Page 1

รูปแบบตราสัญลักษณ์ รูปแบบของ Logo ClassConnect : ให้ใช้ฟอนท์ Aksorn Regular ในสัดส่วนที่กำหนดไว้

สีของ ClassConnect ค่าสี CMYK :

R 68 G 200 B 245 #44C8F5 R 141 G 198 B 63 #8DC63F

C 60 C 50 Y 100

ตราสัญลักษณ์ : สี บนพื้นสีเข้มหรือรูปภาพ

3/4 x

1/2 x

ความหมายของสี ClassConnect

4x

3/4 x

1/2 x

3/4 x

1 2/3 x

4x

5/9 x 4/5 x

1 2/3 x

4x

5/9x 4/5x

3/4 x

ตราสัญลักษณ์ แนวตั้ง

ตราสัญลักษณ์ แนวตั้ง

3/4 x

4x

4x

3/4 x

4x

1/2 x

1/4 x

สีฟ้า : หมายถึง ความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือ แข็งแกร่ง เป็นที่พึ่งพาได้ และยังเป็นสีที่ กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เกิด การเรียนรู้ใหม่ๆ

3/4 x

4x

1/2 x

20%

ตราสัญลักษณ์ แนวนอน

ตราสัญลักษณ์ แนวนอน 4x

70%

R 109 G 110 B 113 #6D6E71

K 70

ตราสัญลักษณ์ : สี บนพื้นสีขาวหรือสีอ่อน

สัดส่วนการใช้สี

ค่าสี RGB :

2/3 x 1/3 x

1/4 x

2/3x 1/3x

สีเขียว : หมายถึง การเจริญเติบโต มีคุณภาพ เป็นตัวแทนของความมั่งคั่ง

10%


รูปแบบตราสัญลักษณ์ วิธีใช้ Logo ในเว็บไซต์ Class Connect : ให้ใช้สกุลไฟล์ png

แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส โลโก้แนวตั้ง

แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า โลโก้แนวนอน


Theme design website การใช้สีของเว็บไซต์ ClassConnect :

สีของตัวอักษร ค่าสี CMYK : C 60 C 50 Y 100 K 70

สัดส่วนการใช้สี

ค่าสี RGB : R 68 G 200 B 245 #44C8F5 R 141 G 198 B 63 #8DC63F

70%

R 109 G 110 B 113 #6D6E71

การใช้ตัวอักษรของเว็บไซต์ ClassConnect : ให้ใช้ฟอนท์ THSarabunNew ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ ภาษาอังกฤษ :

ภาษาไทย :

TH Sarabun New Bold : ABCDabcd TH Sarabun New Regular : ABCDabcd TH Sarabun New Italic : ABCDabcd

ทีเอ็ช สารบัญ นิว (ตัวหนา) : กขคงจ ทีเอ็ช สารบัญ นิว (ตัวธรรมดา) : กขคงจ ทีเอ็ช สารบัญ นิว (ตัวเอียง) : กขคงจ

TH Sarabun New Regular 20 pt. (Test) ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

ทีเอ็ช สารบัญ นิว (ตัวธรรมดา) ขนาด 20 pt. (ทดสอบ) กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรล วศษสหฬอฮ ๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐

20%

10%


Theme design website

Visual guideline classconnect  
Visual guideline classconnect  
Advertisement