Page 1

Fakulti Pendidikan, Sastera dan Sains Sosial

PSIKOLOGI PENDIDIKAN TUTORIAL 1 –

UNIT 1: Asas Psikologi Prof. Madya Dr Bakhtiar Mansor HBEF2103 Psikologi Pendidikan Jan 2005 1 Subject Matter Expert/Author: Prof. Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM)

Copyright © ODL Jan 2005 Open University Malaysia


Fakulti Pendidikan, Sastera dan Sains Sosial

Objektif Tutorial 1 Di akhir Tutorial 1, pelajar akan dapat: 1. berkenalan antara satu dengan lain 2. memahami kursus HBEF2103 dari segi objektif, kandungan, keperluan dan kaedah penilaian 3. memahami kandungan Bab 1 ‘Konsep Asas Psikologi’ 4. bersedia untuk menghadapi Tutorial 2

2 Subject Matter Expert/Author: Prof. Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM)

Copyright © ODL Jan 2005 Open University Malaysia


Fakulti Pendidikan, Sastera dan Sains Sosial

UNTUK MENCAPAI OBJEKTIF TUTORIAL 1 AKTIVITI

MASA

1. Suai kenal

10 minit

2. Pengenalan kepada Kursus HBEF2103

10 minit

3. Objektif Kursus HBEF2103

10 minit

4. Sinopsis Kursus HBEF2103 (Rujuk m.s ii – iii)

25 minit

5. Kaedah Penilaian Kursus (Rujuk: m.s iv)

10 minit

6. Mini Kuliah (Bab 1)

40 minit

7. Perbincangan/soal jawab

15 minit

3 Subject Matter Expert/Author: Prof. Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM)

Copyright © ODL Jan 2005 Open University Malaysia


Fakulti Pendidikan, Sastera dan Sains Sosial

PENGENALAN KEPADA KURSUS HBEF2103 PSIKOLOGI PENDIDIKAN 3 JAM KREDIT DAN MENGAMBIL MASA 15 MINGGU KURSUS HBEF2103 IALAH KURSUS TERAS DIWAJIBKAN KEPADA SEMUA PELAJAR PENDIDIKAN Memahami kandungan kursus & perbincanagan awal

05 jam

Membaca 3 teks unit @ 20 jam per teks

60 jam

Menghadiri 5 sesi tutorial

10 jam

Capaian kepada laman web

10 jam

Menyiapkan 2 tugasan @ 15 jam per tugasan

20 jam

Ulang kaji

15 jam JUMLAH

120 jam 4

Subject Matter Expert/Author: Prof. Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM)

Copyright Š ODL Jan 2005 Open University Malaysia


Fakulti Pendidikan, Sastera dan Sains Sosial

SINOPSIS KURSUS Kursus ini bermula dengan pendedahan kepada konsep asas psikologi pendidikan. Kursus asas ini akan mendedahkan aspek-aspek perkembangan insan yang mempengaruhi pengajaran dan pembelajaran. Pelajar-pelajar juga akan diperkenalkan kepada teori-teori pembelajaran dan prinsip psikologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu, tumpuan juga akan diberikan kepada beberapa pendekatan yang kontemporari untuk diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran secara konteksual dalam bilik darjah. Pelajar juga akan dapat melihat perkaitan antara keperluan dan masalah pelajar serta mengaplikasikan teori dan prinsip dalam proses dalam pengajaran dan pembelajaran.

UNIT TEKS Unit 1 Asas Psikologi Unit 2 Pembelajaran Unit 3 Perbezaan Individu dan Pendidikan Khas 5 Subject Matter Expert/Author: Prof. Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM)

Copyright Š ODL Jan 2005 Open University Malaysia


Fakulti Pendidikan, Sastera dan Sains Sosial

SINOPSIS KURSUS : Unit 1 Asas Psikologi Bab 1: Konsep Asas Psikologi . Definisi psikologi, sejarah perkembangan psikologi dan pendekatan psikologi . Bidang-bidang psikologi terutamanya psikologi pendidikan . Kepentingan psikologi pendidikan kepada guru

Bab 2: Perkembangan Manusia . Definisi perkembangan manusia, prinsip-prinsip perkembangan dan faktor-faktor mempengaruhi perkembangan . Teori-teori perkembangan manusia . Fokus perkembangan manusia sebelum umur 21 tahun . Implikasi teori perkembangan kepada guru 6 Subject Matter Expert/Author: Prof. Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM)

Copyright Š ODL Jan 2005 Open University Malaysia


Fakulti Pendidikan, Sastera dan Sains Sosial

SINOPSIS KURSUS : Unit 2 Pembelajaran Bab 3: Psikologi Pembelajaran . Definisi pembelajaran dan ciri dan proses pembelajaran . Jenis pembelajaran dan prinsip pembelajaran . Faktor yang mempengaruhi pembelajaran

Bab 4: Teori Pembelajaran . Teori pembelajaran . Pendekatan pengajaran dan pembelajaran

7 Subject Matter Expert/Author: Prof. Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM)

Copyright Š ODL Jan 2005 Open University Malaysia


Fakulti Pendidikan, Sastera dan Sains Sosial

SINOPSIS KURSUS : Unit 2 Pembelajaran Bab 5: Perbezaan Individu  Definisi perbezaan individu  Faktor-faktor menyebabkan perbezaan individu  Teori-teori perbezaan individu  Implikasi perbezaan individu kepada guru

Bab 6: Pendidikan Khas  Definisi, falsafah dan matlamat pendidikan khas  Pelajar-pelajar berkeperluan khas  Program pendidikan khas 8 Subject Matter Expert/Author: Prof. Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM)

Copyright © ODL Jan 2005 Open University Malaysia


Fakulti Pendidikan, Sastera dan Sains Sosial

Keadah Penilaian Kursus •Dua Komponen – penilaian berterusan & penilaian akhir Penilaian berterusan

50%

 Penyertaan dalam perbincangan

05%

 Tugasan 1

20%

 Ujian 1 & 2

25%

Penilaian Akhir (2jam)

50%

 Bahagian A – Soalan Objektif

20%

 Bahagian B - Soalan Subjektif

30%

Untuk lulus Gred C, 25 markah dari markah peperiksaan akhir (50%). Subject Matter Expert/Author: Prof. Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM)

9

Copyright © ODL Jan 2005 Open University Malaysia


Fakulti Pendidikan, Sastera dan Sains Sosial

UNIT 1: ASAS PSIKOLOGI Objektif Unit 1 Pada akhir UNIT 1, pelajar akan dapat:  menjelaskan pengertian psikologi dan psikologi pendidikan, sejarah perkembangan psikologi dan kepentingan psikologi pendidikan kepada guru, DAN  menerangkan konsep perkembangan manusia, prinsip perkembangan manusia dan teori-teori perkembangan manusia

10 Subject Matter Expert/Author: Prof. Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM)

Copyright © ODL Jan 2005 Open University Malaysia


Fakulti Pendidikan, Sastera dan Sains Sosial

Bab 1: Konsep Asas Psikologi Objektif Bab 1 Di akhir Bab 1 ini, pelajar akan dapat: 1. memberi definisi psikologi 2. menjelaskan sejarah perkembangan psikologi 3. memberi definisi psikologi pendidikan 4. menghuraikan kepentingan psikologi pendidikan kepada guru

11 Subject Matter Expert/Author: Prof. Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM)

Copyright Š ODL Jan 2005 Open University Malaysia


Fakulti Pendidikan, Sastera dan Sains Sosial

Bab 1: Konsep Asas Psikologi Definisi Psikologi

(Rujuk: m.s 1 – 2)

Psikologi merupakan kajian secara saintifik mengenai  tingkah laku manusia  jiwa atau rohani manusia  minda atau kehidupan mental manusia  pengalaman dan aktiviti manusia

12 Subject Matter Expert/Author: Prof. Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM)

Copyright © ODL Jan 2005 Open University Malaysia


Fakulti Pendidikan, Sastera dan Sains Sosial

Bab 1: Konsep Asas Psikologi (Samb) Sejarah Perkembangan Psikologi (m.s 3 - 6) Semenjak zaman Greek Kuno hingga kini:  aliran interaksionisme  aliran strukturalisme  aliran functionalism  aliran behaviorism  aliran gestalt  aliran humanistik  aliran kognitivisme  aliran konstruktivisme 13 Subject Matter Expert/Author: Prof. Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM)

Copyright © ODL Jan 2005 Open University Malaysia


Fakulti Pendidikan, Sastera dan Sains Sosial

Bab 1: Konsep Asas Psikologi (Samb) Pendekatan Psikologi (ms 7 – 12)     

Behaviorisme Psikoanalitik Kognitivisme Humanistik Biologi

Definisi Psikologi Pendidikan (ms 14) Fokus psikologi pendidikan IALAH  pelajar (the learner)  guru (the teacher)  situasi dan proses pembelajaran-pengajaran (pelajar, guru, teknologi dan persekitaran)

Tujuan Psikologi Pendidikan (ms 15) Kepentingan Psikologi Pendidikan (ms 15 -16) Subject Matter Expert/Author: Prof. Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM)

14

Copyright © ODL Jan 2005 Open University Malaysia


Fakulti Pendidikan, Sastera dan Sains Sosial

Tamat Tutorial 1 UNTUK TUTORIAL 2 PELAJAR-PELAJAR SILA BACA BAB 2 PERKEMBANGAN MANUSIA BERSEDIA UNTUK UJIAN 1, UJIAN TERTUMPU PADA UNIT 1 TAJUK PERBINCANGAN UNTUK TUTORIAL 2 1. Bincang perbezaan antara pertumbuhan dan perkembangan (RUJUK: m.s 18). 2. Apakah perbezaan antara faktor endogen dengan eksogen? (RUJUK: m.s 19 – 25) 3. Bincang ciri-ciri perkembangan (RUJUK: m.s 26 – 27) 4. Sejauh manakah teori Freud menolong anda memahami perkembangan individu? (RUJUK: m.s 27 – 30) 5. Apakah sumbangan teori perkembangan Piaget dari segi membantu anda memahami perkembangan kognitif individu? (RUJUK: m.s 30 – 32 & 41 – 49) 6. Teori yang dibangunkan oleh Erikson berasaskan 5 (lima) prinsip. Prinsip-prinsip ini berguna dalam memahami tiap-tiap tahap dan konflik perkembangan individu. Bincang. (RUJUK: m.s 32 – 33) 7. Huraikan ciri-ciri perkembangan yang dilalui oleh individu bermula dari awal kanakkanak hingga tahap remaja (RUJUK: m.s 41 – 48) 15 Subject Matter Expert/Author: Prof. Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM)

Copyright © ODL Jan 2005 Open University Malaysia


Fakulti Pendidikan, Sastera dan Sains Sosial

Te rim a Kas ih 16 Subject Matter Expert/Author: Prof. Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM)

Copyright Š ODL Jan 2005 Open University Malaysia

psikologi pendidikan  

editor wan sarinah

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you