Page 1

Sar›gül Büyükflehir için yar›flacak So¤uk Sar›yerli bal›kç›lara yarad› Bütün yurtta etkisini gösteren so¤uk hava ve kar ya¤›fl› Sar›yer'de en çok da bal›kç›lar› etkiledi. Hem Karadeniz'e hem de Marmara'ya k›y›s› olan Sar›yer bal›kç›l›¤›n merkezi. ‹stanbul'daki bal›klar›n yar›s›ndan fazlas› burada avlan›yor. Sayfa 6’da

YIL: 1 SAYI:2

1999 y›l›ndan bu yana fiiflli Belediye Baflkanl›¤› görevini yürüten Sar›gül, 2014 yerel seçimlerinde CHP’nin Büyükflehir Belediye Baflkan aday› oldu. Genifl bir kat›l›mla kimseyi d›fllamadan, k›zmadan küsmeden ve küstürmeden siyaset yapaca¤›n› söyleyen Sar›gül, ‹stanbullular›n temel sorunlar›n› kendisinin çözece¤ini söyledi.

Sayfa 5’te

15-31 ARALIK

www.sariyerhalk.com

Derbent’te kentsel dönüflümün gerçek yüzü ortaya ç›kt› Yolsuzluk Nedir? Ödüllü emekli savc› Sar›yerHalk için yazd›

Derbentliler aylard›r tedirgin Konuyla ilgili görüflünü almak istedi¤imiz Dernet sakinler sorular›m›z› çekinerek cevaplad›lar. Foto¤raf ve isimlerinin yay›nlanmas›n›n ise kesinlikle istemediler. Demekki bölgede hukuki hiçbir geçerlili¤i olmayan belgelere imza atmak istemeyen sakinlerin bafl›na birfleyler gelebiliyor ya da gelmesinden korkuluyor. Sayfa 3’te

Sar›yer CHP’nin gecesinde partililer salona s›¤mad› CHP Sar›yer ‹lçe Baflkan› Mehmet Deniz ve ‹lçe Yöneticilerinin mimar› oldu¤u geceye CHP Grup Baflkanvekili Akif Hamza Çebi, ‹stanbul Milletvekili Aykut Erdo¤du, Eski ‹stanbul Milletvekili Çetin Soysal, CHP ‹l Baflkan› O¤uz Kaan Sal›c›, Sar›yer Belediye Baflkan› fiükrü Genç, partililer ve Sar›yerliler kat›ld›. Sayfa 15’te

CHP Sar›yer Derbent Halk›n›n yan›ndayd› CHP Sar›yer ‹lçe Baflkan› Mehmet Deniz, Derbent ve FSM’deki kentsel ya¤ma projelerini takip ederek herzaman gerçekleri kamuoyu ile paylaflt›.

Söylenen baflka, yap›lan baflka Derbent’te Baflbakan ve Eski Çevre, fiehircilik Bakan› taraf›ndan bizzat hakk› kayb› olmayacak sözü verilen ve amac›n insanlar› daha rahat konforlu evlerde yaflatmak oldu¤u söylenen Derbent Kentsel dönüflüm projesinin detaylar›n› ele geçirdik. 1650 “Sosyal Konut” 924 Lüks Konut” 1650 adet 52 m2 ve 73 m2 konut projede 77 bin 259 metrekare yer iflgal ederken, 924 adet lüks konut dairesi 99 bin 890 m2 yer iflgal ediyor. Milyar dolarl›k vurgun Bo¤az› gören lüks villar›n metrekaresinin ortalama10 bin dolardan sat›ld›¤›n› düflündü¤ümüzde vurgunun rakamsal boyutu milyar dolarlar› afl›yor. Kimsenin hakk› yenmeyecek denmiflti Derbent’in afet alan› olarak ilan edilmesi sonras›nda CHP Sar›yer’inde destekledi¤i kitlesel gösteriler sonras›nda siyasi iktidar, bölge halk›na ra¤men bir proje yap›lmayaca¤›n› ve kimsenin hak kayb›na u¤ramayaca¤›n› söylemifllerdi. Sayfa 3’te

CHP Sar›yer Gençlik Kollar›’ndan rüflvete ayakkab› kutulu protesto CHP Sar›yer Gençlik Örgütü Sar›yer Merkez'deki Halk Bankas› önüne ayakkab› kutusu y›¤arak protestolar›n› gerçeklefltirdi. Çevrede bulunan vatandafl ve esnaf›nda destek verdi¤i eylemde CHP Sar›yer Gençlik örgütü bir bas›n aç›klamas› yapt›.

Sayfa 4’Te

CHP Sar›yer ‹lçe Yöneticisi olan Emekli askeri Savc› H.Saim Öztürk hukuki olarak yolsuzluk kavram›n› yazd›. Öztürk 2006 y›l›na kadar TSK içerisinde kamuoyunada yans›m›fl bir çok yolsuzluk dosyas›n› a盤a kavuflturdu.

Sayfa 3’te

Sar›yer Belediye baflkan aday adaylar› projelerini Sar›yerHalk’a anlatt› Sayfa 8’de

CHP Sar›yer Gençlik Kollar› yeni baflkan› Mesut Bleda Bayrakç›

CHP Sar›yer Gençlik Örgütü Baflkan› Gürkan Kadik, vatani görevi nedeniyle baflkanl›k görevinden istifa ederek bayra¤› Mesut Bleda Bayrakç›'ya devretti.

Sayfa 4’te

Engelli afl›klar› CHP Sar›yer evlendirdi Sayfa 7’de

Sar›yer’de dershaneler dönüflüme haz›r m›? Sayfa 13’te


Söylefli

15-31 Aral›k 2013

Yolsuzluk ve rüflvetle mücadele sadece hukukla olmaz 17 Aral›k sabah›ndan bu yana Türkiye'nin gündemine oturan "yolsuzluk ve rüflvet" soruflturmas› siyasetçilerin de sokaktaki vatandafl›n da gündeminden düflmüyor. Konusunda uzman, kararlar›nda objektif, yolsuzluklarla mücadelede görev alm›fl ve 2006 y›l›nda Devlet Denetçileri Derne¤i Temiz Topluma Katk› ödülü alan Emekli Genelkurmay Baflsavc›s› ve CHP Sar›yer ‹lçe Yerel Yönetimler Komisyonu Baflkan› Hakim Albay Hasan Saim Öztürk'e gündemdeki "rüflvet ve yolsuzluk" iddialar›n› sorduk. Görev yapt›¤›n›z dönemle ilgili bilgi verebilir misiniz? 1997 y›l›nda Genelkurmay Baflkanl›¤› Baflsavc›s› olarak, 28 fiubat diye an›lan siyasi bir dönemin 2 ay sonras›na tekabül eden bir dönemde göreve bafllad›m. Bu göreve atand›¤›mda 1 y›ll›k albayd›m. Göreve atand›¤›mda Türkiye'deki siyasi konjonktür irtica ile mücadele konsepti üzerine kuruluydu. Zaten 28 fiubat'›n gerekçelerinden bir tanesi de irtica ile ücadeleydi.1998-1999 y›llar›ndan sonra Türkiye'deiktidarda olan siyasi partilerin de gündemine yavafl yavafl uolsuzluklar olay› girdi.Türk Silahl› Kuvvetleri de bu çarp›k serbest pazar ekonomisi veya talan ekonomisi dedi¤imiz alt yap›s› henüz kurulmam›fl bir ekonomik yap›yla yönetilen Türkiye'de yolsuzluklara aç›k bir hale gelmiflti.Ülkemizdeki Hukuki alt yap›s› olmayan serbest pazar ekonomisi yolsuzluklara prim vermeye bafllam›flt›. Esasen bunun ilk örnekleri 12 Eylülden sonra hayali ticaret olarak gündeme gelmiflti. O dönemde polis kökenli siyasetçi ‹ç ‹flleri Bakan› Sadettin Tantan'›n yolsuzluklarla mücadele konusundaki tav›rlar› gündemdeydi ve 4422 say›l› "ç›kar amaçl› suç örgütleriyle mücadele" ad› alt›nda bir yasa yürürlü¤e girmiflti. Her ekonomik yap› veya sistem de¤iflen toplumsal yap›yla beraber yeni suç tiplerini üretmeye bafllar. Buna geçmifl y›llarda kapitalismin uyguland›¤› ülkelerde özellikle Amerika'da rastl›yoruz.Mafya dedi¤imiz oluflumlar ve örgütler bafllang›çta gangster dedi¤imiz silahl› gruplar halinde, daha sonra yar› silahl›, yar› devletin içindeki iflbirlikçileriyle ekonomik faaliyetlerin içinde, k›smen siyasetçilerle ifl birli¤i yaparak faaliyete geçtiler çeteler. Ceza Hukuku ve Kriminolojide Ekonomik suçlar dedi¤imiz bir suç tipi ortaya ç›kt›.12 Eylülden sonra bunun örneklerini yavafl yavafl bizde görmeye ve nasibimizi almaya bafllad›k. Bunun ister istemez Silahl› Kuvvetlerede bir yans›mas› oldu.Toplumdaki haks›z kazançlara ve zenginleflme isteklerine paralel olarak insanlar k›sa yoldan nas›l zengin oluruz, köfleyi döneriz, benim memurum ak›ll›d›r gibi bir tak›m söylemlerle yavafl yavafl bu olay›n içerisine çekilmeye bafllad›. TSK'de özellikle Genelkurmay Baflkanl›¤›da bu duruma hassasiyetini ortaya koydu ve 0 dönemde baz› olaylar nedeniyle de bizde soruflturma yapmaya bafllad›k. Bu soruflturmalarla bas›na intikal eden 1999, 2000, 2001 y›llar›nda çok önemli operasyonlar ve yarg›lamalar yap›ld› ve bu tutum 2007 y›l›na kadar da devam etti. Ama TSK yolsuzluklarla mücadele konusunu son derece ciddiye ald›. Kendi iç düzenlemelerini de buna göre yapt›.Mevzuat›nda, uygulamalar›nda düzeltmeler yapt›. Bunlar›n aras›nda an› olarak hat›rlad›¤›m benim önerim üzerine Genelkurmay 2. Baflkan› Orgeneral ‹lker Baflbu¤ ile ilgili bafllat›lan yolsuzluklarla mücadele konseptli çal›flmas›d›r. Yaklafl›k 1 y›l devam etti.

02

2006 y›l›nda Devlet Denetçileri Derne¤i Temiz Topluma Katk› ödülü alan Emekli Genelkurmay Baflsavc›s› Hakim Albay Hasan Saim Öztürk, TSK’da çok önemli yolsuzluk operasyonlar›na imza att›. Yolsuzluklarla nas›l mücadele edilece¤i, hangi önemlerin al›naca¤›, tedarik faaliyetlerinde nelere dikkat edilece¤i konular›nda çok ciddi bir döküman haz›rland›. Bunun halen uyguland›¤› düflüncesindeyim. Uzun süredir de TSK ile ilgili ortada önemli bir iddia veya flaibe yok. Sizin için yolsuzluk ve rüflvetin tan›m› nedir? Yolsuzlu¤un kelime anlam›; yolunda olmayan, yolu olmayan, usulüne ve kurallara uygun yap›lmayan flaibeli ifl veya ç›kar amaçl› eylemler olarak tan›mlanabilir. Rüflvet k›saca menfaat karfl›l›¤›nda kamu görevlisinin yap›lmas› gerekeni yapmamas›, yap›lmamas› gerekeni yapmas› olarak tan›mlanabilir. Bir soruflturma sürerken mevzuat, kolluk ve adli kuvvetlerde de¤ifliklik yap›lmas› konusunda ne düflünüyorsunuz? Bir ifle bafllad›ktan sonra bafllang›çtaki koflullar›n veya kurallar›n de¤ifltirilmesi ço¤u zaman sonucun farkl› ve istenilen flekilde olmas›na neden olur, bir baflka anlat›mla oyunun sonucunu etkiler. Ceza yarg›lamas›nda ve usulünde soruflturmalar önceden konulmufl kurallara göre yap›lr. Soruflturma bafllad›ktan sonra usulün ve soruflturma yöntemlerinin de¤ifltirilmesi,soruflturmay› yapanlar›n yetkilerinin daralt›lmas› adalet duygusunu rencide eder ve toplumda devlete ve adalet sistemine karfl› güvensizlik do¤urur. fiu anda yap›lan yolsuzluklarla ilgili yap›lmakta olan soruflturmalarda bu flekilde bir alg›n›n kamuoyunda olufltu¤unu söyleyebiliriz. Daha önce Özel Yetkili Mahkemeler'in bir tak›m olumsuzluklara yol açt›¤› iddias›yla art›k

terör mahkemeleri haline getirilmesi ve kald›r›lmas› esnas›nda dahi yasama mevcut davalar sonuçlan›ncaya kadar onlar›n durumlar›n›n aynen muhafaza edilmesini kabul etti. Davalar al›n›p bir baflka mahkemeye verilse yani tabi hakim ilkesine ayk›r› olarak davaya bakanlar de¤ifltirilseydi, bu flaibeli olacakt›. O dönemde bu durum düflünülerek davalara bakanlar flu veya bu maksatla de¤ifltirilmedi. Bu mahkemeler davalar›n sonuna kadar devam edecektir gibi bir karar verdi. Bu düflünceyi bir soruflturma için de düflünebiliriz. E¤er gerçekten gündemdeki soruflturmay› yapanlar›n hukuka ayk›r›, adaleti sapt›r›c›, onlar›n yanl› görünmesine neden olan ola¤anüstü bir tak›m nedenler yoksa, onlar›n bu soruflturmay› salimen bitirmesine olanak sa¤lamak laz›m. ‹ktidardan yarg›ya ve sürece bir müdahale var m›? Hiç bir siyasi iktidar kendisinin veya kendisine yak›n olanlar›n bu tür flaibeli iddialar alt›nda kalmas›n› böyle bir sürecin devam etmesini istemez. Böyle bir görüntü onlar›n siyasi ç›karlar›na ve gelece¤ine önemli zararlar verir. Özellikle geliflmekte olan, hukukun ve demokrasinin henüz emekleme döneminde oldu¤u ülkelerde -anayasaya göre de¤il reel hukuktan bahsediyorum, anaysaya göre biz bir hukuk devletiyiz- yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤› sorunu nedeniyle bu tür soruflturmalar müdahaleye aç›kt›r. Dolay›s›yla hiç bir siyasi iktidar kendisine zarar verebilecek soruflturmalara, ve bunu yapan görevlilere hoflgörüyle bakmaz siyasi gelece¤ini düflünerek onlar› rahat b›rakmaz. Ba¤›ms›z bir yarg› organ›n›n

varl›¤›n› tart›flmas›z kabul edebilseydik bugün bu tart›flmalar› yaflamazd›k. Bu olmad›¤› gibi siyasi iktidar paralel devlet ve çete iddialar›yla olay› dahada ç›kmaza sokmakta ve yarg› mensuplar›n›n bir bölümüne yönelik ithamlarda bulunmaktad›r. Kamuoyunun bir bölümüde geçmiflte tarafl› ve yanl› uygulamalar› oldu¤u iddia edilen baz› görevlilerin bu defa siyasi iktidar aleyhine tav›r al›nd›¤› alg›s›n› yaflamaktad›r. Adalet duygusuna bu kadar zarar veren bir ortam› Cumhuriyet ve demokrasi tarihimizde bu ilk kez yafl›yoruz. Hiç olmazsa hukukun ve adaletin daha iyi tecelli edebilmesi için flaibe alt›nda olanlar›n istifa etmesi gerekir. Nitekim bunun yap›ld›¤›n› bugün için görmekteyiz. Bizim ülke olarak bu konuda geliflti¤imiz söylenemez. Seçti¤iniz yöneticilere maalesef katlanmak zorunda kal›yorsunuz. Yolsuzluk soruflturmas› sa¤l›kl› bir sonuca ulafl›r m›? Bu tür soruflturmalar geçmiflte geniflletilerek yeni bir tak›m olaylar veya kiflileri kapsayacak flekilde örgütlü bir biçimde yarg›n›n, mahkemelerin önüne konulabiliyordu. Günümüzde ise Genelde müdahalelerle bunlar önlenmeye çal›fl›lm›fl, hastal›¤›n virüsün adeta yay›lmas›n› engellemek için gerekli önlemler al›nmaya çal›fl›lm›flt›r. Gerçekten yolsuzluklarla mücadeleyi düflünen veya amaçlayan bir siyasi iktidar bu tip bir olay ç›kmadan önce ciddi organizasyonlar yapar. Yolsuzluklarla mücadele etmenin birkaç tane ana göstergesi vard›r. Öncelikle sizin çok ciddi bir kararl›l›¤›n›z ve hukuk mevzuat›n›z olacak, ikincisi bunu uygulayacak olan ba¤›ms›z ve yans›z yarg› organlar›n›z bulunacakt›r. Yarg›n›n hiçbir siyasi görüflten, makamdan ve ideolojiden etkilenme-

den bu ifli yürütebilecek kalitede olmas›, ayr›ca toplum içinde yolsuzluklarla mücadele konusunu gündemde s›cak tutacak özellikle e¤itimden bafllayarak insanlar üzerinde yay›lan veya artan bir politikan›z olmal›d›r. Bizim al›n teri ile 300 liraya al›nm›fl bir bisikletin rüflvetle 300 bin euroraya al›nm›fl bir lüks otomobilden daha k›ymetli oldu¤unu çocuklar›m›za anlatmam›z laz›m. Yarg›yla ilgili bu konuda neler yap›labilinir? Öncelikle ihale mevzuat›n›n kiflilere ve bir tak›m siyasi odaklara avantaj sa¤lamayacak bir flekilde Avrupa Birli¤i standartlar›na uygun olarak çok kararl› bir flekilde ,s›k s›k de¤ifliklik yap›lmadan uygulanmas› laz›m. Son dönemlerde ihale mevzuat›nda çok s›k de¤ifliklikler yap›ld›. ‹halelerin eflit, adil ve objektif bir flekilde olmas› gerekir. Yasaya ayk›r›l›klar›n ve yosuzluklarla mücadelenin konular›nda uzman olan, ekipleri ve donan›mlar› iyi olan savc›lar taraf›ndan müdahale olmaks›z›n soruflturulmas› gereklidir. Bizde maalesef adli kolluk dedi¤imiz savc›lar›n do¤rudan do¤ruya direktiflerini alarak soruflturmay› yapan uzman ekipler yoktur. Buna karfl›n iyi organize edilmemifl ve soruflturmaya katk›lar› çok s›n›rl› olan kadrolarla bu ifller yürütülmeye çal›fl›lm›flt›r. Adli kolluk görevini yürütenler savc›l›ktan ziyade yürütmeye ba¤l› olarak flu anda da ‹ç ‹flleri Bakanl›¤›'na ve emniyete ba¤l› olarak faaliyet göstermektedirler.Yarg›n›n ve adli kollu¤un, ça¤dafl yöntemlerle yürütme organ›n›n ve siyasi iktidar›n etkisinden uzak bir flekilde görev yapmas›n› sa¤layacak koflullar olmadan, yolsuzluklarla mücadeleden sonuç almak olanaks›zd›r.

2014 y›l›n›n tüm Sar›yerlilere mutluluk ve huzur getirmesini dilerim

‹lyas ADIGÜZEL CHP Sar›yer ‹lçe Baflkan Yard›mc›s›

Sar›yer’de halk konuflacak...


Gündem

15-31 Aral›k 2013

Kentsel dönüflüm ça¤dafl ve kat›l›mc› bir anlay›flla yap›lmal›d›r Derbent ve Armutlu bölgesinde yap›lmak istenen dönüflümü yak›ndan takip eden CHP Sar›yer ‹lçe Baflkan› bölgede yap›lmak istenen proje için “Bu bir rant projesidi” dedi. CHP ‹lçe Baflkan› Deniz “Biz kentsel dönüflüme, kentin iyileflmesine kesinlikle karfl› de¤iliz. Bu kentsel dönüflüm uygulamalar› 19. yüzy›ldan beri Bat›’da yap›lmakta. Amac› iyilefltirmek, güzellefltirmek, soylulaflt›rmak, çevreyi düzenlemek ad›na yap›lan bu kentsel dönüflüm çal›flmalar›na biz karfl› de¤iliz. Ancak kentsel dönüflümle sadece mekansal özellikler de¤il, olay›n ekonomik ve sosyolojik boyutlar› bizi ilgilendiriyor. Yani bir de o k›sm› var. Bu uygulanan yap›lan çal›flmalarda bu sosyolojik ve ekonomik boyutlar› dikkate al›nmamakta. Bir kere bunun için karfl›y›z kentsel dönüflümün flu anki flekline uygulan›fl flekline karfl›y›z. Yap›lmak istenen mevcut 11 y›ll›k

uygulanan AKP iktidar›n›n kaynaklar›n›n tükenmesi. Ekonomik olarak zor durumda kalmas›, üretmeyen bir ekonomiye dönüflmesi ve buradan büyük miktarda alternatif kaynak sa¤lama çabalar› yatmaktad›r. Bölgeye yap›lmak istenen projede 1652 adet “sosyal konut” varken, 924 adette lüks konut vard›r. Bu lüks konutlar›n toplam metrekaresi sosyal konutlardan çok daha fazla. Yap›lmak istenen projenin amac› çok belli. Biz bölge halk›n›n haklar›n›n korundu¤u, insanlar›n çok daha iyi koflullarda yaflayabilecekleri ve ekonomik kay›plara u¤ramayacaklar› bir dönüflüm projesinden yanay›z. Bölgenin bir rant cennetine çevrilmesine izin vermeyece¤iz” fleklinde konufltu.

Kentsel dönüflüm ad› alt›nda ya¤ma yap›lmak isteniyor Y›llard›r Derbent'te çözülemeyen tapu ve imar sorunu tüm Derbentlileri huzursuz ediyor. Bölge halk›n›n istedi¤i tek fley haklar›n› kaybetmemek. Süreçle ilgili konufltu¤umuz bir Derbent sakini bölgede yaflananlar› Sar›yerHalk Gazetesi’ne anlatt›. Derbent'te tapu sorununu çözenin ise yine gözalt›nda bulunan Çevre ve fiehircilik Bakan› Erdo¤an Bayraktar'›n o¤lu Abdullah Bayraktar taraf›ndan çözüldü¤ü iddialar› da proje ile ilgili konuflulan konulardan biriydi. Derbentliler kendilerini de yak›ndan ilgilendiren bu operasyonun geliflmelerini merakla takip ediyorlar. Biz de Derbent ve kentsel dönüflüm sorununun detaylar›n› Derbent’te yaflayan bir vatandafla sorduk. ‹flte cevaplar: Derbent’teki tapu sorunu ne zamand›r var? Kaç y›ld›r çözmeye çal›fl›yorsunuz? Derbent 1937’de ‹stinye’den ayr›ld›. 1950-60’l› y›llarda ‹stinye’de, Çay›rbafl›’nda fabrikalar›n, sanayi tesislerinin ve ayn› zamanda Büyükdere Levent güzergah›ndaki bu aks›n yo¤unlu¤undan dolay› buralarda insanlar ikamet etmeye bafllad›. 1937 y›l›nda ‹stinye’den ilk olarak Akda¤lar Ailesi gelerek buralarda evlerini yapmaya bafllad›lar. 1970 y›l›nda da Derbent bu hale geldi. 197576 y›llar›nda mahallemize yeni nüfus hiç eklenmedi. 12 Eylül Darbesi sonras› mahallemize bir tak›m emlakç›lar gelmeye bafllad›. Bize buralar hisseli tapu dediler. Ve buradan hisse toplamaya bafllad›lar. Mevcut olan MESA Evlerinin bu mahalle kurulurken kendilerine park bahçe yeflil alan diye ay›rd›¤› alanlar›n hisseli tapulu oldu¤u söylediler. 1984 y›l›nda ise buralara tapu tahsis belgesi verildi. ‹nsanlar Ziraat Bankas›’na 2 bin lira yat›rd›lar. Mahallemizde bu

Derbent ve FSM sakinleri defalarca haklar›n› ve yaflam anlar›n› korumak için sokaklara ç›kt›. ücreti 6 taksitte ödeyenler dahi var. 1985 y›l›nda Atatürk Oto Sanayi Kooperatifi burada hisse toplayarak 1986 y›l›nda izale-i fluyu davas› açt›. ‹zale-i fluyu davas›ndan sonra da mahallemizin 1995 y›l›n›n ortalar›na kadar bu mahkemesi sürdü. Biz bu mahallede oturan 3. kufla¤›z, çok eski bir mahalle buras›. Bu davayla o zamanki büyüklerimiz, dedelerimiz, babalar›m›z ilgilenmemifller. Mahallede dernek yok, kooperatif yok, mahalle kanaat önderleri yok, muhtarl›k olarak ‹stinye’ye ba¤l›y›z. O günkü flartlarda bir araya gelmediklerinden dolay› kooperatif, bir sürü entrika çevirdi. 1970’li y›llarda Sar›yer Belediyesi, ilçe belediyesi de¤il, müdürlüktü. Buralar ‹stanbul Belediyesi’nin mahalleleriydi. Bu mahallelere, köy meralar›na hisseli tapular› uydurarak, ‹stinye’nin de¤iflik

Sar›yer’de halk konuflacak...

bölgelerindeki hisseli tapular› buralara kayd›rarak 12 Eylül sonras› buralar› insanlar›n elinden hisseleri de toplamak istediler. 92 Derbentli komflular›m›z tapu alm›flt›. izale-i fluyu davas›yla mahkemeye vererek bu insanlar›n elinden tapular› ald›lar ve hak kayb›na u¤ratt›lar. Yorum ‹nflaat projesi olan Maslak 1650 kentsel dönüflüm kapsam›nda bir proje midir? Mevcut yapt›klar› projeyi geçen sene Fransa’n›n Cannes flehrinde sanki bu mahalle boflalm›fl, buralar›n plan projeleri bitmifl, bizimle anlaflm›fllar, her türlü hakk›m›z› vermifller gibi götürüp pazarlamaya kalkt›lar. Daha sonra Ferhaevler’deki Sar›yer Belediyesi’nin de garaj olarak kulland›¤› at›l alan olan yere geçici prefabrik konut yap›p bizleri oraya tafl›mak istiyorlar. Bu proje kapsam›nda

hak sahiplerine ne teklif geldi ? Hiçbir fley teklif edilmedi. Sadece biz sizi raz› edece¤iz, hakk›n›z› yemeyece¤iz, sizinle helalleflece¤iz gibi fleyler söylediler. Yaflayan bir canl›yla helalleflilmez. ‹nsanlar ölürken musalla tafl›nda helalleflilir. Biz buradan gitmeyece¤iz. Herhangi bir yasal mücadele bafllatt›n›z m› ? 1,5 y›ld›r daval›y›z, 14-15 dava açt›k. Halen mahkemeli¤iz. Bu sorunun çözümü nedir sizce ? Bizim derne¤imizin, kooperatifimizin mevcut oturdu¤umuz alanlar›n devrini istiyoruz. Plan projesini biz daha sonra yapar anlafl›r›z. Ben yapt›m oldu anlay›fl›yla hareket edilmesin ve burada yaflayan insanlar›n haklar› gasp edilmesin istiyoruz.

H. Saim ÖZTÜK YOLSUZLUK NED‹R? Kelime anlam›yla yolsuzluk günlük yaflam›m›zda yolu olmayan yolunda gitmeyen olmas› gibi olmayan, geçerli olmayan yol gibi anlamlara gelebilir. Hukuk dilinde yolsuzluk eylemi baz› suçlar›n konular›n› ve maddi unsurunu oluflturmaktad›r. Yaklafl›k son 30 y›ld›r ülkemizde uygulanan ve sosyal adaleti göz ard› eden serbest(çarp›k) pazar ekonomisi ve ekonomideki sa¤l›ks›z büyüme, nüfus art›fl› sosyal adalet kavram›ndaki erozyon ve zedelenme Kapitalist ekonominin yaratt›¤› yeni suç tiplerinin toplumla daha yo¤un karfl›laflmas›na ve tan›flmas›na neden olmufltur. Yolsuzluktan en fazla nasibini alan kurum siyaset kurumu, yöneticiler ve kamu hizmetini yürüten görevliler olmufltur. Hukuk kurumlar›n›n ve adli yarg›n›n yetersiz ve müdahaleye aç›k olmas› yolsuzluklar› önleme ve onunla mücadele edilmesi konusunu güçlefltirmifl ve suçun yayg›nlaflmas›na neden olmufltur. Mevzuat›m›zda 3628 say›l› Mal bildirimi ve Yolsuzluklarla Mücadele kanunu yürürlüktedir. Bu kanun hem kamu görevlilerinin yolsuzluklarla mücadele ba¤lam›nda yükümlülüklerini düzenlemekte ve onlarla birlikte hareket ederek suç iflleyenleri kapsamaktad›r. Ayr›ca yolsuzluk suçlar›nda soruflturma yapmakla görevli Savc›lar›n görev ve yetkilerine de yer vermektedir. Yolsuzluk say›lan suçlar 3628 say›l› kanunda say›lm›flt›r. Bu suçlarda taraflardan hemen bir tanesi mutlaka kamu görevlisidir. Bilindi¤i gibi kamu görevlileri kamu hizmetlerini ifa ederken, hukuken yasalarla, tüzüklerle yönetmeliklerle genelge ve talimatlarla yetkilendirilmifl ve görevlendirilmifllerdir. Kamu ad›na yetki ve görev alan› hukukla belirlenmifl olanlar›n bu s›n›rlar d›fl›na ç›karak uygulama yapmalar› hangi saikle ve amaçla olursa olsun bir hukuk ihlalidir. Elbette ki kamu görevlilerinin baz› durumlarda takdir yetkileri vard›r. ‹dari bir uygulaman›n yetki,flekil sebep konu ve maksat aç›s›ndan yarg›sal denetimi mümkündür. ‹darenin elemanlar› ve bir baflka anlat›mla kamu görevlileri bu denetimi nazara alarak uygulamalar›n› eflit, adil, objektif ve hukuka uygun bir biçimde yapmal› ve bu uygulama hukuki denetime tabi tutuldu¤unda s›n›f› geçmelidir. K›saca takdir yetkisi s›n›rs›z ve keyfi olmamal›d›r. Yolsuzluk olay›n›n en önemli süjesi kamu görevlisidir. Kamu görevlisi yoksa, yolsuzluk yoktur. Çete vard›r, mafya vard›r, bireysel suçlar vard›r. Ama bunlar›n ad› ç›kar amaçl› ifllenen suçlar ba¤lam›nda örgütsel suçlar olsa bile kamu görevlisi yoksa yolsuzluk olay› olarak nitelendirilemez. Kamu görevlisi ç›karlar›n› gözeterek yada kendisine sa¤lanan menfaatleri düflünerek hukukla çizilmifl görev hudutlar›n› aflarsa, yapmas› gerekeni yapmaz yada yapmamas› gerekeni yaparsa bir anlamda görevini kötüye kullan›rsa çeflitli suç tipleri ortaya ç›kabilir. Genelde kendisine avantaj sa¤lamak isteyen sermaye sahipleri, ifl dünyas› ve kifliler yolsuzluk olay›n›n di¤er süjesidir. Ç›karlar›n› düflünen özel ve tüzel kifliler elde etmeyi düflündükleri ç›kar›n büyüklü¤üne ve kendi ekonomik durumlar›na göre kimi siyasal iliflkileri kimi bireysel iliflkileri devreye sokarak gözden ç›karabilecekleri menfaatleri hesapb edip bunu maliyetlerine dahil ederek yola ç›karlar ve amaçlar›na ulaflmaya çal›fl›rlar. 4 Ocak 2009 tarihli Avrupa Konseyi Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Özel hukuk sözleflmesinin 2. maddesi yolsuzlukta en önemli süjenin kamu görevlisi oldu¤unu tan›mlar. Ancak yukar›daki tan›mlamadan farkl› olarak herhangi bir görevdeki s›n›rlar›n afl›m›n› da bu kategoriye sokar. Kamu görevlisi olmamakla birlikte onlar gibi ifllem gören baz› özel statüdeki kifliler bu kategoriye girebilirler(Banka görevlileri, baz› dernek yöneticileri gibi). Dünyan›n en geliflmifl sosyal ve ekonomik yap›s›na sahip toplumlar›da dahil olmak üzere yolsuzlu¤u s›f›ra indirebilen bir toplumsal ve ekonomik düzen yoktur. Yolsuzluk insan nefsinin yenildi¤i anda ortaya ç›kan bir çarp›kl›kt›r. Bu demek de¤ildir ki yolsuzluklarla mücadeleye son verelim. Her sosyal düzende yolsuzlu¤un etkinli¤i ve tahribat› al›nan koruyucu hukuk önlemlerine, e¤itim ve hukuk düzenine göre farkl› sonuçlar ortaya koyar. Bu nedenle toplumun yolsuzluklarla mücadele konusunda e¤itilmesi, bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, etik de¤erlerin ön plana ç›kar›larak insanlar›n yolsuzlu¤a karfl› duyarl› hale getirilmesi, kamu yönetimi ve organizasyonunun yolsuzluklarla mücadele konseptine uygun flekilde dizayn edilmesi gereklidir. Toplumu yolsuzluklardan koruyucu önlemlerin al›nmas› yan›nda, yolsuzlukla mücadele konusundaki yetkili ve görevli makamlar›n suç tipine göre, özellikle Savc›lar›n kendilerine do¤rudan ba¤l› adli kolluk anlam›nda organize edilmeleri gerekir. Bu mücadeleye önem verilmedi¤i takdirde kamu yönetimine güvensizli¤in ve toplumda adalet duygusunun rencide olmas›n›n ve ekonomik kay›plar›n önüne geçmek olanaks›zd›r. Yolsuzluklar sa¤l›kl› olmayan, çöküntü sürecine giren, hastal›kl› bir toplumun en önemli göstergesidir ve bu çöküntüyü h›zland›ran bir özelli¤e sahiptir.

03


Gündem

15-31 Aral›k 2013

CHP Sar›yer Gençlik Kollar›’ndan rüflvete ayakkab› kutulu protesto CHP Sar›yer Gençlik Örgütü Sar›yer merkez'deki Halk Bankas› önüne ayakkab› kutusu y›¤arak protestolar›n› gerçeklefltirdi. Çevrede bulunan vatandafl ve esnaf›nda destek verdi¤i eylemde CHP Sar›yer Gençlik örgütü bir bas›n aç›klamas› yapt›. ‹stanbul'da düzenlenen rüflvet ve yolsuzluk operasyonu kapsam›nda gözalt›na al›nanlar aras›nda Halk Bankas› Genel Müdürü Süleyman Aslan da bulunuyordu. Aslan'›n evindeki kütüphanede ayakkab› kutular› içinde bulunan 4,5 milyon dolara tepki 盤 gibi büyüyor. CHP Sar›yer Gençlik Örgütü Sar›yer Merkez'deki Halk Bankas› önüne ayakkab› kutusu y›¤arak protestolar›n› gerçeklefltirdi. Çevrede bulunan vatandafl ve esnaf›nda destek verdi¤i eylemde CHP Sar›yer Gençlik örgütü bir bas›n aç›klamas› yapt›. Gençlik Kollar› Baflkan› Mesut Bleda Bayrakç›'n›n yapt›¤› aç›klamada flunlar› söyledi: "Gezi direniflimiz zaman›nda hükümet bizlere ‘Kamu

mal›na zarar verdiniz, kul hakk› yiyorsunuz’ demiflti. Yaflad›¤›m›z geliflmeler bize gösterdi ki hükümet

CHP Sar›yer Gençlik Kollar› yeni baflkan› Mesut Bleda Bayrakç› CHP Sar›yer Gençlik Örgütü Baflkan› Gürkan Kadik, vatani görevi nedeniyle baflkanl›k görevinden istifa ederek bayra¤› Mesut Bleda Bayrakç›'ya devretti. Mesut Bleda Bayrakç›’n›n oy birli¤iyle baflkanl›¤a seçilmesinin ard›ndan CHP Gençlik örgütü onlarca genç CHP Sar›yer ‹lçe Binas›'na gelerek yeni baflkan› sloganlar atarak tebrik etti. Gürkan Kadik görevini Mesut Bleda Bayrakç›'ya devretmesiyle duygu dolu anlar yaflad› ve Bayrakç›'ya görevini devir etmekten son derece mutlu oldu¤unu söyledi.Bayrakç› ise devrald›¤› bayra¤› daima göklerde tutaca¤›n› söyledi. CHP Sar›yer ‹lçe Baflkan› Mehmet Deniz bu güne kadar görevini baflar›yla yapan Gürkan Kadik'e teflekkür ederken yeni baflkan Mesut Bleda Bayrakç›'y› yeni görevinde baflar›lar dileyerek tebrik etti.

hakikaten rekabetten hofllanm›yor. Sizlerin iktidar h›rs›yla kendi çocuklar›n›z› saray zindanlar›nda bo¤durman›za al›fl›¤›z ve bir kez daha görüyoruz ki saraydan gayr›s› umrunuzda de¤il. Sizin çocuklar›n›z evlerinde para sayma makineleriyle s›cac›k yuvas›ndayd›. Hiç mi Vanl› depremzede çocuklar vicdan›n›z› s›zlatmad›?" dedi. Baflbakan Yard›mc›s› ve Hükümet Sözcüsü Bülent Ar›nç'›n "Bir içiflleri bakan›n›n o¤lunun gözalt›na al›nd›¤›n› bas›ndan ö¤renmesi kadar ac›kl› bir fley olabilir mi?" ifadesine de göndermede bulunan Bayrakç›; "E¤er sizin can›n›z› yakan haber, bir bakan›n o¤lunun gözalt›na al›n›fl›n› bas›ndan ö¤renmesiyse hiç ac› çekmemiflsiniz demektir.

Gezi olaylar› zaman›nda bir anne, bir baba o¤lunu kaybediflini bas›ndan ö¤rendi. Bir bafl›n›z sa¤ olsun bile demediniz. fiimdi bu neyin serzenifli?" diyerek bakanlar›n vicdanlar›na seslendi ve al›n size kutu bunlar› da doldurun dedi. Yasal protestolar› haklar›n› kullanan CHP Sar›yer Gençlik Örgütüne, Sar›yer Merkez'deki Halk Bankas› Müdüresi ve güvenlik görevlisi protestolara itiraz ederek polis ça¤›racaklar›n› söyledi. Çevrede bulunan vatandafllar da "Ayakkab› kutular› içinde para var m›?" diyerek ve alk›fllayarak tepkilerini gösterdi. Gençlik örgütü ayakkab› kutular›n› Halk Bankas› önüne b›rakt›ktan sonra olays›z da¤›ld›.

Fiks menu 1 Istavrit salata bira Fiks menu 2 Hamsi Salata Bira

15 tl

15 tl

Fiks menu3 Levrek Salata Kola

Asl›nda biz sizin haklar›n›z› da savunuyorduk… Öncelikle Sar›yer için yepyeni bir vizyon açacak Sar›yerHalk Gazetemizin hepimiz için hay›rl› olmas›n› temenni etmek istiyorum. Biz gazetemizi haz›rlarken ben de bir yandan neler yazaca¤›m› düflünüp durdum. Ancak gündem okadar h›zl› bir flekilde de¤ifliyor ki yaz›n›n konusunu sürekli de¤ifltirmek zorunda kald›m. Türkiye tarihi daha önce belki de hiç yaflamad›¤› bir güçler savafl› içerisinde. Hiçbir zaman bu kadar üst düzey siyasinin birinci derece akrabalar› bir arada yolsuzluk operasyonunda birlikte an›l›yor. Ayn› siyasi iktidar “Ergenekon” “Balyoz” “OdaTv” davalar›nda tüm dava dosyalar› tefrika edilirken sessiz kald› ve “Atefl olmayan yerden duman tütmez” mant›¤› ile sürece yaklaflt›. Peki ama ne oldu da siyasi erk 11 y›ld›r kendi kadrolar›yla doldurdu¤u kolluk kuvvetleri ve adli kadrolar taraf›ndan soruflturulmaya baflland›. Ve ne oldu da ayn› siyasi iktidar flimdi “tapelerin de¤ifltirildi¤inden” muzdarip ve “masumiyet karinesi” ilkesinden bahsetmeye bafllad›. Bu yaz›n›n konusu kimin suçlu ya da suçsuz oldu¤u de¤il. Evrensel etik ve hukuk kurallar›n›n bir gün herkese gerekece¤inin anlafl›lmas›ndan duyulan mutluluktur. Kimin suçlu olup olmad›¤› mahkemelerin ifli. Bizim iflimiz ise yasalar›n ve hukukun herkes için eflit uygulan›p uygulanmad›¤›. Dünyada en gaddar ve antidemokratik diktotaryal ülkelerde bile yürüyen soruflturmalarda, savc›ya ve kolluk kuvvetlerine müdahale bu ölçülerde yap›lmam›flt›r herhalde. En az›ndan ben duymad›m. Y›llard›r “isimli” operasyonlar yürütülürken, insanlar sabah›n köründe apartopar al›n›rken, de¤il kaçma tan›nmadan bakkala bile gidemeyecek olan insanlar› kaçma ve delilleri karartma flüphesiyle 5 y›ld›r içerde tutuldu¤u bir Türkiye’de flimdi “masumiyet karinesi”nden ve operasyonun antidemokratikli¤inden flikayet etme hakk› siyasi iktidarda var m›d›r? Bence yoktur. Y›llard›r bu ülkenin hukukçular› hukuku katlediliyor, insanlar teflhir edilip itibars›zlaflt›r›yor, usul hatalar› yap›l›yor diye kendilerini parçalarken, siyasi iktidar sözcüleri ç›k›p “‹yi de bu insanlar bir fley yapmasalar neden al›ns›nlar demediler mi?” Ya da içerde yatan gazeteci meslektafllar›m›z için “Onlar gazetecilik faaliyetinden yatm›yor demediler mi?” Sana karfl› olanlar› yok etmek için kulland›¤›n silah sana çevrilince neden k›z›yorsun. ‹flte bu yüzden bizler evrensel hukuk, evrensel ahlak diye kendimizi y›rt›yorduk. Yani asl›nda sizin haklar›n›z› da savunmak için…

2014 y›l›n›n yolsuzluklardan uzak, bar›fl, kardefllik ve huzurun bol oldu¤u bir y›l olmas›n› dilerim

nusu si Me sicak Yilba et ara a 2 i, d g tekir, a , b t i vr rv ta ) , ista i Ordö s m ipura , Ha eya ç BALIK stra rek v k v e e l l o , k it ve Al mezg y kah e, ca Mevy

40 TL

Savafl ERSÖZ

15 tl

Casim KOÇ Sar›yer Belediyesi Meclis Aday Aday›

04

Sar›yer’de halk konuflacak...


Gündem

15-31 Aral›k 2013

Sar›gül Sar›yer’i, Sar›yer’de Sar›gül’ü seviyor fiiflli Belediye Baflkan› ve CHP’den ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Aday› Mustafa Sar›gül TDH ‹stanbul ve TDH Sar›yer S›cak Eller Grubu’nun Sar›yer Bosfor Restaurant’ta düzenlemifl oldu¤u kahvalt›l› organizasyonda Sar›yerli kad›nlarla bulufltu. Mustafa Sar›gül’ü “ Yol Arkadafl›m” dedi¤i CHP Sar›yer ‹lçe Baflkan› Mehmet Deniz karfl›lad›. fiiflli Belediye Baflkan› ve CHP’den ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Aday› Mustafa Sar›gül TDH ‹stanbul ve TDH Sar›yer S›cak Eller Grubunun Sar›yer Bosfor Restaurant’ta düzenlemifl oldu¤u kahvalt›l› organizasyonda Sar›yerli kad›nlarla bulufltu.

Yol arkadafl›m Mustafa Sar›gül’ü “Yol Arkadafl›m” dedi¤i CHP Sar›yer ‹lçe Baflkan› Mehmet Deniz karfl›lad›. ‹stanbul genelinde gece gündüz demeden toplant›dan toplant›ya koflan CHP ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Aday› Sar›gül, rüzgar› Sar›yer Büyükdere’de tavan yap›p kad›nlar›n kat›l›m›yla

izdiham oluflturdu. Sar›gül “AKP’ye göndermeler yaparak 20 y›ld›r ‹stanbul’un sorunlar›n› çözemediler, Allah’›n izniyle bu sorunlar›n bir biz çözece¤iz, 17 hafta sonra Saraçhane’de buluflaca¤›z.” dedi. Daha önce de Betül ‹stanbullu’nun Fuat Pafla Oteli’nde düzenledi¤i “ Kahveli siyaset” paneline kat›lan Sar›gül, salonun h›nca h›nç dolduran Sar›yerliler taraf›ndan büyük bir coflkuyla karfl›lanm›flt›. Panelde Yol arkadafl›m dedi¤i CHP Sar›yer ‹lçe Baflkan› Mehmet Deniz’in içeri giriflinde anons eden ve Deniz’i ayakta alk›fllatan Sar›gül, bugün Sar›yer Bosfor’daki organizasyonda “Yol arkadafl›m CHP Sar›yer

‹lçe Baflkan›’na çal›flmalar›ndan ötürü teflekkür ederim.” diyerek övgü dolu sözlerde bulundu.

R›fat ELMAS Tafleronculuk Son y›llarda büyük art›fl gösteren tafleron iflçilik, kamuda istihdam›n yeni yöntemi oldu. Birçok kamu kurumunda daha önce memurlar›n yapt›¤› ifller, art›k tafleron iflçiler taraf›ndan özellikle hastaneler, belediyeler, bankalar, hava alanlar›, üniversiteler en çok tafleron iflçi çal›flan kamu kurumlar› olarak dikkat çekiyor. Bu durum tafleron iflçi say›s›nda büyük patlamalara sebep olmufltur. Tafleron firma daha çok kar edebilmek için 10 iflçinin yapmas› gereken ifli 6 kifliye yapt›r›yor, iflçi 8 saatten fazla çal›flt›r›l›yor. Haftal›k izin kullanm›yor, fazla mesai ücreti ödenmiyor, maafl geciktiriliyor, tazminata hak kazanmas›n diye 11 ay› dolduran iflçi iflten ç›kar›l›p bir iki gün sonra tekrar ifle al›n›yor. Bu yöntemle 10 y›l çal›flt›r›lan bir iflçinin bir tek kurufl bile k›dem tazminat› hakk› b›rakm›yor. Her y›l sözleflme yap›ld›¤› için maafllar hep asgari ücretle ödeniyor. Buna vahfli kapitalizm denir. ‹nsan eme¤inin sömürüsünü yaparken hem devrimci hem sosyal demokrat olacaks›n; niye daha fazla para kazanacaks›n diye. Hadi oradan kimi kand›racaks›n sen? Bir yola girmiflsin kamu mallar›n› ve kamuoyunu zarara u¤ratmak için elinden gelen her fleyi yap›yorsun. Yetmiyor mu sana? fiimdi daha fazla sömürü yapmak için yeni yöntemler deniyorsun. Bence bu yöntemleri b›rak biraz insan, biraz çiçek, biraz böcek sev. Sev ki sende rahat uyu sömürdü¤ün insanlar da rahat uyusun.

Sar›gül Büyükflehir için yar›flacak 1999 y›l›ndan bu yana fiiflli Belediye Baflkanl›¤› görevini yürüten Sar›gül, 2014 yerel seçimlerinde CHP’nin Büyükflehir Belediye Baflkan aday› oldu. Genifl bir kat›l›mla kimseyi d›fllamadan, k›zmadan küsmeden ve küstürmeden siyaset yapaca¤›n› söyleyen Sar›gül, ‹stanbullular›n temel sorunlar›n› kendisinin çözece¤ini söyledi. Sar›gül kimdir? Süleyman ve Seher Sar›gül'in torunu olan Mustafa Sar›gül'un babas› Hakk› Sar›gül, annesiyse Ayfle Sar›gül'dür. Sar›gül, e¤itimine Güngören Köyü ‹lkokulu’nda bafllad›. Ailesinin ‹stanbul’a göç etmesi nedeniyle e¤itimine ‹stanbul’da devam etti. Liseyi Zincirlikuyu ‹SOV Yap› ve Meslek Lisesinde tamamlad›ktan sonra Marmara Üniversitesi E¤itim Fakültesi’nden mezun oldu.

Siyasi yaflam› Siyasi yaflam›na Cumhuriyet Halk Partisi fiiflli ‹lçesi Gençlik Kolu Yönetim Kurulu üyeli¤i ile bafllad›. Daha sonra Gençlik Kolu Yönetim Kurulu sekreterli¤i, Gençlik Kolu Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›, ilçe baflkanl›¤›, il baflkan yard›mc›l›¤› görevlerinde bulundu. Bu süreler içinde CHP Kurultay Delegesi olarak fiiflli ‹lçesinin temsil yetkisini kulland›. 1987 Genel Seçimlerinden önce yap›lan ön seçimde en yüksek oyla liste bafl› olurken seçmenin kulland›¤› tercihli oylar›n da ço¤unu alarak Sosyal Demokrat Halkç› Parti (SHP) listesinden TBMM 18. Dönem ‹stanbul Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Türkiye’nin en genç

milletvekili olarak SHP Genel Baflkan› Erdal ‹nönü ile birlikte parlamentoda görev yapt›. TBMM Baflkanl›k Divan› Üyeli¤i, Türk Parlamenterler Birli¤i Üyeli¤i, Türk-Alman Parlamento Dostluk Grubu Yönetim Kurulu Üyeli¤i, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeli¤i, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi üyeli¤i, Türkiye Herkes ‹çin Spor Federasyonu Asbaflkanl›¤› gibi görevlerde bulundu. ‹lk kez 1994'te aday oldu¤u; ancak kazanamad›¤› fiiflli Belediye Baflkanl›¤›'n› yine Demokratik Sol Parti aday› olarak kat›ld›¤› 1999 Yerel Seçimlerinde kazanarak fiiflli Belediye Baflkan› görevini üstlendi. fiiflli Belediye baflkanl›¤› s›ras›nda çok say›da devlet baflkan› taraf›ndan ziyaret edilen Sar›gül, Romanya Cumhurbaflkan› taraf›ndan üstün hizmet madalyas› ile ödüllendirildi. 2002 y›l›nda DSP'den istifa ederek ‹smail Cem'in liderli¤inde kurulan Yeni Türkiye Partisi'ne geçti. Ancak YTP'nin siyasi arenada bir varl›k gösterememesi üzerine 2003'te YTP'den ayr›larak Cumhuriyet Halk Partisi'ne kat›ld›. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde CHP'den aday oldu¤u fiiflli belediye baflkanl›¤›na %60’›n

Sar›yer’de halk konuflacak...

üzerinde rekor oy alarak ikinci kez seçildi. Sar›gül, CHP liderli¤ine aday oldu. 29 Ocak 2005'te, Ankara'da yap›lan 13. Ola¤anüstü CHP Kurultay›'nda Baykal'a karfl› yenildi. 2009 Yerel Seçimleri'nde DSP’den, üçüncü kez fiiflli Belediye Baflkanl›¤›’na aday oldu. Sar›gül, bu seçimlerde "Sevgi Kazanacak" slogan›yla yüzde 55 oran›nda oy alarak, bir önceki seçime göre oy oran› azalmas›na ra¤men üçüncü kez fiiflli belediye baflkanl›¤›na seçildi. 22 Haziran 2010 tarihinde yapt›¤› bas›n toplant›s›nda Türkiye De¤iflim Hareketi'nin partileflmeyece¤ini ve Kemal K›l›çdaro¤lu'nun genel baflkanl›¤›ndaki CHP'yi destekleyece¤ini aç›klad›. 31 Ekim 2013 tarihinde CHP Genel Baflkan Yard›mc›s› Adnan Keskin ile birlikte yapt›¤› bas›n toplant›s›nda yeniden CHP'ye kat›ld›¤›n› aç›klad›. 2 Kas›m 2013 günü Mustafa Sar›gül'ün CHP'ye partiden ihrac› kalkmas› için verdi¤i dilekçe sonras› PM' de onaylan›p 3 Kas›m 2013 günü partiden ihrac› kalkm›fl ve tekrar CHP'ye döndü. Mustafa Sar›gül’ün, “TBMM’de bir Milletvekili”, “‹stanbul’da Direksiyon Sallamak” ve kendi hayat›n› anlatt›¤› "Ne Bir Eksik Ne

Bir Fazla" adl› üç kitab› bulunmakta. Halen fiiflli Meslek Yüksek Okulu mütevelli heyeti baflkanl›¤›n› da yap›yor. 2014 yerel seçimlerinde ise resmi olarak CHP’nin ‹stanbul Belediye Baflkan aday› oldu.

2014 y›l›na umutla girerken, bugüne kadar yaflanan bütün s›k›nt›lar›, olumsuzluklar› geride b›rakarak, daha mutlu bir Sar›yer, daha umutlu bir ‹stanbul ve özledi¤imiz temiz güzel bir Türkiye dileklerimle, yeni y›l›m›z› kutluyorum.

Mehmet DEN‹Z CHP Sar›yer ‹lçe Baflkan

05


Sar›yer’den

15-31 Aral›k 2013

fiafak Pavey Çevre ve ‹nsan paneli için Sar›yer’deydi Sar›yer Belediyesi’nin düzenlemifl oldu¤u “Çevre ve ‹nsan” paneline kat›lan CHP Genel Baflkan Yard›mc›s› ve ‹stanbul Milletvekili fiafak Pavey ormanlar›n hayat›m›zdaki öneminden bahsederek kuzey ormanlar›n›n kesilmemesi gerekti¤inin alt›n› çizdi. Pavey, “Rant için ci¤erlerimiz kesiliyor. AKP’nin uygulad›¤› beton vesayetidir.” dedi. Panelin aç›l›fl konuflmas›n› emekli gazeteci Emin Turan’›n yapt›¤› toplant›da, Sar›yer Belediyesi Baflkan› fiükrü Genç söz al›p konuflma yapt› ve sözü fiafak Pavey’e b›rak›p kürsüye davet etti. fiafak Pavey’i salonda coflkulu bir kalabal›k karfl›lad›. Panel öncesi salonda bulunan engelli Handan ve örümcek t-sh›rt giymifl bir erkek çocukla yak›ndan ilgilenen Pavey, kürsüye ç›kt›¤›nda ise onlar› unutmad›. Pavey; “Çocuklar›m›z da bugün burada onlarla beraber gelece¤imizi konuflmak iyi olacak. Gelece¤imizin daha fazla ertelenmesine tamamen karfl›y›m.” dedi. AKP’nin politikalar›n› elefltiren Pavey konuflmas›nda flunlar› söyledi: “A¤açlar topra¤›n betonlaflt›r›lmas›ndan kaynaklanan de¤iflikliklerden ötürü art›k atmosferdeki karbondioksiti de temizleyemiyorlar. Bizim

gelece¤imizi kurtaracak bilim ve do¤ad›r. Bo¤aza her bakt›¤›mda büyüleniyorum. Ama içine her bakt›¤›mda da buruk bir ac› hissediyorum. Çünkü baflka medeniyetlerin bize emanet etti¤i ‹stanbul’u acaba bir sonraki medeniyete b›rakabilecek miyiz diye de çok endifleleniyorum. ‹stanbul’un feryad›n› duymamak mümkün de¤il. fiehrin kalbine vurulan b›çaklar, daha fazla betonlaflmas›na yol aç›lan, rant u¤runa yap›lan bu sald›r›lar bana çok a¤›r yaral› birisine üst üste b›çaklamak gibi geliyor.” dedi. Ormanlar›n en çok AKP hükümeti zaman›nda yok edildi¤ini ve AKP’yi enerji konusunda kötü bir taklitçi olmakla suçlayan Pavey sözlerini flöyle sürdürdü: “Cumhuriyetin 100. y›l› olan 2023’te küresel bir ekonomik güç haline gelmek amac›yla ülkemizin nehirlerinde binlerce

hidroelektrik santral projesi (HES) bafllat›ld›. Nükleer santraller ve ‹stanbul için haz›rlanan ç›lg›n projeler 2023’e dek inflaat flirketlerine 4 bin hidroelektrik santral hedefine ulaflabilmesi için köyleri boflaltmak, özel araziye el koymak, hazineye ait ormanlar› kesmek, inflaat k›s›tlamalar›ndan muhaf olmak gibi ola¤anüstü bütün yetkiler verildi. Halk›n yetkisi verildi. AKP vesayet sözcü¤ünü kullanmay› çok seviyor ben de kullan›yorum ve yaratt›klar› bu duruma beton vesayeti diyorum.

Enerji AKP’nin akl›n›n ermedi¤i, kötü örnekleri al›p, uygulamaya koyarak bafl etmeye çal›flt›¤› bir konudur.

Çocuklar›m›z›n gelece¤i garanti alt›nda de¤il Sunduklar› bütün projeler zaten alarm veren do¤al kaynaklar›n tahribat›n› keskinlefltiriyor. Öte yandan tuhaf bir durum var. Kaynaklar› yok ederken nüfusun ço¤almas› üstüne büyük milli projeler sunuyorlar; daha çok çocuk

projesi. Ama o çocuklar›n 10 sene sonraki suyu, havas›, yiyece¤i asla garanti alt›nda de¤il. 3.köprü u¤runa bafllat›lan do¤a katliam› ayn› zamanda flehrin kald›ramayaca¤› kadar bir nüfusu ça¤›rmas›yla sonuçlanacak. Kente 7.5 milyon kiflinin eklenmesi söz konusu. ‹stanbul bu

say›da insan› tafl›yabilecek alt yap›ya ya da do¤aya sahip de¤iliz. Hele bu talanla devam edilirse. Denizi ortas›nda bir kente sahipken denizi bu kadar az kullanmam›z normal de¤il. As›l ç›lg›n proje deniz kültürünün yay›lmas› ve yerel yönetimlerle buna buna bir çözüm bulmas›.

So¤uk Sar›yerli bal›kç›lara yarad› Bütün yurtta etkisini gösteren so¤uk hava ve kar ya¤›fl› Sar›yer'de en çok bal›kç›lar› etkiledi. ‹stanbul’daki bal›klar›n yar›s›n›n avland›¤› Sar›yer bal›kç›l›¤›n da merkezi durumunda.

Yeni y›l›n›z› kutlar sa¤l›k, huzur ve mutluluk dilerim

Afl›r MEC‹T Sar›yer Belediyesi Meclis Aday Aday›

06

Biz de Sar›yer Büyükdere'deki bal›kç›lara sorduk. Bal›k fiyatlar›ndaki son durumu, hangi bal›¤›n daha çok avland›¤›n›, Sar›yer halk›n›n en çok hangi bal›¤› tercih etti¤ini Kardefl Bal›kç›l›k sahibi Bal›kç› Adnan'a sorduk. Bu y›l denizde bal›k var m›yd›? Yeterince avlanabildiniz mi? Bal›k baz› y›llar bol oluyor baz› y›llar az oluyor. Bu y›l fazla de¤il ama normaldi. Bu ayda en çok hangi bal›k avlan›yor? fiu an en çok ince bal›k ç›k›yor hamsi, istavrit, çinekop ama en bol istavrit ç›k›yor. Hamsi de boldu ama azald›. Bundan sonra da ç›kmaz zaten. Bal›k fiyatlar›ndaki son durum ne? Fiyatlar›m›z normal pahal› de¤il. Hamsi 10 lira, ‹stavrit 10 lira, çinekop az ç›k›yor diye biraz pahal› 20-25 lira. Sar›yer halk› en çok hangi bal›¤› tercih ediyor? Sar›yer halk› genelde Karadenizlilerin çok oldu¤u bir ilçe hamsi ve istavriti tercih ediyor. Ufak bal›klar› tercih ediyor yani.

Sar›yer’de halk konuflacak...


Sar›yer’den

15-31 Aral›k 2013

Duygu UNAT Bana engelimi hat›rlatma, bana kaliteli yaflam hakk›m› ver!

AfiK ENGEL TANIMAZ 7 y›l önce kurulan rüya gerçek oldu Geçti¤imiz Kas›m ay›nda CHP Sar›yer ‹lçe Baflkanl›¤› Ayaza¤a Seçim Koordinasyon Merkezi'ndeki atölyede Tasar›mc› Güler Gencer ve CHP Sar›yer ‹lçe Baflkan› Mehmet Deniz'in efli Aysun Deniz öncülü¤ünde Ayaza¤al› kad›nlar el eme¤i göz nuru eserlerinden elde etti¤i gelirle Kireçburnu Mer Bal›k Restaurant'ta engelli vatandafllara bir kahvalt› organize etmifllerdi. Kahvalt› organizasyonunda engellilere dilek pusulas› da¤›t›lm›fl ve küçük bir dilekleri yaz›lmas› istenmiflti.

O pusulada yazan dilek gerçekleflti 7 y›l önce sevdi¤i gencin engelli olmas› nedeni ile ailesinin vermedi¤i Esra, aflk engel tan›maz deyip efli Sat›lm›fl’a kaçm›fl ve bu evliliklerinden dünya güzeli üç k›z çocuklar› olmufltu. Ama içlerinde ukte kalm›flt› dü¤ünlerinin olmay›fl›. Esra ve Sat›lm›fl çifti o gün o dilek pusulas›na dü¤ünlerinin olmas›n› yazm›flt›. CHP Sar›yer ‹lçe Baflkanl›¤› bu dileklerini Armoni Dü¤ün Salonu’nda gerçeklefltirdi. Serdar&Emel kuaför ekibi de bu organizasyonda bizim de tuzumuz bulunsun diyerek tamamen

gönüllülük esas›yla Esra’n›n saç›n› ve makyaj›n› yapt›. Bir gönüllü de gelin ve damatl›k vererek imece usulü bir dü¤ün Armoni Dü¤ün Salonu’nda gerçekleflti. Gelin ve damad›n ailesinin dü¤üne gelmeyifli nedeniyle dü¤ünün ev sahipli¤ini yapmak Aysun Deniz ve Güler Gencer’e düfltü. Aysun Deniz

damat Sat›lm›fl’›n, Güler Gencer ise gelin Esra’n›n annesi oldu. Çocuklar› da anne ve babalar›n›n dü¤ünlerini görmenin flaflk›nl›¤› ve mutlulu¤u içerisinde dü¤ündeydi. Esra ve Sat›lm›fl çiftinin mutlulu¤u ve heyecan› gözlerinden okunuyordu. Biz de Sar›yer Halk Gazetesi olarak genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

CHP ile engelleri kald›rd›lar CHP Sar›yer ‹lçe Baflkan› Mehmet Deniz’in efli Aysun Deniz ve tasar›mc› Güler Gencer öncülü¤ünde yap›lan kahvalt›lar›n üçüncüsü gerçekleflti.

2014 y›l›n›n sa¤l›k, mutluluk ve huzur dolu geçmesini dilerim

Cemal ÖZCAN Sar›yer Belediyesi Meclis Aday Aday›

Sar›yer’de halk konuflacak...

CHP Sar›yer ‹lçe Baflkanl›¤›’n›n öncülü¤ünde Mer Bal›k Restaurant’ta Sar›yerli engelli vatandafllar ve aileleri bir araya geldi. ‹lçe Baflkan› Mehmet Deniz’in efli Aysun Deniz ve CHP üyesi Güler Gencer engelli vatandafllar›n tak› üretimi ve sat›fl›ndan elde ettikleri gelirle verilen kahvalt› coflkulu geçti. Canl› müzik eflli¤inde dans edip halay çekerek keyifli dakikalar yaflayan engelli vatandafllar CHP Sar›yer ‹lçe Baflkanl›¤›’n›n hayata geçirdi¤i bu projeyle sosyalleflme imkan› da buldular. CHP ‹lçe Baflkan› Mehmet Deniz kahvalt›da, “25 milyar bütçesi olan ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin eksik ve yanl›fl yat›r›mlar› yüzünden engelli vatandafllar›m›z›n sorunlar› hala halledilememifltir.

CHP ‹stanbul iktidar›nda tüm engelli atandafllar›m›z›n sorunlar› birinci öncelik olarak yer alacak onlara hizmet götürmek temel amac›m›z olacakt›r” dedi.

fiimdi bir eflarp al›p s›k›ca gözlerinizi kapat›n. Hiç ›fl›k girmesin gözlerinize. Çantan›z› al›n ve düflmeden merdivenlerden inin. Yoldaki görme engelli vatandafllar›m›z için yap›lan özel yürüyüfl yolunu takip ederek hemen soka¤›n›z›n bafl›ndaki markete gitmeyi deneyin. Gidemediniz de¤il mi? Çünkü ne yaz›k ki ya park etmifl bir arabaya bir a¤aca çarpt›n›z. Ya da bir tekerlekli sandalyeye oturup önce evinizin merdivenlerinden inmeyi deneyin. Hala düflmediyseniz flansl›s›n›z. Nihayet apartman›n önündesiniz birkaç duyarl› vatandafl sayesinde. fiimdi s›ra kald›r›mdan yürüyerek aile hekimli¤ine gitmekte. Zorlu bir görev sizi bekliyor. Bozuk kald›r›m tafllar›, araban›n geçmesine engel olan rampa önlerine yap›lm›fl araba parklar› karfl›dan karfl›ya geçerken yavafl oldu¤unuz için çalan araba kornalar› vs.. Zorlu bir yolculuktan sonra nihayet sizin için yap›lan rampalar›n önündesiniz. Ç›kmay› deneyerek kald›r›ma ç›k›n ve facia... Rampa yap›lm›fl ancak etraf›na yap›lmas› gereken korkuluklar yap›lmad›¤› için rampadan düfltünüz bafl›n›z› çarpt›n›z. S›rf muayene diye ç›kt›¤›n›z evinizden hastanelik olarak geri döndünüz. Oysa ki Anayasan›n 10. Maddesi çok net: (Ek f›kra: 7/5/2010-5982/1 md.) çocuklar, yafll›lar, engelliler, harp ve vazife flehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için al›nacak tedbirler eflitlik ilkesine ayk›r› say›lmaz. Engelli vatandafllar›m›z gerçekten de bizlerle eflit yaflam hakk›na sahipken yaflam standartlar› bak›m›ndan bu haklar›n› ne yaz›kki tam anlam›yla kullanam›yorlar. Neden mi? Çünkü; Bizler gibi, engelli çocuklar›m›z›n da okuma hakk›n›n oldu¤unu, bu çocuklar›n özel ilgiye ihtiyaç duyma gereksinimlerini unutan veya anlamak istemeyen ö¤retmenlerimiz var. Çünkü Çocuklar›n›n kaynaflt›rma ö¤renciler ile ayn› s›n›fta olmas›n› istemeyen oysa ki her sa¤l›kl› insan›n bir engelli aday› olabilece¤ini unutan veliler var. Çünkü Araçlar›n› yaya kald›r›mlar›na park ederek görme engellileri ve tekerlekli sandalyelileri araç yoluna inmek zorunda b›rakan engele duyars›z vatandafllar›m›z var. Çünkü Engelli vatandafllar›m›z› firmalar›nda istihdam etmek istemeyen kurum sahipleri var. Çünkü Hastaneye gitti¤inde ilgilenilmeyi b›rak›n azarlay›p muayene etmeden gönderen personeller var. Çünkü Çocu¤u ba¤›r›yor diye azarlan›p toplu tafl›ma araçlar›ndan indirilen yolcular ve flöförler var. Bunca örnekten sonra bizler neyi kutlad›k? Dünya engelliler günü kutlamalar› kapsam›nda bir çok il ve ilçede çeflitli etkinlikler düzenlenerek kutlamalar yap›ld›. Engelliler günü kutlanacak bir gün mü? Engelli vatandafllar›m›z› sadece bir günde hat›rlamak ve onlar ad›na baz› etkinlikler gerçeklefltirmek gerçekten de yapmam›z gerekenler mi? Yoksa; her engelli vatandafl›n da asl›nda bir engelsiz aday› oldu¤unu hat›rlay›p, toplumdaki her bir bireye engellilik, engelli haklar›, istihdam› vs konular›nda fark›ndal›k kazand›r›lmas› m› gerekir? Do¤ru cevab› buldu¤umuz anda engelli vatandafllar›m›z›n da hayat› kolaylaflacak... "Engelliler Günü" kutlanacak bir gün de¤ildir. Engelli bireyleri, hergün hat›rlamak dile¤iyle...

Gündemdeki olaylarada dikkat çekerek, bofl bir ayakkab› kutusuna yaz›p at›lan dileklerden baz›lar› Mehmet Deniz taraf›ndan seçilerek okundu .

07


Seçim Gündemi

15-31 Aral›k 2013

CHP Sar›yer Belediye Baflkan Aday Aday› Haydar Aksoy;

Kat›l›mc› ve fleffaf yerel yönetim CHP’nin yerelden yükseliflinin parças› olmak için aday›m. Sar›yer’in kaderinin Ankara’da Baflbakan taraf›ndan çizilmesinden rahats›z oldu¤um için aday›m. Gelece¤imiz olan Kuzey Ormanlar›n› korumak için aday›m. Kendine yeten, turizm gelirlerini artt›rm›fl, mutlu bir Sar›yer’i birlikte kurmak için aday›m. Yerel yönetimler sizce Türkiye’de ifllevlerini yerine getirebiliyor mu? Yerel yönetimler ifllevlerini tam olarak yerine getiremiyor. ‹ktidar olan yönetim, yerinde yönetim diyordu. ‹ktidar olduktan sonra insanlar yerinde yönetimi unutuyorlar. fiuan kendine göre her fleyi merkeze ald›lar. Dolay›s›yla sosyal demokratlar›n yani CHP’nin bunun tam tersi bir politika izlemesi gerekiyor. Yerel yönetimin as›l ifllevi insan mutlulu¤u üzerine kurulmas› laz›m. ‹nsanlar›n mutlu olmas› yönünde projeleriniz varsa insanlar› daha mutlu edersiniz. Yerel yönetimin as›l unsuru insand›r. Çalmad›k kap›, s›kmad›k el b›rakmamak gibi bir iddiam var hemflerim Mustafa Sar›gül gibi bu çok önemli. Çünkü insanlara gitti¤iniz zaman ilk defa belediye baflkan aday aday› geldi diyorlar. Ulaflabildi¤imiz kadar her yere ulaflmam›z gerekir. Sizin yerel yönetim

anlay›fl›n›z nedir? Belediye Baflkan› oldu¤unuz takdirde nas›l bir yönetim anlay›fl›yla hareket edeceksiniz ? Yerel yönetimin de siyasetin de temeli insand›r ve insan›n›n mutlulu¤udur. Yerel yönetimleri merkezi yönetimlerden ay›ran temel özellik; al›nan kararlara kat›l›m›n yüksekli¤i ve insanlar›n etkilenece¤i kararlar› belirleme imkan›na sahip olmalar›d›r. Bunu sa¤laman›n, güçlü bir yerel yönetimin kurulmas› ancak kat›l›m, fleffafl›k, hesap verebilirlilik; k›saca birlikte karar almak ve birlikte yönetmektir. Bu ba¤lam, projelerin Sar›yer halk›n›n bilgisine sunulup, yine halktan gelen önerilerle son haline birlikte getirip onlar›n r›zas›n› bir kez daha alarak uygulamakt›r. Al›nan her karar›n fleffaf, denetlenebilir, izlenebilir olaca¤› bir yönetim istemi kurmak, yönetimi hayata geçirmek, Sar›yer’i kat›l›mc›

bir modelle yönetmek hedefimdir. Bunun için temel yönetim felsefem; kat›l›mc› yerel yönetim, fleffaf yerel yönetim, hesap verebilir yerel yönetim. K›saca birlikte karar veren ve birlikte yöneten bir Sar›yer’i hayata geçirmektir. Halkla iç içe olman›n ilk basama¤› muhtarlard›r. Muhtarlarla nas›l bir çal›flma içerisinde olacaks›n›z ? Birlikte karar veren ve birlikte yöneten bir Sar›yer”i kurmak için temel hedef mahalleden ilçe baflkanl›¤›na kadar her kademede örgütlenmek ve kararlar› ortak alabilmektir. Bunun için en altta sokak örgütlenmesinden bafllayarak mahalle ve semt örgütlülü¤ü, sivil toplum kurulufllar› ile her aflamada iflbirli¤i içinde olarak kararlar›n ortak al›nmas› ve birlikte yönetimin kanallar›n› kurmak hedefimizdir. Sar›yerli, kendi sorunlar›n›n, kendilerini etkileyecek sorun ve çözüm önerilerinin parças› ve ortaklar› olacaklard›r. Her Sar›yerlinin al›nan kararlar›n orta¤› ve sorumlusu oldu¤u bir yerel yönetim anlay›fl›n› hayata geçirmek ana hedefimizdir. ‹htiyaçlardan çözümlere kadar her aflamada Sar›yerlinin içinde oldu¤u model en yerel ve en demokratik modeldir. Bunun da ilk basama¤›

Sar›yer Belediye Baflkan aday aday› Mimar Haydar Aksoy’un projeleri

Turizm merkezi Sar›yer Kilyos Sahil Düzenlenmesi Kilyos sahili do¤al iklimi ile fiziksel koflullar› ile dünyada çok az örne¤i olan sahillerden biridir. Kilyos sahilini yeniden yap›land›rmak ve Kilyos’u 12 ay turizm merkezi haline getirmek temel hedef olacakt›r, uluslar aras› proje yar›flmalar› ile Sar›yer’in Karadeniz sahilleri dünyan›n, ‹stanbul’un, Sar›yerlilerin hizmetine sunulmufl olacakt›r. Mevcut turizm tesislerini rehabilite ederek dünya standartlar›n› yakalamak ve yeni yap›lacaklar› bu standartlara göre yapmak bafllang›ç olacakt›r. K›s›rkaya’dan Rumeli Feneri’ne kadar olan Karadeniz sahili, Bo¤az’a bakan köyleri ile Sar›yer flu anda at›l bir turizm ilçesidir. Bunu hayata geçirmek ana hedefimizdir. Sörf Merkezi K›s›rkaya’dan Rumeli Feneri’ne kadar olan Karadeniz sahilindeki hava koflullar› itibari ile rüzgar sörfü konusunda dünyan›n en özel yerlerinden birisidir. Sahilin turizm amaçl› dönüflmesinin en önemli aya¤› sörf turizmi olacakt›r. Kilyos sahilini dünyan›n say›l› sörf merkezlerinden biri haline getirmek temel hedefimiz olacakt›r. Bal›kç›l›k Yaklafl›k 50 km’lik sahili ile Sar›yer, bal›kç›l›k imkanlar› aç›s›ndan ‹stanbul’un zengin ilçelerinden birisidir. ‹lçedeki bal›kç›lar›n daha iyi imkanlara sahip olmas› hem bal›kç›lar›m›z›n bireysel kazançlar›n› hem de ilçemize olan katk›lar›n› artt›racakt›r. Bunun için bal›kç›lara yönelik özel e¤itim programlar›ndan teknolojik deste¤e, avlanma öncesinden sonras›na her aflamada onlar›n yan›nda olmak belediyenin en

08

büyük hedeflerinden biri olacakt›r. Yine ilçemizde önemli bir eksik de modern bal›k çarfl›s›n›n olmamas›d›r. Bu kadar genifl imkanlara ra¤men böyle bir ticari alana sahip olmamak Sar›yerli için ciddi bir kay›pt›r. Kentsel Dönüflüm Yaflad›¤›m›z deneyimlerden biliyoruz ki, Türkiye bir deprem ülkesi. Ayn› flekilde ‹stanbul da öyle. Bu aç›dan ‹stanbul ve Türkiye’nin pek çok yerinden hem plans›z büyümenin hem de deprem riskini azaltmak için kentsel dönüflüm projeleri bafllat›lm›flt›r. Ancak flu ana kadar uygulanan pek çok kentsel dönüflüm örne¤i; bu hedeflere göre de¤il tamamen rant üretmek ve de¤erli arsan›n kullan›lmas›na yönelik olarak uygulanm›flt›r. Kentsel dönüflüm insanlar› oturduklar› yerde daha güvenli evlerde daha sa¤l›kl› alt yap› hizmeti sunmak için de¤il tersine o insanlar› flehir merkezinin d›fl›na sürmek ve yeni yap›lan yerleri ekonomik bir rant amac›yla kullan›lmas›yla sonuçlanm›flt›r. Kentsel dönüflüm, flu anda orada yaflayan insanlar›n daha güvenli evlerde daha yüksek standartlarda yaflams›n› sa¤layacak flekilde yap›lmal›d›r. Bulunacak çeflitli finans modelleri ile bu sa¤lanabilir. Bunun için Sar›yer’de plans›z ve alt yap›s›z olan yerleflim yerlerinin kentsel dönüflümü yaflayanlar› ma¤dur etmeyecek, onlar›n hayatlar›n› maddi olarak zora sokmayacak flekilde planlanmak durumunday›z. Hedefimiz bunu yarataca¤›m›z çeflitli finans modelleri ile sa¤lamak ve Sar›yerliyi Sar›yer’de yaflatacak kentsel dönüflüm modeli ortaya koymakt›r. Yerinde, insan odakl›, adil ve demokratik kentsel dönüflüm hedefimiz olacakt›r.

muhtarlard›r. Muhtarlar›m›zla beraber çözüm odakl› çal›flaca¤›z. Sar›yer bölgesine 3 mahallenin ilave edilmesiyle 24 hektar alanda Sar›yer’e ilave oldu. Rakam verecek olursam 105 sokak Ayaza¤a’dan, 54 sokak Huzurevi’nden, 69 sokak da Maslak’tan ilave oldu. Sar›yer’de de 2873 sokak, 73 ana arter, 15 bin 148 hektar alan, 4598 hektar imarl› alan, 72 dönüm orman bulunuyor. Sar›yer’i bilmek için sokaklar›n say›s›n› bilmek laz›m. 25 y›ld›r iflin mutfa¤›nday›m ve en iyi belediyecili¤i yapaca¤›ma inan›yorum. Belediyeler yasas› ve bütçe olanaklar› sizce yeterli mi? Sar›yer’in bütçesi s›k›nt›l›. Bütçeye göre proje yapmak gerekir. Mevcut projelerimizde bafllay›p da yar›m kalan projelerimiz var. fiu anki Belediye Baflkan›m›z bir fleyler yapmaya çal›flt› ama ben daha iyisini yapmak için aday oldum.Yar›m kalan projeler toplumda yanl›fl bir alg› oluflturur. Sar›yer’de her ne kadar villa ve köflkler bulunsa da bir o kadar da gecekondu bölgesi var. 2960 say›l› Bo¤aziçi Kanunun da ruhsat al›rken insanlar geliri rant› tamamen Büyükflehir Belediyesine gidiyor. Dolay›s›yla bu yasan›n de¤iflmesi gerekiyor. Sar›yer’de mülkiyet sorunu büyük bir sorun. Bu sorunu çözen burada iktidar›n› uzun süre sürdürür.Bu sorunu da flu fleklide çözebiliriz. Büyükflehir Belediyesinin burada büyük bir arazisi var. Milli emla¤›n ve vak›flar›n arazisi var. Bir de devletin yetersizli¤i plan üretmemesi sebebiyle y›llard›r insanlar do¤udan gelip burada kendilerine bar›nacak bir yer derme çatma bar›naklar yapm›fllar. Her seçimde oldu¤u gibi bu insanlara elektrik ve su verildi. 3. köprünün Sar›yer’in kuzey ormanlar›n› yok etmesi kente 7.5 milyon kiflinin de gelmesi demek olur. Ormanlar›n yok olmas› demek bütün canl›lar›n yok olmakla karfl› karfl›ya

gelmesi demektir. Dolay›s›yla her fleyi planl› yapmak laz›m. Türkiye’yi yönetenlerin genel politikalar›n› tekrar gözden geçirmesi gerekli. ‹stanbul’da her taraf beton y›¤›n› oldu.‹nsanlar art›k nefes almakta zorlan›yor. Sizin Sar›yer ile ilgili projeleriniz nelerdir? Belediye Baflkan› olursan›z önce

hangisinden bafllayacaks›n›z ? Önce mülkiyet sorununu çözmekle ifle bafllayaca¤›m. Bu sorunu çözmek için Sar›yer Belediyesi’ni almak yeterli de¤il. ‹nsanlar›n örgütlenip dernekler kurup, STK’lara kat›lmas› gerekli. Belediye yönetiminin STK’larla birlikte hareket ederek bir çok fleyi baflaraca¤›na inan›yorum.

HAYDAR AKSOY K‹MD‹R? 1963 Erzincan do¤umlu. Evli ve bir çocuk babas›. ‹lkö¤retimi Okmeydan› Baruthanede, Orta ve lise e¤itimini fiiflli Kaptanpafla Lisesi’nde tamamlad›. Y›ld›z Teknik Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi’nden 1988’de mezun oldu. Bir süre serbest mimarl›k yapt›. 1990’da ‹stanbul Büyükflehir Belediye’sinde ‹mar Müdürlü¤ü’nde çal›flmaya bafllad›. Nurettin Sözen, Recep Tayyip Erdo¤an, Ali Müfit Gürtuna ve Kadir Topbafl’la ‹mar Müdürlü¤ü’nde, Planlama Müdürlü¤ü’nde ve Yol Bak›m Müdürlü¤ü’nde çal›flt›. 2009’dan bu yana Sar›yer Belediye’sinde önce ‹mar ve fiehircilik Müdürlü¤ü’nde flimdi de ‹flletme ve ‹fltirakler Müdürlü¤ü’nde çal›flmakta. ‹mar, flehircilik, planlama ve yol bak›m, geometrik düzenleme ve imar mevzuat›, planlama ve proje konusunda uzman olan Aksoy Sar›yer Uskumruköy Mahallesi’nde yafl›yor. Ö¤rencilik y›llar›nda fiiflli ilçesi SHP üyeli¤i ile bafllayan siyasi hayat› CHP’de devam etmektedir.

Yeni y›l›n Sar›yer halk›na bar›fl ve mutluluk getirmesini dilerim

Haydar AKSOY Sar›yer Belediyesi Baflkan Aday Aday›

Sar›yer’de halk konuflacak...


Seçim Gündemi

15-31 Aral›k 2013

CHP Sar›yer Belediye Baflkan Aday Aday› Resul Can;

Her karar› Sar›yer Halk› verecek 30 Mart 2014’te yap›lacak olan yerel seçimlerde CHP’nin Sar›yer aday›n› belirlemesine 1 aydan az bir süre kald›. Sar›yer Belediye Baflkan aday aday› olan Resul Can, ‹stanbul’a hakim bürokrat kimli¤iyle tan›n›yor. 25 y›ld›r belediyecilik yapan, Gürsel Tekin’in ‹l Baflkanl›¤› döneminden Bilim Kurulu’nda görev alan, K›l›çdaro¤lu’nun ‹BB Baflkan adayl›¤›nda ise teknik projeleri üreten ekibin içinde yer alan deneyimli bir bürokrat. Can; göreve gelir gelmez Sar›yer çal›fltay›n› düzenleyece¤ini ve Sar›yer’in tüm sorunlar›n›n bu çal›fltaya kat›lacak olan vatandafl, muhtar, STK temsilcileri, parti örgütü yani tüm paydafllarla birlikte çözüm bulacaklar›n› belirterek alacaklar› her karar›n alt›nda Sar›yer halk›n›n imzas›n›n olaca¤›n› vurguluyor. Yerel yönetimler Türkiye’de ifllevlerini tam olarak yerine getirebiliyor mu? Hay›r, getiremiyorlar. Bu konuda çok iddial›y›m. Avrupa’daki yerel yönetim anlay›fl›yla Türkiye’deki yerel yönetim anlay›fl› aras›nda çok büyük farkl›l›klar var. Türkiye’deki yerel yöneticiler kendi imkan ve yetkilerinin fark›nda de¤il. Avrupa’daki belediye meclisi oran›n yerel parlamentosudur. Türkiye’deki yerel meclis belediyenin bütçesine onay verip, plan tadilat› yapan bir kurum anlay›fl›yla devam ediyor. Oysa ki yerel meclis üyelerimiz yerel milletvekili, belediye meclisi de yerel parlamentodur. Bu anlay›flla Sar›yer’i yönetmek gerekiyor. E¤er yetkinizi bilmez, yetkinizi kullanmazsan›z birileri gelir sizin ad›n›za bu yetkiyi kullan›r. Ülkemizde yerel yöneticiler, kendi yetkilerini kullanamad›klar› için o bofllu¤u doldurmak için her zaman bakanl›klar ve merkezi hükümet bu yetkileri kullanmak için hamleler yap›yor. Seçildi¤iniz takdirle siz nas›l bir yönetim anlay›fl› izleyeceksiniz? Belediyede en alt seviyeden en üst seviyeye çal›flarak geldi¤im için deneyim sahibiyim. Ben yasa yapan, yönetmelik haz›rlayan biri olmayaca¤›m. Mevcut yasa ve yönetmeliklerle yönetmeye devam edece¤im. Yeni bir proje, yeni bir plan yapmama gerek kalmayacak, çünkü CHP’nin politikalar›n› uygulayaca¤›m. Parti politikalar›n› uygulamayacaksam zaten ba¤›ms›z aday olurdum. Yönetim anlay›fl›m taraft›r ve bu taraf da CHP’dir. Sar›yer ile ilgili bir çok projeniz vard›r mutlaka. Peki ilk öncelik verece¤iniz projeniz ne olacak? Büyükflehir Belediyesi Kentsel Dönüflüm Koordinatörü oldu¤um zaman ‹stanbul’un 100 bin’lik planlar› haz›rlan›yordu. ‹stanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasar›m Merkezi’nde 500 kiflilik bir akademisyen grubu ‹stanbul’un gelece¤iyle ilgili bir tak›m çal›flmalar yap›yordu.

Buradaki birimlerde kendi konusunda uzman kifliler çal›fl›rd›. Ben onlarla çal›flma f›rsat› bulan flansl› kiflilerden birisiydim. Dolay›s›yla seçildi¤imde Sar›yer’e yapaca¤›m fleyler çok basit. Bir kere ilk iflimiz ulafl›m problemini çözmek olacak. ‹kincisi ülkemizdeki en büyük s›k›nt› olan iflsizli¤i çözece¤iz. Bunlar› yapmak için var olanlar› gelifltirece¤iz, dönüfltürece¤iz ya da olmayan eksiklikleri süratle giderece¤iz. 19 kilometre sahil fleridi olan bir ilçe Sar›yer… Karadeniz’e de Marmara’ya da sahilimiz var. ‹stanbul’da tutulan bal›¤›n % 60’› Sar›yer’de tutuluyor. Fakat Sar›yer’de bal›k sat›fl yeri yok. Belediye Baflkan› olursam ne Bo¤aziçi Kanunu’nu dinlerim, ne Büyükflehir Belediyesinin yetkisini dinlerim. Belediye Baflkan› oldu¤um gün bal›k sat›fl yerini yapaca¤›m. Projelerimiz çok. Belki de

Sar›yer’de halk konuflacak...

yapmaya yetiflemeyece¤im. Bunun için de flöyle bir mant›kla gidece¤im; belediye bir ifli ya yapacak, ya yapt›racak ya da yapt›r›lmas›na teflvik edecek. Belediyeler yasas› ve bütçe olanaklar› sizce yeterli mi ? Evet, yeterli. Önceden daha kötüydü daha mahkumduk her fleyiyle. Çünkü merkezden aktar›lan paralarla yönetiliyordu. Be¤enirsiniz be¤enmezsiniz Özal döneminde ç›kan yasalarda ademi merkeziyetçilikten yerinde yönetime geçildi. Bir tak›m kanunlar ç›kar›ld›. Bir yerde e¤er kald›r›mlar ne kadar yüksekse medeniyet o kadar geri demektir. Merkezden yönetmek de¤il yerinden yönetmenin temelleri ekonomik ba¤›ms›zl›kla kazan›l›r. Belediyelerin birinci geliri emlak vergileridir. Emlak vergilerini önceden belediye alm›yordu, pay aktar›l›yordu. fiimdi belediye al›yor di¤er

kurumlara pay aktar›yor. Sar›yer ilçesinde 38 mahalle dolay›s›yla da 38 muhtar var. Belediye Baflkan› oldu¤unuz takdirde muhtarlarla nas›l bir çal›flma içinde olacaks›n›z ? Belediye Baflkan› oldu¤um günde bunun aksini nas›l yapar›m. Yapt›klar›m›zla söylediklerimiz birbirini tutacak. Sar›yer’i muhtarlar›m›zla birlikte yönetece¤iz. Mahalle temsilcimizle, parti teflkilat›m›zla, ev han›m›yla, mahallenin bakkal›yla yönetece¤iz. Türkiye’ye belediyenin parti teflkilat›yla nas›l yönetildi¤ini gösterece¤iz. Sar›yer’de ticari hayat› güçlendirmek için neler yapmay› planl›yorsunuz ? Çal›fltayda sorunlar dinlenecek, notlar al›nacak, projeler yap›l›p hayata geçirilecek. ‹lk önce çal›fltayda sorunlar tespit edilecek, projelerin öncelikleri tespit edilecek.

ilk iflimiz ulafl›m problemini çözmek olacak. ‹kincisi ülkemizdeki en büyük s›k›nt› olan iflsizli¤i çözece¤iz. Bunlar› yapmak için var olanlar› gelifltirece¤iz, dönüfltürece¤iz ya da olmayan eksiklikleri süratle giderece¤iz. 19 kilometre sahil fleridi olan bir ilçe Sar›yer… Karadeniz’e de Marmara’ya da sahilimiz var. ‹stanbul’da tutulan bal›¤›n % 60’› Sar›yer’de tutuluyor. Fakat Sar›yer’de bal›k sat›fl yeri yok. Belediye Baflkan› olursam ne Bo¤aziçi Kanunu’nu dinlerim, nede Büyükflehir Belediyesinin yetkisini dinlerim. Belediye Baflkan› oldu¤um gün bal›k sat›fl yerini yapaca¤›m.

Yeni y›l›n tüm insanl›¤a bar›fl, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim Resul CAN Sar›yer Belediyesi Baflkan Aday Aday›

Bütün projeler asl›nda birbiriyle iliflkili, ilintili. Bir projeye bafllad›¤›n›zda ulafl›m› düflünmüyorsan›z, iflsizli¤i çözmüyorsan›z, e¤itimle ilgili hiçbir fley yapm›yorsan›z, o projenin içinde engelliler yoksa, gençler yoksa hiçbir fley yok demektir. Hayal kuruyorsunuz demektir. Bir projeye bafllad›¤›m›zda birden çok bilefleni ayn› anda çözme projelerine bafllayaca¤›z. Engelliyle sosyalleflmeyi de birlikte getirece¤iz. Bu projeleri yaparken gençleri düflünmezsek, amatör sporu düflünmezsek, tiyatroyu, kültürü, sanat› düflünmezsek insan makine midir ki? Biz bunlar› yaparken toplumun her kesiminin ilgilenebildi¤i kadar›n› içine katmak zorunday›z. Lider her fleyi bilen de¤ildir. Lider, kimin ne özelli¤i var, hangi konuda uzman onu bilendir. Ve o uzmanlar› kendi ifliyle ilgili çal›flt›rabilendir. Ekibimizle yani halk›m›zla birlikte Sar›yer’i yönetmeye talibim. Sar›yer’in sorunlar›ndan biri de mülkiyet sorunu. Sizin bu konudaki projeleriniz nelerdir ? Daha önce ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nde Kentsel Dönüflüm Koordinatörlü¤ü yapt›¤›m için yasan›n noktas›n› vürgülünü biliyorum. Metnin yanl›fl anlafl›lmas›na engel olmak veya istedi¤imizi anlatabilmek için noktas›n›n virgülünün yerlerini de¤ifltirip, cümlelerin yerlerini de¤ifltirip, “ve” yi

kald›r›p “veya” y› koydu¤umuz yerler oldu. Avrupa’daki uygulamalar› da iyi biliyorum. Dönüflümde bina bazl› dönüflümler yapaca¤›m. Bu da bir kentsel dönüflümdür. Ama halkla beraber planlayaca¤›z. Tapuyu vermek çok kolay. Yasa çok aç›k ve net der ki; ‹lçe belediyesine devretmesi için milli emla¤›n yerleri Büyükflehir Belediyesine devredilir. Büyükflehir Belediyesi Meclis; i‹lçe Belediye Baflkan› ve nüfusa göre ilçe belediyesinden giden meclis üyelerinden oluflur. E¤er Büyükflehir Belediyesine gidip yetkimi bilmiyorsam, hakk›m› savunam›yorsam orada Sar›yer’i fark ettiremiyorsam daha neyi konuflabilirim ki ben. Yerel parlamentodan geçmeyen hiçbir fleyi Sar›yer’de uygulatmam. Hükümet 3. köprünün ayaklar›n› oraya koyamaz, 3. köprünün yolunu yapamaz, yapt›rmam. 25 y›ld›r belediye binas›n›n içindeyim, üretilen projelerin yani bu iflin mutfa¤›nday›m. Arkadafllar diyorlar ki biz bu binan›n içine girersek flunu yapaca¤›z bunu yapaca¤›z. Arkadafl siz 6 ayda binay› ö¤renemiyorsunuz, 1 y›lda sistemi ö¤renemiyorsunuz 5 y›l bittikten sonra “aaa süre bitmifl bize bir süre daha verin” diyorlar. Ben 5 y›l sonra ayn› göreve talip de¤ilim. Çünkü benim kaybedecek zaman›m yok seçildi¤imin ertesi günü ifli yapmaya bafllayaca¤›m.

09


Seçim Gündemi

15-31 Aral›k 2013

Ak Parti Sar›yer Belediye Baflkan Aday Aday› fiems Çak›ro¤lu

Sar›yer’i siyaset üstü bir anlay›flla yönetece¤iz

Selami Uzun Sar›yerHalk Gazetesi için sorular›m›z› cevaplad›

Siyaset gelece¤i imar etme sanat›d›r 10 y›l› aflk›n bir geçmifle sahip olan siyasi hayat›m›n bana ö¤retti¤i baz› ilkeler var. Bu ilkeleri sizinle paylaflmak ve kendi siyaset anlay›fl›m›z› sizlere anlatmak isterim; Bana göre siyaset günlük problemleri göz ard› etmeden gelece¤i imar etme

sanat›d›r. Yine ayn› flekilde gelip geçici olana gündelik ifllere tak›lmadan gelece¤e yürümektir. Ama bunu yaparken bu günü ihmal etmeden, günün hakk›n› vererek, gelece¤i biçimlendirmektir siyaset. Bu ilkeler içinde hizmet ederken hiçbir zaman günü

Projelerin, ka¤›t üzerinde ve oy avc›l›¤› amac›yla de¤il, aya¤› yere basan, Sar›yer yerel kaynaklar›yla gerçekleflebilecek olanlar›n; acilen gerçeklefltirilebilece¤i, Sar›yer d›fl›ndan yap›lacak iflbirlikleriyle çözülebilecek olanlar›n ise; projelendirilmifl olarak sonuç al›nabilecek çal›flmalardan olufltu¤unu ifade eden Çak›ro¤lu, en önemli projelerinin siyaset üstü bir anlay›flla Sar›yer’i bar›fl ve sevgi toplumu yapmak oldu¤unun alt›n› çizdi. Do¤ma büyüme Sar›yerli olarak Sar›yer’in, ihtiyaçlar›n›, sorunlar›n› ve çözüm noktalar›n› çok iyi biliyorum. Bir Sar›yerli olarak, en rahats›z oldu¤um konulardan biri, Sar›yer’deki siyasi kutuplaflma. Bu

sonland›rmak olacak.” “Hizmetin siyasi görüflü olmaz” Hizmet alman›n da, hizmet vermenin de siyasi görüflünün olamayaca¤›n› dile getiren fiems Çak›ro¤lu, “Sar›yer Belediyesi etkinlik ve faaliyetlerine bak›yorsunuz, kültür sanat faaliyetlerinden, kent konseyine, aç›l›fllardan sergilere kadar halkla bütünleflememifl bir yap›. Çünkü hizmeti veren de alan da olaya siyasi bak›yor. Belediyenin birkaç birim müdürü ve olay›n birinci dereceden muhataplar› d›fl›nda ilgi yok. Bunu ortadan kald›racak siyaset üstü bir sivil yap›lanma öncelikli hedefimizden olacak.”

yüzden de Allah bana ve ekibime Sar›yer Belediyesi vas›tas›yla Sar›yer’e hizmet etmeyi nasip ederse, en önemli projelerimden biri; bu kutuplaflmay›

kurtarman›n peflinde olmad›m. Hep zorlu hizmet yolculu¤una talip oldum. Esas konumuz e¤er Sar›yer'de bir fleyler yapmaksa bizim iktidar›m›z yat›r›m ifllerini çok iyi yap›yor. Köprü, tünel vs. Bizim Sar›yer'de eksi¤imiz nedir? Bizim Sar›yer'de eksi¤imiz gönül köprüsü yapmakt›r. Bizim gönül köprümüz eksiktir. Bugün Sar›yer'de neden iktidar de¤iliz? E¤er f›rsat verilirse gönül köprüsünü biz yapaca¤›z.

“Her görüflten ve kesimden Sar›yer’li ile birlikte” Siyasi kutuplaflmaya son vereceklerini dile getiren Çak›ro¤lu, “Memurluktan yola ç›karak baflkan yard›mc›l›¤›na ulaflt›¤›m 20 senelik belediyecilik hayat›mda, belediyecilik hizmetimizde neler yapt›¤›m›z› ve neler yapabilece¤imizi insanlar bizzat yaflad›. Belediye baflkan› oldu¤um takdirde, belediyecilik hizmetlerinin yan› s›ra, baflta kültür-sanat ve spor olmak üzere bizzat içimde üzüntüsünü yaflad›¤›m bu kutuplaflmaya son verecek çal›flmalara, her görüflten ve kesimden Sar›yerli ile birlikte imza ataca¤›z” diye konufltu.

YIL: 1 SAYI:2

2014’ün bereketli ve huzur dolu bir y›l olmas› dile¤iyle Selami UZUN Ak Parti Sar›yer Belediye Baflkan Aday Aday›

10

15-31 ARALIK

YÖNET‹M YER‹ Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi No: 30/2 Sar›yer/ ‹stanbul www.sariyerhalk.com ARALIK 2013’te bas›lm›flt›r BÖLGESEL 15 GÜNLÜK YAYIN Sar›yerHalk Gazetesi’nde yay›nlanan tüm köfle yaz›s› ve reklamlar›n sorumlulu¤u yazar ve kurumlara aittir. Gazetemiz Bas›n Meslek ‹lkelerine uymaya söz vermifltir.-

‹mtiyaz Sahibi

Muhabir

Savafl Ersöz

Sevda Y›ld›z

savasersoz@sariyerhalk.com

sevdayildiz@sariyerhalk.com

Genel Yay›n Yönetmeni

Reklam Müdürü

Fatih Y›lmaz

Ceylan Palasallar

fatih@sariyerhalk.com Yaz›iflleri Müdürü(Sorumlu) Savafl Ersöz Yay›n Koordinatörü F›rat Okaygün

ceylanpalasallar@sariyerhalk.com Hukuk Dan›flman› Av. Hasan Saim Öztürk Ofset Haz›rl›k

firatokaygun@sariyerhalk.com

GFEMEDYA

Editör

BASKI

Gülçin Y›lmaz

Renk Matbaas› Bas›m ve Ambalaj

gulcin@sariyerhalk.com

San. Tic. Ltd. fiti. Mevlevihane Yolu No: 2 Davutpafla/Merter/‹stanbul

Sar›yer’de halk konuflacak...


Söylefli

15-31 Aral›k 2013

Az›nl›k denmesinden nefret ediyorum Sar›yer ilçesine ba¤l› Yeniköy’de yaflayan ses sanatç›s›, arkeolog, yazar Anastasia Kaceli, kendini 11 nesildir bu topraklarda yaflyan, Hristiyan Türk olarak tan›ml›yor. Anastasia ile Atatürk sevgisinden, Gezi olaylar›na, az›nl›k meselesinden Ruhban Okulu’na kadar her fleyi konufltuk. Anastasia kimdir? Kendinizden biraz bahsedermisiniz? Hristiyan Rumum ama her fleyden önce Hristiyan Türk’üm. Irk olmakla millet olmak aras›ndaki fark› bilmek gerekir. Bu farkl›l›¤› alg›layabildi¤iniz zaman zaten gururla Türk’üm diyebiliyorsunuz. Ama bu fark› bilmedi¤iniz zaman bunu söyleyemezsiniz. Türkiye’de yaflayan gayrimüslim insanlar›n %90’› size ayn› cevab› verir. Birçok gayrimüslim, Gezi olaylar›nda aktif olarak yer ald›. Ermenisi, Yahudisi, Rumu… Çünkü bizi bir arada tutan fley Türklük. Bunu da görmek isteyen varsa Çanakkale’ye gider. Kurtulufl Savafl› kitaplar›n› okurlarsa, orada kaç ›rk›n Türklük ad›na savaflt›¤›n› görürler, anlayabilirler. Bence o yüzden Say›n Erdo¤an sevmiyor olabilir Türkleri. ‹stanbulluyuz ve Bizans kökenliyiz. Ailem 11 nesildir Yeniköy’lü, ben 11. nesilim. Atatürk sevgisinin nerden geldi¤ini sorarsan›z biraz absürd kaçar. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandafl›n›n ve Türkiye’de yaflayan Türklü¤ünü Türk olarak hisseden herkesin Atatürk’ü sevmesi gerekti¤ine inan›yorum. Atatürk’ün yapt›klar›na, askeri ve politik dehas›na bakt›¤›n›z zaman, fetihçi olarak gördü¤üm Büyük ‹skender’den, çok büyük bir zeka olarak gördü¤üm Fatih Sultan Mehmet’ten sonra gelmifl en büyük lider. Atatürk, politikac›, askeri bir deha ve devrimci bir liderdi. Türkiye’de 6. s›n›f› bitirdikten sonra ‹sveç’e gidip orada okudum. Orada okurken bile Türkiye ile ba¤lant›m› koparmad›m. Kendinizi az›nl›k olarak hissediyor musunuz? Az›nl›k kelimesi hayatta en nefret etti¤im kelimedir. E¤er benim nüfus cüzdan›mda TC vatandafl› yaz›yorsa ben az›nl›k falan de¤ilim. Bana az›nl›k dendi¤inde bunu hakaret olarak alg›l›yorum. 1926’da az›nl›klar raporunu Atatürk geriye iade etti. Mesela Tayyip Erdo¤an bir laf söylemiflti Türkiye’nin bir

Sar›yer’de halk konuflacak...

tane Hitler’i vard›r” diye baz› konularda haks›z de¤il. Çünkü 1943-44 varl›k vergisi döneminde insanlar›n Aflkale’ye gönderilmesi, Fevzi Çakmak’›n insanlara askeri k›yafet giydirip kurtarmas› gibi bir sürü olay yafland›. 1955 olaylar› ve arkas›ndan 1964 kararnamesi ile Türkiye’deki Türk vatandafl› olan gayrimüslimlerin afla¤›lanma dönemi bafllam›fl oldu. Bu dönemin sonunda da buradan birçok insan göç etti. 1928 y›l›nda Apoyo Martini Gazetesi her gün 123 bin nüsha sat›yordu. fiu anda ‹stanbul’da 3.900 Rum var. Bu say›n›n % 90’› da zaten son nefesini vermek üzere. Kültürel ve inançsal de¤erlerinizi yaflatabiliyor musunuz? ‹ster istemez geri ad›m at›yorsunuz. Paskalyalar, noeller eskisi gibi olmuyor. Pazar günleri kilise kap›ya kadar dolu olurdu flimdi üç befl kifli var. Baz› cemaatlerde kimse yok. Daha do¤rusu, var ama giden olmuyor. Çünkü ya yatalak ya kiliseye gidecek kadar sa¤l›kl› de¤il evinden ç›kam›yor. Papaz kendi bafl›na ayinini yap›p ç›k›yor. Bunlar elbette üzücü fleyler. Türkiye’ye geri dönmeleri için herhangi bir çal›flma var m› ? Zaman›nda Turgut Özal bunun için çok u¤raflt›. Erbakan o zaman “ Biz bunlar› buradan kovuyoruz Say›n Özal geriye ça¤›r›yor.” demiflti. Özal da cevaben “O kovduklar›n›z›n memleketinde yafl›yorsunuz. Asl›nda buralar onlar›n topraklar›.” demiflti. Özal o insanlar› tekrar buraya getirebilmek için çok u¤raflt›. Hatta yasa ç›kard›, gasp edilen evlerini als›nlar satabilsinler, oturmasa bile kendilerine kals›n diye. Son 3-4 y›ld›r yo¤un bir geri gelme talebi var. Buradan giden Rumlar genelde pasaportlar›n› de¤ifltirmediler ya da de¤ifltirmemeye çal›flt›lar. Cemaat olarak geri dönüfller için ne tür çal›flmalar yap›yorsunuz? Vakf›m›z birçok evi restore etmeye veya gelenlere ev bulmaya çal›fl›yor. Ço¤u

giden insanlar›n evi gasp edilmifl, yak›lm›fl, y›k›lm›fl durumda. Yaflanan ekonomik krizle beraber son 3-4 y›ld›r yo¤un bir geri dönüfl yaflan›yor. 1955 y›l›nda yaflananlar toplumun konjonktürel foto¤raf›n› de¤ifltirmek için yap›lm›flt›. Dengelerin bozulup flehir içerisinde oturanlar›n gönderilip köyden flehre geçtim mant›¤›n›n bafllang›c› olmufltu. Salk›m Han›m›n Taneleri kitab›nda da çok güzel anektotlar var. Adam›n köyden gelip, birinin yan›nda çal›fl›p onu yok edip sonra onun yerine geçmesi gibi. Gelmelerini de çok istiyorum. Çünkü bu topraklar hepimizin. fiunu da göz ard› etmemek laz›m. 326 y›l›ndan 1453 y›l›na kadar Bizans vatandafl›, 1453’ten 1923’e kadar Osmanl› ümmeti, 1923’ten günümüze kadar da biz Cumhuriyet çocu¤uyuz. Ruhban Okulu meselesinde ne düflünüyorsunuz ? Ruhban Okulu’nu açt›rma gereksinimi hissediyoruz. Ortodoksizm buradan ç›kt› ve gerçek Ortodoksizmi dini

Asimilasyon yaflad›¤›n yerde Kürtçeyi, Rumcay› nas›l konuflabilirsin? Ben kiliseme bu kadar rahat nas›l gidebiliyorum? Asimilasyon demek kendini tamami ile bir baflka kimli¤e büründürmek demektir. Ben kendi kimli¤imi yaflay›p biliyorsam, ad›m da Anastasia ise di¤erinin de ad› Rojan ise o zaman do¤ru bir asimilasyon yap›lamam›fl.

Türklü¤ünü Türk olarak hisseden herkesin Atatürk’ü sevmesi gerekti¤ine inan›yorum. O’nun yapt›klar›na, askeri ve politik dehas›na bakt›¤›n›z zaman, fetihçi olarak gördü¤üm Büyük ‹skender’den, çok büyük bir zeka olarak gördü¤üm Fatih Sultan Mehmet’ten sonra gelmifl en büyük lider. Ki bunlar devrimci de¤illerdi. Fakat Atatürk, politikac›, askeri bir deha ve devrimci bir liderdi. gerekleriyle beraber burada ancak ö¤retebilirsiniz. Biz Yunanistan’a gitti¤imiz zaman onlar›n yapt›¤› ritüeller, ayinler farkl› geliyor. Birçok doktrinleri ö¤renmeniz için, Papaz olarak buradan ç›kmalar› laz›m ki gerçek Ortodoksizmi yayabilsinler. Bu yüzden Ruhban Okulu’nun aç›lmas›n› istiyoruz. Papal›k sistemini ve Vatikan sistemini kar›flt›rmamak gerekiyor. Çünkü Vatikan 7.yy itibariyle bir devlet oldu¤unu söylemifltir. Ama Patrikhane dini simgesi olan bir yerdir. Bu ayr›m› yapamad›¤› için insanlar ekümenikli¤in ne oldu¤unu da anlamad›lar. Ekümeniklik 14’ün içerisinde 1’dir. Yani bir devlet de¤ildir. 14 tane kilisenin birlefltiricisi ve bafl› olarak bilinmelidir. Cemaatiniz asimilasyon yaflad› m›? Kesinlikle kat›lm›yorum. Asimilasyon yaflad›¤›n yerde Kürtçeyi, Rumcay› nas›l konuflabilirsin? Ben kiliseme bu kadar rahat nas›l gidebiliyorum? Asimilasyon demek kendini tamam›yla bir baflka kimli¤e büründürmek demektir. Ben kendi kimli¤imi yaflay›p biliyorsam, ad›m da Anastasia ise di¤erinin de ad› Rojan ise o zaman do¤ru bir asimilasyon yap›lamam›fl demektir. Rumlar mecliste neden siyaset yapm›yor? Atatürk zaman›nda mecliste hem Musevi, hem Ermeni,

hem de Rum vard›. Daha sonra bir tek Turgut Özal döneminde Jefi Kamhi Musevi olarak meclise girebildi. CHP’nin de burada çok hatalar› var. Herkese kucak açt›klar›n› özellikle bayanlara kucak açt›klar›n› söylüyorlar. Ama bayanlar›, Rum kad›nlar› 3. bölgeden veriyor. Pendik Kartal gibi yerlerde hangi Rum’a hangi Ermeni’ye hangi kad›na oy ç›kar oradan. Gayrimüslimler olarak kazan›lm›fl haklar› yeterli görüyor musunuz ? Ne yaparsan›z yap›n

gerekirse ülkenin baflbakan› olun size dönüp az›nl›k diye bakacaklar. Bu zihniyeti de¤ifltirmek laz›m. Bu zihniyet yeni jenerasyonla de¤ifliyor. Gezi olaylar›nda flunu gördük ki bafl› kapal›s› da a盤› da oradayd›, Rum’u, Ermenisi, Musevisi ve Alevisi oradayd›. Türkiye’yi Türkiye yapan toplumsal doku oradayd›. Kimse kimsenin hangi dinden, ›rktan kapan›p kapanmad›¤›ndan, dilinden rahats›z olmak istemiyor. Herkes kendi s›n›rlar› içerisinde hem sayg› hem de güven istiyor.

2014 y›l›n›n tüm insanl›¤a bar›fl ve mutluluk getirmesini temenni ederim

Ahmet KADIK CHP Sar›yer ‹lçe Baflkan Yard›mc›s›

11


Gündem

15-31 Aral›k 2013

K›l›çdaro¤lu yolsuzluk operasyonu ile ilgili konufltu

Cumhuriyet tarihinde böyle vahim bir olay yaflanmad›

Sar›yer CHP ‹lçe Baflkan› Mehmet Deniz;

Sand›k görevlileri CHP’nin can damar› Yerel seçim haz›rl›klar›n› sürdüren Sar›yer ‹lçe Baflkanl›¤›, parti ad›na görev yapacak sand›k ve alan görevlilerine kahvalt›l› bilgilendirme toplant›s› düzenledi. Sand›k ve alan görevlilerinin yan› s›ra toplant›ya Sar›yer ‹lçe Yönetim Kurulu üyeleri, kad›n kollar›, gençlik kollar› ve Belediye Baflkan aday adaylar› Cengiz Tamer, Cengiz Alp, Resul Can, Güner fiahin ve Erol Ayd›n kat›ld›. CHP Sar›yer ‹lçe Baflkan› Mehmet Deniz toplant›da “CHP Sar›yer ‹lçe kadrosuyla yaklafl›k 3 y›ld›r yar›n seçim varm›fl gibi çal›flmakta seçime haz›r bir durumdad›r” diyerek yerel seçimlerde mutlak zafer kazanacaklar›n›n iflaretini verdi. Parti okulunda bir y›l boyunca çal›flma sürdüren Cemal Beflkardefl Halkla ‹liflkiler ve ‹letiflim konusunda, Sevim Yal›nk›l›ç örgütlenme çal›flmas›n›n nas›l olaca¤› ve sahada nas›l çal›fl›laca¤› konusunda, Sevim Çelebi ise 30 Mart Pazar günü gerçekleflecek yerel seçimde sand›k güvenli¤i konusunda neler yap›laca¤› konusunda bir sunum gerçeklefltirdi. Toplant›da partililere seslenen Baflkan Mehmet Deniz flunlar› söyledi:

Sar› Platform’un gecesine her kesimden yo¤un ilgi Sar›yer’in etkin sivil toplum kurulufllar›ndan olan Sar›platform Derne¤i taraf›ndan düzenlenen dayan›flma yeme¤ine her kesimden çok say›da davetli kat›ld›. Siyasetçisinden ifladam›na, ev han›m›ndan ö¤rencisine kadar yüzlerce kiflinin konuk oldu¤u yemekte konuflan Sar›platform Baflkan› Mustafa Bak›r, “Bizim amac›m›z Sar›yer’in her anlamda geliflmesi, insanlar›n mutlu ve huzurlu yaflamas›d›r. Dernek olarak bu amaç do¤rultusunda projeler üretip, yöneticilere sunuyoruz. Önümüzdeki yerel seçimde de Sar›yer için çal›fl›p, burada yaflayan insanlar›n çözümü için çaba harcayarak, birlik ve bütünlü¤ü sa¤layacak bir belediye baflkan› seçilmesi için üzerimize düflen görevi yerine getirece¤iz” dedi.

12

“CHP Sar›yer ‹lçe kadrosuyla yaklafl›k 3 y›ld›r yar›n seçim varm›fl gibi çal›flmakta seçime haz›r bir durumdad›r. 3 y›ld›r yap›lan çal›flmalar sürecinde e¤itimi önce mahallelerden bafllatt›k. Mahalle mahalle lokal bazda sand›k görevlisi ve seçimde görev alacak aktif arkadafllar›m›z›n kahvalt›l› e¤itimlerine 1 y›ld›r devam ediyoruz” dedi. Mehmet Deniz bir y›ld›r süren çal›flmalar›n sonunda hedeflerinin 38 mahallenin e¤itimini tamamlay›p A¤ustos ay›nda da bir piknik alan›nda sand›k ve alan görevlileri e¤itim toplant›s› yapma arzusu içinde olduklar›n› ancak bir tak›m aksakl›klar nedeniyle bugüne k›smet oldu¤unu ve 30 Mart’tan sonra piknik alan›nda ‹stanbul flöleninde buluflacaklar›n› söyleyerek konuflmas›n› flöyle sürdürdü:

Sand›k görevlileri CHP’nin can damar› "Bugün burada yapaca¤›m›z e¤itim çal›flmas›nda 30 Mart Pazar günü sand›kta ne yapaca¤›m›z de¤ildir. Parti okulunda e¤itim görmüfl arkadafllar›m sizlere bunun aç›klamas›n› yapacaklar. Biz bu günden itibaren veya bu e¤itimi ald›ktan sonra seçime kadar ne yapaca¤›m›z› konuflaca¤›z. Karfl›laflaca¤›m›z muhtemel engelleri ve bu süreç içerisinde seçmen üzerinde ne yapaca¤›m›z› konuflaca¤›z. Çünkü bir sand›kta oy kullanan bir seçmen var. Bu seçmen seçimden seçime gidip sand›kta oy kullan›yor. Bir de parti üyelerimiz var. Parti üyelerimizde genellikle kongre döneminde aktif olarak görevlerini yap›yorlar. Zaman zaman parti çal›flmalar›na kat›l›yorlar. Ama en önemlisi partinin aktif üyeleri, yani sizlersiniz. Bu aktif üyeler partinin can damarlar›. Burada sokak sorumlular› soka¤a hakim olan arkadafllar›m›z, nas›l ki Sar›yer ilçenin bir yönetimi ilçe baflkan› varsa mahallenin de bir ilçe baflkan› gibi çal›flan mahalle baflkan› var. Devam›nda soka¤›n da bir sahibi soka¤›nda bir baflkan› olmal›.O soka¤›n baflkanlar› da sizlersiniz sand›k görevlileri ve alan sorumlular› olarak. O sokakta olan bütün faaliyetleri mahalle baflkan›na, mahalle baflkan› ilçe yönetimine haber vererek soka¤›n hakimiyetini elimize geçirmemiz gerekiyor. Bu zinciri kurabilirsek önümüzdeki süreçte 30 Mart’taki seçimde Sar›yer’de seçim problemi olmaz. Sar›yer’de olan iddiam›z› daha güçlü bir flekilde daha iyi kadrolarla tekrar elde edece¤iz. Bizim hedefimiz ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi. 20 y›ld›r ‹stanbul’da yaflananlardan ‹stanbul halk› mutsuz. Onun içindir ki CHP’de ciddi bir oranda istek var arzu var talep var.

AKP iktidar›n›n yolsuzluk operasyonlar›ndan sonra emniyette yürüttü¤ü operasyon ve ç›kar›lan yeni düzenlemelerle ilgili konuflan K›l›çdaro¤lu, iktidar›n olaylar›n üzerini örtmek yerine hesap vermesi gerekti¤in belirtti. CHP Lideri Kemal K›l›çdaro¤lu Parti Meclisi toplant›s› öncesinde aç›klamalarda bulundu. K›l›çdaro¤lu'nun aç›klamas›n›n sat›r bafllar› flöyle:  Buradan bütün hukuk çevrelerine ça¤r›da bulunuyorum. O yönetmelikleri asla dikkate almay›n›z. Barolar süratle dava açmal›. Yarg› süratle karar vermeli. Halk ad›na karar veriyorsa yolsuzlu¤a izin vermemelidir. Böyle bir kepazelik Türkiye Cumhuriyeti tarihinde asla görülmemifltir. Yönetmeli¤i de¤ifltiriyorsun, kamu ihale kurumu yasas›n› de¤ifltirdiler. Neydi? Yolsuzluklardan ar›nm›fl kamu ihale sistemini getirmek istiyorlard›. De¤iflikli¤i yapt›lar, kamu ihale kurumunun içine çete yerlefltirdiler.  Çete var diyor. Defalarca söyledim, çete varsa bu ülkede, tüyü bitmemifl yetimin hakk›n› yiyen varsa, iki çete reisini bir tarafta, iki çete reisini etraf›nda görür. Bu çeteyi kim yönetiyor diye görmek istiyorsa, geçer aynan›n karfl›s›na çete reisini orada görür.

 Son bir soru daha soruyorum. Elini vicdan›na koyup söyle bana, helal paran›n, al›n teriyle kazan›lm›fl bir paran›n ayakkab› kutusunda ne ifli var? insan olan›n anlayabilece¤i bir soruyu soruyorum. Gerçekten Müslümanl›¤a ba¤l› bir insana bu soruyu soruyorum. Oturup bana bunun yan›t›n› verecek? Devletin bankas› duruyor, sen devletin genel müdürüsün, banka emrinde, nas›l oluyor da bu paray› evinde sakl›yorsun? Ac› olan› ne biliyor musunuz? Haram paran›n, müslüman›m diye tafra atan baflbakan taraf›ndan savunuluyor olmas›.  Efendim ne oluyormufl? Koskoca ‹çiflleri Bakan›, o¤lu gözalt›na al›n›yormufl da bunu gazetelerden ö¤reniyormufl. E sen hiç utanmad›n m› o¤luna yolsuzluk tavsiye ederken, hiç yüzün k›zarmad› m› senin? fiimdi kalk›yorsun da çok ac› bir olay diyorsun. Siyaset kirlilikten ar›nmal›. Temiz siyaset olmal›. Düzgün siyaset olmal›. Her kuruflun hesab›n› siyaset kurumu halk›na vermeli.

CHP’nin Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan aday› Mansur Yavafl CHP Parti meclisinde yap›lan oylama sonucunda Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday›’n›n Mansur Yavafl’›n olmas›na karar verildi. 1955 y›l›nda Beypazar›’nda dünyaya gelen Mansur Yavafl; 1983 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi

Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 18 Nisan 1999 seçimlerinde Beypazar› Belediye Baflkan› oldu. 2009 seçimlerinde MHP’den Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›’na aday olan Mansur Yavafl ald›¤› yüzde 27 oy ile dikkat çekti.

Hukuk Okur Yazarl›¤› Sertifika Program› CHP Sar›yer ‹lçe Baflkanl›¤›'nda Hukuk Okur Yazarl›¤› sertifika program› düzenlendi. CHP Kad›n Kolu üyeleri, gençlik kolu üyeleri ve Sar›yerli kad›nlar›n kat›ld›¤› programda konu kat mülkiyeti ve kira sorunlar›yd›. Av. Mustafa Çak yasalar kapsam›nda kat ve kira mülkiyetinin unsurlar›n› anlatt›ktan sonra sorular› cevaplad›. Sar›yer'de bulunan Armutlu ve Derbent'te toplam 1.680 dönümlük alan›n riskli bölge ilan edilmesinin ard›ndan buralarda yaflayan insanlar evsiz kalma riskiyle karfl› karfl›ya. Hukuk Okur Yazarl›¤› sertifika program›na kat›lan kad›nlar Av.Mustafa Çak'tan hukuki yollarla neler yapabileceklerini, neler yapmas› gerekti¤ini ad›m ad›m ö¤rendi. Ayr›ca kirac›lar›n karfl›

karfl›ya kald›¤› sorunlar hakk›nda da bilgi sahibi oldular.

Sar›yer’de halk konuflacak...


E¤itim

15-31 Aral›k 2013

Sar›yer ‹lkö¤retim Müdürü Mustafa Ayan;

Bir okul, müdürü kadar okuldur Sar›yer Merkez’de bulunan Sar›yer ‹lkö¤retim Okulu semtin en eski okullar›ndan. SBS’de baflar›l› ö¤renciler yetifltiren bir okul. Sar›yer ‹lkö¤retim Okulu Müdürü Mustafa Ayan ile Sar›yer Halk Gazetesi olarak röportaj yapt›k ve baflar›s›n›n s›rr›n› sorduk.

Okulunuzun ö¤renci profili ile ilgili bilgi alabilir miyiz? Devlet okullar›n›n genelinde oldu¤u gibi Sar›yer ‹lkö¤retim Okulu’nda da dar gelirli ö¤renciler de var, orta düzeyde olanlar da var, normal gelir düzeyinde olan ö¤renciler de var. Yani Türkiye’nin mozai¤i gibi. Okulunuzun olanaklar› ö¤renci say›n›z için yeterli mi? Okulda ö¤retmen olarak hiçbir a盤›m›z yok. Derslerimiz bofl geçmiyor, kadromuz yeterli. Okulumuzda yüz ö¤retmen befl de idareci görev yapmaktad›r. Sar›yer ‹lkö¤retim Okulu olarak Okul Geliflim Yönetim ekibiyle birlikte bir hedef belirledik. Her y›l, bir önceki y›ldan üzerine biraz daha koyarak devam etmek istiyoruz. Çal›flmalar›m›z›n neticelerini de ald›k. Okulumuzda 2 tane fen bilgisi laboratuar›, 3 biliflim laboratuar›, yüz metrekare ö¤retmen nezaretinde kitap kaynak bak›m›ndan zengin bir kütüphane var. Okulumuzda ö¤rencilerimiz araç gereç s›k›nt›s› çekmiyor dolay›s›yla bu da baflar›y› beraberinde getiriyor. Serbest k›yafet uygulamas› ile ilgili okulunuz velilerinin tavr› ne oldu? Bakanl›¤›n Genelgesi do¤rultusunda velilere anket yapt›k. Velilerin % 90’› ö¤rencilerinin üniformayla gelmelerini istedi. Velilerimizin iste¤i do¤rultusunda okulumuzda üniformayla e¤itime devam ediyoruz. Yerel yönetimler ilk ö¤retim ve liseler için sizce neler yapabilir? Yerel yönetimler okullar›n tüm ihtiyaçlar›n› karfl›lamal›d›r. Biz okul olarak belediyeden yard›mlar al›yoruz fakat yeterli olmuyor. Belediyeler asfalt çal›flmalar, k›r›lan dökülen yerlere acil yard›m ulaflt›r›yorlar ama bence okullarla yerel yönetimler bir ekip çal›flmas› halinde

olmal›. Çünkü çocuklar›m›z bizim gelece¤imiz. Okullar›n giderlerini nas›l karfl›l›yorsunuz? Bu anlamda Milli E¤itim Müdürlü¤ü gerekli destekleri veriyor mu? ‹lçe Milli E¤itim Müdürlüklerimiz ekonomik s›k›nt›m›z oldu¤u takdirde yard›m ediyor. ‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤ü de Milli E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l› oldu¤u için dolay›s›yla bakanl›¤›m›z bu yard›mlar› yapm›fl oluyor. Sar›yer ‹lkö¤retim Okulu olarak hiçbir s›k›nt›m›z yok. Baz› okullarda baz› s›k›nt›lar olabiliyor. Bana göre yöneticiden kaynaklan›r. Bir okul müdürü kadar okuldur. Okul müdürü demek bir okulu sevk ve idare edebilmeli. Okul müdürü a¤lamayacak, çaba sarf edecek esnafla çevreyle ifl birli¤i yaparak kurumunu idare edecek. Yani çevreyle okulunu entegre edecek, bütünlefltirecek. Okulumuz içerisine bir anaokulu yapt›k. fiu anda mevcut 9 dersli¤imiz var. E¤er ikili uygulamaya geçersek (sabahç›–ö¤lenci) 18 dersli¤imiz olur. Anaokulumuzda ç›tay› çok yükselttik, özel anaokullar›ndan daha fazla olana¤a sahibiz. Hem ö¤retmen kadrosu olarak hem e¤itim olarak hem de s›n›ftaki donan›m olarak iddial›y›z. Okulunuzun s›navlardaki baflar› oran› nedir? Sar›yer ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencilerimizin % 69’u Anadolu Liselerini kazand›. Ben okul müdürü olarak ilk geldi¤im sene 30 ö¤renci SBS’yi kazanm›flt› ve baflar› oran› düflüktü. Geçen sene bu oran› % 55’e ç›kard›k. Ö¤rencilerimizin % 69’u Anadolu Liselerine ve di¤er liselere yerleflti. 310 ö¤rencimiz vard› yani her iki ö¤renciden birini Anadolu Liselerine yerlefltirdik. Bu sonuç Sar›yer ‹lkö¤retim Okulu’nu Sar›yer’de ön plana ç›kard›. Bölgenizdeki esnaf ve

Sar›yer’de halk konuflacak...

veliler okulunuz için sizce neler yapmal›lar? Okul geceleri yap›yoruz. Bu sene de çok büyük bir etkinli¤imiz olacak. May›s ay›nda Sar›yer ‹lkö¤retim Okulu Geleneksel Kültür Sanat fienlikleri düzenleyece¤iz. Kaymakam, ‹lçe Milli E¤itim Müdürü, bürokratlar ve Sar›yer halk›n›n kat›laca¤› büyük bir etkinlik olacak. Okulunuzda yaflanan temel sorunlar neler? ‹nsan›n oldu¤u yerde sorun olur, problem olur. Önemli olan o problemi iyi teflhis edebilmek ve problemi çözebilmektir. Okul müdürü problemi yaratan de¤il problemi çözen kiflidir. Benim okulumda problem var m› diye bak›yorum, emin olunuz ben problem göremiyorum. Bizim okulumuz yaklafl›k 3 bin kiflilik.Baz› ilçe okullar›nda toplamda 2.500 ö¤renci var. Bir ilçede bulunan okullardaki ö¤rencilerin tamam›ndan fazla

ö¤rencimiz var. Okulu yönetirken belli kriterlere uymak laz›m. Personel aras›ndaki mesafeyi iyi ayarlayacaks›n›z, personele eflit davranacaks›n›z, çok baflar›l› personelinizi taltif edeceksiniz, bir ekip çal›flmas› olacak. Okulumuzda yüz ö¤retmen var ve aralar›nda o kadar samimiyet var ki… Yanlar›na gitti¤imde onlar›n o pozitif havas› beni mutlu ediyor, onur duyuyorum. Biri de birbirine k›rg›n olsun; hiç k›rg›n olan yok. Bir

kurumda önce kurum iklimini tesis edeceksin. Aksi takdirde o kurumu baflar›ya götürmeniz mümkün de¤il. Kurum iklimi de en alttan en üste hep beraber sa¤lanabilir. Ö¤rencilerinizin büyük ço¤unlu¤u Anadolu Liselerine yerleflti. Okulda ald›klar› e¤itim yeterli mi oldu yoksa dershane deste¤i de ald›lar m› ? Dershaneye giden ö¤rencilerimiz vard›. Hiç dershaneye gitmeyip de çok iyi puan alan ö¤rencilerimiz

var. Bakanl›¤›n flu anki müfredat› e¤er tam uygulan›rsa bir ö¤rencinin Anadolu Lisesini kazanmas› için okullarda tüm donan›m müfredatta var. Baz› ö¤rencilerimiz ben dershaneye de gideyim diyor. Bu bir rekabet ifli bir yar›fl ifli ama bu flu demek de¤ildir ki her dershaneye giden Anadolu Lisesi veya Fen Lisesi kazanacak, veya dershaneye gitmeyen Anadolu Lisesi, Fen Lisesi kazanamayacak demek de¤ildir.

Dersaneler 2 y›lda dönüflemez AKP’nin 2013’teki belki de en önemli gündemi dershaneleri kapatma söylemi oldu. Her ne kadar cemaatin tepkisi üzerine geri ad›m at›lm›fl gibi görünsede asl›nda de¤iflen bir fley yok. 2 y›l içerisinde dershaneler ya dönüflecek, ya da kapanacak. Sar›yer’i de yak›ndan ilgilendiren bu konuyu Sar›yer Dershanesi Kurucusu Hasan Karaca ile konufltuk. Dershaneler sizce flu anki e¤itim ve s›nav sistemi içerisinde neden gerekli? Devlet okullar›ndaki e¤itim sistemine ve düzenine bakt›¤›m›z zaman maalesef s›nava haz›rl›k anlam›nda hiçbir çal›flman›n yap›ld›¤›n› göremiyoruz. Ö¤renciler bu eksikli¤i tamamen dershanelerin yapt›¤› çal›flmalarla eksi¤ini kapatmak durumunda. Devlet okullar›nda s›nava haz›rl›k, test tekni¤i, s›navda süreyi iyi kullanma gibi etkinlikler ve çal›flmalar okullarda maalesef yap›lam›yor. Dershaneniz özel üniversiteye dönüflebilecek altyap› ve sermayeye sahip mi? Fiziksel anlamda böyle bir sermaye ve alt yap›ya haz›r de¤iliz. Sar›yer bölgesindeki normal e¤itim kurumlar›n›n s›navlarda baflar› oran› nedir? Dershaneye gitmeyip de s›navlarda baflar›l› olan ö¤renciler elbette var. Yaln›z bunlar istisna denecek kadar azd›r. Kapat›lma/dönüfltürme istemi 2 y›ll›k bir sürece yay›ld›. Sizce bu süre yeterli mi? 2 y›ll›k bir süre kesinlikle yeterli de¤il. Kald› ki birçok dershane özellikle tek flubeli kurumlara bakt›¤›m›z zaman bu kurumlar›n dönüflmesi gerçekten çok zor. Ne kadar bir sürede gerçeklefltirebilirsiniz? Asl›na bakarsan›z dönüflüm mant›kl› de¤il. Çünkü dershanelerin ortaya

ç›k›fl sebebi ihtiyaçtan dolay› bir arz talep meselesidir. Bence yap›lmas› gereken flu olmal›: Devlet, hükümet ya da bakanl›k kurum ve özel dershanelerle u¤raflaca¤›na biraz da devlet okullar›ndaki e¤itim kalitesini artt›rabilirse özel kurumlara da ihtiyaç azalacakt›r. As›l hedefleri bu olmal›. Ben bir kurum sahibi olarak da burada bana ö¤renci gelmezse ben zaten kapat›r giderim. Bu süreçle ilgili dershaneler olarak siz neler yapacaks›n›z ? Dönüflümle ilgili de net aç›klamalar yok. Özel okul olaca¤› söyleniyor, akflam lisesi olaca¤› söyleniyor, aç›k liseler olaca¤› söyleniyor, halk e¤itim merkezleri olacak deniliyor. Gündem sürekli de¤ifliyor aç›klamalar de¤ifliyor. Dolay›s›yla nabza göre flerbet dedi¤imiz yay›n ak›fl›na göre biz de geliflmeleri takip ediyoruz. S›nav sistemi kevgire döndü. Ö¤renciler sizce bu süreçten nas›l etkilenecekler? Olumlu etkilerini elbette görmüyoruz. Endifleyi özellikle velilerde daha çok gözlemleyebiliyoruz. Neticede veliler ö¤rencilerini bir e¤itim kurumuna dershanelere kay›tlar›n› yapt›rm›fllar. Velilerin kafas›nda da sürekli soru iflaretleri var. Bize sürekli hocam dershaneler kapat›lacak m›? Biz çocu¤umuzu dershaneye kay›t yapt›rd›k, bundan sonra ne olacak? Ocak ay›ndan sonra kay›t al›nmayaca¤› gibi soru iflaretleri her zaman var velilerde. E¤itimci olarak en çok üzüldü¤ümüz

nokta da flu: Çocuklar çok fazla yönde etkileniyorlar bu de¤iflikliklerden. Biz SBS a¤›rl›kl› e¤itim veren bir kurumuz. 2007’den beri SBS sisteminin sürekli de¤iflti¤ini görüyoruz. Önceleri OKS sistemiyle çocuklar orta ö¤retim kurumuna yerlefliyordu. OKS kald›r›ld› yeni sistem SBS geldi. SBS 3 y›l uygulanacak dediler bunun akabinde 3 y›l yanl›flt›r sadece kademeli olarak 7. ve 8. s›n›fa indirgediler. Böylece yeniden eski OKS’ye dönülmüfl oldu. fiimdi o da yanl›fl diyorlar merkezi s›navlarla ö¤rencileri orta ö¤retim kurumlar›na yerleflece¤i söyleniyor. Dolay›s›yla bu de¤iflikliklerden olumsuz etkilenen maalesef ö¤renciler. Ö¤rencilerimizin sorun olarak gördü¤ü en büyük vakalar yerlefltirme sisteminin ne flekilde olaca¤› yönünde. Çünkü her y›l sistem de¤ifliyor. Puanlama sistemi de¤ifliyor. Hocam kaç net yapmam laz›m? Önceden yanl›fllar do¤rular› götürüyordu flimdi götürmüyor. Hocam bilmedi¤imiz sorular› atal›m m›? Bu gibi sorularla karfl›lafl›yoruz.

13


Araflt›rma

15-31 Aral›k 2013

Sosyal demokrat yerel yönetim anlay›fl› “mutlu insan” üzerine kuruludur Yerel yönetimler, insanlar›n kamu idaresine en yak›n olduklar›, en h›zl› dokunabildikleri alanlard›r. Her yurttafl, bekledi¤i de¤iflikliklerin bu alanda gerçekleflmesini ister. ‹nsan ihtiyaçlar›n›n s›n›rs›z, yerel yönetim imkanlar›n›n ise daha çok s›n›rl› olaca¤› hesap edildi¤inde; oda¤›nda rant olan anlay›fl, ‘mutsuz insan’› ortaya ç›karmaktad›r. Sosyal demokrat yerel yönetim anlay›fl›, ‘mutlu insan’ üzerine kuruludur. Makalemiz, bu de¤iflimin neleri yaparak gerçeklefltirilece¤ini anlatmay› amaçlamaktad›r. Belediye Baflkan›, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni 5393 Say›l› Yasa gere¤i, belediyelerin idari ve mali özerkli¤e sahip organlar›d›r. Vatandafllar, 5 y›lda bir yap›lan yerel yönetim seçimlerinde bu organlar› iflletecek yöneticilerini seçmektedirler. Kim suçlu? 5.000 nüfuslu bir ilçe ile 900.000 nüfuslu ilçe aras›ndaki fark, belediye meclis üyelerinin bir miktar artmas› ile telafi edilmeye çal›fl›lmaktad›r. Burada as›l önemli olan, vatandafl›n istek ve ihtiyaçlar›n›n yerel yönetimlerce bilinmesidir. Konuyu bir örnekle aç›klayal›m. Evinin önündeki otobüs dura¤› tabelas›n›n, kald›r›m yap›m› ve sökülmesi nedeniyle, durakta otobüs durmad›¤›ndan, zaman›nda ifline yetiflemedi¤i için iflten at›lan vatandafl, kimi suçlayacakt›r? Kendisini anlamayan iflvereni mi, kald›r›m çal›flmas› talep eden muhtar› m›, el sallamas›na ra¤men durmayan otobüs floförünü mü, ifle zaman›nda ulaflamad›¤› için kendisini mi, yoksa belediye baflkan›n› m› suçlayacakt›r? Vatandafl, çok s›radan ve basit bir fley gibi görünen otobüs kaç›rma

olay›n›n yaratt›¤› iflsizli¤in bedelini, hangi kurumdan nas›l talep edecektir? Bahsetti¤imiz konu Dicle’nin kenar›nda kaybolan kuzudan Hz. Ömer’in sorumlulu¤u konusudur. Allah, kuzunun hesab›n› Hz. Ömer’den sorar; ancak eve götürecek ekmek alamamak Allah'a havale edilerek çözülecek bir sorun olmaktan ç›km›flt›r. Esas›nda yaflanan sorun bir yönetim anlay›fl› sorunudur. Ulafl›m yasal olarak yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluk alan› içindedir. Her ne kadar yasalarda tam karfl›l›¤› olmasa bile, ifline ulaflamayan kiflinin hesap sormas› gereken yer, yerel yönetimlerdir. Ayn› kanunlar iyi uygulay›c›lar elinde cenneti, kötü uygulay›c›lar elinde cehennemi yaflatabilir. Yaflad›¤›m›z kentte, bu olaya benzer biçimde, nüfus yo¤unlu¤u ve günlük hayatta oluflan sorunlar›n çoklu¤u nedeniyle göz ard› edilerek unutturulan on binlerce vaka vard›r. Vatandafl, kimin suçlu oldu¤u konusunda sorulan sorulara da kendini suçlay›c› cevap vermekte ve ‘mutsuz insan’ bu flekilde ortaya ç›kmaktad›r. Sosyal demokrat yerel yönetim anlay›fl›, sadece kriz yönetimi de¤il; risk yönetimi anlay›fl›d›r. Moda tabiriyle, kriz yönetimi yanl›flt›r. Sorunlar, öncelikle ortaya ç›kmas› engellenerek çözülür. Yerel yönetimlerin, ortaya ç›kmas›

muhtemel riskleri ortadan kald›rmas› gerekir. Kent konseyleri nas›l olmal›d›r? 5393 say›l› yasada yer bulan "kent konseyleri"ni; yayg›n olarak mahalle, sokak hatta site baz›nda yönetime katan insan odakl› bir anlay›fl gereklidir. Belediye Baflkan›n›n tan›d›klar›n› toparlad›¤› de¤il, mahalle temsilcilerinin yer ald›¤› bir kent konseyi, genciyle yafll›s›yla, erke¤i ve kad›n›yla gönüllü olarak vatandafllar› yerel yönetime katacakt›r. Metropollerde yaflayan çeflitli hemflehri gruplar›n› bir arada yönetime katarak, birlikte çal›flmalar› sa¤lanabilir. Vatandafllar›n gönüllü kat›ld›¤› faaliyetler, yerel yönetimlerin halkla iç içe olmas›n› sa¤larken, halk taraf›ndan denetimin de kap›s›n› aralar. Belediye Baflkanlar›n›n yapt›¤› halkla görüflme günleri, vatandafllar›n sorunlar›n› direk yetkiliye iletmesinin yolunu açar. Görüflmeler hakl› ç›kmak için de¤il, do¤ruyu bulmak için yap›l›r.

aramas›na neden olmaktad›r. Örne¤in bir ilçede tiyatro olmamas›, tiyatro seyretmek isteyen insanlar› baflka ilçelere yönlendirmektedir. Sabah ya da akflam evle ifl aras›nda yaflanan trafik s›k›nt›s›, kent ulafl›m planlamas›n›n do¤ru yap›lmad›¤›n›n göstergesidir. Kentsel dönüflüm ad› alt›nda k›rk y›ll›k kap› komflular›n› ayr› sitelere yerlefltirmek insan ruhunda boflluklar açar. Kentlerin insan ihtiyaçlar›na göre planland›¤›, flehri apartmanlarla teslim almayan, sürdürülebilir, fayda-maliyet analizinin halk›n ç›karlar› do¤rultusunda gerçeklefltirildi¤i yerel yönetim Sosyal Demokrat Belediyenin ifadesidir.

Mutlu insan yaratman›n s›rr› fiehirler, insanlar için kurulur. ‹nsanlar›n ihtiyaçlar›n›n, en az emek, zaman ve paray› harcay›p en iyi sonucun elde edilerek çözülmesi ‘mutlu insan’›n s›rr›d›r. Büyük flehirlerde çok merkezli kent planlamas›n›n olmamas›, insanlar›n baflka ilçelerde çözüm

Çevreci Beyo¤lu Belediyesi yaklafl›k, alan› 9 km2, yerleflik nüfusu 250.000 günlük hareketli nüfusu 750.000 olan ilçemizdir. Sokaklarda yürümeye yer bulamayan insanlar›n a¤açlar›n› kesip AVM yapmaya çal›fl›rsan›z Gezi’de Cumhuriyet tarihinin en büyük

Sevgili Sariyerliler 2014 y›l›n›n sa¤l›k, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim. Güven ve tecrübe Sariyerlilerle birlikte…

Cengiz ALP Sar›yer Belediyesi Baflkan Aday Aday›

14

Cemil Can Dinç Yerel Yönetimler Uzman› protestosunu bafllat›rs›n›z. Münih’te kifli bafl›na düflen yeflil alan 30m2, dünya ortalamas› 17m2, ‹stanbul ortalamas› ise yaklafl›k 3m2 dir. Karbon sal›n›m›n› en aza indirmeyi hedefleyen, kald›r›m ve yollar›n bisiklet kullan›m›na uygun hale getirildi¤i, yeflili koruyan, do¤al hayata sayg›l›, ulafl›labilir hayvan bar›naklar›, botanik bahçeleri ve mümkünse toprakla vatandafl›n hafl›r neflir olabilece¤i hobi bahçeleri oluflturan yerel yönetim çevreci sosyal demokrat belediyenin ifadesidir. Bozulan çevresel de¤erlerin yeniden kazan›lmas›, hava ve toprak kirlili¤inin önlenmesi, orman alanlar› ve türlerin korunmas›, enerjinin ekonomik kullan›lmas› ilk yap›lmas› gereken ifllerin bafl›nda gelir. 7x24 belediyecilik Vatandafl›n yerel yönetime ne zaman ihtiyaç duyaca¤› belli olmaz. Keman kursuna gitmekten inflaat ruhsat›na, yang›n ihbar›ndan cenaze hizmetlerine, tekneye plaka almaktan patlayan su flebekesine, gürültü kirlili¤inden evde sa¤l›k hizmetine kadar planlanabilen veya hiç planlanmadan birden bire karfl›lafl›lan birçok sorunda da belediye hizmetlerine ihtiyaç duyar›z. Alo 153 bu hizmetleri yap›l›yor gibi görünse de; hizmetin yerinden olmamas›, ilçe belediyelerine diyalog imkan› verilmemesi 14 milyon nüfuslu kentte sorunlar yarat›yor. Kendi imkânlar› ile e¤itimde, sa¤l›kta, ulafl›mda, kültür ve di¤er belediyecilik hizmetlerinde arac›s›z, her saat ulafl›labilen bir anlay›fl› Sosyal Demokrat belediyeler (Örne¤in: Kartal Belediyesi) uygulamaktad›r. Özet olarak, kentli ‘mutlu insan’› ortaya ç›karmak, yerel ve genel politikalar›n merkezine neyi ald›¤›n›zla ilgilidir. ‹nsan odakl› olmayan, yaln›zca rant hesaplar› üzerine temellendirilen hiçbir anlay›fl, vatandafl› memnun edemez.

Yeni y›lda daha mutlu, daha özgür ve güzel bir Türkiye’de yaflamak dile¤iyle

Adnan AYBER Sar›yer Belediye Baflkan Yard›mc›s›

Sar›yer’de halk konuflacak...


Siyaset

15-31 Aral›k 2013

Sar›yer CHP’nin gecesinde partililer salona s›¤mad› CHP Sar›yer ‹lçe Baflkan› Mehmet Deniz ve ‹lçe Yöneticilerinin mimar› oldu¤u geceye CHP Grup Baflkanvekili Akif Hamza Çebi, Parti Meclisi Üyesi Ercan Karakafl, ‹stanbul Milletvekili Aykut Erdo¤du, Eski ‹stanbul Milletvekili Çetin Soysal, CHP ‹l Baflkan› O¤uz Kaan Sal›c›, ‹stanbul Milletvekili Haluk ‹yido¤an, Sar›yer Belediye Baflkan› fiükrü Genç, Eski Belediye Baflkan› ‹hsan Yalç›n, Belediye Baflkan Aday Adaylar› Av. Necati Y›ld›r›m, Dr. Cengiz Alp , DR. Cengiz Tamer, Resul Can, Haydar Aksoy, Güner fiahin, Nazan Özbaykal, Erol Ayd›n, Ali ‹hsan Özdemir, M.‹hsan Tany›ld›z, Betül ‹stanbullu, partililer ve Sar›yerliler kat›ld›. CHP Sar›yer ‹lçe Baflkan› Mehmet Deniz; konuflmas›na bafllamadan önce gecenin sunucular› Yeflim Sar›gül Arslan ve Mesut Bayrakç›'ya, ‹lçe Yönetim Kurulu Üyelerine, CHP Gençlik Kollar›na, Kad›n Kollar›na, CHP Sar›yer ‹lçe Örgütüne tek tek teflekkür ederek bafllad›.

Yere düfltü¤ümüzü fark edemezsek aya¤a kalkam›yoruz CHP Gençlik Kollar›'n›n haz›rlad›¤› slayt gösterisi ve Gezi ruhu içerisinde göstermifl olduklar› eylemler için "Yere düfltü¤ümüzü fark edemezsek aya¤a kalkam›yoruz. Bir dönem yere düfltük ama 1 May›s'ta ‹stanbul ‹l örgütü, ‹l Baflkanl›¤› nezdinde Befliktafl'ta 8 saat mücadele verdi. Taksim'de 1 Haziran'da da ayn› mücadele devam etti. Karanl›¤a karfl›. Karanl›¤a karfl› kararl›l›¤›m›z sonuna kadar devam edecektir."

Kim aday olursa olsun CHP Sar›yer onunla çal›flacakt›r Belediye Baflkan aday adaylar›na da seslenen Baflkan, "Aran›zda Belediye Baflkan aday aday› arkadafllar›m var, meclis üyesi aday aday› arkadafllar›m var içlerinden birini tercih edece¤iz ve o arkadafllar›mla yolumuza hep beraber devam edece¤iz. CHP Sar›yer'de hiç kimse problem yaflanaca¤›n› hayal etmesin. Aday adaylar›m›z› tespitte sadece partili arkadafllar›n kriterleri geçerli olmayacak. Sokaktaki halk›m›z›n kriterlerini de dikkate alaca¤›z." dedi.

CHP Sar›yer ‹lçe örgütünün Maslak Sheraton’da düzenledi¤i geceye CHP PM Üyesi Ercan Karakafl, CHP ‹stanbul Milletvekili ve Grup Baflkanvekili Akif Hamza Çebi CHP ‹stanbul ‹l Baflkan› O¤uz Kaan Sal›c› kat›ld›.

Sar›yer’de halk konuflacak...

CHP iktidar›nda Sar›yer'in mülkiyet sorununu çözece¤iz "Türkiye iyi yönetilemedi¤i gibi ‹stanbul'da iyi yönetilemiyor. Yaklafl›k 20 y›ld›r ‹stanbul'u yöneten bir ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi ve 11 y›ld›r ülkeyi yöneten bir iktidar var. Bütün güçler ellerinde. Cumhurbaflkanlar› kendi yoldafllar›, devletin bürokratlar›, kaymakamlar, valiler hepsi onlar›n emrinde. Hatta emir kulu gibi çal›fl›yorlar ama buna ra¤men Sar›yer'in birinci derecede sorununu çözemediler. Sar›yer'in 20 y›ld›r mülkiyet sorununu çözemediler, çözmek istemiyorlar. Çünkü onlar sermayeden yana ranttan yana taraf. CHP iktidar›nda çözmek için elimizden gelen mücadeleyi yapaca¤›z" diyerek ‹stanbul'a ve Türkiye'ye talip olduklar›n› söyledi.

Sermayenin de¤il haks›z kazanc›n düflman›y›z Sar›yer bir tezatlar ilçesidir. Sar›yer'de 10 milyon dolarl›k binam›z› görürsünüz hemen bitifli¤inde 2 göz odada oturan 8-10 nüfuslu aileleri görürsünüz. Sar›yer'de efli ve benzeri olmayan son model otomobili görürsünüz ama yan›nda at arabas›yla ka¤›t toplayan kad›nlar› da görürsünüz. Sar›yer'de yal›lar›m›z, köflklerimiz, villalar›m›z var onlar da bizim yurttafllar›m›z kesinlikle sermayeye

karfl› de¤iliz, sermaye düflman› da de¤iliz ama haks›z kazanc›n düflman›y›z. Sar›yer'in bir de arka taraf› var. Yaklafl›k 15 mahalle var bu arka taraflarda. Elektrik paras›n› ödeyemedi¤i için mum ›fl›¤›nda oturan ailelerimiz var. Kiras›n› ödeyemedi¤i için Rumelikava¤›'nda çad›rda oturan ailelerimiz var. Tüp alamad›¤› için atefl yakarak yemek pifliren ailelerimiz var. Sar›yer'in FSM Mahallesi, Armutlusu Sar›yer'in Reflitpaflas›, P›nar Mahallesi, Poligonu, Kocatafl› ve bir de Ayaza¤as› var. Bu tezatl›klardan Sar›yer'i belli bir dengeye önümüzdeki süreçte AKP iktidar›n›n sonunun bafllang›c› oldu¤u 30 Marttan itibaren, ifl adamlar›m›zla çal›flanlar›m›zla bütün kesimlerimizle çözece¤iz" dedi.

Ayn› dili konuflmayabiliriz ama ayn› duygular› paylafl›yoruz "Kendimize yer açmak de¤il derdimiz. Belediye Baflkan›, meclis üyesi olmak da

de¤il. Milletvekili olmak hiç de¤il. Derdimiz memleket, derdimiz vatan, derdimiz Deniz'ler, derdimiz Yusuf'lar, derdimiz Hüseyin ‹nan'lar, derdimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün düflüncelerini ayakta tutabilmektir. Bir gün bar›fl gelecek. Ta ki dünya nimetlerinin insanl›k d›fl› yollardan kullan›ld›¤›n›n önlenebildi¤i zaman bar›fl gelecek. Ayn› dili konuflmayabiliriz ama ayn› duygular› paylafl›yoruz. Ayn› duygular› paylaflanlar yoldaflt›r. Ayn› duyguyu paylaflanlara selam olsun." diyerek konuflmas›n› bitirdi. Gecenin sonlar›na do¤ru Sonar Araflt›rma fiirketi Baflkan› Hakan Bayrakç›'n›n gelmesi ise partilileri sevindirdi. CHP Saryer ‹lçe Baflkan› Mehmet Deniz ve ‹lçe Yönetim Kurulu Üyelerinin mimar› olduklar› gecede, ‹stanbul'da iktidar olacaklar›ndan emin 30 Mart'›n kutlamalar›n› bafllatt›.

“30 Mart AKP için sonun bafllang›c› olacak” "Yerel seçimlere az bir süre kald›.Yerel seçimlerin genel seçim havas›nda yaflanaca¤› aflikar. Çünkü iktidara geldikleri 2002 y›l›ndan bu güne kadar söyledikleri ve politikalar›yla çeliflen, bas›n özgürlü¤ünü, yarg› ba¤›ms›zl›¤›n›, adil yarg›lanma hakk›n› tamam›yla ihlal eden, kentin yoksullar›n› mülksüzlefltiren, Cuhuriyet de¤erleriyle sürekli savaflan ve yok etmeye çal›flan, izledi¤i Suriye politikas›yla ülkemizi savafla sürüklemeye çal›flan, ülkemizi bölmeye çal›flan bir AKP iktidar›yla yönetilmek istemiyoruz. Bunun için ülke genelinde bir alternatif oluflturulmak zorunda. Bu merkezin adresi de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. CHP'nin yeni eski ilçe baflkanlar›, eski yeni belediye baflkanlar›, eski yeni meclis üyeleri, delegeleri, yeni kat›lan Türkiye De¤iflim Hareketi’nin de¤erli üyeleri ve lideri Mustafa Sar›gül hofl geldiniz Cumhuriyet Halk Partisi saflar›na. Bunlar da yetmez devam edece¤iz. Önümüzdeki süreçte merkez sa¤dan, merkez soldan, Do¤ru Yol Partisi'nden, eski Anavatan Partisi'nden, Demokratik Sol Parti'den bütün kesimlerin birleflmesi güç birli¤i yapmas› gerekiyor. Bu

heyecan›, bu yap›y› Sar›yer'de görüyoruz ve bunun için aram›za kat›lan misafirlerimize CHP'ye yoldafl olmaya gönüldafl olmaya gelen yeni arkadafllar›ma teflekkür etmek istiyorum. AKP'ye flu nedenle veya bu nedenle oy vermifl ama mevcut düzenden s›k›nt›s› olan, Cumhuriyet de¤erleriyle problemi olmayan AKP'nin taban›ndaki bütün arkadafllar›m›z da CHP Sar›yer ‹lçesi'nde siyaset yapmaya, birlikte el ele, omuz omuza mücadele etmeye davet ettim ve geliyorlar bunlar›n sonucunu 30 Mart'ta hep beraber sand›kta görece¤iz" dedi.

15


Aktüel

15-31 Aral›k 2013

Telli Baba rivayetleri ‹stanbul’da evlenipte Telli Baba’y› ziyaret etmeyen herhalde yoktur. Sar›yer’in de önemli ziyaretçi alan yerlerinden biri olan Telli Baba hakk›nda bilimsel bir bilgi neredeyse yok gibi. Biz de herkesin bildi¤i ama tarihi hakk›nda kimsenin do¤ru bilgi sahibi olmad›¤› Telli Baba Türbesi için bulabildi¤imiz bilgileri Sar›yerlilerle paylaflmak istedik. ‹flte internetteki Telli Baba rivayetleri. Tam olarak kime ait oldu¤u belli olmay›p, hakk›nda çeflitli rivayetler olan türbeye evlenmek isteyen kifliler ve dilekleri olanlar s›kl›kla ziyaret ediyor. Rivayete göre ‹mam Abdullah Efendi olan Telli Baba, Fatih devrinde orduda tabur imam› iken flehit olmufl. 80 y›l önce hastal›kl› bir genç k›z›n onu rüyas›nda görmesiyle birlikte mezar› ortaya ç›kar›lm›fl. O günden sonra iyileflen genç k›z›n peflinden birçok insan bu türbeyi ziyaret etmifl. Ayr›ca Üsküdar'da Aziz Mahmud Hüdayi, Beykoz'da Yufla, Befliktafl'ta Yahya Efendi ile birlikte bo¤az›n dört bekçisinden biri oldu¤una inan›l›yor.

Telli Baba’da yatan asl›nda bir gelin mi? Bugün Telli Baba diye bilinen türbede yatan asl›nda bir gelinin oldu¤u. Eskiden beri ermifller hep eril olarak düflünüldü¤ünden ''Telli Gelin'' yerine ''Telli Baba'' olmufl. Söylentiye göre Rumelikava¤›'ndan

16

Sar›yer’e gitmeye çal›flan bir gelin sandala biner fakat ak›nt›n›n fliddetinden bindi¤i sandal batar ve bo¤ulur. Ertesi gün çevre halk› gelinin k›y›ya vuran cesedini bulur, flimdi türbe olan yere gömerek üstüne gelin telleri ekerler. Bir gün, amans›z verem hastal›¤›na tutulmufl genç bir k›z garip rüyalar görür. Rüyas›nda gelinlik giymifl bir kad›n ''herkesin önünden gelip geçti¤i aç›k mezar› düzeltir, çevresini

temizlersen seni iyilefltirir, dertlerinden kurtar›r›m'' der. Genç k›z mezar› hemen derler toplar ve oray› basit bir türbe haline getirir. Bir süre sonra veremli k›z iyileflmeye bafllar ve hastal›ktan eser kalmaz. Olay› duyan yöre halk› mezara ak›n eder. Eline bir tafl alan mezara koymaya bafllar, ziyaretçiler giderek ço¤al›r. Veremli genç k›z taraf›ndan onar›lan mezar bugün ''Telli Baba '' diye

bilinen türbedir ve asl› ''telli gelin''dir. Günümüzde her genç k›z›n efliyle birlikte ''Telli Baba''ya u¤ray›p dua etmesi ve dilek dilemesi adet olmufltur. Telli baba'n›n kerametleri ile ilgili olan di¤er bir efsane ise flöyle; Anlat›ld›¤›na göre, Telli Baba türbesinin yak›n›ndaki bir tepenin alt›nda bir k›flla vard›r. ‹kinci dünya savafl› y›llar›nda bölgede bir ba¤r›flma bir 盤l›k kopar. Sesi duyan askerler merakla k›flla binas›ndan d›flar› ç›karlar. Birde bakarlar ki Telli Baba türbesi alev alev yan›yor. Tüm askerler yang›n› söndürmek için seferber olurlar. ‹flte tam bu s›rada korkunç bir deprem olur ve civar binalarda tafl tafl üstünde kalmaz. Askerler dönüp k›fllalar›na bakt›klar›nda k›fllan›n da yerle bir oldu¤unu görürler. Telli Baba onlar› mutlak bir ölümden kurtarm›fl, hiçbir askerin burnu bile kanamam›fl, sanki gizli bir el onlar› esirgemifltir.

Uçan fiemsiye Sar›yerli çocuklarla bulufltu Sar›yer Belediye Tiyatrosu; Uçan fiemsiye adl› yeni çocuk oyununu Sar›yerli çocuklarla buluflturmaya devam ediyor. Uçan fiemsiye oyunu cuma günleri okullara, cumartesi günleriyse halka aç›k sahneleniyor. Bölgede bulunan okullar misafir edilebiliyor. ‹lçe d›fl›ndan gelen talepler ise yo¤unluktan dolay› geri çevriliyor. Hafta sonu tüm Sar›yerli çocuklar için, cuma günleri ise okullara yönelik özel gösterimi yap›lan “Uçan fiemsiye” adl› tiyatro oyunu 17 Aral›k’ta perdelerini Ayaza¤a ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencileri için açt›. Sar›yer’e yeni kat›lan mahallelerden biri olan Ayaza¤a’dan gelen çocuklar, çevre mücadelesini anlatan, müzikli ve dansl› oyunu be¤eniyle izlediler. Çocuklar oyun boyunca doyas›ya e¤lendi. Oyunu çocuklarla beraber Sar›yer Belediye Baflkan Yard›mc›s› Adnan Ayber de izledi. Ayber oyun sonunda yapt›¤› konuflmas›nda; ailemize yeni kat›lan Ayaza¤a’dan gelen ö¤rencileri a¤›rlamaktan mutluluk duyduklar›n› bundan sonra birçok kültürel ve sanatsal etkinliklerle beraber olmaya devam edeceklerini belirtti. Önümüzdeki haftalarda da çocuklarla buluflmaya devam edecek oyuna yo¤un ilgiden dolay› 444 17 22 numaral› telefondan rezervasyon yap›lmas› gerekiyor. Oyun Hakk›nda 4 çocuk ile Devol aras›nda geçen amans›z çevre mücadelesini anlatan oyun hem müzikli hem de dansl›. Çocuklar›m›z›n yaflad›¤› yer, gün geçtikçe kirlenmekte her yer çöp dolmaktad›r. Çok geçmeden bu kirlenmenin sebebinin “insan irisi” Devol oldu¤unu anlarlar. Onunla konuflarak çevreyi kirletmemesi için ikna etmeye çal›fl›rlar. Ancak Devol onlar› dinlemeye niyetli de¤ildir. Gittikçe kabalafl›r ve her tarafa çöp dökmeye devam eder. ‹flte bu s›rada kahramanlar›m›z bir karar al›rlar ve hemen uygulamaya geçerler. Yazan Yöneten Müzik Keman Gitar

: Ümit Denizer : Abdullah Alparslan : Ekin Gündü : Mustafa fiahin : Cenk Kahraman

Oynayanlar : Mahsül Yafla Hilal Erdo¤an fiaban ‹lmaz Fatih Demir Burak Gültan

Zekeriyaköylüler y›lbafl› partisinde bulufltular Zekeriyaköy Kooperatifi ve Zekeriyaköy Spor Kulubü’nün ortaklafla düzenledi¤i y›lbafl› partisi bir çok misafirin ve Sar›yer Belediye Baflkan› fiükrü Genç'in de kat›l›m›yla coflkulu flekilde kutland›. Partide konuflma yapan Sar›yer Belediye Baflkan› fiükrü Genç ''Yeni y›l›n, herkese mutluluk huzur ve baflar› getirmesini dilerim'' dedi. Toplant›da Zekeriyaköy Kulubü Yönetim Kurulu Baflkan› Burçin Karamercan ve Zekeriyaköy Kooperatif Baflkan› Hasan Hüsnü Güzelöz y›lbafl› partisinde mutlu ve güzel bir yeni y›l dileklerini ilettiler.

Sar›yer’de halk konuflacak...

Sariyerhalk aralik 2013  

gazete

Advertisement