Page 1

•Ê3◊˜ ÷Í÷ȸfl Sfl—– Ãà‚ÁflÃÈfl¸⁄áÿ¢ ÷ªÊ¸ ŒflSÿ œË◊Á„U– ÁœÿÊ ÿÊŸ— ¬˝øÊŒÿÊØH

‚⁄U„UŒ ∑§‚⁄UË email:- sarhad.kesri@gmail.com,

ckckS vk x;kS js RNI NO. PUNHIN2004/16599 www.issuu.com/sarhadkesri o"kZ% 8 vad% 187 i`"B% 4 ewY; 1 : 16 fnlEcj 2011 'kqØokj foØeh 2068 nSfud izkr%dkyhu QSDl 01638&267200] Qksu 264200 eks 95925&00112

Ú´UÁ× ß çâhæÍü ·¤æ ÖçßcØ ×ÌÂðçÅUØæð´ ×´ð Õ´Î

!ÿÍÕ øÈŸÊflÊ¥ ◊¥ ÿÈflÊ•Ê¥ ◊¥ ÁŒπÊ ÷Ê⁄UË ©Uà‚Ê„U !zyv ◊¥ zw{ ◊ÃŒÊÃÊ•Ê¥ Ÿ Á∑§ÿÊ •¬Ÿ ◊ÃÊÁäÊ∑§Ê⁄U ∑§Ê ¬˝ÿÊª !ÁfläÊÊŸ‚÷Ê ¡‹Ê‹Ê’ÊŒ ∑§ é‹Ê∑§ ¬˝äÊÊŸªË ∑§ Á‹ÿ ◊Ìʟ •Ê¡ ‚È⁄U‘ãŒ˝ ÁÃÛÊÊ/ŒË¬∑§ ŸÊª¬Ê‹/ ⁄UÊ¡Ëfl »§ÊÁ¡À∑§Ê, vz ÁŒ‚ê’⁄U— ߥUÁ«UÿŸ ÿÍÕ ∑§Ê¥ª˝‚ ∑§ øÈŸÊflÊ¥ ∑§ ◊gŸ¡⁄U flË⁄UflÊ⁄U ∑§Ê SÕÊŸËÿ ‚ÈãŒ⁄U •ÊüÊ◊ ◊¥ „È∞ øÈŸÊflÊ¥

◊¥ ÿÈflÊ ∑§Ê¥ªÁ˝ ‚ÿÊ¥ Ÿ ¡◊ ∑§⁄U ◊Ìʟ Á∑§ÿÊ– ÁfläÊÊŸ‚÷Ê »§ÊÁ¡À∑§Ê ∑§ øÈŸ „ÈU∞ zyv «UÁ‹ª≈U˜‚ ◊¥ ‚ zw{ Ÿ •¬Ÿ ◊à ∑§Ê ¬˝ÿÊª Á∑§ÿÊ– ¬˝Êà ¡Ò‚ „UË ◊Ìʟ ∑§ãŒ˝ ¬⁄U ¬ÊÁ‹¥ª ‡ÊÈM§ „ÈU߸ «UÁ‹ª≈˜U‚ ∑§Ë ÿ„UÊ¥ ‹ÊßUŸ¥ ‹ªŸË ‡ÊÈM§ „UÊ ªßU–Z flÊÁ≈¥Uª ∑§Ê ¬˝ÁÇÊà ßUÃŸÊ •ÁäÊ∑§ „UÊŸ Ê ÷‹ „UË ∑ȧ¿U ‹Êª ∑§Ê¥ª‚ ˝ ∑§Ë •Ê¬‚Ë ªÈ≈U’Ê¡Ë ’ÃÊ ⁄U„ „Ò¥U, ‹Á∑§Ÿ ‹Ê∑§Ã¥òÊ ∑§Ë ŸË¥fl ◊¡’Íà „UÊŸ  ∑§Ê ¬ÃÊ •‚‹ ◊¥ ◊Ìʟ ‚ ‡Ê· ¬Îc∆U w ∑§Ê‹◊ | ¬⁄U......

Øéßæ çÎÜæð´ ×ð´ ŠæǸ·¤Ùð ßæÜð ØêÍ ·¤æ´»ýðâ ·¤è M¤ãU ×æÙÙèØ ÚUæãUéÜ »æ´Šæè ·¤è âæð¿ ÂÚU ÂãUÚUæ ÎðÙð ßæÜð ØêÍ ·¤æ´»ýðâ çÕ»ýðÇU ·ð¤ çâÂæçãUØæð´ ·¤è ãUÁêÚUè ×ð´ çßÙ×ý ¥ÂèÜ ¥æ ·¤æ ¥ÂÙæ Öæ§üU ÚUæãUéÜ »æ´Šæè ·¤è çÕ»ýðÇU ¥ÎÙæ çâÂæãUè ·¤Î×-·¤Î× ÂÚU âæÍ çÙÖæÙð ßæÜæ ßáæðZ âð ¥æ·¤è âðßæ ×ð´ ·¤æØüÚUÌ ¥æ·ð¤ âæÍè ·¤æð âæçÍØæð´ð Ùð Üæð·¤âÖæ âèÅU çȤÚUæðÁÂéÚU âð çÁÜæ ©UÂÂýŠææÙ ÂÎ ·ð¤ çÜØð ¿éÙæß ×ñÎæÙ ×ð´ ©UÌæÚUæ ãñU´Ð ×ðÚUè çßÙ×ý ¥ÂèÜ ãñU ç·¤ ¥ÂÙæ â×Ø ŒØæÚU ß â×ÍüÙ Îð·¤ÚU âðßæ ·¤æ ¥ßâÚU ÂýÎæÙ ·¤ÚÔ´UÐ

¿éÙæß ç¿‹ãU ¹ÚUÕêÁð ·¤è ȤæǸè

©U‹ã´Uð Îð¹·¤ÚU Áæð Ûæé·¤æ ÜðÌð Íð ÙÁÚÔU´, ¥æÁ âèÙæ ÌæÙ ¹Ç¸ð ÙÁÚU ¥æ° »§ÊÁ¡À∑§Ê, vz ÁŒ‚¥’⁄U— ÿÍÕ ∑§Ê¥ª˝‚ ∑§ øÈŸÊfl ‚ ‡Ê„U⁄U flÊÁ‚ÿÊ¥ ∑§Ê •Ê⁄U ∑ȧ¿U „UÊÁ‚‹ „ÈU•Ê „UÊ øÊ„U Ÿ „ÈU•Ê „UÊ, ‹Á∑§Ÿ Á„Uê◊à •fl‡ÿ ¬˝Êåà „ÈU߸U „ÒU– Á¡‚ «UÊ. Á⁄UáÊflÊ ∑§Ê Œπ∑§⁄U ‡Ê„U⁄U flÊÁ‚ÿÊ¥ ∑§Ë •Ê¥π¥ ¤ÊÈ∑§ ¡ÊÃË ÕË, •Ê¡ fl„U Ÿ¡⁄U ¤ÊÈ∑§Ÿ ∑§Ë ’¡Ê∞ ©U∆UË ⁄U„UË •ÊÒ⁄U ∑§÷Ë «UÊ. Á⁄UáÊflÊ ∑§ „U◊ŸflÊ ⁄U„UŸ

’„ÈUà ÁŒÿÊ F„U, ∞∑§ •ÊÒ⁄U ∑§⁄UÊ •„U‚ÊŸ, ◊⁄‘U „U◊ ∑§Œ◊ ’ŸÊ, ◊¥Á¡‹ „UÊ ¡ÊÿªË •Ê‚ÊŸ–

flÊ‹ •Ê¡ ©UŸ∑§ ‚Ê◊Ÿ Áfl⁄UÊä Ê ◊¥ π«∏ Ÿ¡⁄U •Ê∞– ßU‚ Ÿª⁄U ∑§ ‹ÊªÊ¥ Ÿ „U◊‡ÊÊ „UË ¬Ífl¸ ÁfläÊÊÿ∑§ «UÊ. ◊„UãŒ˝ Á⁄UáÊflÊ ∑§Ê ‚ÊÕ ÁŒÿÊ •ÊÒ⁄U «UÊ. Á⁄UáÊflÊ ßU‚ ©UŸ ‹ÊªÊ¥ ∑§Ë ∑§◊¡Ê⁄UË „UË ‚◊¤ÊÃ ⁄U„U– •Ê¡ „ÈU∞ ÿÍÕ ∑§Ê¥ª˝‚ ∑§ øÈŸÊflÊ¥ ∑§ ŒÊÒ⁄UÊŸ Á¡‚ Ã⁄U„U ‚ ⁄¥U¡◊ ∑§Ê◊⁄UÊ ‡Ê· ¬Îc∆U w ∑§Ê‹◊ x ¬⁄U......

v{ çÎâ•ÕÚU ·¤æð ãUæÙ ð ð ßæÜð ¿éÙæß ×ð´ ÂæÅUèü mUæÚUæ ¥ÜæÅU çÙàææÙ ¹ÚUÕêÁð ·¤è ȤæǸè âèçÚUØÜ Ù´ÕÚU v® ÂÚU ×æðãUÚU Ü»æØð ¥æñÚU ×éÛæð ·ë¤Ì™æ ·¤ÚÔ´UÐ ¥æ·¤æ ¥ÂÙæÑ

âˆØÁèÌ Ûæè´Ûææ Õð»æ´ßæÜè âèçÚUØÜ Ù´ÕÚU v®

·ð¤‹Îý âÚU·¤æÚU çßÎðàææð´ ×ð´ ÂǸ𠷤æÜð ŠæÙ ·¤æð ßæÂâ ÜæÙð ãðUÌé »´ÖèÚU ÙãUèÑ´ ãUÚUçâ×ÚUÌ ÕæÎÜ ‚⁄U„UŒ ∑§‚⁄UË éÿÍ⁄UÊ Á»§⁄UÊ¡  ¬È⁄U, vz ÁŒ‚ê’⁄U— ∑§ãŒ˝ ‚⁄U∑§Ê⁄U ÁflŒ‡ÊÊ¥ ◊¥ ¬«∏ ÷Ê⁄UÃËÿÊ¥ ∑§ ∑§Ê‹ äÊŸ ∑§Ê Œ‡Ê ◊¥ flʬ‚ ‹ÊŸ ∑§ Á‹ÿ ª¥÷Ë⁄U Ÿ„UË¥ „ÒU ÃÕÊ ßU‚◊¥ ∑§Ê¥ª˝‚ ◊¥ÁòÊÿÊ¥ ÃÕÊ ÃÕÊ ‚Ê¥‚ŒÊ¥ ∑§ ŸÊ◊ „UÊŸ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ÁSfl‚ ’Ò¥∑§Ê¥ ◊¥ ¡◊Ê ∑§Ê‹ äÊŸ flÊ‹ ‹ÊªÊ¥ ∑§ ŸÊ◊ ∑§Ê ‚Êfl¸¡ÊÁŸ∑§ πÈ‹Ê‚Ê ∑§⁄UŸ ‚ ∑§ãŒ˝ ‚⁄U∑§Ê⁄U ’„UÊŸ ’ŸÊÃË „ÒU– ÿ„U ’Êà ‹Ê∑§‚÷Ê ‚Ê¥‚Œ üÊË◊ÃË „U⁄UÁ‚◊⁄Uà ∑§ÊÒ⁄U ’ÊŒ‹ Ÿ SÕÊŸËÿ Œfl ‚◊Ê¡ ∑§Ê‹¡ •Ê»§ ∞¡È∑§‡ÊŸ ◊¥ flÎˇÊ ÃÕÊ ’≈UË ∑§Ë ‚¥÷Ê‹ „UÃÈ ∑§⁄UflÊ∞ ª∞ ∑§Êÿ¸∑˝§◊ ◊¥ ‚¥’ÊÁäÊà ∑§⁄UÃ „UÈ∞ ∑§„UË– üÊË◊ÃË „U⁄UÁ‚◊⁄Uà Ÿ ∑§„UÊ ‡Ê· ¬Îc∆U w ∑§Ê‹◊ | ¬⁄U......

ØêÍ ·¤æ´»ýðâ •Üæ·¤, çÁÜæ ß ÂýÎðàæ ŠØÿæ ·ð¤ çÜØð ãUé¥æ ×ÌÎæÙ •’Ê„U⁄U, vz ÁŒ‚ê’⁄U— ÿÍÕ ∑§Ê¥ª˝‚ ∑§ øÈŸÊflÊ¥ ◊¥ •Ê¡ ÁfläÊÊŸ‚÷Ê „UÀ∑§Ê, ‹Ê∑§‚÷Ê „UÀ∑§Ê fl ¬¥¡Ê’ ¬˝äÊÊŸ ∑§ Á‹∞ ◊Ìʟ „ÈU•Ê– •’Ê„U⁄U ÁfläÊÊŸ‚÷Ê „UÀ∑§ ∑§ ¬˝äÊÊŸ fl •ãÿ ¬ŒÊÁäÊ∑§ÊÁ⁄UÿÊ¥ ∑§ Á‹∞ ◊Ìʟ •Ê¡ ‡ÊÊ¥ÁìÍfl¸∑§ „ÈU•Ê– Á¡‹Ê ÿÍÕ ∑§Ê¥ª˝‚ ∑§ ¬˝äÊÊŸ ‚¥ŒË¬ ¡Êπ«∏ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ flÊ≈UÊ¥ ∑§Ë ÁªŸÃË ∑§‹ üÊË◊ÈQ§‚⁄U ‚ÊÁ„U’ ◊¥ „UÊªË ÃÕÊ fl„UÊ¥ Áfl¡ÿË ©Uê◊ËŒflÊ⁄UÊ¥ ∑§Ë ÉÊÊ·áÊÊ ∑§Ë ¡Ê∞ªË– •’Ê„U⁄U „UÀ∑§ ∑§Ë ÿÍÕ ∑§Êÿ¸∑§ÊÁ⁄UáÊË ∑§ Á‹∞ ¬ÈŸËà ∑ȧ◊Ê⁄ (‚ÊŸÍ)U, •◊⁄U ªŒ⁄U, ÷ÍÁ¬ãŒ˝ ‡Ê◊ʸ, ÁŒŸ‡Ê ∑ȧ◊Ê⁄U, ¡oA¬˝Ëà Á‚¥„U, ◊Ê„UŸ ‹Ê‹, ◊ÊÁŸ∑§Ê ªÊÿ‹, ¬flŸ ∑§Ê¡‹Ê, ⁄UËŸÊ ⁄UÊŸË •¬ŸÊ ÷ÊÇÿ •¡◊Ê ⁄U„U „Ò¥U–

Á«UÁǪÿÊ¥ ∑§ •Êfl⁄Uç‹Ê „UÊŸ ‚ çÙçÌÙ »Ç¸·¤ÚUè ·¤æð ˜æ çܹ ×ãðU‹Îý ÂýÌæ Šæè´»Ç¸æ ·ð¤ çÜØð ×æ´»è çÅU·¤ÅU ª¥Œ ¬ÊŸË ‚ ‹’Ê‹’ „Uß È U¸ ‚«∏∑§¥

Trend Setter's

!•ÊäÊÊ Œ¡¸Ÿ ’Ê¡Ê⁄UÊ¥ ◊¥ ÉÊÈ‚Ê ¬ÊŸË, •’ Ã∑§ |ÆÆ ∞∑§«U∏ ⁄U∑§’Ê ¬ÊŸË ∑§Ë ø¬≈U ◊¥ !‚◊SÿÊ ∑§ ‚◊ÊäÊÊŸ „UÃÈ ¬˝¬Ê¡‹ ’ŸÊ∑§⁄U ÷¡Ê ¡Ê øÈ∑§Ê „ÒU— Ÿª⁄U ¬Á⁄U·Œ

(A Unit of Karan Kumar Varun Kumar) Wholsale Cloth Merchants

‚ÊŸÍ ’È‹¥ŒË •’Ê„U⁄U, vz ÁŒ‚ê’⁄U— ‡Ê„U ⁄ U ◊ ¥ ‚Ëfl⁄‘U¡ ¬˝áÊÊ‹Ë ŒÈL§Sà Ÿ „UÊŸ ∑§Ë ‚◊SÿÊ ŸÊSÊÍ⁄U ’ŸÃË ¡Ê ⁄U„UË „ÒU– ßU‚∑§ ø‹Ã •Ê¡ ‡Ê„U⁄U ∑§ ŒÍÁ·Ã ¬ÊŸË ∑§Ê

‹π-‹π ’äÊÊ߸U ÙØð ÕÙð çÁÜæ ȤæçÁË·¤æ ×ð´ çÁÜæ çàæÿææ ¥çŠæ·¤æÚUè Âýæ§U×ÚUè ß âð·ð´¤ÇUÚUè ·ð¤ ÂãUÜð çÁÜæ ¥çŠæ·¤æÚUè çÙØéQ¤ ãUæðÙð ÂÚU â´Îè ·é¤×æÚU ŠæêçǸØæ Áè ·¤æð

ܹ-ܹ ÕŠææ§üU °ß´ àæéÖ·¤æ×Ùæ°´Ð ÚUæÁðàæ â¿Îðßæ (·¤æ·¤æ) ·¤æð ãUæçÎü·¤ ¥æÖæÚUÐ

ÚUæ·ð¤àæ àæ×æü ¥ŠØÿæ, ÚUæÁðàæ ·¤æÆUÂæÜ ×ãUæâç¿ß, çÙàææ´Ì ¥»ýßæÜ Âýðâ âç¿ß, âçÌ‹ÎÚU â¿Îðßæ ·¤æðáæŠØÿæ, ÚUæÁèß ¿»Ìè âãUæØ·¤ Âýðâ âç¿ß ⁄UÊ¡ πòÊË, ⁄UÊ∑§‡Ê «UÊ«UÊ, ∑§ÁflãŒ˝ ª˝Êfl⁄U, flË⁄‘UãŒ˝ Á◊ûÊ‹, ÁflŸÊŒ ◊Ê¥ªÊ â×êãU ÂÎæçŠæ·¤æÚUè ß âÎSØ

(|}{)

Âýæ§U×ÚUè/°Üè×ð´ÅþUè ÅUè¿âü Èý´¤ÅU ȤæçÁË·¤æ

÷¥«UÊ⁄UáÊ ∑§⁄UŸ flÊ‹Ë Á«US¬Ê¡‹ ∑§Ë Á«UÁǪÿÊ¥ ∑§ •Êfl⁄U»§‹Ê „UÊ ¡ÊŸ ‚ ŒÍÁ·Ã ¬ÊŸË ¬Í⁄‘U ‡Ê„U⁄U ∑§Ë ‚«∏∑§Ê¥ ¬⁄U ÷⁄U ªÿÊ Á¡‚‚ ‹ÊªÊ¥ ∑§Ê ÷Ê⁄UË ¬⁄‘U‡ÊÊŸË ∑§Ê ‚Ê◊ŸÊ ‡Ê· ¬Îc∆U w ∑§Ê‹◊ y ¬⁄U......

×ÚUèÁ ß ©Uâ·ð¤ âæçÍØæð´ Ùð Ùàæð ×ð´ ŠæéÌ ãUæð·¤ÚU ¥SÂÌæÜ ×ð´ ç·¤Øæ ã´U»æ×æ ‚ÊŸÍ ’È‹¥ŒË •’Ê „ U ⁄ U , vz ÁŒ‚ê’⁄U — SÕÊŸËÿ Á‚Áfl‹ •S¬ÃÊ‹ ◊ ’ËÃË ⁄UÊà ©U¬øÊ⁄UÊäÊËŸ ∞∑§ ◊⁄UË¡ fl ©U‚∑§ ∑ȧ¿U ‚ÊÁÕÿÊ¥ Ÿ Ÿ‡Ê ◊¥ äÊÈà „UÊ∑ §⁄U πÍ’ „¥UªÊ◊Ê Á∑§ÿÊ Á¡‚‚ •ãÿ ◊⁄UË¡Ê¥ ∑§Ê ÷Ê⁄UË ¬⁄‘U‡ÊÊŸË ∑§Ê ‚Ê◊ŸÊ ∑§⁄UŸÊ ¬«∏Ê– ßUäÊ⁄U ¬ÈÁ‹‚ ∑§ •ÊŸ Ã∑§ ◊⁄UË¡ ∑§ ‚ÊÕË fl„UÊ¥ ‚ »§⁄UÊ⁄U „UÊ ª∞– ◊⁄UË¡ ∑§ Áπ‹Ê»§ ∞‚∞◊•Ê Á‹Áπà ◊¥ Á‡Ê∑§Êÿà Œ ŒË ªß¸U „ÒU– ¬˝Ê# ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË •ŸÈ‚Ê⁄U •S¬ÃÊ‹ ◊¥ ©U¬øÊ⁄UÊäÊËŸ Á∑§Á‹ÿÊ¥flÊ‹Ë flÊ‚Ë ÁflŸÊŒ ∑ȧ◊Ê⁄U fl ©U‚∑§ ∑ȧ¿U ‚ÊÁÕÿÊ¥ Ÿ ’ËÃË ⁄UÊà Ÿ‡Ê ◊¥ äÊÈà „UÊ∑§⁄U •Sìʋ ◊¥ πÍ’ ‡Ê· ¬Îc∆U w ∑§Ê‹◊ { ¬⁄U......

‚⁄U„UŒ ∑§‚⁄UË éÿÍ⁄UÊ ÁŒ∞ ¡ÊŸ ∑§Ë •Ê◊¡Ÿ Ÿ ◊Ê¥ª ‡ÊÈM§ ∑§⁄U »§ÊÁ¡À∑§Ê, vz ŒË „ÒU– ßU‚ ∑˝§◊ ◊¥ flÊ«¸U ÁŒ‚ê’⁄UU— ßU‹Ê∑§ ◊¥ ‹¥’ Ÿ¥’⁄U } ∑§ flÊÁ‚ÿÊ¥ Ÿ •‚¸ ‚ ÷Ê¡¬Ê ‚ ¡È«∏ ÷Ê¡¬Ê ⁄UÊC˛UËÿ •äÿˇÊ Ÿª⁄U ‚ÈäÊÊ⁄U ≈˛US≈U øÿ⁄U◊ÒŸ ÁŸÁß ª«∏∑§⁄UË ∑§Ê ¬òÊ fl ÷Ê¡¬Ê ∑ § ¬Í fl ¸ ÷ ¡ ∑§⁄U »§ÊÁ¡À∑§Ê ‚ Á¡‹ÊäÿˇÊ ∞«U fl Ê ∑  § ≈U øÿ⁄U◊ŸÒ äÊË¥ª«∏Ê ∑§Ê Á≈U∑§≈U ◊„UãŒ˝ ¬˝Ãʬ äÊË¥ª«∏Ê ∑§Ê ÁŒ∞ ¡ÊŸ ∑§Ë ◊Ê¥ª ∑§Ë „ÒU– •ÊªÊ◊Ë ÁfläÊÊŸ‚÷Ê øÈŸÊfl SÕÊŸËÿ flÊ«¸U Ÿ¥’⁄U •Ê∆U ∑§ Á‹ÿ »§ÊÁ¡À∑§Ê ‚ ÷Ê¡¬Ê ∑§Ë Á≈U∑§≈U ‡Ê· ¬Îc∆U w ∑§Ê‹◊ | ¬⁄U......

‹π-‹π ’äÊÊ߸U ∞fl¥ ‡ÊÈ÷∑§Ê◊ŸÊ∞¥ ÙØð ÕÙð çÁÜæ ȤæçÁË·¤æ ×ð´ çÁÜæ çàæÿææ ¥çŠæ·¤æÚUè Âýæ§U×ÚUè ß âð·ð´¤ÇUÚUè ·ð¤ ÂãUÜð çÁÜæ ¥çŠæ·¤æÚUè çÙØéQ¤ ãUæðÙð ÂÚU â´Îè ·é¤×æÚU ŠæêçǸØæ Áè ·¤æð

ܹ-ܹ ÕŠææ§üU °ß´ àæéÖ·¤æ×Ùæ°´Ð ãU×ð´ ÂêÚUæ çßEæâ ãñU ç·¤ ßãU çàæÿæ·¤æð´ ·¤è âÖè â×SØæ¥æð´ ·¤æð ÂýæÍç×·¤Ìæ âð çÙßæÚU‡æ ·¤ÚÔ´U»ðÐ

ÚUæÁðàæ â¿Îðßæ (·¤æ·¤æ) ·¤æð ãUæçÎü·¤ ¥æÖæÚUÐ â´Áèß ×æð´»æ, ÂýŠææÙ ·¤×Ü »»ü, ×ãUæâç¿ß ¥çÁÌ çâ´ãU, ×ãUæâç¿ß âéàæèÜ »ýæðßÚU, Âýðâ âç¿ß

ÂýÈ餄 â¿Îðßæ, â´ÚUÿæ·¤ ¥×Ù ×æð´»æ, âèçÙØÚU ©UÂæŠØÿæ âé×ðàæ, âç¿ß âÌÂæÜ ·é¤P¤Ç¸U, ·¤æðáæŠØÿæ °ß´ â×êãU âÎSØ (ÁÃÛÊÊ)

â槴üâ ¥ŠØæ·¤ ØêçÙØÙ, çÁÜæ ȤæçÁÜ·¤æ

Gali Geeta Bhawan, Fazilka Ph. 01638-262214

Setting New Trends in Gents Fashion Where you will get Woolen_PV_Cotton and Linen Fabrics of Leading Brands in Retail at wholesale Prices. Suiting-Shirting Brands Available

white House (Cotton & Linen Brands Available)

1. Ar vind Cotton 2. Cotton Heritage 3. Donear Industries (Monte Car lo) 3. JCT Phagwara 4. Chinar Suiting 4. Linen Club (Aditya 5. Digjam Suiting Bir la Gr oup) Group) 6. J. Hampstead 7. Har r y Collection 5. Mudra Cottons 8. Geoffrey Hammonds 6. Mafat-Lal Cottons 7. Alok Industries 9. BSL Suitings 1. Raymonds 2. R eid & T a ylor Reid

Sunday Open Upto 4Pm


ljgn dsljh QkftYdk

‚⁄U„UŒ ∑§‚⁄UË 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 ÁfløÊ⁄U ŒUˬ 1234567890123456789012345678 ‚÷Ë ¬Á⁄UÁSâÊÁÃÿÊ¥ ◊¥ ‚¥ÃÈ‹Ÿ ’ŸÊÿ ⁄UπŸÊ ¬˝‚ÛÊÃÊ ∑§Ë øÊ’Ë „ÒU–

16 fnlEcj 2011 'kqØokj foØeh 2068

‚¥¬ÊŒ∑§Ëÿ

´ÁæÕ ×ð´ ·¤æ´»ýðâ •æÙ ·¤è ¥æðÚU ¬¥¡Ê’ ◊¥ ÁfläÊÊŸ‚÷Ê øÈŸÊfl ∑§ Á‹∞ •ÁäÊ∑§ ‚◊ÿ Ÿ„UË¥ ⁄U„U ªÿÊ „ÒU– ¬˝àÿ∑§ ⁄UÊ¡ŸËÁÃ∑§ ¬Ê≈U˸ mUÊ⁄UÊ øÈŸÊflË ‚⁄UªÁ◊¸ÿÊ¥ Ã¡ ∑§⁄U ŒË ªß¸U „Ò¥U– øÈŸÊfl •Á÷ÿÊŸ ∑§Ê ªÁà ŒŸ ◊¥ •∑§Ê‹Ë ÷Ê¡¬Ê ‚’‚ •Êª Ÿ¡⁄U •Ê ⁄U„UË „ÒU– •∑§Ê‹Ë Œ‹ ¿UÊ«∏∑§⁄U Ÿß¸U ¬Ê≈U˸ ¬¥¡Ê’ ¬Ë¬À‚ ¬Ê≈U˸ ∑§Ê ª∆UŸ ∑§⁄UŸ flÊ‹ ◊Ÿ¬˝Ëà ’ÊŒ‹ ÷Ë ¬Í⁄UË Ã⁄U„U ‚ ‚⁄Uª◊¸ „Ò¥U– ’‡Ê∑§ ¬Ë¬Ë¬Ë ∑§Ê ¬Í⁄‘U ¬¥¡Ê’ ◊¥ •ÁäÊ∑§ ‚◊Õ¸Ÿ „UÊÁ‚‹ Ÿ„UË¥ „UÊ ⁄U„UÊ, ‹Á∑§Ÿ ¬˝Œ‡Ê ∑§ ∑ȧ¿U Á„US‚Ê¥ ◊¥ ÿ„U ¬Ê≈U˸ •ãÿ ¬ÊÁ≈¸UÿÊ¥ ∑§Ë ¡Ëà „UÊ⁄U ∑§Ê »Ò§‚‹Ê ∑§⁄U ‚∑§ÃË „ÒU •ÊÒ⁄U ⁄UÊ¡ŸËÁÃ∑§ ‚◊Ë∑§⁄UáÊ ’Œ‹ ‚∑§ÃË „ÒU– ‚ˬ˕Ê߸U, ‚ˬË∞◊ fl •∑§Ê‹Ë Œ‹ ‹ÊÒ¥ªÊflÊ‹ ∑§Ê ‚◊Õ¸Ÿ Á◊‹Ÿ ‚ ¬Ë¬Ë¬Ë ‚¥ªM§⁄U, ¬Á≈UÿÊ‹Ê, ’⁄UŸÊ‹Ê, •◊ÎÂ⁄U, Á»§⁄UÊ¡¬È⁄U ‹Ê∑§‚÷Ê ‚Ë≈UÊ¥ ∑§ ÄUà •ÊÃ ∑§ß¸U ÁfläÊÊŸ‚÷Ê ˇÊòÊÊ¥ ◊¥ •¬ŸÊ ¬˝÷Êfl ÁŒπÊ ‚∑§ÃË „ÒU– ¬Ë¬Ë¬Ë ‚ •∑§Ê‹Ë ÷Ê¡¬Ê ∑§Ê wÆ ¬˝ÁÇÊà fl ∑§Ê¥ª˝‚ ∑§Ê }Æ ¬˝ÁÇÊà ŸÈ∑§‚ÊŸ „UÊŸ ∑§Ë ‚¥÷ÊflŸÊ ßU‚Á‹∞ „ÒU ÄÿÊ¥Á∑§ •∑§Ê‹Ë ÷Ê¡¬Ê ‚ ŸÊ⁄UÊ¡ flÊ≈U ∑§Ê¥ª˝‚ ∑§Ë ¤ÊÊ‹Ë ◊¥ ¡ÊŸ ∑§Ë ’¡Ê∞ ¬Ë¬Ë¬Ë ∑§Ë ¤ÊÊ‹Ë ◊¥ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU– Á¡‚‚ •∑§Ê‹Ë ÷Ê¡¬Ê ∑§Ê •ÁäÊ∑§ •¥Ã⁄U ¬«UŸ flÊ‹Ê Ÿ„UË¥ „ÒU– ¬¥¡Ê’ ∑§Ë ⁄UÊ¡ŸËÁÃ∑§ „U‹ø‹ ¬⁄U Ÿ¡⁄U «UÊ‹Ë ¡Ê∞ ÃÊ Œ‡Ê ∑§Ë ‚’‚ ’«∏Ë fl ¬È⁄UÊŸË ¬Ê≈U˸ ∑§Ê¥ª˝‚ ∑§Ê ª˝Ê»§ ŸËø Áª⁄UÃÊ Ÿ¡⁄U •Ê ⁄U„UÊ „ÒU– •ÊÁπ⁄U ∞‚Ê ÄÿÊ¥ „UÊ ⁄U„UÊ „ÒU– ∑§ãŒ˝ ◊¥ ÷Ë ∑§Ê¥ª˝‚ ∑§Ë ‚⁄U∑§Ê⁄U „ÒU fl Œ‡Ê ∑§ ∑§ß¸U ¬˝Œ‡ÊÊ¥ ◊¥ ÷Ë ∑§Ê¥ª˝‚ ∑§Ë ‚⁄U∑§Ê⁄U „ÒU– ßU‚∑§ ’Êfl¡ÍŒ ¬¥¡Ê’ ◊¥ ∑§Ê¥ª˝‚ ∑§Ê Á¬¿U«∏ŸÊ ∑§Ê¥ª˝‚ „UÊ߸U ∑§◊ÊŸ ∑§ Á‹∞ Áø¥ÃÊ ∑§Ê Áfl·ÿ „UÊŸÊ øÊÁ„U∞, ‹Á∑§Ÿ „UÊ߸U∑§◊ÊŸ ∑§Ê ‡ÊÊÿŒ ¬¥¡Ê’ ∑§Ë ¡M§⁄Uà „UË Ÿ„UË¥ „ÒU– ¬¥¡Ê’ ◊¥ ∑§Ê¥ª˝‚ ∑§ Á¬¿U«∏Ÿ ∑§Ê •ª⁄U ’Ê⁄UË∑§Ë ‚ •fl‹Ê∑§Ÿ Á∑§ÿÊ ¡Ê∞ ÃÊ ’„ÈUà ∑ȧ¿U πÈ‹∑§⁄U ‚Ê◊Ÿ •ÊÃÊ „ÒU– ∑§Ê¥ª˝‚ „UÊ߸U∑§◊ÊŸ mUÊ⁄UÊ ∑Ò§å≈UŸ •◊⁄‘UãŒ˝ Á‚¥„U ∑§Ê ¬¥¡Ê’ ¬˝Œ‡Ê ∑§Ê¥ª˝‚ ∑§◊≈UË ∑§Ê •äÿˇÊ ÃÊ ’ŸÊ ÁŒÿÊ ªÿÊ „ÒU, ‹Á∑§Ÿ ©Uã„¥U •ÊªÊ◊Ë ◊ÈÅÿÊ◊¥òÊË ’ŸÊŸ ∑§Ê •ÊEÊ‚Ÿ Ÿ„UË¥ ÁŒÿÊ „ÒU– Á¡‚∑§ ø‹Ã fl„U ¬Ê≈U˸ ∑§Ê ¬˝øÊ⁄U ∑§⁄UŸ ◊¥ •ÊÒ⁄U øÈŸÊflË ◊ÈÁ„U◊ ∑§Ê Ã¡ ∑§⁄UŸ ◊¥ ÁŒ‹øS¬Ë Ÿ„UË¥ ÁŒπÊ ⁄U„U– ŒÍ‚⁄UË ’Êà ÿ„U Á∑§ ∑§Ê¥ª˝‚ ◊¥ ªÈ≈U’Ê¡Ë ¬Í⁄UË Ã⁄U„U ‚ ¬˝÷ÊflË „UÊ øÈ∑§Ë „ÒU– ∞∑§ ∞∑§ ÁfläÊÊŸ‚÷Ê ˇÊòÊ ◊¥ Á≈U∑§≈U ∑§ Œ¡¸ŸÊ¥ ŒÊflŒÊ⁄U „Ò¥U •ÊÒ⁄U ‚÷Ë ŒÊflŒÊ⁄U ∞∑§ ŒÍ‚⁄‘U ‚ ßUß ≈ÍU≈U „ÈU∞ „Ò¥ Á∑§ ©Uã„¥U ∞∑§¡È≈U ∑§⁄UŸÊ ¬Ê≈U˸ ¬˝äÊÊŸ ∑§ Á‹∞ ≈U«UË πË⁄U ‚ÊÁ’à „UÊ ⁄U„UÊ „ÒU– •ª⁄U ∞∑§ ∑§Ê Á≈U∑§≈U Á◊‹ÃË „ÒU ÃÊ ‡Ê· ©U‚∑§ ‚ÊÕ Ÿ„Ë, Áfl⁄UÊäÊ ◊¥ π«∏ Ÿ¡⁄U •Ê∞¥ª– ŒÍÁ⁄UÿÊ¥ ∑§Ê»§Ë ’…∏U øÈ∑§Ë „Ò¥U– ⁄U„UÃË ∑§‚⁄U ∑§Ê ÿÍÕ ∑§Ê¥ª˝‚ ∑§ øÈŸÊfl Ÿ ¬Í⁄UÊ ∑§⁄U ÁŒÿÊ „ÒU– ∑§ãŒ˝ ∑§Ë ∑§Ê¥ª˝‚ ‚⁄U∑§Ê⁄U mUÊ⁄UÊ Á∑§ÿ ª∞ ’«∏-’«∏ ÉÊÊ≈UÊ‹Ê¥ Ÿ ÷Ë ◊ÃŒÊÃÊ•Ê¥ ∑§Ê ∑§Ê¥ª˝‚ ‚ ŒÍ⁄U ∑§⁄U ÁŒÿÊ „ÒU– •∑§Ê‹Ë ÷Ê¡¬Ê ∑§Ê z fl·¸ ∑§ ∑§Êÿ¸∑§Ê‹ ∑§ ŒÊÒ⁄UÊŸ ∑§÷Ë ÷Ë ∑§Ê¥ª˝‚ ŸÃÊ•Ê¥ Ÿ Áfl¬ˇÊ ∑§Ë ÷ÍÁ◊∑§Ê •ë¿UË Ã⁄U„U ‚ Ÿ„UË¥ ÁŸ÷Ê߸U– ∑§Ê¥ª˝‚ ∑§ ÁfläÊÊÿ∑§ fl ¬˝◊Èπ ŸÃÊ ßUŸ z fl·ÊZ ∑§ ŒÊÒ⁄UÊŸ ∑§÷Ë ÷Ë ¡ŸÃÊ ∑§ ’Ëø Ÿ„Ë¥ ⁄U„U– ŒÍ‚⁄UË •Ê⁄U •∑§Ê‹Ë ÷Ê¡¬Ê Ÿ Áfl∑§Ê‚ ∑§Ê ¬˝◊ÈπÃÊ ‚ ©U∆UÊÿÊ •ÊÒ⁄U ¬Í⁄‘U ¬˝Œ‡Ê ◊¥ ‚Ê◊ÊŸ M§¬ ‚ Áfl∑§Ê‚ ∑§Êÿ¸ ∑§⁄UflÊ∑§⁄U fl Á’¡‹Ë ©Uà¬ÊŒŸ ∑§ Á‹∞ Õ◊¸‹ å‹Ê¥≈UÊ¥ ∑§Ê ÁŸ◊ʸáÊ ∑§Êÿ¸ ‡ÊÈM§ ∑§⁄U∑§ ‚’‚ ¬„U‹ ™§¡Ê¸ ¬˝Ê# ∑§⁄UŸ ∑§Ê ∑§Êÿ¸ Á∑§ÿÊ „ÒU– Ÿß¸U ’‚¥ ø‹ÊŸË „UÊ, ’«∏ ’«∏ ¬È‹, ÿÍÁŸflÁ‚¸Á≈UÿÊ¥, •ÊŒ‡Ê¸ S∑ͧ‹ ∑§ •ÁÃÁ⁄UQ§ •ãÿ ’«∏ ¬˝Ê¡ÒÄ≈U „UÊÕ ◊¥ Á‹∞ „Ò¥U •ÊÒ⁄U ‚’‚ ’«∏Ë ’Êà ¡M§⁄UÃ◊¥Œ ‹ÊªÊ¥ ∑§Ê Á’¡‹Ë ∑§ Á’‹Ê¥ ◊¥ ◊Ê»§Ë, Á∑§‚ÊŸÊ¥ ∑§Ê ⁄Ê„UÃ, ¡M§⁄UÃ◊¥ŒÊ¥ ∑§Ê ‚SÃÊ ⁄Uʇʟ ‚Á„Uà ‹ÊªÊ¥ ∑§Ë •ãÿ ’ÈÁŸÿÊŒË ‚ÈÁfläÊÊ•Ê¥ ∑§Ë •Ê¬ÍÌà ∑§Ë „ÒU– ∑§Ê¥ª˝‚ ∑§ Á‹∞ •∑§Ê‹Ë ÷Ê¡¬Ê Ÿ ∑§Ê߸U ÷Ë ◊ÈgÊ Ÿ„Ë¥ ¿UÊ«∏Ê– ÿ„UË ∑§Ê⁄UáÊ „ÒU Á∑§ •∑§Ê‹Ë ÷Ê¡¬Ê ∑§Ë ∑§ß¸U ∑§Á◊ÿÊ¥ ÷Ë Áfl∑§Ê‚ ∑§ ŸËø Á¿U¬ ªß¸U „Ò¥U •ÊÒ⁄U ◊ÃŒÊÃÊ •∑§Ê‹Ë ÷Ê¡¬Ê ∑§Ê ∑§Ê¥ª˝‚ ‚ ’„UÃ⁄U •Ê¥∑§Ÿ ‹ª „Ò¥– Á¡‚∑§Ê ∑§Ê¥ª˝‚ ¬Ê≈U˸ ∑§ ¬Ê‚ ∑§Ê߸U ÃÊ«∏ Ÿ„UË¥ „ÒU– •ª⁄U ¬¥¡Ê’ ◊¥ ∑§Ê¥ª˝‚ Á»§⁄U ‹ÊßU◊‹Êß≈U ◊¥ •ÊŸÊ øÊ„UÃË „ÒU ÃÊ ©U‚ ÁfläÊÊŸ‚÷Ê ∑§ Á‹∞ Ÿ∞ ø„U⁄‘U ◊Ҍʟ ◊¥ ©UÃÊ⁄UŸ „UÊ¥ª, Á¡Ÿ∑§Ë ¿UÁfl Sflë¿U „UÊ •ÊÒ⁄U fl„U ªÈ≈U’Ê¡Ë ‚ ŒÍ⁄U „Ê¥ , ∞‚Ê ‡ÊÊÿŒ ∑§Ê¥ª˝‚ „UÊ߸U∑§◊ÊŸ Ÿ ∑§⁄U ¬Ê∞, ÄÿÊ¥Á∑§ ¬˝àÿ∑§ ¬Ê≈U˸ ∑§Ë ◊¡’ÍÁ⁄UÿÊ¥ „UÊÃË „Ò¥U– •ª⁄U ∑§Ê¥ª˝‚ ßUŸ ◊¡’ÍÁ⁄UÿÊ¥ ∑§Ê …UÊÃË ⁄U„U ÃÊ ¬¥¡Ê’ ◊¥ ©U‚ ÷Ê⁄UË Á‡Ê∑§Sà ∑§Ê ‚Ê◊ŸÊ ∑§⁄UŸÊ ¬«∏ ‚∑§ÃÊ „ÒU–

2

Ù»ÚU ÂçÚUáÎ ×ð´ âéçߊææ âð´ÅUÚU ·ð¤ ÕæΠҥ淤è âðßæÓ àæéM¤Ñ âðÆUè »§ÊÁ¡À∑§Ê, vz ÁŒ‚¥’⁄U— Ÿª⁄U ∑§ÊÒ¥Á‚‹ ∑§Ë •Ê⁄U ‚ ‹ÊªÊ¥ ∑§Ë ‚ÈÁfläÊÊ ∑§ Á‹∞ ’ŸÊÿ ªÿ ‚ÈÁfläÊÊ ‚¥≈U⁄U ◊¥ •’ Á‡Ê∑§Êÿà ‚¥≈U⁄U ÷Ë SÕÊÁ¬Ã ∑§⁄U ÁŒÿÊ ªÿÊ „ÒU– Á¡‚ “•Ê¬∑§Ë ‚flÊ” ∑§Ê ŸÊ◊ ÁŒÿÊ ªÿÊ „ÒU– ßU‚ ’Ê⁄‘U ◊¥ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒÃ „ÈU∞ Ÿª⁄U ∑§ÊÒ¥Á‚‹ •äÿˇÊ •ÁŸ‹ ∑ȧ◊Ê⁄U ‚∆UË Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ¬„U‹ ‡Ê„U⁄UflÊÁ‚ÿÊ¥ ∑§Ê ¬ÊŸË, S≈˛UË≈U ‹Êß≈U, ‚Ëfl⁄‘U¡ •ÊÒ⁄U ªÁ‹ÿÊ¥ ŸÊÁ‹ÿÊ¥ ∑§Ë ‚»§Ê߸U ∑§ ’Ê⁄U ◊¥ ¡Ê Á‡Ê∑§ÊÿÃ¥ „UÊÃË ÕË, ©Uã„¥U ŒÍ⁄U ∑§⁄UflÊŸ ◊¥ ∑§Ê»§Ë ‚◊ÿ √ÿÿ „UÊÃÊ ÕÊ, ‹Á∑§Ÿ Á‡Ê∑§Êÿà ‚¥≈U⁄U ’ŸÊ∞ ¡ÊŸ ∑§ ’ÊŒ •’ ‹ÊªÊ¥ ∑§Ê ¬⁄‘U‡ÊÊÁŸÿÊ¥ ∑§Ê ‚Ê◊ŸÊ Ÿ„UË¥ ∑§⁄UŸÊ ¬«∏ªÊ– ©Uã„UÊ¥Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ •ª⁄U Á∑§‚Ë ∑§Ê ‡Ê„U⁄U ◊¥ flÊ≈U⁄U ‚å‹Ê߸U, ‚Ëfl⁄‘U¡, ‚»§Ê߸U ÿÊ S≈˛UË≈U ‹ÊßU≈U ‚ ‚¥’¥ÁäÊà ∑§Ê߸U ‚◊SÿÊ „ÒU ÃÊ fl„U •¬ŸË Á‡Ê∑§Êÿà ∑§Ê Æv{x}-w{wvv{ ¬⁄U Œ¡¸ ∑§⁄UflÊ∞– üÊË ‚∆UË Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ Á‡Ê∑§Êÿà ∑§ Œ¡¸ „UÊŸ ∑§ y} ÉÊ¥≈U ∑§ ÷ËÃ⁄U Á‡Ê∑§Êÿà ∑§Ê ŒÍ⁄U ∑§⁄U ÁŒÿÊ ¡Ê∞ªÊ– Á‡Ê∑§Êÿà ∑§Ê ‚◊ÊäÊÊŸ Ÿ „UÊŸ ¬⁄U Á‡Ê∑§ÊÿÃ∑§Ãʸ ‚ËäÊ ©UŸ‚ ‚¥¬∑¸§ ∑§⁄ ‚∑§Ã „Ò¥U– üÊË ‚∆UË Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ÁfläÊÊÿ∑§ fl ¬Á⁄Ufl„UŸ ◊¥òÊË øÊÒ. ‚È⁄U¡Ëà ∑ȧ◊Ê⁄U íÿÊáÊË ∑§ ∑ȧ‡Ê‹ ŸÃÎàfl ◊¥ ˇÊòÊ ∑§Ê Áfl∑§Ê‚ ∑§⁄UflÊÿÊ ¡Ê ⁄U„UÊ „ÒU– ©Uã„UÊ¥Ÿ ŒÊflÊ Á∑§ÿÊ „ÒU Á∑§ ¡Ê Áfl∑§Ê‚ ∑§Êÿ¸ •∑§Ê‹Ë ÷Ê¡¬Ê ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§ ∑§Êÿ¸∑§Ê‹ ◊¥ „ÈU∞ „Ò¥U, fl„U ∑§Ê¥ª˝‚ ∑§÷Ë Ÿ„UË¥ ∑§⁄UflÊ ‚∑§Ë– üÊË ‚∆UË Ÿ ‹ÊªÊ¥ ‚ •¬Ë‹ ∑§Ë „ÒU Á∑§ fl„U ÉÊ⁄UÊ¥ •ÊÒ⁄U ŒÈ∑§ÊŸÊ¥ ∑§Ê ∑ͧ«∏Ê «US≈UÁ’Ÿ ◊¥ ⁄Uπ¥ •ÊÒ⁄U ©U‚ ∑ͧ«∏ ∑§Ê Ÿª⁄U ¬Á⁄U·Œ ∑§Ë ∑ȧ«∏Ê ©U∆UÊŸ flÊ‹Ë ªÊ«∏Ë ◊¥ «UÊ‹– ©Uã„UÊ¥Ÿ ŒÈ∑§ÊŸŒÊ⁄UÊ¥ ‚ •¬Ë‹ ∑§Ë „ÒU Á∑§ fl„U ⁄UÊà ∑§ ‚◊ÿ ∑ͧ«∏Ê ’Ê„U⁄U ⁄Uπ∑§⁄U ¡Ê∞¥ ÃÊÁ∑§ ‚È’„U „UÊŸ ¬⁄U Ÿª⁄U ∑§ÊÒ¥Á‚‹ ∑§Ë ªÊ«UË ∑ͧ«∏Ê ©U∆UÊ∑§⁄U ‹ ¡Ê∞– ∑ͧ«∏Ê ©U∆UÊ∞ ¡ÊŸ ∑§ ’ÊŒ ŒÈ∑§ÊŸŒÊ⁄U ªÁ‹ÿÊ¥ ◊¥ ∑ͧ«∏Ê Ÿ »Ò¥§∑¥ – ßU‚∑§ •‹ÊflÊ üÊË ‚∆UË Ÿ •¬Ë‹ ∑§Ë „ÒU Á∑§ ‹Êª ¬ÊŸË ∑§Ê ‚„UË ßUSÃ◊Ê‹ ∑§⁄‘¥U •ÊÒ⁄U ¬ÊŸË ’∑§Ê⁄U Ÿ „UÊŸ Œ¥–

v® çÎÙ ×ð´ ŒÜæÅUæð´ ·¤è Õ·¤æØæ ÚU·¤× ¥Îæ Ù ·¤ÚUÙð ÂÚU ÚUg ·¤ÚU Îè ÁæØð»è ¥ÜæÅU×ð´ÅUÑ §üU¥æ𠻧ÊÁ¡À∑§Ê, vz ÁŒ‚¥’⁄U— Ÿª⁄U ∑§ÊÒ¥Á‚‹ ∑§ å‹Ê≈UÊ¥ ∑§ π⁄UËŒŒÊ⁄UÊ¥ ∑§Ê Ÿª⁄U ∑§ÊÒ¥Á‚‹ ∑§Ë •Ê⁄U ‚ vÆ ÁŒŸÊ¥ ◊¥ ’∑§ÊÿÊ •ŒÊ ∑§⁄UŸ ∑§Ê ‚ÈŸ„U⁄UË ◊ÊÒ∑§Ê ÁŒÿÊ ªÿÊ „ÒU– •ª⁄U ©Uã„UÊ¥Ÿ wz ÁŒ‚¥’⁄U Ã∑§ •¬ŸÊ ’∑§ÊÿÊ •ŒÊ Ÿ„UË¥ Á∑§ÿÊ ÃÊ ©UŸ∑§Ë ’Ê‹Ë ⁄Ug ∑§⁄U ŒË ¡Ê∞ªË– ßU‚ ’Ê⁄‘U ◊¥ Ÿª⁄U ∑§ÊÒ¥Á‚‹ ∑§ ߸U•Ê ‚ÈπŒfl Á‚¥„U Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ å‹Ê≈UÊ¥ ∑§ π⁄UËŒŒÊ⁄UÊ¥ ∑§ Á‹∞ ÿ„U •Êπ⁄UË ◊ÊÒ∑§Ê „ÒU– •ª⁄U ©Uã„UÊ¥Ÿ ÁŸÿÁ◊à ÁÃÁÕ Ã∑§ ’∑§ÊÿÊ •ŒÊ Ÿ„UË¥ Á∑§ÿÊ ÃÊ ©UŸ∑§Ë ’Ê‹Ë ⁄Ug ∑§⁄U ŒË ¡Ê∞ªË– ßU‚∑§ •‹ÊflÊ ∑ΧÁ· ÿÊÇÿ ÷ÍÁ◊ ∑§ ∆U∑§ŒÊ⁄UÊ¥ ‚ ÷Ë •¬Ë‹ ∑§Ë ªß¸U „ÒU Á∑§ fl„U x ÁŒŸ ◊¥ •¬ŸÊ ’∑§ÊÿÊ •ŒÊ ∑§⁄U¥– ’∑§ÊÿÊ •ŒÊ Ÿ„UË¥ „UÊŸ ∑§Ë ‚Í⁄Uà ◊¥ ©UŸ∑§Ê ∆U∑§Ê ⁄Ug ∑§⁄U ÁŒÿÊ ¡ÊÿªÊ–

çßÁØ çÎß⠷𤠩UÂÜÿØ ×ð´ àæãUèÎæð´ ·¤è â×æçŠæ ÂÚU Îðàæ ÖçQ¤ âð ÂçÚUÂê‡æü ·¤æØü·ý¤× v} ·¤æðÑ âðÆU ç»ËãUæð˜ææ

‚⁄U„UŒ ∑§‚⁄UË éÿÍ⁄UÊ »§ÊÁ¡À∑§Ê, vz ÁŒ‚ê’⁄U— Áfl¡ÿ ÁŒfl‚ ∑§ ©U¬‹ˇÿ ◊¥ ‡Ê„UËŒÊ¥ ∑§Ë ‚◊ÊÁäÊ ∑§◊≈UË •Ê‚»§ flÊ‹Ê ÃÕÊ ÷Ê⁄UÃËÿ ‚ŸÊ mUÊ⁄UÊ v} ÁŒ‚ê’⁄ ⁄UÁflflÊ⁄U ∑§Ê ∑§Êÿ¸∑§˝ ◊ ∑§Ê •ÊÿÊ¡Ÿ Á∑§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– Œ‡Ê ÷ÁQ§ ‚ ¬Á⁄U¬áÍ Ê¸ ÿ„U ∑§Êÿ¸∑§˝ ◊ »§ÊÁ¡À∑§Ê ‚ | Á∑§‹Ê◊Ë≈U⁄U ŒÍ⁄U ‚Ë◊ÊflÃ˸ ªÊ¥fl •Ê‚»§ flÊ‹Ê ◊¥ v~|v

ßæãUÙæ𴠷𤠥æ»ð ÜðÅU ·¤ÚU àæÚUæÕè Ùð ÚUæð·ð¤ ßæãUÙ, ÕæçŠæÌ ãéU§üU ÅþñUçȤ·¤ ÃØßSÍæ

∑§Ë ÷Ê⁄Uà ¬Ê∑§ ÿÈh ◊¥ ‡Ê„UËŒ „ÈU∞ ‚Òãÿ •ÁäÊ∑§ÊÁ⁄UÿÊ¥ fl ¡flÊŸÊ¥ ∑§Ë S◊ÎÁà ◊¥ ÁŸÌ◊à ‡Ê„UËŒÊ¥ ∑§Ë ‚◊ÊÁäÊ ¬⁄U •ÊÿÊÁ¡Ã Á∑§ÿÊ ¡Ê ⁄U„UÊ „ÒU– ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒÃ „ÈU∞ ∑§◊≈UË ∑§ •äÿˇÊ ‚¥ŒË¬ ÁªÀ„UÊò ÊÊ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ∑§Êÿ¸∑§˝ ◊ ∑§ ◊ÈÅÿÊÁÃÁÕ »§ÊÁ¡À∑§Ê ∑§ ÁfläÊÊÿ∑§ fl ⁄UÊíÿ ∑§ ¬Á⁄Ufl„UŸ ÃÕÊ Ã∑§ŸËÁ∑§ Á‡ÊˇÊÊ ◊¥òÊË øÊÒ. ‚È⁄U¡Ëà ∑ȧ◊Ê⁄U

íÿÊáÊË „Uʪ¥ , ¡’Á∑§ Á’ª˝Á «Uÿ⁄U •M§‹ «UÁŸ‚, »§ÊÁ¡À∑§Ê ∑§ Á¡‹ÊäÊË‡Ê «UÊ. ’‚¥Ã ªª¸, »§ÊÁ¡À∑§Ê ∑§ ∞‚.∞‚.¬Ë. •‡ÊÊ∑§ ’Ê∆U ÃÕÊ »§ÊÁ¡À∑§Ê ∑ § •ÁÃÁ⁄U Q § Á¡‹ÊäÊË‡Ê ø⁄U á ÊŒ fl ®‚„U ◊ÊŸ ÁflÁ‡ÊCUÊÁÃÁÕ ∑§ M§¬ ◊¥ ∑§Êÿ¸∑§˝ ◊ ◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ „Uʪ¥ – üÊË ÁªÀ„UÊò ÊÊ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ∑§Êÿ¸∑§˝ ◊ ◊¥ ¬˝Ê× ~.ÆÆ ‚ vÆ.xÆ ’¡ Ã∑§ ÁfllÊÌÕÿÊ¥ ∑§Ë ◊Ò⁄UÊÕŸ ŒÊÒ«∏ „UÊªË– ŒÊÒ«∏ ◊¥ S∑ͧ‹Ê¥ fl ∑§Ê‹¡Ê¥ ∑§ yÆÆ ‚ •ÁäÊ∑§ ¿UÊòÊ-¿UÊòÊÊ∞¥ ÷ʪ ‹ª¥ – ¿UÊòÊÊ¥ ∑§ Á‹∞ ~ Á∑§‹Ê◊Ë≈U⁄U ‹¥’Ë ÃÕÊ ¿UÊòÊÊ•Ê¥ ∑§ Á‹∞ w Á∑§‹Ê◊Ë≈U⁄U ‹ê’Ë ◊Ò⁄UÊÕŸ ⁄‘U‚ ∑§Ê •ÊÿÊ¡Ÿ Á∑§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ∑ȧ‹ vÆ ¿UÊòÊ fl ¿UÊòÊÊ•Ê¥ Á¡Ÿ ◊¥ ŒÊÒ«∏ ◊¥ ¬˝Õ◊ ¬Ê¥ø SÕÊŸÊ¥ ¬⁄U ⁄U„UŸ flÊ‹ ¿UÊòÊÊ¥ ÃÕÊ z ¬˝Õ◊ SÕÊŸ ¬⁄U ⁄U„UŸ flÊ‹Ë ¿UÊòÊÊ•Ê¥ ∑§Ê ‚Ê߸UÁ∑§‹ fl •ãÿ ¬È⁄US∑§Ê⁄U Œ∑§⁄U ‚ê◊ÊÁŸÃ

Á∑§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ¬˝Ê× vÆ.yz ’¡ ‚ÒŸÊ, ‚Ë◊Ê ‚È⁄UˇÊÊ ’‹, ¬ÈÁ‹‚ fl ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ ∑§ •ÁäÊ∑§Ê⁄UË ÃÕÊ ‚◊ÊÁäÊ ∑§◊≈UË ∑§ ¬ŒÊÁäÊ∑§Ê⁄UË ‡Ê„UËŒÊ¥ ∑§Ë ‚◊ÊÁäÊ ¬⁄U ¬Èc¬Ê¥¡‹Ë •Ì¬Ã ∑§⁄‘U¥ª– ‚ŸÊ ∑§ ¡flÊŸ ‡ÊSòÊ ©U‹≈U ∑§⁄U ÃÕÊ Á’ªÈ‹ ’¡Ê∑§⁄U ‡Ê„UËŒÊ¥ ∑§ ¬˝Áà üÊhÊ •Ì¬Ã ∑§⁄‘¥Uª– vv.vz ’¡ Œ‡Ê ÷ÁQ§ ‚ ¬Á⁄U¬áÍ Ê¸ S∑ͧ‹Ê¥ fl ∑§Ê‹¡ ∑§ ÁfllÊÌÕÿÊ¥ mUÊ⁄UÊ ‚Ê¥S∑ΧÁÃ∑§ ∑§Êÿ¸∑§˝ ◊ ¬˝SÃÈà Á∑§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ Á¡‚∑§ ’ÊŒ ¬È⁄US∑§Ê⁄U ÁflÃ⁄UáÊ „UÊªÊ fl ‹¥ª⁄U ÁflÃÁ⁄Uà Á∑§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– üÊË ÁªÀ„UÊò ÊÊ fl ’Ê«¸U⁄U ∞Á⁄UÿÊ Áfl∑§Ê‚ »˝¥§≈U ∑§ ¬˝flQ§Ê ‹Ë‹ÊäÊ⁄U ‡Ê◊ʸ Ÿ Ÿª⁄U ÁŸflÊÁ‚ÿÊ¥ fl ª˝Ê◊ËáÊÊ¥ ‚ •¬Ë‹ ∑§Ë „ÒU Á∑§ Œ‡Ê ÷ÁQ§ ¬Á⁄U¬Íáʸ ßU‚ ∑§Êÿ¸∑˝§◊ ◊¥ ÷ʪ ‹∑§⁄U ‡Ê„UËŒÊ¥ ∑§ ¬˝Áà •¬ŸË üÊhÊ √ÿÄà ∑§⁄‘¥U •ÊÒ⁄U ©Uã„¥U Ÿ◊Ÿ ∑§⁄‘¥U–

Õè.°â.°Ù.°Ü ·¤í×Øæð´ Ùð ×æ´»æð´ ·ð¤ â×ÍüÙ ×ð´ ·¤è ãUÇ̸ æÜ »§ÊÁ¡À∑§Ê/•’Ê„U⁄U vz ÁŒ‚ê’⁄U— ÷Ê⁄Uà ÁŒfl‚Ëÿ „U«∏ÃÊ‹ ¬⁄U ’Ò∆U ª∞– SÕÊŸËÿ ¬˝∑§Ê‡Ê fl ¡ªÃÊ⁄U Á‚¥„U Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ©UŸ∑§Ë ‚⁄U∑§Ê⁄U fl ’Ë∞‚∞Ÿ∞‹ ¬˝’¥äÊŸ ∑§Ë •Ê⁄U ‚ ’Ë∞‚∞Ÿ∞‹ ߥUå‹Ê߸U¡ ÿÍÁŸÿŸ ∑§ ¬˝äÊÊŸ ◊ÈÅÿ ◊Ê¥ªÊ¥ ◊¥ ‚flÊ ¬˝÷Ê⁄U ‡ÊÈÀ∑§ ∑§Ë flʬ‚Ë, ’Ë∞‚∞Ÿ∞‹ ∑§Ê ∞«UË‚Ë ∑§ ¬Ò‚ ŒŸ fl ÿÍÁŸfl‚¸‹ ‚Áfl¸‚ •Êé‹Ëª‡ÊŸ »¥§«U ◊¥ ‚ ‚’ÁSÊ«UË ŒŸÊ „ÒU– ©Uã„UÊŸ¥ ’ÃÊÿÊ Á∑§ wÆÆÆ ◊¥ ’Ë∞‚∞Ÿ∞‹ ∑§Ë ⁄UøŸÊ ∑§ ‚◊ÿ ‚⁄U∑§Ê⁄UŸ ∑ȧ¿U flÊÿŒ Á∑§∞ Õ ‹Á∑§Ÿ •Ê¡ ’„ÈU⁄UÊC˛UËÿ ∑¥§¬ÁŸÿÊ¥ ∑§ ‚ÊÕ Á◊‹∑§⁄U ©UŸ∑§Ê flÊÿŒÊ¥ ∑§Ë •Ê⁄U ∑§Ê߸U äÿÊŸ Ÿ„UË¥ ÁŒÿÊ ¡Ê ⁄U„UÊ– Á¬¿U‹ vv fl·ÊZ ◊ ’Ë∞‚∞Ÿ∞‹ ∑§Ë •Ê⁄U ‚ ÷Ê⁄Uà ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ê ◊ÈŸÊ»§ ÃÕÊ ∑§⁄U ∑§ M§¬ ◊¥ z „U¡Ê⁄U ∑§⁄UÊ«U M§¬∞ ÁŒ∞ ¡Ê øÈ∑§ „Ò¥U– ßU‚∑§ •‹ÊflÊ ‚⁄U∑§Ê⁄U mUÊ⁄UÊ ’Ë∞‚∞Ÿ∞‹ ’Ë∞‚∞Ÿ∞‹ ∑§Ë •ÊÁÕ¸∑§ ÁSÕÁà ‚ÈäÊÊ⁄UŸ •Êà◊ ¬˝∑§Ê‡Ê fl »§ÊÁ¡À∑§Ê ∑§ ¡ªÃÊ⁄U Á‚¥„U ‚ ¡’⁄UŸ x ¡Ë fl ’Ë∞Ÿ∞ S¬ÒÄ≈˛U◊ ∑§ Á‹∞ „UÃÈ ∑§Ê߸U •Êfl‡ÿ∑§ ∑§Œ◊ Ÿ ©U∆UÊ∞ ¡ÊŸ ∑§ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ÿ„U „U«∏ÃÊ‹ ’Ë∞‚∞Ÿ∞‹ v}zÆÆ ∑§⁄UÊ« ∏ ‹ Á‹∞ ª∞ •ÊÒ⁄U ’Ë∞‚∞Ÿ∞‹ ∑§Ê⁄UáÊ •Ê¡ ’Ë∞‚∞Ÿ∞‹ ∑§ ÃËŸ ‹Êπ ∑§Ë ‚÷Ë ÿÍÁŸÿŸÊ¥ fl ∞‚ÊÁ‚∞‡ÊŸÊ¥ ∑§Ê ∞∑§ ∑§Ê ŸË‹Ê◊Ë ◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ „UÊŸ fl •¬ŸÊ •ÁäÊ∑§Ê⁄UË fl ∑§◊¸øÊ⁄UË ◊¡’Í⁄UŸ ∞∑§ ‚Ê¥¤ÊÊ ◊Êøʸ ’ŸÊ∑§⁄U ∑§Ë ¡Ê ⁄U„UË „ÒU– •Êà◊ ◊Ÿ¬‚¥Œ ⁄UÊíÿ øÈŸŸ ∑§Ë •ÊôÊÊ Ÿ„UË¥ ŒË ªß¸U

ÂéçÜâ Ùð ¥ßñŠæ ¥çÌ·ý¤×‡æ ãUÅUßæØæ

Á’^ÂU «ÍU◊«∏Ê/÷Ê⁄Uà ÷Í·áÊ/ߥUŒ˝ ¡Ê‚Ÿ ∑§Ê⁄¸UflÊ߸U ∑§⁄UÃ „UÈ∞ •flÒäÊ •ÁÃ∑˝§◊áÊ „UË ø‹ÃÊ „ÒU ¡Ê Á∑§ ∑§Ê¥ªÁ˝ ‚ÿÊ¥ Ÿ flË⁄UflÊ⁄U ¡‹Ê‹Ê’ÊŒ, vz ÁŒ‚ê’⁄U— „U≈UflÊÿÊ– ßU‚ ‚¥’¥äÊË ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒÃ „UÈ∞ ∑§Ê ÁŒπÊÿÊ– flË⁄UflÊ⁄U ∑§Ê ÿ„UÊ¥ ∞∑§ ‚ÊÕ ß¥UøÊ¡¸ Ÿ⁄‘UãŒ˝ ®‚„U Ÿ ∑§„UÊ é‹Ê∑§ ¬˝äÊÊŸªË, Á¡‹Ê ¬˝äÊÊŸ fl ¬˝Œ‡ Ê ¬˝äÊÊŸ Á∑§ •∑§‚⁄U ’Ê¡Ê⁄UÊ¥ ◊¥ ⁄‘U„U«Ë∏ ∑§ Á‹ÿ ◊Ìʟ „ÈU•Ê Á¡‚◊¥ ◊ÊòÊ flÊ‹ ‚«∏∑§Ê¥ ¬⁄U ⁄‘U„UÁ«∏ÿÊ »§ÊÁ¡À∑§Ê ∑§ «UÁ‹ª≈U˜‚ Ÿ ÷ʪ Á‹ÿÊ– π«∏Ë ∑§⁄U ŒÃ „Ò¥U Á¡‚‚ ‡ÊÈ∑§˝ flÊ⁄U ∑§Ê ÿ„UÊ¥ „È∞ ◊Ìʟ ¬Íáʸ M§¬ ≈˛ÒUÁ»§∑§ √ÿflSÕÊ ’È⁄UË Ã⁄U„U ‡ÊÊ¥ÁÃ◊ÿ ⁄U„U– ¬˝Ê× „È߸ ◊Ê◊Í‹Ë ’Ê‹øÊ‹ ‚ ’ÊÁäÊà „UÊÃË „ÒU– ßU‚ ∑§ •‹ÊflÊ ∑§ÊßU¸ •Á¬˝ÿ ÉÊ≈UŸÊ Ÿ„UË¥ „ÈUßU¸– ŒÊÒ⁄UÊŸ ©Uã„UÊ¥Ÿ ◊Ê∑¸§≈U ‚ ∑§Êÿ¸∑§Ãʸ ÷Ë ¬Í⁄UË Ã⁄U„U ‚ ◊Ìʟ ¬⁄U „UË ªÈ¡⁄U ⁄U„U Á≈˛U¬‹ ‚flÊ⁄UË äÿÊŸ ∑§¥ ÁŒ˝Ã Á∑§ÿ „U∞È Õ ÃÕÊ ¬ÈÁ‹‚ Ÿ flÊ„UŸÊ¥ ∑§Ê ⁄UÊ∑§Ê ÃÕÊ ©Uã„¥U ‚È⁄UˇÊÊ ∑§ ÄUà ∑§Ê»§Ë ‚Åà ¬˝’ä¥ ÊŸ Á∑§ÿ ∞‚.∞‚.¬Ë »§ÊÁ¡À∑§Ê ∑§ ÁŒ‡ÊÊ ÁŸŒ¸‡ÊÊ¥ ÷Áflcÿ ◊¥ ŒÊ¬Á„UÿÊ flÊ„UŸÊ¥ ¬⁄U ÃËŸ Õ– øÈŸÊfl •ÁäÊ∑§ÊÁ⁄UÿÊ¥ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ¬⁄U •Ê¡ SÕÊŸËÿ ≈˛UÒÁ»§∑§ ¬ÈÁ‹‚ Ÿ ¬È⁄UÊŸË ¡ŸÊ¥ ∑§Ê Ÿ Á’∆UÊŸ ∑§Ë øÃÊflŸË Œ∑§⁄U flË⁄UflÊ⁄U ∑§Ê „ÈU∞ ◊Ìʟ ∑§Ë ªáÊŸÊ ‡ÊÈ∑§˝ flÊ⁄U ‚é¡Ë ◊¥«UË ◊Ê∑¸§≈U ◊¥ ÿÊÃÊÿÊà ◊¥ ÁflÉŸ ¿UÊ«∏ ÁŒÿÊ– ßU‚ ◊ÊÒ∑§ ¬⁄U ≈˛ÒUÁ»§∑§ ∑§Ê ŒÊ¬„U⁄U ’ÊŒ x ’¡ ‡ÊÈM§ „Uʪ Ë– ßU‚‚ «UÊ‹ ⁄U„UË ⁄‘U„U«∏Ë øÊ‹∑§Ê¥ ∑§ ÁflL§h ¬ÈÁ‹‚ ∑§ ’‹∑§Ê⁄U ®‚„U, ¬˝Ãʬ ®‚„U ¬„U‹ ‡ÊÈ∑§˝ flÊ⁄U ∑§Ê »§ÊÁ¡À∑§Ê ∑§ øÈŸÊfl »§ÊÁ¡À∑§Ê, vz ÁŒ‚¥’⁄U— ‚ÊߥU‚ •äÿʬ∑§ ∞‚ÊÁ‚∞‡ÊŸ ∑§Ë ∞∑§ ’Ò∆U∑§ SÕÊŸËÿ ∑§ãŒ˝ ¬⁄U ¡‹Ê‹Ê’ÊŒ ÁfläÊÊŸ‚÷Ê ˇÊòÊ ∑§Ë ©U‹ã´Uð Îð¹·¤ÚU Áæð Ûæé·¤æ fl ¡ªŒË‡Ê ®‚„U ◊ÊÒ¡ÍŒ ⁄U„U– ¬˝Ãʬ ’ʪ ◊¥ „ÈU߸U– Á¡‚◊ Á¡‹Ê ¬˝äÊÊŸ ‚¥¡Ëfl ◊Ê¥ªÊ Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ »§ÊÁ¡À∑§Ê ◊¥ Á¡‹Ê Á‡ÊˇÊÊ •»§‚⁄U ∑§Ë ÃÒŸÊÃË ‚ •äÿʬ∑§Ê¥ ∑§Ê Áfl÷ʪ ‚ ‚’¥ÁäÊà ◊ÈÁ‡∑§‹Ê¥ ‚ Ÿ «UÊ. Á⁄UáÊflÊ ∑§ ¬ÈòÊ ∑ ‚Ê◊Ÿ øÈŸÊfl Á«UÁǪÿÊ¥ ∑§ •Êfl⁄Uç‹Ê „UÊŸ.......... ¿ÈU≈U∑§Ê⁄UÊ Á◊‹ªÊ– üÊË ª¥ªÊŸª⁄U ∑§ ÁŸ∑§≈U ‚⁄U∑§Ê⁄UË S∑ͧ‹ •äÿʬ∑§Ê¥ ∑§Ê •’ v~Æ ‹«∏∑§⁄U Á„Uê◊à ÁŒπÊ߸U, ßU‚‚ Ÿª⁄U ∑§ Á∑§‹Ê◊Ë≈U⁄U ŒÍ⁄U Á»§⁄UÊ¡¬È⁄U ∑§Ê ⁄UÊSÃÊ ÃÿU Ÿ„UË¥ ∑§⁄UŸÊ ¬«∏ªÊ– ©Uã„UÊ¥Ÿ »§ÊÁ¡À∑§Ê ◊¥ πÊ‚∑§⁄U •⁄UÊ«∏flÁ‡ÊÿÊ¥ ∑§Ë πÊ߸U „ÈU߸U ¬„U‹ Á¡‹Ê Á‡ÊˇÊÊ •»§‚⁄U ‚¥ŒË¬ äÊÍÁ«∏ÿÊ ∑§Ë ÁŸÿÈÁQ§ ¬⁄U ¬¥¡Ê’ ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ê Á„Uê◊à •fl‡ÿ flʬ‚ ‹ÊÒ≈UË „ÒU ÄÿÊ¥ Á∑§ •Ê÷Ê⁄U ¡ÃÊÿÊ •ÊÒ⁄U ‚⁄U∑§Ê⁄U ‚ ◊Ê¥ª ∑§Ë „ÒU Á∑§ ∑§Êÿʸ‹ÿ ∑§ ∑§Ê◊∑§Ê¡ ∑§ Á‹∞ •Ê¡ ∞∑§ Ã⁄U»§ «UÊ. Á⁄UáÊflÊ •¬Ÿ ø¥Œ •◊‹Ê ÷Ë ¡ÀŒË „UË ÁŸÿÈQ§ Á∑§ÿÊ ¡Ê∞– ßU‚∑§ ‚ÊÕ „UË ⁄U◊‚Ê ∑§Ê•Ê«U˸Ÿ≈U⁄U ∑§Ë ¬È⁄UÊŸ ø„U⁄UÊ¥ ∑§ ‚ÊÕ ’Ò∆U Ÿ¡⁄U •Ê∞, ÁŸÿÈÁQ§ ÷Ë ¡ÀŒ ∑§⁄UŸ ∑§Ë ◊Ê¥ª ∑§Ë ªß¸U– ßU‚ ’Ò∆U∑§ ◊¥ ¬˝äÊÊŸ ‚¥¡Ëfl ◊Ê¥ªÊ ∑§ ¡’Á∑§ ©UŸ∑§ Áfl⁄UÊäÊ ◊¥ Ÿª⁄U ∑§ fl •ÁÃÁ⁄UÄàÊ ‚⁄¥UˇÊ∑§ ¬˝»§È ‹ ‚øŒflÊ, ◊„UÊ‚Áøfl ∑§◊‹ ªª¸, ‚Áøfl ‚È◊‡ Ê, ©U¬ÊäÿˇÊ πÊ‚∑§⁄U ∑§Ê¥ª˝‚ ∑§ ∞‚ ‹Ë«U⁄U ◊ÊÒ¡ÍŒ •◊Ÿ ◊Ê¥ªÊ, ◊„UÊ‚Áøfl •¡Ëà Á‚¥„U, ∑§Ê·ÊäÿˇÊ ‚ìʋ ∑ȧP§«∏, ¬˝‚ ‚Áøfl ⁄U„U ¡Ê „U◊‡ÊÊ «UÊ. Á⁄UáÊflÊ ∑§ ‚ÊÕ ø‹Ã ‚ȇÊË‹ ª˝Êfl⁄U, •¡Ëà Á‚¥„U, •◊⁄U ‚∆UË, ◊‹∑§Ëà Á‚¥„U, ◊ŸŒË¬ ∑¥§’Ê¡, ⁄UÊ¡‡Ê Õ– ßU‚ øÈŸÊfl ∑§ ŸÃË¡Ê øÊ„U ∑ȧ¿U ÷Ë äÊflŸ ‚Á„Uà •ãÿ •äÿʬ∑§ ◊ÊÒ¡ÍŒ ⁄U„¥U– „UÊ, ⁄¥U¡◊ ∑§Ê◊⁄UÊ „UÊ⁄‘U •ÕflÊ ¡ËÃ , ‹Á∑§Ÿ ‡Ê„U⁄UflÊÁ‚ÿÊ¥ ∑§ Á‹∞ fl„U ¡Ê◊fl¥Ã ∑§ M§¬ ◊¥ ¬„UøÊŸ ¡Ê∞¥ª ÄÿÊ¥Á∑§ ©Uã„UÊ¥Ÿ fl·ÊZ ‚ «UÊ. Á⁄UáÊfl ∑§Ë ªÈ‹Ê◊Ë ∑§⁄U ⁄U„U ∑§⁄UŸÊ ¬«∏Ê– ßUäÊ⁄U Á∑§‚ÊŸÊ¥ mUÊ⁄UÊ Á«US¬Ê¡‹ „UÊŸ ‚ ‡Ê◊‡ÊÊŸ ÷ÍÁ◊ ∑§Ë ŒËflÊ⁄U ÷Ë ∑§Ê¥ª˝‚ ∑§ ∑ȧ¿U ŸÃÊ•Ê¥ ∑§Ê ©UŸ∑§Ë πÊ߸U ŸÊ‹ ¬⁄U ’Ê¥äÊ ‹ªÊ∞ ¡ÊŸ ‚ ßU‚ ‚◊SÿÊ Áª⁄U ªß¸U •ÊÒ⁄U flÿ⁄U „UÊ™§‚ ∑§ ªÊŒÊ◊Ê¥ „ÈU߸U ÃÊ∑§Ã flʬ‚ ÁŒ‹Ê ŒË „Ò– «UÊ. ∑§Ê ∑§Ê߸U ¬ÈÅÃÊ ß¥UáÊ◊ Ÿ¡⁄U Ÿ„UË¥ •Ê ◊¥ ŒÍÁ·Ã ¬ÊŸË ÉÊÈ‚ ªÿÊ Á¡‚ ¬⁄U Ÿª⁄U Á’^ÂU «ÍU◊«∏Ê/÷Ê⁄Uà ÷Í·áÊ/ߥUŒ˝ ¡Ê‚Ÿ ¡‹Ê‹Ê’ÊŒ, vz Á⁄UáÊflÊ •Ê¡ ¬Í⁄UÊ ÁŒŸ •¬Ÿ ¬ÈòÊ Á‚hUÊÕ¸ ⁄U„UÊ •ÊÒ⁄U ‡Ê„U⁄UflÊÁ‚ÿÊ¥ ∑§Ê ŸÊ⁄U∑§Ëÿ ¡ËflŸ ¬Á⁄U·Œ ∑§ Áπ‹Ê»§ flÿ⁄U „UÊ™§‚ ∑§ ÁŒ‚ê’⁄U— SÕÊŸËÿ Á⁄UáÊflÊ ∑§ ¬ˇÊ ◊¥ ◊Ìʟ ∑§⁄UflÊŸ ∑§ ¡ËŸ ∑§ Á‹∞ ◊¡’Í⁄U „UÊŸÊ ¬«∏ ‚∑§ÃÊ •ÁäÊ∑§ÊÁ⁄UÿÊ¥ mUÊ⁄UÊ ŸÊÁ≈U‚ ÷Ë ¡Ê⁄UË Á∑§ÿÊ ŒÍ◊«∏Ê ◊Ê∑¸§≈U ∑§ Á‹∞ ‚È¥Œ⁄U •ÊüÊ◊ ∑§ ∑§⁄UË’ «U≈U ⁄U„U– „ÒU– ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË •ŸÈ‚Ê⁄U Ÿª⁄U ¬Á⁄U·Œ mUÊ⁄UÊ ¡Ê øÈ∑§Ê „ÒU ‹Á∑§Ÿ Á∑§‚Ë ÷Ë ¬˝‡ÊÊ‚ÁŸ∑§ ‚◊ˬ ∞∑§ ‡Ê⁄UÊ’Ë ŒÍ‚⁄UË •Ê⁄U ∑Ò§å≈UŸ ∞◊∞‚ ’ŒË, ŒflãŒ˝ ’ŸÊ߸U ªß¸U Á«US¬Ê¡‹ ∑§Ë Á«UÁǪÿÊ¥ ∑§ •ÁäÊ∑§Ê⁄UË Ÿ ßU‚ ‚◊SÿÊ ∑§Ë •Ê⁄U ∑§Ê߸U ˝ ŸÃÊ ÷Ë ◊Ìʟ •Êfl⁄U»§‹Ê „UÊŸ ‚ ŒÍÁ·Ã ¬ÊŸË ’Ê¡Ê⁄U äÿÊŸ Ÿ„Ë¥ ÁŒÿÊ „ÒU– Á¡‚∑§Ê Œ¥‡Ê Ÿ •Ê¡ Ÿ‡Ê ◊¥ äÊÈà ‚øŒflÊ fl •ãÿ ∑§Ê¥ª‚ „UÊ ∑ §⁄U ≈˛ Ò U Á»§∑§ ∑§ãŒ˝ ∑§ •Ê‚¬Ê‚ ◊ÊÒ¡ÍŒ ⁄U„U– ¬˝Ê× Ÿ¥.y, ~, ‚⁄U∑ȧ‹⁄U ⁄UÊ«U, ¬≈U‹ ¬Ê∑¸§, ‡Ê„U⁄UflÊÁ‚ÿÊ¥ ∑§Ê ÷ÿÊŸ∑§ ’Ë◊ÊÁ⁄UÿÊ¥ ∑§ √ÿflSÕÊ ∑§Ê ’È⁄UË ¬ÊÁ‹¥ª ‡ÊÈM§ „UÊŸ  ‚ ¬„U‹ „UË «UÊ. Á⁄UáÊflÊ •ÊŸ¥Œ Ÿª⁄UË, ‚¥Ã Ÿª⁄U, •Êÿ¸ Ÿª⁄U, M§¬ ◊¥ ¤Ê‹ŸÊ ¬«∏ ‚∑§ÃÊ „ÒU– ßUäÊ⁄U Ÿª⁄U Ã⁄U„U ‚ ’ÊÁäÊà mUÊ⁄UÊ ‚ÈŒ¥ ⁄U •ÊüÊ◊ ∑§ ŒÍ‚⁄‘U ª≈U ∑§Ê πÊ‹Ÿ ∆UÊ∑§⁄U •Ê’ÊŒË ⁄UÊ«∏, ⁄UÊ◊ Œfl Ÿª⁄UË fl ¬Á⁄U·Œ •äÿˇÊ ∑§Ê ∑§„UŸÊ „ÒU Á∑§ ¬Á⁄U·Œ Á∑§ÿÊ– Ÿ‡Ê ◊¥ ≈ÈUÛÊ ¬⁄U Áfl⁄UÊä Ê ¡ÃÊ ÁŒÿÊ, Á¡‚‚ ÕÊ«Ë∏ ’„ÈUà •ãÿ ◊ʪÊ¥Z ◊¥ ÉÊÈ‚ ªÿÊ– ŒÍ‚⁄UË •Ê⁄U mUÊ⁄UÊ ßU‚ ‚◊SÿÊ ∑§ ‚◊ÊäÊÊŸ ∑§ Á‹∞ ÿ„U ‡Ê⁄UÊ’Ë ∑§÷Ë ≈ÒU¥¬Ê¥ ’„U‚ ÷Ë „ÈU߸U •ÊÒ⁄U ∞∑§ ÉÊ¥≈UÊ Ã∑§ ¬ÊÁ‹¥ª ßU‚ ŒÍÁ·Ã ¬ÊŸË ∑§Ë fl¡„U ‚ •’ Ã∑§ ¬˝¬Ê¡‹ ’ŸÊ∑§⁄U ÷¡Ê ¡Ê øÈ∑§Ê „ÒU Á¡‚∑§Ê ÃÊ ∑§÷Ë ∑§Ê⁄U ∑§ •Êª ‹≈U ¡ÊÃÊ Á¡‚‚ flÊ„UŸ øÊ‹∑§Ê¥ ∑§Ê •¬Ÿ flÊ„UŸÊ¥ ∑§Ê M§∑§Ë ⁄U„UË– øÈŸÊfl ¬˝÷Ê⁄UË mUÊ⁄UÊ •¬Ÿ Á«US¬Ê¡‹ ŸÊ‹ ∑§ ‚ÊÕ ‹ªÃÊ ∑§⁄UË’ ≈Ò¥U«U⁄U ¬Ê‚ „UÊÃ „UË ‡ÊËÉÊ˝ „UË Á«US¬Ê¡‹ ⁄UÊ∑§ŸÊ ¬«∏ÃÊ– ‡Ê⁄UÊ’Ë ∑§Ê ÿ„U ◊¡◊Ê ‹ª÷ª •ÊäÊ ÉÊ¥≈U Ã∑§ ø‹ÃÊ ⁄U„UÊ– ßU‚ •ÁäÊ∑§Ê⁄UÊ¥ ∑§Ê ßUSÃ◊Ê‹ ∑§⁄U∑§ ÁflflÊŒ |ÆÆ ∞∑§«∏ ⁄U∑§’Ê «ÍU’ øÈ∑§Ê „ÒU •ÊÒ⁄U ∑§Ê ‚ҌʥflÊ‹Ë ‚◊ŸÊ‹ ‚ ¡Ê«∏∑§⁄U ßU‚ ∑§Ê ‚È‹¤ÊÊ∑§⁄U ¬ÊÁ‹¥ª ‡ÊÈM§ ∑§⁄UflÊ߸U ªß¸U– ªÃ ÁŒfl‚ Á«US¬Ê¡‹ ∑§ •Êfl⁄U»§‹Ê ‚◊SÿÊ ∑§Ê ‚◊ÊäÊÊŸ ÁŸ∑§Ê‹Ê ¡Ê∞ªÊ– ∑§Ê⁄UáÊ ßU‚ øÊÒ∑§ ◊¥ ≈˛ÒUÁ»§∑§ √ÿflSÕÊ ’È⁄UË ‚ ¬˝÷ÊÁflà „UÈ߸U–

çÁÜæ çàæÿææ ¥çŠæ·¤æÚUè ·¤è çÙØéçQ¤ ÂÚU â槴Uâ ¥ŠØæ·¤ °âæðçâ°àæÙ Ùð âÚU·¤æÚU ·¤æ ¥æÖæÚU ÁÌæØæ

fnlEcj 16] 2011

Ú´UÁ× ß çâhæÍü ·¤æ................ flÊÁ≈Uª¥ „Uʪ Ë– ßU‚∑§ ’ÊŒ „UË ªáÊŸÊ ‡ÊÈM§ ∑§Ë ¡Ê∞ªË– ©Uã„UÊŸ¥  ’ÃÊÿÊ Á∑§ »§ÊÁ¡À∑§Ê fl ¡‹Ê‹Ê’ÊŒ ÁfläÊÊŸ‚èÊÊ ∞fl¥ Á»§⁄UÊ¡  ¬È⁄U ‹Ê∑§‚÷Ê ∑§ ◊ÃÊ¥ ∑§Ë ÁªŸÃË ÕË ◊ÈQ§‚⁄ ◊¥ ∑§Ë ¡Ê∞ªË– ¡’Á∑§ ¬¥¡Ê’ ¬˝äÊÊŸ ∑§ Á‹ÿ „ÈU∞ ◊Ìʟ ∑§Ë ¬Á≈UÿÊ¥ ø¥«U˪…∏U ÷¡Ë ¡Ê ⁄U„UË „ÒU¥– flË⁄UflÊ⁄U ∑§Ê „U∞È ◊Ìʟ ◊¥ «UÊ. Á⁄UáÊflÊ ∞fl¥ ⁄¥U¡◊ ªÈ¬˝ ∑§Ë ¬˝ÁÃDUÊ ¬Í⁄UË Ã⁄U„U ‚ ŒÊ¥fl ¬⁄ ‹ªË „UßÈ U¸ „ÒU¥– ŒÊŸÊ¥ ¬ˇÊÊ¥ Ÿ ¡„UÊ¥ ßU‚ øÈŸÊfl ◊¥ •¬ŸË ¬Í⁄UË ÃÊ∑§Ã ¤ÊÊÒ∑¥ § ŒË– fl„UË¥ Á‚hÊÕ¸ Á⁄UáÊflÊ ∑§Ê é‹Ê∑§ ∑§Ê¥ª‚ ˝ ∑§Ê ÷Ê⁄UË ‚◊Õ¸Ÿ „UÊŸ  ∑§ ‚ÊÕ ‚ÊÕ ⁄UÊ¡ŸËÁà ◊¥ ÃËŸ ¬ËÁ…∏UÿÊ¥ ‚ SâÊÊÁ¬Ã „UÊŸ  ∑§Ê ‹Ê÷ Á◊‹ ‚∑§ÃÊ „ÒU, fl„UË¥ ⁄¥U¡◊ ∑§Ê◊⁄UÊ ∑§Ê ¬Ífl¸ ÁfläÊÊÿ∑§ ‚

×ÚUèÁ ß ©Uâ·ð¤ âæçÍØæð´... „ÈU«∏Œ¥ª ◊øÊÿÊ Á¡‚‚ •ãÿ ◊⁄UË¡Ê¥ ∑§Ê ÷Ê⁄UË ¬⁄‘U‡ÊÊŸË ¤Ê‹ŸË ¬«U∏Ë– ßU‚ ŒÊÒ⁄UÊŸ ◊ÊÒ∑§ ¬⁄U «UÿÍ≈UË ∑§⁄U ⁄U„U «UÊ. ¬flŸ ∑ȧ◊Ê⁄U Á◊ûÊ‹ Ÿ ßU‚ ’Êà ∑§Ë ‚ÍøŸÊ ¬ÈÁ‹‚ ∑§Ê ŒË Á¡Ÿ∑§ •ÊŸ ¬⁄U ◊⁄UË¡ ∑§ Á⁄U‡ÃŒÊ⁄U fl„UÊ¥ ‚ ÷ʪ π«∏ „ÈU∞– •Ê¡ ‚È’„U ‚ÍøŸÊ Á◊‹Ÿ ¬⁄U ∞‚∞◊•Ê «UÊ. ¡ªŒË‡Ê ≈UP§⁄U Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ©UQ§ ◊⁄UË¡ ‹«∏Ê߸U ¤Êª«∏ ◊¥ ÷Ã˸ „ÒU •ÊÒ⁄U ©U‚∑§ ∞Ä‚⁄‘U ∑§⁄UŸ ∑§ ’ÊŒ ©U‚ ¿ÈU≈˜U≈UË Œ ŒË ¡Ê∞ªË–

çÙçÌÙ »Ç¸·¤ÚUè ·¤æð ˜æ....... ∑§ ÁŸflÊ‚Ë ªÊÒ⁄Ufl ‡Ê◊ʸ, ÁflŸÊŒ ∑ȧ◊Ê⁄U, Ÿ⁄‘UãŒ˝ ∑ȧ◊Ê⁄U, ‚È÷Ê· ª˝Êfl⁄U, „UÁ⁄U∑ΧcáÊ SflÊ◊Ë, ’‹’Ë⁄U ‡Ê◊ʸ, •ŸËÃÊ ⁄UÊŸË, ⁄UÊ¡ ∑ΧcáÊ ‡Ê◊ʸ, ø¥Œ˝ ∑§‹Ê, ’Ê‹ ∑ΧcáÊ, •ÁŸ‹ ∑ȧ◊Ê⁄U ‡Ê◊ʸ, ◊ŸÊ¡ ∑ȧ◊Ê⁄U, ‹Á‹Ã ∑ȧ◊Ê⁄U ‡Ê◊ʸ, „UÁ⁄U ◊Ê„UŸ fl ø¥Œ˝ ‡Êπ⁄U Ÿ üÊË ª«∏∑§⁄UË ∑§Ê ¬òÊ Á‹π ∑§⁄U ◊Ê¥ª ∑§Ë „ÒU Á∑§ »§ÊÁ¡À∑§Ê ‚ Áfl‚ øÈŸÊfl ◊¥ üÊË äÊË¥ª«∏Ê „UË ¡Ëß ∑§Ë ˇÊ◊ÃÊ ⁄UπÃ „Ò¥U– ∞‚ ◊¥ üÊË äÊË¥ª«∏Ê ∑§Ê Áfl‚ Á≈U∑§≈U Œ∑§⁄U •Ê◊ ¡Ÿ fl ∑§Êÿ¸∑§Ãʸ•Ê¥ ∑§Ë ÷ÊflŸÊ•Ê¥ ∑§Ê ‚ê◊ÊŸ Á∑§ÿÊ ¡Ê∞– ©UäÊ⁄U, üÊË äÊË¥ª«∏Ê Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ ÷Ê¡¬Ê „UÊ߸U∑§◊ÊŸ mUÊ⁄UÊ Á≈U∑§≈U ÁŒ∞ ¡ÊŸ ¬⁄U fl„U ¬Ë¿U Ÿ„UË¥ „U≈U¥ª ÃÕÊ »§ÊÁ¡À∑§Ê ‚ ¡Ëà „UÊÁ‚‹ ∑§⁄U ÿ„U ‚Ë≈U ¬Ê≈U˸ ∑§Ë ¤ÊÊ‹Ë ◊¥ «UÊ‹¥ª–

ŸÊ⁄UÊ¡ ø‹ ⁄U„U ‹ÊªÊ¥ ∑§Ê ÷⁄U¬⁄Í U ‚◊âʸŸ ¬˝Ê# „ÒU– Á¡‚‚ ÿ„U ◊È∑§Ê’‹Ê •Ê⁄U ⁄UÊø Ò ∑§ „UÊ ªÿÊ „ÒU– flÒ‚ ßU‚ øÈŸÊfl ◊¥ ¡„UÊ¥ Á’⁄UÊŒ⁄UËflÊŒ, ¬Á⁄UflÊ⁄UflÊŒ fl ˇÊòÊflÊŒ ∑§Ë •„U◊ ÷ÍÁ◊∑§Ê ⁄U„UË „ÒU fl„UË¥ √ÿÁQ§ Áfl‡Ê· ÷Ë ∑§„UË¥ Ÿ ∑§„UË¥ ÁŒπÊ߸U ÁŒÿÊ– ⁄UÊÿÁ‚πÊ¥ mUÊ⁄UÊ ¡„UÊ¥ ⁄¥U¡◊ ªÈ¬˝ ∑§Ê ‚◊Õ¸Ÿ ŒŸ ∑§Ë ‚¥÷ÊflŸÊ „ÒU fl„UË¥ »§ÊÁ¡À∑§Ê ∑§Ê ◊Í‹ ÁŸflÊ‚Ë „UÊŸ  ∑§Ê ÷Ë ©Uã„¥U ‹Ê÷ Á◊‹ªÊ– ‹Á∑§Ÿ •÷Ë Ã∑§ „U⁄U ∑§Ê߸U ∑§ÿÊ‚ „UË ‹ªÊ ‚∑§ÃÊ „ÒU, ÄÿÊÁ¥ ∑§ ⁄UÊ¡ŸËÁà ◊¥ ∑ȧ¿U ¬ÃÊ Ÿ„Ë¥ ø‹ÃÊ ÄÿÊ „UÊ ¡Ê∞– •’ ŒπŸÊ ÿ„U „ÒU ŒÊŸÊ¥ ªÈ¬˝ Ê¥ ◊¥ ∑§ÊÒŸ •¬ŸË ‚Êπ ’øÊ ¬ÊÃÊ „ÒU–

¡’Á∑§ ¬˝Ê߸fl≈U ∑¥§¬ÁŸÿÊ¥ ßU‚∑§ Á‹∞ ’Êäÿ Ÿ„UË¥ „ÒU– ©Uã„UÊ¥Ÿ¥ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ’Ë∞‚∞Ÿ∞‹ ∑§Ê ßU‚ ’Ê‹Ë ∑§Ë ‚’‚ ™¥§øË ∑§Ë◊à ŒŸ ∑§ Á‹∞ ◊¡’Í⁄U Á∑§ÿÊ ªÿÊ fl ’Ê‹Ë ◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ Ÿ„UË¥ „UÊŸ ÁŒÿÊ ªÿÊ– ßU‚∑§ •‹ÊflÊ ‚⁄U∑§Ê⁄U mUÊ⁄UÊ ’Ë∞‚∞Ÿ∞‹ ¬⁄U |zÆÆ ∑§⁄UÊ«U ∑§Ê ∑§¡¸ äÊÊ⁄U Á‹ÿÊ ªÿÊ •ÊÒ⁄U ©U‚ ¬⁄U vy.z ¬˝ÁÇÊà éÿÊ¡ äÊÊ⁄U ‹Ë ªß¸U ¡’Á∑§ flÊSÃfl ◊¥ ’Ë∞‚∞Ÿ∞‹ ∑§Ê Á∑§‚Ë Ã⁄U„U ∑§Ê ∑§¡¸ ÁŒÿÊ „UË Ÿ„UË¥ ªÿÊ– ’Ë∞‚∞Ÿ∞‹ ∑§ ¬Ê‚ xzÆÆ ∑§⁄UÊ«∏ ∑§Ê ¡Ê M§¬ÿÊ Á⁄U¡¸fl ¬«∏Ê ÕÊ ©U‚ ÷Ë ‚⁄U∑§Ê⁄U mUÊ⁄UÊ ’Ë∞‚∞Ÿ∞‹ ‚ Á∑§‚Ë Ÿ Á∑§‚Ë M§¬ ◊¥ ‹Í≈U Á‹ÿÊ ªÿÊ– ßU‚ •fl‚⁄U ¬⁄U ◊ÈŸË‡Ê ÷∆U¡Ê Ÿ ’Ë∞‚∞Ÿ∞‹ ∑§Ë ÁflûÊËÿ Œ‡ÊÊ ∑§Ê ‚È ä ÊÊ⁄U Ÿ  ∑ § Á‹∞ ’Ë∞‚∞Ÿ∞‹ ∑§Ê ©UŸ ⁄UÊíÿÊ¥ ◊¥ •ÊôÊÊ ŒŸ ∑§Ë ’Êà ∑§„UË Á¡Ÿ ⁄UÊíÿÊ¥ ◊¥ x ¡Ë fl ’˝Ê¥«U’¥«U ‚flÊ Ÿ„UË¥ ŒŸÊ øÊ„UÃË, ©UŸ ⁄UÊíÿÊ¥ ∑§Ê }ÆÆÆ ∑§⁄UÊ«∏ ‹Ê߸U‚¥‚ ‡ÊÈÀ∑§ flÊÁ¬‚ Á∑§ÿÊ ¡Ê∞– äÊ⁄UŸ ∑§ ŒÊÒ⁄UÊŸ „¥U‚⁄UÊ¡ Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ ’˝Ê«U’¥«U, ◊Ê’Ê߸U‹ ‚flÊ∞¥ ŒŸ ∑§ Á‹∞ ¡M§⁄UË ‚Ê◊ÊŸ ‚⁄U∑§Ê⁄U mUÊ⁄UÊ ‡ÊËÉÊ˝ ◊È„ÒUÿÊ ∑§⁄UflÊÿÊ ¡Ê∞– ©Uã„UÊ¥Ÿ¥ ’ÃÊÿÊ Á∑§ •Ê¡ ∑§Ë „U«∏ÃÊ‹ ◊¥ ∞•Ê߸U≈UËÿÍ‚Ë fl ‚Ë•Ê߸U≈UËÿÍ ÿÍÁŸÿŸ¥ •¬ŸÊ ‚◊Õ¸Ÿ Œ ⁄U„UË „ÒU¥– ßU‚ •fl‚⁄U ¬⁄U »§ÊÁ¡À∑§Ê ◊¥ ßU‚ ◊ÊÒ∑§ ¬⁄U ¡ªÃÊ⁄U Á‚¥„U, •‡ÊÊ∑§ «UÊª⁄UÊ, ŒË¬∑§ ø‹ÊŸÊ, ¡ÿ ŸÊ⁄UÊÿáÊ ŒflªáÊ, ‚ŒÊÁ‡Êfl ÿÊŒfl, ⁄UÊ¡Ëfl ¡‚Í¡Ê, ‚¥ŒË¬ ø‹ÊŸÊ •ÊÁŒ ◊ÊÒ¡ÍŒ Õ fl •’Ê„U⁄U ◊¥ Ÿ¥Œ ‹Ê‹, „⁄UË ø¥Œ, ∑§‡Ê◊Ë⁄U Á‚¥„U, •◊Ë ø¥Œ, •¡Ëà Á‚¥„U, ∑§ •‹ÊflÊ ‚È⁄‘U‡Ê ø¥Œ, ¡ÊªË⁄U Á‚¥„U, ◊ŸÊ¡ ∑ȧ◊Ê⁄U, •ÃÈ‹, ‚¥¡ÿ ∑ȧ◊Ê⁄U , ∞‚«UË•Ê ’¥‚‹, ÁfllÊ⁄UÊ◊, ‹π⁄UÊ¡, •flÃÊ⁄U Á‚¥„U •‡ÊÊ∑§ ∑ȧ◊Ê⁄U, „U⁄UŒÿÊ‹ fl ⁄UÊ¡ãŒ˝ ∑ȧ◊Ê⁄U ◊ÊÒ¡ÍŒ ⁄U„U–

·ð¤‹Îý âÚU·¤æÚU çßÎðàææð´ ×ð´ ÂǸ𠷤æÜð................ Á∑§ ∑§ãŒ˝ ∑§Ë ÿÍ.¬Ë.∞ ∑§Ê¥ª˝‚ ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§ ◊¥òÊË fl ŸÃÊ ¬Í⁄UË Ã⁄U„U ‚ ÷˝CUÊøÊ⁄U ◊¥ Á‹# „Ò¥U ÃâÊÊ ßUŸ∑§ mUÊ⁄UÊ ∑§◊ÊÿÊ ªÿÊ ∑§Ê‹Ê äÊŸ ÁflŒ‡ÊË ’Ò¥∑§Ê¥ ◊¥ ¡◊Ê „ÒU– ©Uã„UÊ¥Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ ∑§ãŒ˝ ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§ øÊ⁄U ◊¥òÊË ÷˝CUÊøÊ⁄U ∑§ ∑§‚Ê¥ ◊¥ ¡‹ ∑§Ë „UflÊ πÊ ⁄U„U „ÒU¥– ©Uã„UÊŸ¥  ∑§„UÊ Á∑§ ∑§ãŒ˝ ‚⁄U∑§Ê⁄U ¡Ÿ ‹Ê∑§¬Ê‹ Á’‹ ∑§Ê ÷Ë ¬ÊÁ⁄Uà ∑§⁄UflÊŸ ∑§ Á‹ÿ ∑§Ã߸U ª¥÷Ë⁄U Ÿ„UË¥ „ÒU– ∑§Ê‹¡ ∑§Ë ¿UÊòÊÊ•Ê¥ ∑§Ê ‚¥’ÊÁäÊà ∑§⁄UÃ „U∞È üÊË◊ÃË ’ÊŒ‹ Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ ◊Á„U‹Ê Ÿ „U⁄U ˇÊòÊ ◊¥ Ã⁄UP§Ë ∑§Ë „ÒU– •Ê¡ ⁄UÊC˛U¬Áà ‚ ‹∑§⁄U ‹Ê∑§‚÷Ê S¬Ë∑§⁄U ∑§ ¬Œ ¬⁄U ◊Á„U‹Ê∞¥ ÃÒŸÊà „ÒU¥ Á¡‚ ¬⁄U ◊Á„U‹Ê flª¸ ∑§Ê ªfl¸ „UÊŸ Ê øÊÁ„U∞– ©Uã„UÊŸ¥  ∑§„UÊ Á∑§ ¬Ë⁄U ¬Òªê’⁄UÊ¥ ∑§Ë äÊ⁄UÃË ¬¥¡Ê’ ¬⁄U ∑§ãÿÊ ÷˝áÍ Ê „UàÿÊ, Œ„U¡ ¬˝ÕÊ •ãÿ ∑ȧ⁄UËÁÃÿÊ¥ ‚ ‹«∏Ÿ ∑§ Á‹ÿ ∞∑§¡È≈U „UÊŸ  ∑§Ë ¡M§⁄Uà „ÒU– ©Uã„UÊŸ¥  ∑§„UÊ Á∑§ Œ‡Ê ◊¥ zÆ ¬˝ÁÇÊà ◊Á„U‹Ê∞¥ ÁŸ⁄UˇÊ⁄U „Ò¥U Á¡Ÿ∑§Ê ‚ÊˇÊ⁄U ∑§⁄U∑§ „UË ‚Ê◊ÊÁ¡∑§ ∑ȧ⁄UËÁÃÿÊ¥ ∑§Ê πÊà◊Ê Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU– ©Uã„UÊŸ¥  ∑§„UÊ Á∑§ flø◊ÊŸ ‚◊ÿ ◊¥ ‚Ê◊ÊÁ¡∑§ Á⁄U‡ÃÊ¥ ∑§ ÷ËÃ⁄U ‚¥Ã‹ È Ÿ ∑§Êÿ◊ ⁄UπŸ „UÃÈ ’≈UË ÃÕÊ flÊÃÊfl⁄UáÊ ∑§Ê ‚¥Ã‹ È Ÿ ∑§Êÿ◊ ⁄UπŸ ∑§ Á‹ÿ flΡÊÊ¥ ∑§Ë ‚¥÷Ê‹ ∑§⁄UŸÊ ¡M§⁄UË „ÒU– ©Uã„UÊŸ¥  ÁfllÊÌÕÿÊ¥ ‚ •ÊuUÊŸ Á∑§ÿÊ Á∑§ fl„U •ÁäÊ∑§ÊÁäÊ∑§ ¬ÊÒäÊ ⁄UÊÁ¬Ã ∑§⁄‘¥U ÃÕÊ Œ„U¡ ‹Ÿ fl Œ„U¡ ŒŸ ∑§Ë ’È⁄UÊ߸U ∑§Ê ¡«∏ ‚ πà◊ ∑§⁄‘¥U– ©Uã„UÊ¥Ÿ •∑§Ê‹Ë ÷Ê¡¬Ê ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ë ©U¬‹ÁéäÊÿÊ¥

ÁªŸÊÃ „U∞È ∑§„UÊ Á∑§ ¬¥¡Ê’ Ÿ ∑ΧÁ·, ’ÈÁŸÿÊŒË …UÊø ¥ Ê ÃÕÊ Á’¡‹Ë ∑§Ë ‚È⁄UˇÊÊ „UÃÈ ⁄UÊC˛U SÃ⁄UËÿ •flÊ«¸U ¬˝Ê# Á∑§∞ „ÒU¥– •Ê¡ Á‡ÊˇÊÊ ∑§ ˇÊòÊ ◊¥ ¬¥¡Ê’ vyfl¥ SÕÊŸ ‚ ÃË‚⁄‘U SÕÊŸ ¬⁄U •Ê ªÿÊ „ÒU– ¬¥¡Ê’ ◊¥ ¬Ê¥ø Ÿ∞ Áfl‡flÁfllÊ‹ÿ, v| Ÿ∞ Á«UªË˝ ∑§Ê‹¡ fl vx|x Ÿ∞ S∑ͧ‹ πÊ‹ ª∞ „ÒU¥ ÃÕÊ vÆ{w S∑ͧ‹Ê¥ ∑§Ê •¬ª˝« U Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU– ‚Í’ ◊¥ vvÆÆ ∑§⁄UÊ« ∏ L§¬∞ ∑§Ë ‹ÊªÃ ‚ M§¬Ÿª⁄U ◊¥ •Ê߸U.≈UË.•Ê߸U ∑§Ë SÕʬŸÊ ∑§ •‹ÊflÊ Ã∑§ŸË∑§Ë fl ߥU¡ËÁŸÿÁ⁄¥Uª ∑§Ê‹¡ πÊ‹ ª∞ „ÒU¥– ©Uã„UÊŸ¥  •¬Ë‹ ∑§Ë Á∑§ •∑§Ê‹Ë ÷Ê¡¬Ê ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ê ¬Ê¥ø fl·¸ ∑§Ê •Ê⁄U ◊ÊÒ∑§Ê ÁŒÿÊ ¡Ê∞ ÃÊÁ∑§ ¬¥¡Ê’ ∑§Ê Œ‡Ê ∑§Ê Ÿ¥’⁄U ∞∑§ ‚Í’Ê ’ŸÊÿÊ ¡Ê ‚∑§– ∑§Êÿ¸∑§˝ ◊ ◊¥ Á¬˝Á¥ ‚¬‹ «UÊ. ¡ªŒË‡Ê ∑§ÊÒ⁄U ’Ò‚ ¥ Ÿ ◊„U◊ÊŸÊ¥ ∑§Ê Sflʪà Á∑§ÿÊ fl ∑§Ê‹¡ ∑§Ë ©U¬‹ÁéäÊÿÊ¥ ¬⁄U ¬˝∑§Ê‡Ê «UÊ‹Ê– ∑§Êÿ¸∑§˝ ◊ ∑§Ê ‚Ê¥‚Œ ‡Ê⁄U ®‚„U ÉÊÈ’ÊÿÊ fl ÁfläÊÊÿ∑§ ‚Èπ¬Ê‹ ®‚„U ŸãŸÍ Ÿ ‚¥’ÊÁäÊà Á∑§ÿÊ– ‚Ê¥‚Œ ÉÊÈ’ÊÿÊ Ÿ ∑§Ê‹¡ ∑§Ê y ‹Êπ L§¬∞ ∑§Ë ª˝Ê≈¥ U ŒŸ ∑§Ê ∞‹ÊŸ Á∑§ÿÊ– ßU‚ ◊ÊÒ∑§ ¬⁄U üÊË◊ÃË ’ÊŒ‹ mUÊ⁄UÊ «UÊ. ¡ªŒË‡Ê ∑§ÊÒ⁄U ’Ò‚ ¥ mUÊ⁄UÊ Á‡ÊˇÊÊ ¬⁄U ¬¥¡Ê’Ë ÷Ê·Ê ◊¥ Á‹πË ªß¸U ¬ÈSÃ∑§ ∑§Ê ÷Ë Á⁄U‹Ë¡ Á∑§ÿÊ ªÿÊ– ∑§Êÿ¸∑§˝ ◊ ◊¥ Œ‡Ê◊‡Ê ∑§Ê‹¡ •Ê»§ ∞¡È∑§ ‡ÊŸ ∑§ Á¬˝Á¥ ‚¬‹ «UÊ. ∞‚.∞‚ ‚¥ÉÊÊ, ◊ÊS≈U⁄U ªÈ⁄UŸÊ◊ ®‚„U, ¡ÊÁªãŒ˝ ®‚„U Á¡ãŒÍ, ⁄UÊÁ „Uà flÊ„U⁄UÊ ‚Á„Uà •ãÿ ªáÊ◊Êãÿ ŸÊªÁ⁄U∑§ ◊ÊÒ¡ŒÍ ⁄U„U–


ljgn dsljh QkftYdk

fnlEcj 16] 2011

3 (Postal Regd.No. FZR PB03-2010-12)

◊⁄UË¡Ê¥ ∑§Ë ∑§⁄UÊ„U≈U Œπ∑§⁄U ÷Ë âßüŸæðDU ¥ŠØæç·¤æ ·ð¤ ¥ßæÇüU âð SÂæðÅ÷Uâü •ÜÕæð´ ·¤æð ƒæéçǸØæÙæ Ùð çÎØæ °·¤ Üæ¹ ·¤æ ¿ñ·¤ Ÿ„UË¥ ¬‚Ë¡ »§Ê◊ʸÁ‚S≈UÊ¥ ∑§ ÁŒ‹ â•×æçÙÌ ãUé§Uü ¥ŠØç·¤æ âéÚUÁèÌ ·¤æñÚU

!v| ÁŒ‚ê’⁄U ∑§Ê SflÊSâÿ ◊¥òÊË ∑§ ÁfläÊÊŸ‚÷Ê ˇÊòÊ „U«Ã∏ Ê‹Ë »§Ê◊ʸÁ‚S≈U ÁŸ∑§Ê‹¥ª ⁄ÒU‹Ë »§ÊÁ¡À∑§Ê, vz ÁŒ‚ê’⁄U— ¬¥¡Ê’ ⁄UÊíÿ »§Ê◊ʸÁ‚S≈U ∞‚ÊÁ‚∞‡ÊŸ ∑§Ë ¬˝Ê¥ÃËÿ ‚¥ÉÊ·¸ ∑§◊≈UË ∑§ { ÁŒfl‚Ëÿ ÁflÁ÷ÛÊ ‚¥ÉÊ·¸ ¬«∏Êfl ∑§ øÊÒÕ ÁŒŸ ÷Ë •Ê¡ »§Ê◊ʸÁ‚S≈UÊ¥ Ÿ ‚Ê◊ÍÁ„U∑§ •fl∑§Ê‡Ê Á‹ÿÊ– ßUŸ ∑§ ‚ÊÕ „UË ‹Ò’Ê⁄‘U≈U⁄UË ≈ÒU∑A§ËÁ‡ÊÿŸ ∞‚ÊÁ‚∞‡ÊŸ ∑§ ‚ŒSÿÊ¥ Ÿ ÷Ë øÊÒÕ ÁŒŸ ‚Ê◊ÍÁ„U∑§ •fl∑§Ê‡Ê Á‹ÿÊ– •fl∑§Ê‡Ê ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ Á¡‹Ê »§ÊÁ¡À∑§Ê ∑§ •¥Ãª¸Ã Á‚Áfl‹ •S¬ÃÊ‹ »§ÊÁ¡À∑§Ê, •’Ê„U⁄U fl ¡‹Ê‹Ê’ÊŒ ÃÕÊ Á¡‹ ∑§ ‚÷Ë ¬˝ÊÕÁ◊∑§ SflÊSâÿ ∑¥§Œ˝Ê¥, Á«US¬Ò¥‚Á⁄UÿÊ¥ ◊¥ ∑§Êÿ¸ ¬Í⁄UË Ã⁄U„U ‚ ∆Uå¬ ⁄U„UÊ– ‚Ò¥∑§«∏Ê¥ ∑§Ë ‚¥ÅÿÊ ◊¥ ⁄UÊÁªÿÊ¥ ∑§Ê ŒflÊ∞¥ Ÿ„UË¥ Á◊‹Ë ÃÕÊ ©UŸ∑§ ‹Ò’ ≈ÒUS≈U Ÿ„UË¥ „ÈU∞ Á¡‚∑§ ø‹Ã ©ã„¥U ’Ê¡Ê⁄U ‚ ŒflÊ∞¥ π⁄UËŒŸË ¬«∏Ë fl ≈ÒUS≈U ∑§⁄UflÊŸ ¬«∏– ŒÊŸÊ¥ ÿÍÁŸÿŸÊ¥ ∑§ Á¡‹Ê »§ÊÁ¡À∑§Ê ∑§ ‚ŒSÿÊ¥ Ÿ »§Ê◊ʸÁ‚S≈U ∞‚ÊÁ‚∞‡ÊŸ ∑§ Á¡‹ÊäÿˇÊ ‡ÊÁ‡Ê ∑§Ê¥Ã ∑§ ŸÃÎàfl ◊¥ »§ÊÁ¡À∑§Ê ∑§ øÊÒ∑§ ÉÊ¥≈UÊÉÊ⁄U ◊¥ ¬¥¡Ê’ ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ë •Õ˸ »Í§¥ ∑§Ë– ßU‚‚ ¬Ífl¸ ŒÊŸÊ¥ ÿÍÁŸÿŸÊ¥ ∑§ ¬ŒÊÁäÊ∑§ÊÁ⁄UÿÊ¥ fl ‚ŒSÿÊ¥ Ÿ Ÿª⁄U ∑§ ÁflÁ÷ÛÊ ’Ê¡Ê⁄UÊ¥ ◊¥ ⁄UÊ· ◊Êø¸ ÁŸ∑§Ê‹Ê ÃÕÊ •¬ŸË ◊Ê¥ªÊ¥ ∑§ ‚◊Õ¸Ÿ ◊¥ ÃÕÊ ¬¥¡Ê’ ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§ ÁflL§h

¡Ê⁄UŒÊ⁄U ŸÊ⁄‘U’Ê¡Ë ∑§Ë– ⁄UÊ· ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ »§Ê◊ʸÁ‚S≈U ∞‚ÊÁ‚∞‡ÊŸ ∑§ ©U¬ÊäÿˇÊ ‚øflË⁄U ®‚„U, ‚¥ ª ∆UŸ ‚Áøfl ⁄UÁ¡ãŒ˝ ¬Ê‚Ë, ‹πÊÁŸ⁄UˡÊ∑§ ¡ÿ Ÿ⁄‘U‡Ê ¬¥∑§¡, ¬˝øÊ⁄U ‚Áøfl ¬⁄U◊¡Ëà ®‚„U ß¡Ê, ‚ÈŸË‹ ‚∆UË, Ÿ⁄‘U‡Ê ‚øŒflÊ, •◊Á⁄UãŒ˝ ®‚„U, ‚¥ŒË¬ flÊ≈U‚, ’„UÊŒ⁄U ø¥Œ, ŒË¬∑§ ªªŸ¡Ê, ø¥Œ÷˝ ÊŸ, ∑§‡◊Ë⁄UË ‹Ê‹, ⁄U¡ŸË‡Ê ∑ȧ◊Ê⁄U, ⁄UÁ¡ãŒ˝ ®‚„U ∑§Ê‹«∏Ê ÃÕÊ ◊Á„U‹Ê ‚ŒSÿÊ¥ ∑§◊‹¡Ëà ∑§ÊÒ⁄U, ¬˝flËáÊ ’Ê‹Ê, ⁄UÊ¡flË⁄U, ‚¥¡ŸÊ ‚øŒflÊ, •M§áÊ ’Ê‹Ê, ‚ÈπŒ‡Ê¸Ÿ ∑§ÊÒ⁄U, øÊ¥Œ ⁄UÊŸË, ¡‚¬Ê‹ ∑§ÊÒ⁄U ©U¬ÁSÕà Õ– ⁄UÊ· ◊Êø¸ ◊¥ •’Ê„U⁄U, ¡‹Ê‹Ê’ÊŒ ÃÕÊ ª˝Ê◊ËáÊ SflÊSâÿ ∑¥§Œ˝Ê¥

∑§ ’«∏Ë ‚¥ÅÿÊ ◊¥ »§Ê◊ʸÁ‚S≈UÊ¥ Ÿ ÷ʪ Á‹ÿÊ– ⁄UÊ· ⁄ÒU‹Ë ÃÕÊ •Õ˸ »Í¥§∑§ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ◊¥ ‹Ò’ ≈ÒU∑§A ËÁ‡ÊÿŸÊ¥ Ÿ Á¡‹ÊäÿˇÊ ‡Ê◊‡Ê⁄U ®‚„U fl ’‹’Ë⁄U ®‚„U øÈÉÊ ∑§ ŸÃÎàfl ◊¥ ÷ʪ Á‹ÿÊ– ⁄UÊ· ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ◊¥ ¬¥¡Ê’ ŸÌ‚‚ ∞‚ÊÁ‚∞‡ÊŸ ∑§Ë •äÿˇÊ Á’◊‹Ê äÊflŸ ∑§ ŸÃÎàfl ◊¥ Ÿ‚ÊZ ÃÕÊ ’«∏Ë ‚¥ÅÿÊ ◊¥ ¬Ò⁄UÊ◊Á«U∑§‹ ‚ŒSÿÊ¥ Ÿ ÷Ë ŒÊŸÊ¥ ‚¥SÕÊ•Ê¥ ∑§Ë ◊Ê¥ªÊ¥ ∑§Ê ‚◊Õ¸Ÿ Á∑§ÿÊ ÃÕÊ ÷ʪ Á‹ÿÊ– •Õ˸ »Í¥§∑§ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ∑§ •fl‚⁄U ¬⁄U ©U¬ÁSÕÁà ∑§Ê ‚¥’ÊÁäÊà ∑§⁄UÃ „ÈU∞ Á¡‹ÊäÿˇÊ ‡ÊÁ‡Ê ∑§Ê¥Ã fl •ãÿ flQ§Ê•Ê¥ Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ ⁄UÊíÿ ‚⁄U∑§Ê⁄U »§Ê◊ʸÁ‚S≈UÊ¥ ∑§Ë ‹ê’ ‚◊ÿ ‚ ø‹Ë •Ê ⁄U„UË ©UÁøà ◊Ê¥ªÊ¥ ∑§Ê ¬Í⁄UÊ Ÿ ∑§⁄U ©UŸ∑§ ‚ÊÕ •ãÿÊÿ ∑§⁄U ⁄U„UË „ÒU •Ê⁄U ©Uã„¥U ∑§«∏ ‚¥ÉÊ·¸ ∑§ Á‹∞ Áflfl‡Ê ∑§⁄U ⁄U„UË „ÒU– ©UUã„UÊ¥Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ v| ÁŒ‚ê’⁄U ‡ÊÁŸflÊ⁄U ∑§Ê ‹ÈÁäÊÿÊŸÊ ◊¥ SflÊSâÿ ◊¥òÊË ‚ìʋ ªÊ‚Ê߸U¥ ∑§ ÁfläÊÊŸ‚÷Ê ˇÊòÊ ◊¥ »§Ê◊ʸÁ‚S≈UÊ¥ mUÊ⁄UÊ ¡Ê⁄UŒÊ⁄U ⁄UÊ· ⁄ÒU‹Ë ∑§Ë ¡Ê∞ªË– ßUŸ flQ§Ê•Ê¥ Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ ÿÁŒ ©UŸ∑§Ë ◊Ê¥ªÊ¥ ∑§Ê Ÿ ◊ÊŸÊ ªÿÊ ÃÊ fl ‚¥ÉÊ·¸ ∑§Ê ÃËfl˝ ∑§⁄¥ U ª  – Á¡‚∑ § •¥ à ª¸ ◊ ‚Ê◊Í Á „U ∑ § •fl∑§Ê‡Ê ∑§Ê •Êª ÷Ë ’…∏UÊÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU–

Á’^ÂU «ÍU◊«∏Ê/÷Ê⁄Uà ÷Í·áÊ/ߥUŒ˝ ¡Ê‚Ÿ ¡‹Ê‹Ê’ÊŒ, vz ÁŒ‚ê’⁄U— ÁŸ∑§≈UflÃ˸ ªÊ¥fl ◊Ê„U◊Í¡ÊßUÿÊ ∑§Ë ∞‚.∞‚ Áfl·ÿ ∑§Ë •äÿÊÁ¬∑§Ê ‚È⁄U¡Ëà ∑§ÊÒ⁄U Ÿ Á‡ÊˇÊÊ ∑§ ˇÊòÊ ◊¥ •¬ŸË ∑§Êÿ¸‡ÊÒ‹Ë ‚ | Á¡‹Ê¥ ◊¥ ’Á…∏UÿÊ ∑§Êÿ¸ ∑§⁄UŸ flÊ‹Ê¥ •äÿʬ∑§Ê¥ ∑§Ë ‚ÍøË ◊¥ ŸÊ◊ Œ¡¸ ∑§⁄U ∑§⁄UflÊ ∑§⁄U »§ÊÁ¡À∑§Ê fl Á»§⁄UÊ¡  ¬È⁄U Á¡‹ ∑§Ê ŸÊ◊ ⁄Uʇ ÊŸ Á∑§ÿÊ „ÒU– ßU‚ •äÿÊÁ¬∑§Ê ∑§Ê ◊ÈQ§‚⁄U ◊¥ •ÊÿÊÁ¡Ã Á∑§∞ ª∞ Á¡‹Ê SÃ⁄UËÿ ∑§Êÿ¸∑§˝ ◊ ◊¥ ‚ê◊ÊÁŸÃ Á∑§ÿÊ ªÿÊ– ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË •ŸÈ‚Ê⁄U «UË.¡Ë.∞‚.߸U mUÊ⁄UÊ ∞∑§ ≈UË◊ ªÁ∆Uà ∑§⁄U∑§ | Á¡‹Ê¥ ∑§ ÁflÁ÷ÛÊ S∑ͧ‹Ê¥ ◊¥ ÁŸ⁄UˡÊáÊ ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹ÿ ÷¡Ê ªÿÊ ÕÊ •ÊÒ⁄U •ë¿UË ∑§Êÿ¸‡ÊÒ‹Ë

∑§Ë– •Ê¡ •¬Ÿ ∞Áë¿U∑§ ∑§Ê· ‚ ∞∑§ ‹Êπ L§¬ÿ ∑§Ê øÒ∑§ ÷¥≈U ∑§⁄UÃ „ÈU∞ ©Uã„UÊ¥Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ ◊ÊòÊ ÕÊ«∏ ‚◊ÿ ◊¥ Ä‹’Ê¥ ∑§ ∑§Êø ŸflŒË¬ ‡Ê◊ʸ ∑§Ë Œπ⁄‘Uπ ◊¥ Áπ‹ÊÁ«∏ÿÊ¥ ∑§Ë Ÿß¸U ¬ÊÒäÊ ÃÒÿÊ⁄U „ÈU߸U „ÒU– Ä‹’ ∑§ ¬Ê¥ø Áπ‹ÊÁ«∏ÿÊ¥ mUÊ⁄UÊ ⁄UÊC˛UËÿ

flÊ‹ •äÿʬ∑§ •äÿÊÁ¬∑§Ê ∑§Ê ŸÊ◊ ◊¥«U‹ •ÁäÊ∑§Ê⁄UË »§⁄UËŒ∑§Ê≈U ∑§Ê ÷¡ŸÊ ÕÊ– ßU‚ ≈UË◊ mUÊ⁄UÊ | Á¡‹Ê¥ ◊¥ ‚ vÆ| •äÿʬ∑§Ê¥ ∑§Ê øÿŸ Á∑§ÿÊ ªÿÊ Á¡‚◊¥ ‚ÊŸÍ ’È‹¥ŒË, •’Ê„U⁄U, vz ÁŒ‚ê’⁄U— ≈UÒÄŸË∑§‹ ‚Áfl¸‚ ÿÍÁŸÿŸ ‚’ Á«UflË¡Ÿ Ÿê’⁄U ∞∑§ ∑§ ‚ŒSÿÊ¥ mUÊ⁄UÊ •Ê¡ ∞Ä‚.߸U.∞Ÿ mUÊ⁄UÊ ∑§ÁÕà åª Á∑§∞ ¡ÊŸ ∑§ Áfl⁄UÊäÊ SflM§¬ üÊË◊ÃË ‚È⁄U¡Ëà ∑§ÊÒ⁄U ∑§Ê ŸÊ◊ ÷Ë ‡ÊÊÁ◊‹ ©U¬¬˝äÊÊŸ Á◊≈U∆˜ UÍ ‹Ê‹ ∑§Ë •äÿˇÊÃÊ ◊¥ ⁄UÊc Ê ⁄ÒU‹Ë ∑§Ë ªß¸U– Á∑§ÿÊ ªÿÊ– •äÿÊÁ¬∑§Ê ‚È⁄U¡Ëà ∑§ÊÒ⁄U Ÿ ‚Áøfl ‚ÈπøÒŸ Á‚¥„U Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ∞Ă߸U∞Ÿ Á¬¿U‹ ∑§Ê»§Ë ’ÃÊÿÊ Á∑§ ¬Ífl¸ ◊¥«U‹ Á‡ÊˇÊÊ •ÁäÊ∑§Ê⁄UË ‚◊ÿ ‚ ∑§◊¸øÊÁ⁄UÿÊ¥ ∑§Ê ¬⁄‘U‡ÊÊŸ ∑§⁄U ⁄U„UÊ „ÒU Á¡‚∑§ ∞ø.∞‚ ø„U‹ ∑§Ë •äÿˇÊÃÊ ◊¥ „UÈ∞ Áfl⁄UÊäÊÊSflM§¬ ©Uã„U¥ ÿ„U ∑§Œ◊ ©U∆UÊŸÊ ¬«UÊ „ÒU– ©Uã„UÊŸ¥ ¥ ’ÃÊÿÊ ‚◊Ê⁄UÊ„U ◊¥ Áfl÷ʪ ∑§ •ÁäÊ∑§ÊÁ⁄UÿÊ¥ mUÊ⁄UÊ Á∑§ ‚÷Ë ‚’Á«UflË¡ŸÊ¥ ◊¥ ⁄ÒUÁ‹ÿÊ¥ fl ’Ò∆U∑§¥ ∑§⁄UŸ ∑§ ¬pÊà w} ‚ê◊ÊÁŸÃ Á∑§ÿÊ ªÿÊ– ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË •ŸÈ‚Ê⁄U ÁŒ‚ê’⁄ ∑§Ê Á«Ufl¡ËŸ SÃ⁄U ∑§Ê äÊ⁄UŸÊ ‹ªÊŸ ∑§Ê ÁŸáʸÿ Á‹ÿÊ •äÿÊÁ¬∑§Ê ‚È⁄U¡Ëà ∑§ÊÒ⁄U ∑§ ∞‚.∞‚ ªÿÊ „ÒU Á¡‚◊¥ ∞Ă߸U∞Ÿ ∑§ Áπ‹Ê»§ ŸÊ⁄‘U Á‹π ¡Ê∞¥ª¥ fl Áfl·ÿ ∑§ ‡Êà ¬˝ÁÇÊà ¬Á⁄UáÊÊ◊ ÃÕÊ ‚¥ÉÊ·¸ ∑§Ê ÃËfl˝ Á∑§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ßU‚ •fl‚⁄U ¬⁄U ◊ÊÿÊ ¬˝∑§Ê‡Ê, ∞‚.∞‚ ‹Ò’ ∑§Ë ’Á…∏UÿÊ √ÿflSÕÊ ∑§ Á‡Êflø⁄UáÊ, ’‹Áfl¥Œ⁄U ®‚„U, ¡⁄UŸ‹ Ò Á‚¥„U ◊‹∑§Ëà Á‚¥„U, ‚ÈπøÒŸ ∑§Ê⁄UáÊ ©UŸ∑§Ê ŸÊ◊ ‚fl¸üÊDU •äÿʬ∑§Ê¥ Á‚¥ „ U , ⁄U Ê Á¡ãŒ˝ ∑È § ◊Ê⁄U fl Áø◊Ÿ ‹Ê‹ ◊ÊÒ¡ŒÍ ⁄U„U– ∑§Ë ‚ÍøË ◊¥ «UÊ‹Ê ªÿÊ–

°•â.§üU.°Ù ·ð¤ çßL¤h ÅUè.°â.Øê Ùð Ü»æØæ ÏÚUÙæ

ÁŸ‡ÊÈÀ∑§ ŸòÊ ÁøÁ∑§à‚Ê ¿‹‹æ ç·¤Íæ »éÁæÚUè ¥§üU ÚUæÌ ßð.. . .ßæÜæ ¿æ´Î ÀéUÂÙð ÂÚU ç·¤Øæ àææð·¤ ÃØQ¤ ∑Ò ¥ § ¬ v} ∑§Ê

¬Èc¬Ê „¥U‚ ∑§ ÁŸäÊŸ ¬⁄U »§ÊÁ¡À∑§Ê ◊¥ ‡ÊÊ∑§ ∑§Ë ‹„U⁄U »§ÊÁ¡À∑§Ê vz ÁŒ‚¥’⁄U— »§ÊÁ¡À∑§Ê ∑§ ∞«UflÊ∑§≈U ⁄Uß ‹Ê‹ ∑§¬Í⁄U •ÊÒ⁄U ◊ÊÃÊ ¡Ÿ∑§ ⁄UÊŸË ∑§ ÉÊ⁄U ¬ÒŒÊ „ÈU߸U ªÊÁÿ∑§Ê ¬Èc¬Ê „¥U‚ ÷‹ „UË •Ê¡ „U◊Ê⁄‘U ’Ëø Ÿ„UË¥ „Ò, ‹Á∑§Ÿ ©UŸ∑§Ë •Ê⁄U ‚ ªÊÿ ª∞ ªËà ‚ŒÊ ©U‚∑§Ë ÿÊŒ ÁŒ‹ÊÃ ⁄U„¥ª– »§ÊÁ¡À∑§Ê ‚ ¬˝ÊÕÁ◊∑§ Á‡ÊˇÊÊ ¬˝Ê# ∑§⁄UŸ ∑§ ’ÊŒ ¬Èc¬Ê „¥U‚ Ÿ ‚¥ªËà ∑§Ë Á‡ÊˇÊÊ ◊¥ ◊„UÊ⁄Uà „UÊÁ‚‹ ∑§Ë •ÊÒ⁄U fl„U ÁŒÑË ◊¥ SÕÊ߸U ÃÊÒ⁄U ¬⁄U ’‚ ªß¸U– ©U‚∑§Ë ‚È⁄UË‹Ë •ÊflÊ¡ ∑§ ªËà ø㟠Á∑§ÕÊ ªÈ¡Ê⁄UË •ß¸U ⁄UÊà fl, ◊Ò«UÊ ¡Ë Œ‹Ë‹Ê¥ Œ ’Êà fl •ÊÒ⁄U ‚Ê⁄UË ⁄UÊà Ã⁄UÊ Ã∑§ŒË •Ê¥ ⁄UÊ„U, ÃÊÁ⁄UÿÊ¥ ŸÍ ¬È¿U øããÊ fl ¡Ò‚ ªËÃÊ¥ ∑§ ¡Á⁄Uÿ ¬Èc¬Ê „¥U‚ Ÿ ¡Ê ◊È∑§Ê◊ „UÊÁ‚‹ Á∑§ÿÊ ©U‚ ◊È∑§Ê◊ ¬⁄U ¬„È¥UøŸÊ •Ê‚ÊŸ Ÿ„UË¥ „ÒU– ¬Œ◊üÊË •ÊflÊ«¸U, ∑§À¬ŸÊ øÊfl‹Ê ∞Ä‚Ë‹¥‚Ë •flÊ«¸U ‚ ‚êêÊÊÁŸÃ ¬Èc¬Ê „¥U‚ Á»§À◊ •¬ŸÊ Œ‡Ê ◊¥ •ŸÍ∆UË ¬„UøÊŸ ’ŸÊ߸U •ÊÒ⁄U Œ‡Ê ÁflŒ‡Ê ◊¥ »§ÊÁ¡À∑§Ê ∑§Ê ŸÊ◊ ⁄UÊ‡ÊŸ Á∑§ÿÊ– ◊ª⁄U } ÁŒ‚¥’⁄U ∑§ ◊Ÿ„ÍU‚ ÁŒŸ ‚ fl„U „U◊ ‚ ‚ŒÊ ∑§ Á‹∞ ¡ÈŒÊ „UÊ ªß¸U– ¬¥¡Ê’Ë ªÊÿ∑§Ë ◊¥ ©UŸ∑§Ë ∑§◊Ë ‚ŒÊ π‹∑§ÃË ⁄U„UªË– ©UŸ∑§ ÁŸäÊŸ ¬⁄U ©USÃÊŒ ∑ΧcáÊ ‡ÊÊ¥Ã, üÊË ⁄UÊ‡ÊŸ ‹Ê‹ ‡Ê◊ʸ, «UÊ. Áfl¡ÿ ¬˝flËáÊ, ¬å¬Ë ¬Ê⁄U‚, »§‹∑§ •¥ªË, ∞ø. Á«Uê¬Í, ‚¥ªËà •äÿʬ∑§ •Á◊à ‡Ê◊ʸ, ‚¥ŒË¬ ∑§Ê‹«∏Ê, „ÒUå¬Ë Á«U‹ÊßU≈U, ‚¥ªËÃ∑§Ê⁄U ◊ŸÁ¡ãŒ˝ ß¡Ê •ÊÒ⁄U ŸflŒË¬ •‚Ë¡Ê Ÿ ª„U⁄Ê ‡ÊÊ∑§ √ÿQ§ ∑§⁄UÃ „ÈU∞ ∑§„UÊ Á∑§ »§ÊÁ¡À∑§Ê ◊¥ ¡ã◊ ‹∑§⁄U Œ‡Ê ÁflŒ‡Ê ◊¥ ‚¥ªËà ∑§Ê ¡ÊŒÍ Á’π⁄UŸ flÊ‹Ë ¬Èc¬Ê „¥U‚ ∑§ ÁŸäÊŸ ‚ ‚¥ªËà ˇÊòÊ ∑§Ê ’„ÈUà ’«∏Ê ŸÈ∑§‚ÊŸ „ÈU•Ê „ÒU, ¡Ê ∑§÷Ë ¬Í⁄UÊ Ÿ„UË¥ Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ–

‚ÊŸÍ ’È‹¥ŒË, •’Ê„U⁄U, vz ÁŒ‚ê’⁄U— ‚ËÃÊ ⁄UÊ«∏ ¬⁄U ÁSÕà ‚¥Ã äÊ◊¸ Á‚¥„U flÎh •ÊüÊ◊ ◊¥ v} ÁŒ‚ê’⁄U ∑§Ê ÁŸ‡ÊÈÀ∑§ ŸòÊ ÁøÁ∑§à‚Ê Á‡ÊÁfl⁄U •ÊÿÊÁ¡Ã Á∑§ÿÊ ¡Ê ⁄U„UÊ „ÒU Á¡‚◊¥ ‡Ê„U⁄U ∑§ ¬˝Á‚h ŸòÊ ÁøÁ∑§à‚∑§ «UÊ. flË.∑§. ¿UÊ’«∏Ê ŸòÊ ⁄UÊÁªÿÊ¥ ∑§Ë ¡Ê¥ø ∑§⁄‘¥Uª– ßU‚∑§ •‹ÊflÊ •ÊÚ¬⁄‘U‡ÊŸ ÿÊÇÿ ¬Ê∞ ¡ÊŸ flÊ‹ ◊⁄UË¡Ê¥ ∑§Ê •ÊÚ¬⁄‘U‡ÊŸ •ÊüÊ◊ ∑§ ‚flÊŒÊ⁄U ‚Í’Ê Á‚¥„U ’„UÊŒÈ⁄Uπ«∏Ê flÊ‹Ê¥ ∑§Ë •Ê⁄U ‚ ∑§⁄UflÊ∞ ¡Ê∞¥ª– ∑Ò¥§¬ ◊¥ ◊⁄UË¡Ê¥ ∑§ ‹Ò¥‚ ÷Ë ◊Èçà «UÊ‹ ¡Ê∞¥ª– ‚flÊŒÊ⁄U ‚Í’Ê Á‚¥„U Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ v} ÁŒ‚¥’⁄U ∑§Ê „UË ‚¥Ã ’Ê¬Í πÊŸø¥Œ ¡Ë ∑§Ë ¬ÈáÿÁÃÁÕ ¬⁄U üÊË •π¥«U ¬Ê∆U ‡ÊÈM§ „UÊªÊ Á¡‚∑§Ê wÆ ÁŒ‚¥’⁄U ∑§Ê ÷Êª «UÊ‹Ê ¡Ê∞ªÊ–

àæãUèÎæð´ ·ð¤ ÂçÚUßæÚUæð´ ·¤æð ¥æíÍ·¤ âãUæØÌæ ÎðÙð â´Õ´Šæè »´ÖèÚUÌæ âð çß¿æÚU ·¤ÚÔU âÚU·¤æÚÔ´UÑ ·´¤ÕæðÁ ß ¿æñãUæÙ

÷Ê¡ÿÈ ◊ Ê •’Ê „ U ⁄ U ∑§Ë ∑§Êÿ¸ ∑ §ÊÁ⁄U á ÊË ÉÊÊ Á ·Ã çÇUÂæð ãUæðËÇUÚU °âæðçâ°àæÙ ·¤è ÕñÆU·¤ â´Âóæ ‚ÊŸÍ ’È‹¥ŒË, •’Ê„U⁄U, vz ÁŒ‚ê’⁄U— ÷Ê⁄UÃËÿ ¡ŸÃÊ ¬Ê≈U˸ ÿÈflÊ ◊Êøʸ ∑§ ŸflÁŸflʸÁøà ¬˝äÊÊŸ ÷ÊŸÍ ¬˝Ãʬ ◊È¥¡Ê‹ Ÿ •Ê¡ ∞∑§ ’Ò∆U∑§ ∑§ ŒÊÒ⁄UÊŸ •¬ŸË ∑§Êÿ¸∑§ÊÁ⁄UáÊË ∑§Ë ÉÊÊ·áÊÊ ∑§⁄UÃ „ÈU∞ •◊Ÿ ¿UÊ’«UÊ ∑§Ê ◊„UÊ‚Áøfl, Á⁄UË‡Ê Á◊…UÊ, ⁄UÊÁ„Uà (Á◊nÂU), ¬ÊÒM§· ¡ÊÿSflÊ‹, ‚ÊÁ„U‹ ¿UÊ’«∏Ê ∑§Ê ©U¬¬˝äÊÊŸ ’ŸÊÿÊ ªÿÊ „ÒU ¡’Á∑§ ‚ÈÁ◊à ªÊÿ‹ ∑§Ê ∑§Ê·ÊäÿˇÊ, ⁄U◊ŸË∑§ Á‚¥„U, •Á÷·∑§ ‡Ê◊ʸ, ⁄UÊ‡ÊŸ ‹Ê‹, Áfl∑§Ê‚ ∑ȧ◊Ê⁄U ∑§Ê ‚Áøfl ÃÕÊ ∞«UflÊ∑§≈U •M§áÊ ÁªÀ„UÊòÊÊ ∑§Ê ∑§ÊŸÍŸË ‚‹Ê„U∑§Ê⁄U ’ŸÊÿÊ ªÿÊ „ÒU– ‚ÊÁ„U‹ fläÊflÊ ∑§Ê ¬˝Ò‚ ‚Áøfl ’ŸÊÿÊ ªÿÊ „ÒU– ßU‚∑§ •‹ÊflÊ ∑§Êÿ¸∑§ÊÁ⁄UáÊË ‚ŒSÿÊ¥ ◊¥ ÃÈ·Ê⁄U ∆U∆U߸U, ¡ÈÁ’Ÿ ÷∆U¡Ê, ªÊÒ⁄Ufl πÈ⁄UÊŸÊ, ⁄U¡Ã •Êÿ¸, Áø¥≈ÍU ¡ÊÿSflÊ‹, ‚ÈŸË‹ •Ÿ¡Ê, ÁøÃ¥flà •Ÿ¡Ê, ‚ÊÁ„U‹ ◊È¥¡Ê‹ ∑§Ê ‡ÊÊÁ◊‹ Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU– ßU‚ •fl‚⁄U ¬⁄U ÷ÊŸÍ ◊È¥¡Ê‹ Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ •Ê¡ ’ŸÊ߸U ªß¸U ∑§Êÿ¸∑§ÊÁ⁄UáÊË ∑§ ‚ŒSÿÊ¥ mUÊ⁄UÊ ‡ÊËÉÊ˝ „UË ¬Ê≈U˸ ∑§Ë ŸËÁÃÿÊ¥ ‚ ‹ÊªÊ¥ ∑§Ê ¡Ÿ ¡Ÿ Ã∑§ ¬„È¥UøÊÿÊ ¡Ê∞ªÊ fl flÊ«¸U ¬˝äÊÊŸ ÁŸÿÈQ§ ∑§⁄U ÿÈflÊ•Ê¥ ∑§Ê èÊÊ¡ÿÈ◊Ê ‚ ¡Ê«∏Ê ¡Ê∞ªÊ– ßU‚ •fl‚⁄U ¬⁄U ∑§Êÿ¸∑§ÊÁ⁄UáÊË ∑§ ‚÷Ë ‚ŒSÿÊ¥ Ÿ üÊË ◊È¥¡Ê‹ ∑§Ê ß ◊Ÿ fl äÊŸ ‚ ∑§Ê◊ ∑§⁄∑§ ¬Ê≈U˸ ∑§Ê ◊¡’Íà ∑§⁄UŸ ∑§Ê ÁflEÊ‚ ÁŒ‹ÊÿÊ–

ÂéÙèÌ ×ã´UÌ ·ð¤ ÙðÌëˆß ×ð´ çÙ·¤æÜè »§üU ÖÃØ ·¤Üàæ Øæ˜ææ Á’^ÚUÍ «ÍU◊«∏Ê/÷Ê⁄Uà ÷ÍcÊáÊ/ߥUŒ˝ ¡Ê‚Ÿ ¡‹Ê‹Ê’ÊŒ, vz ÁŒ‚ê’⁄U— •Ê‹ ߥUÁ«UÿÊ •Ê¥Ã∑§flÊŒË »˝¥§≈U ∑§ ◊„UÊ‚Áøfl •‡ÊÊ∑§ ∑¥§’Ê¡ Ÿ Œ‡Ê ∑§Ë ‚¥‚Œ ¬⁄U „UÈ∞ „U◊‹ ∑§Ë vÆflË¥ fl·¸ªÊ¥∆U ∑§ •fl‚⁄U ¬⁄U ªÃ ÁŒfl‚ ∑§ãŒ˝ ‚⁄U∑§Ê⁄U mUÊ⁄UÊ ‡Ê„UËŒÊ¥ ∑§Ê Á‚»¸§ üÊhÊ¥¡Á‹ ŒŸ ¬⁄U ⁄UÊ· √ÿQ§ ∑§⁄UÃ „UÈ∞ ∑§„UÊ Á∑§ „U⁄U fl·¸ ‚⁄U∑§Ê⁄U ‡Ê„UËŒÊ¥ ∑§Ê ÿÊŒ ÃÊ ∑§⁄UÃË „ÒU ‹Á∑§Ÿ ©UŸ∑§ ¬Á⁄UflÊ⁄UÊ¥ ∑§Ë ∑§ãŒ˝ ‚⁄U∑§Ê⁄U mUÊ⁄UÊ ‚ÈäÊ Ÿ„UË¥ ‹Ë ¡ÊÃË– »˝¥§≈U ∑§ Á¡‹Ê ©U¬ÊäÿˇÊ ⁄UÊ¡ øÊÒ„UÊŸ Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ ‚⁄U∑§Ê⁄U mUÊ⁄UÊ ∑§’aUË Áfl‡fl ∑§¬ fl ∑§Ê◊ŸflÀÕ ª◊Ê¥ ¬⁄U ∑§⁄«∏Ê¥ L§¬∞ πø¸ Á∑§∞ ¡ÊÃ „Ò¥U ‹Á∑§Ÿ ‡Ê„UËŒÊ¥ ∑§ ¬Á⁄UflÊ⁄UÊ¥ ∑§Ê ‚⁄U∑§Ê⁄UË ŸÊÒ∑§⁄UË ŒŸ ∑§ flÊÿŒ Á‚»¸§ flÊÿŒ „UË ’Ÿ ∑§⁄U ⁄U„U ¡ÊÃ „ÒU¥– ©Uã„UÊŸ¥  ∑§„UÊ Á§ •ª⁄U Á∑§‚Ë ¬Á⁄UflÊ⁄U ∑§Ê ¡flÊŸ Œ‡Ê ∑§ Á‹ÿ ‡Ê„UËŒ „UÊÃ Ê „ÒU ÃÊ ©U‚∑§ ¬Á⁄UflÊ⁄U ∑§ ∞∑§ ‚ŒSÿ ∑§Ê ¬„U‹ ∑§ •ÊäÊÊ⁄U ¬⁄U ‚⁄U∑§Ê⁄UË ŸÊÒ∑§⁄UË ∑§Ê ‹Ê÷ ÁŒÿÊ ¡ÊŸÊ øÊÁ„U∞– ‚„U ‚Áøfl ’‹’Ë⁄U ®‚„U Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ Œ‡Ê ∑§ Á‹ÿ ‡Ê„UËŒ „UÊŸ  flÊ‹ ‡Ê„UËŒÊ¥ ∑§ ¬Á⁄UflÊ⁄UÊ¥ ‚ „U◊‡ ÊÊ ÷Œ÷Êfl Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ßU‚ ◊ÊÒ∑§ ¬⁄U ∑ΧcáÊ ∑ȧ◊Ê⁄U, ’‹’Ë⁄U ®‚„U fl „U⁄U◊‡ Ê ®‚„U ◊ÊÒ¡ŒÍ ⁄U„U–

»§ÊÁ¡À∑§Ê, vz ÁŒ‚ê’⁄U— SÕÊŸËÿ •ÊŒ‡Ê¸ Ÿª⁄U ÁSÕà ¬ÈŸËà ◊„¥Uà ∑§ «U⁄‘U ◊¥ v{ ÁŒ‚¥’⁄U ‚ ‡ÊÈM§ „UÊ ⁄U„UË ‚Ê#ÊÁ„U∑§ üÊË◊Œ ŒflË ÷ʪflà Ãàfl ôÊÊŸ ∑§ÕÊ ∑§Ë ¬Ífl¸ ‚¥äÿÊ ¬⁄U Ÿª⁄U ◊¥ ∑§‹‡Ê ÿÊòÊÊ ÁŸ∑§Ê‹Ë ªß¸U– Á¡‚◊¥ Ÿª⁄U ∑§Ë ‚Ò∑§«∏Ê¥ ◊Á„U‹Ê•Ê¥ Ÿ Á‚⁄U ¬⁄U ∑§‹‡Ê ©U∆UÊ ∑§⁄U ÷ʪ Á‹ÿÊ– ∑§‹‡Ê ÿÊòÊÊ •ÊŒ‡Ê¸ Ÿª⁄U ‚ ‡ÊÈM§ „UÊ∑§⁄U ‚⁄Uʸ»§Ê ’Ê¡Ê⁄U, øÊÒ∑§ ÉÊ¥≈UÊÉÊ⁄U, ‚ÊßUÁ∑§‹ ’Ê¡Ê⁄U, ªÊÒ‡ÊÊ‹Ê ◊Ê∑¸§≈U ◊Ê„UÁ⁄UÿÊ¥ ’Ê¡Ê⁄U ‚ „UÊÃË „ÈU߸U flÊÁ¬‚ «U⁄‘U ◊¥ ¬„¥UÈøË Á¡‚∑§Ê ŸÃÎàfl ¬ÈŸËà ◊„¥Uà ¡Ë ∑§⁄U ⁄U„U Õ– ÿ„U ‚Ê#ÊÁ„U∑§ ∑§ÕÊ ¬ÈŸËà ◊„U¥Ã mUÊ⁄UÊ ¬˝ÁÃÁŒŸ ∑§Ë ¡Ê∞ªË Á¡‚∑§Ë ¬Íáʸ •Ê„ÈUÁà wy ÁŒ‚¥’⁄U ∑§Ê «UÊ‹Ë ¡Ê∞ªË– ∑§ÕÊ ∑§Ê ‚◊ʬŸ w{ ÁŒ‚ê’⁄U ∑§Ê Áfl‡ÊÊ‹ ÷¥«UÊ⁄‘U ∑§ ‚ÊÕ „UÊªÊ–

»L¤ÇU¸ ÂéÚUæ‡æ ÂæÆU Öæð» °ß´ ÚUS× Â»Ç¸è ◊Êãÿfl⁄U, ’«∏U ŒÈπË NŒÿ ∑§ ‚ÊÕ ‚ÍÁøà Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU Á∑§ „U◊Ê⁄‘U Á¬˝ÿ Ÿæè àææ× âé´ÎÚU àæ×æü Áè ∑§Ê { ÁŒ‚ê’⁄U ∑§Ê ÁŸäÊŸ „UÊ ªÿÊ „ÒU– ©UŸ∑§Ë •ÊÁà◊∑§ ‡ÊÊ¥Áà „UÃÈ »L¤ÇU¸ ÂéÚUæ‡æ ÂæÆU Öæð» °ß´ ÚUS× Â»Ç¸è ÁŒŸÊ¥∑§ v{ ÁŒ‚ê’⁄U ‡ÊÈ∑˝§flÊ⁄U ∑§Ê ŒÊ¬„U⁄U w ‚ x ’¡ Ã∑§ üÊË ‚È¥Œ⁄U •ÊüÊ◊, »§ÊÁ¡À∑§Ê ◊¥ „UÊªË– ‡ÊÊ∑§Ê∑ȧ‹ ¬Á⁄UflÊ⁄U—

»èÌæ Îðßè (×æÌæ) â´Ìæðá àæ×æü (ˆÙè) Îè·¤ àæ×æü (Âé˜æ) ¥ÁØ (Âé˜æ) àæñÜÁæ-ÚUçß (Âé˜æè-Îæ×æÎ)

‚ÊŸÍ ’È‹¥ŒË •’Ê„U⁄U, vz ÁŒ‚ê’⁄U— ¬¥¡Ê’ ¬ÈÁ‹‚ ∑§ ‚„UÿÊª ‚ π‹Ê¥ ∑§Ê ©Uà‚ÊÁ„Uà ∑§⁄UŸ flÊ‹ ‚¥SÕÊŸÊ¥ ¡Ë«UË S¬Ê≈˜‚¸ Ä‹’ fl •Ê÷Ê S¬Ê≈‚¸ Ä‹’ ∑§Ë ◊ÈÅÿ ‚¥‚ŒËÿ ‚Áøfl ªÈ⁄UÃ¡ ®‚„U ÉÊÈÁ«∏ÿÊŸÊ Ÿ ¬˝‡Ê¥‚Ê

SÃ⁄U ¬⁄U •ÊÿÊÁ¡Ã ’ÊS∑§≈U ’Ê‹ ◊¥ ÷ʪ ‹∑§⁄U ßU‹Ê∑§ ∑§Ê ªÊÒ⁄Ufl ’…∏UÊÿÊ „ÒU– ÉÊÈÁ«∏ÿÊŸÊ Ÿ •Ê¡ ¬˝Ê× •¬Ÿ ÁŸflÊ‚ ¬⁄U Ä‹’ ∑§ ¬ŒÊÁäÊ∑§ÊÁ⁄UÿÊ¥ ∑§ •‹ÊflÊ ©UŸ Áπ‹ÊÁ«∏ÿÊ¥ ∑§Ê ÷Ë ‡ÊʒʇÊË ŒË, ¡Ê πÈŒ ÃÊ ’ÊS∑§≈U ’Ê‹ ∑§ ˇÊòÊ ◊¥ πÍ’ ™¥§øÊ߸UÿÊ¥ ¬⁄U ¬„ÈU¥ø– ‚ÊÕ „UË Ÿÿ ’ìÊÊ¥ ∑§Ê ÷Ë π‹Ê¥ ∑§ ‚ÊÕ ¡Ê«∏ ⁄U„U „ÒU– øÒ∑§ ª˝„UáÊ ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞ ∑§Êø ŸflŒË¬ ‡Ê◊ʸ ∑§ •‹ÊflÊ Ä‹’ ∑§ ‚ŒSÿÊ¥ „U⁄UÁ¡¥Œ⁄U ®‚„U ∑§Ê∑§Ê, Ã¡Áfl¥Œ⁄U ®‚„U Á‚hÍ, Áfl¡ÿ ‡Ê◊ʸ, ÃÁ¡¥Œ⁄U ®‚„U „Uÿ⁄U fl ∑§‚⁄U ®‚„U ø∑§«∏Ê ∑§ •‹ÊflÊ ªÈ⁄U’ø⁄áÊ Á‚¥„U ‚⁄UÊ¥ ÃÕÊ ‚È⁄U¥‘Œ˝ ‡Ê◊ʸ •ÊÁŒ Áfl‡Ê· ÃÊÒ⁄U ¬⁄U ©U¬ÁSÕà Õ–

ÂýÖæÌ ·é¤×æÚU (Öæ§üU) âçÚUÌæ-ã´UâÚUæÁ(ÕãUÙ-ÕãUÙæð§üU) ÜèÜæ-â´ÌÚUæ× çÌßæÚUè(ÕãUÙ-ÕãUÙæð§üU) ×ÙæðUÚU×æ-àææ×ÜæÜ »æñÌ× (ÕãUÙ-ÕãUÙæð§üU) â´ÁØ Âæ´ÇUð àæ´ð·¤, ÇUæò. Âýàææ´Ì, »æñÚUß çÌßæÚUè (Öæ´ÙÁð) ÙæðÅUÑ ¥Ü» âð ·¤æÇüU Ùãè´ ÖðÁð Áæ ÚUãð´UÐ

‚⁄U„UŒ ∑§‚⁄UË éÿÍ⁄UÊ »§ÊÁ¡À∑§Ê, vz ÁŒ‚ê’⁄U— Á«¬Ê „UÊÀ «U⁄U ∞‚ÊÁ‚∞‡ÊŸ ∑§Ë ∞∑§ ’Ò∆U∑§ •Ê¡ ‡ÊªŸ ‹Ê‹ ∑§Ë •äÿˇÊÃÊ ◊¥ •Ê◊ ¬˝∑§Ê‡Ê ∑§ ÉÊ⁄U •ÊÿÊÁ¡Ã ∑§Ë ªß¸U– Á¡‚◊¥ ‚èÊË Á«U¬Ê „UÊÀ«U⁄UÊ¥ ∑§Ê •ÊŸ flÊ‹ ¬⁄‘U‡ÊÊÁŸÿÊ¥ ¬⁄U ÁfløÊ⁄U Áfl◊‡Ê¸ Á∑§ÿÊ ªÿÊ– ßU‚ ’Ê⁄‘U ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒÃ „ÈU∞ ‡ÊªŸ ‹Ê‹ fl ÁflŸÊŒ πÈ⁄UÊŸÊ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ¬˝àÿ∑§ Á«U¬Ê ¬⁄U ø‹Ÿ flÊ‹ ∑§Ê«UÊ¥¸ ∑§Ê äÊP§‡ÊÊ„UË ‚

’Œ‹flÊÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „ÒU¥– Á¡‚ ∑§Ê⁄UáÊ Á«U¬Ê „UÊÀ«U⁄UÊ¥ ∑§Ê ÷Ê⁄UË ¬⁄‘U‡ÊÊÁŸÿÊ¥ ∑§Ê ‚Ê◊ŸÊ ∑§⁄UŸÊ ¬«∏ ⁄U„UÊ „ÒU– ’Ò∆U∑§ ∑§ ŒÊÒ⁄UÊŸ ‚÷Ë Ÿ »Ò§‚‹Ê Á‹ÿÊ „ÒU Á∑§ Á∑§ ‚èÊË Á«U¬Ê „UÊÀ«U⁄U •¬Ÿ-•¬Ÿ ∑§Ê«¸U äÊÊ⁄U∑§ ∑§Ê •¬Ÿ ¬Ê‚ „UË ⁄Uπ– ÃÊÁ∑§ ©U¬÷ÊQ§Ê•Ê¥ ∑§Ê Á∑§‚Ë ◊ÈÁ‡∑§‹ ∑§Ê ‚Ê◊ŸÊ Ÿ ∑§⁄UŸÊ ¬«∏– ©Uã„UÊ¥Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ¬˝àÿ∑§ Á«U¬Ê „UÊÀ«U⁄U ∑§Ê |Æ ŸË‹ ∑§Ê«¸U ÃÕÊ wzÆ ∞¬Ë∞‹ ∑§Ê«¸U Ã∑§ ∑§Ê „UË •Ê«¸U⁄U ÁŒÿÊ

ÿÈfl∑§ ¬⁄U „U◊‹Ê ∑§⁄UŸ flÊ‹ „U◊‹Êfl⁄UÊ¥ ◊¥ ∞∑§ ∑§Ê’Í Á’^ÚUÍ «ÍU◊«∏Ê/÷Ê⁄Uà ÷ÍcÊáÊ/ߥUŒ˝ ¡Ê‚Ÿ ¡‹Ê‹Ê’ÊŒ, vz ÁŒ‚ê’⁄U— ªÃ wx Ÿflê’⁄U ∑§Ê ◊ÈÅÿ •ŸÊ¡ ◊¥«UË ◊¥ ÁflP§Ë ∑È § P§«∏ ŸÊ◊∑§ ÿÈ fl ∑§ ¬⁄U „È U ∞ ¡ÊŸ‹flÊ „U◊‹ ◊¥ ŸÊ◊Ê¥Á∑§Ã •ÊäÊÊ Œ¡¸ Ÿ •Á÷ÿÈ Q §Ê ¥ ◊ ¥ ‚ ¬È Á ‹‚ Ÿ ‚ÈπÁflãŒ˝ ’⁄UÊ«∏ flÊ‚Ë ◊Ê„Uê◊Œ flÊ‹Ê ∑§Ê ∑§Ê’Í ∑§⁄U Á‹ÿÊ „ÒU– Ÿª⁄U ÕÊŸÊ ‚ ¬˝ Ê # ¡ÊŸ∑§Ê⁄U Ë •ŸÈ ‚ Ê⁄U ÁflP§Ë

·¤æðÆUè çÕ·¤æª¤ »§ÊÁ¡À∑§Ê Á‚Áfl‹ ‹ÊßUŸ »§‚-w ◊¥ vzvz »È § ≈U »˝ ¥ § ≈U x} »È § ≈U ’‚◊¥≈U ∑§ ‚ÊÕ ∑§Ê∆UË Á’∑§Ê™§ „Ò¥U– ‚¥¬∑¸§ ∑§⁄‘¥U— ×æð. }~{}x-vvxwy

∑ȧP§«∏ Ÿ Œ¡¸ ∑§⁄UflÊ∞ éÿÊŸ ◊¥ ∑§„UÊ ÕÊ ªÃ wx Ÿflê’⁄U ∑§Ê •ŸÊ¡ ◊¥«UË ◊¥ ©U‚ ¬⁄U ¬¥∑§¡ flÊ‚Ë ¡‹Ê‹Ê’ÊŒ, ŸflŒË¬ ∑ȧ◊Ê⁄U flÊ‚Ë ÉÊÊ¥ªÊ ∑§‹Ê, ‚È π ÁflãŒ˝ ’⁄U Ê «∏ ◊Ê „ U ê ◊Œ flÊ‹Ê, ‚ÈÄπÊ flÊ‚Ë ¡‹Ê‹Ê’ÊŒ, ¡ª◊Ëà ®‚„U flÊ‚Ë Á»§⁄UÊ¡¬È⁄U ÃÕÊ ŒÊ •ôÊÊà „U◊‹Êfl⁄UÊ¥ ∑§ ÁflM§h äÊÊ⁄UÊ xw{, xz{, zÆ{, vy}, vy~ •Ê߸U.¬Ë.‚Ë. ∑§

ÄU◊ ◊Ê◊‹Ê Œ¡¸ Á∑§ÿÊ ªÿÊ ÕÊ ‹Á∑§Ÿ ∑§Ê߸U ÷Ë •Ê⁄UÊ¬Ë ¬∑§«∏Ê Ÿ„UË¥ ¡Ê ‚∑§Ê ÕÊ– ‹Á∑§Ÿ •Ê¡ ¬ÈÁ‹‚ Ÿ ‚ÍøŸÊ ∑§ •ÊäÊÊ⁄U ¬⁄U ¿UʬÊ◊Ê⁄UË ∑§⁄U •Ê⁄UÊ¬Ë ‚ÈπÁflãŒ˝ ’⁄UÊ«∏ ∑§Ê ∑§Ê’Í ∑§⁄U Á‹ÿÊ– ’Ê∑§Ë •Ê⁄U Ê  Á ¬ÿÊ¥  ∑§Ë ÃÊ‹Ê‡Ê ◊¥ ¿UʬÊ◊Ê⁄UË ∑§Ë ¡Ê ⁄U„UË „ÒU– ôÊÊà ⁄U „  U Á∑§ ÁflP§Ë ∑È § P§«∏ ¬⁄U „È U ∞

City College, Salem Shah Bazar, FAZILKA The Following Staff To Work As Trainer for Spoken English & other Project.

No. of Vacancies Eligibility:

„U ◊ ‹ ∑ § ◊Ê◊‹ ◊¥  ¬È Á ‹‚ mU Ê ⁄U Ê ∑§ÁÕà ⁄UÊ¡ŸËÁÃ∑§ Œ’Êfl ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ∑§Ê⁄¸ U fl Ê߸ U Ÿ Á∑§∞ ¡ÊŸ ∑ § ø‹Ã ©U¬◊ÈÅÿ◊¥òÊË ∑§ ⁄UÊ¡ŸËÁÃ∑§ ‚Áøfl ¬⁄U◊¡Ëà ®‚¥äÊflÊ ∑§ ÁŸŒ¸‡ÊÊ¥ ¬⁄U Á¡‹Ê »§ÊÁ¡À∑§Ê ∑§ ¬ÈÁ‹‚ •äÊˡÊ∑§ ÕÊŸÊ Á‚≈UË ¬˝÷Ê⁄UË ÁòÊ‹Ê∑§ ®‚„U ∑§Ê ‹ÊßUŸ „UÊÁ¡⁄U ∑§⁄U ÁŒÿÊ ÕÊ–

¡Ê ⁄„UÊ „ÒU– ßU‚‚ •ÁÃÁ⁄UQ§ ∑§Ê«Ê¥¸ ∑§Ê „U≈UÊ∑§⁄U ŒÍ‚⁄‘U ⁄Uʇʟ Á«¬Ê ∑§Ê ÁŒÿÊ ¡Ê ⁄U„UÊ „ÒU– Á¡‚‚ ©UŸ∑§ ¬Ê‚ •ÊŸ flÊ‹ ∑§Ê«¸U äÊÊ⁄U∑§ ∑§Ê •¬ŸÊ Á«U¬Ê ’Œ‹Ÿ ‚ ◊ÈÁ‡∑§‹ „UÊªË– ‹Á∑§Ÿ ©Uã„UÊ¥Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ ‚÷Ë ∞‚ÊÁ‚∞‡ÊŸ ∑§ ‚ŒSÿ ßU∑§≈U˜∆U „Ò¥U •ÊÒ⁄U Á∑§‚Ë ∑§Ê Œ’Êfl Ÿ„UË¥ ‚„¥Uª •ÊÒ⁄U ßU‚∑§Ê «U≈U∑§⁄U Áfl⁄UÊäÊ ∑§⁄‘¥Uª– ßU‚ •fl‚⁄U ¬⁄U ⁄UÊ‡ÊŸ ‹Ê‹, äÊ◊¸¬Ê‹, ŸÊŸ∑§ ø¥Œ, ∑¥§fl⁄U ‚ÒŸ •ÊÁŒ ‚ŒSÿ ©U¬ÁSÕà Õ– ªÊÒ⁄U „UÊ Á∑§ Áfl÷ʪ Ÿ »§ÊÁ¡À∑§Ê ◊¥ w| Ÿÿ Á«U¬Ê •‹Ê≈U Á∑§ÿ „Ò¥U– •ÊÒ⁄U •’ Áfl÷ʪ mUÊ⁄UÊ Ÿÿ Á«UåÊÊ „UÊÀ«U⁄UÊ¥ ∑§Ê ‚å‹Ê߸U ŒË ¡Ê ⁄U„UË „ÒU– Á¡‚‚ ¬È⁄UÊŸ Á«U¬Ê „UÊÀ«U⁄UÊ¥ ◊¥ ⁄UÊ· ¬ÊÿÊ ¡Ê ⁄U„UÊ „ÒU– ßU‚ ’Ê⁄ ◊¥ »Í§«U ∞¥ « U ‚å‹ÊßU ¡ Áfl÷ʪ ∑ § é‹Ê∑§ •ÁäÊ∑§Ê⁄UË Á„U◊Ê¥‡ÊÈ ∑§P§«∏ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ Ÿÿ-¬È⁄UÊŸ Á«U¬Ê „ÊÀ«U¡¸ ∑§Ê ’⁄UÊ’⁄U ∑§Ë ‚å‹Ê߸U ŒË ¡Ê ⁄U„UË „ÒU–

¥ÚUÙèßæÜæ ×ð´ ·¤ÚUßæØæ ç·ý¤·ð¤ÅU ÅêUÙæü×ð´ÅU ⁄UÊ◊ ∑ΧcáÊ ∑¥§’Ê¡ ≈UÊ„U‹ËflÊ‹Ê ’ÊŒ‹Ê, vz ÁŒ‚¥’⁄U— •⁄UŸËflÊ‹Ê ‡Êπ ‚È÷ÊáÊ ◊¥ ’Ê’Ê πȇÊÁŒ‹

Two M.A. (English)/M.Com.

Apply With full Biodata Contact : 094171-54072, 01638-262570 Email: citycollegefazilka@gmail.com

âéÙèÌæ ×ðãUÌæ çȤÅUÙðâ âð´ÅUÚU

◊∑§ÊŸ Á∑§⁄UÊÿ ×æðÅUæÂæ ƒæÅUæ°´, àæé»ÚU, ·¤×ÚU ÎÎü, »ÎüÙ ÎÎü, ©U“æ ÚUQ¤¿æÂ, ∑§ Á‹ÿ πÊ‹Ë NÎØ ÚUæð», ƒæéÅUÙæð´ ·¤æ ÎÎü çÕÙæ Îßæ§üU ÆUè·¤ ·¤ÚÔ´UÐ ŸÊ≈U— ∑§fl‹ ◊Á„U‹Ê•Ê¥ ∑§ Á‹ÿ– Á◊‹Ÿ ∑§Ê ‚◊ÿ ŒÊ¬„U⁄U w ‚ ‚Êÿ¥ { ’¡ Ã∑§– SÕÊŸ— Á‚Áfl‹ ‹ÊßUŸ, »§‚ ≈ÍU, »§ÊÁ¡À∑§Ê–

‚¥¬∑¸§ ∑§⁄¥U— ~y{y|-vv}}}

∞◊‚Ë ∑§Ê‹ÊŸË ◊¥ ≈ÍU M§◊ ‚Ò≈U, πÈ‹Ë ‹Ê’Ë Á∑§⁄UÊÿ ∑§ Á‹ÿ πÊ‹Ë „ÒU– ãÿÍŸÃ◊ Á∑§⁄UÊÿÊ yzÆÆ L§¬ÿ– ‚¥¬∑¸§ ∑§⁄‘¥U— }~{}~-v{Æ{z

S¬Ê≈‚¸ Ä‹’ ∑§Ë •Ê⁄U ‚ ÁŒŸ ⁄UÊà Á∑˝§∑§≈U ≈ÍUŸÊ¸◊¥≈U ∑§Ê •ÊÿÊ¡Ÿ Á∑§ÿÊ ªÿÊ– Á¡‚◊¥ ¬Ífl¸ flŸ ◊¥òÊË „¥U‚ ⁄UÊ¡ ¡Ê‚Ÿ ’ÃÊÒ⁄U ◊ÈÅÿÊÁÃÁÕ ¬„È¥Uø– ßU‚ ◊ÊÒ∑§ ¬⁄U ⁄UÊ¡’Å‡Ê ∑¥§’Ê¡, ¬˝∑§Ê‡Ê ÷∆U¡Ê, ÃÊÃÊ ⁄UÊ◊, ÷Ê‹Ê ‡Ê◊ʸ, ¡¥ªË⁄U ⁄UÊ◊, ¡ªŒË‡Ê ÁÕ¥Œ, •Ê‚Ê ⁄UÊ◊, ¬å¬Í ∑¥§’Ê¡ •ÊÁŒ ◊ÊÒ¡ÍŒ Õ– ßU‚ •fl‚⁄U ¬⁄U Áfl¡ÃÊ•Ê¥ ∑§Ê ¬È⁄US∑§Ê⁄U ÁflÃÁ⁄Uà Á∑§ÿÊ ªÿÊ– ßU‚ •fl‚⁄U ¡Ê‚Ÿ Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ ¬¥¡Ê’ ∑§Ë •∑§Ê‹Ë ÷Ê¡¬Ê ‚⁄U∑§Ê⁄U Ÿ Á‚»¸§ ∑§’aUË ◊Òø ∑§⁄UflÊÿÊ „ÒU •ÊÒ⁄U ßU‚ ¬¥¡Ê’ ◊¥ π‹Ê¥ ∑§Ê ¤ÊÈ∑§Êfl ’ÃÊÿÊ ¡Ê ⁄U„UÊ „ÒU– ¡’Á∑§ ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ê ÿÈflÊ•Ê¥ ◊¥ »Ò§‹ ⁄U„U Ÿ‡Ê ‚ ªÈ⁄‘U¡ ∑§ Á‹∞ ∑§Œ◊ ©U∆UÊŸ øÊÁ„U∞ Õ– ©Uã„UÊ¥Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ •ª⁄U ¬¥¡Ê’ ◊¥ ∑§Ê¥ª˝‚ ‚⁄U∑§Ê⁄U ’ŸË ÃÊ ÿ„UÊ¥ π‹ S≈UÁ«Uÿ◊ ’ŸÊÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ßU‚∑§ •‹ÊflÊ ÿÈflÊ•Ê¥ ∑§Ê π‹Ê¥ ∑§ ¬˝Áà ¬˝Á⁄Uà ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞ »¥§«U‚ ÷Ë ÁŒÿ ¡Ê∞¥ª–

SflÊ◊Ë, ◊Ⱥ˝∑§, ¬˝∑§Ê‡Ê∑§ ⁄UÊ∑§‡Ê ŸÊª¬Ê‹ mÊ⁄UÊ ø¢¬∑§ Á¬˝¢≈U‚¸ ‚Ê◊Ÿ ◊ÈÅÿ «UÊ∑§ÉÊ⁄U »§ÊÁ¡À∑§Ê, Á¡‹Ê Á»§⁄UÊ¡¬È⁄U ‚ ◊ÈÁº˝Ã •ÊÒ⁄U ‚Ê◊Ÿ ◊ÈÅÿ «UÊ∑§ÉÊ⁄U »§ÊÁ¡À∑§Ê, Á¡‹Ê Á»§⁄UÊ¡¬È⁄U ‚ ¬˝∑§ÊÁ‡ÊÃ, ‚¢¬ÊŒ∑§ ⁄UÊ∑§‡Ê ŸÊª¬Ê‹– ◊Ê. ~z~wzÆÆvvw, ~||~ÆÆÆvww, Æv{x}-w{ywÆÆ ‚◊Sà ÁflflÊŒÊ¢ ∑§Ê ãÿÊÿ ˇÊòÊ »§ÊÁ¡À∑§Ê „UÊªÊ–


ljgn dsljh

4

fnlEj 16] 2011

Ó≈«’‡ ’Ó∂‡∆ Î≈«˜Ò’≈ ÚæÒ∫Ø √Ó±‘ «¬Ò≈’≈ «ÈÚ≈√∆¡ª ˘ √≈¿π‰∆ √∆‹È B@AA Á∆ Òæ÷ Òæ÷ ÚË≈¬∆

√. Íz’≈Ù «√ßÿ Ï≈ÁÒ Óæπ÷ÓßÂ∆ Íø‹≈Ï

√. √π÷Ï∆ «√ßÿ Ï≈ÁÒ ¿πÍ Óæπ÷ÓßÂ∆, Íø‹≈Ï

Ùz∆ √π‹∆ ’πÓ≈ «‹¡≈‰∆ ‡ª√ÍØ‡ ¡Â∂ Â’È∆’∆ «√æ«÷¡≈ ÓßÂ∆, Íø‹≈Ï

√. ¡‹Ó∂ «√ßÿ Òæ÷ØÚ≈Ò, ⁄∂¡ÓÀÈ Íø‹≈Ï Óß‚∆ ÏØ‚

Ùz∆ ¡ÙØ’ ’πÓ≈ ‹ÀÊ ⁄∂¡ÓÀÈ Ó≈«’‡ ’Ó∂‡∆

Ó≈«’‡ ’Ó∂‡∆ Î≈«˜Ò’≈ Ùz∆ √π‹∆ ’πÓ≈ «‹¡≈‰∆ ‡ª√ÍØ‡ ¡Â∂ Â’È∆’∆ «√æ«÷¡≈ ÓßÂ∆ Íø‹≈Ï ¡Â∂ √. ¡‹Ó∂ «√ßÿ Òæ÷ØÚ≈Ò ⁄∂¡ÓÀÈ Íø‹≈Ï Óß‚∆ ÏØ‚ ‹∆ Á∆ √π⁄æ‹∆ ¡◊Ú≈¬∆ ‘∂· «ÁÈ Á±È∆ ≈ ⁄Ω◊πÈ∆ Âæ’∆ ’ ‘∆ ˛Õ Ó≈«’‡ ’Ó∂‡∆ Î≈«˜Ò’≈ ÚæÒØ∫ ‘∂· «Ò«÷¡ª Íz≈ÍÂ∆¡ª ’∆Â∆¡ª ◊¬∆¡ª ‘ÈÕ A. E,FC,FC,GG@/- π. Á∆ Ò≈◊ È≈Ò «¬Ò≈’∂ Á∆¡ª Í∂∫‚± «¶’ √Û∑’ª Á∆ ÓπßÓÂ, ÈÚ∆¡ª «¶’ √Û∑’ª Á∆ ¿π√≈∆, ÈÚƒ ¡È≈‹ Óß‚∆ Î≈«˜Ò’≈ Á∆ ⁄≈Á∆Ú≈∆ ¿π⁄∆ ’È∆, Óß‚∆ Ò≈˱’≈ «Ú÷∂ Í∆‰ Ú≈Ò≈ √Úæ¤ Í≈‰∆ Óπ‘櫬¡≈ ’Ú≈¿π‰ Ò¬∆ ‚ß±ÿ≈ ÏØ ¡Â∂ Óß‚∆ ØÛªÚ≈Ò∆ «Ú÷∂ ÒØ‘∂ Á∂ ÁØ ÙÀ‚ª Á∆ ¿π√≈∆, ÷∆Á ’∂∫Á √À‰∆¡ª ¡Â∂ ⁄æ’ Íæ÷∆ Á∂ ’æ⁄∂ ÎÛª ˘ Íæ’≈ ’È, ÷∆Á ’∂∫Á ¡ÌπÈ ÍÒ∂‡Î≈Ó ÈÚª ÏÈ≈¿π‰≈, ÈÚƒ ¡È≈‹ Óß‚∆ Î≈«˜Ò’≈ Á∆¡ª ◊Ò∆¡ª Á∆ «¬ß‡Ò≈«’ß◊ ’È, «÷¿πÚ≈Ò∆ „≈Ï Á∆¡ª √Û∑’ª Á∆ ÓπßÓÂ, ÈÚƒ ¡È≈‹ Óß‚∆ Î≈«˜Ò’≈ «Ú÷∂ Ú≈‡ Ú’√ Á≈ ÈÚª ÏØ, «‚√ÍØ‹Ò Á∆ Úæ‚∆ Ó؇ Ò◊≈¿π‰ ¡Â∂ ¸¡≈«Û¡ª Ú≈Ò∆ «Ú÷∂ ‡≈Ú Ò≈«¬«‡ß◊ «√√‡Ó ¡≈«Á «Ú’≈√ ’≈‹ ’Ú≈¬∂ ◊¬∂ ‘È ¡Â∂ ÈÚƒ ¡È≈‹ Óß‚∆ Ò≈˱’≈ «Ú÷∂ ÙÀ‚ Á∆ ¿π√≈∆ ¡Â∂ Ú≈‡ Ú’√ Á∆ ωÂ ’È∆ ÍzÚ≈È ’∆Â∆ ◊¬∆ ˛Õ ⁄≈Ò± √≈Ò «Ú⁄ E,HC,E@,@@@/- π. Á∆ Ò≈◊ È≈Ò «¶’ √Û∑’ª Á∆ ÓπßÓ ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ ˛Õ B. ÷∂Â∆Ï≈Û∆ Á≈ ’ßÓ ’Á∂ √Ó∂∫ ‘≈Á«√¡ª Á∂ «Ù’≈ ‘ج∂ «Ú¡’Â∆¡ª ˘ DF,EG,E@@/- π. Á∆ «ÚæÂ∆ √‘≈«¬Â≈ «ÁæÂ∆ ◊¬∆ ˛Õ

Ùz∆«ÈÚ≈√ «Ï‘≈È∆ ÓÀ∫Ï

’πÒÚß ≈¬∂ ÓÀ∫Ï

ÏÒ‹∆ ’πÓ≈ ÓÀ∫Ï

√π‹∆ ’πÓ≈ ÓÀ∫Ï

√π«ßÁ ’πÓ≈ ÓÀ∫Ï

’≈Ò± ≈Ó ÓÀ∫Ï

Ùz∆ «Ú‹À ÓÁ≈È √’æÂ Ó≈«’‡ ’Ó∂‡∆, Î≈«˜Ò’≈Õ

Ó≈«’‡ ’Ó∂‡∆, Î≈«˜Ò’≈

Sarhad Kesri : Fazilka First Hindi Daily News Paper : 16-12-11  

Fazilka First Daily Hindi News Paper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you