Page 1

โ ร ง เ รี ย น ภ า ษ า ไ ท ย วั ด พุ ท ธ รั ง ษี B U D D H A R A N G S E E P O . B O X

7 2 2

P H O N E :

0 4 3 9

E M A I L :

M I L S O N S 7 4 5

T H A I

C O M M U N I T Y

P O I N T

1 5 8 , 0 4 0 2

N S W 1 1 8

L A N G U A G E

S C H O O L

I N C .

1 5 6 5 8 3 7 , 0 4 1 4

5 0 8

3 8 6 , A N D

0 4 3 3

9 3 0

8 0 7

Date: 4 August 2013 Issue 2 - 2013

B T C L S C H O O L @ G M A I L . C O M

F A C E B O O K : L A N G U A G E W E B S I T E :

B T C L

S C H O O L

S Y D N E Y

/

B U D D H A R A N G S E E

T H A I

C O M M U N I T Y

S C H O O L W W W . B T C L S Y D N E Y T H A I S C H O O L . C O M . A U

BTCL School Newsletter “ในวโรกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา สิบสองสิงหา ข้าพระพุทธเจ้าเหล่าคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน”

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

Songkran Festival @ Wat Pa Buddharangsee, Leumeah งานสงกรานต์ทว ี่ ัดป่าพุทธรังษี ลูเมียห์ Special points of interest:  Songkran Festival @ Wat Pa Buddharangsee, Leumeah  Special Project 9  Financial Support from PTTEP  NSW Federation of Community Language School Annual Dinner  Home Coming 2013

เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ เด็กนักเรียนโรงเรียนภาษาไทย วัดพุทธรังษีได้ไปแสดง ความสามารถด้านดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย ในงาน สงกรานต์ที่วัดป่าพุทธรังษี ลู เมียห์ ซึ่งทางวัดได้จัดงานนี้ขึ้น เป็นประจาทุกปี และทาง โรงเรียนได้ให้ความร่วมมือ และร่วมกิจกรรมนี้มาเป็นเวลา หลายปี On 14 April 2013, BTCL School’s students showed

event by sending our performers' for several years. **************

their ability in Thai music and dance at the Songkran Festival at Wat Pa Buddharangsee in Leumeah, which is an annual event. The school has supported and participated in this


Page 2

BTCL School Newsletter

Special Project 9 โครงการพิเศษเฉพาะดนตรีและนาฎศิลป์ไทยเข้มข้น ครั้งที่ ๙ โครงการพิเศษเฉพาะดนตรีและนาฏศิลป์ไทย เข้มข้นครั้งที่ ๙ ได้ผ่านพ้นไปแล้วในปีนี้ โดย ทางโรงเรียนได้จัดให้มีโครงการนี้ในช่วงปิด เทอมแรกของปีการศึกษา หรือในช่วงวันหยุด อีสเตอร์ เป็นเวลา ๒ สัปดาห์ เปิดทาการสอน ตั้งแต่เวลา ๙.๓๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ สอนโดยคณะครูจากประเทศไทย ครูอู๊ด ครูเล็ก และครูไอซ์ นอกจากนั้นในปีนี้ ทางโรงเรียนยังได้ครูแอ่ ซึ่งเป็นครูระดับ ปรมาจารย์มาช่วยสอน โดยท่านได้ออกทุน ส่วนตัวมา ถือเป็นเกียรติแก่โรงเรียนและเป็น ความโชคดีของเด็ก ๆ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ ท่านได้มาช่วยสอนเมื่อปีที่ แล้ว ทางโรงเรียนต้องขอ ขอบ คุณเป็นอย่างสูงที่ ท่านเสียสละเวลาและทุน ส่วนตัวมา ขอบคุณค่ะ Special project 9 was completed this year and was a fantastic success. The school arranges this project every year during the first school holidays or Easter break for 2 weeks. The project ran from 9.30 am. to 4.00 pm. Monday to Friday, taught by teachers from Thailand: Kru Ood, Kru Lek and Kru Ice. Once again this year, we welcomed and appreciated the help of Kru

Aae, a professional Thai dance teacher who came and assisted the school, she even paid her own airfare. The children were lucky to have her. Thank you Kru Aae for your dedication to the school. เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖ ได้ มีการจัดงานปิดโครงการขึ้นที่แพดดิงตั้น อาร์เอส แอล เด็ก ๆ ได้แสดงความสามารถ ในการเล่นดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และ ศิลปะป้องกันตัว ทาให้ ผู้ปกครองแต่ละท่านปลาบ ปลื้มกับความสามารถของ ลูกหลานของตนเป็นอย่างยิ่ง

Parents and guardians were proud of their children. SPECIAL THANKS To Khun Sakchai—Khun Malee Sila, the owners of “This is Thai” Restaurant, Camden. Thank you for being a major sponsor, our friends and catering providers for so many years, our events would not be possible without your continuing support. **********

ในงานนี้ทางโรงเรียนต้อง ขอขอบคุณ คุณศักดิ์ชัย คุณ มาลี ศิลา จากร้านอาหารดีส อีสไทย แคมเดน ที่เอื้อเฟื้อและสนับสนุน อาหารกลางวันในงานปิดโครงการครั้งที่ ๙ นี้ด้วย On 27 April 2013 our closing ceremony was arranged and performed at Paddington RSL. Our children showed their ability in a display of Thai music, dance and martial art.

Financial Support from PTTEP บริษัทปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม (มหาชน) หรือ PTTEP Group สนับสนุนการศึกษาภาษา และ วัฒนธรรมของเด็กไทยในซิดนีย์ ออสเตรเลีย โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีนครซิดนีย์

เงินทั้งสิ้น 60,000 เหรียญออสเตรเลียแก่

ภาครัฐหรือภาคเอกชนของไทยจะเล็งเห็นวาม

ได้รับแจ้งข่าวดีจาก รองกงสุลใหญ่ ณ นคร

โรงเรียน โอกาสนี้คณะกรรมการฯ ขอแสดง

สาคัญของความเป็นไทยของเยาวชนไทยที่

ซิดนีย์ นางเกศณีย์ ผลานุวงษ์ เกี่ยวกับการที่

ความชื่นชม

เติบโตอยู่ในออสเตรเลียมากเท่านี้

บริษัทปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม

ได้รับความร่วมมือและการปรึกษาชี้แนะจาก

(มหาชน) หรือ PTTEP Group อนุมัติให้

รองกงสุลใหญ่ คุณเกศณีย์ ผลานุวงษ์ ซึ่ง

ทุนสนับสนุนโรงเรียน

ได้กรุณาติดต่อ และใช้ประโยชน์จากแวดวง

โดยเป็นผลสืบเนื่อง

และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่

จากการที่คณะกรรมการบริหารของโรงเรียน

ของผู้ที่มีประสบการณ์และเข้าใจความสาคัญ

ได้ยื่นโครงการขอทุนเพื่อจัดโครงการเป็น

ของการศึกษาของเด็กไทยในต่างแดน

รายละเอียดผ่านทางคุณอัษฎากร ลิ้มปิติ รอง

การที่สานักงานใหญ่ ปตท. ได้อนุมัติเงินทุน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ

ผู้ได้

มอบหมายให้ Mr. Ken Fitzpatrick, CEO, PTTEP Australasia (Ashmore Carter) Pty Ltd บริษัทในเครือ PTTEP Group สานักงาน อยู่ที่เพิร์ธ รัฐเวสเทอร์นออสเตรเลีย แจ้งการ อนุมัติให้ทุนสนับสนุนจานวนปีละ เหรียญออสเตรเลีย

20,000

เป็นเวลา 3 ปี รวมเป็น

สนับสนุนโครงการสอนภาษาไทยและ วัฒนธรรมไทยในซิดนีย์

ออสเตรเลียครั้งนี้

นับเป็นนิมิตรหมายอันดีของการมองเห็น ความสาคัญของการปลูกฝังความเป็นไทย ให้

แก่เยาวชนเชื้อสายไทยในต่างแดนซึ่ง

นับวันจะทวีจานวนมากขึ้น สนับสนุน

และนับเป็นการ

ทางการศึกษาครั้งแรกที่องค์กร

คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนวัดพุทธรังษี มุ่งมัน ่ บริหารเงินทุนนี้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประเด็นสาคัญเพื่อการจัดโครงการของ โรงเรียน เหรัญญิกของโรงเรียนจะเสนอบัญชี รายจ่ายแก่สานักงานใหญ่ปตท. และสานักงาน ที่เพิร์ธเป็นรายปีและทุกเมื่อที่เจ้าของทุนต้อง การทราบความเคลื่อนไหวของเงินทุน อนึ่งคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนยังมี เป้าหมายที่จะรณรงค์หาทุนเพื่อให้โรงเรียนมีส ถานที่ใช้สอนของตนเอง

ซึ่งถ้าเป้าหมายนี้ Continued page 3


Page 3

BTCL School Newsletter

Financial Support from PTTEP (continued) ถูกบันดาลให้เป็นจริง

นอกจากจะใช้สถานที่

เพื่อการศึกษายังเป็นศูนย์กิจกรรมสังคมและ วัฒนธรรมของชุมนุมไทยด้วยความทัดเทียม กับชุมชนต่างเชื้อชาติต่างวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่ หลายชุมชนมีสถานที่ของตนเอง BTCL school had some good news from Mr. Ken Fitzpatrick, CEO, PTTEP

Australasia (Ashmore Carter) Pty Ltd, Perth, that the PTTEP group approved funding to support the school project for 3 years by giving $20,000 each year after we submitted our project proposal to Khun Asdakorn Limpiti, Executive Vice President of PTTEP which was introduced by Khun Ke-

sanee Palanuwongse, Deputy Consul General. All members of BTCL school would like to thank PTTEP for supporting the education of Thai language and culture in Sydney and Khun Kesanee Palanuwongse for her support and advice. ************

NSW Federation of Community Language Schools Annual Dinner งานเลี้ยงอาหารค่าประจาปีของ NSW Federation of Community Language Schools เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ คุณเกศณีย์ ผลานุวงษ์ รองกงสุลใหญ่ นครซิดนีย์ ดร. ทรงศรี ฟอแรน ครู คณะกรรมการผู้ปกครอง

และผู้ปกครอง ได้ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่า ประจาปีของ NSW Federation of Community Language Schools ที่ Cyprus Community Club, Stanmore โดยใน งานนี้ทางโรงเรียนได้รับใบเกียรติบัตรจาก The Hon. Marie Ficarra MLC เลขานุการรัฐมนตรีแห่งรัฐนิวเซาธ์เวล ที่ให้

On 15 June 2013, Khun Kesanee Palanuwongse, Deputy Consul General, Dr. Songsri Foran, Khun Jirapa Pittayarporn, and parents committee were joined in the NSW Federation of Community Language Schools’ annual dinner at Cyprus Community Club, Stanmore. In this event, the school received the Certificate of Commendation in recognition of 22 years of outstanding service to the diverse community of NSW from The Hon. Marie Ficarra MLC, Member of the Legislative Council, Parliamentary Secretary to the Premier. Also the Hon. Victor Dominello MP, Minister for Citi-

ความร่วมมือและเป็นสมาชิกกับ NSW Federation of Community Language Schools มาเป็นเวลา ๒๒ ปี

zenship and Communities and Minister for Aboriginal Affairs was presented. **********

Home Coming Project 2013 โครงการเยาวชนไทยในซิดนีย์เยือนแผ่นดินแม่ ๒๕๕๖ โครงการเยาวชนไทยในซิดนีย์ เยือนแผ่นดินแม่ได้จัดขึ้นทุก ๆ ๒ ปี โดยจะจัดขึ้นในช่วงปิดเทอมที่ ๒ ของปีการศึกษา และในปีนี้ทาง โรงเรียนได้จัดโครงการนึ้ขึ้นโดยให้ เยาวชนไทยในซิดนีย์ได้ไปเยือน ภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ ภูเก็ต พังงา นครศรีธรรมราช และ อื่น ๆ อีกหลายสถานที่ โครงการนี้นอกจากจะมีเยาวชนซึ่ง เป็นเด็กนักเรียนของโรงเรียน ภาษาไทยวัดพุทธรังษีแล้ว ยังเปิด โอกาสให้กับเยาวชนและบุคคล ทั่วไปที่อาศัยอยู่ในซิดนีย์ได้เข้าร่วม

โครงการนี้ด้วย โดย ได้รับการสนับสนุนจาก สถานกงสุล นคร ซิดนีย์ การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย และ บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) Every Two years, our home coming project happens during the school holidays. This year our school visited the south of Thailand, taking in the sights of Puket, Pangnga and Nakorn Srithamaraj,

to mention but a few. As well as the students from the school, we encouraged the youth and general community of Sydney to visit Thailand with us, all supported by the Tourist Authority of Thailand, the Royal Thai Consulate and Thai Airways International. ***********


Facebook: BTCL School Sydney/ Buddharangsee Thai Community Language School

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี Postal Address: PO Box 722 Milsons Point NSW 1565 Sunday School - Sydney: Stanmore Public School Cnr. Cavendish Street and Holt Street Phone: 0439 745 158, 0417 449 373 0402 118 837, 0414 508 386

www.btclsydneythaischool.com.au ขอขอบคุณ บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (มหำชน) หรือ PTTEP Group

สนับสนุนกำรศึกษำภำษำและวัฒนธรรม

ของเด็กไทยในซิดนีย์ ออสเตรเลีย Special Thank to PTT Exploration and Production Public Company Limited for supporting the study of Thai language and culture in Sydney, Australia.

Email: btclschool@gmail.com Saturday School - Illawarra: Towradgi Public School Carters Lane, Fairy Meadow NSW Phone: 0414 858 757, 0403 525 488 Email: btclschool_Illawarra@gmail.com

Home Coming Project 2013 Pictures

รายชื่อคณะกรรมการ (Committee Members) Sydney: คุณศริณยา พุทธิสมบัติ (นาง) Sarinya Puttisombut (Nang)

ประธานฯ President

0439 745 158

คุณปณิตา แฮนเซ่น (นิต้า) Panita Hansen (Nita)

รองประธานฯ Vice President

0414 508 386

คุณวาสนา ปันสม (วาส) Wassana Punsom (Wad)

เลขานุการ Secretary

0433 930 807

คุณสุพร อุ่ยศรีธนาภิรมย์ (ยัง) เหรัญญิก Suporn Ouisritanapirom (Young) Treasurer

0402 118 837

คุณเนาวรัตน์ สมิท (น้องเล็ก) Naowarat Smith (Nong Lek)

วิชาการ Curriculum

0417 449 373

คุณตาบทิพย์ หงสเวส (แหม่ม) Tarpthip Hansavesa(Maam)

วิชาการ Curriculum

0412 724 161

คุณวรรณดี เอี่ยมยัง – เคลลี่ Wandee Iamyoung-Kelly (Lek)

ประชาสัมพันธ์ 0412 102 555 Public relations

คุณบุศราภรณ์ ศิริ (เอ็กซ์) Busaraporn Sirisophon (Ex)

แคนทีน Canteen

0431 122 543

คุณยสวดี กุลีช่วย (อ้อ) Yodwadee Kuleechuay (Orr)

พัสดุ Stockperson

0412 127 296

คุณวัชรี นิวเอลล์ (จี๊ด) Watcharee Newell (Jeed)

ที่ปรึกษา Adviser

0421 477 505

คุณภาพตะวัน สุวรรณกูฎ (ช้าง) ที่ปรึกษา Phaptawan Suwanakudt (Chang) Adviser

0432 540 117

อาจารย์ทรงศรี ฟอแรน Dr.Sonsri Foran

ผู้ประสานงาน Coordinator

0411 884 939

ประธานสาขา

0414 858 747

Illawarra: คุณธิดารัตน์ ทองแดง Thidarat Thongdang คุณชรัชพร ดีทิศ

Charanporn Dietrich

Branch President

เหรัญญิก 0403 525 488 Branch Treasurer

ขอขอบคุณ Thank you to:

ที่ให้การสนับสนุน

BTCL school newsletters 2 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you