيلمساز سال آسيا‬ ‫به کارگردان مالزيايي مي رسد‬

‫تساي مينگ ليانگ‪ ،‬کارگردان صاحب نام مالزيايي‪ ،‬در‬ ‫پانزدهمين دوره جشنواره بين المللي فيلم پوسان جايزه بهترين‬ ‫فيلمساز سال آسيا را از آن خود مي کند‪.‬به گزارش خبرگزاري‬ ‫سينمايايران‪،‬تسايمينگليانگ‪،‬کارگردانصاحبناممالزيايي‬ ‫که به عنوان يکي از برجسته ترين کارگردانان بين المللي آسيا به‬ ‫حساب مي آيد طي مراسم ويژه اي در پانزدهمين دوره جشنواره‬ ‫بين المللي فيلم پوسان جايزه بهترين فيلمساز سال آسيايي اين‬ ‫جشنواره کره اي را به خود اختصاص مي دهد‪.‬بنابر گزارش پايگاه‬ ‫اطالع رساني هاليوود ريپورتر‪ ،‬اين جايزه به صورت ساالنه به يکي‬ ‫از کارگردانان آسيايي اهدا مي شود که بتواند فيلم هاي برجسته اي‬ ‫را تهيه و توليد کند و با آثار خود موجب پيشرفت و توسعه فرهنگ و‬ ‫صنعت سينماي آسيا در سطح جهاني شود‪.‬تساي مينگ ليانگ ‪53‬‬ ‫ساله درباره جايزه خود به خبرنگار هاليوود ريپورتر گفت‪ :‬مسئوالن‬ ‫برگزارکننده جشنواره بين المللي فيلم پوسان هميشه به من لطف‬ ‫دارند‪ .‬در سال جاري من هيچ فيلمي را نساخته ام‪ ،‬اما اين جايزه را‬ ‫به من اهدا مي کنند که اين موضوع نشان مي دهد جشنواره پوسان‬ ‫اين جايزه را به کارنامه هنري يک کارگردان اهدا مي کند نه صرفا‬ ‫عملکرد او در يک سال که اين قضيه موجب خوشنودي من است‪.‬‬ ‫تساي مينگ ليانگ تا به امروز آثار برجسته اي مانند "خداحافظ‬ ‫اژدهاي ساکن" ((‪" ،Goodbye Dragon Inn‬روزنه"‬ ‫(‪( )Hole‬برنده جايزه فيپرسي جشنواره کن)‪" ،‬رودخانه" (‪The‬‬ ‫‪ )River‬و "ابر نافرمان" (‪( )The Wayward Cloud‬برنده‬ ‫جايزه خرس نقره اي جشنواره برلين) را ساخته است‪.‬همچنين اين‬ ‫کارگردان مطرح مالزيايي براي کارگرداني فيلم سينمايي "زنده باد‬ ‫عشق" (‪ )Vive L`Amour‬در سال ‪ 1994‬ميالدي موفق به‬ ‫دريافت شير طالي جشنواره فيلم ونيز شده است‪.‬‬

‫نمايش بلندترين پالن سينماي‬ ‫مستند ايران؛‬

‫نمايش مستند «ملف گند» در‬ ‫جشنوارهالكسبهفلسطين‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫فيلم مستند «ملف گند» ساخته «محمود رحماني» در جشنواره‬ ‫بين‌الملليفيلممستندالكسبهدرفلسطيننمايشدادهمي‌شود‪.‬بهگزارش‬ ‫خبرنگارسينماييفارس‪،‬فيلممستند«ملفگند»بهكارگرداني«محمود‬ ‫رحماني»درجشنوارهبين‌الملليفيلممستندالكسبه(‪)ALKasaba‬‬ ‫در فلسطين نمايش داده مي‌شود‪.‬بر اساس اين گزارش‪« ،‬ملف گند»‬ ‫بلندترينپالنسينمايمستندايرانبازمان‪53‬دقيقهاستكهايناثردر‬ ‫درونخودفاقدهرگونهمونتاژياست‪«.‬ملفگند»پيشازايندربيست‬

‫وپنجمينفستيوالبين‌الملليمستندمونيخودربخش‪Horizone‬‬ ‫(شيوه‌هايجديدمستندسازي)درآلمانبهنمايشدرآمدهبود‪.‬اينفيلم‬ ‫بعدازمستندهايتحسينشده«نفتسفيد»و«مدارصفردرجه»سومين‬ ‫اثرمحمودرحمانياست‪.‬ويعضوپيوستهانجمنمستندسازانسينماي‬ ‫ايراناستكهبامستندهايشدرجشنوارهمليوبين‌الملليمتعدديحضور‬ ‫داشتهوجوايزمعتبريدريافتكردهاست‪.‬پخشبين‌المللياينفيلمبر‬ ‫عهدهرسانهبين‌الملليشهرزاداست‪.‬‬

‫سينما ‪11‬‬

‫پنج شنبه‪22‬مهر‪1389‬‬

‫‪ 6‬ذي‌القعده ‪ 14-1431‬ا كتبر‪ -2010‬شماره‪51‬‬

‫پي ش‌بيني رسانه‌هاي غ ربي؛‬

‫اسكار‪ 83‬ساله؛ پيرتر و رنگ‌پريده‌تر از هر سال‬

‫وقتي يک بازيگر هاليوودي‬ ‫پدر خود را مي کشد!‬

‫مايکل کين‪ ،‬بازيگر صاحب نام سينماي هاليوود در ادعايي‬ ‫تازه گفته است؛ از دکتر بيمارستاني که پدرم در آن بستري بود‬ ‫درخواست کردم تا او را بکشد! مايکل کين‪ ،‬بازيگر مطرح و‬ ‫برجسته سينماي هاليوود و برنده دو جايزه اسکار در مصاحبه خود‬ ‫با راديوي "کالسيک اف ام" بريتانيا گفته است؛ از دکتر بيمارستاني‬ ‫که پدرم در آن بستري بود درخواست كردم تا با دادن داروهاي‬ ‫قوي او را بکشد‪.‬بنابر گزارش پايگاه اطالع رساني آسوشيتد پرس‪،‬‬ ‫مايکل کين علت درخواست خود از دکتر بيمارستان را اينگونه بيان‬ ‫مي کند که نمي توانسته پدرش را در حال درد کشيدن ببيند‪.‬‬ ‫همچنين در ادامه مصاحبه خود با راديو "کالسيک اف ام" بريتانيا‪،‬‬ ‫کين ‪ 77‬ساله گفت‪ :‬در ابتدا پزشک بيمارستان از انجام اين کار‬ ‫امتناع کرد‪ ،‬اما پس از اندکي به من گفت که بروم و پس از نيمه شب‬ ‫به بيمارستان بازگردم که وقتي برگشتم ديدم پدرم از دنيا رفته‬ ‫است‪.‬البته نکته جالب توجه اين است که اين قسمت از گفته هاي‬ ‫مايکل کين از مصاحبه او خذف و پخش نشده است‪.‬پدر مايکل‬ ‫کين در سال ‪ 1955‬ميالدي پس از ‪ 56‬سال زندگي از دنيا رفت‪.‬‬ ‫مايکل کين براي بازي در دو فيلم سينمايي "قوانين خانه سايدر"‬ ‫(‪ )The Cider House Rules‬و "حنا و خواهرهايش"‬ ‫(‪ )Hannah and Her Sisters‬به ترتيب در سال هاي‬ ‫‪ 2000‬و ‪ 1987‬ميالدي برنده جايزه اسکار بهترين بازيگر نقش‬ ‫مکمل مرد شده است‪.‬‬

‫اورسن ولز بهترين کارگردان فيلم‬ ‫اولي‬

‫اورسن ولز‪ ،‬نويسنده‪ ،‬کارگردان و تهيه کننده صاحب نام‬ ‫سينماي جهان که به عنوان بهترين کارگردان فيلم اولي نيز‬ ‫معرفي شده است‪ ،‬بيست و پنج سال پيش در سال ‪ 1985‬ميالدي‬ ‫از دنيا رفت‪.‬اورسن ولز‪ ،‬نويسنده‪ ،‬کارگردان و تهيه کننده صاحب‬ ‫نام سينماي جهان که ‪ 6‬مي سال ‪ 1915‬ميالدي در اياالت متحده‬ ‫آمريکا به دنيا آمده و بعدها به عنوان بهترين کارگردان فيلم اولي‬ ‫شناخته شد بيست و پنج سال پيش در سال ‪ 1985‬ميالدي از‬ ‫دنيا رفت‪.‬بنابر گزارش پايگاه اطالع رساني فيلم‪ ،‬اورسن ولز در‬ ‫سال ‪ 1941‬در حالي که ‪ 24‬سال داشت نخستين فيلم سينمايي‬ ‫خود به نام "همشهري کين" (‪ )Citizen Kane‬را ساخت و‬ ‫در همان سال اين فيلم درام جايزه اسکار دريافت کرد‪.‬پس از‬ ‫شروعي خوب ولز در ‪ 4‬دهه فعاليت هنري خود به عنوان نويسنده‪،‬‬ ‫کارگردان و تهيه کننده در آثار برجسته سينمايي و تلويزيوني‬ ‫بسياري مانند "داستان ادبي" (‪،)The Immortal Story‬‬ ‫"تراژدي اوتللو" (‪ )The Tragedy of Othello‬و "پروانه"‬ ‫(‪ )Butterfly‬فعاليت کرده است‪.‬همچنين اورسن ولز در بسياري‬ ‫از جشنواره هاي معتبر بين المللي مانند کن‪ ،‬ونيز و برلين جايزه‬ ‫دريافت کرده است‪.‬‬

‫نخستين انيميشن سه‌بعدي‬ ‫سينماي آلمان در راه اكران است‬

‫نخستين انيميشن سه‌بعدي تاريخ سينماي آلمان به زودي در‬ ‫سينماي اين كشور اروپايي اكران خواهد شد‪ .‬اين فيلم انيميشن‬ ‫با عنوان «اتحاد حيوانات» محصول مشترك كمپاني‌هاي‬ ‫فيلمسازي آلمان و استراليا است‪.‬بنا بر اعالم ورايتي‪ ،‬انيميشن‬ ‫«اتحاد حيوانات» يك فيلم اقتباسي سينمايي است و براساس‬ ‫رماني كه در سال ‪ 1949‬توسط «اريچ كاستز» نوشته و منتشر شد‪،‬‬ ‫ساخته شده است‪«.‬رينهارد كلوز» و «هولگر تاپه» كارگرداني‬ ‫و تهيه‌كنندگي اتحاد حيوانات را برعهده داشته‌اند‪.‬داستان اين‬ ‫انيميشن زندگي چند حيوان از گونه‌هاي مختلف را به تصوير‬ ‫مي‌كشد كه در «سواناه» مشغول تجربه يك موقعيت خطرناك‬ ‫هستند‪.‬آنها بايد به خاطر ترس از حضور انسان‌ها از منابع آب خود‬ ‫دست بكشند‪.‬‬

‫مراسماسكار‪2011‬درحاليبرگزارمي‌شود‬ ‫كه بسياري از كارشناسان بر اين عقيده‌اند كه‬ ‫اين مراسم بي‌توجه به هنرمندان سياهپوست‬ ‫هرسالرنگ‌پريده‌ترازسال‌هايگذشتهبرگزار‬ ‫مي‌شود‪.‬به گزارش خبرگزاري فارس‪ ،‬درحالي‬ ‫بههشتادوسومينمراسمجوايزاسكارنزديك‬ ‫مي‌شويم كه مطبوعات و رسانه‌هاي مختلف‬ ‫خارجي بر اين عقيده‌اند كه در انتخاب برندگان‬ ‫اين جوايز آن‌طور كه شايست ‌ه است عدالت‬ ‫رعايت نمي‌شود و در اين ميان سال به سال‬ ‫نسبتبهحقهنرمندانسياهپوستوهمچنين‬ ‫جوان عرصه سينما بيشتر اجحاف مي‌شود‬ ‫آنچنان كه روزنامه لس‌آنجلس تايمز در اين‬ ‫بارهمي‌نويسد‪:‬اسكاربسياربسياررنگ‌پريده‌تر‬

‫از سال‌هاي قبل برگزار مي‌شود‪.‬شبكه خبري‬ ‫اي‌بي‌سي مي‌‌گويد‪ :‬هنرمندان سياهپوست در‬ ‫مراسم اسكار مورد بي‌توجهي قرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫روزنامه نيويورك تايمز مي‌نويسد‪ :‬مراسم‬ ‫اسكار پيرتر و رنگ‌پريده‌تر از سال‌هاي قبل‬ ‫برگزار مي‌شود‪.‬روزنامه ونكوور سان متذكر‬ ‫مي‌شود‪ :‬هنرمندان سياهپوست در مراسم‬ ‫اسكارموردبي‌مهري‌اند‪.‬و‪...‬‬ ‫در اين ميان «گرگ كيلدي» منتقد‬ ‫روزنامه لس‌آنجلس تايمز و «متيو بلوني»‪،‬‬ ‫منتقد سايت سينمايي هاليوود ريپورتر در‬ ‫پيش‌بيني خود از رقابت‌هاي اسكار ‪2011‬‬ ‫مي‌نويسند‪ :‬هشتاد و سومين مراسم جوايز‬ ‫اسكار سفيدترين اسكار يك دهه اخير خواهد‬

‫بود‪ ،‬اين امكان وجود دارد كه براي اولين بار از‬ ‫هفتاد و سومين دوره از رقابت‌هاي اسكار‪ ،‬طي‬ ‫ده سال اخير‪ ،‬هيچ نامزد سياهپوستي در ميان‬ ‫نامزدهايتماميبخش‌هايمراسمماهفوريه‬ ‫به چشم نخورد‪.‬به عقيده اين دو و بسياري‬ ‫ديگر از كارشناسان سينمايي‪ ،‬مراسم اسكار‬ ‫امسال صحنه رقابت فيلم‌هاي خوبي است‬ ‫ولي فيلم فوق‌العاده‌اي در اين ميان به چشم‬ ‫نمي‌خورد‪.‬البتهسالگذشتهدرهشتادودومين‬ ‫دوره از جوايز اسكار كه ماه مارس برگزار شد‪،‬‬ ‫از بركت وجود فيلم «گران‌بها» كه در شش‬ ‫بخش از جوايز نامزد شده بود‪ ،‬براي اولين بار‬ ‫يكسياهپوستبرندهجايزهبهترينفيلمنامه‬ ‫سال شد و «لي دنيل»‪ ،‬كارگردان سياهپوست‬

‫فيلم‪ ،‬با نامزدي در بخش بهترين كارگردان‬ ‫سال‪ ،‬براي دومين بار نامزدي اين بخش از‬ ‫جوايز را به نام يك فيلمساز سياهپوست ثبت‬ ‫كرد‪.‬به عالوه «مورگان فريمن» كه پيش از‬ ‫اين براي بازي در فيلم «محبوب يك ميليون‬ ‫دالري» برنده جايزه اسكار شده است‪ ،‬سال‬ ‫گذشته براي بازي در نقش «نلسون ماندال»‬ ‫براي پنجمين بار نامزد جوايز اسكار شد‪.‬براي‬ ‫از بين‌رفتن تمامي اين شك و شبهه‌ها بايد تا‬ ‫‪ 25‬ژانويه و اعالم نامزدهاي اسكار ‪ 83‬منتظر‬ ‫ماند‪«.‬تام شراك»‪ ،‬رئيس آكادمي اسكار در‬ ‫مصاحبه اخير خود گفت‪ :‬اميدوارم كه ما در‬ ‫رقابت‌هاياسكاربتوانيمبيشازاينهااخالقي‬ ‫رفتاركنيم‪.‬‬

‫آل پاچينو نقش قاتل سرشناس را بازي مي‌کند‬ ‫آل پاچينو در فيلمي تلويزيوني محصول شبکه اچ‌بي‌او‬ ‫نقش فيل اسپکتور‪ ،‬تهيه‌کننده مشهور دنياي موسيقي‬ ‫را بازي مي‌کند‪.‬به گزارش خبرآنالين‪ ،‬شايد اين فيلم اثر‬ ‫عظيمي نباشد‪ ،‬اما برخي ويژگي‌هاي فيلمي بزرگ را همراه‬ ‫خود دارد؛ شخصيت بزرگ‪ ،‬مرگي مرموز و استعاره‌هاي‬ ‫بسياري درمورد ويران شدن انسان‪.‬شبکه اچ‌بي‌او تصميم‬ ‫گرفته زندگي فيل اسپکتور‪ ،‬تهيه‌کننده موسيقي و ترانه‌سرا‬ ‫را فيلم کند‪ ،‬مردي که موهاي عجيبش به اندازه فعاليت‬ ‫در عرصه موسيقي موجب شهرتش بود‪ .‬او در دهه ‪1960‬‬ ‫تکنيک «ديوار صدا» را اختراع کرد ولي حاال به جرم قتل‬ ‫‪ 19‬سال را بايد در زندان سپري کند‪ .‬قرار است آل پاچينو‬ ‫نقش اين مرد را بازي کند‪.‬ديويد ممت‪ ،‬نمايشنامه‌نويس‪،‬‬ ‫فيلمنامه‌نويس و کارگردان مشهور نويسندگي و کارگرداني‬ ‫اين اثر را که هنوز نامي ندارد برعهده دارد‪ .‬بري لوينسن‪ ،‬برنده‬ ‫اسکار کارگرداني براي «ري‌من» که چندي پيش در «شما‬ ‫جک را نمي‌شناسيد» آل پاچينو را در نقش «دکتر مرگ»‬ ‫هدايت کرد‪ ،‬مديرتوليد اين فيلم است‪.‬اسپکتور ‪ 70‬ساله ‪،‬سال‬ ‫گذشته به جرم قتل درجه دو به زندان محکوم شد‪ .‬شاکيان‬ ‫موفق شدند ثابت کنند اين تهيه‌کننده النا کالرکسن‪ ،‬بازيگر‬ ‫تازه‌کار را سال ‪ 2003‬در عمارتش به ضرب گلوله کشته است‪.‬‬

‫وکالي اسپکتور همچنان در تالش هستند حکم آزادي او را از‬ ‫دادگاه بگيرند‪.‬اين پايان تلخي براي دوران حرفه‌اي درخشان‬ ‫اين ترانه‌سرا است‪ .‬او در دهه ‪ 1950‬فعاليتش را آغاز کرد و‬ ‫توليد چندين آهنگ مشهور و ماندگار را برعهده داشت‪ .‬او مرد‬ ‫اصلي تکميل آخرين آلبوم گروه «بيتل‌ها» به نام «‪Let It‬‬ ‫‪ »Be‬بود‪.‬پاچينو نيز ‪ 70‬ساله است و نگاه خيره‌اش بسيار شبيه‬ ‫نگاه اسپکتور و حالت هميشگي چهره او است‪ ،‬اما اين بازيگر‬ ‫برنده اسکار که براي بازي در نقش «دکتر مرگ» برنده جايزه‬ ‫امي شد چرا به اين نقش عالقه نشان داده است؟‬

‫جانال‪.‬برهام‪،‬کارگزار«اينترنشنالکريتيومنيج‌منت»که‬ ‫ديويدممت‪،‬آلپاچينووبريلوينسنازجملهموکالنشهستند‬ ‫گفت‪« :‬او متوجه شد قرار است نقش شخصيتي بسيار جالب را‬ ‫بازي کند و البته حساسيت و دقت ممت و لوينسن را نيز دوست‬ ‫دارد‪».‬اين سومين همکاري بازيگر «وکيل‌مدافع شيطان»‬ ‫پس از «فرشتگان در آمريکا» و «شما جک را نمي‌شناسيد»‬ ‫با شبکه اچي‌بي‌او است‪.‬پيشتر قرار بود اين فيلم را کامرون کرو‬ ‫(کارگردان «جري مگواير») با بازي تام کروز بسازد‪ ،‬اما پس از‬ ‫مدتي استوديو از ساخت فيلم انصراف داد‪.‬‬

‫روزنه‬

‫خالق شاهكار «همشهري كين»‬

‫«جورجاورسنولز»متولدششممي‪،1915‬ازبزرگ‌ترينفيلمسازان‪،‬‬ ‫فيلم‌نامه‌نويسان‪ ،‬بازيگران و تهيه‌كنندگان سينماي آمريكا بود كه‬ ‫فعاليت چشم‌گيري هم‌زمان در عرص ‌ه تلويزيون‪ ،‬تئاتر‪ ،‬راديو و سينما‬ ‫داشت‪.‬اورسنولزبهلطفشخصيتوصدايجذابشونيزساخته‌هاي‬ ‫خالقانه‪،‬يكيازمستعد‌ترينهنرمندانقرنبيستممحسوبمي‌شود‪.‬‬ ‫سبكخاصفيلمسازي‪،‬استفاد‌هخالقانهازنور‪،‬بهره‌گيريبي‌نظيراز‬ ‫زاويه‌هايدوربين‪،‬تكنيك‌هايصدابرداريوبرداشت‌هايبلندازجمله‬ ‫شاخصه‌هاي فيلمسازي اورسن ولز بودند‪.‬اولين جرقه‌هاي شهرت‬ ‫«ولز» در سال‪ 1938‬رقم خورد؛ زماني‌كه كارگرداني و روايت داستان‬ ‫راديويي اقتباس از رمان «نبرد دنياها» را ب ‌ه عهده گرفت‪.‬اورسن ولز‬ ‫در سال‪ 1941‬با ساخت اولين فيلم بلند خود بر اوج قله شهرت ايستاد‪.‬‬ ‫«همشهري كين» كه خود وي در آن نقش «چارلز فاستر ولز» را ايفا‬ ‫كرد‪ ،‬امروزه به عقيده بسياري از منتقدين بهترين فيلم تاريخ سينماي‬ ‫جهاناستكهولزدرحالي‌كهفقط‪ 25‬سالداشتآنرامقابلدوربين‬ ‫برد‪.‬اورسنولزدرسال‪2002‬دردونظرسنجيجداگانهكهازسويانجمن‬ ‫فيلمبريتانياانجامگرفت‪،‬به‌عنوانبهترينكارگردانتمامادوارسينماي‬ ‫جهانانتخابشد‪.‬ويدرعرص ‌هبازيگرينيزبسيارمستعدبود‪،‬به‌طوري‬ ‫كهرتب ‌هشانزدهمفهرست‪100‬بازيگربرترتاريخهاليوودرادرفهرست‬ ‫انجمنبازيگرانآمريكادراختياردارد‪.‬اورسنولزمتولدششممي‪1915‬‬ ‫درويسكونسيندرخانواده‌ايمتمولوصاحبنفوذبهدنياآمدودرچهار‬ ‫سالگيشاهدجداييپد‌رو‌مادرشبودودر‪9‬سالگيمادرشراازدستداد‪.‬‬ ‫پسازمرگپدر‪،‬ويبهاروپاوشهردوبلينمهاجرتكردوبهعنوانبازيگر‬ ‫تئاترمشغولبهفعاليتشد‪.‬موفقيتاوتاآنجاادامهيافتكهبهآمريكارفت‬ ‫وهم‌زمانبااجرايتئاتر‪،‬درراديوشروعبه‌كاركرد‪.‬اولينفعاليتاورسن‬ ‫ولزدرهاليوود‪،‬گويندگينمايش‌نامهراديويي«خانوادهرابينسون»در‬ ‫سال‪1940‬برايراديو‪RKO‬بود؛هرچندپيشازآنويدرتالشبراي‬ ‫ساختاقتباسسينماييازرمان«قلبتاريكي»جوزفكونرادبود‪.‬امادر‬ ‫سال‪1941‬بودكهاورسنولزسومينپيشنهادساختفيلمرابهكمپاني‬ ‫‪ RKO‬ارائهكردوموردقبولقرارگرفتكهنتيج ‌هآنساختشاهكار‬ ‫سينمايجهانيعني«همشهريكين»بود‪.‬ويبااين‌كهفقط‪25‬سال‬ ‫داشت‪ ،‬اما كارگرداني‪ ،‬تهيه‌كنندگي‪ ،‬نگارش فيلم‌نامه و نقش‌آفريني‬ ‫در اين فيلم را به‌عهده گرفت‪.‬اين فيلم كه ساخت آن‪ 10‬هفته به طول‬ ‫انجاميد‪ ،‬با حضور معروف‌ترين عوامل فيلم هاليوود‪ ،‬از جمله «گرگ‬ ‫تولند» ساخته شد كه اورسن ولز او را سريع‌ترين فيلم‌بردار هاليوود‬ ‫مي‌دانست‪«.‬همشهريكين»در‪9‬بخشنامزدجوايزاسكاربودكهفقط‬ ‫دررشتهبهترينفيلم‌نام ‌هاصليموفقبهدريافتجايزهشد‪.‬اگرچهآكادمي‬ ‫اسكارتوجهالزمرابهاينفيلمنداشت‪،‬اما«همشهريكين»توانست‬ ‫درطولسال‌هابه‌عنوانبهترينفيلمتاريخسينماشناختهشود‪.‬هرچند‬ ‫به تاخير افتادن زمان اكران و توزيع نامناسب فيلم موجب شد تا ميزان‬ ‫فروشآنچندانچشمگيرنباشد‪.‬درده ‌ه‪60‬دانشكده‌هايفيلمسازي‬ ‫از«همشهريكين»به‌عنوانواحددرسياستفادهمي‌كردندوتعدادياز‬ ‫بزرگانسينمايفرانسهچون«ژانلوك‌گدار»و«فرانسواتروفو»ازاين‬ ‫فيلمالهامگرفتند‪.‬دومينفيلمبلنداورسنولز«امبرسون‌هايباشكوه»‬ ‫بود كه در سال‪ 1942‬براساس كتاب برنده جايز‌ه پوليتزر نوشته «بوت‬ ‫تاركينگتون»ساختهشد‪.‬ويعالوه‌برتهيه‌كنندگي‪،‬دراينفيلمايفاي‬ ‫نقشنيزداشت‪.‬اورسنولزفيلمبعديخودرااثريمستندبهنام«همه‌اش‬ ‫واقعيتاست»دربرزيلساختكهنيميازبودجهيكميليوندالري‬ ‫آن را دولت آمريكا متقبل شد‪ .‬اين فيلم به واقع يك تبليغ دوران جنگ‬ ‫براي دولت آمريكا بود تا كشور‌هاي آمريكاي التين را از اتحاد با ديگر‬ ‫قدرت‌هامنعكند‪.‬‬


‫خبر‬

‫همدان مرکز تولید و اشاعه‬ ‫سینماي کودک مي‌شود‬

‫مدیرعاملموسسهامورجشنواره‌هایفیلمدرپیامیبهجشنواره‬ ‫فیلم کودک تصریح کرد‪ :‬جشنواره کودکان و نوجوانان بیست و‬ ‫چهارمین دوره خود را همچون چند سال گذشته در همدان جشن‬ ‫می‌گیردتااینشهرتاریخیرفتهرفتهبهمرکزتولیدواشاعهسینمای‬ ‫کودکان و نوجوانان بدل شود‪.‬مهدی مسعود شاهی در ادامه این پیام‬ ‫افزودهاست‪:‬برنامه‌ریزیوبرگزاریجشنواره‌ایدرسطحبین‌المللی‬ ‫و با اجزای فراوان که در میان جشنواره‌های مشابه از رتبه و اعتبار‬ ‫ویژه‌ایبرخورداراستکارسهلوساده‌اینیست‪.‬بی‌تردیدپشتیبانی‬ ‫همه‌جانبه مسئوالن استان همدان و در رأس آنها استانداری این‬ ‫استانوهمراهیمعاونتسینماییوسمعیوبصریوزارتفرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی شرایط برگزاری مطلوب جشنواره را فراهم کرد‪.‬‬ ‫جشنو اره بیست و چهارم عالوه بر رقابت آثار در بخش فیلم‌های بلند‬ ‫سیوپنجمیلیمتری‪،‬فیلم‌هایکوتاهوبلندویدئوییوفیلم‌هایکوتاهو‬ ‫بلندپویانمایی‪،‬بخشجدیدیراباعنوانبهترینفیلمنامهبهرقابت‌های‬ ‫ایندورهافزودهاست‪.‬افزونبراینبخش‌هایجنبیجشنوارهنسبتبه‬ ‫دوره‌هایگذشتهازتنوعوتعدادبیشتریبرخوردارهستند‪.‬‬

‫نخستینفیلمسه‌بعدی‬ ‫ایران ساخته می‌شود‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫حسینصابریخبرازبازنویسیفیلمنامه«مامانمراقورتنده»بامشاوره‬ ‫مجیدرضاباالداد‪.‬حسینصابریدراینبارهگفت‪«:‬مامانمراقورتنده»هنوز‬ ‫در مرحله مشاوره فیلمنامه توسط «مجید رضاباال» از سوی بنیاد سینمایی‬ ‫فارابیاستوواردمراحلجدیدینشدهتااینکهفیلمنامهتکمیلشود‪.‬بهگفته‬ ‫صابری‪،‬فیلمنامهایناثرتوسط«مهدیکیا»و«امیرحسینجهت‌دوست»‬ ‫نوشتهشدهاست‪.‬اینفیلمکهتستسهدقیقه‌ایازآنساختهشده‪،‬کام ً‬ ‫الدر‬ ‫داخل کشور به تولید خواهد رسید‪« .‬مامانم را قورت نده» عنوان موقت این‬

‫فیلم سه بعدی است که با دو دوربین فیلمبرداری می‌شود و دارای فضاهای‬ ‫متنوع خارجی و فانتزی است‪ .‬هنوز کارگردان این پروژه سه بعدی‪ ،‬معرفی‬ ‫نشدهاست‪.‬حسینصابریدربارهویژگی‌هایساخت«مامانمراقورتنده»‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این فیلم كامال در داخل كشور ساخته می‌شود و چون سه‌بعدی است‬ ‫كامالدرفضایخارجیازپاركشهربازیتاتونلتاریكفیلمبرداریمی‌شود‪.‬‬ ‫فیلمبرداریكاردودوربینهوباتكنولوژیسه‌بعدیانجاممی‌شودكهباكسب‬ ‫موافقتهمكاریفارابی‪،‬به‌زودیواردپیش‌تولیدخواهد‌شد‪.‬‬

‫پنج شنبه‪22‬مهر‪1389‬‬

‫‪ 6‬ذي‌القعده ‪ 14-1431‬ا كتبر‪ -2010‬شماره‪51‬‬

‫سينماوتلويزيون ‪10‬‬

‫گفتگو با مهدی سلطانی‪ ،‬بازیگر سریال «در مسیر زاینده‌ رود»‬

‫نگرانم که مرا حاج بهزاد مصیب بدانند!‬

‫تقاضاي حضور بیش از ‪ 800‬فیلم‬ ‫در جشنواره فیلم وارش‬

‫طبق اعالم دبیرخانه ششمین جشنواره فیلم وارش‪ 810،‬فیلم از‬ ‫‪ 535‬فیلمساز به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است‪.‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی جشنواره فیلم وارش‪ ،‬با اتمام زمان ارسال فیلم به‬ ‫دبیرخانه جشنواره‪ ،‬بررسی و شمارش فیلم‌های متقاضی شرکت در‬ ‫بخش‌های مختلف جشنواره وارش آغاز شد‪ .‬براساس این گزارش‪،‬‬ ‫تاکنون طبق آمار ارائه شده توسط دبیرخانه جشنواره وارش‪810 ،‬‬ ‫فیلم به این دبیرخانه ارسال شده که در بخش‌های داستانی‪ ،‬مستند‪،‬‬ ‫تجربی‪،‬پویانمایی‪،‬تجربی‪،‬ویژه‪،‬مازندرانشناسیموردبررسیقرار‬ ‫می‌گیرند‪ .‬بنابر این گزارش‪ ،‬در بخش داستانی ‪ 342‬فیلم‪ ،‬مستند‬ ‫‪ 232‬فیلم‪ ،‬تجربی ‪ 81‬فیلم‪ ،‬پویانمایی ‪ ،92‬ویژه ‪ 33‬فیلم ومازندران‬ ‫‪ 28‬فیلم‪ ،‬ارسال شده است که بیشترین تعداد فیلم متقاضی مربوط‬ ‫به فیلم‌های داستانی است‪ .‬بنابراین گزارش‪ ،‬مجموع ‪ 810‬فیلم‬ ‫متقاضی شرکت در جشنواره از سوی ‪ 535‬فیلمساز‪ ،‬به دبیرخانه‬ ‫ارسال شده است‪ .‬ششمین جشنواره وارش‪ 2 ،‬تا ‪ 5‬آبان ماه در استان‬ ‫مازندران‪ ،‬شهرستان بابل برگزار می‌شود‪.‬‬

‫یک بازیگر سینما‪:‬‬

‫فیلم هاي کودکان و نوجوانان‬ ‫گیشه اي و عامه پسند شده است‬

‫گلستانی بازیگر سینما و تئاتر کشور گفت‪ :‬باید در تولید آثار‬ ‫کودک و نوجوان به محتوای آموزشی آنها نیز توجه داشت‪ .‬این‬ ‫بازیگر با بیان اینکه فیلم های کودکان و نوجوانان باید دغدغه‬ ‫واقعی آنها را در بر داشته باشند‪ ،‬گفت‪ :‬توجه به نیاز عاطفی کودکان‬ ‫و سعی در هدایت فکری و معنوی آنها در آثار سینمایی‪ ،‬الزمه‬ ‫تولید و ارائه فیلم های کودک و نوجوان است‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫سینمای کودک در مقطعی از کار های بسیار ارزشمندی برخوردار‬ ‫بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امید است فیلم های کودکان و نوجوانان به‬ ‫دوره ای بازگردد که کار های بسیار ارزشمندی برای کودکان و‬ ‫نوجوانان تولید می شد و می توانست ساعتی طوالنی بزرگترها‬ ‫و بچه ها را کنار هم بنشاند و فضای آموزشی مناسبی را برای‬ ‫خانواده ها فراهم کند‪.‬گلستانی اضافه کرد‪ :‬بررسی ریشه ای‬ ‫جایگاه فعلی سینمای ایران و سینمای کودک با حضور صاحبان‬ ‫اندیشه در این حوزه‪ ،‬کامال ضروری به نظر می رسد‪.‬‬

‫مدیر شبکه آموزش‪:‬‬

‫ساخت برنامه هاي نمایشي‬ ‫و مستند بیشتر مي شود‬

‫مدیرشبکهآموزشسیماگفت‪:‬اینشبکهماموریتبرنامهسازی‬ ‫رادرهمهساختارهاداردامادرششماههدوم‪89‬وسالآیندهساخت‬ ‫و تولید برنامه در دو قالب نمایشی و مستند بیشتر خواهد شد‪ .‬رضا‬ ‫پورحسینافزود‪:‬هرچنداینشبکههنوزبهجایگاهایدهآلخودنرسیده‪،‬‬ ‫ولی در مسیر ارتقا حرکت می کند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬بازنگری های انجام‬ ‫شده در برنامه های آموزشی شبکه هفت‪ ،‬یعنی توجه به آموزش‬ ‫غیرمستقیم در کنار آموزش مستقیم و طرح قالب های نمایشی و‬ ‫مستند‪،‬موجبارائهبرنامههاینووتازهتریدراینشبکهشد‪.‬مدیر‬ ‫شبکه آموزش از یک بازنگری مجدد در اهداف و خط مشي شبکه‬ ‫هفت (شبکه آموزش) خبر داد و خاطر نشان کرد‪ :‬این بازنگری‬ ‫مجدد به منظور به روزتر کردن برنامه های این شبکه است و‬ ‫ان شاءاهلل برنامه های متنوع و نویی ارائه خواهد شد‪ .‬برنامه های‬ ‫شبکه آموزش در چند ماه اخیر‪ ،‬با حضور رضا پورحسین از آموزش‬ ‫مستقیم به سمت آموزش غیرمستقیم حرکت کرده و کیفی تر‪،‬‬ ‫متنوع تر و جذاب تر شده است‪.‬‬

‫با بازی رحیم نوروزی و اردالن شجاع کاوه؛‬

‫تصویر برداري "برج زهرمار"‬ ‫به پایان رسید‬

‫تصویر برداری فیلم تلویزیونی "برج زهر مار" به کارگردانی‬ ‫مجید تربتی فرد و تهیه کنندگی احمد زالی درتهران وکرج به پایان‬ ‫رسید‪ .‬مجیدتربتی فرد‪ ،‬کارگردان این اثرگفت‪ :‬این فیلمتلویزیونی‬ ‫در ژانر اجتماعی روایت اعضای یک شرکت ساختمانی است‬ ‫که پس از کالهبرداری چندمیلیاردی تصمیم به خروج از کشور‬ ‫را می‌گیرند و طی ماجرایی همه چیز تغییر می‌کند و برنامه‌های‬ ‫آنها به طور کامل به هم می‌ریزد‪ .‬وی افزود‪ :‬دراین فیلم که‬ ‫مجید دشتی تدوین آن را بر عهده داشته بازیگرانی چون اردالن‬ ‫شجاع کاوه‪ ،‬رحیم نوروزی‪ ،‬فرخ نعمتی‪ ،‬مسعود سخایی‪ ،‬حسین‬ ‫رجایی‪ ،‬نازآفرین کاظمی و رائد تمیمی به ایفای نقش پرداخته‌اند‪.‬‬

‫گفتگو از مهدي نیاکي‬ ‫اشاره‪:‬‬ ‫حضور یک بازیگر تحصیلکرده و داراي تجارب‬ ‫مختلف در تئاتر اتفاقي است که در تلویزیون کمتر‬ ‫مي‌افتد‪.‬مهديسلطانيبازیگرياستازتئاترکهبا‬ ‫برخيازکارگردان‌هاياینحوزهتجاربارزشمندي‬ ‫داشتهاست‪.‬اوپسازسال‌هادوريازعالمبازیگري‬ ‫به علت تحصیل در خارج از کشور با بازي در سریال‬ ‫«در مسیر زاینده رود» به دنیاي بازیگري برگشت و‬ ‫با ایفاي نقش حاج بهزاد‪ ،‬شمایلي از جوانمردي و‬ ‫پهلواني ایراني را به تصویر کشید‪ .‬بازگشت وي به‬ ‫دنیايتصویربهانهاینگفتگوست؛‬ ‫مهدي سلطاني سروستاني با سریال در مسير‬ ‫زاینده‌رود درخشید‪ .‬من مي‌دانم که شما رزومه‬ ‫بلندباالیيدارید‪.‬تابهحالکجابودیدآقايسلطاني؟‬ ‫جای دوری نبودم‪ .‬در بخش دیگری از هنرهای نمایشی‬ ‫مانند تئاتر فعالیت داشتم و تدریس هم می‌کنم‪.‬‬ ‫بازیگري خوانده‌اید؟‬ ‫لیسانس من در رشته بازیگری است از دانشگاه هنرهای‬ ‫زیبا‪ .‬فوق‌لیسانسم در رشته کارگردانی است از دانشگاه سینما‪،‬‬ ‫تئاتر و مدرک دکتری هم از دانشکده اوینیون فرانسه دارم‪.‬‬ ‫چهشدکهازسریال«درمسیرزاینده‌رود»سردرآوردید؟‬ ‫کدامعنصردراینکارشماراجذبکرد؟کارگردانيآقاي‬ ‫فتحي‪،‬بازیگران‪،‬عواملیامتنآقاينادري؟‬ ‫آقای علیرضا نادری از نویسندگان و کارگردانان خوب تئاتر‬ ‫است‪ .‬من در چند اثر خوب ایشان بازی کرده‌ام‪ .‬آقای فتحی‬ ‫هم که برای من شناخته شده بود و وقتی از من دعوت کرد‬ ‫با کمال میل پذیرفتم‪ .‬وقتی وارد کار شدم بچه‌هایی که در‬ ‫آنجا کار می‌کردند همگی از همکاران یا دانشجویان خودم‬ ‫بودند‪ .‬مثل آقای پیام فروتن که در دانشگاه‪ ،‬طراحی صحنه‬ ‫تدریسمی‌کند‪.‬منواردکارکهشدمدیدمبچه‌هاهمگیجوان‬ ‫و حرفه‌ای هستند‪.‬‬ ‫اینپهلوانبهزادکهبودودرکلچهمي‌خواستبگوید؟‬ ‫این پهلوان قبل از هر چیز انسان است و در کشور خودمان‬ ‫و برخی کشورهای دیگر می‌توان این شخصیت‌ها را دید‪،‬‬ ‫انسان‌های صلح طلبی که اخالقیات برایشان بیشتر از‬ ‫هر چیز اهمیت دارد‪ .‬دارای جهان‌بینی خاصی هستند و دیدگاه‬ ‫کاملتری درباره جهان دارند‪ ،‬مثل غالمرضا تختی‪ .‬من فکر‬ ‫می‌کنم حاج‌بهزاد‪ ،‬شتکی است از الگویی مثل جهان‌پهلوان‬

‫تختی‪ ،‬البته نه با جزئیات زندگی خصوصی‪.‬‬ ‫شما سال‌ها در تئاتر زحمت کشیدید‪ ،‬اما زماني‬ ‫نامتان بر سر زبان‌ها افتاد که به تلویزیون آمدید‪.‬‬ ‫از این ماجرا دلگیر نیستید؟‬ ‫دلگیر که قطعا نیستم‪ .‬طبیعی است که وقتی بازیگری در‬ ‫تئاتر با تماشاگران محدود کار می‌کند با زمانی که در رسانه‌ای‬ ‫مانند تلویزیون با مخاطبان میلیونی کار می‌کند‪ ،‬متفاوت است‪.‬‬ ‫کار در رسانه باعث شهرت می‌شود‪ .‬ممکن است شما در تئاتر‬ ‫بهتر کار کنید؛ یعنی کیفیت کار بازیگر در تلویزیون شاید کمتر‬ ‫شود اما شهرت او بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫یکسئوالکلیشه‌اي؛تئاتررابیشتردوستدارید‬ ‫یاتلویزیونراازیکمدرسبازیگريسئوالمي‌کنم‪.‬‬ ‫بهنظرمجداکردنایندوآنهمبهشکلجانبدارانهمنطقینیست‪.‬‬ ‫اما واقعیت آن است که این دو با هم تفاوت‌های‬ ‫آشکاري دارند‪.‬‬ ‫بله‪.‬امامنیکسریالخوبرابهیکتئاتربدترجیحمی‌دهم‪.‬‬ ‫یایکفیلمسینماییخوبرابهیکتئاتربدترجیحمی‌دهم‪.‬اگر‬ ‫هر کدام از آنها از فیلتر هنر بگذرند‪ ،‬ارزشمند است‪.‬‬ ‫بین یک تئاتر خوب و یک سریال خوب کدام را‬ ‫ترجیحمي‌دهید؟‬ ‫کار من بیشتر تئاتر بوده و حرف‌هایی که می‌توان در تئاتر‬ ‫گفت در تلویزیون یا سینما نمی‌توان بیان کرد‪ .‬احساس انسان‬ ‫در تئاتر زودتر پرواز می‌کند و آزادانه‌تر‪ .‬در تئاتر زندگی بیشتر‬ ‫جریان دارد تا در دیگر مدیوم‌ها‪ .‬برای من به همین دلیل این‬ ‫قسمت لذت بخش‌تر است‪ .‬تئاتر البته یک هنر اندیشه‌ای است‬ ‫و در بسیاری مواقع‪ ،‬کیفیت کار را می‌توان در تئاتر باالتر از دیگر‬ ‫رسانه‌هادید‪.‬‬ ‫بسیار اتفاق افتاده بازیگراني که با یک اثر خوب‬ ‫درخشیده‌اندمعموالدردیگرنقش‌هایيکهبعدهاایفا‬ ‫کرده‌اندتصورعمومياینبودهکهگویيهماننقش‬ ‫نخستینراتکرارمي‌کنند‪.‬درهمینلحظهدرذهنمن‬ ‫وشمانام‌هايبزرگيازبازیگرانحرفه‌ايهستکهدر‬ ‫تمامعمرخودمتهمبهتکرارنقشيبودندکهدریکاثر‬ ‫برجستهایفاکرده‌اند‪.‬شمانگرانایننیستیدکهدرآینده‬ ‫بهشماگفتهشودحاجبهزادمصیبراتکرارمي‌کنید؟‬ ‫چرا‪ ،‬نگران هستم‪ .‬قطعا پیشنهادهایی که از این به بعد‬ ‫خواهد شد‪ ،‬نقش‌هایی است که به بهزاد مصیب نزدیک باشد‪،‬‬ ‫چراکه بسیاری کارگردان‌ها به دنبال این نیستند تا ویژگی‌های‬ ‫دیگر بازیگر را کشف کنند‪ .‬ریسک نمی‌کنند و کار آماده را تکرار‬

‫سوم تا ششم آبان؛‬

‫«هفته فیلم هلند» در تاالر اندیشه برگزار مي‌شود‬

‫موسسهآموزشعالیسورهوسفارتپادشاهیهلندبرایاولین‌بار‬ ‫در ایران از تاریخ سوم تا ششم آبان‌ماه‪ ،‬اقدام به برگزاری نمایش‬ ‫فیلم‌هايی از کشور هلند تحت عنوان «هفته فیلم هلند» در تهران‬ ‫می‌کنند‪.‬اینبرنامهروزسومآبانماهشروعشدهودرروزششمآبان‌ماه‬ ‫پایان می‌پذیرد‪ .‬در طی این روزها منتخبی از فیلم‌ها که نمایانگر‬ ‫هنرسینمادرهلندهستند‪،‬بهنمایشدرمی‌آیند‪.‬دریکنگاهکوتاه‬ ‫میتوانفیلمهایمنتخبرادراینتقسیم‌بندی‌هاگنجانید‪:‬فیلمهای‬ ‫کوتاه‪،‬شاملداستانی‪،‬مستند‪،‬تجربیوانیمیشن‪،‬فیلمهایمستند‬ ‫کوتاهوبلند(دراینبخشفیلمهايیازمستند‌سازشهیرهلندی«برت‬ ‫هانسترا» به نمایش در می آیند)‪ ،‬فیلم های تجربی کوتاه‪ ،‬نمایش‬

‫یک فیلم بلند سینمايی جدید‪.‬در این روزها هم چنین یک کارگاه‬ ‫آموزشیدرارتباطبافیلممستندومستند‌سازیتوسطدونفرميهمان‬ ‫ازهلند نظیرخانم «کورینهفاناخرات»وآقای«پیترفلوری»‪،‬ارائه‬ ‫می‌شود‪.‬درمیزگردیباشرکتميهمانانهلندیودونفرسینماگر‬ ‫ایرانی‪ ،‬شرکت‌کنندگان ضمن صحبت در مورد دیدگاه‌های خود‬ ‫دربارهفیلممستند‪،‬بهپرسش‌هایحضارپاسخخواهندگفت‪.‬شرکت‬ ‫در هفته فیلم برای عموم آزاد است ولی به دلیل محدودیت تعداد‬ ‫شرکت‌کنندگاندرکارگاههایآموزشی‪،‬قبالبایدنام‌نویسیصورت‬ ‫گیرد‪.‬برایکسباطالعاتبیشترنیزمیتوانیدبهاینتارنمارجوع‬ ‫کنید‪.www.netherlandsfilmweekiran.nl.‬‬

‫می‌کنند‪ .‬سعی من بر این است نقش‌هایی را انتخاب کنم که‬ ‫در حد توان من باشد و دیگر اینکه باعث نشود دوباره حاج بهزاد‬ ‫مصیب را تکرار کنم‪.‬‬ ‫درابتدايدورانشهرتبیشترتان‪،‬چندکلمه‌اي‬ ‫با سینما و تلویزیون و تماشاگران صحبت کنید‪.‬‬ ‫من البته از ابراز لطفی که دارند‪ ،‬سپاسگزارم‪ .‬اما دوست‬ ‫دارم یک چیز را بگویم‪ .‬وظیفه ما بازیگران درست و خوب‬ ‫عمل کردن است‪ .‬اگر بعضی خوب عمل نمی‌کنند وظیفه شان‬ ‫را درست انجام نمی‌دهند‪.‬‬ ‫چه عاملي باعث مي‌شود که بازیگران وظیفه‬ ‫خود را به درستي انجام دهند؟‬ ‫بهنظرمنتوقعبینندگانوتماشاگرانتئاتروتلویزیونوسینما‬ ‫ازبازیگراناست‪،‬هرچهتوقعآنهانسبتبهماباالترباشدوهربازی‬ ‫و هر نوع ایفای نقش را نبینند و نپذیرند‪ ،‬ما بازیگران هم تالش‬ ‫می‌کنیم برای برآورده کردن توقع مردم به حداقل وظایفمان در‬ ‫اینحوزهعملکنیم‪.‬اینامریاستکهبهعهدهتماشاگراست‪.‬‬

‫خبر‬ ‫تماشا‬

‫گامي مثبت در کارنامه سینماي ایران‬

‫یک منتقد مي گويد‪ :‬به نظرم در مجموع فیلمنامه‪ ،‬ساختار و‬ ‫کارگردانی فیلم سینمایی «ملک سلیمان» گامی مثبت در کارنامه‬ ‫«شهریار بحرانی» و سینمای ایران است‪.‬زهره یزدان پناه منتقد‬ ‫سینما درباره فیلم سینمایی «ملک سلیمان» ساخته شهریار‬ ‫بحرانی گفت‪ :‬اولین اتفاق مثبت در فیلم ملک سلیمان رویکرد‬ ‫و تکیه بر روایت قرآنی این فیلم‪ ،‬در مورد حضرت سلیمان است و‬ ‫تصحیح نگاه در مورد ایشان و تفاوت با آنچه در تورات آمده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬تاکید بر تبعیت از ولی خدا بخصوص در‬ ‫هنگام هجوم فتنه‌های اشرار و همچنین برای رهایی از شر شیاطین‬ ‫و فراخوانان به بدی که گریبانگیر همه اعصار بشری بوده است‪،‬‬ ‫مهمترین اتفاق دیگری است که در مضمون این فیلم افتاده است‪.‬‬ ‫اینمنتقددرادامهخاطرنشانکرد‪:‬فیلمنامهازپشتوانهپژوهشیبسیار‬ ‫خوبیبرخورداربودهاستکهباعثارتقایسطحفیلمنام ‌هشدهاست‪.‬‬ ‫زندگیحضرتسلیمانازدوبخشتشکیلشدهاستکهبخشاول‬ ‫زندگی حضرت سلیمان تا مبارزه اجنه و شیاطین و تسلط بر ایشان و‬ ‫بخش دوم از زمان تسلط و بر پایی ملک تا وفات ایشان است‪ .‬فیلم‬ ‫ملک سلیمان فقط به بخش اول زندگی ایشان پرداخته است‪ .‬گرچه‬ ‫بخش دوم زندگی حضرت سلیمان به علت وجود ضد قهرمان‌های‬ ‫رئالونیزحوادثجذابدیگریمانندموضوعملکهسباوموضوع‌های‬ ‫دیگر‪ ،‬قابلیت قصه پردازی و درام بیشتری را دارد‪ .‬اما بخش اول‬ ‫زندگی‌شان‪ ،‬به علت وجود ضد قهرمانانی از عالم دخان و ماهیت‬ ‫حوادث زندگی سلیمان نبی در این بخش‪ ،‬نوعی روایت را می‌طلبیده‬ ‫است که نویسنده به علت وفاداری به آیات و روایات قرآنی‪ ،‬به خوبی‬ ‫از عهده روایت این بخش زندگی سلیمان نبی برآمده است‪ .‬یزدان‬ ‫پناه‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به نظرم این فیلم را از جهات دیگر هم می‌شود مورد‬ ‫بررسیقرارداد‪.‬بهعنواننمونه‪،‬جلوه‌هایبصریآنکهنیازسینمای‬ ‫ایرانبودهاستویاطراحیصحنهولباس‪،‬موسیقیو‪...‬کهگامیروبه‬ ‫جلودرکارنامهسینمایایرانوشهریاربحرانیبودهاست‪.‬یزدانپناه‪،‬‬ ‫در مورد بودجه اختصاصی به فیلم «ملک سلیمان» گفت‪ :‬بودجه‌ای‬ ‫کهبهاینفیلماختصاصدادهشدهاست‪،‬درمقایسهبابودجه‌هاییکه‬ ‫برای آثار فاخر با پروداکشن بزرگ در سینمای غرب اختصاص داده‬ ‫می‌شود‪ ،‬بودجه چندان قابل‌توجهی هم نیست‪ .‬به هر حال اگر قرار‬ ‫است فیلم خوب ساخته شود‪ ،‬باید برای آن هزینه کرد‪.‬این منتقد در‬ ‫ادامهبازیهایاینفیلمرامثبتارزیابیکردوافزود‪:‬گرچهاینفیلم‪،‬‬ ‫بازیگرانشاخصزیادینداردامادرمجموع‪،‬بازیگرانهم‪،‬بازی‌های‬ ‫خوبیداشته‌اندوازعهدهکاربرآمده‌اند‪.‬‬


‫خبر‬

‫تاسف از تعيين همزمان دو‬ ‫ميزبان جام جهاني‬

‫محمد بن همام رئيس کنفدراسيون فوتبال آسيا از اينکه‬ ‫انتخاب ميزبانان جام هاي جهاني ‪ 2018‬و ‪ 2022‬در يک روز‬ ‫اعالم مي شود ابراز تاسف کرد‪.‬‬ ‫بن همام گفت‪ " :‬دليل اين کار اقتصادي بود‪ .‬من شخصا به‬ ‫اين قضيه معترض هستم هرچند تصميم مربوطه خيلي وقت‬ ‫پيش گرفته شده است"‪.‬‬ ‫وي گفت‪ 2022 " :‬به ‪ 12‬سال بعد برمي گردد‪ .‬شما از فردا‬ ‫هم خبر نداريد چطور مي شود براي ‪ 12‬سال بعد چنين تصميمي‬ ‫گرفت؟ براي گرفتن چنين تصميمي سال ‪ 2016‬مناسب است و‬ ‫شما مي توانيد براي سال ‪ 2022‬به راحتي ميزبان خود را انتخاب‬ ‫کنيد‪ .‬ما در حقيقت از راي اعضا کميته اجرايي در سال ‪2016‬‬ ‫ميخواهيماستفادهکنيمومنازاينبابتاصالخوشحالنيستم"‪.‬‬ ‫رئيس ‪ AFC‬ادامه داد‪ " :‬اما هيچ مقرراتي در اين زمينه نوشته‬ ‫نشده است ( درباره راي دادن)‪ .‬همه چيز بستگي به اين دارد که‬ ‫چگونه شما ديگران را متقاعد کنيد"‪.‬‬ ‫ترديدي نيست که محمد بن همام عالقه دارد جام جهاني‬ ‫‪ 2022‬در کشورش قطر برگزار شود‪.‬‬

‫سرمربيتيمفوتبالمنچسترسيتيگفت‪:‬تيميكهدرپايانفصلقهرماني‬ ‫راجشنخواهدگرفت‪،‬چلسياست‪.‬روبرتومانچينيعنوانكرد‪:‬باوجوديكه‬ ‫درديدارهفتهششمموفقشديمچلسيراشكستدهيم‪،‬هنوزهمباوردارم‬ ‫اينتيملندنيبيشترينشانسرابرايكسبمقامقهرمانيليگبرترراداردو‬ ‫تنهاتيميكهشايدبتواندجلويآنرابگيرد‪،‬آرسنالاست‪.‬اينمربيايتالياييبا‬ ‫بياناينجمالتضمنبرشمردنقدرتتيمتحترهبريكارلوآنجلوتي‪،‬در‬ ‫عملتوانهمشهري‌اش(منچستريونايتد)رادرمسيرقهرمانيفصلجاري‬

‫مانچيني‪:‬‬

‫چلسي باز هم‬ ‫قهرمانمي‌شود‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫هيچانگاشت‪.‬مانچينيافزود‪:‬چلسي‪،‬قوي‌ترينتيمليگبرتراست‪.‬تنهاشايد‬ ‫آرسنالبتوانددريكمقطعجلويآبي‌هاقدمعلمكند‪.‬وگرنهبعيداستتيمي‬ ‫حريفشاگردانآنجلوتيشود‪.‬اينمربيتصريحكرد‪:‬وقتييكهفتهقبل‬ ‫چلسيراباگلته‌وزشكستداديم‪،‬بهكارلوگفتمماامروزتوراشكستداديم‬ ‫وليدرپايانفصلآنتيميكهقهرمانيراجشنخواهدگرفت‪،‬چلسياست‪.‬‬ ‫مانچيني‪47‬سالهتصريحكرد‌‪:‬هنوزهفتهفتهازليگبرترگذشته‪،‬امامنبه‬ ‫اينباوررسيدهامچلسيبهخاطرقدرتزيادشبازهمقهرمانخواهدبود‪.‬‬

‫ورزش ‪9‬‬

‫پنج شنبه‪22‬مهر‪1389‬‬

‫‪ 6‬ذي‌القعده ‪ 14-1431‬ا كتبر‪ -2010‬شماره‪51‬‬

‫آقای رئیس رسما آسيايي شدن نيوزلند را تکذیب کرد!‬

‫تماس پنهاني بازيكن رئال مادريد‬ ‫با بارسلونا فاش شد‬

‫منشي دفتر مديرعامل باشگاه بارسلونا از مذاكره پنهاني‬ ‫مدافع پرتغالي رئال مادريد با اين تيم پرده برداشت‪.‬‬ ‫په‌په‪ ،‬بازيكن مصدوم رئال مادريد كه براي چند بازي اخير به‬ ‫عنوان مهره تك نيمه‌اي مورد استفاده مورينيو قرار گرفته‪ ،‬از دو‬ ‫هفته پيش توسط وكيلش در حال مذاكره با بارسلونا است‪ .‬قرارداد‬ ‫اين مدافع تا پايان سال ‪ 2011‬ميالدي است‪ .‬او مي‌تواند از اكنون‬ ‫آزادانه براي آينده حرفه‌اي خود تصميم بگيرد‪.‬‬ ‫رئال مادريد هنوز واكنشي در قبال اين افشاگري نشان نداده‬ ‫است‪ .‬از آنجا كه منشي دفتر روسل نيز تحت فشار نيست‪ ،‬به نظر‬ ‫مي‌رسد همان كاري را كرده كه مقامات باالتر از او خواسته‌اند‪.‬‬ ‫مذاكره با بازيكنان رئال از دو ماه پيش توسط بارسلونا در‬ ‫دستور كار قرار گرفته است‪ .‬برخي نويسندگان مادريدي‪ ،‬آن‬ ‫را جنگ رواني بي اثري براي ال‌كالسكو‌دربي (هشتم آذر ماه)‬ ‫توصيف كرده‌اند‪.‬‬

‫فيفا تعليق فوتبال نيجريه را‬ ‫به طور موقت لغو كرد‬

‫فدراسيون بين المللي فوتبال 'فيفا ' به طور موقت‪ ،‬تعليق‬ ‫فوتبال نيجريه را برداشت و به اين ترتيب اين تيم مي تواند روز‬ ‫يكشنبه مقابل گينه بازي كند‪.‬‬ ‫به گزارش فدراسيون فوتبال نيجريه به داليل مختلف از‬ ‫جمله مداخله دولت اين كشور در امور مربوط به فوتبال از سوي‬ ‫فيفا محروم شد‪.‬‬ ‫فيفا اعالم كرده است كه اين تعليق تا تاريخ ‪ 26‬اكتبر(‪ 4‬آبان‬ ‫ماه ) برداشته مي شود‪ ،‬يعني يك روز بعد از جلسه دادگاهي كه‬ ‫به اعتراض اتحاديه بازيكنان فوتبال نيجريه رسيدگي خواهد‬ ‫كرد‪.‬‬ ‫فيفا با انتشار بيانيه اي افزود‪ :‬اين تصميم به دنبال مشاهده‬ ‫نشانه هاي مثبت در نيجريه اتخاذ شده است اما در صورتي كه‬ ‫فدراسيون نيجريه به هر دليلي نتواند آزادانه به كار خود ادامه‬ ‫بدهد‪ ،‬محروميت آن به طور خودكار تاييد خواهد شد‪.‬‬ ‫به دنبال اين تصميم‪' ،‬موسي آمادو' دبير كل فدراسيون فوتبال‬ ‫نيجريه اعالم كردكه تيم ملي اين كشور براي ديدار روز يكشنبه‬ ‫خود با گينه راهي كوناكري مي شود‪.‬‬

‫رئيس كميته پزشكي فيفا‪:‬‬

‫برخي از برخوردها واقعا خصمانه است‬

‫رئيس كميته پزشكي فدراسيون بين المللي فوتبال (فيفا)‬ ‫معتقد است كه بعضي از برخوردها بين بازيكنان در فوتبال 'واقعا‬ ‫خصمانه ' است و بعضي بازيكنان عمدا به دنبال مصدوم كردن‬ ‫بازيكن تيم مقابل هستند‪.‬‬ ‫به مسئله تكل هاي خطرناك بعد از اخراج 'كارل هنري' به‬ ‫دليل تكل خشن روي 'يوردي گومژ' و شكايت نافرجام باشگاه‬ ‫نيوكاسل به اتحاديه انگليس براي مجازات 'نايجل دي يانگ'‬ ‫براي برخوردي كه منجر به شكستگي پاي 'حاتم بن عرفا' از‬ ‫دو قسمت شد‪ ،‬مدتي است كه به بحث داغ مسابقات ليگ برتر‬ ‫انگليس تبديل شده است‪.‬‬ ‫با وجود اين 'مايكل دهوگ' رئيس كميته پزشكي فيفا به مورد‬ ‫خاصي اشاره نكرده است و در روزي لب به انتقاد گشوده است‬ ‫كه 'دني مورفي' كاپيتان تيم فوالم هم برخي از مربيان تيم هاي‬ ‫ليگ برتر را به پرورش تفكر بازي فيزيكي در بين بازيكنانشان‬ ‫متهم كرده است‪.‬‬ ‫مورفي همچنين گفته است كه بازيكنان عمدا دست به چنين‬ ‫خطاهايي نمي زنند و تكل هاي خشن از سوي افراد بي فكر‬ ‫سر مي زد اما دهوگ معتقد است در بعضي از موارد عمدا چنين‬ ‫اتفاقاتي مي افتد‪.‬‬ ‫وي گفت‪ :‬برخي از بازيكنان براي اين وارد زمين مي شوند‬ ‫كه به ديگران صدمه بزنند و به فوتبال آنها خاتمه بدهند‪ .‬من دو‬ ‫چشم دارم و مي توانم ببينم كه چگونه برخي از برخوردها واقعا‬ ‫خصمانه است‪.‬‬ ‫اما پس از اظهارات اخير رئيس كميته پزشكي فيفا‪ ،‬اتحاديه‬ ‫جهاني بازيكنان '‪ 'FIFPro‬هم ساكت نمانده و در دفاع از‬ ‫اعضاي خود بر آمده است‪.‬‬ ‫'سگلن' دبير كل اين اتحاديه در مورد اظهار نظرهاي دهوگ‬ ‫اعالم كرد‪ :‬ما ‪ 50‬هزار نفر عضو داريم اما به اعتقاد من هيچ‬ ‫بازيكني در دنيا وجود ندارد كه بخواهد عمدا به ديگران صدمه‬ ‫بزند‪ .‬چنين چيزي غير قابل قبول است‪.‬‬

‫محمد بن همام اين شايعه را که نيوزلند‬ ‫تالش مي کند مانند استراليا به کنفدراسيون‬ ‫فوتبالآسياملحقشودردکرد‪.‬‬ ‫بن همام گفت‪ " :‬درباره اين قضيه‬ ‫هيچ وقت بحث نشده است‪ .‬به عالوه هيچ‬ ‫فردي از سوي آنها براي درخواست عضويت‬ ‫پيشمانيامدهاست"‪.‬‬ ‫بن همام که در همايش رهبران فوتبال‬ ‫جهان در انگلستان شرکت داشت‪ ،‬گفت‪" :‬‬ ‫فکر مي کنم کنفدراسيون اقيانوسيه سخت‬ ‫تالشميکندتافوتبالخودراتوسعهدهد‪،‬آنها‬ ‫برنامه هاي خوبي دارند و کارشان را با جديت‬ ‫ادامهميدهند"‪.‬‬ ‫محمد بن همام رئيس کنفدراسيون آسيا‪،‬‬ ‫با رون گولري‪ ،‬مدير اجرايي باشگاه چلسي‪،‬‬ ‫جلسه مثبتي در خصوص گسترش و توسعه‬ ‫مشارکتهاي آتي داشت‪.‬اي اف سي و باشگاه‬ ‫چلسيسال‪2007‬قراردادچهارسالهايبهامضا‬ ‫رساندندکهدرآنچلسيازبرنامهتوسعهفوتبال‬ ‫اي اف سي که ويژن آسياست حمايت رسمي‬ ‫کند‪.‬بخشي از اين قرارداد مختص توسعه‬ ‫فوتبال آسياست که در آن بازيکن سال اي اف‬ ‫سيشانستمرينيکماههباآبيپوشانراپيدا‬ ‫ميکند‪.‬ايناولينباراستکهيکباشگاهمهم‬ ‫اروپاييباايافسيهمکاريميکند‪.‬‬ ‫باشگاه چلسي اولين باشگاه اروپايي است‬ ‫که به کنفدراسيون فوتبال آسيا با فلسفه دادن‬ ‫و نه فقط مصرف کمک مي کند‪.‬يک قرارداد‬ ‫اسپانسرشيپي جديد با باشگاه چلسي از ‪2011‬‬ ‫تا‪ 2014‬آغاز مي شود‪.‬‬ ‫" پروژه هاي زيادي از ويژن آسيا‪ ،‬به عنوان‬ ‫مثال ويژن چين‪ ،‬نشان داده اند که ويژن يک‬ ‫برنامهموفقبوده‪.‬برايتوسعهپايداربلندمدتهم‬ ‫مابهسرمايهگذاريبازرگانينيازداريمومنبسيار‬ ‫خوشحالم که باشگاه چلسي اولين شريک ما در‬ ‫اينبرنامهاست‪.‬اينشراکتفرصتهايتجاري‬ ‫پروژهويژنآسياراهممخاطبقرارميدهد‪".‬‬

‫" چلسي شجاعت و تعهد خود را در حمايت‬ ‫از محصوالت ما بخصوص در چين نشان داده‬ ‫است و اين شراکت آن قدر موفق بوده که‬ ‫فدراسيون هاي عضو و باشگاه خواستند تا اين‬ ‫مدل تکرار شود‪".‬گورالي هم از جلسه بسيار‬ ‫مفيد با رئيس اي اف سي اظهار خرسندي کرد‪:‬‬ ‫" ما در صدديم تا راههاي بيشتري در ارزش‬ ‫آفرينيبهبرنامهويژنآسيايايافسيايجاد‬ ‫کنيم‪".‬‬ ‫رئيسکنفدراسيونفوتبالآسيا‪،‬محمدبن‬ ‫همام‪،‬ازهمهفدراسيونهايفوتبالخواستتا‬ ‫ازتوسعهفوتبالآسياحمايتمستمرکنند‪.‬‬ ‫همچنین اي اف سي و فدراسيون فوتبال‬ ‫انگلستانيکيادداشتتفاهمچهارسالهبراي‬ ‫حمايتازتوسعهفوتبالدرقارهآسيادارند‪.‬‬ ‫اين يادداشت تفاهم سال ‪ 2007‬اول به‬ ‫امضاي محمد بن همام و بعد جئوف تامسون‪،‬‬ ‫رئيسفدراسيونانگليسرسيد‪.‬‬ ‫اين يادداشت تفاهم عمدتا شامل آموزش‬ ‫و پرورش‪ -‬بخصوص براي آموزش مدرسان‪،‬‬ ‫توسعهفنيوتوسعهجوانان‪-‬همراهباتحقيقو‬ ‫جمع آوري اطالعات و تجهيزات کمک هاي‬ ‫مالياست‪.‬‬ ‫محمد بن همام گفت‪ " :‬اي اف سي از سال‬ ‫‪ 2000‬همکاري مهمي با فدراسيون فوتبال‬ ‫انگليس داشته و من مشتاقم که اين همکاري‬ ‫براي سالهاي آتي نيز ادامه پيدا کند تا بازيهاي‬ ‫قارهماتوسعهبيشتريداشتهباشند‪".‬‬ ‫رئيس اي اف سي از فدراسيون فوتبال‬ ‫انگليس براي حمايتهاي فوق العاده اش‬ ‫بخصوص از کارشناسان فني براي سمينار‬ ‫آموزشينخبگانايافسيقدردانيکرد‪.‬‬ ‫"فدراسيونفوتبالانگليستجربهگستردهاي‬ ‫در آموزش مدرسين و توسعه جوانان دارد و ما‬ ‫مطمئنيم که اتحاد ما با فدراسيون انگليس به‬ ‫توسعه و رشد فوتبال آسيا کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫منتظريمتافازجديديازهمکاريبافدراسيون‬

‫اردوغان‪:‬‬

‫‌ به نظر اوزيل احترام مي‌‌گذاريم‬

‫نخست وزير تركيه گفت‪ :‬همه به نظر مسعود اوزيل‬ ‫براي حضور در تيم ملي آلمان احترام مي‌‌گذاريم‪.‬رجب طيب‬ ‫اردوغان‪،‬نخستوزيرتركيهدركنارآنگالمركل‪،‬صدراعظم‬ ‫آلمان در ورزشگاه المپيك برلين حضور يافت تا از نزديك‬ ‫بازي تيم كشورش برابر ژرمن‌ها در مرحله مقدماتي جام‬ ‫‌ملت‌هاي اروپا (يورو ‪ ) 2012‬را تماشا كند‪ .‬او در جريان اين‬ ‫مسابقه به سئوال گزارشگر شبكه ز‪.‬د‪.‬اف در كنار همتايش‬ ‫پاسخ داد‪ .‬اردوغان در مورد اين كه آيا از مسعود اوزيل‪ ،‬هافبك‬ ‫ترك متولد آلمان كه در تيم تحت رهبري يواخيم ل ‌و بازي مي‌كند و بازيكن تيم كشورش نيست‪،‬‬ ‫ناراحتمي‌شود‪،‬گفت‪:‬فكرمي‌كنمهمهبهنظراوزيلوتصميميكهداشتهبايداحترامبگذاريم‪.‬اوبا‬ ‫توجهبهتولدشدرخارجازتركيه‪،‬چنينتصميميگرفتهاست‪.‬اوزيل‪21‬سالهكههرگاهصاحبتوپ‬ ‫شد‪ ،‬با شعارهاي مخالف تماشاگران ترك حاضر در ورزشگاه روبرو شد‪ ،‬توانست گل دوم ژرمن‌ها را‬ ‫درپيروزي‪ 3‬برصفربهثمررساند‪.‬‬

‫انگليس را شروع کنيم تا در توسعه و تقويت‬ ‫بيشتر آموزش فوتبال در چارچوب ويژن آسيا‬ ‫کمککند‪".‬‬ ‫ويژن آسيا که زاييده افکار رئيس‬ ‫کنفدراسيون فوتبال آسياست برنامه اي است‬ ‫که با موفقيت در چندين کشور آسيايي از جمله‬ ‫چينوهنددرحالاجراست‪.‬‬

‫بن همام مطمئن است که حاصل اين‬ ‫همکاريدستيابيبهموفقيتاست‪":‬مشارکت‬ ‫ماسوددوجانبهايدربردارد‪.‬بهاشتراکگذاري‬ ‫متخصصين و تجارب بدون شک به توسعه‬ ‫مربيان‪،‬داورانومديرانآسياکمککردهاست‬ ‫ومسلمابرتوسعهشخصيوحرفهايمدرسين‬ ‫ماهمتاثيردارد‪".‬‬

‫خبر‬

‫دل بوسكه توانايي هايش را ثابت كرد‬

‫تهران ‪ -‬سرمربي تيم ملي فوتبال اسپانيا پس از پيروزي اين‬ ‫تيم مقابل ليتواني ثابت كرد توانايي هدايت قهرمان جام جهاني را‬ ‫با وجود نداشتن بهترين بازيكنش دارد‪ .‬به اسپانيا كه ماه گذشته در‬ ‫ديداري دوستانه مقابل آرژانتين ‪ 4‬بر ‪ 1‬شكسته خورده بود‪ ،‬جمعه‬ ‫شب در جريان مسابقات مقدماتي يورو ‪ 2010‬موفق شد با نتيجه‬ ‫‪ 3‬بر ‪ 1‬از سد ليتواني عبور كند‪.‬‬ ‫باخت سنگين اين تيم در بوينوس آيرس آن هم دو ماه پس از‬ ‫قهرماني در جام جهاني‪ ،‬سؤال هاي زيادي را در مورد برنامه هاي‬ ‫دل بوسكه كه با تيم دومش وارد زمين شده بود‪ ،‬به وجود آورد و‬ ‫موفقيت او را بدون در اختيار داشتن تعدادي از بهترين بازيكنان‬ ‫جهان در هاله اي از ابهام قرار داد‪.‬‬ ‫البته دل بوسكه از جمله مربياني است كه هميشه مورد انتقاد‬ ‫بوده است ولي دستاوردهاي گذشته اش‪ ،‬جاي هيچ ترديدي باقي‬ ‫نمي گذارد كه او از بهترين مربيان امروز جهان است‪.‬‬ ‫برد جمعه شب اسپانيا تحت نظارت وي نشان داد كه عامل‬ ‫موفقيت اين تيم حضور بازيكناني چون ژاوي‪ ،‬اينيستا‪ ،‬وياس و‬ ‫كاسياس نيست بلكه پشت اين بازيكنان‪ ،‬مربي ايستاده كه رمز و‬ ‫راز پيروزي را مي داند‪.‬‬ ‫گرچه بسياري معتقد بودند اسپانيا بدون ستارگان خود هم بايد‬ ‫به راحتي ليتواني را شكست مي داد اما از اين حقيقت غافلند كه‬ ‫ليتواني هم تيم راحتي نيست‪ .‬اين تيم با نظم و انسجامي كه دارد به‬ ‫ندرت با اختالف بيش از دو گل شكست خورده است‪ .‬دل بوسكه‬ ‫بعد از بازي ضمن ابراز رضايت از سه امتيازي كه اسپانيا به دست‬ ‫آورد‪ ،‬تاكيد كرد كه از گل نزدن 'داويد ويا' نگراني ندارد‪ .‬ويا با اين‬ ‫كه در اين بازي چند شانس پيدا كرد اما نتوانست از هيچ كدام از‬ ‫آنها استفاده كند و يك بار هم توپ را تير دروازه كوبيد‪ .‬سرمربي‬ ‫اسپانيا بعد از بازي در مورد اين مهاجم بارسلونا گفت‪ :‬شايد دچار‬ ‫اضطراب شده باشد‪ .‬ولي خوب بازي كرد و نگذاشت حريف فضاي‬ ‫خالي پيدا كند‪.‬‬ ‫وي در مورد عملكرد تيمي بازيكنان اسپانيا نيز اظهار داشت‪:‬‬ ‫ما خيلي خوب بازي را شروع كرديم و در نيمه اول همكاري خوبي‬ ‫داشتيم‪ .‬در پايان هم موفق شديم و به پيروزي رسيديم‪.‬‬ ‫اين مربي در مورد مصدوميت هاي 'سرخيو راموس' و 'لورنته'‬ ‫خاطر نشان كرد‪ :‬بعد از هر بازي چنين اتفاقاتي عادي است اما‬ ‫آسيب ديدگي آنها جدي نيست‪.‬‬


‫نكونامبازيكنهافبكتيمملىگفت‪:‬براىبازىبابرزيلترسداشتيمو‬ ‫هيجان زده بوديم‪.‬وى پس از شكست‪ ۳‬بر صفر تيم ملى مقابل برزيل اظهار‬ ‫داشت‪:‬بازىخوبىبودونقاطضعفوقوتخودراشناختيم‪.‬مقابلتيمبزرگى‬ ‫بازىكرديم‪.‬براىاينديدارترسيدهبوديم‪،‬استرسداشتيموهيجانزدهبوديم‬ ‫ضمن اينكه در خط حمله با ترس به سمت دروازه حريف يورش مى برديم‪ .‬او‬ ‫بااعالماينكهبازىهاىبزرگبيشترىانجامدهيمبهسودايراناست‪،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬گل ما درست بود و موقعيت هاى خوبى داشتيم كه اگر دقت مى كرديم‬

‫خبر‬

‫سرم ربي چيني تيم ملي ووشوي بانوان‪:‬‬

‫شرايط ملي پوشان عالي است‬

‫سرمربي تيم ملي سانداي بانوان گفت‪ :‬شرايط ملي پوشان عالي‬ ‫استوازنظربدنيوفنيتارقابت‌هايآسياييگوانگجوبهآمادگي‪100‬‬ ‫درصدخواهندرسيد‪.‬؛"پانگيان"دراينبارهاظهارداشت‪:‬خوشبختانه‬ ‫اردوي تدارکاتي چين از نظر جسمي و روحي بر روي ملي پوشان‬ ‫سانداي بانوان ايران تاثير قابل توجهي داشت‪ ،‬ضمن اينکه اردوهاي‬ ‫مداوم در ايران آمادگي آنها را تا زمان اعزام به گوانگجو دو چندان‬ ‫مي کند‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬الهه منصوريان و خديجه آزاد پور‪ 2‬نماينده‬ ‫سانداي ايران از وضعيت قابل قبولي برخوردار هستند و تمام تالش‬ ‫مابرايگرفتننتيجهدررقابتهايآسيايياستکهاميدوارمبتوانيمبه‬ ‫اينمهمدستيابيم‪.‬سرمربيچينيتيممليساندايبانوانتاکيدکرد‪:‬‬ ‫حريفاناصليايراندررقابتهايآسياييچينيهاهستندکهدراردوي‬ ‫‪ 2‬هفته اي با اين ملي پوشان به شناخت کاملي از آنها دست يافتيم و‬ ‫کامالآنهاراآناليزکرديم‪.‬کموبيشازحريفانآسياييشناختداريمو‬ ‫اميدوارمبتوانيممزدزحماتخودرادراينميدانبزرگبگيريم‪.‬‬

‫نكونام‪:‬‬

‫استرس داشتيم !‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫مىتوانستيمازآنهابهتراستفادهكنيم‪.‬وىدرموردخداحافظىكريمباقرىگفت‪:‬‬ ‫بارهااعالمكردمباقرىالگوىمنبودهودرجريانمسابقهبازوبندراباافتخار‬ ‫تقديماوكردمچراكهمعتقدمباقرىازبهترينبازيكنانايراناست‪.‬هافبكتيم‬ ‫ملىدرمورداحتمالقهرمانىايراندرجامملتهاىآسياخاطرنشانكرد‪:‬اين‬ ‫پيشبينىسختاستامامىخواهيمباقدرتدراينمسابقاتحاضرشويمتا‬ ‫يكىازمدعيانباشيم‪.‬وىدرپاسخبهاينسئوالكهآيافاصلهايرانوبرزيل‪۳‬گل‬ ‫بود‪،‬گفت‪:‬تعدادگلمهمنيستمهمايناستكهخوببازىكرديم‬

‫ورزش ‪8‬‬

‫پنج شنبه‪22‬مهر‪1389‬‬

‫‪ 6‬ذي‌القعده ‪ 14-1431‬ا كتبر‪ -2010‬شماره‪51‬‬

‫حجازي و عاب د‌زاده‌ در رتبه ‪ 124‬و ‪ 148‬برترين‌هاي دنيا قرار گرفتند‬

‫افتخاری بزرگ برای فوتبال ایران‬

‫کميته انضباطي‪ ،‬مسابقات تيم‬ ‫فوتبال آبفاي تهران را لغو كرد‬

‫کميتهانضباطيفدراسيونفوتبالازلغومسابقاتتيمآبفايتهران‬ ‫خبرداد‪.‬پسازاعالمرايکميتهانضباطيهيئتفوتبالاستانتهران‬ ‫و پس از بررسي مجدد و تشکيل جلسه رسيدگي پرونده به تيم آبفاي‬ ‫تهرانواعتراضاينتيمبهرايصادرهازسويکميتهانضباطيهيئت‬ ‫تهران‪،‬تازمانصدوررايمجددازسويکميتهانضباطيفدراسيون‪،‬‬ ‫کليهديدارهايتيمآبفايتهرانلغووشروعمجددديدارهايمعوقهاين‬ ‫تيممنوطبهاعالمکتبيکميتهانضباطيفدراسيونخواهدبود‪.‬‬

‫بازيکن تيم ملي فوتسال‪:‬‬

‫مسئولين فقط نيم ساعت براي‬ ‫فوتسال زمان بگذارند!‬

‫بازيکنتيممليفوتسالکشورباتاکيدبرمقامهايمتعددفوتسال‬ ‫درسالهاياخيرتصريحکرد‪:‬عالقهنداشتمکهمشکالترارسانهاي‬ ‫کنماماميخواستمحداقلمردمبدانندکهمادرچهشرايطيهستيمو‬ ‫فکرنکنندوضعيتمانخيليخوباست‪.‬ماهنورلباس‪15‬سالپيش‬ ‫يک توليدي را در اردو به تن مي کنيم! در حقيقت به خاطر امکانات‬ ‫بسيار ناچيزي که در اخيتار ما قرار گرفته‪ ،‬برابر هر تيمي که قرار مي‬ ‫گيريممثلايناستکهبانتيجه‪ 3‬برصفربهسودحريفبازيراآغاز‬ ‫ميکنيم‪.‬چراکهامکاناتتيمهايضعيفدنياازمابسياربهتراست‪.‬‬ ‫لباسبازيمابهاندازه‌ايعرقجذبميکندکهبهبدنمانميچسبد‬ ‫و اجازه نمي دهد به بازي ادامه دهيم‪ .‬به دليل همراه نداشتن لباس‬ ‫اضافياگرپيراهنمانپارهشودنميتوانيملباسمانراعوضکنيم‪.‬ما‬ ‫در رنکينگ جهاني چهارمين تيم دنيا هستيم اما امکانات‌مان از تيم‬ ‫‪ 150‬ام دنيا هم کمتر است! جواد اصغري مقدم در پايان خاطر نشان‬ ‫کرد‪:‬مافقطازمسئولينميخواهيمکهنيمساعتبرايفوتسالزمان‬ ‫بگذارند و بيايند زحمات بازيکنان را از نزديک تماشا کنند‪ ،‬متاسفانه‬ ‫فوتسالمظلومواقعشدهاست‪.‬‬

‫عمادرضا در راه پرسپوليس!‬

‫بحث حضور عمادرضا مهاجم سابق سپاهان در پرسپوليس هر‬ ‫روزجدي‌ترازروزگذشتهدنبالمي‌شود‪.‬عمادرضاكهدرحالحاضر‬ ‫بازيكنالزمالكمصربهحسابمي‌آيداززندگيدراينكشورراضي‬ ‫نيست ضمن اينكه وضعيت خوبي در تيم فعلي‌اش ندارد‪‌..‬عماد‬ ‫ب افتاده مالي به اصفهان خواهد رفت و‬ ‫براي پيگيري چند كار عق ‌‬ ‫گفته مي‌شود براي مذاكره با پرسپوليس به تهران خواهد آمد‪ .‬هر‬ ‫چند اين مهاجم عراقي از نفت تهران و شاهين بوشهر نيز پيشنهاد‬ ‫دارد اما خودش اعالم كرده دوست دارد در پرسپوليس بازي كند‬ ‫ضمن اينكه به زندگي در ايران عادت كرده و حضور در تيم‌هاي‬ ‫ايراني را به بازيدر ليگ‌هاي قطر‪ ،‬اماراتو مصرترجيح مي‌دهد‪.‬به‬ ‫احتمال فراوان مذاكرات عمادرضاو پرسپوليس آغازخواهد شد‪،‬هر‬ ‫چندتاكنونازسويباشگاهوكادرفنيپرسپوليسهيچكستمايل‬ ‫علي دايي براي به خدمت گرفتن اين بازيكن را تأييد نكرده است‪.‬‬

‫شش دروازه‌بان فوتبال ايران صاحب‬ ‫ركورد حفظ دروازه خود براي مدتي طوالني‬ ‫شدند و در بين برترين‌هاي جهان قرار‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫سايت فدراسيون بين‌المللي آمار و تاريخ‬ ‫فوتبال جهان در تازه‌ترين فهرست رده‌بندي‬ ‫خود نام سنگرباناني كه توانستند براي يك‬ ‫دوره طوالني‪ ،‬دروازه خود را بسته نگه دارند‬ ‫منتشر كرد‪ .‬در اين فهرست از بهرام مودت‪،‬‬ ‫ناصر حجازي‪ ،‬احمدرضا عابدزاده‪ ،‬رضا‬ ‫قفل‌ساز‪ ،‬آرمناك پطروسيان و محمدرضا‬ ‫مهرباني به عنوان سنگرباناني ياد شده كه‬ ‫در ليگ ايران صاحب ركورد شدند و از اين‬ ‫حيث در بين ‪ 446‬سنگربان برتر طول تاريخ‬ ‫قرار گرفتند‪ .‬بر اين اساس مودت در سال‬ ‫‪ 1975‬براي مدتي بالغ بر ‪ 844‬دقيقه دروازه‬

‫نصيرزاده‪:‬‬

‫گل ايران‬ ‫به هيچ‌وجه‬ ‫آفسايد نبود‬

‫پرسپوليس را مصون نگه داشت و بطور‬ ‫مشترك با آلخاندرو گونزالس‪ ،‬سنگربان‬ ‫دهه ‪ 80‬تيم آلخونا كاستاريكا و يك رده‬ ‫پايين‌تر از ادوين فان درسار‪ ،‬سنگربان‬ ‫هلندي كنوني منچستريونايتد در پله صد و‬ ‫هجدهم قرار گرفت‪.‬‬ ‫ناصر حجازي كه عنوان دومين‬ ‫دروازه‌بان تاريخ آسيا را در اختيار دارد‪،‬‬ ‫در سال ‪ 1975‬به مدت ‪ 837‬دقيقه دروازه‬ ‫استقالل تهران (تاج سابق) را از ورود توپ‬ ‫محافظت كرد و در رتبه ‪ 124‬جهان همراه‬ ‫با ايويكا كراليچ‪ ،‬عضو دهه ‪ 90‬تيم پارتيزان‬ ‫بلگراد يوگسالوي جاي گرفت‪.‬‬ ‫احمد رضا عابدزاده‪ ،‬مطرح‌ترين‬ ‫دروازه‌بان ايران در دو دهه اخير از سال‬ ‫‪ 1995‬تا ‪ 1996‬موفق شد با حضور در تيم‬

‫پرسپوليس براي مدت ‪ 802‬دقيقه دروازه‬ ‫سرخ‌پوشان پايتخت را از ورود توپ مصون‬ ‫نگه دارد‪ .‬او دركنار خوزه مندوزا (آليانزا ليما‬ ‫پرو) و توماس توودل (اونيون انگليس) در‬ ‫مكان ‪ 148‬جدول جاي گرفت‪.‬‬ ‫رضا قفل‌ساز‪ ،‬سنگربان تيم پاس تهران‬ ‫در سال ‪ 1973‬موفق شد مدت ‪ 754‬دقيقه‬ ‫اجازه ورود توپي را به سنگر تيمش ندهد‪.‬‬ ‫وي همراه پاتريك بونر از گالسكو رنجرز‬ ‫اسكاتلند صاحب رتبه ‪ 225‬دنيا شد‪.‬‬ ‫آرمناك پطروسيان‪ ،‬سنگربان ارمنستاني‬ ‫كه سال‌ها در خدمت سپاهان بود‪ ،‬در سال‬ ‫‪ 2001‬به مدت ‪ 704‬دقيقه اجازه دريافت هيچ‬ ‫گلي را نداد‪ .‬وي دراين رده‌بندي صاحب رتبه‬ ‫‪ 332‬شد‪.‬‬ ‫همچنين محمدرضا مهرباني‪ ،‬سنگربان‬

‫كارشناسداوريفوتبالگفت‪:‬داوربهاشتباهگلايرانراآفسايداعالمكرد‪.‬هوشنگ‬ ‫نصيرزاده ‪ ،‬در مورد نحوه قضاوت داوران ديدار دوستانه تيم‌هاي ملي فوتبال ايران و‬ ‫اماراتاظهارداشت‪:‬داورمسابقهفريدعليحسنالمرزوقيازاماراتبودكهباكمكدو‬ ‫هموطنشاينمسابقهراقضاوتكرد‪.‬كمكدومتنهااشتباهمسابقهراآنجاكهغالمي‬ ‫موفقشداولينگلرابهثمربرساندرقمزد‪.‬نصيرزادهتاكيدكرد‪:‬درآنصحنهاگرتوپدر‬ ‫راهبههيچبازيكنيبرخوردنمي‌كردودرواقعغالميازآفسايدواردفضايقانونيشده‬ ‫بود‪،‬مردودكردنآنصحيحبوداماچونتوپدربينراهبهسيدجاللحسينيبرخورد‬ ‫كردواينبازيكنبرايضربهسربههواپريدهبوددقيقاآفسايدازهمينلحظهبايدمحاسبه‬

‫تيمبرقشيرازدراينفهرستبهعنوانآخرين‬ ‫دروازه‌بان ركورد‌ د‌ار ليگ ايران حضور يافته‬ ‫است‪ .‬نكته برجسته و متمايز در مورد وي اين‬ ‫است كه در اين جمع دو بار توانسته ركورد‬ ‫بزند‪ .‬مهرباني يك بار در سال ‪ 1997‬براي‬ ‫مدت ‪ 685‬دقيقه دروازه‌اش را حفظ كرد‬ ‫كه همراه با توماس جكسون ( آستون ويال‬ ‫انگليس)‪‌ ،‬آندرس وان ديجيك(روتردام‬ ‫هلند)‌‪ ،‬ليدو وييري( اينترميالن ايتاليا)‪،‬‬ ‫حسام ال هادري (ناسيونال مصر) و آندريج‬ ‫دچوريچ (هايدوك صربستان)‌‪‌،‬صاحب رتبه‬ ‫‪ 373‬شد‪ .‬در مرتبه دوم وي در سال ‪،1992‬‬ ‫به مدت ‪ 670‬دقيقه دروازه‌اش را از ورود توپ‬ ‫محافظت كرد و با فونسكا(پورتو پرتغال)‪،‬‬ ‫فريدل كونسيال(آستروياوين اتريش)‬ ‫صاحب ربته ‪ 422‬شد‪.‬‬

‫مي‌شد‪.‬ويافزود‪:‬بااينتفسيربايدگفتچونلحظهزدنضربهسرسيدجاللحسيني‌‪،‬‬ ‫زنندهگلدرآفسايدنبودكمكداورمسابقهبايداينگلرامي‌پذيرفت‪.‬كارشناسداوري‬ ‫گفت‪:‬توضيحاتباالدرصورتياستكهفرضكنيمتوپارساليرويدروازهبرزيلباپا‬ ‫بودهاماباتوجهبهاينكهتوپارسالشده‪،‬پرتاباوتبوداينگلبههيچ‌وجهآفسايدنبودو‬ ‫كمكداوردراينلحظهبهاشتباهگلايرانرامردوداعالمكرد‪.‬وييادآورشد‪:‬داوراشتباه‬ ‫ديگرينداشتامااگرمي‌خواستبازيرابهصورترسميقضاوتكندبايدبهكريم‬ ‫انصاريفردبهخاطرتكلخشنيكهانجامداد‪،‬اخطارمي‌داد‪.‬نصيرزادهدرپايانگفت‪:‬در‬ ‫مجموعهر‪3‬گلبرزيلدرموقعيتكامالصحيحبهثمررسيد‪.‬‬

‫خبر‬ ‫رحمتي‪:‬‬

‫كساني انتقاد مي‌كنند كه لباس‬ ‫دروازه‌باني هم نپوشيده‌اند!‬

‫دروازه‌بان تيم ملي فوتبال ايران گفت‪ :‬متاسفانه اين روزها‬ ‫كساني از من انتقاد مي‌كنند كه لباس دروازه‌باني هم نپوشيده‌اند‪.‬‬ ‫مهدي رحمتي در خصوص ديدار تيم ملي ايران مقابل برزيل‬ ‫اظهار داشت‪ :‬حتي ضعيف‌ترين لژيونرهاي فوتبال برزيل جزو‬ ‫بهترين بازيكنان دنيا محسوب مي‌شود‪ .‬در اين مسابقه تا جايي‬ ‫كه توانستيم محك خورديم و من صحنه‌هايي را ديدم كه تا‬ ‫پيش از اين آنها را فقط از طريق تلويزيون تماشا مي‌كردم‪ .‬وي‬ ‫در خصوص ضربه دني آلوس گفت‪ :‬بد شانسي من در نيمه اول‬ ‫توپ اصال به دستم نخورد اما در نيمه دوم عملكرد خوبي داشتم‪.‬‬ ‫اين اولين بار بود كه مقابل بازيكنان با مهارتي مثل آلوس قرار‬ ‫مي‌گرفتم و هميشه سعي مي‌كنم بعد از بازي‌ها عملكردم را‬ ‫آناليز كنم‪ .‬فكر مي‌كنم در مسابقه با برزيل قشنگ‌ترين گل‌ها‬ ‫را دريافت كردم و هيچ كاري از دستم در آن صحنه‌ها برنمي‌آمد‪.‬‬ ‫رحمتي در خصوص شكست تيم ايران در فينال مسابقات غرب‬ ‫آسيا مقابل كويت گفت‪ :‬خبر بازي با برزيل بعد از بازي با بحرين در‬ ‫اردوي تيم ملي پيچيد و من فكر مي‌كنم اين مسئله روي عملكرد‬ ‫بازيكنان تاثير داشت‪ .‬وي كه با برنامه ورزش از نگاه دو صحبت‬ ‫مي‌كرد با اشاره به انتقادات برخي كارشناسان گفت‪ :‬حدود سه‬ ‫سال است براي تيم ملي بازي مي‌كنم و تنها دو اشتباه فاحش‬ ‫داشتم كه اين آمار خوبي محسوب مي‌شود‪ .‬من در خصوص‬ ‫خودم صحبت مي‌كنم و به ديگر بازيكنان تيم ملي كاري ندارم اما‬ ‫يك سري كارشناسان مغرضانه قضاوت مي‌كنند‪ .‬هميشه با ناصر‬ ‫حجازي و عابدزاده در ارتباطم و فكر مي‌كنم كه ديگر اين نفرات‬ ‫نياز به معرفي نداشته باشند‪ .‬آنها از بهترين بازيكنان فوتبال ايران‬ ‫در پست خود بوده‌اند و هميشه از آنها مشورت مي‌گيرم‪ .‬ضمن‬ ‫آنكه مربي تيم ملي آقاي رشيدي و مربي تيم سپاهان آقاي كريم‬ ‫بوستاني جزو بزرگان دروازه‌باني ايران محسوب مي‌شوند‪ .‬يكي‬ ‫ديگر از مربياني كه در اين چند سال به او مديون هستم حميد‬ ‫بابازاده است‪ .‬رحمتي تصريح كرد‪ :‬وقتي گلي دريافت مي‌كنم و‬ ‫مقصر هستم آنها رك و راست به من اشتباهاتم را مي‌گويند اما‬ ‫متاسفانه يك سري آدم‌هايي از من انتقاد مي‌كنند كه اصال در‬ ‫پست دروازه‌باني كار نكرده‌اند و اين كار ما را سخت مي‌كند‪ .‬انتقاد‬ ‫بايد سازنده باشد‪ .‬مهدي رحمتي گوشش هميشه براي انتقادات‬ ‫اگر مغرضانه نباشد‪ ،‬باز است اما همه بايد بدانند ما هر سه چهار روز‬ ‫يك بار در ليگ بازي مي‌كنيم و سپس به اردوي تيم ملي مي‌رويم‪.‬‬ ‫اين فشار مضاعف را تحمل مي‌كنيم چون سرباز اين كشوريم‪.‬‬ ‫حتي خستگي‌ها باعث نمي‌شود براي تيم ملي در تمرينات و يا‬ ‫بازي‌ها كم بگذاريم‪ .‬آقايان چرا دقت نمي‌كنند كه اگر چهار گل بد‬ ‫مي‌خورم در سه بازي هم خوب كار مي‌كنم‪ .‬دروازه‌بان سپاهان در‬ ‫پايان با تاكيد بر اينكه فرصتي براي رفع نقاط ضعف بازيكنان تيم‬ ‫ملي وجود ندارد‪ ‌،‬گفت‪ :‬تمرينات ما بسيار فشرده است و در حال‬ ‫حاضر در شرايط مسابقه هستيم چون بازي‌هايمان نزديك است‪.‬‬ ‫آيا اگر در جام ملت‌هاي آسيا اشتباه كنم كسي من را مي‌بخشد؟‬ ‫پس مسابقات تداركاتي به چه درد مي‌خورد؟ با اين وجود تمام‬ ‫سعي و تالشم را خواهم كرد تا براي حفاظت از دروازه تيم ملي در‬ ‫مسابقات آينده بهترين عملكرد را داشته باشم‪.‬‬

‫سرم ربی تیم ملی برزیل‪:‬‬

‫بازي ايران را پسنديدم‬

‫سرمربي تيم ملي فوتبال برزيل گفت‪ :‬ايران خوب بود و من‬ ‫بازي اين تيم را پسنديدم‪.‬‬ ‫منسز پس از پيروزي ‪ 3‬بر صفر مقابل ايران اظهار داشت‪:‬‬ ‫همانطور كه گفتم‌ بازيكنان جديدي را دعوت كردم تا آنها را براي‬ ‫حضور در مسابقات آينده محك بزنم‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬ديدار با ايران يكي از همين مسابقات بود كه اين‬ ‫بازيكنان جوان را امتحان كنم و از عملكردشان راضي هستم‪.‬‬ ‫نفرات جديد خوب بودند و ما بايد به گونه‌اي عمل مي‌كرديم تا‬ ‫بازي به همه بازيكنان برسد‪.‬‬ ‫منسز تاكيد كرد‪ :‬هر بازيكني به تيم ملي برزيل كمك كند او را‬ ‫دعوت مي‌كنم چرا كه ما دو بازي حساس از جمله ديداربا آرژانتين‬ ‫را پيش رو داريم‪ .‬وي با اشاره به اينكه ايران بازي مطلوبي را از خود‬ ‫ارائه كرد‪ ،‬يادآور شد‪ :‬ملي‌پوشان ايراني مي‌خواستند از كناره‌ها‬ ‫به گل برسند و روي اين مورد تمركز داشتند كه ما دست آنها را‬ ‫خوانديم و با بستن كناره‌هاي زمين نقاطي را كه حريف قصد نفوذ‬ ‫را داشت از كار انداختيم‪.‬‬ ‫سرمربي برزيل با اعالم اينكه تيم ما آمادگي دارد تا با هر تيمي‬ ‫كه از فوتبال لذت مي‌برد ديدار دوستانه برگزار كند‪ ،‬تصريح كرد‪‌:‬‬ ‫من در مورد مسائل سياسي حرف نمي‌زنم‪ .‬فوتبال امروز سياسي‬ ‫نبود اما پيام‌هاي زيادي داشت‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬به موفقيت و كيفيت باال نياز دارم به همين دليل‬ ‫امروز به جوانان فرصت بازي دادم‪.‬‬ ‫منسز تصريح كرد‌‪ :‬برزيل و ايران از لحاط تاكتيكي و تكنيكي‬ ‫متفاوت هستند اما ايران خوب بود و بازي مطلوبي انجام داد و‬ ‫من بازي اين تيم را پسنديدم‪ .‬عالقه داريم در ايران هم با اين‬ ‫تيم بازي كنيم‪.‬‬ ‫وي با اشاره به اينكه دوست ندارم در مورد داوري صحبت كنم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اتفاقاتي در جريان مسابقه افتاد كه هنوز آنها را نديده ام‪.‬‬ ‫اشتباهات داوري امري طبيعي است اما فكر نمي‌‌كنم داوري در‬ ‫نتيجه مسابقه تاثيرگذار باشد‪.‬‬


‫خبر‬

‫افزايش پروازها بين امارات و‬ ‫كانادا پايه‌اي براي افزايش روابط‬ ‫استراتژيك است‬

‫محمد عبداهلل محمد الغفلي سفير امارات در كانادا در اين‌باره‬ ‫گفت‪ :‬امارات خواهان گسترش روابط تجاري بين‌المللي است و‬ ‫افزايش پروازها بين دو كشور امارات و كانادا است كه مي‌تواند‬ ‫پايه‌اي براي افزايش روابط استراژيك بين دو كشور باشد ‪.‬گفتنی‬ ‫استدولتكاناداباافزايشپروازهايبيناينكشورواماراتپساز‬ ‫گفتگوهايطوالنيمقاماتهواپيماييايندوكشورمخالفتكرد‪.‬‬ ‫بر اساس بيانيه‌اي كه از سوي سفير امارات در كانادا در منتشر شد‪،‬‬ ‫با ابراز تاسف از عدم دستيابي به توافقي درباره افزايش پروازهاي‬ ‫بين امارات و كانادا اعالم كرد‪ :‬در طول پنج سال گذشته گفتگوهاي‬ ‫مفصلي براي اين اقدام صورت گرفت كه نتيجه‌اي از آن حاصل‬ ‫نشده است ‪.‬بيش از ‪۲۷‬هزار تبعه كانادا در امارات ساكن هستند‪.‬‬ ‫هم اكنون بين كانادا و امارات هفته‌اي شش پرواز انجام مي‌شود‬ ‫كه مقامات اماراتي اين تعداد را براي نقل و انتقال مسافران بين‬ ‫دو كشور كافي نمي‌دانند‪.‬حجم تجارت امارات با كانادا بر اساس‬ ‫آخرين گزارش منتشر شده در اين زمينه به ساالنه يك و نيم ميليارد‬ ‫دالر مي‌رسد كه ‪۹۵‬درصد آن صادرات كانادا به امارات است‪.‬محمد‬ ‫عبداهلل محمد الغفلي سفير امارات در كانادا در اين‌باره گفته است‪:‬‬ ‫عدم دستيابي به توافق براي افزايش پروازهاي بين دو كشور پس از‬ ‫مذاكرات طوالني مدت نااميدكننده بود‪.‬‬

‫تجارت‪ 16/7‬ميليارد دالري ايران‬ ‫با كشورهاي مسير جاده ابريشم‬

‫حجم تجارت ايران با كشورهاي در مسير جاده ابريشم طي‬ ‫نيمسال اول سال جاري به ‪ 16‬ميليارد و ‪ 778‬ميليون دالر رسيد‬ ‫كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ‪ 29‬درصد افزايش داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش ستاد برگزاري سومين نشست رؤساي گمركات جاده‬ ‫ابريشم‪ ،‬محمد حسين باغ عنايت رئيس اين ستاد با بيان اهميت‬ ‫نقش گمركات در توسعه و تسهيل تجارت ميان كشورهاي در مسير‬ ‫جاده ابريشم‪ ،‬افزود‪ :‬در مدت ياد شده در مجموع ‪ 9‬ميليارد و ‪129‬‬ ‫ميليون دالر انواع كاال از اين كشورها به جمهوري اسالمي ايران‬ ‫وارد و ‪ 7‬ميليارد و ‪ 649‬ميليون دالر نيز صادر شده است‪.‬وي افزود‪:‬‬ ‫بررسي ها نشان مي‌دهد كه حجم تجارت ميان ايران و كشورهاي‬ ‫در مسير جاده ابريشم در نيمسال اول سال جاري در خش واردات‬ ‫‪ 30/69‬درصد افزايش داشته و اين در حالي است كه ميزان صادرات‬ ‫كشورمان به كشورهاي در مسير جاده ابريشم در اين مدت به لحاظ‬ ‫ارزش ‪ 26/99‬درصد رشد داشته است‪.‬مديركل دفتر همكاريهاي‬ ‫بين‌الملل و روابط عمومي گمرك در ادامه به عمده‌ترين كشورهاي‬ ‫طرف معامله با ايران اشاره كرد و گفت‪ :‬در ميان كشورهاي مسير‬ ‫جاده ابريشم به ترتيب كشورهاي چين‪ ،‬كره جنوبي‪‌،‬تركيه و هند‬ ‫را مي‌توان نام برد‪.‬‬

‫وزیر اقتصاد خبر داد‪:‬‬

‫رشد ‪22‬درصدي‬ ‫اقتصاد ایران با وجود‬ ‫تحریم‌ها‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫شمس الدین حسینی گفت‪ :‬حضور فعال بسیاری از شرکت‌های‬ ‫تجاری جهان در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران و مشارکت فعال‬ ‫آنان در نمایشگاه‌های مختلف صنعتی ایران‪ ،‬نشانه خوبی از بی‌تاثیری‬ ‫تحریم‌هاست‪.‬به گزارش شبکه ایران وزیر امور اقتصادی و دارايی‬ ‫کشورمانکهبرایشرکتدراجالسساالنهبانکجهانیدرواشنگتن‬ ‫بسرمی‌برد‪،‬عصرجمعهدرنشستیخبریبانمایندگانرسانه‌هایمختلف‬ ‫آمریکاتحریم‌هاییکجانبهوغیرقانونیآمریکابرضدملتایرانرابی‌تاثیر‬

‫خواند‪.‬ویهمکاریبانک‌هایبین‌المللیبابخش‌هایمختلفاقتصادی‬ ‫ایرانرانیزخوبتوصیفکردوگفت‪:‬رشدفزایندهوروندصعودیبورس‬ ‫ایراندردوسالاخیر‪،‬نشانهبارزیازپویاییاقتصادیوتعاملمناسبآنبا‬ ‫اقتصادجهانیاست‪.‬عالوهبروزیراموراقتصادیودارايی‪،‬محمودبهمنی‬ ‫رئیسکلبانکمرکزی‪،‬پیمانفروزش‪،‬نمایندهمجلسشورایاسالمی‬ ‫وعلیشیریمعاونوزیراقتصادنیزدرهیئتاقتصادیجمهوریاسالمی‬ ‫ایراندراجالسساالنهبانکجهانیحضوردارند‪.‬‬

‫سرمايه ‪7‬‬

‫پنج شنبه‪22‬مهر‪1389‬‬

‫‪ 6‬ذي‌القعده ‪ 14-1431‬ا كتبر‪ -2010‬شماره‪51‬‬

‫در پاسخ به ادعای آمریکا مبنی بر قطع همکاری با ایران؛‬

‫توتال‪ :‬منافع ملی فرانسه را در نظر می‌گیریم نه منافع آمریکا را‬

‫شرکت‌های اروپایی توتال و شل هفته‬ ‫گذشته و پس از این که یک مقام آمریکایی‬ ‫ادعا کرد این شرکتها هیچ برنامه‌ای برای‬ ‫سرمایه‌گذاری بیشتر در ایران ندارند با‬ ‫مقامات ایران تماس گرفتند تا در مورد‬ ‫همکاری‌های خود به مقامات این کشور‬ ‫اطمینان دهند‪.‬یک منبع آگاه به پایگاه‬ ‫خبری داوجونز گفت‪ :‬توتال و شل با ایران‬ ‫تماس گرفته‌اند و این در حالی است که‬ ‫آمریکا از تعهد شرکت‌های یادشده بر‬ ‫پایان دادن به سرمایه‌گذاری‌های خود‬ ‫و خودداری از هرگونه فعالیت جدید در‬ ‫بخش انرژی این کشور خبر داده بود‪.‬در‬ ‫روز ‪ 30‬سپتامبر معاون وزیر خارجه آمریکا‬ ‫مدعی شده بود که شرکت‌های شل‪ ،‬توتال‪،‬‬ ‫استات اویل و انی به زودی فعالیت‌های‬ ‫خود در ایران را متوقف خواهند کرد و‬ ‫سرمایه‌گذاری های جدیدی در این کشور‬ ‫انجام نخواهند داد‪.‬بالفاصله شرکت‌های‬ ‫یادشده این اظهارات را تکذیب و تصریح‬ ‫کردند تا زمانی که تعهدات فعلی خود‬ ‫در ایران را به طور کامل انجام ندهند از‬ ‫این کشور خارج نخواهند شد‪.‬به عقیده‬ ‫تحلیلگران برقراری تماس با مقامات‬ ‫نفتی ایران توسط توتال و شل نشان‬ ‫می‌دهد این شرکتها برنامه‌های بلندمدت‬ ‫خود برای فعالیت در ایران را رها نکرده و‬ ‫فشارهای آمریکا برای خودداری از حضور‬ ‫خود در ایران را موقتی می‌دانند‪.‬‬ ‫توتال منافع ملی فرانسه را در‬ ‫نظر می‌گیرد نه منافع آمریکا را‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش داوجونز بالفاصله‬

‫بعد از ادعای معاون وزیر خارجه آمریکا‬ ‫یک مدیر شرکت توتال با مقامات ایران‬ ‫تماس گرفت و به آنها اطمینان داد این‬ ‫شرکت هیچ قصدی برای متوقف کردن‬ ‫فعالیت‌های خود در ایران را ندارد‪.‬‬ ‫این مدیر توتال به مقامات ایران‬ ‫گفت‪«:‬توتال منافع ملی فرانسه را در نظر‬ ‫می‌گیرد نه منافع آمریکا را»‪.‬یک نماینده‬ ‫شرکت انگلیسی هلندی شل نیز اندکی‬ ‫پیش از ادعای آمریکا با مقامات ایران‬ ‫تماس گرفته بود تا به آنها اطمینان دهد‬

‫این شرکت قصد دارد همکاری‌های خود‬ ‫با ایران را ادامه دهد‪.‬یک تحلیلگر موسسه‬ ‫آی‪.‬اچ‪.‬اس ایران را از معدود گزینه‌های‬ ‫موجود برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت‬ ‫و گاز در خاورمیانه دانست و گفت‪ :‬ایران‬ ‫از جمله معدود کشورهایی است که در‬ ‫خاورمیانه امکان سرمایه‌گذاری در بخش‬ ‫نفت و گاز آن وجود دارد‪ .‬عربستان و‬ ‫کویت در این منطقه درهای خود برای‬ ‫سرمایه‌گذاری در این بخش را تقریبا‬ ‫بسته‌اند‪.‬وی افزود‪ :‬کشورهای اروپایی‬

‫می‌خواهند درهای ایران را به روی خود‬ ‫باز نگه دارند‪ .‬یک مقام شرکت شل در‬ ‫مورد تماس این شرکت با مقامات ایران‬ ‫گفت‪ :‬دولت ایران در بخش نفت و گاز‬ ‫خود سهامدار است و بنابراین شرکتهای‬ ‫بین‌المللی باید فارغ از مالحظات سیاسی‬ ‫با مقامات ایرانی تماس برقرار کنند‪.‬به‬ ‫رغم فشارهای آمریکا شرکت های شل‬ ‫و توتال همچنان به طور مستقیم با ایران‬ ‫همکاری دارند و به طور منظم نفت خام‬ ‫ایران را خریداری می‌کنند‪.‬‬

‫روزنه‬

‫آيا از طبيعت حمايت مي‌كنيم؟‬

‫نويسنده‪ :‬عائشه سلطان ‪-‬مترجم‪ :‬محمدجواد گوديني‪:‬كشور‬ ‫اماراتمتحدهعربيتالش‌هايبسياريجهتحفاظتازمحيطزيستبهانجام‬ ‫مي‌رساند و سياست‌هاي مناسب با توجهات و رويكردهاي جهاني به اين موضوع‬ ‫درپيشگرفتهاست‪.‬خطرهايبسياريدرمحيطزيستوطبيعيكهدرآنزندگي‬ ‫مي‌كنيم به وجود آمده است كه بدون شك در تمامي امور زندگي‌مان از سياست تا‬ ‫اقتصاد‪،‬فرهنگ‪،‬سالمتو‪...‬تاثيرگذارخواهدبود‪.‬تمامياينمشكالتوآلودگي‌ها‬ ‫به دليل خودخواهي‪ ،‬سوء مديريت در مصرف‪ ،‬زياده‌روي و عدم اصالح در مصرف‬ ‫است‪.‬بهخاطرهمينسوءمصرفاستكهرقابتشديديبرسرخريدومصرفمنابع‬ ‫انرژيوجوددارد‪.‬دركشورامارات‪،‬شركت«انرژيآتي»درسال‪2006‬صندوقيرابا‬ ‫هدفحمايتازسوختپاكيزهوانرژي‌هايتجديدپذيرتاسيسنمودودرسال‪2009‬‬ ‫آژانسجهانيانرژيشهرمصدررابهعنوانمقراصليخودبرگزيد‪.‬اينموضوعگام‬ ‫مهميدرچارچوبجايگاهمنطقه‌اياماراتوتالش‌هاياينكشوردراينراستابه‬ ‫شمارمي‌رود‪.‬امانتايجاعالمشدهاخيردرخصوصبهرههرفرددراماراتازكربندر‬ ‫سطحجهاني‌‪،‬باعثايجادنگرانيگرديدوالزمآمدتادرسطحرسانه‪،‬آموزشوجامعه‬ ‫باآنمقابلهشود‪.‬طبقاعالمكنفرانسعلميكهچندروزگذشتهدراماراتبرگزارشد‪،‬‬ ‫اينكشوردومينكشورجهاندرتوليدكربنبهشمارمي‌رودوتوليدساالنهكربن‬ ‫به‪ 55/5‬تنمي‌رسد؛درحاليكهتوليدمشابهدرچينكمتراز‪ 35‬تنودرژاپنحدود‬ ‫‪ 17‬تن است‪ .‬مصرف فرديآ‌ب در كشور امارات‪ 550‬ليتر در ماه است‌‪ ،‬در حالي كه‬ ‫ميانگينمصرفجهانيآب‪250‬ليتراست‪.‬ميزانانرژيالكتريكيكهدراماراتبه‬ ‫هدر مي‌رود به‪ %23‬مي‌رسد‪ ،‬در حالي كه ميانگين جهاني برق هدر رفته در حدود‬ ‫‪%7‬است‪.‬مي‌توانايناشكالراباارتباطاماراتبهشبكهتوليدانرژيالكتريكيبر‬ ‫طرفنمود‪.‬تالش‌هايدولتاماراتدرخصوصتامينانرژيپاكيزهوجايگزين‬ ‫سوخت‌هاي فسيلي به حمايت همه جانبه نياز دارد‪ .‬اول‪ :‬حمايت مردم و ساكنان‬ ‫امارات از اين گونه سياست‌ها در جهت كاهش مصرف منابع انرژي‪ .‬دوم‪ :‬حمايت‬ ‫رسانه‌هاومطبوعاتازاينسياست‌هادرخدماتآبوبرق‪.‬اينزمينه‌هاباوجودحياتي‬ ‫ت باالييكهازآنبرخورداراستاماعدمآگاهنمودنافكارعمومي‬ ‫بودنوحساسي ‌‬ ‫باعثمي‌شوداماراتتالش‌هايبيشتريبهانجامرساندوميليون‌هادالرنيزبههدر‬ ‫برود‪.‬گريزيازوضعقوانينومعيارهايسنجيدهدراستفادهازآبوبرقنيست‪.‬كشور‬ ‫اماراتكهازنعمتنفتبرخورداراستنبايددرمصرفمنابعانرژيزياده‌رويكند‪.‬‬ ‫اينشيوهنادرستمصرفبهزيانهمهماتمامخواهدشدوهيچفايده‌ايبرايمابه‬ ‫همراهنخواهدداشت‪.‬بلكهبهعكسزمانيكهنسبتمصرفانرژيمادرجدول‌هاو‬ ‫آمارهايسازمان‌هايمعتبرجهانيقرارگيردوآمارباالييداشتهباشدالزممي‌آيدبه‬ ‫اينمسئلهتوجهشودتابادستخودبرايخودفاجعهآفرينينكنيم؛چراكهآسيب‌زدن‬ ‫بهطبيعتومحيطزيستوبي‌توجهيبهمحيطپيرامونيخودبهراستيفاجعهبزرگي‬ ‫استوتراژديدردناكيبهشمارمي‌رود‪)1(.‬‬ ‫‪-1‬اندكيبادخلوتصرف‬ ‫منبع‪:‬روزنامهاالتحادچاپامارات‪2010/10/10‬‬


‫خبر‬

‫دستگيري اعضاي باند كيف‌قاپي‬ ‫در كرمانشاه‬

‫با تالش كارآگاهان پليس آگاهي پنج تن كه با تشكيل‬ ‫گروهي اقدام به كيف‌قاپي در سطح كرمانشاه مي‌كردند‪ ،‬دستگير‬ ‫و روانه زندان شدند‪ .‬سرهنگ اميدي‪ ،‬رئيس پليس آگاهي استان‬ ‫كرمانشاه در توضيح اين پروند ‌ه اظهار كرد‪ :‬در پي وقوع چندين‬ ‫فقره كيف‌قاپي در كرمانشاه اكيپي از كارآگاهان پليس مسئول‬ ‫رسيدگي به پرونده‌ شدند‪ .‬وي گفت‪ :‬ابتدا با جمع‌آوري اطالعات‬ ‫و شنيدن اظهارات مالباختگان اقدام به چهره‌نگاري كرده و‬ ‫چهره فرضي به دست آمده را در بانك‌هاي اطالعاتي مجرمان‬ ‫سابقه‌دار و تحت تعقيب جست‌وجو شدو در اين راستا متهم به نام‬ ‫«اشكان ـ ف» كه به علت كيف‌قاپي تحت تعقيب بود‪ ،‬شناسايي و‬ ‫در محل اختفايش دستگير و به پليس آگاهي انتقال داده شد‪.‬‬ ‫به گفته اميدي متهم در بازجويي‌ها ابتدا منكر هر گونه جرمي‬ ‫شد‪ ،‬اما در ادامه با مواجهه حضوري با مالباختگان به سرقت‌هاي‬ ‫متعدد با همدستي چهار نفر اعتراف كرد‪.‬‬ ‫وي گفت‪ :‬با انجام اقدامات اطالعاتي محل اختفاي متهمان‬ ‫به نام‌هاي «رضا ـ ش»‪« ،‬رسول ـ ي»‪« ،‬حسن ـ ك» و «مسعود‬ ‫ـ الف» شناسايي و در عمليات‌هاي جداگانه دستگير و در بازرسي‬ ‫از محل دو دستگاه موتورسيكلت سرقتي كشف شد‪.‬‬ ‫رئيس پليس آگاهي كرمانشاه خاطر نشان كرد‪ :‬با دريافت‬ ‫اعترافات كليه صحنه‌هاي سرقت بازسازي و مالباختگان‬ ‫شناسايي و با تكميل پرونده‌ متهمان با صدور قرار قانوني روانه‬ ‫زندان شدند‪.‬‬

‫كشف مواد روانگردان‬ ‫از النه كبوتر!‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫پليس گيالن سه کيلوگرم شيشه از النه كبوتري در شهرستان‬ ‫رشت کشف کرد‪.‬‬ ‫اكيپ عملياتي يگان امداد شهرستان رشت حين گشت‌زني در‬ ‫سطح شهر با استفاده از اصل چهره‌زني به فردي مظنون شد‪ ،‬وي‬ ‫نيز پس از مطلع شدن از اين موضوع‪ ،‬درصدد فرار از دست پليس‬ ‫برآمد‪.‬‬ ‫بدين ترتيب‪ ،‬واحد عملياتي يگان امداد به تعقيب اين شخص‬

‫پرداخت و هنگامي كه وي به داخل منزل مسكوني خود براي‬ ‫اخفاي جنس همراهش رفته بود مأموران ساعتي بعد در اجراي‬ ‫دستور مقام قضائي از منزلش بازديد كرده و مقدار تقريبي ‪3‬‬ ‫كيلوگرم مواد مخدر از نوع شيشه كشف كردند‪.‬‬ ‫ستاد اطالع‌رساني نيروي انتظامي رشت نيز اعالم كرد كه اين‬ ‫متهم كه «علي» نام داشت با بسته‌بندي مواد مخدر در داخل دو‬ ‫پالستيك سفيدرنگ آن را در زير النه كبوتر جاسازي كرده بود‪.‬‬

‫حوادث ‪6‬‬

‫پنج شنبه‪22‬مهر‪1389‬‬

‫‪ 6‬ذي‌القعده ‪ 14-1431‬ا كتبر‪ -2010‬شماره‪51‬‬

‫تجديد جلسه محاكمه؛‬

‫قاتالن مرد بدهكار‪ ،‬قتل را گردن همديگر انداختند!‬

‫ارسال پاكت‌هاي حاوي پودرسفيد‬ ‫به ‪ 13‬مدرسه تگزاسي‬

‫سخنگوي دپارتمان آموزش و پرورش ايالت «تگزاس»‬ ‫آمريكا از ارسال پاكت‌نامه‌هايي حاوي پودر سفيد رنگ به ‪13‬‬ ‫مدرسه در اين ايالت خبر داد‪.‬‬ ‫اين مقام مسئول در مصاحبه‌اي با رسانه‌هاي دولتي آمريكا‪،‬‬ ‫بيان كرد‪ :‬با انجام آزمايشات بر روي اين پودر سفيد رنگ مشخص‬ ‫شد كه اين مواد خطري نداشته و در هر پاكت نامه به اندازه يك‬ ‫قاشق چاي خوري پودر وجود داشته است‪ .‬البته اين پاكت نامه‌ها‬ ‫همگي براي انجام آزمايشات بيشتر به البراتوار پليس ايالتي‬ ‫«تگزاس» انتقال يافت‪.‬‬ ‫دپارتمان بهداشت منطقه «هوستون» ايالت تگزاس نيز در‬ ‫بيانيه‌اي خاطر نشان كرد كه اين تعداد پاكت نامه‌ها شايد براي‬ ‫اعالم تهديدهاي بعدي ارسال شده باشد‪ .‬با اين حال‪ ،‬تحقيقات‬ ‫در اين رابطه و براي يافتن ارسال كنندگان اين پاكت نامه‌ها‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫در «هوستون» ايالت تگزاس ‪ 298‬مدرسه در مقاطع مختلف‬ ‫تحصيلي وجود دارد و پليس در تالش است تا براي اين مدارس‬ ‫گشت ويژه‌ قرار دهد‪.‬‬

‫کارگاه كفاشي در بازار تهران در‬ ‫آتش سوخت‬

‫كارگاه كفاشي در پاساژ کمالي واقع در بازار بزرگ تهران‪،‬‬ ‫درآتش سوخت‪.‬‬ ‫ماموران آتش نشاني از طريق تماس مردمي در جريان‬ ‫وقوع آتش‌سوزي در کارگاه کفاشي در طبقه سوم پاساژ بازار‬ ‫بزرگ تهران اطالع يافتند‪ .‬آتش‌نشانان ايستگاه‌هاي ‪ 7‬و ‪ 97‬با‬ ‫حضوردرمحل حادثه و با بکارگيري از تجهيزات انفرادي کامل‪،‬‬ ‫دستگاه تنفسي و دو رشته لوله ‪ 1/5‬آبدهي آتش‌سوزي را خاموش‬ ‫کردند‪ .‬در جريان اين حادثه دو عدد گاز پيک‌نيکي پس از انفجار‬ ‫به يک چهار ديواري به مساحت ‪ 300‬متر مربع پرتاب و موجب‬ ‫بروز دو آتش‌سوزي هم زمان شد‪ ،‬که آتش‌نشانان ايستگاه‌هاي‬ ‫‪ 67‬و ‪ 4‬که در محل حاضر بودند به وسيله دو رشته لوله ‪ 1/5‬آبدهي‬ ‫آتش‌سوزي اين محل را که مملو از ضايعات بود خاموش و از‬ ‫سرايت آن به مغازهاي مجاور جلوگيري کردند‪.‬‬ ‫غالمرضا ترحمي معاون منطقه يک عمليات‪ ،‬دراين باره‬ ‫گفت‪ :‬روشن کردن گاز پيک‌نيکي در مجاورت گالن‌هاي چسب‬ ‫علت اين آتش‌سوزي بوده است‪.‬‬

‫مقامات دپارتمان دريانوردي آلمان از تخليه اجباري بيش از ‪200‬‬ ‫مسافر يك كشتي تفريحي در پي وقوع آتش‌سوزي در اين كشتي‬ ‫خبر دادند‪ .‬سخنگوي دپارتمان دريانوردي آلمان در مصاحبه‌اي‬ ‫با رسانه‌هاي دولتي اين كشور‪ ،‬تصريح كرد‪ :‬اين حادثه در نزديكي‬ ‫جزيره «فمارن» در درياي بالتيك رخ داد‪ .‬كشتي تفريحي باري‬ ‫«ليسكوگلوريا»كهاز«كيل»درشمالاينجزيرهبهسمتبندرشهر‬ ‫«ليتواني»درحركتبود‪،‬بهناگاهدچارانفجارشدهوبيشاز‪200‬مسافر‬ ‫اينكشتيمجبوربهتخليهاجباريآنشدند‪.‬البتههنوزعلتوقوعاين‬ ‫انفجاروحريقمشخصنشدهاست‪.‬بااينحال‪،‬كارشناساندپارتمان‬ ‫دريانوردي آلمان اين احتمال را مي‌دهند بروز نقص فني عامل وقوع‬ ‫اين حادثه باشد‪ .‬هفت تن هم در اين حادثه دچار جراحت شدند كه سه‬ ‫تنازآن‌هابابالگردبهبيمارستانمنتقلشدند‪.‬‬

‫انحراف يك قطار مسافربري در نروژ تلفات جاني در پي نداشت‬ ‫اما كارشناسان به تحقيقات خود در خصوص عوامل وقوع حادثه‬ ‫ادامه مي دهند‪ .‬يك قطار مسافربري كه از اسلو پايخت نروژ راهي‬ ‫استكهلمپايتختسوئدبوددرحاليكههنوزدرخاكنروژبودازمسير‬ ‫خود منحرف شد‪ .‬بر اثر اين حادثه ‪ 40‬نفر جراحات سطحي برداشتند‬ ‫و پس از انتقال به بيمارستان و درمان سريع مرخص شدند‪ .‬در اين‬ ‫ميان كودكي ‪ 6‬ساله نيز جراحاتي برداشت كه بر اساس اعالم منابع‬ ‫بيمارستانيحالاونيزرضايتبخشاست‪.‬اينحادثهدرپيانحرافدو‬ ‫واگناولقطاررخدادهاست‪.‬اينقطارتحتملكيتوپشتيبانيسوئد‬ ‫بوده و در اين خصوص تحقيقاتي از طرف سوئدي خواهد شد‪ .‬الزم به‬ ‫ذكر است كه هنوز جزئيات كاملي از اين حادثه و نحوه بروز و عوامل‬ ‫موثردرآنمنتشرنگرديدهوكارشناسانهمچنان به تحقيقات دقيق‬ ‫خود در اين خصوص ادامه مي دهند‪.‬‬

‫مقامات دپارتمان هوانوردي كانادا از فرود اضطراري يك‬ ‫فروند هواپيماي مسافربري در يكي از فرودگاه‌هاي اين كشور‬ ‫خبر دادند‪ .‬سخنگوي دپارتمان هوانوردي كانادا در مصاحبه‌اي‬ ‫با رسانه‌هاي دولتي اين كشور‪ ،‬عنوان كرد‪ :‬اين هواپيماي‬ ‫مسافربري با بيش از ‪ 150‬سرنشين از جمله خدمه و مسافران‬ ‫به دليل بروز نقص فني در فرودگاه منطقه «كالگري» مجبور‬ ‫به فرود اضطراري شد‪.‬‬

‫دپارتمان معادن كلمبيا از كشته شدن پنج معدنچي در پي‬ ‫وقوع انفجار در يكي از معادن اين كشور خبر داد‪.‬‬ ‫اين حادثه در پي انباشت گاز و وقوع جرقه در معدن زغال‬ ‫سنگ در عمق ‪ 800‬متري زمين در شهر «سارديناتا» رخ داد‪ .‬در‬ ‫زمان وقوع اين حادثه هشت معدنچي در اين معدن حضور داشتند‬ ‫كه ‪ 5‬تن جان باختند و دو نفرهم مجروح شدند‪.‬‬ ‫در اين حادثه يكي از معدنچيان مفقود شده كه تالش ماموران‬ ‫امداد و نجات براي يافتن او ادامه دارد‪.‬‬

‫آتش‌سوزي در يك كشتي تفريحي‬ ‫آلماني با ‪ 200‬مسافر‬

‫انحراف قطار در نروژ تلفاتي نداشت‬

‫هواپيماي كانادايي با ‪ 150‬سرنشين‬ ‫مجبور به فرود اضطراري شد‬

‫انفجار معدن جان پنج كلمبيايي را‬ ‫گرفت‬

‫خبر‬

‫دختر و پسري كه متهم به مشاركت‬ ‫در قتل مرد جواني هستند‪ ،‬در جلسه‬ ‫دادگاه‪ ،‬ارتكاب قتل را به ديگري نسبت‬ ‫دادند‪ ،.‬صبح ‪ 24‬مرداد سال ‪ ،87‬مأموران‬ ‫پليس تهران بزرگ‪ ،‬از طريق اعالم‬ ‫مركز فوريت‌هاي پليس از كشف جسد‬ ‫مرد جواني در داخل حمام خانه‌اش باخبر‬ ‫شدند‪ .‬مأموران با حضور در محل حادثه‬ ‫با جسد اين مرد به نام حميدرضا در حالي‬ ‫كه دست‌وپا و دهانش بسته شده و به قتل‬ ‫رسيده بود‪ ،‬مواجه شدند‪ .‬تحقيقات براي‬ ‫شناسايي عامل يا عامالن اين قتل آغاز‬ ‫شد تا اينكه مدتي بعد‪ ،‬يك دختر جوان كه‬ ‫با اين مرد در ارتباط بود‪ ،‬شناسايي شد و‬ ‫به ارتكاب قتل اعتراف كرد‪ .‬شيرين در‬ ‫تحقيقات مدعي بود كه به دليل امتناع‬ ‫مقتول از پرداخت بدهي‪ ،‬با او درگير شده و‬ ‫او را به قتل رسانده است‪ .‬اظهارات شيرين‬ ‫درباره اينكه به تنهايي مرتكب قتل شده‪،‬‬ ‫در حالي بود كه تحقيقات پليس نشان داد‬ ‫امكان ارتكاب قتل توسط يك نفر آن‌هم‬ ‫يك زن وجود ندارد‪.‬‬ ‫حدود ‪ 5‬ماه از زمان وقوع قتل گذشته‬

‫بود كه شيرين همدست خود به نام نادر‬ ‫را معرفي كرد و مدعي شد شب حادثه به‬ ‫همراه نادر‪ ،‬حميدرضا را به قتل رسانده‬ ‫است‪ .‬در ادامه تحقيقات‪ ،‬هر دو متهم‬ ‫با معرفي ديگري به عنوان قاتل‪ ،‬خود‬ ‫را بي‌گناه دانست و مدعي شد كه فقط‬ ‫در سرقت اموال مقتول نقش داشته‬ ‫است‪ .‬قرار مجرميت هر دو متهم‪ ،‬به‬ ‫اتهام مشاركت در قتل و سرقت اموال‬ ‫حميدرضا از سوي دادسراي جنايي تهران‬ ‫صادر و پرونده براي رسيدگي به شعبه‬ ‫‪ 113‬دادگاه كيفري استان تهران ارجاع‬ ‫شد‪.‬جلسه رسيدگي به اين پرونده در اين‬ ‫شعبه و به رياست قاضي محمدسلطان‬ ‫همتيار برگزار شد‪ .‬اصغري‌روشن‪ ،‬نماينده‬ ‫دادستان با اشاره به مدارك موجود در‬ ‫پرونده خواستار مجازات متهمان شد‪.‬‬ ‫وكالي اولياي‌دم نيز خواسته خود را‬ ‫قصاص متهمان عنوان كردند‪.‬در ادامه‬ ‫جلسه‪ ،‬نادر در جايگاه قرار گرفت و با بيان‬ ‫اينكه اتهام را قبول ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬من نه‬ ‫مقتول را مي‌شناختم و نه انگيزه‌اي براي‬ ‫قتل او را داشتم‪ .‬شيرين به من زنگ زد‬

‫و از من خواست برايش به آدرسي كه‬ ‫با پيامك فرستاده بود‪« ،‬شيشه» ببرم‪.‬‬ ‫ساعت ‪ 4‬صبح شيشه را به خانه‌ مقتول‬ ‫بردم‪.‬وي ادامه داد‪ :‬بعد از مصرف شيشه‪،‬‬ ‫شيرين و حميدرضا بر سر طلب ‪ 10‬ميليون‬ ‫توماني شيرين‪ ،‬درگير شدند و من هم به‬ ‫كمك شيرين رفتم و حميدرضا را روي‬ ‫زمين انداختم‪ .‬متهم افزود‪ :‬من‪ ،‬حميد را‬ ‫كنترل كردم و شيرين با چسب و سيم‪،‬‬ ‫دست و پاي حميدرضا را بست و در آخر‬ ‫براي اينكه او زياد سر و صدا نكند‪ ،‬چيزي‬ ‫شبيه جوراب داخل دهان حميد كرد‪ .‬او را‬ ‫با كمك هم به حمام برديم و از خانه خارج‬ ‫شديم‪ .‬تلويزيون و ماشين او را هم شيرين‬ ‫با خود برد‪ .‬بعد از اظهارات نادر‪ ‌،‬شيرين‬ ‫در جايگاه قرار گرفت و او هم مانند نادر‪،‬‬ ‫اتهام مشاركت در قتل را نپذيرفت و گفت‪:‬‬ ‫شب حادثه‪ ،‬حميدرضا با من تماس گرفت‬ ‫و از من خواست براي دريافت طلبم‪ ،‬به‬ ‫خانه او بروم‪ .‬اما وقتي رفتم‪ ،‬بهانه آورد‬ ‫و از من خواست برايش شيشه تهيه كنم‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬موضوع را به نادر گفتم و‬ ‫برايش شيشه آورد و بعد از مصرف شيشه با‬

‫حميدرضا درگير شدم‪ .‬نادر از من خواست‬ ‫برايش چسب بيارم‪ .‬چسب را به دهانش‬ ‫بست اما باز شد؛‌ يك شال گردن بست‪،‬‬ ‫اما آن هم باز شد‪ .‬در نهايت سيم جارو‬ ‫برقي را كند و آن را دور دست و پايش‬ ‫بست‪ .‬شيرين گفت‪ :‬من زورم نمي‌رسيد‬ ‫كه او را خفه كنم‪ .‬نادر‪ ،‬دور گردنش را‬ ‫با سيم و جوراب بست و من براي پيدا‬ ‫كردن شناسنامه‌ام كه دست مقتول بود‪،‬‬ ‫به اتاق ديگري رفتم‪ .‬قاضي از شيرين‬ ‫سئوال كرد كه چه كسي آن شيء را داخل‬ ‫دهان مقتول گذاشت‪ ،‬كه وي گفت‪:‬‬ ‫نمي‌دانم‪ ،‬من زودتر از نادر‪ ،‬از خانه خارج‬ ‫شدم‪ .‬اين ادعاي شيرين در حالي بود كه‬ ‫وي در جلسات بازجويي مدعي شده بود‬ ‫كه نادر‪ ،‬دهان مقتول را بسته و زماني كه‬ ‫در حمام دهان او را باز كرده بودند‪ ،‬متوجه‬ ‫مرگ او شدند‪ .‬بعد از اظهارات متهمان‪ ‌،‬با‬ ‫توجه به اينكه اولياي دم در دادگاه حاضر‬ ‫نشده بودند و بايد نظر صريح خود را درباره‬ ‫پرداخت مابه‌التفاوت ديه مقتول و متهم‬ ‫زن‪ ‌،‬اعالم كنند‪ ،‬قاضي همتيار رسيدگي‬ ‫به پرونده را به جلسه بعد موكول كرد‪.‬‬

‫در ديوان‌عالي كشور انجام شد‬

‫حكم اعدام متجاوز شيطان صفت تایید شد‬

‫حكم اعدام جواني كه نيمه‌شب وارد‬ ‫خانه زن تنهايي شده و او را با تهديد مورد‬ ‫آزار و اذيت قرار داده بود‪ ،‬در ديوان عالي‬ ‫كشور‪ ،‬تأييد شد‪.‬اواخر دي‌ماه سال گذشته‪،‬‬ ‫مرد جواني با حضور در دادسراي جنايي‬ ‫تهران‪ ‌،‬مدعي شد كه مردي شبانه و در‬ ‫غياب او وارد خانه‌اش شده و همسرش را‬ ‫مورد آزار و اذيت قرار داده است‪ .‬اين مرد‬ ‫گفت‪ :‬شب حادثه با همسرم از مهماني‬ ‫برگشته بوديم كه مادرم تماس گرفت و‬ ‫از من خواست او را به بيمارستان برسانم‪.‬‬ ‫ساعت ‪ 4‬صبح در بيمارستان بودم كه‬ ‫همسرم هراسان با من تماس گرفت و با‬ ‫گريه به من گفت مردي وارد خانه شده‬ ‫و او را با تهديد چاقو مورد آزار و اذيت قرار‬ ‫داده است‪ .‬همسر اين مرد در تشريح حادثه‬ ‫گفت‪ :‬نيمه شب با صداي شكستن شيشه‬ ‫نورگير حمام‪ ،‬از خواب پريدم و مردي را‬ ‫ديدم كه با چاقو در آشپزخانه حضور دارد‪ .‬او‬

‫با تهديد به قتل به وسيله چاقوي بزرگ‪ ،‬به‬ ‫زور مرا مورد تعرض قرار داد‪ .‬اما با ترفندي‬ ‫خاص شماره همراه او را گرفتم‪ .‬با توجه به‬ ‫اظهارات زن جوان‪ ،‬به دستور پليس‪ ،‬قراري‬ ‫صوري بين زن جوان و مرد متجاوز گذاشته‬ ‫شد كه در اين قرار صوري‪ ،‬مأموران پليس‬ ‫موفق به دستگيري او شدند‪ .‬مرد متجاوز به‬ ‫نام اميد‪ ،‬در اولين جلسه بازجويي با بيان‬ ‫اينكه فرزند يك تاجر معروف ايراني است‪،‬‬ ‫به ارتكاب اين عمل شنيع اعتراف كرد و‬ ‫مدعي شد كه براي بي‌آبرو كردن پدرش‬ ‫دست به اين اقدام زده است‪ .‬وي ادامه داد‪:‬‬ ‫پدرم تاجر معروفي بود ه است‪ .‬مدتي قبل‬ ‫با آنها اختالف پيدا كردم و با قهر به ايران‬ ‫برگشتم‪ .‬تصميم گرفتم براي بي آبرو كردن‬ ‫پدرم‪ ،‬دست به خالف بزنم‪ 10 .‬ماه در زندان‬ ‫بودم و شب حادثه در پشت‌بام منزل زن‬ ‫جوان بودم كه متوجه خروج شوهرش از‬ ‫خانه شدم و ساعت ‪ 3‬صبح تصميم به اين‬ ‫كار گرفتم‪.‬‬ ‫با اعترافات متهم به اقدام خود‪ ،‬پرونده‬ ‫به شعبه ‪ 77‬دادگاه كيفري استان تهران‬ ‫ارجاع شد كه در تاريخ ‪ 2‬اسفند سال گذشته‬ ‫جلسه محاكمه به رياست قاضي ساعي‬ ‫برگزار شد و در نهايت‪ ،‬بعد از مشورت‬

‫قضات اين شعبه‪ ،‬حكم قصاص اعدام متهم‬ ‫صادر شد‪.‬‬ ‫پرونده براي رسيدگي به ديوان‌عالي‬

‫كشور ارجاع داده شد كه در نهايت قضات‬ ‫ديوان‌عالي كشور‪ ،‬حكم دادگاه بدوي مبني‬ ‫بر اعدام متهم را تأييد كردند‪.‬‬

‫سارق خودرو در تماس با‬ ‫مالباختگان تقاضاي پول مي‌كرد!‬

‫مرد جوان كه خودروهاي گران قيمت را مي‌دزديد از‬ ‫مالباختگان در قبال بازگرداندن خودرو و مداركشان تقاضاي‬ ‫پول مي‌كرد‪.‬‬ ‫عصر ‪ 22‬تير امسال پرونده‌اي تحت عنوان سرقت خودرو‬ ‫حسب دادخواهي پيرمردي ‪ 68‬ساله از طريق كالنتري ‪140‬‬ ‫باغ فيض به دادسراي جنائي تهران و با دستور خاكي داديار‬ ‫شعبه سوم اين دادسرا جهت رسيدگي تخصصي به كارآگاهان‬ ‫مبارزه با سرقت خودرو پايگاه دوم پليس آگاهي تهران بزرگ‬ ‫ارجاع شد‪ .‬كارآگاهان مبارزه با سرقت وسايل نقليه پايگاه دوم‬ ‫در ابتدا مراتب سرقت خودرو سانتافه را در سامانه ناجا ثبت كرده‬ ‫و در ادامه اقداماتي را براي بررسي شرايط سرقت و اقدامات‬ ‫تخصصي پليسي درباره كشف خودرو و شناسايي سارقان اجرا‬ ‫كردند‪ .‬با توجه به اين كه مالباخته به طور معمول پيگير روند‬ ‫رسيدگي به پرونده بود‪ ،‬حدود ‪ 2‬هفته بعد از سرقت در يكي از‬ ‫مراجعاتش به اين پايگاه به افسر پرونده گفت‪ :‬روز قبل شخص‬ ‫ناشناسي طي تماس تلفني در خواست مبلغ ‪ 30‬ميليون تومان‬ ‫وجه نقد در مقابل تحويل خودرو مسروقه از من كرد‪ .‬با اظهارات‬ ‫مالباخته‪ ،‬كارآگاهان ضمن آموزش‌ پيرمرد و حضور درخيابان‬ ‫الهيه محل پرداخت وجه مورد تقاضاي سارق‪ ،‬اين محل و‬ ‫محدوده اطراف آن را تحت مراقبت ويژه قرار دادند‪ .‬پس از‬ ‫چندين ساعت مراقبت از اين محل و بررسي دقيق محدوده‌هاي‬ ‫اطراف‪ ،‬كارآگاهان پليس به رانندگان ‪ 2‬دستگاه خودرو وانت‬ ‫پيكان و پرايد سفيد رنگ مظنون شدند اما قبل از هرگونه اقدام‬ ‫براي دستگيري‪،‬سارقان به محض اطالع از حضور مأموران‬ ‫پليس‪ ،‬متواري شدند‪ .‬در اين هنگام خودرو پليس اقدام به تعقيب‬ ‫خودروهاي مذكور كرد كه عليرغم تعقيب و گريز و شليك چند‬ ‫تير هوايي‪ ،‬به علت شلوغي خيابان‌هاي اطراف و احتياط به‬ ‫منظور آسيب رسيدن به شهروندان موفقيتي در دستگيري آنان‬ ‫به دست نيامد‪.‬‬


‫خبر‬

‫محور گردشگري موزه‬ ‫رئيسعلي دلواري افتتاح شد‬

‫مديركل ميراث‌فرهنگي‪ ،‬صنايع‌دستي و گردشگري استان‬ ‫بوشهر از افتتاح محور گردشگري موزه شهيد رئيسعلي دلواري خبر‬ ‫داد‪ .‬احمد دشتي افزود‪ :‬محور گردشگري موزه شهيد رئيسعلي‬ ‫دلواري با اعتبار تقريبي ‪ 600‬ميليون تومان با حضور استاندار‪،‬‬ ‫امام جمعه بوشهر و مسئوالن محلي و استاني افتتاح شد‪.‬مديركل‬ ‫ميراث‌فرهنگي استان بوشهر تصريح كرد‪ :‬اين محور گردشگري‬ ‫از امكاناتي همچون فضاي سبز‪ ،‬پارك موزه‪ ،‬پاركينگ خودرو و راه‬ ‫آسفالت برخوردار است‪.‬وي افزود‪ :‬تالش خواهيم كرد تا سه ماه‬ ‫آيندهوهمزمانباسفرهيئتدولتبهايناستانرستورانبين‌راهي‬ ‫و كمپينگ ساحلي دلوار را نيز آماده بهره‌برداري كنيم‪.‬‬

‫‪60‬ميليون نفر از اکسپوي‬ ‫شانگهاي ديدن کردند‬

‫تكذيبانتقالمنشور‬ ‫به مقبره كوروش‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫سخنگويسازمانميراثفرهنگيوگردشگريانتقال«منشوركوروش»‬ ‫به پاسارگاد را كذب محض خواند و اعالم كرد‪ :‬انتقال «منشور كوروش» به‬ ‫پاسارگاد؛ سوژه جديد ضد انقالب براي شانتاژآفريني است‪.‬حسن محسني در‬ ‫گفتگوباخبرنگارجامعهفارسدربارهخبرانتقال«منشوركوروش»بهپاسارگاد‬ ‫در روز ‪ 7‬آبان‌ماه كه همزمان با روز كوروش است‪ ،‬گفت‪ :‬اين موضوع كذب‬ ‫محض است‪.‬وي در ادامه افزود‪ :‬افراد ضد انقالب مقيم خارج از كشور همواره‬ ‫طي سال‌هاي گذشته تالش كرده‌اند تا همزمان با روز ‪ 7‬آبان‌ماه تجمعات و‬

‫برنامه‌هاي اعتراضي را در محل مقبره كوروش‪ ،‬ترتيب دهند و شرايط هجمه‬ ‫به نظام جمهوري اسالمي ايران را از اين طريق فراهم كنند‪.‬سخنگوي سازمان‬ ‫ميراثفرهنگيوگردشگريادامهداد‪:‬طرحموضوعاتياينچنينيكهقراراست‬ ‫در روز ‪ 7‬آبان منشور كوروش از موزه ملي ايران به پاسارگاد منتقل شود يا ماكت‬ ‫آن در اين روز در آنجا قرار داده شود نيز در همين راستاست و تنها از سوي ضد‬ ‫انقالب‌ها مطرح مي‌شود‪.‬محسني تصريح كرد‪ :‬انتشار چنين موضوعاتي صرف ًا‬ ‫برايتخريبنظام‪،‬تخطئهدولتوسازمانميراثفرهنگيوگردشگرياست‪.‬‬

‫گردشگري ‪5‬‬

‫پنج شنبه‪22‬مهر‪1389‬‬

‫‪ 6‬ذي‌القعده ‪ 14-1431‬ا كتبر‪ -2010‬شماره‪51‬‬

‫در اظهار نظري جالب از سوي اتحاديه تورگردان هاي اروپا مطرح شد‬

‫المپيك ‪ 2012‬توريسم لندن را مختل مي‌كند!‬

‫بر اساس آخرين آمار از شمار بازديد کنندگان اکسپوي جهاني‬ ‫شانگهاي‪ ،‬تا کنون بيش از ‪ 60‬ميليون نفر از اين نمايشگاه ديدن‬ ‫کرده اند‪.‬به گزارش ميراث آريا(‪ ‌،)chtn‬و به نقل ازخبرگزاري‬ ‫شينهوا‪ ،‬تعداد بازديد کنندگان روزانه اکسپو ‪ 240‬هزار نفر اعالم‬ ‫شد که در مقايسه با رکورد ‪ 630‬هزار نفري روز ‪ 23‬سپتامبر‪،‬‬ ‫نزديک به ‪ 400‬هزار نفر اختالف داشت‪.‬گفتني است تعداد‬ ‫بازديد کنندگان اکسپو در هفته طاليي چين‪ ،‬نزديک به دو و نيم‬ ‫ميليون نفر اعالم شد که ميانگين بازديدکنندگان روزانه آن از‬ ‫سوم اکتبر تا پنجم اکتبر که پرازدحام ترين زمان در اين يک هفته‬ ‫بود‪ ،‬در حدود ‪ 400‬هزار نفر بود‪.‬اکسپوي جهاني شانگهاي که با‬ ‫شعار "‌شهر بهتر‪ ،‬زندگي بهتر"‌ در حال برگزاري است از اول ماه‬ ‫مه آغاز شده و تا‪ 31‬اکتبر داير خواهد بود‪.‬‬

‫لجن‌هاي قرمز‪ ،‬تاثيري بر‬ ‫گردشگري مجارستان ندارند‬

‫درپيجاريشدنلجن‌هايسميبهدرياچهدانوبدرمجارستان‪،‬‬ ‫مقامات گردشگري اين کشور‪ ،‬از بي اثر بودن اين فاجعه بر صنعت‬ ‫گردشگري خود خبر دادند‪.‬به گفته کارشناسان وزارت گردشگري‬ ‫مجارستان‪ ،‬اگرچه گسترش اين مواد سمي که به لجن قرمز موسوم‬ ‫شدهاند‪،‬تاکنونلطماتجانيوماليبراياينکشوربههمراهداشته‬ ‫اما هيچ يک از مناطق اصلي گردشگري اين کشور را آلوده نکرده‬ ‫است‪.‬اينسمومکهبهدليلخروجفاضالبيکيازکارخانجاتتوليد‬ ‫آلومينيوم در شهرک صنعتي آجکاي مجارستان به بيرون انتقال‬ ‫يافتهبودندبهرودخانهدانوبريختهوسهشهروچندروستايحاشيه‬ ‫رودخانهراآلودهکردهبودند‪.‬هرچندگزارش‌هاازکاهشسطحسموم‬ ‫موجود در آب خبر مي‌دهند‪ ،‬اما به گفته برخي از کارشناسان محيط‬ ‫زيست‪ ،‬نظر نهايي درمورد سالم بودن آب‌ها نيازمند مدت زماني‬ ‫طوالنيترخواهدبود‪.‬تاکنوناينفاجعهتاثيريبرروندورودگردشگر‬ ‫بهمجارستاننداشتهاماتورگرداناننگراننددرصورتوخيمترشدن‬ ‫اوضاعروندجذبگردشگربهاينکشوربامشکالتعديده‌ايروبه‌رو‬ ‫خواهد شد‪.‬هتلداران مجارستان نيز با اشاره به تماس‌هايي که جهت‬ ‫لغو رزرو اتاق ب‌ا هتل‌هاي اين کشور برقرار مي‌شود اعالم کردند‪،‬‬ ‫حتي‌هتل‌هايي که در فواصل دورتر از منطقه مورد نظر قرار دارند‬ ‫نيز تماس‌هايي در خصوص لغو رزرواسيون داشته اند‪.‬به گفته برخي‬ ‫هتلداران‪ ،‬تضمين‌هاي ارائه شده ازسوي دفتر نخست وزيري اين‬ ‫کشور مبني بر تحت کنترل بودن هتل‌هاي مجارستان نيز تاکنون‬ ‫نتوانسته از اضطراب گردشگران کاسته و نظر آنها را براي ورود به‬ ‫کشورجلبکند‪.‬‬

‫رشد ‪ 44‬درصدي گردشگري‬ ‫در سريالنکا‬

‫با ورود بيش از ‪ 445‬هزار گردشگر به سريالنکا در ماه‌هاي سپري‬ ‫شده از سال‪ ،‬گردشگري اين کشور با رشدي ‪ 44‬درصدي روبه‌رو شد‌‪.‬‬ ‫کارشناسان گردشگري سريالنکا اعالم کردند‪ ،‬استقبال چشمگير‬ ‫گردشگران بريتانيايي از اين کشور در سال جديد که براي اولين بار‬ ‫حتي بيشتر از گردشگران هندي‪ ،‬از بزرگترين مشتريان سريالنکا‪،‬‬ ‫بودند‪ ،‬تاثيري جدي بر رونق گردشگري اين کشور داشت‪.‬رشد ورود‬ ‫گردشگرانبريتانياييبهسريالنکادرحاليصورتگرفتکهبراساس‬ ‫آمارهايارائهشده‪،‬اروپايي‌هادرسالجديدردهنخستگردشگراناين‬ ‫کشور را در اختيار داشتند‪.‬رئيس سازمان گردشگري سريالنکا اعالم‬ ‫کرد‪ ،‬سال آينده "سال بازديد از سريالنکا" ناميده شده و از اينرو قصد‬ ‫داريم‪ ،‬با توسعه زيرساخت‌هاي گردشگري امکان حضور گردشگران‬ ‫بيشتري را فراهم کنيم ‪.‬وي اظهار اميدواري کرد‪ ،‬با تداوم روند کنوني‬ ‫اينکشورتاسال‪ 2016‬ميزباندوونيمميليونگردشگرباشد‪.‬‬

‫ميترااسدنيا ‪ :‬اتحاديه تورگردان‌هاي‬ ‫اروپا برگزاري بازي‌هاي المپيك ‪2012‬‬ ‫لندن را براي توريسم داخلي اين كشور‬ ‫تهديد‌آميز دانست‪.‬طبق بررسي‌هايي كه از‬ ‫سوي اتحاديه تورگردان‌هاي اروپا صورت‬ ‫گرفت‪ ،‬تحقيقات حاكي از آن است كه‬ ‫توريسم در جريان برگزاري المپيك در‬ ‫شهرهاي گوناگون تحت تاثير مسائل‬ ‫مختلفي دچار تخريب شده است كه بويژه‬ ‫توريسم داخلي را در مقاصد يا شهرهاي‬ ‫ميزبان به شدت تخريب مي‌كند‪ .‬طبق‬ ‫همين تحقيقات بازار داخلي براي كرايه‬ ‫هتل در جريان المپيك ‪ 2012‬لندن به‬ ‫شدت دچار آشفتگي خواهد شد و اعضاي‬ ‫اتحاديه تورگرداني اروپا كه مسئول تامين‬ ‫تقاضا براي ده‌ها هزار توريست عادي در بازار‬ ‫توريسم انگلستان است با چالش‌هاي جدي‬

‫براي يافتن جا و ثبت نام طي دوران برگزاري‬ ‫مسابقات المپيك و يا ارائه مقاصد توريستي‬ ‫جايگزين به توريست‌هاي عادي‪ ،‬مواجه‬ ‫خواهد شد‪ .‬بعالوه تجارت بريتانيا براساس‬ ‫اطالعات ارائه شده در مورد پيش‌بيني تعداد‬ ‫توريست‌ها خطري واقعي براي لندن است‬ ‫كه از نظر مالي ممكن است برخي تجربه‌هاي‬ ‫ناخوشايندديگرشهرهايميزبانرادرجريان‬ ‫مسابقات المپيك درگذشته تجربه كند‪.‬‬ ‫نكات مورد توجه از سوي اتحاديه تورگرداني‬ ‫اروپا درمورد عوارض منفي المپيك لندن بر‬ ‫توريسم اين شهر عمدتا براين اساس استوار‬ ‫است كه مسابقات المپيك يك حادثه عادي‬ ‫نيست و به دليل غير عادي بودن آن مي‌تواند‬ ‫عميقا حالت آشفتگي در توريسم داخلي اين‬ ‫كشور ايجاد كند‪ .‬تجارت توريسم عادي‬ ‫طي دوران برگزاري مسابقات به شدت‬

‫کشف سکه‌هاي ‪ 200‬ساله در روسيه‬ ‫کاوش‌هاي چند تن از دانشجويان رشته‬ ‫باستان‌شناسي در منطقه توبولوسک روسيه‪ ،‬به‬ ‫کشفگنجينه‌ايازسکه‌هايباستانيانجاميد‪.‬‬ ‫اين سکه‌ها که مخلوطي از سکه‌هاي روسي و‬ ‫غير روسي در دو سده پيشين بوده توسط تيمي‬ ‫‪18‬نفرهازدانشجويانوباستان‌شناساندانشگاه‬ ‫توبولوسک در يکي از ميادين بازار قديمي اين‬ ‫شهر کشف شدند‪.‬در اين کاوش که چند روز‬ ‫به طول انجاميد عالوه بر سکه‌ها‪ ،‬نشانه‌هاي‬ ‫ديگري همچون‪ ،‬پناهگا‌ه حيوانات به همراه‬ ‫چندين وسيله خانگي مانند اشياي سراميکي‪،‬‬

‫بالکاني‌ها‪ ،‬راحت‌تر به اروپا‬ ‫سفر مي‌کنند‬

‫با تصويب طرحي جديد در اتحاديه اروپا‌‪ ،‬قانون ورود مسافران و‬ ‫گردشگران منطقه بالکان در منطقه شينگن بدون اخذ رواديد يک‬ ‫مرحله به اجرايي شدن نزديک شد‪ ،‌.‬بر اساس اين طرح که چند هفته‬ ‫پيش در نشست وزراي کشور اعضاي اتحاديه اروپا مطرح شد‪،‬‬ ‫دو کشور آلباني و بوسني و هرزگوين نيز به جمع ديگر کشورهاي‬ ‫منطقه بالکان که در منطقه شينگن بودند‪ ،‬قرار گرفتند‪.‬اين قانون به‬ ‫شهروندان اين دو کشور همانند گردشگران سه کشور ديگر منطقه‬ ‫همچون صربستان‪ ،‬مقدونيه و مونته نگرو اين امکان را مي‌دهد تا‬ ‫آزادانه‌تربه‪ 25‬کشوراتحاديهاروپابهاستثنايانگلستان‪،‬بلغارستان‪،‬‬ ‫ايرلند‪ ،‬ايسلند‪ ،‬روماني‪ ،‬نروژ و سوئيس مسافرت کنند‪.‬اين طرح‬ ‫هنگامي جنبه اجرايي و کاربردي پيدا خواهد کرد که ‪ 255‬نماينده‬ ‫ازمجموع‪ 345‬نمايندهحاضردرپارلماناروپابهآنرايمثبتدهند‪.‬‬ ‫در اين ميان سه کشور فرانسه‌‪ ،‬دانمارک و هلند با اين طرح مخالفت‬ ‫کرده و آن را بهانه‌اي براي آزاد سازي قاچاق مواد مخدر از مرزهاي‬ ‫شرقيبهاروپااعالمکردند‪.‬‬

‫دچار زيان خواهد شد زيرا مشتاقان المپيك‬ ‫توريست‌هاي عادي نيستند و هدف قطعي‬ ‫آن‌ها ازسفر به لندن شركت در بازي‌هاي‬ ‫ورزش��ي م��ورد نظرشان اس��ت‪ .‬بنابراين‬ ‫توريست‌هايي نخواهند بود كه در تاتر يا‬ ‫موزه يا ديگر مراكز تفريحي و توريستي‬ ‫حاضر شوند‪ .‬آنان صرفا براي شركت دريك‬ ‫برنامه ورزشي به لندن آمده‌اند‪.‬مناطق‬ ‫اطراف محل برگزاري مسابقات المپيك‬ ‫وشهرهاي همجوار با شهرهاي ميزبان نيز‬ ‫اكثرا از اين مسابقات دچار خسارت مي‌شوند‬ ‫زيرا شهر ميزبان اغلب هدف اصلي بازديد‬ ‫كنندگان و توريست‌هاي خارجي است و‬ ‫محرك اصلي براي ديدار از ديگر شهرها‬ ‫حذف شده است‪.‬اين مشكالت به طور منظم‬ ‫در جريان بازي‌هاي المپيك درشهرهاي‬ ‫مختلف رخ داده و در واقع محققان و تهيه‬

‫كنندگان اين گزارش يادآور شده‌اند كه‬ ‫درباره منافع ناشي از برگزاري مسابقات‬ ‫المپيك و درآمدهاي توريستي آن عمدتا‬ ‫اغراق شده است‪.‬كارشناسان اين اتحاديه‬ ‫ضمن ارائه اين گزارش تقاضا كرده است كه‬ ‫گروهي از متخصصان با بررسي نكات ياد‬ ‫شده به نيازها و مشكالت پيش‌رو توجه كرده‬ ‫و راهكارهاي مناسب را ارائه كنند‪.‬‬ ‫البته بسياري از صاحب نظران نيز بر‬ ‫اين باورند که برگزاري المپيک ‪ 2012‬در‬ ‫لندن مي تواند صنعت توريسم در اين کشور‬ ‫را متحول کنند چرا که با آغاز اين مسابقات‬ ‫حجم مسافران به فرانسه افزايش مي يابد و‬ ‫علي القاعده صنعت توريسم در اين کشور نيز‬ ‫افزايش مي يابد ‪ .‬با اين حال پيش بيني هاي‬ ‫اتحاديه تورگردان هاي اروپا نيز در جاي خود‬ ‫جالب است!‬

‫تکه‌هايي از ظروف و لباس متعلق به قرن‌هاي‬ ‫هجدهمونوزدهمميالديکشفشد‪.‬بااينوجود‬ ‫کارشناسان‪ ،‬اهيمت اين اکتشاف را به اشياي به‬ ‫دست آمده اعالم نکرده اند بلکه به گفته آنها‬ ‫اين يافته‌ها به خوبي ثابت مي‌کنند که منطققه‬ ‫توبولوسک در گذشته‪ ،‬يکي از مراکز بزرگ‬ ‫تجاري در مسير اروپا و آسيا بوده است‪.‬گفتني‬ ‫است‪ ،‬کارشناسان در مطالعات اوليه خود‪ ،‬تاريخ‬ ‫اينشهررامبتنيبراسنادمکتوبآننگاشتنداما‬ ‫آثار به دست آمده به نوعي شکاف‌هاي موجود‬ ‫دربارهتاريخچهاينشهرراپوشاند‪.‬‬

‫آژانس سازمان ملل پیش بینی کرد‪:‬‬

‫بیکاري عامل ایجاد ناآرامي هاي اجتماعي بیشتر‬ ‫ادامهازصفحهيك‬ ‫زیرابنابهاینگزارشبازارهایجهانیتاحدودیبهبودیافتهاندولی‬ ‫اینبهبودبسیارناچیزاست‪.‬تورساظهارداشتدودلیلاصلیعامل‬ ‫اینچشماندازنگرانکنندهازشرایطاقتصادیهستندکهکشورهای‬ ‫زیادیباایندیدگاهمواجهمیباشند‪":‬اوالاقداماتیکهبهمنظورایجاد‬ ‫محرک های مالی صورت گرفتند و این اقدامات در جلوگیری از یک‬ ‫بحرانعمیقترنقشحیاتیایراایفاءکردندوکمککردندتااقتصاد‬ ‫آنکشورهاجانتازهایبگیرنددرحالکنارگذاشتهشدنهستند‪".‬وی‬ ‫همچنینمتذکرشد"دومیندلیلودلیلاصلیترایناستکهعواملو‬ ‫دالیلریشهایبحرانکامالازبیننرفتهاند‪".‬عالوهبرایناززمانیکه‬

‫بحراندرسال‪2007‬آغازشد‪،‬درحدود‪35-30‬میلیونموقعیتشغلی‬ ‫در سراسر جهان از بین رفته اند‪ .‬آمار و ارقام موجود در گزارش سازمان‬ ‫کارجهانیحاکیازآناستکه"در‪ 35‬کشوریکهاطالعاتمربوط‬ ‫بهآنهادردستاست‪،‬تقریبا‪ 40‬درصدافرادیکهدرجستجویشغل‬ ‫هستندپسازگذشتبیشازیکسالهمچنانموفقبهیافتنشغل‬ ‫نشده اند و بنابراین خطراتی همچون تضعیف روحیه و از دست دادن‬ ‫اعتماد به نفس و بیماریهای روانی آنها را تهدید می کند‪ .‬مسئله مهم‬ ‫این است که افراد جوان به نسبت بیشتری با مشکل بیکاری مواجه‬ ‫هستند‪".‬سازمانبیمالمللیکاربکارگیریسهخطمشیرابرایبهبود‬ ‫مشکلبیکاریتوصیهمیکند‪:‬‬

‫•بهکارگیریسیاستهایبازارکارفعالکهشاملتقسیمکاراست‬ ‫بهگونهایکهگروههایآسیبپذیرازقبیلافرادجوانراهدفقرارمی‬ ‫دهدوهمچنینآموزشمتقاضیانشغل‬ ‫•برقراریارتباطنزدیکتربیندرآمدهاوسودهایناشیازتولید‬ ‫در کشورهایی که سودآوری دارند به منظور توسعه تقاضا و ایجاد‬ ‫موقعیتهایشغلیجدید‬ ‫• اصالحات بخش مالی به منظور اطمینان ازاین مسئله که پس‬ ‫اندازها به سمت سرمایه گذاری های تولیدی و ایجاد مشاغل ثابت و‬ ‫پایاهدایتمیشوند‪.‬‬ ‫منبع‪:‬روزنامهگاردین‪-‬اولاکتبر‪2010‬‬

‫گزارش‬

‫بافت تاريخي کرمانشاه همچنان‬ ‫در معرض تخريب‌‬

‫سه سال قبل با ساخت مجتمع‌هاي تجاري در بافت‬ ‫تاريخي کرمانشاه‪ ،‬تخريب‌هاي گسترده‌اي در اين شهر آغاز‬ ‫شد‪ .‬همان‌زمان به بهانه‌هاي مختلف از جمله تعريض خيابان‬ ‫مدرس‪ ،‬بخش‌هايي از اين بافت با خاک يکسان شد اما هرگز‬ ‫ساخته نشد‪ .‬امروز همچنان سرنوشت اين بافت تاريخي نامعلوم‬ ‫است و احتمال تخريب‌ها يا ساخت و سازهاي دوباره در آن وجود‬ ‫دارد‪.‬به گزارش ‪ CHN‬شهريور سال ‪ 1386‬ماه تلخي براي‬ ‫کرمانشاه بود‪ .‬بافت تاريخي اين شهر که از عبور خيابان مدرس‬ ‫دوپاره شده بود‪ ،‬اين‌بار پي‌کني شد‪ .‬در اوايل اين ماه ساخت چهار‬ ‫مجتمع بزرگ تجاري ـ‌ اداري "گل"‪" ،‬برليان"‪" ،‬عقيق" و "پيروزه‬ ‫غرب" توسط شهرداري كرمانشاه در بافت تاريخي اين شهر آغاز‬ ‫شد‪.‬به گفته يکي از کارشناسان ميراث فرهنگي‪ ،‬تخريب‌ها در اين‬ ‫شهر گسترده بود‪ .‬هفت منطقه دستخوش اين تخريب‌ها شدند‬ ‫و بولدوزرها و لودرها به جان بافت تاريخي افتادند‪ .‬اين در حالي‬ ‫است که به دليل بخش‌هاي رها شده امکان دوباره اين تخريب‌ها‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫پيگيري‌ها آغاز شد اما نتيجه بخش نبود و ساخت مجتمع‌هاي‬ ‫تجاري ادامه پيدا کرد‪ .‬در اين ميان تعريض خيابان مدرس که‬ ‫يک‌بار از شريان‌هاي بافت تاريخي کرمانشاه عبور کرده بود‪،‬‬ ‫زخم ديگري بر بدنه اين بافت وارد آورد‪.‬تخريب بافت تاريخي‬ ‫كرمانشاه در حالي آغاز شده بود كه معاون ميراث فرهنگي استان‬ ‫كرمانشاه اعالم كرده بود قرار است در سال ‪ 1386‬سه ميليارد‬ ‫ريال اعتبار به‌منظور مستندسازي و ساماندهي بافت‌ها و بناهاي‬ ‫تاريخي استان كرمانشاه اختصاص داده شود‪.‬تخريب بافت‬ ‫تاريخي كرمانشاه در حالي رخ مي دهد كه معاون ميراث فرهنگي‪،‬‬ ‫صنايع‌دستي و گردشگري استان كرمانشاه چندي پيش اعالم‬ ‫كرده بود امسال سه ميليارد ريال اعتبار به‌منظور مستندسازي و‬ ‫ساماندهي بافت‌ها و بناهاي تاريخي استان كرمانشاه اختصاص‬ ‫داده شده است‪.‬ساخت و سازهاي شهرداري كه از سال ‪ 78‬در بافت‬ ‫تاريخي شهر و در خيابان مدرس حدفاصل ميدان آزادي و چهارراه‬ ‫مدرس (اجاق) آغاز شده بود به تخريب بخش مهمي از بافت اين‬ ‫شهر و ساخت و سازهاي ناهمگون با بافت تاريخي آن منجر‬ ‫شد‪ .‬اين ساخت و سازها تخريب كامل خانه‌هاي تاريخي چون‬ ‫"عليمي" و "ميرعبدالباقي" را به دنبال داشت‪.‬به گفته کارشناس‬ ‫ميراث فرهنگي ‪ 20‬درصد از بافت ‪ 350‬هکتاري کرمانشاه طي‬ ‫سال ‪ 1386‬تخريب و بخشي از مناطق تخريب شده به حال خود‬ ‫رها شد‪.‬اين کارشناس ميراث فرهنگي تاکيد مي‌کند که هنوز‬ ‫بخشي از اين قسمت‌هاي تخريب‌ شده به جاي خود باقي‌مانده‌اند‬ ‫و شايد در آينده مورد ساخت و ساز و يا طرح‌هاي عمراني جديد‬ ‫قرار گيرند‪.‬‬

‫بافت تاريخي کرمانشاه بيشتر به دوره پهلوي اول تعلق‬ ‫دارد و البته بخش‌هايي از آن نيز متعلق به دوره قاجاريه است‪.‬‬ ‫اين شهرمکان ها و بازارچه‌هاي تاريخي هم دارد‪.‬کرمانشاه از‬ ‫شهرهاي تاريخي و فرهنگي ايران به شمار مي‌رود و پيدايش آن‬ ‫به قرن چهارم ميالدي باز مي‌گردد‪ .‬اين شهر از آن دوران تا حمله‬ ‫اعراب به ايران به عنوان دومين پايتخت ساسانيان مورد توجه‬ ‫حکومت بود‪.‬اوج شکوفايي کرمانشاه بعد از اسالم‪ ،‬در قرن يازدهم‬ ‫ميالدي يعني دوران سلجوقيان بود؛ زماني که اين شهر به عنوان‬ ‫مرکز فرمانداري ايالت کردستان در غرب خاورميانه برگزيده شد‪.‬با‬ ‫گذشت يازده قرن از حمله اعراب به ايران‪ ،‬اين شهر در دوران قاجار‬ ‫مجددا شکل شهرنشيني خود را باز يافت و به‌دليل قرارگرفتن در‬ ‫تقاطع دو محور شمال به جنوب و شرق به غرب و نيز همجواري با‬ ‫کشور عراق و واقع‌شدن بر سر راه شهرهاي زيارتي کربال و بغداد از‬ ‫اهميت بسياري برخوردارشد‪.‬اين شهر در جنبش مشروطه سهمي‬ ‫به سزا داشت و در جنگ جهاني اول و دوم به تصرف قواي بيگانه‬ ‫در آمد و پس از پايان جنگ تخليه شد‪ .‬همچنين اين شهر در جنگ‬ ‫ايران و عراق‪ ،‬خسارات زيادي ديد‪.‬‬

‫نما‬

‫جشن چهل و پنجمين سالگرد‬ ‫تأسيس تماشاخانه سنگلج‬


‫خبر‬

‫بهاي نفت باالي ‪ 80‬دالر‪ ،‬امارات‬ ‫را نگران نمي کند‬

‫وزیر نفت امارات اعالم کرد‪ :‬فراتر رفتن بهای نفت از مرز‬ ‫‪ 80‬د‌الر برای هر بشکه‪ ،‬از نظر این کشور نگران کنند ه نیست‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری رویترز‪ ،‬محمد الهاملی‪ ،‬وزیر نفت‬ ‫امارات اعالم کرد‪ :‬بازار جهانی نفت همچنان با عرضه اضافی‬ ‫رو به رو است و بهای نفت باالی مرز ‪ 80‬د الر‪ ،‬از نظر وی نگران‬ ‫کننده نیست‪.‬الهاملی د ر حاشیه نشست وزیران نفت کشورهای‬ ‫حاشیه خلیج فارس د‌ر کویت‪ ،‬با اشاره به این که بازار نفت با‬ ‫«کمی» اضافه عرضه رو به روست‪ ،‬تأکید کرد‪ :‬د‌لیل افزایش‬ ‫بهای کنونی‪ ،‬نیروهای بازار هستند و ما نگرانی د‌رباره قیمت‬ ‫ند‌اریم‪.‬وی گفت‪ :‬ما نشانه های مثبتی د‌رباره بازسازی اقتصاد‬ ‫کشورهای جهان می بینیم و بهای نفت د‌ر بازه ‪ 70‬تا ‪ 80‬د‌الر‪،‬‬ ‫باقی ماند‌ه است‪.‬الهاملی از اظهار نظر د‌ر‌باره تصمیم احتمالی‬ ‫اجالس اوپک‪ ،‬خو ‌دد‌اری کرد‪.‬به اعتقاد کارشناسان‪ ،‬ممکن است‬ ‫کشورهای عضو اوپک برای مهار جهش کنونی نفت‪ ،‬کمی تولید‬ ‫خود را افزایش د‌هند‪ ،‬اما احتمال افزایش رسمی سقف تولید‬ ‫این سازمان د‌ر نشست اخیر‪ ،‬اند‌ک است‪.‬امارات متحد‌ه عربی‪،‬‬ ‫سومین صادرکنند‌ه بزرگ نفت د‌ر بین اعضای اوپک است و‬ ‫ذخایر نفت این کشور تا پایان سال ‪ 2009‬میالد‌ی‪ 97 ،‬میلیارد‬ ‫و ‪ 800‬میلیون بشکه و تولید روزانه نفت این کشور‪ ،‬د‌و میلیون و‬ ‫‪ 599‬هزار بشکه است‪.‬‬

‫افزایش مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫کاالهاي لوکس‪ ،‬تا سقف ‪ 6‬درصد‬

‫معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر بازرگانی گفت‪ :‬د‌ر‬ ‫راستای مد‌یریت وارد‌ات وزارت بازرگانی در قالب برنامه پنجم‬ ‫توسعه‪ ،‬پیشنهاد افزایش مالیات بر ارزش افزود‌ه کاالهای لوکس و‬ ‫غیرضرور تا سقف ‪ 6‬درصد به مجلس ارائه شد‌ه است‪.‬‬ ‫"محمود د‌ود‌انگه" د‌ر گفتگو با شبکه اطالع‌رسانی بازرگانی‬ ‫ایران‪ ،‬استاند‌اردگذاری‪ ،‬تعیین ضوابط و شرایط ورود کاال‪،‬‬ ‫تعرفه‌گذاری‪،‬سهمیه‌گذاریومنعومحد‌ود‌یتوارد‌اتراچهارابزار‬ ‫مد‌یریت وارد‌ات اعالم کرد و افزود‪ :‬امروزه د‌ر کشورهای پیشرفته‬ ‫سعید‌ارندباترکیبیهوشمند‌انهازابزارهایمد‌یریتضمنپیروی‬ ‫از قانون تجارت جهانی‪ ،‬بد‌ون افزایش تعرفه و ممنوعیت‪ ،‬وارد‌ات را‬ ‫کنترل کنند‪.‬وی ضابطه‌گذاری و استاند‌ارد‌گذاری را مهم‌ترین ابزار‬ ‫د‌ر مد‌یریت وارد‌ات اعالم کرد و افزود‪ :‬متاسفانه د‌ر کشور ما از این‬ ‫ابزاراستفاد‌هموثرینشد‌هاست‪.‬معاونبرنامه‌ریزیواموراقتصاد‌ی‬ ‫وزارت بازرگانی با اشاره به نقش ‪ 30‬دستگاه د‌ر امر واردات گفت‪:‬‬ ‫دستگاه‌های مختلفی در کشور ما می‌توانند د‌رخصوص شرایط‪،‬‬ ‫استاند‌ارد‌ها و الزامات ورود کاال اظهارنظر کنند و با اعالم ضوابط‬ ‫وارد‌ات کاالها‪ ،‬مانع ورود هر نوع کاالی کیفی به کشور شوند‪.‬‬

‫امکانتاسیس‬ ‫بانک‌هایخارجی‬ ‫در کشورفراهم شد‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫معاون بانک‪‌،‬بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد‌ی و‬ ‫د‌ارایی گفت‪ :‬هرچند‌د‌ر گذشته برای تاسیس بانک‌های خارجی در‬ ‫کشور موانعی وجود د‌اشت اما این مانع اکنون با اضافه شدن تبصره‌ای‬ ‫به ماد‌ه پنج قانون سیاست‌های کلی اصل ‪ 44‬رفع شد‌ه است‪‌.‬اصغر‬ ‫ی د‌ر خصوص تقاضا برای تاسیس بانک‌های خارجی به‬ ‫ابوالحسن ‌‬ ‫خبرنگاران گفت‪ :‬تاکنون حدود هشت تقاضا برای تاسیس بانک‌های‬ ‫خارجی د‌ر کشور ارایه شد‌ه که در حال بررسی آنها هستیم‪.‬معاون‬

‫وزیر اقتصاد تصریح کرد‪ :‬سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و‬ ‫اقتصاد‌یدرحالپیگیریتقاضایتشکیلبانک‌هایخارجید‌رکشور‬ ‫است اما از آنجا که تاسیس این بانک‌ها د‌ر کشور برای اولین بار صورت‬ ‫می‌گیرداینامرازنظرزمان‌بند‌یکمیطوالنیشد‌هاست‪.‬ابوالحسنی‬ ‫‌در‌بارهوجودمشکالتقانونید‌راینزمینهاظهارد‌اشت‪:‬باتوجهبهاینکه‬ ‫موانعقانونیتاسیسبانک‌هایخارجید‌رکشوررفعشد‌ه‪،‬تقاضاهای‬ ‫متع ‌دد‌ید‌راینخصوصبهبانکمرکزیارائهشد‌هاست‪.‬‬

‫بازار ‪4‬‬

‫پنج شنبه‪22‬مهر‪1389‬‬

‫‪ 6‬ذي‌القعده ‪ 14-1431‬ا كتبر‪ -2010‬شماره‪51‬‬

‫خودرويي براي تمام فصول‬ ‫تونيسوآن‪-‬ترجمه‪:‬يلداتوفيقي‪:‬‬ ‫پذيرش اين نكته شايد چندان راحت‬ ‫نباشد‪ ،‬اما اين مد‌ل « بي ام و» احتماال آن‬ ‫چيزي نيست كه مشتاقان ود‌وستد‌اران‬ ‫« بي ام و»را راضي كند‪ ،‬چون عمد‌تا هد‌ف‬ ‫طراحي و ساخت اين خود‌رو كه از سري ‪ 5‬به‬ ‫حساب مي‌آيد ‪ ،‬جذب مشتري د‌ر بازارهاي‬ ‫تازه اي است‪ .‬كه د‌ر آنها ويژگي‌هايي متفاوت‬ ‫از د‌يگر بازارها د‌ر اولويت اول قرار د‌ارند واز‬ ‫آن جمله مي‌توان به بازار چين اشاره كرد‪.‬‬ ‫اگر اين حرف غريب جلوه مي‌كند بايد‬ ‫ياد آوري كنيم كه اگر برند « بيوك» كماكان‬ ‫يد‌هد اما د‌يگر از برخي‬ ‫به حيات خود اد‌امه م ‌‬ ‫برند‌هاي جنرال موتورز خبري نيست ‪ ،‬به‬ ‫خاطر استقبال بازار چين ازاين برنداست ‪.‬‬ ‫بازار چين بيشتر تمايل به خود‌روهاي راحت‪،‬‬ ‫جاد ار ومعتبر د‌ارد تامد ل هاي اسپورتي‬ ‫كه رانند‌گان حرفه‌اي تر به آنها عالقه نشان‬ ‫يد‌هند‪ .‬مسئله اين نيست كه اين خود‌روي‬ ‫م‌‬ ‫عظيم الجثه فاقد فضيلت‌هاي رايج‬ ‫« بي ام و»است‪ ،‬بلكه اين خود‌رو واقعا‬ ‫عظيم است و د ر مقايسه با ساير خود‌روهاي‬ ‫سري پنج از نظر طول ‪ 10‬سانتيمتر ‪،‬‬ ‫عرض ‪ 4‬سانتيمتر و از نظر ارتفاع حدود‬ ‫‪ 10‬سانتيمتر باالتر است‪ .‬خود‌رويي كه ما‬ ‫تست كرد‌يم‪ ،‬حد‌ود‪ 2/5‬تن وزن دارد كه‬ ‫حد ود ‪ 400‬كيلوگرم از آخرين مد‌ل‪550i‬‬ ‫كه تست كرد‌يم ‪ ،‬سنگين‌تر است‪ .‬البته همه‬ ‫اينها مانع از شتاب پرسرعت خيره كنند‌ه‬ ‫اين خود‌رو نمي‌شود كه توانست ظرف ‪5/2‬‬

‫روزنه‬ ‫با افتتاح فاز ‪ 3‬توسعه پاالیشگاه آبادان‬ ‫صورت م ی‌گیرد‬

‫تولید روزانه ‪ 72‬میلیون لیتر بنزین‬ ‫تا حدود ‪ 100‬روز دیگر‬

‫سیاوش رضایي‪:‬حلقه‌های بسیاری باید د‌ر کنار یکد‌یگر قرار گیرند‬ ‫تا یک زنجیره را کامل کنند‪ .‬زنجیره خود‌کفایی بنزین د‌ر ایران نیز اینگونه‬ ‫ط لوله‪،‬‬ ‫است‪ .‬واحد‌های زیاد‌ی از پتروشیمی‌ها د‌ر کنار پاالیشگاه‌ها و خطو ‌‬ ‫رویای د‌یرینه خود‌کفایی بنزین را د‌ر مد‌ت کوتاهی به حقیقت رساند‌ند تا‬ ‫پس از گذشت حد‌ود ‪ 50‬روز از آغاز تولید بنزین د‌ر واحد‌های پتروشیمی‪،‬‬ ‫صاد‌رات اولین محموله بنزین همه را گیج کند‪ .‬باید گفت که تنها شش‬ ‫مجتمع پتروشیمی جم‪ ،‬اراک‪ ،‬امیرکبیر‪ ،‬برزویه‪ ،‬بند‌ر امام (ره)و بوعلی نبود‌ند‬ ‫که در خود‌کفایی بنزین نقش د‌اشتند بلکه تمام واحد‌های پتروشیمی با پر‬ ‫کرد‌ن خألهای موجود د‌ر این اتفاق نقش ایفا کرد‌ند‪ .‬در میان واحد‌هایی‬ ‫که به طرح خود‌کفایی جامه عمل پوشانید‌ند‪ ،‬چند واحد مهم و تأثیرگذار د‌ر‬ ‫استان خوزستان از بند‌ر ماهشهر تا آباد‌ان قرار د‌ارند که خبرنگاران انرژی‬ ‫رسانه‌ها د‌ر سفری دو روزه از نزد‌یک با فرآیند‌ی که اتفاق افتاد‌ه یا د‌ر حال‬ ‫وقوع است‪ ،‬آشنا مي شوند‪.‬‬

‫هیچکمبوديدربازاراحساسنشد‬

‫ثانيه از سرعت صفر به سرعت ‪ 100‬كيلومتر‬ ‫د ر ساعت برسد و ‪400‬متر را با سرعت‬ ‫‪ 170‬كيلومتر د ر ساعت ‪ ،‬ظرف ‪ 13/6‬ثانيه‬ ‫بپيمايد‪.‬‬ ‫موتور اين خود‌رو با قد‌رت ‪ 400‬اسب بخار‬ ‫وحجم ‪ 4/4‬ليتر‪ ،‬د‌اراي ‪ 8‬سيلند‌ر با آرايش‬ ‫‪ v‬و مجهز به سيستم تزريق سوخت توربو‬ ‫وتزريق مستقيم است و جعبه د‌ند‌ه قوي آن‬ ‫د‌اراي هشت سرعت و اتوماتيك مي‌باشد‪.‬‬ ‫اگر سرعت اين خود‌رو خيره كنند ه است‬ ‫د‌ر عوض حركتهاي كلي بد‌نه خود‌رو تا حد‌ي‬ ‫محد‌ود است و د‌ر سرعت‌هاي باالسختي و‬ ‫زمختي‌ خاصي را از خود به نمايش مي‌گذارد‪.‬‬

‫البته براي آن چاره‌اي اند يشيد‌ه شد‌ه كه‬ ‫‪ 1750‬د‌الر هزينه اضافي براي صاحبش آب‬ ‫مي‌خورد ‪ .‬ترمزهاي اين خود‌رو كارايي خوبي‬ ‫يد‌هند و د ر تست انجام شد‌ه‬ ‫از خود نشان م ‌‬ ‫فقط ‪ 52‬متر مسافت را طي كرد تا از سرعت‬ ‫‪ 112‬كيلومتر د‌ر ساعت به توقف كامل برسد‪.‬‬ ‫سطح صد‌ا د ر آن نيز بسيار پايين است و‬ ‫طراحي هوشمند‌انه عقب خود‌رو سبب شد‌ه‬ ‫است تافضاي زياد‌ي د ر صند‌وق عقب پد‌يد‬ ‫آيد و همين طور سرنشينان عقب جاي پاي‬ ‫زياد ي د‌اشته باشند‪.‬‬ ‫از سوي د‌يگر بايد به مصرف زياد بنزين‬ ‫آن اشاره كرد‪ .‬د‌ر تستي كه ما انجام د‌اد‌يم‪،‬‬

‫د‌ر هر ‪ 100‬كيلومتر در د اخل شهر حد‌ود‬ ‫‪ 19‬ليتر و د‌رجاد‌ه حد ود ‪ 13/5‬ليتر مصرف‬ ‫د‌اشت‪ .‬قيمت اين خود‌رو براي مد‌ل پايه ‪65‬‬ ‫هزار و ‪ 775‬د‌الر تعيين شد‌ه كه ‪4500‬د‌الر‬ ‫گرانتر از مد‌ل استاندارد ‪ 550i‬است‪ .‬نكته‌اي‬ ‫كه به چشم مي‌آيد اين است كه اين خود‌رو‬ ‫امكانات اضافي فراواني د‌ارد كه مشتري‬ ‫د ر صورت تمايل مي‌تواند آنها را جد‌اگانه‬ ‫سفارش د‌هد تا روي خود‌رويش نصب شود‪،‬‬ ‫اما همه اين آپشن‌ها قيمت‌هاي گزافي‬ ‫د‌ارند‪ .‬نمونه‌اي كه ما تست كرد‌يم‪ .‬قيمتي‬ ‫معاد‌ل ‪ 90‬هزار و ‪ 925‬د الر د‌اشت كه به نظر‬ ‫بسيار زياد مي‌رسد‪.‬‬

‫اولین مد‌یری که برای پاسخ به سئوال خبرنگاران د‌ر جمع آنها حاضر شد‬ ‫علی یزد‌انی‪ ،‬رئیس هیئت مد‌یره و مد‌یرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصاد‌ی‬ ‫پتروشیمی ماهشهر بود که عالوه بر تشریح موقعیت فعلی منطقه چگونگی‬ ‫شرایطپسازورودپتروشیمی‌هابهموضوعتولیدبنزینراروشنکرد‪.‬ازمیان‬ ‫‪6‬واحدپتروشیمیتولید‌کنند‌هبنزین‪3‬مجتمعپتروشیمیبند‌رامام(ره)‪،‬بوعلی‬ ‫وامیرکبیرد‌رمنطقهویژهماهشهرقراردارد‪.‬بهگفتهویتولیدبنزینبخشیاز‬ ‫ید‌هدکهبهخوبیمد‌یریتشد‌هاست‪.‬بهگونه‌ای‬ ‫فعالیتمنطقهراتشکیلم ‌‬ ‫که با آغاز و اد‌امه این فعالیت هیچ‌گونه کمبود‌ی د‌ر بازار محصوالت د‌اخلی‬ ‫ید‌اند‬ ‫ایجادنشد‪.‬یزد‌انیقیمتتمامشد‌هبنزینپتروشیمیاییرانیزمنطقیم ‌‬ ‫چراکهباجمعهزینه‌هایخریدوحملبنزینوارد‌اتیومقایسهقیمت‌هاتفاوت‬ ‫ناچیز است‪ .‬د‌ر طول ‪ 12‬سالی که از ایجاد منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر‬ ‫می‌گذرد‪ 15‬میلیارد د‌الر د‌ر این منطقه سرمایه‌گذاری شد‌ه است و هم‌اکنون‬ ‫محصوالت واحد‌های فعال آن با ظرفیتی معاد‌ل‪ 18‬میلیون تن به‪ 68‬کشور‬ ‫د‌نیاصاد‌رمی‌شود‪.‬‬

‫تولیدبنزینتازمانيکهنیازباشد‬

‫پتروشیمی بند‌ر امام (ره) بزرگترین واحد پتروشیمی کشور‬ ‫است که ساالنه ‪ 5/8‬میلیون تن محصول تولید می‌کند‪ .‬به‬ ‫گفته رضا امیری مد‌یرعامل پتروشیمی بند‌رامام (ره) این واحد‬ ‫به عنوان یکی از پتروشیمی‌های مؤثر در خود‌کفایی‪ ،‬روزانه بیش از‬ ‫‪ 3‬میلیون لیتر بنزین تولید می‌کند و تا هر زمانی که نیاز باشد به تولید‬ ‫ید‌هد‪.‬‬ ‫خود اد‌امه م ‌‬


‫گزارش‬

‫ورود كارگزار خارجي بزودي‬ ‫به بورس کاال‬

‫سيد‌علي اكبر هاشميان د ر نخستين نشست مطبوعاتي بورس كاال‬ ‫د ر سال ‪ 89‬گزارشي از عملكرد شش ماهه بورس كاال و اقد امات انجام‬ ‫شد ه د ر اين مد ت و برنامه‌هاي آيند ه و د ر دست اقد ام بورس كاال ارائه كرد‬ ‫كه به شرح زير است‪.‬‬ ‫* رشد ‪ 32‬درصدي ارزش معامالت‬ ‫هاشميانبا اشاره به رونقو موفقيتي كهبورسكاالپشتسرگذاشتهو‬ ‫د ر پيش رو د ارد‪ ،‬اظهار د اشت‪ :‬د ر شش ماهه نخست سال جاري با توجه به‬ ‫ركود ي كه وجود د اشت معامالت بورس كاال از نظر حجمي ‪ 13‬د رصد و از‬ ‫نظرارزشي‪32‬درصدرشدكردهوتوانسته‪EPS‬پيش‌بينيشدهخودراطبق‬ ‫بود جه محقق كند‪.‬‬ ‫ويافزود‪:‬دربخشكشاورزيدرششماههابتداييسالنسبتبهمدت‬ ‫مشابهسالقبلحجميمعامالتهزارو‪460‬درصدوارزشآن‪953‬درصد‬ ‫افزايشيافتهاست‪.‬مديرعاملبورسكااليايرانبيانكرد‪:‬آمارمعامالت‬ ‫د ر بخش پتروشيمي د ر شش ماهه اول سال نسبت به مد ت مشابه سال‬ ‫قبل ‪ 35‬د رصد رشد عملياتي و ‪ 51‬د رصد رشد ارزشي د اشت ‌ه و د ر معامالت‬ ‫آتي نيز از نظر تعد اد قرارد اد ‪ 5/5‬برابر و از نظر ارزشي ‪ 6/6‬برابر شد ه است‪.‬‬ ‫همچنين د ر بورس بين‌المللي كيش نيز ‪ 760‬ميليون د الر د‌ر فعاليت‌هاي‬ ‫صاد راتي معامله شد ه است‪.‬‬ ‫اين مقام مسئول تصريح كرد‪ :‬د ر رينگ كشاورزي با توجه به قانون‬ ‫به ‌ره‌وري و د امد اري كه امسال ابالغ شد پيش‌بيني مي‌شود كه رشد اين‬ ‫بخشدرصورتانجامآيين‌نامه‌هابهطوركامليكميليونو‪200‬هزارتن‬ ‫محصوالتي كه د ر اين بخش جابجاشد ه با اين قانون تقريب ًا پنج برابر شود‪.‬‬ ‫*بورس كاال الكترونيكي مي شود‬ ‫هاشميان د رباره برنامه بورس كاال بيان كرد‪ :‬با توجه به اينكه‬ ‫هيچوقتنمي‌توانبورسكاالراازحراجحضوريجداكرديكيازبرنامه‌هاي‬ ‫بورسكاالالكترونيكيشدنمعامالتاستكهبهمنظورتوسعهمعامالت‬ ‫و حذف محد ود يت زمان و مكان بزود ي انجام شود‪.‬وي با اشاره به اينكه‬ ‫به د نبال انجام معامالت ‪ 24‬ساعته هستيم‪ ،‬تصريح كرد‪ :‬با توجه به اينكه‬ ‫بانك مركزي سامانه تسويه وجوه ساتنا را از ساعت ‪ 12/5‬به ‪ 4/5‬بد ون‬ ‫محدوديتمبلغافزايشدادقراراستسيستمپاياكهكاملترازسيستمساتنا‬ ‫است را به سيستم بورس كاال متصل مي‌كند‪.‬‬ ‫*پذيرش نفت كوره حداكثر تا دو هفته آيند ه‬ ‫ويدربارهمعامالتآتيگفت‪:‬معامالتآتيوحجمآندرحالافزايش‬ ‫بود ه كه با ورود نفت كوره كه د و هفته آيند ه پذيرش مي‌شود اولين قلم‬ ‫كاالي حامل‌هاي انرژي وارد بورس كاال شد ه و معامالت اثبات آن شروع‬ ‫مي‌شود‪ .‬همچنين قرار است معامالت آتي نيز تعريف شود‪.‬مد ير عامل‬ ‫بورس كاالي ايران د ر خصوص تسهيل د ر معامالت بيان كرد‪ :‬كاهش‬ ‫تضمين‌هاي بخش خصوصي و توافق با مناطق آزاد از جمله بند‌ر انزلي‬ ‫برايتحويلانبار بهبورسكاالست كهاگرانجامشودد‌يگرتضمينيبراي‬ ‫معامالت گرفته نمي‌شود‪.‬هاشميان افزود‪ :‬با توجه به اينكه د ر حال حاضر‬ ‫انبارهايتحتكليددراختياربورسكاالنيستاينتضمين‌هااخذمي‌شود‬ ‫ولي اگر اين انبارها گرفته شود تضميني از خريد اران د ريافت نخواهد شد‪.‬‬

‫رئيس كميسيون اصل‪ 44‬خبر داد‪:‬‬

‫محدوديتحضور‬ ‫شبه دولتي‌ها در برنامه پنجم‬ ‫و اصالح قانون اصل ‪44‬‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫رئيس كميسيون اصل‪ 44‬از اصالح ورود شبه‌د ولتي‌ها به بخش خصوصي‬ ‫د ر قانون اصل ‪ 44‬و برنامه پنجم خبر د اد و گفت‪ :‬محد ود كرد ن اين نهاد ها‬ ‫د رواگذاري سهام شركتهايدولتيو الزام بهواگذاري تد ريجي سهام خريد اري‬ ‫شد ه اصالحاتي است كه مي‌توان د ر اين باره اعمال كرد‪.‬حميد رضا فوالد گرد ر‬ ‫گفتگو با فارس د رباره اصالح قانون اصل‪ 44‬د ر خصوص ورود شبه د ولتي‌ها به‬ ‫بخشخصوصياظهارداشت‪:‬كارگروهاصالحقانوناصل‪44‬درحالبررسياين‬ ‫مسئلهوانجاماصالحاتالزماست‪،‬بنابراينبايدبهدنبالراه‌هاييباشيمكهورود‬

‫شبهدولتي‌هابهبخشخصوصيمحدودشود‪.‬ويافزود‪:‬شبه‌دولتي‌هادوگروه‬ ‫هستنديكيموسساتعموميغيردولتيكهمي‌توانند‪40‬درصدازسهمبازارراد‬ ‫اشتهباشندوگروهدومشركتخصوصيووابستهبهنهاد‌هايدولتيهستندكههيچ‬ ‫محدوديتيبرايورودآنهاوجودندارد‪.‬رئيسكميسيوناصل‪ 44‬درپاسخبهاين‬ ‫سئوالكهاصالحاتيكهانجاممي‌شوددرچهبخشياست‪،‬گفت‪:‬اصالحاتمربوطبه‬ ‫محدودكردنسهماينشركت‌هاد ربازارسهاموالزامواگذاريسهامخريداري‬ ‫شدهبهمرورزماناستبهشكليكهآنهابهعنوانمالكنهاييباقينمانند‪.‬‬

‫بورس‬

‫پنج شنبه‪22‬مهر‪1389‬‬

‫‪ 6‬ذي‌القعده ‪ 14-1431‬ا كتبر‪ -2010‬شماره‪51‬‬

‫‪3‬‬

‫با توجه به روند صعودی و افزایش تقاضا؛‬

‫احتمال رسیدن قیمت طال به ‪ 1500‬دالر‬

‫ﺩ‌ﺭﻫﻔﺘﻪﺍﻱ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ‪ ،‬ﺭﻭﻧﺪ ﻗﻴﻤﺘﻲ‬ ‫ﻃﻼ ﺩ‌ﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ‬ ‫ﺑﻮﺩ‪ ،‬اما د‌ر مجموع ﺑﺎ ﺭﻭﻧﺪﻱ ﮐﺎﻣﻼ ﺻﻌﻮﺩ ﻱ‬ ‫ﻫﻤﺮﺍﻩ شد‪.‬به گزارش بولتن کارگزاری‬ ‫سی‌ولکس‪ ،‬ﺩ ﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﻗﻴﻤﺘـﻲ‬ ‫ﻃـﻼ ﺍﺯ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ‪ 1314‬ﺩﻻﺭ ﺩ‌‌ﺭ ﺗـﺎﺭﻳﺦ ‪۴‬‬ ‫ﺍﮐﺘﺒﺮ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ‪ 1336‬ﺩﻻﺭ ﺩ ﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫‪ ۸‬ﺍﮐﺘﺒﺮ ‪ 2010‬ﺭﺳﻴﺪ‪ .‬بنابراین‪ ،‬ﻃﻼ ﺩ ﺭ ﻫﻔﺘﻪ‬ ‫ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺭﺷﺪﻱ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ‪2/6‬‬ ‫ﺩﺭﺻﺪﺩﺍﺷﺘﻪﺍﺳﺖ‪.‬ﺩﺭﻫﻔﺘﻪﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲگذشته‪،‬‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﻃﻼ د‌وباره ﺑﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺩ ﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱﺟﻬﺎﻧﻲ اد امه د‌اد ﻭ ﻗﻴﻤـﺖ ﺁﻥ ﺩ ﺭ‬ ‫ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺩ ﺭ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫(‪ 7‬اکتبر) ﺑﻪ ﻣﺮﺯ ﻗﻴﻤﺘﻲ ‪ 1364/75‬ﺩﻻﺭ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺯﺍيﻫﺮ ﺍﻭﻧﺲ ﻧﻴﺰ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬بنابر این ﮔﺰﺍﺭﺵ‬ ‫‪ ،Kitco‬ﺩ ﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ‬ ‫ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺑﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﺩﻻﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺪﺭﺍﻝ‬ ‫ﺭﺯﺭﻭﺑﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ آمریکا ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﮐـﺎﻫﺶ‬ ‫ﮐﺴـﺮﻱ ﺗـﺮﺍﺯ ﺗﺠﺎﺭﻱ این کشور‪ ،‬ﻧﮕﺮﺍنی‌ها‬ ‫ﺩ‌ﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺮﺍﻧﻲ ﺑﻮﺩ‌ﻥ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﺁﻣﺮﻳﮑـﺎ اد‌امه یافت و این امر ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ‬ ‫ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ‬ ‫ﺑـﻪ ﺧﺮﻳـﺪ ﻓﻠـﺰﺍﺕ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬـﺎﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻃـﻼ‬ ‫ﺩ ﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ شد و ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺗﻘﺎﺿﺎ‪ ،‬ﻗﻴﻤﺖ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﻻﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ ﻧﻴﺰ ﺩ‌ﺭ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭﻫـﺎﻱ ﺟﻬـﺎﻧﻲ افزایش یافت‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‬ ‫ﺩ‌ﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺍﻗـﺪﺍﻡ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐـﺰﻱ‬ ‫ﮊﺍﭘـﻦ نسبت ﺑـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ ﻧـﺮﺥ ﺑﻬـﺮﻩ‬ ‫ﻣﻮﺟـﺐ شد ﺗـﺎ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻣﺎﻟﻲ ﺩ‌ﺭ ﺟﻬﺎﻥ‬

‫ﺧﺪﺷﻪ ﺩ ﺍﺭ شود‪ .‬ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ‬ ‫رویترز‪ ،‬ﮐـﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺩ‌ﺭ ﮊﺍﭘﻦ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﺰﺩﻳﮏ ‪0/1‬ﺩ ﺭﺻﺪ (ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺮﺍﺑﺮﺑﺎ ﺻﻔﺮ) ﻭ‬ ‫ﺗﺰﺭﻳﻖ ‪ ۵‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﻳﻦ ( معاد ل ‪ 60‬ﺑﻴﻠﻴﻮﻥﺩﻻﺭ‬ ‫ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ) ﺑـﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﮐﺸﻮﺭ‪ ،‬ﻣﻮﺟﺐ شد‬ ‫ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ بروز‬ ‫ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺩ‌ﻭﻣـﻲ ﺩ ﺭ ﺟﻬـﺎﻥ ﻧﮕـﺮﺍﻥ شوند‪ .‬ب‬ ‫نابراین ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﻳﺴﮏ ﺯﺩ‌ﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﻼﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﺍﻣﻦ ﺩ ﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻥ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‌ﻱ توجه ﻧﺸﺎﻥ د هند‌ه ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ‬ ‫قیمت ﻃﻼ ﺩ‌ﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوباره ﺑﻪ‬ ‫ﺭﮐﻮﺭﺩ ﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﻓـﺖ‪ .‬ﺩ ﺭ ﻫﻤـﻴﻦ‬ ‫ﺣـﺎﻝ ﺩ ﺭ ﺭﻭﺯ ﭘـﻨﺞ ﺷـﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻡ‬ ‫ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻃﻼ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺻـﻨﺪﻭﻕ‬ ‫ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻃـﻼ (‪ )SPDR‬ﮐﻪ ﺩ ﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺭﻭﺯ ‪ 13/4‬ﻣﺘﺮﻳﮏ ﺗﻦ ﺍﺯ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ‬

‫ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﻭ همچنین ﻧﻮﺳﺎﻥ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ‬ ‫قیمت‌های ﺑﺎﻻﻱ ﻃﻼ ﺗﻮﺳﻂ ﺳـﻔﺘﻪ ﺑﺎﺯﺍﻥ‪،‬‬ ‫ﺍﻧﺪﮐﻲ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻃﻼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩ ﺍﺷﺖ‪.‬ﻻﺯﻡﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ‬ ‫ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺍﻗـﺪﺍﻡ ﺑـﻪ ﺧﺮﻳـﺪ ﻳـﺎ ﻓﺮﻭﺵ‬ ‫ﻃﻼ ﺗﻮﺳﻂ (‪ )ETF‬ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﻼﮐﻬﺎﻱ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺎﺯﺍﻥ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔـﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩ‌ﺭ ﺑـﺎﺯﺍﺭ ﺍﻳـﻦ ﮐـﺎﻻﻱ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬـﺎ ﻣﺤﺴﻮﺏ‬ ‫می‌شود‪.‬به عالوه‪ ،‬به گزارش رویترز‪ ‌،‬ﺗﺪﺍﻭﻡ‬ ‫ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﺩ ﺭ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺩ ﺍﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻧـﺮﺥ‬ ‫ﺑﻴﮑـﺎﺭﻱ ﺁﻣﺮﻳﮑـﺎ ﺩ ﺭ ﻣـﺎﻩ ﺳـﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩ ﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﻄﺢ ‪ 9/6‬ﺩ ﺭﺻﺪ ﺑﺎﻗﻲ‬ ‫ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﺰﺭﻳﻖ‬ ‫ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺠـﺎﺕﻣـﺎﻟﻲ ﺩﻳﮕـﺮﻱ ﺑـﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﮐﺸﻮﺭ شد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ‪ ،‬ﺗﺸﻮﻳﺸﻬﺎﻱ‬

‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬﺍﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﺣﺘﻤـﺎﻝ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﻧـﺮﺥ‬ ‫ﺗـﻮﺭﻡ ﻭ ﮐـﺎﻫﺶﺍﺭﺯﺵ ﺩ ﺍﺭﺍیی‌ها ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫شد ﺗﺎ ﺑﻪﺩﻧﺒﺎﻝ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﺗﻮﺭﻡ ﺯﺩ ﺍ ﻭ‬ ‫ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺍﻣـﻦ ﺑـﺮﺍﻱ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬﺍﺭﻱ‬ ‫ﺑـﻪ ﻓﻠـﺰﺍﺕ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬـﺎ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﻠﺰﺍﺕﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻼ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺩ‌ﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺭﻭﻧـﺪﻱ ﺻـﻌﻮﺩﻱ‬ ‫ﻫﻤﺮﺍﻩ شد‪.‬ﺍﻳﻦﺩ ﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩ ﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺧﻴﺮ‪ ،‬ﺷﺎﺧﺺ ﺩﻻﺭ ( ‪U.S. Dollar‬‬ ‫‪ )Index‬ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ‬ ‫ﺳﺎﻝ ‪ 2010‬ﺭﺳﻴﺪ‪.‬ﺑﻪﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ‬ ‫رویترز‪ ،‬ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‌ﻱ ﺑﺮ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﺪﺍﻭﻡ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﻻﺭ ﺩ ﺭ‬ ‫ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﺒﺪﻱ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﻫﺎﻱ ﻋﻤﺪﻩ ﺟﻬﺎﻥ‪ ،‬ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﻃﻼ ﺩ‌ﺭﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎﻱ‬ ‫ﺑﺎﻻﻱ ‪ 1500‬ﺩﻻﺭ ﻧﻴﺰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬

‫خبر‬ ‫اینفوماین گزارش کرد‪:‬‬

‫روند قیمت آلومینیوم‬ ‫در هفته گذشته صعودي شد‬

‫قیمت آلومینیوم د ر هفته گذشته روی ‪ 1/0625‬د الر‬ ‫برای هر پوند بسته شد‪ .‬به گزارش سنا‪ ،‬قیمت آلومینیوم د ر‬ ‫هفته گذشته ابتد ا طی روند نزولی از ‪ 1/063‬د الر تا ‪1/057‬‬ ‫د الر کاهش یافت سپس با پیش گرفتن روند صعود ی به‬ ‫‪ 1/0625‬د الر برای هر پوند تا پایان هفته رسید‪ .‬قیمت‬ ‫آلومینیوم د ر ماه گذشته روند افزایشی داشته است‪ .‬قیمت‬ ‫این کاال از ‪ 0/94‬د الر برای هر پوند د ر روز ‪ 10‬سپتامبر به‬ ‫بیش از ‪ 1/06‬د الر تا هفته اول اکتبر رسید ه است‪.‬‬

‫فدراسیون بورس های جهانی گزارش داد‪:‬‬

‫ارائه تسهیالت متفاوت در بورس‬ ‫اوراق بهادار برزیل‬

‫مجوز استفاده از ‪ 3‬مدل دسترسی به بازار برای بورس برزیل‬ ‫محیا شد‪.‬مجوز ارائه ‪ 3‬دسترسی مستقیم به بازار برای قسمت‬ ‫بورس سائو پائولو در بورس اوراق بهادار برزیل تصویب شد‪.‬بر‬ ‫اساس این گزارش‪ ،‬دسترسی مستقیم از طریق مدل ‪ 2،3‬و‪ 4‬پس‬ ‫از تصویب در کمیسیون اوراق بهادار برزیل‪ ،‬برای بورس سائو‬ ‫پائولو نیز امکانپذیر شد‪.‬این در حالی است که‪ ،‬از اول سپتامبر سال‬ ‫جاری بورس سائو پائولو نیز می تواند همانند بورس ‪ BM&F‬از‬ ‫این مدل های استفاده کند‪.‬‬


‫خبر‬

‫چين و تركيه دهها قرارداد تجاري‬ ‫و اقتصادي منعقد كردند‬

‫ِون ژيابائو نخست وزير چين در صدر هيئتي عالي رتبه براي‬ ‫تعميق همكاري هاي سياسي و اقتصادي آنكارا و پكن به تركيه‬ ‫سفر كرده است‪.‬اين دو كشور كه داراي سريعترين اقتصادهاي رو‬ ‫به رشد و شكوفايي در جهان هستند در سفر دو روزه نخست وزير‬ ‫چين ده ها قرارداد در زمينه مخابرات‪ ،‬انرژي‪ ،‬ترابري و فرهنگ با‬ ‫يك ديگر امضاء خواهند كرد‪.‬‬ ‫تحليلگران مسائل اقتصادي بر اين باورند كه چين بدليل‬ ‫قدرت اقتصادي رو به رشد تركيه و نيز نقش روزافزون آن در‬ ‫خاورميانه و ديگر كشورهاي منطقه‪ ،‬در پي تحكيم و تقويت‬ ‫مواضع خود در تركيه است‪.‬‬ ‫ديدار ژيابائو از تركيه نقطه پايان سفر او به چند كشور اروپايي‬ ‫است كه با قراردادهاي كالني براي سرمايه گذاري همراه بود ‪.‬‬

‫ادعاهاي آمريكا توتال و‬ ‫شل را به برقراري تماس‬ ‫با ايران واداشت‬ ‫ويژه نامه صبح امارات متحده عربي‬

‫شركت‌هاي اروپايي توتال و شل در تماس با مقامات ايران‬ ‫ادعاهاي آمريكا در مورد توقف فعاليت اين شركت‌ها در ايران را رد و‬ ‫نسبتبهادامههمكاري‌هايخودباايراناطميناندادند‪.‬شركتهاي‬ ‫اروپايي توتال و شل هفته گذشته و پس از اين كه يك مقام آمريكايي‬ ‫ادعا كرد اين شركت ها هيچ برنامه اي براي سرمايه گذاري بيشتر در‬ ‫ايران ندارند با مقامات ايران تماس گرفتند تا در مورد همكاري هاي‬ ‫خود به مقامات اين كشور اطمينان دهند‪.‬يك منبع آگاه به پايگاه‬

‫خبري داوجونز گفت‪ :‬توتال و شل با ايران تماس گرفته اند و اين‬ ‫در حالي است كه آمريكا از تعهد شركت هاي مذكور بر پايان دادن‬ ‫به سرمايه گذاري هاي خود و خودداري از هرگونه فعاليت جديد در‬ ‫بخش انرژي اين كشور خبر داده بود‪.‬در روز ‪ 30‬سپتامبر معاون وزير‬ ‫خارجه آمريكا مدعي شده بود كه شركت هاي شل‪ ،‬توتال‪ ،‬استات‬ ‫اويل و اني به زودي فعاليت هاي خود در ايران را متوقف خواهند كرد و‬ ‫سرمايه گذاري هاي جديدي در اين كشور انجام نخواهند داد‪.‬‬

‫اقتصادبين الملل ‪2‬‬

‫پنج شنبه‪22‬مهر‪1389‬‬

‫‪ 6‬ذي‌القعده ‪ 14-1431‬ا كتبر‪ -2010‬شماره‪51‬‬

‫روايتي موفق در ماليه اسالمي‬

‫مصونيت بازار مالياسالميمالزيازآثاربحرانجهاني‬

‫جنرالموتورز‪ 4‬هزاردستگاه‬ ‫خودرويمعيوبراجمع‌آوريمي‌كند‬

‫شركت خودروسازي جنرال موتورز آمريكا اعالم كرد اين‬ ‫شركت قصد دارد چهار هزار دستگاه خودروي معيوب كاديالك‬ ‫اس آر ايكس را به علت نشت روغن در سيستم موتور از بازار‬ ‫جمع آوري كند‪.‬‬ ‫اين نقص فني موجب آتش سوزي موتور اين خودروها خواهد‬ ‫شد ‪ .‬اين خودروها توليد شده در سال ‪ 2010‬است ‪ .‬تا كنون يك‬ ‫مورد آتش سوزي به علت اين نقص فني در آمريكا گزارش شده‬ ‫است ولي به كسي آسيبي نرسيده است ‪ .‬اكثر خودروهاي معيوب‬ ‫در بازار آمريكا به فروش رسيده و ‪ 300‬دستگاه نيز در بازار چين‬ ‫بوده است ‪.‬‬ ‫بحران كيفيت خودرو طي ماههاي اخير بسياري از شركتهاي‬ ‫بزرگ جهان را قرباني كرده است ‪ .‬تويوتا طي ماههاي گذشته‬ ‫بيش از ده ميليون دستگاه از خودروهاي معيوب خود را از بازارهاي‬ ‫بين المللي جمع آوري كرده است ‪ .‬بحران نقص فني در شركت‬ ‫كياموتورز كره جنوبي منجر به استعفاي معاون اين شركت شد‪.‬‬

‫برای تامین ال‪.‬ان‪.‬جی مورد نیاز کانادا‬

‫اسپانیا و قطر توافقنامه گازي‬ ‫امضا کردند‬

‫شرکت رپسول اسپانیا یک توافقنامه چند ساله با شرکت‬ ‫قطرگاز برای عرضه ال‪.‬ان‪.‬جی به پایانه کاناپورت در شرق کانادا‬ ‫امضا کرد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بلومبرگ‪ ،‬بنجامین پالومو‪ ،‬مدیر‬ ‫اجرایی بخش گاز طبیعی مایع شده (ال‪.‬ان‪.‬جی) شرکت رپسول‬ ‫اسپانیا گفت‪ :‬قرارداد جدید عرضه ال‪.‬ان‪.‬جی قطر به شرکت‬ ‫رپسول‪ ،‬جایگاه این شرکت را به عنوان یک عرضه کننده قابل‬ ‫اطمینان و انعطاف پذیر در بازارهای کانادا و شمال شرق آمریکا‬ ‫تقویت می کند‪.‬‬ ‫پایانه ال‪.‬ان‪.‬جی کاناپورت در شهر سنت جان در استان‬ ‫نیوبرانزویک کانادا قادر است روزانه حدود یک میلیارد فوت‬ ‫مکعب گاز به خطوط لوله این کشور عرضه کند‪.‬‬ ‫‪ 75‬درصد از سهام این پایانه در اختیار شرکت رپسول و‬ ‫باقیمانده سهام آن در اختیار شرکت نفت ایروینگ آمریکا مستقر‬ ‫در شهر سنت جان است‪.‬‬ ‫قطر‪ ،‬بزرگ ترین تولید کننده ال‪.‬ان‪.‬جی جهان در سال های‬ ‫اخیر و در بحبوحه افزایش تولید گاز از سنگ های رسی در آمریکا‪،‬‬ ‫قراردادهای عرضه ال‪.‬ان‪.‬جی را با چین‪ ،‬لهستان و سایر خریداران‬ ‫این ماده امضا کرده است‪.‬‬ ‫قطر قصد دارد ظرفیت تولید ال‪.‬ان‪.‬جی خود را تا اوایل سال‬ ‫آینده میالدی به ‪ 77‬میلیون تن افزایش دهد‪.‬‬ ‫احمد الخلیفی‪ ،‬مدیرعامل شرکت قطرگاز گفت‪ :‬قطر در‬ ‫هفته جاری توافقنامه های جدید فروش ال‪.‬ان‪.‬جی خود را اعالم‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫عبداهلل بن حمد العطیه‪ ،‬وزیر نفت قطر دسامبر گذشته‬ ‫پیش بینی کرده بود کشورش تا پایان سال جاری میالدی‬ ‫با چین یک توافقنامه عرضه ساالنه ‪ 7‬میلیون تن ال‪.‬ان‪.‬جی‬ ‫امضا کند‪.‬‬ ‫بنا بر آمار بلومبرگ‪ ،‬شرکت قطرگاز تا کنون متعهد به فروش‬ ‫ساالنه ‪ 5‬میلیون تن ال‪.‬ان‪.‬جی به شرکت پتروچاینا و شرکت نفت‬ ‫فالت قاره چین (سینوک ) بوده است‪.‬‬ ‫حجم ذخایر اثبات شده گازی قطر حدود ‪ 25‬تریلیون و ‪800‬‬ ‫میلیارد مترمکعب و سهم ذخایر گازی آن از کل ذخایر گازی‬ ‫اثبات شده جهان‪ 15 ،‬درصد گزارش شده است‪.‬‬

‫تکمیل خط لوله نفت حبشان‬ ‫فجیره ‪ 6‬ماه به تاخیر افتاد‬

‫پروژهخطلولهانتقالنفتخامحبشان‪-‬فجیرهدرامارات‪،‬بهدلیل‬ ‫تغییرهایی در طراحی‪ ،‬دستكم برای ‪ 6‬ماه به تأخیر خواهد افتاد‪ .‬به‬ ‫گزارشخبرگزاریرویترزازابوظبی‪،‬بهگفتهمنابعآگاه‪،‬خطلولهنفت‬ ‫حبشان‪-‬فجیره که با نام خط لوله ابوظبی نیز شناخته می شود و قرار‬ ‫بودتاپایانامسالتکمیلشود‪،‬بهدلیلتغییرهاییدرطراحی‪،‬دستكم‬ ‫با ‪ 6‬ماه تأخیر رو به رو خواهد شد‪ .‬یکی از مسئوالن شرکت مهندسی‬ ‫و عمران نفت چین که پیمانکاری ساخت و تدارکات این پروژه را به‬ ‫عهده دارد‪ ،‬گفت‪ :‬خط لوله ابوظبی‪ ،‬پیش از نیمه دوم سال ‪2011‬‬ ‫میالدی تکمیل نخواهد شد‪.‬به گفته این مسئول‪ ،‬تغییر در طراحی و‬ ‫اضافهکردنتأسیساتاندازهگیرینفت‪،‬مهمتریندالیلاینتأخیر‬ ‫هستند‪.‬وی گفت‪ :‬فناوری این پروژه‪ ،‬جدید است و پیش از این به کار‬ ‫گرفتهنشدهواینسببشددوتاسهماهوقتاضافیگرفتهشود‪.‬یکی‬ ‫دیگرازپیمانکاراننزدیکبهاینپروژهنیزگفت‪:‬امکانندارداینخط‬ ‫لولهپیشازپایانسالجاریمیالدیتکمیلشودوزمانبهرهبرداری‬ ‫ازآن‪،‬درسهماهدومیاسومسال‪2011‬میالدیخواهدبود‪.‬طراحیاین‬ ‫خط لوله‪ ،‬از سوی شرکت ورلی‪-‬پارسونز استرالیا و شرکت آی‪.‬ال‪.‬اف‬ ‫آلمانانجامشدهاستوشرکتدولتیآی‪.‬پی‪.‬آی‪.‬سیامارات‪،‬تأمین‬ ‫مالی آن را به عهده دارد‪.‬‬

‫پتروبراس برزیل اعالم کرد‪:‬‬

‫کشف یک ذخیره جدید گازی در پرو‬

‫تولید نفت اکوادور در سال جاري‬ ‫افزایش مي یابد‬

‫وزیر نفت اکوادور پیش بینی کرد مجموع تولید نفت بخش‬ ‫دولتی و خصوصی این کشور در سال ‪ 2010‬به روزانه ‪ 489‬هزار‬ ‫و ‪ 605‬بشکه برسد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری رویترز از کیتو‪ ،‬در صورت تحقق این‬ ‫پیش بینی‪ ،‬تولید نفت اکوادور در سال جاری میالدی‪ ،‬نسبت به‬ ‫تولید ‪ 486‬هزار و ‪ 634‬بشکه نفت در سال ‪ 2009‬میالدی‪ ،‬یک‬ ‫درصد بیشتر خواهد بود‪.‬ویلسون پاستور‪ ،‬وزیر نفت اکوادور ابراز‬ ‫امیدواری کرد که در پنج سال آینده‪ ،‬پس از امضای قراردادهای‬ ‫جدید با شرکت های نفتی‪ ،‬حدود یک میلیارد و ‪ 200‬میلیون دالر‬ ‫سرمایه خارجی در بخش نفت جذب کند‪.‬‬ ‫شرکت های رپسول اسپانیا‪ ،‬پتروبراس برزیل و انی ایتالیا از‬ ‫جمله شرکت های نفتی فعال در اکوادور هستند‪.‬‬ ‫فرایند از سرگیری مذاکره ها برای قراردادهای جدید‪ ،‬به‬ ‫کندی پیش می رود و دولت اکوادور تالش می کند در توافق های‬ ‫جدید‪ ،‬نقش خود را در بخش نفت بیشتر کند‪.‬‬ ‫اکوادور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)‬ ‫است و امسال‪ ،‬ریاست دوره ای این سازمان را در اختیار دارد‪.‬‬

‫خبر‬

‫مالزي با در دست داشتن بيش از ‪ 54‬درصد‬ ‫بازار ابزارهاي مالي اسالمي در دنيا بزرگترين‬ ‫جايگاهصادركنندهصكوكرابهخوداختصاص‬ ‫دادهوتوانستهاستدراينمدتعليرغماثرات‬ ‫بحران مالي جهاني جايگاه خود را در اين مدت‬ ‫حفظكند‪.‬‬ ‫ماليه اسالمي در مالزي با تاسيس هيئت‬ ‫مديرهصندوقسرمايهگذاريپيلگريمزمالزي‬ ‫(‪)PWSBH‬درسپتامبر‪ 1963‬ميالديآغاز‬ ‫به كاركرد و بدنبال آن در جوالي ‪1983‬بانك‬ ‫اسالم مالزي برهاد (‪ )BIMB‬فعاليت خود را‬ ‫شروعكرد‪.‬‬ ‫در حال حاضر مالزي داراي ‪19‬بانك‬ ‫اسالمي است كه دو بانك بين المللي اسالمي‬ ‫نيز درميان آنها وجود دارد و ميزان كل دارايي‬ ‫اين بانك ها ‪ 233‬ميليارد رينگيت معادل‬ ‫‪ 68‬ميليارد دالر آمريكا رسيده است و رشد‬ ‫ساالنه ‪ 21/2‬درصد را در اين صنعت تابحال‬ ‫رقم زده است‪ .‬به گزارش گلوبال اسالميك‬ ‫فايننس‪،‬ماليهاسالميدرمالزيساختارجامعي‬ ‫را فراهم كرده است كه تكافل يا بيمه اسالمي‬ ‫و بازار سرمايه اسالمي مالزي (‪)ICM‬را در بر‬ ‫مي‌گيرد‪ .‬امروزه بازار سرمايه اسالمي مالزي‬ ‫هم رديف با همتايان سنتي خود به فعاليت‬ ‫مي‌پردازد و در كنار سيستم بانكداري اسالمي‬ ‫درجهتتوسعهوتعميقسيستممالياسالمي‬ ‫مالزينقشمكمليراايفامي‌كند‪.‬‬ ‫بازار سرمايه اسالمي مالزي از دو بخش‬ ‫عمده تشكيل شده است به اين طريق كه يك‬ ‫بخش دارايي‌هاي منطبق با قوانين شرعي و‬ ‫بخش ديگر اوراق قرضه اسالمي (صكوك)‬ ‫مي‌باشد ‪ .‬در زمينه دارايي‌هاي اسالمي كشور‬ ‫مالزي گستره متنوعي از تسهيالت اسالمي را‬ ‫ارائهمي‌دهدكهمتشكلازاوراققرضهمنطبق‬ ‫با شرع مي‌باشد كه مشهور به صكوك حالل‬ ‫ارائه شده توسط تجار و سرمايه گذاران داخلي‪،‬‬ ‫صندوقسرمايهامانيمنطبقبرشرع‪،‬اتحاديه‬ ‫سرمايه‌گذاريدرامالكومستغالتاسالمي‪،‬‬ ‫صندوق سرمايه مبادالت تجاري اسالمي و‬ ‫تسهيالت سرمايه گذاري ساختار سازي شده‬ ‫اسالميمي‌شود‪.‬‬ ‫در كشور مالزي شوراي مشورتي شرعي‬ ‫كميسيوناوراققرضهموسومبه‪،SAC‬نهاد‬ ‫مسئول رصد اوراق قرضه است و اولين نهاد‬ ‫شريعت محور ملي درسطح جهاني مي‌باشد‪.‬‬ ‫ارقام برگرفته از نوامبر ‪ 2009‬نشان مي‌دهد‬ ‫كه تعداد ‪ 846‬عدد اوراق قرضه منطبق بر‬ ‫موازين شرعي در بورس مالزي فهرست شده‬ ‫است كه جمع مبلغ سرمايه بازار حاصل از آنها‬ ‫معادل‪ 586‬ميلياردو‪ 92‬رينگيتمالزيمعادل‬ ‫‪ 171‬ميليارد و ‪ 26‬ميليون ميليارد دالر آمريكا‬ ‫مي‌باشددرحاليكهميزانكلسرمايهبازاراين‬ ‫كشور در بورس مالزي ‪ 1/83‬ميليارد رينگيت‬ ‫معادل‪533‬ميليارددالرآمريكامي‌باشدوارزش‬ ‫دارايي خالص اسالمي ‪ 656‬ميليارد رينگيت‬

‫معادل‪ 191‬ميليوندالرآمريكاتاتاريخدسامبر‬ ‫‪ 2009‬بوده است‪ .‬كشور مالزي دربسياري‬ ‫از موارد به مدد ساختارهاي بديعي كه ظرف‬ ‫‪ 20‬سال گذشته درآن پايه‌ريزي شده‌اند‪" ،‬رتبه‬ ‫اول " را در سطح جهاني در صدور صكوك به‬ ‫خود اختصاص داده است ‪ .‬از ميان اين رتبه‌ها‬ ‫مي‌توان به اين موارد اشاره داشت ‪:‬اولين‬ ‫صكوك شركتي جهاني عرضه شده توسط‬ ‫كومپوالن كوثريه برهاد در سال ‪ 2001‬است‬ ‫اولين صكوك يكپارچه جهاني به ارزش‬ ‫‪ 600‬ميليون دالر آمريكا صادر شده از طرف‬ ‫شركت جهاني مالزي‪ ،‬اولين اوراق قرضه‬ ‫اسالمي از نوع اقامتي پشتيباني شده توسط‬ ‫رهن‪ ،‬عرضه شده توسط كاگاماس به ارزش‬ ‫‪ 2/05‬ميليارد رينگيت مالزي كه در رتبه‌بندي‬ ‫مكان اول را در اختيار دارد‪ .‬اولين صكوك قابل‬ ‫مبادله از نوع مشاركه عرضه شده توسط خزانه‬ ‫ملي به ارزش ‪ 750‬ميليون دالرآمريكا و اولين‬ ‫صكوك چندگانه كه توسط نيوكلس اونيو به‬ ‫ارزش هشت ميليارد رينگيت مالزي معادل‬ ‫‪ 205‬ميليارددالرآمريكاعرضهشد‪.‬بااينوجود‬ ‫نمي‌توان ادعا كرد كه بازار سرمايه اسالمي‬ ‫مالزيبهطوركليوبازارصكوكبهطوراخص‬ ‫ازبحرانمالياعتباريجهانمصونمانده‌اند‪.‬‬ ‫براساسداده‌هايمنتشرهازسويصكوك‬ ‫مانيتور زويا درسه ماه اول سال ‪ 2009‬ميزان‬ ‫صدور صكوك درسطح جهاني در سال ‪2008‬‬ ‫نسبت به‪ 2007‬با افت‪ 55‬درصدي همراه بوده‬ ‫استومبلغآن‪ 15/4‬ميليارددالرآمريكابرآورد‬ ‫شدهاست‪.‬‬ ‫كاهش ميزان صدور همچنان ادامه داشته‬ ‫است و درسه ماهه اول ‪ 2009‬حجم آن ‪7/4‬‬ ‫ميليارد دالر آمريكا بوده است كه ‪ 33‬درصد‬ ‫كمتر از سه ماهه اول ‪ 2008‬است‪ .‬با اين وجود‬ ‫علي رغم دورنماي منفي دربازار صكوك‪،‬‬ ‫مالزي همچنان به حفظ جايگاه خود به عنوان‬ ‫بزرگترينصادركنندهصكوكدرجهاندرسه‬ ‫ماهه سوم سال ‪ 2009‬ادامه داد ‪ .‬در تاريخ ‪26‬‬ ‫دسامبر ‪ 2008‬بورس مالزي با ارائه نظامنامه‬ ‫فهرستنماييصكوكدربورسمالزيتحت‬ ‫"نظام معافي " گام‌هاي بزرگي را برداشت‪.‬‬ ‫منطقايناقدامتوسعهخدماتپروفايلينگ‪،‬به‬ ‫عالوه رويه‌هاينظارتي و تشويق به كارگيري‬ ‫رويه‌هاي شفاف درميان شركت‌هاي ملي و‬ ‫خارجي‌اي است كه صكوك آنها در مالزي‬ ‫منتشر مي‌شود و نيز رواج همكاري از سوي‬ ‫تمامي بخش‌ها به منظور فهرست سازي‬ ‫صكوكآنهاتحتنظاممزبوربودهاست‪.‬‬ ‫نظام معافي به ساده‌ترين صورت اينگونه‬ ‫تعريف مي‌شود‪ :‬براي آن مظنه داده نشده و‬ ‫يا معامله نشده در بازار‪ .‬صكوكي كه درقالب‬ ‫رينگيت مالزي و يا ارزهايي جز آن توسط‬ ‫شركت‌هاي ملي يا فرا ملي كه درسطح‬ ‫بين‌المللي فهرست شده‌اند يا نه صادر شده‬ ‫باشدجهتفهرستشدندربازاربورسمالزي‬

‫دارايمجوزاست‪.‬‬ ‫در تاريخ ‪ 14‬اگوست ‪ 2009‬پتروليوم‬ ‫ناسيونال برهاد و كاگاماس برهاد از طريق‬ ‫اسپشيال پرپس وايكل ابزار‌هاي هدف خاص‬ ‫با فرست ميدن صكوك ليست شده به ترتيب‬ ‫به ارزش ‪ 1/5‬ميليارد دالر آمريكا معادل چهار‬

‫ميلياردرينگيتمالزيبهتوافقرسيدند‪.‬‬ ‫ابزار هدف خاص ‪،‬پتروناس گلوبال ‪،‬‬ ‫صكوكخودراهمدربورسمالزيوهمدربازار‬ ‫مالي بين‌المللي البوآن فهرست نموده است و‬ ‫بر اساس ساختار عقد اسالمي اجاره بنا گرديده‬ ‫استكهدرسطحجهانيموردقبولاست‪.‬‬

‫شرکت پتروبراس برزیل از کشف یک ذخیره گازی در پرو خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری رویترز‪ ،‬شرکت پتروبراس برزیل اعالم کرد‪ :‬این‬ ‫شرکتذخیرهگازیبهحجمیکتریلیونو‪700‬میلیاردفوتمکعبرادر‬ ‫منطقهآمازونپروکشفکردهاست‪.‬شرکتپتروبراسبابیاناینکهاین‬ ‫دومیناکتشافگازیاینشرکتدرمنطقه‪ 58‬ودرنزدیکیمیدانگازی‬ ‫«کامیسی»پرواست‪،‬اعالمکرد‪:‬اینمیدانگازیدرپیعملیاتحفاری‬ ‫در عمق نزدیک به ‪ 4‬هزار و ‪ 400‬متری زمین کشف شده است‪.‬شرکت‬ ‫زیرمجموعهپتروبراسدرپرو‪ 100‬درصدازامتیازانحصاریاینبلوکرا‬ ‫دراختیاردارد‪.‬آلنگارسیا‪،‬رئیسجمهوریپروسالگذشتهمیالدیاعالم‬ ‫کردهبود‪:‬شرکتپتروبراسدرنخستینحفاریخودکهباحفاری‪ 5‬حلقه‬ ‫چاهآغازشد‪،‬حدودیکتریلیونفوتمکعبگازکشفکرد‪.‬‬


‫ويژهنامهصبحاماراتمتحدهعربي‬

‫‪www.sarmayeh.ae‬‬

‫پنج شنبه‪22‬مهر‪1389‬‬

‫‪ 6‬ذي‌القعده ‪ 14-1431‬ا كتبر‪-2010‬شماره‪16-51‬صفحه‪-‬رايگان‬ ‫روايتي موفق در ماليه اسالمي‬

‫مصونيت بازار مالي‬ ‫اسالمي مالزي از آثار‬ ‫بحرانجهاني‬ ‫‪2‬‬

‫با توجه به روند صعودی و افزایش تقاضا؛‬

‫احتمالرسیدنقیمت‬ ‫طال به ‪ 1500‬دالر‬ ‫‪3‬‬

‫توتال‪:‬منافعملیفرانسه‬ ‫را در نظر می‌گیریم نه‬ ‫منافعآمریکارا‬ ‫‪7‬‬

‫سرمقاله‬

‫وضعيت آموزش در امارات‬ ‫دكتر محمد بن هويدن‬

‫مترجم‪:‬محمدجوادگوديني‪:‬درهفتهگذشتهاولينكنفرانسباعنوان‬ ‫«واقعيتآموزشوافقهايآيندهبرايتوسعهآندركشوراماراتمتحدهعربي»‬ ‫درابوظبيباامتيازمركزپژوهشهاياستراتژيكامارات‪،‬برگزارگرديد‪.‬همگي‬ ‫ما به اهميت آموزش واقفيم و آن را در توسعه كشور در بخشهاي مختلف درك‬ ‫مي كنيم و كوچكترين ترديدي وجود ندارد كه در سياستهاي كالن كشور‪،‬‬ ‫آموزش در اولويت برنامه ها قرار دارد و دليل اين سخن‪ ،‬بودجه قابل توجهي‬ ‫استكهبهامرآموزشاختصاصدادهشدهاست‪.‬آنچهباعثتعجبمندرطول‬ ‫مشاركتدراينكنفرانسشد‪،‬نبودمسئوالنآموزشيودستاندركارانوضع‬ ‫برنامهوخطوطكليبرايتوسعهآموزشونظامتعليميدركشوراست‪.‬برخياز‬ ‫مسئوالنتربيتي‪،‬مديراندانشگاههادراينكنفرانسحاضرنبودندوازپيشنهاداتو‬ ‫طرحهاييكهدراينكنفرانسمطرحگرديد‪،‬استفادهنكردند‪.‬نبودبرخيازمسئوالن‬ ‫مربوطهدرچنينكنفرانسيدراندازهخودمعضلبهشمارميرود‪،‬چراكهاصالح‬ ‫وضعيتنظامآموزشيدركشوريكامرمهماستكهعنايتويژهايراازسوي‬ ‫مسئوالنمحترمميطلبد‪.‬اينكنفرانسونشستمشابهباهدفتبليغاتبرگزار‬ ‫نميشود‪،‬بلكهباهدفاستفادهازآنوبهرهمنديدستگاههاومراكزتصميمگيرنده‬ ‫وتاثيرگذاروبرنامهنويسانآموزشيبرگزارميگردد‪.‬وضعيتآموزشدراماراتبه‬ ‫بازنگريواصالحنيازداردوبايدازعواطفومنافعشخصيبهدورباشد‪.‬مصلحت‬ ‫نيستكهباابزارتجديد‪،‬مدرنيسمواستفادهازتجربههايخارجيدرزمينهآموزش‬ ‫وپرورشمخالفتكنيم‪،‬امانهبهطوريكههويتعربي–اسالميمانلكهدار‬ ‫شدهوآسيبببيندوكمرنگشود‪.‬بهنفعنظامآموزشياستكهيكارزشگذاري‬ ‫فراگيريكههمگيدرآنمشاركتميجويندتهيهشودوازنظراتهمه‪،‬بويژه‬ ‫اساتيد‪،‬معلمان‪،‬كارشناسانتربيتيومتخصصانداخليوكارشناسانخارجي‬ ‫استفادهشودودرراستايخدمتبهنظامآموزشياماراتقرارگيرد‪.‬برنامههايي‬ ‫كهدرجهتتوسعهوپيشرفتتوسطدولتاماراتوضعگرديدهاست‪،‬پيرامون‬ ‫انسانوضرورتتوسعهورشدواجرايچشماندازتوسعهكشوراستكهتالش‬ ‫دارداقتصادكشورراازوابستگيبهمنابعنفتدورنمايدودربخشهايجديدديگر‬ ‫بويژهانرژيهايجايگزين‪،‬صنعت‪،‬خدمات‪،‬گردشگريوبرنامههايزيرساختي‬ ‫اقدامات موثري انجام پذيرد‪ .‬اين زمينه ها بدون ترديد به نظام آموزشي منظم‬ ‫و دقيقي نياز دارد كه با اهداف توسعه هماهنگ باشد و نيازهاي آينده امارات را‬ ‫برآورده سازد‪ .‬متاسفانه نظام آموزشي مان اشكاالتي دارد و از جمله اين ايرادات‬ ‫اين است كه نظام آموزشي بر مدرك هاي دانشگاهي متمركز است و كمتر به‬ ‫رويكردهايعلميوزيربناييتوجهدارد‪.‬شايدفكرتاسيسشورايآموزشيكه‬ ‫دركنفرانسمطرحگرديد‪،‬سزاواربررسيوتوجهبيشتريباشد‪.‬اينشورا‪،‬متولي‬ ‫توجهويژهبهبرنامههاوطرحهايآموزشياستكهالزمميآيددراماراتپياده‬ ‫شود و به اجرا در آيد‪ .‬شوراي سياسي اصلي در امارات به آموزش با نگاه دقيقي‬ ‫مينگردوآنرادررويكردآيندهكشوربهعنواناولويتبرنامههاقراردادهاستودر‬ ‫نتيجهمسئوليتبردوشمديرانآموزشيوپرورشياستتانهايتتالشخودرا‬ ‫برايتوسعهآموزشدركشورمبذولدارندوازنقشحلقههاونشستهاييكهدر‬ ‫بخشآموزشوپرورشوتربيتجوانانونوجوانانبرگزارميگردد‪،‬غافلنباشند‬ ‫وازتجاربوكارشناسيمتخصصانداخليوخارجيبانگاهبهواقعيتهايموجود‬ ‫دركشورامارات‪،‬حداكثربهرهبرداريراببرند‪.‬‬ ‫منبع‪:‬روزنامهالبيانچاپامارات‪2010/10/10‬‬

‫به همت بنیاد آفرینش هاي هنري نیاوران و باشگاه ایرانیان دبي در آبان ماه برگزار می‌شود‬

‫هفته هنر ایران در امارات‬

‫طبق توافق صورت گرفته میان مسئوالن بنیاد آفرینش های هنری نیاوران و باشگاه ایرانیان دبی آبان ماه هفته هنر ایران برگزار می‌شود‪ .‬در نشستی که با حضور مدیرعامل بنیاد آفرینش های هنری نیاوران‬ ‫ومدیرباشگاهایرانیاندبیبرگزارشد‪،‬توافقاتالزمدرجهتگسترشهمکاریهایهنریمیاندوطرفبرایامضایتفاهمنامهمشترکصورتگرفت‪.‬برایناساستفاهمنامهفعالیتهاوهمکاریهایهنریمیانبنیاد‬ ‫آفرینشهایهنرینیاورانوباشگاهایرانیاندبیبزودیبهامضاءمی‌رسد‪.‬درایندیدارمقررشدتالشهایالزمبراینمایشهنراصیلایرانیدرمنطقهصورتپذیردوتقویتارتباطاتفرهنگی‪-‬هنریمیانکشورهای‬ ‫اسالمیکهیکیازاولویتهایسازمانهایفرهنگیوهنریکشوربهشمارمی‌رودبیشازپیشموردتوجهقراربگیرد‪.‬مدیرباشگاهایرانیاندبینیزبرایهمکاریدراینزمینهاعالمآمادگیکرد‪.‬برایناساسهفتههنر‬ ‫ایرانآبانماهسالجاریدراماراتبرگزارمی‌شود‪.‬گفتنیاستباشگاهایرانیاندبیبادراختیارداشتن‪5‬واحدمتشکلاز(فرهنگی–هنری‪،‬ورزشی‪،‬آموزشی‪،‬اقامتیوپذیرایی)درمحیطیگرموصمیمیوفضاییمنحصر‬ ‫به فرد خدمات مختلفی را برای خانواده ها و جوانان ایرانی مقیم امارات فراهم آورده است‪.‬‬

‫اکونومیست تاکید کرد‪:‬‬

‫افزایش ‪ 10/7‬میلیارد دالري صادرات ایران در سال جاري‬

‫اکونومیست در گزارش جدید خود از افزایش ‪ 10/7‬میلیارد دالری صادرات ایران در سال جاری خبر داده است‪.‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫واحد اطالعات اقتصادی اکونومیست در گزارش ماه سپتامبر ‪ 2010‬خود صادرات ایران در سال گذشته را ‪ 67‬میلیارد و ‪ 400‬میلیون دالر‬ ‫برآورد و پیش‌بینی کرد که این شاخص در سال جاری با ‪ 10‬میلیارد و ‪ 700‬میلیون دالر افزایش به ‪ 78‬میلیارد و ‪ 100‬میلیون دالر برسد‪.‬‬ ‫این رقم در حالی ثبت می‌شود که در سال گذشته ارزش صادرات کشور شاهد کاهش بسیار زیادی بود و از ‪ 100‬میلیارد و ‪ 600‬میلیون‬ ‫دالر در سال ‪ 87‬به ‪ 67‬میلیارد و ‪ 400‬میلیون دالر رسید‪.‬به اعتقاد تحلیلگران اکونومیست‪ ،‬در سال‌های آتی رشد صادرات کشور روند‬ ‫نوسانی خواهد داشت‪ ،‬به طوری که برای این شاخص در سال ‪ 1390‬رقم ‪ 80‬میلیارد دالر ثبت خواهد شد‪.‬با افزایش سه میلیارد و ‪100‬‬ ‫میلیون دالری نسبت به سال ‪ 1390‬ارزش صادرات ایران در سال ‪ 1391‬معادل ‪ 83‬میلیارد و ‪ 100‬میلیون دالر خواهد بود که با کاهش‬ ‫در سال ‪ 1392‬برای این شاخص رقم ‪ 81‬میلیارد و ‪ 600‬میلیون دالر ثبت خواهد شد‪.‬اعتقاد کارشناسان اکونومیست بر این است که در‬ ‫سال ‪ 1393‬صادرات ایران دوباره روند صعودی در پیش گرفته و به ‪ 82‬میلیارد و ‪ 300‬میلیون دالر خواهد رسید‪.‬‬

‫آژانس سازمان ملل پیش بینی کرد‪:‬‬

‫بیکاري عامل ایجاد ناآرامي هاي اجتماعي بیشتر‬ ‫جولیا کولو‪ -‬مترجم‪ :‬پروین مشتاقي‪:‬سازمان بین المللی‬ ‫کار (‪ )ILO‬اظهار داشت که هم اکنون در ‪ 25‬کشورآشوب و ناآرامی‬ ‫گزارش شده است‪ .‬این سازمان در مورد آشوب های اجتماعی در حال‬ ‫پیشرفتهشدارداد‪،‬زیرابیمآنمیرودکهبیکاریجهانیتاسال‪2015‬‬ ‫همچنانادامهیابد‪.‬همچنیناینمرکز‪ 2‬سالپیشاعالمکردکهبازار‬ ‫کار تا سال‪ 2013‬به شرایط قبل از وقوع بحران بازخواهد گشت که در‬ ‫چنینشرایطیدرحدود‪22‬میلیونشغلجدیدموردنیازخواهدبود‪14،‬‬ ‫میلیوندرکشورهایثروتمندو‪8‬میلیوندرکشورهایدرحالتوسعه‪.‬‬ ‫اسپانیاکهبابحرانبیکاریروبروشدهبااولیناعتصابعمومیدرهفته‬ ‫اخیر که در طول‪ 8‬سال بی سابقه بود مواجه شد‪ .‬این اعتصاب در حالی‬ ‫رخدادکهاتحادیههابااقداماتدولتبهمنظورکاهشنقدینگیکشور‬ ‫و اصالحات بازار کار که از سوی دولت اعمال شده مخالفت کردند‪.‬‬ ‫همزمان با این اعتصابات‪ ،‬مخالفت ها و ناآرامی ها در یونان‪ ،‬پرتغال‪،‬‬ ‫ایرلند‪ ،‬اسلونی و لیتوانی به وقوع پیوست‪ .‬همچنین ده ها هزار نفر از‬

‫کارگران از سراسر اروپا در بروکسل به تظاهرات برخاستند و با این کار‬ ‫مخالفت خود را با کاهش درآمدهای عموم مردم جامعه را به نمایش‬ ‫گذاشتند‪.‬جووان سوماویا‪ ،‬رئیس سازمان جهانی کار‪ ،‬اظهارداشت‪:‬‬ ‫" عدالت باید معیار سنجش ما باشد تا ما را به سوی رهایی از بحران‬ ‫هدایتکند‪.‬‬ ‫اگرمردمدرککنندکههمگیباهمدرتحملرنجوسختیشریک‬ ‫هستند‪ ،‬می توانند شرایط سخت را بپذیرند"‪ .‬وی همچنین خاطر‬ ‫نشان کرد‪ " :‬دولت ها نباید بین تقاضاهای بازارهای مالی و نیازهای‬ ‫شهروندانیکیرابردیگریرجحاندهند‪.‬ثباتمالیواجتماعیباید‬ ‫باهموجودداشتهباشند‪.‬درغیراینصورت‪،‬نهتنهااقتصادجهانیبلکه‬ ‫انسجاماجتماعیدرخطرخواهدبود‪".‬ریموندتورس‪،‬نویسندهگزارش‬ ‫ساالنهجهانیکارکهاخیرامنتشرشده‪،‬بهدولتهادرمورداقداماتیکه‬ ‫بهمنظورکنارهگیریازمحرکهایمالیصورتدادهاند‪.‬‬ ‫ادامهدرصفحه‪5‬‬

‫افتخاری بزرگ‬ ‫برای فوتبال‬ ‫ایران‬ ‫‪8‬‬

‫نگرانم که مرا‬ ‫حاج بهزاد مصیب‬ ‫بدانند!‬ ‫‪10‬‬

‫ليلي رشيدي‪:‬‬

‫سينماي کودک‬ ‫فراموش شده است‬ ‫‪16‬‬

Sarmayeh 51  
Sarmayeh 51  

Sarmayeh news paper in uae no 51

Advertisement