Page 1

•Ê3◊˜ ÷Í÷ȸfl Sfl—– Ãà‚ÁflÃÈfl¸⁄áÿ¢ ÷ªÊ¸ ŒflSÿ œË◊Á„U– ÁœÿÊ ÿÊŸ— ¬˝øÊŒÿÊØH

‚⁄U„UŒ ∑§‚⁄UË email:- sarhad.kesri@gmail.com,

ckckS vk x;kS js RNI NO. PUNHIN2004/16599 www.issuu.com/sarhadkesri o"kZ% 8 vad% 281 i`"B% 4 ewY; 1 : 25 ekpZ 2012 jfookj foØeh 2069 nSfud izkr%dkyhu QSDl 01638&267200] Qksu 264200 eks 95925&00112

çÙP¤è ¥æßæÁ ·ð¤ ÕæÎ ¥Õ

¥æÁ ·ð¤çÕÙðÅU ×´˜æè ÎæðÂãUÚU vw ÕÁð ¹æðÜ»´ð ð ÁÙ Üæð·¤ÂæÜ Õæ•â ‚ÊŸÍ ’È‹¥ŒË, »§ÊÁ¡À∑§Ê, wy ◊Êø¸ — ˇÊòÊËÿ ÁfläÊÊÿ∑§ fl ⁄UÊíÿ ∑§ ¡¥ª‹Êà ∞fl¥ üÊ◊ ◊¥òÊË øÊÒ. ‚È⁄U¡Ëà ∑ȧ◊Ê⁄U íÿÊáÊË wz ◊Êø¸ ∑§Ê ¡Ÿ‹Ê∑§¬Ê‹ Œ⁄U’Ê⁄U ‹ªÊÿª¥ – ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒÃ „ÈUÿ ¬˝Ò‚ ‚Áøfl ’‹¡Ëà ‚„UÊÃÊ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ üÊË íÿÊáÊË wz ◊Êø¸ ⁄UÁflflÊ⁄U ∑§Ê ŒÊ¬„U⁄U vw.ÆÆ ’¡ SÕÊŸËÿ ◊ÈÀÃÊŸË øȪ¥ Ë ÁSÕà •¬Ÿ ∑§Êÿʸ‹ÿ ◊¥ ◊ËÁ«UÿÊ fl ¡ŸÃÊ ∑§ ‚◊ˇÊ ¡Ÿ‹Ê∑§¬Ê‹ ’ÊÄ‚ πÊ‹¥ª– ôÊÊà ⁄U„U Á∑§ üÊË íÿÊáÊË Ÿ SÕÊŸËÿ ÉÊÊ‚ ◊¥«UË ◊¥ äÊãÿflÊŒ ⁄ÒU‹Ë ∑§ ŒÊÒ⁄UÊŸ ∞∑§ ¡Ÿ‹Ê∑§¬Ê‹ ’ÊÄ‚ Á‡Ê∑§ÊÿÃÊ¥ fl ‚ȤÊÊflÊ¥ ∑§ Á‹ÿ •¬Ÿ ∑§Êÿʸ‹ÿ ◊¥ ⁄UπÊ ÕÊ– Á¡‚◊¥ ˇÊòÊ flÊÁ‚ÿÊ¥ ‚ •¬Ë‹ ∑§Ë ªß¸U ÕË Á∑§ ©Uã„¥U Á∑§‚Ë ÷Ë Ã⁄U„U ∑§Ë ∑§Ê߸U Á‡Ê∑§Êÿà ÿÊ ‚ȤÊÊfl „Ò¥U, fl„U ßU‚ ¡Ÿ‹Ê∑§¬Ê‹ ’ÊÄ‚ ◊¥ «UÊ‹¥, Á¡‚∑§Ê üÊË íÿÊáÊË πÈŒ πÊ‹¥ª– üÊË ‚„UÊÃÊ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ¡Ÿ‹Ê∑§¬Ê‹ ’ÊÄ‚ ◊¥ ‚ ÁŸ∑§‹Ÿ flÊ‹Ë Á‡Ê∑§ÊÿÃÊ¥ ÿÊ ‚ȤÊÊflÊ¥ ◊¥ ‚ Á¡Ÿ Á‡Ê∑§ÊÿÃÊ¥ ÿÊ ‚ȤÊÊflÊ¥ ∑§Ê ◊ÊÒ∑§ ¬⁄U ÁŸ¬≈UÊ⁄UÊ ‚¥÷fl „ÈU•Ê, ©U‚∑§Ê ◊ÊÒ∑§ ¬⁄U „U‹ ∑§⁄U ÁŒÿÊ ¡Ê∞ªÊ fl •ãÿ Á‡Ê∑§ÊÿÃÊ¥ ‚ȤÊÊflÊ¥ ∑§ Á‹ÿ ∞∑§ SflÃ¥òÊ ∑§◊≈UË ÁŸÁpà ‚◊ÿ ‚Ë◊Ê ∑§ •¥Œ⁄U Á‡Ê∑§ÊÿÃÊ¥ ∑§Ë ¡Ê¥ø ¬«∏ÃÊ‹ ∑§⁄U ©UŸ∑§Ë •¥ÁÃ◊ üÊË íÿÊáÊË ∑§Ê ŒªË–

◊ŸÊ¡ ŸÊª¬Ê‹ »§ÊÁ¡À∑§Ê wy ◊Êø¸— SÕÊŸËÿ ‚fl¸ Á„UÃ∑§Ê⁄UË ÁfllÊ ◊¥ÁŒ⁄U ∑§ ¿UÊòÊ ªÈ⁄UŸÊ◊ ÷ÈÀ‹⁄U •ÊflÊ¡ ¬¥¡Ê’ ŒË ’Ÿ ª∞ „Ò¥U– ©Uã„UÊŸ¥  ≈UËflË øÒŸ‹U ∞◊∞ø-flŸ ¬⁄U ø‹ ⁄U„U •ÊflÊ¡ ¬¥¡Ê’ ŒË ◊¥ ∑§⁄UË’ vw

⁄UÊ¡Ëfl ŸÊª¬Ê‹ »§ÊÁ¡À∑§Ê wy ◊Êø¸— ÷Ê⁄Uà ¬Ê∑§ ‚⁄U„UŒ ¬⁄U ÁSÕà ªÊ¥fl ⁄‘UÃflÊ‹Ë ÷ÒáÊË ◊¥ ∞∑§ ÁflflÊÁ„UÃÊ ∑§Ë ◊ÊÒà „UÊ ªß¸U– Á»§‹„UÊ‹ ◊ÊÒà ∑§Ê ∑§Ê⁄UáÊ •ôÊÊà ’ÃÊÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË •ŸÈ‚Ê⁄U ªÊ¥fl Õ„U∑§‹¥Œ⁄U ∑§Ë ‚Ë◊Ê ⁄UÊŸË ∑§Ë ‡ÊÊŒË ∑§⁄UË’ y ‚Ê‹ ¬„U‹ ⁄‘UÃflÊ‹Ë ÷ÒáÊË ªÊ¥fl ∑§ „UÊÁ‡ÊÿÊ⁄U Á‚¥„U ∑§ ‚ÊÕ „ÈU߸U ÕË– Á¬¿U‹ ŒÊ ÁŒŸ ‚ „UÊÁ‡ÊÿÊ⁄U Á‚¥„U ∑§Ê◊ ∑§ Á‚‹Á‚‹ ◊¥ ÉÊ⁄U ‚ ’Ê„U⁄U ªÿÊ ÕÊ– ßUäÊ⁄U ‚Ë◊Ê ⁄UÊŸË ∑§Ë ◊ÊÒà „UÊ ªß¸U– ◊Ê◊‹ ∑§Ë ¡Ê¥ø ∑§⁄U ⁄U„U ∞∞‚•Ê߸U ªÈ⁄UŒfl Á‚¥„U Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ‚Œ⁄U ÕÊŸÊ ¬ÈÁ‹‚ Ÿ ‡Êfl ∑§é¡ ◊¥ ‹∑§⁄U •Ê¡ Á‚Áfl‹ •S¬ÃÊ‹ ‚ ¬ÊS≈U ◊Ê≈¸U◊ ∑§⁄UflÊÿÊ •ÊÒ⁄U ‡Êfl ¬Á⁄U¡ŸÊ¥ ∑§ „UflÊ‹ ∑§⁄U ÁŒÿÊ– ‚Œ⁄U ÕÊŸÊ ¬ÈÁ‹‚ Ÿ äÊÊ⁄UÊ v|y ∑§ ÄUà ∑§Ê⁄¸UflÊ„UË ∑§Ë „ÒU–

ÕæçÜ·¤æ ·¤æð ¥»ßæ ·¤ÚU ÕÜ户¤æÚU ·¤ÚUÙð ·ð¤ ¥æÚUæð ×ð´ ×æ×Üæ ÎÁü

¥æßæÁ-°-´ÁæÕ ÕÙæ »éÚUÙæ× Öé„ÚU

!∞◊∞ø v ¬⁄U Á»§⁄U ªÍ¥¡Ê »§ÊÁ¡À∑§Ê ∑§Ê ŸÊ◊ !ªÈ⁄UŸÊ◊ ÷ÈÑ⁄U Ÿ ¬˝ÁÃÿÊÁªÃÊ ¡Ëà »§ÊÁ¡À∑§Ê ∑§Ê ŸÊ◊ Á∑§ÿÊ ⁄UÊ‡ÊŸ !¡Ëà ∑§⁄U »§ÊÁ¡À∑§Ê ‹ÊÒ≈U ªÈ⁄UŸÊ◊ ÷ÈÀ‹⁄ ∑§Ê „UÈ•Ê ÷√ÿ SflʪÃ

¥™ææÌ ·¤æÚU‡ææð´ âð çßßæçãUÌæ ·¤è ×æñÌ

‚ÊŸÍ ’È¥‹ŒË •’Ê„U⁄U, wz ◊Êø¸— Ÿª⁄U âÊÊŸÊ ¬ÈÁ‹‚ Ÿ ¬Ê¥ø ‹ÊªÊ¥ ∑§ Áπ‹Ê»§ •ªflÊ fl ’‹Êà∑§Ê⁄U ∑§⁄UŸ ∑§Ê ◊Ê◊‹Ê Œ¡¸ Á∑§ÿÊ „ÒU– Á◊‹Ë ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U Ÿª⁄U ÕÊŸÊ ¬ÈÁ‹‚ ∑§Ê ‚¥Ã Ÿª⁄U ª‹Ë Ÿ¥’⁄U y ÁŸflÊ‚Ë ◊¥ªÃ ⁄UÊ◊ ¬ÈòÊ äÊ◊¸¬Ê‹ Ÿ Á‡Ê∑§Êÿà ¬òÊ ŒÃ „ÈU∞ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ©U‚∑§Ë ŸÊ’ÊÁ‹ª ‹«∏∑§Ë ∑§Ê ¬«∏Ê‚  Ë mUÊ⁄UÊ •ªflÊ ∑§⁄U ©U‚∑§ ‚ÊÕ ŒÈc∑§◊¸ Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU– ∞‚¬Ë flÁ⁄¥UŒ⁄U ®‚„U ’⁄UÊ«∏ ∑§Ê ŒË Á‡Ê∑§Êÿà ◊¥ ◊¥ªÃ ⁄UÊ◊ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ xÆ ◊߸U wÆvv ∑§Ê ©U‚∑§Ë ŸÊ’ÊÁ‹ª ‹«∏∑§Ë ¡Ê øÊÿ ◊¥ ∑ȧ¿U Á◊‹Ê∑§⁄U ‚÷Ë ¬Á⁄UflÊ⁄U ∑§Ê ’„UÊ‡Ê ∑§⁄U •Ê⁄UÊ¬Ë ‡Ê¥∑§⁄U ¬ÈòÊ ’ÈÀ‹‡ÊÊ„ fl ©U‚∑§Ë ’„UŸÊ¥ Ÿ ‹«∏∑§Ë ∑§Ê ’„U‹Ê»È§‚‹Ê∑§⁄U ÿ„UÊ¥ ‚ ‹ ªÿ– fl„UÊ¥ ¬⁄U ¡Ê∑§⁄U ‹«∏∑§Ë ∑§Ê •ŒÊ‹Ã ◊¥ ¬‡Ê ∑§⁄U ŒÊŸÊ¥ ∑§Ë ‡ÊÊŒË ∑§⁄UflÊ ŒË, ¡’Á∑§ ‹«∏∑§Ë ‡Ê· ¬ÎDU w ∑§Ê‹◊ ¬⁄U.......

„U¡Ê⁄ ÿÈflÊ•Ê¥ ∑§Ê ¬¿UÊ«U∏ »§ÊßUŸ‹ ª˝¥«U Á»§ŸÊ‹ ¡Ëà Á‹ÿÊ „ÒU– •Ê¡ fl„U »§ÊÁ¡À∑§Ê ¬„È¥Uø •ÊÒ⁄U ◊‹Ê≈U øÊÒ∑§ ¬⁄U ÁflÁ÷ÛÊ ‚¥SÕÊ•Ê¥ ∑§ ¬ŒÊÁäÊ∑§ÊÁ⁄UÿÊ¥ Ÿ ©UŸ∑§Ê Sflʪà Á∑§ÿÊ– ©UŸ∑§ Sflʪà ‡Ê· ¬ÎDU w ∑§Ê‹◊ ¬⁄U.......

»éÚUÜæÜ ¨âãU Ú´UŠææßæ §UÜ•ð ÅUæþ çð Ù•â ·¤æðâü ×ð´ ÂêÚUÔ Â´ÁæÕ ×ð´ ¥ÃßÜ Á’^ÂU «˜U◊«UÊ/÷Ê⁄Uà ÷Í·áÊ/ßUãŒ˝ ¡Ê‚Ÿ ≈U‹Ë∑§êÿÍÁŸ∑§‡ÊŸ Áfl÷ʪ ∑§ ¿UÊòÊ ªÈ⁄U‹Ê‹ ¬ÈòÊ ‚ÈπøÒŸ ®‚„U ⁄¥UäÊÊflÊ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ¡‹Ê‹Ê’ʺ, wy ◊Êø¸U— »§ÊÁ¡À∑§Ê ⁄UÊ« ∏ ®‚„U ⁄¥UäÊÊflÊ ¬ÈòÊ ‚ÈπøÒŸ ®‚„U ⁄¥UäÊÊflÊ Ÿ ¡ËflŸ íÿÊÁà ∑§Ê‹¡ ◊¥ ¬¥¡Ê’ SÃ⁄U ¬⁄U •ÊÿÊÁ¡Ã ∑§Ë ªß¸U ¬⁄UˡÊÊ•Ê¥ ◊¥ ŒÍ‚⁄‘U S◊Ò S ≈U⁄U ∑§Ë •ÊÿÊÁ¡Ã ¬⁄UˡÊÊ•Ê¥ ◊¥  •¬ŸË ∑§Ê’Á‹ÿà ∑ § ’‹’ÍÃ ¬⁄U ¬˝Õ◊ SÕÊŸ „UÊÁ‚‹ Á∑§ÿÊ „ÒU– ©UäÊ⁄U •Ê¡ ÉÊ⁄U ¬„È¥Uø ªÈ⁄U‹Ê‹ ®‚„ ∑§Ê © U ‚ ∑  § ¬⁄U ÁSÕà ¡ËflŸ íÿÊÁà ¬Ê‹Ë≈UÁÄŸ∑§‹ ¬˝Õ◊ SÕÊŸ ¬⁄U •Ê∑§⁄U ŸÿÊ ßUÁÄUÊ‚ •Á÷÷Êfl∑§Ê¥ Ÿ ◊È¥„U ◊Ë∆UÊ ∑§⁄UflÊ∑§⁄U ∑§Ê‹ ¡ ∑ § ßU‹ Ä ≈˛  U ÁŸÄ‚ ÃÕÊ ⁄UøÊ „ÒU– ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒÃ „ÈU∞ ªÈ⁄U‹Ê‹ ®‚„U •Ê÷Ê⁄U √ÿQ§ Á∑§ÿÊ ªÿÊ–

üÊhÊ¢¡Á‹ ߸U◊ÊŸŒÊ⁄UË, ¬ÈL§·ÊÕ¸, ‚ÊŒªË ∞fl¥ ‚ìÊÊ߸U ∑§ ‚¥ª◊ Á‡Ê⁄UÊ◊ÁáÊ ¬òÊ∑§Ê⁄U

Sfl. üÊË ‚àÿãŒ˝ ∑ȧ◊Ê⁄U ¡Ë ŸÊª¬Ê‹ àæÌ-àæÌ

∑§Ë •Ê¡ ¬Èáÿ ÁÃÁÕ ¬⁄U Ù×Ù ∑§⁄UÃ „UÈ∞ ©Uã„¥U üÊhÊ‚È◊Ÿ ‚◊Á¬¸Ã ∑§⁄UÃ „ÒU–

âÚUãUÎ âæðàæÜ ßðÜÈð¤ØÚU âæðâæØÅUè CHAN AKY A SCHOOL CHANAKY AKYA °ß´ âÚUãUÎ ·¤ðâÚUè ȤæçÁË·¤æ (Affiliated to C.B.S.E., DELHI)

A New Generation, Co-Educational, Day-Boarding & English Medium School. (Under Direct Control of St. Chanakya Educational Society ( Regd.)

ADMISSION OPEN For all Classes

Reach for the Zenith Human mind is the most powerful instrument in the world and many apparently impossible feats can be archived with strong will power. So from now onwards be aware of your’s word’s aim of life, concentrate upon it and grab the A Venture of Press club opportunities being provides at

SKB D .A.V hool D.A.V .A.V.. Cent. Sr Sr.. Sec Sec.. Sc School Near Malout R oad, F AZILKA Road, FAZILKA gis of D .A.V w Delhi) aegis D.A.V .A.V.. CMC Ne New (Under the ae

ADMISSION OPEN FROM MARCH 1, 2012 Contact: Cantt. Road, Fazilka Ph. 01638-265477, M. 98557-52377 Recruitment: Applications are Invited for the Posts of Teacher " Maths (T.G.T) -1 " Music -1 " Phy. Edu. (C.P.Ed./D.P.Ed.) -1

Amenities: ! CBSE AFFILIATED CO-ED. ENGLISH MEDIUM School ! Harmonious Development ! Modern English Language Lab to Develop communication skills !Well equipped modern infrastructued Science Labs ! Smart Hi-tech Computer labs ! C.C.T.V, cameras to monitor class-room activities !Value-based moral education !Multiutility Auditorium Hall !Purified R.O. drinking water !Conveyance facility on request. !Press Club

Contact: 01638-262834 01638-261834

M. Sharma (Principal) 94176-77418


ljgn dsljh QkftYdk

‚⁄U„UŒ ∑§‚⁄UË 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 ÁfløÊ⁄U ŒUˬ 1234567890123456789012345678 âÕ·ð¤ ÂýçÌ â×æÙ FðãU ÚU¹Ùð âð ¥æ ŠæñØü ·¤æ ÁèßÙ Áè â·¤Ìð ãñ´UÐ

25 ekpZ 2012 jfookj foØeh 2069

Ÿæè Îé»æüØæÙæ ×´çÎÚU ×ð´ ÖÁÙæð´ ·¤è ÌæÙ ÂÚU ¹êÕ Ûæê×ð ŸæhæÜé

2

ekpZ 25] 2012

Sß. Áæð»ð‹Îý âðçÌØæ ·¤è ØæÎ ×ð´ Ü»ð Ùð˜æ §üU×æÙÎæÚUè, ÂéL¤áæÍü, âæÎ»è °ß´ â‘¿æ§üU ·ð¤ â´»× Íð ·ñ´¤Â ·¤æ ¥çÙÜ âðÆUè Ùð ç·¤Øæ ©UÎ÷ƒææÅUÙ •Ê¡ ¬ÈáÿÊÁÃÁÕ ¬⁄U Áfl‡ÊcÊ

çàæÚUæð×ç‡æ ˜淤æÚU Sß. Ÿæè âˆØð‹Îý ·é¤×æÚU Ùæ»ÂæÜ »§ÊÁ¡À∑§Ê ∑§ ◊„UÊŸ SflÃ¥òÊÃÊ ‚ŸÊŸË, ¬òÊ∑§Ê⁄U fl Á‡ÊˇÊÊÁflŒ˜ ‹Ê‹Ê ‚ÈŸÊ◊ ⁄UÊÿ ∞◊.∞. ∑§ ‚ȬÈòÊ ‚àÿãŒ˝ ∑ȧ◊Ê⁄U ŸÊª¬Ê‹ Ÿ ÷Ë •¬Ÿ SflªË¸ÿ Á¬ÃÊ ∑§ ¬Œ Áøã„UÊ¥ ¬⁄U ø‹Ã „ÈUÿ ¡ËflŸ ∑§Ê øÈŸÊÒÃË M§¬ ◊¥ SflË∑§Ê⁄U ∑§⁄U ∑§÷Ë ©UìÊ Á‚hÊ¥ÃÊ¥ ∑§ ‚ÊÕ ÷ÊÒÁÃ∑§ ‹Ê÷ ‹Ÿ „UÃÈ ‚◊¤ÊÊÒÃÊ Ÿ„UË¥ Á∑§ÿÊ– vy Ÿflê’⁄U v~xx ∑§Ê ¡ã◊ üÊË ŸÊª¬Ê‹ Ÿ ‹Ê∑§Ã¥òÊ ∑§ øÃÈÕ¸ SÃê÷ ¬òÊ∑§ÊÁ⁄UÃÊ ∑§ ˇÊòÊ ◊¥ ∑§Êÿ¸ ∑§⁄UÃ „ÈUÿ ‚◊Sà ¡ËflŸ ¬Ëà ¬òÊ∑§ÊÁ⁄UÃÊ ∑§Ê ÉÊÎÁáÊà ∑Χàÿ ◊ÊŸÊ– ¡ËflŸÿʬŸ „UÃÈ ß¸U◊ÊŸŒÊ⁄UË ‚ ∑§Á∆UŸ ¬Á⁄UüÊ◊ ∑§⁄UÃ „ÈUÿ ‚◊Ê¡‚flÊ ∑§Ê •ŸÍ∆UÊ ©UŒÊ„U⁄UáÊ ¬˝SÃÈà Á∑§ÿÊ– ©Uã„UÊ¥Ÿ •¬ŸË ‚‡ÊQ§ ‹πŸË mUÊ⁄UÊ »§ÊÁ¡À∑§Ê ˇÊòÊ ∑§Ë ‚◊SÿÊ•Ê¥ ∑§Ê ÃËŸ Œ‡Ê∑§Ê¥ Ã∑§ ©U÷Ê⁄UÊ, ©U¬‹ÁéäÊÿÊ¥ ∑§Ê ÁŸπÊ⁄UÊ ÃÕÊ Áfl∑§Ê‚ ∑§Ê ‚ÃØ ¬˝ÿÊ‚ Á∑§ÿÊ– ‚Ê⁄UÊ ¡ËflŸ ªÊ¥äÊË ¡Ë ∑§ “‚ÊŒÊ ¡ËflŸ, ©UìÊ ÁfløÊ⁄U” ∑§ Á‚hʥà ∑§ •ŸÈM§¬ ªÈ¡Ê⁄UÊ– •Ê¬Ÿ ‚⁄U∑§Ê⁄U mUÊ⁄UÊ SflÃ¥òÊÃÊ ‚ŸÊÁŸÿÊ¥ ∑§Ê ŒË ¡ÊŸ flÊ‹Ë ‚ÈÁfläÊÊ•Ê¥ ∑§ ‹Ê÷ ∑§Ê Á¬ÃÊ ∑§ àÿʪ ∑§Ë ˇÊÁìÍÌà ‹Ÿ ‚ ÃÈÀÿ ◊ÊŸ ∑§⁄U •SflË∑§Ê⁄U ∑§⁄U ÁŒÿÊ– •Ê¬Ÿ Œ‡Ê ∑§ ¬˝◊Èπ ŒÒÁŸ∑§ “¬¥¡Ê’ ∑§‚⁄UË”, “Á„¥UŒ ‚◊ÊøÊ⁄U”, “¡ª ’ÊáÊË”, “ÁŒ Á≈˛UéÿÍŸ”, “¬¥¡Ê’Ë Á≈˛UéÿÍŸ”, “ŒÒÁŸ∑§ Á≈˛UéÿÍŸ”, “ߥUÁ«UÿŸ ∞Ä‚¬˝Ò‚”, “¡Ÿ‚ûÊÊ”, “Á◊‹Ê¬”, “Á„¥UŒË Á◊‹Ê¬”, “¬˝Ãʬ”, “flË⁄U ¬˝Ãʬ” ÃÕÊ ÷Ê⁄Uà ∑§Ë ¬˝Á‚h ‚◊ÊøÊ⁄U ∞¡¥‚Ë “ÿÍ.∞Ÿ.•Ê߸U.” ∑§ »§ÊÁ¡À∑§Ê ‚ ¬˝ÁÃÁŸÁäÊ ∑§ M§¬ ◊¥ ∑§Êÿ¸ Á∑§ÿÊ– •Ê¬ Á¡‹Ê üÊ◊¡ËflË ¬òÊ∑§Ê⁄U ‚¥ÉÊ Á¡‹Ê Á»§⁄UÊ¡¬È⁄U ∑§ ÃÕÊ é‹Ê∑§ ∑§Ê¥ª˝‚ ∑§◊≈UË »§ÊÁ¡À∑§Ê ∑§ •äÿˇÊ ÷Ë ⁄U„U– •Ê¬∑§Ê ©Uà∑ΧCU ‚◊Ê¡‚flÊ fl ¬òÊ∑§ÊÁ⁄UÃÊ ∑§ Á‹ÿ ¬¥¡Ê’ ‚⁄U∑§Ê⁄U mUÊ⁄UÊ vz •ªSà v~}z ∑§Ê »§ÊÁ¡À∑§Ê ∑§ ‚fl¸üÊDU ŸÊªÁ⁄U∑§ ∑§ M§¬ ◊¥ ‚ê◊ÊÁŸÃ Á∑§ÿÊ ªÿÊ ÕÊ– zx fl·¸ ∑§Ë •ÊÿÈ ◊¥ wz ◊Êø¸ v~}| ∑§Ê •Ê¬∑§Ê Œ„Uʥà „UÊ ªÿÊ ÕÊ– •Ê¬∑§Ë S◊ÎÁà ◊¥ ‡ÊÊSòÊË øÊÒ∑§ ‚ ‹∑§⁄U ⁄‘U‹fl S≈U‡ÊŸ Ã∑§ Ÿª⁄U ∑§Ë ∞∑§ ¬˝◊Èπ ‚«∏∑§ ∑§Ê ŸÊ◊ “‚àÿãŒ˝ ◊ʪ¸” ⁄UπÊ „ÈU•Ê „ÒU–

!‹Êÿ¢‚ Ä‹’ ’Ê«U¸⁄ ∑§ ŸòÊ ∑Ò¥§¬ ◊¥ ~ÆÆ ∑§Ë ¡Ê¢ø, wzÆ •Ê¬⁄‡ÊŸ ∑§ Á‹∞ øÿÁŸÃ ŒË¬∑§ ŸÊª¬Ê‹/⁄UÊ¡Ëfl ŸÊª¬Ê‹ »§ÊÁ¡À∑§Ê, wz ◊Êø¸— ‚◊Ê¡ ‚flÊ ◊¥ äÊ◊¸ ∑§Ê ‚ÊâÊ Á◊‹ ÃÊ ‚flÊ Ÿ ∑§fl‹ ‚»§‹ „UÊÃË „UÒ ’ÁÀ∑§ Á∑§ÿÊ ªÿÊ ‚flÊ ∑§Êÿ¸ ∑§ß¸ ™§¢øÊ߸ÿÊ¢ èÊË ¿UÍ

§U‘ÀUæÂê‡æü ÁØ ×æ´ ßñc‡æßè ×´çÎÚU ×ð´ ÒçÎÙ »Øð Ùð ÙßÚUæ˜æðØæ´ Îð ¥æÓ ·¤æ ãU¥é æ ¥æ»æÁ •‡ÊÊ∑§ ªÈ‹’h⁄U ∑§ ¬Á⁄UflÊ⁄U Ÿ ©UÃÊ⁄UË ◊„UÊ◊Ê߸U ∑§Ë •Ê⁄UÃË ŒË¬∑§ ŸÊª¬Ê‹, »§ÊÁ¡À∑§Ê, wy ◊Êø¸— üÊË ŒÈªÊ¸ÿÊŸÊ ◊¥ÁŒ⁄U ◊¥ ø‹ ⁄U„¥U Ÿfl⁄UÊòÊ ◊‹ ∑§ ÃË‚⁄‘U ÁŒŸ •Ê¡ íÿÊÁà ∑§Ê ¬Í¡Ÿ ¬˝flËáÊ ªÈ‹Ê≈UË ∑§ ¬Á⁄UflÊ⁄U mUÊ⁄UÊ ∑§⁄UflÊÿÊ ªÿÊ– ◊¥ÁŒ⁄U ◊¥ ¬Í⁄UÊ ÁŒŸ üÊhÊ‹È•Ê¥ ∑§Ë ÷Ê⁄UË ÷Ë«∏ ⁄U„UË¥– ◊¥ÁŒ⁄U ‚È¥Œ⁄U ‹ÊßU≈UÊ¥ ‚ ‚¡Ê∑§⁄U ßU‚ Ã⁄U„U ‚ ‚È¥Œ⁄U M§¬ ÁŒÿÊ ªÿÊ „ÒU Á∑§ ßU‚∑§Ë •Ê÷Ê üÊhÊ‹È•Ê¥ ∑§Ê ’⁄U’‚ •¬ŸË •ÊÒ⁄U πË¥øÃË „ÒU– ◊¥ÁŒ⁄U ◊¥ ÷Ë«∏ „UÊŸ ∑§ ’Êfl¡ÍŒ ¬˝’¥äÊ ßUÃŸÊ •ë¿UÊ „ÒU Á∑§ Á∑§‚Ë ÷Ë üÊhÊ‹È ∑§Ê ◊„UÊ◊Ê߸U ∑§ Œ‡Ê¸Ÿ ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹ÿ ÁŒP§Ã ¬‡Ê Ÿ„UË¥ •Ê ⁄U„UË– ◊¥ÁŒ⁄U ◊¥ •Ê¡ ¬Í⁄UÊ ÁŒŸ äÊÊÁ◊¸∑§ ∑§Êÿ¸∑˝§◊ ø‹Ã ⁄U„¥U– üÊË ⁄UÊ◊ÊÿáÊ ¬Ê∆U ∑§ ’ÊŒ ‚Êÿ¥ √ÿʬÊ⁄U ◊¥«U‹ ∑§ ¬˝äÊÊŸ •‡ÊÊ∑§ ªÈ‹’h⁄U ∞fl¥ ⁄UÊ¡ ∑ȧ◊Ê⁄U πÈ¥ª⁄U ∑§ ¬Á⁄UflÊ⁄U mUÊ⁄UÊ ◊„UÊ◊Ê߸U ∑§Ë ¬Êfl⁄U •Ê⁄UÃË ©UÃÊ⁄UË ªß¸U– Ÿfl⁄UÊòÊÊ¥ ◊¥ πÊŸ ÿÊÇÿ ¬ŒÊÕÊZ ∑§Ê ◊„UÊ ‹¥ª⁄U ÷Ë •‡ÊÊ∑§ ªÈ‹’h⁄U ∑§ ¬Á⁄UflÊ⁄U mUÊ⁄UÊ Á∑§ÿÊ ªÿÊ– ‚Êÿ¥ ~ ’¡ ◊„UÊ◊Ê߸U ∑§Ë ¬ÊflŸ øÊÒ∑§Ë ∑§Ë ªß¸U– Á¡‚◊¥ ◊¥ÁŒ⁄U ∑§Ë ÷¡Ÿ ◊¥«U‹Ë mUÊ⁄UÊ ¬˝SÃÈà ÷¡ŸÊ¥ ∑§Ë ÃÊŸ ¬⁄U üÊhÊ‹È πÍ’ ŸÊø–

ÙßÚUæ˜ææ´ð ·ð¤ ©UÂÜÿØ ×´ð ÎðßèmUæÚUæ ×´çÎÚU ×´ð ·¤Íæ ·¤æ ¥æØæðÁÙ

∑ΧcáÊ ÃŸ¡Ê/ÁflÁ¬Ÿ ‡Ê◊ʸ »§ÊÁ¡À∑§Ê, wy ◊Êø¸— SÕÊŸËÿ ⁄UÊäÊÊ SflÊ◊Ë ∑§Ê‹ÊŸË ÁSÕà ߸Uë¿UʬÍáʸ ¡ÿ ◊Ê¥ flÒcáÊflË ◊¥ÁŒ⁄U ◊¥ “ÁŒŸ ªÿ Ÿ Ÿfl⁄UÊòÊÿÊ¥ Œ •Ê” ∑§ ÄUà •Ê¡ ŒÍ‚⁄‘U ÁŒŸ ◊¥ÁŒ⁄U

◊¥ üÊhÊ‹È•Ê¥ ∑§Ë ÷Ê⁄UË ÷Ë«∏ ⁄U„UË– „U¡Ê⁄UÊ¥ üÊhÊ‹È•Ê¥ Ÿ ŸÃ◊SÃ∑§ „UÊ∑ §⁄U ◊ÊÃÊ ‚ÊŸÍ ŒflÊ ¡Ë ∑§Ê •Ê‡ÊËflʸŒ ¬˝Ê# Á∑§ÿÊ– ßU‚ ‚¥’¥äÊË ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒÃ „UÈ∞ ◊¥ÁŒ⁄U ∑§ ‚flÊŒÊ⁄U ∑ΧcáÊ ‹Ê‹ ’Ã⁄UÊ, flŒ ¬˝∑§Ê‡Ê

’ÃÊÿÊ Á∑§ ÁŸª◊ mUÊ⁄UÊ vwzz M§ ◊¥ ŸÿÊ flÊÿU⁄U ‹Ò‚ ∑ȧŸÒćʟ ‹Ÿ ¬⁄U ∞∑§ fl·¸ Ã∑§ flÒÉÊÃÊ ◊¥ vvÆÆ L§¬ÿ ∑§Ê ≈UÊ∑Ú § flÒÀÿÍ ∑§ ‚ÊÕ ‚ÊÕ ∑§Ê‹ ⁄‘U≈U v ¬Ò‚Ê ¬˝Áà ‚ÒÁ∑¥§«U, ŒÍ‚⁄‘U Ÿ≈Ufl∑¸§ ¬⁄U v.w ¬Ò‚ ¬˝Áà ‚Ò∑§¥ «U „Uʪ Ê– ©Uã„UÊŸ¥  ’ÃÊÿÊ Á∑§ ßU‚ S∑§Ë◊ ∑§Ê ©U¬÷ÊQ§Ê ∑§Ê»§Ë »§ÊÿŒÊ ‹ ⁄U„U „ÒU¥–

ç·¤âæÙ ×ðÜæ â´Âóæ ¿æðÚUè ·ð¤ ×æ×Üð ⁄UÊ◊ ∑ΧcáÊ ∑¥§’Ê¡ ≈UÊ„U‹ËflÊ‹Ê, wz ◊Êø¸— ‚◊ˬflÃ˸ ªÊ¥fl ×ð´ ¥™ææÌ ¿æðÚUæð´ ÃÈ∑§ÊZflÊ‹Ë ◊¥ •Ê¡ üÊË ⁄UÊ◊ »§≈U˸‹Ê߸U¡⁄U ∞fl¥ ∑§Á◊∑§‹ ∑§Ë •ÊÒ⁄U ‚ Á∑§‚ÊŸ ◊‹Ê ·ð¤ ç¹ÜæȤ ‹ªÊÿÊ ªÿÊ– ßU‚ Á∑§‚ÊŸ ◊‹ ◊¥ ∑¥§¬ŸË ∑§ ∑ΧÁ· Áfl‡Ê·ôÊ «UÊ. ’Í≈UÊ Á‚¥„U mUÊ⁄UÊ ×æ×Üæ ÎÁü Á∑§‚ÊŸÊ¥ ∑§Ê ª„U¥Í ∑§Ë Á∑§S◊ ‚Ȭ⁄U v|w,

Á’^ÂU «˜U◊«UÊ/÷Ê⁄Uà ÷Í·áÊ/ßUãŒ˝ ¡Ê‚Ÿ ¡‹Ê‹Ê’ʺ, wy ◊Êø¸U— Ÿfl⁄UÊòÊÊ¥ ∑§ ©U¬‹ˇÿ ◊¥ ¬È⁄UÊŸË ‚é¡Ë ◊¥«UË ◊¥ ø‹ ⁄U„U ‚Ê#ÊÁ„U∑§ ¡Êª⁄UáÊ ∑§ ¬„U‹ ÁŒŸ ∑§Ë ‡ÊÈM§•Êà flÁ⁄UDU ∑§Ê¥ª˝‚Ë ŸÃÊ ¬ÎâflË⁄UÊ¡ «Í◊«UÊ ÷ê◊Ê mUÊ⁄UÊ ◊„UÊ◊Ê߸U ∑§ ¬Í¡Ÿ ∑§ ‚ÊÕ ∑§Ë ªß¸U– ßU‚ •fl‚⁄U ¬⁄U ©UŸ∑§ ‚ÊÕ •ãÿÊ¥ ∑§ •‹ÊflÊ ◊Ê„UŸ ‹Ê‹ ÷Í‚⁄UË, ⁄UÊ¡‡Ê ∑ȧ◊Ê⁄U ¿UÊ’«∏Ê, ’ÉÊË, Ã⁄U‚◊ ‹Ê‹ ’¡Ê¡, ’‹Œfl ⁄UÊ¡, Á’ÑÍ, ‚ÊŸÍ ¿UÊ’«∏Ê, ◊Ê„UŸ ‹Ê‹ ßUë¿U¬È¡ÊŸË mUÊ⁄UÊ ◊„UÊ◊Ê߸ ∑§Ê •Ê‡ÊËflʸŒ ¬˝Ê# Á∑§ÿÊ–

ªß¸ ÷¥≈U Áfl‡Ê· •Ê∑§·¸áÊ ∑§Ê ∑§ãŒ˝ ⁄U„UË– ∞«UflÊ∑§ ≈U ÿ‡Êfl¥Ã ¬È⁄UË, ‚ÃË‡Ê ∑§≈UÊÁ⁄UÿÊ, ‡ÊÊ◊ ‹Ê‹ ŸÊª¬Ê‹, •ÁŸ‹ ¡‚Í¡Ê, ‚ÁÃãŒ⁄U ’Ã⁄UÊ fl ¬˝ŒË¬ ®‚„U ªÊÁ’㌪…∏U ∑§Ë Ã⁄U»§ ‚ ÷¥«UÊ⁄UÊ ∑§⁄UflÊÿÊ ªÿÊ–

¥æÁ ·¤æ Ö´ÇUæÚUæ ◊¥ÁŒ⁄U ◊¥ wz ◊Êø¸ ⁄UÁflflÊ⁄U ∑§Ê ŒÈªÊ¸ SÃÈÁà ∑§ vÆ} ¬Ê∆U ◊¥ÁŒ⁄U ¬˝Ê¥ªáÊ ◊¥ ‚Êÿ¥ { ’¡ ‡ÊÈM§ „UÊ¥ª ÃÕÊ ◊Ê¥ ∑§ ‚¥∑§ËøŸ ∑§ ¬pÊà ⁄UÊÁòÊ }.vz ’¡ ⁄UÊÁòÊ ÷Ê¡Ÿ ¬˝‚ÊŒ ∑§Ë √ÿflSÕÊ „Uʪ Ë Á¡‚◊¥ Ÿfl⁄UÊòÊÊ¥ ‚ ‚¥’¥ÁäÊà •Ê„UÊ⁄U ÁflÃÁ⁄Uà Á∑§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ‚÷Ë ‚¥ªÃÊ¥ ‚ ∑§Êÿ¸∑˝§◊ ◊¥ ¬„UÈ¥øŸ ∑§Ë •¬Ë‹ ∑§Ë ªß¸U „ÒU–

ª∞ ©UŸ∑§ •Ê¬⁄‡ÊŸ ¡ÒÃÊ ÁSâÊà ‹ÊÿŸ •Ê߸ ∑§ÿ⁄ ‚¥≈U⁄ ◊¥ „UÊ¥ª– ÿ„U •Ê¬⁄‡ÊŸ »Ò§∑§Ê Ã∑§ŸË∑§ ‚ Á∑§∞ ¡Ê∞¢ª fl •Ê¬⁄‡ÊŸ ∑§ ’ÊŒ ◊⁄UË¡Ê¥ ∑§Ê ‹Êÿ¢‚ Ä‹’ ߢ≈U⁄Ÿ‡ÊŸ‹ mÊ⁄Ê •◊⁄UË∑§Ê ‚ ◊È„UÒÿÊ ∑§⁄flÊ∞ ª∞ ©Uëø ªÈáÊflûÊÊ flÊ‹ ‹Ò¥‚ ‹ªÊ∞ ¡Ê∞¢ª– Ä‹’ ∑§ ‚Áøfl ¬˝ŒË¬ äÊflŸ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ •ÊÿÊ¡Ÿ ◊¥ ŒÈÅÊ ÁŸflÊ⁄áÊ ’Ê‹Ê ¡Ë äÊÊ◊ ∑§ •äÿˇÊ ◊„UÊflË⁄ ¬˝‚ÊŒ ◊ÊŒË, ◊„U Ê ‚Áøfl Ÿ⁄ ‡ Ê ¡È Ÿ  ¡ Ê fl •ãÿ ¬ŒÊÁäÊ∑§Ê⁄UË •Ê¬⁄‡ÊŸÊ¥ fl ‹¢ª⁄ ◊¥ ‚„UÿÊª Á∑§ÿÊ– ∑§ÊcÊÊäÿˇÊ •‡ÊÊ∑§ ‚∆UË Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ∑Ò¥§¬ ◊¥ ◊⁄UË¡Ê¥ ∑§ ‚èÊË ≈US≈U ∑§≈UÊÁ⁄ÿÊ ‹Ò’ ∑§ ‚¢øÊ‹∑§ ⁄Ê„UÈ‹ ∑§≈UÊÁ⁄ÿÊ ∑§Ë •Ê⁄ ‚ ÁŸ‡ÊÈÀ∑§ Á∑§∞ ª∞– ∑Ò¥§¬ ◊¥ ¡ÒÃÊ ‚ •Ê∞ «UÊ. M§¬‡Ê Á‚¢ª‹Ê, ∞‚∞◊•Ê «UÊ. ∞‚¬Ë ªª¸ fl «UÊ. ¬ÈL§cÊÊûÊ◊ ∑ȧP§«∏U Ÿ ÁŸ‡ÊÈÀ∑§ ‚flÊ∞¢ ŒË¥– •ÊÿÊ¡Ÿ ◊¥ Ä‹’ ∑§ ŸË⁄U¡ ∑§Ê◊U⁄UÊ, ‚¥ŒË¬ ◊P§«∏ •ÊÒ⁄U •Ê⁄U∑§ ‡Ê◊ʸ Ÿ ÷Ë ‚„UÿÊª Á∑§ÿÊ– ©UŒ˜ÉÊÊ≈UŸ ∑§Êÿ¸∑˝§◊ ∑§ •Áà ÁflÁ‡Êc≈U •ÁÃÁâÊ ¬Ë•Ê⁄ ¡Ò⁄âÊ, S¬‡Ê‹ ÁflÁ‡Êc≈U •ÁÃÁâÊ ‚¢ŒË¬ ‚ÁÃÿÊ, ÁflÁ‡Êc≈U •ÁÃÁâÊ ’Ê‹Ê ¡Ë ŒÈÅÊ ÁŸflÊ⁄áÊ ’Ê‹Ê ¡Ë äÊÊ◊ ∑§ •äÿˇÊ ◊„UÊflË⁄ ¬˝‚ÊŒ ◊ÊŒË, ◊„UÊ‚Áøfl Ÿ⁄‡Ê ¡ÈŸ¡Ê fl «UÊ. ⁄Ê‡ÊŸ ‹Ê‹ ∆UP§⁄ âÊ–

Õè.°â.°Ù.°Ü. Ùð ©UÂÖæðQ¤æ¥æð´ °¿âè ÕÜÁèÌ çâ´ãU ÕÙæ °°â¥æ§üU ÙàæèÜè Îßæ§üU ·¤è àæèçàæØæ´ð âçãUÌ °·¤ ·¤æÕê ·¤æð ÂýÎæÙ ·¤è Ù§üU âéçߊææ

Á’^ÂU «˜U◊«UÊ/÷Ê⁄Uà ÷Í·áÊ/ßUãŒ˝ ¡Ê‚Ÿ ¡‹Ê‹Ê’ʺ, wy ◊Êø¸U— Ÿfl⁄UÊòÊÊ¥ ∑§ ©U¬‹ˇÿ ◊¥ ŒflËmUÊ⁄UÊ ◊¥ÁŒ⁄U ∑§ ¬˝Ê¥ªáÊ ◊¥ ‚⁄U„UŒ ∑§‚⁄UË éÿÍ⁄UÊ ∑§ÕÊ ∑§Ê •ÊÿÊ¡Ÿ Á∑§ÿÊ ªÿÊ– ∑§ÕÊ ∑§ ŒÊÒ⁄UÊŸ ‚’‚ ¬„U‹ ¬Í¡Ÿ ∑§⁄UflÊÿÊ ªÿÊ »§ÊÁ¡À∑§Ê, wy ◊Êø¸ — ŒÍ⁄U ‚¥øÊ⁄U ‚ÈÁfläÊÊ ◊¥ ‚’‚ •Êª ⁄U„UŸ flÊ‹Ë ÷Ê⁄Uà Á¡‚◊¥ ◊¥ÁŒ⁄U ¬˝’¥äÊ∑§Ëÿ ∑§◊≈UË ∑§ •äÿˇÊ ¬ÈM§·Êà◊ ’¡Ê¡, •‡ÊÊ∑§ ‚∆UË, ‚¥øÊ⁄U ÁŸª◊ Á‹Á◊≈U«U Ÿ ©U¬÷ÊQ§Ê•Ê¥ ∑§ Á‹∞ Ÿß¸U S∑§Ë◊ ‹ÊªÍ ∑§Ë „ÒU– „UÁ⁄¥UŒ⁄U Áª⁄UäÊ⁄U, ⁄UÊ¡ ∑ȧ◊Ê⁄U ‹ÍŸÊ, ‚ÈŸË‹ fl◊ʸ, ¡ªŒË‡Ê ‹Ê‹ ’¡Ê¡ Ÿ ◊„UÊ◊Ê߸ ∑§Ê ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒÃ ≈ÒU‹Ë»§ÊŸ ∞«UflÊ߸U¡Á⁄¥Uª ∑§◊≈UË ∑§ ‚ŒSÿ ‹Ë‹Êœ⁄U ‡Ê◊ʸ Ÿ •Ê‡ÊËflʸŒ ¬˝Ê# Á∑§ÿÊ–

ÙßÚUæ˜ææ´ð ·ð¤ ©UÂÜÿØ ×´ð Âë‰ë ßèÚUæÁ ÇêU×ÇUæ Ùð ·¤ÚUßæØæ ÂêÁÙ

’é’⁄U, ‚Ê◊ŸÊÕ ÷∆U¡Ê, „U⁄UË‡Ê ÁªÀ„UÊòÊÊ fl «UÊ. ¬ÛÊÊ ‹Ê‹ ªÈ#Ê Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ wx ◊Êø¸ ‚ xv ◊Êø¸ Ã∑§ ◊Ê¥ ∑§Ê ‚¥∑§ËøŸ ⁄UÊ¡ÊŸÊ Ÿflª˝„U ¬Í¡Ÿ ∑§ ¬pÊà } ’¡ ‡ÊÈM§ „UÊªÊ– ©U‚∑§ ¬pÊà ⁄UÊÁòÊ vÆ ’¡ Ã∑§ ◊„UÊ◊¥ Ê߸U ∑§Ê ‚¥ªËÃ◊ÿ ªÈáʪʟ „Uʪ Ê– ßU‚∑§ ©U¬⁄Uʥà ŒÍäÊ ∑§ ¬˝‚ÊŒ ∑§Ê ÁflÃ⁄UáÊ „UÊªÊ– ∞«UflÊ∑§≈U ‚È⁄‘UãŒ˝ ‚øŒflÊ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ◊¥ÁŒ⁄U ◊¥ •Ê¡ ŒÍ‚⁄‘U ÁŒŸ ◊Ê¥ ’˝rÊøÊÁ⁄UáÊË ∑§Ê ªÈáʪʟ Á∑§ÿÊ ªÿÊ ÃÕÊ Áfl¡ÿ ∑ȧ◊Ê⁄U ∑§≈UÊÁ⁄UÿÊ Ÿ ÁflSÃÊ⁄U ‚ ŒÍ‚⁄‘U Ÿfl⁄UÊòÊ ∑§Ê ◊„Uàfl ’ÃÊÿÊ– ◊Ê¥ ∑§Ë ¬ÊflŸ øÊÒ∑§Ë ∑§Ê •ÊªÊ¡ „U⁄U¡Ëà ŒÈÇªË mUÊ⁄UÊ ªŸ‡Ê •⁄UÊäÊŸÊ ‚ Á∑§ÿÊ ªÿÊ– ◊Ê¥ ∑§ ÷¡Ÿ ªÊÿ∑§ ÁflŸÊŒ ∑ȧP§«∏, ªÈ‹‡ÊŸ ∑§≈UÊÁ⁄UÿÊ Ÿ ªÊÿŸ ∑§⁄U üÊhÊ‹È•Ê¥ ∑§Ê ◊¥òÊ◊ÈÇäÊ ∑§⁄U ÁŒÿÊ– Á‡Êfl⁄UÊ¡ ªÈ#Ê mUÊ⁄UÊ ◊ÊÃÊ ‚ÊŸÍ ŒflÊ ¡Ë ∑§Ë ◊Á„U◊Ê ¬⁄U ªÊ߸U

‹ÃÊ „UÒ– ß‚∑§Ê ¬˝àÿˇÊ ¬˝◊ÊáÊ ‹Êÿ¢‚ Ä‹’ ’Ê«U¸⁄ mÊ⁄Ê Sfl. ¬ÊcʸŒ ¡ÊÁª¢Œ⁄ ¬Ê‹ ‚ÁÃÿÊ ∑§Ë ÿÊŒ ◊¥ üÊË ’Ê‹Ê ¡Ë äÊÊ◊ ◊¢ÁŒ⁄ ◊¥ ‹ªÊÿÊ ªÿÊ ŸòÊ ¡Ê¢ø ∞fl¢ •Ê¬⁄‡ÊŸ ∑Ò¥§¬ „UÒ– ÿ„U ©UŒ˜ªÊ⁄ Ÿª⁄ ¬Á⁄cÊŒ •äÿˇÊ •ÁŸ‹ ‚∆UË Ÿ ‹Êÿ¢‚ Ä‹’ ’Ê«U¸⁄ ∑§ wy ◊Êø¸ ∑§Ê •ÊÿÊÁ¡Ã ŸòÊ ∑Ò¥§¬ ◊¥ ’ÃÊÒ⁄ ◊ÈÅÿÊÁÃÁâÊ ‡ÊÊÁ◊‹ „UÊ •¬Ÿ ‚¢’ÊäÊŸ ◊¥ ¬˝∑§≈U Á∑§∞– üÊË ‚∆UË Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ Á¡‚ Ã⁄„U Sfl. ¬ÊcʸŒ ¡ÊÁª¢Œ⁄ ‚ÁÃÿÊ ∑§ ¬Á⁄¡ŸÊ¥ Ÿ ©UŸ∑§Ë ÿÊŒ ◊¥ ß‚ ∑Ò¥§¬ ∑§Ê •ÊÿÊ¡Ÿ ∑§⁄flÊÿÊ „UÒ, ©U‚Ë Ã⁄„U „U⁄ ‚¢¬ãŸ ¬Á⁄flÊ⁄ ∑§Ê •¬Ÿ Á’¿UÈ«∏U ¬Á⁄¡ŸÊ¥ ∑§Ë ÿÊŒ ◊¥ ‹ÊªÊ¥ ∑§Ë ‚„UÊÿÃÊ ∑§ Á‹∞ ’…U∏ ø…U∏∑§⁄ •Êª •ÊŸÊ øÊÁ„U∞– üÊË ‚ ∆ UË Ÿ Ä‹’ ∑ § ‚◊Ê¡‚flË ∑§ÊÿÊZ ◊¥ ‡ÊÊŸŒÊ⁄ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ∑§Ë ‚⁄Ê„UŸÊ ∑§Ë •ÊÒ⁄ ‹Êÿ¢‚ Ä‹’ mÊ⁄Ê »§ÊÁ¡À∑§Ê ◊¥ •Ê߸ ∑§ÿ⁄ SâÊÊÁ¬Ã ∑§⁄Ÿ ∑§ Á‹∞ ¡ª„U ©U¬‹éäÊ ∑§⁄flÊŸ ∑§Ê flÊŒÊ Á∑§ÿÊ– ∑Ò¥§¬ ∑§ ¬˝Ê¡Ä≈U øÿ⁄◊ÒŸ «UÊ. ‚ÃË‡Ê ∑§≈UÊÁ⁄ÿÊ, «UÊ. ŒË¬∑§ ∑ȧP§«∏ fl •◊Îà ‚øŒflÊU Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ∑Ò¥§¬ ◊¥ ‚È’„U Œ‚ ‚ ‡ÊÊ◊ ¬Ê¢ø ’¡ Ã∑§ ‹ªŸ flÊ‹ ∑Ò¥§¬ ◊¥ ŸÊÒ ‚ÊÒ ◊⁄UË¡Ê¥ ∑§Ë ¡Ê¢ø ∑§Ë ªß¸– ©UŸ◊¥ ‚ wzÆ ◊⁄UË¡ •Ê¬⁄‡ÊŸ ÿÊÇÿ ¬Ê∞

wzv, wxv, vzw ∑§ ’Ê⁄‘U ◊¥ ÁflSÃÊ⁄U ‚ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒŸ ∑§ ‚ÊÕ-‚ÊÕ ©UŸ∑§Ë Œπ÷Ê‹ ‚¥’ä¥ ÊË ÷Ë ÁflSÃÊ⁄U ‚ ’ÃÊÿÊ– ∑ΧÁ· ◊ÊÁ„U⁄U Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ ßUŸ ’Ë¡Ê¥ ∑§Ë ‚◊ÿ ¬⁄U ’Ë¡Ê߸U ∑§⁄UŸ ¬⁄U Á∑§‚ÊŸ •ÁäÊ∑§ ¤ÊÊ«∏ ¬˝Ê# ∑§⁄U ‚∑§ÃÊ „ÒU– ßU‚ ◊ÊÒ∑§ ¬⁄U ◊ÊÒ¡ŒÍ Á∑§‚ÊŸ ¬Íáʸ ø¥Œ, „UÊ∑§◊ ø¥Œ, ∑§◊¸ ø¥Œ, Œ‚Ê Á‚¥„U, •‡ÊÊ∑§ ∑ȧ◊Ê⁄U, ¬⁄U◊¡ËÃ, ◊¥ªÃ ⁄UÊ◊, ∑ΧcáÊ ‹Ê‹ Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ ∞‚ ∑ΧÁ· ◊‹Ê¥ ‚ Á∑§‚ÊŸÊ¥ ∑§Ê ∑§Ê»§Ë ∑ȧ¿U ‚ËπŸ ∑§Ê Á◊‹ÃÊ „ÒU– ∞‚ ◊‹ ‚◊ÿ‚◊ÿ ¬⁄U ‹ªÊÿ ¡ÊŸ øÊÁ„Uÿ–

§üUàßÚU Âýæç# ·ð¤ çÜ° ¥ŠØæçˆ×·¤ ÚUãUSØæð´ ·¤æð ÁæÙð ‚ÊŸÍ ’È‹¥ŒË, »§ÊÁ¡À∑§Ê, wy ◊Êø¸— ÁŒ√ÿ íÿÊÁà ¡Êª˝Áà ‚¥SÕÊŸ ∑§Ë •Ê⁄U ‚ ŸÊ¥ ÁŒfl‚Ëÿ ⁄UÊ◊ ∑§ÕÊ üÊË ⁄UÊ◊ ◊¥ÁŒ⁄U ◊¥ „UÊ ⁄U„UË „ÒU– ßU‚ ∑§Êÿ¸∑§˝ ◊ ∑§ ¬„U‹ ÁŒŸ ’ÃÊÿÊ ªÿÊ Á∑§ ◊Ê¥ ‚ÃË ¡Ê ¬˝÷È üÊË ⁄UÊ◊ ∑§Ë Ÿ⁄U ‹Ë‹Ê ∑§Ê Œπ∑§⁄U ‚¥‡Êÿ ‚ ª˝Á‚à „UÊ ¡ÊÃË „ÒU– ÷ªflÊŸ Á‡Êfl ¡Ë ©UŸ„U¥ ’Ê⁄U ’Ê⁄U ‚◊¤ÊÊÃ „ÒU° ‹Á∑§Ÿ fl„U Ÿ„UË¥ ‚◊¤ÊË– ◊Ê¥ ‚ËÃÊ ¡Ë ∑§Ê M§¬ äÊÊ⁄UáÊ ∑§⁄U fl„U ¬˝÷È üÊË ⁄UÊ◊ ¡Ë ∑§Ë ¬⁄UˡÊÊ ‹Ÿ ªß¸U– Á¡‚ ∑§Ê⁄UáÊ ◊„UÊŒfl ©UŸ∑§Ê ◊Ÿ „UË ◊Ÿ ¬Á⁄Uàÿʪ ∑§⁄U ÁŒÿÊ– ◊Ê¥ ‚ÃË ∑§Ë ÿ„U ª‹ÃË •Ê¡ Ã∑§ ◊ÊŸfl ‚◊Ê¡ ∑§Ê Á‡ÊˇÊÊ ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄U ⁄U„UË „ÒU Á∑§ ÿÁŒ ߸U‡fl⁄U ∑§Ê ¬˝Ê# ∑§⁄UŸÊ „ÒU ÃÊ ©UŸ∑§Ë ‹Ë‹Ê•Ê¥ ∑§ ¬Ë¿U Á¿U¬ •äÿÊÁà◊∑§ ⁄U„USÿÊ¥ ∑§Ê ¡ÊŸŸÊ „ÒU ÃÊ ßU‚∑§ Á‹∞ ’ÈÁhU ∑§Ê ¬˝ÿÊª Ÿ„UË¥ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„U∞– ◊¥ÁŒ⁄U ∑§◊≈UË ∑§ ©Uà‚fl ¬˝äÊÊŸ üÊË ŸàÕÍ ⁄UÊ◊ ‡Ê◊ʸ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ •Ê¡ ∑§Ë ∑§ÕÊ ∑§ ◊ÈÅÿ ÿ◊¡ÊŸ Œ‡Ê¸Ÿ ∑§Ê◊⁄UÊ ‚◊Ê¡‚flË Ÿ íÿÊÁà ¬˝îÊflÁ‹Ã ∑§Ë fl üÊË ⁄UÊ◊ ¡Ë ∑§Ë •Ê⁄UÃË ©UÃÊ⁄UË– ◊¥ÁŒ⁄U ∑§◊≈UË ∑§ flŒ ¬˝∑§Ê‡Ê ‚∆UË, ‚⁄¥UˇÊ∑§ M§¬ ‹Ê‹ ¿UÊ’«∏Ê, ∑§Ê·ÊäÿˇÊ Œfl ⁄UÊ¡ ◊Êª¥ Ê ¬Ífl¸ ¬Ê·¸Œ, ‚¥ŒË¬ äÊÍÁ«∏ÿÊ, ¬Ê‹ ø¥Œ fl◊ʸ, ‡ÊÊ◊ ‹Ê‹ ©U’fl¡Ê, ‚ÈÁ⁄UãŒ˝ fl◊ʸ, ‚ȇÊË‹ »È§≈U‹Ê, ¬⁄U◊¡Ëà Ÿ •Ê⁄UÃË ©UÃÊ⁄UË– üÊË ⁄UÊ◊ ‚flÊ Œ‹ ∑§ ‚ŒSÿÊ¥ Ÿ ¡Ê«Ê∏ ¥ ∑§Ë ‚flÊ ÁŸ÷Ê߸U–

‚ÊŸÍ ’È‹¥ŒË, •’Ê„U⁄U, wz ◊Êø¸— Ÿª⁄U ÕÊŸÊ ¬ÈÁ‹‚ Ÿ ≈U˛Ê‹Ê fl ∑§Ê⁄U øÊ⁄UË ∑§ •Ê⁄Uʬ ◊¥ •ôÊÊà øÊ⁄UÊ¥ ∑§ Áπ‹Ê»§ ◊Ê◊‹Ê Œ¡¸ Á∑§ÿÊ „ÒU– Á◊‹Ë ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ªÊ¥fl ◊Ê„U‹Ê¥ ÕÊŸÊ ∑§’⁄UflÊ‹Ê flÊ‚Ë Ÿfl¡Ëà ®‚„U ¬ÈòÊ ’‹Œfl ®‚„U Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ fl„U ª‹Ë Ÿ¥’⁄U vx ◊¥ •¬ŸË ∑§Ê⁄U ¬Ë’Ëvv∞∞‚≈UË-zvyÆ ∑§Ê π«∏Ê ∑§⁄U∑§ ’Ê¡Ê⁄U ◊¥ π⁄UËŒÊ⁄UË ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞ ªÿÊ ÕÊ– flÊÁ¬‚ •Ê∑§⁄U ŒπÊ, ÃÊ ∑§Ê⁄U fl„UÊ¥ ‚ ªÊÿ’ ÕË, Á¡‚∑§Ë ∑§Ê»§Ë Ã‹Ê‡Ê ∑§Ë ªß¸U, ¬⁄¥UÃÈ ∑§Ê߸U ‚È⁄Uʪ Ÿ„UË¥ Á◊‹ ¬ÊÿÊ– ßU‚∑§ •‹ÊflÊ Ÿß¸U •Ê’ÊŒË ÁŸflÊ‚Ë •¡Ëà ®‚„U ¬ÈòÊ ◊Ê„U⁄U Á‚¥„U Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ©U‚∑§Ê ≈UÊ‹Ê •Ê⁄U¡- xv¡Ë∞-vw~Æ »§ÊÁ¡À∑§Ê ⁄UÊ«U ¬⁄U ÁSÕà ’ÑÍ•ÊŸÊ «UË∞‚¬Ë ∑§Êÿʸ‹ÿ ∑§ ¬Ê‚ π«∏Ê Á∑§ÿÊ ÕÊ– ≈˛UÊ‹ ◊¥ ©U‚∑§Ê øÊ‹∑§ ⁄UÊÁòÊ ∑§Ê ‚ÊÿÊ „ÈU•Ê ÕÊ, ‹Á∑§Ÿ ‚È’„U ¡’ øÊ‹∑§ Ÿ„UÊŸ ∑§ Á‹∞ ÉÊ⁄U ªÿÊ ,ÃÊ ¬Ë¿U ‚ ≈˛UÊ‹Ê øÊ⁄UË „UÊ ªÿÊ– ŒÊŸÊ¥ ∑§ éÿÊŸÊ¥ ¬⁄U Ÿª⁄U ÕÊŸÊ ¬ÈÁ‹‚ Ÿ •ôÊÊà øÊ⁄UÊ¥ ∑§ Áπ‹Ê»§ x|~ ∑§ ÄUà ◊Ê◊‹Ê Œ¡¸ ∑§⁄U Á‹ÿÊ „ÒU–

‚ÊŸÍ ’È‹¥ŒË, •’Ê„U⁄U, wz ◊Êø¸— Á¡‹Ê ¬ÈÁ‹‚ ¬˝◊È𠕇ÊÊ∑§ ’Ê∆U, ∞‚¬Ë flÁ⁄¥UŒ⁄U Á‚¥„U ’⁄UÊ«∏, ∞‚¬Ë „U«UÄflÊ≈U¸⁄U ’‹flË⁄U ®‚„U mUÊ⁄UÊ ¬¥¡Ê’ ∑§Ê Ÿ‡ÊÊ ◊ÈQ§ ’ŸÊŸ ∑§ Á‹∞ ø‹Ê߸U ªß¸U ◊ÈÁ„U◊ ∑§ ÄUà ‚ËÃÊ øÊÒ∑§Ë ∑§ ¬˝÷Ê⁄UË ‚„UÊÿ∑§ ‚’ߥUS¬Ä≈U⁄U ‚È⁄U‘ãŒ˝U Á‚¥„U Ÿ ∞∑§ √ÿÁQ§ ∑§Ê Ÿ‡ÊË‹Ë ŒflÊ ‚ ÷⁄UË ‡ÊËÁ‡ÊÿÊ¥ ‚Á„Uà Áª⁄UçÃÊ⁄U ∑§⁄U Á‹ÿÊ „ÒU– ÕÊŸÊ ’„UÊflflÊ‹Ê ∑§ •¥Ãª¸Ã ¬«∏ÃË ‚ËÃÊ øÊÒ∑§Ë ∑§ ¬˝÷Ê⁄UË ‚È⁄U‘ãŒ˝ ®‚„U Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ fl„U ¬ÈÁ‹‚ ¬Ê≈U˸ ‚Á„Uà ªÊ¥fl πÈé’Ÿ ∑§ ¬Ê‚ ª‡Ã ∑§⁄U ⁄U„U Õ– ¬ÒŒ‹ •Ê ⁄U„U ∞∑§ √ÿÁQ§ ∑§ ¬Ê‚ ◊ÊÒ¡ŒÍ ÕÒ‹ ∑§Ë ËʇÊË ‹Ë, ÃÊ ©U‚◊¥ ‚ w| Ÿ‡ÊË‹Ë ŒflÊ ‚ ÷⁄UË ‡ÊËÁ‡ÊÿÊ¥ ’⁄UÊ◊Œ „ÈUßU¸– ¬∑§«∏ ªÿ √ÿÁQ§ ∑§Ë ¬„UøÊŸ ’‹fl¥Ã ®‚„U ¬ÈòÊ ’‹flË⁄U ®‚„U flÊ‚Ë ªÊ¥fl ∑ȧÁûÊÿÊ¥flÊ‹Ë ÕÊŸÊ ‹¥’Ë ∑§ M§¬ ◊¥ „ÈUßU¸ „ÒU– √ÿÁQ§ ∑§ Áπ‹Ê»§ vz ߥUÁ«UÿŸ ‚ÊŸÍ ’È‹¥ŒË, •’Ê„U⁄U, wz ◊Êø¸— ‚Œ⁄U ÕÊŸÊ ◊¥ ÃÒŸÊà „U«U∑§Ê¥¥S≈U’‹ ’‹¡Ëà ◊Á«U∑§‹ ∞Ä≈U ∑§Ë äÊÊ⁄UÊ ∑§ ÄUà ◊Ê◊‹Ê Œ¡¸ ∑§⁄U Á‹ÿÊ „ÒU– Á‚¥„U ∑§Ê ©UŸ∑§Ë ’„UÃ⁄U ∑§Êÿ¸¬˝áÊÊ‹Ë ∑§ ø‹Ã ¬ÈÁ‹‚ •ÁäÊ∑§ÊÁ⁄UÿÊ¥ mUÊ⁄UÊ ¬ŒÊÛÊà ÕæçÜ·¤æ ·¤æð ¥»ßæ ·¤ÚU ÕÜ户¤æÚ........... ∑§⁄U ∞∞‚•Ê߸U ’ŸÊÿÊ ªÿÊ „ÒU– Á¡‹Ê ¬ÈÁ‹‚ ∑§#ÊŸ •‡ÊÊ∑§ ’Ê∆, ∞‚¬Ë flÁ⁄¥UŒ⁄U ŸÊ’ÊÁ‹ª ÕË– Ÿª⁄U ÕÊŸÊ ¬ÈÁ‹‚ Ÿ ◊¥ªÃ ∑§Ë ◊Á«U∑§‹ ¡Ê¥ø ∑§⁄UflÊ߸U ªß¸U– ∑§ÊŸÍŸË ®‚„U ’⁄UÊ«∏ fl ∞‚¬Ë „U«UÄflÊ≈U⁄U ’‹flË⁄U ®‚„U ∑§Ë Á‚»§ÊÁ⁄U‡Ê ¬⁄U ’‹¡Ëà Á‚¥„U ⁄UÊ◊ ∑§Ë Á‡Ê∑§Êÿà ¬⁄U ww ¡È‹Ê߸U wÆvv ‚‹Ê„U∑§Ê⁄U ∑§Ë ‚‹Ê„U ‹Ÿ ∑§ ’ÊŒ ¬ÈÁ‹‚ ∑§Ê ∞∞‚•Ê߸U ¬ŒÊÛÊà Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU– ßU‚ •fl‚⁄U ¬⁄U ’ÑÍ•ÊŸÊ ∑§ «UË∞‚¬Ë ∑§Ê Á‚⁄U‚Ê ‚ ‹«∏∑§Ë ∑§Ê ’⁄UÊ◊Œ ∑§⁄U Ÿ ‡Ê¥∑§⁄U ∑ȧ◊Ê⁄U, ©U‚∑§ Á⁄U‡ÃŒÊ⁄U ◊¥¡ÍªÈ⁄U¬˝Ëà ®‚„U fl ‚Œ⁄U ÕÊŸÊ ∑§ ¬˝÷Ê⁄UË ⁄¥U¡Ëà ®‚„U mUÊ⁄UÊ ’‹¡Ëà Á‚¥„U ∑§Ê S≈UÊ⁄U Á‹ÿÊ– ‹«∏∑§Ê-‹«∏∑§Ë ∑§Ê ∞‚«UË∞◊ •ÁŸ‹, íÿÊÁà ¬%Ë ¡ÊŸÍ ∑§ Áπ‹Ê»§ ‹ªÊÿ ªÿ– ßU‚ ◊ÊÒ∑§ ¬⁄U ‚Œ⁄U ÕÊŸÊ ∑§ ¬Ífl¸ ¬˝÷Ê⁄UË ⁄U% Á‚¥„U, ÁŸ◊¸‹ Á‚¥„U, ∞‚¬Ë ∑§ ‚◊ˇÊ ¬‡Ê Á∑§ÿÊ ªÿÊ, ¡„UÊ¥ ¬⁄U ‹«∏∑§Ë ÷ÊŒ¥‚¥ ∑§Ë äÊÊ⁄UÊ x{{, x|{ ∑§ ÄUà ∑§ ⁄UË«U⁄U ªÈ⁄U◊Ëà Á‚¥„U, ∞∞‚•Ê߸U „U¥‚ ⁄UÊ¡, ∞∞‚•Ê߸U ⁄UÊ¡∑ȧ◊Ê⁄U, ∞∞‚•Ê߸U Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ fl„U •¬ŸË ¬Á⁄U¡ŸÊ¥ ∑§ ‚ÊÕ ◊Ê◊‹Ê Œ¡¸ ∑§⁄U Á‹ÿÊ „ÒU– ◊Ê◊‹ ∑§Ë ªÈ⁄Uø⁄UáÊ Á‚¥„U, ŒÁfl¥Œ⁄U ®‚„U, ◊È¥‡ÊË ‚’¸¡Ëà Á‚¥„U „U«U∑§Ê¥S≈U’‹ „U⁄UÁfl¥Œ⁄U ¬Ê‹ ⁄U„UŸÊ øÊ„UÃË „ÒU– ßU‚Á‹∞ ∞‚«UË∞◊ Ÿ ¡Ê¥ø Ÿª⁄U ÕÊŸÊ ∑§ ∞∞‚•Ê߸U ⁄UÊ¡∑ȧ◊Ê⁄U Á‚¥„U fl •ãÿ ¬ÈÁ‹‚ ∑§◊¸øÊÁ⁄UÿÊ¥ Ÿ ’‹¡Ëà ®‚„U ∑§Ê ’äÊÊ߸U ŒË– ÿÈflÃË ∑§Ê ¬Á⁄U¡ŸÊ¥ ∑§ ‚ȬȌ¸ ∑§⁄U ÁŒÿÊ– ∑§⁄U ⁄U„U „ÒU– •Ê⁄UÊÁ¬ÿÊ¥ ∑§Ë Áª⁄UçÃÊ⁄UË ∑§

°¿âè ÚUæÁ ·é¤×æÚU °°â¥æ§üU ÕÙð

©UìÊ•ÁäÊ∑§ÊÁ⁄UÿÊ¥ ∑§ •ÊŒ‡Ê ¬⁄U ÿÈflÃË Á‹∞ ¿Uʬ◊Ê⁄UË ¡Ê⁄UË „ÒU–

çÙP¤è ¥æßæÁ ·ð¤ ÕæÎ............

◊¥ U ª˝¡Í∞≈˜U‚ fl‹»§ÿ⁄U ∞‚ÊÁ‚∞‡ÊŸ »§ÊÁ¡À∑§Ê, ‡Ê„UËŒ ÷ªÃ Á‚¥„U S¬Ê≈¸U‚ Ä‹’, ≈Ufl¥≈UË-wÆ Á∑˝ ∑§≈U ∞‚ÊÁ‚∞‡ÊŸ •ÊÒ⁄U ߸U∑§Ê ∑Ò§’ ¬ŒÊÁäÊ∑§Ê⁄UË ‡ÊÊÁ◊‹ Õ– ßU‚ ◊ÊÒ∑§ ¬⁄U Ÿª⁄U ∑§ÊÒ¥Á‚‹ •äÿˇÊ •ÁŸ‹ ∑ȧ◊Ê⁄U ‚∆UË, ªfl»§ ‚Áøfl ŸflŒË¬ •‚Ë¡Ê, S¬Ê≈¸U‚ Ä‹’ ∑§ ¬˝äÊÊŸ ¬⁄U◊¡Ëà Á‚¥„U ¬ê◊Ê flÒ⁄U«,∏ Á∑˝§∑§≈U ∞‚ÊÁ‚∞‡ÊŸ ∑§ ¬¥∑§¡ äÊ◊Ë¡Ê, ߸U∑§Ê ⁄UÊ¡Ëfl ŸÊª¬Ê‹ ∑Ò§’ ∑§ ©U¬¬˝äÊÊŸ ◊ŸÁ¡ãŒ˝ Á‚¥„U, ‚Áøfl »§ÊÁ¡À∑§Ê, wz ◊Êø¸— ¬¥¡Ê’ ¬ÈÁ‹‚ ◊¥ •ë¿Ë ‚flÊ∞¥ ŒŸ flÊ‹ ∞ø‚Ë ⁄UÊ¡ ⁄UÊ¡ ∑ȧ◊Ê⁄U, ¡‚ÁflãŒ˝ Á‚¥„U øÊfl‹Ê, ∑ȧ◊Ê⁄U ∑§Ê ¬ÈÁ‹‚ Áfl÷ʪ mUÊ⁄UÊ ¬ŒÊÛÊà ∑§⁄U ∞.∞‚.•Ê߸U. ’ŸÊÿÊ ªÿÊ „ÒU– •Ê¡ ⁄U◊Ÿ πÈ⁄UÊŸÊ, ∑§fl‹ øÊÒäÊ⁄UË, ⁄UÊ¡Ëfl ŒÊ¬„U⁄U «UË.∞‚.¬Ë. ∑§Êÿʸ‹ÿ ◊¥ ©U¬ ¬ÈÁ‹‚ •äÿˇÊ ‚ÈπŒfl Á‚¥„U ’⁄UÊ«∏ Ÿ ©UãÊ∑§Ë ŸÊª¬Ê‹ •ÊÁŒ ªÈ⁄UŸÊ◊ ÷ÈÀ‹⁄U ∑§Ê flŒË¸ ¬⁄U ⁄‘¥U∑§ ‹ªÊÿÊ– ßU‚ •fl‚⁄U ¬⁄U •ãÿ ¬ÈÁ‹‚ •ÁäÊ∑§Ê⁄UË ◊ÊÒ¡ÍŒ ⁄U„¥U– ‚ê◊ÊÁŸÃ Á∑§ÿÊ– »§ÊÁ¡À∑§Ê ¬„ÈU¥ø vv ∑§ˇÊÊ ∑§ ¿UÊòÊ ªÈ⁄UŸÊ◊ ÷ÈÑ⁄U Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ •’Ê„U⁄U— Ÿß¸U •Ê’ÊŒË ÁŸflÊ‚Ë ¬˝Ê»§‚⁄U Áfl¡ÃÊ „UÊŸ ‚ ©UŸ∑§Ê ◊ŸÊ’‹ ∑§Ê»§Ë •Ê⁄U.∞‚.‡Ê◊ʸ-◊ÍÁø ŒflË ‡Ê◊ʸ ∑§Ê •Ê¡ ÁflflÊ„U ’…∏UÊ „ÒU– ßU‚∑§ Á‹∞ ©Uã„UÊŸ¥  •¬Ÿ ◊ÊÃÊ∑§Ë Sfláʸ¡ÿ¥Áà ¬⁄U ¬ÈòÊ-¬ÈòÊfläÊÍ ŸË‹∑§◊‹⁄UÁ‡◊, ¬ÈòÊË-ŒÊ◊ÊŒ ⁄‘UáÊÈ∑§Ê-⁄UÊ¡‡Ê ∑ȧ◊Ê⁄U, ¬ÈòÊË- Á¬ÃÊ ’‹¡Ëà Á‚„U ÷ÈÀ‹⁄U ÃÕÊ ‹πÁfl¥Œ˝ ŒÊ◊ÊŒ •ø¸ŸÊ-⁄UÊfl‹ ÃÕÊ ¬ÊÒòÊ ªÊÒ⁄Ufl fl ¬ÊÒòÊË ∑§ÊÒ⁄U ∑§Ê Áfl‡Ê· M§¬ ‚ äÊãÿflÊŒ ∑§⁄UÃ Á⁄UÿÊ ∞fl¥ ‚⁄U„UŒ ∑§‚⁄UË ¬Á⁄UflÊ⁄U ∑§Ë •ÊÒ⁄U ‚ „ÈU∞ ∑§„UÊ Á∑§ ßU‚ ◊È∑§Ê◊ Ã∑§ ¬„È¥UøÊŸ „UÊÁŒ¸∑§ ’äÊÊ߸U ∞fl¥ ‡ÊÈ÷∑§Ê◊ŸÊ∞¥– ◊¥ ©UŸ∑§Ê Áfl‡Ê· ÿÊªŒÊŸ ⁄U„UÊ „ÒU– ©UŸ∑§Ê

ÁflflÊ„U ∑§Ë Sfláʸ ¡ÿ¥ÃË ◊È’Ê⁄U∑§

‡ÊÈM§ ‚ „UË ªÊŸ ∑§Ê ‡ÊÊÒ¥∑§ ÕÊ •ÊÒ⁄U ©U‚∑§ ◊ÊÃÊ Á¬ÃÊ Ÿ ©U‚∑§ ‡ÊÊÒ¥∑§ ∑§Ê „U◊‡ÊÊ ¬˝Êà ‚ÊÁ„Uà Á∑§ÿÊ, Á¡‚∑§Ê ∑§Ê⁄UáÊ ©U‚∑§Ê •Êª ’…∏UŸ ◊¥ ∑§Ê»§Ë ◊ŒŒ Á◊‹Ë– ßU‚∑§ ‚ÊÕ „UË ©Uã„UÊŸ¥  •¬Ÿ S∑ͧ‹ ∑§Ë Á¬¥Á˝ ‚¬‹ üÊË◊ÃË ◊äÊÈ ‡Ê◊ʸ ∑§Ê äÊãÿflÊŒ Á∑§ÿÊ Á¡ã„UÊ¥Ÿ ©U‚∑§Ê ¬˝àÿ∑§ ∑§Êÿ¸∑˝§◊ ◊¥ ÷ʪ ‹Ÿ ∑§ Á‹∞ ¬˝Êà‚ÊÁ„Uà Á∑§ÿÊ ÕÊ– ’ÃÊ Œ¥ Á∑§ •ªSà wÆvv ◊¥ ßU‚∑§Ê ¬„U‹Ê ⁄UÊ©¥«∏ ‡ÊÈM§ „ÈU•Ê ÕÊ– Á¡‚◊¥ ¬¥¡Ê’ ∑§ ‹ª÷ª vwÆÆÆ ÿÈfl∑§-ÿÈflÁÃÿÊ¥ Ÿ ÷ʪ Á‹ÿÊ– Á¡‚∑§ ’ÊŒ •Ê¡ ©U‚∑§ ‚ÊÁ„Uà •◊ÎÂ⁄U ‚ ‚ÈπÁ¡¥Œ˝ ÿ◊‹Ê, ◊ÊŸ‚Ê ‚ ‚ÊÁŒ∑§ πÊŸ ÃâÊÊ L§¬ÊáÊÊ ◊¥«∏Ë ‚ Ÿ¿Ã⁄U Á‚¥„U ÷Ë ª˝«U Á»§ŸÊ‹ ◊¥ ¬„¥ÈUø „Ò¥U– ¬˝ÁÃÿÊÁªÃÊ ∑§Ê •¥ÁÃ◊ ⁄UÊ©¥«U ªÈ⁄UŸÊ◊ ÷ÈÀ‹⁄U Ÿ ©Uã„¥U ¬¿UÊ«∏Ã „ÈU∞ »§ÊßUŸ‹ ¡Ëà Á‹ÿÊ– ßU‚ ∑§Êÿ¸∑˝§◊ ∑§ ◊ÈÅÿ ¡¡ „U⁄U÷¡Ÿ ◊ÊŸ fl ◊‹∑§Ëà Á‚¥„U Õ– ßU‚‚ ¬„U‹ fl„UU ∞◊∞ø-flŸ ¬⁄U fl·¸ wÆÆ} ◊¥ •ÊÿÊÁ¡Ã ÁŸÄ∑§Ë •ÊflÊ¡ ¬¥¡Ê’ ŒË ◊¥ ÷Ë ÁflŸ⁄U ⁄U„U øÈ∑§ „Ò–


ljgn dsljh QkftYdk

ekpZ 25] 2012

3

âæðÙð ÂÚU àæéË·¤ ßëçh ·ð¤ ç¹ÜæȤ S߇æ·ü ¤æÚU âǸ·¤æð´ ÂÚU ©UÌÚÔU S߇æü ¥æÖêá‡ææð´ ÂÚU ßñÅU ßëçh ·ð¤ çßÚUæðŠæ ×ð´ âæðâæØÅè ·ð¤ ÂÎæçŠæ·¤æÚUè ¥æð× Âý·¤æàæ S߇æü·¤æÚUæ´ð Ùð Îé·¤æÙð´ Õ´Î ÚU¹ ç·¤Øæ ÚUæáð ÂýÎàæüÙ ÆUÆU§Uü ÕÙð âæðâæØÅUè ·ð¤ vz{ßð´ Ùð˜æÎæÙè

çàæÿææ Á»Ì ·¤æ çâÌæÚUæ Íð ¥æðÂè ÆUÆU§Uü !◊È∑§ê◊‹ ÃÊÒ⁄U ¬⁄U „U«∏ÃÊ‹ ∑§⁄U ⁄UÊ· ◊Êø¸ ÁŸ∑§Ê‹Ê, ∑§ãŒ˝ ∑§ ÁflM§h ∑§Ë ŸÊ⁄‘U’Ê¡Ë Á’^ÂU «˜U◊«UÊ/÷Ê⁄Uà ÷Í·áÊ/ßUãŒ˝ ¡Ê‚Ÿ ¡‹Ê‹Ê’ʺ, wy ◊Êø¸U— ∑§ãŒ˝ ‚⁄U∑§Ê⁄U mUÊ⁄UÊ ¬‡Ê Á∑§∞ ª∞ ’¡≈U ◊¥ ‚ÊŸ ¬⁄U •ÊÿÊà ‡ÊÈÀ∑§ w ‚ ‹∑§⁄U y »§Ë‚ŒË Ã∑§ ∑§⁄UŸ •ÊÒ⁄U ªÒ⁄U ’˝Ê¥«U«U •Ê÷Í·áÊÊ¥ ¬⁄U ©Uà¬ÊŒ ‡ÊÈÀ∑§ ‹ªÊŸ ∑§ ÁflM§h •Ê‹ ߥUÁ«UÿÊ ‚⁄Uʸ»§Ê ∞‚ÊÁ‚∞‡ÊŸ ∑§ •ÊuUÊŸ ¬⁄ •Ê¡ ¬ÈŸ— ÿÍÁŸÿŸ ‚ŒSÿÊ¥ Ÿ •¬ŸË

ŒÈ∑§ÊŸÊ¥ ∑§Ê ¬Íáʸ ÃÊÒ⁄U ¬⁄U ’¥Œ ⁄UπÃ „ÈU∞ ‡Ê„U⁄U ∑§ ’Ê¡Ê⁄UÊ¥ ◊¥ ⁄UÊ· ÁŸ∑§Ê‹Ê •ÊÒ⁄U ∑ § ãŒ˝ ‚⁄U ∑ §Ê⁄U ∑ § ÁflM§h ¡◊∑§⁄U ŸÊ⁄‘U’Ê¡Ë ∑§Ë– „U«Ã∏ Ê‹ ∑§Ê √ÿʬÊ⁄U ◊¥«U‹ Ÿ ÷Ë ¬Íáʸ ÃÊÒ⁄U ¬⁄U ‚◊Õ¸Ÿ ÁŒÿÊ– ‡Ê„U⁄U ∑§ ’Ê¡Ê⁄UÊ¥ ◊¥ ⁄UÊ· ◊Êø¸ ∑§⁄UÃ „ÈU∞ Sfláʸ∑§Ê⁄U ÿÍÁŸÿŸ ∑§ •äÿˇÊ ¡ÿªÊ¬Ê‹ fl◊ʸ, Ÿª⁄U ∑§ÊÒ®‚‹ •äÿˇÊ ⁄UÊ¡ øÊÒ„UÊŸ, •‡ÊÊ∑§ øÊÒ„UÊŸ, •ÁŸ‹ flÊ≈U‚, øãŒ˝÷ÊŸ fl◊ʸ, ¬˝flËáÊ øÊÒ„UÊŸ, U‡ÊÊ◊ ‹Ê‹ ∑¥§«UÊ, ‚Ê„UŸ ‹Ê‹ fl◊ʸ, øËŸÍ fl◊ʸ, •Á‡flŸË, •◊Ÿ

‚„UŒfl √ÿʬÊ⁄U ◊¥«U‹ ∑§ SÕÊŸËÿ •äÿˇÊ ‚È⁄‘UãŒ˝ ∑§Ê∆U¬Ê‹ ÃÕÊ •ãÿ flQ§Ê•Ê¥ Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ ∑§ãŒ˝Ëÿ ’¡≈U ◊¥ •ÊÿÊà ‡ÊÈÀ∑§ ◊¥ w ‚ y ¬˝ÁÇÊà Ã∑§ flÎÁh ∑§⁄U ‚⁄U∑§Ê⁄U Ÿ Sfláʸ∑§Ê⁄UÊ¥ ∑§ ‚ÊÕ ¬Í⁄UË Ã⁄U„U ‚ äÊP§‡ÊÊ„UË „ÒU •ÊÒ⁄U ßU‚∑§Ê ‚ËäÊ ÃÊÒ⁄U ¬⁄U •‚⁄U ©UŸ∑§ √ÿfl‚Êÿ ¬⁄U ¬«∏ªÊ– Sfláʸ∑§Ê⁄UÊ¥ Ÿ ∑§ãŒ˝ ‚⁄U∑§Ê⁄U ‚ ◊Ê¥ª ∑§⁄UÃ ! ⁄UÁflflÊ⁄U ∑§Ê ÷Ë ’¥ Œ ⁄Uπ ¥ ª  „ÈU∞ ∑§„UÊ Á∑§ Á∑§ fl„U √ÿʬÊÁ⁄UÿÊ¥ •ÊÒ⁄U Sfláʸ∑§Ê⁄U •¬ŸË ŒÈ∑§ÊŸ¥ ‚⁄U„UŒ ∑§‚⁄UË éÿÍ⁄UÊ ©U¬÷ÊQ§Ê•Ê¥ ∑§ Á„UÃÊ¥ ∑§Ê äÿÊŸ ◊¥ ⁄πÃ »§ÊÁ¡À∑§Ê, wy ◊Êø¸— ∑§ãŒ˝ ‚⁄U∑§Ê⁄U „ÈU∞ ©UQ§ flÎÁh ∑§Ê flʬ‚ ‹– mUÊ⁄UÊ ¬ÊÁ⁄Uà Á∑§∞ ª∞ ’¡≈U ◊¥ Sfláʸ •Ê÷Í·áÊÊ¥ ¬⁄U ‹ªÊ∞ ª∞ flÒ≈U fl •ãÿ ≈ÒUÄ‚ ∑§Ë ’…∏UÊÃ⁄UË ∑§Ê flʬ‚ Ÿ„UË¥ Á‹ÿ ¡ÊŸ ∑§ ⁄UÊ· SflM§¬ Sfláʸ∑§Ê⁄UÊ¥ ∑§Ê ‚¥ÉÊ·¸ ¡Ê⁄U Ë „Ò U – ßU ‚ ∑ § •¥ à ª¸ à SÕÊŸËÿ ∑§Ê·ÊäÿˇÊ •ÁEŸË ‚ÊŸË, ‹Á‹Ã ‚ÊŸË, Sfláʸ∑§Ê⁄U ∞‚ÊÁ‚∞‡ÊŸ mUÊ⁄UÊ ŒÊ ÁŒfl‚Ëÿ ◊ÊÃË ⁄UÊ◊ ‚⁄Uʸ»§, ¬˝flËáÊ «UÊfl⁄U, ŸflËŸ „U«Ã∏ Ê‹ ∑§ •Ê¡ ŒÍ‚⁄‘U ÁŒŸ •¬ŸË ŒÈ∑§ÊŸ¥ «UÊfl⁄U, ߌ˝Ê¡, ’‹⁄UÊ◊ ‚ÊŸË, Áfl¡ÿ ’¥Œ ⁄Uπ ∑§⁄U ⁄UÊ· √ÿQ§ Á∑§ÿÊ ªÿÊ– ‚ÊŸË, „UÊ∑§◊ ⁄UÊÿ ‚ÊŸË ‚Á„Uà •ãÿ ßU‚ ◊ÊÒ∑§ ¬⁄U ∑§ãŒ˝ ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ë ŸËÁÃÿÊ¥ ∑§ ÁflL§h ⁄UÊ· ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ∑§⁄UÃ „UÈ∞ •äÿˇÊ Sfláʸ∑§Ê⁄U ◊ÊÒ¡ÍŒ Õ–

Sfláʸ∑§Ê⁄U ‚¥ÉÊ Ÿ ‡Ê⁄UŒ ¬flÊ⁄U ∑§Ê ¬ÈÃ‹Ê »Í¥§∑§ ∞‚«UË∞◊ ∑§Ê ‚ÊÒ¥¬Ê ◊Ê¥ª ¬òÊ

•‡ÊÊ∑§ ∑ȧ◊Ê⁄U fl◊ʸ fl ‚Áøfl ∑ΧcáÊ fl◊ʸ Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ë ª‹Ã ŸËÁÃÿÊ¥ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ◊„¥UªÊ߸U ∑§Ê ’…∏UÊflÊ Á◊‹ ⁄U„UÊ „ÒU •ÊÒ⁄U ‚ÊŸ ∑§ ŒÊ◊ ◊¥ ’…∏ÊÃ⁄UË „UÊ ⁄U„UË „ÒU– ßU‚ ◊ÊÒ∑§ ¬⁄U ©U¬ÊäÿˇÊ ‡ÊÊ◊ ‹Ê‹, ¬flŸ ∑ȧ◊Ê⁄U, íflÊߥU≈U ‚Áøfl •Ê◊ ¬˝∑§Ê‡Ê, ∑§Ê·ÊäÿˇÊ ÷Ë◊‚ÒŸ, „UÁ⁄U∑ΧcáÊ, ‡Ê¥¬Ë «UÊfl⁄U, ∑§fl‹ «UÊ߸U ∑§≈U⁄U, •‡ÊÊ∑§ ‚ÊŸË, ‚ÊŸ,Í ÁflP§Ë, ∑§‡◊Ë⁄U ‹Ê‹, ⁄U◊‡ Ê ∑ȧ◊Ê⁄U, ⁄Uß ‹Ê‹, Á’ãŒÊ, ∑§Ê‹Ê π¥«U¬ÈÁ⁄UÿÊ ‚Á„Uà •ãÿ √ÿʬÊÁ⁄UÿÊ¥ Ÿ ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ë ŸËÁÃÿÊ¥ ∑§ ÁflL§h ⁄UÊ· √ÿQ§ Á∑§ÿÊ– Sfláʸ √ÿʬÊ⁄UË ⁄UÁflflÊ⁄U ∑§Ê ÷Ë •¬ŸË ŒÈ∑§ÊŸ¥ ’¥Œ ⁄Uπ¥ª–

‚⁄U„UŒ ∑§‚⁄UË éÿÍ⁄UÊ »§ÊÁ¡À∑§Ê, wy ◊ÊøZ— flÒ‚ ÃÊ ‡Ê⁄UË⁄U ∑§Ê ¬˝àÿ∑§ •¥ª •¬ŸÊ ◊„Uàfl ⁄UπÃÊ „ÒU ¬⁄UãÃÈ •Ê¥π¥ ßU‚ Á‹∞ ‚’ ‚ ◊„Uàfl¬Íáʸ „Ò¥U ÄÿÊ¥Á∑§ •Ê¥π¥ „UË ¬⁄U◊Êà◊Ê ∑§Ë ’ŸÊ߸U „ÈU߸U ßU‚ ‚È¥Œ⁄U ‚ÎÁCU ∑§Ê Œπ ‚∑§ÃË „Ò¥U– Ÿª⁄U ∑§Ë ‚Ê◊ÊÁ¡∑§ ‚¥SÕÊ ‚Ê‡Ê‹ flÒÀ»§ÿ⁄U ‚Ê‚Êÿ≈UË mUÊ⁄UÊ ø‹Ê∞ ¡Ê ⁄U„U “◊⁄UáÊÊ¬⁄UÊÃ¥ Ÿòʌʟ” •Á÷ÿÊŸ ∑§ •¥Ãª¸Ã •’ Ã∑§ vz{ √ÿÁQ§ÿÊ¥ ∑§ ¬Á⁄U¡ŸÊ¥ Ÿ ©UŸ∑§Ë ßUë¿UÊŸÈ‚Ê⁄U ©UŸ∑§ Ÿòʌʟ Á∑§∞ „Ò¥ ßU‚ ‚ xvw √ÿÁQ§ÿÊ¥ ∑§Ê ŸÿÊ ¡ËflŸ Á◊‹Ê „ÒU– ßU‚ ∑˝§◊ ∑§ •¥Ãª¸Ã •Ê¡ |w fl·Ë¸ÿ ‚Ê‚Êÿ≈UË ∑§ ¬ŒÊÁäÊ∑§Ê⁄UË •Ê◊ ¬˝∑§Ê‡Ê ∆U∆UßU¸ flÊ‚Ë •ÊŒ‡Ê¸ Ÿª⁄U ª‹Ë Ÿ¥’⁄U z ∑§ ŸòÊŒÊŸË ’Ÿ ª∞ „Ò¥U– ßU‚ ‚’¥äÊË ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒÃ „ÈU∞ ‚Ê‚Êÿ≈UË ∑§

Á¡‹ Á‚¥„U/„U⁄UŒfl ∑¥§’Ê¡/◊Ÿ¬˝Ëà ‚ÒŸË ◊¥«UË ‹ÊäÊÈ∑§Ê, wy ◊Êø¸— »§ÊÁ¡À∑§Ê ¬˝Ò‚ Ä‹’ ∑§ ‚Áøfl Á¡‹‡Ê ∆U∆U߸U ‹Ä∑§Ë ∑§ Á¬ÃÊ üÊË •Ê◊ ¬˝∑§Ê‡Ê ∆U∆U߸ Á⁄U≈UÊÿ«¸U Á‡ÊˇÊ∑§ ∑§ ÁŸäÊŸ ¬⁄U ◊¥«UË ‹ÊäÊÈ∑§Ê flÊ‚Ë fl ∑§ËÁ«∏ÿÊ¥flÊ‹Ë ÁŸflÊÁ‚ÿÊ¥ Ÿ ª„U⁄UÊ ŒÈπ √ÿQ§ Á∑§ÿÊ „ÒU– Sfl. üÊË •Ê◊ ¬˝∑§Ê‡Ê ∆U∆UßU¸ ∑§Ë •Ê⁄U ‚ Á‡ÊˇÊÊ „UÊÁ‚‹ ∑§⁄UŸ flÊ‹ „U⁄U◊Ëà Á‚¥„U ∑§Ê∆U¬Ê‹, ◊ÊS≈U⁄U ‡ÊÊ◊ ‚ÈŒ¥ ⁄U •ÊÒ⁄U ¬˝÷¡Ëà ®‚„U Ÿ ∑§„UÊ „ÒU Á∑§ üÊË ∆U∆UßU¸ ∑§ ÁŸäÊŸ ‚ Á‡ÊˇÊÊ ¡ªÃ ∑§Ê ∞∑§ Á‚ÃÊ⁄UÊ ≈ÍU≈U ªÿÊ „ÒU– ©Uã„ÊŸ¥  Sfl. ◊ÊS≈U⁄U ∆U∆UßU¸ ∑§Ë •Ê⁄U ‚ ŒË ªß¸U Á‡ÊˇÊÊ•Ê¥ ∑§Ë Áfl‡Ê·ÃÊ ’ÃÊÃ „ÈU∞ ∑§„UÊ Á∑§ fl„U ÁfllÊÁÕ¸ÿÊ¥ ∑§Ê Á«UÁS¬‹Ÿ ◊¥ ⁄UπÃ Õ ÃÕÊ ©UŸ∑§Ë ¬…∏UÊ߸U ∑§Ê ©UŸ∑§ ◊ÊÃÊ-Á¬ÃÊ ‚ •ÁäÊ∑§ äÿÊŸ ⁄UπÃ Õ– fl„U ◊ÊS≈U⁄U Ÿ „UÊ∑ §⁄U ¡Ò‚ •Ê◊˸ ∑§ ∑§Ÿ¸‹ ÁŒπÃ Õ– fl„U •¬Ÿ ÁfllÊÁÕ¸ÿÊ¥ ∑§Ê „U◊‡ ÊÊ ©UëøÁ‡ÊˇÊÊ Œ∑§⁄U ™¥§ø ¬ŒÊ¥ ¬⁄U ŒπŸÊ øÊ„UÃ Õ– ©UŸ∑§ Á⁄U≈UÊÿ«¸U ◊¥≈U ∑§ ’ÊŒ ÷Ë ©UŸ∑§ ÁfllÊÕ˸ ©UŸ∑§ mUÊ⁄UÊ ŒË Á‡ÊˇÊÊ ∑§Ê ÿÊŒ ∑§⁄U∑§ Õ∑§Ã Ÿ„UË–¥ ◊ª⁄U üÊË •Ê◊ ¬˝∑§Ê‡Ê ∆U∆UßU¸ ∑§ ÁŸäÊŸ ∑§Ê ‚◊ÊøÊ⁄U Á◊‹Ê ÃÊ ‹ÊªÊ¥ ◊¥ ŒÈπ ∑§Ë ‹„U⁄U ŒÊÒ«∏ ªß¸U– •äÿˇÊ ⁄UÊ¡ Á∑§‡ÊÊ⁄U ∑§Ê‹«∏Ê fl ¬˝∑§À¬ ¬˝÷Ê⁄UË ‚È⁄ÒUŸ ‹Ê‹ ∑§≈UÊÁ⁄UÿÊ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ Sfl. üÊË ∆U∆U߸U ∑§Ê •Ê¡ ¬˝Ê× vv.ÆÆ ’¡ Œ„Uʥà „UÊ ªÿÊ– ©UŸ∑§ ◊⁄UáÊÊ¬⁄Uʥà ©UŸ∑§ ‚ȬÈòÊ ¬òÊ∑§Ê⁄U Á¡‹‡Ê ∆U∆U߸U Ÿ ‚ÈÁ⁄UãŒ˝ ∑§≈UÊÁ⁄UÿÊ fl ¬˝ŒË¬ ◊„UÃÊ ∑§Ë ¬˝⁄UáÊÊ ‚ ‚Ê‚Êÿ≈UË ∑§ flÁ⁄UDU ©U¬ÊäÿˇÊ •◊Îà ‹Ê‹ ∑§⁄UË⁄U fl ∑§Ê¬˝Ê¡ÒÄ≈U ¬˝÷Ê⁄UË ⁄UÁfl ¡ÈŸ¡Ê ‚ Ÿòʌʟ ∑§ Á‹∞ ‚¥¬∑¸§ Á∑§ÿÊ– ‚Ê‚Êÿ≈UË ∑§ •Êª˝„U ¬⁄U “‡ÊÊ„U ‚ßÊ◊ ¡Ë ª⁄UËŸ-∞‚ flÒÀ»§ÿ⁄U »§Ê‚¸

◊‹Ê≈U” ∑§ «UÊ. ⁄U¡ŸË‡Ê ¡ÈŸ¡Ê ∑§Ë ≈UË◊ Ÿ «UÊ. Áfl¡ÿ ∑ȧ◊Ê⁄U ∑§ ŸÃÎàfl ◊¥ ⁄Uß ‹Ê‹ ª˝Êfl⁄U, «UÊ. ∞◊.∞‹.‚ÈπË¡Ê, •‡ÊÊ∑§ ◊Ê¥ªÊ fl •Ê◊ ¬˝∑§Ê‡Ê ª˝Êfl⁄U ∑§ ‚ÊÕ ŸòÊŒÊŸË ∑§ •ÊflÊ‚ ¬⁄U ¡Ê∑§⁄U ŸòÊ ‚¥⁄UÁˇÊà ∑§⁄U Á‹∞– ’ÊŒ ◊¥ ‚Ê‚Êÿ≈UË ∑§ ‚ŒSÿÊ¥ Ÿ ŸòÊŒÊŸË ∑§Ë Œ„U ¬⁄U ŸòÊŒÊŸË „UÊŸ  ∑§Ë øÊŒ⁄U «UÊ‹∑§⁄U üÊhÊ‚È◊Ÿ •Ì¬Ã Á∑§∞– ‚Ê‚Êÿ≈UË Ÿ ∆U∆UßU¸ ¬Á⁄UflÊ⁄U ∑§Ê •Ê÷Ê⁄U √ÿQ§ ∑§⁄UÃ „ÈU∞ ÁŒfl¥ªÃ •Êà◊Ê ∑§Ë ‡ÊÊ¥Áà „UÃÈ ß¸U‡Êfl⁄U ‚ ¬˝ÊÕ¸ŸÊ ∑§Ë „ÒU–

≈UË’Ë ÁŒfl‚ ¬⁄U ‚Á◊ŸÊ⁄U ‹ªÊÿÊ Sß. ÌðÁæ çâ´ãU ·¤æÆUÂæÜ ·¤è S×ëçÌ ×ð´ ßæÇüU Ù´ÕÚU v ×ð´ ÕÙð»æ çÁ×Ñ âçß ‚ÊŸÍ ’È‹Œ¥ Ë, •’Ê„U⁄U, wz ◊Êø¸— Áfl‡fl ≈UËéÊË ÁŒfl‚ ¬⁄U •Ê¡ SÕÊŸËÿ Á‚Áfl‹ •S¬ÃÊ‹ ◊¥ ≈UË’Ë ⁄Êª Áfl‡ÊcÊôÊ «UÊ.«UË¬Ë ªÊŒÊ⁄Ê ÃâÊÊ •S¬ÃÊ‹ ∑§ ¬˝èÊÊ⁄UË «UÊ. ¡ªŒË‡Ê ≈UP§⁄ ∑§Ë Œπ⁄‘Uπ ◊¥ ∞∑§ ‚Á◊ŸÊ⁄U •ÊÿÊÁ¡Ã Á∑§ÿÊ ªÿÊ, Á¡‚◊¥ ‹ÊªÊ¥ ∑§Ê ßU‚ ’Ë◊Ê⁄UË ∑§ ¬˝Áà ÁflSÃÊ⁄U¬flÍ ∑¸ § ’ÃÊÿÊ ªÿÊ– ‚Á◊ŸÊ⁄U ◊¥ ©U¬ÁSâÊà ‹ÊªÊ¥ ∑§Ê ≈UË’Ë ∑§Ë ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒŸ ∑§ Á‹∞ Á∑§ÃÊ’¥ èÊË ÁflÃÁ⁄à ∑§Ë ªß¸– ßU‚ •fl‚⁄U ¬⁄U «UÊ. ªÊŒÊ⁄Ê Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ≈UË’Ë ¬„U‹ ∞∑§ ‹Êß‹Ê¡ ’Ë◊Ê⁄UË „U• È Ê ∑§⁄ÃË âÊË, ‹Á∑§Ÿ •’ ß‚ ’Ë◊Ê⁄UË ∑§Ê ß‹Ê¡ «UÊ≈U‚˜ ¬˝áÊÊ‹Ë ∑§ ÄUà •Ê‚ÊŸË ‚ Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „U–Ò ©Uã„UÊŸ¥  ∑§„UÊ Á∑§ ÿÁŒ Á∑§‚Ë ∑§Ê ŒÊ ‚åÃÊ„U ‚ •ÁäÊ∑§ ÅÊÊ¥‚Ë ∑§Ë Á‡Ê∑§Êÿà „UÒ ÃÊ fl„U ÃÈ⁄â •¬ŸË ’‹ª◊ Á‚Áfl‹ •S¬ÃÊ‹ ◊¥ •Ê∑§⁄ ¡Ê¢ø ∑§⁄flÊ∞– !∑¥§Œ˝ ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§ Áπ‹Ê»§ Áfl»§⁄‘U flÊÁ¬‚ Á‹ÿÊ ¡ÊŸÊ øÊÁ„U∞– ©Uã„UÊŸ¥ ∞‚ ◊⁄UË¡Ê¥ ◊¥ ≈UË’Ë „UÊŸ  ∑§ •ÁäÊ∑§ ‚¥÷ÊflŸÊ „UÊÃ Ë „ÒU– ©Uã„UÊŸ¥  ∑§„UÊ Á∑§ •ª⁄ ≈UË’Ë ‚ ¬Í⁄UË Ã⁄„U ’øŸÊ „UÒ ÃÊ «UÊ≈˜U‚ ¬˝áÊÊ‹Ë ∑§ ÄUà ’ÃÊ∞ ª∞ Sfláʸ∑§Ê⁄U ’ÃÊÿÊ Á∑§ ’¡≈U ◊¥ ‚ÊŸ ∑§Ë ¿U«∏, ©U¬ÊÿÊ¥ ∑§Ê ‚◊ÿŸÈ‚Ê⁄ ¬˝ÿÊª ∑§⁄ ’ø ‚∑§Ã „U–¥Ò ÿ„U ß‚‚ ’øŸ ∑§Ê ‚’‚ •Ê‚ÊŸ Ã⁄UË∑§Ê „U–Ò ß‚ •fl‚⁄ ¬⁄ «UÊ. ÿÈÁäÊc≈U⁄, «UÊ. •¡ÿ ◊Ê„UŸ ‚ÊŸÍ ’È‹¥ŒË ‚ÊŸ ∑§ Á‚P§ fl å‹ÊÁ≈Ÿ◊ ¬⁄U ‚Ë◊Ê ‡Ê◊ʸ, èÊͬã º˝ ∑§ÊÒ⁄, ∑¢§fl‹¡Ëà ∑§ÊÒ⁄, ∑Χ¬Ê‹ Á‚¢„U, „U⁄¬Ê‹ Á‚¢„U, ∑§⁄ÃÊ⁄ Á‚¢„U, ’‹Á¡ãº˝ Á‚¢„U, ⁄Ê¡ Á‚¢„U fl •ãÿ S≈UÊ»§ ◊ÊÒ¡ŒÍ ÕÊ– •’Ê„U⁄U, wy ◊Êø¸— ∑¥§Œ˝Ëÿ ÁflÃ◊¥òÊË mUÊ⁄UÊ Á¬¿U‹ ‚#Ê„U ¬‡Ê Á∑§∞ ª∞ ∑§ãŒ˝Ëÿ ’¡≈U ◊¥ ‚ÊŸ ¬⁄U •ÊÿÊà ‡ÊÈÀ∑§ ’…UÊŸ fl ªÒ⁄U ’˝Ê¥«¥U«U •Ê÷ÍcÊáÊÊ¥ ¬⁄U ©Uà¬ÊŒ ‡ÊÈÀ∑§ ‹ªÊŸ ∑§ ¬˝SÃÊfl ∑§ Áfl⁄UÊäÊ ◊¥ Sfláʸ∑§Ê⁄U ‚¥ÉÊ mUÊ⁄UÊ •Ê¡ ⁄UÊ· ◊Êø¸ ÁŸ∑§Ê‹Ê ªÿÊ •ÊÒ⁄U ÁflûÊ◊¥òÊË ¬˝áÊfl ◊Èπ¡Ë¸ ∑§Ê ¬ÈÃ‹Ê »Í¥§∑§Ê ªÿÊ– ÃଇøÊà ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ ∑§Ê ∞∑§ ◊Ê¥ª ¬òÊ ‚ÊÒ¥¬Ê ªÿÊ– ßU‚ •fl‚⁄U ¬⁄U ÿÍÁŸÿŸ ¬˝äÊÊŸ ∑§Ê‹Í ⁄UÊ◊ ‚ÊŸË flË⁄‘¥UŒ˝ ‚ÊŸË Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ •ÊÿÊà ‡ÊÈÀ∑§ ◊¥ ¬˝SÃÊÁflà flÎÁhU ‚ ‚ÊŸ ∑§Ë ÃS∑§⁄UË ’…UªË •Ê⁄U ßU‚ ‡ÊÈ À ∑§ ∑§Ê √ÿʬÊÁ⁄UÿÊ ¥ ∞fl¥ ©U¬÷ÊQ§Ê•Ê¥ ∑§ Á„UÃÊ¥ ∑§Ê ŒπÃ „ÈU∞

âéÙãUè ¥ßâÚU

‡ÊÈÀ∑§ ∑§Ê w ‚ ’…UÊ∑§⁄U y ¬˝ÁÇÊà ∑§⁄UŸ ∑§Ê ¬˝SÃÊfl „ÒU fl ªÒ⁄U ’˝Ê¥«¥U«U •Ê÷ÍcÊáÊÊ¥ ¬⁄U ÷Ë v ¬˝ÁÇÊà ©Uà¬ÊŒ ‡ÊÈÀ∑§ ‹ªÊŸ ∑§Ê ÁŸáʸÿ Á‹ÿÊ ªÿÊ „ÒU, ¡Ê Á∑§ flÊÁ¬‚ Á‹ÿÊ ¡ÊŸÊ øÊÁ„U∞– ©Uã„UÊ¥Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ ∞‚ ∑§Ê‹ ∑§ÊŸÍŸ ∑§ Áfl⁄UÊäÊ ◊¥ ‚÷Ë Sfláʸ∑§Ê⁄U „U«∏ÃÊ‹ ¬⁄U „Ò¥U •ÊÒ⁄U ÿ„U ‚¥ÉÊ·¸ ∑§ÊŸÍŸ flÊÁ¬‚ Ÿ „UÊŸ Ã∑§ ¡Ê⁄UË ⁄U„UªÊ– ßU‚∑§ ’ÊŒ ÁflûÊ◊¥òÊË ∑§ ŸÊ◊ ∞‚«UË∞◊ ∑§Ê ∞∑§ ôÊʬŸ ÷Ë ‚ÊÒ¥¬Ê ªÿÊ– ßU‚ ◊ÊÒ∑§ ¬⁄U Sfláʸ∑§Ê⁄U ‚¥ÉÊ ∑§ ¬˝Œ‡Ê ◊„UÊ‚Áøfl ◊ÈÅÃÿÊ⁄U Á‚¥„U ‚ÊŸË, ¬˝Œ‡Ê ∑§Ê·ÊäÿˇÊ ’‹Áfl¥Œ˝ Á‚¥„U ‚⁄Uʸ»§, ¬Ífl¸ Ÿª⁄U ¬˝äÊÊŸ ’Ë⁄‘UãŒ˝ ‚ÊŸË, ◊„UÊ‚Áøfl ¬˝ŒË¬ ‚⁄Uʸ»§,

‹Øê ÙæñÁßæÙ âÖæ ß Øéß·¤ âÖæ Ùð ŸæhæÜé¥æð´ ×ð´ Õæ´ÅUæ Ü´»ÚU Á’^ÂU «˜U◊«UÊ/÷Ê⁄Uà ÷Í·áÊ/ßUãŒ˝ ¡Ê‚Ÿ

St. No. 3, Radha Swami Colony, M. 94179-34316

!International Standard English Language Lab !Recreation is other name of learning !Latest Teaching Technology Smart Classes !100% Concentrated Learning Environment !Expressing their Imagination of Colorful world !Learning While Playing !Introduction to the wonder world in Computer Lab with Internet. !Excellent Parent-Teacher Relationship

COMFY is all about nurturing individual potential ooverall verall de velopment development velopment,, understanding based teaching for making students comfortable at all learning, providing all sorts of practical, theoretical training through EDUCOM SMART CLASS & PLAY WAY methods. Kindly have a glimpse of the methodology of the school. Respected parents please don’t go bbyy the words & pictures only only,, just spare a few Minutes to visit ‘COMFY’ to see the real bliss of education along with international pedagogy & facilities at:

Comfy International Convent School, Madan Gopal Road, Fazilka 24-25, Red Cross Shopping Complex, Court Road, FAZILKA M. 92179-76008 Ph. 500290

ŒÍ‚⁄UË ¬ÒŒ‹ «UÊ∑§ äfl¡Ê ‹∑§⁄U üÊhÊ‹È ‚Ê‹Ê‚⁄U äÊÊ◊ ∑§ Á‹∞ „ÈU∞ ⁄UflÊŸÊ

¡‹Ê‹Ê’ʺ, wy ◊Êø¸U— ‡Ê„U ⁄ U ∑§Ë ‚Èπ ‡Ê¥ÊÁà ∑§Ë ∑§Ê◊ŸÊ ∑§Ê ‹∑§⁄U ãÿÍ ŸÊÒ¡flÊŸ ‚÷Ê ∑§Ë •ÊÒ⁄U ‚ SÕÊŸËÿ üÊË ∑ΧcáÊÊ ◊¥ÁŒ⁄U flÊ‹Ë ª‹Ë ◊¥ ‹ªÊ∞ ª∞ ‚Ê#ÊÁ„U∑§ ‹¥ª⁄U ∑§ ŒÍ‚⁄‘U ÁŒŸ ∑§Ê ©UŒ˜ÉÊÊ≈UŸ Ÿª⁄U ¬Á⁄U·Œ ∑§ ¬fl͸ •äÿˇÊ •‡ÊÊ∑§ •Ÿ¡Ê Ÿ Á∑§ÿÊ– ßU‚ •fl‚⁄U ¬⁄U ©UŸ∑§ ‚ÊÕ Á‡Ê⁄UÊ◊ÁáÊ •∑§Ê‹Ë Œ‹ ∑§ ¡Ÿ⁄U‹ ∑§ÊÒ®‚‹ ‚ŒSÿ ‚Èπ¬Ê‹flË⁄U ®‚„U ◊ŒÊŸ, Á‚π S≈ÍU«Ò¥U≈U »Ò§«U⁄‘U‡ÊŸ ∑§ •äÿˇÊ ‹Ê«UË äÊflŸ, ‚¥¡Ëfl ¬M§ÕË, ∑§Ê∑§Ê ªÈ¥’⁄U, Á’¥Œ⁄U ∑§Ê◊ËÁ⁄UÿÊ, ‚È⁄‘UãŒ˝ ∑§Ê∆U¬Ê‹, Á’^ÂU ∑§Ê∆U¬Ê‹ •ÊÁŒ ÷Ë ◊ÊÒ¡ÍŒ ⁄U„U– ‹¥ª⁄U ∑§ ŒÊÒ⁄UÊŸ ‚÷Ê ∑§ •äÿˇÊ ÁflÁ¬Ÿ ∑ȧP§«∏, ‹fl ¬M§ÕË, ‡Ê¥∑ͧ ‡Ê◊ʸ, ÷Ò⁄UÊ ‡Ê◊ʸ ÃÕÊ •ãÿ ‚flÊŒÊ⁄UÊ¥ Ÿ üÊhÊ‹È•Ê¥ ∑§Ê ¬∑§ÊÒ«UÊ¥ ∑§Ê ‹¥ª⁄U ’Ê¥≈UÊ– ©UäÊ⁄U Ÿfl⁄UÊòÊÊ¥ ∑§ •fl‚⁄U ¬⁄U ÿÈfl∑§ ‚÷Ê ∑§Ë •ÊÒ⁄U ‚ ’Ê’Ê ’øŸ ŒÊ‚ flÊ‹Ë ª‹Ë ◊¥ ‹¥ª⁄U ‹ªÊÿÊ ªÿÊ– Á‡Ê•Œ ’Ë.‚Ë. ‚Ò‹ ∑§ flÁ⁄UDU ©U¬ÊäÿˇÊ ⁄UÊ¡ ∑ȧ◊Ê⁄U Á’^ÂU «˜U◊«UÊ/÷Ê⁄Uà ÷Í·áÊ/ßUãŒ˝ ¡Ê‚Ÿ ¡‹Ê‹Ê’ʺ, wy ◊Êø¸U— ßU‹Ê∑§ ∑§Ë ¡.«UË.≈U‹⁄U Ÿ Á◊‹∑§⁄U üÊhÊ‹È•Ê¥ ◊¥ ‹¥ª⁄U ’Ê¥≈UÊ– ‚Èπ ‚◊ÎÁh ∑§Ë ∑§Ê◊ŸÊ ∑§Ê ‹∑§⁄U •Ê¡ Ÿª⁄U ‚ üÊhÊ‹È•Ê¥ ∑§Ê ¡àÕÊ ŒÍ‚⁄UË ¬ÒŒ‹ «UÊ∑§ äfl¡Ê ‹∑§⁄U ⁄UÊ¡SÕÊŸ ÁSÕà üÊË ’Ê‹Ê ¡Ë ∑§ ¬ÊflŸ äÊÊ◊ ‚Ê‹Ê‚⁄U ∑§ Á‹∞ ⁄UflÊŸÊ „ÈU•Ê– «UÊ∑§ äfl¡Ê ∑§Ê ⁄UflÊŸÊ ∑§⁄UŸ ‚ ¬Ífl¸ Á‚h üÊË ’Ê‹Ê ¡Ë äÊÊ◊

¥æȤÚU âèç×Ì â×Ø Ì·¤

wz®® L¤ÂØð ·¤è ¹ÚUèÎÎæÚUè ·¤ÚUÙð ßæÜð ·¤æð ç×Üð»æ ¥ÕæðãUÚU ×ð´ v ¥ÂýñÜ ·¤æð ãUæðÙð ßæÜè 绌Âè »ýðßæÜ Üæ§Uß àææð ·¤è çÅU·¤ÅU

‚⁄U„UŒ ∑§‚⁄UË éÿÍ⁄UÊ, »§ÊÁ¡À∑§Ê, wy ◊Êø¸— Á‡Ê⁄UÊ◊ÁáÊ •∑§Ê‹Ë Œ‹ ‡Ê„U⁄UË ∑§ ¬Ífl¸ •äÿˇÊ Sfl. Ã¡Ê Á‚¥„U ∑§Ê∆U¬Ê‹ ∑§Ë S◊ÎÁà ◊¥ flÊ«¸U Ÿ¥’⁄U v ◊¥ Á¡◊ ‚¥≈U⁄U ∑§Ê ÁŸ◊ʸáÊ ∑§⁄UflÊÿÊ ¡ÊÿªÊ– ©UÄà ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË •◊⁄UË∑§ Á‚¥„U ∑§Ê∆U¬Ê‹ øÁ⁄U≈U’‹ fl‹»§ÿ⁄U ‚Ê‚Êÿ≈UË (⁄UÁ¡) ∑§ ¬˝äÊÊŸ fl ¬¥¡Ê’ ¡ÀÊ Áfl÷ʪ ‚Ò‹ ∑§ ‚ŒSÿ ∞fl¥ ¬Ê·¸Œ ‚ÃÁflãŒ⁄U Á‚¥„U ∑§Ê∆U¬Ê‹ ‚Áfl Ÿ ŒÃ „ÈU∞ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ßU‚ Á¡◊ ‚¥≈U⁄U ∑§Ê ÁŸ◊ʸáÊ ¡ÀŒ „UË ¬Íáʸ ∑§⁄U Á‹ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ©Uã„UÊ¥Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ Á¡◊ ‚¥≈U⁄U ∑§ Á‹ÿ ¬¥¡Ê’ ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§ ¬Ífl¸ ‚¥‚ŒËÿ ‚Áøfl Á’∑˝§◊¡Ëà Á‚¥„U πÊ‹‚Ê mUÊ⁄UÊ ¡Ê⁄UË ∑§Ë ªß¸U ∞∑§ ‹Êπ L§¬ÿ ∑§Ë ⁄UÊÁ‡Ê ‚Ê‚Êÿ≈UË ∑§Ê ¬˝Ê# „UÊ øÈ∑§Ë „ÒU– ©Uã„UÊ¥Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ ßU‚∑§ •‹ÊflÊ ‚Ê‚Êÿ≈Ë πÈŒ v ‹Êπ L§¬ÿÊ πø¸ ∑§⁄U ©UQ§ ‚¥≈U⁄U ∑§Ê ÁŸ◊ʸáÊ ∑§⁄UflÊ∞ªË– ÿ„U ‚¥≈U⁄U flÊ«¸U ∑§ ÿÈflÊ•Ê¥ ∑§ Á‹ÿ ‚„UÿÊª ⁄UÊÁ‡Ê ‚ „UË ø‹ÊÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ©Uã„UÊ¥Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ ÿ„U Á¡◊ Ÿ‡Ê ∑§Ë Ã⁄U»§ ’…∏U ⁄U„¥U ŸÊÒ¡flÊŸÊ¥ ∑§Ê ⁄UÊ∑§Ÿ ◊¥ ‚„UÊÿ∑§ ‚ÊÁ’à „UÊªÊ– ßU‚ Á¡◊ ◊¥ ÿÈflÊ•Ê¥ ∑§Ê Á»§≈UŸ‚ ªÊßU«¥U‚ Á‡ÊˇÊÊ ∑§Ê ÷Ë ¬˝’¥äÊ Á∑§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ–

Note: COMFY Growing into a full Fledged 10+2 CBSE School at 12 Km. Stone, Fazilka Malout Road,

Contact : 9988878065, 9216587645

◊¥ÁŒ⁄U ◊¥ ¬È¡Ê⁄UË •ÊøÊÿ¸ ÷Ê߸U ⁄U◊‡Ê ¡Ë ¬Ê¥«U ∑§Ë •ÊÒ⁄U ‚ ÁflÁäʬÍfl¸∑§ ¬Í¡Ÿ ∑§⁄UflÊÿÊ ªÿÊ– Á¡‚◊¥ Áfl‡Ê· ÃÊÒ⁄U ¬⁄U ¬„ÈU¥ø üÊË ’Ê‹Ê ¡Ë äÊÊ◊ ‹ÄπÊ ◊È‚ÊÁ„U’ ∑§ ◊ÈÅÿ ‚flÊŒÊ⁄U ’Ê’Ê •‡ÊÊ∑§ ∑ȧ◊Ê⁄U, ©UlÊª¬Áà ⁄U◊Ÿ fl‹øÊ, ‚È⁄‘UãŒ˝ ªÊÿ‹, ªÈ‹‡ÊŸ ∑ȧ◊Ê⁄U, Á’^ÂU «Í◊«UÊ Ÿ ’Ê‹Ê ¡Ë ◊„UÊ⁄UÊ¡ ∑§Ê Áfl‡ÊcÊ ÃÊÒ⁄U ¬⁄U •Ê‡ÊËflʸŒ

ÜæØ´â •ÜÕ ×´ÇUè ·¤è ¥æñÚU âð Ü»æØæ »Øæ çÙàæéË·¤ Ùð˜æ Áæ´¿ çàæçßÚU ‚ÊŸÍ ’È‹¥ŒË, •’Ê„U⁄U, wz ◊Êø¸— ‹Êÿ¢‚ Ä‹’ ◊¢«UË ∑§Ë •Ê⁄ ‚ ߢ¡Ë. Sfl. ‚È⁄ãº˝ ŸÊª¬Ê‹ ∑§Ë ÿÊŒ ◊Ô ‡ÊÁŸflÊ⁄ ∑§Ê SâÊÊŸËÿ „UŸÈ◊ÊŸª…U∏ ⁄Ê«U ¬⁄ ÁSâÊà ¿UÊ’«∏UÊ •S¬ÃÊ‹ ◊Ô ÁŸ‡ÊÈÀ∑§ •Ê¢ÅÊÊ¥Ô ∑§Ë ¡Ê¢ø ∑§Ê ∑ÒÔ§¬ ‹ªÊÿÊ ªÿÊ, Á¡‚◊¥ zzz ◊⁄UË¡Ê¥ ∑§Ë ¡Ê¢ø ∑§Ë ªß¸– Ä‹’ ∑§ ¬˝äÊÊŸ ‡ÊÊ◊ ‹Ê‹ •⁄Ê«∏UÊ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ß‚ ∑ÒÔ§¬ ◊¢Ô ∑ȧ‹ zzz ◊⁄UË¡Ê¥ ∑§Ë ¡Ê¢ø ∑§Ë ªß¸– ߟ ◊⁄UË¡Ê¥ ◊¥ ‚ v|| ◊⁄UË¡ ‚»§Œ ◊ÊÁÃÿÊ Á’¢Œ ‚ ¬ËÁ«∏Uà ¬Ê∞ ª∞– Á¡Ÿ∑§Ê •Ê¬⁄‡ÊŸ Áfl‡ÊcÊôÊÊ¥ ∑§Ë •Ê⁄ ‚ ⁄ÁflflÊ⁄ ∑§Ê Á∑§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ß‚ ŒÊÒ⁄ÊŸ ◊⁄UË¡ÊÔ ∑§Ë ¡Ê¢ø «UÊ. ‚ÃË‡Ê ŸÊª¬Ê‹, «UÊ. ’Ë∑§ ¿UÊ’«∏Ê mÊ⁄Ê ∑§Ë ªß¸– ß‚ •fl‚⁄ ¬⁄ ∞ø∞‚ ªªŸ¡Ê, •Ê⁄∞‚ èÊÈÀ‹⁄, ‚È◊‡Ê èÊ∆U¡Ê, ‚ÈèÊÊcÊ ¬L§âÊË, ªªŸ øÈÉÊ, Áfl¬ËŸ ŸÊª¬Ê‹ •ÊÁŒ ©U¬ÁSâÊà âÊ–

ÆðU·ð¤ÎæÚU ×ÎÙ ÜæÜ ·ð¤ ¿¿ðÚÔU Öæ§üU ·¤æ ÚUS× ©UÆUæÜæ ¥æÁ »§ÊÁ¡À∑§Ê— ªfl¸Ÿ◊¥≈U ∑§Ê¥≈˛UÄ≈U⁄U Á◊•ÊŸË ’SÃË ÁŸflÊ‚Ë ◊ŒŸ ‹Ê‹ ŸÊ⁄¥Uª ∑§ øÊøÊ ∞fl¥ ◊¥Ò Áfl‡ÊÊ‹ ≈˛UÁ«¥Uª ∑¥§¬ŸË ∑§ ‚¥øÊ‹∑§ Sfl. „¥U‚ ⁄UÊ¡ ŸÊ⁄¥Uª ∑§ ‚ȬÈòÊ ‚È÷Ê· ø¥Œ˝ ŸÊ⁄¥Uª (¬„U‹flÊŸ) ∑§Ê ªÃ ÁŒŸÊ¥ ÁŸäÊŸ „UÊ ªÿÊ ÕÊ– ©UŸ∑§Ê ⁄US◊ ©U∆UÊ‹Ê ÁŒŸÊ¥∑§ wz ◊Êø¸ wÆvw ∑§Ê ŒÊ¬„U⁄U vw ‚ v ’¡ Ã∑§ ¡’Ë Á⁄USÊÊ≈¸U, Á»§⁄UÊ¡¬È⁄U ⁄UÊ«∏ »§ÊÁ¡À∑§Ê ◊¥ „UÊªÊ– ‚⁄U„UŒ ∑§‚⁄UË ¬Á⁄UflÊ⁄U ‡ÊÊ∑§Ê∑ȧ‹ ¬Á⁄UflÊ⁄U ∑§ ¬˝Áà ª„U⁄UË ‡ÊÊ∑§ ‚¥flŒŸÊ∞¥ √ÿQ§ ∑§⁄UÃÊ „ÒU–

¬˝Êà Á∑§ÿÊ– ¬Í¡Ÿ ∑§ ¬pÊà •¡ÿ ’¡Ê¡, ‚ÛÊË ’¡Ê¡, ‚¥ŒË¬ ∑§Ê◊⁄UÊ, ‚ÈÁ◊à ∑§◊⁄UÊ, Á⁄¥U∑§Í ∑ȧ◊Ê⁄U, Á◊¥≈UÍ ‚ÈπË¡Ê, ⁄UÊÁ„Uà ∑ȧ◊Ê⁄U,∑§Á‡Ê‡Ê „UÊ¥«UÊ, ¬ÒŒ‹ «UÊ∑§ äfl¡Ê ∑§ M§¬ ◊¥ üÊË „UŸÈ◊ÊŸ ¡Ë ∑§Ë Áfl¡ÿ ∑§Ê ¬˝ÃË∑§ äfl¡ ‹∑§⁄U ‚Ê‹Ê‚⁄U äÊÊ◊ ∑§ Á‹∞ ⁄UflÊŸÊ „ÈU∞– ¬Í¡Ÿ ∑§ ŒÊÒ⁄UÊŸ üÊË ’Ê‹Ê ¡Ë äÊÊ◊ ‹Äπ ◊È‚ÊÁ„U’ ∑§ ◊ÈÅÿ ‚flÊŒÊ⁄U ’Ê’Ê •‡ÊÊ∑§ ∑ȧ◊Ê⁄U Ÿ üÊË ⁄U◊Ÿ fl‹øÊ ∑§Ê Á‚⁄Uʬ Ê Œ∑§⁄U ‚ê◊ÊÁŸÃ Á∑§ÿÊ

wz ·¤æð §´ U ç ÇU Ø æ °´ » ð S ÅU ·ý¤ŒàæÙ ØêçÙÅU ·ð¤ âÎSØ ¥óææ ·ð¤ âæÍ ·¤ÚÔ´U»ð ©UÂßæâ ‚ÊŸÍ ’È‹¥ŒË, •’Ê„U⁄U, wz ◊Êø¸— ÷˝CUÊøÊ⁄U ◊ÈQ§ ÷Ê⁄Uà ∑§ Á‹∞ ∞fl¥ ÷Í◊ÊÁ»§ÿÊ¥ mUÊ⁄UÊ ◊äÿ¬˝Œ‡ Ê ∑§ •Ê߸U¬Ë∞‚ •ÁäÊ∑§Ê⁄UË Ÿ⁄‘¥UŒ˝ ∑ȧ◊Ê⁄U ∑§Ë „UàÿÊ ∑§ ⁄UÊ· SflM§¬ ªÊ¥äÊËflÊŒË ŸÃÊ •ãŸÊ „U¡Ê⁄‘U mUÊ⁄UÊ wz ◊Êø¸ ∑§Ê ÁŒÑË ∑§ ¡¥Ã⁄U-◊¥Ã⁄U ¬⁄U ‚Ê◊ÍÁ„U∑§ ©U¬flÊ‚ ∑§Ë ∑§«∏Ë ◊¥ ߥUÁ«UÿÊ ∞¥ªS≈U ∑˝§å‡ÊŸ ÿÍÁŸ≈U •’Ê„U⁄U ∑§Ë •Ê⁄U ‚ ⁄UÁflflÊ⁄U ∑§Ê Ÿ„UM§ ¬Ê∑¸§ ∑§ ‚◊ˇÊ ‚È’„U vÆ ’¡ ‚ ‚Êÿ¥ Ã∑§ ∑§Êÿ¸∑§Ãʸ•Ê¥ mUÊ⁄UÊ ‚Ê◊ÍÁ„U∑§ ©U¬flÊ‚ Á∑§ÿÊ ¡ÊÿªÊ– ÿÍÁŸ≈U Ÿ ‚÷Ë ⁄UÊC˛UèÊQ§Ê¥ ‚ •¬Ë‹ ∑§Ë „ÒU Á∑§ ßU‚ ◊ÈÁ„U◊ ◊¥ •ãŸÊ „U¡Ê⁄‘U ∑§Ê ‚ÊÕ Œ∑§⁄U ‡Ê„UËŒ Ÿ⁄‘U¥Œ˝ ∑ȧ◊Ê⁄U ∑§ ¬Á⁄UflÊ⁄U ∑§Ê ãÿÊÿ ÁŒ‹ÊŸ ◊¥ •¬ŸÊ ÿÊªŒÊŸ Œ¥– ßU‚∑§ •‹ÊflÊ ÿÍÁŸ≈U ∑§ ∑§ß¸U ‚ŒSÿ ÁŒÑË ¡¥Ã⁄U-◊¥Ã⁄U ¬⁄U ÷Ë ¡Ê ⁄U„U „ÒU–

SflÊ◊Ë, ◊Ⱥ˝∑§, ¬˝∑§Ê‡Ê∑§ ⁄UÊ∑§‡Ê ŸÊª¬Ê‹ mÊ⁄UÊ ø¢¬∑§ Á¬˝¢≈U‚¸ ‚Ê◊Ÿ ◊ÈÅÿ «UÊ∑§ÉÊ⁄U »§ÊÁ¡À∑§Ê, Á¡‹Ê Á»§⁄UÊ¡¬È⁄U ‚ ◊ÈÁº˝Ã •ÊÒ⁄U ‚Ê◊Ÿ ◊ÈÅÿ «UÊ∑§ÉÊ⁄U »§ÊÁ¡À∑§Ê, Á¡‹Ê Á»§⁄UÊ¡¬È⁄U ‚ ¬˝∑§ÊÁ‡ÊÃ, ‚¢¬ÊŒ∑§ ⁄UÊ∑§‡Ê ŸÊª¬Ê‹– ◊Ê. ~z~wzÆÆvvw, ~||~ÆÆÆvww, Æv{x}-w{ywÆÆ ‚◊Sà ÁflflÊŒÊ¢ ∑§Ê ãÿÊÿ ˇÊòÊ »§ÊÁ¡À∑§Ê „UÊªÊ–


4 (Postal Regd.No. FZR PB03-2010-12)

∂ÒÚ∂ Ϙ≈, ‹Ò≈Ò≈Ï≈Á

√∆È∆¡ ’ª◊√∆ È∂Â≈ ¡Â∂ √Ó≈‹√∂Ú∆

√Ú. Ùz∆ÓÂ∆ ’ÀÒ≈Ù ≈‰∆ ¤≈ÏÛ≈ Á∂ √Ó Á‘≈’≈ ÓΩ’∂ ¡√∆ ÍÓ«ÍÂ≈ ÍÓ≈ÂÓ≈ Á∂ ⁄Ȫ ”⁄ ¡Á≈√ ’Á∂ ‘ª «’ ¿π‘ «Ú¤Û∆ ¡≈ÂÓ≈ ˘ ¡≈͉∂ ⁄Ȫ ”⁄ «ÈÚ≈√ Á∂Ú∂Õ

√Ú. Ùz∆ÓÂ∆ ’ÀÒ≈Ù ≈‰∆ ¤≈ÏÛ≈ Á∂ √Ó Á‘≈’≈ ÓΩ’∂ ¡√∆ ÍÓ«ÍÂ≈ ÍÓ≈ÂÓ≈ Á∂ ⁄Ȫ ”⁄ ¡Á≈√ ’Á∂ ‘ª «’ ¿π‘ «Ú¤Û∆ ¡≈ÂÓ≈ ˘ ¡≈͉∂ ⁄Ȫ ”⁄ «ÈÚ≈√ Á∂Ú∂Õ

√Â∆Ù ’πæ’Û

(«ÍU◊«∏Ê)

Í∆.¡ÀÓ. ≈¬∆√ «ÓÒ˜, ¡ÀÎ.¡ÀÎ.Ø‚, ‹Ò≈Ò≈Ï≈ÁÕ

√≈Ï’≈ ÍzË≈È «Ï‹Ò∆ ÏØ‚ ‹Ò≈Ò≈Ï≈ÁÕ

•ææÁÂæ ƒæÚUæ» ´ ßæÜæ §U·¤æ§üU ·ð¤ ÂýŠææÙ ÕÙð ·é¤ÎæÜ

(«ÍU◊«∏Ê)

’∂ÚÒ ’≈ÒÛ («ÍU◊«∏Ê)

≈‹ ’πÓ≈ ÓÒ±‹≈

Á∆Í’ ’πÓ≈ ’≈Ò∆, √≈‹È ’πÓ≈, ¡≈Ù±

¡ÈßÁ Î±‡ ’ßÍÈ∆ √Ï‹∆ Óß‚∆, ‹Ò≈Ò≈Ï≈ÁÕ

√Ú. Ùz∆ÓÂ∆ ’ÀÒ≈Ù ≈‰∆ ¤≈ÏÛ≈ Á∂ √Ó Á‘≈’≈ ÓΩ’∂ ¡√∆ ÍÓ«ÍÂ≈ ÍÓ≈ÂÓ≈ Á∂ ⁄Ȫ ”⁄ ¡Á≈√ ’Á∂ ‘ª «’ ¿π‘ «Ú¤Û∆ ¡≈ÂÓ≈ ˘ ¡≈͉∂ ⁄Ȫ ”⁄ «ÈÚ≈√ Á∂Ú∂Õ

≈‹≈ Ù≈Ï ·∂’∂Á≈, ◊Ò∆ Ì≈¬∆ √ß «√ßÿ Ú≈Ò∆, ‹Ò≈Ò≈Ï≈ÁÕ

√Ú. Ùz∆ÓÂ∆ ’ÀÒ≈Ù ≈‰∆ ¤≈ÏÛ≈ Á∂ √Ó Á‘≈’≈ ÓΩ’∂ ¡√∆ ÍÓ«ÍÂ≈ ÍÓ≈ÂÓ≈ Á∂ ⁄Ȫ ”⁄ ¡Á≈√ ’Á∂ ‘ª «’ ¿π‘ «Ú¤Û∆ ¡≈ÂÓ≈ ˘ ¡≈͉∂ ⁄Ȫ ”⁄ «ÈÚ≈√ Á∂Ú∂Õ

ÍzË≈È ÈÚÔπÚ’ √Ì≈ Ùz∆ Ï≈Ò≈ ‹∆ Ë≈Ó ’≈ÒÛ≈ ÏÀ‡∆ √‡Ø ‹Ò≈Ò≈Ï≈ÁÕ («ÍU◊«∏Ê)

√Ú. Ùz∆ÓÂ∆ ’ÀÒ≈Ù ≈‰∆ ¤≈ÏÛ≈ Á∂ √Ó Á‘≈’≈ ÓΩ’∂ ¡√∆ ÍÓ«ÍÂ≈ ÍÓ≈ÂÓ≈ Á∂ ⁄Ȫ ”⁄ ¡Á≈√ ’Á∂ ‘ª «’ ¿π‘ «Ú¤Û∆ ¡≈ÂÓ≈ ˘ ¡≈͉∂ ⁄Ȫ ”⁄ «ÈÚ≈√ Á∂Ú∂Õ

‚ÊŸÍ ’È‹¥ŒË, •’Ê„U⁄U, wz ◊Êø¸— ÷Ê⁄UÃËÿ ¡ŸÃÊ ¬Ê≈U˸ ◊¥«U‹ ’ÑÍ•ÊŸÊ ∑§Ë ∞∑§ ’Ò∆U∑§ ◊„UÊ‚Áøfl ◊ÊS≈U⁄U Á’„UÊ⁄UË ‹Ê‹ ∑§Ë •äÿˇÊÃÊ ◊¥ ªÊ¥fl äÊ⁄Uʪ¥ flÊ‹Ê ◊¥ ‚¥¬ÛÊ „ÈUßU¸– ’Ò∆U∑§ ◊¥ ◊¥«U‹ ‚Áøfl ߥUŒ⁄˝ UÊ¡ ◊‹Á∆UÿÊ fl •ãÿ ¬ŒÊÁäÊ∑§ÊÁ⁄UÿÊ¥ Ÿ ÷ʪ Á‹ÿÊ– ßU‚ •fl‚⁄U ¬⁄U ‚fl¸‚ê◊Áà ‚ ªÊ¥fl äÊ⁄Uʪ¥ flÊ‹Ê ∑§Ë ßU∑§Ê߸U ∑§Ê ª∆UŸ ∑§⁄UÃ „ÈU∞ «UÊ. ⁄UÊ◊ SflM§¬ ∑ȧŒÊ‹ ∑§Ê ¬˝äÊÊŸ, ⁄UÊ◊ SflM§¬ ≈UÊ∑¥ § ∑§Ê ‚Áøfl, ∑ΧcáÊ ‹Ê‹ ∑Ò§Á‡Êÿ⁄U ÃÕÊ ◊„U¥Œ˝ ∑ȧ◊Ê⁄U, ¡ª◊Ê‹ ⁄UÊ◊ , üÊË ⁄UÊ◊ fl ¬Ífl¸ ‚⁄U¬ø ¥ »§∑§Ë⁄U ø¥Œ ∑§Ê ∑§Êÿ¸∑§ÊÁ⁄UáÊË ∑§Ê ‚ŒSÿ øÈŸÊ ªÿÊ– øÈŸ „ÈU∞ ‚◊Sà ¬ŒÊÁäÊ∑§ÊÁ⁄UÿÊ¥ Ÿ Áfl‡flÊ‚ ÁŒ‹flÊÿÊ Á∑§ flÊ ªÊ¥fl ∑§ ø„ÈU¥◊π È Ë Áfl∑§Ê‚ fl •Ê¬‚Ë ‚Œ˜÷Êfl ∑§Ê •Ê⁄U ◊¡’Íà ’ŸÊ∞¥ª– ‚◊Sà ¬ŒÊÁäÊ∑§ÊÁ⁄UÿÊ¥ Ÿ ªÊ¥fl ∑§ ‚÷Ë ‹ÊªÊ¥ ∑§Ê ‚ÊÕ ‹∑§⁄U ø‹Ÿ ∑§Ê ‚¥∑§À¬ ÷Ë ŒÊ„U⁄UÊÿÊ–

√Ú. Ùz∆ÓÂ∆ ’ÀÒ≈Ù ≈‰∆ ¤≈ÏÛ≈ Á∂ √Ó Á‘≈’≈ ÓΩ’∂ ¡√∆ ÍÓ«ÍÂ≈ ÍÓ≈ÂÓ≈ Á∂ ⁄Ȫ ”⁄ ¡Á≈√ ’Á∂ ‘ª «’ ¿π‘ «Ú¤Û∆ ¡≈ÂÓ≈ ˘ ¡≈͉∂ ⁄Ȫ ”⁄ «ÈÚ≈√ Á∂Ú∂Õ

‹ÈÀÒ «√ßÿ Óπ÷∆‹≈

≈‹ ’πÓ≈ ‚±ÓÛ≈ Íæͱ

’«ÓÙÈ ¬∂‹ß‡ ¡Â∂ √≈Ï’≈ Ó∆ ÍzË≈È È◊ ’Ω∫√Ò ‹Ò≈Ò≈Ï≈ÁÕ

√Ó≈‹√∂Ú∆ √≈Ï’≈ √∆È∆¡ Ó∆ ÍzË≈È È◊ ’Ω∫√Ò

ÏÒ≈’ ÍzË≈È ¡ØÛÚßÙ Ó‘≈√Ì≈ ‹Ò≈Ò≈Ï≈ÁÕ

(«ÍU◊«∏Ê)

çÕ^åUò ÇêU×Ǹæ, •ØêÚUæð ¿èȤ, ÁÜæÜæÕæÎÐ

¤≈ÏÛ≈ ◊Ò≈√ ‘≈¿±√

«ÍzÊÚ∆ ≈‹ ‚±ÓÛ≈ ÌßÓ≈

(«ÍU◊«∏Ê)

¡‹Ê‹Ê’ʺ— ¡‚Í¡Ê ¬Á⁄UflÊ⁄U ∑§Ë ’≈UË ∑Ò§‹Ê‡Ê ⁄UÊŸË ¡’ ¿UÊ’«∏Ê ¬Á⁄UflÊ⁄U ∑§Ë ’„ÈU ’Ÿ∑§⁄U •Ê߸U ÃÊ ©Uã„UÊ¥Ÿ •¬ŸË Á¬ÃÊ ¬Á⁄UflÊ⁄U ‚ Á◊‹ ªÈáÊÊ¥ ‚ ‚È‚⁄UÊ‹ ¬Á⁄UflÊ⁄U ∑§Ë ’ÁªÿÊ ∑§Ê ◊„U∑§Ê ÁŒÿÊ– ‚ÊŒÊ ¡ËflŸ ©UìÊ ÁfløÊ⁄U ∑§Ë äfl¡flÊ„U∑§, Sfl. ∑Ò§‹Ê‡Ê ⁄UÊŸË ÷Ê⁄UÃËÿ ‚¥S∑ΧÁà ∑§ ªÈáÊÊ¥ ‚ •ÊÃ-¬˝Êà ÕË– ©Uã„UÊ¥Ÿ ¬Í⁄UÊ ¡ËflŸ ¿UÊ’«∏Ê ¬Á⁄UflÊ⁄U ∑§Ê ∞∑§ ‚ÍòÊ ◊¥ ’Ê¥äÊ ⁄UπÊ– fl„U „U◊‡ÊÊ ¬˝÷È ÷ÁQ§ ◊¥ ‹ËŸ ⁄U„UÃË ÕË •ÊÒ⁄U ÁŒ√ÿ íÿÊÁà ¡ÊªÎÁà ‚¥SÕÊŸ ŸÍ⁄U◊„U‹ ∑§ ‚ÊÕ ¡È«∏Ë „È߸U ÕË– fl„U Ÿ Á‚»¸§ ¬˝÷È ∑§ ÷¡Ÿ üÊfláÊ ∑§⁄UÃË ÕË ’ÁÀ∑§ •¬ŸË ◊Ë∆UË •ÊflÊ¡ ◊¥ ÷¡Ÿ ªÊ∑§⁄U ‚ÈŸŸ flÊ‹Ê¥ ∑§Ê ◊¥òÊ ◊ÈÇäÊ ∑§⁄U ŒÃË ÕË– ©UŸ∑§Ê ¬Í⁄UÊ ¡ËflŸ πÈ‹Ë Á∑§ÃÊ’ ⁄U„UÊ– •¬Ÿ ¡ËflŸ ◊¥ ©Uã„UÊŸ¥  ŒËŸ ŒÈπË fl ¡M§⁄UÃ◊¥ŒÊ¥ ∑§Ë „U◊‡ ÊÊ ‚„UÊÿÃÊ ∑§Ë •ÊÒ⁄U ÿÕÊ ‚¥÷fl ‚„UÿÊª Á∑§ÿÊ– ©UŸ∑§ Œ⁄UflÊ¡ ‚ ∑§÷Ë ÷Ë •ÁÃÁÕ fl ÿÊø∑§ ∑§÷Ë ÷ÍπÊ Ÿ„UË¥ ‹ÊÒ≈UÊ– ¡‹Ê‹Ê’ÊŒ ∑§Ë ‚¥Ã ª‹Ë ÁŸflÊ‚Ë Sfl. ∑Ò§‹Ê‡Ê ⁄UÊŸË ¿UÊ’«∏Ê ∑§Ë ¬Í⁄UË ª‹Ë ∑§ ‹Êª ¬Í⁄UÊ ‚ê◊ÊŸ ∑§⁄UÃ Õ •ÊÒ⁄U ©UŸ‚ ◊‡Êfl⁄UÊ ∑§⁄UÃ Õ– ¬Á⁄UflÊ⁄U fl ¬«∏ÊÁ ‚ÿÊ¥ ∑§Ë ‚◊SÿÊ•Ê¥ ∑§Ê fl„U ÃÈ⁄U¥Ã ‚◊ÊäÊÊŸ ∑§⁄U ŒÃË ÕË– Sfl. ∑Ò§‹Ê‡Ê ŒflË ¡„UÊ¥ •¬Ÿ ¬Áà ∑§fl‹ ∑ΧcáÊ ¿UÊ’«∏Ê ∑§Ë ÃÊ∑§Ã ’ŸË fl„UË¥ ©Uã„UÊŸ¥  •¬Ÿ ¬ÈòÊ ‚¥ŒË¬ ¿UÊ’«∏Ê ¡ÈªŸÍ fl ¬ÈÁòÊÿÊ¥ ¬Í¡Ê fl •Ê⁄UÃË ∑§Ê ∞∑§ ‚◊ÊŸ ¬Ê‹Ÿ ¬Ê·áÊ Á∑§ÿÊ •ÊÒ⁄U ©Uã„U¥ ©UìÊ Á‡ÊˇÊÊ ÁŒ‹ÊŸ ∑§ ‚ÊÕ-‚ÊÕ ÷Ê⁄UÃËÿ ‚¥S∑ΧÁà ∑§ ªÈáÊ ÷⁄U∑§⁄U ‚◊Ê¡ ◊¥ •ë¿UÊ ◊È∑§Ê◊ ÁŒ‹ÊÿÊ– ©Uã„UÊŸ¥  •¬Ÿ ’≈U ∑§Ë ‡ÊÊŒË Á‚◊⁄UáÊ ∑§ ‚ÊÕ ∑§Ë ¡’Á∑§ ’«∏Ë ’≈UË ¬Í¡Ê ∑§Ë ‡ÊÊŒË ‚Èπ’Ë⁄U •⁄UÊ« Ê∏ fl •Ê⁄UÃË ∑§Ë ‡ÊÊŒË „ÒUå¬Ë ª˝Êfl ⁄U ∑§ ‚ÊÕ ∑§Ë– ©UŸ∑§ ‚÷Ë ’ìÊ ◊ÊÃÊ ‚ ¬˝Ê# ªÈáÊÊ¥ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ •¬Ÿ •¬Ÿ ¬Á⁄UflÊ⁄ ◊¥ •ë¿UË Ã⁄U„U ‚ ‚≈U „ÒU– ªÃ ÁŒŸÊ¥ •øÊŸ∑§ ©UŸ∑§Ë Ã’Ëÿà Á’ª«∏Ë •ÊÒ⁄U ¬˝÷È ∑§Ë ÷Q§ ∑Ò§‹Ê‡Ê ⁄UÊŸË ¬˝÷È ø⁄UáÊÊ¥ ◊¥ Áfl‹ËŸ „UÊ ªß¸U– ©UŸ∑§ ÁŸäÊŸ ‚ ¿UÊ’«∏Ê fl ¡‚Í¡Ê ¬Á⁄UflÊ⁄U ∑§Ê ¡Ê ŒÈπ „U• È Ê „ÒU ©U‚ ‡ÊéŒÊ¥ ◊¥ fláʸŸ Ÿ„UË¥ Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ– ©UŸ∑§Ë •¥ÁÃ◊ •⁄UŒÊ‚ •Ê¡ »§ÊÁ¡À∑§Ê Á»§⁄UÊ¡  ¬È⁄U ⁄UÊ« ∏ ¬⁄U ÁSÕà „U⁄UË ∑ΧcáÊ Á⁄U¡Ê≈U¸ ◊¥ vw.xÆ ‚ v.xÆ ’¡ Ã∑§ „Uʪ Ë– ‚⁄U„UŒ ∑§‚⁄UË ¬Á⁄UflÊ⁄U ‡ÊÊ∑§Ê∑ȧ‹ ¬Á⁄UflÊ⁄U ∑§ ¬˝Áà ª„U⁄UË ‡ÊÊ∑§ ‚¥flŒ ŸÊ∞¥ √ÿQ§ ∑§⁄UÃ „UÿÈ  ߸‡fl⁄U ‚ ¬˝ÊÕ¸ŸÊ ∑§⁄UÃ „ÒU Á∑§ ÁŒfl¥ªÃ •Êà◊Ê ∑§Ê •¬Ÿ ø⁄UáÊÊ¥ ◊¥ SÕÊŸ Œ¥ •ÊÒ⁄U ¬Á⁄UflÊ⁄U ∑§Ê ÿ„U ŒÈπ ‚„UŸ ∑§⁄UŸ ∑§Ë ‡ÊÁQ§ ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄‘U¥–

(«ÍU◊«∏Ê)

Šææç×ü·¤ çß¿æÚUæð´ ·¤è ×æçÜ·¤ Íè ·ñ¤Üæàæ ÚUæÙè ÀUæÕǸæ

ekpZ 25] 2012

√Ú. Ùz∆ÓÂ∆ ’ÀÒ≈Ù ≈‰∆ ¤≈ÏÛ≈ Á∂ √Ó Á‘≈’≈ ÓΩ’∂ ¡√∆ ÍÓ«ÍÂ≈ ÍÓ≈ÂÓ≈ Á∂ ⁄Ȫ ”⁄ ¡Á≈√ ’Á∂ ‘ª «’ ¿π‘ «Ú¤Û∆ ¡≈ÂÓ≈ ˘ ¡≈͉∂ ⁄Ȫ ”⁄ «ÈÚ≈√ Á∂Ú∂Õ

√Ú. Ùz∆ÓÂ∆ ’ÀÒ≈Ù ≈‰∆ ¤≈ÏÛ≈ Á∂ √Ó Á‘≈’≈ ÓΩ’∂ ¡√∆ ÍÓ«ÍÂ≈ ÍÓ≈ÂÓ≈ Á∂ ⁄Ȫ ”⁄ ¡Á≈√ ’Á∂ ‘ª «’ ¿π‘ «Ú¤Û∆ ¡≈ÂÓ≈ ˘ ¡≈͉∂ ⁄Ȫ ”⁄ «ÈÚ≈√ Á∂Ú∂Õ

(«ÍU◊«∏Ê)

ljgn dsljh QkftYdk

‹∂«‘ «⁄ «Ò«÷¡≈ Â∂‘≈ ‘π’Ó ’Ó≈«‘, ÿæÒ∂ ¡≈Ú«‘ È≈È’≈ √æÁ∂ ¿πæ· ‹≈«¬

¡≈Í ‹∆ ˘ ÏÛ∂ Áπ÷∆ «‘Á∂ È≈Ò √±«⁄ ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ ˛ «’ √≈‚∂ ¡«Â √«Â’≈ÔØ◊

√z∆ÓÂ∆ ’ÀÒ≈Ù ≈‰∆ ¤≈ÏÛ≈ ‹Ø «’ Ï∆Â∂ «ÁÈ ¡≈͉∆ √ß√≈«’ Ô≈Â≈ ͱ∆ ’Á∂ ‘¬∂ Íẕ ⁄Ȫ”⁄ ‹≈ «Ï≈‹∂ ‘È Á∆ ¡≈«Ӓ ÙªÂ∆ Á∂ Ò¬∆ √Ó Á‘≈’≈ BE Ó≈⁄ ¡ÀÂÚ≈ ˘ ÁπÍ«‘ AB.C@ ÂØ∫ A.C@ Ú‹∂ Âæ’ ‘«¥ÙÈ ◊≈‚È ¡ÀÎ.¡ÀÎ.Ø‚, ‹Ò≈Ò≈Ï≈Á Â∂ ‘ØÚ∂◊≈Õ Áπ÷∆ «‘Á∂ È≈Ò

(«ÍU◊«∏Ê)

‹È’≈‹ ¤≈ÏÛ≈-¡≈Ù≈ ≈‰∆ (Á∂Ú-Á∂Ú≈È∆) ’∂ÚÒ «¥ÙÈ ¤≈ÏÛ≈ (ÍÂ∆) √ßÁ∆Í ¤≈ÏÛ≈ ‹π◊˘-«√ÓÈ ¤≈ÏÛ≈ (ÍπæÂ-˘‘) ØÙÈÒ≈Ò ¤≈ÏÛ≈-≈‹ ≈‰∆ (Á∂Ú-Á∂Ú≈È∆) ͱ‹≈-√π÷Ï∆ ¡ØÛ≈ (Ï∂‡∆-Á≈Ó≈Á) Íz∂Ó ¤≈ÏÛ≈-√ß◊∆Â≈ ≈‰∆ (Á∂Ú-Á∂Ú≈È∆) ¡≈Â∆- ˛Í∆ ◊ØÚ (Ï∂‡∆ Á≈Ó≈Á) ¡ÙÚÈ∆ ’πÓ≈ ¤≈ÏÛ≈-¡Èπ ≈‰∆ (ÌÂ∆‹≈-˘‘ ) √Ó±‘ ¤≈ÏÛ≈ Í«Ú≈ ¡«ÓÂ, √π«ÓÂ, ¡ÙØ’ ’πÓ≈, ¡ÙÚÈ∆ ’πÓ≈ ‹È’ ≈‹, √ÚÈ≈ ≈‰∆ ¸æÿ (ÌÀ‰, ‹∆‹≈) ‘È∆, Ò«ÒÂ, «Ù±, ØÓ∆, È∆˜, «ÙÚÓ (ÌÂ∆‹)∂ ¬∆Ù≈È, ÙØ«ÌÂ, ¡≈«ÙÓ≈ (ÍØÂ∂ ÍØÂ∆) È؇.Úæ÷∂ ’≈‚ È‘∆ Ì∂‹∂ ‹≈ ‘∂ ‘È

Sarhad Kesri : Daily News Paper :25-03-12  

Fazilka First Daily Hindi News Paper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you