Page 1

•Ê3◊˜ ÷Í÷ȸfl Sfl—– Ãà‚ÁflÃÈfl¸⁄áÿ¢ ÷ªÊ¸ ŒflSÿ œË◊Á„U– ÁœÿÊ ÿÊŸ— ¬˝øÊŒÿÊØH

‚⁄U„UŒ ∑§‚⁄UË email:- sarhad.kesri@gmail.com,

ckckS vk x;kS js RNI NO. PUNHIN2004/16599 www.issuu.com/sarhadkesri o"kZ% 8 vad% 273 i`"B% 4 ewY; 1 : 17 ekpZ 2012 'kfuokj foØeh 2068 nSfud izkr%dkyhu QSDl 01638&267200] Qksu 264200 eks 95925&00112

® Òæ÷ ÷πÙ∆¡≈ Í≈ÂÙ≈‘∆¡ª, ‹∂ √«Â◊π± È«Á ’∂®

√. Íz’≈Ù «√ßÿ Ï≈ÁÒ √. √π÷Ï∆ «√ßÿ Ï≈ÁÒ √. Ù∂ «√ßÿ ÿπÏ≈«¬¡≈ Óæ÷ π ÓßÂ∆, Íø‹≈ÏÕ

¿πÍÓæ÷ π ÓßÂ∆, Íø‹≈ÏÕ

√ª√Á, ÒØ’√Ì≈ ‘Ò’≈ «ÎؘÍπÕ

ßÙ, ß‹ØÁèß ¥æñÚU Ÿæ× ×´˜æè Ù»ÚU ·ð¤ ÕæÁæÚUæð´ ×ð´ ¥æÁ âéÚUÁèÌ ’Øæ‡æè Ùð ÂÎ â´ÖæÜæ

’Øæ‡æè ·¤è ãUæ»ð è ÁØ ÁØ·¤æÚU

‚Áøfl ’‹¡Ëà ‚„UÊÃÊ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ‚⁄U„UŒ ∑§‚⁄UË éÿÍ⁄UÊ »§ÊÁ¡À∑§Ê, v{ ◊Êø¸ — »§ÊÁ¡À∑§Ê ∑§ üÊË íÿÊáÊË ∑Ò§Á’Ÿ≈U ◊¥òÊË ’ŸŸ ∑§ ’ÊŒ v| ◊Êø¸ ∑§Ê »§ÊÁ¡À∑§Ê ¡ŸŸÊÿ∑§ øÊÒ. ‚È⁄U¡Ëà ¬„È¥Uø ⁄U„U „Ò¥U– ©Uã„UÊ¥Ÿ ∑ȧ◊Ê⁄U íÿÊáÊË ∑§Ê ∑Ò§Á’Ÿ≈U ’ÃÊÿÊ Á∑§ üÊË íÿÊáÊË v| ◊¥òÊË ’ŸŸ ∑§ ’ÊŒ v| ◊Êø¸ ◊Êø¸ ∑§Ê ŒÊ¬„U⁄U w.xÆ ∑§Ê »§ÊÁ¡À∑§Ê ¬„ÈU¥øŸ ¬⁄U ’¡ SÕÊŸËÿ •ŸÊ¡ ◊¥«UË ÷√ÿ Sflʪà Á∑§ÿÊ ◊¥ ¬„È¥Uø¥ª, ¡„UÊ¥ ÷Ê⁄UË ¡Ê∞ªÊ– ‚¥ Å ÿÊ ◊ ¥ ◊ÊÒ ¡ Í Œ ¡ÊŸ∑§Ê⁄U Ë ∑§Êÿ¸∑§Ãʸ ©UŸ∑§Ê ÷√ÿ Œ à  „È U ÿ  ÷Ê¡¬Ê Ÿª⁄U ‚⁄U„UŒ ∑§‚⁄UË éÿÍ⁄UÊ ’Ÿ flŸ, flãÿ¡Ëfl •ÊÒ⁄U üÊ◊ ◊¥òÊË øÊÒ. ‡Ê · ¬Î DU w ∑§Ê‹◊ x ¬⁄U....... ◊¥ « U ‹ •äÿˇÊ ¡ªŒË‡Ê ‚ Á ÃÿÊ fl ¬˝ Ò ‚ ‡Ê· ¬ÎDU w ∑§Ê‹◊ v ¬⁄U....... øá«U˪…∏U, v{ ◊Êø¸ — ¬¥¡Ê’ ∑§ Ÿÿ

Sflʪà ∞fl¥ „UÊÁŒ¸∑§ ’äÊÊ߸U

⁄Ω. √π‹∆ ’πÓ≈ «‹¡≈‰∆ ‹ß◊Ò≈Â, ‹∆Ú æ«÷¡≈, «’ ¡Â∂ ؘ◊≈ «ÚÌ≈◊ ’Àϫȇ ÓßÂ∆, Íø‹≈ÏÕ

Íø‹≈Ï Á∂ Íø‹Úƒ Ú≈ Óæπ÷ÓßÂ∆ ω∂ √. Íz’≈Ù «√ßÿ Ï≈ÁÒ, Íø‹≈Ï ˘ «Ú’≈√ Á∆¡ª Ò∆‘ª Â∂ ÂØ‰ Ú≈Ò∂ ¿πÍÓæπ÷ÓßÂ∆ √. √π÷Ï∆ «√ßÿ Ï≈ÁÒ ˘ «ÁÒ Á∆¡ª ◊«‘≈¬∆¡ª ÂØ∫ ËßÈÚ≈Á ’Á∂ ‘ª, «‹È∑∂ Î≈«˜Ò’≈ Á∂ «ÚË≈«¬’ ¡Â∂ «˜Ò∑≈ È≈«¬’ ⁄ΩË∆ √π‹∆ ’πÓ≈ «‹¡≈‰∆ ˘ ’Àϫȇ ÓßÂ∆ ω≈ ’∂ Î≈«˜Ò’≈ «¬Ò≈’∂ Á∂ ÒØ’ª Á≈ Ó≈‰ ÚË≈«¬¡≈ ˛Õ ‘ÓÈ «Í¡≈∂ È∂Â≈, «Ú’≈√Á±Â, Íø‹≈Ï ’Àϫȇ ÓßÂ∆ ⁄ΩË∆ √π‹∆ ’πÓ≈ «‹¡≈‰∆ Á∂

¿æñ. âéÚUÁèÌ ·é¤×æÚU ’Øæ‡æè

Ÿæè×Ìè çÙ×üÜæ ’Øæ‡æè

Á´»ÜæÌ °ß´ Ÿæ× çßÖæ» ·ð¤çÕÙðÅU ×´˜æè, ´ÁæÕ

‹ß◊Ò≈Â, ‹∆Ú æ«÷¡≈, «’ ¡Â∂ ؘ◊≈ «ÚÌ≈◊ √ßÌ≈Ò‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡æ‹ Í«‘Ò∆ Ú≈ ¡≈͉∂ «ÚË≈È√Ì≈ ‘Ò’≈ Î≈«˜Ò’≈ Í‘ßπ⁄‰ Â∂ «Èæÿ≈ √Ú≈◊ ’È Á∂ È≈Ò È≈Ò ¿πÈ∑ª ˘ Òæ÷ Òæ÷ ÚË≈¬∆ «ÁßÁ∂ ‘ج∂ ¡≈√ ’Á∂ ‘ª «’ ¿π‘ «¬√ «¬Ò≈’∂ «Ú⁄ «Ú’≈√ Á∂ ÈÚ∂∫ ÈƒÚ ÍæÊ √Ê≈Í ’’∂ «¬√ «¬Ò≈’∂ ˘ ͱ∆ ÁπÈ∆¡ª «Ú⁄ ¡Òæ◊ Í«‘⁄≈‰ «ÁÚ≈¿π‰◊∂Õ

Ÿæè ÕæÜæ Áè ·¤è ÙÁÚÔ´U ãUé§üU §UÙæØÌ, çÙ×üÜæ ’Øæ‡æè ·¤è ×ðãUÙÌ Ú´U» Üæ§üUÐ ¿æñ. âéÚUÁèÌ ·é¤×æÚU ’Øæ‡æè ·¤è ÁèÌ âð, ȤæçÁË·¤æ ×ð´ ¥ÂæÚU ¹éàæè ÀUæ§üU, ×é·¤gÚU ·ð¤ ŠæÙè, âéÚUÁèÌ ’Øæ‡æè ·¤æð, ç×Üæ ´ÁæÕ ·ð¤çÕÙðÅU ×ð´ SÍæÙ, ÁÙ ÙæØ·¤, çÁÜæ ÙæØ·¤ ·¤æ ¥æÁ ·¤×ü Öêç× ÜæñÅUÙð ÂÚU ·¤ÚUÌð ãñU â•×æÙРȤæçÁË·¤æ çߊææÙâÖæ §UÜæ·ð¤ ·ð¤ ·¤‡æ-·¤‡æ âð FðãU ·¤ÚUÙð ßæÜð, çß·¤æâ ·ð¤ çÜØð Âý؈ÙàæèÜ, §UÜæ·ð¤ ·ð¤ ÁÚÔUü-ÁÚÔüU ·¤æ «¤‡æ ©UÌæÚUÙð ·ð¤ çÜØð ̈ÂÚ, §UÜæ·ð¤ ·ð¤ Õ“ææð´ ·¤æ ÖçßcØ âéŠææÚUÙð ßæÜð çÁÜæ ÙæØ·¤, àæéh ÙãUÚUè ÂæÙè ©UÂÜ•Šæ ·¤ÚUßæÙð ßæÜð ȤæçÁË·¤æ ·ð¤ Ö»èÚUÍ ·ð¤ ´ÁæÕ ·ð¤ ·ð¤çÕÙðÅU ×´˜æè ÕÙ·¤ÚU ¥æÁ ÂýÍ× ÕæÚU ¥ÂÙè ·¤×üÖêç× È¤æçÁË·¤æ Ù»ÚUè ÂãUé´¿Ùð ÂÚU

¿æñ. âéÚUÁèÌ ·é¤×æÚU ’Øæ‡æè ·¤æ ãUæçÎü·¤ ¥çÖÙ´ÎÙ °ß´ çÎÜ ·¤è »ãUÚUæ§üUØæð´ âð Sßæ»Ì

≈‰≈ «‹ßÁ «√ßÿ ‹Ó≈Ò ’∂ ÍÓ‹∆ «√ßÿ ÚÀÛ ‚≈«¬À’‡: Ï‹ß◊ Ò≈Ò ◊πÍÂ≈, ÙÍ≈Ò «√ßÿ, «Ú‹À ’πÓ≈ ÿÛ±Ó∆, ‹◊Â≈ «√ßÿ, «Ú‹À ’πÓ≈ ¡Â∂ √Ó±‘ √‡≈Î ÓÀ∫Ï √«‘’≈∆ ÷∂Â∆Ï≈Û∆ «Ú’≈√ ÏÀ∫’ ¡ÏØ‘ Ø‚, Î≈«˜Ò’≈Õ

×ãðU‹Îý çâ´ãU Ûæè´Ûææ

×ÙæðÁ ·é¤×æÚU Ûæè´Ûææ

ÖæÁÂæ ÙðÌæ »æ´ß Õð»æ´ßæÜè

~}|{z-zy|{y

×æðçãUÌ Ûæè´Ûææ (ÁÃÛÊÊ)

¿πÍ ⁄∂¡ÓÀÈ

(ÁÃÛÊÊ)

⁄∂¡ÓÀÈ

•Ê‡ÊÊ ∑§⁄UÃ „Ò¥U Á∑§ øÊÒ. ‚È⁄U¡Ëà ∑ȧ◊Ê⁄U íÿÊáÊË ßU‹Ê∑§ ◊¥ ø‹ ⁄U„¥U Áfl∑§Ê‚ ∑§ÊÿÊZ ∑§Ê •ÊÒ⁄U ªÁà ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄‘¥Uª–


ljgn dsljh QkftYdk

2

‚⁄U„UŒ ∑§‚⁄UË 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 ÁfløÊ⁄U ŒUˬ 1234567890123456789012345678 Âýð× ·ð¤ ¥æ´âê Îé¹ ÙãUè´ ÂãUé´¿æÌð, ßð Ìæð ×æðÌè ÕÙ ÁæÌð ãñ´UÐ

17 ekpZ 2012 'kfuokj foØeh 2068

ÅþñU•ÅUÚU ·¤è ¿ÂðÅU ×ð´ ¥æÙð âð Õ“æè ·¤è ÕæÁê ·é¤¿Üè

ekpZ 17] 2012

ܹ-ܹ ÕŠææ§üU

‚¥¬ÊŒ∑§Ëÿ

∑§ ŒÊÒ⁄UÊŸ ‚⁄U∑§Ê⁄U •ÊÒ⁄U •»§‚⁄U‡ÊÊ„UË ¬⁄UU ÷˝CUÊøÊ⁄U ◊¥ •Ê∑¢§∆U «ÍU’ „UÊŸ ∑§ •Ê⁄UÊ¬ ‹ª– •∑§Ê‹Ë Œ‹ •ÊÒ⁄U ÷Ê⁄UÃËÿ ¡ŸÃÊ ¬Ê≈U˸ ∑§ ŸÃÊ•Ê¥ ¬⁄U ÷˝CUÊøÊ⁄U ∑§ •Ê⁄UÊ¬ ‹ª– ⁄UÊÖÿ ∑§Ë ∑§ÊŸÍŸ √ÿflSÕÊ ∑§Ê ∑§Êÿ◊ ⁄UπŸÊ •ÊÒ⁄U ¬ÈÁ‹‚ ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ ∑§Ë Œ’¢ªß¸ ¬⁄U •¢∑ȧ‡Ê ‹ªÊŸÊ ÷Ë ª∆U’¢œŸ ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ê ⁄UÊ¡œ◊¸ „UÊŸÊ øÊÁ„U∞ ÄÿÊ¥Á∑§ Á¬¿U‹ ¬Ê¢ø fl·¸ ∑§ ŒÊÒ⁄UÊŸ ∑§ß¸ ’Ê⁄U ¬ÈÁ‹‚ ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ ∑§Ë ÁŸ⁄¢U∑ȧ‡Ê ∑§Êÿ¸flÊÁ„UÿÊ¥ ‚ ¡ŸÊ∑˝§Ê‡Ê ÷«∏U∑§ ©U∆UÊ ÕÊ– ‚Èπ’Ë⁄U ’ÊŒ‹ ∑§Ê •Ê∑§Ê¢ˇÊÊ•Ê¥ ∑§Ë ∑§‚ÊÒ≈UË ¬⁄U π⁄UÊ ©UÃ⁄UŸÊ „UÊªÊ •ÊÒ⁄U •¬Ÿ Á¬ÃÊ ¬˝∑§Ê‡Ê ®‚„U ’ÊŒ‹ ∑§Ë Ã⁄U„U •¬ŸË ¿UÁfl ∑§Ê ¡ŸÁ„UÃÒ·Ë •ÊÒ⁄U ¡Ÿ ŸÊÿ∑§ ∑§ M§¬ ◊¥ ’ŸÊŸÊ „UÊªÊ– ÷Ê¡¬Ê ∑§Ê ÷Ë •¬Ÿ •ãŒ⁄U Ã∑§ ¤ÊÊ¢∑§ŸÊ „UÊªÊ, ‚ûÊÊ ◊¥ •ÊŸÊ •ÊÒ⁄U ‚ûÊÊ ∑§Ê ø‹ÊŸÊ ŒÊŸÊ¥ •‹ª-•‹ª ’ÊÃ¢ „Ò¥U– ‚ûÊÊ ◊¥ ©UŸ∑§Ë ÷ʪˌÊ⁄UË ÷‹ „UË ∑§◊ „UÊ ‹Á∑§Ÿ Á¡ê◊ŒÊ⁄UË ’„ÈUà ’«∏UË „ÒU– •¬Ÿ ¡ŸÊœÊ⁄U ∑§Ê ◊¡’Íà ’ŸÊŸ ∑§ Á‹∞ ©U‚ Ÿ∞ Á‚⁄U ‚ ¬˝ÿÊ‚ ∑§⁄Ÿ „UÊ¥ª–

‚ÊŸÍ ’È‹¥ŒË •’Ê„U⁄U, v{ ◊Êø¸— SÕÊŸËÿ Ÿª⁄U ¬Á⁄U·Œ ◊¥ ∑§Êÿ¸⁄Uà ∞∑§ ∑§◊¸øÊ⁄UË ∑§ ÉÊ⁄U ’ËÃË øÊ⁄UÊ¥ Ÿ äÊÊflÊ ’Ê‹∑§⁄U fl„UÊ¥ ‚ „U¡Ê⁄UÊ¥ M§¬∞ ∑§Ê ‚Ê◊ÊŸ ¬Ê⁄U ∑§⁄U Á‹ÿÊ– ◊Ê◊‹ ∑§Ë ‚ÍøŸÊ ¬ÈÁ‹‚ ∑§Ê Œ ŒË ªß¸U „ÒU– ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË •ŸÈ‚Ê⁄U Ÿª⁄U ∑§ÊÒ¥Á‚‹ ◊¥ ‚flÊŒÊ⁄U ∑§ M§¬ ◊¥ ∑§Êÿ¸⁄Uà •Ê◊ ¬˝∑§Ê‡Ê Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ fl„U Ÿª⁄U ∑§ÊÒ¥Á‚‹ Äflʸ≈U⁄U ∑§Ê‹ÊŸË ◊¥ ⁄U„UÃÊ „ÒU •ÊÒ⁄U ’ËÃË ⁄UÊà •¬Ÿ Äflʸ≈U⁄U ◊¥ ¬¥¥≈U ∑§Ê ‚Ê◊ÊŸ ⁄Uπ∑§⁄U •¬Ÿ ŒÍ‚⁄‘U ÉÊ⁄U ◊¥ ªÿÊ ÕÊ Á∑§ •Ê¡ ‚ÈéÊ„U ¡’ flÊÁ¬‚ •Ê∑§⁄U ŒπÊ ÃÊ ©U‚∑§ ÄflÊ≈¸U⁄U ◊¥ ‚ ߥUfl≈¸U⁄U, „UÊ◊ ÁÕÿ≈U⁄U fl ∑ȧ¿U •ãÿ ‚Ê◊ÊŸ ªÊÿ’ ÕÊ– ©U‚Ÿ ÃÈ⁄¥Uà ßU‚ ’Êà ∑§Ë ‚ÍøŸÊ ¬ÈÁ‹‚ ∑§Ê ŒË–

ÌèâÚè ÕæÚU ·ð¤çÕÙðÅU ×´˜æè ÕÙÙð °ß´ Á´»ÜæÌ °ß´ Ÿæ× çßÖæ» ·¤æ SßÌ´˜æ ·¤æØüÖæÚU ç×ÜÙð ÂÚU ȤæçÁË·¤æ ·ð¤ çߊææØ·¤ °ß´ çÁÜæ ÙæØ·¤ ¿æñ. âéÚUÁèÌ ·é¤×æÚU ’Øæ‡æè ·¤æð ãUæçÎü·¤ ÕŠææ§üUÐ

’ØæðçÌ ¿éƒæ ©UÂæŠØÿæ ÖæÚUÌèØ ÁÙÌæ Øéßæ ×æð¿æü, ȤæçÁË·¤æ

Âæ´¿ßè´ ÕæÚU ×é•Ø×´˜æè ÕÙÙð ÂÚU â. Âý·¤æàæ çâ´ãU ÕæÎÜ, ÎêâÚUè ÕæÚU ©UÂ×é•Ø×´˜æè ÕÙÙð ÂÚU â. âé¹ÕèÚU çâ´ãU ÕæÎÜ, ÌèâÚè ÕæÚU ·ð¤çÕÙðÅU ×´˜æè ÕÙÙð °ß´ Á´»ÜæÌ °ß´ Ÿæ× çßÖæ» ·¤æ SßÌ´˜æ ·¤æØüÖæÚU ç×ÜÙð ÂÚU ȤæçÁË·¤æ ·ð¤ çߊææØ·¤ °ß´ çÁÜæ ÙæØ·¤ ¿æñ. âéÚUÁèÌ ·é¤×æÚU ’Øæ‡æè ·¤æð ãUæçÎü·¤ ÕŠææ§üUÐ

Âæ´¿ßè´ ÕæÚU ×é•Ø×´˜æè ÕÙÙð ÂÚU â. Âý·¤æàæ çâ´ãU ÕæÎÜ, ÎêâÚUè ÕæÚU ©UÂ×é•Ø×´˜æè ÕÙÙð ÂÚU â. âé¹ÕèÚU çâ´ãU ÕæÎÜ, ÌèâÚè ÕæÚU ·ð¤çÕÙðÅU ×´˜æè ÕÙÙð °ß´ Á´»ÜæÌ °ß´ Ÿæ× çßÖæ» ·¤æ SßÌ´˜æ ·¤æØüÖæÚU ç×ÜÙð ÂÚU ȤæçÁË·¤æ ·ð¤ çߊææØ·¤ °ß´ çÁÜæ ÙæØ·¤ ¿æñ. âéÚUÁèÌ ·é¤×æÚU ’Øæ‡æè ·¤æð ãUæçÎü·¤ ÕŠææ§üUÐ (ÁÃÛÊÊ)

â. Âý·¤æàæ çâ´ãU ÕæÎÜ â.âé¹ÕèÚU çâ´ãU ÕæÎÜ ¿æñ. âéÚUÁèÌ ·é¤×æÚU ’Øæ‡æè ×é•Ø×´˜æè, ´ÁæÕ ©UÂ×é•Ø×´˜æè, ´ÁæÕ ·ð¤çÕÙðÅU ×´˜æè, ´ÁæÕ

»æñÚUß »æ´Šæè »ßüÙ×ðÅ´ U ·¤æ´ÅUðþ•ÅUÚU, ȤæçÁÜ·¤æ

â. Âý·¤æàæ çâ´ãU ÕæÎÜ â.âé¹ÕèÚU çâ´ãU ÕæÎÜ ¿æñ. âéÚUÁèÌ ·é¤×æÚU ’Øæ‡æè ×é•Ø×´˜æè, ´ÁæÕ ©UÂ×é•Ø×´˜æè, ´ÁæÕ ·ð¤çÕÙðÅU ×´˜æè, ´ÁæÕ

Âæ´¿ßè´ ÕæÚU ×é•Ø×´˜æè ÕÙÙð ÂÚU â. Âý·¤æàæ çâ´ãU ÕæÎÜ, ÎêâÚUè ÕæÚU ©UÂ×é•Ø×´˜æè ÕÙÙð ÂÚU â. âé¹ÕèÚU çâ´ãU ÕæÎÜ, ÌèâÚè ÕæÚU ·ð¤çÕÙðÅU ×´˜æè ÕÙÙð °ß´ Á´»ÜæÌ °ß´ Ÿæ× çßÖæ» ·¤æ SßÌ´˜æ ·¤æØüÖæÚU ç×ÜÙð ÂÚU ȤæçÁË·¤æ ·ð¤ çߊææØ·¤ °ß´ çÁÜæ ÙæØ·¤ ¿æñ. âéÚUÁèÌ ·é¤×æÚU ’Øæ‡æè ·¤æð ãUæçÎü·¤ ÕŠææ§üUÐ

âÌÂæÜ àæ×æü âÚU´¿ »æ´ß ãUèÚUæ´ßæÜè ÌãUâèÜ È¤æçÁË·¤æ ß çÁÜæ ȤæçÁË·¤æ

¥àæèá Ùæ»ÂæÜ »ßüÙ×ð´ÅU ·¤æ´ÅþðU•ÅUÚU, ȤæçÁÜ·¤æ

(ÁÃÛÊÊ)

ÂçÚUáÎ ·¤×èü ·ð¤ ƒæÚU ¿æðÚUæ´ð ·¤æ Šææßæ

â. Âý·¤æàæ çâ´ãU ÕæÎÜ â.âé¹ÕèÚU çâ´ãU ÕæÎÜ ¿æñ. âéÚUÁèÌ ·é¤×æÚU ’Øæ‡æè ×é•Ø×´˜æè, ´ÁæÕ ©UÂ×é•Ø×´˜æè, ´ÁæÕ ·ð¤çÕÙðÅU ×´˜æè, ´ÁæÕ

(ÁÃÛÊÊ)

•∑§Ê‹Ë-÷Ê¡¬Ê ª∆U’¢œŸ ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§ ‚Ê◊Ÿ øÈŸÊÒÁÃÿÊ¢ •’ ÷Ë ∑§◊ Ÿ„UË¥– ‚’‚ ’«∏UË øÈŸÊÒÃË ÃÊ ÁflûÊËÿ ‚¢∑§≈U ∑§Ë „ÒU– ‚⁄U∑§Ê⁄¥U •Ä‚⁄U •Ê◊ŒŸË ‚ •Áœ∑§ πø¸ ∑§⁄UÃË „ÒU¢ •ÊÒ⁄U ⁄UÊÖÿÊ¥ ¬⁄U ´§áÊ ∑§Ê ’Ê¤Ê ∑§Ê»§Ë ’…∏UÃÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– Á¬¿U‹Ë ’ÊŒ‹ ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ë ∑§ß¸ ŸËÁÃÿÊ¥ ∑§Ê ‹∑§⁄U ‚flÊ‹ ©U∆U Õ ‹Á∑§Ÿ øÈŸÊflË ÉÊÊ·áÊʬòÊ ◊¥ Á∑§∞ ª∞ flÊÿŒÊ¥ ∑§Ê ¬Í⁄UÊ ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞ ’ÊŒ‹ ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ê ∑§Ê»§Ë ∑ȧ¿U ∑§⁄UŸÊ ¬«∏UÊ ÕÊ– ß‚ ’Ê⁄U ÃÊ ¿UÊòÊÊ¥ ∑§Ê ‹Ò¬≈Uʬ ŒŸ ∑§Ê flÊÿŒÊ Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU– ¬¢¡Ê’ ∑§Ë •ÊÁÕ¸∑§ ÁSÕÁà •ë¿UË Ÿ„UË¥ „ÒU– ∑§ß¸ ’Ê⁄U ∞‚Ê „ÈU•Ê Á∑§ ∑§◊¸øÊÁ⁄UÿÊ¥ ∑§Ê flß ŒŸ Ã∑§ ∑§ Á‹∞ ⁄UÊÖÿ ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§ ¬Ê‚ ¬Ò‚Ê Ÿ„UË¥ ’øÊ ÕÊ– ∑§¡¸ ◊¥ «ÍU’Ë ‚⁄U∑§Ê⁄U mÊ⁄UÊ ´§áÊÊ¥ ∑§ ◊Ê¢ªŸ ‚ ⁄UÊÖÿ ∑§ ∑§ß¸ ÁŸª◊ ÷Ë ¬˝÷ÊÁflà „ÈU∞– Á∑§‚ÊŸÊ¥ ∑§Ê ÁŸ—‡ÊÈÀ∑§ Á’¡‹Ë ŒŸ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ⁄UÊÖÿ Á’¡‹Ë ÁŸª◊ ÁŒflÊÁ‹ÿÊ „UÊŸ ∑§ ∑§ªÊ⁄U ¬⁄U π«∏UÊ „UÊ ªÿÊ ÕÊ– •∑§Ê‹Ë-÷Ê¡¬Ê ‚⁄U∑§Ê⁄U mÊ⁄UÊ ‹ªÊÃÊ⁄U ÉÊÊ·áÊÊ•Ê¥ ‚ ‚⁄U∑§Ê⁄UË π¡ÊŸ ∑§Ë „UÊ‹Ã ŒÿŸËÿ „UÊ∑§⁄U ⁄U„U ªß¸ „ÒU– •’ ŒπŸÊ ÿ„U „ÒU Á∑§ Ÿß¸ ‚⁄U∑§Ê⁄U ⁄UÊÖÿ ∑§Ë •ÊÁÕ¸∑§ „UÊ‹Ã ◊¥ Á∑§‚ Ã⁄U„U ‚ÈœÊ⁄U ∑§⁄UÃË „ÒU– ŒÍ‚⁄UË øÈŸÊÒÃË ⁄UÊÖÿ ∑§Ê ÷⁄U¬Í⁄U Á’¡‹Ë ©U¬‹éœ ∑§⁄UÊŸÊ „ÒU– Á¬¿U‹ ¬Ê¢ø fl·¸ ∑§ ŒÊÒ⁄UÊŸ Á’¡‹Ë ¬Á⁄UÿÊ¡ŸÊ•Ê¥ ¬⁄U ∑§Ê◊ ‡ÊÈM§ Á∑§ÿÊ ªÿÊ ÕÊ, ©Uã„¥U •’ ‚„UË Ã⁄UË∑§ ‚ ¬Í⁄UÊ ∑§⁄UŸ ∑§Ë øÈŸÊÒÃË ÷Ë ‚Ê◊Ÿ „Ò– Á’¡‹Ë ‚¢∑§≈U ‚ ÁŸ¡Êà Á◊‹Ã „UË ¬¢¡Ê’ ◊¢ Áfl∑§Ê‚ ∑§Ë ªÊ«∏UË ¬ÈŸ— ‚⁄U¬≈U ŒÊÒ«∏UŸ ‹ªªË– •ÊÁÕ¸∑§ Áfl∑§Ê‚ Œ⁄U Áª⁄UË „ÒU Á¡‚ ’…U∏ÊŸÊ Ÿß¸ ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§ Á‹∞ øÈŸÊÒÃË ‚ ∑§◊ Ÿ„UË¥ „UÊªÊ– ∑ȧ¿U ˇÊòÊ ∞‚ „UÊÃ „Ò¥U Á¡Ÿ◊¥ ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§◊ πø¸ •ÊÒ⁄U ÿÊ¡ŸÊ’h Ã⁄UË∑§ ‚ ∑§Ê◊ ∑§⁄U •ë¿U ¬Á⁄UáÊÊ◊ „UÊÁ‚‹ ∑§⁄U ‚∑§ÃË „ÒU– ¬¢¡Ê’ ◊¥ ’…∏UÃË ’⁄UÊ¡ªÊ⁄UË ¬⁄U •¢∑ȧ‡Ê ‹ªÊŸ, Á‡ÊˇÊÊ •ÊÒ⁄U SflÊSâÿ ˇÊòÊ ◊¥ ‚ÈœÊ⁄U ∑§ Á‹∞ ∆UÊ‚ ∑§Œ◊ ©U∆UÊŸ „UÊ¥ª– ¬¢¡Ê’ ∑§ ‚Ë◊ʢà ˇÊòÊÊ¥ ◊¥ ÿÈflÊ•Ê¥ ◊¥ Ÿ‡ÊË‹ ¬ŒÊÕÊZ ∑§ ‚flŸ ∑§Ë ’…∏UÃË ‹Ã ÷Ë ª¥÷Ë⁄U Áø¢ÃÊ ∑§Ê ∑§Ê⁄UáÊ „ÒU– ‚Ë◊ʢà ˇÊòÊÊ¥ ◊¥ Áfl∑§Ê‚ ÿÊ¡ŸÊ∞¢ ø‹Ê ∑§⁄U ߟ ÿÈfl∑§Ê¥ ∑§Ê ⁄UÊ¡ªÊ⁄U, œ¢œ ©U¬‹éœ ∑§⁄UÊ∑§⁄U ©ã„¥U Ÿ‡ÊÊ¥ ‚ ◊ÈÁQ§ ÁŒ‹ÊŸÊ ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ê ŒÊÁÿàfl „ÒU– ¬¢¡Ê’ ◊¥ ¬ÿʸfl⁄UáÊ ∑§Ë ŒÎÁCU ‚ ’„ÈUà ∑ȧ¿U Á∑§ÿÊ ¡ÊŸÊ ¡M§⁄UË „ÒU– ∑§ß¸ ∑§Ê⁄UáÊÊ¥ ‚ ⁄UÊÖÿ ◊¥ ’«∏UË ◊ÊòÊÊ ◊¥ ¬«∏U ∑§Ê≈U ª∞ Á¡‚‚ ∑§ß¸ ˇÊòÊ ÃÊ ¬«∏U Áfl„UËŸ Ÿ¡⁄U •ÊŸ ‹ª „Ò¥U– ‚◊Íø ¬¢¡Ê’ ◊¥ ¬ÿʸfl⁄UáÊ Á’ª«∏U ⁄U„UÊ „ÒU– ⁄UÊÖÿ ∑§Ê „U⁄UÊ-÷⁄UÊ ’ŸÊŸ •ÊÒ⁄U ‹ÊªÊ¥ ∑§Ê ‡ÊÈh ¡‹ ©U¬‹éœ ∑§⁄UÊŸÊ ’„ÈUà ¡M§⁄UË „ÒU– ß‚◊¥ ∑§Ê߸ ‚¢Œ„U Ÿ„UË¥ Á∑§ ¬¢¡Ê’ ∑§Ë ¡ŸÃÊ Ÿ ¡ÍÁŸÿ⁄U ’ÊŒ‹ ‚Èπ’Ë⁄U ®‚„U ∑§ Á‹∞ ÷Áflcÿ ∑§Ë ⁄UÊ¡ŸËÁà ∑§Ê ◊ʪ¸ ¬˝‡ÊSà ∑§⁄U ÁŒÿÊ „ÒU– ¡ÍÁŸÿ⁄U ’ÊŒ‹ Ÿß¸ •ÊÒ⁄U ¬˝ªÁÇÊË‹ ‚Êø ∑§ ‚ÊÕ •Êª ’…∏¥U ÃÕÊ ‡ÊÊ‚ŸÃ¢òÊ ∑§Ê ÷Ë ©U‚Ë ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U …UÊ‹¥ ÃÊ ÁŸpÿ „UË •ª‹ ∑ȧ¿U fl·ÊZ ◊¥ ©UŸ∑§Ë ‹Ê∑§Á¬˝ÿÃÊ ∑§ ‚ÊÕ ¬¢¡Ê’ Œ‡Ê ∑§ •ãÿ ⁄UÊÖÿÊ¥ ‚ ’„ÈUà •Êª π«∏UÊ „UÊ ¡Ê∞ªÊ– ‹Á∑§Ÿ ‚’‚ •„U◊ øÈŸÊÒÃË ¡ŸÃÊ ∑§Ê ÷˝CUÊøÊ⁄U ◊ÈQ§ ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ ŒŸÊ „ÒU– Á¬¿U‹Ë ‚⁄U∑§Ê⁄U

‚ÊŸÍ ’È‹¥ŒË •’Ê„U⁄U, v{ ◊Êø¸— ÁŸ∑§≈UflÃ˸ ªÊ¥fl äÊ◊¸¬È⁄UÊ ◊¥ •Ê¡ ¬˝Ê× ÉÊ⁄U ◊¥ π‹ ⁄U„UË ∞∑§ ◊Ê‚Í◊ ’ìÊË ∑§Ê ∞∑§ ≈˛ÒUÄ≈U⁄U Ÿ •¬ŸË ø¬≈U ◊¥ ‹ Á‹ÿÊ Á¡‚‚ ©U‚∑§Ê ’Ê¡Í ’È⁄UË Ã⁄U„U ‚ ∑ȧø‹Ê ªÿÊ ¡’Á∑§ ©U‚∑§ ‚ÊÕ π‹ ⁄U„U ©U‚∑ ŒÊ •ãÿ ‚ÊÕË ’Ê‹ ’Ê‹ ’ø ª∞– ÉÊÊÿ‹ ∑§Ê ©U¬øÊ⁄U ∑§ Á‹∞ Á‚Áfl‹ •S¬ÃÊ‹ ◊¥ ÷Ã˸ ∑§⁄UflÊÿÊ ªÿÊ „ÒU fl ◊Ê◊‹ ∑§Ë ‚ÍøŸÊ ¬ÈÁ‹‚ ∑§Ê Œ ŒË ªß¸U „UÒU– ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË •ŸÈ‚Ê⁄U z fl·Ë¸ÿ ◊ÊŸÊ ¬ÈòÊË ⁄UÊÁ¡ãŒ˝ ∑ȧ◊Ê⁄U •¬Ÿ ŒÊ ‚ÊÁÕÿÊ¥ ∑§ÁflÃÊ fl Á¬˝¥‚ ∑§ ‚ÊÕ ÉÊ⁄U ∑§ Œ⁄UflÊ¡ ∑§ ¬Ê‚ π‹ ⁄U„UË ÕË Á∑§ fl„UÊ¥ ‚ ªÈ¡⁄U ⁄U„UË Á◊^UË ‚ ‹ŒË ∞∑§ ≈Ò˛UÄ≈U⁄U ≈˛UÊ‹Ë •ÁŸÿ¥ÁòÊà „UÊ∑§⁄U π‹ ⁄U„U ’ìÊÊ¥ ¬⁄U ¡Ê ø…∏UË Á¡‚‚ ◊ÊŸÊ ∑§Ê ’Ê¡ÍU ’È⁄UË Ã⁄U„U ‚ ∑ȧø‹Ê ªÿÊ ¡’Á∑§ ©U‚∑§ ŒÊ •ãÿ ‚ÊÕË ’Ê‹ ’Ê‹ ’ø ª∞– ◊ÊŸÊ ∑§Ê ©U¬øÊ⁄U ∑§ Á‹∞ Á‚Áfl‹ •S¬ÃÊ‹ ◊¥ ÷Ã˸ ∑§⁄UflÊÿÊ ªÿÊ– •Ê‚¬Ê‚ ∑§ ‹ÊªÊ¥ Ÿ ≈Ò˛UÄ≈U⁄U øÊ‹∑§ ∑§Ê ¬∑§«∏∑§⁄U ßU‚ ’Êà ∑§Ë ‚ÍøŸÊ ¬ÈÁ‹‚ ∑§Ê ŒË–

(⁄U‚ËŒ {}y)

â´ Â æη¤èØ ¥·¤æÜè ÖæÁÂæ âÚU·¤æÚU ·¤æð ÎÚUÂàð æ ãñU ·¤§üU ¿éÙæñçÌØæ´

‹π-‹π ’äÊÊ߸U â. Âý·¤æàæ çâ´ãU ÕæÎÜ â.âé¹ÕèÚU çâ´ãU ÕæÎÜ ¿æñ. âéÚUÁèÌ ·é¤×æÚU ’Øæ‡æè ×é•Ø×´˜æè, ´ÁæÕ ©UÂ×é•Ø×´˜æè, ´ÁæÕ ·ð¤çÕÙðÅU ×´˜æè, ´ÁæÕ

Âæ´¿ßè´ ÕæÚU ×é•Ø×´˜æè ÕÙÙð ÂÚU â. Âý·¤æàæ çâ´ãU ÕæÎÜ, ÎêâÚUè ÕæÚU ©UÂ×é•Ø×´˜æè ÕÙÙð ÂÚU â. âé¹ÕèÚU çâ´ãU ÕæÎÜ, ÌèâÚè ÕæÚU ·ð¤çÕÙðÅU ×´˜æè ÕÙÙð °ß´ Á´»ÜæÌ °ß´ Ÿæ× çßÖæ» ·¤æ SßÌ´˜æ ·¤æØüÖæÚU ç×ÜÙð ÂÚU ȤæçÁË·¤æ ·ð¤ çߊææØ·¤ °ß´ çÁÜæ ÙæØ·¤ ¿æñ. âéÚUÁèÌ ·é¤×æÚU ’Øæ‡æè ·¤æð ãUæçÎü·¤ ÕŠææ§üUÐ

â. Âý·¤æàæ çâ´ãU ÕæÎÜ ·ð¤ ×é•Ø×´˜æè ÕÙÙð ¥æñÚU ÁÜæÜæÕæÎ ·ð¤ çߊææØ·¤ â. âé¹ÕèÚU ¨âãU ÕæÎÜ ·ð¤ ©UÂ×é•Ø×´˜æè ©UÂ×é•Ø×´˜æè ÕÙÙð ÂÚU, âé¹ÕèÚU ¨âãU ÕæÎÜ ·ð¤ ¥æð°âÇUè »éÚUçß‹Îý çâ´ãU ÕÙßæÜæ ß ÕÜ·¤ÚU‡æ çâ´ãU Âè° ÌÍæ §UÜæ·ð¤ ·ð¤ ×ÌÎæÌæ¥æð´ ·¤æð ãUæçÎü·¤ ÕŠææ§üUÐ

ÂèÅUè¥æ§üU , ȤæçÁÜ·¤æ

(„U⁄U¡ËÃ)

¥×Ù Îè çâ´ãU çÉU„æð´ ßÙ, ß‹ØÁèß ¥æñÚ................ ‚È⁄U¡Ëà ∑ȧ◊Ê⁄U íÿÊáÊË Ÿ •Ê¡ ¬¥¡Ê’ Á‚Áfl‹ ‚ÁøflÊ‹ÿ ◊¥ ÃË‚⁄UË ◊¥Á¡‹ ¬⁄U ÁSÕà •¬Ÿ ∑§Êÿʸ‹ÿ ◊¥ ¬Œ ‚¥÷Ê‹ Á‹ÿÊ– ßU‚ flQ§ ¬⁄U üÊË íÿÊáÊË Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ ¬¥¡Ê’ ∑§ ‹ÊªÊ¥ mUÊ⁄UÊ •∑§Ê‹Ë-÷Ê¡¬Ê ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§ „U∑§ ◊¥ ÁŒÿÊ »§ÃflÊ ‹Ê∑§ ¬ˇÊËÿ ŸËÁÃÿÊ¥ ∑§Ë ¡Ëà „ÒU– ©Uã„UÊ¥Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ ⁄UÊíÿ ∑§ ‚fl¸¬ˇÊËÿ Áfl∑§Ê‚ ∑§ Á‹∞ ¬¥¡Ê’ ‚⁄U∑§Ê⁄U mUÊ⁄UÊ

‡ÊÈM§ Á∑§∞ Áfl∑§Ê‚ ∑§Êÿ¸ •ÊÒ⁄U ÷Ë ¡Ê⁄U ‡ÊÊ⁄U ‚ ¡Ê⁄UË ⁄U„¥Uª¥– ßU‚ •fl‚⁄U ¬⁄U Áfl÷ʪ ∑§ ¬˝◊Èπ ◊ÈÅÿ flŸ¬Ê‹ ’Ë.‚Ë. ’Ê‹Ê, ¬˝◊Èπ ◊ÈÅÿ flŸ¬Ê‹ ∞ø.∞‚. ªÈ¡⁄UÊ‹, flŸ ÁŸª◊ ∑§ ¬˝’ä¥ Ê∑§Ëÿ ÁŸŒ‡Ê∑§ ‚. ∑ȧ‹ŒË¬ Á‚¥„U, ’Ë.‚Ë. ∑§Á◊‡ÊŸ ∑§ flÊ߸ U ‚ ø ÿ ⁄U ◊ Ò Ÿ ‚. „U ⁄ U ¡ Ëà Á‚¥ „ U •ŒÊ‹ÃË •ÊÒ⁄U ‚ŒSÿ ‚. ªÈ⁄U◊Ëà Á‚¥„U ¡ÊÒ«∏Ê Ÿ üÊË íÿÊáÊË ∑§Ê Sflʪà Á∑§ÿÊ •ÊÒ⁄U ©Uã„¥U »Í§‹ ◊Ê‹Ê∞¥ ¬„UŸÊ߸U–

¬Ífl¸ ¬Ê·¸Œ ‚¥⁄UˇÊ∑§, üÊË ‚flÊ ‚Á◊Áà ‚÷Ê ∞fl¥ üÊË ‡ÊËÃ‹Ê ◊¥ÁŒ⁄U, »§ÊÁ¡À∑§Ê

â. Âý·¤æàæ çâ´ãU ÕæÎÜ ×é•Ø×´˜æè, ´ÁæÕ

â. âé¹ÕèÚU çâ´ãU ÕæÎÜ ©UÂ×é•Ø×´˜æè, ´ÁæÕ

¿æñ. âéÚUÁèÌ ·é¤×æÚU ’Øæ‡æè Á´»ÜæÌ °ß´ Ÿæ× çßÖæ» ·ð¤çÕÙðÅU ×´˜æè, ´ÁæÕ

Âæ´¿ßè´ ÕæÚU ×é•Ø×´˜æè ÕÙÙð ÂÚU â. Âý·¤æàæ çâ´ãU ÕæÎÜ ÎêâÚUè ÕæÚU ©UÂ×é•Ø×´˜æè ÕÙÙð ÂÚU â. âé¹ÕèÚU çâ´ãU ÕæÎÜ ÌèâÚè ÕæÚU ·ð¤çÕÙðÅU ×´˜æè ÕÙÙð °ß´ Á´»ÜæÌ °ß´ Ÿæ× çßÖæ» ·¤æ SßÌ´˜æ ·¤æØüÖæÚU ç×ÜÙð ÂÚU ȤæçÁË·¤æ ·ð¤ çߊææØ·¤ °ß´ çÁÜæ ÙæØ·¤ ¿æñ. âéÚUÁèÌ ·é¤×æÚU ’Øæ‡æè ·¤æð ܹ-ܹ ÕŠææ§üU â. Âý·¤æàæ çâ´ãU ÕæÎÜ â.âé¹ÕèÚU çâ´ãU ÕæÎÜ ¿æñ. âéÚUÁèÌ ·é¤×æÚU ’Øæ‡æè ×é•Ø×´˜æè, ´ÁæÕ ©UÂ×é•Ø×´˜æè, ´ÁæÕ ·ð¤çÕÙðÅU ×´˜æè, ´ÁæÕ Âæ´¿ßè´ ÕæÚU ×é•Ø×´˜æè ÕÙÙð ÂÚU â. Âý·¤æàæ çâ´ãU ÕæÎÜ, ÎêâÚUè ÕæÚU ©UÂ×é•Ø×´˜æè ÕÙÙð ÂÚU â. âé¹ÕèÚU çâ´ãU ÕæÎÜ, ÌèâÚè ÕæÚU ·ð¤çÕÙðÅU ×´˜æè ÕÙÙð °ß´ Á´»ÜæÌ °ß´ Ÿæ× çßÖæ» ·¤æ SßÌ´˜æ ·¤æØüÖæÚU ç×ÜÙð ÂÚU ȤæçÁË·¤æ ·ð¤ çߊææØ·¤ °ß´ çÁÜæ ÙæØ·¤ ¿æñ. âéÚUÁèÌ ç¿×Ù ÜæÜ ·¤âÚUèÁæ ·é¤×æÚU ’Øæ‡æè ·¤æð ãUæçÎü·¤ ÕŠææ§üUÐ ×Ùèá ·¤âÚUèÁæ (ÕÕÜæ)

×ñ. ç¿×Ù ÜæÜ Îðâ ÚUæÁ ×ñ. ç¿×Ù ÜæÜ ×Ùèá ·é¤×æÚU ·¤âÚUèÁæ v{-Õè ‹Øê »ýðÙ ×æ·ðü¤ÅU, ȤæçÁË·¤æÐ

×æð. ~}|{|-®®ywv

ÎØæ ·ë¤c‡æ â¿Îðßæ ¥çßÙæàæ ·¤æÜǸæ ÂýŠææÙ

×ãUæâç¿ß

ÂéL¤áæð•æ× âðÆUè

âéÙèÜ ·¤P¤Ç¸

·¤æðáæŠØÿæ

Âè¥æÚU¥æð (ÁÃÛÊÊ)

¥×ÙçΠçâ´ãU çÉU„æð´

(ÁÃÛÊÊ)

â. Âý·¤æàæ çâ´ãU ÕæÎÜ â.âé¹ÕèÚU çâ´ãU ÕæÎÜ ×é•Ø×´˜æè, ´ÁæÕ ©UÂ×é•Ø×´˜æè, ´ÁæÕ

(ÁÃÛÊÊ)

ÚUæ× çÙßæâ ¥»ýßæÜ

°ß´ â×êãU ÂÎæçŠæ·¤æÚUè °ß´ âÎSØ ¥æɸUçÌØæ´ °âæðçâ°àæÙ, ȤæçÁË·¤æ


ljgn dsljh QkftYdk

ekpZ 17] 2012

3

‹∂‘≈ «⁄ «Ò«÷¡≈ Â∂‘≈ ‘π’Ó ’Ó≈«¬ ÿæÒ∂ ¡≈Ú«‘ È≈È’≈ √æ«Á ¿π· ‹≈«¬ ¡≈Í ‹∆ ˘ ÏÛ∂ Áπ÷∆ «‘Á∂ È≈Ò √±«⁄ ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ ˛ «’ √≈‚∂ ¡«Â ͱ‹È∆’ Ùz∆ √π«ßÁ ’πÓ≈ ÍπæÂ (Ùz∆ ÁØÒ ≈Ó «◊Ë) ‹Ø«’ Ï∆Â∂ «ÁÈ Íẕ ⁄Ȫ ”⁄ ‹≈ «Ï≈‹∂ ‘È, Á∆ ¡≈«Ӓ ÙªÂ∆ Á∂ Ò¬∆ æ÷∂ ◊¬∂ Í≈· Á≈ ÌØ◊ ÙÈ∆Ú≈ AG Ó≈⁄ ˘ ÁπÍ«‘ AB ÂØ∫ A Ú‹∂ Âæ’ ◊πÁπ¡≈≈ «√ßÿ √Ì≈ ‹Ò≈Ò≈Ï≈Á «Ú÷∂ ÍÚ∂◊≈– Áπ÷∆ «‘Á∂ √«‘Â: Ó∂Ù «◊Ë-¿±Ù≈ ≈‰∆ (Ì≈-Ì‹≈¬∆) «Ú‹∂ «◊Ë-ÚÈ∆Â≈ ≈‰∆ (Ì≈-Ì‹≈¬∆) ‹◊Á∆Ù «◊Ë-√ØÈ∆¡≈ (Ì≈-Ì‹≈¬∆) ¡ÙÚÈ∆ ‚±ÓÛ≈-¿±Ù≈ ≈‰∆ (ÌÀ‰-‹∆‹≈) «◊Ë ¡Â∂ Ò±Ê≈ Í«Ú≈

Âàæé ÖÜæ§üU Ââß·¤, ââß·¤ ¥æñÚU ·¤•ØêçÙÅUè ⁄UÊ∑§‡Ê ¿UÊ’«∏Ê ¬˝Ò‚ çàæçßÚU ×ð´ |®z ·¤è ÚÔUÁèÇðU´çàæØÜ ·¤è ÅUþðçÙ´» Îè Ä‹’ ∑§ •äÿˇÊ ’Ÿ Âàæé¥æð´ ·¤è Áæ´¿

¡ÈÓØÒ «◊Ë-¬∆Ù≈ (ÍπÂæ -ÍπÂæ ∆) ≈‹∂Ù ’πÓ≈-¡È± Ò±Ê≈, «√√≈ (Ë∆-‹Ú≈¬∆) ≈‹ ≈‰∆-ÍzÓ∂ È≈Ê Ï˜≈‹, Î≈«˜Ò’≈ (ÌÀ‰-‹∆‹≈) ¡È∆Ù, ¡ß’Ùπ , ⁄∂ÂÈ, ÙπÌÓ «◊Ë (ÌÂ∆‹∂) ‹±∆ È؇-Úæ÷∂ ’≈‚ È‘∆ Ì∂‹∂ ‹≈ ‘∂ ‘È («ÍU◊«∏Ê)

⁄US◊ ¬ª«∏Ë ◊Êãÿfl⁄U, ’«∏U ŒÈπË NŒÿ ∑§ ‚ÊÕ ‚ÍÁøà Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU Á∑§ „U◊Ê⁄‘U Á¬˝ÿ Ÿæè ç·¤àææðÚUè ÜæÜ â¿Îðßæ ∑§Ê ÁŒŸÊ¥∑§ vÆ ◊Êø¸ wÆvw ∑§Ê ÁŸäÊŸ „UÊ ªÿÊ „ÒU– ©UŸ∑§Ë •ÊÁà◊∑§ ‡ÊÊ¥Áà „UÃÈ ÚUS× Â»Ç¸è (¥×ëÌßæ‡æè ÂæÆU) ÁŒŸÊ¥∑§ v} ◊Êø¸ wÆvw, ⁄UÁflflÊ⁄U ∑§Ê ŒÊ¬„U⁄U vw ‚ v ’¡ Ã∑§ ‚∆UË ¬Ò‹‚, •’Ê„U⁄U ◊¥ „UÊªË– ‡ÊÊ∑§Ê∑ȧ‹ ¬Á⁄UflÊ⁄U— Ÿæè×Ìè ÜæÁß´Ìè â¿Îðßæ (ˆÙè) ŠæèÚUÁ ·é¤×æÚU â¿Îðßæ-çàæÂÚUæ (Âé˜æ-Âé˜æߊæê) ç¿ÚUæ», ß´çàæ·¤æ (Âæñ˜æ, Âæñ˜æè)

ÜçÜÌæ Üé•Õæ-çÕýÁ ×æðãUÙ ÜéÕ´ æ (Âé˜æè-Îæ×æÎ) Îè·¤, ’ØæðçÌ, ·¤æç×Ùè (ÎæðãUÌæ-ÎæðãUçÌØæ´) ÙæðÅUÑ ¥Ü» âð ·¤æÇüU ÙãUè´ ÖðÁð Áæ ÚUãð´UÐ

⁄US◊ ¬ª«∏Ë

⁄US◊ ©U∆UÊ‹Ê

◊Êãÿfl⁄U,

◊Êãÿfl⁄U, ’«∏U ŒÈπË NŒÿ ∑§ ‚ÊÕ ‚ÍÁøà Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU Á∑§ ¬Í¡ŸËÿ Ÿæè ÚUæ× ÜæÜ Ùæ»ÂæÜ ∑§Ê ÁŒŸÊ¥∑§ vx ◊Êø¸ ∑§Ê ÁŸäÊŸ „UÊ ªÿÊ „ÒU– ©UŸ∑§Ë •ÊÁà◊∑§ ‡ÊÊ¥Áà „ÃÈ ÚUS× ©UÆUæÜæ ÁŒŸÊ¥∑§ v} ◊Êø¸ wÆvw, ⁄ÁflflÊ⁄U ∑§Ê ¬˝Ê× vv ‚ ŒÊ¬„U⁄U vw ’¡ Ã∑§ üÊË •⁄UÊ«∏fl¥‡Ê ÷flŸ, »§ÊÁ¡À∑§Ê ◊¥ „UÊªÊ– ‡ÊÊ∑§Ê∑ȧ‹ ¬Á⁄UflÊ⁄U— àØæ× âé´ÎÚU Ùæ»ÂæÜ-ÚUÁÙè (Âé˜æ-Âé˜æߊæê) çàæß×, ×æðçãUÌ Ùæ»ÂæÜ (ÂæñÌð) Ùæ»ÂæÜ ÂçÚUßæÚU ×æð. ~yv|®-{~vy{

Á¡‹ Á‚¥„U/◊Ÿ¬˝Ëà ‚ÒŸË/„U⁄UŒfl ∑¥§’Ê¡

◊¥«UË ‹ÊäÊÈ∑§Ê v{ ◊Êø¸— SÕÊŸËÿ ¬˝Ò‚ Ä‹’ ∑§Ê ‡ÊÈ∑˝§flÊ⁄U ∑§Ê ª∆UŸ Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU– Á¡‚◊¥ ⁄UÊ∑§‡Ê ¿UÊ’«∏Ê ∑§Ê ¬˝äÊÊŸ ’ŸÊÿÊ ªÿÊ „ÒU– ßU‚∑§ •‹ÊflÊ ∑§⁄ŸÒ‹ Á‚¥„U äÊP§«∏ ∑§Ê ©U¬¬˝äÊÊŸ, ∑§◊¸¡Ëà Á‚¥„U ‚¥äÊÍ ∑§Ê ‚Áøfl fl ∑§Ê·ÊäÿˇÊ, Á¡‹ Á‚¥„U ŒÍ•Ê •ÊÒ⁄U Ã⁄U‚◊ ¡È‹Ê„UÊ ∑§Ê ‚‹Ê„U∑§Ê⁄U ’ŸÊÿÊ ªÿÊ „ÒU– ¡’Á∑§ ◊Ÿ¬˝Ëà ®‚„U ‚ÒáÊË ∑§Ê ∑§Êÿ¸∑§Ê⁄UáÊË ◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU– ßU‚ ◊ÊÒ∑§ ¬⁄U ¬òÊ∑§Ê⁄UÊ¥ ∑§Ê ¬‡Ê •Ê ⁄U„UË ◊ÈÁ‡∑§‹Ê¥ ¬⁄U ÁfløÊ⁄U Á∑§ÿÊ ªÿÊ–

âÚUæðÁ ÚUæÙè ˆÙè Sß. ÚU×ðàæ Šæ×èÁæ (ÕðÅUè) ßèÙæ-âéÚÔU‹Îý ÎæßǸæ (ÕðÅUè-Îæ×æÎ) ·¤çàæàæ ÎæðãUÌæ, âæðÙ×, »æؘæè, »èÌæ ÎæðãUçÌØæ´ ÙæðÅUÑ ¥Ü» âð ·¤æÇüU ÙãUè´ ÖðÁð Áæ ÚUãð´UÐ

’«∏U ŒÈπË NŒÿ ∑§ ‚ÊÕ ‚ÍÁøà Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU Á∑§ „U◊Ê⁄‘U Á¬˝ÿ ÇUæ. âéàæèÜ ·é¤×æÚU ∑§Ê ªÃ ÁŒŸÊ¥ ÁŸäÊŸ „UÊ ªÿÊ ÕÊ– ©UŸ∑§Ë •ÊÁà◊∑§ ‡ÊÊ¥Áà „UÃÈ ÚUS× Â»Ç¸è ÁŒŸÊ¥∑§ v} ◊Êø¸ wÆvw, ⁄UÁflflÊ⁄U ∑§Ê ŒÊ¬„U⁄U v ‚ w ’¡ Ã∑§ üÊË ¬Á«∏flÊ‹ äÊ◊¸‡ÊÊ‹Ê, »§ÊÁ¡À∑§Ê ◊¥ „UÊªË– ‡ÊÊ∑§Ê∑ȧ‹ ¬Á⁄UflÊ⁄U— »´»æ Îðßè (ˆÙè) çâË·¤è-×ãðUàæ (ÕðÅUè-Îæ×æÎ) ÌL¤‡æ âñÙ, ßL¤‡æ âñÙ (Âé˜æ) ÙæðÅUÑ ¥Ü» âð ·¤æÇüU Ùãè´ ÖðÁð Áæ ÚUãð´UÐ

‚⁄U„UŒ ∑§‚⁄UË éÿÍ⁄UÊ »§ÊÁ¡À∑§Ê v{ ◊Êø¸— ¬‡ÊÈ ¬Ê‹Ÿ Áfl÷ʪ Á»§⁄UÊ¡¬È⁄U ∑§ Á«Uå≈UË «UÊÿ⁄‘UÄ≈U⁄U «UÊÚ. ’‹Œfl Á‚¥„U ∑§ ÁŸŒ¸‡ ÊÊŸÈ‚Ê⁄U ªÊ¥fl ‡Ê„UÃË⁄U flÊ‹Ê ◊¥ ¬‡ÊÈ ÷‹Ê߸U Á‡ÊÁfl⁄U ∑§Ê •ÊÿÊ¡Ÿ Á∑§ÿÊ ªÿÊ– Á¡‚◊¥ |Æz ¬‡ÊÈ•Ê¥ ∑§Ë ÁŸ‡ÊÈÀ∑§ ¡Ê¥ø ∑§Ë ªß¸U– Á‡ÊÁfl⁄U ◊¥ »§ÊÁ¡À∑§Ê ∑§ ‚ËŸËÿ⁄U flÒ≈UŸ⁄UË •»§‚⁄U «UÊÚ. ¬˝ŒË¬ ‚∆UË, «UÊÚ. „U⁄U’¥‚ Á‚¥„U Á‚hÍU ÅÿÊflÊ‹Ë …∏UÊ’ •ÊÒ⁄U «UÊÚ. ÁŸ¬ÈŸ πÈ¥ª⁄U ⁄UÊ◊∑§Ê≈U ∑§Ë Œπ⁄‘Uπ ◊¥ ¬‡ÊÈ•Ê¥ ∑§Ê ßU‹Ê¡ Á∑§ÿÊ– ßU‚ •fl‚⁄U ¬⁄U ¬‡ÊÈ ¬Ê‹∑§Ê¥ ∑§Ê ¬‡ÊÈ•Ê¥ ∑§ ⁄U„UŸ ‚„UŸ, πÈ⁄UÊ∑§, flÒÄ‚ËŸ‡ÊŸ, ∑ΧÁòÊ◊ ªèʸÊäÊÊŸ fl ’Ë◊ÊÁ⁄UÿÊ¥ ∑§ ’øŸ ∑§ ’Ê⁄‘U ◊¥ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒË–

‚⁄U„UŒ ∑§‚⁄UË éÿÍ⁄UÊ »§ÊÁ¡À∑§Ê v{ ◊Êø¸— Á∑§‚Ë ÷Ë ‚◊Ê¡ •ÊÒ⁄U Œ‡Ê ∑§Ë Ã⁄UP§Ë ∑§ Á‹∞ Á‡ÊˇÊÊ ∑§Ê •„U◊ ⁄UÊ‹ „UÊÃÊ „ÒU– Á‡ÊˇÊÊ ∑§Ê ŒÊŸ ‚’‚ ’«∏Ê ŒÊŸ „ÒU •ÊÒ⁄U ßU‚‚ ’«∏Ê ∑§Ê߸U ŒÊŸ Ÿ„UË¥ „Ò– ßU‚ ’Êà •Ê¡ Á¡‹Ê Á‡ÊˇÊÊ •ÁäÊ∑§Ê⁄UË üÊË ‚¥ŒË¬ äÊÍÁ«∏ÿÊ Ÿ ∑§„U– SÕÊŸËÿ •’Ê„U⁄U ⁄Ê«U ¬⁄U ÁSÕà ⁄UÊ◊ ¬Ò‹‚ ◊¥ ‚fl¸ Á‡ÊˇÊÊ •Á÷ÿÊŸ •ÕÊ≈U˸ ∑§ ÄUà fl·¸ wÆvv-vw ŒÊÒ⁄UÊŸ ¬‚fl∑§, ‚‚fl∑§ •ÊÒ⁄U ∑§êÿÍÁŸ≈UË ∑§Ë ⁄‘U¡Ë«U¥Á‡Êÿ‹ ∑§Ë ≈U˛ÁŸ¥ª ∑§⁄UflÊ߸U ªß¸U– Á¡‚◊¥ é‹Ê∑§ »§ÊÁ¡À∑§Ê-v ∑§ {v ¬˝ÊßU◊⁄UË, xx •¬⁄U ¬˝ÊßU◊⁄UË •ÊÒ⁄U é‹Ê∑§ ŒÊ ∑§ }w ¬˝ÊßU◊⁄UË fl w} •¬⁄U ¬˝ÊßU◊⁄UË S∑ͧ‹ ∑§Ë ¬‚fl∑§ fl ‚‚fl∑§ ∑§◊Á≈UÿÊ¥ ∑§ øÿ⁄U◊ÒŸ, ‚Áøfl fl ‚ŒSÿÊ¥ Ÿ ÷ʪ Á‹ÿÊ– ßU‚ ◊ÊÒ∑§ ¬⁄U ◊ÈÅÿÊÁÃÁÕ ∑§ M§¬ ◊¥ ¬„È¥Uø Á¡‹Ê Á‡ÊˇÊÊ •ÁäÊ∑§Ê⁄UË ‚¥ŒË¬ äÊÍÁ«∏ÿÊ Ÿ ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ë •Ê⁄U ‚ ÁŸ‡ÊÈÀ∑§ Á‡ÊˇÊÊ, Á∑§ÃÊ’¥, flŒË¸, ∞•Ê߸U ∑§ãŒ˝Ê¥ ◊¥ Á◊«U «U ◊Ë‹ •ÊÁŒ ‚ÈÁfläÊÊ•Ê¥ ∑§Ë ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒË– ßU‚ ◊ÊÒ∑§ ¬⁄U Á¡‹Ê ∑§Ê-•Ê«U˸Ÿ≈U⁄U ‚È÷Ê· πÈ¥ª⁄U, ⁄U◊‚Ê ∑§Ê•Ê«U˸Ÿ≈U⁄U ’⁄UÁ¡ãŒ˝ ∑ȧ◊Ê⁄U, ’ˬË߸U•Ê é‹Ê∑§ ∞∑§ ŸÁ⁄UãŒ˝ ∑§ÊÒ⁄U, é‹Ê∑§ ŒÊ ∑§ ’ˬË߸U•Ê ⁄UÊ◊ ∑ΧcáÊ äÊÈŸÁ∑§ÿÊ¥, ≈UÊ„U‹ËflÊ‹Ê ’ÊŒ‹Ê S∑ͧ‹ ∑§ Á¬˝¥Á‚¬‹ •Ê¬Ë ¡ÒŸ, Á‡ÊˇÊÊ ÁflŒ˜ «UÊÚ. •◊⁄U ‹Ê‹ ’ÊÉÊ‹Ê, ⁄UÊ¡ Á∑§‡ÊÊ⁄U ∑§Ê‹«∏Ê, ◊ÈÅÿÊäÿʬ∑§ „¥U‚ ⁄UÊ¡ Ÿ ÷Ë ‚¥’ÊÁäÊà Á∑§ÿÊ– ßU‚ ◊ÊÒ∑§ ¬⁄U ’Ë•Ê⁄U¬Ë ⁄UÁflãŒ˝¬Ê‹ Á‚¥„U, ߥUŒ˝ Á‚¥„U, ∑ȧ‹’Ë⁄U Á‚¥„U, ‚¥ŒË¬ ∑ȧ◊Ê⁄U, ‚¥¡Ëfl ∑ȧ◊Ê⁄U, ‚ÃË‡Ê ⁄UÊŸË, ⁄U◊‡Ê ∑¥§’Ê¡ fl ∞’Ë∞◊ ⁄UÊ¡‡Ê flÊ≈U‚ •ÊÁŒ ÷Ë ◊ÊÒ¡ÍŒ Õ–

Reach for the Zenith Human mind is the most powerful instrument in the world and many apparently impossible feats can be archived with strong will power. So from now onwards be aware of your’s word’s aim of life, concentrate upon it and grab the A Venture of Press club opportunities being provides at

SKB D .A.V hool D.A.V .A.V.. Cent. Sr Sr.. Sec Sec.. Sc School Near Malout R oad, F AZILKA Road, FAZILKA (Under the ae gis of D .A.V w Delhi) aegis D.A.V .A.V.. CMC Ne New

ADMISSION OPEN FROM MARCH 1, 2012 Amenities: ! CBSE AFFILIATED CO-ED. ENGLISH MEDIUM School ! Harmonious Development ! Modern English Language Lab to Develop communication skills !Well equipped modern infrastructued Science Labs ! Smart Hi-tech Computer labs ! C.C.T.V, cameras to monitor class-room activities !Value-based moral education !Multiutility Auditorium Hall !Purified R.O. drinking water !Conveyance facility on request. !Press Club

Contact: 01638-262834 01638-261834

M. Sharma (Principal) 94176-77418

Ù»ÚU ÂçÚUáÎ mUæÚUæ |.}~ ∞.≈UË.∞◊ ‚ ÁŸ∑§‹Ê vÆÆ ∑§Ê Á¡‹Ê »§ÊÁ¡À∑§Ê ◊¥ xw}~ ¬⁄UˡÊÊÕ˸ Œ¥ª ∑¥§åÿÍ≈U⁄U ¬⁄UˡÊÊ ŸÊ ≈ U , πÊÃ ‚ ∑§Ê≈U Á‹ÿ zÆÆ ·¤ÚUæðǸ L¤Â° ·¤æ ÕÁÅU ÂæçÚUÌ !¬¥¬ •Ê¬⁄‘U≈U⁄U ÃÕÊ { „ÒUÀ¬⁄U ⁄UπŸ ∑§Ê ¬˝SÃÊfl ÷Ë Á∑§ÿÊ ªÿÊ ¬ÊÁ⁄Uà Á’^ÂU «ÍU◊«∏Ê/÷Ê⁄Uà ÷Í·áÊ/ߥUŒ˝ ¡Ê‚Ÿ ¡‹Ê‹Ê’ÊŒ, v{ ◊Êø¸— Ÿª⁄U ∑§ÊÒ®‚‹ ∑§Ë ∞∑§ •„U◊ ’Ò∆U∑§ •Ê¡ Ÿª⁄U ¬Á⁄U·Œ •äÿˇÊ ⁄UÊ¡ øÊÒ„UÊŸ ∑§ ŸÃÎàfl ◊¥ „ÈU߸U– ’Ò∆U∑§ ◊¥ Á¡‹Ê å‹ÊÁŸ¥ª ’Ê«U¸ ∑§ øÿ⁄U◊ŸÒ ¬˝◊ fl‹øÊ ∑§ •‹ÊflÊ ‚◊Sà ¬ÊcʸŒÊ¥ ∑§Ë ©U¬ÁSÕÁà ◊¥ fl·¸ wÆvw-vx ∑§ Á‹∞ Ÿª⁄U ∑§ÊÒ®‚‹ •äÿˇÊ mUÊ⁄UÊ flÊÁ·¸∑§ ’¡≈U ¬‡Ê ∑§⁄UŸ ∑§ •‹ÊflÊ ∑§ß¸U ◊Ê◊‹Ê¥ ¬⁄U ÁfløÊ⁄U Áfl◊‡Ê¸ Á∑§ÿÊ ªÿÊ– ‚ŒŸ ∑§Ë ◊ËÁ≈¥Uª ∑§ ŒÊÒ⁄UÊŸ ¡Ÿ SflÊSâÿ ‚ŸË≈U‡ÊŸ Áfl÷ʪ ∑§Ë •ÊÒ⁄U ‚ flÊ≈U⁄U fl∑¸§‚ ÃÕÊ ≈¥UÁ∑§ÿÊ¥ ¬⁄U ∑§Êÿ¸ ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞ ∞∑§ ¬¥¬ •Ê¬⁄‘U≈U⁄U ÃÕÊ { „ÒUÀ¬⁄U

⁄Uπ ¡ÊŸ ‚¥’¥äÊË ¬˝SÃÊfl ¬ÊÁ⁄Uà ∑§⁄UŸ ∑§ •‹ÊflÊ Ÿª⁄U ∑§ÊÒ®‚‹ ◊¥ ‚flÊ∞¥ ŒŸ flÊ‹ ‚flÊÁŸflÎà ÃÕÊ ◊ÎÃ∑§ ∑§◊¸øÊÁ⁄UÿÊ¥ ∑§ Á’‹ ¬Ê‚ ∑§⁄UflÊŸ „UÃÈ ’Ò∆U∑§ ◊¥ ÁfløÊ⁄UÊäÊËŸ ⁄Uπ ª∞– ßU‚ ‚¥’¥äÊË •äÿˇÊ üÊË øÊÒ„UÊŸ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ Ÿª⁄U ∑§ÊÒ®‚‹ mUÊ⁄UÊ øÊ‹Í fl·¸ ∑§ Á‹∞ | ∑§⁄UÊ«∏ }~ ‹Êπ wz „U¡Ê⁄U M§¬∞ ∑§Ê ’¡≈U ¬ÊÁ⁄Uà Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU– ©Uã„UÊ¥Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ’¡≈U ◊¥ Ÿª⁄U ∑§ÊÒ®‚‹ ∑§◊¸øÊÁ⁄UÿÊ¥ ∑§Ê flß ÃÕÊ ÷ûÊ ∑§ ÃÊÒ⁄U ¬⁄U x ‹Êπ ~} „U¡Ê⁄U {z „U¡Ê⁄U M§¬∞ ∑§Ë •ŒÊÿªË ∑§Ë ªß¸U „ÒU– ßU‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U Ÿª⁄U ◊¥ x ∑§⁄UÊ«∏ |z ‹Êπ {Æ „U¡Ê⁄U M§¬∞ ∑§Ë ⁄UÊÁ‡Ê ‚ Áfl∑§Ê‚ ∑§Êÿ¸ ∑§⁄UflÊ∞ ª∞ „ÒU ¡’Á∑§ •ãÿ πøÊZ ◊¥ vz ‹Êπ M§¬∞ •ÊÒ⁄U

’∑§ÊÿÊ ⁄UÊÁ‡Ê ∑§ ÃÊÒ⁄U ¬⁄U Ÿª⁄U ∑§ÊÒ®‚‹ ¬⁄U π«∏U ~Æ ‹Êπ M§¬∞ ∑§Ë ⁄UÊÁ‡Ê ∑§Ê ÷ȪÃÊŸ ÷Ë Á∑§ÿÊ ¡Ê øÈ∑§Ê „ÒU– ⁄UÊ¡ øÊÒ„UÊŸ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ flÊÁ·¸∑§ ’¡≈U ◊¥ | ‹Êπ }~ „U¡Ê⁄U wz „U¡Ê⁄U M§¬∞ πø¸ Á∑§∞ ª∞ „ÒU ¡’Á∑§ ‚÷Ë πøÊZ ∑§Ê Á◊‹Ê∑§⁄U Ÿª⁄U ∑§ÊÒ®‚‹ ∑§ ¬Ê‚ ~Æ ‹Êπ M§¬∞ ∑§Ë ⁄UÊÁ‡Ê ’∑§ÊÿÊ ’øË „ÒU–

‚ÊŸÍ ’È‹¥ŒË, •’Ê„U⁄U, v{ ◊Êø¸— SÕÊŸËÿ ÁŸflÊ‚Ë ∞∑§ √ÿÁQ§ ∑§Ê •Ê¡ ∞∑§ ‚⁄U∑§Ê⁄UË ’Ò¥∑§ ∑§Ë ∞≈UË∞◊ ◊‡ÊËŸ Ÿ äÊÊπÊ ŒÃ „ÈU∞ ‚Ò¥∑§«∏Ê¥ M§¬∞ ∑§Ê øÍŸÊ ‹ªÊ ÁŒÿÊ Á¡‚∑§Ë Á‡Ê∑§Êÿà ©U‚Ÿ ’Ò¥∑§ •ÁäÊ∑§ÊÁ⁄UÿÊ¥ ‚ ∑§Ë ‹Á∑§Ÿ •÷Ë Ã∑§ ©U‚∑§ ŸÈ∑§‚ÊŸ ∑§Ê „U¡Ê¸ŸÊ ©U‚ Ÿ„UË¥ Á◊‹ ¬ÊÿÊ „ÒU– ßU‚ ‚¥’¥äÊË Ÿß¸U •Ê’ÊŒË

Gents Wear:- Pent Shirt, T-Shirt, Lower, Cappery, Nicker, Track Suit Barmunda Suit, Night Suit, etc. Ladies Wear:- Cotton Kurta, Laging, Night Suit, Pent, Garlish Top, Pent, Lower, Jagging Etc. Child Wear:- Cotton Suit, Pent, Shirt, TShirt, Capry Suit Nicker Suit

Jean Pent Shirt, Formal Pent Shirt, Cotrej Pent Shirt, Complete Suit only Rs.499/-

ÁŸ∑§‹flÊŸ ∑§ Á‹∞ fl„U •Ê¡ ’Ò¥∑§ ∑§ ∞≈UË∞◊ ◊¥ ªÿÊ •ÊÒ⁄U zÆÆ M§¬∞ ∑§Ë ÁŸ∑§Ê‚Ë ∑§Ë ∞¥≈˛UË ∑§Ë •ÊÒ⁄U ∞≈UË∞◊ ◊‡ÊËŸ ◊¥ ‚ ◊ÊòÊ vÆÆ M§¬∞ „UË ÁŸ∑§‹ •ÊÒ⁄U ©U‚◊¥ ‚ ÁŸ∑§‹Ë ÁS‹¬ ◊¥ ©U‚∑§ πÊÃ ‚ zÆÆ M§¬∞ ∑§◊ „UÊ ª∞– ©U‚Ÿ ÃÈ ⁄ ¥ U à ßU ‚ ’Êà ∑§Ë ‚Í ø ŸÊ ’Ò ¥ ∑ § •ÁäÊ∑§ÊÁ⁄UÿÊ¥ ∑§Ê ŒË– Á¡‚ ¬⁄U ’Ò¥∑§ •ÁäÊ∑§ÊÁ⁄UÿÊ¥ Ÿ ©U‚∑§Ë Á‡Ê∑§Êÿà Œ¡¸ ∑§⁄U ©U‚∑§Ê Á‡Ê∑§Êÿà Ÿ¥’⁄U Œ ÁŒÿÊ ‹Á∑§Ÿ •÷Ë Ã∑§ ©U‚∑§ „ÈU∞ ŸÈ∑§‚ÊŸ ∑§Ë ¬ÍÁø Ÿ„UË¥ „UÊ ¬Ê߸U „ÒU–

»§ÊÁ¡À∑§Ê v{ ◊Êø¸— ‚fl¸ Á‡ÊˇÊÊ •Á÷ÿÊŸ ∑§ ÄUà ∑¥§åÿÍ≈U⁄U •äÿʬ∑§Ê¥ ∑§Ë ÷Ã˸ ∑§ Á‹∞ v} ◊Êø¸ ∑§Ê „UÊŸ flÊ‹Ë Á‹Áπà ¬⁄UˡÊÊ „UÃÈ Á¡‹Ê »§ÊÁ¡À∑§Ê ◊¥ xw}~ ¬⁄UˡÊÊÕ˸ ≈ÒUS≈U Œ¥ª– ßU‚ ’Ê⁄‘U ◊¥ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒÃ „ÈU∞ Á¡‹Ê Á‡ÊˇÊÊ •ÁäÊ∑§Ê⁄UË ‚¥ŒË¬ äÊÍÁ«∏ÿÊ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ßU‚∑§ Á‹∞ ‚÷Ë ¬˝’¥äÊ ◊È∑§ê◊‹ ∑§⁄U Á‹ÿ ª∞ „Ò¥U– ©Uã„UÊ¥Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ¬⁄UˡÊÊ vw ‚ ∞∑§ ’¡ Ã∑§ „UÊªË– ◊ª⁄U ¬⁄UˡÊÊ ∑§ãŒ˝ ◊¥ ¬⁄UˡÊÊÁÕ¸ÿÊ¥ ∑§Ê vv ’¡ ¬„È¥UøŸÊ „UÊªÊ– ©Uã„UÊ¥Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ¬⁄UˡÊÊ ∑§ Á‹∞ •Ê∆U ∑§ãŒ˝ SÕÊÁ¬Ã Á∑§ÿ ª∞ „Ò¥U– Á¡Ÿ◊¥ ‚fl¸ Á„UÃ∑§Ê⁄UË ÁfllÊ ◊¥ÁŒ⁄ ◊¥ zÆÆU, •Êà◊ flÑ÷ S∑ͧ‹ ◊¥ zÆÆ, „UÊ‹Ë „UÊ≈¸U S∑ͧ‹ ◊¥ zÆÆ, ‚⁄U∑§Ê⁄UË ∑§ãÿÊ ‚ËŸËÿ⁄U ‚Ò∑¥§«U⁄UË S∑ͧ‹ ◊¥ zÆÆ, ‹«∏∑§Ê¥ ∑§ ‚ËŸËÿ⁄U ‚Ò∑¥§«U⁄UË S∑ͧ‹ ◊¥ yÆÆ, ∞‚«UË ‚ËŸËÿ⁄U ‚Ò∑¥§«U⁄UË S∑ͧ‹ ◊¥ yÆÆ, «UË‚Ë ◊ÊÚ«U‹ S∑ͧ‹ ◊¥ yÆÆ, «UË∞flË S∑ͧ‹ ◊¥ }~ ¬⁄UˡÊÊÕ˸ ¬⁄UˡÊÊ Œ¥ª– ©Uã„UÊ¥Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ¬⁄UˡÊÊÕ˸ ∑§Ê ⁄UÊ‹ Ÿ¥’⁄ fl ¬„UøÊŸ ¬òÊ ∑§ ÃÊÒ⁄U ¬⁄U ⁄Uʇʟ ∑§Ê«¸U ÿÊ ∑§Ê߸U •ãÿ Á‡ÊŸÊÅÃË ∑§Ê«¸U ‹ÊŸÊ „UÊªÊ– „U⁄U ∑§ãŒ˝ ◊¥ ‚Ȭ⁄UflÊßU¡⁄U ÁŸÿÈQ§ Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU– ¬⁄UˡÊÊ ∑§ãŒ˝Ê¥ ∑§Ë ‚È⁄UˇÊÊ ∑§ Á‹∞ ¬ÈÁ‹‚ ÃÒŸÊà „UÊªË–

ÁŸflÊ‚Ë ∑§fl‹ ®‚„U Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ©U‚∑§Ë ¬ÈòÊË ¬⁄UÁ◊¥Œ⁄U ∑§Ê πÊÃÊ ‚ÈŸË‹ Á‚Ÿ◊Ê ∑§ ÁŸ∑§≈U ÁSÕà ¬¥¡Ê’ ŸÒ‡ÊŸ‹ ’Ò¥∑§ ◊¥ „ÒU Á¡‚∑§ πÊÃ ◊¥ ‚ M§¬∞

‚À‚ ◊ÒŸ øÊÁ„U∞ •Ê≈UÊ ¬Ê≈¸U‚ ∑§Ë Á’˝∑§Ë ∑§ Á‹∞ »§ÊÁ¡À∑§Ê fl ÁŸ∑§≈UflÃ˸ Ÿª⁄UÊ¥ ◊¥ ◊Ê∑¸§®≈Uª ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞ ◊„UŸÃË fl ßU◊ÊŸŒÊ⁄U ‚ À ‚◊Ò Ÿ øÊÁ„U∞– •ë¿UÊ flß fl ∑§Á◊‡ÊŸ– ÃÈ¡¸’∑§Ê⁄U ∑§Ê ¬„U‹– ‚¥¬∑¸§ ∑§⁄‘¥U— ~yv|~-xywvz, ~yv|~-xywvy,

St. No. 3, Radha Swami Colony, M. 94179-34316

•Êfl‡ÿ∑§ÃÊ

24-25, Red Cross Shopping Complex, Court Road, FAZILKA M. 92179-76008 Ph. 500290

»§ÊÁ¡À∑§Ê ◊¥ ‹„¥Uª fl ŒÈ¬^ ∑§Ë ŒÈ∑§ÊŸ ¬⁄U ∑§Êÿ¸ ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹ÿ áȒ¸∑§Ê⁄U ‚À¡◊Ÿ ∑§Ë ¡M§⁄Uà „ÒU– ‚¥¬∑¸§ ∑§⁄‘¥U— ~yv|x-v}yy~

!International Standard English Language Lab !Recreation is other name of learning !Latest Teaching Technology Smart Classes !100% Concentrated Learning Environment !Expressing their Imagination of Colorful world !Learning While Playing !Introduction to the wonder world in Computer Lab with Internet. !Excellent Parent-Teacher Relationship

COMFY is all about nurturing individual potential ooverall verall de velopment development velopment,, understanding based teaching for making students comfortable at all learning, providing all sorts of practical, theoretical training through EDUCOM SMART CLASS & PLAY WAY methods. Kindly have a glimpse of the methodology of the school. Respected parents please don’t go bbyy the words & pictures only only,, just spare a few Minutes to visit ‘COMFY’ to see the real bliss of education along with international pedagogy & facilities at:

Comfy International Convent School, Madan Gopal Road, Fazilka Note: COMFY Growing into a full Fledged 10+2 CBSE School at 12 Km. Stone, Fazilka Malout Road,

Contact : 9988878065, 9216587645

SflÊ◊Ë, ◊Ⱥ˝∑§, ¬˝∑§Ê‡Ê∑§ ⁄UÊ∑§‡Ê ŸÊª¬Ê‹ mÊ⁄UÊ ø¢¬∑§ Á¬˝¢≈U‚¸ ‚Ê◊Ÿ ◊ÈÅÿ «UÊ∑§ÉÊ⁄U »§ÊÁ¡À∑§Ê, Á¡‹Ê Á»§⁄UÊ¡¬È⁄U ‚ ◊ÈÁº˝Ã •ÊÒ⁄U ‚Ê◊Ÿ ◊ÈÅÿ «UÊ∑§ÉÊ⁄U »§ÊÁ¡À∑§Ê, Á¡‹Ê Á»§⁄UÊ¡¬È⁄U ‚ ¬˝∑§ÊÁ‡ÊÃ, ‚¢¬ÊŒ∑§ ⁄UÊ∑§‡Ê ŸÊª¬Ê‹– ◊Ê. ~z~wzÆÆvvw, ~||~ÆÆÆvww, Æv{x}-w{ywÆÆ ‚◊Sà ÁflflÊŒÊ¢ ∑§Ê ãÿÊÿ ˇÊòÊ »§ÊÁ¡À∑§Ê „UÊªÊ–


ljgn dsljh QkftYdk

4 (Postal Regd.No. FZR PB03-2010-12)

‹π-‹π ’äÊÊ߸U

Sflʪà ∞fl¥ „UÊÁŒ¸∑§ ’äÊÊ߸U

â. Âý·¤æàæ çâ´ãU ÕæÎÜ ×é•Ø×´˜æè, ´ÁæÕ

¿æñ. âéÚUÁèÌ ·é¤×æÚU ’Øæ‡æè

ekpZ 17] 2012

â. âé¹ÕèÚU çâ´ãU ÕæÎÜ ©UÂ×é•Ø×´˜æè, ´ÁæÕ

¿æñ. âéÚUÁèÌ ·é¤×æÚU ’Øæ‡æè Á´»ÜæÌ °ß´ Ÿæ× çßÖæ» ·ð¤çÕÙðÅU ×´˜æè, ´ÁæÕ

Ÿæè×Ìè çÙ×üÜæ ’Øæ‡æè

Á´»ÜæÌ °ß´ Ÿæ× çßÖæ» ·ð¤çÕÙðÅU ×´˜æè, ´ÁæÕ

Á´» ° ×ñÎæÙ ×ð´ ÁèÌ ©UÙ·¤è ãUæðÌè ãñU, çÁÙ·ð¤ âæÍ ãUæðÌè ãñU ÁÙÌæ ·¤è Îé¥æØð´, Øéßæ àæçQ¤ ·¤æ âæÍ, ·¤æ´ÅUæð´ ÂÚU ¿ÜÙð ·¤è çãU•×Ì ¥æñÚU ÁÙ âðßæ ·¤æ ¥ÚU×æÙÐ ßãU ·¤Öè ÁèÌÌð ÙãUè´ Áæð ¿ÜæÌð ãñU Ç´UÇUæ, ·¤ÚUÌð ãñU ÁÙÌæ ·¤æ ¥Â×æÙ, Æé·¤ÚUæ ÎðÌè ãñU ÁÙÌæ ©UÙ·¤æð, Áæð ·¤ÚUÌð ãñ´U ¥ÂÙè Ìæ·¤Ì ÂÚU ÛæêÆUæ ¥çÖ×æÙРȤæçÁË·¤æ çߊææÙâÖæ ÿæð˜æ âð ¿éÙæß ÁèÌ ·¤ÚU ´ÁæÕ ×ð´ ·ð¤çÕÙðÅU ×´˜æè ÕÙð ¿æñ. âéÚUÁèÌ ·é¤×æÚU ’Øæ‡æè ·¤è ÁèÌ ×ð´ ÁãUæ´ ©UÙ·¤è çß·¤æâ ·¤ÚUßæÙð ·¤è ÜÜ·¤, ×ëÎé ß âÚUÜ SßÖæß, ȤæçÁË·¤æ ·¤æð çÁÜð ·¤æ ÎÁæü çÎÜæÙæ, àæéh ÙãUÚUè ÂæÙè ©UÂÜ•Šæ ·¤ÚUßæÙæ, âãUæØ·¤ ÕÙð ßãUè´ ©UÙ·¤è Šæ×üˆÙè Ÿæè×Ìè çÙ×üÜæ ’Øæ‡æè mUæÚUæ ×æÌë ß Øéßæ àæçQ¤ ·ð¤ âæÍ ç×Ü·¤ÚU ç·¤Øæ »Øæ ÁÙâ´Â·ü¤, Âæ´ßæð´ ×ð´ ÂÇð¸U ȤȤæðÜæð´ ·¤è ÅUèâ ·¤è Öè ¥ãU× Öêç×·¤æ ÚUãUèÐ

·¤æ´ÅUæð´ ·ð¤ ÂÍ ÂÚU ¿Ü·¤ÚU ãUè ç×ÜÌæ ãñU Ì•Ì ¥æñÚU ÌæÁ, ×æÁüÙ ·¤è ÀUæðǸæð´ Áæð ÁèÌÌæ ãñU ÁÙÌæ ©Uâð ×æÙÌè ãñU âÚUÌæÁÐ

¿æñ. âéÚUÁèÌ ·é¤×æÚU ’Øæ‡æè ·¤æ ãUæçÎü·¤ Sßæ»ÌÐ

Âæ´¿ßè´ ÕæÚU ×é•Ø×´˜æè ÕÙÙð ÂÚU â. Âý·¤æàæ çâ´ãU ÕæÎÜ ÎêâÚUè ÕæÚU ©UÂ×é•Ø×´˜æè ÕÙÙð ÂÚU â. âé¹ÕèÚU çâ´ãU ÕæÎÜ ÌèâÚè ÕæÚU ·ð¤çÕÙðÅU ×´˜æè ÕÙÙð °ß´ Á´»ÜæÌ °ß´ Ÿæ× çßÖæ» ·¤æ SßÌ´˜æ ·¤æØüÖæÚU ç×ÜÙð ÂÚU ȤæçÁË·¤æ ·ð¤ çߊææØ·¤ °ß´ çÁÜæ ÙæØ·¤ ¿æñ. âéÚUÁèÌ ·é¤×æÚU ’Øæ‡æè ·¤æð ܹ-ܹ ÕŠææ§üU

§´UÎé âðçÌØæ

ÖæßÙæ »æ´Šæè

ÖæÁÂæ ÂýÎðàæ ·¤æØü·¤æçÚU‡æè âÎSØ

ÖæÁÂæ ×çãUÜæ ×æð¿æü ÂýÎðàæ ©UÂæŠØÿæ

çÁÜæŠØÿæ ÖæÁÂæ ×çãUÜæ ×æð¿æü

×ÙÂýèÌ »ýðßæÜ

ÚUèÙæ ¹éÚUæÙæ

¥ŠØÿæ ÖæÁÂæ ×çãUÜæ ©UÂæŠØÿæ ÖæÁÂæ ×çãUÜæ ×æð¿æü ×æð¿æü

¥àææð·¤ ÁñÚUÍ ¥çÙÌæ ÁñÚUÍ

âçßÌæ ŠæêçǸØæ

âÚUæðÁ »é#æ

ßèÙæ ÙæÚ´U»

×æðÙæ ·¤ÅUæçÚUØæ

Âêßü ©UÂæŠØÿæ Ù»ÚU ÂçÚUáÎ, ȤæçÁË·¤æ

Âêßü ÂæáüΠȤæçÁË·¤æ

çÁÜæŠØÿæ ÖæÁÂæ ×çãUÜæ ×æð¿æü

âç¿ß ÖæÁÂæ ×çãUÜæ ×æð¿æü

ÖæÁÂæ Ùð˜æè

°ÇUßæð·ð¤ÅU ÙÚÔU‹Îý ×ñÙè

·¤æñàæÜ ÂL¤Íè

âéÚÔU‹Îý ÁñÚUÍ ÙæðÙæ

ÖæÁÂæ Ùð˜æè

ÖæÁÂæ Ùð˜æè

ÖæÁÂæ çÁÜæ ©UÂæŠØÿæ

Øéßæ ÙðÌæ

ÖæÁØé×æð çÁÜæ âç¿ß

·´¤ßÜÁèÌ çâ´ãU ·¤•Õè

Âýßè‡æ ÁñÚUÍ

çÁÌð‹Îý ·é¤×æÚU

Øéßæ ÙðÌæ

Øéßæ ÙðÌæ

¥L¤‡æ ßæÅ÷Uâ ©UÂæŠØÿæ ÖæÁØé×æð

çßàææÜ ÕÁæÁ çßP¤è Øéßæ ÙðÌæ

ÜæÜæ

âéàæèÜ ÁñÚUÍ

ÂæáüÎ

âÌèàæ ·¤æÜǸæ

ÙèL¤ ·¤æÜǸæ

çÚUÅUæØÇüU ÂÅUßæÚUè

(ÁÃÛÊÊ)

âÚUæðÁ ÚUæÙè

ÚUæ·ð¤à ŠæêçǸØæ

¿ðØÚU×ñÙ ×æ·ðü¤ÅU ·¤×ðÅUè ÂýŠææÙ, ÅþU·¤ ¥æÂÚÔUÅUÚU ØêçÙØÙ

Á»Îèàæ âðçÌØæ ××Ìæ ·¤ÅUæçÚUØæ

·¤æÜè ·¤æÜǸæ

ÜßÜè ·¤ÅUæçÚUØæ

âæðÙê ·¤æÜǸæ

àæñÜè Âê´ÀUè

(ÁÃÛÊÊ)

×ëÎêÜæ àæ×æü

Sarhad Kesri : Daily News Paper :17-03-12  

Fazilka First Daily Hindi News Paper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you